ε1 προγραμμα ολα

12
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ Η Αγγλικά Μαθηματικ ά Γλώσσα Πληροφορι κή Φυσική Ιστορία Μαθηματικ ά Μαθηματικ ά Γλώσσα Γυμναστικ ή Κ.Π.Αγωγή Μουσική Φυσική Γλώσσα Γαλλικά Θρησκευτικ Φυσική Γυμναστικ Γαλλικά Ιστορία Εικαστικά Γεωγραφία Γεωγραφία Μαθηματικ ά Αγγλικά Αγγλικά ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ Η Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Μαθηματικ ά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Πληροφορι κή Ιστορία Ιστορία Μαθηματι κά Μαθηματικ ά Γλώσσα Γυμναστικ ή Κ.Π.Α. Μουσική Φυσική Γλώσσα Γαλλικά Θρησκευτικ ά Φυσική Γυμναστικ ή Γαλλικά Κ.Π.Α. Εικαστικά Γεωγραφί α Γεωγραφία Μαθηματικ ά Αγγλικά Αγγλικά

Transcript of ε1 προγραμμα ολα

Page 1: ε1 προγραμμα ολα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Μαθηματικά ΓλώσσαΓλώσσα Γλώσσα Πληροφορική Φυσική Ιστορία

Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Γυμναστική Κ.Π.ΑγωγήΜουσική Φυσική Γλώσσα Γαλλικά ΘρησκευτικάΦυσική Γυμναστική Γαλλικά Ιστορία Εικαστικά

Γεωγραφία Γεωγραφία Μαθηματικά Αγγλικά Αγγλικά

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Μαθηματικά ΓλώσσαΓλώσσα Γλώσσα Πληροφορική Ιστορία Ιστορία

Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Γυμναστική Κ.Π.Α.Μουσική Φυσική Γλώσσα Γαλλικά ΘρησκευτικάΦυσική Γυμναστική Γαλλικά Κ.Π.Α. Εικαστικά

Γεωγραφία Γεωγραφία Μαθηματικά Αγγλικά Αγγλικά

Page 2: ε1 προγραμμα ολα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Μαθηματικά Γλώσσα

Γλώσσα Γλώσσα Πληροφορική Φυσική Ιστορία

Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Γυμναστική Κ Π Α

Μουσική Φυσική Γλώσσα Γαλλικά Θρησκευτικά

Φυσική Γυμναστική Γαλλικά Κ Π Α Εικαστικά

Γεωγραφία Γεωγραφία Μαθηματικά Αγγλικά Αγγλικά

Page 3: ε1 προγραμμα ολα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Μαθηματικά ΓλώσσαΓλώσσα Γλώσσα Πληροφορική Φυσική ΙΣΤΟΡΙΑΜαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Γυμναστική ΚΠΑ

Μουσική Φυσική Γλώσσα Γαλλικά ΘρησκευτικάΦυσική Γυμναστική Γαλλικά ΚΠΑ ΕικαστικάΓεωγραφια Γεωγραφια Μαθηματικά Αγγλικά Αγγλικά

Page 4: ε1 προγραμμα ολα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Μαθηματικά ΓλώσσαΓλώσσα Γλώσσα Πληροφορική Φυσική Ιστορία

Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Γυμναστική Κ.Π.Α.Μουσική Φυσική Γλώσσα Γαλλικά ΘρησκευτικάΦυσική Γυμναστική Γαλλικά ΚΠΑ Εικαστικά

Γεωγραφία Γεωγραφία Μαθηματικά Αγγλικά Αγγλικά

Page 5: ε1 προγραμμα ολα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤ

ΗΠΕΜΠΤ

ΗΠΑΡΑΣΚΕΥ

ΗΓλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Μαθηματικά Γλώσσα

Γλώσσα Γλώσσα Πληροφορική Φυσική Ιστορία

Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Γυμναστική Κ.Π.Α

Μουσική Φυσική Γλώσσα Γαλλικά Θρησκευτικά

Φυσική Γυμναστική Γαλλικά Κ.Π.Α Εικαστικά

Γεωγραφία Γεωγραφία Μαθηματικά Αγγλικά Αγγλικά

Page 6: ε1 προγραμμα ολα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΠΑ

Page 7: ε1 προγραμμα ολα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Page 8: ε1 προγραμμα ολα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤ

ΗΠΕΜΠΤ

ΗΠΑΡΑΣΚΕΥ

Η

Page 9: ε1 προγραμμα ολα

Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Μαθηματικά ΓλώσσαΓλώσσα Γλώσσα Πληροφορικ

ή Φυσική Ιστορία

Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Γυμναστική Κ.Π.Α.

Page 10: ε1 προγραμμα ολα

Μουσική Φυσική Γλώσσα Γαλλικά ΘρησκευτικάΦυσική Γυμναστικ

ή Γαλλικά Ιστορία Εικαστικά

Γεωγραφία Γεωγραφία Μαθηματικά Αγγλικά Αγγλικά

Page 11: ε1 προγραμμα ολα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Μαθηματικά Γλώσσα

Γλώσσα Γλώσσα Πληροφορική Φυσική ΙστορίαΜαθηματικ

ά Μαθηματικά Γλώσσα Γυμναστική Κ.Π.Α

Μουσική Φυσική Γλώσσα Γαλλικά Θρησκευτικά

φυσική Γυμναστική Γαλλικά Κ.Π.Α Εικαστικά

Γεωγραφία Γεωγραφία Μαθηματικά Αγγλικά Αγγλικά

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Μαθηματικά ΓλώσσαΓλώσσα Γλώσσα Πληροφορική Φυσική Ιστορία

Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Γυμναστική ΚΠΑΜουσική Γυμναστική Γλώσσα Γαλλικά θρησκευτικάΦυσική Φυσική Γαλλικά Ιστορία Εικαστικά

Γεωγραφία Γεωγραφία Μαθηματικά Αγγλικά Αγγλικά