ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

30
3Ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε Γ΄ΔΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Η/Υ Περιστέρι, 2008 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ OUTLOOK EXPRESS XP & INTERNET EXPLORER 6 Επιμέλεια σημειώσεων : Γιώργος Παπανικολάου Μ Ε ΤΗΝΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ 35 ΟΥ ΔΗΜ . ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Transcript of ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

Page 1: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

3Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕ Γ΄ΔΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΥ

Περιστέρι 2008

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣOUTLOOK EXPRESS

XP amp

INTERNET EXPLORER 6

Επιμέλεια ση

μειώσεων

Γιώργ

ος Παπ

ανικολάο

υ

Μ Ε Τ Η Ν Π Ο Λ Υ Τ Ι Μ Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ 3 5 Ο Υ Δ Η Μ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Υ Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι Ο Υ

O U T L O O K E X P R E S S 6 0

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail)

Τα Windows έχουν ενσωματώσει την

υπηρεσία του Outlook Express προκειμένου ο

χρήστης να μπορεί εύκολα να παίρνει ή να στέλνει

e-mail να διαχειρίζεται δηλαδή την ηλεκτρονική

του αλληλογραφία Για να το πετύχει αυτό πρέπει

να δημιουργήσει αρχικά ένα λογαριασμό

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ανοίγουμε το Outlook

Express πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία

Λογαριασμοί Αλληλογραφία Προσθήκη

Αλληλογραφία

Εμφανίζεται το παράθυρο Οδηγός σύνδεσης στο

Internet (πάνω εικόνα) Στο πεδίο Εμφανιζόμενο

όνομα γράφουμε το όνομά μας Κάνουμε κλικ

στο κουμπί Επόμενο Εμφανίζεται το διπλανό

παράθυρο

2

Τσεκάρουμε την επιλογή laquoΈχω ήδη μια ηλεκτρο-

νική διεύθυνση που θα ήθελα να χρησιμοποιή-

σωraquo και στο πεδίο laquoΗλεκτρονική διεύθυνσηraquo

πληκτρολογούμε το e-mail μας όπως μας το έχει

δώσει ο παροχέας από τον οποίο αγοράσαμε (ή

μας χορηγήθηκε δωρεάν) τη σύνδεση για

internet Πχ αν η σύνδεση έχει δοθεί από το Πα-

νελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το όνομα χρήστη

που έχει δοθεί είναι gpapan (τα αρχικά του Γιώρ-

γος Παπανικολάου) τότε το e-mail είναι gpa-panschgr Κάνουμε κλικ στο κουμπί Επόμενο

Εμφανίζεται το παράθυρο της διπλανής εικόνας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Στα πεδία laquoΔιακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίαςraquo και laquoΔιακομιστής εξερχόμενης αλ-

ληλογραφίαςraquo πληκτρολογούμε ότι μας έχει δώσει ο πάροχος της υπηρεσίας Πχ

mailattschgr και mailattschgr (Ο ίδιος διακομιστής ισχύει για το Πανελ Σχολ Δίκτυο αυτό

όμως δεν είναι δεδομένο για όλους τους παρόχους) Κάνουμε κλικ στο κουμπί Επόμενο

Εμφανίζεται το παράθυρο της διπλανής εικόνας

Στο πεδίo Όνομα λογαριασμού είναι προγραμμένο το

όνομα χρήστη Στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης πληκτρο-

λογούμε τον κωδικό που μας έδωσε ο πάροχος Μη φο-

βάστε Οι αστερίσκοι που εμφανίζονται προστατεύουν τον

κωδικό από αδιάκριτα μάτια Τσεκάρουμε το κουτάκι δί-

πλα στη φράση laquoΑπομνημόνευση κωδικού πρόσβασηςraquo

μόνο όταν χρησιμοποιούμε εμείς αποκλειστικά τον ΗΥ

που έχουμε βάλει τους κωδικούς της ηλεκτρονικής μας

αλληλογραφίας Κάνουμε κλικ στο κουμπί Επόμενο Εμ-

φανίζεται το παράθυρο της διπλανής εικόνας Κάνουμε

κλικ στο κουμπί Τέλος Εμφανίζεται το παράθυρο Λογα-

ριασμοί Internet μέσα στο οποίο υπάρχει τώρα ο δικός

μας λογαριασμός Κάνουμε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο

3

Επιστρέφουμε στο βασικό παράθυρο του Outlook

Express

Όταν ξεκινάμε το Outlook Express εμ-

φανίζεται το παρακάτω παράθυρο υπό

την προϋπόθεση ότι έχουμε ζητήσει

από το Μενού Εργαλεία Επιλογές

Γενικά την επιλογή Κατά την εκκί-

νηση άμεση μετάβαση στο φάκελο

laquoΕισερχόμεναraquo

Η διάταξη των περιεχομένων του

παραθύρου ρυθμίζεται από το μενού

Προβολή επιλογή Διάταξη

Αν το Outlook Express είναι προρυθμισμένο για Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κατά την

εκκίνηση τότε κάθε φορά που το ανοίγουμε αφού πρώτα έχουμε συνδεθεί στο internet) το

πρόγραμμα συνδέεται με τον υπολογιστή του παροχέα ελέγχει αν έχουμε e-mail στο ηλε-

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

κτρονικό γραμματοκιβώτιό μας και τα laquoκατεβάζειraquo στον υπολογιστή μας Στο παράθυρο φα-

κέλων δίπλα στη λέξη Εισερχόμενα εμφανίζεται ένας αριθμός ο οποίος δείχνει το πλήθος των

νέων μηνυμάτων που παρελήφθησαν Ταυτόχρονα αν υπάρχουν μηνύματα προς αποστολή

(στο φάκελο Εξερχόμενα) αποστέλλονται στον υπολογιστή του παροχέα κι από εκεί πηγαί-

νουν στον παραλήπτη (ες) που εμείς έχουμε ορίσει

Αν δεν είναι ρυθμισμένο για Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κατά την εκκίνηση τότε κά-

νουμε κλικ στο κουμπί ΑποστολήΛήψη και περιμένουμε να μεταφερθούν τα μηνύματά μας

από τον υπολογιστή του παροχέα στο δικό μας Εισερχόμενα είναι τα μηνύματα που έρχονται

σε εμάς Εξερχόμενα αυτά που στέλνουμε εμείς Απεσταλμένα είναι αυτά που έχουμε στείλει

Διαγραμμένα αυτά τα οποία έχουμε διαγράψει (είτε ήταν πρώην εισερχόμενα είτε πρώην ε-

ξερχόμενα) Τέλος Πρόχειρα είναι αυτά που τα έχουμε γράψει (πιθανόν όχι ολοκληρωμένα)

και για τον οποιοδήποτε λόγο δεν τα έχουμε ακόμη αποστείλει)

Κουμπί αποστολής ndashλήψης μηνυμά-

των

4

Παράθυρο προεπισκόπησης επιλεγ-

μένου μηνύματος

Παράθυρο μηνυμάτων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να δημιουργήσουμε και να

στείλουμε ένα

μήνυμα κάνουμε κλικ

Δημιουργία Νέο μήνυμα Εμφανίζεται

το ομότιτλο παράθυρο Υπάρχει ήδη

η ηλεκτρονική μας διεύθυνση και

εμείς πρέπει να γράψουμε

υποχρεωτικά την ηλεκτρονική

διεύθυνση του παραλήπτη αν

θέλουμε τις διευθύνσεις εκείνων που

θέλουμε να κοινοποιηθεί (για ενημέρωση και όχι για ενέργεια συνήθως) το μήνυμά μας το

θέμα του μηνύματος και το μήνυμά μας Για να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Ιδιαίτ Κοιν

κάνουμε κλικ από το μενού Προβολή του νέου μηνύματος την εντολή Όλες οι κεφαλίδες

Αν θέλουμε να στείλουμε κάποιο αρχείο ήχου εικόνας βίντεο κλπ το επισυνάπτουμε

με τη βοήθεια του συνδετήρα (σύμβολο επισύναψης) Αφού τελειώσουμε με τη σύνταξη

του μηνύματος κάνουμε κλικ στο Αποστολή 5Αν στέλνουμε e-mail συχνά σε κάποιους τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις

τους κάθε φορά τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων Έτσι όταν θα θέλουμε να

τους στείλουμε e-mail δε θα πληκτρολογούμε τη διεύθυνσή τους αλλά θα τους επιλέγουμε

με ένα απλό κλικ από το Βιβλίο Διευθύνσεων

Το Βιβλίο Διευθύνσεων το βρίσκουμε στο μενού Εργαλεία Βιβλίο Διευθύνσεων και

με την επιλογή Νέα επαφή πληκτρολογούμε τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική

διεύθυνση συνήθως) κάθε επαφής

Στο ίδιο μέρος βρίσκουμε και την

επιλογή laquoΝέα Ομάδαraquo με την οποία

μπορούμε να ομαδοποιήσουμε επαφές

Έτσι μπορούμε πχ να ομαδοποιήσουμε τα

46 Δημ Σχολεία του Περιστερίου σε μια

ομάδα που θα πάρει την επωνυμία

laquoΔημοτικά Περιστερίουraquo Έτσι κάθε φορά

που θα επιλέγουμε την ομάδα αυτή θα

στέλνουμε ταυτόχρονα ένα μήνυμα και στα

46 σχολεία Όταν θέλουμε να επιλέξουμε

μια ομάδα (ή μια περασμένη στο Βιβλίο

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Διευθύνσεων επαφή) μπορούμε να πατήσουμε το εικονίδιο (βιβλίο) που υπάρχει στα α-

ριστερά του laquoΠροςraquo όταν φτιάχνουμε ένα νέο μήνυμα

Αποστολή του συ-γκεκριμένου μηνύ-ματος

Δημιουργία νέου μηνύματος

Αποκοπή λέξης ή φράσης

Απάντηση στον αποστολέα

Αντιγραφή λέξης ή φράσης

ΠΡΟΣΟΧΗ Απάντηση στον αποστολέα αλλά και σε ό-λους τους παραλήπτες του αρχικού μηνύματος

Επικόλληση λέξης ή φράσης σε νέο σημείο

Προώθηση ενός μηνύματος σε άλλον ή άλλους χρήστες

Αναίρεση προη-γούμενης ενέργειας

Εκτύπωση μηνύματος

Διαγραφή μηνύματος

Ορθογραφικός Έ-λεγχος του μηνύ-ματος

Λαμβάνει και Αποστέλλει ταυτόχρονα τα μηνύματα

Επισύναψη αρχεί-ου (ή αρχείων) κει-μένου ήχου κλπ

Βιβλίο Διευθύνσεων Εδώ καταγράφονται αποθηκεύο-νται όλες οι προσφιλείς μας ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Ορισμός προτε-ραιότητας μηνύμα-τος

Αλλάζει την κωδικοποίηση του μηνύματος

Προσθέτει ψηφιακή υπογραφή στο μή-νυμα1

Προσθέτει κρυπτογράφηση στο μήνυμα

6

1 Για την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει πρώτα να αποκτήσετε ψηφιακή ταυτότητα Το Outlook

Express προσθέτει αυτόματα την ψηφιακή ταυτότητα στο λογαριασμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την πρώτη φορά

που στέλνετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Προσαρμογή χώρου εργασίας Για να προσαρμόσουμε το χώρο εργασίας επιλέγουμε από το μενού Προβολή --gt Διάτα-

ξη Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε τα στοιχεία που θέλουμε να εμφανίζονται στο παράθυρο του Outlook Express Από το πλήκτρο Προσαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε ή να επαναφέρουμε το προεπιλεγμένο σύνολο κουμπιών στη γραμμή εργαλείων

7 Αν έχετε ορίσει πολλούς

λογαριασμούς ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου και θέλετε να χρησι-

μοποιήσετε έναν άλλο λογαριασμό

εκτός του προεπιλεγμένου κάντε

κλικ στο πλαίσιο Από (του νέου μηνύματος) και κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

bull Αν δημιουργείτε ένα μήνυμα χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο

Εξερχόμενα Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

bull Για να αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο αντίγραφο του μηνύματος ώστε να εργαστείτε με

αυτό αργότερα επιλέξτε από το μενού Αρχείο--gt

Αποθήκευση Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην

εντολή Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε ένα

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σύστημα αρχείων σας σε μορφή ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (eml) κειμένου (txt) ή HTML (htm)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε μήνυμα

bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανιστεί η εικόνα

bull Στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ

στην εντολή Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο εικόνας

bull Εισαγάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τη Διάταξη και την Απόσταση του αρχεί-

ου εικόνας

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή Εικόνα βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει

τη μορφοποίηση HTML2 κάνοντας κλικ στο μενού Μορφή

του παραθύρου μηνύματος και στη συνέχεια κάνοντας κλικ

στην επιλογή Εμπλουτισμένο κείμενο (HTML) Δίπλα

στην εντολή εμφανίζει ται μια μαύρη τελεία όταν

ενεργοποιηθεί

8

bull Αν οι παραλήπτες του μηνύματος δεν έχουν τη δυνατό-

τητα να προβάλουν τις σελίδες που έχετε εισαγάγει στο

μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές Στην

καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις HTML και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την εντολή Αποστολή εικόνων με μηνύματα Στη συνέχεια επαναλάβετε την αποστολή του μήνυματός σας

bull Για να εισαγάγετε μια εικόνα φόντου στο μήνυμά σας στο παράθυρο μηνύματος στο

μενού Μορφοποίηση τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φόντο και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να ανα-

ζητήσετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να λαμβάνετε ηχητική ειδοποίηση για νέα μηνύματα

1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές

2 HTML (Hypertext Markup Language) Η τυπική γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για έγγραφα του World Wide Web

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

2 Από την καρτέλα Γενικά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ηχητικό σήμα όταν λαμβά-νονται νέα μηνύματα

Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας 1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Φόντο και επιλέξτε Ήχος

2 Στο παράθυρο Ήχος Παρασκηνίου

επιλέξτε τον ήχο που επιθυμείτε και τις

σχετικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής του

ήχου

Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανίζεται η υπερ-σύνδεση ή το

κείμενο της ιστοσελίδας

bull Για να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Υπερ-σύνδεση Επιλέξτε τύπο αρχείου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη θέση ή τη

διεύθυνση της υπερ-σύνδεσης

9

bull Για να προσθέσετε μια σελίδα HTML στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Κείμενο από αρχείο Στo πλαίσιο Αρχεία τύπου επιλέξτε Αρχεία HTML και στη συνέ-

χεια βρείτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή μενού Υπερ-σύνδεση βεβαιωθείτε ότι έχετε

ενεργοποιήσει τη μορφοποίηση HTML Αν έχετε επιλέξει κάποια υπερ-σύνδεση από κείμενο μηνύματος επιλέξτε απλά το κείμενο

πριν δημιουργήσετε την υπερ-σύνδεση

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού τα-χυδρομείου

bull Όταν αποστέλλετε ένα νέο μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιο μή-

νυμα μπορείτε να αντιστοιχίσετε στο μήνυμα μια προτεραιότητα

έτσι ώστε ο παραλήπτης να γνωρίζει αν πρέπει να το διαβάσει

αμέσως (υψηλής προτεραιότητας) ή να το διαβάσει όταν του

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

επιτρέπει χρόνος του (χαμηλή προτεραιότητα) Ένα μήνυμα υψηλής προτεραιότητας έ-

χει δίπλα του ένα ερωτηματικό Η χαμηλή προτεραιότητα υποδεικνύεται από ένα κάτω βέλος

bull Στο παράθυρο Νέο μήνυμα κάντε κλικ στην επιλογή Προτεραιότητα της γραμμής ερ-

γαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε την προτεραιότητα που θέλετε Ή στο μενού Μήνυμα

τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορισμός προτεραιότητας και στη συ-

νέχεια επιλέξτε προτεραιότητα

bull

bull Η ρύθμιση αυτή αντιστοιχίζει την προτεραιότητα μόνο στο τρέχον μήνυμα

Ιδιότητες μηνύματος Για να προβάλετε όλες τις πληροφορίες σχετικά

με ένα μήνυμα (όπως το χρόνο αποστολής του)

στο μενού Αρχείο κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιό-τητες

10Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνω-σμένα bull Για να σημαδέψετε ένα μεμονωμένο μήνυμα

ως αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο επιλέξτε το μήνυμα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ

στις εντολές Σήμανση ως αναγνωσμένου ή

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου

bull Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

ομάδων συζήτησης σημειώνονται αυτόματα ως αναγνωσμένα αφού ανοίξουν για ένα συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αυτόματη σήμανση των

μηνυμάτων στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές κάντε κλικ στην καρ-

τέλα Ανάγνωση και στη συνέχεια καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου μετά την εμφάνισή του για x δευτερόλεπτα

Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε

bull Στο παράθυρο μηνύματος επιλέξτε το μενού Προβολή τοποθετήστε το δείκτη του πο-

ντικιού στην εντολή Κωδικοποίηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της

γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Το Outlook Express εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα χρησιμοποιώντας την προεπι-

λεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων εκτός αν η κεφαλίδα του μηνύματος

καθορίζει συγκεκριμένη κωδικοποίηση γλώσσας

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και

στην καρτέλα Ανάγνωση κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματο-σειρές

bull Επιλέξτε μια γλώσσα στο επάνω μέρος και στη συνέχεια

κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ως προεπιλεγμένου

Αποστολή διεθνών μηνυμάτων

bull Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα το μήνυμα αυτό αποστέλλεται με την ίδια κωδικοποίηση

γλώσσας όπως και το αρχικό μήνυμα Αν αλλάξετε την κωδικοποίηση γλώσσας στην απά-

ντησή σας οι αρχικοί χαρακτήρες ίσως να μην εμφανιστούν σωστά εκτός αν στέλνετε το

μήνυμα σε μορφή HTML (και το πρόγραμμα λήψης έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης μορφής

HTML) Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμα σε μορφή Unicode ωστόσο δεν έχουν

όλα τα προγράμματα ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων τη δυνατό-

τητα εμφάνισης μηνυμάτων σε μορφή Unicode3

11

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμέ-νου μηνύματος

bull Στο παράθυρο μηνύματος στο μενού Μορφή επιλέξτε την εντολή Κωδικοποίηση και

στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιή-

σετε

3 Τι είναι το Unicode Η κωδικοσελίδα Unicode προτείνει έναν και μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύ-στημα ανεξάρτητα από το λογισμικό ανεξάρτητα από τη γλώσσα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε τελική ανάλυση χειρίζονται απλώς αριθμούς Αποθηκεύουν γράμματα και άλλους χαρα-κτήρες αντιστοιχώντας στο καθένα τους από έναν αριθμό (ονομάζουμε μία τέτοια αντιστοιχία κωδικοσελίδα) Πριν την εφεύρεση του Unicode υπήρχαν εκατοντάδες διαφορετικές κωδικοσελίδες Λόγω περιορισμών μεγέθους όμως σε καμία κωδικοσελίδα δεν χωρούσαν αρκετοί χαρακτήρες λόγου χάριν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν πλήθος διαφορετικών κωδικοσελίδων για να καλύψει όλες τις γλώσσες των χωρών-μελών της Ακόμα και για μία και μόνη γλώσσα όπως πχ τα Αγγλικά μία κωδικοσελίδα δεν επαρκούσε για να καλύψει όλα τα γράμματα σημεία στίξης και τεχνικά σύμβολα ευρείας χρήσης Εκτός αυτού οι κωδικοσελίδες αυτές διαφωνούσαν μεταξύ τους Έτσι δύο κωδικοσελίδες μπορούσαν κάλλιστα να χρη-σιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς για τον ίδιο χαρακτήρα Κάθε υπολογιστής (και ιδίως εάν ήταν διακομιστής) έπρεπε να υποστηρίζει πλήθος διαφορετικών κωδικοσελί-δων ταυτόχρονα κάθε φορά που δεδομένα μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών κωδικοσελίδων ή λειτουργικών συστη-μάτων τα δεδομένα αυτά κινδύνευαν να αλλοιωθούν

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Τα νέα μηνύματα χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη ρύθμιση κωδικοποίησης για την

αποστολή μηνυμάτων

Για να ορίσετε την

προεπιλεγμένη

κωδικοποίηση για την

αποστολή μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία

κάντε κλικ στην εντολή

Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Διεθνείς ρυθμίσεις και στη συνέ-

χεια επιλέξτε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

bull Στη λίστα μηνυμάτων επιλέξτε το μήνυμα

bull Στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή 12

bull Για να ανακτήσετε ένα μήνυμα που έχει διαγραφεί ανοίξτε το φάκελο Διαγραμμένα

και στη συνέχεια σύρετε το μήνυμα πίσω στο φάκελο Εισερχόμενα ή σε άλλο φάκελο

bull Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αποθήκευση μηνυμάτων στο φάκελο Διαγραμ-μένα κατά την έξοδο από το Outlook Express στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενό-

τητα Επιλογές Στην καρτέλα Συντήρηση επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα κατά την έξοδο

bull Για να καταργήσετε όλα τα διαγραμμένα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο επιλέξτε το

φάκελο Διαγραμμένα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ στην εντολή Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα

Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή μηνυμάτων

από κάποιον χρήστη

Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο των μηνυμάτων

του Outlook Express τον αποστολέα του οποίου

θέλετε να αποκλείσετε και από τη γραμμή μενού

επιλέξτε Μήνυμα και στη συνέχεια Αποκλεισμός αποστολέα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα bull Για να άρετε τον αποκλεισμό πηγαίνετε

στο παράθυρο του Outlook Express και

από το μενού Εργαλεία επιλέγετε Κανόνες μηνυμάτων--gt Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων

bull Εμφανίζεται το παράθυρο Κανόνες μηνυμάτων και από την καρτέλα Αποκλει-σμένοι αποστολείς επιλέγετε αυτόν που

θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο Κατάρ-γηση

Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα Πολλοί διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων περιορίζουν το μέγεθος

των μηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Συνήθως το όριο αυτό είναι δύο

megabyte (2 MB) ανά μήνυμα συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων αρχείων 13

Με το Outlook Express μπορείτε να στείλετε μεγάλα μηνύματα ή αρχεία σε διακομιστές

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συζητήσεων οι οποίοι διαθέτουν όρια μεγέθους διασπώντας

τα μηνύματα σε μικρότερα τμήματα Όταν λαμβάνεται η ομάδα μηνυμάτων το πρόγραμμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα συνδυάζει σε ένα μήνυμα

Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί

Στις καρτέλες Αλληλογραφία ή Συζητήσεις κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

Από την καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάτμηση μηνυμάτων

που είναι μεγαλύτερα από x KB

Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή δίνουν τη δυνατότητα

στον παραλήπτη ενός μηνύματος να επαληθεύσει την ταυτότητά σας Η κρυπτογράφηση

ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτρέπει την ανάγνωσή του από άλλα πρό-

σωπα κατά την μεταφορά τους

Σύνθεση μηνύματος Για να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή στο μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Κρυ-

πτογράφηση

Σημείωση Για να κρυπτογραφήσετε ή να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα

πρέπει να διαθέτετε ψηφιακή ταυτότητα Εάν δεν διαθέτετε το Outlook Express θα σας ζη-

τήσει να αποκτήσετε μία

Διαχείριση συνημμένου αρχείου

Όταν σε κάποιο μήνυμα υπάρχει συνημμένο αρχείο εμφανίζεται δίπλα σε αυτό ένα εικονί-

διο συνδετήρα στη λίστα μηνυμάτων ως εξής

1 Στη λίστα των μηνυμάτων το μήνυμα έχει στα αριστερά του ένα συνδετήρα

2 Αν έχετε ενεργοποιήσει το Παράθυρο Προεπισκόπησης μηνυμάτων εμφανίζεται

στα αριστερά του ένας

συνδετήρας

14Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο

Στο παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ στο εικονίδιο συνδετήρα της κεφαλίδας του

μηνύματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου - ή - Στο επάνω μέρος του παραθύρου μηνύματος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συνημμένου

αρχείου της κεφαλίδας του μηνύματος Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο bull Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο από το παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ

στο εικονίδιο συνδετήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση συνημμένων

bull Αν ανοίξετε ένα μήνυμα χωρίς προεπισκόπηση το συνημμένο εμφανίζεται κάτω από το Θέμα

15

Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1 Στη λίστα Φάκελοι κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να διαβάσετε

2 Στη λίστα μηνυμάτων κάντε κλικ σε ένα μήνυμα για να το εμφανίσετε στο παράθυ-

ρο προεπισκόπησης ή κάντε διπλό κλικ επάνω

του για να το ανοίξετε στο δικό του παράθυρο

3 Στο παράθυρο μηνύματος κάντε κλικ στην επι-

λογή Απάντηση Απάντηση σε όλους ή Προώθηση για να απαντήσετε σε ένα

μήνυμα Όταν ολοκληρώσετε την απάντησή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απο-στολή Ή στη λίστα μηνυμάτων κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και επιλέξτε ανάλογα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση Για να ενεργοποιήσετε την προσάρτηση του αρχικού μηνύματος στην απάντηση ακολου-

θήστε τη διαδρομή Εργαλεία --gt Επιλογές και από την καρτέλα Αποστολή επιλέξτε το

Προσάρτηση του πρωτότυπου κειμένου κατά την απάντηση

Έτσι αν πατήσετε το κουμπί Απάντηση για να απαντήσετε σε μήνυμα που λάβατε στην

απάντησή σας θα συμπεριληφθεί και το περιεχόμενου του μηνύματος στο οποίο απαντάτε

για να γνωρίζει ο παραλήπτης σε τι ακριβώς αφορά η απάντησή σας

16

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bull Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και από το μενού Μήνυμα κάντε

κλικ στην εντολή Προώθηση

bull Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε παραλήπτη Δια-

χωρίστε κάθε όνομα με κόμμα ή ερωτηματικό ( )

bull Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποστο-λή της γραμμής εργαλείων

bull Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάντε κλικ στην πε-

ριοχή Από και στη συνέχεια κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με

τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα

bull Αν εργάζεστε χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εξερχόμε-να Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων

17

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από το Outlook

Express κάντε κλικ στο κου-

μπί Διευθύνσεις της γραμ-

μής εργαλείων ή από το με-

νού Εργαλεία επιλέξτε την

εντολή Βιβλίο διευθύνσε-ων

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από ένα παρά-

θυρο μηνύματος κάντε κλικ

στο εικονίδιο Προς Κοιν ή Ιδιαίτ κοιν

Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βι-

βλίο διευθύνσεών σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook Express ώστε όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα να προ-

στίθενται αυτόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων τα άτομα στα οποία απαντάτε Επιπλέον κάθε

φορά που στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα στο Outlook Express έχετε τη δυνατότητα να

προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη ή του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσθέσετε όλους τους παραλήπτες μιας απάντησης στο Βιβλίο διευθύνσε-ων

bull Στο Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

εντολή Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων όταν γίνεται απάντηση

Για να προσθέσετε ένα μεμονωμένο όνομα στο Βιβλίο διευθύνσεων από το Outlook Express

bull Στο μήνυμα που προβάλλετε ή στο οποίο απαντάτε κάντε δεξί κλικ στο όνομα του

ατόμου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων

bull Στη λίστα μηνυμάτων των Εισερχομένων ή κάποιου άλλου φακέλου αλληλογραφίας

δεξί κλικ σε ένα μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεων

18Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

1 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη

συνέχεια επιλέξτε την εντολή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ε-

παφή

3 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και

στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Νέα επαφή

4 Στην καρτέλα Όνομα συμπληρώστε τουλάχιστον τα πλαίσια Όνομα και Επώνυμο

για την επαφή Αυτό είναι το εμφανιζόμενο όνομα Απαιτείται εμφανιζόμενο όνομα για

κάθε επαφή Εάν πληκτρολογήσετε όνομα πατρώνυμο ή επώνυμο θα εμφανιστεί αυ-

τόματα στο πλαίσιο Εμφάνιση Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται πλη-

κτρολογώντας ένα διαφορετικό όνομα ή επιλέγοντας ένα από την αναπτυσσόμενη λί-

στα Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει παραλλαγές του ονόματος του πατρώνυμου ή

του επωνύμου καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Ψευδώνυμο ή στα

πλαίσιο Εταιρεία της καρτέλας Εργασία

5 Προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε σε καθεμία από τις άλλες καρτέ-

λες

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων

Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

Επιλέξτε τον τύπο βιβλίου διευθύνσεων ή αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα

Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων

1 Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Επιλέξτε μορφή για την εξαγωγή

3 Για να κάνετε εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας από το Outlook Express επιλέξτε

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Exchange Για να χρησιμοποιήσετε ένα

αρχείο με πληροφορίες διευθύνσεων οι οποίες είναι διαχωρισμένες με κόμμα επιλέξτε Αρ-

χείο κειμένου

4 Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή 19

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο όνομα ομάδας (ή ψευδώνυμο) που θα

χρησιμοποιήσετε για την ταυτόχρονη αποστολή ενός μηνύματος σε πολλές επαφές

Δημιουργήστε απλώς ένα όνομα ομάδας και προσθέστε μεμονωμένες επαφές στην

ομάδα Στη συνέχεια πληκτρολογήστε απλώς το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο

Προς όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε

μια ομάδα Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία της γραμμής εργαλείων και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα

3 Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας πληκτρο-

λογήστε το όνομα της ομάδας

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προσθέσετε άτομα σε μια ομάδα

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο από τη λίστα του Βιβλίου διευθύνσεων κάντε κλικ

στο κουμπί Επιλογή μελών και στη συνέχεια επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα του Βι-

βλίου διευθύνσεων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο απευθείας στην ομάδα χωρίς να προστεθεί το όνομα

στο Βιβλίο διευθύνσεων πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου του ατόμου στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο τόσο στην ομάδα όσο και στο Βιβλίο διευθύνσεων

κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή και συμπληρώστε τα ανάλογα στοιχεία

bull Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε προσθήκη έως ότου ολοκληρωθεί ο ορισμός

της ομάδας

Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων

bull Για να προσθέσετε ένα φάκελο στο μενού Αρχείο τοποθε-

τήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Στο πλαίσιο κει-

μένου Όνομα φακέλου πληκτρολογήστε το όνομα και στη

συνέχεια κάντε κλικ στη θέση που θέλετε να βρίσκεται ο νέος

φάκελος

20

bull Για να διαγράψετε ένα φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι Στο με-

νού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και κατόπιν κά-

ντε κλικ στην εντολή Διαγραφή

bull Για να μετακινηθείτε σε άλλο φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι

bull Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τους φακέλους Εισερχόμενα Απε-σταλμένα Διαγραμμένα ή Πρόχειρα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

21

1 Στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες μηνυ-

μάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αλληλογραφία

Οι κανόνες μηνυμάτων δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν για λογαριασμούς ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου IMAP ή HTTP

2 Αν αυτός είναι ο πρώτος κανόνας που δημιουργείτε προχωρήστε στο βήμα 3 Διαφο-

ρετικά στην καρτέλα Κανόνες μηνυμάτων κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία και συ-

νεχίστε στο βήμα 4

3 Επιλέξτε τις συνθήκες για τον κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Συνθήκες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

Μπορείτε να καθορίσετε πολλές συνθήκες για έναν κανόνα ή επιλέγοντας περισσότερα

από ένα πλαίσια ελέγχου Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση και της ενότητας Περιγραφή κα-

νόνα για να καθορίσετε αν πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες κανόνων πριν

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια (και) ή αν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από

αυτές (ή)

4 Καθορίστε τις ενέργειες του κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Ενέργειες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

5 Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες υπερ-συνδέσεις στην ενότητα Περιγραφή κανόνα

για να καθορίσετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες για τον κανόνα σας

Μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες λέξεις της ε-

νότητας Περιγραφή κανόνα για να καθορίσετε τα πρόσωπα ή τις λέξεις τα οποία θα θέλα-

τε να αναζητήσει το Outlook Express στα μηνύματα Αν εισαγάγετε πολλά πρόσωπα ή λέ-

ξεις ανά συνθήκη χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές των παραθύρων διαλόγου Επιλογή

ατόμων ή Πληκτρολόγηση συγκεκριμένων λέξεων για περαιτέρω προσαρμογή της συνθή-

κης

6 Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα κανόνα επιλέξτε το προεπιλεγμένο όνομα ή πληκτρολο-

γήστε νέο όνομα για τον κανόνα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK

22

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα επιλέγοντας έναν υπάρχοντα από την καρ-

τέλα Κανόνες μηνυμάτων και κάνοντας κλικ στην εντολή Αντιγραφή Αυτό είναι χρήσιμο

όταν ο νέος κανόνας που θέλετε να δημιουργήσετε είναι παρόμοιος με τον υπάρχοντα

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα από ένα μήνυμα επιλέγοντας ένα μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κύριο παράθυρο και στη συνέχεια στο μενού Μήνυμα

κάνοντας κλικ στην εντολή Δημιουργία κανόνα από μήνυμα Αυτό είναι χρήσιμο επειδή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

συμπληρώνει αυτόματα το όνομα του προσώπου στη γραμμή Από Ωστόσο καμία άλλη

πληροφορία του μηνύματος δεν εισάγεται στον κανόνα

Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποστέλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό να είστε βέβαιοι ότι τα

έγγραφα που στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι πλαστογραφημένα και να

είστε σίγουροι ότι τα μηνύματα που στέλνετε δεν μπορούν να παρεμποδιστούν και να δια-

βαστούν από κανένα άλλο εκτός από τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται

Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές ταυτότητες του Outlook Express μπορείτε να αποδείξετε

την ταυτότητά σας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τρόπο που είναι παρόμοιος με την

επίδειξη της άδειας οδήγησής σας κατά την εξαργύρωση μιας επιταγής Μπορείτε επίσης

να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για να κρυπτογραφήσετε μηνύματα διατηρώ-

ντας τα προσωπικά Οι ψηφιακές υπογραφές ενσωματώνουν την προδιαγραφή

SecureMultipurpose Internet Mail Extensions (SMIME) με στόχο την ασφάλεια του ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου

23

Πως λειτουργούν οι ψηφιακές υπογραφές Μια ψηφιακή υπογραφή αποτελείται από ένα δημόσιο κλειδί ένα ιδιωτικό κλειδί και μια

ψηφιακή υπογραφή Όταν υπογράφετε ψηφιακά τα μηνύματά σας προσθέτετε την ψηφια-

κή σας υπογραφή και το δημόσιο κλειδί στο μήνυμα Ο συνδυασμός ψηφιακής υπογραφής

και δημόσιου κλειδιού ονομάζεται πιστοποιητικό Με το Outlook Express μπορείτε να κα-

θορίσετε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους άλλους για να σας

στέλνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό

από το πιστοποιητικό υπογραφής σας

Οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή σας υπογραφή για να επαλη-

θεύσουν την ταυτότητά σας και μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο κλειδί

σας για να σας στείλουν κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο μπορείτε να

διαβάσετε μόνο εσείς χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό σας κλειδί Για να στείλετε κρυπτο-

γραφημένα μηνύματα το Βιβλίο διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακές υπογρα-

φές για τους παραλήπτες Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δημόσια

κλειδιά τους για να κρυπτογραφήσετε τα μηνύματα Όταν ένας παραλήπτης λαμβάνει ένα

κρυπτογραφημένο μήνυμα το ιδιωτικό του κλειδί χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογρά-

φηση του μηνύματος

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Πριν ξεκινήσετε την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει να αποκτήσετε

ψηφιακή ταυτότητα Στην περίπτωση που στέλνετε κρυπτογραφημένα μηνύματα το Βιβλίο

διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακή υπογραφή για κάθε παραλήπτη

Που εκδίδονται οι ψηφιακές ταυτότητες Οι ψηφιακές ταυτότητες εκδίδονται από ανεξάρτητες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Όταν

κάνετε αίτηση για ψηφιακή ταυτότητα στην τοποθεσία Web μιας αρχής έκδοσης πιστοποι-

ητικών η ταυτότητά σας επαληθεύεται πριν από την έκδοση της ταυτότητας Υπάρχουν

διαφορετικές κατηγορίες ψηφιακών ταυτοτήτων για πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων

αξιοπιστίας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της αρχής

έκδοσης πιστοποιητικών

Με ποιον τρόπο επαληθεύεται μια ψηφιακή ταυτότητα Με τον έλεγχο ανάκλησης μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός μηνύματος με

ψηφιακή υπογραφή Κατά την πραγματοποίηση ενός τέτοιου ελέγχου το Outlook Express

ζητά πληροφορίες για την ψηφιακή ταυτότητα από την κατάλληλη αρχή έκδοσης πιστοποι-

ητικών Η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στέλνει πίσω τις πληροφορίες για την κατάσταση

της ψηφιακής ταυτότητας συμπεριλαμβάνοντας αν η ψηφιακή ταυτότητα έχει ανακληθεί ή

όχι Οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών διατηρούν στοιχεία των πιστοποιητικών που έχουν

ανακληθεί εξαιτίας απώλειάς τους ή λήξης τους

24

Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει (και εξηγεί) μια σειρά εικονιδίων που θα συναντήσουμε

συχνά (ή λιγότερο συχνά) στο πρόγραμμα αυτό

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

25

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical

Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Δεν είχε καμιά

σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές Ήταν τεράστιος (τα μηχανήματα που τον αποτε-

λούσαν απαιτούσαν δωμάτια για να χωρέσουν) και λειτουργούσε με λυχνίες (δεν είχαν α-

κόμη εφευρεθεί ούτε τα τρανζίστορ) Ένα σημερινό καλό κομπιουτεράκι τσέπης έχει μεγα-

λύτερη υπολογιστική ισχύ από αυτήν του ENIAC

Το 1970 κατασκευάστηκε ο πρώτος ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας και δεικτική

συσκευή (ποντίκι) Ήταν ο Star ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Alan Kay και τους συ-

νεργάτες του στα εργαστήρια της εταιρείας Xerox

Το 1980 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας

και δεικτική συσκευή (ποντίκι) που ήταν ο Apple της Macintosh

Internet

26Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 δύο ειδικοί της πληροφορικής του πανεπιστημίου

UCLA της Καλιφόρνια οι Robert Taylor και JC Licklider ήταν οι πρώτοι που είχαν την

διαίσθηση ότι οι υπολογιστές επρόκειτο να αλλάξουν κι ότι κάποια στιγμή θα άρχιζαν να

επικοινωνούν μεταξύ τους Στις 21 Νοεμβρίου 1969 ιστορική ημερομηνία της πρώτης

σύνδεσης τα πανεπιστήμια UCSB (University of California Santa Barbara) University of

Utah και Stanford Research Institute συνδέθηκαν με έναν κόμβο (υπολογιστή) που βρι-

σκόταν στο UCLA και που τους επέτρεπε να κατευθύνουν προς τον παραλήπτη όπου κι

αν βρισκόταν στο δίκτυο το μήνυμα ενός απομακρυσμένου υπολογιστή

Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ (το γνωστό laquoΠεντάγωνοraquo) ήταν ενήμερο για τις προ-

σπάθειες αυτές και μάλιστα ήταν ο βασικός χρηματοδότης του προγράμματος Οι υπεύθυ-

νοι της άμυνας των ΗΠΑ ήθελαν ένα σύστημα επικοινωνίας απρόσβλητο από το ενδεχό-

μενο ενός πυρηνικού πολέμου και το δίκτυο των υπολογιστών έδειχνε να προσφέρει τη

λύση

Το 1969 λοιπόν ήταν η χρονιά που σηματοδότησε τη γένεση του Internet Το πρώτο

δίκτυο ονομάστηκε Arpanet από το όνομα της υπηρεσίας του αμερικάνικου υπουργείου

Άμυνας ARΡA (Advanced Research Project Agency Υπηρεσία Προωθημένων Ερευνητι-

κών Προγραμμάτων) και από το laquonetraquo που σημαίνει laquoδίκτυοraquo

Τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του αυτό που στη συνέχεια επρόκειτο να γίνει το

Internet χρησιμοποιούνταν κατrsquo αποκλειστικότητα από τους ειδήμονες της πληροφορικής

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το 1989 στο CERN (Centre Europeacuteen de Recherche Nucleacuteaire Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πυρηνικών Ερευνών) της Γενεύης γεννήθηκε το World Wide Web (www) το σύστημα με

το οποίο οι υπολογιστές όλου του κόσμου μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα κοινό δίκτυο

(ο παγκόσμιος ιστός των υπολογιστών)

Το 1993 ήρθε το Mosaic το πρώτο φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα laquoξεφυλλίσμα-

τοςraquo ιστοσελίδων Από τότε χρονολογείται η πραγματική είσοδος του Internet στην καθη-

μερινή ζωή εκατομμυρίων χρηστών Μετά το Mosaic ακολούθησε το Netscape δημιούρ-

γημα του ίδιου προγραμματιστή Marc Anderseen που ήταν ακόμα πιο φιλικό και επέτρεπε

ακόμα και στους μη ειδικούς να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες του Internet

Το 1995 εμφανίστηκαν τα Windows95 με ενσωματωμένο τον Internet Explorer το δη-

μοφιλέστερο ίσως πρόγραμμα laquoξεφυλλίσματοςraquo ιστοσελίδων

ΔΟΜΗ ΤΟΥ INTERNET

Το internet (στα ελληνικά το λέμε διαδίκτυο ή απλά δίκτυο) είναι όλοι οι υπολογιστές

του κόσμου που είναι συνδεμένοι μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα

και πληροφορίες 27Κάποιοι από τους υπολογιστές αυτούς είναι μόνιμα συνδεμένοι και βρίσκονται συνε-

χώς σε λειτουργία ενώ κάποιοι άλλοι συνδέονται και αποσυνδέονται Πχ στην πρώτη κα-

τηγορία ανήκουν οι υπολογιστές των εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες internet (αυ-

τούς τους υπολογιστές τους λέμε και servers) ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι προσωπικοί

υπολογιστές αυτοί που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας

Το World Wide Web ή απλά Web (στα ελληνικά το λέμε παγκόσμιο ιστό ή απλά ι-

στό) είναι το σύνολο των ιστοσελίδων (ή απλά σελίδων) που μπορούμε να δούμε με τη

βοήθεια ενός προγράμματος όπως ο Internet Explorer Επομένως αν θέλουμε να είμαστε

ακριβολόγοι ο Internet Explorer δεν είναι εξερευνητής του διαδικτύου όπως δηλώνει το

όνομά του αλλά εξερευνητής του παγκόσμιου ιστού

Σύμφωνα με τον δημιουργό του παγκόσμιου ιστού Tim Berners Lee laquoτο web είναι

το σύμπαν των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω διαδικτύου ένα συσ-

σωμάτωμα της ανθρώπινης γνώσηςraquo

Το site (στα ελληνικά το λέμε δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα ή απλά σελίδα ή διεύθυν-

ση) είναι ένας από τους υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο internet Για την ακρίβεια

είναι ένα αρχείο (ή μια ομάδα αρχείων) το οποίο βρίσκεται μέσα σrsquo έναν υπολογιστή που

είναι συνδεμένος στο internet Όταν πληκτρολογούμε μια laquoιντερνετικήraquo διεύθυνση (πχ

wwwasdagrdim01ab) στο πρόγραμμα Internet Explorer και επιχειρούμε να την δούμε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι ο υπολογιστής μας ψάχνει να βρει τον υπολογιστή

που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο και αφού τον βρει ψάχνει στα περιεχόμενα του υπο-

λογιστή (του σκληρού δίσκου του) να εντοπίσει το συγκεκριμένο αρχείο να το laquoανοίξειraquo και

να μας το παρουσιάσει

Οι υπηρεσίες του internet Οι υπηρεσίες που προσφέρει το internet είναι πολλές και δεν περιορίζονται μόνο στο

laquoξεφύλλισμαraquo των ιστοσελίδων

Μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(e-mail) με το οποίο μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε γραπτά μηνύματα αλλά

και αρχεία ήχου εικόνας ακόμη και βίντεο

Μια άλλη υπηρεσία είναι το chat η laquoκουβένταraquo με πολλούς άλλους χρήστες ταυτό-

χρονα Η κουβέντα γίνεται με πληκτρολόγηση αυτών που θέλουμε να πούμε (γιrsquo αυτό και

τα εισαγωγικά)

Τέλος η πιο εξελιγμένη ίσως υπηρεσία του internet είναι η τηλεδιάσκεψη δηλαδή η

δυνατότητα να βλέπουμε και να μιλάμε με άλλους ανθρώπους μέσω της οθόνης του υπο-

λογιστή Ένα είδος τηλεδιάσκεψης προσφέρεται μέσα από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα

των Windows με το πρόγραμμα NetMeeting το οποίο μετατρέπει τον υπολογιστή μας σε

βιντεοτηλέφωνο Βέβαια η καλή απόδοση του ήχου και της εικόνας εξαρτάται κυρίως από

την ταχύτητα του δικτύου το οποίο στην περίπτωση των οικιακών συνδέσεων δεν είναι

ακόμη τόσο γρήγορο

28

Για να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες του internet πρέπει να αγοράσουμε μια

σύνδεση στο internet από κάποιον παροχέα υπηρεσιών internet (Internet Service

Provider ISP) Στην Ελλάδα τέτοιοι παροχείς είναι πχ η otenet η Hellas On Line η

Forthnet κά Η αγορά της σύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο internet

την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παροχή χώρου για προσωπική ιστοσε-

λίδα Η πρόσβαση γίνεται μέσω του τηλεφώνου με τη χρήση κάποιου ονόματος χρήστη

(user name) και κάποιου κωδικού πρόσβασης (password) που μας δίνει ο παροχέας όταν

αγοράζουμε τη σύνδεση

Αρχική σελίδα Αν θέλουμε μπορούμε να ρυθμίσουμε τον Internet Explorer έτσι ώστε κάθε φορά που ξεκι-

νάει να εμφανίζει μια ορισμένη σελίδα Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό η συγκεκρι-

μένη σελίδα γίνεται η Αρχική σελίδα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να ορίσουμε μια σελίδα ως Αρχική σελίδα πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία και κάνου-

με κλικ στις Επιλογές Internet Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο Στην καρτέλα Γενικά

και στο πλαίσιο Αρχική σελίδα μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις

Οργάνωση των Αγαπημένων Μπορούμε να οργανώσουμε σε καταλόγους τις αγαπημένες μας ιστοσελίδες Αυτό γίνεται

ως εξής Στο μενού Αγαπημένα του Internet Explorer κάνουμε κλικ στο Οργάνωση των

Αγαπημένων Επιλέγουμε Δημιουργία Φακέλου δίνοντάς του ένα όνομα Για παράδειγμα

αν επιθυμούμε να τοποθετήσουμε σε αυτόν σελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος τον ο-

νομάζουμε Εκπαιδευτικές Σελίδες Αντίστοιχα αν θέλουμε ενημερωτικές σελίδες φτιάχνου-

με άλλον φάκελο που τον ονομάζουμε πχ Ενημέρωση κοκ Αφού οργανώσουμε τα Αγα-

πημένα έκτοτε κάθε ενδιαφέρουσα σελίδα την προσθέτουμε σε αυτά Πώς

Αγαπημένα Αν κάποια σελίδα που επισκεφθήκαμε μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την ξαναδούμε στο

μέλλον βάζουμε τη διεύθυνσή της στα Αγαπημένα Έτσι γλιτώνουμε τον κόπο να την ξα-

ναψάξουμε

29Την ώρα που η σελίδα είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αγαπημένα και κάνουμε κλικ

στην επιλογή Προσθήκη στα αγαπημένα Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο και μας

προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα προστεθεί η διεύθυνση της σελίδας στα αγαπημένα

Αν το όνομα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει

πιο εύκολα τη συγκεκριμένη σελίδα

Προσοχή στα Αγαπημένα αποθηκεύονται οι διευθύνσεις των σελίδων κι όχι το περιεχόμε-

νο τους

Αποθήκευση σελίδας Για να μην απασχολούμε την τηλεφωνική μας γραμμή μπορούμε αντί να διαβάζουμε τις

σελίδες (και κυρίως αυτές που έχουν πολύ κείμενο) να τις αποθηκεύσουμε Έτσι δε χρειά-

ζεται να είμαστε συνδεμένοι στο Internet για να τις δούμε

Την ώρα που η σελίδα που μας ενδιαφέρει είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αρχείο

και κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως Εμφανίζεται το παράθυρο Αποθήκευση

ιστοσελίδας και μας προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί η σελίδα Αν το όνο-

μα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει πιο εύκο-

λα τη συγκεκριμένη σελίδα

Όταν αποθηκεύουμε μια ιστοσελίδα δημιουργούνται συνήθως ένα αρχείο τύπου htm και

ένας φάκελος (το αρχείο δημιουργείται πάντοτε ο φάκελος μόνο όταν χρειάζεται) Και το

αρχείο και ο φάκελος έχουν το ίδιο όνομα Μέσα στο φάκελο αποθηκεύονται τα laquoστολίδιαraquo

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

της σελίδας δηλαδή οι εικόνες τα γραφικά κλπ ενώ στο αρχείο τύπου htm αποθηκεύεται

το κείμενο της σελίδας

Για να δούμε τη σελίδα αυτή offline (χωρίς δηλαδή να είμαστε συνδεμένοι στο Internet)

κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο τύπου htm που φέρει το όνομά της

Πλήκτρα Πίσω-Εμπρός Διακοπή Ανανέωση Αρχική

bull Την ώρα που είμαστε συνδεμένοι στο Internet και βλέπουμε σελίδες του ιστού θα δού-

με ότι είναι ενεργοποιημένα τα πλήκτρα Πίσω και Εμπρός του Internet Explorer Με αυτά

τα πλήκτρα μπορούμε να laquoξεφυλλίσουμεraquo τις σελίδες που έχουμε επισκεφτεί Προσοχή

το ξεφύλλισμα μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης Δη-

λαδή αν αποσυνδεθούμε από το Internet και στη συνέχεια ξανασυνδεθούμε τα πλήκτρα

και Πίσω και Εμπρός θα είναι ανενεργά Θα πρέπει να επισκεφτούμε πρώτα τουλάχιστον

μία σελίδα για να ενεργοποιηθούν

bull Αν δούμε ότι μια σελίδα που θέλουμε να δούμε αργεί να εμφανιστεί (να laquoκατέβειraquo όπως

συνήθως λέγεται) τότε μπορούμε να διακόψουμε τη διαδικασία laquoκατεβάσματοςraquo πατώ-

ντας το πλήκτρο Διακοπή (Το ίδιο συμβαίνει αν πατήσουμε το πλήκτρο Esc από το πλη-

κτρολόγιο) 30

bull Υπάρχουν σελίδες των οποίων το περιεχόμενο μεταβάλλεται συνεχώς Πχ οι σελίδες

της ΕΜΥ (httpwwwemygrhnmsgreekindex_html) ή η σελίδα του κυκλοφοριακού

χάρτη της Αθήνας (httpwwwtransportntuagrmapel) Αν έχουμε ανοιχτή μια τέτοια

σελίδα προκειμένου να δούμε αν το περιεχόμενό της έχει αλλαχτεί πατάμε το πλήκτρο

Ανανέωση Ένα άλλος τρόπος θα ήταν να την κλείσουμε και να την ξανανοίξουμε

bull Πατώντας το πλήκτρο Αρχική εμφανίζεται η σελίδα την οποία έχουμε ορίσει ως Aρχική

σελίδα του Internet Explorer

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

 • Προσαρμογή χώρου εργασίας
 • Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας
 • Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα
 • Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ιδιότητες μηνύματος
 • Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνωσμένα
 • Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε
 • Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων
 • Αποστολή διεθνών μηνυμάτων
 • Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμένου μηνύματος
 • Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο
 • Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα
 • Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα
 • Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο
 • Διαχείριση συνημμένου αρχείου
 • Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση
 • Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων
 • Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων
 • Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων
 • Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών
 • Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων
 • Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων
 • Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Υπολογιστές
 • Internet
Page 2: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

O U T L O O K E X P R E S S 6 0

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail)

Τα Windows έχουν ενσωματώσει την

υπηρεσία του Outlook Express προκειμένου ο

χρήστης να μπορεί εύκολα να παίρνει ή να στέλνει

e-mail να διαχειρίζεται δηλαδή την ηλεκτρονική

του αλληλογραφία Για να το πετύχει αυτό πρέπει

να δημιουργήσει αρχικά ένα λογαριασμό

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ανοίγουμε το Outlook

Express πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία

Λογαριασμοί Αλληλογραφία Προσθήκη

Αλληλογραφία

Εμφανίζεται το παράθυρο Οδηγός σύνδεσης στο

Internet (πάνω εικόνα) Στο πεδίο Εμφανιζόμενο

όνομα γράφουμε το όνομά μας Κάνουμε κλικ

στο κουμπί Επόμενο Εμφανίζεται το διπλανό

παράθυρο

2

Τσεκάρουμε την επιλογή laquoΈχω ήδη μια ηλεκτρο-

νική διεύθυνση που θα ήθελα να χρησιμοποιή-

σωraquo και στο πεδίο laquoΗλεκτρονική διεύθυνσηraquo

πληκτρολογούμε το e-mail μας όπως μας το έχει

δώσει ο παροχέας από τον οποίο αγοράσαμε (ή

μας χορηγήθηκε δωρεάν) τη σύνδεση για

internet Πχ αν η σύνδεση έχει δοθεί από το Πα-

νελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το όνομα χρήστη

που έχει δοθεί είναι gpapan (τα αρχικά του Γιώρ-

γος Παπανικολάου) τότε το e-mail είναι gpa-panschgr Κάνουμε κλικ στο κουμπί Επόμενο

Εμφανίζεται το παράθυρο της διπλανής εικόνας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Στα πεδία laquoΔιακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίαςraquo και laquoΔιακομιστής εξερχόμενης αλ-

ληλογραφίαςraquo πληκτρολογούμε ότι μας έχει δώσει ο πάροχος της υπηρεσίας Πχ

mailattschgr και mailattschgr (Ο ίδιος διακομιστής ισχύει για το Πανελ Σχολ Δίκτυο αυτό

όμως δεν είναι δεδομένο για όλους τους παρόχους) Κάνουμε κλικ στο κουμπί Επόμενο

Εμφανίζεται το παράθυρο της διπλανής εικόνας

Στο πεδίo Όνομα λογαριασμού είναι προγραμμένο το

όνομα χρήστη Στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης πληκτρο-

λογούμε τον κωδικό που μας έδωσε ο πάροχος Μη φο-

βάστε Οι αστερίσκοι που εμφανίζονται προστατεύουν τον

κωδικό από αδιάκριτα μάτια Τσεκάρουμε το κουτάκι δί-

πλα στη φράση laquoΑπομνημόνευση κωδικού πρόσβασηςraquo

μόνο όταν χρησιμοποιούμε εμείς αποκλειστικά τον ΗΥ

που έχουμε βάλει τους κωδικούς της ηλεκτρονικής μας

αλληλογραφίας Κάνουμε κλικ στο κουμπί Επόμενο Εμ-

φανίζεται το παράθυρο της διπλανής εικόνας Κάνουμε

κλικ στο κουμπί Τέλος Εμφανίζεται το παράθυρο Λογα-

ριασμοί Internet μέσα στο οποίο υπάρχει τώρα ο δικός

μας λογαριασμός Κάνουμε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο

3

Επιστρέφουμε στο βασικό παράθυρο του Outlook

Express

Όταν ξεκινάμε το Outlook Express εμ-

φανίζεται το παρακάτω παράθυρο υπό

την προϋπόθεση ότι έχουμε ζητήσει

από το Μενού Εργαλεία Επιλογές

Γενικά την επιλογή Κατά την εκκί-

νηση άμεση μετάβαση στο φάκελο

laquoΕισερχόμεναraquo

Η διάταξη των περιεχομένων του

παραθύρου ρυθμίζεται από το μενού

Προβολή επιλογή Διάταξη

Αν το Outlook Express είναι προρυθμισμένο για Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κατά την

εκκίνηση τότε κάθε φορά που το ανοίγουμε αφού πρώτα έχουμε συνδεθεί στο internet) το

πρόγραμμα συνδέεται με τον υπολογιστή του παροχέα ελέγχει αν έχουμε e-mail στο ηλε-

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

κτρονικό γραμματοκιβώτιό μας και τα laquoκατεβάζειraquo στον υπολογιστή μας Στο παράθυρο φα-

κέλων δίπλα στη λέξη Εισερχόμενα εμφανίζεται ένας αριθμός ο οποίος δείχνει το πλήθος των

νέων μηνυμάτων που παρελήφθησαν Ταυτόχρονα αν υπάρχουν μηνύματα προς αποστολή

(στο φάκελο Εξερχόμενα) αποστέλλονται στον υπολογιστή του παροχέα κι από εκεί πηγαί-

νουν στον παραλήπτη (ες) που εμείς έχουμε ορίσει

Αν δεν είναι ρυθμισμένο για Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κατά την εκκίνηση τότε κά-

νουμε κλικ στο κουμπί ΑποστολήΛήψη και περιμένουμε να μεταφερθούν τα μηνύματά μας

από τον υπολογιστή του παροχέα στο δικό μας Εισερχόμενα είναι τα μηνύματα που έρχονται

σε εμάς Εξερχόμενα αυτά που στέλνουμε εμείς Απεσταλμένα είναι αυτά που έχουμε στείλει

Διαγραμμένα αυτά τα οποία έχουμε διαγράψει (είτε ήταν πρώην εισερχόμενα είτε πρώην ε-

ξερχόμενα) Τέλος Πρόχειρα είναι αυτά που τα έχουμε γράψει (πιθανόν όχι ολοκληρωμένα)

και για τον οποιοδήποτε λόγο δεν τα έχουμε ακόμη αποστείλει)

Κουμπί αποστολής ndashλήψης μηνυμά-

των

4

Παράθυρο προεπισκόπησης επιλεγ-

μένου μηνύματος

Παράθυρο μηνυμάτων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να δημιουργήσουμε και να

στείλουμε ένα

μήνυμα κάνουμε κλικ

Δημιουργία Νέο μήνυμα Εμφανίζεται

το ομότιτλο παράθυρο Υπάρχει ήδη

η ηλεκτρονική μας διεύθυνση και

εμείς πρέπει να γράψουμε

υποχρεωτικά την ηλεκτρονική

διεύθυνση του παραλήπτη αν

θέλουμε τις διευθύνσεις εκείνων που

θέλουμε να κοινοποιηθεί (για ενημέρωση και όχι για ενέργεια συνήθως) το μήνυμά μας το

θέμα του μηνύματος και το μήνυμά μας Για να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Ιδιαίτ Κοιν

κάνουμε κλικ από το μενού Προβολή του νέου μηνύματος την εντολή Όλες οι κεφαλίδες

Αν θέλουμε να στείλουμε κάποιο αρχείο ήχου εικόνας βίντεο κλπ το επισυνάπτουμε

με τη βοήθεια του συνδετήρα (σύμβολο επισύναψης) Αφού τελειώσουμε με τη σύνταξη

του μηνύματος κάνουμε κλικ στο Αποστολή 5Αν στέλνουμε e-mail συχνά σε κάποιους τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις

τους κάθε φορά τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων Έτσι όταν θα θέλουμε να

τους στείλουμε e-mail δε θα πληκτρολογούμε τη διεύθυνσή τους αλλά θα τους επιλέγουμε

με ένα απλό κλικ από το Βιβλίο Διευθύνσεων

Το Βιβλίο Διευθύνσεων το βρίσκουμε στο μενού Εργαλεία Βιβλίο Διευθύνσεων και

με την επιλογή Νέα επαφή πληκτρολογούμε τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική

διεύθυνση συνήθως) κάθε επαφής

Στο ίδιο μέρος βρίσκουμε και την

επιλογή laquoΝέα Ομάδαraquo με την οποία

μπορούμε να ομαδοποιήσουμε επαφές

Έτσι μπορούμε πχ να ομαδοποιήσουμε τα

46 Δημ Σχολεία του Περιστερίου σε μια

ομάδα που θα πάρει την επωνυμία

laquoΔημοτικά Περιστερίουraquo Έτσι κάθε φορά

που θα επιλέγουμε την ομάδα αυτή θα

στέλνουμε ταυτόχρονα ένα μήνυμα και στα

46 σχολεία Όταν θέλουμε να επιλέξουμε

μια ομάδα (ή μια περασμένη στο Βιβλίο

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Διευθύνσεων επαφή) μπορούμε να πατήσουμε το εικονίδιο (βιβλίο) που υπάρχει στα α-

ριστερά του laquoΠροςraquo όταν φτιάχνουμε ένα νέο μήνυμα

Αποστολή του συ-γκεκριμένου μηνύ-ματος

Δημιουργία νέου μηνύματος

Αποκοπή λέξης ή φράσης

Απάντηση στον αποστολέα

Αντιγραφή λέξης ή φράσης

ΠΡΟΣΟΧΗ Απάντηση στον αποστολέα αλλά και σε ό-λους τους παραλήπτες του αρχικού μηνύματος

Επικόλληση λέξης ή φράσης σε νέο σημείο

Προώθηση ενός μηνύματος σε άλλον ή άλλους χρήστες

Αναίρεση προη-γούμενης ενέργειας

Εκτύπωση μηνύματος

Διαγραφή μηνύματος

Ορθογραφικός Έ-λεγχος του μηνύ-ματος

Λαμβάνει και Αποστέλλει ταυτόχρονα τα μηνύματα

Επισύναψη αρχεί-ου (ή αρχείων) κει-μένου ήχου κλπ

Βιβλίο Διευθύνσεων Εδώ καταγράφονται αποθηκεύο-νται όλες οι προσφιλείς μας ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Ορισμός προτε-ραιότητας μηνύμα-τος

Αλλάζει την κωδικοποίηση του μηνύματος

Προσθέτει ψηφιακή υπογραφή στο μή-νυμα1

Προσθέτει κρυπτογράφηση στο μήνυμα

6

1 Για την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει πρώτα να αποκτήσετε ψηφιακή ταυτότητα Το Outlook

Express προσθέτει αυτόματα την ψηφιακή ταυτότητα στο λογαριασμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την πρώτη φορά

που στέλνετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Προσαρμογή χώρου εργασίας Για να προσαρμόσουμε το χώρο εργασίας επιλέγουμε από το μενού Προβολή --gt Διάτα-

ξη Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε τα στοιχεία που θέλουμε να εμφανίζονται στο παράθυρο του Outlook Express Από το πλήκτρο Προσαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε ή να επαναφέρουμε το προεπιλεγμένο σύνολο κουμπιών στη γραμμή εργαλείων

7 Αν έχετε ορίσει πολλούς

λογαριασμούς ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου και θέλετε να χρησι-

μοποιήσετε έναν άλλο λογαριασμό

εκτός του προεπιλεγμένου κάντε

κλικ στο πλαίσιο Από (του νέου μηνύματος) και κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

bull Αν δημιουργείτε ένα μήνυμα χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο

Εξερχόμενα Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

bull Για να αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο αντίγραφο του μηνύματος ώστε να εργαστείτε με

αυτό αργότερα επιλέξτε από το μενού Αρχείο--gt

Αποθήκευση Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην

εντολή Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε ένα

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σύστημα αρχείων σας σε μορφή ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (eml) κειμένου (txt) ή HTML (htm)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε μήνυμα

bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανιστεί η εικόνα

bull Στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ

στην εντολή Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο εικόνας

bull Εισαγάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τη Διάταξη και την Απόσταση του αρχεί-

ου εικόνας

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή Εικόνα βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει

τη μορφοποίηση HTML2 κάνοντας κλικ στο μενού Μορφή

του παραθύρου μηνύματος και στη συνέχεια κάνοντας κλικ

στην επιλογή Εμπλουτισμένο κείμενο (HTML) Δίπλα

στην εντολή εμφανίζει ται μια μαύρη τελεία όταν

ενεργοποιηθεί

8

bull Αν οι παραλήπτες του μηνύματος δεν έχουν τη δυνατό-

τητα να προβάλουν τις σελίδες που έχετε εισαγάγει στο

μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές Στην

καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις HTML και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την εντολή Αποστολή εικόνων με μηνύματα Στη συνέχεια επαναλάβετε την αποστολή του μήνυματός σας

bull Για να εισαγάγετε μια εικόνα φόντου στο μήνυμά σας στο παράθυρο μηνύματος στο

μενού Μορφοποίηση τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φόντο και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να ανα-

ζητήσετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να λαμβάνετε ηχητική ειδοποίηση για νέα μηνύματα

1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές

2 HTML (Hypertext Markup Language) Η τυπική γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για έγγραφα του World Wide Web

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

2 Από την καρτέλα Γενικά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ηχητικό σήμα όταν λαμβά-νονται νέα μηνύματα

Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας 1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Φόντο και επιλέξτε Ήχος

2 Στο παράθυρο Ήχος Παρασκηνίου

επιλέξτε τον ήχο που επιθυμείτε και τις

σχετικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής του

ήχου

Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανίζεται η υπερ-σύνδεση ή το

κείμενο της ιστοσελίδας

bull Για να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Υπερ-σύνδεση Επιλέξτε τύπο αρχείου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη θέση ή τη

