1 ')'. , %/$ #&$5 % 1) & ( .)& $ /-! .!, + * , · 2013-02-25 · Αλλαγή τρόπου ζωής...

of 73 /73
#%'.%#*.'!: *#./1')'., %/$#&#$5 %1) & (.)&$/-! .!, "+*, -!&' !.+$)/ 'π%.."!.+# )' .#.!- .)%#-&)6 +π/.#$, %#'#$, 'π#-.!&)/ "!'7'

Embed Size (px)

Transcript of 1 ')'. , %/$ #&$5 % 1) & ( .)& $ /-! .!, + * , · 2013-02-25 · Αλλαγή τρόπου ζωής...

 • :

  π ..

  . -

  π π

 • ADA-EASD Position Statement: Management of Hyperglycemia

  in T2DM !Ασθενοκετρική,προσέγγιση,!

  ! ...παροχή(φροντίδας(που(θα(σέβεται(και(θα(ανταποκρίνεται(στις(ατομικές(προτιμήσεις(των(ασθενών,(τις(ανάγκες(και(τις(αξίες(–(και(θα(εξασφαλίζει(ότι(οι(αξίες(των(ασθενών(καθοδηγούν(όλες(τις(κλινικές(αποφάσεις (

  •  ,Εξερευνήστε,το,επιθυμητό,επίπεδο,συμμετοχής,του,ασθενούς,στη,διαδικασία,,,•  Ηλικία,•  ,Σωματικό,βάρος,•  ,φύλο/φυλή/εθνικότητα/γενετικές,διαφορές,•  ,Συνοδά,νοσήματα,(Στεφανιαία!νόσος,!καρδιακή!ανεπάρκεια,!χρόνια!νεφρική!ανεπάρκεια,!ηπατική!ανεπάρκεια,!υπογλυκαιμία)!•  Συνολική,μείωση,του,καρδιαγγειακού,κινδύνου,–,ένας,σημαντικός,στόχος,της,θεραπείας!

  • ,,

  Diabetes Care, Diabetologia. 19 April 2012!

 • Αλλαγή τρόπου ζωής: Υγιεινή

  διατροφή, έλεγχος σωµατικού βάρους

  και άσκηση

  ADA-EASD Position Statement: Management of Hyperglycemia in T2DM

  !Έναρξη,θεραπείας, Μετφορμίνη,

  Αποτελεσματικότητα. Υψηλή.

  Υπογλυκαιμία. Χαμηλός.κίνδυνος.

  Σωματικό.βάρος. Ουδέτερη.επίδραση./.Μείωση.

  Παρενέργειες. Γαστρεντερικά./.Γαλακτική.οξέωση.

  Κόστος. Χαμηλό.

 • Αλλαγή τρόπου ζωής: Υγιεινή

  διατροφή, έλεγχος σωµατικού βάρους

  και άσκηση

  ADA-EASD Position Statement: Management of Hyperglycemia in T2DM

  !Έναρξη,θεραπείας, Μετφορμίνη,

  Αποτελεσματικότητα. Υψηλή.

  Υπογλυκαιμία. Χαμηλός.κίνδυνος.

  Σωματικό.βάρος. Ουδέτερη.επίδραση./.Μείωση.

  Παρενέργειες. Γαστρεντερικά./.Γαλακτική.οξέωση.

  Κόστος. Χαμηλό.

  Συνδυασμός, SU, TZD, DPPM4, GLPM1, Ινσουλίνη,

  Αποτ/τητα. Υψηλή. Υψηλή. Μέση. Υψηλή. Υψηλότερη.

  Υπογλυκαιμία. Μέτριος. Χαμηλός. Χαμηλός. Χαμηλός. Υψηλός.

  Σωμ..Βάρος. Αύξηση. Αύξηση. Ουδέτερο. Μείωση. Αύξηση.

  Παρενέργειες. Υπογλυκαιμία. Οίδημα. Σπάνια. Γαστρ/κα. Υπογλυκαιμία.

  Κόστος. Χαμηλό. Υψηλό. Υψηλό. Υψηλό. Εξαρτάται*.

  Εάν απαιτείται για την επίτευξη εξατοµικευµένων στόχων της HbA1c µετά από περίπου

  3 µήνες

 • και άσκηση διατροφή, έλεγχος σωµατικού βάρους

  και άσκηση

  ADA-EASD Position Statement: Management of Hyperglycemia in T2DM

  !Έναρξη,θεραπείας, Μετφορμίνη,

  Αποτελεσματικότητα. Υψηλή.

