Χαρούμενη Σχολική Χρονιά!

of 8 /8
Χαρούµενη σχολική χρονιά... Mε τα πιό οικονοµικά σχολικά! Με κάθε αγορά σχολικής τσάντας Paxos, Lois, Maui, Benetton, µε την κερδίζετε 25% επιστροφή σε δωροεπιταγή για τις επόµενες αγορές σας σε βασικά είδη. 28/08-22/09 0 25 Τετράδιο EXIT µε χάρτινο εξώφυλλο, 50 φύλλα

Embed Size (px)

description

Χαρούμενη Σχολική Χρονιά!

Transcript of Χαρούμενη Σχολική Χρονιά!

Page 1: Χαρούμενη Σχολική Χρονιά!

Χαρούµενησχολική χρονιά...

Mε τα πιό

οικονοµικά σχολικά!

Με κάθε αγοράσχολικής τσάντας Paxos,Lois,Maui, Benetton,µε τηνκερδίζετε 25%

επιστροφήσε δωροεπιταγήγια τις επόµενεςαγορές σας σε βασικά είδη.

28/08-22/09

0€25

Τετράδιο EXITµε χάρτινο εξώφυλλο,

50 φύλλα

B26 08-01:Layout 1 8/9/12 4:17 PM Page 2

Page 2: Χαρούμενη Σχολική Χρονιά!

Tετράδια 11

22

33

44

1. Τετράδιο µπλε πλαστικό µε ραφτή ετικέτα, 50, 60, 80 ή 100 φύλλα, 17χ25cm

0€35

το 50φ.

2. Τετράδιο BESTσε πολλά χρώµατα,µε πλαστικόκάλυµµα, 17x25cm,

0€75

το τεµ.

0€35

το τεµ.

3. Τετράδιο µπλέεξηγήσεων BEST,50, 60, 80 ή 100 φύλλα,17χ25cm

4. Τετράδιο50 φύλλα, σε πολλά χρώµατα

0€75

το 50φ.

5. Τετράδιo SUPERπλαστικό, µε ριγέ φύλλα,50,60,80 ή 100 φύλλα, 17χ25cm

Τετράδιο σπιράλµε χάρτινοεξώφυλλο, 2 θεµάτων, σεποικιλία σχεδίων

1€40

0€25

Τετράδιο EXIT

µε χάρτινο εξώφυλλο, 50 φύλλα

22

55

Μπλοκ ακουαρέλαςBEST, 23x33cmΝο3, 200gr

το 50φ.0€

90

1€50

το τεµ.17x25cm

2€

το τεµ.21x29cm

0€7017x25cm

1€21x29cm

ΜπλοκζωγραφικήςBEST, 40 φύλλα

B26 2-3 F2:Layout 1 8/10/12 2:12 PM Page 1

Page 3: Χαρούμενη Σχολική Χρονιά!

1. ΣΣττυυλλόό,, 4 τεµ. 0,30€2. ΜΜηηχχααννιικκάά µµοολλύύββιιαα,, 4 τεµ. 0,70€3. ΞΞύύσσττρραα 0,30€4. ΜΜοολλύύββιιαα µµεε γγόόµµαα ΗΗΒΒ,, 4 τεµ. 0,30€5. ΓΓοοµµοολλάάσσττιιχχαα 0,20€6. ΥΥπποογγρρααµµµµιισσττέέςς,, 4 τεµ. 0,80€7. ΜΜααρρκκααδδόόρροοιι,, 12 τεµ. 0,50€8. ΞΞυυλλοοµµπποογγιιέέςς,, 12 τεµ. 0,70€9. ΚΚόόλλλλαα σσττιικκ,, 3 τεµ. 0,50€10. ΓΓεεωωµµεεττρριικκάά όόρργγαανναα,, 3 τεµ. 0,50€11. ΤΤέέµµππεερρεεςς,, 5 χρώµατα 10ml 0,90€12. ∆∆ιιοορρθθωωττιικκέέςς ττααιιννίίεεςς

µινι 5x6mm, 3 τεµ. 1,40€

Σύνολο

1122 33

44

55

66

7788

99

1100 11111122

Oργάνωση γραφείου

B26 2-3 F2:Layout 1 8/9/12 4:21 PM Page 2

Page 4: Χαρούμενη Σχολική Χρονιά!

30€

Καρέκλαγραφείου

19€

οικονοµικό

φοιτητικό σπίτι

44

25€

Ραφιέρα40x30x108cm

36€

Γραφείο90x55x74,5cm

Καρέκλαγραφείου83x46x49cm

19€50

19€

Γραφείο60x51x72cm

B26 4-5 F2:Layout 1 8/9/12 5:18 PM Page 1

Page 5: Χαρούμενη Σχολική Χρονιά!