διεύθυνση της υπερ-σύνδεσης

9

bull Για να προσθέσετε μια σελίδα HTML στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Κείμενο από αρχείο Στo πλαίσιο Αρχεία τύπου επιλέξτε Αρχεία HTML και στη συνέ-

χεια βρείτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή μενού Υπερ-σύνδεση βεβαιωθείτε ότι έχετε

ενεργοποιήσει τη μορφοποίηση HTML Αν έχετε επιλέξει κάποια υπερ-σύνδεση από κείμενο μηνύματος επιλέξτε απλά το κείμενο

πριν δημιουργήσετε την υπερ-σύνδεση

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού τα-χυδρομείου

bull Όταν αποστέλλετε ένα νέο μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιο μή-

νυμα μπορείτε να αντιστοιχίσετε στο μήνυμα μια προτεραιότητα

έτσι ώστε ο παραλήπτης να γνωρίζει αν πρέπει να το διαβάσει

αμέσως (υψηλής προτεραιότητας) ή να το διαβάσει όταν του

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

επιτρέπει χρόνος του (χαμηλή προτεραιότητα) Ένα μήνυμα υψηλής προτεραιότητας έ-

χει δίπλα του ένα ερωτηματικό Η χαμηλή προτεραιότητα υποδεικνύεται από ένα κάτω βέλος

bull Στο παράθυρο Νέο μήνυμα κάντε κλικ στην επιλογή Προτεραιότητα της γραμμής ερ-

γαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε την προτεραιότητα που θέλετε Ή στο μενού Μήνυμα

τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορισμός προτεραιότητας και στη συ-

νέχεια επιλέξτε προτεραιότητα

bull

bull Η ρύθμιση αυτή αντιστοιχίζει την προτεραιότητα μόνο στο τρέχον μήνυμα

Ιδιότητες μηνύματος Για να προβάλετε όλες τις πληροφορίες σχετικά

με ένα μήνυμα (όπως το χρόνο αποστολής του)

στο μενού Αρχείο κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιό-τητες

10Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνω-σμένα bull Για να σημαδέψετε ένα μεμονωμένο μήνυμα

ως αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο επιλέξτε το μήνυμα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ

στις εντολές Σήμανση ως αναγνωσμένου ή

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου

bull Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

ομάδων συζήτησης σημειώνονται αυτόματα ως αναγνωσμένα αφού ανοίξουν για ένα συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αυτόματη σήμανση των

μηνυμάτων στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές κάντε κλικ στην καρ-

τέλα Ανάγνωση και στη συνέχεια καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου μετά την εμφάνισή του για x δευτερόλεπτα

Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε

bull Στο παράθυρο μηνύματος επιλέξτε το μενού Προβολή τοποθετήστε το δείκτη του πο-

ντικιού στην εντολή Κωδικοποίηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της

γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Το Outlook Express εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα χρησιμοποιώντας την προεπι-

λεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων εκτός αν η κεφαλίδα του μηνύματος

καθορίζει συγκεκριμένη κωδικοποίηση γλώσσας

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και

στην καρτέλα Ανάγνωση κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματο-σειρές

bull Επιλέξτε μια γλώσσα στο επάνω μέρος και στη συνέχεια

κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ως προεπιλεγμένου

Αποστολή διεθνών μηνυμάτων

bull Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα το μήνυμα αυτό αποστέλλεται με την ίδια κωδικοποίηση

γλώσσας όπως και το αρχικό μήνυμα Αν αλλάξετε την κωδικοποίηση γλώσσας στην απά-

ντησή σας οι αρχικοί χαρακτήρες ίσως να μην εμφανιστούν σωστά εκτός αν στέλνετε το

μήνυμα σε μορφή HTML (και το πρόγραμμα λήψης έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης μορφής

HTML) Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμα σε μορφή Unicode ωστόσο δεν έχουν

όλα τα προγράμματα ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων τη δυνατό-

τητα εμφάνισης μηνυμάτων σε μορφή Unicode3

11

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμέ-νου μηνύματος

bull Στο παράθυρο μηνύματος στο μενού Μορφή επιλέξτε την εντολή Κωδικοποίηση και

στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιή-

σετε

3 Τι είναι το Unicode Η κωδικοσελίδα Unicode προτείνει έναν και μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύ-στημα ανεξάρτητα από το λογισμικό ανεξάρτητα από τη γλώσσα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε τελική ανάλυση χειρίζονται απλώς αριθμούς Αποθηκεύουν γράμματα και άλλους χαρα-κτήρες αντιστοιχώντας στο καθένα τους από έναν αριθμό (ονομάζουμε μία τέτοια αντιστοιχία κωδικοσελίδα) Πριν την εφεύρεση του Unicode υπήρχαν εκατοντάδες διαφορετικές κωδικοσελίδες Λόγω περιορισμών μεγέθους όμως σε καμία κωδικοσελίδα δεν χωρούσαν αρκετοί χαρακτήρες λόγου χάριν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν πλήθος διαφορετικών κωδικοσελίδων για να καλύψει όλες τις γλώσσες των χωρών-μελών της Ακόμα και για μία και μόνη γλώσσα όπως πχ τα Αγγλικά μία κωδικοσελίδα δεν επαρκούσε για να καλύψει όλα τα γράμματα σημεία στίξης και τεχνικά σύμβολα ευρείας χρήσης Εκτός αυτού οι κωδικοσελίδες αυτές διαφωνούσαν μεταξύ τους Έτσι δύο κωδικοσελίδες μπορούσαν κάλλιστα να χρη-σιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς για τον ίδιο χαρακτήρα Κάθε υπολογιστής (και ιδίως εάν ήταν διακομιστής) έπρεπε να υποστηρίζει πλήθος διαφορετικών κωδικοσελί-δων ταυτόχρονα κάθε φορά που δεδομένα μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών κωδικοσελίδων ή λειτουργικών συστη-μάτων τα δεδομένα αυτά κινδύνευαν να αλλοιωθούν

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Τα νέα μηνύματα χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη ρύθμιση κωδικοποίησης για την

αποστολή μηνυμάτων

Για να ορίσετε την

προεπιλεγμένη

κωδικοποίηση για την

αποστολή μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία

κάντε κλικ στην εντολή

Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Διεθνείς ρυθμίσεις και στη συνέ-

χεια επιλέξτε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

bull Στη λίστα μηνυμάτων επιλέξτε το μήνυμα

bull Στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή 12

bull Για να ανακτήσετε ένα μήνυμα που έχει διαγραφεί ανοίξτε το φάκελο Διαγραμμένα

και στη συνέχεια σύρετε το μήνυμα πίσω στο φάκελο Εισερχόμενα ή σε άλλο φάκελο

bull Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αποθήκευση μηνυμάτων στο φάκελο Διαγραμ-μένα κατά την έξοδο από το Outlook Express στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενό-

τητα Επιλογές Στην καρτέλα Συντήρηση επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα κατά την έξοδο

bull Για να καταργήσετε όλα τα διαγραμμένα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο επιλέξτε το

φάκελο Διαγραμμένα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ στην εντολή Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα

Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή μηνυμάτων

από κάποιον χρήστη

Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο των μηνυμάτων

του Outlook Express τον αποστολέα του οποίου

θέλετε να αποκλείσετε και από τη γραμμή μενού

επιλέξτε Μήνυμα και στη συνέχεια Αποκλεισμός αποστολέα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα bull Για να άρετε τον αποκλεισμό πηγαίνετε

στο παράθυρο του Outlook Express και

από το μενού Εργαλεία επιλέγετε Κανόνες μηνυμάτων--gt Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων

bull Εμφανίζεται το παράθυρο Κανόνες μηνυμάτων και από την καρτέλα Αποκλει-σμένοι αποστολείς επιλέγετε αυτόν που

θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο Κατάρ-γηση

Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα Πολλοί διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων περιορίζουν το μέγεθος

των μηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Συνήθως το όριο αυτό είναι δύο

megabyte (2 MB) ανά μήνυμα συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων αρχείων 13

Με το Outlook Express μπορείτε να στείλετε μεγάλα μηνύματα ή αρχεία σε διακομιστές

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συζητήσεων οι οποίοι διαθέτουν όρια μεγέθους διασπώντας

τα μηνύματα σε μικρότερα τμήματα Όταν λαμβάνεται η ομάδα μηνυμάτων το πρόγραμμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα συνδυάζει σε ένα μήνυμα

Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί

Στις καρτέλες Αλληλογραφία ή Συζητήσεις κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

Από την καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάτμηση μηνυμάτων

που είναι μεγαλύτερα από x KB

Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή δίνουν τη δυνατότητα

στον παραλήπτη ενός μηνύματος να επαληθεύσει την ταυτότητά σας Η κρυπτογράφηση

ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτρέπει την ανάγνωσή του από άλλα πρό-

σωπα κατά την μεταφορά τους

Σύνθεση μηνύματος Για να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή στο μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Κρυ-

πτογράφηση

Σημείωση Για να κρυπτογραφήσετε ή να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα

πρέπει να διαθέτετε ψηφιακή ταυτότητα Εάν δεν διαθέτετε το Outlook Express θα σας ζη-

τήσει να αποκτήσετε μία

Διαχείριση συνημμένου αρχείου

Όταν σε κάποιο μήνυμα υπάρχει συνημμένο αρχείο εμφανίζεται δίπλα σε αυτό ένα εικονί-

διο συνδετήρα στη λίστα μηνυμάτων ως εξής

1 Στη λίστα των μηνυμάτων το μήνυμα έχει στα αριστερά του ένα συνδετήρα

2 Αν έχετε ενεργοποιήσει το Παράθυρο Προεπισκόπησης μηνυμάτων εμφανίζεται

στα αριστερά του ένας

συνδετήρας

14Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο

Στο παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ στο εικονίδιο συνδετήρα της κεφαλίδας του

μηνύματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου - ή - Στο επάνω μέρος του παραθύρου μηνύματος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συνημμένου

αρχείου της κεφαλίδας του μηνύματος Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο bull Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο από το παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ

στο εικονίδιο συνδετήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση συνημμένων

bull Αν ανοίξετε ένα μήνυμα χωρίς προεπισκόπηση το συνημμένο εμφανίζεται κάτω από το Θέμα

15

Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1 Στη λίστα Φάκελοι κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να διαβάσετε

2 Στη λίστα μηνυμάτων κάντε κλικ σε ένα μήνυμα για να το εμφανίσετε στο παράθυ-

ρο προεπισκόπησης ή κάντε διπλό κλικ επάνω

του για να το ανοίξετε στο δικό του παράθυρο

3 Στο παράθυρο μηνύματος κάντε κλικ στην επι-

λογή Απάντηση Απάντηση σε όλους ή Προώθηση για να απαντήσετε σε ένα

μήνυμα Όταν ολοκληρώσετε την απάντησή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απο-στολή Ή στη λίστα μηνυμάτων κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και επιλέξτε ανάλογα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση Για να ενεργοποιήσετε την προσάρτηση του αρχικού μηνύματος στην απάντηση ακολου-

θήστε τη διαδρομή Εργαλεία --gt Επιλογές και από την καρτέλα Αποστολή επιλέξτε το

Προσάρτηση του πρωτότυπου κειμένου κατά την απάντηση

Έτσι αν πατήσετε το κουμπί Απάντηση για να απαντήσετε σε μήνυμα που λάβατε στην

απάντησή σας θα συμπεριληφθεί και το περιεχόμενου του μηνύματος στο οποίο απαντάτε

για να γνωρίζει ο παραλήπτης σε τι ακριβώς αφορά η απάντησή σας

16

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bull Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και από το μενού Μήνυμα κάντε

κλικ στην εντολή Προώθηση

bull Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε παραλήπτη Δια-

χωρίστε κάθε όνομα με κόμμα ή ερωτηματικό ( )

bull Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποστο-λή της γραμμής εργαλείων

bull Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάντε κλικ στην πε-

ριοχή Από και στη συνέχεια κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με

τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα

bull Αν εργάζεστε χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εξερχόμε-να Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων

17

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από το Outlook

Express κάντε κλικ στο κου-

μπί Διευθύνσεις της γραμ-

μής εργαλείων ή από το με-

νού Εργαλεία επιλέξτε την

εντολή Βιβλίο διευθύνσε-ων

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από ένα παρά-

θυρο μηνύματος κάντε κλικ

στο εικονίδιο Προς Κοιν ή Ιδιαίτ κοιν

Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βι-

βλίο διευθύνσεών σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook Express ώστε όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα να προ-

στίθενται αυτόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων τα άτομα στα οποία απαντάτε Επιπλέον κάθε

φορά που στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα στο Outlook Express έχετε τη δυνατότητα να

προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη ή του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσθέσετε όλους τους παραλήπτες μιας απάντησης στο Βιβλίο διευθύνσε-ων

bull Στο Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

εντολή Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων όταν γίνεται απάντηση

Για να προσθέσετε ένα μεμονωμένο όνομα στο Βιβλίο διευθύνσεων από το Outlook Express

bull Στο μήνυμα που προβάλλετε ή στο οποίο απαντάτε κάντε δεξί κλικ στο όνομα του

ατόμου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων

bull Στη λίστα μηνυμάτων των Εισερχομένων ή κάποιου άλλου φακέλου αλληλογραφίας

δεξί κλικ σε ένα μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεων

18Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

1 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη

συνέχεια επιλέξτε την εντολή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ε-

παφή

3 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και

στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Νέα επαφή

4 Στην καρτέλα Όνομα συμπληρώστε τουλάχιστον τα πλαίσια Όνομα και Επώνυμο

για την επαφή Αυτό είναι το εμφανιζόμενο όνομα Απαιτείται εμφανιζόμενο όνομα για

κάθε επαφή Εάν πληκτρολογήσετε όνομα πατρώνυμο ή επώνυμο θα εμφανιστεί αυ-

τόματα στο πλαίσιο Εμφάνιση Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται πλη-

κτρολογώντας ένα διαφορετικό όνομα ή επιλέγοντας ένα από την αναπτυσσόμενη λί-

στα Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει παραλλαγές του ονόματος του πατρώνυμου ή

του επωνύμου καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Ψευδώνυμο ή στα

πλαίσιο Εταιρεία της καρτέλας Εργασία

5 Προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε σε καθεμία από τις άλλες καρτέ-

λες

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων

Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

Επιλέξτε τον τύπο βιβλίου διευθύνσεων ή αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα

Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων

1 Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Επιλέξτε μορφή για την εξαγωγή

3 Για να κάνετε εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας από το Outlook Express επιλέξτε

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Exchange Για να χρησιμοποιήσετε ένα

αρχείο με πληροφορίες διευθύνσεων οι οποίες είναι διαχωρισμένες με κόμμα επιλέξτε Αρ-

χείο κειμένου

4 Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή 19

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο όνομα ομάδας (ή ψευδώνυμο) που θα

χρησιμοποιήσετε για την ταυτόχρονη αποστολή ενός μηνύματος σε πολλές επαφές

Δημιουργήστε απλώς ένα όνομα ομάδας και προσθέστε μεμονωμένες επαφές στην

ομάδα Στη συνέχεια πληκτρολογήστε απλώς το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο

Προς όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε

μια ομάδα Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία της γραμμής εργαλείων και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα

3 Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας πληκτρο-

λογήστε το όνομα της ομάδας

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προσθέσετε άτομα σε μια ομάδα

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο από τη λίστα του Βιβλίου διευθύνσεων κάντε κλικ

στο κουμπί Επιλογή μελών και στη συνέχεια επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα του Βι-

βλίου διευθύνσεων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο απευθείας στην ομάδα χωρίς να προστεθεί το όνομα

στο Βιβλίο διευθύνσεων πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου του ατόμου στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο τόσο στην ομάδα όσο και στο Βιβλίο διευθύνσεων

κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή και συμπληρώστε τα ανάλογα στοιχεία

bull Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε προσθήκη έως ότου ολοκληρωθεί ο ορισμός

της ομάδας

Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων

bull Για να προσθέσετε ένα φάκελο στο μενού Αρχείο τοποθε-

τήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Στο πλαίσιο κει-

μένου Όνομα φακέλου πληκτρολογήστε το όνομα και στη

συνέχεια κάντε κλικ στη θέση που θέλετε να βρίσκεται ο νέος

φάκελος

20

bull Για να διαγράψετε ένα φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι Στο με-

νού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και κατόπιν κά-

ντε κλικ στην εντολή Διαγραφή

bull Για να μετακινηθείτε σε άλλο φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι

bull Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τους φακέλους Εισερχόμενα Απε-σταλμένα Διαγραμμένα ή Πρόχειρα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

21

1 Στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες μηνυ-

μάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αλληλογραφία

Οι κανόνες μηνυμάτων δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν για λογαριασμούς ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου IMAP ή HTTP

2 Αν αυτός είναι ο πρώτος κανόνας που δημιουργείτε προχωρήστε στο βήμα 3 Διαφο-

ρετικά στην καρτέλα Κανόνες μηνυμάτων κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία και συ-

νεχίστε στο βήμα 4

3 Επιλέξτε τις συνθήκες για τον κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Συνθήκες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

Μπορείτε να καθορίσετε πολλές συνθήκες για έναν κανόνα ή επιλέγοντας περισσότερα

από ένα πλαίσια ελέγχου Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση και της ενότητας Περιγραφή κα-

νόνα για να καθορίσετε αν πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες κανόνων πριν

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια (και) ή αν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από

αυτές (ή)

4 Καθορίστε τις ενέργειες του κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Ενέργειες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

5 Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες υπερ-συνδέσεις στην ενότητα Περιγραφή κανόνα

για να καθορίσετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες για τον κανόνα σας

Μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες λέξεις της ε-

νότητας Περιγραφή κανόνα για να καθορίσετε τα πρόσωπα ή τις λέξεις τα οποία θα θέλα-

τε να αναζητήσει το Outlook Express στα μηνύματα Αν εισαγάγετε πολλά πρόσωπα ή λέ-

ξεις ανά συνθήκη χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές των παραθύρων διαλόγου Επιλογή

ατόμων ή Πληκτρολόγηση συγκεκριμένων λέξεων για περαιτέρω προσαρμογή της συνθή-

κης

6 Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα κανόνα επιλέξτε το προεπιλεγμένο όνομα ή πληκτρολο-

γήστε νέο όνομα για τον κανόνα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK

22

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα επιλέγοντας έναν υπάρχοντα από την καρ-

τέλα Κανόνες μηνυμάτων και κάνοντας κλικ στην εντολή Αντιγραφή Αυτό είναι χρήσιμο

όταν ο νέος κανόνας που θέλετε να δημιουργήσετε είναι παρόμοιος με τον υπάρχοντα

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα από ένα μήνυμα επιλέγοντας ένα μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κύριο παράθυρο και στη συνέχεια στο μενού Μήνυμα

κάνοντας κλικ στην εντολή Δημιουργία κανόνα από μήνυμα Αυτό είναι χρήσιμο επειδή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

συμπληρώνει αυτόματα το όνομα του προσώπου στη γραμμή Από Ωστόσο καμία άλλη

πληροφορία του μηνύματος δεν εισάγεται στον κανόνα

Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποστέλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό να είστε βέβαιοι ότι τα

έγγραφα που στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι πλαστογραφημένα και να

είστε σίγουροι ότι τα μηνύματα που στέλνετε δεν μπορούν να παρεμποδιστούν και να δια-

βαστούν από κανένα άλλο εκτός από τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται

Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές ταυτότητες του Outlook Express μπορείτε να αποδείξετε

την ταυτότητά σας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τρόπο που είναι παρόμοιος με την

επίδειξη της άδειας οδήγησής σας κατά την εξαργύρωση μιας επιταγής Μπορείτε επίσης

να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για να κρυπτογραφήσετε μηνύματα διατηρώ-

ντας τα προσωπικά Οι ψηφιακές υπογραφές ενσωματώνουν την προδιαγραφή

SecureMultipurpose Internet Mail Extensions (SMIME) με στόχο την ασφάλεια του ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου

23

Πως λειτουργούν οι ψηφιακές υπογραφές Μια ψηφιακή υπογραφή αποτελείται από ένα δημόσιο κλειδί ένα ιδιωτικό κλειδί και μια

ψηφιακή υπογραφή Όταν υπογράφετε ψηφιακά τα μηνύματά σας προσθέτετε την ψηφια-

κή σας υπογραφή και το δημόσιο κλειδί στο μήνυμα Ο συνδυασμός ψηφιακής υπογραφής

και δημόσιου κλειδιού ονομάζεται πιστοποιητικό Με το Outlook Express μπορείτε να κα-

θορίσετε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους άλλους για να σας

στέλνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό

από το πιστοποιητικό υπογραφής σας

Οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή σας υπογραφή για να επαλη-

θεύσουν την ταυτότητά σας και μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο κλειδί

σας για να σας στείλουν κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο μπορείτε να

διαβάσετε μόνο εσείς χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό σας κλειδί Για να στείλετε κρυπτο-

γραφημένα μηνύματα το Βιβλίο διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακές υπογρα-

φές για τους παραλήπτες Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δημόσια

κλειδιά τους για να κρυπτογραφήσετε τα μηνύματα Όταν ένας παραλήπτης λαμβάνει ένα

κρυπτογραφημένο μήνυμα το ιδιωτικό του κλειδί χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογρά-

φηση του μηνύματος

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Πριν ξεκινήσετε την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει να αποκτήσετε

ψηφιακή ταυτότητα Στην περίπτωση που στέλνετε κρυπτογραφημένα μηνύματα το Βιβλίο

διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακή υπογραφή για κάθε παραλήπτη

Που εκδίδονται οι ψηφιακές ταυτότητες Οι ψηφιακές ταυτότητες εκδίδονται από ανεξάρτητες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Όταν

κάνετε αίτηση για ψηφιακή ταυτότητα στην τοποθεσία Web μιας αρχής έκδοσης πιστοποι-

ητικών η ταυτότητά σας επαληθεύεται πριν από την έκδοση της ταυτότητας Υπάρχουν

διαφορετικές κατηγορίες ψηφιακών ταυτοτήτων για πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων

αξιοπιστίας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της αρχής

έκδοσης πιστοποιητικών

Με ποιον τρόπο επαληθεύεται μια ψηφιακή ταυτότητα Με τον έλεγχο ανάκλησης μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός μηνύματος με

ψηφιακή υπογραφή Κατά την πραγματοποίηση ενός τέτοιου ελέγχου το Outlook Express

ζητά πληροφορίες για την ψηφιακή ταυτότητα από την κατάλληλη αρχή έκδοσης πιστοποι-

ητικών Η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στέλνει πίσω τις πληροφορίες για την κατάσταση

της ψηφιακής ταυτότητας συμπεριλαμβάνοντας αν η ψηφιακή ταυτότητα έχει ανακληθεί ή

όχι Οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών διατηρούν στοιχεία των πιστοποιητικών που έχουν

ανακληθεί εξαιτίας απώλειάς τους ή λήξης τους

24

Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει (και εξηγεί) μια σειρά εικονιδίων που θα συναντήσουμε

συχνά (ή λιγότερο συχνά) στο πρόγραμμα αυτό

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

25

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical

Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Δεν είχε καμιά

σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές Ήταν τεράστιος (τα μηχανήματα που τον αποτε-

λούσαν απαιτούσαν δωμάτια για να χωρέσουν) και λειτουργούσε με λυχνίες (δεν είχαν α-

κόμη εφευρεθεί ούτε τα τρανζίστορ) Ένα σημερινό καλό κομπιουτεράκι τσέπης έχει μεγα-

λύτερη υπολογιστική ισχύ από αυτήν του ENIAC

Το 1970 κατασκευάστηκε ο πρώτος ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας και δεικτική

συσκευή (ποντίκι) Ήταν ο Star ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Alan Kay και τους συ-

νεργάτες του στα εργαστήρια της εταιρείας Xerox

Το 1980 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας

και δεικτική συσκευή (ποντίκι) που ήταν ο Apple της Macintosh

Internet

26Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 δύο ειδικοί της πληροφορικής του πανεπιστημίου

UCLA της Καλιφόρνια οι Robert Taylor και JC Licklider ήταν οι πρώτοι που είχαν την

διαίσθηση ότι οι υπολογιστές επρόκειτο να αλλάξουν κι ότι κάποια στιγμή θα άρχιζαν να

επικοινωνούν μεταξύ τους Στις 21 Νοεμβρίου 1969 ιστορική ημερομηνία της πρώτης

σύνδεσης τα πανεπιστήμια UCSB (University of California Santa Barbara) University of

Utah και Stanford Research Institute συνδέθηκαν με έναν κόμβο (υπολογιστή) που βρι-

σκόταν στο UCLA και που τους επέτρεπε να κατευθύνουν προς τον παραλήπτη όπου κι

αν βρισκόταν στο δίκτυο το μήνυμα ενός απομακρυσμένου υπολογιστή

Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ (το γνωστό laquoΠεντάγωνοraquo) ήταν ενήμερο για τις προ-

σπάθειες αυτές και μάλιστα ήταν ο βασικός χρηματοδότης του προγράμματος Οι υπεύθυ-

νοι της άμυνας των ΗΠΑ ήθελαν ένα σύστημα επικοινωνίας απρόσβλητο από το ενδεχό-

μενο ενός πυρηνικού πολέμου και το δίκτυο των υπολογιστών έδειχνε να προσφέρει τη

λύση

Το 1969 λοιπόν ήταν η χρονιά που σηματοδότησε τη γένεση του Internet Το πρώτο

δίκτυο ονομάστηκε Arpanet από το όνομα της υπηρεσίας του αμερικάνικου υπουργείου

Άμυνας ARΡA (Advanced Research Project Agency Υπηρεσία Προωθημένων Ερευνητι-

κών Προγραμμάτων) και από το laquonetraquo που σημαίνει laquoδίκτυοraquo

Τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του αυτό που στη συνέχεια επρόκειτο να γίνει το

Internet χρησιμοποιούνταν κατrsquo αποκλειστικότητα από τους ειδήμονες της πληροφορικής

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το 1989 στο CERN (Centre Europeacuteen de Recherche Nucleacuteaire Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πυρηνικών Ερευνών) της Γενεύης γεννήθηκε το World Wide Web (www) το σύστημα με

το οποίο οι υπολογιστές όλου του κόσμου μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα κοινό δίκτυο

(ο παγκόσμιος ιστός των υπολογιστών)

Το 1993 ήρθε το Mosaic το πρώτο φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα laquoξεφυλλίσμα-

τοςraquo ιστοσελίδων Από τότε χρονολογείται η πραγματική είσοδος του Internet στην καθη-

μερινή ζωή εκατομμυρίων χρηστών Μετά το Mosaic ακολούθησε το Netscape δημιούρ-

γημα του ίδιου προγραμματιστή Marc Anderseen που ήταν ακόμα πιο φιλικό και επέτρεπε

ακόμα και στους μη ειδικούς να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες του Internet

Το 1995 εμφανίστηκαν τα Windows95 με ενσωματωμένο τον Internet Explorer το δη-

μοφιλέστερο ίσως πρόγραμμα laquoξεφυλλίσματοςraquo ιστοσελίδων

ΔΟΜΗ ΤΟΥ INTERNET

Το internet (στα ελληνικά το λέμε διαδίκτυο ή απλά δίκτυο) είναι όλοι οι υπολογιστές

του κόσμου που είναι συνδεμένοι μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα

και πληροφορίες 27Κάποιοι από τους υπολογιστές αυτούς είναι μόνιμα συνδεμένοι και βρίσκονται συνε-

χώς σε λειτουργία ενώ κάποιοι άλλοι συνδέονται και αποσυνδέονται Πχ στην πρώτη κα-

τηγορία ανήκουν οι υπολογιστές των εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες internet (αυ-

τούς τους υπολογιστές τους λέμε και servers) ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι προσωπικοί

υπολογιστές αυτοί που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας

Το World Wide Web ή απλά Web (στα ελληνικά το λέμε παγκόσμιο ιστό ή απλά ι-

στό) είναι το σύνολο των ιστοσελίδων (ή απλά σελίδων) που μπορούμε να δούμε με τη

βοήθεια ενός προγράμματος όπως ο Internet Explorer Επομένως αν θέλουμε να είμαστε

ακριβολόγοι ο Internet Explorer δεν είναι εξερευνητής του διαδικτύου όπως δηλώνει το

όνομά του αλλά εξερευνητής του παγκόσμιου ιστού

Σύμφωνα με τον δημιουργό του παγκόσμιου ιστού Tim Berners Lee laquoτο web είναι

το σύμπαν των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω διαδικτύου ένα συσ-

σωμάτωμα της ανθρώπινης γνώσηςraquo

Το site (στα ελληνικά το λέμε δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα ή απλά σελίδα ή διεύθυν-

ση) είναι ένας από τους υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο internet Για την ακρίβεια

είναι ένα αρχείο (ή μια ομάδα αρχείων) το οποίο βρίσκεται μέσα σrsquo έναν υπολογιστή που

είναι συνδεμένος στο internet Όταν πληκτρολογούμε μια laquoιντερνετικήraquo διεύθυνση (πχ

wwwasdagrdim01ab) στο πρόγραμμα Internet Explorer και επιχειρούμε να την δούμε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι ο υπολογιστής μας ψάχνει να βρει τον υπολογιστή

που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο και αφού τον βρει ψάχνει στα περιεχόμενα του υπο-

λογιστή (του σκληρού δίσκου του) να εντοπίσει το συγκεκριμένο αρχείο να το laquoανοίξειraquo και

να μας το παρουσιάσει

Οι υπηρεσίες του internet Οι υπηρεσίες που προσφέρει το internet είναι πολλές και δεν περιορίζονται μόνο στο

laquoξεφύλλισμαraquo των ιστοσελίδων

Μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(e-mail) με το οποίο μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε γραπτά μηνύματα αλλά

και αρχεία ήχου εικόνας ακόμη και βίντεο

Μια άλλη υπηρεσία είναι το chat η laquoκουβένταraquo με πολλούς άλλους χρήστες ταυτό-

χρονα Η κουβέντα γίνεται με πληκτρολόγηση αυτών που θέλουμε να πούμε (γιrsquo αυτό και

τα εισαγωγικά)

Τέλος η πιο εξελιγμένη ίσως υπηρεσία του internet είναι η τηλεδιάσκεψη δηλαδή η

δυνατότητα να βλέπουμε και να μιλάμε με άλλους ανθρώπους μέσω της οθόνης του υπο-

λογιστή Ένα είδος τηλεδιάσκεψης προσφέρεται μέσα από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα

των Windows με το πρόγραμμα NetMeeting το οποίο μετατρέπει τον υπολογιστή μας σε

βιντεοτηλέφωνο Βέβαια η καλή απόδοση του ήχου και της εικόνας εξαρτάται κυρίως από

την ταχύτητα του δικτύου το οποίο στην περίπτωση των οικιακών συνδέσεων δεν είναι

ακόμη τόσο γρήγορο

28

Για να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες του internet πρέπει να αγοράσουμε μια

σύνδεση στο internet από κάποιον παροχέα υπηρεσιών internet (Internet Service

Provider ISP) Στην Ελλάδα τέτοιοι παροχείς είναι πχ η otenet η Hellas On Line η

Forthnet κά Η αγορά της σύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο internet

την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παροχή χώρου για προσωπική ιστοσε-

λίδα Η πρόσβαση γίνεται μέσω του τηλεφώνου με τη χρήση κάποιου ονόματος χρήστη

(user name) και κάποιου κωδικού πρόσβασης (password) που μας δίνει ο παροχέας όταν

αγοράζουμε τη σύνδεση

Αρχική σελίδα Αν θέλουμε μπορούμε να ρυθμίσουμε τον Internet Explorer έτσι ώστε κάθε φορά που ξεκι-

νάει να εμφανίζει μια ορισμένη σελίδα Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό η συγκεκρι-

μένη σελίδα γίνεται η Αρχική σελίδα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να ορίσουμε μια σελίδα ως Αρχική σελίδα πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία και κάνου-

με κλικ στις Επιλογές Internet Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο Στην καρτέλα Γενικά

και στο πλαίσιο Αρχική σελίδα μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις

Οργάνωση των Αγαπημένων Μπορούμε να οργανώσουμε σε καταλόγους τις αγαπημένες μας ιστοσελίδες Αυτό γίνεται

ως εξής Στο μενού Αγαπημένα του Internet Explorer κάνουμε κλικ στο Οργάνωση των

Αγαπημένων Επιλέγουμε Δημιουργία Φακέλου δίνοντάς του ένα όνομα Για παράδειγμα

αν επιθυμούμε να τοποθετήσουμε σε αυτόν σελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος τον ο-

νομάζουμε Εκπαιδευτικές Σελίδες Αντίστοιχα αν θέλουμε ενημερωτικές σελίδες φτιάχνου-

με άλλον φάκελο που τον ονομάζουμε πχ Ενημέρωση κοκ Αφού οργανώσουμε τα Αγα-

πημένα έκτοτε κάθε ενδιαφέρουσα σελίδα την προσθέτουμε σε αυτά Πώς

Αγαπημένα Αν κάποια σελίδα που επισκεφθήκαμε μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την ξαναδούμε στο

μέλλον βάζουμε τη διεύθυνσή της στα Αγαπημένα Έτσι γλιτώνουμε τον κόπο να την ξα-

ναψάξουμε

29Την ώρα που η σελίδα είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αγαπημένα και κάνουμε κλικ

στην επιλογή Προσθήκη στα αγαπημένα Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο και μας

προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα προστεθεί η διεύθυνση της σελίδας στα αγαπημένα

Αν το όνομα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει

πιο εύκολα τη συγκεκριμένη σελίδα

Προσοχή στα Αγαπημένα αποθηκεύονται οι διευθύνσεις των σελίδων κι όχι το περιεχόμε-

νο τους

Αποθήκευση σελίδας Για να μην απασχολούμε την τηλεφωνική μας γραμμή μπορούμε αντί να διαβάζουμε τις

σελίδες (και κυρίως αυτές που έχουν πολύ κείμενο) να τις αποθηκεύσουμε Έτσι δε χρειά-

ζεται να είμαστε συνδεμένοι στο Internet για να τις δούμε

Την ώρα που η σελίδα που μας ενδιαφέρει είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αρχείο

και κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως Εμφανίζεται το παράθυρο Αποθήκευση

ιστοσελίδας και μας προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί η σελίδα Αν το όνο-

μα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει πιο εύκο-

λα τη συγκεκριμένη σελίδα

Όταν αποθηκεύουμε μια ιστοσελίδα δημιουργούνται συνήθως ένα αρχείο τύπου htm και

ένας φάκελος (το αρχείο δημιουργείται πάντοτε ο φάκελος μόνο όταν χρειάζεται) Και το

αρχείο και ο φάκελος έχουν το ίδιο όνομα Μέσα στο φάκελο αποθηκεύονται τα laquoστολίδιαraquo

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

της σελίδας δηλαδή οι εικόνες τα γραφικά κλπ ενώ στο αρχείο τύπου htm αποθηκεύεται

το κείμενο της σελίδας

Για να δούμε τη σελίδα αυτή offline (χωρίς δηλαδή να είμαστε συνδεμένοι στο Internet)

κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο τύπου htm που φέρει το όνομά της

Πλήκτρα Πίσω-Εμπρός Διακοπή Ανανέωση Αρχική

bull Την ώρα που είμαστε συνδεμένοι στο Internet και βλέπουμε σελίδες του ιστού θα δού-

με ότι είναι ενεργοποιημένα τα πλήκτρα Πίσω και Εμπρός του Internet Explorer Με αυτά

τα πλήκτρα μπορούμε να laquoξεφυλλίσουμεraquo τις σελίδες που έχουμε επισκεφτεί Προσοχή

το ξεφύλλισμα μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης Δη-

λαδή αν αποσυνδεθούμε από το Internet και στη συνέχεια ξανασυνδεθούμε τα πλήκτρα

και Πίσω και Εμπρός θα είναι ανενεργά Θα πρέπει να επισκεφτούμε πρώτα τουλάχιστον

μία σελίδα για να ενεργοποιηθούν

bull Αν δούμε ότι μια σελίδα που θέλουμε να δούμε αργεί να εμφανιστεί (να laquoκατέβειraquo όπως

συνήθως λέγεται) τότε μπορούμε να διακόψουμε τη διαδικασία laquoκατεβάσματοςraquo πατώ-

ντας το πλήκτρο Διακοπή (Το ίδιο συμβαίνει αν πατήσουμε το πλήκτρο Esc από το πλη-

κτρολόγιο) 30

bull Υπάρχουν σελίδες των οποίων το περιεχόμενο μεταβάλλεται συνεχώς Πχ οι σελίδες

της ΕΜΥ (httpwwwemygrhnmsgreekindex_html) ή η σελίδα του κυκλοφοριακού

χάρτη της Αθήνας (httpwwwtransportntuagrmapel) Αν έχουμε ανοιχτή μια τέτοια

σελίδα προκειμένου να δούμε αν το περιεχόμενό της έχει αλλαχτεί πατάμε το πλήκτρο

Ανανέωση Ένα άλλος τρόπος θα ήταν να την κλείσουμε και να την ξανανοίξουμε

bull Πατώντας το πλήκτρο Αρχική εμφανίζεται η σελίδα την οποία έχουμε ορίσει ως Aρχική

σελίδα του Internet Explorer

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

 • Προσαρμογή χώρου εργασίας
 • Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας
 • Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα
 • Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ιδιότητες μηνύματος
 • Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνωσμένα
 • Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε
 • Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων
 • Αποστολή διεθνών μηνυμάτων
 • Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμένου μηνύματος
 • Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο
 • Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα
 • Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα
 • Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο
 • Διαχείριση συνημμένου αρχείου
 • Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση
 • Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων
 • Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων
 • Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων
 • Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών
 • Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων
 • Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων
 • Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Υπολογιστές
 • Internet
Page 3: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

Στα πεδία laquoΔιακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίαςraquo και laquoΔιακομιστής εξερχόμενης αλ-

ληλογραφίαςraquo πληκτρολογούμε ότι μας έχει δώσει ο πάροχος της υπηρεσίας Πχ

mailattschgr και mailattschgr (Ο ίδιος διακομιστής ισχύει για το Πανελ Σχολ Δίκτυο αυτό

όμως δεν είναι δεδομένο για όλους τους παρόχους) Κάνουμε κλικ στο κουμπί Επόμενο

Εμφανίζεται το παράθυρο της διπλανής εικόνας

Στο πεδίo Όνομα λογαριασμού είναι προγραμμένο το

όνομα χρήστη Στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης πληκτρο-

λογούμε τον κωδικό που μας έδωσε ο πάροχος Μη φο-

βάστε Οι αστερίσκοι που εμφανίζονται προστατεύουν τον

κωδικό από αδιάκριτα μάτια Τσεκάρουμε το κουτάκι δί-

πλα στη φράση laquoΑπομνημόνευση κωδικού πρόσβασηςraquo

μόνο όταν χρησιμοποιούμε εμείς αποκλειστικά τον ΗΥ

που έχουμε βάλει τους κωδικούς της ηλεκτρονικής μας

αλληλογραφίας Κάνουμε κλικ στο κουμπί Επόμενο Εμ-

φανίζεται το παράθυρο της διπλανής εικόνας Κάνουμε

κλικ στο κουμπί Τέλος Εμφανίζεται το παράθυρο Λογα-

ριασμοί Internet μέσα στο οποίο υπάρχει τώρα ο δικός

μας λογαριασμός Κάνουμε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο

3

Επιστρέφουμε στο βασικό παράθυρο του Outlook

Express

Όταν ξεκινάμε το Outlook Express εμ-

φανίζεται το παρακάτω παράθυρο υπό

την προϋπόθεση ότι έχουμε ζητήσει

από το Μενού Εργαλεία Επιλογές

Γενικά την επιλογή Κατά την εκκί-

νηση άμεση μετάβαση στο φάκελο

laquoΕισερχόμεναraquo

Η διάταξη των περιεχομένων του

παραθύρου ρυθμίζεται από το μενού

Προβολή επιλογή Διάταξη

Αν το Outlook Express είναι προρυθμισμένο για Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κατά την

εκκίνηση τότε κάθε φορά που το ανοίγουμε αφού πρώτα έχουμε συνδεθεί στο internet) το

πρόγραμμα συνδέεται με τον υπολογιστή του παροχέα ελέγχει αν έχουμε e-mail στο ηλε-

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

κτρονικό γραμματοκιβώτιό μας και τα laquoκατεβάζειraquo στον υπολογιστή μας Στο παράθυρο φα-

κέλων δίπλα στη λέξη Εισερχόμενα εμφανίζεται ένας αριθμός ο οποίος δείχνει το πλήθος των

νέων μηνυμάτων που παρελήφθησαν Ταυτόχρονα αν υπάρχουν μηνύματα προς αποστολή

(στο φάκελο Εξερχόμενα) αποστέλλονται στον υπολογιστή του παροχέα κι από εκεί πηγαί-

νουν στον παραλήπτη (ες) που εμείς έχουμε ορίσει

Αν δεν είναι ρυθμισμένο για Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κατά την εκκίνηση τότε κά-

νουμε κλικ στο κουμπί ΑποστολήΛήψη και περιμένουμε να μεταφερθούν τα μηνύματά μας

από τον υπολογιστή του παροχέα στο δικό μας Εισερχόμενα είναι τα μηνύματα που έρχονται

σε εμάς Εξερχόμενα αυτά που στέλνουμε εμείς Απεσταλμένα είναι αυτά που έχουμε στείλει

Διαγραμμένα αυτά τα οποία έχουμε διαγράψει (είτε ήταν πρώην εισερχόμενα είτε πρώην ε-

ξερχόμενα) Τέλος Πρόχειρα είναι αυτά που τα έχουμε γράψει (πιθανόν όχι ολοκληρωμένα)

και για τον οποιοδήποτε λόγο δεν τα έχουμε ακόμη αποστείλει)

Κουμπί αποστολής ndashλήψης μηνυμά-

των

4

Παράθυρο προεπισκόπησης επιλεγ-

μένου μηνύματος

Παράθυρο μηνυμάτων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να δημιουργήσουμε και να

στείλουμε ένα

μήνυμα κάνουμε κλικ

Δημιουργία Νέο μήνυμα Εμφανίζεται

το ομότιτλο παράθυρο Υπάρχει ήδη

η ηλεκτρονική μας διεύθυνση και

εμείς πρέπει να γράψουμε

υποχρεωτικά την ηλεκτρονική

διεύθυνση του παραλήπτη αν

θέλουμε τις διευθύνσεις εκείνων που

θέλουμε να κοινοποιηθεί (για ενημέρωση και όχι για ενέργεια συνήθως) το μήνυμά μας το

θέμα του μηνύματος και το μήνυμά μας Για να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Ιδιαίτ Κοιν

κάνουμε κλικ από το μενού Προβολή του νέου μηνύματος την εντολή Όλες οι κεφαλίδες

Αν θέλουμε να στείλουμε κάποιο αρχείο ήχου εικόνας βίντεο κλπ το επισυνάπτουμε

με τη βοήθεια του συνδετήρα (σύμβολο επισύναψης) Αφού τελειώσουμε με τη σύνταξη

του μηνύματος κάνουμε κλικ στο Αποστολή 5Αν στέλνουμε e-mail συχνά σε κάποιους τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις

τους κάθε φορά τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων Έτσι όταν θα θέλουμε να

τους στείλουμε e-mail δε θα πληκτρολογούμε τη διεύθυνσή τους αλλά θα τους επιλέγουμε

με ένα απλό κλικ από το Βιβλίο Διευθύνσεων

Το Βιβλίο Διευθύνσεων το βρίσκουμε στο μενού Εργαλεία Βιβλίο Διευθύνσεων και

με την επιλογή Νέα επαφή πληκτρολογούμε τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική

διεύθυνση συνήθως) κάθε επαφής

Στο ίδιο μέρος βρίσκουμε και την

επιλογή laquoΝέα Ομάδαraquo με την οποία

μπορούμε να ομαδοποιήσουμε επαφές

Έτσι μπορούμε πχ να ομαδοποιήσουμε τα

46 Δημ Σχολεία του Περιστερίου σε μια

ομάδα που θα πάρει την επωνυμία

laquoΔημοτικά Περιστερίουraquo Έτσι κάθε φορά

που θα επιλέγουμε την ομάδα αυτή θα

στέλνουμε ταυτόχρονα ένα μήνυμα και στα

46 σχολεία Όταν θέλουμε να επιλέξουμε

μια ομάδα (ή μια περασμένη στο Βιβλίο

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Διευθύνσεων επαφή) μπορούμε να πατήσουμε το εικονίδιο (βιβλίο) που υπάρχει στα α-

ριστερά του laquoΠροςraquo όταν φτιάχνουμε ένα νέο μήνυμα

Αποστολή του συ-γκεκριμένου μηνύ-ματος

Δημιουργία νέου μηνύματος

Αποκοπή λέξης ή φράσης

Απάντηση στον αποστολέα

Αντιγραφή λέξης ή φράσης

ΠΡΟΣΟΧΗ Απάντηση στον αποστολέα αλλά και σε ό-λους τους παραλήπτες του αρχικού μηνύματος

Επικόλληση λέξης ή φράσης σε νέο σημείο

Προώθηση ενός μηνύματος σε άλλον ή άλλους χρήστες

Αναίρεση προη-γούμενης ενέργειας

Εκτύπωση μηνύματος

Διαγραφή μηνύματος

Ορθογραφικός Έ-λεγχος του μηνύ-ματος

Λαμβάνει και Αποστέλλει ταυτόχρονα τα μηνύματα

Επισύναψη αρχεί-ου (ή αρχείων) κει-μένου ήχου κλπ

Βιβλίο Διευθύνσεων Εδώ καταγράφονται αποθηκεύο-νται όλες οι προσφιλείς μας ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Ορισμός προτε-ραιότητας μηνύμα-τος

Αλλάζει την κωδικοποίηση του μηνύματος

Προσθέτει ψηφιακή υπογραφή στο μή-νυμα1

Προσθέτει κρυπτογράφηση στο μήνυμα

6

1 Για την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει πρώτα να αποκτήσετε ψηφιακή ταυτότητα Το Outlook

Express προσθέτει αυτόματα την ψηφιακή ταυτότητα στο λογαριασμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την πρώτη φορά

που στέλνετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Προσαρμογή χώρου εργασίας Για να προσαρμόσουμε το χώρο εργασίας επιλέγουμε από το μενού Προβολή --gt Διάτα-

ξη Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε τα στοιχεία που θέλουμε να εμφανίζονται στο παράθυρο του Outlook Express Από το πλήκτρο Προσαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε ή να επαναφέρουμε το προεπιλεγμένο σύνολο κουμπιών στη γραμμή εργαλείων

7 Αν έχετε ορίσει πολλούς

λογαριασμούς ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου και θέλετε να χρησι-

μοποιήσετε έναν άλλο λογαριασμό

εκτός του προεπιλεγμένου κάντε

κλικ στο πλαίσιο Από (του νέου μηνύματος) και κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

bull Αν δημιουργείτε ένα μήνυμα χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο

Εξερχόμενα Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

bull Για να αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο αντίγραφο του μηνύματος ώστε να εργαστείτε με

αυτό αργότερα επιλέξτε από το μενού Αρχείο--gt

Αποθήκευση Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην

εντολή Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε ένα

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σύστημα αρχείων σας σε μορφή ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (eml) κειμένου (txt) ή HTML (htm)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε μήνυμα

bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανιστεί η εικόνα

bull Στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ

στην εντολή Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο εικόνας

bull Εισαγάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τη Διάταξη και την Απόσταση του αρχεί-

ου εικόνας

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή Εικόνα βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει

τη μορφοποίηση HTML2 κάνοντας κλικ στο μενού Μορφή

του παραθύρου μηνύματος και στη συνέχεια κάνοντας κλικ

στην επιλογή Εμπλουτισμένο κείμενο (HTML) Δίπλα

στην εντολή εμφανίζει ται μια μαύρη τελεία όταν

ενεργοποιηθεί

8

bull Αν οι παραλήπτες του μηνύματος δεν έχουν τη δυνατό-

τητα να προβάλουν τις σελίδες που έχετε εισαγάγει στο

μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές Στην

καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις HTML και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την εντολή Αποστολή εικόνων με μηνύματα Στη συνέχεια επαναλάβετε την αποστολή του μήνυματός σας

bull Για να εισαγάγετε μια εικόνα φόντου στο μήνυμά σας στο παράθυρο μηνύματος στο

μενού Μορφοποίηση τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φόντο και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να ανα-

ζητήσετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να λαμβάνετε ηχητική ειδοποίηση για νέα μηνύματα

1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές

2 HTML (Hypertext Markup Language) Η τυπική γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για έγγραφα του World Wide Web

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

2 Από την καρτέλα Γενικά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ηχητικό σήμα όταν λαμβά-νονται νέα μηνύματα

Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας 1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Φόντο και επιλέξτε Ήχος

2 Στο παράθυρο Ήχος Παρασκηνίου

επιλέξτε τον ήχο που επιθυμείτε και τις

σχετικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής του

ήχου

Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανίζεται η υπερ-σύνδεση ή το

κείμενο της ιστοσελίδας

bull Για να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Υπερ-σύνδεση Επιλέξτε τύπο αρχείου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη θέση ή τη

διεύθυνση της υπερ-σύνδεσης

9

bull Για να προσθέσετε μια σελίδα HTML στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Κείμενο από αρχείο Στo πλαίσιο Αρχεία τύπου επιλέξτε Αρχεία HTML και στη συνέ-

χεια βρείτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή μενού Υπερ-σύνδεση βεβαιωθείτε ότι έχετε

ενεργοποιήσει τη μορφοποίηση HTML Αν έχετε επιλέξει κάποια υπερ-σύνδεση από κείμενο μηνύματος επιλέξτε απλά το κείμενο

πριν δημιουργήσετε την υπερ-σύνδεση

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού τα-χυδρομείου

bull Όταν αποστέλλετε ένα νέο μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιο μή-

νυμα μπορείτε να αντιστοιχίσετε στο μήνυμα μια προτεραιότητα

έτσι ώστε ο παραλήπτης να γνωρίζει αν πρέπει να το διαβάσει

αμέσως (υψηλής προτεραιότητας) ή να το διαβάσει όταν του

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

επιτρέπει χρόνος του (χαμηλή προτεραιότητα) Ένα μήνυμα υψηλής προτεραιότητας έ-

χει δίπλα του ένα ερωτηματικό Η χαμηλή προτεραιότητα υποδεικνύεται από ένα κάτω βέλος

bull Στο παράθυρο Νέο μήνυμα κάντε κλικ στην επιλογή Προτεραιότητα της γραμμής ερ-

γαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε την προτεραιότητα που θέλετε Ή στο μενού Μήνυμα

τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορισμός προτεραιότητας και στη συ-

νέχεια επιλέξτε προτεραιότητα

bull

bull Η ρύθμιση αυτή αντιστοιχίζει την προτεραιότητα μόνο στο τρέχον μήνυμα

Ιδιότητες μηνύματος Για να προβάλετε όλες τις πληροφορίες σχετικά

με ένα μήνυμα (όπως το χρόνο αποστολής του)

στο μενού Αρχείο κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιό-τητες

10Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνω-σμένα bull Για να σημαδέψετε ένα μεμονωμένο μήνυμα

ως αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο επιλέξτε το μήνυμα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ

στις εντολές Σήμανση ως αναγνωσμένου ή

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου

bull Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

ομάδων συζήτησης σημειώνονται αυτόματα ως αναγνωσμένα αφού ανοίξουν για ένα συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αυτόματη σήμανση των

μηνυμάτων στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές κάντε κλικ στην καρ-

τέλα Ανάγνωση και στη συνέχεια καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου μετά την εμφάνισή του για x δευτερόλεπτα

Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε

bull Στο παράθυρο μηνύματος επιλέξτε το μενού Προβολή τοποθετήστε το δείκτη του πο-

ντικιού στην εντολή Κωδικοποίηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της

γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Το Outlook Express εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα χρησιμοποιώντας την προεπι-

λεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων εκτός αν η κεφαλίδα του μηνύματος

καθορίζει συγκεκριμένη κωδικοποίηση γλώσσας

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και

στην καρτέλα Ανάγνωση κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματο-σειρές

bull Επιλέξτε μια γλώσσα στο επάνω μέρος και στη συνέχεια

κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ως προεπιλεγμένου

Αποστολή διεθνών μηνυμάτων

bull Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα το μήνυμα αυτό αποστέλλεται με την ίδια κωδικοποίηση

γλώσσας όπως και το αρχικό μήνυμα Αν αλλάξετε την κωδικοποίηση γλώσσας στην απά-

ντησή σας οι αρχικοί χαρακτήρες ίσως να μην εμφανιστούν σωστά εκτός αν στέλνετε το

μήνυμα σε μορφή HTML (και το πρόγραμμα λήψης έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης μορφής

HTML) Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμα σε μορφή Unicode ωστόσο δεν έχουν

όλα τα προγράμματα ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων τη δυνατό-

τητα εμφάνισης μηνυμάτων σε μορφή Unicode3

11

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμέ-νου μηνύματος

bull Στο παράθυρο μηνύματος στο μενού Μορφή επιλέξτε την εντολή Κωδικοποίηση και

στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιή-

σετε

3 Τι είναι το Unicode Η κωδικοσελίδα Unicode προτείνει έναν και μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύ-στημα ανεξάρτητα από το λογισμικό ανεξάρτητα από τη γλώσσα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε τελική ανάλυση χειρίζονται απλώς αριθμούς Αποθηκεύουν γράμματα και άλλους χαρα-κτήρες αντιστοιχώντας στο καθένα τους από έναν αριθμό (ονομάζουμε μία τέτοια αντιστοιχία κωδικοσελίδα) Πριν την εφεύρεση του Unicode υπήρχαν εκατοντάδες διαφορετικές κωδικοσελίδες Λόγω περιορισμών μεγέθους όμως σε καμία κωδικοσελίδα δεν χωρούσαν αρκετοί χαρακτήρες λόγου χάριν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν πλήθος διαφορετικών κωδικοσελίδων για να καλύψει όλες τις γλώσσες των χωρών-μελών της Ακόμα και για μία και μόνη γλώσσα όπως πχ τα Αγγλικά μία κωδικοσελίδα δεν επαρκούσε για να καλύψει όλα τα γράμματα σημεία στίξης και τεχνικά σύμβολα ευρείας χρήσης Εκτός αυτού οι κωδικοσελίδες αυτές διαφωνούσαν μεταξύ τους Έτσι δύο κωδικοσελίδες μπορούσαν κάλλιστα να χρη-σιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς για τον ίδιο χαρακτήρα Κάθε υπολογιστής (και ιδίως εάν ήταν διακομιστής) έπρεπε να υποστηρίζει πλήθος διαφορετικών κωδικοσελί-δων ταυτόχρονα κάθε φορά που δεδομένα μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών κωδικοσελίδων ή λειτουργικών συστη-μάτων τα δεδομένα αυτά κινδύνευαν να αλλοιωθούν

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Τα νέα μηνύματα χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη ρύθμιση κωδικοποίησης για την

αποστολή μηνυμάτων

Για να ορίσετε την

προεπιλεγμένη

κωδικοποίηση για την

αποστολή μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία

κάντε κλικ στην εντολή

Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Διεθνείς ρυθμίσεις και στη συνέ-

χεια επιλέξτε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

bull Στη λίστα μηνυμάτων επιλέξτε το μήνυμα

bull Στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή 12

bull Για να ανακτήσετε ένα μήνυμα που έχει διαγραφεί ανοίξτε το φάκελο Διαγραμμένα

και στη συνέχεια σύρετε το μήνυμα πίσω στο φάκελο Εισερχόμενα ή σε άλλο φάκελο

bull Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αποθήκευση μηνυμάτων στο φάκελο Διαγραμ-μένα κατά την έξοδο από το Outlook Express στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενό-

τητα Επιλογές Στην καρτέλα Συντήρηση επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα κατά την έξοδο

bull Για να καταργήσετε όλα τα διαγραμμένα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο επιλέξτε το

φάκελο Διαγραμμένα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ στην εντολή Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα

Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή μηνυμάτων

από κάποιον χρήστη

Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο των μηνυμάτων

του Outlook Express τον αποστολέα του οποίου

θέλετε να αποκλείσετε και από τη γραμμή μενού

επιλέξτε Μήνυμα και στη συνέχεια Αποκλεισμός αποστολέα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα bull Για να άρετε τον αποκλεισμό πηγαίνετε

στο παράθυρο του Outlook Express και

από το μενού Εργαλεία επιλέγετε Κανόνες μηνυμάτων--gt Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων

bull Εμφανίζεται το παράθυρο Κανόνες μηνυμάτων και από την καρτέλα Αποκλει-σμένοι αποστολείς επιλέγετε αυτόν που

θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο Κατάρ-γηση

Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα Πολλοί διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων περιορίζουν το μέγεθος

των μηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Συνήθως το όριο αυτό είναι δύο

megabyte (2 MB) ανά μήνυμα συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων αρχείων 13

Με το Outlook Express μπορείτε να στείλετε μεγάλα μηνύματα ή αρχεία σε διακομιστές

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συζητήσεων οι οποίοι διαθέτουν όρια μεγέθους διασπώντας

τα μηνύματα σε μικρότερα τμήματα Όταν λαμβάνεται η ομάδα μηνυμάτων το πρόγραμμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα συνδυάζει σε ένα μήνυμα

Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί

Στις καρτέλες Αλληλογραφία ή Συζητήσεις κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

Από την καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάτμηση μηνυμάτων

που είναι μεγαλύτερα από x KB

Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή δίνουν τη δυνατότητα

στον παραλήπτη ενός μηνύματος να επαληθεύσει την ταυτότητά σας Η κρυπτογράφηση

ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτρέπει την ανάγνωσή του από άλλα πρό-

σωπα κατά την μεταφορά τους

Σύνθεση μηνύματος Για να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή στο μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Κρυ-

πτογράφηση

Σημείωση Για να κρυπτογραφήσετε ή να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα

πρέπει να διαθέτετε ψηφιακή ταυτότητα Εάν δεν διαθέτετε το Outlook Express θα σας ζη-

τήσει να αποκτήσετε μία

Διαχείριση συνημμένου αρχείου

Όταν σε κάποιο μήνυμα υπάρχει συνημμένο αρχείο εμφανίζεται δίπλα σε αυτό ένα εικονί-

διο συνδετήρα στη λίστα μηνυμάτων ως εξής

1 Στη λίστα των μηνυμάτων το μήνυμα έχει στα αριστερά του ένα συνδετήρα

2 Αν έχετε ενεργοποιήσει το Παράθυρο Προεπισκόπησης μηνυμάτων εμφανίζεται

στα αριστερά του ένας

συνδετήρας

14Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο

Στο παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ στο εικονίδιο συνδετήρα της κεφαλίδας του

μηνύματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου - ή - Στο επάνω μέρος του παραθύρου μηνύματος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συνημμένου

αρχείου της κεφαλίδας του μηνύματος Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο bull Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο από το παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ

στο εικονίδιο συνδετήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση συνημμένων

bull Αν ανοίξετε ένα μήνυμα χωρίς προεπισκόπηση το συνημμένο εμφανίζεται κάτω από το Θέμα

15

Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1 Στη λίστα Φάκελοι κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να διαβάσετε

2 Στη λίστα μηνυμάτων κάντε κλικ σε ένα μήνυμα για να το εμφανίσετε στο παράθυ-

ρο προεπισκόπησης ή κάντε διπλό κλικ επάνω

του για να το ανοίξετε στο δικό του παράθυρο

3 Στο παράθυρο μηνύματος κάντε κλικ στην επι-

λογή Απάντηση Απάντηση σε όλους ή Προώθηση για να απαντήσετε σε ένα

μήνυμα Όταν ολοκληρώσετε την απάντησή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απο-στολή Ή στη λίστα μηνυμάτων κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και επιλέξτε ανάλογα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση Για να ενεργοποιήσετε την προσάρτηση του αρχικού μηνύματος στην απάντηση ακολου-

θήστε τη διαδρομή Εργαλεία --gt Επιλογές και από την καρτέλα Αποστολή επιλέξτε το

Προσάρτηση του πρωτότυπου κειμένου κατά την απάντηση

Έτσι αν πατήσετε το κουμπί Απάντηση για να απαντήσετε σε μήνυμα που λάβατε στην

απάντησή σας θα συμπεριληφθεί και το περιεχόμενου του μηνύματος στο οποίο απαντάτε

για να γνωρίζει ο παραλήπτης σε τι ακριβώς αφορά η απάντησή σας

16

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bull Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και από το μενού Μήνυμα κάντε

κλικ στην εντολή Προώθηση

bull Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε παραλήπτη Δια-

χωρίστε κάθε όνομα με κόμμα ή ερωτηματικό ( )

bull Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποστο-λή της γραμμής εργαλείων

bull Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάντε κλικ στην πε-

ριοχή Από και στη συνέχεια κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με

τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα

bull Αν εργάζεστε χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εξερχόμε-να Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων

17

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από το Outlook

Express κάντε κλικ στο κου-

μπί Διευθύνσεις της γραμ-

μής εργαλείων ή από το με-

νού Εργαλεία επιλέξτε την

εντολή Βιβλίο διευθύνσε-ων

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από ένα παρά-

θυρο μηνύματος κάντε κλικ

στο εικονίδιο Προς Κοιν ή Ιδιαίτ κοιν

Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βι-

βλίο διευθύνσεών σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook Express ώστε όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα να προ-

στίθενται αυτόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων τα άτομα στα οποία απαντάτε Επιπλέον κάθε

φορά που στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα στο Outlook Express έχετε τη δυνατότητα να

προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη ή του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσθέσετε όλους τους παραλήπτες μιας απάντησης στο Βιβλίο διευθύνσε-ων

bull Στο Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

εντολή Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων όταν γίνεται απάντηση

Για να προσθέσετε ένα μεμονωμένο όνομα στο Βιβλίο διευθύνσεων από το Outlook Express

bull Στο μήνυμα που προβάλλετε ή στο οποίο απαντάτε κάντε δεξί κλικ στο όνομα του

ατόμου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων

bull Στη λίστα μηνυμάτων των Εισερχομένων ή κάποιου άλλου φακέλου αλληλογραφίας

δεξί κλικ σε ένα μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεων

18Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

1 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη

συνέχεια επιλέξτε την εντολή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ε-

παφή

3 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και

στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Νέα επαφή

4 Στην καρτέλα Όνομα συμπληρώστε τουλάχιστον τα πλαίσια Όνομα και Επώνυμο

για την επαφή Αυτό είναι το εμφανιζόμενο όνομα Απαιτείται εμφανιζόμενο όνομα για

κάθε επαφή Εάν πληκτρολογήσετε όνομα πατρώνυμο ή επώνυμο θα εμφανιστεί αυ-

τόματα στο πλαίσιο Εμφάνιση Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται πλη-

κτρολογώντας ένα διαφορετικό όνομα ή επιλέγοντας ένα από την αναπτυσσόμενη λί-

στα Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει παραλλαγές του ονόματος του πατρώνυμου ή

του επωνύμου καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Ψευδώνυμο ή στα

πλαίσιο Εταιρεία της καρτέλας Εργασία

5 Προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε σε καθεμία από τις άλλες καρτέ-

λες

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων

Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

Επιλέξτε τον τύπο βιβλίου διευθύνσεων ή αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα

Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων

1 Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Επιλέξτε μορφή για την εξαγωγή

3 Για να κάνετε εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας από το Outlook Express επιλέξτε

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Exchange Για να χρησιμοποιήσετε ένα

αρχείο με πληροφορίες διευθύνσεων οι οποίες είναι διαχωρισμένες με κόμμα επιλέξτε Αρ-

χείο κειμένου

4 Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή 19

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο όνομα ομάδας (ή ψευδώνυμο) που θα

χρησιμοποιήσετε για την ταυτόχρονη αποστολή ενός μηνύματος σε πολλές επαφές

Δημιουργήστε απλώς ένα όνομα ομάδας και προσθέστε μεμονωμένες επαφές στην

ομάδα Στη συνέχεια πληκτρολογήστε απλώς το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο

Προς όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε

μια ομάδα Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία της γραμμής εργαλείων και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα

3 Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας πληκτρο-

λογήστε το όνομα της ομάδας

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προσθέσετε άτομα σε μια ομάδα

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο από τη λίστα του Βιβλίου διευθύνσεων κάντε κλικ

στο κουμπί Επιλογή μελών και στη συνέχεια επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα του Βι-

βλίου διευθύνσεων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο απευθείας στην ομάδα χωρίς να προστεθεί το όνομα

στο Βιβλίο διευθύνσεων πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου του ατόμου στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο τόσο στην ομάδα όσο και στο Βιβλίο διευθύνσεων

κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή και συμπληρώστε τα ανάλογα στοιχεία

bull Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε προσθήκη έως ότου ολοκληρωθεί ο ορισμός