  Υπογλυκαιμία. Χαμηλός.κίνδυνος.

  Σωματικό.βάρος. Ουδέτερη.επίδραση./.Μείωση.

  Παρενέργειες. Γαστρεντερικά./.Γαλακτική.οξέωση.

  Κόστος. Χαμηλό.

  Συνδυασμός, SU, TZD, DPPM4, GLPM1, Ινσουλίνη,

  Αποτ/τητα. Υψηλή. Υψηλή. Μέση. Υψηλή. Υψηλότερη.

  Υπογλυκαιμία. Μέτριος. Χαμηλός. Χαμηλός. Χαμηλός. Υψηλός.

  Σωμ..Βάρος. Αύξηση. Αύξηση. Ουδέτερο. Μείωση. Αύξηση.

  Παρενέργειες. Υπογλυκαιμία. Οίδημα. Σπάνια. Γαστρ/κα. Υπογλυκαιμία.

  Κόστος. Χαμηλό. Υψηλό. Υψηλό. Υψηλό. Εξαρτάται*.

  Met,+,SU,+.

  Met,+,TZD,+.

  Met,+,DPPM4,+.

  Met,+,GLPM1,+.

  Met,+,Ινσουλίνη,+.

  TZD. SU. SU. SU. TZD.

  ή.DPPR4. ή.DPPR4. ή.TZD. ή.TZD. ή.DPPR4.

  ή.GLPR1. ή.GLPR1. ή.Ινσουλίνη. ή.Ινσουλίνη. ή.GLPR1.

  ή.Ινσουλίνη. ή.Ινσουλίνη.

  Εάν απαιτείται για την επίτευξη εξατοµικευµένων στόχων της HbA1c µετά από περίπου

  3 µήνες

  Εάν απαιτείται για την επίτευξη εξατοµικευµένων στόχων της HbA1c µετά από περίπου

  3 µήνες

 • β

  α δ

  Beta cell

  Alpha cell

 • Slide no 7 • • Adapted from Mitrakou et al Diabetes 1991.

  Γλυκόζη Πλάσµατος και Επίπεδα Ινσουλίνης σε άτοµα Φυσιολογικά (NGT) ,µε Διαβήτη(Type 2 diabetes) και Διαταραγµένη Ανοχή Γλυκόζης (IGT)

  60 90 120 150 180 30 0 -30 0

  125

  250

  375

  500

  5.5

  11.0

  16.5

  NGT IGT Type 2 diabetes

  mm

  ol/L

  pm

  ol/L

  Time (min)

  Γλυκόζη Πλάσµατος

  Ινσουλίνη Πλάσµατος

 • Γλυκαγόνης σε άτοµα µε IGT ( Insulin/Glucagon)

  Adapted from Mitrakou A, et al. N Engl J Med. 1992; 326: 22–29Adapted from Mitrakou A, et al. N Engl J Med. 1992; 326: 22–29. .

  Glucagon

  25

  30

  35

  40

  45

  pmol

  /L

  Time (min) -60 0 60 120 180 240 300

  NGT IGT

  0

  Insulin

  200

  400

  600

  pmol

  /L

  Glucose

  Γλυκόζη Γευµα

  50

  100 150

  200 250

  mg/

  dL

  NGT IGT

  NGT IGT

 • The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

  52% α-cells 48% β-cells

  P

 • 2 2

  Toft-Nielsen MB, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86:3717-23.

  0.0

  1.0

  2.0

  3.0

  GLP

  -1 A

  UC

  (nm

  ol/L

  *240

  min

  )

  P < 0.001

  0

  5

  10

  15

  20

  GIP

  AU

  C (n

  mol

  /L*2

  40 m

  in) P = 0.095

  NGT IGT T2DM

  GLP-1 GIP

 • •  • 

  •  /

  2

  •  α--•  α--

  GLP-1

 • liraglutide- GLP-1 liraglutide-

  GLP-1 exenatide GLP-1 exenatide

  GLP-1 GLP-1

  sitagliptin

  vildaglipt

  saxagliptin

  linagliptin

  linagliptin

 • GLP-1

  DPP-4

  Time (h)

