διατροφη οικιακη οικονομια

of 18 /18
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 3 νο Γηαγσληζκόο Έθεβνπ Μεζζήληνπ Καηαλαισηή

Embed Size (px)

Transcript of διατροφη οικιακη οικονομια

Page 1: διατροφη οικιακη οικονομια

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

3νο Γηαγσληζκόο Έθεβνπ Μεζζήληνπ Καηαλαισηή

Page 2: διατροφη οικιακη οικονομια
Page 3: διατροφη οικιακη οικονομια

Υγιεινή διαηροθή Σην παξειζόλ θάζε κεηέξα ζα

ήηαλ πεξήθαλε αλ ηα παηδηά ήηαλ ζηξνγγπιά θαη ειαθξώο ρνληξά. Δθείλνο ν θαηξόο όκσο πέξαζε . Δξεπλεηέο έρνπλ θηάζεη ζην ζπκπέξαζκα όηη πνιύ ιίπνο θαη δάραξε ζηηο δίαηηεο ησλ παηδηώλ είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηελ αλάπηπμε παζήζεσλ ηεο θαξδηάο θαη άιισλ αξξσζηηώλ όηαλ ζα κεγαιώζνπλ . Ωζηόζν, κεγαιώλνληαο ρξεηάδνληαη λα ηξώλε κηα κεγάιε πνηθηιία θαγεηώλ θαη ε γεληθή ηνπο πγεία κπνξεί λα δηαθηλδπλεπηεί αλ θόςνπλ εηδηθά έλα απ απηά. Οη ςπρνιόγνη ιέλε όηη ε ιύζε

δελ είλαη λα αιιαρζνύλ νη ζπλήζεηεο θαγεηνύ γξήγνξα, αιιά λα γίλεη πξνζεθηηθά, ώζηε ηα παηδηά λα κελ ράλνπλ κπτθό ηζηό επηπιένλ κε ην ιίπνο. Οη γνλείο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ην θαγεηό ιίγν δηαθνξεηηθά , αιείθνληαο ιεπηόηεξα ην βνύηπξν θαη απνθεύγνληαο λα ηνπνζεηήζνπλ δάραξε ζην ηξαπέδη. Τα παηδηά πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη λα παίξλνπλ κέξνο ζε αζιήκαηα : ζ’ απηό ην δξόκν κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ζεξκίδεο πνπ έρνπλ θάεη.

Page 4: διατροφη οικιακη οικονομια
Page 5: διατροφη οικιακη οικονομια

Τι μας παρέτει μια σγιεινή διαηροθή;

Η πγηεηλή δηαηξνθή παξέρεη όιεο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεηάδεηαη ην ζώκα ώζηε λα είλαη πγηέο. Έρεη πνηθηιία θαη είλαη πινύζηα ζε θξνύηα θαη ιαραληθά, ελώ πεξηέρεη ειάρηζηα θεθνξεζκέλα ιηπαξά, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πξντόληα ηνπ εκπνξίνπ, ην θξέαο, ην πιήξεο γάια, ην βνύηπξν θαη ην ηπξί. Η δηαηξνθή πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζώκαηνο ζε ελέξγεηα ζπκβάιινληαο

παξάιιεια ζηε δηαηήξεζε ελόο θπζηνινγηθνύ βάξνπο. Πάλσ από όια, ηε δηαηξνθή ζαο

πξέπεη λα ηελ απνιακβάλεηε!

Page 6: διατροφη οικιακη οικονομια
Page 7: διατροφη οικιακη οικονομια

Γιαηί πρέπει να ηρώμε σγιεινά;

Με ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ειαηηώλεηαη ν θίλδπλνο θαξδηνπαζεηώλ θαη άιισλ παζήζεσλ, όπσο θάπνηεο κνξθέο θαξθίλνπ θαη δηαβήηε. Η πγηεηλή δηαηξνθή είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθή γηα ηελ θαξδηά ζαο. Δπηδξά κε δηάθνξνπο ηξόπνπο όπσο π.ρ. βνεζά λα δηαηεξείηαη ε πνζόηεηα ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, βνεζά λα βειηηώζεηε ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη λα κελ πάξεηε βάξνο. Δθηόο από ηα

ζέκαηα πγείαο, ε πγηεηλή δηαηξνθή κπνξεί επίζεο λα βειηηώζεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ εκθάληζε ζαο.

Page 8: διατροφη οικιακη οικονομια
Page 9: διατροφη οικιακη οικονομια

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΩΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ν΄ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ

α. Από ηελ δηαηξνθή καο πξέπεη λα εγθαηαιείςνπκε όζεο ηξνθέο έρνπλ πνιύ

ςειά πνζνζηά ιηπαξώλ νμέσλ, πεξηέρνπλ ηνμηθέο νπζίεο πνπ νθείινληαη

ζηελ παξαζθεπή ή ην καγείξεκά ηνπο θαη πξνθαινύλ ζηα όξγαλα ηνπ

ζώκαηνο θαηαζηάζεηο πνπ επλννύλ ηελ αλάπηπμε αζζελεηώλ. Πνιιέο

ηξνθέο, γίλνληαη πεξηζζόηεξν βιαπηηθέο όηαλ ηηο ηξώκε ηαθηηθά.

Έηζι παιδιά και ενήλικες πρέπει ν΄ αποθεύγοσμε να ηρώμε:

Γαξηδάθηα, παηαηάθηα , θαη όια ηα ηππνπνηεκέλα παξόκνηα ζθεπάζκαηα.