της ομάδας

Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων

bull Για να προσθέσετε ένα φάκελο στο μενού Αρχείο τοποθε-

τήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Στο πλαίσιο κει-

μένου Όνομα φακέλου πληκτρολογήστε το όνομα και στη

συνέχεια κάντε κλικ στη θέση που θέλετε να βρίσκεται ο νέος

φάκελος

20

bull Για να διαγράψετε ένα φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι Στο με-

νού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και κατόπιν κά-

ντε κλικ στην εντολή Διαγραφή

bull Για να μετακινηθείτε σε άλλο φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι

bull Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τους φακέλους Εισερχόμενα Απε-σταλμένα Διαγραμμένα ή Πρόχειρα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

21

1 Στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες μηνυ-

μάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αλληλογραφία

Οι κανόνες μηνυμάτων δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν για λογαριασμούς ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου IMAP ή HTTP

2 Αν αυτός είναι ο πρώτος κανόνας που δημιουργείτε προχωρήστε στο βήμα 3 Διαφο-

ρετικά στην καρτέλα Κανόνες μηνυμάτων κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία και συ-

νεχίστε στο βήμα 4

3 Επιλέξτε τις συνθήκες για τον κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Συνθήκες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

Μπορείτε να καθορίσετε πολλές συνθήκες για έναν κανόνα ή επιλέγοντας περισσότερα

από ένα πλαίσια ελέγχου Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση και της ενότητας Περιγραφή κα-

νόνα για να καθορίσετε αν πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες κανόνων πριν

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια (και) ή αν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από

αυτές (ή)

4 Καθορίστε τις ενέργειες του κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Ενέργειες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

5 Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες υπερ-συνδέσεις στην ενότητα Περιγραφή κανόνα

για να καθορίσετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες για τον κανόνα σας

Μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες λέξεις της ε-

νότητας Περιγραφή κανόνα για να καθορίσετε τα πρόσωπα ή τις λέξεις τα οποία θα θέλα-

τε να αναζητήσει το Outlook Express στα μηνύματα Αν εισαγάγετε πολλά πρόσωπα ή λέ-

ξεις ανά συνθήκη χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές των παραθύρων διαλόγου Επιλογή

ατόμων ή Πληκτρολόγηση συγκεκριμένων λέξεων για περαιτέρω προσαρμογή της συνθή-

κης

6 Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα κανόνα επιλέξτε το προεπιλεγμένο όνομα ή πληκτρολο-

γήστε νέο όνομα για τον κανόνα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK

22

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα επιλέγοντας έναν υπάρχοντα από την καρ-

τέλα Κανόνες μηνυμάτων και κάνοντας κλικ στην εντολή Αντιγραφή Αυτό είναι χρήσιμο

όταν ο νέος κανόνας που θέλετε να δημιουργήσετε είναι παρόμοιος με τον υπάρχοντα

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα από ένα μήνυμα επιλέγοντας ένα μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κύριο παράθυρο και στη συνέχεια στο μενού Μήνυμα

κάνοντας κλικ στην εντολή Δημιουργία κανόνα από μήνυμα Αυτό είναι χρήσιμο επειδή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

συμπληρώνει αυτόματα το όνομα του προσώπου στη γραμμή Από Ωστόσο καμία άλλη

πληροφορία του μηνύματος δεν εισάγεται στον κανόνα

Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποστέλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό να είστε βέβαιοι ότι τα

έγγραφα που στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι πλαστογραφημένα και να

είστε σίγουροι ότι τα μηνύματα που στέλνετε δεν μπορούν να παρεμποδιστούν και να δια-

βαστούν από κανένα άλλο εκτός από τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται

Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές ταυτότητες του Outlook Express μπορείτε να αποδείξετε

την ταυτότητά σας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τρόπο που είναι παρόμοιος με την

επίδειξη της άδειας οδήγησής σας κατά την εξαργύρωση μιας επιταγής Μπορείτε επίσης

να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για να κρυπτογραφήσετε μηνύματα διατηρώ-

ντας τα προσωπικά Οι ψηφιακές υπογραφές ενσωματώνουν την προδιαγραφή

SecureMultipurpose Internet Mail Extensions (SMIME) με στόχο την ασφάλεια του ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου

23

Πως λειτουργούν οι ψηφιακές υπογραφές Μια ψηφιακή υπογραφή αποτελείται από ένα δημόσιο κλειδί ένα ιδιωτικό κλειδί και μια

ψηφιακή υπογραφή Όταν υπογράφετε ψηφιακά τα μηνύματά σας προσθέτετε την ψηφια-

κή σας υπογραφή και το δημόσιο κλειδί στο μήνυμα Ο συνδυασμός ψηφιακής υπογραφής

και δημόσιου κλειδιού ονομάζεται πιστοποιητικό Με το Outlook Express μπορείτε να κα-

θορίσετε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους άλλους για να σας

στέλνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό

από το πιστοποιητικό υπογραφής σας

Οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή σας υπογραφή για να επαλη-

θεύσουν την ταυτότητά σας και μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο κλειδί

σας για να σας στείλουν κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο μπορείτε να

διαβάσετε μόνο εσείς χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό σας κλειδί Για να στείλετε κρυπτο-

γραφημένα μηνύματα το Βιβλίο διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακές υπογρα-

φές για τους παραλήπτες Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δημόσια

κλειδιά τους για να κρυπτογραφήσετε τα μηνύματα Όταν ένας παραλήπτης λαμβάνει ένα

κρυπτογραφημένο μήνυμα το ιδιωτικό του κλειδί χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογρά-

φηση του μηνύματος

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Πριν ξεκινήσετε την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει να αποκτήσετε

ψηφιακή ταυτότητα Στην περίπτωση που στέλνετε κρυπτογραφημένα μηνύματα το Βιβλίο

διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακή υπογραφή για κάθε παραλήπτη

Που εκδίδονται οι ψηφιακές ταυτότητες Οι ψηφιακές ταυτότητες εκδίδονται από ανεξάρτητες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Όταν

κάνετε αίτηση για ψηφιακή ταυτότητα στην τοποθεσία Web μιας αρχής έκδοσης πιστοποι-

ητικών η ταυτότητά σας επαληθεύεται πριν από την έκδοση της ταυτότητας Υπάρχουν

διαφορετικές κατηγορίες ψηφιακών ταυτοτήτων για πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων

αξιοπιστίας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της αρχής

έκδοσης πιστοποιητικών

Με ποιον τρόπο επαληθεύεται μια ψηφιακή ταυτότητα Με τον έλεγχο ανάκλησης μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός μηνύματος με

ψηφιακή υπογραφή Κατά την πραγματοποίηση ενός τέτοιου ελέγχου το Outlook Express

ζητά πληροφορίες για την ψηφιακή ταυτότητα από την κατάλληλη αρχή έκδοσης πιστοποι-

ητικών Η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στέλνει πίσω τις πληροφορίες για την κατάσταση

της ψηφιακής ταυτότητας συμπεριλαμβάνοντας αν η ψηφιακή ταυτότητα έχει ανακληθεί ή

όχι Οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών διατηρούν στοιχεία των πιστοποιητικών που έχουν

ανακληθεί εξαιτίας απώλειάς τους ή λήξης τους

24

Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει (και εξηγεί) μια σειρά εικονιδίων που θα συναντήσουμε

συχνά (ή λιγότερο συχνά) στο πρόγραμμα αυτό

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

25

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical

Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Δεν είχε καμιά

σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές Ήταν τεράστιος (τα μηχανήματα που τον αποτε-

λούσαν απαιτούσαν δωμάτια για να χωρέσουν) και λειτουργούσε με λυχνίες (δεν είχαν α-

κόμη εφευρεθεί ούτε τα τρανζίστορ) Ένα σημερινό καλό κομπιουτεράκι τσέπης έχει μεγα-

λύτερη υπολογιστική ισχύ από αυτήν του ENIAC

Το 1970 κατασκευάστηκε ο πρώτος ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας και δεικτική

συσκευή (ποντίκι) Ήταν ο Star ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Alan Kay και τους συ-

νεργάτες του στα εργαστήρια της εταιρείας Xerox

Το 1980 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας

και δεικτική συσκευή (ποντίκι) που ήταν ο Apple της Macintosh

Internet

26Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 δύο ειδικοί της πληροφορικής του πανεπιστημίου

UCLA της Καλιφόρνια οι Robert Taylor και JC Licklider ήταν οι πρώτοι που είχαν την

διαίσθηση ότι οι υπολογιστές επρόκειτο να αλλάξουν κι ότι κάποια στιγμή θα άρχιζαν να

επικοινωνούν μεταξύ τους Στις 21 Νοεμβρίου 1969 ιστορική ημερομηνία της πρώτης

σύνδεσης τα πανεπιστήμια UCSB (University of California Santa Barbara) University of

Utah και Stanford Research Institute συνδέθηκαν με έναν κόμβο (υπολογιστή) που βρι-

σκόταν στο UCLA και που τους επέτρεπε να κατευθύνουν προς τον παραλήπτη όπου κι

αν βρισκόταν στο δίκτυο το μήνυμα ενός απομακρυσμένου υπολογιστή

Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ (το γνωστό laquoΠεντάγωνοraquo) ήταν ενήμερο για τις προ-

σπάθειες αυτές και μάλιστα ήταν ο βασικός χρηματοδότης του προγράμματος Οι υπεύθυ-

νοι της άμυνας των ΗΠΑ ήθελαν ένα σύστημα επικοινωνίας απρόσβλητο από το ενδεχό-

μενο ενός πυρηνικού πολέμου και το δίκτυο των υπολογιστών έδειχνε να προσφέρει τη

λύση

Το 1969 λοιπόν ήταν η χρονιά που σηματοδότησε τη γένεση του Internet Το πρώτο

δίκτυο ονομάστηκε Arpanet από το όνομα της υπηρεσίας του αμερικάνικου υπουργείου

Άμυνας ARΡA (Advanced Research Project Agency Υπηρεσία Προωθημένων Ερευνητι-

κών Προγραμμάτων) και από το laquonetraquo που σημαίνει laquoδίκτυοraquo

Τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του αυτό που στη συνέχεια επρόκειτο να γίνει το

Internet χρησιμοποιούνταν κατrsquo αποκλειστικότητα από τους ειδήμονες της πληροφορικής

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το 1989 στο CERN (Centre Europeacuteen de Recherche Nucleacuteaire Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πυρηνικών Ερευνών) της Γενεύης γεννήθηκε το World Wide Web (www) το σύστημα με

το οποίο οι υπολογιστές όλου του κόσμου μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα κοινό δίκτυο

(ο παγκόσμιος ιστός των υπολογιστών)

Το 1993 ήρθε το Mosaic το πρώτο φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα laquoξεφυλλίσμα-

τοςraquo ιστοσελίδων Από τότε χρονολογείται η πραγματική είσοδος του Internet στην καθη-

μερινή ζωή εκατομμυρίων χρηστών Μετά το Mosaic ακολούθησε το Netscape δημιούρ-

γημα του ίδιου προγραμματιστή Marc Anderseen που ήταν ακόμα πιο φιλικό και επέτρεπε

ακόμα και στους μη ειδικούς να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες του Internet

Το 1995 εμφανίστηκαν τα Windows95 με ενσωματωμένο τον Internet Explorer το δη-

μοφιλέστερο ίσως πρόγραμμα laquoξεφυλλίσματοςraquo ιστοσελίδων

ΔΟΜΗ ΤΟΥ INTERNET

Το internet (στα ελληνικά το λέμε διαδίκτυο ή απλά δίκτυο) είναι όλοι οι υπολογιστές

του κόσμου που είναι συνδεμένοι μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα

και πληροφορίες 27Κάποιοι από τους υπολογιστές αυτούς είναι μόνιμα συνδεμένοι και βρίσκονται συνε-

χώς σε λειτουργία ενώ κάποιοι άλλοι συνδέονται και αποσυνδέονται Πχ στην πρώτη κα-

τηγορία ανήκουν οι υπολογιστές των εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες internet (αυ-

τούς τους υπολογιστές τους λέμε και servers) ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι προσωπικοί

υπολογιστές αυτοί που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας

Το World Wide Web ή απλά Web (στα ελληνικά το λέμε παγκόσμιο ιστό ή απλά ι-

στό) είναι το σύνολο των ιστοσελίδων (ή απλά σελίδων) που μπορούμε να δούμε με τη

βοήθεια ενός προγράμματος όπως ο Internet Explorer Επομένως αν θέλουμε να είμαστε

ακριβολόγοι ο Internet Explorer δεν είναι εξερευνητής του διαδικτύου όπως δηλώνει το

όνομά του αλλά εξερευνητής του παγκόσμιου ιστού

Σύμφωνα με τον δημιουργό του παγκόσμιου ιστού Tim Berners Lee laquoτο web είναι

το σύμπαν των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω διαδικτύου ένα συσ-

σωμάτωμα της ανθρώπινης γνώσηςraquo

Το site (στα ελληνικά το λέμε δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα ή απλά σελίδα ή διεύθυν-

ση) είναι ένας από τους υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο internet Για την ακρίβεια

είναι ένα αρχείο (ή μια ομάδα αρχείων) το οποίο βρίσκεται μέσα σrsquo έναν υπολογιστή που

είναι συνδεμένος στο internet Όταν πληκτρολογούμε μια laquoιντερνετικήraquo διεύθυνση (πχ

wwwasdagrdim01ab) στο πρόγραμμα Internet Explorer και επιχειρούμε να την δούμε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι ο υπολογιστής μας ψάχνει να βρει τον υπολογιστή

που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο και αφού τον βρει ψάχνει στα περιεχόμενα του υπο-

λογιστή (του σκληρού δίσκου του) να εντοπίσει το συγκεκριμένο αρχείο να το laquoανοίξειraquo και

να μας το παρουσιάσει

Οι υπηρεσίες του internet Οι υπηρεσίες που προσφέρει το internet είναι πολλές και δεν περιορίζονται μόνο στο

laquoξεφύλλισμαraquo των ιστοσελίδων

Μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(e-mail) με το οποίο μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε γραπτά μηνύματα αλλά

και αρχεία ήχου εικόνας ακόμη και βίντεο

Μια άλλη υπηρεσία είναι το chat η laquoκουβένταraquo με πολλούς άλλους χρήστες ταυτό-

χρονα Η κουβέντα γίνεται με πληκτρολόγηση αυτών που θέλουμε να πούμε (γιrsquo αυτό και

τα εισαγωγικά)

Τέλος η πιο εξελιγμένη ίσως υπηρεσία του internet είναι η τηλεδιάσκεψη δηλαδή η

δυνατότητα να βλέπουμε και να μιλάμε με άλλους ανθρώπους μέσω της οθόνης του υπο-

λογιστή Ένα είδος τηλεδιάσκεψης προσφέρεται μέσα από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα

των Windows με το πρόγραμμα NetMeeting το οποίο μετατρέπει τον υπολογιστή μας σε

βιντεοτηλέφωνο Βέβαια η καλή απόδοση του ήχου και της εικόνας εξαρτάται κυρίως από

την ταχύτητα του δικτύου το οποίο στην περίπτωση των οικιακών συνδέσεων δεν είναι

ακόμη τόσο γρήγορο

28

Για να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες του internet πρέπει να αγοράσουμε μια

σύνδεση στο internet από κάποιον παροχέα υπηρεσιών internet (Internet Service

Provider ISP) Στην Ελλάδα τέτοιοι παροχείς είναι πχ η otenet η Hellas On Line η

Forthnet κά Η αγορά της σύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο internet

την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παροχή χώρου για προσωπική ιστοσε-

λίδα Η πρόσβαση γίνεται μέσω του τηλεφώνου με τη χρήση κάποιου ονόματος χρήστη

(user name) και κάποιου κωδικού πρόσβασης (password) που μας δίνει ο παροχέας όταν

αγοράζουμε τη σύνδεση

Αρχική σελίδα Αν θέλουμε μπορούμε να ρυθμίσουμε τον Internet Explorer έτσι ώστε κάθε φορά που ξεκι-

νάει να εμφανίζει μια ορισμένη σελίδα Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό η συγκεκρι-

μένη σελίδα γίνεται η Αρχική σελίδα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να ορίσουμε μια σελίδα ως Αρχική σελίδα πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία και κάνου-

με κλικ στις Επιλογές Internet Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο Στην καρτέλα Γενικά

και στο πλαίσιο Αρχική σελίδα μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις

Οργάνωση των Αγαπημένων Μπορούμε να οργανώσουμε σε καταλόγους τις αγαπημένες μας ιστοσελίδες Αυτό γίνεται

ως εξής Στο μενού Αγαπημένα του Internet Explorer κάνουμε κλικ στο Οργάνωση των

Αγαπημένων Επιλέγουμε Δημιουργία Φακέλου δίνοντάς του ένα όνομα Για παράδειγμα

αν επιθυμούμε να τοποθετήσουμε σε αυτόν σελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος τον ο-

νομάζουμε Εκπαιδευτικές Σελίδες Αντίστοιχα αν θέλουμε ενημερωτικές σελίδες φτιάχνου-

με άλλον φάκελο που τον ονομάζουμε πχ Ενημέρωση κοκ Αφού οργανώσουμε τα Αγα-

πημένα έκτοτε κάθε ενδιαφέρουσα σελίδα την προσθέτουμε σε αυτά Πώς

Αγαπημένα Αν κάποια σελίδα που επισκεφθήκαμε μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την ξαναδούμε στο

μέλλον βάζουμε τη διεύθυνσή της στα Αγαπημένα Έτσι γλιτώνουμε τον κόπο να την ξα-

ναψάξουμε

29Την ώρα που η σελίδα είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αγαπημένα και κάνουμε κλικ

στην επιλογή Προσθήκη στα αγαπημένα Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο και μας

προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα προστεθεί η διεύθυνση της σελίδας στα αγαπημένα

Αν το όνομα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει

πιο εύκολα τη συγκεκριμένη σελίδα

Προσοχή στα Αγαπημένα αποθηκεύονται οι διευθύνσεις των σελίδων κι όχι το περιεχόμε-

νο τους

Αποθήκευση σελίδας Για να μην απασχολούμε την τηλεφωνική μας γραμμή μπορούμε αντί να διαβάζουμε τις

σελίδες (και κυρίως αυτές που έχουν πολύ κείμενο) να τις αποθηκεύσουμε Έτσι δε χρειά-

ζεται να είμαστε συνδεμένοι στο Internet για να τις δούμε

Την ώρα που η σελίδα που μας ενδιαφέρει είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αρχείο

και κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως Εμφανίζεται το παράθυρο Αποθήκευση

ιστοσελίδας και μας προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί η σελίδα Αν το όνο-

μα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει πιο εύκο-

λα τη συγκεκριμένη σελίδα

Όταν αποθηκεύουμε μια ιστοσελίδα δημιουργούνται συνήθως ένα αρχείο τύπου htm και

ένας φάκελος (το αρχείο δημιουργείται πάντοτε ο φάκελος μόνο όταν χρειάζεται) Και το

αρχείο και ο φάκελος έχουν το ίδιο όνομα Μέσα στο φάκελο αποθηκεύονται τα laquoστολίδιαraquo

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

της σελίδας δηλαδή οι εικόνες τα γραφικά κλπ ενώ στο αρχείο τύπου htm αποθηκεύεται

το κείμενο της σελίδας

Για να δούμε τη σελίδα αυτή offline (χωρίς δηλαδή να είμαστε συνδεμένοι στο Internet)

κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο τύπου htm που φέρει το όνομά της

Πλήκτρα Πίσω-Εμπρός Διακοπή Ανανέωση Αρχική

bull Την ώρα που είμαστε συνδεμένοι στο Internet και βλέπουμε σελίδες του ιστού θα δού-

με ότι είναι ενεργοποιημένα τα πλήκτρα Πίσω και Εμπρός του Internet Explorer Με αυτά

τα πλήκτρα μπορούμε να laquoξεφυλλίσουμεraquo τις σελίδες που έχουμε επισκεφτεί Προσοχή

το ξεφύλλισμα μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης Δη-

λαδή αν αποσυνδεθούμε από το Internet και στη συνέχεια ξανασυνδεθούμε τα πλήκτρα

και Πίσω και Εμπρός θα είναι ανενεργά Θα πρέπει να επισκεφτούμε πρώτα τουλάχιστον

μία σελίδα για να ενεργοποιηθούν

bull Αν δούμε ότι μια σελίδα που θέλουμε να δούμε αργεί να εμφανιστεί (να laquoκατέβειraquo όπως

συνήθως λέγεται) τότε μπορούμε να διακόψουμε τη διαδικασία laquoκατεβάσματοςraquo πατώ-

ντας το πλήκτρο Διακοπή (Το ίδιο συμβαίνει αν πατήσουμε το πλήκτρο Esc από το πλη-

κτρολόγιο) 30

bull Υπάρχουν σελίδες των οποίων το περιεχόμενο μεταβάλλεται συνεχώς Πχ οι σελίδες

της ΕΜΥ (httpwwwemygrhnmsgreekindex_html) ή η σελίδα του κυκλοφοριακού

χάρτη της Αθήνας (httpwwwtransportntuagrmapel) Αν έχουμε ανοιχτή μια τέτοια

σελίδα προκειμένου να δούμε αν το περιεχόμενό της έχει αλλαχτεί πατάμε το πλήκτρο

Ανανέωση Ένα άλλος τρόπος θα ήταν να την κλείσουμε και να την ξανανοίξουμε

bull Πατώντας το πλήκτρο Αρχική εμφανίζεται η σελίδα την οποία έχουμε ορίσει ως Aρχική

σελίδα του Internet Explorer

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

 • Προσαρμογή χώρου εργασίας
 • Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας
 • Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα
 • Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ιδιότητες μηνύματος
 • Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνωσμένα
 • Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε
 • Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων
 • Αποστολή διεθνών μηνυμάτων
 • Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμένου μηνύματος
 • Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο
 • Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα
 • Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα
 • Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο
 • Διαχείριση συνημμένου αρχείου
 • Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση
 • Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων
 • Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων
 • Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων
 • Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών
 • Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων
 • Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων
 • Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Υπολογιστές
 • Internet
Page 4: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

κτρονικό γραμματοκιβώτιό μας και τα laquoκατεβάζειraquo στον υπολογιστή μας Στο παράθυρο φα-

κέλων δίπλα στη λέξη Εισερχόμενα εμφανίζεται ένας αριθμός ο οποίος δείχνει το πλήθος των

νέων μηνυμάτων που παρελήφθησαν Ταυτόχρονα αν υπάρχουν μηνύματα προς αποστολή

(στο φάκελο Εξερχόμενα) αποστέλλονται στον υπολογιστή του παροχέα κι από εκεί πηγαί-

νουν στον παραλήπτη (ες) που εμείς έχουμε ορίσει

Αν δεν είναι ρυθμισμένο για Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κατά την εκκίνηση τότε κά-

νουμε κλικ στο κουμπί ΑποστολήΛήψη και περιμένουμε να μεταφερθούν τα μηνύματά μας

από τον υπολογιστή του παροχέα στο δικό μας Εισερχόμενα είναι τα μηνύματα που έρχονται

σε εμάς Εξερχόμενα αυτά που στέλνουμε εμείς Απεσταλμένα είναι αυτά που έχουμε στείλει

Διαγραμμένα αυτά τα οποία έχουμε διαγράψει (είτε ήταν πρώην εισερχόμενα είτε πρώην ε-

ξερχόμενα) Τέλος Πρόχειρα είναι αυτά που τα έχουμε γράψει (πιθανόν όχι ολοκληρωμένα)

και για τον οποιοδήποτε λόγο δεν τα έχουμε ακόμη αποστείλει)

Κουμπί αποστολής ndashλήψης μηνυμά-

των

4

Παράθυρο προεπισκόπησης επιλεγ-

μένου μηνύματος

Παράθυρο μηνυμάτων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να δημιουργήσουμε και να

στείλουμε ένα

μήνυμα κάνουμε κλικ

Δημιουργία Νέο μήνυμα Εμφανίζεται

το ομότιτλο παράθυρο Υπάρχει ήδη

η ηλεκτρονική μας διεύθυνση και

εμείς πρέπει να γράψουμε

υποχρεωτικά την ηλεκτρονική

διεύθυνση του παραλήπτη αν

θέλουμε τις διευθύνσεις εκείνων που

θέλουμε να κοινοποιηθεί (για ενημέρωση και όχι για ενέργεια συνήθως) το μήνυμά μας το

θέμα του μηνύματος και το μήνυμά μας Για να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Ιδιαίτ Κοιν

κάνουμε κλικ από το μενού Προβολή του νέου μηνύματος την εντολή Όλες οι κεφαλίδες

Αν θέλουμε να στείλουμε κάποιο αρχείο ήχου εικόνας βίντεο κλπ το επισυνάπτουμε

με τη βοήθεια του συνδετήρα (σύμβολο επισύναψης) Αφού τελειώσουμε με τη σύνταξη

του μηνύματος κάνουμε κλικ στο Αποστολή 5Αν στέλνουμε e-mail συχνά σε κάποιους τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις

τους κάθε φορά τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων Έτσι όταν θα θέλουμε να

τους στείλουμε e-mail δε θα πληκτρολογούμε τη διεύθυνσή τους αλλά θα τους επιλέγουμε

με ένα απλό κλικ από το Βιβλίο Διευθύνσεων

Το Βιβλίο Διευθύνσεων το βρίσκουμε στο μενού Εργαλεία Βιβλίο Διευθύνσεων και

με την επιλογή Νέα επαφή πληκτρολογούμε τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική

διεύθυνση συνήθως) κάθε επαφής

Στο ίδιο μέρος βρίσκουμε και την

επιλογή laquoΝέα Ομάδαraquo με την οποία

μπορούμε να ομαδοποιήσουμε επαφές

Έτσι μπορούμε πχ να ομαδοποιήσουμε τα

46 Δημ Σχολεία του Περιστερίου σε μια

ομάδα που θα πάρει την επωνυμία

laquoΔημοτικά Περιστερίουraquo Έτσι κάθε φορά

που θα επιλέγουμε την ομάδα αυτή θα

στέλνουμε ταυτόχρονα ένα μήνυμα και στα

46 σχολεία Όταν θέλουμε να επιλέξουμε

μια ομάδα (ή μια περασμένη στο Βιβλίο

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Διευθύνσεων επαφή) μπορούμε να πατήσουμε το εικονίδιο (βιβλίο) που υπάρχει στα α-

ριστερά του laquoΠροςraquo όταν φτιάχνουμε ένα νέο μήνυμα

Αποστολή του συ-γκεκριμένου μηνύ-ματος

Δημιουργία νέου μηνύματος

Αποκοπή λέξης ή φράσης

Απάντηση στον αποστολέα

Αντιγραφή λέξης ή φράσης

ΠΡΟΣΟΧΗ Απάντηση στον αποστολέα αλλά και σε ό-λους τους παραλήπτες του αρχικού μηνύματος

Επικόλληση λέξης ή φράσης σε νέο σημείο

Προώθηση ενός μηνύματος σε άλλον ή άλλους χρήστες

Αναίρεση προη-γούμενης ενέργειας

Εκτύπωση μηνύματος

Διαγραφή μηνύματος

Ορθογραφικός Έ-λεγχος του μηνύ-ματος

Λαμβάνει και Αποστέλλει ταυτόχρονα τα μηνύματα

Επισύναψη αρχεί-ου (ή αρχείων) κει-μένου ήχου κλπ

Βιβλίο Διευθύνσεων Εδώ καταγράφονται αποθηκεύο-νται όλες οι προσφιλείς μας ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Ορισμός προτε-ραιότητας μηνύμα-τος

Αλλάζει την κωδικοποίηση του μηνύματος

Προσθέτει ψηφιακή υπογραφή στο μή-νυμα1

Προσθέτει κρυπτογράφηση στο μήνυμα

6

1 Για την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει πρώτα να αποκτήσετε ψηφιακή ταυτότητα Το Outlook

Express προσθέτει αυτόματα την ψηφιακή ταυτότητα στο λογαριασμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την πρώτη φορά

που στέλνετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Προσαρμογή χώρου εργασίας Για να προσαρμόσουμε το χώρο εργασίας επιλέγουμε από το μενού Προβολή --gt Διάτα-

ξη Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε τα στοιχεία που θέλουμε να εμφανίζονται στο παράθυρο του Outlook Express Από το πλήκτρο Προσαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε ή να επαναφέρουμε το προεπιλεγμένο σύνολο κουμπιών στη γραμμή εργαλείων

7 Αν έχετε ορίσει πολλούς

λογαριασμούς ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου και θέλετε να χρησι-

μοποιήσετε έναν άλλο λογαριασμό

εκτός του προεπιλεγμένου κάντε

κλικ στο πλαίσιο Από (του νέου μηνύματος) και κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

bull Αν δημιουργείτε ένα μήνυμα χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο

Εξερχόμενα Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

bull Για να αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο αντίγραφο του μηνύματος ώστε να εργαστείτε με

αυτό αργότερα επιλέξτε από το μενού Αρχείο--gt

Αποθήκευση Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην

εντολή Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε ένα

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σύστημα αρχείων σας σε μορφή ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (eml) κειμένου (txt) ή HTML (htm)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε μήνυμα

bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανιστεί η εικόνα

bull Στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ

στην εντολή Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο εικόνας

bull Εισαγάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τη Διάταξη και την Απόσταση του αρχεί-

ου εικόνας

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή Εικόνα βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει

τη μορφοποίηση HTML2 κάνοντας κλικ στο μενού Μορφή

του παραθύρου μηνύματος και στη συνέχεια κάνοντας κλικ

στην επιλογή Εμπλουτισμένο κείμενο (HTML) Δίπλα

στην εντολή εμφανίζει ται μια μαύρη τελεία όταν

ενεργοποιηθεί

8

bull Αν οι παραλήπτες του μηνύματος δεν έχουν τη δυνατό-

τητα να προβάλουν τις σελίδες που έχετε εισαγάγει στο

μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές Στην

καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις HTML και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την εντολή Αποστολή εικόνων με μηνύματα Στη συνέχεια επαναλάβετε την αποστολή του μήνυματός σας

bull Για να εισαγάγετε μια εικόνα φόντου στο μήνυμά σας στο παράθυρο μηνύματος στο

μενού Μορφοποίηση τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φόντο και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να ανα-

ζητήσετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να λαμβάνετε ηχητική ειδοποίηση για νέα μηνύματα

1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές

2 HTML (Hypertext Markup Language) Η τυπική γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για έγγραφα του World Wide Web

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

2 Από την καρτέλα Γενικά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ηχητικό σήμα όταν λαμβά-νονται νέα μηνύματα

Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας 1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Φόντο και επιλέξτε Ήχος

2 Στο παράθυρο Ήχος Παρασκηνίου

επιλέξτε τον ήχο που επιθυμείτε και τις

σχετικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής του

ήχου

Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανίζεται η υπερ-σύνδεση ή το

κείμενο της ιστοσελίδας

bull Για να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Υπερ-σύνδεση Επιλέξτε τύπο αρχείου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη θέση ή τη

διεύθυνση της υπερ-σύνδεσης

9

bull Για να προσθέσετε μια σελίδα HTML στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Κείμενο από αρχείο Στo πλαίσιο Αρχεία τύπου επιλέξτε Αρχεία HTML και στη συνέ-

χεια βρείτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή μενού Υπερ-σύνδεση βεβαιωθείτε ότι έχετε

ενεργοποιήσει τη μορφοποίηση HTML Αν έχετε επιλέξει κάποια υπερ-σύνδεση από κείμενο μηνύματος επιλέξτε απλά το κείμενο

πριν δημιουργήσετε την υπερ-σύνδεση

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού τα-χυδρομείου

bull Όταν αποστέλλετε ένα νέο μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιο μή-

νυμα μπορείτε να αντιστοιχίσετε στο μήνυμα μια προτεραιότητα

έτσι ώστε ο παραλήπτης να γνωρίζει αν πρέπει να το διαβάσει

αμέσως (υψηλής προτεραιότητας) ή να το διαβάσει όταν του

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

επιτρέπει χρόνος του (χαμηλή προτεραιότητα) Ένα μήνυμα υψηλής προτεραιότητας έ-

χει δίπλα του ένα ερωτηματικό Η χαμηλή προτεραιότητα υποδεικνύεται από ένα κάτω βέλος

bull Στο παράθυρο Νέο μήνυμα κάντε κλικ στην επιλογή Προτεραιότητα της γραμμής ερ-

γαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε την προτεραιότητα που θέλετε Ή στο μενού Μήνυμα

τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορισμός προτεραιότητας και στη συ-

νέχεια επιλέξτε προτεραιότητα

bull

bull Η ρύθμιση αυτή αντιστοιχίζει την προτεραιότητα μόνο στο τρέχον μήνυμα

Ιδιότητες μηνύματος Για να προβάλετε όλες τις πληροφορίες σχετικά

με ένα μήνυμα (όπως το χρόνο αποστολής του)

στο μενού Αρχείο κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιό-τητες

10Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνω-σμένα bull Για να σημαδέψετε ένα μεμονωμένο μήνυμα

ως αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο επιλέξτε το μήνυμα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ

στις εντολές Σήμανση ως αναγνωσμένου ή

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου

bull Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

ομάδων συζήτησης σημειώνονται αυτόματα ως αναγνωσμένα αφού ανοίξουν για ένα συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αυτόματη σήμανση των

μηνυμάτων στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές κάντε κλικ στην καρ-

τέλα Ανάγνωση και στη συνέχεια καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου μετά την εμφάνισή του για x δευτερόλεπτα

Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε

bull Στο παράθυρο μηνύματος επιλέξτε το μενού Προβολή τοποθετήστε το δείκτη του πο-

ντικιού στην εντολή Κωδικοποίηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της

γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Το Outlook Express εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα χρησιμοποιώντας την προεπι-

λεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων εκτός αν η κεφαλίδα του μηνύματος

καθορίζει συγκεκριμένη κωδικοποίηση γλώσσας

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και

στην καρτέλα Ανάγνωση κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματο-σειρές

bull Επιλέξτε μια γλώσσα στο επάνω μέρος και στη συνέχεια

κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ως προεπιλεγμένου

Αποστολή διεθνών μηνυμάτων

bull Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα το μήνυμα αυτό αποστέλλεται με την ίδια κωδικοποίηση

γλώσσας όπως και το αρχικό μήνυμα Αν αλλάξετε την κωδικοποίηση γλώσσας στην απά-

ντησή σας οι αρχικοί χαρακτήρες ίσως να μην εμφανιστούν σωστά εκτός αν στέλνετε το

μήνυμα σε μορφή HTML (και το πρόγραμμα λήψης έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης μορφής

HTML) Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμα σε μορφή Unicode ωστόσο δεν έχουν

όλα τα προγράμματα ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων τη δυνατό-

τητα εμφάνισης μηνυμάτων σε μορφή Unicode3

11

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμέ-νου μηνύματος

bull Στο παράθυρο μηνύματος στο μενού Μορφή επιλέξτε την εντολή Κωδικοποίηση και

στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιή-

σετε

3 Τι είναι το Unicode Η κωδικοσελίδα Unicode προτείνει έναν και μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύ-στημα ανεξάρτητα από το λογισμικό ανεξάρτητα από τη γλώσσα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε τελική ανάλυση χειρίζονται απλώς αριθμούς Αποθηκεύουν γράμματα και άλλους χαρα-κτήρες αντιστοιχώντας στο καθένα τους από έναν αριθμό (ονομάζουμε μία τέτοια αντιστοιχία κωδικοσελίδα) Πριν την εφεύρεση του Unicode υπήρχαν εκατοντάδες διαφορετικές κωδικοσελίδες Λόγω περιορισμών μεγέθους όμως σε καμία κωδικοσελίδα δεν χωρούσαν αρκετοί χαρακτήρες λόγου χάριν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν πλήθος διαφορετικών κωδικοσελίδων για να καλύψει όλες τις γλώσσες των χωρών-μελών της Ακόμα και για μία και μόνη γλώσσα όπως πχ τα Αγγλικά μία κωδικοσελίδα δεν επαρκούσε για να καλύψει όλα τα γράμματα σημεία στίξης και τεχνικά σύμβολα ευρείας χρήσης Εκτός αυτού οι κωδικοσελίδες αυτές διαφωνούσαν μεταξύ τους Έτσι δύο κωδικοσελίδες μπορούσαν κάλλιστα να χρη-σιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς για τον ίδιο χαρακτήρα Κάθε υπολογιστής (και ιδίως εάν ήταν διακομιστής) έπρεπε να υποστηρίζει πλήθος διαφορετικών κωδικοσελί-δων ταυτόχρονα κάθε φορά που δεδομένα μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών κωδικοσελίδων ή λειτουργικών συστη-μάτων τα δεδομένα αυτά κινδύνευαν να αλλοιωθούν

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Τα νέα μηνύματα χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη ρύθμιση κωδικοποίησης για την

αποστολή μηνυμάτων

Για να ορίσετε την

προεπιλεγμένη

κωδικοποίηση για την

αποστολή μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία

κάντε κλικ στην εντολή

Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Διεθνείς ρυθμίσεις και στη συνέ-

χεια επιλέξτε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

bull Στη λίστα μηνυμάτων επιλέξτε το μήνυμα

bull Στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή 12

bull Για να ανακτήσετε ένα μήνυμα που έχει διαγραφεί ανοίξτε το φάκελο Διαγραμμένα

και στη συνέχεια σύρετε το μήνυμα πίσω στο φάκελο Εισερχόμενα ή σε άλλο φάκελο

bull Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αποθήκευση μηνυμάτων στο φάκελο Διαγραμ-μένα κατά την έξοδο από το Outlook Express στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενό-

τητα Επιλογές Στην καρτέλα Συντήρηση επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα κατά την έξοδο

bull Για να καταργήσετε όλα τα διαγραμμένα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο επιλέξτε το

φάκελο Διαγραμμένα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ στην εντολή Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα

Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή μηνυμάτων

από κάποιον χρήστη

Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο των μηνυμάτων

του Outlook Express τον αποστολέα του οποίου

θέλετε να αποκλείσετε και από τη γραμμή μενού

επιλέξτε Μήνυμα και στη συνέχεια Αποκλεισμός αποστολέα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα bull Για να άρετε τον αποκλεισμό πηγαίνετε

στο παράθυρο του Outlook Express και

από το μενού Εργαλεία επιλέγετε Κανόνες μηνυμάτων--gt Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων

bull Εμφανίζεται το παράθυρο Κανόνες μηνυμάτων και από την καρτέλα Αποκλει-σμένοι αποστολείς επιλέγετε αυτόν που

θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο Κατάρ-γηση

Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα Πολλοί διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων περιορίζουν το μέγεθος

των μηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Συνήθως το όριο αυτό είναι δύο

megabyte (2 MB) ανά μήνυμα συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων αρχείων 13

Με το Outlook Express μπορείτε να στείλετε μεγάλα μηνύματα ή αρχεία σε διακομιστές

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συζητήσεων οι οποίοι διαθέτουν όρια μεγέθους διασπώντας

τα μηνύματα σε μικρότερα τμήματα Όταν λαμβάνεται η ομάδα μηνυμάτων το πρόγραμμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα συνδυάζει σε ένα μήνυμα

Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί

Στις καρτέλες Αλληλογραφία ή Συζητήσεις κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

Από την καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάτμηση μηνυμάτων

που είναι μεγαλύτερα από x KB

Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή δίνουν τη δυνατότητα

στον παραλήπτη ενός μηνύματος να επαληθεύσει την ταυτότητά σας Η κρυπτογράφηση

ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτρέπει την ανάγνωσή του από άλλα πρό-

σωπα κατά την μεταφορά τους

Σύνθεση μηνύματος Για να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή στο μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Κρυ-

πτογράφηση

Σημείωση Για να κρυπτογραφήσετε ή να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα

πρέπει να διαθέτετε ψηφιακή ταυτότητα Εάν δεν διαθέτετε το Outlook Express θα σας ζη-

τήσει να αποκτήσετε μία

Διαχείριση συνημμένου αρχείου

Όταν σε κάποιο μήνυμα υπάρχει συνημμένο αρχείο εμφανίζεται δίπλα σε αυτό ένα εικονί-

διο συνδετήρα στη λίστα μηνυμάτων ως εξής

1 Στη λίστα των μηνυμάτων το μήνυμα έχει στα αριστερά του ένα συνδετήρα

2 Αν έχετε ενεργοποιήσει το Παράθυρο Προεπισκόπησης μηνυμάτων εμφανίζεται

στα αριστερά του ένας

συνδετήρας

14Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο

Στο παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ στο εικονίδιο συνδετήρα της κεφαλίδας του

μηνύματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου - ή - Στο επάνω μέρος του παραθύρου μηνύματος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συνημμένου

αρχείου της κεφαλίδας του μηνύματος Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο bull Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο από το παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ

στο εικονίδιο συνδετήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση συνημμένων

bull Αν ανοίξετε ένα μήνυμα χωρίς προεπισκόπηση το συνημμένο εμφανίζεται κάτω από το Θέμα

15

Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1 Στη λίστα Φάκελοι κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να διαβάσετε

2 Στη λίστα μηνυμάτων κάντε κλικ σε ένα μήνυμα για να το εμφανίσετε στο παράθυ-

ρο προεπισκόπησης ή κάντε διπλό κλικ επάνω

του για να το ανοίξετε στο δικό του παράθυρο

3 Στο παράθυρο μηνύματος κάντε κλικ στην επι-

λογή Απάντηση Απάντηση σε όλους ή Προώθηση για να απαντήσετε σε ένα

μήνυμα Όταν ολοκληρώσετε την απάντησή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απο-στολή Ή στη λίστα μηνυμάτων κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και επιλέξτε ανάλογα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση Για να ενεργοποιήσετε την προσάρτηση του αρχικού μηνύματος στην απάντηση ακολου-

θήστε τη διαδρομή Εργαλεία --gt Επιλογές και από την καρτέλα Αποστολή επιλέξτε το

Προσάρτηση του πρωτότυπου κειμένου κατά την απάντηση

Έτσι αν πατήσετε το κουμπί Απάντηση για να απαντήσετε σε μήνυμα που λάβατε στην

απάντησή σας θα συμπεριληφθεί και το περιεχόμενου του μηνύματος στο οποίο απαντάτε

για να γνωρίζει ο παραλήπτης σε τι ακριβώς αφορά η απάντησή σας

16

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bull Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και από το μενού Μήνυμα κάντε

κλικ στην εντολή Προώθηση

bull Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε παραλήπτη Δια-

χωρίστε κάθε όνομα με κόμμα ή ερωτηματικό ( )

bull Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποστο-λή της γραμμής εργαλείων

bull Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάντε κλικ στην πε-

ριοχή Από και στη συνέχεια κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με

τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα

bull Αν εργάζεστε χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εξερχόμε-να Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων

17

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από το Outlook

Express κάντε κλικ στο κου-

μπί Διευθύνσεις της γραμ-

μής εργαλείων ή από το με-

νού Εργαλεία επιλέξτε την

εντολή Βιβλίο διευθύνσε-ων

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από ένα παρά-

θυρο μηνύματος κάντε κλικ

στο εικονίδιο Προς Κοιν ή Ιδιαίτ κοιν

Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βι-

βλίο διευθύνσεών σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook Express ώστε όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα να προ-

στίθενται αυτόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων τα άτομα στα οποία απαντάτε Επιπλέον κάθε

φορά που στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα στο Outlook Express έχετε τη δυνατότητα να

προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη ή του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσθέσετε όλους τους παραλήπτες μιας απάντησης στο Βιβλίο διευθύνσε-ων

bull Στο Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

εντολή Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων όταν γίνεται απάντηση

Για να προσθέσετε ένα μεμονωμένο όνομα στο Βιβλίο διευθύνσεων από το Outlook Express

bull Στο μήνυμα που προβάλλετε ή στο οποίο απαντάτε κάντε δεξί κλικ στο όνομα του

ατόμου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων

bull Στη λίστα μηνυμάτων των Εισερχομένων ή κάποιου άλλου φακέλου αλληλογραφίας

δεξί κλικ σε ένα μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεων

18Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

1 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη

συνέχεια επιλέξτε την εντολή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ε-

παφή

3 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και

στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Νέα επαφή

4 Στην καρτέλα Όνομα συμπληρώστε τουλάχιστον τα πλαίσια Όνομα και Επώνυμο

για την επαφή Αυτό είναι το εμφανιζόμενο όνομα Απαιτείται εμφανιζόμενο όνομα για

κάθε επαφή Εάν πληκτρολογήσετε όνομα πατρώνυμο ή επώνυμο θα εμφανιστεί αυ-

τόματα στο πλαίσιο Εμφάνιση Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται πλη-

κτρολογώντας ένα διαφορετικό όνομα ή επιλέγοντας ένα από την αναπτυσσόμενη λί-

στα Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει παραλλαγές του ονόματος του πατρώνυμου ή

του επωνύμου καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Ψευδώνυμο ή στα

πλαίσιο Εταιρεία της καρτέλας Εργασία

5 Προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε σε καθεμία από τις άλλες καρτέ-

λες

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων

Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

Επιλέξτε τον τύπο βιβλίου διευθύνσεων ή αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα

Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων

1 Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Επιλέξτε μορφή για την εξαγωγή

3 Για να κάνετε εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας από το Outlook Express επιλέξτε

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Exchange Για να χρησιμοποιήσετε ένα

αρχείο με πληροφορίες διευθύνσεων οι οποίες είναι διαχωρισμένες με κόμμα επιλέξτε Αρ-

χείο κειμένου

4 Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή 19

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο όνομα ομάδας (ή ψευδώνυμο) που θα

χρησιμοποιήσετε για την ταυτόχρονη αποστολή ενός μηνύματος σε πολλές επαφές

Δημιουργήστε απλώς ένα όνομα ομάδας και προσθέστε μεμονωμένες επαφές στην

ομάδα Στη συνέχεια πληκτρολογήστε απλώς το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο

Προς όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε

μια ομάδα Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία της γραμμής εργαλείων και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα

3 Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας πληκτρο-

λογήστε το όνομα της ομάδας

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προσθέσετε άτομα σε μια ομάδα

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο από τη λίστα του Βιβλίου διευθύνσεων κάντε κλικ

στο κουμπί Επιλογή μελών και στη συνέχεια επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα του Βι-

βλίου διευθύνσεων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο απευθείας στην ομάδα χωρίς να προστεθεί το όνομα

στο Βιβλίο διευθύνσεων πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου του ατόμου στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο τόσο στην ομάδα όσο και στο Βιβλίο διευθύνσεων

κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή και συμπληρώστε τα ανάλογα στοιχεία

bull Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε προσθήκη έως ότου ολοκληρωθεί ο ορισμός

της ομάδας

Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων

bull Για να προσθέσετε ένα φάκελο στο μενού Αρχείο τοποθε-

τήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Στο πλαίσιο κει-

μένου Όνομα φακέλου πληκτρολογήστε το όνομα και στη

συνέχεια κάντε κλικ στη θέση που θέλετε να βρίσκεται ο νέος

φάκελος

20

bull Για να διαγράψετε ένα φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι Στο με-

νού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και κατόπιν κά-

ντε κλικ στην εντολή Διαγραφή

bull Για να μετακινηθείτε σε άλλο φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι

bull Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τους φακέλους Εισερχόμενα Απε-σταλμένα Διαγραμμένα ή Πρόχειρα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

21

1 Στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες μηνυ-

μάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αλληλογραφία

Οι κανόνες μηνυμάτων δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν για λογαριασμούς ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου IMAP ή HTTP

2 Αν αυτός είναι ο πρώτος κανόνας που δημιουργείτε προχωρήστε στο βήμα 3 Διαφο-

ρετικά στην καρτέλα Κανόνες μηνυμάτων κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία και συ-

νεχίστε στο βήμα 4

3 Επιλέξτε τις συνθήκες για τον κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Συνθήκες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

Μπορείτε να καθορίσετε πολλές συνθήκες για έναν κανόνα ή επιλέγοντας περισσότερα

από ένα πλαίσια ελέγχου Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση και της ενότητας Περιγραφή κα-

νόνα για να καθορίσετε αν πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες κανόνων πριν

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια (και) ή αν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από

αυτές (ή)

4 Καθορίστε τις ενέργειες του κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Ενέργειες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

5 Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες υπερ-συνδέσεις στην ενότητα Περιγραφή κανόνα

για να καθορίσετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες για τον κανόνα σας

Μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες λέξεις της ε-

νότητας Περιγραφή κανόνα για να καθορίσετε τα πρόσωπα ή τις λέξεις τα οποία θα θέλα-

τε να αναζητήσει το Outlook Express στα μηνύματα Αν εισαγάγετε πολλά πρόσωπα ή λέ-

ξεις ανά συνθήκη χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές των παραθύρων διαλόγου Επιλογή

ατόμων ή Πληκτρολόγηση συγκεκριμένων λέξεων για περαιτέρω προσαρμογή της συνθή-

κης

6 Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα κανόνα επιλέξτε το προεπιλεγμένο όνομα ή πληκτρολο-

γήστε νέο όνομα για τον κανόνα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK

22

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα επιλέγοντας έναν υπάρχοντα από την καρ-

τέλα Κανόνες μηνυμάτων και κάνοντας κλικ στην εντολή Αντιγραφή Αυτό είναι χρήσιμο

όταν ο νέος κανόνας που θέλετε να δημιουργήσετε είναι παρόμοιος με τον υπάρχοντα

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα από ένα μήνυμα επιλέγοντας ένα μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κύριο παράθυρο και στη συνέχεια στο μενού Μήνυμα

κάνοντας κλικ στην εντολή Δημιουργία κανόνα από μήνυμα Αυτό είναι χρήσιμο επειδή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

συμπληρώνει αυτόματα το όνομα του προσώπου στη γραμμή Από Ωστόσο καμία άλλη

πληροφορία του μηνύματος δεν εισάγεται στον κανόνα

Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποστέλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό να είστε βέβαιοι ότι τα

έγγραφα που στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι πλαστογραφημένα και να

είστε σίγουροι ότι τα μηνύματα που στέλνετε δεν μπορούν να παρεμποδιστούν και να δια-

βαστούν από κανένα άλλο εκτός από τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται

Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές ταυτότητες του Outlook Express μπορείτε να αποδείξετε

την ταυτότητά σας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τρόπο που είναι παρόμοιος με την

επίδειξη της άδειας οδήγησής σας κατά την εξαργύρωση μιας επιταγής Μπορείτε επίσης

να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για να κρυπτογραφήσετε μηνύματα διατηρώ-

ντας τα προσωπικά Οι ψηφιακές υπογραφές ενσωματώνουν την προδιαγραφή

SecureMultipurpose Internet Mail Extensions (SMIME) με στόχο την ασφάλεια του ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου

23

Πως λειτουργούν οι ψηφιακές υπογραφές Μια ψηφιακή υπογραφή αποτελείται από ένα δημόσιο κλειδί ένα ιδιωτικό κλειδί και μια

ψηφιακή υπογραφή Όταν υπογράφετε ψηφιακά τα μηνύματά σας προσθέτετε την ψηφια-

κή σας υπογραφή και το δημόσιο κλειδί στο μήνυμα Ο συνδυασμός ψηφιακής υπογραφής

και δημόσιου κλειδιού ονομάζεται πιστοποιητικό Με το Outlook Express μπορείτε να κα-

θορίσετε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους άλλους για να σας

στέλνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό

από το πιστοποιητικό υπογραφής σας

Οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή σας υπογραφή για να επαλη-

θεύσουν την ταυτότητά σας και μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο κλειδί

σας για να σας στείλουν κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο μπορείτε να

διαβάσετε μόνο εσείς χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό σας κλειδί Για να στείλετε κρυπτο-

γραφημένα μηνύματα το Βιβλίο διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακές υπογρα-

φές για τους παραλήπτες Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δημόσια

κλειδιά τους για να κρυπτογραφήσετε τα μηνύματα Όταν ένας παραλήπτης λαμβάνει ένα

κρυπτογραφημένο μήνυμα το ιδιωτικό του κλειδί χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογρά-

φηση του μηνύματος

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Πριν ξεκινήσετε την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει να αποκτήσετε

ψηφιακή ταυτότητα Στην περίπτωση που στέλνετε κρυπτογραφημένα μηνύματα το Βιβλίο

διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακή υπογραφή για κάθε παραλήπτη

Που εκδίδονται οι ψηφιακές ταυτότητες Οι ψηφιακές ταυτότητες εκδίδονται από ανεξάρτητες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Όταν

κάνετε αίτηση για ψηφιακή ταυτότητα στην τοποθεσία Web μιας αρχής έκδοσης πιστοποι-

ητικών η ταυτότητά σας επαληθεύεται πριν από την έκδοση της ταυτότητας Υπάρχουν

διαφορετικές κατηγορίες ψηφιακών ταυτοτήτων για πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων

αξιοπιστίας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της αρχής

έκδοσης πιστοποιητικών

Με ποιον τρόπο επαληθεύεται μια ψηφιακή ταυτότητα Με τον έλεγχο ανάκλησης μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός μηνύματος με

ψηφιακή υπογραφή Κατά την πραγματοποίηση ενός τέτοιου ελέγχου το Outlook Express

ζητά πληροφορίες για την ψηφιακή ταυτότητα από την κατάλληλη αρχή έκδοσης πιστοποι-

ητικών Η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στέλνει πίσω τις πληροφορίες για την κατάσταση

της ψηφιακής ταυτότητας συμπεριλαμβάνοντας αν η ψηφιακή ταυτότητα έχει ανακληθεί ή

όχι Οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών διατηρούν στοιχεία των πιστοποιητικών που έχουν

ανακληθεί εξαιτίας απώλειάς τους ή λήξης τους

24

Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει (και εξηγεί) μια σειρά εικονιδίων που θα συναντήσουμε

συχνά (ή λιγότερο συχνά) στο πρόγραμμα αυτό

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

25

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical

Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Δεν είχε καμιά

σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές Ήταν τεράστιος (τα μηχανήματα που τον αποτε-

λούσαν απαιτούσαν δωμάτια για να χωρέσουν) και λειτουργούσε με λυχνίες (δεν είχαν α-

κόμη εφευρεθεί ούτε τα τρανζίστορ) Ένα σημερινό καλό κομπιουτεράκι τσέπης έχει μεγα-

λύτερη υπολογιστική ισχύ από αυτήν του ENIAC

Το 1970 κατασκευάστηκε ο πρώτος ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας και δεικτική

συσκευή (ποντίκι) Ήταν ο Star ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Alan Kay και τους συ-

νεργάτες του στα εργαστήρια της εταιρείας Xerox

Το 1980 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας

και δεικτική συσκευή (ποντίκι) που ήταν ο Apple της Macintosh

Internet

26Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 δύο ειδικοί της πληροφορικής του πανεπιστημίου

UCLA της Καλιφόρνια οι Robert Taylor και JC Licklider ήταν οι πρώτοι που είχαν την

διαίσθηση ότι οι υπολογιστές επρόκειτο να αλλάξουν κι ότι κάποια στιγμή θα άρχιζαν να

επικοινωνούν μεταξύ τους Στις 21 Νοεμβρίου 1969 ιστορική ημερομηνία της πρώτης

σύνδεσης τα πανεπιστήμια UCSB (University of California Santa Barbara) University of

Utah και Stanford Research Institute συνδέθηκαν με έναν κόμβο (υπολογιστή) που βρι-

σκόταν στο UCLA και που τους επέτρεπε να κατευθύνουν προς τον παραλήπτη όπου κι

αν βρισκόταν στο δίκτυο το μήνυμα ενός απομακρυσμένου υπολογιστή

Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ (το γνωστό laquoΠεντάγωνοraquo) ήταν ενήμερο για τις προ-

σπάθειες αυτές και μάλιστα ήταν ο βασικός χρηματοδότης του προγράμματος Οι υπεύθυ-

νοι της άμυνας των ΗΠΑ ήθελαν ένα σύστημα επικοινωνίας απρόσβλητο από το ενδεχό-

μενο ενός πυρηνικού πολέμου και το δίκτυο των υπολογιστών έδειχνε να προσφέρει τη

λύση

Το 1969 λοιπόν ήταν η χρονιά που σηματοδότησε τη γένεση του Internet Το πρώτο

δίκτυο ονομάστηκε Arpanet από το όνομα της υπηρεσίας του αμερικάνικου υπουργείου

Άμυνας ARΡA (Advanced Research Project Agency Υπηρεσία Προωθημένων Ερευνητι-

κών Προγραμμάτων) και από το laquonetraquo που σημαίνει laquoδίκτυοraquo

Τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του αυτό που στη συνέχεια επρόκειτο να γίνει το

Internet χρησιμοποιούνταν κατrsquo αποκλειστικότητα από τους ειδήμονες της πληροφορικής

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το 1989 στο CERN (Centre Europeacuteen de Recherche Nucleacuteaire Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πυρηνικών Ερευνών) της Γενεύης γεννήθηκε το World Wide Web (www) το σύστημα με

το οποίο οι υπολογιστές όλου του κόσμου μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα κοινό δίκτυο

(ο παγκόσμιος ιστός των υπολογιστών)

Το 1993 ήρθε το Mosaic το πρώτο φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα laquoξεφυλλίσμα-

τοςraquo ιστοσελίδων Από τότε χρονολογείται η πραγματική είσοδος του Internet στην καθη-

μερινή ζωή εκατομμυρίων χρηστών Μετά το Mosaic ακολούθησε το Netscape δημιούρ-

γημα του ίδιου προγραμματιστή Marc Anderseen που ήταν ακόμα πιο φιλικό και επέτρεπε

ακόμα και στους μη ειδικούς να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες του Internet

Το 1995 εμφανίστηκαν τα Windows95 με ενσωματωμένο τον Internet Explorer το δη-

μοφιλέστερο ίσως πρόγραμμα laquoξεφυλλίσματοςraquo ιστοσελίδων

ΔΟΜΗ ΤΟΥ INTERNET

Το internet (στα ελληνικά το λέμε διαδίκτυο ή απλά δίκτυο) είναι όλοι οι υπολογιστές

του κόσμου που είναι συνδεμένοι μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα

και πληροφορίες 27Κάποιοι από τους υπολογιστές αυτούς είναι μόνιμα συνδεμένοι και βρίσκονται συνε-

χώς σε λειτουργία ενώ κάποιοι άλλοι συνδέονται και αποσυνδέονται Πχ στην πρώτη κα-

τηγορία ανήκουν οι υπολογιστές των εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες internet (αυ-

τούς τους υπολογιστές τους λέμε και servers) ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι προσωπικοί

υπολογιστές αυτοί που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας

Το World Wide Web ή απλά Web (στα ελληνικά το λέμε παγκόσμιο ιστό ή απλά ι-

στό) είναι το σύνολο των ιστοσελίδων (ή απλά σελίδων) που μπορούμε να δούμε με τη

βοήθεια ενός προγράμματος όπως ο Internet Explorer Επομένως αν θέλουμε να είμαστε

ακριβολόγοι ο Internet Explorer δεν είναι εξερευνητής του διαδικτύου όπως δηλώνει το

όνομά του αλλά εξερευνητής του παγκόσμιου ιστού

Σύμφωνα με τον δημιουργό του παγκόσμιου ιστού Tim Berners Lee laquoτο web είναι

το σύμπαν των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω διαδικτύου ένα συσ-

σωμάτωμα της ανθρώπινης γνώσηςraquo

Το site (στα ελληνικά το λέμε δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα ή απλά σελίδα ή διεύθυν-

ση) είναι ένας από τους υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο internet Για την ακρίβεια

είναι ένα αρχείο (ή μια ομάδα αρχείων) το οποίο βρίσκεται μέσα σrsquo έναν υπολογιστή που

είναι συνδεμένος στο internet Όταν πληκτρολογούμε μια laquoιντερνετικήraquo διεύθυνση (πχ

wwwasdagrdim01ab) στο πρόγραμμα Internet Explorer και επιχειρούμε να την δούμε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι ο υπολογιστής μας ψάχνει να βρει τον υπολογιστή

που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο και αφού τον βρει ψάχνει στα περιεχόμενα του υπο-

λογιστή (του σκληρού δίσκου του) να εντοπίσει το συγκεκριμένο αρχείο να το laquoανοίξειraquo και

να μας το παρουσιάσει

Οι υπηρεσίες του internet Οι υπηρεσίες που προσφέρει το internet είναι πολλές και δεν περιορίζονται μόνο στο

laquoξεφύλλισμαraquo των ιστοσελίδων

Μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(e-mail) με το οποίο μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε γραπτά μηνύματα αλλά

και αρχεία ήχου εικόνας ακόμη και βίντεο

Μια άλλη υπηρεσία είναι το chat η laquoκουβένταraquo με πολλούς άλλους χρήστες ταυτό-

χρονα Η κουβέντα γίνεται με πληκτρολόγηση αυτών που θέλουμε να πούμε (γιrsquo αυτό και

τα εισαγωγικά)

Τέλος η πιο εξελιγμένη ίσως υπηρεσία του internet είναι η τηλεδιάσκεψη δηλαδή η

δυνατότητα να βλέπουμε και να μιλάμε με άλλους ανθρώπους μέσω της οθόνης του υπο-

λογιστή Ένα είδος τηλεδιάσκεψης προσφέρεται μέσα από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα

των Windows με το πρόγραμμα NetMeeting το οποίο μετατρέπει τον υπολογιστή μας σε

βιντεοτηλέφωνο Βέβαια η καλή απόδοση του ήχου και της εικόνας εξαρτάται κυρίως από

την ταχύτητα του δικτύου το οποίο στην περίπτωση των οικιακών συνδέσεων δεν είναι

ακόμη τόσο γρήγορο

28

Για να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες του internet πρέπει να αγοράσουμε μια

σύνδεση στο internet από κάποιον παροχέα υπηρεσιών internet (Internet Service

Provider ISP) Στην Ελλάδα τέτοιοι παροχείς είναι πχ η otenet η Hellas On Line η

Forthnet κά Η αγορά της σύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο internet

την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παροχή χώρου για προσωπική ιστοσε-

λίδα Η πρόσβαση γίνεται μέσω του τηλεφώνου με τη χρήση κάποιου ονόματος χρήστη

(user name) και κάποιου κωδικού πρόσβασης (password) που μας δίνει ο παροχέας όταν

αγοράζουμε τη σύνδεση

Αρχική σελίδα Αν θέλουμε μπορούμε να ρυθμίσουμε τον Internet Explorer έτσι ώστε κάθε φορά που ξεκι-

νάει να εμφανίζει μια ορισμένη σελίδα Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό η συγκεκρι-

μένη σελίδα γίνεται η Αρχική σελίδα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να ορίσουμε μια σελίδα ως Αρχική σελίδα πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία και κάνου-

με κλικ στις Επιλογές Internet Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο Στην καρτέλα Γενικά

και στο πλαίσιο Αρχική σελίδα μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις

Οργάνωση των Αγαπημένων Μπορούμε να οργανώσουμε σε καταλόγους τις αγαπημένες μας ιστοσελίδες Αυτό γίνεται

ως εξής Στο μενού Αγαπημένα του Internet Explorer κάνουμε κλικ στο Οργάνωση των

Αγαπημένων Επιλέγουμε Δημιουργία Φακέλου δίνοντάς του ένα όνομα Για παράδειγμα

αν επιθυμούμε να τοποθετήσουμε σε αυτόν σελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος τον ο-

νομάζουμε Εκπαιδευτικές Σελίδες Αντίστοιχα αν θέλουμε ενημερωτικές σελίδες φτιάχνου-

με άλλον φάκελο που τον ονομάζουμε πχ Ενημέρωση κοκ Αφού οργανώσουμε τα Αγα-

πημένα έκτοτε κάθε ενδιαφέρουσα σελίδα την προσθέτουμε σε αυτά Πώς

Αγαπημένα Αν κάποια σελίδα που επισκεφθήκαμε μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την ξαναδούμε στο

μέλλον βάζουμε τη διεύθυνσή της στα Αγαπημένα Έτσι γλιτώνουμε τον κόπο να την ξα-

ναψάξουμε

29Την ώρα που η σελίδα είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αγαπημένα και κάνουμε κλικ

στην επιλογή Προσθήκη στα αγαπημένα Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο και μας

προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα προστεθεί η διεύθυνση της σελίδας στα αγαπημένα

Αν το όνομα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει

πιο εύκολα τη συγκεκριμένη σελίδα

Προσοχή στα Αγαπημένα αποθηκεύονται οι διευθύνσεις των σελίδων κι όχι το περιεχόμε-

νο τους

Αποθήκευση σελίδας Για να μην απασχολούμε την τηλεφωνική μας γραμμή μπορούμε αντί να διαβάζουμε τις

σελίδες (και κυρίως αυτές που έχουν πολύ κείμενο) να τις αποθηκεύσουμε Έτσι δε χρειά-

