Σχολική εφημερίδα

of 16 /16
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ξεφυλλίστε μας και διαβάστε: Εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στην Κύπρο σελ. 4-5 Γιώργης Παυλόπουλος: ποιητικές διαδρομές στη μνήμη του Πυργιώτη λογοτέχνη σελ. 6-9 AIDS: η σύγχρονη μάστιγα σελ. 10-11 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: προσφορά σε διεθνές επίπεδο σελ. 12-13 Μουσικές περιπλανήσεις σελ. 14-15 Εδώ είμαστε πάλι! Ανανεωμένοι και έτοιμοι για νέες δημοσιογραφικές εμπει- ρίες… Αν και λίγο αργοπορημένοι, υπο- σχόμαστε πως θα προσπαθήσουμε να κερ- δίσουμε το ενδιαφέρον σας με θέματα που ελπίζουμε να τα βρείτε ενδιαφέροντα.

Embed Size (px)

description

Σχολική εφημερίδα "Δίαυλος" τεύχος 5 - Φεβρουάριος 2009

Transcript of Σχολική εφημερίδα

Page 1: Σχολική εφημερίδα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Ξεφυλλίστε μας και διαβάστε:

➢ ΕκδρομήτηςΓ΄Λυκείου στηνΚύπρο σελ. 4-5

➢ ΓιώργηςΠαυλόπουλος: ποιητικέςδιαδρομές στημνήμητουΠυργιώτη λογοτέχνη σελ. 6-9

➢ AIDS:ησύγχρονημάστιγα σελ. 10-11

➢ ΜηΚυβερνητικέςΟργανώσεις: προσφοράσεδιεθνέςεπίπεδο σελ. 12-13

➢ Μουσικέςπεριπλανήσεις σελ. 14-15

Εδώ είμαστε πάλι! Ανανεωμένοι και

έτοιμοι για νέες δημοσιογραφικές εμπει-

ρίες… Αν και λίγο αργοπορημένοι, υπο-

σχόμαστε πως θα προσπαθήσουμε να κερ-

δίσουμε το ενδιαφέρον σας με θέματα που

ελπίζουμε να τα βρείτε ενδιαφέροντα.

Page 2: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY2

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Ηφετινήσχολικήχρονιάξεκίνησεμεέντονοαθλητικόενδια-φέρον.Ποδόσφαιρο,μπάσκετ,βόλεϊαπασχόλησαντιςομάδεςμας.Μπορείναμηνπετύχαμετααποτελέσματαπουεπιθυμού-σαμε,αλλάαποκομίσαμεσημαντικέςεμπειρίες.Άλλωστε,στοναθλητισμόπολλέςφορέςδενέχεισημασίαμόνοηνίκη,όσοηπορείαπροςαυτή…ΣτοδιάστημαΟκτώβριος–Νοέμβριος2008πραγματοποιή-

θηκανοισχολικοίποδοσφαιρικοίαγώνεςΝ.Ηλείας.Στουςαγώ-νεςπήρεμέροςκαιτοσχολείομας.ΠρώτοςαγώναςήτανμετοΛύκειοΚαράτουλα,τοοποίονικήσαμεμεσκορ2-1.Στοδεύ-τεροαγώναόμωςμετο4οΛύκειοΠύργουσκοντάψαμε.Μετάαπόήττα1-0εγκαταλείψαμεγιαφέτοςταγήπεδα….ΌμωςησχολικήομάδατουΛυκείουΠελοπίουδεντελείωσεέτσιεύκο-λα.Θαείναιεκείτουχρόνου,δριμύτερη,γιανακατακτήσειτοσχολικόπρωτάθλημα.

επιμέλεια: Βασίλης Αθανασόπουλος – Α1

Βόλεϊ: αξιοπρεπής εμφάνισηΣτις6Νοεμβρίου2008οιμαθήτριεςτουΓενικούΛυκείουΠελοπίου:ΠαπαχριστοπούλουΕυτυχία,ΓιαννίτσηΑλεξάνδρα,Φωτει-

νούΓεωργία,ΣκούταΓεωργία,ΠαπαγεωργίουΚατερίνα,ΣπηλιοπούλουΠούλια,ΜαυρούληΚατερίνα,ΦωτεινοπούλουΑναστασία,ΤσιαούσηΒάσιακαιΚατσαϊδώνηΝατάσασυμμετείχαμε,μετηβοήθειατουγυμναστήμαςΣταύρουΜεντή,στουςσχολικούςαγώνεςβόλεϊ,μεαντίπαλεςτιςμαθήτριεςτου2ουΓενικούΛυκείουΠύργου.Αρχικάητύχηήτανμετομέροςτουςκαιτο1οσετέληξεμεσκορ22-25.Στησυνέχειαόμωςμετηνενθάρρυνσητουπροπονητήμαςκαταφέραμενακερδίσουμετο2οσετμεσκορ25-20.Ταμυαλάμαςόμωςπήραναέρακαιέτσιχάσαμετο3οσετμεσκορ15-13.Οαγώναςέληξεμενικήτριεςτιςμαθήτριεςτου2ουΓενικούΛυκείουΠύργου.Ωστόσο,επειδήηελπίδαπεθαίνειπάντατελευταία,ευελπιστούμεγιαμιαενδεχόμενηνίκητουχρόνου,σφραγί-ζονταςμεεπιτυχίατοστίβοτουσχολικούπρωταθλήματος.

επιμέλεια: Γεωργία Φωτεινού, Παπαγεωργίου Κατερίνα, Σκούτα Γεωργία – Β2

Αγώνας μπάσκετ: ατυχία…Άτυχοι,άτυχοικαι...άτυχοι.....Γιαάλλημιαχρονιά,ηομάδαμπάσκεττουΓΕΛΠελοπίουδε

κατάφερε να περάσει την πρώτηφάση του σχολικού πρωτα-θλήματος.Αυτήτηφορά,ηττήθηκεαπότο1οΓΕΛΠύργου,τοοποίοεπικράτησεστηνπαράτασημε46-45,αφούείχεπροηγη-θείένα20λεπτογιαγεράνεύρα,μεταξύτωνδυοομάδων.Αν και στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ο Πύργος ήταν

μπροστάστοσκορ,ταπαιδιάαπ’τοΠελόπιοβρήκανταψυχι-κάαποθέματακαιμεπρωτεργάτεςτουςΖαφειρόπουλο,Μπλά-τσιο,Βασιλάρακατάφερανναισοφαρίσουνκαιναπροηγηθούνμε5πόντους.ΣτηνπαράτασηόμωςμέτρησεηψυχραιμίακαιηεμπειρίατωνΠυργαίων,οιοποίοιτελικάπήραντοροζφύλλοαγώνα...

επιμέλεια: Θανάσης Κυριαζής –Β2

Page 3: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY 3

Όταντοκαλοκαίρι του2007οτόπος μας δοκιμαζόταν απότιςκαταστροφικέςπυρκαγιές,

πολλοί φορείς ήταν εκείνοι που δρα-στηριοποιήθηκαν και μας πρόσφερανό,τιμπορούσανγιατηνανασυγκρότησητουσχολείουμας.Ανάμεσάτουςξεχω-ρίζει η ευγενικήπροσφοράτουΣωμα-τείουΞεναγώνΑθήνας,πουέχουνέρθειαρκετέςφορέςμέχριτώραστοσχολείομαςκαιέχουνεφοδιάσειτηβιβλιοθήκημας με ένα σημαντικό αριθμό βιβλίων.Σεμίααπότιςεπισκέψεις τουςείχαμετηνευκαιρίανασυζητήσουμεμαζίτους.ΟικυρίεςΚαλπάκαΆννα,ΛιάπηΚάτια,Πασσά Μαρία, ΧαραλάμπουςΈλλη και Χρυσοσπάθη Δέ-σποινα μας ενημέρωσαν γιατιςδραστηριότητέςτους.

-Μιλήστε μας γενικά για το σωματείο στο οποίο ανήκε-τε.