  30

  60

  90

  120

  8 16 12 20 24 0

  GLP

  -1 (pmol/L)

  Time (h)

  30

  60

  90

  120

  8 16 12 20 24 0

  Liraglutide dose

  Συγκέντρωση GLP-1 µετά από χορήγηση Λιραγλουτίδης για 7 ηµέρες 6 µg/kg OD* (n=13)

  Συγκέντρωση GLP-1 µετά από χορήγηση vildagliptin για 28 ηµέρες 100 mg BD (n=9)

  DPP-4 inhibitor (vildagliptin) dose

  *GLP-1 levels for liraglutide calculated as 1.5% free liraglutide

  Degn et al. Diabetes 2004;53:1187–94. Mari et al. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:4888–94

 • Γεύµα

  * *

  *

  *

  *

  *

  * * * *

  * *

  *

  PBO (n=16)

  Vilda 100 mg (n=16)

  Vildagliptin

  GLP-1 T2DM

  T2DM=σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, vilda=vildagliptin. *P

 • Vildagliptin

  Γεύµα

  *

  * * *

  *

  *

  *

  *

  Balas B, et al. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 1249-1255.

  −60

  −50

  −40

  −30

  −20

  −10

  0

  10

  20

  17:00 Χρόνος

  Δέλτα

  Γλυκαγόνη

  (ng/

  L)

  20:00 23:00 02:00 05:00 08:00

  PBO (n=16) Vilda 100 mg (n=16)

  *

 • Vildagliptin

  EGP=ενδογενής παραγωγή γλυκόζης, PBO=εικονικό φάρµακο vilda=vildagliptin *P

 • Vildagliptin -

  IS

  R (A

  UC

  ) / γλυκόζη (A

  UC

  ) 1

  00

  (pm

  ol•k

  g-1 •

  min

  -1)/(

  mg/

  dl)

  AUC=περιοχή κάτω από την καµπύλη, ISR=ρυθµός έκκρισης ινσουλίνης, PBO=εικονικό φάρµακο, vilda=vildagliptin *P

 • (50mgx2)vs (100mgx1)

  GLP-1

  Marfella R et al. J Diabetes Complications. 2009

  *P

 • Sitaglip+ metformin tin 100 mg qd

  Vildagliptin 50 mg bid + metformin

  Marfella R et al. J Diabetes Complications. 2009

  *P

 • 100

  110

  120

  130

  140

  150

  Vildagliptin

  *P

 • Vildagliptin µειώνει τα µεταγευµατικά Τριγλυκερίδια των χυλοµικρών

  4 εβδοµάδες θεραπείας

  TG=triglycerides Matikainen N, et al. Diabetologia. 2006; 49: 2049–2057.

  Week 0 Week 4

  0.0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

  Time (h)

  Chy

  lom

  icro

  n TG

  (mm

  ol/L

  ) Vildagliptin 100 mg daily

 • Vildagliptin

  TG=τριγλυκερίδια, vilda=vildagliptin Matikainen N, et al. Diabetologia 2006; 49: 2049-2057.

  Προ vilda, εβδοµάδα 0 (n=13)

  Vilda 50 mg δύο φορές την ηµέρα, εβδοµάδα 4 (n=15)

  0,8

  0,6

  0,4

  0,2

  0,0 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

  Χρόνος (ώρες)

  0,08

  0,06

  0,04

  0,02

  0,00 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

  Χρόνος (ώρες)

  0,50

  0,40

  0,30

  0,20

  0,10

  0,00 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

  Χρόνος (ώρες)

  4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

  Χρόνος (ώρες)

  TG Πλάσµατος TG Χυλοµικρών

  apo- B-48 Χυλοµικρών Χοληστερόλη Χυλοµικρών

  mm

  ol/L

  mm

  ol/L

  m

  mol

  /L

  mg/

  L

 • Vildagliptin Improves Endothelium-Dependent Vasodilatation in Type 2 Diabetes

  C.Tack Diabetes Care 2011

 • Vildagliptin: Comparison With Metformin

 • Vildagliptin Compared to Rosiglitazone in Drug-Naive Patients

 • Vildagliptin σε Ατοµα µε IGT

  *P=0.002; BL=baseline Rosenstock et al. 2007;