ζεται να είμαστε συνδεμένοι στο Internet για να τις δούμε

Την ώρα που η σελίδα που μας ενδιαφέρει είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αρχείο

και κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως Εμφανίζεται το παράθυρο Αποθήκευση

ιστοσελίδας και μας προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί η σελίδα Αν το όνο-

μα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει πιο εύκο-

λα τη συγκεκριμένη σελίδα

Όταν αποθηκεύουμε μια ιστοσελίδα δημιουργούνται συνήθως ένα αρχείο τύπου htm και

ένας φάκελος (το αρχείο δημιουργείται πάντοτε ο φάκελος μόνο όταν χρειάζεται) Και το

αρχείο και ο φάκελος έχουν το ίδιο όνομα Μέσα στο φάκελο αποθηκεύονται τα laquoστολίδιαraquo

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

της σελίδας δηλαδή οι εικόνες τα γραφικά κλπ ενώ στο αρχείο τύπου htm αποθηκεύεται

το κείμενο της σελίδας

Για να δούμε τη σελίδα αυτή offline (χωρίς δηλαδή να είμαστε συνδεμένοι στο Internet)

κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο τύπου htm που φέρει το όνομά της

Πλήκτρα Πίσω-Εμπρός Διακοπή Ανανέωση Αρχική

bull Την ώρα που είμαστε συνδεμένοι στο Internet και βλέπουμε σελίδες του ιστού θα δού-

με ότι είναι ενεργοποιημένα τα πλήκτρα Πίσω και Εμπρός του Internet Explorer Με αυτά

τα πλήκτρα μπορούμε να laquoξεφυλλίσουμεraquo τις σελίδες που έχουμε επισκεφτεί Προσοχή

το ξεφύλλισμα μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης Δη-

λαδή αν αποσυνδεθούμε από το Internet και στη συνέχεια ξανασυνδεθούμε τα πλήκτρα

και Πίσω και Εμπρός θα είναι ανενεργά Θα πρέπει να επισκεφτούμε πρώτα τουλάχιστον

μία σελίδα για να ενεργοποιηθούν

bull Αν δούμε ότι μια σελίδα που θέλουμε να δούμε αργεί να εμφανιστεί (να laquoκατέβειraquo όπως

συνήθως λέγεται) τότε μπορούμε να διακόψουμε τη διαδικασία laquoκατεβάσματοςraquo πατώ-

ντας το πλήκτρο Διακοπή (Το ίδιο συμβαίνει αν πατήσουμε το πλήκτρο Esc από το πλη-

κτρολόγιο) 30

bull Υπάρχουν σελίδες των οποίων το περιεχόμενο μεταβάλλεται συνεχώς Πχ οι σελίδες

της ΕΜΥ (httpwwwemygrhnmsgreekindex_html) ή η σελίδα του κυκλοφοριακού

χάρτη της Αθήνας (httpwwwtransportntuagrmapel) Αν έχουμε ανοιχτή μια τέτοια

σελίδα προκειμένου να δούμε αν το περιεχόμενό της έχει αλλαχτεί πατάμε το πλήκτρο

Ανανέωση Ένα άλλος τρόπος θα ήταν να την κλείσουμε και να την ξανανοίξουμε

bull Πατώντας το πλήκτρο Αρχική εμφανίζεται η σελίδα την οποία έχουμε ορίσει ως Aρχική

σελίδα του Internet Explorer

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

 • Προσαρμογή χώρου εργασίας
 • Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας
 • Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα
 • Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ιδιότητες μηνύματος
 • Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνωσμένα
 • Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε
 • Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων
 • Αποστολή διεθνών μηνυμάτων
 • Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμένου μηνύματος
 • Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο
 • Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα
 • Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα
 • Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο
 • Διαχείριση συνημμένου αρχείου
 • Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση
 • Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων
 • Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων
 • Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων
 • Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών
 • Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων
 • Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων
 • Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Υπολογιστές
 • Internet
Page 5: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

bull Για να δημιουργήσουμε και να

στείλουμε ένα

μήνυμα κάνουμε κλικ

Δημιουργία Νέο μήνυμα Εμφανίζεται

το ομότιτλο παράθυρο Υπάρχει ήδη

η ηλεκτρονική μας διεύθυνση και

εμείς πρέπει να γράψουμε

υποχρεωτικά την ηλεκτρονική

διεύθυνση του παραλήπτη αν

θέλουμε τις διευθύνσεις εκείνων που

θέλουμε να κοινοποιηθεί (για ενημέρωση και όχι για ενέργεια συνήθως) το μήνυμά μας το

θέμα του μηνύματος και το μήνυμά μας Για να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Ιδιαίτ Κοιν

κάνουμε κλικ από το μενού Προβολή του νέου μηνύματος την εντολή Όλες οι κεφαλίδες

Αν θέλουμε να στείλουμε κάποιο αρχείο ήχου εικόνας βίντεο κλπ το επισυνάπτουμε

με τη βοήθεια του συνδετήρα (σύμβολο επισύναψης) Αφού τελειώσουμε με τη σύνταξη

του μηνύματος κάνουμε κλικ στο Αποστολή 5Αν στέλνουμε e-mail συχνά σε κάποιους τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις

τους κάθε φορά τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων Έτσι όταν θα θέλουμε να

τους στείλουμε e-mail δε θα πληκτρολογούμε τη διεύθυνσή τους αλλά θα τους επιλέγουμε

με ένα απλό κλικ από το Βιβλίο Διευθύνσεων

Το Βιβλίο Διευθύνσεων το βρίσκουμε στο μενού Εργαλεία Βιβλίο Διευθύνσεων και

με την επιλογή Νέα επαφή πληκτρολογούμε τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική

διεύθυνση συνήθως) κάθε επαφής

Στο ίδιο μέρος βρίσκουμε και την

επιλογή laquoΝέα Ομάδαraquo με την οποία

μπορούμε να ομαδοποιήσουμε επαφές

Έτσι μπορούμε πχ να ομαδοποιήσουμε τα

46 Δημ Σχολεία του Περιστερίου σε μια

ομάδα που θα πάρει την επωνυμία

laquoΔημοτικά Περιστερίουraquo Έτσι κάθε φορά

που θα επιλέγουμε την ομάδα αυτή θα

στέλνουμε ταυτόχρονα ένα μήνυμα και στα

46 σχολεία Όταν θέλουμε να επιλέξουμε

μια ομάδα (ή μια περασμένη στο Βιβλίο

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Διευθύνσεων επαφή) μπορούμε να πατήσουμε το εικονίδιο (βιβλίο) που υπάρχει στα α-

ριστερά του laquoΠροςraquo όταν φτιάχνουμε ένα νέο μήνυμα

Αποστολή του συ-γκεκριμένου μηνύ-ματος

Δημιουργία νέου μηνύματος

Αποκοπή λέξης ή φράσης

Απάντηση στον αποστολέα

Αντιγραφή λέξης ή φράσης

ΠΡΟΣΟΧΗ Απάντηση στον αποστολέα αλλά και σε ό-λους τους παραλήπτες του αρχικού μηνύματος

Επικόλληση λέξης ή φράσης σε νέο σημείο

Προώθηση ενός μηνύματος σε άλλον ή άλλους χρήστες

Αναίρεση προη-γούμενης ενέργειας

Εκτύπωση μηνύματος

Διαγραφή μηνύματος

Ορθογραφικός Έ-λεγχος του μηνύ-ματος

Λαμβάνει και Αποστέλλει ταυτόχρονα τα μηνύματα

Επισύναψη αρχεί-ου (ή αρχείων) κει-μένου ήχου κλπ

Βιβλίο Διευθύνσεων Εδώ καταγράφονται αποθηκεύο-νται όλες οι προσφιλείς μας ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Ορισμός προτε-ραιότητας μηνύμα-τος

Αλλάζει την κωδικοποίηση του μηνύματος

Προσθέτει ψηφιακή υπογραφή στο μή-νυμα1

Προσθέτει κρυπτογράφηση στο μήνυμα

6

1 Για την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει πρώτα να αποκτήσετε ψηφιακή ταυτότητα Το Outlook

Express προσθέτει αυτόματα την ψηφιακή ταυτότητα στο λογαριασμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την πρώτη φορά

που στέλνετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Προσαρμογή χώρου εργασίας Για να προσαρμόσουμε το χώρο εργασίας επιλέγουμε από το μενού Προβολή --gt Διάτα-

ξη Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε τα στοιχεία που θέλουμε να εμφανίζονται στο παράθυρο του Outlook Express Από το πλήκτρο Προσαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε ή να επαναφέρουμε το προεπιλεγμένο σύνολο κουμπιών στη γραμμή εργαλείων

7 Αν έχετε ορίσει πολλούς

λογαριασμούς ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου και θέλετε να χρησι-

μοποιήσετε έναν άλλο λογαριασμό

εκτός του προεπιλεγμένου κάντε

κλικ στο πλαίσιο Από (του νέου μηνύματος) και κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

bull Αν δημιουργείτε ένα μήνυμα χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο

Εξερχόμενα Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

bull Για να αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο αντίγραφο του μηνύματος ώστε να εργαστείτε με

αυτό αργότερα επιλέξτε από το μενού Αρχείο--gt

Αποθήκευση Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην

εντολή Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε ένα

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σύστημα αρχείων σας σε μορφή ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (eml) κειμένου (txt) ή HTML (htm)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε μήνυμα

bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανιστεί η εικόνα

bull Στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ

στην εντολή Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο εικόνας

bull Εισαγάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τη Διάταξη και την Απόσταση του αρχεί-

ου εικόνας

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή Εικόνα βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει

τη μορφοποίηση HTML2 κάνοντας κλικ στο μενού Μορφή

του παραθύρου μηνύματος και στη συνέχεια κάνοντας κλικ

στην επιλογή Εμπλουτισμένο κείμενο (HTML) Δίπλα

στην εντολή εμφανίζει ται μια μαύρη τελεία όταν

ενεργοποιηθεί

8

bull Αν οι παραλήπτες του μηνύματος δεν έχουν τη δυνατό-

τητα να προβάλουν τις σελίδες που έχετε εισαγάγει στο

μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές Στην

καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις HTML και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την εντολή Αποστολή εικόνων με μηνύματα Στη συνέχεια επαναλάβετε την αποστολή του μήνυματός σας

bull Για να εισαγάγετε μια εικόνα φόντου στο μήνυμά σας στο παράθυρο μηνύματος στο

μενού Μορφοποίηση τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φόντο και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να ανα-

ζητήσετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να λαμβάνετε ηχητική ειδοποίηση για νέα μηνύματα

1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές

2 HTML (Hypertext Markup Language) Η τυπική γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για έγγραφα του World Wide Web

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

2 Από την καρτέλα Γενικά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ηχητικό σήμα όταν λαμβά-νονται νέα μηνύματα

Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας 1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Φόντο και επιλέξτε Ήχος

2 Στο παράθυρο Ήχος Παρασκηνίου

επιλέξτε τον ήχο που επιθυμείτε και τις

σχετικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής του

ήχου

Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανίζεται η υπερ-σύνδεση ή το

κείμενο της ιστοσελίδας

bull Για να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Υπερ-σύνδεση Επιλέξτε τύπο αρχείου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη θέση ή τη

διεύθυνση της υπερ-σύνδεσης

9

bull Για να προσθέσετε μια σελίδα HTML στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Κείμενο από αρχείο Στo πλαίσιο Αρχεία τύπου επιλέξτε Αρχεία HTML και στη συνέ-

χεια βρείτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή μενού Υπερ-σύνδεση βεβαιωθείτε ότι έχετε

ενεργοποιήσει τη μορφοποίηση HTML Αν έχετε επιλέξει κάποια υπερ-σύνδεση από κείμενο μηνύματος επιλέξτε απλά το κείμενο

πριν δημιουργήσετε την υπερ-σύνδεση

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού τα-χυδρομείου

bull Όταν αποστέλλετε ένα νέο μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιο μή-

νυμα μπορείτε να αντιστοιχίσετε στο μήνυμα μια προτεραιότητα

έτσι ώστε ο παραλήπτης να γνωρίζει αν πρέπει να το διαβάσει

αμέσως (υψηλής προτεραιότητας) ή να το διαβάσει όταν του

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

επιτρέπει χρόνος του (χαμηλή προτεραιότητα) Ένα μήνυμα υψηλής προτεραιότητας έ-

χει δίπλα του ένα ερωτηματικό Η χαμηλή προτεραιότητα υποδεικνύεται από ένα κάτω βέλος

bull Στο παράθυρο Νέο μήνυμα κάντε κλικ στην επιλογή Προτεραιότητα της γραμμής ερ-

γαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε την προτεραιότητα που θέλετε Ή στο μενού Μήνυμα

τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορισμός προτεραιότητας και στη συ-

νέχεια επιλέξτε προτεραιότητα

bull

bull Η ρύθμιση αυτή αντιστοιχίζει την προτεραιότητα μόνο στο τρέχον μήνυμα

Ιδιότητες μηνύματος Για να προβάλετε όλες τις πληροφορίες σχετικά

με ένα μήνυμα (όπως το χρόνο αποστολής του)

στο μενού Αρχείο κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιό-τητες

10Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνω-σμένα bull Για να σημαδέψετε ένα μεμονωμένο μήνυμα

ως αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο επιλέξτε το μήνυμα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ

στις εντολές Σήμανση ως αναγνωσμένου ή

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου

bull Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

ομάδων συζήτησης σημειώνονται αυτόματα ως αναγνωσμένα αφού ανοίξουν για ένα συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αυτόματη σήμανση των

μηνυμάτων στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές κάντε κλικ στην καρ-

τέλα Ανάγνωση και στη συνέχεια καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου μετά την εμφάνισή του για x δευτερόλεπτα

Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε

bull Στο παράθυρο μηνύματος επιλέξτε το μενού Προβολή τοποθετήστε το δείκτη του πο-

ντικιού στην εντολή Κωδικοποίηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της

γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Το Outlook Express εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα χρησιμοποιώντας την προεπι-

λεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων εκτός αν η κεφαλίδα του μηνύματος

καθορίζει συγκεκριμένη κωδικοποίηση γλώσσας

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και

στην καρτέλα Ανάγνωση κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματο-σειρές

bull Επιλέξτε μια γλώσσα στο επάνω μέρος και στη συνέχεια

κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ως προεπιλεγμένου

Αποστολή διεθνών μηνυμάτων

bull Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα το μήνυμα αυτό αποστέλλεται με την ίδια κωδικοποίηση

γλώσσας όπως και το αρχικό μήνυμα Αν αλλάξετε την κωδικοποίηση γλώσσας στην απά-

ντησή σας οι αρχικοί χαρακτήρες ίσως να μην εμφανιστούν σωστά εκτός αν στέλνετε το

μήνυμα σε μορφή HTML (και το πρόγραμμα λήψης έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης μορφής

HTML) Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμα σε μορφή Unicode ωστόσο δεν έχουν

όλα τα προγράμματα ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων τη δυνατό-

τητα εμφάνισης μηνυμάτων σε μορφή Unicode3

11

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμέ-νου μηνύματος

bull Στο παράθυρο μηνύματος στο μενού Μορφή επιλέξτε την εντολή Κωδικοποίηση και

στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιή-

σετε

3 Τι είναι το Unicode Η κωδικοσελίδα Unicode προτείνει έναν και μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύ-στημα ανεξάρτητα από το λογισμικό ανεξάρτητα από τη γλώσσα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε τελική ανάλυση χειρίζονται απλώς αριθμούς Αποθηκεύουν γράμματα και άλλους χαρα-κτήρες αντιστοιχώντας στο καθένα τους από έναν αριθμό (ονομάζουμε μία τέτοια αντιστοιχία κωδικοσελίδα) Πριν την εφεύρεση του Unicode υπήρχαν εκατοντάδες διαφορετικές κωδικοσελίδες Λόγω περιορισμών μεγέθους όμως σε καμία κωδικοσελίδα δεν χωρούσαν αρκετοί χαρακτήρες λόγου χάριν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν πλήθος διαφορετικών κωδικοσελίδων για να καλύψει όλες τις γλώσσες των χωρών-μελών της Ακόμα και για μία και μόνη γλώσσα όπως πχ τα Αγγλικά μία κωδικοσελίδα δεν επαρκούσε για να καλύψει όλα τα γράμματα σημεία στίξης και τεχνικά σύμβολα ευρείας χρήσης Εκτός αυτού οι κωδικοσελίδες αυτές διαφωνούσαν μεταξύ τους Έτσι δύο κωδικοσελίδες μπορούσαν κάλλιστα να χρη-σιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς για τον ίδιο χαρακτήρα Κάθε υπολογιστής (και ιδίως εάν ήταν διακομιστής) έπρεπε να υποστηρίζει πλήθος διαφορετικών κωδικοσελί-δων ταυτόχρονα κάθε φορά που δεδομένα μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών κωδικοσελίδων ή λειτουργικών συστη-μάτων τα δεδομένα αυτά κινδύνευαν να αλλοιωθούν

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Τα νέα μηνύματα χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη ρύθμιση κωδικοποίησης για την

αποστολή μηνυμάτων

Για να ορίσετε την

προεπιλεγμένη

κωδικοποίηση για την

αποστολή μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία

κάντε κλικ στην εντολή

Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Διεθνείς ρυθμίσεις και στη συνέ-

χεια επιλέξτε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

bull Στη λίστα μηνυμάτων επιλέξτε το μήνυμα

bull Στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή 12

bull Για να ανακτήσετε ένα μήνυμα που έχει διαγραφεί ανοίξτε το φάκελο Διαγραμμένα

και στη συνέχεια σύρετε το μήνυμα πίσω στο φάκελο Εισερχόμενα ή σε άλλο φάκελο

bull Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αποθήκευση μηνυμάτων στο φάκελο Διαγραμ-μένα κατά την έξοδο από το Outlook Express στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενό-

τητα Επιλογές Στην καρτέλα Συντήρηση επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα κατά την έξοδο

bull Για να καταργήσετε όλα τα διαγραμμένα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο επιλέξτε το

φάκελο Διαγραμμένα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ στην εντολή Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα

Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή μηνυμάτων

από κάποιον χρήστη

Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο των μηνυμάτων

του Outlook Express τον αποστολέα του οποίου

θέλετε να αποκλείσετε και από τη γραμμή μενού

επιλέξτε Μήνυμα και στη συνέχεια Αποκλεισμός αποστολέα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα bull Για να άρετε τον αποκλεισμό πηγαίνετε

στο παράθυρο του Outlook Express και

από το μενού Εργαλεία επιλέγετε Κανόνες μηνυμάτων--gt Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων

bull Εμφανίζεται το παράθυρο Κανόνες μηνυμάτων και από την καρτέλα Αποκλει-σμένοι αποστολείς επιλέγετε αυτόν που

θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο Κατάρ-γηση

Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα Πολλοί διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων περιορίζουν το μέγεθος

των μηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Συνήθως το όριο αυτό είναι δύο

megabyte (2 MB) ανά μήνυμα συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων αρχείων 13

Με το Outlook Express μπορείτε να στείλετε μεγάλα μηνύματα ή αρχεία σε διακομιστές

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συζητήσεων οι οποίοι διαθέτουν όρια μεγέθους διασπώντας

τα μηνύματα σε μικρότερα τμήματα Όταν λαμβάνεται η ομάδα μηνυμάτων το πρόγραμμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα συνδυάζει σε ένα μήνυμα

Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί

Στις καρτέλες Αλληλογραφία ή Συζητήσεις κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

Από την καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάτμηση μηνυμάτων

που είναι μεγαλύτερα από x KB

Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή δίνουν τη δυνατότητα

στον παραλήπτη ενός μηνύματος να επαληθεύσει την ταυτότητά σας Η κρυπτογράφηση

ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτρέπει την ανάγνωσή του από άλλα πρό-

σωπα κατά την μεταφορά τους

Σύνθεση μηνύματος Για να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή στο μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Κρυ-

πτογράφηση

Σημείωση Για να κρυπτογραφήσετε ή να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα

πρέπει να διαθέτετε ψηφιακή ταυτότητα Εάν δεν διαθέτετε το Outlook Express θα σας ζη-

τήσει να αποκτήσετε μία

Διαχείριση συνημμένου αρχείου

Όταν σε κάποιο μήνυμα υπάρχει συνημμένο αρχείο εμφανίζεται δίπλα σε αυτό ένα εικονί-

διο συνδετήρα στη λίστα μηνυμάτων ως εξής

1 Στη λίστα των μηνυμάτων το μήνυμα έχει στα αριστερά του ένα συνδετήρα

2 Αν έχετε ενεργοποιήσει το Παράθυρο Προεπισκόπησης μηνυμάτων εμφανίζεται

στα αριστερά του ένας

συνδετήρας

14Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο

Στο παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ στο εικονίδιο συνδετήρα της κεφαλίδας του

μηνύματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου - ή - Στο επάνω μέρος του παραθύρου μηνύματος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συνημμένου

αρχείου της κεφαλίδας του μηνύματος Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο bull Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο από το παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ

στο εικονίδιο συνδετήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση συνημμένων

bull Αν ανοίξετε ένα μήνυμα χωρίς προεπισκόπηση το συνημμένο εμφανίζεται κάτω από το Θέμα

15

Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1 Στη λίστα Φάκελοι κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να διαβάσετε

2 Στη λίστα μηνυμάτων κάντε κλικ σε ένα μήνυμα για να το εμφανίσετε στο παράθυ-

ρο προεπισκόπησης ή κάντε διπλό κλικ επάνω

του για να το ανοίξετε στο δικό του παράθυρο

3 Στο παράθυρο μηνύματος κάντε κλικ στην επι-

λογή Απάντηση Απάντηση σε όλους ή Προώθηση για να απαντήσετε σε ένα

μήνυμα Όταν ολοκληρώσετε την απάντησή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απο-στολή Ή στη λίστα μηνυμάτων κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και επιλέξτε ανάλογα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση Για να ενεργοποιήσετε την προσάρτηση του αρχικού μηνύματος στην απάντηση ακολου-

θήστε τη διαδρομή Εργαλεία --gt Επιλογές και από την καρτέλα Αποστολή επιλέξτε το

Προσάρτηση του πρωτότυπου κειμένου κατά την απάντηση

Έτσι αν πατήσετε το κουμπί Απάντηση για να απαντήσετε σε μήνυμα που λάβατε στην

απάντησή σας θα συμπεριληφθεί και το περιεχόμενου του μηνύματος στο οποίο απαντάτε

για να γνωρίζει ο παραλήπτης σε τι ακριβώς αφορά η απάντησή σας

16

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bull Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και από το μενού Μήνυμα κάντε

κλικ στην εντολή Προώθηση

bull Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε παραλήπτη Δια-

χωρίστε κάθε όνομα με κόμμα ή ερωτηματικό ( )

bull Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποστο-λή της γραμμής εργαλείων

bull Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάντε κλικ στην πε-

ριοχή Από και στη συνέχεια κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με

τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα

bull Αν εργάζεστε χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εξερχόμε-να Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων

17

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από το Outlook

Express κάντε κλικ στο κου-

μπί Διευθύνσεις της γραμ-

μής εργαλείων ή από το με-

νού Εργαλεία επιλέξτε την

εντολή Βιβλίο διευθύνσε-ων

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από ένα παρά-

θυρο μηνύματος κάντε κλικ

στο εικονίδιο Προς Κοιν ή Ιδιαίτ κοιν

Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βι-

βλίο διευθύνσεών σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook Express ώστε όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα να προ-

στίθενται αυτόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων τα άτομα στα οποία απαντάτε Επιπλέον κάθε

φορά που στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα στο Outlook Express έχετε τη δυνατότητα να

προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη ή του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσθέσετε όλους τους παραλήπτες μιας απάντησης στο Βιβλίο διευθύνσε-ων

bull Στο Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

εντολή Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων όταν γίνεται απάντηση

Για να προσθέσετε ένα μεμονωμένο όνομα στο Βιβλίο διευθύνσεων από το Outlook Express

bull Στο μήνυμα που προβάλλετε ή στο οποίο απαντάτε κάντε δεξί κλικ στο όνομα του

ατόμου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων

bull Στη λίστα μηνυμάτων των Εισερχομένων ή κάποιου άλλου φακέλου αλληλογραφίας

δεξί κλικ σε ένα μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεων

18Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

1 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη

συνέχεια επιλέξτε την εντολή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ε-

παφή

3 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και

στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Νέα επαφή

4 Στην καρτέλα Όνομα συμπληρώστε τουλάχιστον τα πλαίσια Όνομα και Επώνυμο

για την επαφή Αυτό είναι το εμφανιζόμενο όνομα Απαιτείται εμφανιζόμενο όνομα για

κάθε επαφή Εάν πληκτρολογήσετε όνομα πατρώνυμο ή επώνυμο θα εμφανιστεί αυ-

τόματα στο πλαίσιο Εμφάνιση Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται πλη-

κτρολογώντας ένα διαφορετικό όνομα ή επιλέγοντας ένα από την αναπτυσσόμενη λί-

στα Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει παραλλαγές του ονόματος του πατρώνυμου ή

του επωνύμου καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Ψευδώνυμο ή στα

πλαίσιο Εταιρεία της καρτέλας Εργασία

5 Προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε σε καθεμία από τις άλλες καρτέ-

λες

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων

Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

Επιλέξτε τον τύπο βιβλίου διευθύνσεων ή αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα

Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων

1 Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Επιλέξτε μορφή για την εξαγωγή

3 Για να κάνετε εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας από το Outlook Express επιλέξτε

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Exchange Για να χρησιμοποιήσετε ένα

αρχείο με πληροφορίες διευθύνσεων οι οποίες είναι διαχωρισμένες με κόμμα επιλέξτε Αρ-

χείο κειμένου

4 Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή 19

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο όνομα ομάδας (ή ψευδώνυμο) που θα

χρησιμοποιήσετε για την ταυτόχρονη αποστολή ενός μηνύματος σε πολλές επαφές

Δημιουργήστε απλώς ένα όνομα ομάδας και προσθέστε μεμονωμένες επαφές στην

ομάδα Στη συνέχεια πληκτρολογήστε απλώς το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο

Προς όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε

μια ομάδα Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία της γραμμής εργαλείων και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα

3 Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας πληκτρο-

λογήστε το όνομα της ομάδας

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προσθέσετε άτομα σε μια ομάδα

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο από τη λίστα του Βιβλίου διευθύνσεων κάντε κλικ

στο κουμπί Επιλογή μελών και στη συνέχεια επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα του Βι-

βλίου διευθύνσεων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο απευθείας στην ομάδα χωρίς να προστεθεί το όνομα

στο Βιβλίο διευθύνσεων πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου του ατόμου στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο τόσο στην ομάδα όσο και στο Βιβλίο διευθύνσεων

κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή και συμπληρώστε τα ανάλογα στοιχεία

bull Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε προσθήκη έως ότου ολοκληρωθεί ο ορισμός

της ομάδας

Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων

bull Για να προσθέσετε ένα φάκελο στο μενού Αρχείο τοποθε-

τήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Στο πλαίσιο κει-

μένου Όνομα φακέλου πληκτρολογήστε το όνομα και στη

συνέχεια κάντε κλικ στη θέση που θέλετε να βρίσκεται ο νέος

φάκελος

20

bull Για να διαγράψετε ένα φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι Στο με-

νού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και κατόπιν κά-

ντε κλικ στην εντολή Διαγραφή

bull Για να μετακινηθείτε σε άλλο φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι

bull Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τους φακέλους Εισερχόμενα Απε-σταλμένα Διαγραμμένα ή Πρόχειρα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

21

1 Στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες μηνυ-

μάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αλληλογραφία

Οι κανόνες μηνυμάτων δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν για λογαριασμούς ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου IMAP ή HTTP

2 Αν αυτός είναι ο πρώτος κανόνας που δημιουργείτε προχωρήστε στο βήμα 3 Διαφο-

ρετικά στην καρτέλα Κανόνες μηνυμάτων κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία και συ-

νεχίστε στο βήμα 4

3 Επιλέξτε τις συνθήκες για τον κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Συνθήκες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

Μπορείτε να καθορίσετε πολλές συνθήκες για έναν κανόνα ή επιλέγοντας περισσότερα

από ένα πλαίσια ελέγχου Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση και της ενότητας Περιγραφή κα-

νόνα για να καθορίσετε αν πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες κανόνων πριν

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια (και) ή αν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από

αυτές (ή)

4 Καθορίστε τις ενέργειες του κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Ενέργειες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

5 Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες υπερ-συνδέσεις στην ενότητα Περιγραφή κανόνα

για να καθορίσετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες για τον κανόνα σας

Μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες λέξεις της ε-

νότητας Περιγραφή κανόνα για να καθορίσετε τα πρόσωπα ή τις λέξεις τα οποία θα θέλα-

τε να αναζητήσει το Outlook Express στα μηνύματα Αν εισαγάγετε πολλά πρόσωπα ή λέ-

ξεις ανά συνθήκη χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές των παραθύρων διαλόγου Επιλογή

ατόμων ή Πληκτρολόγηση συγκεκριμένων λέξεων για περαιτέρω προσαρμογή της συνθή-

κης

6 Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα κανόνα επιλέξτε το προεπιλεγμένο όνομα ή πληκτρολο-

γήστε νέο όνομα για τον κανόνα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK

22

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα επιλέγοντας έναν υπάρχοντα από την καρ-

τέλα Κανόνες μηνυμάτων και κάνοντας κλικ στην εντολή Αντιγραφή Αυτό είναι χρήσιμο

όταν ο νέος κανόνας που θέλετε να δημιουργήσετε είναι παρόμοιος με τον υπάρχοντα

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα από ένα μήνυμα επιλέγοντας ένα μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κύριο παράθυρο και στη συνέχεια στο μενού Μήνυμα

κάνοντας κλικ στην εντολή Δημιουργία κανόνα από μήνυμα Αυτό είναι χρήσιμο επειδή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

συμπληρώνει αυτόματα το όνομα του προσώπου στη γραμμή Από Ωστόσο καμία άλλη

πληροφορία του μηνύματος δεν εισάγεται στον κανόνα

Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποστέλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό να είστε βέβαιοι ότι τα

έγγραφα που στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι πλαστογραφημένα και να

είστε σίγουροι ότι τα μηνύματα που στέλνετε δεν μπορούν να παρεμποδιστούν και να δια-

βαστούν από κανένα άλλο εκτός από τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται

Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές ταυτότητες του Outlook Express μπορείτε να αποδείξετε

την ταυτότητά σας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τρόπο που είναι παρόμοιος με την

επίδειξη της άδειας οδήγησής σας κατά την εξαργύρωση μιας επιταγής Μπορείτε επίσης

να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για να κρυπτογραφήσετε μηνύματα διατηρώ-

ντας τα προσωπικά Οι ψηφιακές υπογραφές ενσωματώνουν την προδιαγραφή

SecureMultipurpose Internet Mail Extensions (SMIME) με στόχο την ασφάλεια του ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου

23

Πως λειτουργούν οι ψηφιακές υπογραφές Μια ψηφιακή υπογραφή αποτελείται από ένα δημόσιο κλειδί ένα ιδιωτικό κλειδί και μια

ψηφιακή υπογραφή Όταν υπογράφετε ψηφιακά τα μηνύματά σας προσθέτετε την ψηφια-

κή σας υπογραφή και το δημόσιο κλειδί στο μήνυμα Ο συνδυασμός ψηφιακής υπογραφής

και δημόσιου κλειδιού ονομάζεται πιστοποιητικό Με το Outlook Express μπορείτε να κα-

θορίσετε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους άλλους για να σας

στέλνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό

από το πιστοποιητικό υπογραφής σας

Οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή σας υπογραφή για να επαλη-

θεύσουν την ταυτότητά σας και μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο κλειδί

σας για να σας στείλουν κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο μπορείτε να

διαβάσετε μόνο εσείς χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό σας κλειδί Για να στείλετε κρυπτο-

γραφημένα μηνύματα το Βιβλίο διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακές υπογρα-

φές για τους παραλήπτες Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δημόσια

κλειδιά τους για να κρυπτογραφήσετε τα μηνύματα Όταν ένας παραλήπτης λαμβάνει ένα

κρυπτογραφημένο μήνυμα το ιδιωτικό του κλειδί χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογρά-

φηση του μηνύματος

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Πριν ξεκινήσετε την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει να αποκτήσετε

ψηφιακή ταυτότητα Στην περίπτωση που στέλνετε κρυπτογραφημένα μηνύματα το Βιβλίο

διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακή υπογραφή για κάθε παραλήπτη

Που εκδίδονται οι ψηφιακές ταυτότητες Οι ψηφιακές ταυτότητες εκδίδονται από ανεξάρτητες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Όταν

κάνετε αίτηση για ψηφιακή ταυτότητα στην τοποθεσία Web μιας αρχής έκδοσης πιστοποι-

ητικών η ταυτότητά σας επαληθεύεται πριν από την έκδοση της ταυτότητας Υπάρχουν

διαφορετικές κατηγορίες ψηφιακών ταυτοτήτων για πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων

αξιοπιστίας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της αρχής

έκδοσης πιστοποιητικών

Με ποιον τρόπο επαληθεύεται μια ψηφιακή ταυτότητα Με τον έλεγχο ανάκλησης μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός μηνύματος με

ψηφιακή υπογραφή Κατά την πραγματοποίηση ενός τέτοιου ελέγχου το Outlook Express

ζητά πληροφορίες για την ψηφιακή ταυτότητα από την κατάλληλη αρχή έκδοσης πιστοποι-

ητικών Η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στέλνει πίσω τις πληροφορίες για την κατάσταση

της ψηφιακής ταυτότητας συμπεριλαμβάνοντας αν η ψηφιακή ταυτότητα έχει ανακληθεί ή

όχι Οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών διατηρούν στοιχεία των πιστοποιητικών που έχουν

ανακληθεί εξαιτίας απώλειάς τους ή λήξης τους

24

Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει (και εξηγεί) μια σειρά εικονιδίων που θα συναντήσουμε

συχνά (ή λιγότερο συχνά) στο πρόγραμμα αυτό

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

25

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical

Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Δεν είχε καμιά

σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές Ήταν τεράστιος (τα μηχανήματα που τον αποτε-

λούσαν απαιτούσαν δωμάτια για να χωρέσουν) και λειτουργούσε με λυχνίες (δεν είχαν α-

κόμη εφευρεθεί ούτε τα τρανζίστορ) Ένα σημερινό καλό κομπιουτεράκι τσέπης έχει μεγα-

λύτερη υπολογιστική ισχύ από αυτήν του ENIAC

Το 1970 κατασκευάστηκε ο πρώτος ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας και δεικτική

συσκευή (ποντίκι) Ήταν ο Star ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Alan Kay και τους συ-

νεργάτες του στα εργαστήρια της εταιρείας Xerox

Το 1980 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας

και δεικτική συσκευή (ποντίκι) που ήταν ο Apple της Macintosh

Internet

26Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 δύο ειδικοί της πληροφορικής του πανεπιστημίου

UCLA της Καλιφόρνια οι Robert Taylor και JC Licklider ήταν οι πρώτοι που είχαν την

διαίσθηση ότι οι υπολογιστές επρόκειτο να αλλάξουν κι ότι κάποια στιγμή θα άρχιζαν να

επικοινωνούν μεταξύ τους Στις 21 Νοεμβρίου 1969 ιστορική ημερομηνία της πρώτης

σύνδεσης τα πανεπιστήμια UCSB (University of California Santa Barbara) University of

Utah και Stanford Research Institute συνδέθηκαν με έναν κόμβο (υπολογιστή) που βρι-

σκόταν στο UCLA και που τους επέτρεπε να κατευθύνουν προς τον παραλήπτη όπου κι

αν βρισκόταν στο δίκτυο το μήνυμα ενός απομακρυσμένου υπολογιστή

Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ (το γνωστό laquoΠεντάγωνοraquo) ήταν ενήμερο για τις προ-

σπάθειες αυτές και μάλιστα ήταν ο βασικός χρηματοδότης του προγράμματος Οι υπεύθυ-

νοι της άμυνας των ΗΠΑ ήθελαν ένα σύστημα επικοινωνίας απρόσβλητο από το ενδεχό-

μενο ενός πυρηνικού πολέμου και το δίκτυο των υπολογιστών έδειχνε να προσφέρει τη

λύση

Το 1969 λοιπόν ήταν η χρονιά που σηματοδότησε τη γένεση του Internet Το πρώτο

δίκτυο ονομάστηκε Arpanet από το όνομα της υπηρεσίας του αμερικάνικου υπουργείου

Άμυνας ARΡA (Advanced Research Project Agency Υπηρεσία Προωθημένων Ερευνητι-

κών Προγραμμάτων) και από το laquonetraquo που σημαίνει laquoδίκτυοraquo

Τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του αυτό που στη συνέχεια επρόκειτο να γίνει το

Internet χρησιμοποιούνταν κατrsquo αποκλειστικότητα από τους ειδήμονες της πληροφορικής

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το 1989 στο CERN (Centre Europeacuteen de Recherche Nucleacuteaire Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πυρηνικών Ερευνών) της Γενεύης γεννήθηκε το World Wide Web (www) το σύστημα με

το οποίο οι υπολογιστές όλου του κόσμου μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα κοινό δίκτυο

(ο παγκόσμιος ιστός των υπολογιστών)

Το 1993 ήρθε το Mosaic το πρώτο φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα laquoξεφυλλίσμα-

τοςraquo ιστοσελίδων Από τότε χρονολογείται η πραγματική είσοδος του Internet στην καθη-

μερινή ζωή εκατομμυρίων χρηστών Μετά το Mosaic ακολούθησε το Netscape δημιούρ-

γημα του ίδιου προγραμματιστή Marc Anderseen που ήταν ακόμα πιο φιλικό και επέτρεπε

ακόμα και στους μη ειδικούς να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες του Internet

Το 1995 εμφανίστηκαν τα Windows95 με ενσωματωμένο τον Internet Explorer το δη-

μοφιλέστερο ίσως πρόγραμμα laquoξεφυλλίσματοςraquo ιστοσελίδων

ΔΟΜΗ ΤΟΥ INTERNET

Το internet (στα ελληνικά το λέμε διαδίκτυο ή απλά δίκτυο) είναι όλοι οι υπολογιστές

του κόσμου που είναι συνδεμένοι μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα

και πληροφορίες 27Κάποιοι από τους υπολογιστές αυτούς είναι μόνιμα συνδεμένοι και βρίσκονται συνε-

χώς σε λειτουργία ενώ κάποιοι άλλοι συνδέονται και αποσυνδέονται Πχ στην πρώτη κα-

τηγορία ανήκουν οι υπολογιστές των εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες internet (αυ-

τούς τους υπολογιστές τους λέμε και servers) ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι προσωπικοί

υπολογιστές αυτοί που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας

Το World Wide Web ή απλά Web (στα ελληνικά το λέμε παγκόσμιο ιστό ή απλά ι-

στό) είναι το σύνολο των ιστοσελίδων (ή απλά σελίδων) που μπορούμε να δούμε με τη

βοήθεια ενός προγράμματος όπως ο Internet Explorer Επομένως αν θέλουμε να είμαστε

ακριβολόγοι ο Internet Explorer δεν είναι εξερευνητής του διαδικτύου όπως δηλώνει το

όνομά του αλλά εξερευνητής του παγκόσμιου ιστού

Σύμφωνα με τον δημιουργό του παγκόσμιου ιστού Tim Berners Lee laquoτο web είναι

το σύμπαν των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω διαδικτύου ένα συσ-

σωμάτωμα της ανθρώπινης γνώσηςraquo

Το site (στα ελληνικά το λέμε δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα ή απλά σελίδα ή διεύθυν-

ση) είναι ένας από τους υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο internet Για την ακρίβεια

είναι ένα αρχείο (ή μια ομάδα αρχείων) το οποίο βρίσκεται μέσα σrsquo έναν υπολογιστή που

είναι συνδεμένος στο internet Όταν πληκτρολογούμε μια laquoιντερνετικήraquo διεύθυνση (πχ

wwwasdagrdim01ab) στο πρόγραμμα Internet Explorer και επιχειρούμε να την δούμε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι ο υπολογιστής μας ψάχνει να βρει τον υπολογιστή

που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο και αφού τον βρει ψάχνει στα περιεχόμενα του υπο-

λογιστή (του σκληρού δίσκου του) να εντοπίσει το συγκεκριμένο αρχείο να το laquoανοίξειraquo και

να μας το παρουσιάσει

Οι υπηρεσίες του internet Οι υπηρεσίες που προσφέρει το internet είναι πολλές και δεν περιορίζονται μόνο στο

laquoξεφύλλισμαraquo των ιστοσελίδων

Μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(e-mail) με το οποίο μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε γραπτά μηνύματα αλλά

και αρχεία ήχου εικόνας ακόμη και βίντεο

Μια άλλη υπηρεσία είναι το chat η laquoκουβένταraquo με πολλούς άλλους χρήστες ταυτό-

χρονα Η κουβέντα γίνεται με πληκτρολόγηση αυτών που θέλουμε να πούμε (γιrsquo αυτό και

τα εισαγωγικά)

Τέλος η πιο εξελιγμένη ίσως υπηρεσία του internet είναι η τηλεδιάσκεψη δηλαδή η

δυνατότητα να βλέπουμε και να μιλάμε με άλλους ανθρώπους μέσω της οθόνης του υπο-

λογιστή Ένα είδος τηλεδιάσκεψης προσφέρεται μέσα από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα

των Windows με το πρόγραμμα NetMeeting το οποίο μετατρέπει τον υπολογιστή μας σε

βιντεοτηλέφωνο Βέβαια η καλή απόδοση του ήχου και της εικόνας εξαρτάται κυρίως από

την ταχύτητα του δικτύου το οποίο στην περίπτωση των οικιακών συνδέσεων δεν είναι

ακόμη τόσο γρήγορο

28

Για να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες του internet πρέπει να αγοράσουμε μια

σύνδεση στο internet από κάποιον παροχέα υπηρεσιών internet (Internet Service

Provider ISP) Στην Ελλάδα τέτοιοι παροχείς είναι πχ η otenet η Hellas On Line η

Forthnet κά Η αγορά της σύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο internet

την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παροχή χώρου για προσωπική ιστοσε-

λίδα Η πρόσβαση γίνεται μέσω του τηλεφώνου με τη χρήση κάποιου ονόματος χρήστη

(user name) και κάποιου κωδικού πρόσβασης (password) που μας δίνει ο παροχέας όταν

αγοράζουμε τη σύνδεση

Αρχική σελίδα Αν θέλουμε μπορούμε να ρυθμίσουμε τον Internet Explorer έτσι ώστε κάθε φορά που ξεκι-

νάει να εμφανίζει μια ορισμένη σελίδα Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό η συγκεκρι-

μένη σελίδα γίνεται η Αρχική σελίδα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να ορίσουμε μια σελίδα ως Αρχική σελίδα πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία και κάνου-

με κλικ στις Επιλογές Internet Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο Στην καρτέλα Γενικά

και στο πλαίσιο Αρχική σελίδα μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις

Οργάνωση των Αγαπημένων Μπορούμε να οργανώσουμε σε καταλόγους τις αγαπημένες μας ιστοσελίδες Αυτό γίνεται

ως εξής Στο μενού Αγαπημένα του Internet Explorer κάνουμε κλικ στο Οργάνωση των

Αγαπημένων Επιλέγουμε Δημιουργία Φακέλου δίνοντάς του ένα όνομα Για παράδειγμα

αν επιθυμούμε να τοποθετήσουμε σε αυτόν σελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος τον ο-

νομάζουμε Εκπαιδευτικές Σελίδες Αντίστοιχα αν θέλουμε ενημερωτικές σελίδες φτιάχνου-

με άλλον φάκελο που τον ονομάζουμε πχ Ενημέρωση κοκ Αφού οργανώσουμε τα Αγα-

πημένα έκτοτε κάθε ενδιαφέρουσα σελίδα την προσθέτουμε σε αυτά Πώς

Αγαπημένα Αν κάποια σελίδα που επισκεφθήκαμε μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την ξαναδούμε στο

μέλλον βάζουμε τη διεύθυνσή της στα Αγαπημένα Έτσι γλιτώνουμε τον κόπο να την ξα-

ναψάξουμε

29Την ώρα που η σελίδα είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αγαπημένα και κάνουμε κλικ

στην επιλογή Προσθήκη στα αγαπημένα Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο και μας

προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα προστεθεί η διεύθυνση της σελίδας στα αγαπημένα

Αν το όνομα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει

πιο εύκολα τη συγκεκριμένη σελίδα

Προσοχή στα Αγαπημένα αποθηκεύονται οι διευθύνσεις των σελίδων κι όχι το περιεχόμε-

νο τους

Αποθήκευση σελίδας Για να μην απασχολούμε την τηλεφωνική μας γραμμή μπορούμε αντί να διαβάζουμε τις

σελίδες (και κυρίως αυτές που έχουν πολύ κείμενο) να τις αποθηκεύσουμε Έτσι δε χρειά-

ζεται να είμαστε συνδεμένοι στο Internet για να τις δούμε

Την ώρα που η σελίδα που μας ενδιαφέρει είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αρχείο

και κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως Εμφανίζεται το παράθυρο Αποθήκευση

ιστοσελίδας και μας προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί η σελίδα Αν το όνο-

μα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει πιο εύκο-

λα τη συγκεκριμένη σελίδα

Όταν αποθηκεύουμε μια ιστοσελίδα δημιουργούνται συνήθως ένα αρχείο τύπου htm και

ένας φάκελος (το αρχείο δημιουργείται πάντοτε ο φάκελος μόνο όταν χρειάζεται) Και το

αρχείο και ο φάκελος έχουν το ίδιο όνομα Μέσα στο φάκελο αποθηκεύονται τα laquoστολίδιαraquo

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

της σελίδας δηλαδή οι εικόνες τα γραφικά κλπ ενώ στο αρχείο τύπου htm αποθηκεύεται

το κείμενο της σελίδας

Για να δούμε τη σελίδα αυτή offline (χωρίς δηλαδή να είμαστε συνδεμένοι στο Internet)

κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο τύπου htm που φέρει το όνομά της

Πλήκτρα Πίσω-Εμπρός Διακοπή Ανανέωση Αρχική

bull Την ώρα που είμαστε συνδεμένοι στο Internet και βλέπουμε σελίδες του ιστού θα δού-

με ότι είναι ενεργοποιημένα τα πλήκτρα Πίσω και Εμπρός του Internet Explorer Με αυτά

τα πλήκτρα μπορούμε να laquoξεφυλλίσουμεraquo τις σελίδες που έχουμε επισκεφτεί Προσοχή

το ξεφύλλισμα μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης Δη-

λαδή αν αποσυνδεθούμε από το Internet και στη συνέχεια ξανασυνδεθούμε τα πλήκτρα

και Πίσω και Εμπρός θα είναι ανενεργά Θα πρέπει να επισκεφτούμε πρώτα τουλάχιστον

μία σελίδα για να ενεργοποιηθούν

bull Αν δούμε ότι μια σελίδα που θέλουμε να δούμε αργεί να εμφανιστεί (να laquoκατέβειraquo όπως

συνήθως λέγεται) τότε μπορούμε να διακόψουμε τη διαδικασία laquoκατεβάσματοςraquo πατώ-

ντας το πλήκτρο Διακοπή (Το ίδιο συμβαίνει αν πατήσουμε το πλήκτρο Esc από το πλη-

κτρολόγιο) 30

bull Υπάρχουν σελίδες των οποίων το περιεχόμενο μεταβάλλεται συνεχώς Πχ οι σελίδες

της ΕΜΥ (httpwwwemygrhnmsgreekindex_html) ή η σελίδα του κυκλοφοριακού

χάρτη της Αθήνας (httpwwwtransportntuagrmapel) Αν έχουμε ανοιχτή μια τέτοια

σελίδα προκειμένου να δούμε αν το περιεχόμενό της έχει αλλαχτεί πατάμε το πλήκτρο

Ανανέωση Ένα άλλος τρόπος θα ήταν να την κλείσουμε και να την ξανανοίξουμε

bull Πατώντας το πλήκτρο Αρχική εμφανίζεται η σελίδα την οποία έχουμε ορίσει ως Aρχική

σελίδα του Internet Explorer

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

 • Προσαρμογή χώρου εργασίας
 • Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας
 • Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα
 • Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ιδιότητες μηνύματος
 • Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνωσμένα
 • Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε
 • Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων
 • Αποστολή διεθνών μηνυμάτων
 • Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμένου μηνύματος
 • Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο
 • Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα
 • Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα
 • Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο
 • Διαχείριση συνημμένου αρχείου
 • Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση
 • Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων
 • Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων
 • Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων
 • Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών
 • Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων
 • Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων
 • Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Υπολογιστές
 • Internet
Page 6: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

Διευθύνσεων επαφή) μπορούμε να πατήσουμε το εικονίδιο (βιβλίο) που υπάρχει στα α-

ριστερά του laquoΠροςraquo όταν φτιάχνουμε ένα νέο μήνυμα

Αποστολή του συ-γκεκριμένου μηνύ-ματος

Δημιουργία νέου μηνύματος

Αποκοπή λέξης ή φράσης

Απάντηση στον αποστολέα

Αντιγραφή λέξης ή φράσης

ΠΡΟΣΟΧΗ Απάντηση στον αποστολέα αλλά και σε ό-λους τους παραλήπτες του αρχικού μηνύματος

Επικόλληση λέξης ή φράσης σε νέο σημείο

Προώθηση ενός μηνύματος σε άλλον ή άλλους χρήστες

Αναίρεση προη-γούμενης ενέργειας

Εκτύπωση μηνύματος

Διαγραφή μηνύματος

Ορθογραφικός Έ-λεγχος του μηνύ-ματος

Λαμβάνει και Αποστέλλει ταυτόχρονα τα μηνύματα

Επισύναψη αρχεί-ου (ή αρχείων) κει-μένου ήχου κλπ

Βιβλίο Διευθύνσεων Εδώ καταγράφονται αποθηκεύο-νται όλες οι προσφιλείς μας ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Ορισμός προτε-ραιότητας μηνύμα-τος

Αλλάζει την κωδικοποίηση του μηνύματος

Προσθέτει ψηφιακή υπογραφή στο μή-νυμα1

Προσθέτει κρυπτογράφηση στο μήνυμα

6

1 Για την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει πρώτα να αποκτήσετε ψηφιακή ταυτότητα Το Outlook

Express προσθέτει αυτόματα την ψηφιακή ταυτότητα στο λογαριασμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την πρώτη φορά

που στέλνετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Προσαρμογή χώρου εργασίας Για να προσαρμόσουμε το χώρο εργασίας επιλέγουμε από το μενού Προβολή --gt Διάτα-

ξη Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε τα στοιχεία που θέλουμε να εμφανίζονται στο παράθυρο του Outlook Express Από το πλήκτρο Προσαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε ή να επαναφέρουμε το προεπιλεγμένο σύνολο κουμπιών στη γραμμή εργαλείων

7 Αν έχετε ορίσει πολλούς

λογαριασμούς ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου και θέλετε να χρησι-

μοποιήσετε έναν άλλο λογαριασμό

εκτός του προεπιλεγμένου κάντε

κλικ στο πλαίσιο Από (του νέου μηνύματος) και κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

bull Αν δημιουργείτε ένα μήνυμα χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο

Εξερχόμενα Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

bull Για να αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο αντίγραφο του μηνύματος ώστε να εργαστείτε με

αυτό αργότερα επιλέξτε από το μενού Αρχείο--gt

Αποθήκευση Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην

εντολή Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε ένα

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σύστημα αρχείων σας σε μορφή ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (eml) κειμένου (txt) ή HTML (htm)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε μήνυμα

bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανιστεί η εικόνα

bull Στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ

στην εντολή Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο εικόνας

bull Εισαγάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τη Διάταξη και την Απόσταση του αρχεί-

ου εικόνας

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή Εικόνα βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει

τη μορφοποίηση HTML2 κάνοντας κλικ στο μενού Μορφή

του παραθύρου μηνύματος και στη συνέχεια κάνοντας κλικ

στην επιλογή Εμπλουτισμένο κείμενο (HTML) Δίπλα

στην εντολή εμφανίζει ται μια μαύρη τελεία όταν

ενεργοποιηθεί

8

bull Αν οι παραλήπτες του μηνύματος δεν έχουν τη δυνατό-

τητα να προβάλουν τις σελίδες που έχετε εισαγάγει στο

μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές Στην

καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις HTML και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την εντολή Αποστολή εικόνων με μηνύματα Στη συνέχεια επαναλάβετε την αποστολή του μήνυματός σας

bull Για να εισαγάγετε μια εικόνα φόντου στο μήνυμά σας στο παράθυρο μηνύματος στο

μενού Μορφοποίηση τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φόντο και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να ανα-

ζητήσετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να λαμβάνετε ηχητική ειδοποίηση για νέα μηνύματα

1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές

2 HTML (Hypertext Markup Language) Η τυπική γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για έγγραφα του World Wide Web

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

2 Από την καρτέλα Γενικά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ηχητικό σήμα όταν λαμβά-νονται νέα μηνύματα

Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας 1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Φόντο και επιλέξτε Ήχος

2 Στο παράθυρο Ήχος Παρασκηνίου

επιλέξτε τον ήχο που επιθυμείτε και τις

σχετικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής του

ήχου

Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανίζεται η υπερ-σύνδεση ή το

κείμενο της ιστοσελίδας

bull Για να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Υπερ-σύνδεση Επιλέξτε τύπο αρχείου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη θέση ή τη

διεύθυνση της υπερ-σύνδεσης

9

bull Για να προσθέσετε μια σελίδα HTML στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Κείμενο από αρχείο Στo πλαίσιο Αρχεία τύπου επιλέξτε Αρχεία HTML και στη συνέ-

χεια βρείτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή μενού Υπερ-σύνδεση βεβαιωθείτε ότι έχετε

ενεργοποιήσει τη μορφοποίηση HTML Αν έχετε επιλέξει κάποια υπερ-σύνδεση από κείμενο μηνύματος επιλέξτε απλά το κείμενο

πριν δημιουργήσετε την υπερ-σύνδεση

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού τα-χυδρομείου

bull Όταν αποστέλλετε ένα νέο μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιο μή-

νυμα μπορείτε να αντιστοιχίσετε στο μήνυμα μια προτεραιότητα

έτσι ώστε ο παραλήπτης να γνωρίζει αν πρέπει να το διαβάσει

αμέσως (υψηλής προτεραιότητας) ή να το διαβάσει όταν του

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

επιτρέπει χρόνος του (χαμηλή προτεραιότητα) Ένα μήνυμα υψηλής προτεραιότητας έ-

χει δίπλα του ένα ερωτηματικό Η χαμηλή προτεραιότητα υποδεικνύεται από ένα κάτω βέλος

bull Στο παράθυρο Νέο μήνυμα κάντε κλικ στην επιλογή Προτεραιότητα της γραμμής ερ-

γαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε την προτεραιότητα που θέλετε Ή στο μενού Μήνυμα

τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορισμός προτεραιότητας και στη συ-

νέχεια επιλέξτε προτεραιότητα

bull

bull Η ρύθμιση αυτή αντιστοιχίζει την προτεραιότητα μόνο στο τρέχον μήνυμα

Ιδιότητες μηνύματος Για να προβάλετε όλες τις πληροφορίες σχετικά

με ένα μήνυμα (όπως το χρόνο αποστολής του)

στο μενού Αρχείο κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιό-τητες

10Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνω-σμένα bull Για να σημαδέψετε ένα μεμονωμένο μήνυμα

ως αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο επιλέξτε το μήνυμα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ

στις εντολές Σήμανση ως αναγνωσμένου ή

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου

bull Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

ομάδων συζήτησης σημειώνονται αυτόματα ως αναγνωσμένα αφού ανοίξουν για ένα συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αυτόματη σήμανση των

μηνυμάτων στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές κάντε κλικ στην καρ-

τέλα Ανάγνωση και στη συνέχεια καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου μετά την εμφάνισή του για x δευτερόλεπτα

Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε

bull Στο παράθυρο μηνύματος επιλέξτε το μενού Προβολή τοποθετήστε το δείκτη του πο-

ντικιού στην εντολή Κωδικοποίηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της

γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Το Outlook Express εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα χρησιμοποιώντας την προεπι-

λεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων εκτός αν η κεφαλίδα του μηνύματος

καθορίζει συγκεκριμένη κωδικοποίηση γλώσσας

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και

στην καρτέλα Ανάγνωση κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματο-σειρές

bull Επιλέξτε μια γλώσσα στο επάνω μέρος και στη συνέχεια

κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ως προεπιλεγμένου

Αποστολή διεθνών μηνυμάτων

bull Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα το μήνυμα αυτό αποστέλλεται με την ίδια κωδικοποίηση

γλώσσας όπως και το αρχικό μήνυμα Αν αλλάξετε την κωδικοποίηση γλώσσας στην απά-

ντησή σας οι αρχικοί χαρακτήρες ίσως να μην εμφανιστούν σωστά εκτός αν στέλνετε το

μήνυμα σε μορφή HTML (και το πρόγραμμα λήψης έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης μορφής

HTML) Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμα σε μορφή Unicode ωστόσο δεν έχουν

όλα τα προγράμματα ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων τη δυνατό-

τητα εμφάνισης μηνυμάτων σε μορφή Unicode3

11

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμέ-νου μηνύματος

bull Στο παράθυρο μηνύματος στο μενού Μορφή επιλέξτε την εντολή Κωδικοποίηση και

στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιή-

σετε

3 Τι είναι το Unicode Η κωδικοσελίδα Unicode προτείνει έναν και μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύ-στημα ανεξάρτητα από το λογισμικό ανεξάρτητα από τη γλώσσα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε τελική ανάλυση χειρίζονται απλώς αριθμούς Αποθηκεύουν γράμματα και άλλους χαρα-κτήρες αντιστοιχώντας στο καθένα τους από έναν αριθμό (ονομάζουμε μία τέτοια αντιστοιχία κωδικοσελίδα) Πριν την εφεύρεση του Unicode υπήρχαν εκατοντάδες διαφορετικές κωδικοσελίδες Λόγω περιορισμών μεγέθους όμως σε καμία κωδικοσελίδα δεν χωρούσαν αρκετοί χαρακτήρες λόγου χάριν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν πλήθος διαφορετικών κωδικοσελίδων για να καλύψει όλες τις γλώσσες των χωρών-μελών της Ακόμα και για μία και μόνη γλώσσα όπως πχ τα Αγγλικά μία κωδικοσελίδα δεν επαρκούσε για να καλύψει όλα τα γράμματα σημεία στίξης και τεχνικά σύμβολα ευρείας χρήσης Εκτός αυτού οι κωδικοσελίδες αυτές διαφωνούσαν μεταξύ τους Έτσι δύο κωδικοσελίδες μπορούσαν κάλλιστα να χρη-σιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς για τον ίδιο χαρακτήρα Κάθε υπολογιστής (και ιδίως εάν ήταν διακομιστής) έπρεπε να υποστηρίζει πλήθος διαφορετικών κωδικοσελί-δων ταυτόχρονα κάθε φορά που δεδομένα μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών κωδικοσελίδων ή λειτουργικών συστη-μάτων τα δεδομένα αυτά κινδύνευαν να αλλοιωθούν

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Τα νέα μηνύματα χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη ρύθμιση κωδικοποίησης για την

αποστολή μηνυμάτων

Για να ορίσετε την

προεπιλεγμένη

κωδικοποίηση για την

αποστολή μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία

κάντε κλικ στην εντολή

Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Διεθνείς ρυθμίσεις και στη συνέ-

χεια επιλέξτε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

bull Στη λίστα μηνυμάτων επιλέξτε το μήνυμα

bull Στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή 12

bull Για να ανακτήσετε ένα μήνυμα που έχει διαγραφεί ανοίξτε το φάκελο Διαγραμμένα

και στη συνέχεια σύρετε το μήνυμα πίσω στο φάκελο Εισερχόμενα ή σε άλλο φάκελο

bull Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αποθήκευση μηνυμάτων στο φάκελο Διαγραμ-μένα κατά την έξοδο από το Outlook Express στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενό-

τητα Επιλογές Στην καρτέλα Συντήρηση επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα κατά την έξοδο

bull Για να καταργήσετε όλα τα διαγραμμένα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο επιλέξτε το

φάκελο Διαγραμμένα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ στην εντολή Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα

Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή μηνυμάτων

από κάποιον χρήστη

Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο των μηνυμάτων

του Outlook Express τον αποστολέα του οποίου

θέλετε να αποκλείσετε και από τη γραμμή μενού

επιλέξτε Μήνυμα και στη συνέχεια Αποκλεισμός αποστολέα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα bull Για να άρετε τον αποκλεισμό πηγαίνετε

στο παράθυρο του Outlook Express και

από το μενού Εργαλεία επιλέγετε Κανόνες μηνυμάτων--gt Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων

bull Εμφανίζεται το παράθυρο Κανόνες μηνυμάτων και από την καρτέλα Αποκλει-σμένοι αποστολείς επιλέγετε αυτόν που

θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο Κατάρ-γηση

Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα Πολλοί διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων περιορίζουν το μέγεθος

των μηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Συνήθως το όριο αυτό είναι δύο

megabyte (2 MB) ανά μήνυμα συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων αρχείων 13

Με το Outlook Express μπορείτε να στείλετε μεγάλα μηνύματα ή αρχεία σε διακομιστές

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συζητήσεων οι οποίοι διαθέτουν όρια μεγέθους διασπώντας

τα μηνύματα σε μικρότερα τμήματα Όταν λαμβάνεται η ομάδα μηνυμάτων το πρόγραμμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα συνδυάζει σε ένα μήνυμα

Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί

Στις καρτέλες Αλληλογραφία ή Συζητήσεις κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

Από την καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάτμηση μηνυμάτων

που είναι μεγαλύτερα από x KB

Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή δίνουν τη δυνατότητα

στον παραλήπτη ενός μηνύματος να επαληθεύσει την ταυτότητά σας Η κρυπτογράφηση

ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτρέπει την ανάγνωσή του από άλλα πρό-

σωπα κατά την μεταφορά τους

Σύνθεση μηνύματος Για να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή στο μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Κρυ-

πτογράφηση

Σημείωση Για να κρυπτογραφήσετε ή να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα

πρέπει να διαθέτετε ψηφιακή ταυτότητα Εάν δεν διαθέτετε το Outlook Express θα σας ζη-

τήσει να αποκτήσετε μία

Διαχείριση συνημμένου αρχείου

Όταν σε κάποιο μήνυμα υπάρχει συνημμένο αρχείο εμφανίζεται δίπλα σε αυτό ένα εικονί-

διο συνδετήρα στη λίστα μηνυμάτων ως εξής

1 Στη λίστα των μηνυμάτων το μήνυμα έχει στα αριστερά του ένα συνδετήρα

2 Αν έχετε ενεργοποιήσει το Παράθυρο Προεπισκόπησης μηνυμάτων εμφανίζεται

στα αριστερά του ένας

συνδετήρας

14Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο

Στο παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ στο εικονίδιο συνδετήρα της κεφαλίδας του

μηνύματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου - ή - Στο επάνω μέρος του παραθύρου μηνύματος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συνημμένου

αρχείου της κεφαλίδας του μηνύματος Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο bull Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο από το παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ

στο εικονίδιο συνδετήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση συνημμένων

bull Αν ανοίξετε ένα μήνυμα χωρίς προεπισκόπηση το συνημμένο εμφανίζεται κάτω από το Θέμα

15

Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1 Στη λίστα Φάκελοι κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να διαβάσετε

2 Στη λίστα μηνυμάτων κάντε κλικ σε ένα μήνυμα για να το εμφανίσετε στο παράθυ-

ρο προεπισκόπησης ή κάντε διπλό κλικ επάνω

του για να το ανοίξετε στο δικό του παράθυρο

3 Στο παράθυρο μηνύματος κάντε κλικ στην επι-

λογή Απάντηση Απάντηση σε όλους ή Προώθηση για να απαντήσετε σε ένα

μήνυμα Όταν ολοκληρώσετε την απάντησή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απο-στολή Ή στη λίστα μηνυμάτων κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και επιλέξτε ανάλογα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση Για να ενεργοποιήσετε την προσάρτηση του αρχικού μηνύματος στην απάντηση ακολου-

θήστε τη διαδρομή Εργαλεία --gt Επιλογές και από την καρτέλα Αποστολή επιλέξτε το

Προσάρτηση του πρωτότυπου κειμένου κατά την απάντηση

Έτσι αν πατήσετε το κουμπί Απάντηση για να απαντήσετε σε μήνυμα που λάβατε στην

απάντησή σας θα συμπεριληφθεί και το περιεχόμενου του μηνύματος στο οποίο απαντάτε

για να γνωρίζει ο παραλήπτης σε τι ακριβώς αφορά η απάντησή σας

16

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bull Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και από το μενού Μήνυμα κάντε