Ανήκουμε στο σωματείοδιπλωματούχων ξεναγών τηςΑθήνας το οποίο αποτελείταιαπό1000περίπουάτομα.Είναιένασυνδικαλιστικόόργανοκαιασχολείταιμεδιάφοραθέματακυρίωςκοινωνικάκαιπολιτικά,ταοποίααπασχολούνμεγάλομέρος τουπληθυσμού. Για ναενταχθεί κάποιος στο σωμα-τείοαυτόπρέπει,αφούθαέχειαποφοι-τήσει από το Γενικό Λύκειο, να δώσειτιςαπαραίτητεςεξετάσειςκαιστησυνέ-χειαναεισαχθείστην(ανωτέρα)σχολήξεναγώνηοποίαδιαρκείδυόμισηχρό-νια.Ηοργάνωσηαυτήέχειεθελοντικόχαρακτήρα γι’ αυτό και πάνω απ’ όλασημασίαέχειν’αγαπάςαυτόπουκάνειςκαινατουποστηρίζειςμέχριτέλους.

-Ποιες είναι οι δράσεις της ένωσης;

Κάνουμε συχνές συναντήσεις καιεπιμορφωτικά συνέδρια μάσα από ταοποίαενημερωνόμαστεγιατιςενέργει-εςπουπρέπειναακολουθήσουμεόμωςπολύσημαντικόείναιτοπροσωπικόδιά-βασμαστοοποίοδίνουμετηνανάλογηβάση.Δημιουργούμεεπίσηςεπιτροπέςκαθεμία από τις οποίες αναλαμβάνειένα συγκεκριμένο θέμα, υπογράφουμεσυμβάσειςκαιέτσιπροάγουμετοεπάγ-γελμα.ΑνήκονταςστοΥπουργείοΤου-

ριστικής Ανάπτυξης πραγματοποιούμεσυχνά ταξίδια, γνωρίζουμε διάφορεςπεριοχές και αναζητάμε συνεχώς χο-ρηγούςοιοποίοιθαστηρίξουντιςπρο-σπάθειέςμας.

-Υπάρχει κάποιο θέμα που να σας ενδιαφέρει περισσότερο και με το οποίο έχετε ασχοληθεί;

Το θέμα που μας έχει απασχολήσειιδιαίτερα και για το οποίο έχουμε δι-οργανώσει αρκετές εκδηλώσεις είναιτο περιβάλλον και όσο μας δίνεται ηδυνατότητα προσπαθούμε να καλυτε-

ρέψουμετιςσυνθήκεςπουεπικρατούν.Γιαπαράδειγμαηεικόνααυτήτωνσκου-πιδιών στην Ελλάδα είναι ένα από ταχειρότεραπράγματαπουθαμπορούσενααντικρύσεικανείς,πράγμαπουέχου-μεδιαπιστώσεικαιαπότιςαντιδράσειςτωνξένων.

-Πώς αποφασίσατε να έρθετε στην περιοχή μας; Γιατί επιλέξατε τη δη-μιουργία-ενίσχυση της σχολικής μας βιβλιοθήκης;

Κατ’αρχάςέχουμεμεγάληαδυναμίασεαυτάταμέρηκαθώςκαιμεγάληαγά-πηγιατηνΑρχαίαΟλυμπίααλλάκυρίωςπήραμεαφορμήαπότιςάσχημεςεμπει-ρίεςπου ζήσατεκατά τηδιάρκεια τωνπυρκαγιών. Όταν πληροφορηθήκαμεότι θέλετε να δημιουργήσετε μια βι-βλιοθήκηστοσχολείοσαςσκεφτήκαμεότιθαμπορούσαμενασαςβοηθήσουμεκαι το θέλαμε πραγματικά γι’ αυτό και

συγκεντρώσαμεέναναριθμόβιβλίωνταοποίασαςπροσφέρουμεμεμεγάλημαςχαρά.Θέλουμεεπίσηςνασαςπούμεότιαντυχόνέχετεκάποιεςελλείψειςναμηδιστάσετεναμαςτηλεφωνήσετεκαιναμαςενημερώσετεγι’αυτάταοποίαέχε-τεανάγκη.

-Ποια είναι η συμπεριφορά των του-ριστών; Τι εικόνα σχηματίζουν για την Ελλάδα;

Όσοναφοράτουςξένους,είναικαλο-προαίρετοικαιέχουνσανόνειροζωήςναγνωρίσουντηνΕλλάδαγι’αυτόκαιτη

σέβονται.Οιπερισσότεροιείναιευγενέστατοικαιαξιοπρεπέστα-τοι που θέλουν πραγματικά νασυνεργαστούν μαζί μας, υπάρ-χουνόμωςκιάλλοιπουείναιγε-μάτοιγκρίνιακαιμουρμούραπουμπορούνακόμακαιναπροκαλέ-σουνπροβλήματα.Γι’αυτόεμείςπροσπαθούμενατουςπροσεγγί-σουμεκαιναβρούμετοντρόπομετονοποίοθακαταφέρουμεναδημιουργήσουμεμιαοργανωμένηκαισυντονισμένηομάδαπουναπροσελκύει τους ξένους και νασυνδέεταιάμεσαμεταενδιαφέ-ροντα του καθενός. Μπορούμεβέβαια να σας διαβεβαιώσουμεότι σχηματίζουν τις καλύτερες

εντυπώσειςγιατηχώραμαςκαιμένουναπολύτως ευχαριστημένοι. Σημαντικόρόλοβέβαιαπαίζεικαιηεξαιρετικήορ-γάνωσηκαιλειτουργίατωναρχαιολογι-κώνχώρων

-Ποιος είναι ο στόχος της οργάνωσής σας;

Οστόχοςμαςείναινακάνουμετουςξένους να αγαπήσουν την Ελλάδα καιναθελήσουννατηνεπισκεφτούνξανάκάποια στιγμή στο μέλλον και όχι ναφύγουνμετηνεντύπωσηότιείναιέναςαδιάφοροςτόποςχωρίςιδιαίτεραχαρα-κτηριστικά.

επιμέλεια: Χάρης Ζαφειρόπουλος – Γ1Ευγενία Μάνου – Γ2

Σωματείο ξεναγων αθήναΣΔιαρκής παρουσία με στόχο την επαφή με τον πολιτισμό

Page 4: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY4

μία αξεΧαΣτή εμΠείΡία

Μόλις ήρθαν οι κρύες μέρες τουΟκτώβρη,μαζίκατέφθασανκαιοι

πυρετώδειςσυζητήσειςγιατοπροορισμόκαιτοχρόνοδιεξαγωγήςτηςπλέονανα-μενόμενηςαπόόλουςμαςπενταήμερης.Αρχικήμαςεπιλογήδεήτανάλληαπότησυμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη, η οποίαβόλευε τα σχέδιά μας, τόσο από πλευ-ράς περιόδου (χειμώνας, γιατί αν πη-γαίναμε καλοκαίρι πουθενά, πού μυαλόμετάγιαΠανελλήνιες)όσοκαιαπόπλευ-ράς…………….αξιοθέατων(μπουζούκια,λαδάδικακαιδεσυμμαζεύεται)!Παρ’όλεςόμωςτιςπροετοιμασίεςμας,

συνέβη κάτι το οποίο δε θα μπορούσεπαράναμαςχαροποιήσει.ΜάθαμεπωςηΈνωσηΤραπεζικώνΥπαλλήλωνΚύπρουέδινε την ευκαιρία στη Γ’ Λυκείου τουσχολείου μας να επισκεφτεί τη Κύπρογιαμίαεβδομάδαμεόλαταέξοδαπλη-

ρωμένα.Όλοιμαςήμαστανενθουσιασμέ-νοιμετηγενναιόδωρηπροσφοράτους.Έτσι λοιπόν, φορτωμένοι με τις βαλί-

τσεςμαςκαιπολύκέφιτοοποίοπερίσ-σευε, καταφτάσαμε το πρωί της Δευ-τέρας 8 Δεκεμβρίου στο αεροδρόμιο

«ΕλευθέριοςΒενιζέλος»περιμένονταςμεανυπομονησίατηπτήσημαςγιαΛάρνακασυνοδευόμενοιαπότουςκαθηγητέςμαςκ. Βασιλόπουλο, κ. Χριστοδουλόπουλοκαικ.Στρίκο,οιοποίοιδέχτηκανναμας«υποστούν» για μια εβδομάδα ελεγχό-μενης ελαφρομυαλιάς. Σ’ αυτό το ταξί-

δι όμωςδεν ήμασταν μόνοι μας. Είχαμεπαρέα τη Γ’Λυκείουαπό ταΛύκεια τηςΦιγαλίαςκαι τηςΚαλλιθέας,πουσυμπε-ριλαμβάνοντανστηνευγενικήπροσφοράτηςΈνωσης για ορισμένες πυρόπληκτεςπεριοχέςτουΝ.Ηλείας.

