Απώλεια βάρους

25
Έλεγχος Σωματικού Βάρους Έλεγχος Σωματικού Βάρους Αρχές Αρχές Νηστείες Νηστείες Δίαιτες Δίαιτες χαμηλές χαμηλές σε σε CHO CHO Δίαιτες Δίαιτες χαμηλές χαμηλές σε σε θερμίδες θερμίδες Δίαιτες Δίαιτες μόδας μόδας Στρατηγικές Στρατηγικές για για την την απώλεια απώλεια λίπους λίπους

description

Συμβουλές για ορθολογική απώλεια βάρους.

Transcript of Απώλεια βάρους

Page 1: Απώλεια βάρους

Έλεγχος Σωµατικού ΒάρουςΈλεγχος Σωµατικού Βάρους

�� ΑρχέςΑρχές

�� ΝηστείεςΝηστείες

�� ∆ίαιτες∆ίαιτες χαµηλέςχαµηλές σεσε CHO CHO

�� ∆ίαιτες∆ίαιτες χαµηλέςχαµηλές σεσε θερµίδεςθερµίδες

�� ∆ίαιτες∆ίαιτες ‘‘µόδαςµόδας’’

�� ΣτρατηγικέςΣτρατηγικές γιαγια τηντην απώλειααπώλεια λίπουςλίπους

Page 2: Απώλεια βάρους

�� ““ ... ... ΓιαΓια τιςτις ΑµερικανικέςΑµερικανικές business, business, αυτάαυτά ((δίαιτεςδίαιτες & & απώλειααπώλεια βάρουςβάρους) ) αποτελούναποτελούν τηντην ευκαιρίαευκαιρία τουτου αιώνααιώνα γιαγιατιςτις αγορέςαγορές: : ηη ευκαιρίαευκαιρία νανα πουλάςπουλάς ταταίδιαίδια προγράµµαταπρογράµµατα στουςστους ίδιουςίδιουςανθρώπουςανθρώπους ξανάξανά καικαι ξανάξανά..””

�� Newsweek, 9/1/89Newsweek, 9/1/89�� $33$33--50 billion/yr50 billion/yr

Page 3: Απώλεια βάρους

�� 7575--95% 95% αυτώναυτών πουπου χάνουνχάνουν βάροςβάρος

επανακτούνεπανακτούν τουλάχιστοντουλάχιστον τοτο ίδιοίδιο

�� 55--25% 25% διατηρούνδιατηρούν επιτυχώςεπιτυχώς τοτο απολεσθέναπολεσθέν

βάροςβάρος

�� ∆ΥΣΚΟΛΟ∆ΥΣΚΟΛΟ νανα κάνειςκάνεις σκόπιµεςσκόπιµες & & διατηρητέεςδιατηρητέες αλλαγέςαλλαγές στοστο σωµατικόσωµατικό βάροςβάρος

Page 4: Απώλεια βάρους

……

�� ΓιατίΓιατί οιοι άνθρωποιάνθρωποι κάνουνκάνουν δίαιτεςδίαιτες??

�� ....γιαγια νανα χάσουνχάσουν βάροςβάρος!!!!!!!!

�� ΤοΤο βάροςβάρος δενδεν είναιείναι συνώνυµοσυνώνυµο τουτου λίπουςλίπους..

�� ΕίναιΕίναι εύκολοεύκολο νανα χάσειςχάσεις βάροςβάρος……αλλάαλλά είναιείναι

δύσκολοδύσκολο νανα χάσειςχάσεις λίποςλίπος

Page 5: Απώλεια βάρους

Πώς να µη χάνεις λίπος µόνιµα!Πώς να µη χάνεις λίπος µόνιµα!

�� ΧάπιαΧάπια διαίτηςδιαίτης ήή ∆ιουρητικά∆ιουρητικά ήή ΒόταναΒότανα

�� ΜασάζΜασάζ

�� ΕγχειρήσειςΕγχειρήσεις((στοµάχιστοµάχι, , έντεροέντερο))

�� ΟρµόνεςΟρµόνες

�� ΡυθµιστέςΡυθµιστές σιαγόνωνσιαγόνων

�� ΑναστολείςΑναστολείς αµύλουαµύλου & & λιπώνλιπών

�� ΤρόφιµαΤρόφιµα πουπου ““ καίνεκαίνε”” λίπηλίπη

�� ΛιπαναρόφησηΛιπαναρόφηση

Page 6: Απώλεια βάρους

“Λεπτές Αλλαγές”“Λεπτές Αλλαγές”

