Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική

of 23 /23
Μακρή Βαρβάρα Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου Μακρή Βαρβάρα Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική

Σημασα της εισαγωγς των ΤΠΕ στην Εκπαδευση Επιμρφωση Β Επιπδου
Βασικς ννοιες - Ορολογα
να πρτυπο (pattern) οργνωσης του μαθματος και συμπεριφορς του εκπαιδευτικο, να οργανωμνο σνολο διδακτικν στοιχεων, που εφαρμζεται με συστηματικ τρπο σε μια σειρ μαθημτων. Μια μθοδος διδασκαλας μπορε προφανς να υιοθετηθε και απ μια ευρτερη ομδα εκπαιδευτικν. Οι στρατηγικς διδασκαλας αποτελον μια ευρτερη ννοια απ εκενη της μεθδου διδασκαλας
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Βασικς ννοιες - Ορολογα
Αποτελε μια διδακτικ πρταση η οποα περιλαμβνει την ιερρχηση των εκπαιδευτικν προτεραιοττων, συγκεκριμνες διδακτικς διαδικασες και προσδιορζει τον τρπο με τον οποο οργαννεται η τξη και γενικτερα η διδασκαλα.
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Σγχρονες διδακτικς μθοδοι και ΤΠΕ
Ομαδοσυνεργατικς
Οργνωση μαθημτων στε να ευνοεται η κοινωνικ αλληλεπδραση και η συνεργατικ, η ομαδικ μθηση.
Οργνωση των μαθητν σε ομδες.
Χρση σγχρονων περιβαλλντων εργασας πως και εκπαιδευτικ λογισμικ, που προσφρουν πολλς δυναττητες για επικοινωνα και συνεργασα
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Ομαδοσυνεργατικ Μθοδος
Θετικ αλληλεξρτηση αναπτσσεται ταν τα μλη της ομδας συνειδητοποισουν τι:
Η επιτυχα του ενς μλους της ομδας σε κποιο ργο εξαρτται απ τη συμβολ και των υπλοιπων μελν της ομδας.
Η επιτυχα της ομδας εξαρτται απ την ατομικ επιτυχα των μελν της.
Μοιρζονται τις επιτυχες και εργζονται απ κοινο για τους στχους τους οποους χουν θσει.
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Ομαδοσυνεργατικ Μθοδος
Ατομικ ευθνη αναπτσσεται ταν το κθε μλος
Αισθνεται την υποχρωση να συνεισφρει με την προσωπικ του εργασα στην επτευξη των κοινν στχων.
Ενθαρρνει και επιβραβεει τις προσπθειες των λλων, συζητ και προσφρει τη γνση του.
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Ομαδοσυνεργατικ Μθοδος
Σχδια συνεργατικς ρευνας
Πρκειται για ναν τρπο ομαδικς διδασκαλας στην οποα συμμετχουν ιστιμα δσκαλοι και μαθητς.
Ο ρλος του δασκλου δεν εναι ο κεντρικς, αλλ καθοδηγητικς - συμβουλευτικς, με παρεμβσεις που γνονται μνον ταν το απαιτον οι μαθητς.
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Σχδια συνεργατικς ρευνας
Μθοδος Project
Το κντρο βρους μετατθεται απ το δσκαλο στους μαθητς, απ την ατομικ στη συλλογικ μορφ εργασας.
Εναι μια ανοικτ διαδικασα μθησης, που τα ρια και οι διαδικασες της δεν εναι αυστηρ καθορισμνα.
Σημαντικ στην πορεα ενς project εναι να παρεμβλλονται διαλεμματα ενημρωσης και ανατροφοδτησης.
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Πλεονεκτματα της Μεθδου Project
Τονζει την σημασα που χει η διαδικασα της μθησης και χι μνο το αποτλεσμα.
Βοηθει τους μαθητς και τους μαθανει να θτουν στχους.
Στηρζεται στην ομαδικ εργασα και στην συνεργασα.
Η ολοκλρωση μιας εργασας και η εκτλεση ενς σχεδου συνεργατικς ρευνας αποτελον μα δημιουργικ διαδικασα
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Τεχνικ της μεθδου Project
2ο Βμα: Διατπωση στχων.
8ο Βμα: Συμπερσματα - Αξιολγηση.
Επλυση προβλημτων
Το πρβλημα και η επλυση προβλημτων στις σγχρονες θεωρες μθησης, εναι στο επκεντρο των μαθησιακν δραστηριοττων (G. Polya).
Τι ορζεται ως Πρβλημα
Πρβλημα αποκαλεται συνθως μια κατσταση κατ την οποα το τομο προσπαθε να επιτχει ναν συγκεκριμνο σκοπ και πρπει να βρει τα μσα και τους τρπους, στε να τον επιτχει.
Η επλυση προβλημτων αναφρεται στις προσπθειες που καταβλλει να τομο, προκειμνου να επιτχει ναν σκοπ, για τον οποον δεν χει τοιμη μια λση.