Επιτέλους,φτάσαμεστηΚύπρο!Μπορείμερικάπαιδιάναμηνείχανξαναταξιδέψειμεαεροπλάνο,αλλάηχαράτηςπροσμο-νήςγι’αυτάπουθαέβλεπανυπερνικούσετοφόβοτους.Ήτανμιαμουντήμέραμεβροχερόκαιρό,αλλάτίποταδενήταναρ-κετόγιαναχαλάσειτηδιάθεσήμας.Μό-λιςφτάσαμεστονΠρωταρά,στηπεριοχήοπού υπήρχε το ξενοδοχειακό συγκρό-τημα της Ένωσης Τραπεζικών, όλοι μαςήμαστανκατάκοποικαιανυπομονούσαμεναπάμεσταδωματιάκιαμαςναξεκουρα-στούμεγιαλίγο.Οιεγκαταστάσειςήτανφοβερές, από γήπεδα ποδοσφαίρου καιμπάσκετμέχριπισίνακαιγυμναστήριο.Σχετικά με το πρόγραμμά μας, κανείς

δεθαμπορούσενατοθεωρήσειβαρετό.Μετά την «κραιπάλη» της κάθε νύχτας,σηκωνόμασταν και μαζευόμασταν στο

λεωφορείο, όπου και κάθε μέραεπισκεπτόμαστανκαιαπόέναδια-φορετικότόπο,απότοφυλακήτωνφοβερώνεκτελέσεωντωνΚυπρίωναγωνιστών από τους Άγγλους καιταΦυλακισμέναΜνήματα,μέχριτοκρησφύγετοτουμεγάλουαγωνιστήτηςΚυπριακήςΑντίστασης,Γρηγό-ρη Αυξεντίου και τις κατεχόμενεςτουρκικές περιοχές. Φυσικά, δενέλειπανκαιοιστιγμέςχαλάρωσης,όπωςστηπανέμορφηπαραθαλάσ-σιαΠάφο,όπουαπολαύσαμεβολ-

τίτσες στα πλακόστρωτα δρομάκια καιφάγαμεσεφταλιάδίπλαστηθάλασσα.Πάντως και από νυχτερινή διασκέδα-

σηδενταπήγαμεκιάσχημα.Μπορείναμηνυπήρχαντακλασσικάελληνικάμπου-ζούκια,αλλάσυμβιβαστήκαμεμετιςγρα-

Επταήμερη εκδρομή στην Κύπρο

ή «πέτρα του Ρωμιού»

Στα «φυλακισμένα μνήματα»

Page 5: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY 5

φικές παμπ (για να μην αναφέρω πόσεςώρεςπαίζαμεβελάκιακαιμπιλιάρδοεκεί)καιταπολύωραίακλαμπ,είτεαυτάήτανκοντάμας (ΑγίαΝάπα),είτεμακριάμας(Λεμεσός).Καιαφούγυρνάγαμεαπόατέλειωτο χορό και ξεφάντωμα, άντε

μετάναμαςκάνουνναπάμεγιαύπνο… Οι μέρες περνούσαν και επειδή δυ-

στυχώςόλαταωραίακάποτετελειώνουν,έφτασε η μέρα της αναχώρησης. Ελα-

φρώς στενοχωρημένοι αλλά κυρίως ευ-χαριστημένοιγιατιςωραίεςστιγμέςπουβιώσαμεκαιτουςανθρώπουςπουγνωρί-σαμε,εκφράσαμετιςθερμέςευχαριστίεςμαςστον πρόεδρο της ΕΤΥΚ, ο οποίοςεπισκέφτηκετοξενοδοχείοτητελευταίαμέραγιαναμαςαποχαιρετήσει. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο και λίγο

πριν επιβιβαστούμε για να φύγουμε γιαΑθήνααναπολήσαμετιςστιγμέςπουζή-

σαμεστηΚύπροκαιευχηθήκαμεόλοιοιπαράγοντεςτηςΕΤΥΚναείναιπάντακαλάκαιναβοηθήσουνκιάλλασχολεία,ώστεναζήσουνκιαυτάτημαγευτικήεμπειρίααυτώντωνεπτάημερών.

επιμέλεια: Παναγιώτης Ζαρόκωστας – Γ1 Μάνος Σπηλιόπουλος – Γ2

Στο κρησφύγετο του αυξεντίου

Στη μονή Κύκκου

Στιγμές χαλάρωσης στην Πάφο

Page 6: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY6

γιώργης Παυλόπουλος

Ο Μεγάλος Ερωτικός από τον ΠύργοΟ Γιώργης Παυλόπουλος γεννήθηκε

στις 22 Ιουνίου 1924 στονΠύργοΗλεί-ας, όπου τελείωσε το Δημοτικό και τοΓυμνάσιο.Οτανήρθεηώρανασυνεχίσειτις σπουδές του σε ανώτατο επίπεδο,στη Νομική Σχολή του ΠανεπιστημίουΑθηνών,βρέθηκεσ’έναδίλημμα:έπρεπεναεπιλέξειανάμεσαστονεξιδιοσυγκρα-σίαςποιητήκαιστοναυριανόνομικό.Οκλήροςέπεσευπέρτηςποίησης:«Ηποί-ησηείναιπράξηερωτική;Ήμήπωςπράξηαπόγνωσης;Ήμήπωςκαι ταδύο;», είχεαναρωτηθεί.«Πράξηερωτικήκαισυνάμαπράξηαπόγνωσης»,είχεαπαντήσει.Ετσι,διαμόρφωσεχαμηλόφωνατοποι-

ητικότουσύμπαν.Τίποτατο«ποιητικό»δενείχεκαιτοεπάγγελμάτου.Εργάστη-κε ως λογιστής και ως γραμματέας στοΚΤΕΛ Ηλείας, «θάβοντας» τον ποιητήστηνκαθημερινότητατηςεπιβίωσήςτου.Η πρώτη εμφάνισή του στα γράμ-

ματα έγινε το 1943, στο περιοδικό«Οδυσσέας» του Πύργου. Ακολούθη-σε η συνεισφορά του στον συλλογι-κό τόμο «Για τον Σεφέρη», με τον τίτ-λο «Από μια πρώτη συγκίνηση» (1962). Μετάτοπρώτοποιητικότουβιβλίο,«Το

κατώγι»,ακολούθησανέξιποιητικέςσυλ-λογές(«Τοσακί»,«Τααντικλείδια»,«Τρι-άντα τρία χαϊκού», «Της γύφτισσας» σετετράγλωσση έκδοση, «Λίγος άμμος»,«Πούείναιταπουλιά»;),ησυγκεντρωτικήέκδοση«Ποιήματα.1943-1997»καιηαλ-ληλογραφίατου«ΓράμματααπότηνΑμε-ρική»,μεπρόλογοκαιεπιμέλειατουΗλίαΧ.Παπαδημητρακόπουλου.Συνδέθηκεμεφιλίααμοιβαίαςπίστηςκαι