Σχολικές τσάντες

14€50

34€50 19€

50

7€50

9€50

19€50

Τσάντα νηπίουµεγάλη

Σακίδιο διπλό µε 4 τσέπες

Τσάντα ώµου BARBIEGAME GIRL

Σακίδιο οβάλ διπλόRACING RIVALS

ΚαλαθάκιτετράγωνοTEAM

Καλαθάκιµε πάτο

SPIDERMAN ESSENCE

PATTY GLITTER

CARS

19€50

9€50 19€

5012€50

Σακίδιο οβάλ µε 1 τσέπηBARBIE ROSES

Σακίδιο οβάλµε 1 τσέπηMAUI FLY AWAY

ΤσάντανηπιαγωγείουµεγάληWINXCOUTURE

Σακίδιοδιπλό4 τσέπες

19€50

Τσάντα ώµουFERRARISPORT TECH

το τεµ.

Με κάθε αγορά σχολικής τσάνταςPaxos, Lois, Maui, Benetton,µε την κάρτα

Kερδίζετε το 25%επιστροφήσε δωροεπιταγήγια τις επόµενες αγορές σας.

B26 4-5 F2:Layout 1 8/10/12 2:16 PM Page 2

Page 6: Χαρούμενη Σχολική Χρονιά!

66

Παντελόνιφόρµας ΤΕΧ µε τσέπες,Νο 2-14

Ζακέτα αθλητική ΤΕΧ µε κουκούλαΝο 2-14

Παντελόνι φόρµας ΤΕΧ µε κορδόνι στη µέση, Νο 2-14

10€Φούτερ αθλητικό ΤΕΧ σε διάφορα χρώµατα, Νο 2-14

Φόρµα ΤΕΧ µε γυαλιστερό ύφασµα,δίχρωµη, σε διάφορα χρώµατα, Νο 2-14

Ζακέτα αθλητική ΤΕΧ σε διάφορα χρώµαταΝο 2-14 Σχολικές τσάντες

12€

το τεµ.

Σχολικές τσάντες

14€

Σχολικές τσάντες

6€

το τεµ.

Σχολική µόδα

το τεµ.

Μπλούζα για αγόρι ΤΕΧ, σε διάφορα χρώµατα και σχέδια, Νο 2-14

Ευχαριστούµε θερµά τα “ΝΕΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ” για τη φιλοξενία

B26 6-7 TEX F2:Layout 1 8/9/12 4:24 PM Page 1

Page 7: Χαρούμενη Σχολική Χρονιά!

Παντελόνι φόρµας ΤΕΧσε γκρί ή φούξια, Νο 2-10

6€

το τεµ.

8€

το τεµ.

8€

το τεµ.

1

1

2

3

Παντελόνι φόρµας ΤΕΧ σε γκρί ήµπλε, Νο 2-10

4

Μπλούζαµε στάµπα ΤΕΧ Νο 2-14

Μπλούζαµε στάµπα ΤΕΧ Νο 2-14

5 Παντελόνι τζην TEX,5-τσεπο, σε ίσια γραµµή, Νο 2-14

2

3

4

5

Σχολική µόδα

8€

το ζευγάρι

Παπούτσι στίβου ΤΕΧ,παιδικό, ανδρικό

Tα προϊόντα θα τα βρείτε σε επιλεγµένα καταστήµατα

B26 6-7 TEX F2:Layout 1 8/9/12 4:25 PM Page 2

Page 8: Χαρούμενη Σχολική Χρονιά!

Τα εµπορεύµατα µε τις τιµές που αναγράφονται στο φυλλάδιο θα τα βρείτε στα καταστήµατά µας µε την προϋπόθεση της έγκαιρης παράδοσής τουςαπό τους προµηθευτές και µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Η CARREFOUR δεν φέρει καµία ευθύνηγια τυχόν διαφορές στην συσκευασία των προϊόντων.

Η CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη∆ΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

Οι τιµές ισχύουν έως 22 Σεπτεµβρίου

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Εάν τυχόν η εταιρεία πραγµατοποιήσει παράλληλη ενέργεια για κάποιο από τα προϊόντα, θα ισχύει η ενέργεια µε το µεγαλύτερο όφελος για τον αγοραστή.

Oι τιµές ισχύουν στα εταιρικά καταστήµατα και σε όσους δικαιοδόχους συµµετέχουν στο προωθητικό πρόγραµµα.Για τις λιανικές τιµές του παρόντος φυλλαδίου έχει ληφθεί υπόψιν η γεωγραφική ζώνη τιµών καταστήµατος Αµαρουσίου, υπό το σήµα Carrefour.

Όλα τα προϊόντα του φυλλαδίου θα τα βρείτε σε επιλεγµένα καταστήµαταΣτην αναγραφόµενη τιµή των προϊόντων µε κουπόνι ή στίκερ, έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη αξία.Η έκπτωση από κουπόνι προηγείται της ποσοστιαίας έκπτωσης της εκάστοτε προσφοράς του καταστήµατος.

Αγοράστε τώρα σχολικές τσάντες Paxos, Lois, Maui, Benetton,µε την κάρτα

To 25% της αξίας τους µετατρέπεται σε δωροεπιταγήπου την παραλαµβάνετε επιτόπου στο ταµείο

Χρησιµοποιήστε τη δωροεπιταγή στις επόµενες σας αγορέςως 29/09/2012

ΠΑ

ΡΑ

ΓΩΓΗ

-ΕΚ

ΤΥΠ

ΩΣΗ

ΕΝ

ΤΥΠ

ΟΥ

:

B26 08-01:Layout 1 8/10/12 2:07 PM Page 1