  5.0

  6.0

  8.0

  9.0

  10.0

  −30 0 30 60 90 120

  Time (min)

  0

  200

  400

  600 Meal

  Vildagliptin 50 mg daily (n=89) Placebo (n=89)

  Glucose (mmol/L) Insulin (pmol/L) Glucagon (pmol/L)

  100

  300

  500

  700

  −30 0 30 60 90 120

  Time (min) Time (min)

  16

  20

  24

  28

  −30 0 30 60 90 120

  Meal Meal

  ISR AUC0-2h to glucose AUC0-2h ratio (pmol/min/m2/mmol/L)

  BL Mean

  Mean Δ from BL

  Vildagliptin 50 mg qd

  58.6 4.7*

  Placebo 60.4 −1.7

  7.0

 • Vildagliptin Metformin GLP-1

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  *

  Inta

  ct G

  LP-1

  (pM

  )

  Fasting levels of intact GLP-1 at baseline and at 3 months

  *P

 • Vildagliptin +Metformin (6 )

  HbA1c FPG

  Placebo + metformin (n=130) Vildagliptin 50 mg twice daily + metformin (n=143) Vildagliptin 50 mg once daily + metformin (n=143) FPG=fasting plasma glucose; HbA1c=hemoglobin A1c

  *P

 • DPP-4

  Total GLP-1 Active GLP-1 Active GIP Observations in Healthy Subjects

  DPP-4 inhibitors   Increases active GLP-1 and GIP

  Metformin No effect   Increases total GLP-1 and increases

  active GLP-1   Does not increase active GIP

  DPP-4 inhibitor +

  Metformin

    Additive effect on active GLP-1; increases active GIP

  GIP=glucose-dependent insulinotropic peptide; GLP-1=glucagon-like peptide-1.

  It is unclear what these findings mean for changes in glycemic control in patients with type 2 diabetes.

 • Ο συνδυασµός Βιλνταγλιπτίνης& Μετφορµίνης αντιµετωπίζει και τις 3 κύριες παθοφυσιολογικές δυσλειτουργίες των

  ασθενών µε ΣΔτ2 µε συµπληρωµατικό τρόπο

  Η Βιλνταγλιπτίνη βελτιώνει τους δείκτες λειτουργίας των β-κυττάρων και αυξάνει τη σύνθεση και την απελευθέρωση της ινσουλίνης

  Η Βιλνταγλιπτίνη εµέσα µειώνει την HGO µέσω της καταστολής της παραγωγής γλυκαγόνης από τα α-κύτταρα

  Η Μετφορµίνη µειώνει σηµαντικά την HGO στοχεύοντας απευθείας στο ήπαρ,

  µειώνοντας την νεογλυκογέννεση και τη

  γλυκογενόλυση

  Η Μετφορµίνη δρα σαν

  ευαισθητοποιητής ινσουλίνης

  (ήπαρ>µυς/λιπώδη ιστό)

  Δυσλειτουργία β-κυττάρων

  Αντίσταση στην Ινσουλίνη

  Υπερπαραγωγή Ηπατικής Γλυκόζης HGO=hepatic glucose overproduction.

  Aschner P et al. Diabetes Care. 2006;29:2632–2637; Abbasi F et al. Diabetes Care. 1998;21:1301–1305; Inzucchi SE. JAMA 2002;287:360–372; Kirpichnikov D et al. Ann Intern Med. 2002;137:25–33; Zhou G et al. J Clin Invest. 2001;108:1167–1174.

  22

 • Vildagliptin vs Pioglitazone Metformin:

  1

  HbA1c=hemoglobin A1c; T2DM=type 2 diabetes mellitus Intention-to-treat population. Vildagliptin (n=295); pioglitazone (n=281). Bolli G, et al. Diabetes Obes Metab (in press).