�� ΑνησυχείτεΑνησυχείτε γιαγια τατα extra extra κιλάκιλά τωντων

διακοπώνδιακοπών? ? ΟιΟι πραγµατικάπραγµατικά απεγνωσµένοιαπεγνωσµένοι

µπορούνµπορούν νανα προσφύγουνπροσφύγουν στοστο ‘‘ SynchronolSynchronol’’ , , ““ έναένα µοναδικόµοναδικό προστατευτικόπροστατευτικό σώµατοςσώµατος

απόαπό gel gel φυκιώνφυκιών τοτο οποίοοποίο διεισδύειδιεισδύει απόαπό τουςτους

ανοικτούςανοικτούς πόρουςπόρους τουτου δέρµατοςδέρµατος καικαι

επιτίθεταιεπιτίθεται σταστα κακάκακά λιποκύτταραλιποκύτταρα..””

�� ΤοΤο πιοπιο εξωφρενικόεξωφρενικό βραβείοβραβείο στοστο

περιοδικόπεριοδικό ΠαχυσαρκίαΠαχυσαρκία καικαι ΥγείαΥγεία

Page 7: Απώλεια βάρους

Λεπτές Αλλαγές 2...Λεπτές Αλλαγές 2...

�� ““ΤοΤο χειρότεροχειρότερο τέχνασµατέχνασµα”” πήγεπήγε στοστο AcuAcu--Stop 2000, Stop 2000, έναένα εργαλείοεργαλείο σεσε σχήµασχήµα

µπουκαλιούµπουκαλιού σταγόνωνσταγόνων γιαγια τοτο αυτίαυτί. . ΟιΟιχρήστεςχρήστες βάζουνβάζουν τηντην επινόησηεπινόηση αυτήαυτή στοστο αυτίαυτί

τουςτους γιαγια έναένα τέταρτοτέταρτο αρκετέςαρκετές φορέςφορές τηντην

ηµέραηµέρα, , καικαι περιµένουνπεριµένουν τατα κιλάκιλά τουςτους νανα

χαθούνχαθούν..Αλλα΄θυµηθείτεΑλλα΄θυµηθείτε, , λένελένε οιοι

κατασκευαστέςκατασκευαστές τουτου, , ““ΑνΑν χάσετεχάσετε πολύπολύ

βάροςβάρος, , διακόψτεδιακόψτε τηντην χρήσηχρήση τουτου άµεσαάµεσα..””

Page 8: Απώλεια βάρους

Χάνοντας “βάρος” .......Χάνοντας “βάρος” .......

1 kg από.. % H2O # kcals

H2O 100% 0

Μυός 60-80% 400

Λίπους 14% 7000

Page 9: Απώλεια βάρους

Θυµήσου“ενεργειακές αρχές” ...Θυµήσου“ενεργειακές αρχές” ...

�� ΟΟ εγκέφαλοςεγκέφαλος χρειάζεταιχρειάζεται γλυκόζηγλυκόζη((αποαπο CHO CHO ήή protprot))

�� ΗΗ πρωτεϊνηπρωτεϊνη δενδεν προτιµάταιπροτιµάται γιαγια ενέργειαενέργειαεκτόςεκτός αναν οιοι CHO CHO ήή οιοι θερµίδεςθερµίδες είναιείναι λίγεςλίγες

�� ΜυϊκήΜυϊκή πρωτεϊνηπρωτεϊνη & & γλυκογόνογλυκογόνο έχουνέχουν 4 g H2O 4 g H2O αποθηκευµένοαποθηκευµένο αναανα γραµµάριογραµµάριο CHO/ProCHO/Pro

�� ΤοΤο λίποςλίπος έχειέχει1 g H2O 1 g H2O αποθηκευµένοαποθηκευµένο αναανα 8 8 grgrλίπουςλίπουςtt

�� ΑνΑν κάψειςκάψεις 100 100 kcalskcalsλίπουςλίπους, , χάνειςχάνεις περίπουπερίπου 13 g; 13 g; αναν ήτανήταν CHO CHO ήή Pro,Pro,χάνειςχάνεις περίπουπερίπου 125 g125 g

Page 10: Απώλεια βάρους

Νηστεύοντας......Νηστεύοντας......