Κξνπαζάλ, γιπθά (πάζηεο, ζνθνιάηεο, παγσηά θιπ.) δαραξσηά

(θαξακέιεο).

Πνιύ δάραξε ζην γάια καο ή ηνπο ρπκνύο πνπ πίλνπκε.

Κξέαο κε πνιύ ιίπνο , αιαληηθά κε πνιύ ιίπνο.

Page 10: διατροφη οικιακη οικονομια

Τζηγαξηζηά κεδεδάθηα.

Αλαςπθηηθά πνπ πεξηέρνπλ ρεκηθέο νπζίεο.

Οηλνπλεπκαηώδε πνηά.

Ληπαξέο ζάιηζεο (π.ρ. καγηνλέδα).

Βνύηπξα.

Λεπθό ςσκί.

Page 11: διατροφη οικιακη οικονομια
Page 12: διατροφη οικιακη οικονομια

β. Σε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ βιαπηηθέο ηξνθέο, ππάξρνπλ νξηζκέλεο πνπ βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζώκαηνο θαη ζηελ ελίζρπζε άκπλαο ηνπ ελάληηα ζηηο αξξώζηηεο. Γπζηπρώο , ε θαηαλάισζε σθέιηκσλ ηξνθώλ ζπλερώο ειαηηώλεηαη. Οη δύν ζπνπδαηόηεξνη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν λα ηξώεη αθαηάιιειεο ηξνθέο είλαη αθ’ ελόο, όηη ε θαηαλάισζε θπζηθώλ ηξνθώλ δελ είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα γηα ηε βηνκεραλία εηδώλ δηαηξνθήο αθ’ εηέξνπ δε , ε άγλνηα ηνπ πιεζπζκνύ ζε ζέκαηα ζσζηήο δηαηξνθήο.

Υγιεινές και τρήζιμες για ηον οργανιζμό ηροθές είναι: Τν καύξν ςσκί. Τα ιαραληθά. Τα θξνύηα θαη νη θπζηθνί ρπκνί . Τν γάια, ηα ηπξηά ρσξίο πνιιά ιηπαξά. Τα όζπξηα θαη ην άπαρν θξέαο . Τν ειαηόιαδν. Τα ςάξηα.

Page 13: διατροφη οικιακη οικονομια
Page 14: διατροφη οικιακη οικονομια

Σην Γπκλάζην Μειηγαιά πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έξεπλα κε ζέκα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή.

Να θάπνηα από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο:

Τα αγόξηα γλώξηδαλ ην 75% ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο δηαηξνθήο πνπ ηνπο δόζεθαλ ελώ ηα θνξίηζηα γλώξηδαλ ην 77,2%.

Δλώ ην 88% ησλ αγνξηώλ ηξώεη θξνύηα θαη ιαραληθά κόλν ην 34% ηξώεη θαζεκεξηλά. Αληίζηνηρα ελώ ην 95% ησλ θνξηηζηώλ ηξώεη θξνύηα θαη ιαραληθά κόλν ην 25% ηξώεη θαζεκεξηλά.

Page 15: διατροφη οικιακη οικονομια

Σηελ εξώηεζε πόζεο κεξίδεο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ πξέπεη λα θαηαλαιώλεηο θαζεκεξηλά κόλν ην 12% ησλ αγνξηώλ απάληεζε ζσζηά(5 κεξίδεο).Δλώ επίζεο κόλν ην 10% ησλ θνξηηζηώλ απάληεζε ζσζηά ζηελ εξώηεζε.

Τν 86% ησλ αγνξηώλ θαηαλαιώλεη γάια θαη γαιαθηνθνκηθά ελώ κόλν ην 44% από απηά θαηαλαιώλεη θαζεκεξηλά. Όκσο ελώ ην 90% ησλ θνξηηζηώλ ηζρπξίδεηαη όηη θαηαλαιώλεη γάια θαη γαιαθηνθνκηθά κόλν ην 45% θαηαλαιώλεη θαζεκεξηλά.

Σηελ εξώηεζε πόζεο κεξίδεο γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθώλ πξέπεη λα θαηαλαιώλεη έλαο έθεβνο κόλν ην 12% ησλ αγνξηώλ απάληεζε ζσζηά(4 κεξίδεο) ελώ από ηα θνξίηζηα αληίζηνηρα κόλν ην 25% απάληεζε ζσζηά.

Page 16: διατροφη οικιακη οικονομια

Τν 88% ησλ αγνξηώλ ηξώεη θαγεηό εθηόο ζπηηηνύ ελώ ην 44% από απηά ηξώεη θαζεκεξηλά. Αληίζηνηρα ην 65% ησλ θνξηηζηώλ ηξώεη εθηόο ζπηηηνύ ελώ ην 20% ηξώεη ζπρλά.

Τέινο ην 92% ησλ αγνξηώλ θαη ην 80% ησλ θνξηηζηώλ ηξώεη γιπθά ελώ όινη πξνηηκνύλ ηηο ηνύξηεο θαη ηηο πάζηεο.

Page 17: διατροφη οικιακη οικονομια

Γπκλάζην ΜειηγαιάΤκήκα Α1

ΜαζεηέοΓεξηηκάλε Σηαπξνύια

Γππαηίδε ΑγγειηθήΓθόηζε Γεσξγία

Βιαράθεο Κσλζηαληίλνο Καλειόπνπινο Σπκεώλ

Page 18: διατροφη οικιακη οικονομια