η διατροφη των αθλητων!

of 10 /10

Embed Size (px)

Transcript of η διατροφη των αθλητων!

Page 1: η διατροφη των αθλητων!
Page 2: η διατροφη των αθλητων!

Πρηλ: * 2-3 ώρες πριν ηην άζκηζη

* ηο θαγηηό να είναι πλούζιο ζε σδαηάνθρακες (ρύζι, δημηηριακά)

* ταμηλά ζε λίπος

* ταμηλά ζε πρφηεΐνες

Μεηά: * καηανάλφζη σγρών( τσμοί και νερό)

* καηανάλφζη σδαηανθράκφν( υφμί, ζσμαρικά)

Page 3: η διατροφη των αθλητων!

* Οι ακλθτζσ πρζπει να καταναλϊνουν όλα τα κρεπτικά ςυςτατικάόπωσ υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λιπίδια, βιταμίνεσ ,μζταλλα καιπολφ νερό.

*Ακλθτικά ροφιματα

* Σωςτι διατροφι πριν τθν προπόνθςθ και πάντα με ςυμβουλι τουδιαιτολόγου ι του γιατροφ τουσ.

*Καφεΐνθ

*Προςοχι ςτον Γλυκαιμικό δείκτθ

Page 4: η διατροφη των αθλητων!

* 2-3 μικρομερίδεσ από τθν ομάδα γάλακτοσ(240 ml γάλα ι γιαοφρτι)

* 2-3 μικρομερίδεσ από τθν ομάδα κρζατοσ/πρωτεΐνθσ(60 gr κρζασ ιψαριοφ και 30gr. τυρί ι αυγό)

* 4 μικρομερίδεσ από τθν ομάδα λαχανικϊν (100gr. απο ταπεριςςότερα λαχανικά)

* 3 μικρομερίδεσ από τθν ομάδα φροφτων(μιλο 80gr,μπανάνα 60gr, πορτοκάλι 100 ,πεπόνι ι καρποφηι 200 και 30 gr ςταφφλια.

* 9 μικρομερίδεσ από τθν ομάδα δθμθτριακϊν(μια φετα ψωμιοφ25γρ. 100 γρ. πατατα,50-60 γρ ρφηι και 100γρ. ξθρϊν φαςολιϊν)

* ελάχιςτα γλφκα.

Page 5: η διατροφη των αθλητων!

Για ηην πρόληυη καηά ηης αθσδάηφζης πρέπει κάθε 15 λεπηά νακαηαναλώνοσν 120ml σγρών.

Προηιμόηερα είναι: * κοινό νερό

* ποηά με περιεκηικόηηηα 6-8% ζε σδαηάνθρακες

* αραιφμένοι τσμοί θρούηφν.

Page 6: η διατροφη των αθλητων!

Στουσ ακλθτζσ απαγορεφεται αυςτθρά το κάπνιςμα και το αλκοόλγιατί διαταράςςει τθ φυςικι τουσ κατάςταςθ. Πρϊτο και ςοβαρότεροπρόβλθμα είναι θ μείωςθ των επίπεδων τθσ τεςτοςτερόνθσ ςτουσάνδρεσ που ςθμαίνει ότι ειδικά για τουσ ακλθτζσ τθσ ςωματικισδιάπλαςθσ είναι ότι χειρότερο και κα πρζπει να το αποφεφγουν.

Page 7: η διατροφη των αθλητων!

Ο ςυνικθσ μζςοσ όροσ των προπονιςεων είναι 45- 60 λεπτά. Όμωσ όςοδφςκολο και αν είναι μερικοί ακλθτζσ προτιμοφν να προπονοφνται μζχρι νακαταφζρουν το αποτζλεςμα που κζλουν.

Page 8: η διατροφη των αθλητων!

Η κατανάλωςθ των ςυμπλθρωμάτων διατροφισ δεν είναι απαραίτθτθιδιαίτερα ςτα υγιι παιδιά γιατί μπορεί να είναι τοξικι για αυτά. ΗΠαροχι ςυμπλθρωμάτων μπορεί να τουσ δθμιουργιςει επίςθσαναςφάλειεσ για τθν ςωςτι τουσ διατροφι!

Page 9: η διατροφη των αθλητων!

Www.iatvonet.gr

Www.allsportsgrinio.gr

Www.athlets.gr

Www.diatroph.gr

Εγκσκλοπαίδεια 3

Εγκσκλοπαίδεια 4

Page 10: η διατροφη των αθλητων!

ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ.....

Οη καζεηές:Καηηρηδή Μ.Μαλώιας Δ.Μπούιιαρε Μ.Μσιωλάς Σ.

Επηβιέποσζα θαζεγήηρηα Κοσηειίδα Α.

Μάρηηος 2014

4o Γσμνάζιο Γαλαηζίοσ Εργαζία ζηην Οικιακή Οικονομία