Γενική διδακτική ΟΛΑ

of 151 /151
1 Διδακτική Ενότητα 1: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1. Η διδακτική και η μάθηση 1.2 Το σχέδιο μαθήματος 1.3 Οι μορφές διδασκαλίας Σκοπός Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να αναδείξει την έννοια της Διδακτικής και τη σχέση της με τη διδασκαλία και τη μάθηση καθώς και να οριοθετήσει το περιεχόμενο της Διδακτικής. Επίσης να προσδιορίσει το περιεχόμενο και τη δομή του σχεδίου μαθήματος και τον τρόπο δημιουργίας του. Περιγράφονται επίσης οι μορφές διδασκαλίας που αναφέρονται στον ρόλο και την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητών. Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Να προσδιορισθεί η σχέση της διδακτικής με τη μάθηση και τη διδασκαλία Να προσδιορισθεί το περιεχόμενο και ο δομή του σχεδίου μαθήματος Να αναλυθούν οι μορφές διδασκαλίας και τα εσωτερικά τους στοιχεία Έννοιες Κλειδιά Διδακτική, Μάθηση, Σχέδιο Μαθήματος, Σχέδιο μαθήματος, Μορφές Διδασκαλίας Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Embed Size (px)

description

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Transcript of Γενική διδακτική ΟΛΑ

 • 1 1:

  1.1.

  1.2

  1.3

  .

  .

  -.

  , , , ,

 • 2 1.1

  - .

  1.2 ,

  ..

  1.3 ,

  .

  1.1

  . B.O.Smith (1960)

  .

  (,2002) .

  :

  . ,

  .(,1984). Saunders

  (1978),

 • 3, ,

  .

  .

  .

  , ,

  , , ..

  .

  .

  :

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. ;

  5. - ;

  6. ;

  7. ;

  8. ;

  9. ;

 • 410.

  .

  1.2

  .

  .

  .

  .

  :

  .

  _

  . ,

  .

 • 5 .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ,

  ,

  .

  .

  :

  1.

  2.

  3.

  4. .

 • 6

  (,1998)

  ,

  ..

  1.3

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  .

  :

 • 7.

  .

  .

  .

  ,

  .

  .

  .

  1. .

  2. .

  ,

  ,

  .

  3. .

  4.

  . .

 • 8

  ,

  .

  .

  , .

  (Douglas 1983)

  ,

  ,

  ,

  , ,

  ,

  ..

  1. .

  2.

  3.

  .

  1.

  .

 • 92.

  .

  .

  .

  1.1

  .

  1.2

  .

  1.3 ,

  .

  1. :

  .

  .

  .

 • 10

  .

  2.

  .

  .

  .

  .

  3. ,

  .

  .

  .

  .

  Douglas,T. Groups Understanding People Gathering Together, Tavistock

  Publicationw, London 1983.

  Mialaret,G., .

  . , & . (),

  (..). : ,1997.

 • 11

  Saunders, P.(1978). Instructional Objectives.Resource Manual for Teacher Training

  Programs in Economics, JCEE,New York.

  Smith,B.O. , concept of Teaching.Teachers College Record ,Feb.1960

  , . ,

  - , ,GUTENBERG 2002

  , . . .

  . 1984

  ,.,,,,1998

  2:

  2.1 2.2

  2.3

  2.4

  2.5 H project ( )

  2.6

  2.7 Dewey

 • 12

  ,

  .

  ,

  :

  .

  , , , ,

  , Dewey

  .

  .

  2.1

 • 13

  . 2.2

  .

  2.3,2.4,2.5, 2.6 2.7

  , project (

  ) , Dewey .

  2.1

  .

  .

  Skinner, ,

  .

  .

  ()

  ().

 • 14

  . ,

  (E. L. Thorndike, 1931). .

  Pavlov Thorndike .

  .

  .

  2.2

  .

  .

  ,

  .

  - .

  .

  .

  , ,

  , , , ..

 • 15

  .

  .

  .

  .

  .

  (

  ).

  .

  2.3

  (Problem-Based Learning)

  .

 • 16

  .(Powers, K., Powers T. (1999).

  .

  ( , ..)

  .

  .

  ,

  , ,

  .

  .

  .

 • 17

  .

  .

  .

  2.4

  ,

  .

  .

  .

  .

  (Adams, D.M. & Hamm, M.E (1990)).

  .

 • 18

  .

  (Schrage, M.(1990)).

  (,2004).

  .

  .

  .

  -

  .

  ,

  .

  .

  .

 • 19

  2.5 H project ( )

  .

  .

  -

  .

  .

  .

  (Norris,

  1997) .