κλικ στην εντολή Προώθηση

bull Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε παραλήπτη Δια-

χωρίστε κάθε όνομα με κόμμα ή ερωτηματικό ( )

bull Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποστο-λή της γραμμής εργαλείων

bull Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάντε κλικ στην πε-

ριοχή Από και στη συνέχεια κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με

τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα

bull Αν εργάζεστε χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εξερχόμε-να Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων

17

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από το Outlook

Express κάντε κλικ στο κου-

μπί Διευθύνσεις της γραμ-

μής εργαλείων ή από το με-

νού Εργαλεία επιλέξτε την

εντολή Βιβλίο διευθύνσε-ων

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από ένα παρά-

θυρο μηνύματος κάντε κλικ

στο εικονίδιο Προς Κοιν ή Ιδιαίτ κοιν

Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βι-

βλίο διευθύνσεών σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook Express ώστε όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα να προ-

στίθενται αυτόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων τα άτομα στα οποία απαντάτε Επιπλέον κάθε

φορά που στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα στο Outlook Express έχετε τη δυνατότητα να

προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη ή του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσθέσετε όλους τους παραλήπτες μιας απάντησης στο Βιβλίο διευθύνσε-ων

bull Στο Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

εντολή Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων όταν γίνεται απάντηση

Για να προσθέσετε ένα μεμονωμένο όνομα στο Βιβλίο διευθύνσεων από το Outlook Express

bull Στο μήνυμα που προβάλλετε ή στο οποίο απαντάτε κάντε δεξί κλικ στο όνομα του

ατόμου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων

bull Στη λίστα μηνυμάτων των Εισερχομένων ή κάποιου άλλου φακέλου αλληλογραφίας

δεξί κλικ σε ένα μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεων

18Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

1 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη

συνέχεια επιλέξτε την εντολή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ε-

παφή

3 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και

στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Νέα επαφή

4 Στην καρτέλα Όνομα συμπληρώστε τουλάχιστον τα πλαίσια Όνομα και Επώνυμο

για την επαφή Αυτό είναι το εμφανιζόμενο όνομα Απαιτείται εμφανιζόμενο όνομα για

κάθε επαφή Εάν πληκτρολογήσετε όνομα πατρώνυμο ή επώνυμο θα εμφανιστεί αυ-

τόματα στο πλαίσιο Εμφάνιση Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται πλη-

κτρολογώντας ένα διαφορετικό όνομα ή επιλέγοντας ένα από την αναπτυσσόμενη λί-

στα Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει παραλλαγές του ονόματος του πατρώνυμου ή

του επωνύμου καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Ψευδώνυμο ή στα

πλαίσιο Εταιρεία της καρτέλας Εργασία

5 Προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε σε καθεμία από τις άλλες καρτέ-

λες

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων

Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

Επιλέξτε τον τύπο βιβλίου διευθύνσεων ή αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα

Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων

1 Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Επιλέξτε μορφή για την εξαγωγή

3 Για να κάνετε εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας από το Outlook Express επιλέξτε

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Exchange Για να χρησιμοποιήσετε ένα

αρχείο με πληροφορίες διευθύνσεων οι οποίες είναι διαχωρισμένες με κόμμα επιλέξτε Αρ-

χείο κειμένου

4 Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή 19

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο όνομα ομάδας (ή ψευδώνυμο) που θα

χρησιμοποιήσετε για την ταυτόχρονη αποστολή ενός μηνύματος σε πολλές επαφές

Δημιουργήστε απλώς ένα όνομα ομάδας και προσθέστε μεμονωμένες επαφές στην

ομάδα Στη συνέχεια πληκτρολογήστε απλώς το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο

Προς όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε

μια ομάδα Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία της γραμμής εργαλείων και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα

3 Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας πληκτρο-

λογήστε το όνομα της ομάδας

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προσθέσετε άτομα σε μια ομάδα

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο από τη λίστα του Βιβλίου διευθύνσεων κάντε κλικ

στο κουμπί Επιλογή μελών και στη συνέχεια επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα του Βι-

βλίου διευθύνσεων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο απευθείας στην ομάδα χωρίς να προστεθεί το όνομα

στο Βιβλίο διευθύνσεων πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου του ατόμου στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο τόσο στην ομάδα όσο και στο Βιβλίο διευθύνσεων

κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή και συμπληρώστε τα ανάλογα στοιχεία

bull Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε προσθήκη έως ότου ολοκληρωθεί ο ορισμός

της ομάδας

Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων

bull Για να προσθέσετε ένα φάκελο στο μενού Αρχείο τοποθε-

τήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Στο πλαίσιο κει-

μένου Όνομα φακέλου πληκτρολογήστε το όνομα και στη

συνέχεια κάντε κλικ στη θέση που θέλετε να βρίσκεται ο νέος

φάκελος

20

bull Για να διαγράψετε ένα φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι Στο με-

νού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και κατόπιν κά-

ντε κλικ στην εντολή Διαγραφή

bull Για να μετακινηθείτε σε άλλο φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι

bull Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τους φακέλους Εισερχόμενα Απε-σταλμένα Διαγραμμένα ή Πρόχειρα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

21

1 Στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες μηνυ-

μάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αλληλογραφία

Οι κανόνες μηνυμάτων δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν για λογαριασμούς ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου IMAP ή HTTP

2 Αν αυτός είναι ο πρώτος κανόνας που δημιουργείτε προχωρήστε στο βήμα 3 Διαφο-

ρετικά στην καρτέλα Κανόνες μηνυμάτων κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία και συ-

νεχίστε στο βήμα 4

3 Επιλέξτε τις συνθήκες για τον κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Συνθήκες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

Μπορείτε να καθορίσετε πολλές συνθήκες για έναν κανόνα ή επιλέγοντας περισσότερα

από ένα πλαίσια ελέγχου Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση και της ενότητας Περιγραφή κα-

νόνα για να καθορίσετε αν πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες κανόνων πριν

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια (και) ή αν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από

αυτές (ή)

4 Καθορίστε τις ενέργειες του κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Ενέργειες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

5 Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες υπερ-συνδέσεις στην ενότητα Περιγραφή κανόνα

για να καθορίσετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες για τον κανόνα σας

Μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες λέξεις της ε-

νότητας Περιγραφή κανόνα για να καθορίσετε τα πρόσωπα ή τις λέξεις τα οποία θα θέλα-

τε να αναζητήσει το Outlook Express στα μηνύματα Αν εισαγάγετε πολλά πρόσωπα ή λέ-

ξεις ανά συνθήκη χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές των παραθύρων διαλόγου Επιλογή

ατόμων ή Πληκτρολόγηση συγκεκριμένων λέξεων για περαιτέρω προσαρμογή της συνθή-

κης

6 Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα κανόνα επιλέξτε το προεπιλεγμένο όνομα ή πληκτρολο-

γήστε νέο όνομα για τον κανόνα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK

22

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα επιλέγοντας έναν υπάρχοντα από την καρ-

τέλα Κανόνες μηνυμάτων και κάνοντας κλικ στην εντολή Αντιγραφή Αυτό είναι χρήσιμο

όταν ο νέος κανόνας που θέλετε να δημιουργήσετε είναι παρόμοιος με τον υπάρχοντα

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα από ένα μήνυμα επιλέγοντας ένα μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κύριο παράθυρο και στη συνέχεια στο μενού Μήνυμα

κάνοντας κλικ στην εντολή Δημιουργία κανόνα από μήνυμα Αυτό είναι χρήσιμο επειδή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

συμπληρώνει αυτόματα το όνομα του προσώπου στη γραμμή Από Ωστόσο καμία άλλη

πληροφορία του μηνύματος δεν εισάγεται στον κανόνα

Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποστέλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό να είστε βέβαιοι ότι τα

έγγραφα που στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι πλαστογραφημένα και να

είστε σίγουροι ότι τα μηνύματα που στέλνετε δεν μπορούν να παρεμποδιστούν και να δια-

βαστούν από κανένα άλλο εκτός από τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται

Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές ταυτότητες του Outlook Express μπορείτε να αποδείξετε

την ταυτότητά σας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τρόπο που είναι παρόμοιος με την

επίδειξη της άδειας οδήγησής σας κατά την εξαργύρωση μιας επιταγής Μπορείτε επίσης

να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για να κρυπτογραφήσετε μηνύματα διατηρώ-

ντας τα προσωπικά Οι ψηφιακές υπογραφές ενσωματώνουν την προδιαγραφή

SecureMultipurpose Internet Mail Extensions (SMIME) με στόχο την ασφάλεια του ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου

23

Πως λειτουργούν οι ψηφιακές υπογραφές Μια ψηφιακή υπογραφή αποτελείται από ένα δημόσιο κλειδί ένα ιδιωτικό κλειδί και μια

ψηφιακή υπογραφή Όταν υπογράφετε ψηφιακά τα μηνύματά σας προσθέτετε την ψηφια-

κή σας υπογραφή και το δημόσιο κλειδί στο μήνυμα Ο συνδυασμός ψηφιακής υπογραφής

και δημόσιου κλειδιού ονομάζεται πιστοποιητικό Με το Outlook Express μπορείτε να κα-

θορίσετε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους άλλους για να σας

στέλνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό

από το πιστοποιητικό υπογραφής σας

Οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή σας υπογραφή για να επαλη-

θεύσουν την ταυτότητά σας και μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο κλειδί

σας για να σας στείλουν κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο μπορείτε να

διαβάσετε μόνο εσείς χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό σας κλειδί Για να στείλετε κρυπτο-

γραφημένα μηνύματα το Βιβλίο διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακές υπογρα-

φές για τους παραλήπτες Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δημόσια

κλειδιά τους για να κρυπτογραφήσετε τα μηνύματα Όταν ένας παραλήπτης λαμβάνει ένα

κρυπτογραφημένο μήνυμα το ιδιωτικό του κλειδί χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογρά-

φηση του μηνύματος

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Πριν ξεκινήσετε την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει να αποκτήσετε

ψηφιακή ταυτότητα Στην περίπτωση που στέλνετε κρυπτογραφημένα μηνύματα το Βιβλίο

διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακή υπογραφή για κάθε παραλήπτη

Που εκδίδονται οι ψηφιακές ταυτότητες Οι ψηφιακές ταυτότητες εκδίδονται από ανεξάρτητες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Όταν

κάνετε αίτηση για ψηφιακή ταυτότητα στην τοποθεσία Web μιας αρχής έκδοσης πιστοποι-

ητικών η ταυτότητά σας επαληθεύεται πριν από την έκδοση της ταυτότητας Υπάρχουν

διαφορετικές κατηγορίες ψηφιακών ταυτοτήτων για πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων

αξιοπιστίας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της αρχής

έκδοσης πιστοποιητικών

Με ποιον τρόπο επαληθεύεται μια ψηφιακή ταυτότητα Με τον έλεγχο ανάκλησης μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός μηνύματος με

ψηφιακή υπογραφή Κατά την πραγματοποίηση ενός τέτοιου ελέγχου το Outlook Express

ζητά πληροφορίες για την ψηφιακή ταυτότητα από την κατάλληλη αρχή έκδοσης πιστοποι-

ητικών Η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στέλνει πίσω τις πληροφορίες για την κατάσταση

της ψηφιακής ταυτότητας συμπεριλαμβάνοντας αν η ψηφιακή ταυτότητα έχει ανακληθεί ή

όχι Οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών διατηρούν στοιχεία των πιστοποιητικών που έχουν

ανακληθεί εξαιτίας απώλειάς τους ή λήξης τους

24

Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει (και εξηγεί) μια σειρά εικονιδίων που θα συναντήσουμε

συχνά (ή λιγότερο συχνά) στο πρόγραμμα αυτό

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

25

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical

Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Δεν είχε καμιά

σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές Ήταν τεράστιος (τα μηχανήματα που τον αποτε-

λούσαν απαιτούσαν δωμάτια για να χωρέσουν) και λειτουργούσε με λυχνίες (δεν είχαν α-

κόμη εφευρεθεί ούτε τα τρανζίστορ) Ένα σημερινό καλό κομπιουτεράκι τσέπης έχει μεγα-

λύτερη υπολογιστική ισχύ από αυτήν του ENIAC

Το 1970 κατασκευάστηκε ο πρώτος ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας και δεικτική

συσκευή (ποντίκι) Ήταν ο Star ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Alan Kay και τους συ-

νεργάτες του στα εργαστήρια της εταιρείας Xerox

Το 1980 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας

και δεικτική συσκευή (ποντίκι) που ήταν ο Apple της Macintosh

Internet

26Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 δύο ειδικοί της πληροφορικής του πανεπιστημίου

UCLA της Καλιφόρνια οι Robert Taylor και JC Licklider ήταν οι πρώτοι που είχαν την

διαίσθηση ότι οι υπολογιστές επρόκειτο να αλλάξουν κι ότι κάποια στιγμή θα άρχιζαν να

επικοινωνούν μεταξύ τους Στις 21 Νοεμβρίου 1969 ιστορική ημερομηνία της πρώτης

σύνδεσης τα πανεπιστήμια UCSB (University of California Santa Barbara) University of

Utah και Stanford Research Institute συνδέθηκαν με έναν κόμβο (υπολογιστή) που βρι-

σκόταν στο UCLA και που τους επέτρεπε να κατευθύνουν προς τον παραλήπτη όπου κι

αν βρισκόταν στο δίκτυο το μήνυμα ενός απομακρυσμένου υπολογιστή

Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ (το γνωστό laquoΠεντάγωνοraquo) ήταν ενήμερο για τις προ-

σπάθειες αυτές και μάλιστα ήταν ο βασικός χρηματοδότης του προγράμματος Οι υπεύθυ-

νοι της άμυνας των ΗΠΑ ήθελαν ένα σύστημα επικοινωνίας απρόσβλητο από το ενδεχό-

μενο ενός πυρηνικού πολέμου και το δίκτυο των υπολογιστών έδειχνε να προσφέρει τη

λύση

Το 1969 λοιπόν ήταν η χρονιά που σηματοδότησε τη γένεση του Internet Το πρώτο

δίκτυο ονομάστηκε Arpanet από το όνομα της υπηρεσίας του αμερικάνικου υπουργείου

Άμυνας ARΡA (Advanced Research Project Agency Υπηρεσία Προωθημένων Ερευνητι-

κών Προγραμμάτων) και από το laquonetraquo που σημαίνει laquoδίκτυοraquo

Τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του αυτό που στη συνέχεια επρόκειτο να γίνει το

Internet χρησιμοποιούνταν κατrsquo αποκλειστικότητα από τους ειδήμονες της πληροφορικής

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το 1989 στο CERN (Centre Europeacuteen de Recherche Nucleacuteaire Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πυρηνικών Ερευνών) της Γενεύης γεννήθηκε το World Wide Web (www) το σύστημα με

το οποίο οι υπολογιστές όλου του κόσμου μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα κοινό δίκτυο

(ο παγκόσμιος ιστός των υπολογιστών)

Το 1993 ήρθε το Mosaic το πρώτο φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα laquoξεφυλλίσμα-

τοςraquo ιστοσελίδων Από τότε χρονολογείται η πραγματική είσοδος του Internet στην καθη-

μερινή ζωή εκατομμυρίων χρηστών Μετά το Mosaic ακολούθησε το Netscape δημιούρ-

γημα του ίδιου προγραμματιστή Marc Anderseen που ήταν ακόμα πιο φιλικό και επέτρεπε

ακόμα και στους μη ειδικούς να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες του Internet

Το 1995 εμφανίστηκαν τα Windows95 με ενσωματωμένο τον Internet Explorer το δη-

μοφιλέστερο ίσως πρόγραμμα laquoξεφυλλίσματοςraquo ιστοσελίδων

ΔΟΜΗ ΤΟΥ INTERNET

Το internet (στα ελληνικά το λέμε διαδίκτυο ή απλά δίκτυο) είναι όλοι οι υπολογιστές

του κόσμου που είναι συνδεμένοι μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα

και πληροφορίες 27Κάποιοι από τους υπολογιστές αυτούς είναι μόνιμα συνδεμένοι και βρίσκονται συνε-

χώς σε λειτουργία ενώ κάποιοι άλλοι συνδέονται και αποσυνδέονται Πχ στην πρώτη κα-

τηγορία ανήκουν οι υπολογιστές των εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες internet (αυ-

τούς τους υπολογιστές τους λέμε και servers) ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι προσωπικοί

υπολογιστές αυτοί που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας

Το World Wide Web ή απλά Web (στα ελληνικά το λέμε παγκόσμιο ιστό ή απλά ι-

στό) είναι το σύνολο των ιστοσελίδων (ή απλά σελίδων) που μπορούμε να δούμε με τη

βοήθεια ενός προγράμματος όπως ο Internet Explorer Επομένως αν θέλουμε να είμαστε

ακριβολόγοι ο Internet Explorer δεν είναι εξερευνητής του διαδικτύου όπως δηλώνει το

όνομά του αλλά εξερευνητής του παγκόσμιου ιστού

Σύμφωνα με τον δημιουργό του παγκόσμιου ιστού Tim Berners Lee laquoτο web είναι

το σύμπαν των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω διαδικτύου ένα συσ-

σωμάτωμα της ανθρώπινης γνώσηςraquo

Το site (στα ελληνικά το λέμε δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα ή απλά σελίδα ή διεύθυν-

ση) είναι ένας από τους υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο internet Για την ακρίβεια

είναι ένα αρχείο (ή μια ομάδα αρχείων) το οποίο βρίσκεται μέσα σrsquo έναν υπολογιστή που

είναι συνδεμένος στο internet Όταν πληκτρολογούμε μια laquoιντερνετικήraquo διεύθυνση (πχ

wwwasdagrdim01ab) στο πρόγραμμα Internet Explorer και επιχειρούμε να την δούμε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι ο υπολογιστής μας ψάχνει να βρει τον υπολογιστή

που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο και αφού τον βρει ψάχνει στα περιεχόμενα του υπο-

λογιστή (του σκληρού δίσκου του) να εντοπίσει το συγκεκριμένο αρχείο να το laquoανοίξειraquo και

να μας το παρουσιάσει

Οι υπηρεσίες του internet Οι υπηρεσίες που προσφέρει το internet είναι πολλές και δεν περιορίζονται μόνο στο

laquoξεφύλλισμαraquo των ιστοσελίδων

Μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(e-mail) με το οποίο μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε γραπτά μηνύματα αλλά

και αρχεία ήχου εικόνας ακόμη και βίντεο

Μια άλλη υπηρεσία είναι το chat η laquoκουβένταraquo με πολλούς άλλους χρήστες ταυτό-

χρονα Η κουβέντα γίνεται με πληκτρολόγηση αυτών που θέλουμε να πούμε (γιrsquo αυτό και

τα εισαγωγικά)

Τέλος η πιο εξελιγμένη ίσως υπηρεσία του internet είναι η τηλεδιάσκεψη δηλαδή η

δυνατότητα να βλέπουμε και να μιλάμε με άλλους ανθρώπους μέσω της οθόνης του υπο-

λογιστή Ένα είδος τηλεδιάσκεψης προσφέρεται μέσα από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα

των Windows με το πρόγραμμα NetMeeting το οποίο μετατρέπει τον υπολογιστή μας σε

βιντεοτηλέφωνο Βέβαια η καλή απόδοση του ήχου και της εικόνας εξαρτάται κυρίως από

την ταχύτητα του δικτύου το οποίο στην περίπτωση των οικιακών συνδέσεων δεν είναι

ακόμη τόσο γρήγορο

28

Για να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες του internet πρέπει να αγοράσουμε μια

σύνδεση στο internet από κάποιον παροχέα υπηρεσιών internet (Internet Service

Provider ISP) Στην Ελλάδα τέτοιοι παροχείς είναι πχ η otenet η Hellas On Line η

Forthnet κά Η αγορά της σύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο internet

την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παροχή χώρου για προσωπική ιστοσε-

λίδα Η πρόσβαση γίνεται μέσω του τηλεφώνου με τη χρήση κάποιου ονόματος χρήστη

(user name) και κάποιου κωδικού πρόσβασης (password) που μας δίνει ο παροχέας όταν

αγοράζουμε τη σύνδεση

Αρχική σελίδα Αν θέλουμε μπορούμε να ρυθμίσουμε τον Internet Explorer έτσι ώστε κάθε φορά που ξεκι-

νάει να εμφανίζει μια ορισμένη σελίδα Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό η συγκεκρι-

μένη σελίδα γίνεται η Αρχική σελίδα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να ορίσουμε μια σελίδα ως Αρχική σελίδα πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία και κάνου-

με κλικ στις Επιλογές Internet Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο Στην καρτέλα Γενικά

και στο πλαίσιο Αρχική σελίδα μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις

Οργάνωση των Αγαπημένων Μπορούμε να οργανώσουμε σε καταλόγους τις αγαπημένες μας ιστοσελίδες Αυτό γίνεται

ως εξής Στο μενού Αγαπημένα του Internet Explorer κάνουμε κλικ στο Οργάνωση των

Αγαπημένων Επιλέγουμε Δημιουργία Φακέλου δίνοντάς του ένα όνομα Για παράδειγμα

αν επιθυμούμε να τοποθετήσουμε σε αυτόν σελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος τον ο-

νομάζουμε Εκπαιδευτικές Σελίδες Αντίστοιχα αν θέλουμε ενημερωτικές σελίδες φτιάχνου-

με άλλον φάκελο που τον ονομάζουμε πχ Ενημέρωση κοκ Αφού οργανώσουμε τα Αγα-

πημένα έκτοτε κάθε ενδιαφέρουσα σελίδα την προσθέτουμε σε αυτά Πώς

Αγαπημένα Αν κάποια σελίδα που επισκεφθήκαμε μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την ξαναδούμε στο

μέλλον βάζουμε τη διεύθυνσή της στα Αγαπημένα Έτσι γλιτώνουμε τον κόπο να την ξα-

ναψάξουμε

29Την ώρα που η σελίδα είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αγαπημένα και κάνουμε κλικ

στην επιλογή Προσθήκη στα αγαπημένα Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο και μας

προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα προστεθεί η διεύθυνση της σελίδας στα αγαπημένα

Αν το όνομα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει

πιο εύκολα τη συγκεκριμένη σελίδα

Προσοχή στα Αγαπημένα αποθηκεύονται οι διευθύνσεις των σελίδων κι όχι το περιεχόμε-

νο τους

Αποθήκευση σελίδας Για να μην απασχολούμε την τηλεφωνική μας γραμμή μπορούμε αντί να διαβάζουμε τις

σελίδες (και κυρίως αυτές που έχουν πολύ κείμενο) να τις αποθηκεύσουμε Έτσι δε χρειά-

ζεται να είμαστε συνδεμένοι στο Internet για να τις δούμε

Την ώρα που η σελίδα που μας ενδιαφέρει είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αρχείο

και κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως Εμφανίζεται το παράθυρο Αποθήκευση

ιστοσελίδας και μας προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί η σελίδα Αν το όνο-

μα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει πιο εύκο-

λα τη συγκεκριμένη σελίδα

Όταν αποθηκεύουμε μια ιστοσελίδα δημιουργούνται συνήθως ένα αρχείο τύπου htm και

ένας φάκελος (το αρχείο δημιουργείται πάντοτε ο φάκελος μόνο όταν χρειάζεται) Και το

αρχείο και ο φάκελος έχουν το ίδιο όνομα Μέσα στο φάκελο αποθηκεύονται τα laquoστολίδιαraquo

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

της σελίδας δηλαδή οι εικόνες τα γραφικά κλπ ενώ στο αρχείο τύπου htm αποθηκεύεται

το κείμενο της σελίδας

Για να δούμε τη σελίδα αυτή offline (χωρίς δηλαδή να είμαστε συνδεμένοι στο Internet)

κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο τύπου htm που φέρει το όνομά της

Πλήκτρα Πίσω-Εμπρός Διακοπή Ανανέωση Αρχική

bull Την ώρα που είμαστε συνδεμένοι στο Internet και βλέπουμε σελίδες του ιστού θα δού-

με ότι είναι ενεργοποιημένα τα πλήκτρα Πίσω και Εμπρός του Internet Explorer Με αυτά

τα πλήκτρα μπορούμε να laquoξεφυλλίσουμεraquo τις σελίδες που έχουμε επισκεφτεί Προσοχή

το ξεφύλλισμα μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης Δη-

λαδή αν αποσυνδεθούμε από το Internet και στη συνέχεια ξανασυνδεθούμε τα πλήκτρα

και Πίσω και Εμπρός θα είναι ανενεργά Θα πρέπει να επισκεφτούμε πρώτα τουλάχιστον

μία σελίδα για να ενεργοποιηθούν

bull Αν δούμε ότι μια σελίδα που θέλουμε να δούμε αργεί να εμφανιστεί (να laquoκατέβειraquo όπως

συνήθως λέγεται) τότε μπορούμε να διακόψουμε τη διαδικασία laquoκατεβάσματοςraquo πατώ-

ντας το πλήκτρο Διακοπή (Το ίδιο συμβαίνει αν πατήσουμε το πλήκτρο Esc από το πλη-

κτρολόγιο) 30

bull Υπάρχουν σελίδες των οποίων το περιεχόμενο μεταβάλλεται συνεχώς Πχ οι σελίδες

της ΕΜΥ (httpwwwemygrhnmsgreekindex_html) ή η σελίδα του κυκλοφοριακού

χάρτη της Αθήνας (httpwwwtransportntuagrmapel) Αν έχουμε ανοιχτή μια τέτοια

σελίδα προκειμένου να δούμε αν το περιεχόμενό της έχει αλλαχτεί πατάμε το πλήκτρο

Ανανέωση Ένα άλλος τρόπος θα ήταν να την κλείσουμε και να την ξανανοίξουμε

bull Πατώντας το πλήκτρο Αρχική εμφανίζεται η σελίδα την οποία έχουμε ορίσει ως Aρχική

σελίδα του Internet Explorer

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

 • Προσαρμογή χώρου εργασίας
 • Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας
 • Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα
 • Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ιδιότητες μηνύματος
 • Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνωσμένα
 • Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε
 • Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων
 • Αποστολή διεθνών μηνυμάτων
 • Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμένου μηνύματος
 • Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο
 • Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα
 • Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα
 • Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο
 • Διαχείριση συνημμένου αρχείου
 • Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση
 • Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων
 • Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων
 • Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων
 • Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών
 • Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων
 • Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων
 • Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Υπολογιστές
 • Internet
Page 7: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

Προσαρμογή χώρου εργασίας Για να προσαρμόσουμε το χώρο εργασίας επιλέγουμε από το μενού Προβολή --gt Διάτα-

ξη Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε τα στοιχεία που θέλουμε να εμφανίζονται στο παράθυρο του Outlook Express Από το πλήκτρο Προσαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε ή να επαναφέρουμε το προεπιλεγμένο σύνολο κουμπιών στη γραμμή εργαλείων

7 Αν έχετε ορίσει πολλούς

λογαριασμούς ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου και θέλετε να χρησι-

μοποιήσετε έναν άλλο λογαριασμό

εκτός του προεπιλεγμένου κάντε

κλικ στο πλαίσιο Από (του νέου μηνύματος) και κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

bull Αν δημιουργείτε ένα μήνυμα χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο

Εξερχόμενα Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

bull Για να αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο αντίγραφο του μηνύματος ώστε να εργαστείτε με

αυτό αργότερα επιλέξτε από το μενού Αρχείο--gt

Αποθήκευση Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην

εντολή Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε ένα

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σύστημα αρχείων σας σε μορφή ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (eml) κειμένου (txt) ή HTML (htm)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε μήνυμα

bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανιστεί η εικόνα

bull Στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ

στην εντολή Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο εικόνας

bull Εισαγάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τη Διάταξη και την Απόσταση του αρχεί-

ου εικόνας

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή Εικόνα βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει

τη μορφοποίηση HTML2 κάνοντας κλικ στο μενού Μορφή

του παραθύρου μηνύματος και στη συνέχεια κάνοντας κλικ

στην επιλογή Εμπλουτισμένο κείμενο (HTML) Δίπλα

στην εντολή εμφανίζει ται μια μαύρη τελεία όταν

ενεργοποιηθεί

8

bull Αν οι παραλήπτες του μηνύματος δεν έχουν τη δυνατό-

τητα να προβάλουν τις σελίδες που έχετε εισαγάγει στο

μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές Στην

καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις HTML και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την εντολή Αποστολή εικόνων με μηνύματα Στη συνέχεια επαναλάβετε την αποστολή του μήνυματός σας

bull Για να εισαγάγετε μια εικόνα φόντου στο μήνυμά σας στο παράθυρο μηνύματος στο

μενού Μορφοποίηση τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φόντο και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να ανα-

ζητήσετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να λαμβάνετε ηχητική ειδοποίηση για νέα μηνύματα

1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές

2 HTML (Hypertext Markup Language) Η τυπική γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για έγγραφα του World Wide Web

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

2 Από την καρτέλα Γενικά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ηχητικό σήμα όταν λαμβά-νονται νέα μηνύματα

Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας 1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Φόντο και επιλέξτε Ήχος

2 Στο παράθυρο Ήχος Παρασκηνίου

επιλέξτε τον ήχο που επιθυμείτε και τις

σχετικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής του

ήχου

Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανίζεται η υπερ-σύνδεση ή το

κείμενο της ιστοσελίδας

bull Για να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Υπερ-σύνδεση Επιλέξτε τύπο αρχείου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη θέση ή τη

διεύθυνση της υπερ-σύνδεσης

9

bull Για να προσθέσετε μια σελίδα HTML στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Κείμενο από αρχείο Στo πλαίσιο Αρχεία τύπου επιλέξτε Αρχεία HTML και στη συνέ-

χεια βρείτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή μενού Υπερ-σύνδεση βεβαιωθείτε ότι έχετε

ενεργοποιήσει τη μορφοποίηση HTML Αν έχετε επιλέξει κάποια υπερ-σύνδεση από κείμενο μηνύματος επιλέξτε απλά το κείμενο

πριν δημιουργήσετε την υπερ-σύνδεση

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού τα-χυδρομείου

bull Όταν αποστέλλετε ένα νέο μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιο μή-

νυμα μπορείτε να αντιστοιχίσετε στο μήνυμα μια προτεραιότητα

έτσι ώστε ο παραλήπτης να γνωρίζει αν πρέπει να το διαβάσει

αμέσως (υψηλής προτεραιότητας) ή να το διαβάσει όταν του

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

επιτρέπει χρόνος του (χαμηλή προτεραιότητα) Ένα μήνυμα υψηλής προτεραιότητας έ-

χει δίπλα του ένα ερωτηματικό Η χαμηλή προτεραιότητα υποδεικνύεται από ένα κάτω βέλος

bull Στο παράθυρο Νέο μήνυμα κάντε κλικ στην επιλογή Προτεραιότητα της γραμμής ερ-

γαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε την προτεραιότητα που θέλετε Ή στο μενού Μήνυμα

τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορισμός προτεραιότητας και στη συ-

νέχεια επιλέξτε προτεραιότητα

bull

bull Η ρύθμιση αυτή αντιστοιχίζει την προτεραιότητα μόνο στο τρέχον μήνυμα

Ιδιότητες μηνύματος Για να προβάλετε όλες τις πληροφορίες σχετικά

με ένα μήνυμα (όπως το χρόνο αποστολής του)

στο μενού Αρχείο κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιό-τητες

10Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνω-σμένα bull Για να σημαδέψετε ένα μεμονωμένο μήνυμα

ως αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο επιλέξτε το μήνυμα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ

στις εντολές Σήμανση ως αναγνωσμένου ή

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου

bull Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

ομάδων συζήτησης σημειώνονται αυτόματα ως αναγνωσμένα αφού ανοίξουν για ένα συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αυτόματη σήμανση των

μηνυμάτων στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές κάντε κλικ στην καρ-

τέλα Ανάγνωση και στη συνέχεια καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου μετά την εμφάνισή του για x δευτερόλεπτα

Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε

bull Στο παράθυρο μηνύματος επιλέξτε το μενού Προβολή τοποθετήστε το δείκτη του πο-

ντικιού στην εντολή Κωδικοποίηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της

γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Το Outlook Express εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα χρησιμοποιώντας την προεπι-

λεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων εκτός αν η κεφαλίδα του μηνύματος

καθορίζει συγκεκριμένη κωδικοποίηση γλώσσας

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και

στην καρτέλα Ανάγνωση κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματο-σειρές

bull Επιλέξτε μια γλώσσα στο επάνω μέρος και στη συνέχεια

κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ως προεπιλεγμένου

Αποστολή διεθνών μηνυμάτων

bull Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα το μήνυμα αυτό αποστέλλεται με την ίδια κωδικοποίηση

γλώσσας όπως και το αρχικό μήνυμα Αν αλλάξετε την κωδικοποίηση γλώσσας στην απά-

ντησή σας οι αρχικοί χαρακτήρες ίσως να μην εμφανιστούν σωστά εκτός αν στέλνετε το

μήνυμα σε μορφή HTML (και το πρόγραμμα λήψης έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης μορφής

HTML) Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμα σε μορφή Unicode ωστόσο δεν έχουν

όλα τα προγράμματα ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων τη δυνατό-

τητα εμφάνισης μηνυμάτων σε μορφή Unicode3

11

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμέ-νου μηνύματος

bull Στο παράθυρο μηνύματος στο μενού Μορφή επιλέξτε την εντολή Κωδικοποίηση και

στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιή-

σετε

3 Τι είναι το Unicode Η κωδικοσελίδα Unicode προτείνει έναν και μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύ-στημα ανεξάρτητα από το λογισμικό ανεξάρτητα από τη γλώσσα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε τελική ανάλυση χειρίζονται απλώς αριθμούς Αποθηκεύουν γράμματα και άλλους χαρα-κτήρες αντιστοιχώντας στο καθένα τους από έναν αριθμό (ονομάζουμε μία τέτοια αντιστοιχία κωδικοσελίδα) Πριν την εφεύρεση του Unicode υπήρχαν εκατοντάδες διαφορετικές κωδικοσελίδες Λόγω περιορισμών μεγέθους όμως σε καμία κωδικοσελίδα δεν χωρούσαν αρκετοί χαρακτήρες λόγου χάριν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν πλήθος διαφορετικών κωδικοσελίδων για να καλύψει όλες τις γλώσσες των χωρών-μελών της Ακόμα και για μία και μόνη γλώσσα όπως πχ τα Αγγλικά μία κωδικοσελίδα δεν επαρκούσε για να καλύψει όλα τα γράμματα σημεία στίξης και τεχνικά σύμβολα ευρείας χρήσης Εκτός αυτού οι κωδικοσελίδες αυτές διαφωνούσαν μεταξύ τους Έτσι δύο κωδικοσελίδες μπορούσαν κάλλιστα να χρη-σιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς για τον ίδιο χαρακτήρα Κάθε υπολογιστής (και ιδίως εάν ήταν διακομιστής) έπρεπε να υποστηρίζει πλήθος διαφορετικών κωδικοσελί-δων ταυτόχρονα κάθε φορά που δεδομένα μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών κωδικοσελίδων ή λειτουργικών συστη-μάτων τα δεδομένα αυτά κινδύνευαν να αλλοιωθούν

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Τα νέα μηνύματα χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη ρύθμιση κωδικοποίησης για την

αποστολή μηνυμάτων

Για να ορίσετε την

προεπιλεγμένη

κωδικοποίηση για την

αποστολή μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία

κάντε κλικ στην εντολή

Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Διεθνείς ρυθμίσεις και στη συνέ-

χεια επιλέξτε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

bull Στη λίστα μηνυμάτων επιλέξτε το μήνυμα

bull Στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή 12

bull Για να ανακτήσετε ένα μήνυμα που έχει διαγραφεί ανοίξτε το φάκελο Διαγραμμένα

και στη συνέχεια σύρετε το μήνυμα πίσω στο φάκελο Εισερχόμενα ή σε άλλο φάκελο

bull Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αποθήκευση μηνυμάτων στο φάκελο Διαγραμ-μένα κατά την έξοδο από το Outlook Express στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενό-

τητα Επιλογές Στην καρτέλα Συντήρηση επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα κατά την έξοδο

bull Για να καταργήσετε όλα τα διαγραμμένα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο επιλέξτε το

φάκελο Διαγραμμένα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ στην εντολή Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα

Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή μηνυμάτων

από κάποιον χρήστη

Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο των μηνυμάτων

του Outlook Express τον αποστολέα του οποίου

θέλετε να αποκλείσετε και από τη γραμμή μενού

επιλέξτε Μήνυμα και στη συνέχεια Αποκλεισμός αποστολέα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα bull Για να άρετε τον αποκλεισμό πηγαίνετε

στο παράθυρο του Outlook Express και

από το μενού Εργαλεία επιλέγετε Κανόνες μηνυμάτων--gt Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων

bull Εμφανίζεται το παράθυρο Κανόνες μηνυμάτων και από την καρτέλα Αποκλει-σμένοι αποστολείς επιλέγετε αυτόν που

θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο Κατάρ-γηση

Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα Πολλοί διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων περιορίζουν το μέγεθος

των μηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Συνήθως το όριο αυτό είναι δύο

megabyte (2 MB) ανά μήνυμα συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων αρχείων 13

Με το Outlook Express μπορείτε να στείλετε μεγάλα μηνύματα ή αρχεία σε διακομιστές

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συζητήσεων οι οποίοι διαθέτουν όρια μεγέθους διασπώντας

τα μηνύματα σε μικρότερα τμήματα Όταν λαμβάνεται η ομάδα μηνυμάτων το πρόγραμμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα συνδυάζει σε ένα μήνυμα

Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί

Στις καρτέλες Αλληλογραφία ή Συζητήσεις κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

Από την καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάτμηση μηνυμάτων

που είναι μεγαλύτερα από x KB

Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή δίνουν τη δυνατότητα

στον παραλήπτη ενός μηνύματος να επαληθεύσει την ταυτότητά σας Η κρυπτογράφηση

ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτρέπει την ανάγνωσή του από άλλα πρό-

σωπα κατά την μεταφορά τους

Σύνθεση μηνύματος Για να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή στο μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Κρυ-

πτογράφηση

Σημείωση Για να κρυπτογραφήσετε ή να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα

πρέπει να διαθέτετε ψηφιακή ταυτότητα Εάν δεν διαθέτετε το Outlook Express θα σας ζη-

τήσει να αποκτήσετε μία

Διαχείριση συνημμένου αρχείου

Όταν σε κάποιο μήνυμα υπάρχει συνημμένο αρχείο εμφανίζεται δίπλα σε αυτό ένα εικονί-

διο συνδετήρα στη λίστα μηνυμάτων ως εξής

1 Στη λίστα των μηνυμάτων το μήνυμα έχει στα αριστερά του ένα συνδετήρα

2 Αν έχετε ενεργοποιήσει το Παράθυρο Προεπισκόπησης μηνυμάτων εμφανίζεται

στα αριστερά του ένας

συνδετήρας

14Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο

Στο παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ στο εικονίδιο συνδετήρα της κεφαλίδας του

μηνύματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου - ή - Στο επάνω μέρος του παραθύρου μηνύματος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συνημμένου

αρχείου της κεφαλίδας του μηνύματος Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο bull Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο από το παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ

στο εικονίδιο συνδετήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση συνημμένων

bull Αν ανοίξετε ένα μήνυμα χωρίς προεπισκόπηση το συνημμένο εμφανίζεται κάτω από το Θέμα

15

Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1 Στη λίστα Φάκελοι κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να διαβάσετε

2 Στη λίστα μηνυμάτων κάντε κλικ σε ένα μήνυμα για να το εμφανίσετε στο παράθυ-

ρο προεπισκόπησης ή κάντε διπλό κλικ επάνω

του για να το ανοίξετε στο δικό του παράθυρο

3 Στο παράθυρο μηνύματος κάντε κλικ στην επι-

λογή Απάντηση Απάντηση σε όλους ή Προώθηση για να απαντήσετε σε ένα

μήνυμα Όταν ολοκληρώσετε την απάντησή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απο-στολή Ή στη λίστα μηνυμάτων κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και επιλέξτε ανάλογα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση Για να ενεργοποιήσετε την προσάρτηση του αρχικού μηνύματος στην απάντηση ακολου-

θήστε τη διαδρομή Εργαλεία --gt Επιλογές και από την καρτέλα Αποστολή επιλέξτε το

Προσάρτηση του πρωτότυπου κειμένου κατά την απάντηση

Έτσι αν πατήσετε το κουμπί Απάντηση για να απαντήσετε σε μήνυμα που λάβατε στην

απάντησή σας θα συμπεριληφθεί και το περιεχόμενου του μηνύματος στο οποίο απαντάτε

για να γνωρίζει ο παραλήπτης σε τι ακριβώς αφορά η απάντησή σας

16

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bull Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και από το μενού Μήνυμα κάντε

κλικ στην εντολή Προώθηση

bull Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε παραλήπτη Δια-

χωρίστε κάθε όνομα με κόμμα ή ερωτηματικό ( )

bull Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποστο-λή της γραμμής εργαλείων

bull Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάντε κλικ στην πε-

ριοχή Από και στη συνέχεια κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με

τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα

bull Αν εργάζεστε χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εξερχόμε-να Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων

17

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από το Outlook

Express κάντε κλικ στο κου-

μπί Διευθύνσεις της γραμ-

μής εργαλείων ή από το με-

νού Εργαλεία επιλέξτε την

εντολή Βιβλίο διευθύνσε-ων

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από ένα παρά-

θυρο μηνύματος κάντε κλικ

στο εικονίδιο Προς Κοιν ή Ιδιαίτ κοιν

Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βι-

βλίο διευθύνσεών σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook Express ώστε όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα να προ-

στίθενται αυτόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων τα άτομα στα οποία απαντάτε Επιπλέον κάθε

φορά που στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα στο Outlook Express έχετε τη δυνατότητα να

προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη ή του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσθέσετε όλους τους παραλήπτες μιας απάντησης στο Βιβλίο διευθύνσε-ων

bull Στο Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

εντολή Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων όταν γίνεται απάντηση

Για να προσθέσετε ένα μεμονωμένο όνομα στο Βιβλίο διευθύνσεων από το Outlook Express

bull Στο μήνυμα που προβάλλετε ή στο οποίο απαντάτε κάντε δεξί κλικ στο όνομα του

ατόμου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων

bull Στη λίστα μηνυμάτων των Εισερχομένων ή κάποιου άλλου φακέλου αλληλογραφίας

δεξί κλικ σε ένα μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεων

18Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

1 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη

συνέχεια επιλέξτε την εντολή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ε-

παφή

3 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και

στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Νέα επαφή

4 Στην καρτέλα Όνομα συμπληρώστε τουλάχιστον τα πλαίσια Όνομα και Επώνυμο

για την επαφή Αυτό είναι το εμφανιζόμενο όνομα Απαιτείται εμφανιζόμενο όνομα για

κάθε επαφή Εάν πληκτρολογήσετε όνομα πατρώνυμο ή επώνυμο θα εμφανιστεί αυ-

τόματα στο πλαίσιο Εμφάνιση Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται πλη-

κτρολογώντας ένα διαφορετικό όνομα ή επιλέγοντας ένα από την αναπτυσσόμενη λί-

στα Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει παραλλαγές του ονόματος του πατρώνυμου ή

του επωνύμου καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Ψευδώνυμο ή στα

πλαίσιο Εταιρεία της καρτέλας Εργασία

5 Προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε σε καθεμία από τις άλλες καρτέ-

λες

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων

Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

Επιλέξτε τον τύπο βιβλίου διευθύνσεων ή αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα

Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων

1 Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Επιλέξτε μορφή για την εξαγωγή

3 Για να κάνετε εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας από το Outlook Express επιλέξτε

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Exchange Για να χρησιμοποιήσετε ένα

αρχείο με πληροφορίες διευθύνσεων οι οποίες είναι διαχωρισμένες με κόμμα επιλέξτε Αρ-

χείο κειμένου

4 Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή 19

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο όνομα ομάδας (ή ψευδώνυμο) που θα

χρησιμοποιήσετε για την ταυτόχρονη αποστολή ενός μηνύματος σε πολλές επαφές

Δημιουργήστε απλώς ένα όνομα ομάδας και προσθέστε μεμονωμένες επαφές στην

ομάδα Στη συνέχεια πληκτρολογήστε απλώς το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο

Προς όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε

μια ομάδα Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία της γραμμής εργαλείων και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα

3 Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας πληκτρο-

λογήστε το όνομα της ομάδας

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προσθέσετε άτομα σε μια ομάδα

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο από τη λίστα του Βιβλίου διευθύνσεων κάντε κλικ

στο κουμπί Επιλογή μελών και στη συνέχεια επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα του Βι-

βλίου διευθύνσεων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο απευθείας στην ομάδα χωρίς να προστεθεί το όνομα

στο Βιβλίο διευθύνσεων πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου του ατόμου στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο τόσο στην ομάδα όσο και στο Βιβλίο διευθύνσεων

κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή και συμπληρώστε τα ανάλογα στοιχεία

bull Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε προσθήκη έως ότου ολοκληρωθεί ο ορισμός

της ομάδας

Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων

bull Για να προσθέσετε ένα φάκελο στο μενού Αρχείο τοποθε-

τήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Στο πλαίσιο κει-

μένου Όνομα φακέλου πληκτρολογήστε το όνομα και στη

συνέχεια κάντε κλικ στη θέση που θέλετε να βρίσκεται ο νέος

φάκελος

20

bull Για να διαγράψετε ένα φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι Στο με-

νού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και κατόπιν κά-

ντε κλικ στην εντολή Διαγραφή

bull Για να μετακινηθείτε σε άλλο φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι

bull Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τους φακέλους Εισερχόμενα Απε-σταλμένα Διαγραμμένα ή Πρόχειρα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

21

1 Στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες μηνυ-

μάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αλληλογραφία

Οι κανόνες μηνυμάτων δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν για λογαριασμούς ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου IMAP ή HTTP

2 Αν αυτός είναι ο πρώτος κανόνας που δημιουργείτε προχωρήστε στο βήμα 3 Διαφο-

ρετικά στην καρτέλα Κανόνες μηνυμάτων κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία και συ-

νεχίστε στο βήμα 4

3 Επιλέξτε τις συνθήκες για τον κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Συνθήκες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

Μπορείτε να καθορίσετε πολλές συνθήκες για έναν κανόνα ή επιλέγοντας περισσότερα

από ένα πλαίσια ελέγχου Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση και της ενότητας Περιγραφή κα-

νόνα για να καθορίσετε αν πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες κανόνων πριν

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια (και) ή αν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από

αυτές (ή)

4 Καθορίστε τις ενέργειες του κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Ενέργειες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

5 Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες υπερ-συνδέσεις στην ενότητα Περιγραφή κανόνα

για να καθορίσετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες για τον κανόνα σας

Μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες λέξεις της ε-

νότητας Περιγραφή κανόνα για να καθορίσετε τα πρόσωπα ή τις λέξεις τα οποία θα θέλα-

τε να αναζητήσει το Outlook Express στα μηνύματα Αν εισαγάγετε πολλά πρόσωπα ή λέ-

ξεις ανά συνθήκη χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές των παραθύρων διαλόγου Επιλογή

ατόμων ή Πληκτρολόγηση συγκεκριμένων λέξεων για περαιτέρω προσαρμογή της συνθή-

κης

6 Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα κανόνα επιλέξτε το προεπιλεγμένο όνομα ή πληκτρολο-

γήστε νέο όνομα για τον κανόνα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK

22

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα επιλέγοντας έναν υπάρχοντα από την καρ-

τέλα Κανόνες μηνυμάτων και κάνοντας κλικ στην εντολή Αντιγραφή Αυτό είναι χρήσιμο

όταν ο νέος κανόνας που θέλετε να δημιουργήσετε είναι παρόμοιος με τον υπάρχοντα

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα από ένα μήνυμα επιλέγοντας ένα μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κύριο παράθυρο και στη συνέχεια στο μενού Μήνυμα

κάνοντας κλικ στην εντολή Δημιουργία κανόνα από μήνυμα Αυτό είναι χρήσιμο επειδή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

συμπληρώνει αυτόματα το όνομα του προσώπου στη γραμμή Από Ωστόσο καμία άλλη

πληροφορία του μηνύματος δεν εισάγεται στον κανόνα

Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποστέλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό να είστε βέβαιοι ότι τα

έγγραφα που στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι πλαστογραφημένα και να

είστε σίγουροι ότι τα μηνύματα που στέλνετε δεν μπορούν να παρεμποδιστούν και να δια-

βαστούν από κανένα άλλο εκτός από τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται

Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές ταυτότητες του Outlook Express μπορείτε να αποδείξετε

την ταυτότητά σας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τρόπο που είναι παρόμοιος με την

επίδειξη της άδειας οδήγησής σας κατά την εξαργύρωση μιας επιταγής Μπορείτε επίσης

να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για να κρυπτογραφήσετε μηνύματα διατηρώ-

ντας τα προσωπικά Οι ψηφιακές υπογραφές ενσωματώνουν την προδιαγραφή

SecureMultipurpose Internet Mail Extensions (SMIME) με στόχο την ασφάλεια του ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου

23

Πως λειτουργούν οι ψηφιακές υπογραφές Μια ψηφιακή υπογραφή αποτελείται από ένα δημόσιο κλειδί ένα ιδιωτικό κλειδί και μια

ψηφιακή υπογραφή Όταν υπογράφετε ψηφιακά τα μηνύματά σας προσθέτετε την ψηφια-

κή σας υπογραφή και το δημόσιο κλειδί στο μήνυμα Ο συνδυασμός ψηφιακής υπογραφής

και δημόσιου κλειδιού ονομάζεται πιστοποιητικό Με το Outlook Express μπορείτε να κα-

θορίσετε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους άλλους για να σας

στέλνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό

από το πιστοποιητικό υπογραφής σας

Οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή σας υπογραφή για να επαλη-

θεύσουν την ταυτότητά σας και μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο κλειδί

σας για να σας στείλουν κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο μπορείτε να

διαβάσετε μόνο εσείς χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό σας κλειδί Για να στείλετε κρυπτο-

γραφημένα μηνύματα το Βιβλίο διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακές υπογρα-

φές για τους παραλήπτες Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δημόσια

κλειδιά τους για να κρυπτογραφήσετε τα μηνύματα Όταν ένας παραλήπτης λαμβάνει ένα

κρυπτογραφημένο μήνυμα το ιδιωτικό του κλειδί χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογρά-

φηση του μηνύματος

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Πριν ξεκινήσετε την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει να αποκτήσετε

ψηφιακή ταυτότητα Στην περίπτωση που στέλνετε κρυπτογραφημένα μηνύματα το Βιβλίο

διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακή υπογραφή για κάθε παραλήπτη

Που εκδίδονται οι ψηφιακές ταυτότητες Οι ψηφιακές ταυτότητες εκδίδονται από ανεξάρτητες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Όταν

κάνετε αίτηση για ψηφιακή ταυτότητα στην τοποθεσία Web μιας αρχής έκδοσης πιστοποι-

ητικών η ταυτότητά σας επαληθεύεται πριν από την έκδοση της ταυτότητας Υπάρχουν

διαφορετικές κατηγορίες ψηφιακών ταυτοτήτων για πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων

αξιοπιστίας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της αρχής

έκδοσης πιστοποιητικών

Με ποιον τρόπο επαληθεύεται μια ψηφιακή ταυτότητα Με τον έλεγχο ανάκλησης μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός μηνύματος με

ψηφιακή υπογραφή Κατά την πραγματοποίηση ενός τέτοιου ελέγχου το Outlook Express

ζητά πληροφορίες για την ψηφιακή ταυτότητα από την κατάλληλη αρχή έκδοσης πιστοποι-

ητικών Η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στέλνει πίσω τις πληροφορίες για την κατάσταση

της ψηφιακής ταυτότητας συμπεριλαμβάνοντας αν η ψηφιακή ταυτότητα έχει ανακληθεί ή

όχι Οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών διατηρούν στοιχεία των πιστοποιητικών που έχουν

ανακληθεί εξαιτίας απώλειάς τους ή λήξης τους

24

Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει (και εξηγεί) μια σειρά εικονιδίων που θα συναντήσουμε

συχνά (ή λιγότερο συχνά) στο πρόγραμμα αυτό

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

25

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical

Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Δεν είχε καμιά

σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές Ήταν τεράστιος (τα μηχανήματα που τον αποτε-

λούσαν απαιτούσαν δωμάτια για να χωρέσουν) και λειτουργούσε με λυχνίες (δεν είχαν α-

κόμη εφευρεθεί ούτε τα τρανζίστορ) Ένα σημερινό καλό κομπιουτεράκι τσέπης έχει μεγα-

λύτερη υπολογιστική ισχύ από αυτήν του ENIAC

Το 1970 κατασκευάστηκε ο πρώτος ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας και δεικτική

συσκευή (ποντίκι) Ήταν ο Star ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Alan Kay και τους συ-

νεργάτες του στα εργαστήρια της εταιρείας Xerox

Το 1980 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας

και δεικτική συσκευή (ποντίκι) που ήταν ο Apple της Macintosh

Internet

26Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 δύο ειδικοί της πληροφορικής του πανεπιστημίου

UCLA της Καλιφόρνια οι Robert Taylor και JC Licklider ήταν οι πρώτοι που είχαν την

διαίσθηση ότι οι υπολογιστές επρόκειτο να αλλάξουν κι ότι κάποια στιγμή θα άρχιζαν να

επικοινωνούν μεταξύ τους Στις 21 Νοεμβρίου 1969 ιστορική ημερομηνία της πρώτης

σύνδεσης τα πανεπιστήμια UCSB (University of California Santa Barbara) University of

Utah και Stanford Research Institute συνδέθηκαν με έναν κόμβο (υπολογιστή) που βρι-

σκόταν στο UCLA και που τους επέτρεπε να κατευθύνουν προς τον παραλήπτη όπου κι

αν βρισκόταν στο δίκτυο το μήνυμα ενός απομακρυσμένου υπολογιστή

Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ (το γνωστό laquoΠεντάγωνοraquo) ήταν ενήμερο για τις προ-

σπάθειες αυτές και μάλιστα ήταν ο βασικός χρηματοδότης του προγράμματος Οι υπεύθυ-

νοι της άμυνας των ΗΠΑ ήθελαν ένα σύστημα επικοινωνίας απρόσβλητο από το ενδεχό-

μενο ενός πυρηνικού πολέμου και το δίκτυο των υπολογιστών έδειχνε να προσφέρει τη

λύση

Το 1969 λοιπόν ήταν η χρονιά που σηματοδότησε τη γένεση του Internet Το πρώτο

δίκτυο ονομάστηκε Arpanet από το όνομα της υπηρεσίας του αμερικάνικου υπουργείου

Άμυνας ARΡA (Advanced Research Project Agency Υπηρεσία Προωθημένων Ερευνητι-

κών Προγραμμάτων) και από το laquonetraquo που σημαίνει laquoδίκτυοraquo

Τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του αυτό που στη συνέχεια επρόκειτο να γίνει το

Internet χρησιμοποιούνταν κατrsquo αποκλειστικότητα από τους ειδήμονες της πληροφορικής

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το 1989 στο CERN (Centre Europeacuteen de Recherche Nucleacuteaire Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πυρηνικών Ερευνών) της Γενεύης γεννήθηκε το World Wide Web (www) το σύστημα με

το οποίο οι υπολογιστές όλου του κόσμου μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα κοινό δίκτυο

(ο παγκόσμιος ιστός των υπολογιστών)

Το 1993 ήρθε το Mosaic το πρώτο φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα laquoξεφυλλίσμα-

τοςraquo ιστοσελίδων Από τότε χρονολογείται η πραγματική είσοδος του Internet στην καθη-

μερινή ζωή εκατομμυρίων χρηστών Μετά το Mosaic ακολούθησε το Netscape δημιούρ-

γημα του ίδιου προγραμματιστή Marc Anderseen που ήταν ακόμα πιο φιλικό και επέτρεπε

ακόμα και στους μη ειδικούς να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες του Internet

Το 1995 εμφανίστηκαν τα Windows95 με ενσωματωμένο τον Internet Explorer το δη-

μοφιλέστερο ίσως πρόγραμμα laquoξεφυλλίσματοςraquo ιστοσελίδων

ΔΟΜΗ ΤΟΥ INTERNET

Το internet (στα ελληνικά το λέμε διαδίκτυο ή απλά δίκτυο) είναι όλοι οι υπολογιστές

του κόσμου που είναι συνδεμένοι μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα

και πληροφορίες 27Κάποιοι από τους υπολογιστές αυτούς είναι μόνιμα συνδεμένοι και βρίσκονται συνε-

χώς σε λειτουργία ενώ κάποιοι άλλοι συνδέονται και αποσυνδέονται Πχ στην πρώτη κα-

τηγορία ανήκουν οι υπολογιστές των εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες internet (αυ-

τούς τους υπολογιστές τους λέμε και servers) ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι προσωπικοί

υπολογιστές αυτοί που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας

Το World Wide Web ή απλά Web (στα ελληνικά το λέμε παγκόσμιο ιστό ή απλά ι-

στό) είναι το σύνολο των ιστοσελίδων (ή απλά σελίδων) που μπορούμε να δούμε με τη

βοήθεια ενός προγράμματος όπως ο Internet Explorer Επομένως αν θέλουμε να είμαστε

ακριβολόγοι ο Internet Explorer δεν είναι εξερευνητής του διαδικτύου όπως δηλώνει το

όνομά του αλλά εξερευνητής του παγκόσμιου ιστού

Σύμφωνα με τον δημιουργό του παγκόσμιου ιστού Tim Berners Lee laquoτο web είναι

το σύμπαν των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω διαδικτύου ένα συσ-

σωμάτωμα της ανθρώπινης γνώσηςraquo

Το site (στα ελληνικά το λέμε δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα ή απλά σελίδα ή διεύθυν-

ση) είναι ένας από τους υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο internet Για την ακρίβεια

είναι ένα αρχείο (ή μια ομάδα αρχείων) το οποίο βρίσκεται μέσα σrsquo έναν υπολογιστή που

είναι συνδεμένος στο internet Όταν πληκτρολογούμε μια laquoιντερνετικήraquo διεύθυνση (πχ

wwwasdagrdim01ab) στο πρόγραμμα Internet Explorer και επιχειρούμε να την δούμε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι ο υπολογιστής μας ψάχνει να βρει τον υπολογιστή

που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο και αφού τον βρει ψάχνει στα περιεχόμενα του υπο-

λογιστή (του σκληρού δίσκου του) να εντοπίσει το συγκεκριμένο αρχείο να το laquoανοίξειraquo και

να μας το παρουσιάσει

Οι υπηρεσίες του internet Οι υπηρεσίες που προσφέρει το internet είναι πολλές και δεν περιορίζονται μόνο στο

laquoξεφύλλισμαraquo των ιστοσελίδων

Μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(e-mail) με το οποίο μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε γραπτά μηνύματα αλλά

και αρχεία ήχου εικόνας ακόμη και βίντεο

Μια άλλη υπηρεσία είναι το chat η laquoκουβένταraquo με πολλούς άλλους χρήστες ταυτό-

χρονα Η κουβέντα γίνεται με πληκτρολόγηση αυτών που θέλουμε να πούμε (γιrsquo αυτό και

τα εισαγωγικά)

Τέλος η πιο εξελιγμένη ίσως υπηρεσία του internet είναι η τηλεδιάσκεψη δηλαδή η

δυνατότητα να βλέπουμε και να μιλάμε με άλλους ανθρώπους μέσω της οθόνης του υπο-

λογιστή Ένα είδος τηλεδιάσκεψης προσφέρεται μέσα από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα

των Windows με το πρόγραμμα NetMeeting το οποίο μετατρέπει τον υπολογιστή μας σε

βιντεοτηλέφωνο Βέβαια η καλή απόδοση του ήχου και της εικόνας εξαρτάται κυρίως από

την ταχύτητα του δικτύου το οποίο στην περίπτωση των οικιακών συνδέσεων δεν είναι

ακόμη τόσο γρήγορο

28

Για να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες του internet πρέπει να αγοράσουμε μια

σύνδεση στο internet από κάποιον παροχέα υπηρεσιών internet (Internet Service

Provider ISP) Στην Ελλάδα τέτοιοι παροχείς είναι πχ η otenet η Hellas On Line η

Forthnet κά Η αγορά της σύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο internet

την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παροχή χώρου για προσωπική ιστοσε-

λίδα Η πρόσβαση γίνεται μέσω του τηλεφώνου με τη χρήση κάποιου ονόματος χρήστη

(user name) και κάποιου κωδικού πρόσβασης (password) που μας δίνει ο παροχέας όταν

αγοράζουμε τη σύνδεση

Αρχική σελίδα Αν θέλουμε μπορούμε να ρυθμίσουμε τον Internet Explorer έτσι ώστε κάθε φορά που ξεκι-

νάει να εμφανίζει μια ορισμένη σελίδα Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό η συγκεκρι-

μένη σελίδα γίνεται η Αρχική σελίδα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να ορίσουμε μια σελίδα ως Αρχική σελίδα πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία και κάνου-

με κλικ στις Επιλογές Internet Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο Στην καρτέλα Γενικά

και στο πλαίσιο Αρχική σελίδα μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις

Οργάνωση των Αγαπημένων Μπορούμε να οργανώσουμε σε καταλόγους τις αγαπημένες μας ιστοσελίδες Αυτό γίνεται

ως εξής Στο μενού Αγαπημένα του Internet Explorer κάνουμε κλικ στο Οργάνωση των

Αγαπημένων Επιλέγουμε Δημιουργία Φακέλου δίνοντάς του ένα όνομα Για παράδειγμα

αν επιθυμούμε να τοποθετήσουμε σε αυτόν σελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος τον ο-

νομάζουμε Εκπαιδευτικές Σελίδες Αντίστοιχα αν θέλουμε ενημερωτικές σελίδες φτιάχνου-

με άλλον φάκελο που τον ονομάζουμε πχ Ενημέρωση κοκ Αφού οργανώσουμε τα Αγα-

πημένα έκτοτε κάθε ενδιαφέρουσα σελίδα την προσθέτουμε σε αυτά Πώς

Αγαπημένα Αν κάποια σελίδα που επισκεφθήκαμε μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την ξαναδούμε στο

μέλλον βάζουμε τη διεύθυνσή της στα Αγαπημένα Έτσι γλιτώνουμε τον κόπο να την ξα-

ναψάξουμε

29Την ώρα που η σελίδα είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αγαπημένα και κάνουμε κλικ

στην επιλογή Προσθήκη στα αγαπημένα Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο και μας

προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα προστεθεί η διεύθυνση της σελίδας στα αγαπημένα

Αν το όνομα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει

πιο εύκολα τη συγκεκριμένη σελίδα

Προσοχή στα Αγαπημένα αποθηκεύονται οι διευθύνσεις των σελίδων κι όχι το περιεχόμε-

νο τους

Αποθήκευση σελίδας Για να μην απασχολούμε την τηλεφωνική μας γραμμή μπορούμε αντί να διαβάζουμε τις

σελίδες (και κυρίως αυτές που έχουν πολύ κείμενο) να τις αποθηκεύσουμε Έτσι δε χρειά-

ζεται να είμαστε συνδεμένοι στο Internet για να τις δούμε

Την ώρα που η σελίδα που μας ενδιαφέρει είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αρχείο

και κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως Εμφανίζεται το παράθυρο Αποθήκευση

ιστοσελίδας και μας προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί η σελίδα Αν το όνο-

μα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει πιο εύκο-

λα τη συγκεκριμένη σελίδα

Όταν αποθηκεύουμε μια ιστοσελίδα δημιουργούνται συνήθως ένα αρχείο τύπου htm και

ένας φάκελος (το αρχείο δημιουργείται πάντοτε ο φάκελος μόνο όταν χρειάζεται) Και το

αρχείο και ο φάκελος έχουν το ίδιο όνομα Μέσα στο φάκελο αποθηκεύονται τα laquoστολίδιαraquo

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

της σελίδας δηλαδή οι εικόνες τα γραφικά κλπ ενώ στο αρχείο τύπου htm αποθηκεύεται

το κείμενο της σελίδας

Για να δούμε τη σελίδα αυτή offline (χωρίς δηλαδή να είμαστε συνδεμένοι στο Internet)

κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο τύπου htm που φέρει το όνομά της

Πλήκτρα Πίσω-Εμπρός Διακοπή Ανανέωση Αρχική

bull Την ώρα που είμαστε συνδεμένοι στο Internet και βλέπουμε σελίδες του ιστού θα δού-

με ότι είναι ενεργοποιημένα τα πλήκτρα Πίσω και Εμπρός του Internet Explorer Με αυτά

τα πλήκτρα μπορούμε να laquoξεφυλλίσουμεraquo τις σελίδες που έχουμε επισκεφτεί Προσοχή