�� ΗµέραΗµέρα 1 1 -- ΑπώλειαΑπώλεια ηπατικούηπατικού γλυκογόνουγλυκογόνου

�� 110110--150 g + 450150 g + 450--600 g H2O = 750 600 g H2O = 750 grgr

�� ΗµέραΗµέρα 2 2 -- ΑπώλειαΑπώλεια µυόςµυός 0.50.5--0.75Kg/day0.75Kg/day

�� ΜετάΜετά 4 4 µέρεςµέρες έχουµεέχουµε χάσειχάσει......

�� 22--3Kg 3Kg µυόςµυός & & γλυκογόνουγλυκογόνου (& H2O) & (& H2O) & 0.5Kg 0.5Kg λίπουςλίπους

�� BMR BMR πέφτειπέφτει -- αρχίζειαρχίζει ηη κέτωσηκέτωση

�� ΕτσιΕτσι µόνοµόνο H2O & H2O & µύςµύς γιαγια τιςτις πρώτεςπρώτες 44--5 5 µέρεςµέρες

Page 11: Απώλεια βάρους

Πολύ χαµηλές σε CHO δίαιτες....Πολύ χαµηλές σε CHO δίαιτες....

�� ΕξαντλούνΕξαντλούν τοτο γλυκογόνογλυκογόνο

�� ΧάσιµοΧάσιµο µυικήςµυικής πρωτεϊνηςπρωτεϊνης αναν καικαι σεσε

µικρότεροµικρότερο ρυθµόρυθµό λόγωλόγω πρόσληψήςπρόσληψής τηςτης

�� ΧαµηλήΧαµηλή πρόσληψηπρόσληψη σεσε βιταµίνεςβιταµίνες--απώλειεςαπώλειες

ηλεκτρολυτώνηλεκτρολυτών καικαι κάποιωνκάποιων µετάλλωνµετάλλων

�� ΚαθυστέρησηΚαθυστέρηση κέτωσηςκέτωσης καικαι απώλειαςαπώλειας λίπουςλίπους

�� ΚαταστολήΚαταστολή όρεξηςόρεξης -->>λιγότερεςλιγότερες θερµίδεςθερµίδες

Page 12: Απώλεια βάρους

∆ίαιτες πολύ χαµηλές σε Kcals....∆ίαιτες πολύ χαµηλές σε Kcals....

�� 400400--500 500 kcals/kcals/µέραµέρα

�� RDA RDA πρωτεϊνηςπρωτεϊνης + 100 g CHO + + 100 g CHO + ζωτικάζωτικά συστατικάσυστατικά

�� ΙατρικάΙατρικά ελεγχόµενηελεγχόµενη λόγωλόγω κινδύνουκινδύνου ξαφνικούξαφνικού

θανάτουθανάτου απόαπό τηντην διαταραχήδιαταραχή ηλεκτρολυτώνηλεκτρολυτών

�� ΑπώλειαΑπώλεια 1.51.5--2.5 kg/wk 2.5 kg/wk στηνστην αρχήαρχή, 0.5, 0.5--1.5 1.5 kg/wkkg/wkαργότερααργότερα

�� 30% 30% µακροπρόθεσµηµακροπρόθεσµη επιτυχίαεπιτυχία γιαγια πολύπολύ υπέρβαρουςυπέρβαρους

�� ΣχετίζεταιΣχετίζεται µεµε κόπωσηκόπωση, , ζαλάδαζαλάδα, , χάσιµοχάσιµο µαλλιώνµαλλιών

Page 13: Απώλεια βάρους

�� ΒραχυπρόθεσµεςΒραχυπρόθεσµες στρατηγικέςστρατηγικές απώλειαςαπώλειας

βάρουςβάρους χωρίςχωρίς αλλαγέςαλλαγές στιςστις διατροφικέςδιατροφικές

συνήθειεςσυνήθειες καικαι τηντην ΦΦ..∆∆. . είναιείναι καταδικασµένεςκαταδικασµένες

νανα αποτύχουναποτύχουν..