  (Matthews, 1998,, 2001).

  ,

  -

  .

  .

  -.

 • 20

  2.6

  ,

  , , ..

  .

  Vygotsky.

  .

  ,

  .

  .

  ,

  .

  .

  -

  .

 • 21

  2.7 Dewey

  (Dewey 1980)

  , .

  .

  - .

  - -

  . O Dewey

  , 1986

  .

  ,

  .

  1. :

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  2. :

  .

 • 22

  .

  .

  .

  3. :

  .

  .

  .

  .

  4. :

  .

  .

  .

  .

  5. Dewey .

  :

  . .

  .

  .

  . .( )

 • 23

  .

  ,

  2.1

  . 2.2

  .

  2.3,2.4,2.5 2.6 ,

  ,

  project ( ) .

  Adams, D.M. & Hamm, M.E (1990). Cooperative learning: Critical thinking and

  collaboration across the curriculum, Springfield: Charles Thomas Pubs IL

  Dewey J., Democracy and Education, in J.A. BOYDSTON, JOHN DEWEY :The

  Middle Works,1899-1924,Vol9,Carbonade: SIU PRESS,1980

  Matthews, M. (1998). In Defense of Modest Goals When Teaching about the Nature

  of Science. Journal of Research in Science Teaching, 35 (2), 161-174.

 • 24

  Norris, S. (1997). Intellectual Independence for Nonscientists and Other Content-

  Transcendent Goals of Science Education. Science Education, 81, 239-258.

  Powers, K. ,Powers T.(1999).Making Sense ofTeaching Methods in Computing Education,Frontiers in Education Conference, San Juan, Puerto Rico

  Schrage, M.(1990). Shared Minds, New York: Random House

  Thorndike E. L. Human Learning, Appleton-Century, New York 1931.

  , . (2001).

  o. , 4, 145-159.

  , .(2004) , ...

  ,2004

  3:

  3.1

  3.2

  3.3 Bloom

 • 25

  ,

  loom

  Perry.

  ,

  :

  .

  loom.

  , , Bloom

  3.1

  .

  .

  3.2

  Perry, ,

 • 26

  ,

  Bloom.

  3.3 ,

  Bloom

  3.1

  .

  .

  Cagne (1971)

  .

  .

  ( ) ,

  ,

  .

  .

 • 27

  (Slembeck, 1998)

  .

  (1998) , () () ,

  ()

  ,

  ,

  ,

  ..

  3.2

  Bloom 1956 (Bloom,1956)

  . Perry (Perry 1981)

  ,

  Perry Bloom .

  O .

  (Bloom)

  (Perry)

  (Bloom)

 • 28

  (..

  /)

  (

 • 29

  )

  .

  .

  .

 • 30

  Perry

  Bloom.

  Perry

  .

 • 31

  3.3 Bloom ,

  .

  (cognitive )

  , (affective)

  ( psychomotor )

  .(Bloom1956), Saunders and Walstad (1990) , Clerici-

  Arias (1994).

  ---

  ---

  --

 • 32

  ,

  ( , , , ..)

  .

  .

  .

  .

  .

  3.3.1

  .

  ) ( knowledge).

  .

  .

  : ,, , , ,,

  .

 • 33

  (D.J.Whitehead, .,

  ,2004,88-90)

  1.

  2. .

  3. .

  4. .

  5. .

  6. .

  ) (comprehension)

  .

  .

  ..

  :, , , , ,

  , , , ..

  :

  1.

  2..

  3. .

  ) (Application)

  .

 • 34

  :, , , ,

  , .

  ) (Analysis)

  H

  .

  ,

  ...

  .

  :, , , , ,

  , , ..

  ) (Synthesis)

  .

  :, , , ,

  ,, , ..

  .

  ) (Evaluation)

  ..

  ,

  ..

  :

 • 35

  , , , .

  .

  3.3.2 (affective)

  :

  ) (Receiving)

  .

  .

  ) (Responding)

  .

  .

  ) (Valuing).

  .

  ) (Organisation)

  , ,

  ,

  .

 • 36

  ) (Characterisation by Value)

  .

  3.3.3

  :

  ( , , ..)

  , ( , .) ,,

  .. .

  ..

  ..

  Bloom

  .

  3.1

  . 3.2

  Perry Bloom.

  3.3 ,

  Bloom.

 • 37

  1. .

  .

  .

  Bloom.

  .

  2. loom

  .

  .

  .

  .

  .

  BLOOM, B. 1956. Taxonomy of Educational objectives. Book 1: Cognitive Domain.