  Vildagliptin 50 mg twice daily + metformin

  Pioglitazone 30 mg once daily + metformin

  24-week primary analysis

  4 0 4 12 16 24 32 40 52

  Time (weeks)

  7.0

  7.5

  8.0

  8.5

  9.0

  Mea

  n H

  bA

  1c

  (%)

  Duration: 52 weeks Add-on to metformin: vildagliptin vs pioglitazone

  N=277 N=293

  Unad

  just

  ed M

  ean

  Chan

  ge in B

  ody

  Wei

  ght

  (kg)

  *

  Overall Mean Baseline Body Weight ~91 kg

  *P

 • 37

  Vildagliptin:

  52

  Χρόνος (εβδοµάδες)

  Μέση

  HbA

  1c (%

  )

  Ferrannini E et al, Diabetes Obes Metab. 2009 Feb;11(2):157-66

  NI: 97.5% CI (0.02,0.16)

  Προσθήκη στη θεραπεία µε µετφορµίνη (~1.9 g ηµερησίως)

  −0.4%

  −0.5%

  Vildagliptin 50 mg bid + metformin

  Glimepiride up to 6 mg qd + metformin

 • 38

  Vildagliptin:

  52

  BL HbA1c >8% Mean BL ~8.4%

  BL BMI >30 kg/m2 Mean BL ~7.3%

  Διαφορά της

  HbA

  1c από την αρχική

  τιµή

  (%)

  >65 years Mean BL ~7.3%

  n= 149 169 658 626 276 265

  Glimepiride up to 6 mg qd + metformin Vildagliptin 50 mg bid + metformin

  Προσθήκη στη θεραπεία µε µετφορµίνη (~1.9 g ηµερησίως)

  Ferrannini E et al, Diabetes Obes Metab. 2009 Feb;11(2):157-66

 • 39

  Vildagliptin:

  Σωµατικό

  βάρος

  (kg)

  διαφορά −1.8 kg

  Vildagliptin 50 mg bid + metformin Glimepiride up to 6 mg qd + metformin

  Προσθήκη στη θεραπεία µε µετφορµίνη (~1.9 g ηµερησίως)

  Χρόνος (εβδοµάδες)

  Ferrannini E et al, Diabetes Obes Metab. 2009 Feb;11(2):157-66

 • 40

  Vildagliptin vs Glimepiride:

  Αριθµός

  υπογλυκαιµικών επεισοδίων

  Σοβαρά επεισόδια (grade 2 και

  πιθανά grade 2) Ασθενείς µε >1

  υπογλυκαιµίες (%)

  1389/

  επίπτωση (%

  )

  Αρ υπογλυκαιµικών επεισοδίων

  Glimepiride up to 6 mg qd + metformin Vildagliptin 50 mg bid + metformin

  1383 1389/ 1383 1389/ 1383 n=

  Αρ υπογλυκαιµικών επεισοδίων

  Ferrannini E et al, Diabetes Obes Metab. 2009 Feb;11(2):157-66

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ Θεραπευτικού αποτελέσµατος

 • Duttaroy A et al. Eur J Pharmacol 2011; 650:703

  Control Vildagliptin

  Day 7 BrdU+ cells

  Day 7 Apoptag+ cells

  Day 21 Insulin+ cells

  *P

 • Scherbaum W et al. Diabetes Obes Metab 2008; 10:1114

  -

  .

  Σάκχαρο νηστείας

  Εκκριτική ικανότης β-κυττάρου

 • Ανάλογο GLP-1 αυξάνει την έκκριση

  Γλυκαγόνης στην Υπογλυκαιµια.

  –30 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

  Glucose Clamp Steps P

  lasm

  a G

  luca

  gon

  (ng/

  L)

  0

  50

  100

  150

  200

  300

  250

  (mmol/L): 5.0 4.0 3.2 2.7 Recovery

  GLP-1=glucagon-like peptide-1 *P

 • Vilda and Hypo response of Glucagon

  J Clin Endocrinol Metab. 2009;94:1236-1243

 • VILDAGLIPTIN

 • Γλυκαγόνη 2 ώρες µετά το πρωινό γεύµα σε τύπου 1 και τύπου 2 ασθενείς

 • V. Fonseca Diabetologia 2007

 • Συµπερασµατικά : Λειτουργικότητα α-κυττάρου

  Υπογλυκαιµία Εφ άπαξ 1 µήνα

  Ahren B Diabetes, Obesity and Metabolism 13: 775–783, 2011.