εμπιστοσύνηςμετονσυντοπίτητουποι-

ητήΤάκηΣινόπουλο.Αποτέλεσμααυτούτουδεσμούήτανηαπόκοινούσυγγραφήπειραματικώνποιημάτων.Μίαάλληπτυχήτης δημιουργικής προσωπικότητάς τουήτανηζωγραφική:ταέργατουπαρουσιά-στηκανστηνΙΘ’ΠανελλήνιαΕκθεσηΖω-γραφικής. Ποιήματά του κυκλοφόρησανσεμετάφρασησεΑγγλία,Γαλλία,Γερμα-νία,Ισπανία,Ιταλία,Πολωνία,Ρωσία,ΗΠΑκαιΚαναδά.Ταβιβλίατουκυκλοφορούναπό τις εκδόσεις «Ερμής», «Νεφέλη»,«Κέδρος»,«Στιγμή»και«Γαβριηλίδης».Η ποίηση του Γιώργη Παυλόπουλου

βγαίνεικατευθείαναπότονζόφοτουμε-ταπολέμου. Εγραψε ποιήματα, τα οποίασυντονίζονται κυρίως με αλγεινά βιώμα-τααπότοντελευταίομεγάλοπόλεμοτηςΑντίστασηςκαιτονΕμφύλιοτουαδελφο-κτόνουαίματος.Ταθέματάτουείναιμι-κράπένθηγιατουςνεκρούςαντάρτεςκαιμεγάλεςελεγείεςγιατοαδικαίωτοόραματηςΑριστεράς.Είχεπειοίδιος:«Περιμέ-ναμεμιαδικαίωσητωναγώνωντηςΑντί-στασηςστογενικόσκοτάδιπουερχότανκαιτοβλέπαμεεκείναταχρόνια.Πάντααπειλεί ένα σκοτάδι τον κόσμο. Σήμεραδενβλέπωαπόπουθενάφως».Είχετηνευτυχίαμετηνπρώτηποιητική

τουσυλλογή,«Τοκατώγι»(1971),ναστρέ-ψειπάνωτουτοενδιαφέροντουΓιώργουΣεφέρηκαιτουΒρετανούελληνιστήΠί-τερΛίβι,οοποίοςμετέφρασεποιήματάτου. Ο νομπελίστας ποιητής, ο οποίοςείχε χτίσει φιλική σχέση με τον νεότε-ρότουδημιουργό,είχεαποφανθείγιατηδουλειάτου:«Μ’ενδιαφέρειηποίησητουΓ.Π.γιατίείναιαποτελεσματικήχωρίςψι-μύθια.Λέγοντας«ψιμύθια»,εννοώχωρίςγλωσσικούςκορδακισμούς,πουσυνήθωςείναιεπιφανειακάσχήματαχωρίςν’αγγί-ζουντίποτεστοβάθος-καιηποίησηεί-ναι,ανμπορώναπω,έκφρασηβάθους».Αυτή η συνεπής με τα ιδεολογικά πι-

στεύωτηςποιητικήφωνή,πουπροτίμησετονκλειστόκαιαπομονωμένοχώροτου«επαρχιακού»Πύργουαπότηνπρόκλησητηςμεγάληςπόλης,δενθαγράψειξανά.Πέθανεσεηλικία84ετών.Τοτελευταίοποιητικότουβιβλίο,«Ναμηντουςξεχά-σω»,κυκλοφορείαπότιςεκδόσεις«Κέ-δρος».

επιμέλεια: Ιβάν Σαμπανάκοβ, Πούλια Σπηλιοπούλου – Α3

Στις 27 Νοεμβρίου 2008 έφυγε ο ποι-ητής Γιώργης Παυλόπουλος, στενός φίλος του Σεφέρη και του Σινόπουλου. Η άμεση, λιτή, επικοινωνιακή γλώσσα του κατέκτησε περίοπτη θέση στα ελλη-νικά γράμματα, χωρίς ποτέ να απομα-κρυνθεί από την αγαπημένη του πόλη.

με το γ. Σεφέρη στην ολυμπία το 1963

Page 7: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY 7

Ομιλία του ποιητή Γιώργη Παυλόπουλου στην εκδήλωση του περιοδικού «Γράμματα και Τέχνες» που έγινε προς τιμήν του στο «Σπίτι της Κύπρου» στις 8-12-1997.

Τί είναι ποίηση...

«Ἂν ἕνα πουλὶ μποροῦσε νὰ πεῖ μὲ ἀκρίβεια τί τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, καὶ τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τὸ κάνει νὰ τραγουδάει, δὲν θὰ τραγούδαγε».

Κυρίες και Κύριοι,

Φίλες και Φίλοι,

Παραλλάζοντας αὐτὴ τὴ σημείωση τοῦ Πὼλ Βαλερύ, ἡ ὁποία παραπέμπει ἀμέ-σως στὸν Ποιητὴ καὶ στὴν Ποίηση, θὰ λέγαμε: «Ἂν ἕνας ποιητὴς μποροῦσε νὰ πεῖ μὲ ἀκρίβεια τί γράφει, γιατί γράφει καὶ τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τὸν κάνει νὰ γράφει, δὲν θὰ ἔγραφε».

Κι ἐγὼ τώρα δὲν ξέρω νὰ σᾶς πῶ τί εἶναι Ποίηση καὶ γιατί γράφω ποιήματα. Πολὺ περισσότερο δὲν ξέρω νὰ σᾶς πῶ σὲ τί μᾶς βοηθάει ἡ Ποίηση καὶ ποιὸς εἶναι ὁ σκοπός της.

Τὸ μόνο ποὺ ξέρω εἶναι πῶς ὁ Ποιητὴς ἦταν πάντα ἕνας ἀφοσιωμένος τῆς Ζωῆς. Εἴτε τὸν γεμίζει χαρά, εἴτε τὸν θλίβει ἡ Ζωή, εἴτε τὸν πάει στὸν Οὐρανό, εἴτε τὸν κατεβάζει στὴν Κόλαση, αὐτὸς μένει πάντα ὁ ἀφοσιωμένος της.

Τὴ μυστήρια ἀγάπη του γιὰ τὴ Ζωὴ δὲν ἔχει ἄλλο τρόπο νὰ τὴν ἐκφράσει: γρά-φει ποιήματα. Νομίζω ὅτι προσπαθεῖ νὰ ἐκφράσει κυρίως αὐτὸ ποὺ κρύβει ἡ ζωή. Ὅπως ὁ ἔρωτας κρύβει αὐτὸ ποὺ μᾶς κάνει ἐρωτευμένους.

Ἡ Ποίηση λοιπὸν εἶναι πράξη ἐρωτική; Ἢ μήπως πράξη ἀπόγνωσης; Ἢ μήπως καὶ τὰ δυό; Πράξη ἐρωτικὴ καὶ συνάμα πράξη ἀπόγνωσης.

Γιὰ τὴν ποιητικὴ πράξη ἔχουν γραφτεῖ πολλὰ καὶ διάφορα. Καὶ ἀπὸ τοὺς ἴδιους τους τεχνῖτες καὶ ἀπὸ τοὺς θεωρητικούς. Πολλὲς φορὲς οἱ Ποιητὲς προσπάθησαν νὰ διατυπώσουν τὸν ἀνύπαρκτο ὁρισμὸ τῆς Ποίησης, σὰν νὰ κοίταζαν σ᾿ ἕναν κα-θρέφτη ὅπου δὲν ἔβλεπαν τὸ πρόσωπό τους, ἀλλὰ τὸ ἀπόλυτο κενό.