  Longman BOBROW,

  Gagne, R.M. Defining Objectives for Six Types of Learning, American Education

  Research Association, Washington , DC ,1971

  SAUNDERS, P & Walstad WB). 1990. Principles of economics Course, A Handbook

  for Instructors. McGraw-Hill

 • 38

  CLERICI-ARIAS, M. 1994. The Challenge of Teaching Freshmen, Eastern Economic

  Association Meetings

  D.J.Whitehead, ., ,2004 , .

  ,Gutenberg,,2004

  Perry, W.G. Jr. 1981. Cognitive and ethical growth: the making of meaning. In

  A.W. Chickering and Associates. The Modern American College: Responding to the

  New Realities of Diverse Students and a Changing Society. San Francisco, CA:

  Jossey-Bass.

  Slembeck, T. (1998): A Behavioral Approach to Learning in Economics Towards

  an Economic Theory of Contingent Learning. The RePEc database. Version prepared

  for the European Economic Association Congress, Berlin. PDF:

  http://econwpa.wustl.edu:8089/eps/mic/papers/9905/9905001.pdf

  ,.,,,,1998

  4: .

  .

 • 39

  4.1 -

  4.2.

  4.3

  4.4.

  4.5

  .

  .

  ,

  :

 • 40

  , ,

  ,

  4.1

  .

  4.2

  4.3

  .

  4.4

  .

  4.5

  .

  4.1 -

  ,

  .

  .

  .

 • 41

  . , ,

  .(Driver,R.et.al, 2000)

  ( alternate

  conceptions misconceptions ) ,

  .

  -

  .

  :

  )

  )

  )

  )

  4.2.

 • 42

  , ,

  .

  (K,1999) :

  , , ,

  , , ,

  ..

  , ,

  , , ,

  ..

  , ,

  , .

  , ,

  .

  4.3

  ,

  .

  :

  . .

  .

 • 43

  . .

  .

  . -

  .

  .

  . .

  .

  , ,

  .

  .

  , ..

  .

 • 44

  .

  .

  ,

  .

  . .

  10-11

  .

  .

  .

  . .

  .

  ,

  ,

  .. ,

  .(Clement J, et.al. 1989).

 • 45

  .

  4.5.

  :

  ) (Contrastive Teaching) , (Shecker, H., & Niedderer,

  H. (1996))

  . .

  ,

  , ,

  , .

  ) (Conceptual Change Model).

  . (Beethe, M.E. (1998)),

  .

  ,

  ,

  ,

  .

 • 46

  )

  ( ,

  http://users.att.sch.gr/kassetas/education.htm),

  .

  .

  ) .

  ( !) ,

  ,

  ,

  .

  ,

  (Concept substitution)

  . (Grayson1996).

  4.5

 • 47

  1986 Driver Oldham

  . .

  ,

  .

  ,

  .

  .

  .

  .

  ,

  ,

  .

  .

  , , ,

  .

  :

  1.

 • 48

  : ,

  .

  :

  : , ,

  , , video clip

  .

  2.

  :

  .

  , .

  :

  .

  , ,

  , ,

  ..

  3.

 • 49

  .

  : N (

  )

  .

  ..

  :

  .

  .

  .

  4. .

  :

  .

  .

  :

  ,

  , (,

  , ..)

  5. .:

  .

  .

 • 50

  .

  :

  .

  .

  1. :

  .

  .

  .

  .

  .

  ;

  2. :

  .

  .

  . .

  .

  ;

  3. :

 • 51

  .

  .

  .

  .

  4.

  :

  .

  ,

  .

  .

  .

  -

  .

 • 52

  4.1

  . 4.2

  .

  4.3

  .

  4.4

  .

  4.5

  .

  Beethe, M.E. (1998). Facilitating Conceptual Change Learning: The need for teachers

  to support metcognition. Journal of Science Teacher Education, 9 (1), 49-61.

  Clement, J., Brown, D., and Zietsman, A. (1989). Not all preconceptions are

  misconceptions: Finding anchoring conceptions for grounding instruction on students'

  intuitions. International Journal of Science Education, 11: 554-565.

  Driver,R.,Squires.A., Rushworth.P., Wood-Robinson.V. -

  , , 2000

  Grayson, D.J. (1996). Concept Substitution: A Strategy for Promoting Conceptual

  Change. In Improving Teaching and Learning in Science and Mathematics (p 152-

  161). Teachers College, Columbia University.

 • 53

  Shecker, H., & Niedderer, H. (1996). Contrastive Teaching: A Strategy to Promote

  Qualitative Conceptual Understanding of Science. Improving Teaching and Learning

  in Science and Mathematics. Teachers College, Columbia University.