το ξεφύλλισμα μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης Δη-

λαδή αν αποσυνδεθούμε από το Internet και στη συνέχεια ξανασυνδεθούμε τα πλήκτρα

και Πίσω και Εμπρός θα είναι ανενεργά Θα πρέπει να επισκεφτούμε πρώτα τουλάχιστον

μία σελίδα για να ενεργοποιηθούν

bull Αν δούμε ότι μια σελίδα που θέλουμε να δούμε αργεί να εμφανιστεί (να laquoκατέβειraquo όπως

συνήθως λέγεται) τότε μπορούμε να διακόψουμε τη διαδικασία laquoκατεβάσματοςraquo πατώ-

ντας το πλήκτρο Διακοπή (Το ίδιο συμβαίνει αν πατήσουμε το πλήκτρο Esc από το πλη-

κτρολόγιο) 30

bull Υπάρχουν σελίδες των οποίων το περιεχόμενο μεταβάλλεται συνεχώς Πχ οι σελίδες

της ΕΜΥ (httpwwwemygrhnmsgreekindex_html) ή η σελίδα του κυκλοφοριακού

χάρτη της Αθήνας (httpwwwtransportntuagrmapel) Αν έχουμε ανοιχτή μια τέτοια

σελίδα προκειμένου να δούμε αν το περιεχόμενό της έχει αλλαχτεί πατάμε το πλήκτρο

Ανανέωση Ένα άλλος τρόπος θα ήταν να την κλείσουμε και να την ξανανοίξουμε

bull Πατώντας το πλήκτρο Αρχική εμφανίζεται η σελίδα την οποία έχουμε ορίσει ως Aρχική

σελίδα του Internet Explorer

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

 • Προσαρμογή χώρου εργασίας
 • Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας
 • Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα
 • Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ιδιότητες μηνύματος
 • Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνωσμένα
 • Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε
 • Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων
 • Αποστολή διεθνών μηνυμάτων
 • Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμένου μηνύματος
 • Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο
 • Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα
 • Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα
 • Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο
 • Διαχείριση συνημμένου αρχείου
 • Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση
 • Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων
 • Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων
 • Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων
 • Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών
 • Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων
 • Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων
 • Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Υπολογιστές
 • Internet
Page 8: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε μήνυμα

bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανιστεί η εικόνα

bull Στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ

στην εντολή Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο εικόνας

bull Εισαγάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τη Διάταξη και την Απόσταση του αρχεί-

ου εικόνας

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή Εικόνα βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει

τη μορφοποίηση HTML2 κάνοντας κλικ στο μενού Μορφή

του παραθύρου μηνύματος και στη συνέχεια κάνοντας κλικ

στην επιλογή Εμπλουτισμένο κείμενο (HTML) Δίπλα

στην εντολή εμφανίζει ται μια μαύρη τελεία όταν

ενεργοποιηθεί

8

bull Αν οι παραλήπτες του μηνύματος δεν έχουν τη δυνατό-

τητα να προβάλουν τις σελίδες που έχετε εισαγάγει στο

μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές Στην

καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις HTML και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την εντολή Αποστολή εικόνων με μηνύματα Στη συνέχεια επαναλάβετε την αποστολή του μήνυματός σας

bull Για να εισαγάγετε μια εικόνα φόντου στο μήνυμά σας στο παράθυρο μηνύματος στο

μενού Μορφοποίηση τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φόντο και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να ανα-

ζητήσετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να λαμβάνετε ηχητική ειδοποίηση για νέα μηνύματα

1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές

2 HTML (Hypertext Markup Language) Η τυπική γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για έγγραφα του World Wide Web

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

2 Από την καρτέλα Γενικά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ηχητικό σήμα όταν λαμβά-νονται νέα μηνύματα

Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας 1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Φόντο και επιλέξτε Ήχος

2 Στο παράθυρο Ήχος Παρασκηνίου

επιλέξτε τον ήχο που επιθυμείτε και τις

σχετικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής του

ήχου

Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανίζεται η υπερ-σύνδεση ή το

κείμενο της ιστοσελίδας

bull Για να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Υπερ-σύνδεση Επιλέξτε τύπο αρχείου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη θέση ή τη

διεύθυνση της υπερ-σύνδεσης

9

bull Για να προσθέσετε μια σελίδα HTML στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Κείμενο από αρχείο Στo πλαίσιο Αρχεία τύπου επιλέξτε Αρχεία HTML και στη συνέ-

χεια βρείτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή μενού Υπερ-σύνδεση βεβαιωθείτε ότι έχετε

ενεργοποιήσει τη μορφοποίηση HTML Αν έχετε επιλέξει κάποια υπερ-σύνδεση από κείμενο μηνύματος επιλέξτε απλά το κείμενο

πριν δημιουργήσετε την υπερ-σύνδεση

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού τα-χυδρομείου

bull Όταν αποστέλλετε ένα νέο μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιο μή-

νυμα μπορείτε να αντιστοιχίσετε στο μήνυμα μια προτεραιότητα

έτσι ώστε ο παραλήπτης να γνωρίζει αν πρέπει να το διαβάσει

αμέσως (υψηλής προτεραιότητας) ή να το διαβάσει όταν του

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

επιτρέπει χρόνος του (χαμηλή προτεραιότητα) Ένα μήνυμα υψηλής προτεραιότητας έ-

χει δίπλα του ένα ερωτηματικό Η χαμηλή προτεραιότητα υποδεικνύεται από ένα κάτω βέλος

bull Στο παράθυρο Νέο μήνυμα κάντε κλικ στην επιλογή Προτεραιότητα της γραμμής ερ-

γαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε την προτεραιότητα που θέλετε Ή στο μενού Μήνυμα

τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορισμός προτεραιότητας και στη συ-

νέχεια επιλέξτε προτεραιότητα

bull

bull Η ρύθμιση αυτή αντιστοιχίζει την προτεραιότητα μόνο στο τρέχον μήνυμα

Ιδιότητες μηνύματος Για να προβάλετε όλες τις πληροφορίες σχετικά

με ένα μήνυμα (όπως το χρόνο αποστολής του)

στο μενού Αρχείο κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιό-τητες

10Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνω-σμένα bull Για να σημαδέψετε ένα μεμονωμένο μήνυμα

ως αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο επιλέξτε το μήνυμα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ

στις εντολές Σήμανση ως αναγνωσμένου ή

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου

bull Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

ομάδων συζήτησης σημειώνονται αυτόματα ως αναγνωσμένα αφού ανοίξουν για ένα συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αυτόματη σήμανση των

μηνυμάτων στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές κάντε κλικ στην καρ-

τέλα Ανάγνωση και στη συνέχεια καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου μετά την εμφάνισή του για x δευτερόλεπτα

Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε

bull Στο παράθυρο μηνύματος επιλέξτε το μενού Προβολή τοποθετήστε το δείκτη του πο-

ντικιού στην εντολή Κωδικοποίηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της

γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Το Outlook Express εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα χρησιμοποιώντας την προεπι-

λεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων εκτός αν η κεφαλίδα του μηνύματος

καθορίζει συγκεκριμένη κωδικοποίηση γλώσσας

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και

στην καρτέλα Ανάγνωση κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματο-σειρές

bull Επιλέξτε μια γλώσσα στο επάνω μέρος και στη συνέχεια

κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ως προεπιλεγμένου

Αποστολή διεθνών μηνυμάτων

bull Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα το μήνυμα αυτό αποστέλλεται με την ίδια κωδικοποίηση

γλώσσας όπως και το αρχικό μήνυμα Αν αλλάξετε την κωδικοποίηση γλώσσας στην απά-

ντησή σας οι αρχικοί χαρακτήρες ίσως να μην εμφανιστούν σωστά εκτός αν στέλνετε το

μήνυμα σε μορφή HTML (και το πρόγραμμα λήψης έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης μορφής

HTML) Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμα σε μορφή Unicode ωστόσο δεν έχουν

όλα τα προγράμματα ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων τη δυνατό-

τητα εμφάνισης μηνυμάτων σε μορφή Unicode3

11

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμέ-νου μηνύματος

bull Στο παράθυρο μηνύματος στο μενού Μορφή επιλέξτε την εντολή Κωδικοποίηση και

στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιή-

σετε

3 Τι είναι το Unicode Η κωδικοσελίδα Unicode προτείνει έναν και μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύ-στημα ανεξάρτητα από το λογισμικό ανεξάρτητα από τη γλώσσα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε τελική ανάλυση χειρίζονται απλώς αριθμούς Αποθηκεύουν γράμματα και άλλους χαρα-κτήρες αντιστοιχώντας στο καθένα τους από έναν αριθμό (ονομάζουμε μία τέτοια αντιστοιχία κωδικοσελίδα) Πριν την εφεύρεση του Unicode υπήρχαν εκατοντάδες διαφορετικές κωδικοσελίδες Λόγω περιορισμών μεγέθους όμως σε καμία κωδικοσελίδα δεν χωρούσαν αρκετοί χαρακτήρες λόγου χάριν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν πλήθος διαφορετικών κωδικοσελίδων για να καλύψει όλες τις γλώσσες των χωρών-μελών της Ακόμα και για μία και μόνη γλώσσα όπως πχ τα Αγγλικά μία κωδικοσελίδα δεν επαρκούσε για να καλύψει όλα τα γράμματα σημεία στίξης και τεχνικά σύμβολα ευρείας χρήσης Εκτός αυτού οι κωδικοσελίδες αυτές διαφωνούσαν μεταξύ τους Έτσι δύο κωδικοσελίδες μπορούσαν κάλλιστα να χρη-σιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς για τον ίδιο χαρακτήρα Κάθε υπολογιστής (και ιδίως εάν ήταν διακομιστής) έπρεπε να υποστηρίζει πλήθος διαφορετικών κωδικοσελί-δων ταυτόχρονα κάθε φορά που δεδομένα μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών κωδικοσελίδων ή λειτουργικών συστη-μάτων τα δεδομένα αυτά κινδύνευαν να αλλοιωθούν

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Τα νέα μηνύματα χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη ρύθμιση κωδικοποίησης για την

αποστολή μηνυμάτων

Για να ορίσετε την

προεπιλεγμένη

κωδικοποίηση για την

αποστολή μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία

κάντε κλικ στην εντολή

Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Διεθνείς ρυθμίσεις και στη συνέ-

χεια επιλέξτε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

bull Στη λίστα μηνυμάτων επιλέξτε το μήνυμα

bull Στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή 12

bull Για να ανακτήσετε ένα μήνυμα που έχει διαγραφεί ανοίξτε το φάκελο Διαγραμμένα

και στη συνέχεια σύρετε το μήνυμα πίσω στο φάκελο Εισερχόμενα ή σε άλλο φάκελο

bull Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αποθήκευση μηνυμάτων στο φάκελο Διαγραμ-μένα κατά την έξοδο από το Outlook Express στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενό-

τητα Επιλογές Στην καρτέλα Συντήρηση επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα κατά την έξοδο

bull Για να καταργήσετε όλα τα διαγραμμένα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο επιλέξτε το

φάκελο Διαγραμμένα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ στην εντολή Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα

Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή μηνυμάτων

από κάποιον χρήστη

Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο των μηνυμάτων

του Outlook Express τον αποστολέα του οποίου

θέλετε να αποκλείσετε και από τη γραμμή μενού

επιλέξτε Μήνυμα και στη συνέχεια Αποκλεισμός αποστολέα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα bull Για να άρετε τον αποκλεισμό πηγαίνετε

στο παράθυρο του Outlook Express και

από το μενού Εργαλεία επιλέγετε Κανόνες μηνυμάτων--gt Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων

bull Εμφανίζεται το παράθυρο Κανόνες μηνυμάτων και από την καρτέλα Αποκλει-σμένοι αποστολείς επιλέγετε αυτόν που

θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο Κατάρ-γηση

Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα Πολλοί διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων περιορίζουν το μέγεθος

των μηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Συνήθως το όριο αυτό είναι δύο

megabyte (2 MB) ανά μήνυμα συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων αρχείων 13

Με το Outlook Express μπορείτε να στείλετε μεγάλα μηνύματα ή αρχεία σε διακομιστές

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συζητήσεων οι οποίοι διαθέτουν όρια μεγέθους διασπώντας

τα μηνύματα σε μικρότερα τμήματα Όταν λαμβάνεται η ομάδα μηνυμάτων το πρόγραμμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα συνδυάζει σε ένα μήνυμα

Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί

Στις καρτέλες Αλληλογραφία ή Συζητήσεις κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

Από την καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάτμηση μηνυμάτων

που είναι μεγαλύτερα από x KB

Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή δίνουν τη δυνατότητα

στον παραλήπτη ενός μηνύματος να επαληθεύσει την ταυτότητά σας Η κρυπτογράφηση

ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτρέπει την ανάγνωσή του από άλλα πρό-

σωπα κατά την μεταφορά τους

Σύνθεση μηνύματος Για να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή στο μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Κρυ-

πτογράφηση

Σημείωση Για να κρυπτογραφήσετε ή να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα

πρέπει να διαθέτετε ψηφιακή ταυτότητα Εάν δεν διαθέτετε το Outlook Express θα σας ζη-

τήσει να αποκτήσετε μία

Διαχείριση συνημμένου αρχείου

Όταν σε κάποιο μήνυμα υπάρχει συνημμένο αρχείο εμφανίζεται δίπλα σε αυτό ένα εικονί-

διο συνδετήρα στη λίστα μηνυμάτων ως εξής

1 Στη λίστα των μηνυμάτων το μήνυμα έχει στα αριστερά του ένα συνδετήρα

2 Αν έχετε ενεργοποιήσει το Παράθυρο Προεπισκόπησης μηνυμάτων εμφανίζεται

στα αριστερά του ένας

συνδετήρας

14Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο

Στο παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ στο εικονίδιο συνδετήρα της κεφαλίδας του

μηνύματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου - ή - Στο επάνω μέρος του παραθύρου μηνύματος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συνημμένου

αρχείου της κεφαλίδας του μηνύματος Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο bull Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο από το παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ

στο εικονίδιο συνδετήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση συνημμένων

bull Αν ανοίξετε ένα μήνυμα χωρίς προεπισκόπηση το συνημμένο εμφανίζεται κάτω από το Θέμα

15

Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1 Στη λίστα Φάκελοι κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να διαβάσετε

2 Στη λίστα μηνυμάτων κάντε κλικ σε ένα μήνυμα για να το εμφανίσετε στο παράθυ-

ρο προεπισκόπησης ή κάντε διπλό κλικ επάνω

του για να το ανοίξετε στο δικό του παράθυρο

3 Στο παράθυρο μηνύματος κάντε κλικ στην επι-

λογή Απάντηση Απάντηση σε όλους ή Προώθηση για να απαντήσετε σε ένα

μήνυμα Όταν ολοκληρώσετε την απάντησή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απο-στολή Ή στη λίστα μηνυμάτων κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και επιλέξτε ανάλογα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση Για να ενεργοποιήσετε την προσάρτηση του αρχικού μηνύματος στην απάντηση ακολου-

θήστε τη διαδρομή Εργαλεία --gt Επιλογές και από την καρτέλα Αποστολή επιλέξτε το

Προσάρτηση του πρωτότυπου κειμένου κατά την απάντηση

Έτσι αν πατήσετε το κουμπί Απάντηση για να απαντήσετε σε μήνυμα που λάβατε στην

απάντησή σας θα συμπεριληφθεί και το περιεχόμενου του μηνύματος στο οποίο απαντάτε

για να γνωρίζει ο παραλήπτης σε τι ακριβώς αφορά η απάντησή σας

16

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bull Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και από το μενού Μήνυμα κάντε

κλικ στην εντολή Προώθηση

bull Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε παραλήπτη Δια-

χωρίστε κάθε όνομα με κόμμα ή ερωτηματικό ( )

bull Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποστο-λή της γραμμής εργαλείων

bull Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάντε κλικ στην πε-

ριοχή Από και στη συνέχεια κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με

τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα

bull Αν εργάζεστε χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εξερχόμε-να Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων

17

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από το Outlook

Express κάντε κλικ στο κου-

μπί Διευθύνσεις της γραμ-

μής εργαλείων ή από το με-

νού Εργαλεία επιλέξτε την

εντολή Βιβλίο διευθύνσε-ων

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από ένα παρά-

θυρο μηνύματος κάντε κλικ

στο εικονίδιο Προς Κοιν ή Ιδιαίτ κοιν

Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βι-

βλίο διευθύνσεών σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook Express ώστε όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα να προ-

στίθενται αυτόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων τα άτομα στα οποία απαντάτε Επιπλέον κάθε

φορά που στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα στο Outlook Express έχετε τη δυνατότητα να

προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη ή του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσθέσετε όλους τους παραλήπτες μιας απάντησης στο Βιβλίο διευθύνσε-ων

bull Στο Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

εντολή Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων όταν γίνεται απάντηση

Για να προσθέσετε ένα μεμονωμένο όνομα στο Βιβλίο διευθύνσεων από το Outlook Express

bull Στο μήνυμα που προβάλλετε ή στο οποίο απαντάτε κάντε δεξί κλικ στο όνομα του

ατόμου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων

bull Στη λίστα μηνυμάτων των Εισερχομένων ή κάποιου άλλου φακέλου αλληλογραφίας

δεξί κλικ σε ένα μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεων

18Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

1 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη

συνέχεια επιλέξτε την εντολή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ε-

παφή

3 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και

στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Νέα επαφή

4 Στην καρτέλα Όνομα συμπληρώστε τουλάχιστον τα πλαίσια Όνομα και Επώνυμο

για την επαφή Αυτό είναι το εμφανιζόμενο όνομα Απαιτείται εμφανιζόμενο όνομα για

κάθε επαφή Εάν πληκτρολογήσετε όνομα πατρώνυμο ή επώνυμο θα εμφανιστεί αυ-

τόματα στο πλαίσιο Εμφάνιση Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται πλη-

κτρολογώντας ένα διαφορετικό όνομα ή επιλέγοντας ένα από την αναπτυσσόμενη λί-

στα Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει παραλλαγές του ονόματος του πατρώνυμου ή

του επωνύμου καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Ψευδώνυμο ή στα

πλαίσιο Εταιρεία της καρτέλας Εργασία

5 Προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε σε καθεμία από τις άλλες καρτέ-

λες

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων

Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

Επιλέξτε τον τύπο βιβλίου διευθύνσεων ή αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα

Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων

1 Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Επιλέξτε μορφή για την εξαγωγή

3 Για να κάνετε εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας από το Outlook Express επιλέξτε

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Exchange Για να χρησιμοποιήσετε ένα

αρχείο με πληροφορίες διευθύνσεων οι οποίες είναι διαχωρισμένες με κόμμα επιλέξτε Αρ-

χείο κειμένου

4 Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή 19

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο όνομα ομάδας (ή ψευδώνυμο) που θα

χρησιμοποιήσετε για την ταυτόχρονη αποστολή ενός μηνύματος σε πολλές επαφές

Δημιουργήστε απλώς ένα όνομα ομάδας και προσθέστε μεμονωμένες επαφές στην

ομάδα Στη συνέχεια πληκτρολογήστε απλώς το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο

Προς όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε

μια ομάδα Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία της γραμμής εργαλείων και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα

3 Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας πληκτρο-

λογήστε το όνομα της ομάδας

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προσθέσετε άτομα σε μια ομάδα

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο από τη λίστα του Βιβλίου διευθύνσεων κάντε κλικ

στο κουμπί Επιλογή μελών και στη συνέχεια επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα του Βι-

βλίου διευθύνσεων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο απευθείας στην ομάδα χωρίς να προστεθεί το όνομα

στο Βιβλίο διευθύνσεων πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου του ατόμου στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο τόσο στην ομάδα όσο και στο Βιβλίο διευθύνσεων

κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή και συμπληρώστε τα ανάλογα στοιχεία

bull Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε προσθήκη έως ότου ολοκληρωθεί ο ορισμός

της ομάδας

Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων

bull Για να προσθέσετε ένα φάκελο στο μενού Αρχείο τοποθε-

τήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Στο πλαίσιο κει-

μένου Όνομα φακέλου πληκτρολογήστε το όνομα και στη

συνέχεια κάντε κλικ στη θέση που θέλετε να βρίσκεται ο νέος

φάκελος

20

bull Για να διαγράψετε ένα φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι Στο με-

νού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και κατόπιν κά-

ντε κλικ στην εντολή Διαγραφή

bull Για να μετακινηθείτε σε άλλο φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι

bull Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τους φακέλους Εισερχόμενα Απε-σταλμένα Διαγραμμένα ή Πρόχειρα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

21

1 Στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες μηνυ-

μάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αλληλογραφία

Οι κανόνες μηνυμάτων δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν για λογαριασμούς ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου IMAP ή HTTP

2 Αν αυτός είναι ο πρώτος κανόνας που δημιουργείτε προχωρήστε στο βήμα 3 Διαφο-

ρετικά στην καρτέλα Κανόνες μηνυμάτων κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία και συ-

νεχίστε στο βήμα 4

3 Επιλέξτε τις συνθήκες για τον κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Συνθήκες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

Μπορείτε να καθορίσετε πολλές συνθήκες για έναν κανόνα ή επιλέγοντας περισσότερα

από ένα πλαίσια ελέγχου Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση και της ενότητας Περιγραφή κα-

νόνα για να καθορίσετε αν πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες κανόνων πριν

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια (και) ή αν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από

αυτές (ή)

4 Καθορίστε τις ενέργειες του κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Ενέργειες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

5 Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες υπερ-συνδέσεις στην ενότητα Περιγραφή κανόνα

για να καθορίσετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες για τον κανόνα σας

Μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες λέξεις της ε-

νότητας Περιγραφή κανόνα για να καθορίσετε τα πρόσωπα ή τις λέξεις τα οποία θα θέλα-

τε να αναζητήσει το Outlook Express στα μηνύματα Αν εισαγάγετε πολλά πρόσωπα ή λέ-

ξεις ανά συνθήκη χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές των παραθύρων διαλόγου Επιλογή

ατόμων ή Πληκτρολόγηση συγκεκριμένων λέξεων για περαιτέρω προσαρμογή της συνθή-

κης

6 Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα κανόνα επιλέξτε το προεπιλεγμένο όνομα ή πληκτρολο-

γήστε νέο όνομα για τον κανόνα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK

22

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα επιλέγοντας έναν υπάρχοντα από την καρ-

τέλα Κανόνες μηνυμάτων και κάνοντας κλικ στην εντολή Αντιγραφή Αυτό είναι χρήσιμο

όταν ο νέος κανόνας που θέλετε να δημιουργήσετε είναι παρόμοιος με τον υπάρχοντα

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα από ένα μήνυμα επιλέγοντας ένα μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κύριο παράθυρο και στη συνέχεια στο μενού Μήνυμα

κάνοντας κλικ στην εντολή Δημιουργία κανόνα από μήνυμα Αυτό είναι χρήσιμο επειδή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

συμπληρώνει αυτόματα το όνομα του προσώπου στη γραμμή Από Ωστόσο καμία άλλη

πληροφορία του μηνύματος δεν εισάγεται στον κανόνα

Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποστέλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό να είστε βέβαιοι ότι τα

έγγραφα που στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι πλαστογραφημένα και να

είστε σίγουροι ότι τα μηνύματα που στέλνετε δεν μπορούν να παρεμποδιστούν και να δια-

βαστούν από κανένα άλλο εκτός από τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται

Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές ταυτότητες του Outlook Express μπορείτε να αποδείξετε

την ταυτότητά σας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τρόπο που είναι παρόμοιος με την

επίδειξη της άδειας οδήγησής σας κατά την εξαργύρωση μιας επιταγής Μπορείτε επίσης

να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για να κρυπτογραφήσετε μηνύματα διατηρώ-

ντας τα προσωπικά Οι ψηφιακές υπογραφές ενσωματώνουν την προδιαγραφή

SecureMultipurpose Internet Mail Extensions (SMIME) με στόχο την ασφάλεια του ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου

23

Πως λειτουργούν οι ψηφιακές υπογραφές Μια ψηφιακή υπογραφή αποτελείται από ένα δημόσιο κλειδί ένα ιδιωτικό κλειδί και μια

ψηφιακή υπογραφή Όταν υπογράφετε ψηφιακά τα μηνύματά σας προσθέτετε την ψηφια-

κή σας υπογραφή και το δημόσιο κλειδί στο μήνυμα Ο συνδυασμός ψηφιακής υπογραφής

και δημόσιου κλειδιού ονομάζεται πιστοποιητικό Με το Outlook Express μπορείτε να κα-

θορίσετε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους άλλους για να σας

στέλνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό

από το πιστοποιητικό υπογραφής σας

Οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή σας υπογραφή για να επαλη-

θεύσουν την ταυτότητά σας και μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο κλειδί

σας για να σας στείλουν κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο μπορείτε να

διαβάσετε μόνο εσείς χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό σας κλειδί Για να στείλετε κρυπτο-

γραφημένα μηνύματα το Βιβλίο διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακές υπογρα-

φές για τους παραλήπτες Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δημόσια

κλειδιά τους για να κρυπτογραφήσετε τα μηνύματα Όταν ένας παραλήπτης λαμβάνει ένα

κρυπτογραφημένο μήνυμα το ιδιωτικό του κλειδί χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογρά-

φηση του μηνύματος

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Πριν ξεκινήσετε την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει να αποκτήσετε

ψηφιακή ταυτότητα Στην περίπτωση που στέλνετε κρυπτογραφημένα μηνύματα το Βιβλίο

διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακή υπογραφή για κάθε παραλήπτη

Που εκδίδονται οι ψηφιακές ταυτότητες Οι ψηφιακές ταυτότητες εκδίδονται από ανεξάρτητες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Όταν

κάνετε αίτηση για ψηφιακή ταυτότητα στην τοποθεσία Web μιας αρχής έκδοσης πιστοποι-

ητικών η ταυτότητά σας επαληθεύεται πριν από την έκδοση της ταυτότητας Υπάρχουν

διαφορετικές κατηγορίες ψηφιακών ταυτοτήτων για πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων

αξιοπιστίας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της αρχής

έκδοσης πιστοποιητικών

Με ποιον τρόπο επαληθεύεται μια ψηφιακή ταυτότητα Με τον έλεγχο ανάκλησης μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός μηνύματος με

ψηφιακή υπογραφή Κατά την πραγματοποίηση ενός τέτοιου ελέγχου το Outlook Express

ζητά πληροφορίες για την ψηφιακή ταυτότητα από την κατάλληλη αρχή έκδοσης πιστοποι-

ητικών Η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στέλνει πίσω τις πληροφορίες για την κατάσταση

της ψηφιακής ταυτότητας συμπεριλαμβάνοντας αν η ψηφιακή ταυτότητα έχει ανακληθεί ή

όχι Οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών διατηρούν στοιχεία των πιστοποιητικών που έχουν

ανακληθεί εξαιτίας απώλειάς τους ή λήξης τους

24

Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει (και εξηγεί) μια σειρά εικονιδίων που θα συναντήσουμε

συχνά (ή λιγότερο συχνά) στο πρόγραμμα αυτό

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

25

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical

Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Δεν είχε καμιά

σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές Ήταν τεράστιος (τα μηχανήματα που τον αποτε-

λούσαν απαιτούσαν δωμάτια για να χωρέσουν) και λειτουργούσε με λυχνίες (δεν είχαν α-

κόμη εφευρεθεί ούτε τα τρανζίστορ) Ένα σημερινό καλό κομπιουτεράκι τσέπης έχει μεγα-

λύτερη υπολογιστική ισχύ από αυτήν του ENIAC

Το 1970 κατασκευάστηκε ο πρώτος ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας και δεικτική

συσκευή (ποντίκι) Ήταν ο Star ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Alan Kay και τους συ-

νεργάτες του στα εργαστήρια της εταιρείας Xerox

Το 1980 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας

και δεικτική συσκευή (ποντίκι) που ήταν ο Apple της Macintosh

Internet

26Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 δύο ειδικοί της πληροφορικής του πανεπιστημίου

UCLA της Καλιφόρνια οι Robert Taylor και JC Licklider ήταν οι πρώτοι που είχαν την

διαίσθηση ότι οι υπολογιστές επρόκειτο να αλλάξουν κι ότι κάποια στιγμή θα άρχιζαν να

επικοινωνούν μεταξύ τους Στις 21 Νοεμβρίου 1969 ιστορική ημερομηνία της πρώτης

σύνδεσης τα πανεπιστήμια UCSB (University of California Santa Barbara) University of

Utah και Stanford Research Institute συνδέθηκαν με έναν κόμβο (υπολογιστή) που βρι-

σκόταν στο UCLA και που τους επέτρεπε να κατευθύνουν προς τον παραλήπτη όπου κι

αν βρισκόταν στο δίκτυο το μήνυμα ενός απομακρυσμένου υπολογιστή

Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ (το γνωστό laquoΠεντάγωνοraquo) ήταν ενήμερο για τις προ-

σπάθειες αυτές και μάλιστα ήταν ο βασικός χρηματοδότης του προγράμματος Οι υπεύθυ-

νοι της άμυνας των ΗΠΑ ήθελαν ένα σύστημα επικοινωνίας απρόσβλητο από το ενδεχό-

μενο ενός πυρηνικού πολέμου και το δίκτυο των υπολογιστών έδειχνε να προσφέρει τη

λύση

Το 1969 λοιπόν ήταν η χρονιά που σηματοδότησε τη γένεση του Internet Το πρώτο

δίκτυο ονομάστηκε Arpanet από το όνομα της υπηρεσίας του αμερικάνικου υπουργείου

Άμυνας ARΡA (Advanced Research Project Agency Υπηρεσία Προωθημένων Ερευνητι-

κών Προγραμμάτων) και από το laquonetraquo που σημαίνει laquoδίκτυοraquo

Τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του αυτό που στη συνέχεια επρόκειτο να γίνει το

Internet χρησιμοποιούνταν κατrsquo αποκλειστικότητα από τους ειδήμονες της πληροφορικής

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το 1989 στο CERN (Centre Europeacuteen de Recherche Nucleacuteaire Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πυρηνικών Ερευνών) της Γενεύης γεννήθηκε το World Wide Web (www) το σύστημα με

το οποίο οι υπολογιστές όλου του κόσμου μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα κοινό δίκτυο

(ο παγκόσμιος ιστός των υπολογιστών)

Το 1993 ήρθε το Mosaic το πρώτο φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα laquoξεφυλλίσμα-

τοςraquo ιστοσελίδων Από τότε χρονολογείται η πραγματική είσοδος του Internet στην καθη-

μερινή ζωή εκατομμυρίων χρηστών Μετά το Mosaic ακολούθησε το Netscape δημιούρ-

γημα του ίδιου προγραμματιστή Marc Anderseen που ήταν ακόμα πιο φιλικό και επέτρεπε

ακόμα και στους μη ειδικούς να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες του Internet

Το 1995 εμφανίστηκαν τα Windows95 με ενσωματωμένο τον Internet Explorer το δη-

μοφιλέστερο ίσως πρόγραμμα laquoξεφυλλίσματοςraquo ιστοσελίδων

ΔΟΜΗ ΤΟΥ INTERNET

Το internet (στα ελληνικά το λέμε διαδίκτυο ή απλά δίκτυο) είναι όλοι οι υπολογιστές

του κόσμου που είναι συνδεμένοι μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα

και πληροφορίες 27Κάποιοι από τους υπολογιστές αυτούς είναι μόνιμα συνδεμένοι και βρίσκονται συνε-

χώς σε λειτουργία ενώ κάποιοι άλλοι συνδέονται και αποσυνδέονται Πχ στην πρώτη κα-

τηγορία ανήκουν οι υπολογιστές των εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες internet (αυ-

τούς τους υπολογιστές τους λέμε και servers) ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι προσωπικοί

υπολογιστές αυτοί που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας

Το World Wide Web ή απλά Web (στα ελληνικά το λέμε παγκόσμιο ιστό ή απλά ι-

στό) είναι το σύνολο των ιστοσελίδων (ή απλά σελίδων) που μπορούμε να δούμε με τη

βοήθεια ενός προγράμματος όπως ο Internet Explorer Επομένως αν θέλουμε να είμαστε

ακριβολόγοι ο Internet Explorer δεν είναι εξερευνητής του διαδικτύου όπως δηλώνει το

όνομά του αλλά εξερευνητής του παγκόσμιου ιστού

Σύμφωνα με τον δημιουργό του παγκόσμιου ιστού Tim Berners Lee laquoτο web είναι

το σύμπαν των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω διαδικτύου ένα συσ-

σωμάτωμα της ανθρώπινης γνώσηςraquo

Το site (στα ελληνικά το λέμε δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα ή απλά σελίδα ή διεύθυν-

ση) είναι ένας από τους υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο internet Για την ακρίβεια

είναι ένα αρχείο (ή μια ομάδα αρχείων) το οποίο βρίσκεται μέσα σrsquo έναν υπολογιστή που

είναι συνδεμένος στο internet Όταν πληκτρολογούμε μια laquoιντερνετικήraquo διεύθυνση (πχ

wwwasdagrdim01ab) στο πρόγραμμα Internet Explorer και επιχειρούμε να την δούμε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι ο υπολογιστής μας ψάχνει να βρει τον υπολογιστή

που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο και αφού τον βρει ψάχνει στα περιεχόμενα του υπο-

λογιστή (του σκληρού δίσκου του) να εντοπίσει το συγκεκριμένο αρχείο να το laquoανοίξειraquo και

να μας το παρουσιάσει

Οι υπηρεσίες του internet Οι υπηρεσίες που προσφέρει το internet είναι πολλές και δεν περιορίζονται μόνο στο

laquoξεφύλλισμαraquo των ιστοσελίδων

Μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(e-mail) με το οποίο μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε γραπτά μηνύματα αλλά

και αρχεία ήχου εικόνας ακόμη και βίντεο

Μια άλλη υπηρεσία είναι το chat η laquoκουβένταraquo με πολλούς άλλους χρήστες ταυτό-

χρονα Η κουβέντα γίνεται με πληκτρολόγηση αυτών που θέλουμε να πούμε (γιrsquo αυτό και

τα εισαγωγικά)

Τέλος η πιο εξελιγμένη ίσως υπηρεσία του internet είναι η τηλεδιάσκεψη δηλαδή η

δυνατότητα να βλέπουμε και να μιλάμε με άλλους ανθρώπους μέσω της οθόνης του υπο-

λογιστή Ένα είδος τηλεδιάσκεψης προσφέρεται μέσα από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα

των Windows με το πρόγραμμα NetMeeting το οποίο μετατρέπει τον υπολογιστή μας σε

βιντεοτηλέφωνο Βέβαια η καλή απόδοση του ήχου και της εικόνας εξαρτάται κυρίως από

την ταχύτητα του δικτύου το οποίο στην περίπτωση των οικιακών συνδέσεων δεν είναι

ακόμη τόσο γρήγορο

28

Για να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες του internet πρέπει να αγοράσουμε μια

σύνδεση στο internet από κάποιον παροχέα υπηρεσιών internet (Internet Service

Provider ISP) Στην Ελλάδα τέτοιοι παροχείς είναι πχ η otenet η Hellas On Line η

Forthnet κά Η αγορά της σύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο internet

την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παροχή χώρου για προσωπική ιστοσε-

λίδα Η πρόσβαση γίνεται μέσω του τηλεφώνου με τη χρήση κάποιου ονόματος χρήστη

(user name) και κάποιου κωδικού πρόσβασης (password) που μας δίνει ο παροχέας όταν

αγοράζουμε τη σύνδεση

Αρχική σελίδα Αν θέλουμε μπορούμε να ρυθμίσουμε τον Internet Explorer έτσι ώστε κάθε φορά που ξεκι-

νάει να εμφανίζει μια ορισμένη σελίδα Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό η συγκεκρι-

μένη σελίδα γίνεται η Αρχική σελίδα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να ορίσουμε μια σελίδα ως Αρχική σελίδα πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία και κάνου-

με κλικ στις Επιλογές Internet Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο Στην καρτέλα Γενικά

και στο πλαίσιο Αρχική σελίδα μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις

Οργάνωση των Αγαπημένων Μπορούμε να οργανώσουμε σε καταλόγους τις αγαπημένες μας ιστοσελίδες Αυτό γίνεται

ως εξής Στο μενού Αγαπημένα του Internet Explorer κάνουμε κλικ στο Οργάνωση των

Αγαπημένων Επιλέγουμε Δημιουργία Φακέλου δίνοντάς του ένα όνομα Για παράδειγμα

αν επιθυμούμε να τοποθετήσουμε σε αυτόν σελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος τον ο-

νομάζουμε Εκπαιδευτικές Σελίδες Αντίστοιχα αν θέλουμε ενημερωτικές σελίδες φτιάχνου-

με άλλον φάκελο που τον ονομάζουμε πχ Ενημέρωση κοκ Αφού οργανώσουμε τα Αγα-

πημένα έκτοτε κάθε ενδιαφέρουσα σελίδα την προσθέτουμε σε αυτά Πώς

Αγαπημένα Αν κάποια σελίδα που επισκεφθήκαμε μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την ξαναδούμε στο

μέλλον βάζουμε τη διεύθυνσή της στα Αγαπημένα Έτσι γλιτώνουμε τον κόπο να την ξα-

ναψάξουμε

29Την ώρα που η σελίδα είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αγαπημένα και κάνουμε κλικ

στην επιλογή Προσθήκη στα αγαπημένα Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο και μας

προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα προστεθεί η διεύθυνση της σελίδας στα αγαπημένα

Αν το όνομα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει

πιο εύκολα τη συγκεκριμένη σελίδα

Προσοχή στα Αγαπημένα αποθηκεύονται οι διευθύνσεις των σελίδων κι όχι το περιεχόμε-

νο τους

Αποθήκευση σελίδας Για να μην απασχολούμε την τηλεφωνική μας γραμμή μπορούμε αντί να διαβάζουμε τις

σελίδες (και κυρίως αυτές που έχουν πολύ κείμενο) να τις αποθηκεύσουμε Έτσι δε χρειά-

ζεται να είμαστε συνδεμένοι στο Internet για να τις δούμε

Την ώρα που η σελίδα που μας ενδιαφέρει είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αρχείο

και κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως Εμφανίζεται το παράθυρο Αποθήκευση

ιστοσελίδας και μας προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί η σελίδα Αν το όνο-

μα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει πιο εύκο-

λα τη συγκεκριμένη σελίδα

Όταν αποθηκεύουμε μια ιστοσελίδα δημιουργούνται συνήθως ένα αρχείο τύπου htm και

ένας φάκελος (το αρχείο δημιουργείται πάντοτε ο φάκελος μόνο όταν χρειάζεται) Και το

αρχείο και ο φάκελος έχουν το ίδιο όνομα Μέσα στο φάκελο αποθηκεύονται τα laquoστολίδιαraquo

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

της σελίδας δηλαδή οι εικόνες τα γραφικά κλπ ενώ στο αρχείο τύπου htm αποθηκεύεται

το κείμενο της σελίδας

Για να δούμε τη σελίδα αυτή offline (χωρίς δηλαδή να είμαστε συνδεμένοι στο Internet)

κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο τύπου htm που φέρει το όνομά της

Πλήκτρα Πίσω-Εμπρός Διακοπή Ανανέωση Αρχική

bull Την ώρα που είμαστε συνδεμένοι στο Internet και βλέπουμε σελίδες του ιστού θα δού-

με ότι είναι ενεργοποιημένα τα πλήκτρα Πίσω και Εμπρός του Internet Explorer Με αυτά

τα πλήκτρα μπορούμε να laquoξεφυλλίσουμεraquo τις σελίδες που έχουμε επισκεφτεί Προσοχή

το ξεφύλλισμα μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης Δη-

λαδή αν αποσυνδεθούμε από το Internet και στη συνέχεια ξανασυνδεθούμε τα πλήκτρα

και Πίσω και Εμπρός θα είναι ανενεργά Θα πρέπει να επισκεφτούμε πρώτα τουλάχιστον

μία σελίδα για να ενεργοποιηθούν

bull Αν δούμε ότι μια σελίδα που θέλουμε να δούμε αργεί να εμφανιστεί (να laquoκατέβειraquo όπως

συνήθως λέγεται) τότε μπορούμε να διακόψουμε τη διαδικασία laquoκατεβάσματοςraquo πατώ-

ντας το πλήκτρο Διακοπή (Το ίδιο συμβαίνει αν πατήσουμε το πλήκτρο Esc από το πλη-

κτρολόγιο) 30

bull Υπάρχουν σελίδες των οποίων το περιεχόμενο μεταβάλλεται συνεχώς Πχ οι σελίδες

της ΕΜΥ (httpwwwemygrhnmsgreekindex_html) ή η σελίδα του κυκλοφοριακού

χάρτη της Αθήνας (httpwwwtransportntuagrmapel) Αν έχουμε ανοιχτή μια τέτοια

σελίδα προκειμένου να δούμε αν το περιεχόμενό της έχει αλλαχτεί πατάμε το πλήκτρο

Ανανέωση Ένα άλλος τρόπος θα ήταν να την κλείσουμε και να την ξανανοίξουμε

bull Πατώντας το πλήκτρο Αρχική εμφανίζεται η σελίδα την οποία έχουμε ορίσει ως Aρχική

σελίδα του Internet Explorer

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

 • Προσαρμογή χώρου εργασίας
 • Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας
 • Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα
 • Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ιδιότητες μηνύματος
 • Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνωσμένα
 • Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε
 • Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων
 • Αποστολή διεθνών μηνυμάτων
 • Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμένου μηνύματος
 • Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο
 • Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα
 • Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα
 • Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο
 • Διαχείριση συνημμένου αρχείου
 • Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση
 • Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων
 • Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων
 • Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων
 • Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών
 • Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων
 • Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων
 • Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Υπολογιστές
 • Internet
Page 9: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

2 Από την καρτέλα Γενικά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ηχητικό σήμα όταν λαμβά-νονται νέα μηνύματα

Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας 1 Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Φόντο και επιλέξτε Ήχος

2 Στο παράθυρο Ήχος Παρασκηνίου

επιλέξτε τον ήχο που επιθυμείτε και τις

σχετικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής του

ήχου

Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα bull Κάντε κλικ στο σημείο του μηνύματος όπου θέλετε να εμφανίζεται η υπερ-σύνδεση ή το

κείμενο της ιστοσελίδας

bull Για να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Υπερ-σύνδεση Επιλέξτε τύπο αρχείου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη θέση ή τη

διεύθυνση της υπερ-σύνδεσης

9

bull Για να προσθέσετε μια σελίδα HTML στο μενού Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή

Κείμενο από αρχείο Στo πλαίσιο Αρχεία τύπου επιλέξτε Αρχεία HTML και στη συνέ-

χεια βρείτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε

bull Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε την εντολή μενού Υπερ-σύνδεση βεβαιωθείτε ότι έχετε

ενεργοποιήσει τη μορφοποίηση HTML Αν έχετε επιλέξει κάποια υπερ-σύνδεση από κείμενο μηνύματος επιλέξτε απλά το κείμενο

πριν δημιουργήσετε την υπερ-σύνδεση

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού τα-χυδρομείου

bull Όταν αποστέλλετε ένα νέο μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιο μή-

νυμα μπορείτε να αντιστοιχίσετε στο μήνυμα μια προτεραιότητα

έτσι ώστε ο παραλήπτης να γνωρίζει αν πρέπει να το διαβάσει

αμέσως (υψηλής προτεραιότητας) ή να το διαβάσει όταν του

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

επιτρέπει χρόνος του (χαμηλή προτεραιότητα) Ένα μήνυμα υψηλής προτεραιότητας έ-

χει δίπλα του ένα ερωτηματικό Η χαμηλή προτεραιότητα υποδεικνύεται από ένα κάτω βέλος

bull Στο παράθυρο Νέο μήνυμα κάντε κλικ στην επιλογή Προτεραιότητα της γραμμής ερ-

γαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε την προτεραιότητα που θέλετε Ή στο μενού Μήνυμα

τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορισμός προτεραιότητας και στη συ-

νέχεια επιλέξτε προτεραιότητα

bull

bull Η ρύθμιση αυτή αντιστοιχίζει την προτεραιότητα μόνο στο τρέχον μήνυμα

Ιδιότητες μηνύματος Για να προβάλετε όλες τις πληροφορίες σχετικά

με ένα μήνυμα (όπως το χρόνο αποστολής του)

στο μενού Αρχείο κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιό-τητες

10Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνω-σμένα bull Για να σημαδέψετε ένα μεμονωμένο μήνυμα

ως αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο επιλέξτε το μήνυμα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ

στις εντολές Σήμανση ως αναγνωσμένου ή

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου

bull Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

ομάδων συζήτησης σημειώνονται αυτόματα ως αναγνωσμένα αφού ανοίξουν για ένα συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αυτόματη σήμανση των

μηνυμάτων στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές κάντε κλικ στην καρ-

τέλα Ανάγνωση και στη συνέχεια καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου μετά την εμφάνισή του για x δευτερόλεπτα

Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε

bull Στο παράθυρο μηνύματος επιλέξτε το μενού Προβολή τοποθετήστε το δείκτη του πο-

ντικιού στην εντολή Κωδικοποίηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της

γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Το Outlook Express εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα χρησιμοποιώντας την προεπι-

λεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων εκτός αν η κεφαλίδα του μηνύματος

καθορίζει συγκεκριμένη κωδικοποίηση γλώσσας

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και

στην καρτέλα Ανάγνωση κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματο-σειρές

bull Επιλέξτε μια γλώσσα στο επάνω μέρος και στη συνέχεια

κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ως προεπιλεγμένου

Αποστολή διεθνών μηνυμάτων

bull Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα το μήνυμα αυτό αποστέλλεται με την ίδια κωδικοποίηση

γλώσσας όπως και το αρχικό μήνυμα Αν αλλάξετε την κωδικοποίηση γλώσσας στην απά-

ντησή σας οι αρχικοί χαρακτήρες ίσως να μην εμφανιστούν σωστά εκτός αν στέλνετε το

μήνυμα σε μορφή HTML (και το πρόγραμμα λήψης έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης μορφής

HTML) Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμα σε μορφή Unicode ωστόσο δεν έχουν

όλα τα προγράμματα ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων τη δυνατό-

τητα εμφάνισης μηνυμάτων σε μορφή Unicode3

11

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμέ-νου μηνύματος

bull Στο παράθυρο μηνύματος στο μενού Μορφή επιλέξτε την εντολή Κωδικοποίηση και

στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιή-

σετε

3 Τι είναι το Unicode Η κωδικοσελίδα Unicode προτείνει έναν και μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύ-στημα ανεξάρτητα από το λογισμικό ανεξάρτητα από τη γλώσσα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε τελική ανάλυση χειρίζονται απλώς αριθμούς Αποθηκεύουν γράμματα και άλλους χαρα-κτήρες αντιστοιχώντας στο καθένα τους από έναν αριθμό (ονομάζουμε μία τέτοια αντιστοιχία κωδικοσελίδα) Πριν την εφεύρεση του Unicode υπήρχαν εκατοντάδες διαφορετικές κωδικοσελίδες Λόγω περιορισμών μεγέθους όμως σε καμία κωδικοσελίδα δεν χωρούσαν αρκετοί χαρακτήρες λόγου χάριν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν πλήθος διαφορετικών κωδικοσελίδων για να καλύψει όλες τις γλώσσες των χωρών-μελών της Ακόμα και για μία και μόνη γλώσσα όπως πχ τα Αγγλικά μία κωδικοσελίδα δεν επαρκούσε για να καλύψει όλα τα γράμματα σημεία στίξης και τεχνικά σύμβολα ευρείας χρήσης Εκτός αυτού οι κωδικοσελίδες αυτές διαφωνούσαν μεταξύ τους Έτσι δύο κωδικοσελίδες μπορούσαν κάλλιστα να χρη-σιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς για τον ίδιο χαρακτήρα Κάθε υπολογιστής (και ιδίως εάν ήταν διακομιστής) έπρεπε να υποστηρίζει πλήθος διαφορετικών κωδικοσελί-δων ταυτόχρονα κάθε φορά που δεδομένα μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών κωδικοσελίδων ή λειτουργικών συστη-μάτων τα δεδομένα αυτά κινδύνευαν να αλλοιωθούν

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Τα νέα μηνύματα χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη ρύθμιση κωδικοποίησης για την

αποστολή μηνυμάτων

Για να ορίσετε την

προεπιλεγμένη

κωδικοποίηση για την

αποστολή μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία

κάντε κλικ στην εντολή

Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Διεθνείς ρυθμίσεις και στη συνέ-

χεια επιλέξτε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

bull Στη λίστα μηνυμάτων επιλέξτε το μήνυμα

bull Στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή 12

bull Για να ανακτήσετε ένα μήνυμα που έχει διαγραφεί ανοίξτε το φάκελο Διαγραμμένα

και στη συνέχεια σύρετε το μήνυμα πίσω στο φάκελο Εισερχόμενα ή σε άλλο φάκελο

bull Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αποθήκευση μηνυμάτων στο φάκελο Διαγραμ-μένα κατά την έξοδο από το Outlook Express στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενό-

τητα Επιλογές Στην καρτέλα Συντήρηση επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα κατά την έξοδο

bull Για να καταργήσετε όλα τα διαγραμμένα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο επιλέξτε το

φάκελο Διαγραμμένα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ στην εντολή Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα

Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή μηνυμάτων

από κάποιον χρήστη

Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο των μηνυμάτων

του Outlook Express τον αποστολέα του οποίου

θέλετε να αποκλείσετε και από τη γραμμή μενού

επιλέξτε Μήνυμα και στη συνέχεια Αποκλεισμός αποστολέα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα bull Για να άρετε τον αποκλεισμό πηγαίνετε

στο παράθυρο του Outlook Express και

από το μενού Εργαλεία επιλέγετε Κανόνες μηνυμάτων--gt Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων

bull Εμφανίζεται το παράθυρο Κανόνες μηνυμάτων και από την καρτέλα Αποκλει-σμένοι αποστολείς επιλέγετε αυτόν που

θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο Κατάρ-γηση

Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα Πολλοί διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων περιορίζουν το μέγεθος

των μηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Συνήθως το όριο αυτό είναι δύο

megabyte (2 MB) ανά μήνυμα συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων αρχείων 13

Με το Outlook Express μπορείτε να στείλετε μεγάλα μηνύματα ή αρχεία σε διακομιστές

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συζητήσεων οι οποίοι διαθέτουν όρια μεγέθους διασπώντας

τα μηνύματα σε μικρότερα τμήματα Όταν λαμβάνεται η ομάδα μηνυμάτων το πρόγραμμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα συνδυάζει σε ένα μήνυμα

Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί

Στις καρτέλες Αλληλογραφία ή Συζητήσεις κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

Από την καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάτμηση μηνυμάτων

που είναι μεγαλύτερα από x KB

Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή δίνουν τη δυνατότητα

στον παραλήπτη ενός μηνύματος να επαληθεύσει την ταυτότητά σας Η κρυπτογράφηση

ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτρέπει την ανάγνωσή του από άλλα πρό-

σωπα κατά την μεταφορά τους

Σύνθεση μηνύματος Για να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή στο μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Κρυ-

πτογράφηση

Σημείωση Για να κρυπτογραφήσετε ή να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα

πρέπει να διαθέτετε ψηφιακή ταυτότητα Εάν δεν διαθέτετε το Outlook Express θα σας ζη-

τήσει να αποκτήσετε μία

Διαχείριση συνημμένου αρχείου

Όταν σε κάποιο μήνυμα υπάρχει συνημμένο αρχείο εμφανίζεται δίπλα σε αυτό ένα εικονί-

διο συνδετήρα στη λίστα μηνυμάτων ως εξής

1 Στη λίστα των μηνυμάτων το μήνυμα έχει στα αριστερά του ένα συνδετήρα

2 Αν έχετε ενεργοποιήσει το Παράθυρο Προεπισκόπησης μηνυμάτων εμφανίζεται

στα αριστερά του ένας

συνδετήρας

14Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο

Στο παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ στο εικονίδιο συνδετήρα της κεφαλίδας του

μηνύματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου - ή - Στο επάνω μέρος του παραθύρου μηνύματος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συνημμένου

αρχείου της κεφαλίδας του μηνύματος Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο bull Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο από το παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ

στο εικονίδιο συνδετήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση συνημμένων

bull Αν ανοίξετε ένα μήνυμα χωρίς προεπισκόπηση το συνημμένο εμφανίζεται κάτω από το Θέμα

15

Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1 Στη λίστα Φάκελοι κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να διαβάσετε

2 Στη λίστα μηνυμάτων κάντε κλικ σε ένα μήνυμα για να το εμφανίσετε στο παράθυ-

ρο προεπισκόπησης ή κάντε διπλό κλικ επάνω

του για να το ανοίξετε στο δικό του παράθυρο

3 Στο παράθυρο μηνύματος κάντε κλικ στην επι-

λογή Απάντηση Απάντηση σε όλους ή Προώθηση για να απαντήσετε σε ένα

μήνυμα Όταν ολοκληρώσετε την απάντησή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απο-στολή Ή στη λίστα μηνυμάτων κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και επιλέξτε ανάλογα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση Για να ενεργοποιήσετε την προσάρτηση του αρχικού μηνύματος στην απάντηση ακολου-

θήστε τη διαδρομή Εργαλεία --gt Επιλογές και από την καρτέλα Αποστολή επιλέξτε το

Προσάρτηση του πρωτότυπου κειμένου κατά την απάντηση

Έτσι αν πατήσετε το κουμπί Απάντηση για να απαντήσετε σε μήνυμα που λάβατε στην

απάντησή σας θα συμπεριληφθεί και το περιεχόμενου του μηνύματος στο οποίο απαντάτε

για να γνωρίζει ο παραλήπτης σε τι ακριβώς αφορά η απάντησή σας

16

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bull Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και από το μενού Μήνυμα κάντε

κλικ στην εντολή Προώθηση

bull Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε παραλήπτη Δια-

χωρίστε κάθε όνομα με κόμμα ή ερωτηματικό ( )

bull Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποστο-λή της γραμμής εργαλείων

bull Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάντε κλικ στην πε-

ριοχή Από και στη συνέχεια κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με

τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα

bull Αν εργάζεστε χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εξερχόμε-να Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων

17

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από το Outlook

Express κάντε κλικ στο κου-

μπί Διευθύνσεις της γραμ-

μής εργαλείων ή από το με-

νού Εργαλεία επιλέξτε την

εντολή Βιβλίο διευθύνσε-ων

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από ένα παρά-

θυρο μηνύματος κάντε κλικ

στο εικονίδιο Προς Κοιν ή Ιδιαίτ κοιν

Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βι-

βλίο διευθύνσεών σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook Express ώστε όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα να προ-

στίθενται αυτόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων τα άτομα στα οποία απαντάτε Επιπλέον κάθε

φορά που στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα στο Outlook Express έχετε τη δυνατότητα να

προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη ή του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσθέσετε όλους τους παραλήπτες μιας απάντησης στο Βιβλίο διευθύνσε-ων

bull Στο Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

εντολή Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων όταν γίνεται απάντηση

Για να προσθέσετε ένα μεμονωμένο όνομα στο Βιβλίο διευθύνσεων από το Outlook Express

bull Στο μήνυμα που προβάλλετε ή στο οποίο απαντάτε κάντε δεξί κλικ στο όνομα του

ατόμου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων

bull Στη λίστα μηνυμάτων των Εισερχομένων ή κάποιου άλλου φακέλου αλληλογραφίας

δεξί κλικ σε ένα μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεων

18Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

1 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη

συνέχεια επιλέξτε την εντολή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ε-

παφή

3 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και

στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Νέα επαφή

4 Στην καρτέλα Όνομα συμπληρώστε τουλάχιστον τα πλαίσια Όνομα και Επώνυμο

για την επαφή Αυτό είναι το εμφανιζόμενο όνομα Απαιτείται εμφανιζόμενο όνομα για

κάθε επαφή Εάν πληκτρολογήσετε όνομα πατρώνυμο ή επώνυμο θα εμφανιστεί αυ-

τόματα στο πλαίσιο Εμφάνιση Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται πλη-

κτρολογώντας ένα διαφορετικό όνομα ή επιλέγοντας ένα από την αναπτυσσόμενη λί-

στα Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει παραλλαγές του ονόματος του πατρώνυμου ή

του επωνύμου καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Ψευδώνυμο ή στα

πλαίσιο Εταιρεία της καρτέλας Εργασία

5 Προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε σε καθεμία από τις άλλες καρτέ-

λες

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων

Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

Επιλέξτε τον τύπο βιβλίου διευθύνσεων ή αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα

Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων

1 Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Επιλέξτε μορφή για την εξαγωγή

3 Για να κάνετε εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας από το Outlook Express επιλέξτε

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Exchange Για να χρησιμοποιήσετε ένα

αρχείο με πληροφορίες διευθύνσεων οι οποίες είναι διαχωρισμένες με κόμμα επιλέξτε Αρ-

χείο κειμένου

4 Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή 19

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο όνομα ομάδας (ή ψευδώνυμο) που θα

χρησιμοποιήσετε για την ταυτόχρονη αποστολή ενός μηνύματος σε πολλές επαφές

Δημιουργήστε απλώς ένα όνομα ομάδας και προσθέστε μεμονωμένες επαφές στην

ομάδα Στη συνέχεια πληκτρολογήστε απλώς το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο

Προς όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε

μια ομάδα Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία της γραμμής εργαλείων και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα

3 Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας πληκτρο-

λογήστε το όνομα της ομάδας

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προσθέσετε άτομα σε μια ομάδα

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο από τη λίστα του Βιβλίου διευθύνσεων κάντε κλικ

στο κουμπί Επιλογή μελών και στη συνέχεια επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα του Βι-

βλίου διευθύνσεων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο απευθείας στην ομάδα χωρίς να προστεθεί το όνομα

στο Βιβλίο διευθύνσεων πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου του ατόμου στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο τόσο στην ομάδα όσο και στο Βιβλίο διευθύνσεων

κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή και συμπληρώστε τα ανάλογα στοιχεία

bull Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε προσθήκη έως ότου ολοκληρωθεί ο ορισμός

της ομάδας

Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων

bull Για να προσθέσετε ένα φάκελο στο μενού Αρχείο τοποθε-

τήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Στο πλαίσιο κει-

μένου Όνομα φακέλου πληκτρολογήστε το όνομα και στη

συνέχεια κάντε κλικ στη θέση που θέλετε να βρίσκεται ο νέος

φάκελος

20

bull Για να διαγράψετε ένα φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι Στο με-

νού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και κατόπιν κά-

ντε κλικ στην εντολή Διαγραφή

bull Για να μετακινηθείτε σε άλλο φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι

bull Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τους φακέλους Εισερχόμενα Απε-σταλμένα Διαγραμμένα ή Πρόχειρα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

21

1 Στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες μηνυ-

μάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αλληλογραφία

Οι κανόνες μηνυμάτων δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν για λογαριασμούς ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου IMAP ή HTTP

2 Αν αυτός είναι ο πρώτος κανόνας που δημιουργείτε προχωρήστε στο βήμα 3 Διαφο-

ρετικά στην καρτέλα Κανόνες μηνυμάτων κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία και συ-

νεχίστε στο βήμα 4

3 Επιλέξτε τις συνθήκες για τον κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Συνθήκες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

Μπορείτε να καθορίσετε πολλές συνθήκες για έναν κανόνα ή επιλέγοντας περισσότερα

από ένα πλαίσια ελέγχου Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση και της ενότητας Περιγραφή κα-

νόνα για να καθορίσετε αν πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες κανόνων πριν

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια (και) ή αν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από

αυτές (ή)

4 Καθορίστε τις ενέργειες του κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Ενέργειες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

5 Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες υπερ-συνδέσεις στην ενότητα Περιγραφή κανόνα

για να καθορίσετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες για τον κανόνα σας

Μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες λέξεις της ε-

νότητας Περιγραφή κανόνα για να καθορίσετε τα πρόσωπα ή τις λέξεις τα οποία θα θέλα-

τε να αναζητήσει το Outlook Express στα μηνύματα Αν εισαγάγετε πολλά πρόσωπα ή λέ-

ξεις ανά συνθήκη χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές των παραθύρων διαλόγου Επιλογή

ατόμων ή Πληκτρολόγηση συγκεκριμένων λέξεων για περαιτέρω προσαρμογή της συνθή-

κης

6 Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα κανόνα επιλέξτε το προεπιλεγμένο όνομα ή πληκτρολο-

γήστε νέο όνομα για τον κανόνα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK

22

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα επιλέγοντας έναν υπάρχοντα από την καρ-

τέλα Κανόνες μηνυμάτων και κάνοντας κλικ στην εντολή Αντιγραφή Αυτό είναι χρήσιμο

όταν ο νέος κανόνας που θέλετε να δημιουργήσετε είναι παρόμοιος με τον υπάρχοντα

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα από ένα μήνυμα επιλέγοντας ένα μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κύριο παράθυρο και στη συνέχεια στο μενού Μήνυμα

κάνοντας κλικ στην εντολή Δημιουργία κανόνα από μήνυμα Αυτό είναι χρήσιμο επειδή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

συμπληρώνει αυτόματα το όνομα του προσώπου στη γραμμή Από Ωστόσο καμία άλλη

πληροφορία του μηνύματος δεν εισάγεται στον κανόνα

Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποστέλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό να είστε βέβαιοι ότι τα

έγγραφα που στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι πλαστογραφημένα και να

είστε σίγουροι ότι τα μηνύματα που στέλνετε δεν μπορούν να παρεμποδιστούν και να δια-

βαστούν από κανένα άλλο εκτός από τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται

Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές ταυτότητες του Outlook Express μπορείτε να αποδείξετε

την ταυτότητά σας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τρόπο που είναι παρόμοιος με την

επίδειξη της άδειας οδήγησής σας κατά την εξαργύρωση μιας επιταγής Μπορείτε επίσης

να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για να κρυπτογραφήσετε μηνύματα διατηρώ-

ντας τα προσωπικά Οι ψηφιακές υπογραφές ενσωματώνουν την προδιαγραφή

SecureMultipurpose Internet Mail Extensions (SMIME) με στόχο την ασφάλεια του ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου

23

Πως λειτουργούν οι ψηφιακές υπογραφές Μια ψηφιακή υπογραφή αποτελείται από ένα δημόσιο κλειδί ένα ιδιωτικό κλειδί και μια

ψηφιακή υπογραφή Όταν υπογράφετε ψηφιακά τα μηνύματά σας προσθέτετε την ψηφια-

κή σας υπογραφή και το δημόσιο κλειδί στο μήνυμα Ο συνδυασμός ψηφιακής υπογραφής

και δημόσιου κλειδιού ονομάζεται πιστοποιητικό Με το Outlook Express μπορείτε να κα-

θορίσετε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους άλλους για να σας

στέλνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό

από το πιστοποιητικό υπογραφής σας

Οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή σας υπογραφή για να επαλη-

θεύσουν την ταυτότητά σας και μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο κλειδί

σας για να σας στείλουν κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο μπορείτε να

διαβάσετε μόνο εσείς χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό σας κλειδί Για να στείλετε κρυπτο-

γραφημένα μηνύματα το Βιβλίο διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακές υπογρα-

φές για τους παραλήπτες Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δημόσια

κλειδιά τους για να κρυπτογραφήσετε τα μηνύματα Όταν ένας παραλήπτης λαμβάνει ένα

κρυπτογραφημένο μήνυμα το ιδιωτικό του κλειδί χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογρά-

φηση του μηνύματος

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Πριν ξεκινήσετε την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει να αποκτήσετε

ψηφιακή ταυτότητα Στην περίπτωση που στέλνετε κρυπτογραφημένα μηνύματα το Βιβλίο

διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακή υπογραφή για κάθε παραλήπτη

Που εκδίδονται οι ψηφιακές ταυτότητες Οι ψηφιακές ταυτότητες εκδίδονται από ανεξάρτητες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Όταν

κάνετε αίτηση για ψηφιακή ταυτότητα στην τοποθεσία Web μιας αρχής έκδοσης πιστοποι-

ητικών η ταυτότητά σας επαληθεύεται πριν από την έκδοση της ταυτότητας Υπάρχουν

διαφορετικές κατηγορίες ψηφιακών ταυτοτήτων για πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων

αξιοπιστίας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της αρχής

έκδοσης πιστοποιητικών

Με ποιον τρόπο επαληθεύεται μια ψηφιακή ταυτότητα Με τον έλεγχο ανάκλησης μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός μηνύματος με

ψηφιακή υπογραφή Κατά την πραγματοποίηση ενός τέτοιου ελέγχου το Outlook Express

ζητά πληροφορίες για την ψηφιακή ταυτότητα από την κατάλληλη αρχή έκδοσης πιστοποι-