Page 8: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY8

Page 9: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY 9

ΤΟ ΣΑΚΙΉμουν παιδί ακόμη δεν τους καλοθυμάμαι.Μπήκανε στο χωριό μου ένα πρωίμα δε σταθήκανε. Περάσανεαργά πάνω στο χιόνι. Τα γένια τουςανάμεσα στα σύννεφα και τις κοτρόνεςκαθώς τους χώνευε το βουνό.Μονάχα ο τελευταίος δε φεύγει απ’ το μυαλό μου.Κράτα το άλογο, μου είπεκαι βάζοντας το σκούφο του στην αμασχάληέσκυψε στο νερό να πιεικαι τό ’να μάτι του με κοίταζε απ’ το πλάι.Κοίταζε τα κουρέλια μουτα πόδια μου μες στις λινάτσεςτις ξόβεργες στα ξυλιασμένα χέρια μουκαι πώς του χαμογέλαγακρατώντας τ’ άλογο με περηφάνια.Το ίδιο εκείνο μάτι με κοίταζε τον άλλο χρόνοαχνό βασιλεμένοόταν αδειάσαν ματωμένο το σακίκαι κύλησαν στη μέση της πλατείαςκομμένα τα κεφάλια τους.Ήταν ο χρόνος που κατέβηκα στην πόληκαι πούλαγα τσιγάρα σε δρόμους και πλατείες.(Το σακί)

ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑΗ Ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή.Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουντίποτα και προσπερνούνε. Όμως μερικοίκάτι βλέπουν, το μάτι τους αρπάζει κάτικαι μαγεμένοι πηγαίνουνε να μπουν.Η πόρτα τότε κλείνει. Χτυπάνε μα κανείςδεν τους ανοίγει. Ψάχνουνε για το κλειδί.Κανείς δεν ξέρει ποιος το έχει. Ακόμηκαι τη ζωή τους κάποτε χαλάνε μάταιαγυρεύοντας το μυστικό να την ανοίξουν.Φτιάχνουν αντικλείδια. Προσπαθούν.Η πόρτα δεν ανοίγει πια. Δεν άνοιξε ποτέγια όσους μπόρεσαν να ιδούν στο βάθος.Ίσως τα ποιήματα που γράφτηκαναπό τότε που υπάρχει ο κόσμοςείναι μια ατέλειωτη αρμαθιά αντικλείδιαγια ν’ ανοίξουμε την πόρτα της Ποίησης.Μα η Ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή.(Τα αντικλείδια)

Page 10: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY10

Aids Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας.

Τέσσερις λέξεις. Μια φράση που θα χαράξει ανεξίτηλα ίσως τον πολύπαθο 21ο αιώνα και θα ανοίξει βίαια την πόρ-τα του 22ου αιώνα. AIDS τέσσερα κωδι-κά ξένα γράμματα που πιθανόν να μεί-νουν στη παγκόσμια ιστορία δυναμικά, τραγικά, και συνώνυμα του καρκίνου, της φυματίωσης της χολέρας, της ελο-νοσίας… Οργή Θεού λοιπόν, με τη ρομ-φαία του AIDS. Κατάρα που δε παίρ-νει από ξόρκια και ιατρικά, ακόμη…. Η άμυνα της φύσης, της γης, προτάσσει τις δυνάμεις της στο εχθρό, αλλά μάταια. Μια μοναδική κινητοποίηση του παγκό-σμιου ιατρικού κόσμου σηματοδοτεί τη σοβαρότητα του προβλήματος..

Το Aids δε είναι μια ασθένεια αυτή καθ’ εαυτήν. Είναι κάτι πολύ πιο φοβε-ρό: είναι η κατάρρευση του συστήματος άμυνας του οργανισμού. Το σύστημα αυτό είναι η «οχυρωματική γραμμή» ανάμεσα στον οργανισμό και το περι-βάλλον που είναι γεμάτο από ποικίλους νοσογόνους παράγοντες. Χωρίς ανοσο-ποιητικό σύστημα στον οργανισμό του κανείς δε θα μπορούσε να ζήσει πάνω από μερικές ώρες μετά τη γέννηση του.

Όταν το Σ.Ε.Α.Α άρχισε να διαγρά-φει τη απειλή του, τα θύματα ανήκαν στη πλειοψηφία τους σε 3 ομάδες «υψη-λού κινδύνου»: τους ομοφυλόφιλους, τους τοξικομανείς που παίρνουν το ναρ-κωτικό με ένεση και τους χρήστες παρα-

γώγων του αίματος. Οι αγωγοί του ιού είναι φαινομενικά 2: το σπέρμα και το αίμα. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένας: το αίμα.. Επομένως ο ιός βρίσκε-ται σε όλες τις εκκρίσεις που περιέχουν πλάσμα αίματος. Τα συμπεράσματα εί-ναι ότι ο ιός πλήττει με μεγαλύτερη συ-χνότητα άτομα που ο οργανισμός τους είναι ήδη βεβαρημένος, είτε από κακές συνθήκες διαβίωσης, είτε από κάτι που θα λέγαμε «άστατη ζωή»……!!!

Ωστόσο η μετάδοση του ιού δε σημαί-νει απόλυτα και θάνατο… Σε πολλές πε-ριπτώσεις ζει κανείς με τον ιό στο αίμα του. Αυξάνοντας όμως τις κοινωνικές προκαταλήψεις, σε άτομα τα οποία υπο-φέρουν από τον ιό..!

Το συμπέρασμα; Όλα όσα ξέρουμε μέχρι τη στιγμή αυτή για το aids δείχνουν ότι τουλάχιστον για τη ώρα η «μάστιγα» μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο προλη-πτικά, σε κρατικό και ατομικό επίπεδο. Η κρατική αντιμετώπιση του AIDS εί-ναι το τρίπτυχο: έρευνα-διαφώτιση του κοινού-και συχνός έλεγχος των υγειονο-μικών εργαλείων.. Σε ατομικό επίπεδο η αντιμετώπιση της, ίσως να είναι κάτι πιο δύσκολο. Ίσως να είναι μια βαθύτερη αντιμετώπιση της ζωής, μια αναθεώρη-ση ορισμένων στάσεων, αξιών, συνηθει-ών ,μια χαλιναγώγηση μιμητικών, ενδε-χομένως παρορμήσεων..

επιμέλεια: Γεωργία Φωτεινού – Β2

Page 11: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY 11

Aidsτι είναι ο ιός HIV;

Ο HIV είναι ένας ιός. Μερικοί ιοί, όπως αυτοί που προκαλούν το κοινό κρυολό-γημα ή την γρίπη, παραμένουν στο σώμα μόνο για μερικές μέρες. Άλλοι ιοί, όπως ο HIV, δεν φεύγουν ποτέ. Ο ιός του ΗΙV εί-ναι ένας ρετροϊός· έχει δηλαδή γενετικό υλικό το RNA, το οποίο με τη δράση ενός ενζύμου μετατρέπεται σε DNA για να εν-σωματωθεί στο γονιδίωμα του ανθρώπου. Ένα χαρακτηριστικό του ιού HIV, είναι η πολύ μεγάλη μεταλλακτικότητά του. Όταν κάποιος μολύνεται με τον HIV, γίνεται «HIV οροθετικός» και θα είναι για πάντα HIV οροθετικός. Με την πάροδο του χρόνου, η HIV νόσος μολύνει και εξοντώνει τα λευκά αιμοσφαίρια τα οποία μπορεί να αφήσουν το σώμα ανίκανο να καταπολεμήσει κά-ποιες μολύνσεις και καρκινογενέσεις. Ένα υγιές άτομο έχει συνήθως από 600 έως 1200 λευκά αιμοσφαίρια. Όταν αυτά πέ-σουν κάτω από τα 200, το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου αποδυναμώνεται σοβαρά και αυτό το άτομο διαγιγνώσκεται με AIDS, ακόμα και αν δεν έχει αρρωστή-σει από άλλες μολύνσεις.

τι είναι το AIDS; AIDS σημαίνει Acquired Immune

Deficiency Syndrome δηλαδή Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας και προ-καλείται από τον HIV. Οι ονομασίες HIV και AIDS μπορεί να συνγχέονται γιατί και οι δύο αυτοί όροι περιγράφουν την ίδια νόσο. Σκεφτείτε το AIDS σαν μια προχωρημένη HIV νόσο. Ένα άτομο με AIDS έχει ένα ανο-σοποιητικό σύστημα τόσο αποδυναμωμένο από τη δράση του HIV που συνήθως αρρω-σταίνει από μία ή περισσότερες ευκαιρια-κές λοιμώξεις όπως πνευμονία ή Σύνδρο-μο Επίσχνασης (απώλεια βάρους), βλάβες στην μνήμη, ή καρκίνους. Αν κάποιο άτομο με HIV διαγνωσθεί με κάποιες από αυτές τις ευκαιριακές λοιμώξεις, τότε λέμε ότι έχει AIDS. Το AIDS συνήθως παίρνει καιρό για να αναπτυχθεί από την στιγμή που το άτομο μολυνθεί με HIV - συνήθως μεταξύ 2 έως 10 χρόνια ή και περισσότερο.