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
G. Polya
Εν η μθηση των Μαθηματικν χει κποια σχση με την ανακλυψη των Μαθηματικν, πρπει να δοθε κποια ευκαιρα στο μαθητ να ασχοληθε με τα προβλματα στα πλασια των οποων αρχικ θα διατυπσει κποιες υποθσεις και στη συνχεια θα αποδεξει κποιο μαθηματικ γεγονς σε να κατλληλο εππεδο» (G. Polya)
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Εδη προβλημτων
Σαφς διατυπωμνα προβλματα
Δνουν πληροφορες για:
την αρχικ κατσταση,
Επιλονται
Ασαφς διατυπωμνα προβλματα
την αρχικ κατσταση,
Απαιτον
Οι ευριστικς προσεγγσεις δεν εγγυνται λσεις.
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Ανοιχτ προβλματα
Συχν δεν προσδιορζουν καν τις αποδεκτς λσεις με σαφ τρπο.
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
G. Polya - Επλυση προβλημτων
κατανηση του προβλματος.
εκτλεση του σχεδου.
ανασκπηση και αξιολγηση
Η συμβολ των ΤΠΕ
Στο εππεδο του περιεχομνου
το ψηφιακ υλικ αυξνει πρακτικ απεριριστα τις δυναττητες για ανερεση και συνδυασμ πληροφοριν για διφορα θματα.
στο εππεδο διεκπεραωσης και οργνωσης των πληροφοριν για την επεξεργασα ενς θματος
forum, chat room, online σγχρονη συζτηση, ιστολγιο (blog), wikis .
στο εππεδο καινοτμων πρακτικν
WebQuest WebJects (Επκταση των WebQuests σε projects σχετικ µεγλης διρκειας μερικν μηνν).
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Τι εναι να WebQuest
να WebQuest εναι μορφ μαθματος που αποτελεται απ δραστηριτητες κατευθυνμενης διερενησης στο οποο το μεγαλτερο μρος λες τις πληροφορες οι μαθητς τις ανακαλπτουν απ το διαδκτυο. Το μοντλο αναπτχθηκε απ τον Bernie Dodge στο Πανεπιστμιο San Diego, τον Φεβρουριο του 1995 σε συνεργασα με τον Tom March .
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Παραδεγματα WebQuest
WebQuest: Χιροσμα
Διδακτικ σενρια
Εστιασμνο γνωστικ αντικεμενο
Συγκεκριμνους εκπαιδευτικος στχους,
Υλοποιεται μσα απ μια σειρ εκπαιδευτικν δραστηριοττων
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Σχδιο μαθματος vs Διδακτικ σενρια
Το σχδιο μαθματος εναι μια ννοια παλιτερη και χει συνδεθε με μια μηχανιστικ μλλον μπηχεβιοριστικ περιγραφ μιας διδασκαλας
Στα διδακτικ σενρια, αντθετα, περιλαμβνονται στοιχεα πως:
η αλληλεπδραση και οι ρλοι των συμμετεχντων,
οι αντιλψεις των μαθητν και τα ενδεχμενα διδακτικ εμπδια
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Διεπιστημονικτητα
Διεπιστημονικτητα εναι η εμπλοκ περισσοτρων απ μια γνωστικν περιοχν στην μελτη ενς φαινομνου.
Το Πυθαγρειο θερημα μπορε να μελετηθε απ καθαρ μαθηματικ ποψη, αλλ και απ γλωσσικ-γλωσσολογικ.
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Διαθεματικτητα
Εναι η επκταση της ανλυσης ενς υπ μελτη αντικειμνου πρα απ τα αυστηρ ρια της μιας γνωστικς περιοχς, προκειμνου η μελτη αυτ να εγγραφε σε να γενικτερο πλασιο και να διασυνδεθε με λλες ννοιες.
Μια διαθεματικ προσγγιση του Πυθαγρειου θεωρματος θα εξταζε και την ιστορα του, το ρλο που παιξε στα Μαθηματικ και σε λλους τομες ανθρωπνων δραστηριοττων.
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Διαθεματικ διδασκαλα
απ τον κθετο και τον οριζντιο συντονισμ των διδακτικν ενοττων.
Μακρ Βαρβρα Επιμορφτρια Β Επιπδου
Βιβλιογραφα
Ζαγορα Χ. & Δαδιγλη Β. & λ. (2008) Επιμορφωτικ υλικ για την Επιμρφωση των Εκπαιδευτικν στα ΚΣΕ - Τεχος 1 (Γενικ Μρος)
Παν. Αιγαου eclass μαθματος «Επλυση προβλματος στα Μαθηματικ» .
Polya George (1991), «Πως να το λσω », εκδσεις Καρδαμτσα
Μιχλης Βσκογλου, Επιθερηση Εκπαιδευτικν Θεμτων «Η επλυση προβλημτων στη διδασκαλα των μαθηματικν».