  , , , :1999

  5: PIAGET

  5.1

  5.2

  5.3

  Piaget

  .

  ,

  :

  Piaget

  .

 • 54

  .

  Piaget, ,

  5.1 Piaget

  .

  , .

  5.2

  Piaget

  .

  5.3

  ,

  Piaget .

  5.1

  Piaget (

  )

  , , ..

  Piaget (1896-1980)

  . Piaget

 • 55

  . (Driscoll, 1994). , Piaget ,

  .(Piaget, 1970).

  . Piaget

  .

  , Piaget, . Piaget

  ( )

  . Piaget

  .

  (assimilation) (accommodation).

  .

  .

  . Piaget

  , ,

 • 56

  .

  .

  ,

  , .(

  ,

  LOGO ).

  ,

  , .

  .

  .

  Piaget

  (,2004).

  ,

  , , ..

  . Piaget,

 • 57

  ,

  .

  5.2

  :

  1. 0-2

  2. 2-7

  3. 7-11

  4. 11-14

  1. (0-2 )

  ,

  , .

  ,

  .

  2. (2-7 ).

  .

  (,2004).

  .

 • 58

  3. (7-12

  ).

  , .

  .

  , , ,

  , , .

  .

  .

  .

  4. (12 ).

  .

  ,

  .

  .

  ,

  . Piaget :

  . .

  .

  .

  .

 • 59

  .

  . .

  ,

  .

  .

  .

  5.3

  Piaget

  . ,

  ,

  . .

  : ( )

  .

  , ,

  ,

  .. -

  -

  (, 2004).

  , , .

  :

 • 60

  (procedural)

  , ,

  , , ..

  H (declarative) (prepositional)

  , .

  (, ,

  ..).

  .

  Piaget

  .

  1.) -

  ,

  .

  2.) - ,

  3.)

  .( Driscoll, M. P. (1994).

  . ..

  - .

 • 61

  Piaget,

  (http://hyperion.math.upatras.gr/courses/sts/thefoit/erg99/livanis_etal/)

  - .

  .

  . Piaget

  ,

  , .

  , .

  ,

  ( . http://hyperion.math.upatras.gr/courses/sts)

  Piaget (1970),

  ,

  .

  (Von Glassersfeld, E.

  (1992b),

  .

 • 62

  (Confrey, 1990, ).

  1.

  .

  .

  .

  .

  2.

  , :

  .

  .

  .

  .

 • 63

  3.

  :

  .

  .

  .

  .

  .

  4

  Piaget :

  .

  .

  .

  .

  5

  Piaget :

  . ,

 • 64

  . ,

  .

  .

  5.1 Piaget

  .

  5.2

  Piaget .

  5.3

  .

  Confrey, J. (1990). What constructivism implies for teaching. In R, B. Davis, C. A.

  Maher, & Noddings Eds.), Constructivist views on the teaching and learning of

  mathematics (Monograph 4, . 107-124). Reston, VA: National Council of teachers

  of Mathematics.

 • 65

  Driscoll, M. P. (1994). Psychology of learning for instruction. Boston: Allyn and

  Bacon.

  Piaget J., 1970.The principles of genetic epistemology, London & Henley, Routledge

  & Kegan Paul.

  Von Glassersfeld, E. (1992b). A constructivist approach to experiential foundations of

  mathematical concepts. In S. Hill (Eds.).

  , ., , 2004

  , ,

  LOGO ,

  http://www.homestead.com/nikilab/files/logo.htm

  , , ,

  , ,

  O ,

  ,

  http://hyperion.math.upatras.gr/courses/sts,1999

  , , ,

  , 2004

 • 66

  6:

  6.1

  2.

  6.3.

  6.4.

  6.5.

  6.6 (Concept Mapping)

  6.7.

  6.8.

  .

  .

  ,

  :

 • 67

  ,

  , , ,

  , , .

  .

  .

  6.1

  .

  6.2.

  project .

  6.3

  .

  6.4 6.8

  .

  6.1.

 • 68

  .

  .

  ,

  ,

  (triggering effect)

  .

  , ,

  .

  ( . 1995)

  ,

  ,

  ,

  .

  6.2.

 • 69

  .

  .

  Problem

  based learning .

  .

  6.3.

  ,

  , , .

  ,

  (Mc Dermott ,1996, ,2004).

  .

  .

  .

  Rutherford .

  .

 • 70

  .

  ,

  .

  .

  .(, , 1981)

  Lakoff & Johnson (1980)

  ,

  .

  .. .

  ,

  .

  (..

  )

  .

  .

  ,

 • 71

  (,2004).

  6.4.

  ,

  ,

  .

  , ,

  ..

  .