ητικών Η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στέλνει πίσω τις πληροφορίες για την κατάσταση

της ψηφιακής ταυτότητας συμπεριλαμβάνοντας αν η ψηφιακή ταυτότητα έχει ανακληθεί ή

όχι Οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών διατηρούν στοιχεία των πιστοποιητικών που έχουν

ανακληθεί εξαιτίας απώλειάς τους ή λήξης τους

24

Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει (και εξηγεί) μια σειρά εικονιδίων που θα συναντήσουμε

συχνά (ή λιγότερο συχνά) στο πρόγραμμα αυτό

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

25

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical

Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Δεν είχε καμιά

σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές Ήταν τεράστιος (τα μηχανήματα που τον αποτε-

λούσαν απαιτούσαν δωμάτια για να χωρέσουν) και λειτουργούσε με λυχνίες (δεν είχαν α-

κόμη εφευρεθεί ούτε τα τρανζίστορ) Ένα σημερινό καλό κομπιουτεράκι τσέπης έχει μεγα-

λύτερη υπολογιστική ισχύ από αυτήν του ENIAC

Το 1970 κατασκευάστηκε ο πρώτος ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας και δεικτική

συσκευή (ποντίκι) Ήταν ο Star ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Alan Kay και τους συ-

νεργάτες του στα εργαστήρια της εταιρείας Xerox

Το 1980 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας

και δεικτική συσκευή (ποντίκι) που ήταν ο Apple της Macintosh

Internet

26Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 δύο ειδικοί της πληροφορικής του πανεπιστημίου

UCLA της Καλιφόρνια οι Robert Taylor και JC Licklider ήταν οι πρώτοι που είχαν την

διαίσθηση ότι οι υπολογιστές επρόκειτο να αλλάξουν κι ότι κάποια στιγμή θα άρχιζαν να

επικοινωνούν μεταξύ τους Στις 21 Νοεμβρίου 1969 ιστορική ημερομηνία της πρώτης

σύνδεσης τα πανεπιστήμια UCSB (University of California Santa Barbara) University of

Utah και Stanford Research Institute συνδέθηκαν με έναν κόμβο (υπολογιστή) που βρι-

σκόταν στο UCLA και που τους επέτρεπε να κατευθύνουν προς τον παραλήπτη όπου κι

αν βρισκόταν στο δίκτυο το μήνυμα ενός απομακρυσμένου υπολογιστή

Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ (το γνωστό laquoΠεντάγωνοraquo) ήταν ενήμερο για τις προ-

σπάθειες αυτές και μάλιστα ήταν ο βασικός χρηματοδότης του προγράμματος Οι υπεύθυ-

νοι της άμυνας των ΗΠΑ ήθελαν ένα σύστημα επικοινωνίας απρόσβλητο από το ενδεχό-

μενο ενός πυρηνικού πολέμου και το δίκτυο των υπολογιστών έδειχνε να προσφέρει τη

λύση

Το 1969 λοιπόν ήταν η χρονιά που σηματοδότησε τη γένεση του Internet Το πρώτο

δίκτυο ονομάστηκε Arpanet από το όνομα της υπηρεσίας του αμερικάνικου υπουργείου

Άμυνας ARΡA (Advanced Research Project Agency Υπηρεσία Προωθημένων Ερευνητι-

κών Προγραμμάτων) και από το laquonetraquo που σημαίνει laquoδίκτυοraquo

Τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του αυτό που στη συνέχεια επρόκειτο να γίνει το

Internet χρησιμοποιούνταν κατrsquo αποκλειστικότητα από τους ειδήμονες της πληροφορικής

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το 1989 στο CERN (Centre Europeacuteen de Recherche Nucleacuteaire Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πυρηνικών Ερευνών) της Γενεύης γεννήθηκε το World Wide Web (www) το σύστημα με

το οποίο οι υπολογιστές όλου του κόσμου μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα κοινό δίκτυο

(ο παγκόσμιος ιστός των υπολογιστών)

Το 1993 ήρθε το Mosaic το πρώτο φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα laquoξεφυλλίσμα-

τοςraquo ιστοσελίδων Από τότε χρονολογείται η πραγματική είσοδος του Internet στην καθη-

μερινή ζωή εκατομμυρίων χρηστών Μετά το Mosaic ακολούθησε το Netscape δημιούρ-

γημα του ίδιου προγραμματιστή Marc Anderseen που ήταν ακόμα πιο φιλικό και επέτρεπε

ακόμα και στους μη ειδικούς να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες του Internet

Το 1995 εμφανίστηκαν τα Windows95 με ενσωματωμένο τον Internet Explorer το δη-

μοφιλέστερο ίσως πρόγραμμα laquoξεφυλλίσματοςraquo ιστοσελίδων

ΔΟΜΗ ΤΟΥ INTERNET

Το internet (στα ελληνικά το λέμε διαδίκτυο ή απλά δίκτυο) είναι όλοι οι υπολογιστές

του κόσμου που είναι συνδεμένοι μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα

και πληροφορίες 27Κάποιοι από τους υπολογιστές αυτούς είναι μόνιμα συνδεμένοι και βρίσκονται συνε-

χώς σε λειτουργία ενώ κάποιοι άλλοι συνδέονται και αποσυνδέονται Πχ στην πρώτη κα-

τηγορία ανήκουν οι υπολογιστές των εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες internet (αυ-

τούς τους υπολογιστές τους λέμε και servers) ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι προσωπικοί

υπολογιστές αυτοί που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας

Το World Wide Web ή απλά Web (στα ελληνικά το λέμε παγκόσμιο ιστό ή απλά ι-

στό) είναι το σύνολο των ιστοσελίδων (ή απλά σελίδων) που μπορούμε να δούμε με τη

βοήθεια ενός προγράμματος όπως ο Internet Explorer Επομένως αν θέλουμε να είμαστε

ακριβολόγοι ο Internet Explorer δεν είναι εξερευνητής του διαδικτύου όπως δηλώνει το

όνομά του αλλά εξερευνητής του παγκόσμιου ιστού

Σύμφωνα με τον δημιουργό του παγκόσμιου ιστού Tim Berners Lee laquoτο web είναι

το σύμπαν των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω διαδικτύου ένα συσ-

σωμάτωμα της ανθρώπινης γνώσηςraquo

Το site (στα ελληνικά το λέμε δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα ή απλά σελίδα ή διεύθυν-

ση) είναι ένας από τους υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο internet Για την ακρίβεια

είναι ένα αρχείο (ή μια ομάδα αρχείων) το οποίο βρίσκεται μέσα σrsquo έναν υπολογιστή που

είναι συνδεμένος στο internet Όταν πληκτρολογούμε μια laquoιντερνετικήraquo διεύθυνση (πχ

wwwasdagrdim01ab) στο πρόγραμμα Internet Explorer και επιχειρούμε να την δούμε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι ο υπολογιστής μας ψάχνει να βρει τον υπολογιστή

που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο και αφού τον βρει ψάχνει στα περιεχόμενα του υπο-

λογιστή (του σκληρού δίσκου του) να εντοπίσει το συγκεκριμένο αρχείο να το laquoανοίξειraquo και

να μας το παρουσιάσει

Οι υπηρεσίες του internet Οι υπηρεσίες που προσφέρει το internet είναι πολλές και δεν περιορίζονται μόνο στο

laquoξεφύλλισμαraquo των ιστοσελίδων

Μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(e-mail) με το οποίο μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε γραπτά μηνύματα αλλά

και αρχεία ήχου εικόνας ακόμη και βίντεο

Μια άλλη υπηρεσία είναι το chat η laquoκουβένταraquo με πολλούς άλλους χρήστες ταυτό-

χρονα Η κουβέντα γίνεται με πληκτρολόγηση αυτών που θέλουμε να πούμε (γιrsquo αυτό και

τα εισαγωγικά)

Τέλος η πιο εξελιγμένη ίσως υπηρεσία του internet είναι η τηλεδιάσκεψη δηλαδή η

δυνατότητα να βλέπουμε και να μιλάμε με άλλους ανθρώπους μέσω της οθόνης του υπο-

λογιστή Ένα είδος τηλεδιάσκεψης προσφέρεται μέσα από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα

των Windows με το πρόγραμμα NetMeeting το οποίο μετατρέπει τον υπολογιστή μας σε

βιντεοτηλέφωνο Βέβαια η καλή απόδοση του ήχου και της εικόνας εξαρτάται κυρίως από

την ταχύτητα του δικτύου το οποίο στην περίπτωση των οικιακών συνδέσεων δεν είναι

ακόμη τόσο γρήγορο

28

Για να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες του internet πρέπει να αγοράσουμε μια

σύνδεση στο internet από κάποιον παροχέα υπηρεσιών internet (Internet Service

Provider ISP) Στην Ελλάδα τέτοιοι παροχείς είναι πχ η otenet η Hellas On Line η

Forthnet κά Η αγορά της σύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο internet

την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παροχή χώρου για προσωπική ιστοσε-

λίδα Η πρόσβαση γίνεται μέσω του τηλεφώνου με τη χρήση κάποιου ονόματος χρήστη

(user name) και κάποιου κωδικού πρόσβασης (password) που μας δίνει ο παροχέας όταν

αγοράζουμε τη σύνδεση

Αρχική σελίδα Αν θέλουμε μπορούμε να ρυθμίσουμε τον Internet Explorer έτσι ώστε κάθε φορά που ξεκι-

νάει να εμφανίζει μια ορισμένη σελίδα Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό η συγκεκρι-

μένη σελίδα γίνεται η Αρχική σελίδα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να ορίσουμε μια σελίδα ως Αρχική σελίδα πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία και κάνου-

με κλικ στις Επιλογές Internet Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο Στην καρτέλα Γενικά

και στο πλαίσιο Αρχική σελίδα μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις

Οργάνωση των Αγαπημένων Μπορούμε να οργανώσουμε σε καταλόγους τις αγαπημένες μας ιστοσελίδες Αυτό γίνεται

ως εξής Στο μενού Αγαπημένα του Internet Explorer κάνουμε κλικ στο Οργάνωση των

Αγαπημένων Επιλέγουμε Δημιουργία Φακέλου δίνοντάς του ένα όνομα Για παράδειγμα

αν επιθυμούμε να τοποθετήσουμε σε αυτόν σελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος τον ο-

νομάζουμε Εκπαιδευτικές Σελίδες Αντίστοιχα αν θέλουμε ενημερωτικές σελίδες φτιάχνου-

με άλλον φάκελο που τον ονομάζουμε πχ Ενημέρωση κοκ Αφού οργανώσουμε τα Αγα-

πημένα έκτοτε κάθε ενδιαφέρουσα σελίδα την προσθέτουμε σε αυτά Πώς

Αγαπημένα Αν κάποια σελίδα που επισκεφθήκαμε μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την ξαναδούμε στο

μέλλον βάζουμε τη διεύθυνσή της στα Αγαπημένα Έτσι γλιτώνουμε τον κόπο να την ξα-

ναψάξουμε

29Την ώρα που η σελίδα είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αγαπημένα και κάνουμε κλικ

στην επιλογή Προσθήκη στα αγαπημένα Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο και μας

προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα προστεθεί η διεύθυνση της σελίδας στα αγαπημένα

Αν το όνομα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει

πιο εύκολα τη συγκεκριμένη σελίδα

Προσοχή στα Αγαπημένα αποθηκεύονται οι διευθύνσεις των σελίδων κι όχι το περιεχόμε-

νο τους

Αποθήκευση σελίδας Για να μην απασχολούμε την τηλεφωνική μας γραμμή μπορούμε αντί να διαβάζουμε τις

σελίδες (και κυρίως αυτές που έχουν πολύ κείμενο) να τις αποθηκεύσουμε Έτσι δε χρειά-

ζεται να είμαστε συνδεμένοι στο Internet για να τις δούμε

Την ώρα που η σελίδα που μας ενδιαφέρει είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αρχείο

και κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως Εμφανίζεται το παράθυρο Αποθήκευση

ιστοσελίδας και μας προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί η σελίδα Αν το όνο-

μα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει πιο εύκο-

λα τη συγκεκριμένη σελίδα

Όταν αποθηκεύουμε μια ιστοσελίδα δημιουργούνται συνήθως ένα αρχείο τύπου htm και

ένας φάκελος (το αρχείο δημιουργείται πάντοτε ο φάκελος μόνο όταν χρειάζεται) Και το

αρχείο και ο φάκελος έχουν το ίδιο όνομα Μέσα στο φάκελο αποθηκεύονται τα laquoστολίδιαraquo

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

της σελίδας δηλαδή οι εικόνες τα γραφικά κλπ ενώ στο αρχείο τύπου htm αποθηκεύεται

το κείμενο της σελίδας

Για να δούμε τη σελίδα αυτή offline (χωρίς δηλαδή να είμαστε συνδεμένοι στο Internet)

κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο τύπου htm που φέρει το όνομά της

Πλήκτρα Πίσω-Εμπρός Διακοπή Ανανέωση Αρχική

bull Την ώρα που είμαστε συνδεμένοι στο Internet και βλέπουμε σελίδες του ιστού θα δού-

με ότι είναι ενεργοποιημένα τα πλήκτρα Πίσω και Εμπρός του Internet Explorer Με αυτά

τα πλήκτρα μπορούμε να laquoξεφυλλίσουμεraquo τις σελίδες που έχουμε επισκεφτεί Προσοχή

το ξεφύλλισμα μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης Δη-

λαδή αν αποσυνδεθούμε από το Internet και στη συνέχεια ξανασυνδεθούμε τα πλήκτρα

και Πίσω και Εμπρός θα είναι ανενεργά Θα πρέπει να επισκεφτούμε πρώτα τουλάχιστον

μία σελίδα για να ενεργοποιηθούν

bull Αν δούμε ότι μια σελίδα που θέλουμε να δούμε αργεί να εμφανιστεί (να laquoκατέβειraquo όπως

συνήθως λέγεται) τότε μπορούμε να διακόψουμε τη διαδικασία laquoκατεβάσματοςraquo πατώ-

ντας το πλήκτρο Διακοπή (Το ίδιο συμβαίνει αν πατήσουμε το πλήκτρο Esc από το πλη-

κτρολόγιο) 30

bull Υπάρχουν σελίδες των οποίων το περιεχόμενο μεταβάλλεται συνεχώς Πχ οι σελίδες

της ΕΜΥ (httpwwwemygrhnmsgreekindex_html) ή η σελίδα του κυκλοφοριακού

χάρτη της Αθήνας (httpwwwtransportntuagrmapel) Αν έχουμε ανοιχτή μια τέτοια

σελίδα προκειμένου να δούμε αν το περιεχόμενό της έχει αλλαχτεί πατάμε το πλήκτρο

Ανανέωση Ένα άλλος τρόπος θα ήταν να την κλείσουμε και να την ξανανοίξουμε

bull Πατώντας το πλήκτρο Αρχική εμφανίζεται η σελίδα την οποία έχουμε ορίσει ως Aρχική

σελίδα του Internet Explorer

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

 • Προσαρμογή χώρου εργασίας
 • Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας
 • Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα
 • Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ιδιότητες μηνύματος
 • Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνωσμένα
 • Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε
 • Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων
 • Αποστολή διεθνών μηνυμάτων
 • Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμένου μηνύματος
 • Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο
 • Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα
 • Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα
 • Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο
 • Διαχείριση συνημμένου αρχείου
 • Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση
 • Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων
 • Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων
 • Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων
 • Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών
 • Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων
 • Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων
 • Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Υπολογιστές
 • Internet
Page 10: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

επιτρέπει χρόνος του (χαμηλή προτεραιότητα) Ένα μήνυμα υψηλής προτεραιότητας έ-

χει δίπλα του ένα ερωτηματικό Η χαμηλή προτεραιότητα υποδεικνύεται από ένα κάτω βέλος

bull Στο παράθυρο Νέο μήνυμα κάντε κλικ στην επιλογή Προτεραιότητα της γραμμής ερ-

γαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε την προτεραιότητα που θέλετε Ή στο μενού Μήνυμα

τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ορισμός προτεραιότητας και στη συ-

νέχεια επιλέξτε προτεραιότητα

bull

bull Η ρύθμιση αυτή αντιστοιχίζει την προτεραιότητα μόνο στο τρέχον μήνυμα

Ιδιότητες μηνύματος Για να προβάλετε όλες τις πληροφορίες σχετικά

με ένα μήνυμα (όπως το χρόνο αποστολής του)

στο μενού Αρχείο κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιό-τητες

10Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνω-σμένα bull Για να σημαδέψετε ένα μεμονωμένο μήνυμα

ως αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο επιλέξτε το μήνυμα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ

στις εντολές Σήμανση ως αναγνωσμένου ή

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου

bull Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

ομάδων συζήτησης σημειώνονται αυτόματα ως αναγνωσμένα αφού ανοίξουν για ένα συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αυτόματη σήμανση των

μηνυμάτων στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές κάντε κλικ στην καρ-

τέλα Ανάγνωση και στη συνέχεια καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου μετά την εμφάνισή του για x δευτερόλεπτα

Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε

bull Στο παράθυρο μηνύματος επιλέξτε το μενού Προβολή τοποθετήστε το δείκτη του πο-

ντικιού στην εντολή Κωδικοποίηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της

γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Το Outlook Express εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα χρησιμοποιώντας την προεπι-

λεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων εκτός αν η κεφαλίδα του μηνύματος

καθορίζει συγκεκριμένη κωδικοποίηση γλώσσας

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και

στην καρτέλα Ανάγνωση κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματο-σειρές

bull Επιλέξτε μια γλώσσα στο επάνω μέρος και στη συνέχεια

κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ως προεπιλεγμένου

Αποστολή διεθνών μηνυμάτων

bull Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα το μήνυμα αυτό αποστέλλεται με την ίδια κωδικοποίηση

γλώσσας όπως και το αρχικό μήνυμα Αν αλλάξετε την κωδικοποίηση γλώσσας στην απά-

ντησή σας οι αρχικοί χαρακτήρες ίσως να μην εμφανιστούν σωστά εκτός αν στέλνετε το

μήνυμα σε μορφή HTML (και το πρόγραμμα λήψης έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης μορφής

HTML) Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμα σε μορφή Unicode ωστόσο δεν έχουν

όλα τα προγράμματα ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων τη δυνατό-

τητα εμφάνισης μηνυμάτων σε μορφή Unicode3

11

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμέ-νου μηνύματος

bull Στο παράθυρο μηνύματος στο μενού Μορφή επιλέξτε την εντολή Κωδικοποίηση και

στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιή-

σετε

3 Τι είναι το Unicode Η κωδικοσελίδα Unicode προτείνει έναν και μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύ-στημα ανεξάρτητα από το λογισμικό ανεξάρτητα από τη γλώσσα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε τελική ανάλυση χειρίζονται απλώς αριθμούς Αποθηκεύουν γράμματα και άλλους χαρα-κτήρες αντιστοιχώντας στο καθένα τους από έναν αριθμό (ονομάζουμε μία τέτοια αντιστοιχία κωδικοσελίδα) Πριν την εφεύρεση του Unicode υπήρχαν εκατοντάδες διαφορετικές κωδικοσελίδες Λόγω περιορισμών μεγέθους όμως σε καμία κωδικοσελίδα δεν χωρούσαν αρκετοί χαρακτήρες λόγου χάριν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν πλήθος διαφορετικών κωδικοσελίδων για να καλύψει όλες τις γλώσσες των χωρών-μελών της Ακόμα και για μία και μόνη γλώσσα όπως πχ τα Αγγλικά μία κωδικοσελίδα δεν επαρκούσε για να καλύψει όλα τα γράμματα σημεία στίξης και τεχνικά σύμβολα ευρείας χρήσης Εκτός αυτού οι κωδικοσελίδες αυτές διαφωνούσαν μεταξύ τους Έτσι δύο κωδικοσελίδες μπορούσαν κάλλιστα να χρη-σιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς για τον ίδιο χαρακτήρα Κάθε υπολογιστής (και ιδίως εάν ήταν διακομιστής) έπρεπε να υποστηρίζει πλήθος διαφορετικών κωδικοσελί-δων ταυτόχρονα κάθε φορά που δεδομένα μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών κωδικοσελίδων ή λειτουργικών συστη-μάτων τα δεδομένα αυτά κινδύνευαν να αλλοιωθούν

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Τα νέα μηνύματα χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη ρύθμιση κωδικοποίησης για την

αποστολή μηνυμάτων

Για να ορίσετε την

προεπιλεγμένη

κωδικοποίηση για την

αποστολή μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία

κάντε κλικ στην εντολή

Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Διεθνείς ρυθμίσεις και στη συνέ-

χεια επιλέξτε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

bull Στη λίστα μηνυμάτων επιλέξτε το μήνυμα

bull Στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή 12

bull Για να ανακτήσετε ένα μήνυμα που έχει διαγραφεί ανοίξτε το φάκελο Διαγραμμένα

και στη συνέχεια σύρετε το μήνυμα πίσω στο φάκελο Εισερχόμενα ή σε άλλο φάκελο

bull Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αποθήκευση μηνυμάτων στο φάκελο Διαγραμ-μένα κατά την έξοδο από το Outlook Express στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενό-

τητα Επιλογές Στην καρτέλα Συντήρηση επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα κατά την έξοδο

bull Για να καταργήσετε όλα τα διαγραμμένα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο επιλέξτε το

φάκελο Διαγραμμένα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ στην εντολή Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα

Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή μηνυμάτων

από κάποιον χρήστη

Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο των μηνυμάτων

του Outlook Express τον αποστολέα του οποίου

θέλετε να αποκλείσετε και από τη γραμμή μενού

επιλέξτε Μήνυμα και στη συνέχεια Αποκλεισμός αποστολέα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα bull Για να άρετε τον αποκλεισμό πηγαίνετε

στο παράθυρο του Outlook Express και

από το μενού Εργαλεία επιλέγετε Κανόνες μηνυμάτων--gt Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων

bull Εμφανίζεται το παράθυρο Κανόνες μηνυμάτων και από την καρτέλα Αποκλει-σμένοι αποστολείς επιλέγετε αυτόν που

θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο Κατάρ-γηση

Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα Πολλοί διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων περιορίζουν το μέγεθος

των μηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Συνήθως το όριο αυτό είναι δύο

megabyte (2 MB) ανά μήνυμα συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων αρχείων 13

Με το Outlook Express μπορείτε να στείλετε μεγάλα μηνύματα ή αρχεία σε διακομιστές

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συζητήσεων οι οποίοι διαθέτουν όρια μεγέθους διασπώντας

τα μηνύματα σε μικρότερα τμήματα Όταν λαμβάνεται η ομάδα μηνυμάτων το πρόγραμμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα συνδυάζει σε ένα μήνυμα

Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί

Στις καρτέλες Αλληλογραφία ή Συζητήσεις κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

Από την καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάτμηση μηνυμάτων

που είναι μεγαλύτερα από x KB

Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή δίνουν τη δυνατότητα

στον παραλήπτη ενός μηνύματος να επαληθεύσει την ταυτότητά σας Η κρυπτογράφηση

ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτρέπει την ανάγνωσή του από άλλα πρό-

σωπα κατά την μεταφορά τους

Σύνθεση μηνύματος Για να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή στο μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Κρυ-

πτογράφηση

Σημείωση Για να κρυπτογραφήσετε ή να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα

πρέπει να διαθέτετε ψηφιακή ταυτότητα Εάν δεν διαθέτετε το Outlook Express θα σας ζη-

τήσει να αποκτήσετε μία

Διαχείριση συνημμένου αρχείου

Όταν σε κάποιο μήνυμα υπάρχει συνημμένο αρχείο εμφανίζεται δίπλα σε αυτό ένα εικονί-

διο συνδετήρα στη λίστα μηνυμάτων ως εξής

1 Στη λίστα των μηνυμάτων το μήνυμα έχει στα αριστερά του ένα συνδετήρα

2 Αν έχετε ενεργοποιήσει το Παράθυρο Προεπισκόπησης μηνυμάτων εμφανίζεται

στα αριστερά του ένας

συνδετήρας

14Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο

Στο παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ στο εικονίδιο συνδετήρα της κεφαλίδας του

μηνύματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου - ή - Στο επάνω μέρος του παραθύρου μηνύματος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συνημμένου

αρχείου της κεφαλίδας του μηνύματος Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο bull Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο από το παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ

στο εικονίδιο συνδετήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση συνημμένων

bull Αν ανοίξετε ένα μήνυμα χωρίς προεπισκόπηση το συνημμένο εμφανίζεται κάτω από το Θέμα

15

Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1 Στη λίστα Φάκελοι κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να διαβάσετε

2 Στη λίστα μηνυμάτων κάντε κλικ σε ένα μήνυμα για να το εμφανίσετε στο παράθυ-

ρο προεπισκόπησης ή κάντε διπλό κλικ επάνω

του για να το ανοίξετε στο δικό του παράθυρο

3 Στο παράθυρο μηνύματος κάντε κλικ στην επι-

λογή Απάντηση Απάντηση σε όλους ή Προώθηση για να απαντήσετε σε ένα

μήνυμα Όταν ολοκληρώσετε την απάντησή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απο-στολή Ή στη λίστα μηνυμάτων κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και επιλέξτε ανάλογα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση Για να ενεργοποιήσετε την προσάρτηση του αρχικού μηνύματος στην απάντηση ακολου-

θήστε τη διαδρομή Εργαλεία --gt Επιλογές και από την καρτέλα Αποστολή επιλέξτε το

Προσάρτηση του πρωτότυπου κειμένου κατά την απάντηση

Έτσι αν πατήσετε το κουμπί Απάντηση για να απαντήσετε σε μήνυμα που λάβατε στην

απάντησή σας θα συμπεριληφθεί και το περιεχόμενου του μηνύματος στο οποίο απαντάτε

για να γνωρίζει ο παραλήπτης σε τι ακριβώς αφορά η απάντησή σας

16

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bull Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και από το μενού Μήνυμα κάντε

κλικ στην εντολή Προώθηση

bull Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε παραλήπτη Δια-

χωρίστε κάθε όνομα με κόμμα ή ερωτηματικό ( )

bull Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποστο-λή της γραμμής εργαλείων

bull Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάντε κλικ στην πε-

ριοχή Από και στη συνέχεια κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με

τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα

bull Αν εργάζεστε χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εξερχόμε-να Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων

17

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από το Outlook

Express κάντε κλικ στο κου-

μπί Διευθύνσεις της γραμ-

μής εργαλείων ή από το με-

νού Εργαλεία επιλέξτε την

εντολή Βιβλίο διευθύνσε-ων

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από ένα παρά-

θυρο μηνύματος κάντε κλικ

στο εικονίδιο Προς Κοιν ή Ιδιαίτ κοιν

Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βι-

βλίο διευθύνσεών σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook Express ώστε όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα να προ-

στίθενται αυτόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων τα άτομα στα οποία απαντάτε Επιπλέον κάθε

φορά που στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα στο Outlook Express έχετε τη δυνατότητα να

προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη ή του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσθέσετε όλους τους παραλήπτες μιας απάντησης στο Βιβλίο διευθύνσε-ων

bull Στο Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

εντολή Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων όταν γίνεται απάντηση

Για να προσθέσετε ένα μεμονωμένο όνομα στο Βιβλίο διευθύνσεων από το Outlook Express

bull Στο μήνυμα που προβάλλετε ή στο οποίο απαντάτε κάντε δεξί κλικ στο όνομα του

ατόμου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων

bull Στη λίστα μηνυμάτων των Εισερχομένων ή κάποιου άλλου φακέλου αλληλογραφίας

δεξί κλικ σε ένα μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεων

18Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

1 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη

συνέχεια επιλέξτε την εντολή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ε-

παφή

3 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και

στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Νέα επαφή

4 Στην καρτέλα Όνομα συμπληρώστε τουλάχιστον τα πλαίσια Όνομα και Επώνυμο

για την επαφή Αυτό είναι το εμφανιζόμενο όνομα Απαιτείται εμφανιζόμενο όνομα για

κάθε επαφή Εάν πληκτρολογήσετε όνομα πατρώνυμο ή επώνυμο θα εμφανιστεί αυ-

τόματα στο πλαίσιο Εμφάνιση Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται πλη-

κτρολογώντας ένα διαφορετικό όνομα ή επιλέγοντας ένα από την αναπτυσσόμενη λί-

στα Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει παραλλαγές του ονόματος του πατρώνυμου ή

του επωνύμου καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Ψευδώνυμο ή στα

πλαίσιο Εταιρεία της καρτέλας Εργασία

5 Προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε σε καθεμία από τις άλλες καρτέ-

λες

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων

Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

Επιλέξτε τον τύπο βιβλίου διευθύνσεων ή αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα

Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων

1 Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Επιλέξτε μορφή για την εξαγωγή

3 Για να κάνετε εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας από το Outlook Express επιλέξτε

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Exchange Για να χρησιμοποιήσετε ένα

αρχείο με πληροφορίες διευθύνσεων οι οποίες είναι διαχωρισμένες με κόμμα επιλέξτε Αρ-

χείο κειμένου

4 Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή 19

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο όνομα ομάδας (ή ψευδώνυμο) που θα

χρησιμοποιήσετε για την ταυτόχρονη αποστολή ενός μηνύματος σε πολλές επαφές

Δημιουργήστε απλώς ένα όνομα ομάδας και προσθέστε μεμονωμένες επαφές στην

ομάδα Στη συνέχεια πληκτρολογήστε απλώς το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο

Προς όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε

μια ομάδα Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία της γραμμής εργαλείων και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα

3 Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας πληκτρο-

λογήστε το όνομα της ομάδας

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προσθέσετε άτομα σε μια ομάδα

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο από τη λίστα του Βιβλίου διευθύνσεων κάντε κλικ

στο κουμπί Επιλογή μελών και στη συνέχεια επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα του Βι-

βλίου διευθύνσεων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο απευθείας στην ομάδα χωρίς να προστεθεί το όνομα

στο Βιβλίο διευθύνσεων πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου του ατόμου στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο τόσο στην ομάδα όσο και στο Βιβλίο διευθύνσεων

κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή και συμπληρώστε τα ανάλογα στοιχεία

bull Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε προσθήκη έως ότου ολοκληρωθεί ο ορισμός

της ομάδας

Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων

bull Για να προσθέσετε ένα φάκελο στο μενού Αρχείο τοποθε-

τήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Στο πλαίσιο κει-

μένου Όνομα φακέλου πληκτρολογήστε το όνομα και στη

συνέχεια κάντε κλικ στη θέση που θέλετε να βρίσκεται ο νέος

φάκελος

20

bull Για να διαγράψετε ένα φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι Στο με-

νού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και κατόπιν κά-

ντε κλικ στην εντολή Διαγραφή

bull Για να μετακινηθείτε σε άλλο φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι

bull Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τους φακέλους Εισερχόμενα Απε-σταλμένα Διαγραμμένα ή Πρόχειρα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

21

1 Στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες μηνυ-

μάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αλληλογραφία

Οι κανόνες μηνυμάτων δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν για λογαριασμούς ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου IMAP ή HTTP

2 Αν αυτός είναι ο πρώτος κανόνας που δημιουργείτε προχωρήστε στο βήμα 3 Διαφο-

ρετικά στην καρτέλα Κανόνες μηνυμάτων κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία και συ-

νεχίστε στο βήμα 4

3 Επιλέξτε τις συνθήκες για τον κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Συνθήκες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

Μπορείτε να καθορίσετε πολλές συνθήκες για έναν κανόνα ή επιλέγοντας περισσότερα

από ένα πλαίσια ελέγχου Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση και της ενότητας Περιγραφή κα-

νόνα για να καθορίσετε αν πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες κανόνων πριν

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια (και) ή αν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από

αυτές (ή)

4 Καθορίστε τις ενέργειες του κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Ενέργειες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

5 Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες υπερ-συνδέσεις στην ενότητα Περιγραφή κανόνα

για να καθορίσετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες για τον κανόνα σας

Μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες λέξεις της ε-

νότητας Περιγραφή κανόνα για να καθορίσετε τα πρόσωπα ή τις λέξεις τα οποία θα θέλα-

τε να αναζητήσει το Outlook Express στα μηνύματα Αν εισαγάγετε πολλά πρόσωπα ή λέ-

ξεις ανά συνθήκη χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές των παραθύρων διαλόγου Επιλογή

ατόμων ή Πληκτρολόγηση συγκεκριμένων λέξεων για περαιτέρω προσαρμογή της συνθή-

κης

6 Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα κανόνα επιλέξτε το προεπιλεγμένο όνομα ή πληκτρολο-

γήστε νέο όνομα για τον κανόνα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK

22

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα επιλέγοντας έναν υπάρχοντα από την καρ-

τέλα Κανόνες μηνυμάτων και κάνοντας κλικ στην εντολή Αντιγραφή Αυτό είναι χρήσιμο

όταν ο νέος κανόνας που θέλετε να δημιουργήσετε είναι παρόμοιος με τον υπάρχοντα

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα από ένα μήνυμα επιλέγοντας ένα μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κύριο παράθυρο και στη συνέχεια στο μενού Μήνυμα

κάνοντας κλικ στην εντολή Δημιουργία κανόνα από μήνυμα Αυτό είναι χρήσιμο επειδή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

συμπληρώνει αυτόματα το όνομα του προσώπου στη γραμμή Από Ωστόσο καμία άλλη

πληροφορία του μηνύματος δεν εισάγεται στον κανόνα

Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποστέλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό να είστε βέβαιοι ότι τα

έγγραφα που στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι πλαστογραφημένα και να

είστε σίγουροι ότι τα μηνύματα που στέλνετε δεν μπορούν να παρεμποδιστούν και να δια-

βαστούν από κανένα άλλο εκτός από τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται

Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές ταυτότητες του Outlook Express μπορείτε να αποδείξετε

την ταυτότητά σας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τρόπο που είναι παρόμοιος με την

επίδειξη της άδειας οδήγησής σας κατά την εξαργύρωση μιας επιταγής Μπορείτε επίσης

να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για να κρυπτογραφήσετε μηνύματα διατηρώ-

ντας τα προσωπικά Οι ψηφιακές υπογραφές ενσωματώνουν την προδιαγραφή

SecureMultipurpose Internet Mail Extensions (SMIME) με στόχο την ασφάλεια του ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου

23

Πως λειτουργούν οι ψηφιακές υπογραφές Μια ψηφιακή υπογραφή αποτελείται από ένα δημόσιο κλειδί ένα ιδιωτικό κλειδί και μια

ψηφιακή υπογραφή Όταν υπογράφετε ψηφιακά τα μηνύματά σας προσθέτετε την ψηφια-

κή σας υπογραφή και το δημόσιο κλειδί στο μήνυμα Ο συνδυασμός ψηφιακής υπογραφής

και δημόσιου κλειδιού ονομάζεται πιστοποιητικό Με το Outlook Express μπορείτε να κα-

θορίσετε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους άλλους για να σας

στέλνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό

από το πιστοποιητικό υπογραφής σας

Οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή σας υπογραφή για να επαλη-

θεύσουν την ταυτότητά σας και μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο κλειδί

σας για να σας στείλουν κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο μπορείτε να

διαβάσετε μόνο εσείς χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό σας κλειδί Για να στείλετε κρυπτο-

γραφημένα μηνύματα το Βιβλίο διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακές υπογρα-

φές για τους παραλήπτες Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δημόσια

κλειδιά τους για να κρυπτογραφήσετε τα μηνύματα Όταν ένας παραλήπτης λαμβάνει ένα

κρυπτογραφημένο μήνυμα το ιδιωτικό του κλειδί χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογρά-

φηση του μηνύματος

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Πριν ξεκινήσετε την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει να αποκτήσετε

ψηφιακή ταυτότητα Στην περίπτωση που στέλνετε κρυπτογραφημένα μηνύματα το Βιβλίο

διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακή υπογραφή για κάθε παραλήπτη

Που εκδίδονται οι ψηφιακές ταυτότητες Οι ψηφιακές ταυτότητες εκδίδονται από ανεξάρτητες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Όταν

κάνετε αίτηση για ψηφιακή ταυτότητα στην τοποθεσία Web μιας αρχής έκδοσης πιστοποι-

ητικών η ταυτότητά σας επαληθεύεται πριν από την έκδοση της ταυτότητας Υπάρχουν

διαφορετικές κατηγορίες ψηφιακών ταυτοτήτων για πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων

αξιοπιστίας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της αρχής

έκδοσης πιστοποιητικών

Με ποιον τρόπο επαληθεύεται μια ψηφιακή ταυτότητα Με τον έλεγχο ανάκλησης μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός μηνύματος με

ψηφιακή υπογραφή Κατά την πραγματοποίηση ενός τέτοιου ελέγχου το Outlook Express

ζητά πληροφορίες για την ψηφιακή ταυτότητα από την κατάλληλη αρχή έκδοσης πιστοποι-

ητικών Η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στέλνει πίσω τις πληροφορίες για την κατάσταση

της ψηφιακής ταυτότητας συμπεριλαμβάνοντας αν η ψηφιακή ταυτότητα έχει ανακληθεί ή

όχι Οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών διατηρούν στοιχεία των πιστοποιητικών που έχουν

ανακληθεί εξαιτίας απώλειάς τους ή λήξης τους

24

Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει (και εξηγεί) μια σειρά εικονιδίων που θα συναντήσουμε

συχνά (ή λιγότερο συχνά) στο πρόγραμμα αυτό

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

25

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical

Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Δεν είχε καμιά

σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές Ήταν τεράστιος (τα μηχανήματα που τον αποτε-

λούσαν απαιτούσαν δωμάτια για να χωρέσουν) και λειτουργούσε με λυχνίες (δεν είχαν α-

κόμη εφευρεθεί ούτε τα τρανζίστορ) Ένα σημερινό καλό κομπιουτεράκι τσέπης έχει μεγα-

λύτερη υπολογιστική ισχύ από αυτήν του ENIAC

Το 1970 κατασκευάστηκε ο πρώτος ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας και δεικτική

συσκευή (ποντίκι) Ήταν ο Star ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Alan Kay και τους συ-

νεργάτες του στα εργαστήρια της εταιρείας Xerox

Το 1980 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας

και δεικτική συσκευή (ποντίκι) που ήταν ο Apple της Macintosh

Internet

26Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 δύο ειδικοί της πληροφορικής του πανεπιστημίου

UCLA της Καλιφόρνια οι Robert Taylor και JC Licklider ήταν οι πρώτοι που είχαν την

διαίσθηση ότι οι υπολογιστές επρόκειτο να αλλάξουν κι ότι κάποια στιγμή θα άρχιζαν να

επικοινωνούν μεταξύ τους Στις 21 Νοεμβρίου 1969 ιστορική ημερομηνία της πρώτης

σύνδεσης τα πανεπιστήμια UCSB (University of California Santa Barbara) University of

Utah και Stanford Research Institute συνδέθηκαν με έναν κόμβο (υπολογιστή) που βρι-

σκόταν στο UCLA και που τους επέτρεπε να κατευθύνουν προς τον παραλήπτη όπου κι

αν βρισκόταν στο δίκτυο το μήνυμα ενός απομακρυσμένου υπολογιστή

Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ (το γνωστό laquoΠεντάγωνοraquo) ήταν ενήμερο για τις προ-

σπάθειες αυτές και μάλιστα ήταν ο βασικός χρηματοδότης του προγράμματος Οι υπεύθυ-

νοι της άμυνας των ΗΠΑ ήθελαν ένα σύστημα επικοινωνίας απρόσβλητο από το ενδεχό-

μενο ενός πυρηνικού πολέμου και το δίκτυο των υπολογιστών έδειχνε να προσφέρει τη

λύση

Το 1969 λοιπόν ήταν η χρονιά που σηματοδότησε τη γένεση του Internet Το πρώτο

δίκτυο ονομάστηκε Arpanet από το όνομα της υπηρεσίας του αμερικάνικου υπουργείου

Άμυνας ARΡA (Advanced Research Project Agency Υπηρεσία Προωθημένων Ερευνητι-

κών Προγραμμάτων) και από το laquonetraquo που σημαίνει laquoδίκτυοraquo

Τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του αυτό που στη συνέχεια επρόκειτο να γίνει το

Internet χρησιμοποιούνταν κατrsquo αποκλειστικότητα από τους ειδήμονες της πληροφορικής

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το 1989 στο CERN (Centre Europeacuteen de Recherche Nucleacuteaire Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πυρηνικών Ερευνών) της Γενεύης γεννήθηκε το World Wide Web (www) το σύστημα με

το οποίο οι υπολογιστές όλου του κόσμου μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα κοινό δίκτυο

(ο παγκόσμιος ιστός των υπολογιστών)

Το 1993 ήρθε το Mosaic το πρώτο φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα laquoξεφυλλίσμα-

τοςraquo ιστοσελίδων Από τότε χρονολογείται η πραγματική είσοδος του Internet στην καθη-

μερινή ζωή εκατομμυρίων χρηστών Μετά το Mosaic ακολούθησε το Netscape δημιούρ-

γημα του ίδιου προγραμματιστή Marc Anderseen που ήταν ακόμα πιο φιλικό και επέτρεπε

ακόμα και στους μη ειδικούς να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες του Internet

Το 1995 εμφανίστηκαν τα Windows95 με ενσωματωμένο τον Internet Explorer το δη-

μοφιλέστερο ίσως πρόγραμμα laquoξεφυλλίσματοςraquo ιστοσελίδων

ΔΟΜΗ ΤΟΥ INTERNET

Το internet (στα ελληνικά το λέμε διαδίκτυο ή απλά δίκτυο) είναι όλοι οι υπολογιστές

του κόσμου που είναι συνδεμένοι μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα

και πληροφορίες 27Κάποιοι από τους υπολογιστές αυτούς είναι μόνιμα συνδεμένοι και βρίσκονται συνε-

χώς σε λειτουργία ενώ κάποιοι άλλοι συνδέονται και αποσυνδέονται Πχ στην πρώτη κα-

τηγορία ανήκουν οι υπολογιστές των εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες internet (αυ-

τούς τους υπολογιστές τους λέμε και servers) ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι προσωπικοί

υπολογιστές αυτοί που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας

Το World Wide Web ή απλά Web (στα ελληνικά το λέμε παγκόσμιο ιστό ή απλά ι-

στό) είναι το σύνολο των ιστοσελίδων (ή απλά σελίδων) που μπορούμε να δούμε με τη

βοήθεια ενός προγράμματος όπως ο Internet Explorer Επομένως αν θέλουμε να είμαστε

ακριβολόγοι ο Internet Explorer δεν είναι εξερευνητής του διαδικτύου όπως δηλώνει το

όνομά του αλλά εξερευνητής του παγκόσμιου ιστού

Σύμφωνα με τον δημιουργό του παγκόσμιου ιστού Tim Berners Lee laquoτο web είναι

το σύμπαν των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω διαδικτύου ένα συσ-

σωμάτωμα της ανθρώπινης γνώσηςraquo

Το site (στα ελληνικά το λέμε δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα ή απλά σελίδα ή διεύθυν-

ση) είναι ένας από τους υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο internet Για την ακρίβεια

είναι ένα αρχείο (ή μια ομάδα αρχείων) το οποίο βρίσκεται μέσα σrsquo έναν υπολογιστή που

είναι συνδεμένος στο internet Όταν πληκτρολογούμε μια laquoιντερνετικήraquo διεύθυνση (πχ

wwwasdagrdim01ab) στο πρόγραμμα Internet Explorer και επιχειρούμε να την δούμε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι ο υπολογιστής μας ψάχνει να βρει τον υπολογιστή

που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο και αφού τον βρει ψάχνει στα περιεχόμενα του υπο-

λογιστή (του σκληρού δίσκου του) να εντοπίσει το συγκεκριμένο αρχείο να το laquoανοίξειraquo και

να μας το παρουσιάσει

Οι υπηρεσίες του internet Οι υπηρεσίες που προσφέρει το internet είναι πολλές και δεν περιορίζονται μόνο στο

laquoξεφύλλισμαraquo των ιστοσελίδων

Μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(e-mail) με το οποίο μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε γραπτά μηνύματα αλλά

και αρχεία ήχου εικόνας ακόμη και βίντεο

Μια άλλη υπηρεσία είναι το chat η laquoκουβένταraquo με πολλούς άλλους χρήστες ταυτό-

χρονα Η κουβέντα γίνεται με πληκτρολόγηση αυτών που θέλουμε να πούμε (γιrsquo αυτό και

τα εισαγωγικά)

Τέλος η πιο εξελιγμένη ίσως υπηρεσία του internet είναι η τηλεδιάσκεψη δηλαδή η

δυνατότητα να βλέπουμε και να μιλάμε με άλλους ανθρώπους μέσω της οθόνης του υπο-

λογιστή Ένα είδος τηλεδιάσκεψης προσφέρεται μέσα από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα

των Windows με το πρόγραμμα NetMeeting το οποίο μετατρέπει τον υπολογιστή μας σε

βιντεοτηλέφωνο Βέβαια η καλή απόδοση του ήχου και της εικόνας εξαρτάται κυρίως από

την ταχύτητα του δικτύου το οποίο στην περίπτωση των οικιακών συνδέσεων δεν είναι

ακόμη τόσο γρήγορο

28

Για να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες του internet πρέπει να αγοράσουμε μια

σύνδεση στο internet από κάποιον παροχέα υπηρεσιών internet (Internet Service

Provider ISP) Στην Ελλάδα τέτοιοι παροχείς είναι πχ η otenet η Hellas On Line η

Forthnet κά Η αγορά της σύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο internet

την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παροχή χώρου για προσωπική ιστοσε-

λίδα Η πρόσβαση γίνεται μέσω του τηλεφώνου με τη χρήση κάποιου ονόματος χρήστη

(user name) και κάποιου κωδικού πρόσβασης (password) που μας δίνει ο παροχέας όταν

αγοράζουμε τη σύνδεση

Αρχική σελίδα Αν θέλουμε μπορούμε να ρυθμίσουμε τον Internet Explorer έτσι ώστε κάθε φορά που ξεκι-

νάει να εμφανίζει μια ορισμένη σελίδα Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό η συγκεκρι-

μένη σελίδα γίνεται η Αρχική σελίδα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να ορίσουμε μια σελίδα ως Αρχική σελίδα πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία και κάνου-

με κλικ στις Επιλογές Internet Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο Στην καρτέλα Γενικά

και στο πλαίσιο Αρχική σελίδα μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις

Οργάνωση των Αγαπημένων Μπορούμε να οργανώσουμε σε καταλόγους τις αγαπημένες μας ιστοσελίδες Αυτό γίνεται

ως εξής Στο μενού Αγαπημένα του Internet Explorer κάνουμε κλικ στο Οργάνωση των

Αγαπημένων Επιλέγουμε Δημιουργία Φακέλου δίνοντάς του ένα όνομα Για παράδειγμα

αν επιθυμούμε να τοποθετήσουμε σε αυτόν σελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος τον ο-

νομάζουμε Εκπαιδευτικές Σελίδες Αντίστοιχα αν θέλουμε ενημερωτικές σελίδες φτιάχνου-

με άλλον φάκελο που τον ονομάζουμε πχ Ενημέρωση κοκ Αφού οργανώσουμε τα Αγα-

πημένα έκτοτε κάθε ενδιαφέρουσα σελίδα την προσθέτουμε σε αυτά Πώς

Αγαπημένα Αν κάποια σελίδα που επισκεφθήκαμε μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την ξαναδούμε στο

μέλλον βάζουμε τη διεύθυνσή της στα Αγαπημένα Έτσι γλιτώνουμε τον κόπο να την ξα-

ναψάξουμε

29Την ώρα που η σελίδα είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αγαπημένα και κάνουμε κλικ

στην επιλογή Προσθήκη στα αγαπημένα Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο και μας

προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα προστεθεί η διεύθυνση της σελίδας στα αγαπημένα

Αν το όνομα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει

πιο εύκολα τη συγκεκριμένη σελίδα

Προσοχή στα Αγαπημένα αποθηκεύονται οι διευθύνσεις των σελίδων κι όχι το περιεχόμε-

νο τους

Αποθήκευση σελίδας Για να μην απασχολούμε την τηλεφωνική μας γραμμή μπορούμε αντί να διαβάζουμε τις

σελίδες (και κυρίως αυτές που έχουν πολύ κείμενο) να τις αποθηκεύσουμε Έτσι δε χρειά-

ζεται να είμαστε συνδεμένοι στο Internet για να τις δούμε

Την ώρα που η σελίδα που μας ενδιαφέρει είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αρχείο

και κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως Εμφανίζεται το παράθυρο Αποθήκευση

ιστοσελίδας και μας προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί η σελίδα Αν το όνο-

μα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει πιο εύκο-

λα τη συγκεκριμένη σελίδα

Όταν αποθηκεύουμε μια ιστοσελίδα δημιουργούνται συνήθως ένα αρχείο τύπου htm και

ένας φάκελος (το αρχείο δημιουργείται πάντοτε ο φάκελος μόνο όταν χρειάζεται) Και το

αρχείο και ο φάκελος έχουν το ίδιο όνομα Μέσα στο φάκελο αποθηκεύονται τα laquoστολίδιαraquo

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

της σελίδας δηλαδή οι εικόνες τα γραφικά κλπ ενώ στο αρχείο τύπου htm αποθηκεύεται

το κείμενο της σελίδας

Για να δούμε τη σελίδα αυτή offline (χωρίς δηλαδή να είμαστε συνδεμένοι στο Internet)

κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο τύπου htm που φέρει το όνομά της

Πλήκτρα Πίσω-Εμπρός Διακοπή Ανανέωση Αρχική

bull Την ώρα που είμαστε συνδεμένοι στο Internet και βλέπουμε σελίδες του ιστού θα δού-

με ότι είναι ενεργοποιημένα τα πλήκτρα Πίσω και Εμπρός του Internet Explorer Με αυτά

τα πλήκτρα μπορούμε να laquoξεφυλλίσουμεraquo τις σελίδες που έχουμε επισκεφτεί Προσοχή

το ξεφύλλισμα μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης Δη-

λαδή αν αποσυνδεθούμε από το Internet και στη συνέχεια ξανασυνδεθούμε τα πλήκτρα

και Πίσω και Εμπρός θα είναι ανενεργά Θα πρέπει να επισκεφτούμε πρώτα τουλάχιστον

μία σελίδα για να ενεργοποιηθούν

bull Αν δούμε ότι μια σελίδα που θέλουμε να δούμε αργεί να εμφανιστεί (να laquoκατέβειraquo όπως

συνήθως λέγεται) τότε μπορούμε να διακόψουμε τη διαδικασία laquoκατεβάσματοςraquo πατώ-

ντας το πλήκτρο Διακοπή (Το ίδιο συμβαίνει αν πατήσουμε το πλήκτρο Esc από το πλη-

κτρολόγιο) 30

bull Υπάρχουν σελίδες των οποίων το περιεχόμενο μεταβάλλεται συνεχώς Πχ οι σελίδες

της ΕΜΥ (httpwwwemygrhnmsgreekindex_html) ή η σελίδα του κυκλοφοριακού

χάρτη της Αθήνας (httpwwwtransportntuagrmapel) Αν έχουμε ανοιχτή μια τέτοια

σελίδα προκειμένου να δούμε αν το περιεχόμενό της έχει αλλαχτεί πατάμε το πλήκτρο

Ανανέωση Ένα άλλος τρόπος θα ήταν να την κλείσουμε και να την ξανανοίξουμε

bull Πατώντας το πλήκτρο Αρχική εμφανίζεται η σελίδα την οποία έχουμε ορίσει ως Aρχική

σελίδα του Internet Explorer

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

 • Προσαρμογή χώρου εργασίας
 • Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας
 • Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα
 • Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ιδιότητες μηνύματος
 • Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνωσμένα
 • Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε
 • Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων
 • Αποστολή διεθνών μηνυμάτων
 • Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμένου μηνύματος
 • Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο
 • Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα
 • Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα
 • Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο
 • Διαχείριση συνημμένου αρχείου
 • Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση
 • Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων
 • Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων
 • Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων
 • Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών
 • Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων
 • Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων
 • Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Υπολογιστές
 • Internet
Page 11: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

bull Το Outlook Express εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα χρησιμοποιώντας την προεπι-

λεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων εκτός αν η κεφαλίδα του μηνύματος

καθορίζει συγκεκριμένη κωδικοποίηση γλώσσας

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και

στην καρτέλα Ανάγνωση κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματο-σειρές

bull Επιλέξτε μια γλώσσα στο επάνω μέρος και στη συνέχεια

κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ως προεπιλεγμένου

Αποστολή διεθνών μηνυμάτων

bull Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα το μήνυμα αυτό αποστέλλεται με την ίδια κωδικοποίηση

γλώσσας όπως και το αρχικό μήνυμα Αν αλλάξετε την κωδικοποίηση γλώσσας στην απά-

ντησή σας οι αρχικοί χαρακτήρες ίσως να μην εμφανιστούν σωστά εκτός αν στέλνετε το

μήνυμα σε μορφή HTML (και το πρόγραμμα λήψης έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης μορφής

HTML) Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμα σε μορφή Unicode ωστόσο δεν έχουν

όλα τα προγράμματα ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων τη δυνατό-

τητα εμφάνισης μηνυμάτων σε μορφή Unicode3

11

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμέ-νου μηνύματος

bull Στο παράθυρο μηνύματος στο μενού Μορφή επιλέξτε την εντολή Κωδικοποίηση και

στη συνέχεια κάντε κλικ στην κωδικοποίηση της γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιή-

σετε

3 Τι είναι το Unicode Η κωδικοσελίδα Unicode προτείνει έναν και μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύ-στημα ανεξάρτητα από το λογισμικό ανεξάρτητα από τη γλώσσα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε τελική ανάλυση χειρίζονται απλώς αριθμούς Αποθηκεύουν γράμματα και άλλους χαρα-κτήρες αντιστοιχώντας στο καθένα τους από έναν αριθμό (ονομάζουμε μία τέτοια αντιστοιχία κωδικοσελίδα) Πριν την εφεύρεση του Unicode υπήρχαν εκατοντάδες διαφορετικές κωδικοσελίδες Λόγω περιορισμών μεγέθους όμως σε καμία κωδικοσελίδα δεν χωρούσαν αρκετοί χαρακτήρες λόγου χάριν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν πλήθος διαφορετικών κωδικοσελίδων για να καλύψει όλες τις γλώσσες των χωρών-μελών της Ακόμα και για μία και μόνη γλώσσα όπως πχ τα Αγγλικά μία κωδικοσελίδα δεν επαρκούσε για να καλύψει όλα τα γράμματα σημεία στίξης και τεχνικά σύμβολα ευρείας χρήσης Εκτός αυτού οι κωδικοσελίδες αυτές διαφωνούσαν μεταξύ τους Έτσι δύο κωδικοσελίδες μπορούσαν κάλλιστα να χρη-σιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς για τον ίδιο χαρακτήρα Κάθε υπολογιστής (και ιδίως εάν ήταν διακομιστής) έπρεπε να υποστηρίζει πλήθος διαφορετικών κωδικοσελί-δων ταυτόχρονα κάθε φορά που δεδομένα μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών κωδικοσελίδων ή λειτουργικών συστη-μάτων τα δεδομένα αυτά κινδύνευαν να αλλοιωθούν

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Τα νέα μηνύματα χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη ρύθμιση κωδικοποίησης για την

αποστολή μηνυμάτων

Για να ορίσετε την

προεπιλεγμένη

κωδικοποίηση για την

αποστολή μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία

κάντε κλικ στην εντολή

Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Διεθνείς ρυθμίσεις και στη συνέ-

χεια επιλέξτε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

bull Στη λίστα μηνυμάτων επιλέξτε το μήνυμα

bull Στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή 12

bull Για να ανακτήσετε ένα μήνυμα που έχει διαγραφεί ανοίξτε το φάκελο Διαγραμμένα

και στη συνέχεια σύρετε το μήνυμα πίσω στο φάκελο Εισερχόμενα ή σε άλλο φάκελο

bull Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αποθήκευση μηνυμάτων στο φάκελο Διαγραμ-μένα κατά την έξοδο από το Outlook Express στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενό-

τητα Επιλογές Στην καρτέλα Συντήρηση επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα κατά την έξοδο

bull Για να καταργήσετε όλα τα διαγραμμένα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο επιλέξτε το

φάκελο Διαγραμμένα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ στην εντολή Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα

Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή μηνυμάτων

από κάποιον χρήστη

Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο των μηνυμάτων

του Outlook Express τον αποστολέα του οποίου

θέλετε να αποκλείσετε και από τη γραμμή μενού

επιλέξτε Μήνυμα και στη συνέχεια Αποκλεισμός αποστολέα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα bull Για να άρετε τον αποκλεισμό πηγαίνετε

στο παράθυρο του Outlook Express και

από το μενού Εργαλεία επιλέγετε Κανόνες μηνυμάτων--gt Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων

bull Εμφανίζεται το παράθυρο Κανόνες μηνυμάτων και από την καρτέλα Αποκλει-σμένοι αποστολείς επιλέγετε αυτόν που

θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο Κατάρ-γηση

Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα Πολλοί διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων περιορίζουν το μέγεθος

των μηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Συνήθως το όριο αυτό είναι δύο

megabyte (2 MB) ανά μήνυμα συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων αρχείων 13

Με το Outlook Express μπορείτε να στείλετε μεγάλα μηνύματα ή αρχεία σε διακομιστές

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συζητήσεων οι οποίοι διαθέτουν όρια μεγέθους διασπώντας

τα μηνύματα σε μικρότερα τμήματα Όταν λαμβάνεται η ομάδα μηνυμάτων το πρόγραμμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα συνδυάζει σε ένα μήνυμα

Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί

Στις καρτέλες Αλληλογραφία ή Συζητήσεις κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

Από την καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάτμηση μηνυμάτων

που είναι μεγαλύτερα από x KB

Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή δίνουν τη δυνατότητα

στον παραλήπτη ενός μηνύματος να επαληθεύσει την ταυτότητά σας Η κρυπτογράφηση

ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτρέπει την ανάγνωσή του από άλλα πρό-

σωπα κατά την μεταφορά τους

Σύνθεση μηνύματος Για να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή στο μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Κρυ-

πτογράφηση

Σημείωση Για να κρυπτογραφήσετε ή να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα

πρέπει να διαθέτετε ψηφιακή ταυτότητα Εάν δεν διαθέτετε το Outlook Express θα σας ζη-

τήσει να αποκτήσετε μία

Διαχείριση συνημμένου αρχείου

Όταν σε κάποιο μήνυμα υπάρχει συνημμένο αρχείο εμφανίζεται δίπλα σε αυτό ένα εικονί-

διο συνδετήρα στη λίστα μηνυμάτων ως εξής

1 Στη λίστα των μηνυμάτων το μήνυμα έχει στα αριστερά του ένα συνδετήρα

2 Αν έχετε ενεργοποιήσει το Παράθυρο Προεπισκόπησης μηνυμάτων εμφανίζεται

στα αριστερά του ένας

συνδετήρας

14Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο

Στο παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ στο εικονίδιο συνδετήρα της κεφαλίδας του

μηνύματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου - ή - Στο επάνω μέρος του παραθύρου μηνύματος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συνημμένου

αρχείου της κεφαλίδας του μηνύματος Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο bull Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο από το παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ

στο εικονίδιο συνδετήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση συνημμένων

bull Αν ανοίξετε ένα μήνυμα χωρίς προεπισκόπηση το συνημμένο εμφανίζεται κάτω από το Θέμα

15

Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1 Στη λίστα Φάκελοι κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να διαβάσετε

2 Στη λίστα μηνυμάτων κάντε κλικ σε ένα μήνυμα για να το εμφανίσετε στο παράθυ-

ρο προεπισκόπησης ή κάντε διπλό κλικ επάνω

του για να το ανοίξετε στο δικό του παράθυρο

3 Στο παράθυρο μηνύματος κάντε κλικ στην επι-

λογή Απάντηση Απάντηση σε όλους ή Προώθηση για να απαντήσετε σε ένα

μήνυμα Όταν ολοκληρώσετε την απάντησή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απο-στολή Ή στη λίστα μηνυμάτων κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και επιλέξτε ανάλογα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση Για να ενεργοποιήσετε την προσάρτηση του αρχικού μηνύματος στην απάντηση ακολου-

θήστε τη διαδρομή Εργαλεία --gt Επιλογές και από την καρτέλα Αποστολή επιλέξτε το

Προσάρτηση του πρωτότυπου κειμένου κατά την απάντηση

Έτσι αν πατήσετε το κουμπί Απάντηση για να απαντήσετε σε μήνυμα που λάβατε στην

απάντησή σας θα συμπεριληφθεί και το περιεχόμενου του μηνύματος στο οποίο απαντάτε

για να γνωρίζει ο παραλήπτης σε τι ακριβώς αφορά η απάντησή σας

16

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bull Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και από το μενού Μήνυμα κάντε

κλικ στην εντολή Προώθηση

bull Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε παραλήπτη Δια-

χωρίστε κάθε όνομα με κόμμα ή ερωτηματικό ( )

bull Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποστο-λή της γραμμής εργαλείων

bull Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάντε κλικ στην πε-

ριοχή Από και στη συνέχεια κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με

τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα

bull Αν εργάζεστε χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εξερχόμε-να Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων

17

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από το Outlook

Express κάντε κλικ στο κου-

μπί Διευθύνσεις της γραμ-

μής εργαλείων ή από το με-

νού Εργαλεία επιλέξτε την

εντολή Βιβλίο διευθύνσε-ων

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από ένα παρά-

θυρο μηνύματος κάντε κλικ

στο εικονίδιο Προς Κοιν ή Ιδιαίτ κοιν

Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βι-

βλίο διευθύνσεών σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook Express ώστε όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα να προ-

στίθενται αυτόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων τα άτομα στα οποία απαντάτε Επιπλέον κάθε

φορά που στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα στο Outlook Express έχετε τη δυνατότητα να

προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη ή του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσθέσετε όλους τους παραλήπτες μιας απάντησης στο Βιβλίο διευθύνσε-ων

bull Στο Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

εντολή Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων όταν γίνεται απάντηση

Για να προσθέσετε ένα μεμονωμένο όνομα στο Βιβλίο διευθύνσεων από το Outlook Express

bull Στο μήνυμα που προβάλλετε ή στο οποίο απαντάτε κάντε δεξί κλικ στο όνομα του

ατόμου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων

bull Στη λίστα μηνυμάτων των Εισερχομένων ή κάποιου άλλου φακέλου αλληλογραφίας

δεξί κλικ σε ένα μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεων

18Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

1 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη

συνέχεια επιλέξτε την εντολή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ε-

παφή

3 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και

στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Νέα επαφή

4 Στην καρτέλα Όνομα συμπληρώστε τουλάχιστον τα πλαίσια Όνομα και Επώνυμο

για την επαφή Αυτό είναι το εμφανιζόμενο όνομα Απαιτείται εμφανιζόμενο όνομα για

κάθε επαφή Εάν πληκτρολογήσετε όνομα πατρώνυμο ή επώνυμο θα εμφανιστεί αυ-

τόματα στο πλαίσιο Εμφάνιση Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται πλη-

κτρολογώντας ένα διαφορετικό όνομα ή επιλέγοντας ένα από την αναπτυσσόμενη λί-

στα Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει παραλλαγές του ονόματος του πατρώνυμου ή

του επωνύμου καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Ψευδώνυμο ή στα

πλαίσιο Εταιρεία της καρτέλας Εργασία

5 Προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε σε καθεμία από τις άλλες καρτέ-

λες

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων

Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

Επιλέξτε τον τύπο βιβλίου διευθύνσεων ή αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα

Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων

1 Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Επιλέξτε μορφή για την εξαγωγή

3 Για να κάνετε εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας από το Outlook Express επιλέξτε

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Exchange Για να χρησιμοποιήσετε ένα

αρχείο με πληροφορίες διευθύνσεων οι οποίες είναι διαχωρισμένες με κόμμα επιλέξτε Αρ-

χείο κειμένου

4 Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή 19

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο όνομα ομάδας (ή ψευδώνυμο) που θα

χρησιμοποιήσετε για την ταυτόχρονη αποστολή ενός μηνύματος σε πολλές επαφές

Δημιουργήστε απλώς ένα όνομα ομάδας και προσθέστε μεμονωμένες επαφές στην

ομάδα Στη συνέχεια πληκτρολογήστε απλώς το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο

Προς όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε

μια ομάδα Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία της γραμμής εργαλείων και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα

3 Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας πληκτρο-

λογήστε το όνομα της ομάδας

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προσθέσετε άτομα σε μια ομάδα

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο από τη λίστα του Βιβλίου διευθύνσεων κάντε κλικ

στο κουμπί Επιλογή μελών και στη συνέχεια επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα του Βι-

βλίου διευθύνσεων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο απευθείας στην ομάδα χωρίς να προστεθεί το όνομα

στο Βιβλίο διευθύνσεων πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου του ατόμου στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο τόσο στην ομάδα όσο και στο Βιβλίο διευθύνσεων

κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή και συμπληρώστε τα ανάλογα στοιχεία

bull Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε προσθήκη έως ότου ολοκληρωθεί ο ορισμός

της ομάδας

Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων

bull Για να προσθέσετε ένα φάκελο στο μενού Αρχείο τοποθε-

τήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Στο πλαίσιο κει-

μένου Όνομα φακέλου πληκτρολογήστε το όνομα και στη

συνέχεια κάντε κλικ στη θέση που θέλετε να βρίσκεται ο νέος

φάκελος

20

bull Για να διαγράψετε ένα φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι Στο με-

νού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και κατόπιν κά-

ντε κλικ στην εντολή Διαγραφή

bull Για να μετακινηθείτε σε άλλο φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι

bull Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τους φακέλους Εισερχόμενα Απε-σταλμένα Διαγραμμένα ή Πρόχειρα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

21

1 Στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες μηνυ-

μάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αλληλογραφία

Οι κανόνες μηνυμάτων δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν για λογαριασμούς ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου IMAP ή HTTP

2 Αν αυτός είναι ο πρώτος κανόνας που δημιουργείτε προχωρήστε στο βήμα 3 Διαφο-

ρετικά στην καρτέλα Κανόνες μηνυμάτων κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία και συ-

νεχίστε στο βήμα 4

3 Επιλέξτε τις συνθήκες για τον κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Συνθήκες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

Μπορείτε να καθορίσετε πολλές συνθήκες για έναν κανόνα ή επιλέγοντας περισσότερα

από ένα πλαίσια ελέγχου Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση και της ενότητας Περιγραφή κα-

νόνα για να καθορίσετε αν πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες κανόνων πριν

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια (και) ή αν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από

αυτές (ή)

4 Καθορίστε τις ενέργειες του κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Ενέργειες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

5 Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες υπερ-συνδέσεις στην ενότητα Περιγραφή κανόνα

για να καθορίσετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες για τον κανόνα σας

Μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες λέξεις της ε-

νότητας Περιγραφή κανόνα για να καθορίσετε τα πρόσωπα ή τις λέξεις τα οποία θα θέλα-

τε να αναζητήσει το Outlook Express στα μηνύματα Αν εισαγάγετε πολλά πρόσωπα ή λέ-

ξεις ανά συνθήκη χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές των παραθύρων διαλόγου Επιλογή

ατόμων ή Πληκτρολόγηση συγκεκριμένων λέξεων για περαιτέρω προσαρμογή της συνθή-

κης

6 Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα κανόνα επιλέξτε το προεπιλεγμένο όνομα ή πληκτρολο-

γήστε νέο όνομα για τον κανόνα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK

22

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα επιλέγοντας έναν υπάρχοντα από την καρ-

τέλα Κανόνες μηνυμάτων και κάνοντας κλικ στην εντολή Αντιγραφή Αυτό είναι χρήσιμο

όταν ο νέος κανόνας που θέλετε να δημιουργήσετε είναι παρόμοιος με τον υπάρχοντα

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα από ένα μήνυμα επιλέγοντας ένα μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κύριο παράθυρο και στη συνέχεια στο μενού Μήνυμα

κάνοντας κλικ στην εντολή Δημιουργία κανόνα από μήνυμα Αυτό είναι χρήσιμο επειδή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

συμπληρώνει αυτόματα το όνομα του προσώπου στη γραμμή Από Ωστόσο καμία άλλη

πληροφορία του μηνύματος δεν εισάγεται στον κανόνα

Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποστέλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό να είστε βέβαιοι ότι τα

έγγραφα που στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι πλαστογραφημένα και να

είστε σίγουροι ότι τα μηνύματα που στέλνετε δεν μπορούν να παρεμποδιστούν και να δια-

βαστούν από κανένα άλλο εκτός από τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται

Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές ταυτότητες του Outlook Express μπορείτε να αποδείξετε

την ταυτότητά σας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τρόπο που είναι παρόμοιος με την

επίδειξη της άδειας οδήγησής σας κατά την εξαργύρωση μιας επιταγής Μπορείτε επίσης

να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για να κρυπτογραφήσετε μηνύματα διατηρώ-

ντας τα προσωπικά Οι ψηφιακές υπογραφές ενσωματώνουν την προδιαγραφή

SecureMultipurpose Internet Mail Extensions (SMIME) με στόχο την ασφάλεια του ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου

23

Πως λειτουργούν οι ψηφιακές υπογραφές Μια ψηφιακή υπογραφή αποτελείται από ένα δημόσιο κλειδί ένα ιδιωτικό κλειδί και μια

ψηφιακή υπογραφή Όταν υπογράφετε ψηφιακά τα μηνύματά σας προσθέτετε την ψηφια-

κή σας υπογραφή και το δημόσιο κλειδί στο μήνυμα Ο συνδυασμός ψηφιακής υπογραφής

και δημόσιου κλειδιού ονομάζεται πιστοποιητικό Με το Outlook Express μπορείτε να κα-

θορίσετε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους άλλους για να σας

στέλνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό

από το πιστοποιητικό υπογραφής σας

Οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή σας υπογραφή για να επαλη-

θεύσουν την ταυτότητά σας και μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο κλειδί

σας για να σας στείλουν κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο μπορείτε να

διαβάσετε μόνο εσείς χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό σας κλειδί Για να στείλετε κρυπτο-

γραφημένα μηνύματα το Βιβλίο διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακές υπογρα-

φές για τους παραλήπτες Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δημόσια

κλειδιά τους για να κρυπτογραφήσετε τα μηνύματα Όταν ένας παραλήπτης λαμβάνει ένα

κρυπτογραφημένο μήνυμα το ιδιωτικό του κλειδί χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογρά-

φηση του μηνύματος

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Πριν ξεκινήσετε την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει να αποκτήσετε

ψηφιακή ταυτότητα Στην περίπτωση που στέλνετε κρυπτογραφημένα μηνύματα το Βιβλίο

διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακή υπογραφή για κάθε παραλήπτη

Που εκδίδονται οι ψηφιακές ταυτότητες Οι ψηφιακές ταυτότητες εκδίδονται από ανεξάρτητες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Όταν

κάνετε αίτηση για ψηφιακή ταυτότητα στην τοποθεσία Web μιας αρχής έκδοσης πιστοποι-

ητικών η ταυτότητά σας επαληθεύεται πριν από την έκδοση της ταυτότητας Υπάρχουν

διαφορετικές κατηγορίες ψηφιακών ταυτοτήτων για πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων

αξιοπιστίας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της αρχής

έκδοσης πιστοποιητικών

Με ποιον τρόπο επαληθεύεται μια ψηφιακή ταυτότητα Με τον έλεγχο ανάκλησης μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός μηνύματος με

ψηφιακή υπογραφή Κατά την πραγματοποίηση ενός τέτοιου ελέγχου το Outlook Express

ζητά πληροφορίες για την ψηφιακή ταυτότητα από την κατάλληλη αρχή έκδοσης πιστοποι-

ητικών Η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στέλνει πίσω τις πληροφορίες για την κατάσταση

της ψηφιακής ταυτότητας συμπεριλαμβάνοντας αν η ψηφιακή ταυτότητα έχει ανακληθεί ή

όχι Οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών διατηρούν στοιχεία των πιστοποιητικών που έχουν

ανακληθεί εξαιτίας απώλειάς τους ή λήξης τους

24

Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει (και εξηγεί) μια σειρά εικονιδίων που θα συναντήσουμε

συχνά (ή λιγότερο συχνά) στο πρόγραμμα αυτό

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

25

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical

Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Δεν είχε καμιά

σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές Ήταν τεράστιος (τα μηχανήματα που τον αποτε-

λούσαν απαιτούσαν δωμάτια για να χωρέσουν) και λειτουργούσε με λυχνίες (δεν είχαν α-

κόμη εφευρεθεί ούτε τα τρανζίστορ) Ένα σημερινό καλό κομπιουτεράκι τσέπης έχει μεγα-

λύτερη υπολογιστική ισχύ από αυτήν του ENIAC

Το 1970 κατασκευάστηκε ο πρώτος ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας και δεικτική

συσκευή (ποντίκι) Ήταν ο Star ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Alan Kay και τους συ-

νεργάτες του στα εργαστήρια της εταιρείας Xerox

Το 1980 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας

και δεικτική συσκευή (ποντίκι) που ήταν ο Apple της Macintosh

Internet

26Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 δύο ειδικοί της πληροφορικής του πανεπιστημίου

UCLA της Καλιφόρνια οι Robert Taylor και JC Licklider ήταν οι πρώτοι που είχαν την

διαίσθηση ότι οι υπολογιστές επρόκειτο να αλλάξουν κι ότι κάποια στιγμή θα άρχιζαν να

επικοινωνούν μεταξύ τους Στις 21 Νοεμβρίου 1969 ιστορική ημερομηνία της πρώτης

σύνδεσης τα πανεπιστήμια UCSB (University of California Santa Barbara) University of

Utah και Stanford Research Institute συνδέθηκαν με έναν κόμβο (υπολογιστή) που βρι-

σκόταν στο UCLA και που τους επέτρεπε να κατευθύνουν προς τον παραλήπτη όπου κι

αν βρισκόταν στο δίκτυο το μήνυμα ενός απομακρυσμένου υπολογιστή

Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ (το γνωστό laquoΠεντάγωνοraquo) ήταν ενήμερο για τις προ-

σπάθειες αυτές και μάλιστα ήταν ο βασικός χρηματοδότης του προγράμματος Οι υπεύθυ-

νοι της άμυνας των ΗΠΑ ήθελαν ένα σύστημα επικοινωνίας απρόσβλητο από το ενδεχό-

μενο ενός πυρηνικού πολέμου και το δίκτυο των υπολογιστών έδειχνε να προσφέρει τη

λύση

Το 1969 λοιπόν ήταν η χρονιά που σηματοδότησε τη γένεση του Internet Το πρώτο

δίκτυο ονομάστηκε Arpanet από το όνομα της υπηρεσίας του αμερικάνικου υπουργείου

Άμυνας ARΡA (Advanced Research Project Agency Υπηρεσία Προωθημένων Ερευνητι-

κών Προγραμμάτων) και από το laquonetraquo που σημαίνει laquoδίκτυοraquo

Τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του αυτό που στη συνέχεια επρόκειτο να γίνει το

Internet χρησιμοποιούνταν κατrsquo αποκλειστικότητα από τους ειδήμονες της πληροφορικής

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το 1989 στο CERN (Centre Europeacuteen de Recherche Nucleacuteaire Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πυρηνικών Ερευνών) της Γενεύης γεννήθηκε το World Wide Web (www) το σύστημα με

το οποίο οι υπολογιστές όλου του κόσμου μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα κοινό δίκτυο

(ο παγκόσμιος ιστός των υπολογιστών)

Το 1993 ήρθε το Mosaic το πρώτο φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα laquoξεφυλλίσμα-

τοςraquo ιστοσελίδων Από τότε χρονολογείται η πραγματική είσοδος του Internet στην καθη-

μερινή ζωή εκατομμυρίων χρηστών Μετά το Mosaic ακολούθησε το Netscape δημιούρ-

γημα του ίδιου προγραμματιστή Marc Anderseen που ήταν ακόμα πιο φιλικό και επέτρεπε

ακόμα και στους μη ειδικούς να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες του Internet

Το 1995 εμφανίστηκαν τα Windows95 με ενσωματωμένο τον Internet Explorer το δη-

μοφιλέστερο ίσως πρόγραμμα laquoξεφυλλίσματοςraquo ιστοσελίδων

ΔΟΜΗ ΤΟΥ INTERNET

Το internet (στα ελληνικά το λέμε διαδίκτυο ή απλά δίκτυο) είναι όλοι οι υπολογιστές

του κόσμου που είναι συνδεμένοι μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα

και πληροφορίες 27Κάποιοι από τους υπολογιστές αυτούς είναι μόνιμα συνδεμένοι και βρίσκονται συνε-

χώς σε λειτουργία ενώ κάποιοι άλλοι συνδέονται και αποσυνδέονται Πχ στην πρώτη κα-

τηγορία ανήκουν οι υπολογιστές των εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες internet (αυ-

τούς τους υπολογιστές τους λέμε και servers) ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι προσωπικοί

υπολογιστές αυτοί που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας

Το World Wide Web ή απλά Web (στα ελληνικά το λέμε παγκόσμιο ιστό ή απλά ι-

στό) είναι το σύνολο των ιστοσελίδων (ή απλά σελίδων) που μπορούμε να δούμε με τη

βοήθεια ενός προγράμματος όπως ο Internet Explorer Επομένως αν θέλουμε να είμαστε

ακριβολόγοι ο Internet Explorer δεν είναι εξερευνητής του διαδικτύου όπως δηλώνει το

όνομά του αλλά εξερευνητής του παγκόσμιου ιστού

Σύμφωνα με τον δημιουργό του παγκόσμιου ιστού Tim Berners Lee laquoτο web είναι

το σύμπαν των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω διαδικτύου ένα συσ-

σωμάτωμα της ανθρώπινης γνώσηςraquo

Το site (στα ελληνικά το λέμε δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα ή απλά σελίδα ή διεύθυν-

ση) είναι ένας από τους υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο internet Για την ακρίβεια

είναι ένα αρχείο (ή μια ομάδα αρχείων) το οποίο βρίσκεται μέσα σrsquo έναν υπολογιστή που

είναι συνδεμένος στο internet Όταν πληκτρολογούμε μια laquoιντερνετικήraquo διεύθυνση (πχ

wwwasdagrdim01ab) στο πρόγραμμα Internet Explorer και επιχειρούμε να την δούμε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι ο υπολογιστής μας ψάχνει να βρει τον υπολογιστή

που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο και αφού τον βρει ψάχνει στα περιεχόμενα του υπο-

λογιστή (του σκληρού δίσκου του) να εντοπίσει το συγκεκριμένο αρχείο να το laquoανοίξειraquo και

να μας το παρουσιάσει

Οι υπηρεσίες του internet Οι υπηρεσίες που προσφέρει το internet είναι πολλές και δεν περιορίζονται μόνο στο

laquoξεφύλλισμαraquo των ιστοσελίδων

Μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(e-mail) με το οποίο μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε γραπτά μηνύματα αλλά

και αρχεία ήχου εικόνας ακόμη και βίντεο

Μια άλλη υπηρεσία είναι το chat η laquoκουβένταraquo με πολλούς άλλους χρήστες ταυτό-

χρονα Η κουβέντα γίνεται με πληκτρολόγηση αυτών που θέλουμε να πούμε (γιrsquo αυτό και

τα εισαγωγικά)

Τέλος η πιο εξελιγμένη ίσως υπηρεσία του internet είναι η τηλεδιάσκεψη δηλαδή η

δυνατότητα να βλέπουμε και να μιλάμε με άλλους ανθρώπους μέσω της οθόνης του υπο-

λογιστή Ένα είδος τηλεδιάσκεψης προσφέρεται μέσα από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα

των Windows με το πρόγραμμα NetMeeting το οποίο μετατρέπει τον υπολογιστή μας σε

βιντεοτηλέφωνο Βέβαια η καλή απόδοση του ήχου και της εικόνας εξαρτάται κυρίως από

την ταχύτητα του δικτύου το οποίο στην περίπτωση των οικιακών συνδέσεων δεν είναι

ακόμη τόσο γρήγορο

28

Για να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες του internet πρέπει να αγοράσουμε μια

σύνδεση στο internet από κάποιον παροχέα υπηρεσιών internet (Internet Service

Provider ISP) Στην Ελλάδα τέτοιοι παροχείς είναι πχ η otenet η Hellas On Line η

Forthnet κά Η αγορά της σύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο internet

την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παροχή χώρου για προσωπική ιστοσε-

λίδα Η πρόσβαση γίνεται μέσω του τηλεφώνου με τη χρήση κάποιου ονόματος χρήστη

(user name) και κάποιου κωδικού πρόσβασης (password) που μας δίνει ο παροχέας όταν

αγοράζουμε τη σύνδεση

Αρχική σελίδα Αν θέλουμε μπορούμε να ρυθμίσουμε τον Internet Explorer έτσι ώστε κάθε φορά που ξεκι-

νάει να εμφανίζει μια ορισμένη σελίδα Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό η συγκεκρι-

μένη σελίδα γίνεται η Αρχική σελίδα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να ορίσουμε μια σελίδα ως Αρχική σελίδα πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία και κάνου-

με κλικ στις Επιλογές Internet Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο Στην καρτέλα Γενικά

και στο πλαίσιο Αρχική σελίδα μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις

Οργάνωση των Αγαπημένων Μπορούμε να οργανώσουμε σε καταλόγους τις αγαπημένες μας ιστοσελίδες Αυτό γίνεται

ως εξής Στο μενού Αγαπημένα του Internet Explorer κάνουμε κλικ στο Οργάνωση των

Αγαπημένων Επιλέγουμε Δημιουργία Φακέλου δίνοντάς του ένα όνομα Για παράδειγμα

αν επιθυμούμε να τοποθετήσουμε σε αυτόν σελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος τον ο-

νομάζουμε Εκπαιδευτικές Σελίδες Αντίστοιχα αν θέλουμε ενημερωτικές σελίδες φτιάχνου-

με άλλον φάκελο που τον ονομάζουμε πχ Ενημέρωση κοκ Αφού οργανώσουμε τα Αγα-

πημένα έκτοτε κάθε ενδιαφέρουσα σελίδα την προσθέτουμε σε αυτά Πώς

Αγαπημένα Αν κάποια σελίδα που επισκεφθήκαμε μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την ξαναδούμε στο

μέλλον βάζουμε τη διεύθυνσή της στα Αγαπημένα Έτσι γλιτώνουμε τον κόπο να την ξα-

ναψάξουμε

29Την ώρα που η σελίδα είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αγαπημένα και κάνουμε κλικ

στην επιλογή Προσθήκη στα αγαπημένα Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο και μας

προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα προστεθεί η διεύθυνση της σελίδας στα αγαπημένα

Αν το όνομα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει

πιο εύκολα τη συγκεκριμένη σελίδα

Προσοχή στα Αγαπημένα αποθηκεύονται οι διευθύνσεις των σελίδων κι όχι το περιεχόμε-

νο τους

Αποθήκευση σελίδας Για να μην απασχολούμε την τηλεφωνική μας γραμμή μπορούμε αντί να διαβάζουμε τις

σελίδες (και κυρίως αυτές που έχουν πολύ κείμενο) να τις αποθηκεύσουμε Έτσι δε χρειά-

ζεται να είμαστε συνδεμένοι στο Internet για να τις δούμε

Την ώρα που η σελίδα που μας ενδιαφέρει είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αρχείο

και κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως Εμφανίζεται το παράθυρο Αποθήκευση

ιστοσελίδας και μας προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί η σελίδα Αν το όνο-

μα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει πιο εύκο-

λα τη συγκεκριμένη σελίδα

Όταν αποθηκεύουμε μια ιστοσελίδα δημιουργούνται συνήθως ένα αρχείο τύπου htm και

ένας φάκελος (το αρχείο δημιουργείται πάντοτε ο φάκελος μόνο όταν χρειάζεται) Και το

αρχείο και ο φάκελος έχουν το ίδιο όνομα Μέσα στο φάκελο αποθηκεύονται τα laquoστολίδιαraquo

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

της σελίδας δηλαδή οι εικόνες τα γραφικά κλπ ενώ στο αρχείο τύπου htm αποθηκεύεται

το κείμενο της σελίδας

Για να δούμε τη σελίδα αυτή offline (χωρίς δηλαδή να είμαστε συνδεμένοι στο Internet)

κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο τύπου htm που φέρει το όνομά της

Πλήκτρα Πίσω-Εμπρός Διακοπή Ανανέωση Αρχική

bull Την ώρα που είμαστε συνδεμένοι στο Internet και βλέπουμε σελίδες του ιστού θα δού-

με ότι είναι ενεργοποιημένα τα πλήκτρα Πίσω και Εμπρός του Internet Explorer Με αυτά

τα πλήκτρα μπορούμε να laquoξεφυλλίσουμεraquo τις σελίδες που έχουμε επισκεφτεί Προσοχή

το ξεφύλλισμα μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης Δη-

λαδή αν αποσυνδεθούμε από το Internet και στη συνέχεια ξανασυνδεθούμε τα πλήκτρα

και Πίσω και Εμπρός θα είναι ανενεργά Θα πρέπει να επισκεφτούμε πρώτα τουλάχιστον

μία σελίδα για να ενεργοποιηθούν

bull Αν δούμε ότι μια σελίδα που θέλουμε να δούμε αργεί να εμφανιστεί (να laquoκατέβειraquo όπως

συνήθως λέγεται) τότε μπορούμε να διακόψουμε τη διαδικασία laquoκατεβάσματοςraquo πατώ-

ντας το πλήκτρο Διακοπή (Το ίδιο συμβαίνει αν πατήσουμε το πλήκτρο Esc από το πλη-

κτρολόγιο) 30

bull Υπάρχουν σελίδες των οποίων το περιεχόμενο μεταβάλλεται συνεχώς Πχ οι σελίδες

της ΕΜΥ (httpwwwemygrhnmsgreekindex_html) ή η σελίδα του κυκλοφοριακού

χάρτη της Αθήνας (httpwwwtransportntuagrmapel) Αν έχουμε ανοιχτή μια τέτοια

σελίδα προκειμένου να δούμε αν το περιεχόμενό της έχει αλλαχτεί πατάμε το πλήκτρο

Ανανέωση Ένα άλλος τρόπος θα ήταν να την κλείσουμε και να την ξανανοίξουμε

bull Πατώντας το πλήκτρο Αρχική εμφανίζεται η σελίδα την οποία έχουμε ορίσει ως Aρχική

σελίδα του Internet Explorer

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

 • Προσαρμογή χώρου εργασίας
 • Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας
 • Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα
 • Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ιδιότητες μηνύματος
 • Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνωσμένα
 • Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε
 • Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων
 • Αποστολή διεθνών μηνυμάτων
 • Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμένου μηνύματος
 • Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο
 • Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα
 • Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα
 • Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο
 • Διαχείριση συνημμένου αρχείου
 • Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση
 • Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων
 • Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων
 • Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων
 • Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών
 • Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων
 • Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων
 • Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Υπολογιστές
 • Internet
Page 12: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

bull Τα νέα μηνύματα χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη ρύθμιση κωδικοποίησης για την

αποστολή μηνυμάτων

Για να ορίσετε την

προεπιλεγμένη

κωδικοποίηση για την

αποστολή μηνυμάτων

bull Στο μενού Εργαλεία

κάντε κλικ στην εντολή

Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στην επιλογή Διεθνείς ρυθμίσεις και στη συνέ-

χεια επιλέξτε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

bull Στη λίστα μηνυμάτων επιλέξτε το μήνυμα

bull Στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή 12

bull Για να ανακτήσετε ένα μήνυμα που έχει διαγραφεί ανοίξτε το φάκελο Διαγραμμένα

και στη συνέχεια σύρετε το μήνυμα πίσω στο φάκελο Εισερχόμενα ή σε άλλο φάκελο

bull Στην περίπτωση που δεν θέλετε την αποθήκευση μηνυμάτων στο φάκελο Διαγραμ-μένα κατά την έξοδο από το Outlook Express στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην ενό-

τητα Επιλογές Στην καρτέλα Συντήρηση επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα κατά την έξοδο

bull Για να καταργήσετε όλα τα διαγραμμένα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο επιλέξτε το

φάκελο Διαγραμμένα Στο μενού Επεξεργασία κάντε κλικ στην εντολή Άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα

Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή μηνυμάτων

από κάποιον χρήστη

Επιλέξτε το μήνυμα στο παράθυρο των μηνυμάτων

του Outlook Express τον αποστολέα του οποίου

θέλετε να αποκλείσετε και από τη γραμμή μενού

επιλέξτε Μήνυμα και στη συνέχεια Αποκλεισμός αποστολέα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα bull Για να άρετε τον αποκλεισμό πηγαίνετε

στο παράθυρο του Outlook Express και

από το μενού Εργαλεία επιλέγετε Κανόνες μηνυμάτων--gt Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων

bull Εμφανίζεται το παράθυρο Κανόνες μηνυμάτων και από την καρτέλα Αποκλει-σμένοι αποστολείς επιλέγετε αυτόν που

θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο Κατάρ-γηση

Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα Πολλοί διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων περιορίζουν το μέγεθος

των μηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Συνήθως το όριο αυτό είναι δύο

megabyte (2 MB) ανά μήνυμα συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων αρχείων 13

Με το Outlook Express μπορείτε να στείλετε μεγάλα μηνύματα ή αρχεία σε διακομιστές

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συζητήσεων οι οποίοι διαθέτουν όρια μεγέθους διασπώντας

τα μηνύματα σε μικρότερα τμήματα Όταν λαμβάνεται η ομάδα μηνυμάτων το πρόγραμμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα συνδυάζει σε ένα μήνυμα

Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί

Στις καρτέλες Αλληλογραφία ή Συζητήσεις κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

Από την καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάτμηση μηνυμάτων

που είναι μεγαλύτερα από x KB

Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή δίνουν τη δυνατότητα

στον παραλήπτη ενός μηνύματος να επαληθεύσει την ταυτότητά σας Η κρυπτογράφηση

ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτρέπει την ανάγνωσή του από άλλα πρό-

σωπα κατά την μεταφορά τους

Σύνθεση μηνύματος Για να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή στο μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Κρυ-

πτογράφηση

Σημείωση Για να κρυπτογραφήσετε ή να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα

πρέπει να διαθέτετε ψηφιακή ταυτότητα Εάν δεν διαθέτετε το Outlook Express θα σας ζη-

τήσει να αποκτήσετε μία

Διαχείριση συνημμένου αρχείου

Όταν σε κάποιο μήνυμα υπάρχει συνημμένο αρχείο εμφανίζεται δίπλα σε αυτό ένα εικονί-

διο συνδετήρα στη λίστα μηνυμάτων ως εξής

1 Στη λίστα των μηνυμάτων το μήνυμα έχει στα αριστερά του ένα συνδετήρα

2 Αν έχετε ενεργοποιήσει το Παράθυρο Προεπισκόπησης μηνυμάτων εμφανίζεται

στα αριστερά του ένας

συνδετήρας

14Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο

Στο παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ στο εικονίδιο συνδετήρα της κεφαλίδας του

μηνύματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου - ή - Στο επάνω μέρος του παραθύρου μηνύματος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συνημμένου

αρχείου της κεφαλίδας του μηνύματος Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο bull Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο από το παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ

στο εικονίδιο συνδετήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση συνημμένων

bull Αν ανοίξετε ένα μήνυμα χωρίς προεπισκόπηση το συνημμένο εμφανίζεται κάτω από το Θέμα

15

Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1 Στη λίστα Φάκελοι κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να διαβάσετε

2 Στη λίστα μηνυμάτων κάντε κλικ σε ένα μήνυμα για να το εμφανίσετε στο παράθυ-

ρο προεπισκόπησης ή κάντε διπλό κλικ επάνω

του για να το ανοίξετε στο δικό του παράθυρο

3 Στο παράθυρο μηνύματος κάντε κλικ στην επι-

λογή Απάντηση Απάντηση σε όλους ή Προώθηση για να απαντήσετε σε ένα

μήνυμα Όταν ολοκληρώσετε την απάντησή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απο-στολή Ή στη λίστα μηνυμάτων κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και επιλέξτε ανάλογα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση Για να ενεργοποιήσετε την προσάρτηση του αρχικού μηνύματος στην απάντηση ακολου-

θήστε τη διαδρομή Εργαλεία --gt Επιλογές και από την καρτέλα Αποστολή επιλέξτε το

Προσάρτηση του πρωτότυπου κειμένου κατά την απάντηση

Έτσι αν πατήσετε το κουμπί Απάντηση για να απαντήσετε σε μήνυμα που λάβατε στην

απάντησή σας θα συμπεριληφθεί και το περιεχόμενου του μηνύματος στο οποίο απαντάτε

για να γνωρίζει ο παραλήπτης σε τι ακριβώς αφορά η απάντησή σας

16

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bull Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και από το μενού Μήνυμα κάντε

κλικ στην εντολή Προώθηση

bull Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε παραλήπτη Δια-

χωρίστε κάθε όνομα με κόμμα ή ερωτηματικό ( )

bull Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποστο-λή της γραμμής εργαλείων

bull Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάντε κλικ στην πε-

ριοχή Από και στη συνέχεια κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με

τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα

bull Αν εργάζεστε χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εξερχόμε-να Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων

17

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από το Outlook

Express κάντε κλικ στο κου-

μπί Διευθύνσεις της γραμ-

μής εργαλείων ή από το με-

νού Εργαλεία επιλέξτε την

εντολή Βιβλίο διευθύνσε-ων

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από ένα παρά-

θυρο μηνύματος κάντε κλικ

στο εικονίδιο Προς Κοιν ή Ιδιαίτ κοιν

Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βι-

βλίο διευθύνσεών σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook Express ώστε όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα να προ-

στίθενται αυτόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων τα άτομα στα οποία απαντάτε Επιπλέον κάθε

φορά που στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα στο Outlook Express έχετε τη δυνατότητα να

προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη ή του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσθέσετε όλους τους παραλήπτες μιας απάντησης στο Βιβλίο διευθύνσε-ων

bull Στο Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

εντολή Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων όταν γίνεται απάντηση

Για να προσθέσετε ένα μεμονωμένο όνομα στο Βιβλίο διευθύνσεων από το Outlook Express

bull Στο μήνυμα που προβάλλετε ή στο οποίο απαντάτε κάντε δεξί κλικ στο όνομα του

ατόμου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων

bull Στη λίστα μηνυμάτων των Εισερχομένων ή κάποιου άλλου φακέλου αλληλογραφίας

δεξί κλικ σε ένα μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεων

18Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

1 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη

συνέχεια επιλέξτε την εντολή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ε-

παφή

3 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και

στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Νέα επαφή

4 Στην καρτέλα Όνομα συμπληρώστε τουλάχιστον τα πλαίσια Όνομα και Επώνυμο

για την επαφή Αυτό είναι το εμφανιζόμενο όνομα Απαιτείται εμφανιζόμενο όνομα για

κάθε επαφή Εάν πληκτρολογήσετε όνομα πατρώνυμο ή επώνυμο θα εμφανιστεί αυ-

τόματα στο πλαίσιο Εμφάνιση Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται πλη-

κτρολογώντας ένα διαφορετικό όνομα ή επιλέγοντας ένα από την αναπτυσσόμενη λί-

στα Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει παραλλαγές του ονόματος του πατρώνυμου ή

του επωνύμου καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Ψευδώνυμο ή στα

πλαίσιο Εταιρεία της καρτέλας Εργασία

5 Προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε σε καθεμία από τις άλλες καρτέ-

λες

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων

Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

Επιλέξτε τον τύπο βιβλίου διευθύνσεων ή αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα

Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων

1 Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Επιλέξτε μορφή για την εξαγωγή

3 Για να κάνετε εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας από το Outlook Express επιλέξτε

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Exchange Για να χρησιμοποιήσετε ένα

αρχείο με πληροφορίες διευθύνσεων οι οποίες είναι διαχωρισμένες με κόμμα επιλέξτε Αρ-

χείο κειμένου

4 Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή 19

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο όνομα ομάδας (ή ψευδώνυμο) που θα

χρησιμοποιήσετε για την ταυτόχρονη αποστολή ενός μηνύματος σε πολλές επαφές

Δημιουργήστε απλώς ένα όνομα ομάδας και προσθέστε μεμονωμένες επαφές στην

ομάδα Στη συνέχεια πληκτρολογήστε απλώς το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο

Προς όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε

μια ομάδα Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία της γραμμής εργαλείων και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα

3 Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας πληκτρο-

λογήστε το όνομα της ομάδας

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προσθέσετε άτομα σε μια ομάδα

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο από τη λίστα του Βιβλίου διευθύνσεων κάντε κλικ

στο κουμπί Επιλογή μελών και στη συνέχεια επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα του Βι-

βλίου διευθύνσεων

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο απευθείας στην ομάδα χωρίς να προστεθεί το όνομα

στο Βιβλίο διευθύνσεων πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου του ατόμου στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη

bull Για να προσθέσετε ένα άτομο τόσο στην ομάδα όσο και στο Βιβλίο διευθύνσεων

κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή και συμπληρώστε τα ανάλογα στοιχεία

bull Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε προσθήκη έως ότου ολοκληρωθεί ο ορισμός

της ομάδας

Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων

bull Για να προσθέσετε ένα φάκελο στο μενού Αρχείο τοποθε-

τήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και στη

συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Στο πλαίσιο κει-

μένου Όνομα φακέλου πληκτρολογήστε το όνομα και στη

συνέχεια κάντε κλικ στη θέση που θέλετε να βρίσκεται ο νέος

φάκελος

20

bull Για να διαγράψετε ένα φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι Στο με-

νού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φάκελος και κατόπιν κά-

ντε κλικ στην εντολή Διαγραφή

bull Για να μετακινηθείτε σε άλλο φάκελο κάντε κλικ στο φάκελο από τη λίστα Φάκελοι

bull Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τους φακέλους Εισερχόμενα Απε-σταλμένα Διαγραμμένα ή Πρόχειρα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

21

1 Στο μενού Εργαλεία τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες μηνυ-

μάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αλληλογραφία

Οι κανόνες μηνυμάτων δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν για λογαριασμούς ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου IMAP ή HTTP

2 Αν αυτός είναι ο πρώτος κανόνας που δημιουργείτε προχωρήστε στο βήμα 3 Διαφο-

ρετικά στην καρτέλα Κανόνες μηνυμάτων κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία και συ-

νεχίστε στο βήμα 4

3 Επιλέξτε τις συνθήκες για τον κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Συνθήκες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

Μπορείτε να καθορίσετε πολλές συνθήκες για έναν κανόνα ή επιλέγοντας περισσότερα

από ένα πλαίσια ελέγχου Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση και της ενότητας Περιγραφή κα-

νόνα για να καθορίσετε αν πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες κανόνων πριν

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια (και) ή αν ικανοποιείται τουλάχιστον μία από

αυτές (ή)

4 Καθορίστε τις ενέργειες του κανόνα σας επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε

στην ενότητα Ενέργειες (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία συνθήκη)

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

5 Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες υπερ-συνδέσεις στην ενότητα Περιγραφή κανόνα

για να καθορίσετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες για τον κανόνα σας

Μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες λέξεις της ε-

νότητας Περιγραφή κανόνα για να καθορίσετε τα πρόσωπα ή τις λέξεις τα οποία θα θέλα-

τε να αναζητήσει το Outlook Express στα μηνύματα Αν εισαγάγετε πολλά πρόσωπα ή λέ-

ξεις ανά συνθήκη χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές των παραθύρων διαλόγου Επιλογή

ατόμων ή Πληκτρολόγηση συγκεκριμένων λέξεων για περαιτέρω προσαρμογή της συνθή-

κης

6 Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα κανόνα επιλέξτε το προεπιλεγμένο όνομα ή πληκτρολο-

γήστε νέο όνομα για τον κανόνα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK

22

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα επιλέγοντας έναν υπάρχοντα από την καρ-

τέλα Κανόνες μηνυμάτων και κάνοντας κλικ στην εντολή Αντιγραφή Αυτό είναι χρήσιμο

όταν ο νέος κανόνας που θέλετε να δημιουργήσετε είναι παρόμοιος με τον υπάρχοντα

bull Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα από ένα μήνυμα επιλέγοντας ένα μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κύριο παράθυρο και στη συνέχεια στο μενού Μήνυμα

κάνοντας κλικ στην εντολή Δημιουργία κανόνα από μήνυμα Αυτό είναι χρήσιμο επειδή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

συμπληρώνει αυτόματα το όνομα του προσώπου στη γραμμή Από Ωστόσο καμία άλλη

πληροφορία του μηνύματος δεν εισάγεται στον κανόνα

Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποστέλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό να είστε βέβαιοι ότι τα

έγγραφα που στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι πλαστογραφημένα και να

είστε σίγουροι ότι τα μηνύματα που στέλνετε δεν μπορούν να παρεμποδιστούν και να δια-

βαστούν από κανένα άλλο εκτός από τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται

Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές ταυτότητες του Outlook Express μπορείτε να αποδείξετε

την ταυτότητά σας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τρόπο που είναι παρόμοιος με την

επίδειξη της άδειας οδήγησής σας κατά την εξαργύρωση μιας επιταγής Μπορείτε επίσης

να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για να κρυπτογραφήσετε μηνύματα διατηρώ-

ντας τα προσωπικά Οι ψηφιακές υπογραφές ενσωματώνουν την προδιαγραφή

SecureMultipurpose Internet Mail Extensions (SMIME) με στόχο την ασφάλεια του ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου

23

Πως λειτουργούν οι ψηφιακές υπογραφές Μια ψηφιακή υπογραφή αποτελείται από ένα δημόσιο κλειδί ένα ιδιωτικό κλειδί και μια

ψηφιακή υπογραφή Όταν υπογράφετε ψηφιακά τα μηνύματά σας προσθέτετε την ψηφια-

κή σας υπογραφή και το δημόσιο κλειδί στο μήνυμα Ο συνδυασμός ψηφιακής υπογραφής

και δημόσιου κλειδιού ονομάζεται πιστοποιητικό Με το Outlook Express μπορείτε να κα-

θορίσετε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους άλλους για να σας

στέλνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό

από το πιστοποιητικό υπογραφής σας

Οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή σας υπογραφή για να επαλη-

θεύσουν την ταυτότητά σας και μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο κλειδί

σας για να σας στείλουν κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο μπορείτε να

διαβάσετε μόνο εσείς χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό σας κλειδί Για να στείλετε κρυπτο-

γραφημένα μηνύματα το Βιβλίο διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακές υπογρα-

φές για τους παραλήπτες Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δημόσια

κλειδιά τους για να κρυπτογραφήσετε τα μηνύματα Όταν ένας παραλήπτης λαμβάνει ένα

κρυπτογραφημένο μήνυμα το ιδιωτικό του κλειδί χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογρά-

φηση του μηνύματος

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Πριν ξεκινήσετε την αποστολή μηνυμάτων με ψηφιακή υπογραφή πρέπει να αποκτήσετε

ψηφιακή ταυτότητα Στην περίπτωση που στέλνετε κρυπτογραφημένα μηνύματα το Βιβλίο

διευθύνσεών σας πρέπει να περιέχει ψηφιακή υπογραφή για κάθε παραλήπτη

Που εκδίδονται οι ψηφιακές ταυτότητες Οι ψηφιακές ταυτότητες εκδίδονται από ανεξάρτητες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Όταν

κάνετε αίτηση για ψηφιακή ταυτότητα στην τοποθεσία Web μιας αρχής έκδοσης πιστοποι-

ητικών η ταυτότητά σας επαληθεύεται πριν από την έκδοση της ταυτότητας Υπάρχουν

διαφορετικές κατηγορίες ψηφιακών ταυτοτήτων για πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων

αξιοπιστίας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της αρχής

έκδοσης πιστοποιητικών

Με ποιον τρόπο επαληθεύεται μια ψηφιακή ταυτότητα Με τον έλεγχο ανάκλησης μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός μηνύματος με

ψηφιακή υπογραφή Κατά την πραγματοποίηση ενός τέτοιου ελέγχου το Outlook Express

ζητά πληροφορίες για την ψηφιακή ταυτότητα από την κατάλληλη αρχή έκδοσης πιστοποι-

ητικών Η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στέλνει πίσω τις πληροφορίες για την κατάσταση

της ψηφιακής ταυτότητας συμπεριλαμβάνοντας αν η ψηφιακή ταυτότητα έχει ανακληθεί ή

όχι Οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών διατηρούν στοιχεία των πιστοποιητικών που έχουν

ανακληθεί εξαιτίας απώλειάς τους ή λήξης τους

24

Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει (και εξηγεί) μια σειρά εικονιδίων που θα συναντήσουμε

συχνά (ή λιγότερο συχνά) στο πρόγραμμα αυτό

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

25

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical

Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Δεν είχε καμιά

σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές Ήταν τεράστιος (τα μηχανήματα που τον αποτε-

λούσαν απαιτούσαν δωμάτια για να χωρέσουν) και λειτουργούσε με λυχνίες (δεν είχαν α-

κόμη εφευρεθεί ούτε τα τρανζίστορ) Ένα σημερινό καλό κομπιουτεράκι τσέπης έχει μεγα-

λύτερη υπολογιστική ισχύ από αυτήν του ENIAC

Το 1970 κατασκευάστηκε ο πρώτος ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας και δεικτική

συσκευή (ποντίκι) Ήταν ο Star ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Alan Kay και τους συ-

νεργάτες του στα εργαστήρια της εταιρείας Xerox

Το 1980 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός ΗΥ με γραφικό περιβάλλον εργασίας

και δεικτική συσκευή (ποντίκι) που ήταν ο Apple της Macintosh

Internet

26Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 δύο ειδικοί της πληροφορικής του πανεπιστημίου

UCLA της Καλιφόρνια οι Robert Taylor και JC Licklider ήταν οι πρώτοι που είχαν την

διαίσθηση ότι οι υπολογιστές επρόκειτο να αλλάξουν κι ότι κάποια στιγμή θα άρχιζαν να

επικοινωνούν μεταξύ τους Στις 21 Νοεμβρίου 1969 ιστορική ημερομηνία της πρώτης

σύνδεσης τα πανεπιστήμια UCSB (University of California Santa Barbara) University of

Utah και Stanford Research Institute συνδέθηκαν με έναν κόμβο (υπολογιστή) που βρι-

σκόταν στο UCLA και που τους επέτρεπε να κατευθύνουν προς τον παραλήπτη όπου κι

αν βρισκόταν στο δίκτυο το μήνυμα ενός απομακρυσμένου υπολογιστή

Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ (το γνωστό laquoΠεντάγωνοraquo) ήταν ενήμερο για τις προ-

σπάθειες αυτές και μάλιστα ήταν ο βασικός χρηματοδότης του προγράμματος Οι υπεύθυ-

νοι της άμυνας των ΗΠΑ ήθελαν ένα σύστημα επικοινωνίας απρόσβλητο από το ενδεχό-

μενο ενός πυρηνικού πολέμου και το δίκτυο των υπολογιστών έδειχνε να προσφέρει τη

λύση

Το 1969 λοιπόν ήταν η χρονιά που σηματοδότησε τη γένεση του Internet Το πρώτο

δίκτυο ονομάστηκε Arpanet από το όνομα της υπηρεσίας του αμερικάνικου υπουργείου

Άμυνας ARΡA (Advanced Research Project Agency Υπηρεσία Προωθημένων Ερευνητι-

κών Προγραμμάτων) και από το laquonetraquo που σημαίνει laquoδίκτυοraquo

Τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του αυτό που στη συνέχεια επρόκειτο να γίνει το

Internet χρησιμοποιούνταν κατrsquo αποκλειστικότητα από τους ειδήμονες της πληροφορικής

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Το 1989 στο CERN (Centre Europeacuteen de Recherche Nucleacuteaire Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πυρηνικών Ερευνών) της Γενεύης γεννήθηκε το World Wide Web (www) το σύστημα με

το οποίο οι υπολογιστές όλου του κόσμου μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα κοινό δίκτυο

(ο παγκόσμιος ιστός των υπολογιστών)

Το 1993 ήρθε το Mosaic το πρώτο φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα laquoξεφυλλίσμα-

τοςraquo ιστοσελίδων Από τότε χρονολογείται η πραγματική είσοδος του Internet στην καθη-

μερινή ζωή εκατομμυρίων χρηστών Μετά το Mosaic ακολούθησε το Netscape δημιούρ-

γημα του ίδιου προγραμματιστή Marc Anderseen που ήταν ακόμα πιο φιλικό και επέτρεπε

ακόμα και στους μη ειδικούς να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες του Internet

Το 1995 εμφανίστηκαν τα Windows95 με ενσωματωμένο τον Internet Explorer το δη-

μοφιλέστερο ίσως πρόγραμμα laquoξεφυλλίσματοςraquo ιστοσελίδων

ΔΟΜΗ ΤΟΥ INTERNET

Το internet (στα ελληνικά το λέμε διαδίκτυο ή απλά δίκτυο) είναι όλοι οι υπολογιστές

του κόσμου που είναι συνδεμένοι μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα

και πληροφορίες 27Κάποιοι από τους υπολογιστές αυτούς είναι μόνιμα συνδεμένοι και βρίσκονται συνε-

χώς σε λειτουργία ενώ κάποιοι άλλοι συνδέονται και αποσυνδέονται Πχ στην πρώτη κα-

τηγορία ανήκουν οι υπολογιστές των εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες internet (αυ-

τούς τους υπολογιστές τους λέμε και servers) ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι προσωπικοί

υπολογιστές αυτοί που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας

Το World Wide Web ή απλά Web (στα ελληνικά το λέμε παγκόσμιο ιστό ή απλά ι-

στό) είναι το σύνολο των ιστοσελίδων (ή απλά σελίδων) που μπορούμε να δούμε με τη

βοήθεια ενός προγράμματος όπως ο Internet Explorer Επομένως αν θέλουμε να είμαστε

ακριβολόγοι ο Internet Explorer δεν είναι εξερευνητής του διαδικτύου όπως δηλώνει το

όνομά του αλλά εξερευνητής του παγκόσμιου ιστού

Σύμφωνα με τον δημιουργό του παγκόσμιου ιστού Tim Berners Lee laquoτο web είναι

το σύμπαν των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω διαδικτύου ένα συσ-

σωμάτωμα της ανθρώπινης γνώσηςraquo

Το site (στα ελληνικά το λέμε δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα ή απλά σελίδα ή διεύθυν-

ση) είναι ένας από τους υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο internet Για την ακρίβεια

είναι ένα αρχείο (ή μια ομάδα αρχείων) το οποίο βρίσκεται μέσα σrsquo έναν υπολογιστή που

είναι συνδεμένος στο internet Όταν πληκτρολογούμε μια laquoιντερνετικήraquo διεύθυνση (πχ

wwwasdagrdim01ab) στο πρόγραμμα Internet Explorer και επιχειρούμε να την δούμε

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι ο υπολογιστής μας ψάχνει να βρει τον υπολογιστή

που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο και αφού τον βρει ψάχνει στα περιεχόμενα του υπο-

λογιστή (του σκληρού δίσκου του) να εντοπίσει το συγκεκριμένο αρχείο να το laquoανοίξειraquo και

να μας το παρουσιάσει

Οι υπηρεσίες του internet Οι υπηρεσίες που προσφέρει το internet είναι πολλές και δεν περιορίζονται μόνο στο

laquoξεφύλλισμαraquo των ιστοσελίδων

Μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(e-mail) με το οποίο μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε γραπτά μηνύματα αλλά

και αρχεία ήχου εικόνας ακόμη και βίντεο

Μια άλλη υπηρεσία είναι το chat η laquoκουβένταraquo με πολλούς άλλους χρήστες ταυτό-

χρονα Η κουβέντα γίνεται με πληκτρολόγηση αυτών που θέλουμε να πούμε (γιrsquo αυτό και

τα εισαγωγικά)

Τέλος η πιο εξελιγμένη ίσως υπηρεσία του internet είναι η τηλεδιάσκεψη δηλαδή η

δυνατότητα να βλέπουμε και να μιλάμε με άλλους ανθρώπους μέσω της οθόνης του υπο-

λογιστή Ένα είδος τηλεδιάσκεψης προσφέρεται μέσα από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα

των Windows με το πρόγραμμα NetMeeting το οποίο μετατρέπει τον υπολογιστή μας σε

βιντεοτηλέφωνο Βέβαια η καλή απόδοση του ήχου και της εικόνας εξαρτάται κυρίως από

την ταχύτητα του δικτύου το οποίο στην περίπτωση των οικιακών συνδέσεων δεν είναι

ακόμη τόσο γρήγορο

28

Για να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες του internet πρέπει να αγοράσουμε μια

σύνδεση στο internet από κάποιον παροχέα υπηρεσιών internet (Internet Service

Provider ISP) Στην Ελλάδα τέτοιοι παροχείς είναι πχ η otenet η Hellas On Line η

Forthnet κά Η αγορά της σύνδεσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο internet

την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παροχή χώρου για προσωπική ιστοσε-

λίδα Η πρόσβαση γίνεται μέσω του τηλεφώνου με τη χρήση κάποιου ονόματος χρήστη

(user name) και κάποιου κωδικού πρόσβασης (password) που μας δίνει ο παροχέας όταν

αγοράζουμε τη σύνδεση

Αρχική σελίδα Αν θέλουμε μπορούμε να ρυθμίσουμε τον Internet Explorer έτσι ώστε κάθε φορά που ξεκι-

νάει να εμφανίζει μια ορισμένη σελίδα Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό η συγκεκρι-

μένη σελίδα γίνεται η Αρχική σελίδα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να ορίσουμε μια σελίδα ως Αρχική σελίδα πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία και κάνου-

με κλικ στις Επιλογές Internet Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο Στην καρτέλα Γενικά

και στο πλαίσιο Αρχική σελίδα μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις

Οργάνωση των Αγαπημένων Μπορούμε να οργανώσουμε σε καταλόγους τις αγαπημένες μας ιστοσελίδες Αυτό γίνεται

ως εξής Στο μενού Αγαπημένα του Internet Explorer κάνουμε κλικ στο Οργάνωση των

Αγαπημένων Επιλέγουμε Δημιουργία Φακέλου δίνοντάς του ένα όνομα Για παράδειγμα

αν επιθυμούμε να τοποθετήσουμε σε αυτόν σελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος τον ο-

νομάζουμε Εκπαιδευτικές Σελίδες Αντίστοιχα αν θέλουμε ενημερωτικές σελίδες φτιάχνου-

με άλλον φάκελο που τον ονομάζουμε πχ Ενημέρωση κοκ Αφού οργανώσουμε τα Αγα-

πημένα έκτοτε κάθε ενδιαφέρουσα σελίδα την προσθέτουμε σε αυτά Πώς

Αγαπημένα Αν κάποια σελίδα που επισκεφθήκαμε μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την ξαναδούμε στο

μέλλον βάζουμε τη διεύθυνσή της στα Αγαπημένα Έτσι γλιτώνουμε τον κόπο να την ξα-

ναψάξουμε

29Την ώρα που η σελίδα είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αγαπημένα και κάνουμε κλικ

στην επιλογή Προσθήκη στα αγαπημένα Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο και μας

προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα προστεθεί η διεύθυνση της σελίδας στα αγαπημένα

Αν το όνομα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει

πιο εύκολα τη συγκεκριμένη σελίδα

Προσοχή στα Αγαπημένα αποθηκεύονται οι διευθύνσεις των σελίδων κι όχι το περιεχόμε-

νο τους

Αποθήκευση σελίδας Για να μην απασχολούμε την τηλεφωνική μας γραμμή μπορούμε αντί να διαβάζουμε τις

σελίδες (και κυρίως αυτές που έχουν πολύ κείμενο) να τις αποθηκεύσουμε Έτσι δε χρειά-

ζεται να είμαστε συνδεμένοι στο Internet για να τις δούμε

Την ώρα που η σελίδα που μας ενδιαφέρει είναι εμφανής πηγαίνουμε στο μενού Αρχείο

και κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως Εμφανίζεται το παράθυρο Αποθήκευση

ιστοσελίδας και μας προτείνει ένα όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί η σελίδα Αν το όνο-

μα μας ικανοποιεί το κρατάμε αλλιώς δίνουμε ένα δικό μας που να μας θυμίζει πιο εύκο-

λα τη συγκεκριμένη σελίδα

Όταν αποθηκεύουμε μια ιστοσελίδα δημιουργούνται συνήθως ένα αρχείο τύπου htm και

ένας φάκελος (το αρχείο δημιουργείται πάντοτε ο φάκελος μόνο όταν χρειάζεται) Και το

αρχείο και ο φάκελος έχουν το ίδιο όνομα Μέσα στο φάκελο αποθηκεύονται τα laquoστολίδιαraquo

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

της σελίδας δηλαδή οι εικόνες τα γραφικά κλπ ενώ στο αρχείο τύπου htm αποθηκεύεται

το κείμενο της σελίδας

Για να δούμε τη σελίδα αυτή offline (χωρίς δηλαδή να είμαστε συνδεμένοι στο Internet)

κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο τύπου htm που φέρει το όνομά της

Πλήκτρα Πίσω-Εμπρός Διακοπή Ανανέωση Αρχική

bull Την ώρα που είμαστε συνδεμένοι στο Internet και βλέπουμε σελίδες του ιστού θα δού-

με ότι είναι ενεργοποιημένα τα πλήκτρα Πίσω και Εμπρός του Internet Explorer Με αυτά

τα πλήκτρα μπορούμε να laquoξεφυλλίσουμεraquo τις σελίδες που έχουμε επισκεφτεί Προσοχή

το ξεφύλλισμα μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης Δη-

λαδή αν αποσυνδεθούμε από το Internet και στη συνέχεια ξανασυνδεθούμε τα πλήκτρα

και Πίσω και Εμπρός θα είναι ανενεργά Θα πρέπει να επισκεφτούμε πρώτα τουλάχιστον

μία σελίδα για να ενεργοποιηθούν

bull Αν δούμε ότι μια σελίδα που θέλουμε να δούμε αργεί να εμφανιστεί (να laquoκατέβειraquo όπως

συνήθως λέγεται) τότε μπορούμε να διακόψουμε τη διαδικασία laquoκατεβάσματοςraquo πατώ-

ντας το πλήκτρο Διακοπή (Το ίδιο συμβαίνει αν πατήσουμε το πλήκτρο Esc από το πλη-

κτρολόγιο) 30

bull Υπάρχουν σελίδες των οποίων το περιεχόμενο μεταβάλλεται συνεχώς Πχ οι σελίδες

της ΕΜΥ (httpwwwemygrhnmsgreekindex_html) ή η σελίδα του κυκλοφοριακού

χάρτη της Αθήνας (httpwwwtransportntuagrmapel) Αν έχουμε ανοιχτή μια τέτοια

σελίδα προκειμένου να δούμε αν το περιεχόμενό της έχει αλλαχτεί πατάμε το πλήκτρο

Ανανέωση Ένα άλλος τρόπος θα ήταν να την κλείσουμε και να την ξανανοίξουμε

bull Πατώντας το πλήκτρο Αρχική εμφανίζεται η σελίδα την οποία έχουμε ορίσει ως Aρχική

σελίδα του Internet Explorer

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

 • Προσαρμογή χώρου εργασίας
 • Για να προσθέσετε ήχο στο μήνυμά σας
 • Για να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση ή σελίδα HTML σε μήνυμα
 • Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ιδιότητες μηνύματος
 • Για να σημαδέψετε μηνύματα ως αναγνωσμένα
 • Για να αλλάξετε την κωδικοποίηση της γλώσσας του μηνύματος που διαβάζετε
 • Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για την ανάγνωση μηνυμάτων
 • Αποστολή διεθνών μηνυμάτων
 • Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κωδικοποίηση για την αποστολή μεμονωμένου μηνύματος
 • Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να αποκλείσετε την αποστολή μηνυμάτων από κάποιο άτομο
 • Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα
 • Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα
 • Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο
 • Διαχείριση συνημμένου αρχείου
 • Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση
 • Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων
 • Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας
 • Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων
 • Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων
 • Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών
 • Για να προσθέσετε να διαγράψετε φάκελο αλληλογραφίας στη λίστα φακέλων
 • Για να δημιουργήσετε κανόνα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αποστολή ασφαλών μηνυμάτων
 • Εικονίδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Υπολογιστές
 • Internet
Page 13: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ OutlookExpress

Άρση αποκλεισμού μηνυμάτων από αποστολέα bull Για να άρετε τον αποκλεισμό πηγαίνετε

στο παράθυρο του Outlook Express και

από το μενού Εργαλεία επιλέγετε Κανόνες μηνυμάτων--gt Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων

bull Εμφανίζεται το παράθυρο Κανόνες μηνυμάτων και από την καρτέλα Αποκλει-σμένοι αποστολείς επιλέγετε αυτόν που

θέλετε και κάνετε κλικ στο πλήκτρο Κατάρ-γηση

Για να αποστείλετε μεγάλα μηνύματα Πολλοί διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων περιορίζουν το μέγεθος

των μηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Συνήθως το όριο αυτό είναι δύο

megabyte (2 MB) ανά μήνυμα συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων αρχείων 13

Με το Outlook Express μπορείτε να στείλετε μεγάλα μηνύματα ή αρχεία σε διακομιστές

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συζητήσεων οι οποίοι διαθέτουν όρια μεγέθους διασπώντας

τα μηνύματα σε μικρότερα τμήματα Όταν λαμβάνεται η ομάδα μηνυμάτων το πρόγραμμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα συνδυάζει σε ένα μήνυμα

Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί

Στις καρτέλες Αλληλογραφία ή Συζητήσεις κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

Από την καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάτμηση μηνυμάτων

που είναι μεγαλύτερα από x KB

Για να στείλετε μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογραφημένο Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή δίνουν τη δυνατότητα

στον παραλήπτη ενός μηνύματος να επαληθεύσει την ταυτότητά σας Η κρυπτογράφηση

ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτρέπει την ανάγνωσή του από άλλα πρό-

σωπα κατά την μεταφορά τους

Σύνθεση μηνύματος Για να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή στο μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην

επιλογή Ψηφιακή υπογραφή

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Κρυ-

πτογράφηση

Σημείωση Για να κρυπτογραφήσετε ή να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα

πρέπει να διαθέτετε ψηφιακή ταυτότητα Εάν δεν διαθέτετε το Outlook Express θα σας ζη-

τήσει να αποκτήσετε μία

Διαχείριση συνημμένου αρχείου

Όταν σε κάποιο μήνυμα υπάρχει συνημμένο αρχείο εμφανίζεται δίπλα σε αυτό ένα εικονί-

διο συνδετήρα στη λίστα μηνυμάτων ως εξής

1 Στη λίστα των μηνυμάτων το μήνυμα έχει στα αριστερά του ένα συνδετήρα

2 Αν έχετε ενεργοποιήσει το Παράθυρο Προεπισκόπησης μηνυμάτων εμφανίζεται

στα αριστερά του ένας

συνδετήρας

14Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο

Στο παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ στο εικονίδιο συνδετήρα της κεφαλίδας του

μηνύματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου - ή - Στο επάνω μέρος του παραθύρου μηνύματος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συνημμένου

αρχείου της κεφαλίδας του μηνύματος Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο bull Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

bull Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο από το παράθυρο προεπισκόπησης κάντε κλικ

στο εικονίδιο συνδετήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση συνημμένων

bull Αν ανοίξετε ένα μήνυμα χωρίς προεπισκόπηση το συνημμένο εμφανίζεται κάτω από το Θέμα

15

Για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1 Στη λίστα Φάκελοι κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να διαβάσετε

2 Στη λίστα μηνυμάτων κάντε κλικ σε ένα μήνυμα για να το εμφανίσετε στο παράθυ-

ρο προεπισκόπησης ή κάντε διπλό κλικ επάνω

του για να το ανοίξετε στο δικό του παράθυρο

3 Στο παράθυρο μηνύματος κάντε κλικ στην επι-

λογή Απάντηση Απάντηση σε όλους ή Προώθηση για να απαντήσετε σε ένα

μήνυμα Όταν ολοκληρώσετε την απάντησή σας κάντε κλικ στην επιλογή Απο-στολή Ή στη λίστα μηνυμάτων κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και επιλέξτε ανάλογα

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσαρτήσετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση Για να ενεργοποιήσετε την προσάρτηση του αρχικού μηνύματος στην απάντηση ακολου-

θήστε τη διαδρομή Εργαλεία --gt Επιλογές και από την καρτέλα Αποστολή επιλέξτε το

Προσάρτηση του πρωτότυπου κειμένου κατά την απάντηση

Έτσι αν πατήσετε το κουμπί Απάντηση για να απαντήσετε σε μήνυμα που λάβατε στην

απάντησή σας θα συμπεριληφθεί και το περιεχόμενου του μηνύματος στο οποίο απαντάτε

για να γνωρίζει ο παραλήπτης σε τι ακριβώς αφορά η απάντησή σας

16

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bull Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και από το μενού Μήνυμα κάντε

κλικ στην εντολή Προώθηση

bull Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε παραλήπτη Δια-

χωρίστε κάθε όνομα με κόμμα ή ερωτηματικό ( )

bull Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποστο-λή της γραμμής εργαλείων

bull Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάντε κλικ στην πε-

ριοχή Από και στη συνέχεια κάντε κλικ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με

τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα

bull Αν εργάζεστε χωρίς σύνδεση το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εξερχόμε-να Όταν συνδεθείτε ξανά το μήνυμα θα αποσταλεί αυτόματα

Για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων

17

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από το Outlook

Express κάντε κλικ στο κου-

μπί Διευθύνσεις της γραμ-

μής εργαλείων ή από το με-

νού Εργαλεία επιλέξτε την

εντολή Βιβλίο διευθύνσε-ων

Για να ανοίξετε το Βιβλίο δι-

ευθύνσεων από ένα παρά-

θυρο μηνύματος κάντε κλικ

στο εικονίδιο Προς Κοιν ή Ιδιαίτ κοιν

Για να προσθέσετε ονόματα απευθείας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Βι-

βλίο διευθύνσεών σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook Express ώστε όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα να προ-

στίθενται αυτόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων τα άτομα στα οποία απαντάτε Επιπλέον κάθε

φορά που στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα στο Outlook Express έχετε τη δυνατότητα να

προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη ή του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να προσθέσετε όλους τους παραλήπτες μιας απάντησης στο Βιβλίο διευθύνσε-ων

bull Στο Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην

εντολή Επιλογές

bull Στην καρτέλα Αποστολή κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων όταν γίνεται απάντηση

Για να προσθέσετε ένα μεμονωμένο όνομα στο Βιβλίο διευθύνσεων από το Outlook Express

bull Στο μήνυμα που προβάλλετε ή στο οποίο απαντάτε κάντε δεξί κλικ στο όνομα του

ατόμου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων

bull Στη λίστα μηνυμάτων των Εισερχομένων ή κάποιου άλλου φακέλου αλληλογραφίας

δεξί κλικ σε ένα μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη του αποστολέα στο Βιβλίο διευθύνσεων

18Για να προσθέσετε μια επαφή στο Βιβλίο διευθύνσεών σας

1 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και στη

συνέχεια επιλέξτε την εντολή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ε-

παφή

3 Στη γραμμή εργαλείων του Outlook Express κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και

στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Νέα επαφή

4 Στην καρτέλα Όνομα συμπληρώστε τουλάχιστον τα πλαίσια Όνομα και Επώνυμο

για την επαφή Αυτό είναι το εμφανιζόμενο όνομα Απαιτείται εμφανιζόμενο όνομα για

κάθε επαφή Εάν πληκτρολογήσετε όνομα πατρώνυμο ή επώνυμο θα εμφανιστεί αυ-

τόματα στο πλαίσιο Εμφάνιση Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται πλη-

κτρολογώντας ένα διαφορετικό όνομα ή επιλέγοντας ένα από την αναπτυσσόμενη λί-

στα Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει παραλλαγές του ονόματος του πατρώνυμου ή

του επωνύμου καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Ψευδώνυμο ή στα

πλαίσιο Εταιρεία της καρτέλας Εργασία

5 Προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε σε καθεμία από τις άλλες καρτέ-

λες

EΣεμινάριο Γραφείου για Outlook - InternetOutlook Express και Internet για σεμινάριο 3ου Γραφείουdoc

Για να εισαγάγετε βιβλία διευθύνσεων

Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εισαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

Επιλέξτε τον τύπο βιβλίου διευθύνσεων ή αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα

Για να κάνετε εξαγωγή ενός βιβλίου διευθύνσεων

1 Στο μενού Αρχείο τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εξαγωγή και στη

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων

2 Επιλέξτε μορφή για την εξαγωγή

3 Για να κάνετε εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεών σας από το Outlook Express επιλέξτε

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Exchange Για να χρησιμοποιήσετε ένα

αρχείο με πληροφορίες διευθύνσεων οι οποίες είναι διαχωρισμένες με κόμμα επιλέξτε Αρ-

χείο κειμένου

4 Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή 19

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο όνομα ομάδας (ή ψευδώνυμο) που θα

χρησιμοποιήσετε για την ταυτόχρονη αποστολή ενός μηνύματος σε πολλές επαφές

Δημιουργήστε απλώς ένα όνομα ομάδας και προσθέστε μεμονωμένες επαφές στην

ομάδα Στη συνέχεια πληκτρολογήστε απλώς το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο

Προς όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2 Στο Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε

μια ομάδα Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία της γραμμής εργαλείων και στη συνέ-

χεια κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα

3 Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας πληκτρο-

λογήστε το όνομα της ομάδας

Υπάρχουν αρκετοί τρόπο