 • Vildagliptin σε ΗΛΗΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

 • Vildagliptin:

  (≥75 )

  Schweizer A, et al. Diabetes Obes Metab 2011; 13: 55–64

  Hypoglycaemic events Monotherapy Add-on therapy

  Any events 0.0 0.0

  Severe events 0.0 0.0

  -1.8

  -1.3

  -0.3

  Cha

  nge

  in H

  bA1c

  (%)

  from

  bas

  elin

  e -0.8

  BL= 8.3 8.5

  Monotherapy (n=62) Add-on therapy (n=25)

  -0.9

  * -1.1

  **

  *P

 • Vildagliptin:

  Ramadan1

  1Hassanein M, et al. Curr Med Res Opin 2011; 27: 1367–1374; 2Al-Arouj M, et al. Diabetes Care 2010; 33: 1895–1902

  Hypoglycemic events Vildagliptin Sulfonylurea Any events 0 34 (in 15 pts) Severe events 0 1

  -0.4

  -0.2

  0.1

  Cha

  nge

  in H

  bA1c

  (%) f

  rom

  ba

  selin

  e

  0.0

  BL= 7.6 7.2

  Vildagliptin 50 mg twice daily (n=23) Sulfonylurea (n=36)

  A study on 12,243 Muslims showed 7.5-fold increased risk of severe hypoglycaemia during Ramadan2

 • Vildagliptin βελτίωση Vildagliptin επιδείνωση

  Vildagliptin Reference Peto odds ratio n / N (%) n / N (%) (95% CI)

  • ALT / AST ≥3 × ULN • Vilda 50 mg qdb 6 / 1406 (0.43) 4 / 1574 (0.25) 1.60 (0.46–5.49)

  • Vilda 50 mg bidb 51 / 5874 (0.87) 32 / 4597 (0.70) 1.24 (0.80–1.93)

  • ALT / AST ≥3 × ULN and bilirubin >ULN     • Vilda 50 mg qdb 0 / 1400 (0.00) 1 / 1571 (0.06) 0.21 (

 • Vildagliptin Reference M-H RR

  n / N (%) n / N (%) (95% CI)

  Vilda 50 mg qdb 10 / 1393 (0.72) 14 / 1555 (0.90) 0.88 (0.37–2.11)

  Vilda 50 mg bidb 81 / 6116 (1.32) 80 / 4872 (1.64) 0.84 (0.62–1.14)

  Risk Ratio

  Συχνότητα και σχετικός κίνδυνος για καρδιαγγειακά επεισόδια

  Vildagliptin βελτίωση Vildagliptin επιδείνωση

  0.1. 1. 10.

 • •  Vildagliptin All Peto odds ratio comparators

  •  n / N (%) n / N (%) (95% CI)

  Vilda 50 mg qda 356 / 1502 (23.07) 432 / 1662 (26.0) 0.88 (0.75–1.04)

  Vilda 50 mg bida 2099 / 6116 (34.3) 1697 / 4872 (34.8) 1.04 (0.96–1.13)

  Vildagliptin βελτίωση Vildagliptin επιδείνωση

  Odds Ratio

  bid=twice daily; CI=confidence interval; qd=once daily; vilda=vildagliptin. avs comparators (all non-vildagliptin treatment groups). All-study safety (excluding open-label) population. Ligueros-Saylan M, et al. Diabetes Obes Metab. 2010; 12: 495–509.

  0.1. 1. 10.

 • Vildagliptin All comparators Peto odds ratio

  n / N (%) n / N (%) (95% CI)

  Vilda 50 mg qda 2 / 1502 (0.13) 4 / 1662 (0.24) 0.76 (0.15–3.89)

  Vilda 50 mg bida 7 / 6116 (0.11) 9 / 4872 (0.18) 0.70 (0.26–1.88)

  Odds Ratio

  Vildagliptin βελτίωση Vildagliptin επιδείνωση

  AEs=adverse events; bid=twice daily; CI=confidence interval; qd=once daily; vilda=vildagliptin. avs comparators (all non-vildagliptin treatment groups). All-study safety (excluding open-label) population. Ligueros-Saylan M, et al. Diabetes Obes Metab. 2010; 12: 495–509.

  0.01. 0.1. 1. 10. 100.

 • Objectives and Study Design

  –  Primary objective: to evaluate the safety and tolerability of vildagliptin (50 mg qd) vs placebo as monotherapy or add-on therapy to other antidiabetic drugs in patients with T2DM and moderate or severe renal impairment during 24 weeks of treatment

  –  Key exploratory objective: to evaluate the efficacy of vildagliptin vs placebo in HbA1c and FPG reduction from baseline after 24 weeks of treatment

  aRandomized: patients must remain on their current antidiabetic therapy (stable dose for at least 4 weeks prior to visit 1) or remain untreated for the duration of the study if patient is not on antidiabetic therapy at study entry (unless patient meets criteria for rescue medication).