  .

  ,

  . Jonassen

  (1997)

  .

 • 72

  .

  ,

  ..

  .

  .

  6.5.

  .

  .

  . ,

  ,

  .

 • 73

  6.6 (Concept Mapping)

  .

  .

  (Minsky, 1975; Bobrow & Norman

  1975; Schank & Abelson, 1977; Rumelhart, 1980),

  (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1978).. ,

  , Joseph Novak

  Cornell 1960 David Ausubel.

  David Ausubel

  . Novak

  .

  .

  (links) .

  , .

  .

  , :

  (brain storming ..)

  (, .,

 • 74

  :

  1.

  (Buzan & Buzan, 1993)

  2. (Buzan, 2000);

  3. , ,

  (Jonassen, Beissner, & Yacci, 1993)

  4. ,

  (White and Gunstone,1992)

  . (Kommers & Lanzing, 1997).

  6.7.

  ,

  ..

  , ,

  , ..

  ,

 • 75

  .( L.S.Vygotsky, ..,)

  6.8.

  , , , ( 1997).

  . .

  .

  , ,

  , ,

  .

  .

  Piaget,

  .

  .

  .

 • 76

  .

  .

  .

  .

  1.

  ;

  :

  .

  .

  .

  .

  2

 • 77

  ;

  :

  .

  .

  .

  .

  3.

  :

  .

  .

  . , ,

  .

  BUZAN, T & BUZAN, B. 1993. The mind map book. London: BBC Books

  BUZAN, T. 2000. Head First 10 ways to tap into your natural genius. London: Harpercollins

 • 78

  AUSUBEL, D, NOVAK, J & HANESIAN, H. 1978. Educational psychology. A

  cognitive view. NY: Holt, Rinehart, and Winston

  JONASSEN, D., BEISSNER, K., & YACCI, M. 1993. Structural Knowledge. NJ:

  LEA

  Jonassen, D.H. & Tessmer, M. (1996/1997). An outcomes-based taxonomy for

  instructional systems design, evaluation, and research. Training Research Journal, 2,

  11-46.

  Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: The University

  of Chicago Press.

  McDermott,L. et.al, 1996,Physics by inquiry ,Vol.I and II, john Wiley and Sons

  MINSKY, M. 1975. A framework for representing knowledge. In P.H. Winston (Ed.),

  The psychology of computer vision. New York: McGraw-Hill

  BOBROW, D., & Norman, D. 1975. Some principles of memory schemata. In D.

  Bobrow & Collins (Eds.), Representation and understanding. New York: Academic

  Press

 • 79

  KOMMERS, P & LANZING, J. 1997. Students concept mapping for hyper-media

  design: Navigation through World Wide Web (WWW) space and assessment. Journal

  of interactive Learning Research, Volume 8. 3-4

  SCHANK, R. & ABELSON, R. 1977. Scripts, plans, goals and understanding.

  NewYork: LEA

  RUMELHART, D. 1980. Schemata: The basic building blocks of cognition. In R.

  Spiro, B. Bruce, & W. Brewer (Eds.), Theoretical issues in reading comprehension.

  New Jersey: LEA

  Vygotsky L.S,, , Gutenberg

  WHITE, R. & GUNSTONE, R. 1992. Probing Understanding. New York: The

  Falmer Press

  , ., ,., ,.(1995).

  . ().

  : ,Gutenberg,

  ., ., . , .

  Virtual School, The sciences of Education Online, 2, 1,

  http://www.auth.gr/virtualschool/2.1/Praxis/Michalopoulos.html

 • 80

  , , ,

  , 2004

  ., ., , , , 1997.

  , ., , ,

  1981

  7:

  7.1 7.2 7.3

  7.4 7.5 7.6

 • 81

  .

  , , ,

  7.1

  ()

  .

  7.2

  7.3 ,

  .

  7.4 7.5

  .

  7.6

  .

  , ,

 • 82

  7.1

  /

  ,

  (Russell, B. Our knowledge of the external world. (1948))

  .

  ,

  ,

  , , ,

  .

  .

  . -

  ,

  ,

  .. (,,2001 )

  ,

  .

  .

  ,

 • 83

  ,

  (Teodoro, (1998)).

  7.2 ,

  .

  , ,

  . (,

  ) ,

  ,

  .

  7.3

  (Vosniadou, S. (1994)

  .

  Nickerson (1995)

  .

 • 84

  :

  1 ) 2)

  3)

  ; 4) .

  ,

  (situated/anchored learning) ,(Brown et al 1989, . , ..,2000 )

  ..

  .

  ,

  ..