�� ΗΗ έρευνεςέρευνες δείχνουνδείχνουν ότιότι ηη απώλειααπώλεια βάρουςβάρους

είναιείναι ““ανεξάρτητηανεξάρτητη”” τηςτης σύνθεσηςσύνθεσης τηςτης τροφήςτροφής --ηη µείωσηµείωση τουτου αριθµούαριθµού τωντων θερµίδωνθερµίδων είναιείναι τοτο

κρίσιµοκρίσιµο θέµαθέµα

Page 14: Απώλεια βάρους

Είναι µια δίαιτα µόδα;Είναι µια δίαιτα µόδα;

�� ΜπορείςΜπορείς νανα τηντην ακολουθήσειςακολουθήσεις εφόρουεφόρου

ζωήςζωής;;

�� ΥπόσχεταιΥπόσχεται απώλειααπώλεια 2,3,5 2,3,5 κιλάκιλά//βδοµάδαβδοµάδα;;

�� ΕίναιΕίναι µικρότερηµικρότερη απόαπό 1200 1200 KcalsKcals??

�� ΑπαιτείΑπαιτεί ειδικάειδικά ήή ασυνήθισταασυνήθιστα τρόφιµατρόφιµα;;

�� ΑπαγορεύειΑπαγορεύει έναένα συγκεκριµένοσυγκεκριµένο τρόφιµοτρόφιµο; ; ππ..χχ. . CHOCHO

Page 15: Απώλεια βάρους

Κίνδυνοι και...Κίνδυνοι και...

�� Rebound effect Rebound effect -- υπερυπερ αντίδρασηαντίδραση λόγωλόγω

φυσικήςφυσικής & & ψυχολογικήςψυχολογικής πίεσηςπίεσης; ; ξεκινάξεκινά

έναςένας φαύλοςφαύλος κύκλοςκύκλος

�� YoYo--Yo Yo σύνδροµοσύνδροµο ((γρήγορηγρήγορη απώλειααπώλεια & & επαναπρόσληψηεπαναπρόσληψη βάρουςβάρους) ) µπορείµπορεί νανα

δηµιουργήσειδηµιουργήσει άλλαάλλα προβλήµαταπροβλήµατα υγείαςυγείας

ήή//καικαι νανα αυξήσειαυξήσει τηντην παχυσαρκίαπαχυσαρκία

Page 16: Απώλεια βάρους

“κανόνες” που ακολουούµε“κανόνες” που ακολουούµε

�� ΗΗ απώλειααπώλεια λίπουςλίπους σεσε µιαµια µέτριαµέτρια ρυθµούρυθµού

δίαιταδίαιτα πουπου είναιείναι ίδιαίδια µεµε µιαµια εντατικήεντατική σεσε

µείωσηµείωση θερµίδωνθερµίδων δίαιταδίαιτα θαθα έχειέχει ωςως

αποτέλεσµααποτέλεσµα τηντην απώλειααπώλεια λιγότερουλιγότερου µυικούµυικού

ιστούιστού καικαι υγρώνυγρών

�� ∆ίαιτα∆ίαιτα ++ άσκησηάσκηση οδηγείοδηγεί σεσε

µεγαλύτερηµεγαλύτερη απώλειααπώλεια λίπουςλίπους απαπ’’ ότιότι

µόνηµόνη τηςτης ηη δίαιταδίαιτα

Page 17: Απώλεια βάρους

Επιτυχή προγράµµατα

συνδυάζουν…Επιτυχή προγράµµατα

συνδυάζουν…

�� ∆ιατροφική∆ιατροφική ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση ((πουπου βρίσκονταιβρίσκονταιπολλέςπολλές θερµίδεςθερµίδες, , ανάγκηανάγκη γιαγια ποικιλίαποικιλίατροφώντροφών, , πολλάπολλά φρούταφρούτα καικαι λαχανικάλαχανικά))

�� ΆσκησηΆσκηση ((αερόβιααερόβια καικαι αναερόβιααναερόβια))�� ΑλλαγήΑλλαγή ΣυµπεριφοράςΣυµπεριφοράς

�� ΟµάδεςΟµάδες ΥποστήριξηςΥποστήριξης ΕιδικώνΕιδικών

�� ΕνδιαφερόµαστεΕνδιαφερόµαστε γιαγια υγιείςυγιείς συµπεριφορέςσυµπεριφορέςκαικαι όχιόχι τόσοτόσο γιαγια απώλειααπώλεια βάρουςβάρους