είναι το AIDS ασθένεια που έχει θερα-πεία;

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ριζική θερα-πεία για τον HIV. Αλλά υπάρχουν πράγμα-τα που μπορεί να κάνει κάποιος. Μιας και αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα,

είναι σημαντικό τα άτομα που δεν έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV να παραμείνουν αρνητικά και τα άτομα που έχουν μολυν-θεί να παραμείνουν υγιή. Για τα άτομα που έχουν μολυνθεί με τον HIV, η ανάπτυξη των φαρμάκων έχει βοηθήσει στην αλλαγή της πορείας της νόσου. Κάποτε η μόλυνση με HIV σήμαινε βέβαιο θάνατο, αλλά η αντι-ρετροϊκή θεραπεία βοήθησε πολλούς αν-θρώπους να επιμηκύνουν την διάρκεια και να βελτιώσουν το επίπεδo της ζωής τους. Υπάρχουν διαφορετικά είδη αντιρετροϊκών φαρμάκων, αλλά όλα λειτουργούν έτσι ώστε να καθυστερούν ή να εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό του ιού. Παρόλο που αυτά τα φάρμακα δεν είναι ικανά να σκοτώ-

σουν τον ιό HIV, μπορούν να μειώσουν ση-μαντικά τα επίπεδα του ιού που κυκλοφο-ρεί στο αίμα. Στο μέλλον, θα αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικά φάρμακα, που δεν θα επιτρέπουν στον ιό HIV να εισβάλλει στα λεμφοκύτταρα του ανθρώπου.

Ποιοι προσβάλλονται κυρίως από AIDS; Όλοι μπορούν εύκολα να προσβληθούν

από το AIDS. Κυρίως προσβάλλονται γυ-ναίκες μέσω της σεξουαλικής επαφής. Οι άντρες από τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις και τα παιδιά όταν γεννηθούν από μητέρες που έχουν τον ιό.

Πώς μεταδίδεται το AIDS; Ο ιός μεταδίδεται κατά τη διάρκεια της

σεξουαλικής επαφής, μέσω της απευθείας επαφής με μολυσμένο αίμα και την μητέ-ρα προς το έμβρυο. Τα σωματικά υγρά που περιέχουν HIV είναι: 1) Αίμα και αυτό της περιόδου) 2) Σπέρμα 3) Κολπικά υγρά

4) Μητρικό γάλαΆλλοι τρόποι μετάδοσης είναι: 1) Κοινή χρήση βελόνων για ναρκωτικές ουσίες 2) Μη επαγγελματικό τατουάζ και τρύπημα αυτιών 3) Μεταγγίσεις μολυσμένου αίματοςο ιός Δεν μεταδίδεται με:1) Σάλιο, δάκρυα, ιδρώτα, κόπρανα ή ούρα 2) Αγκαλιά 3) Φιλί 4) Μασάζ 5) Χειραψία 6) Τσιμπήματα εντόμων 7) Συγκατοίκηση με κάποιον οροθετικό 8) Κοινή χρήση τουαλέτας ή ντους

Ποια είναι κάποια από τα συμπτώματα του AIDS ;

-συχνά κρυολογήματα και γρίπη για ανε-ξήγητους λόγους-αναίτιος πονοκέφαλος και πρησμένοι αδένες-εύκολη κούραση -ηπατίτιδα, φυματίωση

Πως μπορείτε να προστατευτείτε; Οι τρεις βασικότεροι εχθροί του AIDS εί-

ναι είτε η αποχή είτε η μονογαμία είτε οι προφυλάξεις. Προστατεύστε τον εαυτό σας κάνοντας, όσο μπορείτε, ώριμες επι-λογές. Φροντίστε να γνωρίζετε καλά τον σύντροφό σας πριν προχωρήσετε μαζί του, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτω-ση χρησιμοποιήστε προφυλάξεις. Επίσης μην κάνετε ποτέ έρωτα υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών που θολώνουν το μυαλό.

Πώς μπορείτε να μάθετε αν έχετε μολυν-θεί από τον ιό;

Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε κάνο-ντας το τεστ ανίχνευσης του ιού, ΕΛΙΖΑ, σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο δωρεάν και ανώνυμα. Αν έχετε υποψίες ότι ήρθατε σε επαφή με τον ιό να θυμάστε ότι υπάρχει μια περίοδος το λεγόμενο «σιωπηλό παράθυ-ρο», περίπου τριών μηνών κατά την οποία ο ιός δεν ανιχνεύεται. Αν λοιπόν το τεστ γίνει μέσα σε αυτό το διάστημα μπορεί τα αποτελέσματα να είναι ψευδώς αρνητικά. Γι’ αυτό και πρέπει το τεστ να επαναληφθεί μερικές εβδομάδες αργότερα.

επιμέλεια: Ζωή Στεργιοπούλου, Βάσια τσιαούση – Β2

ή έρευνά μας Πριν από λίγες μέρες έγινε μία δειγματοληπτική έρευνα στο σχολείο μας με

θέμα το AIDS.Τα αποτελέσματα ήταν αυτά που ενίσχυσαν την άποψή μας ότι η ενημέρωση σας είναι ελλιπής! Ελπίζουμε με το τέλος αυτής της εργασίας να είστε πλήρως ενημερωμένοι!

Page 12: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY12

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣΑκριβής ορισμός για τις Μ.Κ.Ο. δεν υπάρχει. Ο όρος προέρχεται από τον αγγλικό όρο Non-Govermental Organisations

και αναφέρεται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις .Στηρίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι ανεξάρτητες από τα κράτη. Το έργο τους τελείται σε διεθνές επίπεδο. Σκοπός τους είναι η καταπολέμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων όπως η φτώχεια και ο ρατσισμός. Μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι-αλκυόνη -Σύλλογος περίθαλψης και προστασίας άγριων ζώών -αλληλεγγύη της εκκλησίας της ελλάδος-εΚΠαΖ –Ελληνικό κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων και πουλιών-ελληνική εταιρία προστασίας της φύσης-μεσόγειος S.O.S-οικολογική κίνηση -ΠαΣΠαμα-Πανελλήνιος σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή αναιμία-Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας

επιμέλεια: Ζωή Στεργιοπούλου – Β2

Αποτελεί μια διεθνή, αναπτυξιακή, μη κυβερνητική, ανθρω-πιστική οργάνωση, που αγωνίζεται για έναν καλύτερο κόσμο, χωρίς φτώχεια. Ξεκίνησε λοιπόν την δράση της το 1972 και σήμερα υλοποιεί μια σειρά αναπτυξιακών προγραμμάτων και ενεργειών σε 42 χώρες της Αφρικής, επιδρώντας θετικά στην ζωή περισσοτέρων από 13 εκατομμυρίων ανθρώπων. Χάρη στην δράση της και την ενεργή συμμετοχή των χιλιά-δων υποστηρικτών της,έχει αρχίσει να αλλάζει η ζωή εκα-τομμυρίων παιδιών και ενηλίκων, αποκτώντας πρόσβαση σε στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και αγαθά, όπως είναι το νερό, η τροφή, η ασφάλεια, η εκπαίδευση, η υγεία καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής τους στις αποφάσεις που αφο-ρούν τους ίδιους και τα παιδιά τους.Όραμα της Actionaid,εί-ναι ένας κόσμος απαλλαγμένος από την φτώχεια όπου κάθε άνθρωπος δύναται να ζει με ευπρέπεια, απολαμβάνοντας ου-σιώδη δικαιώματα.