  , ,

  ,

  . (Vosniadou 1994b, Duit 1991)

  (Graphical User Interface-GUI),

  .

  ,

 • 85

  ,

  .

  .

  : -

  (.. , ,, ,

  , ..)

  :

  (TOOLBOX)

  ,

  - .

  -

  .

  , ,

  ,

  ,,

  .

  (, , ) .

  .

 • 86

  .

  :

  ()

  (

  , , ).

  ,

  .

  ,

  .

  7.4 ,

  .

  (Osborne, R. J., & Freyberg, P. S. (1985).. ,

 • 87

  .

  ,

  .

  .

  7.5

  .

  .

  ,

  .

  .

  ,

  ,

 • 88

  , ,

  , ,

  , . ,

  ,

  -

  .

  -

  .

  7.6

  :

  . ,

  -

  .

  . ,

  ,

  ,

  ( ), ,

  .

 • 89

  . .

  ,

  .

  , Mayes(Mayes, 2000), :

  .

  .

  .

  .

  .

 • 90

  1.

  ;

  :

  .

  .

  .

  .

  2.

  ;

  , :

  .

  .

  .

  .

  3.

  ;

  :

  .

  - .

 • 91

  .

  , (

  ), .

  .

  .

  Brown, J.S., Collins, A., Duguid, P. (1989) Situated cognition and the culture of

  learning. Educational Researcher, 18, 32-34.

  Duit, R. (1991) Students. conceptual frameworks: consequences for learning

  science. In S. Glynn, R. Yeany, B. Brytton (Eds.), The psychology of learning

  science. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

  Mayes, T.(2000). Pedagogy, Lifelong Learning and ICT. A Discussion paper for the

  IBM Chair presentation, Research Centre for Lifelong Learning Glasgow Caledonian

  Universities

  Nickerson, R. S. (1995) Can technology help teach for understanding? in

  D. N. Perkins, J. L. Schwartz, M. M. West, & M. S. Wiske (Eds.),

  Software goes to school. Oxford University Press. New York

 • 92

  Osborne, R. J., & Freyberg, P. S. (1985). Learning in science: The implications of

  children's science. Auckland: Heinemann.

  Teodoro, V. D. (1998). From formulae to conceptual experiments: interactive

  Modeling in the physical sciences and in mathematics. Invited paper presented at

  the International CoLos Conference New Network-Based Media in Education,

  Maribor, Slovenia.

  Vosniadou, S. (1994) From cognitive theory to educational technology. In S.

  Vosniadou, E. De Corte and H. Mandl (Eds.), Technology-Based Learning

  Environments, Psychological and Educational Foundations. NATO ASI Series F,

  vol. 137, 11-17. Berlin: Springer-Verlag.

  Vosniadou, S. (1994b) Capturing and modeling the process of conceptual

  change, Learning and Instruction: The Journal of the European Association for

  Research on Learning and Instruction, 4, 45-69.

  ,

  , : H ,27

  2001, , ,

  ,

  . ,. , . , . , , . ,

  . ., 2o :

  , , 13, 14 15 2000,

 • 93

  .

  8: H

  8.1. -

  8.2. 8.3.

  ,

  :

 • 94

  , ,

  8.1

  .

  .

  .

  8.2

  .

  8.3

  .

  8.1. -

  ,

  ()

 • 95

  .

  ,

  J.Dewey (1938)

  .

  Dewey ,

  .(

  http://www.geocities.com/a_books2002/gr/bro_bob.htm)

  .

  .

  Dewey

  .

  H

  .(,2002).

  ,, ,

 • 96

  .

  .

  ,

  ( )

  , ,

  (www.pi_schools.gr, 2001)

  (cross-thematic approach )

  ,

  ,

  .

  (

  , )

  ,

  .

 • 97

  .

  .

  .

  ..

  ,

  ..

  ,

  ,

  .

  , ,

  .(,2002)..

 • 98

  , , ..

  (projects)

  .

  .

  ( 2000)

  .

  . (inter-disciplinarity) ..,

  ,

  .

  .

 • 99

  .

  .

  , ,

  ,, , ..)

  )

  )

  ,

  project .

  (

  ),

  .

  .

 • 100

  8.2.

  .

  .

  .

  , , ,

  , ,

  ..

  .

  .

  .

  , , ,

  , , ..

  8.3.

  .

  [U1]:

 • 101

  .

  ,

  .

  .

  ,

  . ( ,,2002) .

  , ,

  ,

  .

  1 .

  ;

  , :

 • 102

  . ,

  ( ) ,

  ,

  .

  .

  .

  2 .

  ;

  .

  .

  .

  , ,

  , ,

  , ..

  .

  .

  .