  FPG=fasting plasma glucose; HbA1c=hemoglobin A1c; T2DM=type 2 diabetes mellitus.

  Placebo + current therapy (n=226)

  Vildagliptin 50 mg qd + current therapy (n=289) Placebo run-in plus

  stable dose of current therapya

  Period I Period II

  24 weeks double-blind treatment 2 weeks

  N=525

  Adapted from Lukashevich V et al. Diabetes Obes Metab 2011; 13: 947

 • HbA1c

  T2DM

  Moderate.RI.

  *P

 • Μέτρια ΝΑ, Υπογλυκαιµια 17.2% στη Βιλντα- 11.6% στo placebo.N.S. Σοβαρή υπογλυκαιµία 1.2% στη Βιλντα -1.6% στο placebo, Στους υπερήλικες ( ≥65 years) το ποσοστό των υπογλυκαιµιων ήταν ίδιο και στις 2 οµάδες (11.5% vildagliptin and 11.8% placebo). Σοβαρή Ν.Α. Υπογλυκαιµία i15.3%µε vildagliptin και 12.4% µε placebo Σοβαρή υπογλυκαιµία 1.6 vs. 2.1%. Στους υπερήλικες ( ≥65 years) το ποσοστό των υπογλυκαιµιων ήταν παρόµοιο και στις 2 οµάδες 15.6% µε vildagliptin και18.8% µε placebo.

 • Η βιλνταγλιπτίνη έχει δοκιµασθεί και σε άτοµα µε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια υπό αιµοκάθαρση σε δόση αρχικά 50 mg ηµερησίως αυξανοµένη µετά την 8η εβδοµάδα σε δόση έως 100 mg όπου ήταν απαραίτητο (µέση δόση 80±5mg ηµερησίως). Σε διάστηµα 24 εβδοµάδων η χορήγηση βιλνταγλιπτίνης σε αιµοκαθαιρώµενους ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 είχε σαν αποτέλεσµα µείωση της HbA1c από 6.7% σε 6.1% και σηµαντική µείωση των µεταγευµατικών τιµών σακχάρου χωρίς υπογλυκαιµίες και χωρίς να επηρεάσει τα ηπατικά ένζυµα (Midori et al 2011).

 • Efficacy of GLP-1 Receptor Agonists and DPP-4 Inhibitors

  Meta-Analysis and Systematic Review Vanita R. Aroda, Robert R. Henry, Jenny Han, Wenying Huang, Mary Beth DeYoung, Tamara Darsow, Byron J. Hoogwerf

  Clinical Therapeutics, Volume 34, Issue 6, Pages 1247-1258.e22, June 12

 • Μετα-ανάλυση IMS Γερµανίας

 • • 755 . ,1645

  Μετα-ανάλυση IMS Γερµανίας

 • :

  2,

  50 mg

  HbA1c , 50 mg 100 mg

  .

  Μετα-ανάλυση Ιαπωνίας

 • Μετα-ανάλυση Ιαπωνίας

 • • 

  DPP-4

  .

  • 

  HbA1c.

 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

  Καθώς.ο.διαβήτης.εξελίσσεται:.

  HbA1c,.FPG.και.PPG.αυξάνουν.

  Οι.ήδη.γνωστές.θεραπείες.οδηγούν..σε.αύξηση.του.σωματικού.βάρους.καιRή.υπογλυκαιμίες.

  Η.λειτουργικότης.του.β.κυττάρου.εκπίπτει.

  Η.νεφρική.λειτουργία.εκπίπτει.........Συνυπάρχει.δυσλιπιδαιμία.

  Ποια.είναι.η.καλύτερη.λύση..μετά.την.μετφορμίνη?.

 • ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  GLP-1 Ανενεργο

  (>80% of pool)

  Ενεργο GLP-1

  Meal

  DPP-4

  Εντερική GLP-1 εκκριση

  GLP-1 t½=1–2 min

  Vildagliptin (Galvus) Υπερεκλεκτικός Ασφαλής

  Μακρύτερη διατήρηση ευγλυκαιµίας

  Αναστολεας DPP-4