Page 18: Απώλεια βάρους

Στρατηγικές Απώλειας ΛιπώνΣτρατηγικές Απώλειας Λιπών

��# 1 # 1 ΝαΝα ξέρουµεξέρουµε τοντον εαυτόεαυτό µαςµας

((συνήθειεςσυνήθειες καικαι προβλήµαταπροβλήµατα))�� συνήθειεςσυνήθειες άσκησηςάσκησης//ραστηριότηταςραστηριότητας

�� διατροφικέςδιατροφικές συνήθειεςσυνήθειες καικαι επιρροέςεπιρροές

�� ΝαΝα έχουµεέχουµε κίνητροκίνητρο γιαγια πραγµατικέςπραγµατικές

αλλαγέςαλλαγές

�� ΣταδιακήΣταδιακή--µακροχρόνιαµακροχρόνια αλλαγήαλλαγή καικαι

διατήρησηδιατήρηση. . ΌχιΌχι δίαιταδίαιτα αλλάαλλά συµπεριφοράσυµπεριφορά

νανα είναιείναι οο στόχοςστόχος

Page 19: Απώλεια βάρους

�� ΝαΝα θέτουµεθέτουµε ρεαλιστικούςρεαλιστικούς στόχουςστόχους -- ππ..χχ. . απώλειααπώλεια1/2 1/2 κιλούκιλού τητη βδοµάδαβδοµάδα

�� όσοόσο πιοπιο σταδιακέςσταδιακές είναιείναι οιοι απώλειεςαπώλειες τόσοτόσογίνονταογίνονταο µακροχρόνιεςµακροχρόνιες

�� ΞεχνάµεΞεχνάµε τοτο ““βάροςβάρος”” & & σκεφτόµαστεσκεφτόµαστε τιςτις συνήθειεςσυνήθειες

�� ΙκανοποιητικέςΙκανοποιητικές γνώσειςγνώσεις γιαγια ππ..χχ. . προέλευσηπροέλευση καικαιπεριεκτικότηταπεριεκτικότητα θερµίδωνθερµίδων

�� όχιόχι µιαµια τροφήτροφή αλλάαλλά ολόκληρηολόκληρη ηη διατροφήδιατροφή είναιείναισηµαντικάσηµαντικά

�� αύξησηαύξηση φρούτωνφρούτων / / λαχανικώνλαχανικών-->>µείωσηµείωση λίπουςλίπους

Page 20: Απώλεια βάρους

�� ΗΗ άσκησηάσκηση δενδεν πρέπειπρέπει νανα είναιείναι οπωσδήποτεοπωσδήποτε έντονηέντονη-- απλάαπλά νανα υπάρχειυπάρχει

�� ΗΗ άσκησηάσκηση αλλάζειαλλάζει τηντην εµφάνισηεµφάνιση, , αυτοεκτίµησηαυτοεκτίµηση, , µείώνειµείώνει τοτο stress stress πρινπριν ακόµηακόµη τιςτις σηµαντικέςσηµαντικέςαπώλειεςαπώλειες βάρουςβάρους

�� ΚαλύτερηΚαλύτερη ηη αερόβιααερόβια άσκησηάσκηση µεµε κόστοςκόστος τιςτις20002000--3000kcals/wk)3000kcals/wk)

�� ΆσκησηΆσκηση++µέτριαµέτρια µείωσηµείωση θερµίδωνθερµίδων µεγιστοποιείµεγιστοποιείαπώλειααπώλεια λίπουςλίπους

�� ΑϋξησηΑϋξηση ενεργειακούενεργειακού κόστουςκόστους στιςστις καθηµερινέςκαθηµερινέςασχολίεςασχολίες

Page 21: Απώλεια βάρους

ΠερπάτηµαΠερπάτηµα (5 Km/h) (5 Km/h) γιαγια 45 min45 min4.8 kcal/min x 45 min = 4.8 kcal/min x 45 min = 216 kcal 216 kcal συνολικάσυνολικά

ΞαπλωµένοςΞαπλωµένος στονστον καναπέκαναπέ

1.8 kcal/min x 45 min = 81 kcal 1.8 kcal/min x 45 min = 81 kcal ((καθαράκαθαρά γιαγια περπάτηµαπερπάτηµα = 135 kcal)= 135 kcal)