  .

 • 103

  .

  Dewey J., Experience and Education. New York: Collier, 1938

  ,,

  ,

  ,22.2.2002

  (2002). :

  . .. .

  www.pi_schools.gr, 2001

  9: H

  ( )

 • 104

  9.1.

  9.2.

  9.3.

  9.4.

  9.5.

  ,

  , .

  ,

  :

 • 105

  , , ,

  1

  .

  2

  , ,

  ,

  .

  3

  . ,

  , ..

  4

  ,

  .

 • 106

  5

  .

  1.

  ,

  , ,, ,,

  .

  .

  :

  ,

  ( ,.1998).

  8 . 2525/97

  :

  ,

  .

 • 107

  .2986/2002 ( 24/13-2-2002 .)

  .

  ,

  .

  (, .)

  (.. .)

  :) )

  ) )

  .

  .

 • 108

  ,

  .

  .

  .

  ....(O.E.C.D. 1997) ,

  ,

  ).

  ,

  , )

  ) ) ) )

  .

  9.2.

 • 109

  ( , 2003):

  1. .

  .

  .. .

  2. .

  .

  .

  3.

  4.

  5. ,

  .

  2010

  ,

  16

  :

  ) ( ,

  ,

  .)

 • 110

  )

  ,

  )

  ) -

  ,

  ..

  9.3.

  , ( , 2003):

  ) ( ) .

  .

  ) . .

  , .

  .

  ,

  , .

  ) ,

  ) ( / ),

  , .

 • 111

  ) ,

  )

  ,

  .

  9.4.

  :

  ) .

  , ,

  .

  /

  .

  .

 • 112

  , .. , ,

  ..

  ) .

  .

  /

  .

  ) .

  .

  ,

  ..

  9.5.

 • 113

  .

  ( )

  1

  . 2

  . 3

  4

  5

  .

 • 114

  1. ;

  :

  .

  .

  .

  .

  2. ;

  .

  , .

  .

  .

  .

  3. ;

  :

  .

  .

  .

  .

 • 115

  ,2003,

  :

  :

  , ., , ,

  , , 1989

  ,.1998. , ,

  ,....

  .E.C.D.(1997).Guides des meilleures pratiques suivre pour levaluation .Paris:

  O.E.C.D.

  LAW A., KELTON W. (1991) Simulation Modeling and Analysis, McGraw-Hill.

  10: H

  ( )

  10.1.

 • 116

  10.2.

  10.3.

  ,

  , .

  ,

  :

  , , ,

  1

  .

 • 117

  2 ,

  .

  3

  .

  .

  10.1.

  ( )

  .

  .

  ,

  ,

  .

  .

  :

 • 118

  )

  )

  )

  ) .

  ) .

  ) .

  )

  10.2.

  .

  ,

  .

  .

  .

 • 119

  .

  .

  , .

  Gauss.

  ( 1998). :

  .

  , ,

  ....

  , , (

  , ),

  ,

  ..

  10.3.

 • 120

  -

  .

  ,

  , , ,

  .

  .

  .

  . (CAPRA F. (1996).

  .

  ( ) .

  .

  :

 • 121

  ( ),

  , (

  agents), - , (

  ), ,

  .

  (locality),

  - (TANNOUDJI COHEN GILLS (1991)

  .

  -

  ,

  ( )

  (validity) (LAW A., KELTON W. (1991) )

  ,

 • 122

  .

  , , .

  : , , ,

  , , , ,

  ...

  . ,

  , ,

  .

  ,

  .

  ( ) ( )

  .

  . ,

  -

  .

  ,

  , .

  ( ) .

  ..

  . , ,

  .

  ,

 • 123

  , .

  .

  ,

  :

  .

  (networks),

  (protocol stack), --

  .

  .

  ,

  ,

  , ,

  . ,

  . ,

  ,

  . ,

  2

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

  2

  3

  1

  4

  5 6

 • 124

  .

  .

  .

  . ,

  , .

  (). ,

  1 3

  2

  4

  5 6

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

 • 125

  ,

  (-).

  .

  ,

  (-, -

  - ). , ,

  . ,

  .

  , ,

  .

  ,

  .

  , ,

  , ,

  .

  ,

  ,

  .

  .

 • 126

  , ,

  .

  .

  ,

  .

  (Activity oriented)

  .

  IDEF0, IDEF3, ..

  .

  ,

  ,

 • 127

  ( )

  .

  (he Role Activity Diagrams (RADs)

  , ,

  , .

  .

  (, , .)

  .

  ,

  . .

  -

  - .

  .

  .

  ,

  , (

  )

 • 128

  ,

  .

  .