Αποτελεί την δυναμικότερη ίσως διεθνή περιβαλ-λοντική οργάνωση του πλανήτη. Δημιουργήθηκε το 1971,όταν τρεις Καναδοί αποπειράθηκαν να απο-τρέψουν τις πυρηνικές δοκιμές των Η.Π.Α. στην πε-ριοχή της Αλάσκα.

Οι επιχειρήσεις τους ωστόσο, δεν απέδωσαν και οι ίδιοι όντας ακτιβιστές συνελήφθησαν. Το τολμηρό τους παρ’ όλα αυτά εγχείρημα έγινε γνωστό σε όλο τον πλανήτη, οδηγώντας τις Αμερικανικές Αρχές στην απελευθέρωσή τους, με απόρροια να μην χρησιμοποιήσουν ποτέ ξανά την περιοχή ως πεδίο πυρηνικών δοκιμών.

Σήμερα, η Greenpeace, έχει παρουσία σε 42 χώρες και πάνω από 3 εκατομμύρια υποστηρικτές .Οι εκπρόσωποι της , με αρχές τους τη μη-βία, την άμεση δράση και την ανεξαρτησία από κόμματα, αγωνίζονται για νερό και τροφή χωρίς τοξικές ουσίες. Μοναδική πηγή εσόδων τους, είναι οι ενεργοί πολίτες, οι οποίοι υποστηρί-ζουν το έργο της Greenpeace .

Πιστεύοντας στην αισιοδοξία της δράσης διεκδικούν έναν καλύ-τερο πλανήτη για όλους. Ένα πλανήτη που εξασφαλίζει σιγουριά και ασφάλεια!επιμέλεια: μαρία Στεργιοπούλου, Κωνσταντίνα τσαμπούκα – α3

ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΧΟΥΜΕ

Page 13: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY 13

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑΟι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρ-

τητη, ιατρική, ανθρωπιστική οργάνωση που στόχο έχει την παροχή ιατρικής βοήθειας οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, πολιτική ή άλλη διάκριση. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τους πληθυσμούς που περιθάλπουμε ενημερώνοντας την κοινωνία μας για όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στις περιοχές όπου εργαζόμαστε και καταγγέλλοντας την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ο κοινός Καταστατικός Χάρτης 1. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν τη βοήθειά

τους α. σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κατάσταση

επείγουσας ανάγκης β. στα θύματα που προκαλούνται είτε από φυσι-

κούς είτε από ανθρώπινους παράγοντες, γ. σε όσους υποφέρουν εξαιτίας εξεγέρσεων, χω-

ρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, φιλοσοφική ή πολιτική διάκριση.

2. Εργαζόμενοι με ουδετερότητα και πλήρη αμερολη-ψία, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα διεκδικούν, στο όνομα της παγκόσμιας ιατρικής ηθικής και του δικαιώμα-τος στην ανθρωπιστική προσφορά υπηρεσιών, την πλήρη και απόλυτη ελευθερία στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

3. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι υποχρεωμένοι να σέ-βονται τις δεοντολογικές αρχές του επαγγέλματός τους και να διατηρούν την πλήρη ανεξαρτησία τους απέναντι σε οποιαδήποτε εξουσία, ή σε οποιαδήπο-τε θρησκευτική, πολιτική ή οικονομική δύναμη.

4. Εθελοντές οι ίδιοι, μετρούν τους κινδύνους των απο-στολών που θα φέρουν εις πέρας και δεν διεκδικούν για τους εαυτούς τους καμία άλλη ανταμοιβή πέραν αυτής που η Οργάνωση είναι σε θέση να τους προ-σφέρει.

το ελληνικό τμήμα Το Ελληνικό Τμήμα ξεκίνησε τη δράση του το 1990.

Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 450 Έλληνες γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί και τεχνικοί έχουν συμμετά-σχει σε προγράμματα σε πάνω από 40 χώρες όπως το Κουρδιστάν, η Λιβερία, το Ελ Σαλβαδόρ, το Ιράκ, η Αι-θιοπία, η πρώην - Γιουγκοσλαβία, η Ρουάντα, η Κένυα, η Σρί Λάνκα, η Αϊτή, το Αφγανιστάν, η Ακτή Ελεφαντο-στού και άλλες.

Σήμερα, το Ελληνικό Τμήμα συνεργάζεται μαζί με το Ισπανικό Τμήμα των ΓΧΣ μέσα από το Κοινό Επιχειρησι-ακό Κέντρο Βαρκελώνης - Αθήνας (OCBA). Μέσα στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, το Ελληνικό Τμήμα των ΓΧΣ λειτουργεί σήμερα προγράμματα στην Ελλά-δα, τη Ζάμπια, το Νίγηρα, τη Συρία και τη Λιβερία ενώ έχουν ολοκληρωθεί προγράμματα στο Μαλάουι, την Αρμενία, τη Γιουγκοσλαβία, την Παλαιστίνη, τη Γεωρ-γία, τη Ρωσία, το Καζακστάν, την Μοζαμβίκη, την Ινδία και την Τουρκία.

επιμέλεια: Χρύσα Χριστοπούλου – α3

Page 14: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY14

ΜΟΥΣΙΚΕΣ... ΑΝΗΣΥΧΙΕΣΠρος όλους τους συμμαθητές. Γράφω για το σύστημα και τη μουσική που μας πλασάρει .Ελπίζω να μην έχετε αντίρρηση !?!?!?! (Καλά και να είχατε αυτό θα έγγραφα!)

Αυτοί που δεν αξίζουν είναι πρώτοι στα μάτια μας...Πάει καιρός που νιώθαμε ότι κάτι παίζει στην ελληνική δι-

σκογραφικήαγορά.Κάτιέλειπετέλοςπάντων,γιανακλείσειτοπαζλτουεμπορικού.Τιήταναυτό;Μιανεανικήμπαντούλαπουθασυνδυάζειεμπορικάκομμάτιασεσυνδυασμόμετηνπρο-σέγγισητηςνεανικήςηλικίας.ΑυτόστηνΕλλάδαγιανατραβήξειθαέπρεπεηκάθεδισκογραφικήεταιρίανακάνειτοαντίστοιχοpromotionμεαυτόπουγίνετεστονΦοίβο,τονΡέμο,τονΠλού-ταρχο,τηνκαλομοίρακτλ.Τηνλεγόμενηπλύσηεγκέφαλου.Ρα-διόφωνα,τηλεόραση,Videoclipκτλ.Επειδήηπίταείναιμικρήκαιδενμπορούνναφάνεόλοι,έχουνπέσειμεταμούτρασε2,3μπαντούλες.Σκεφτείτεότιαυτέςοιμπάντεςπιαπαίζουνσεπίστεςκαιόχισεμουσικέςσκηνέςόπωςπαλιά,διπλάστονΡέμο(ΟΝΙΡΑΜΑ),στηνΑρβανιτάκι(ΡΟΔΕΣ),στηνΤσαλιγοπούλουκτλ.Τελικάαυτάτασυγκροτήματαπουέχουντοσεβασμόπολ-