ΚαθοµαιΚαθοµαι & & γράφωγράφω

2.4 kcal/min x 45 min = 108 kcal2.4 kcal/min x 45 min = 108 kcal((καθαράκαθαρά γιαγια περπάτηµαπερπάτηµα = 108 kcal)= 108 kcal)

ΜαγείρεµαΜαγείρεµα

3.7 kcal/min x 45 min = 167 kcal3.7 kcal/min x 45 min = 167 kcal((καθαράκαθαρά γιαγια περπάτηµαπερπάτηµα = 49 kcal= 49 kcal))

ΆτοµοΆτοµο 90 kg90 kg

Page 22: Απώλεια βάρους

ΧαµηλήΧαµηλή έντασηένταση άσκησηςάσκησης (65% max HR) (65% max HR) --45 min 45 min ΧΧ 5 km/h5 km/h----> 216 > 216 kcalskcals

**** 50% CHO & 50% FAT 50% CHO & 50% FAT ---->> 108 108 kcalskcals ωςως λίποςλίπος

ΥψηλήΥψηλή έντασηένταση άσκησηςάσκησης (75% max HR) (75% max HR) --45 min 45 min ΧΧ 6,5 km/h6,5 km/h----> 288 > 288 kcalskcals

**** 61% CHO & 39% fat 61% CHO & 39% fat ---->> 112 112 kcalskcals ωςως λίποςλίπος

ΆτοµοΆτοµο 90 90 κιλώνκιλών

Page 23: Απώλεια βάρους

Κατανάλωση ενέργειας µετά την

άσκηση

Κατανάλωση ενέργειας µετά την

άσκηση

�� 5 5 -- 10 kcal 10 kcal µετάµετά απόαπό ελαφράελαφρά έντασηένταση

�� 12 12 -- 35 35 kcalskcalsµετάµετά απόαπό µέτριαµέτρια έντασηένταση

�� ~ 200 ~ 200 kcalskcalsµετάµετά απόαπό έντονηέντονη άσκησηάσκηση

�� ΕτσιΕτσι έχουµεέχουµε ελάχιστηελάχιστη απώλειααπώλεια γιαγια ελαφράελαφρά

καικαι µέτριαςµέτριας έντασηςέντασης άσκησηάσκηση..

Page 24: Απώλεια βάρους

Αλλαγή συµπεριφοράςΑλλαγή συµπεριφοράς

�� ΕπανένταξηΕπανένταξη σεσε καλέςκαλές συνήθειεςσυνήθειες καικαι

εξαφάνισηεξαφάνιση τωντων κακώνκακών µεµε τηντην αλλαγήαλλαγή ππ..χχ. . τουτουπεριβάλλοντοςπεριβάλλοντος..

�� ∆εν∆εν αγοράζουµεαγοράζουµε προβληµατικάπροβληµατικά τρόφιµατρόφιµα

�� τρώµετρώµε αργάαργά ((επιταχύνειεπιταχύνει τοτο αίσθηµααίσθηµα

κορεσµούκορεσµού))

�� καθυστερούµεκαθυστερούµε νανα φάµεφάµε 1515--20 20 λεπτάλεπτά

�� ψωνίζουµεψωνίζουµε πάνταπάντα µεµε λίσταλίστα

Page 25: Απώλεια βάρους

��ΥΠΟΜΟΝΗΥΠΟΜΟΝΗ!!!!!!!!�� ΠήρεΠήρε χρόνιαχρόνια νανα βάλουµεβάλουµε βάροςβάρος -- µηνµην

περιµένουµεπεριµένουµε νανα χαθείχαθεί σεσε µιαµια νύχτανύχτα!!!!

�� ΕπέµεινεΕπέµεινε σεσε 11--2 2 µικρέςµικρές αλλαγέςαλλαγές τητη φοράφορά

καικαι µείνεµείνε σεσε αυτέςαυτές µεχριµεχρι νανα γίνουνγίνουν συνήθειασυνήθεια

�� ΜηνΜην απογοητεύεσααπογοητεύεσα ότανόταν αποτυχαίνειαποτυχαίνει τοτο

πλάνοπλάνο -- συνέχισεσυνέχισε καικαι νανα θυµάσαιθυµάσαι ότιότι οο

στόχοςστόχος είναιείναι µακροπρόθεσµοςµακροπρόθεσµος. . ΟιΟι αλλαγέςαλλαγές

χρειάζονταιχρειάζονται χρόνοχρόνο!!