  ,

  .

  ,

  .

  .

  -- .

  (. ).

  ( )

  ( ).

  ,

  . ,

  ( )

  .

 • 129

  KO

  :

  .

  (sic!)

  :

 • 130

  I.

  (, , ).

  . ,

  :

  - .

  . :

  . ,

  .

  -

  , .

  --

  ,

  ,

  (,1989)

  , ,

  ..)

  ,

  , ..

  ,

  .

 • 131

  1 .

  2 ,

  .

  3

  .

  1. ;

  .

  .

  .

  .

  2. ;

  .

  .

 • 132

  .

  .

  3.

  ;

  :

  .

  .

  .

  . ,

  CAPRA F. (1996). The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living

  Systems, Anchor Books, New York

  TANNOUDJI COHEN GILLS (1991). , , .

  , ., , ,

  , , 1989

  ,.,,,,1998

 • 133

  11:

  11.1.

  11.2.

  11.3.

  .

  ,

  :

  , , ,

 • 134

  1

  .

  2

  .

  3 .

  11.1.

  1997 28

  2.500

  .

  .

  ,

  .

  , , ..

  2002 -2003

  .

 • 135

  .... ,

  .

  :

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  2003-2004

  2.000 3.600 11.000

  .

  11.2.

  .

 • 136

  .

  2 ,

  .

  .

  ,

  , ,

  ....

  .

  .

  ,

  ,

  , ,

  ,

  ..

  .... ( )

  ,

  .

 • 137

  .

  , , , ,

  ..

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  11.3.

  .

  , ,

  .

  .

  :

  O 2817/00 ( 78/14.3.00)

  ( , 9) ,

  . /11 ( 171/18-3-96)

  , ,

  , 2790/00

 • 138

  ( 24/16.2.2000)

  , - (. , 11) ..

  1995

  2413 1996

  .

  .

  .

  1 .

  2

  .

  3 .

  1.

  ;

  :

  .

  .

  .

  .

 • 139

  2.

  ;

  .... ( ) :

  .

  .

  ,

  .

  .

  .

  www.pi-schools.gr

  ... 3003-304/13-3-2003,.

  www.ypepth.gr

  12: -

  12.1.

  12.2.

 • 140

  12.3.

  2010

  .

  ,

  :

  .

  , ,

 • 141

  1

  .

  . 2

  ,

  . 3

  .

  12.1.

  (

  2010),

  . :

  1.

  2.

  3. (COUNCIL OF THE EUROPEAN

  UNION, 2001). ,

  ..

  ( 1.1)(

 • 142

  WORKING GROUP IMPROVING EDUCATION OF TEACHERS AND

  TRAINERS (2003) EDUCATION & TRAINING 2010 ) .

  :

  1. ,

  2.

  3.

  .

  4.

  .

  .

  .

  :

  1.

  2.

  , - -

  .

  3.

 • 143

  4. ,

  .

  5. -

  .

  .

  (, 2005 ).

  .

  .

  .

  6.

  ,

  . , ,

  .

  .

  .

  7. .

 • 144

  .

  , ' ( &

  , Osborne R.. (1991))

  (

  , ,

  . ..) , (

  ),

  (..

  ,

  ), (

  ,

  , )

  ( "

  ;").

  12.2.

 • 145

  .

  , .

  ,

  -,

  .

  ,

  ( -

  ),

  .

  :

  ) , )

  .

  .

  .

  .

 • 146

  ,

  .

  (portfolio)

  .

  .

  12.3.

  (, 2004, Driver & Oldham (1986))

  . ,

  .

  .

  .

 • 147

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  (, 2004) ,

  (Science, Technology, Society).

  :

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  .

 • 148

  .

  ,

  .

  .

  1

  .

  2

  . 3

  .

  1.

  ;

  :

  .

  .

 • 149

  .

  .

  2.

  ;

  .

  .

  .

  .

  .

  3.

  ;

  .

  . ,

  . , , ,

 • 150

  .

  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2001) No. Cion prop. : 11762/01 EDUC

  102 - COM 501 final

  Driver & Oldham (1986). A constructivist approach to curriculum development in

  science. Studies in Science Education, No 13

  Osborne R.. (1991). Learning in Science: The implications of children's science,

  Heinemann.

  WORKING GROUP IMPROVING EDUCATION OF TEACHERS AND

  TRAINERS (2003) EDUCATION & TRAINING 2010 WORK PROGRAMME,

  Available from: http://europa.eu.int/comn/education/policies/2010/doc/working-

  group-report_en.pdf)

  , ., , 2004

  , , & .

  , , , ,

 • 151

  2010.

  2005