λώννέωνανθρώπωνέχετεαναρωτηθείαντελικάτοαξίζουν.ΟκαθέναςαςσκεφτείπωςγιαπαράδειγμαανδενυπήρχεοΡέμοςθαυπήρχανοιΟΝΙΡΑΜΑ???.Γνωριμίεςόληχρειάζονταιαλλάόχικαιέτσι!!ΠεριοδείεςμετονΡέμο,ΒίντεοκλιπμετονΡεμο,Εταιρία του Ρέμου, Σαιζόν σε μαγαζί με Ρέμο, δίσκο με τονΡΕΜΟ.Ε,τιάλλονακάνειοΡέμοςγιανακάνειαυτάταπαιδιάδιάσημά.ΠουήταντέλοςπάντωνοιΟΝΙΡΑΜΑπριντοΡέμο;;Εκείπουθέλωνακαταλήξωείναιότιθαπρέπειπρινακούμενασκεφτόμαστε.Ότιγουστάρειοκαθέναςμαςτοπερνάει.ΌτικαιναέπαιζανοικάθεΟΝΙΡΑΜΑθατοακούγαμεκαιθαγεμίζα-μετομαγαζίπουπαίζουν.Ολόγος??Αυτόπουείπαπαραπάνω,ηβλαμένηηπλύσηεγκεφάλου.Υπάρχουνμπάντεςπουέχουνδώσειτηνζωήτουςγιαναακουστούν5λεπτάσεέναραδιόφω-νοκαιπιστέψτεμεείναιόχιμιααλλάχίλιεςφόρεςκαλύτερες.Ότιθέλουνμαςπουλάνεκαιεμείςτοτρώμε.Ωςπότε!!!ΚάποτευπήρχανοιΤΡΥΠΕΣ,ταΞΥΛΙΝΑΣΠΑΘΙΑ,οιΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ,οιMAGICtheSPELL,κτλ.Πουχωρίςτέτοιατερτίπιατηςδιαφη-μίσεις γεμίζανε ΛΥΚΑΒΗΤΟΥΣ. Αυτά είναι τα συγκροτήματαόπωςλέμεμεballsστααγγλικά!!!Μόνομετηνδουλείαφτάσανεεκείπουξέρουμε.Όλοιοιάλλοιείναιαναλώσιμοιμεημερομη-νία λήξης.Δηλαδή όταν σταματήσει η βοήθεια θα βυθισθούνστοσκοτάδι,χωρίςπραγματικάναξέρουντισημαίνεισυγκρό-τημακαιτηναδιαφορίατουσυστήματοςανδενέχειςκαιεσύ

έναν για παράδειγμαΡΕΜΟ!!ΑγαπάωτόσοπολύτηνΜουσικήκαιτιςπροσπάθειεςνέωνανθρώπων που νομί-ζω ότι με υποτιμάνεμε αυτά που με τοζόρι μου πουλάνε…Μπράβο τους πουμπορούν να κάνουνένασύστημανατουςακολουθεί…ΚαιξανάΜΠΡΑΒΟ…Θα συνεχίσω μι-

λώντας για τα είδημουσικής που υπάρ-χουν και για κάποιαροκ συγκροτήματα.Ξέρετεότιτα3βασι-κά είδη μουσικής πουεπικρατούνστηνσημερινήνεολαίαείναι rock , clubκαι rapήR&B.Σεαυτότοτεύχοςθαμιλήσωμόνοσεσχέσημετηνrock.Έχωπαρατηρήσειότιταπερισσότεραπαιδιάπουακούνεrockακούνεπιοπολύταβαριάαυτάπουκάποιοιθαταχαρακτήριζανως ‘απλός θόρυβος’. Τα πιοσυνηθισμένασυγκροτήματα είναιBlackSabbath(τοοποίοέχειαρχίσειαπόπαλιάαλλάανκαιέχειδιαλυθείσυνεχίζει ναακούγεταιακόμακαισήμερα ),από ‘βα-ριά’συγκροτήματαSlipknot(οιοποίοιείναικαιλίγο“devilband”ανκαιέχουνβγάλειπολύκαλέςμπαλάντες)καιτέλοςmetallica.Μηνξεχάσωνααναφέρωκαιτοντραγουδιστήοοποίοςέχειφύ-γειαπότουςBlackSabbathτονπολυαγαπημένοOzzyOsbourne.Επίσηςθέλωναμιλήσωκαιγιατασυγκροτήματαπουδενακού-γονταικαιπολύστηνΕλλάδαπ.χ.οιGodsmack,οιοποίοιανκαιέχουνκάνειπολύμεγάλεςπωλήσεις,τοόνοματουςείναιγνω-στόσελίγουςκαιακούγεταιαπόακόμαπιολίγους.

επιμέλεια: Κώστας Σοφιανόπουλος – Α3

METALLiCA

BLACK SABBATH

GODSMACK

Page 15: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY 15

ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΟΠ 10 1. ΑΝΝΑΒΙΣΣΗ-Απαγορευμένο

2. ΣΑΚΗΣΡΟΥΒΑΣ-Τακύματα

3. ΔΗΜΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-Μιαπροσευχήγιαναέρθεις

4. ΜΙΧΑΛΗΣΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ-Εμείςοι2σανένα

5. ΜΙΧΑΛΗΣΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ-Όλαθαπάνεκαλά

6. BRITNEYSPEARS-Circus

7. STAVENTO-μέσασου

8. GOINGTHROUGH-NEMBA-Δεκάνωδιακοπές

9. ONIRAMA-Κλεψύδρα

10. RAINONYOURPARADE-Duffy

JOHNNJENNON.30.000δολάριαγιατο“μεθυσμένο” τραγούδι του Johnn.Θεωρεί-ται ότι ηχογράφησε το συγκεκριμένο τρα-γούδι όντας μεθυσμένος είχε μεγάλη απή-χηση στο κόσμο συγκεντρώνοντας γύρωστα30.000δολάριασεδημοπρασίαστοLosAngeles.

RED HOT CHILI PEPPERS στις26Γενάρη κυκλοφόρησε το δέκατο solo ep“the empyrean”του κιθαρίστα των Red hot chili Peppers,Jonn fryciante,και ο ίδιος είπε πως σύντομα θα βγάλει και solo album...

RED HOT CHILI PEPPERS

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ.

Δευτέρα 29 Δεκεμ-βρίου καλεσμένος τηςεκπομπής OPERAGIATRIUNFήταν ο ΣάκηςΡουβάςπουμεέναμο-ναδικό τρόπο έκλεψετηπαράσταση, και όχιαδικαιολόγητα ξεσή-κωσετουςΣέρβους..

Page 16: Σχολική εφημερίδα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΛYKEIOY ΠEΛOΠIOY16

ΣYNTAKTIKH OMAΔAσ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:(για τη σύνταξη των κειμένων και για τη συγκέντρωση του υλικού)Α τάξη: Αθανασόπουλος Βασίλης Αχείμαστου Κωνσταντίνα Βλάχου Χριστίνα Ζαφειροπούλου Κωνσταντίνα Σαμπανάκοβ Ιβάν Σπηλιοπούλου Πούλια Σοφιανόπουλος Κώστας Στεργιοπούλου Μαρία Τσαμπούκα Κωνσταντίνα Χριστοπούλου Ίριδα Χριστοπούλου Χρύσα

Β τάξη: Κατσαϊδώνη Νατάσα Κυριαζής Θανάσης Μπιδέρης Άδμητος Μπλάτσιος Παύλος Παπαγεωργίου Κατερίνα Παπαδολιάς Δημήτρης Σκούτα Γεωργία Στεργιοπούλου Ζωή Τσιαούση Βασιλική Φωτεινού Γεωργία

Γ τάξη: Ζαρόκωστας Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος Χάρης Μάνου Ευγενία Σπηλιόπουλος Μάνος

ΣYNTONIΣTEΣΣπανός AντώνηςKαλαμπόκα Xρυσαυγή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 5

επιμέλεια: Κωνσταντίνα Αχείμαστου – Α1

Οι σιωπές κάνουν τις πραγματικές συζητήσεις μεταξύ φίλων. Αυτό που μετράει δεν είναι το να μιλάς, αλλά το να μη χρειάζεται να μιλήσεις.ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΛΙ ΡΑΝΜΠΕΚ

Να βασιλέψει η ελευθερία. Κι ο ήλιος να μη δύσει ποτέ σε ένα τόσο λαμπρό ανθρώπινο επίτευγμα.ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ

Σκλάβος είναι αυτός που περιμένει να έρθει κάποιος να τον ελευθερώσει .ΠΑΟΥΝΤ ΕΖΡΑ

Το δέντρο της ελευθερίας πρέπει να ποτίζεται από καιρού εις καιρόν με το αίμα των πατριωτών και των τυράννων.ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ

Η ελευθερία ποτέ δεν χαρίζεται από τον καταπιεστή. Πρέπει να απαιτηθεί από τον καταπιεσμένο.ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Όπου υπάρχει ελευθερία, εκεί είναι η χώρα μου.ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ

Σκέψου πριν και μετά μίλησε. Σταμάτα δε πριν σου πούνε "φθάνει".ΣΑΑΔΗ

Είπαν….