Στήριξη Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της...

of 71/71
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 1 από 3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 18-1-2013 Α.Π.: 316/49/A2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στη ∆ράση «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 4. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) “περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει. 5. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/27.12.2006) “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15.12.2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει. 7. Την με αριθμό C(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά. 8. Την υπαριθμ. 19020//ΕΥΣ 2141/03.05.2011 (ΦΕΚ 949/Β/24.05.2011) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΔΑ: ΒΕΙΠΦ-662
 • date post

  24-Dec-2014
 • Category

  Business

 • view

  568
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Επιδοτούμενο πρόγραμμα 100% για νέες επιχειρήσεις από γυναίκες σε σχεδόν όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Αφορά λειτουργικές δαπάνες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μισθολογικό κόστος, ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία κλπ. Επικοινωνία στο 2103608609, [email protected], www.wintowin.gr

Transcript of Στήριξη Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της...

 • 1. : -662 - : 18-1-2013 2 ..: 316/49/A2. / : 56. : 115 27 : / :1. 90 .. 63/2005 ( 98//22-4-2005).2. . 3614/2007 , 2007-2013 ( 267//3.12.2007), .3. () 1081/2006 5 2006 () . 1784/1999, .4. 1083/2006 11.7.2006 ( L 210/31.7.2006) , 1260/1999, .5. 1828/2006 8.12.2006 ( L 317/27.12.2006) 1083/2006 11.7.2006 , 1080/2006 , .6. () 1998/15.12.2006 87 88 (De Minimis) .7. C(2008) 6479/03.11.2008 (2007GR051RV001) .8. . 19020// 2141/03.05.2011 ( 949//24.05.2011) , . . : ..1_1/6 1 3

2. : -6629. .. 1121/408/03.2.3.2012/ 655/7.3.2012 , , . 15636/2938/.03/16.12.2008/ 2555/17.12.2008 ( ).10. .. 117/2012 ( 202/19.10.2012) , , , , 1 . 2 () .11. .. 7682/1854/03/4.11.2010 ( 1826/22.11.2010) , , () , , .12. . . 14053/1749/27.03.08 , .13. .. 23105/4632/1/23.05.2008 , .14. .. 37135/ 5537/08.08.2008 & , .15. 32356/ 1657/23.06.2009 () 16. . . 55582/1933/25.07.2008 ( 1491//29.07.2008) 1.5188/3.968 ( 915//20.5.2011) , , (2007-2013) .17. : , 4 . 3614/2007 98/96 (. . 4226/1019/14.4.2009).18. .. 3268/21-6-2011 19. .20. 14.01.66.12.02 (), 1: - , , (8) : K, , . , & , ,, .1. 40.000.000 . , (), . . : ..1_1/6 2 3 3. : -6622. (..) , . : 1 18-35 2 36-64 3. , . , , , , , , , , .4. (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) 1/03/2013 29/03/2013.5. http://www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr, www.epeaa.gr.6. 210-6985210 . 8011136300. , , , : , , , , 5-7, 10180 , 5-7, 10180 , , 5-7, 10180 , & 11, 10557 : - 1, 3, . : ..1_1/6 3 3 4. : -662 , , , & - 2007-2013 H 5. : -662 . / ( ) / // .. . . : . , , . : , , . , , . , 2004/18/ , 31 2004, , . , 2007-2013 . , , . 87 , . . (1) , , . , . : , , , 2007-2013, . , , (2007-2013) : , (), () - ( ) , .3614/07 ( 267/) ( 4 . 4): , , . , , , , : ) 2 27 6. : -662 , ) . , . . 2007-2013 (). . . , . ./ , , . . . , 2 .3614/07, . 14053/ 1749/27.03.08 ( 540 ), ..43804/ 2041 ( 1957//09.09.2009) . 28020/1212 (1088//19.07.2010). , . , / 87 . 3 27 7. : -662 1. .....................................52. .......................................63. .................................................................74. - ................................................................................85. .........86. ................................................................................87. ...............................108. ........................................................................................109. ......................................................................109.1 .............................................109.2 ..................................................................................139.3 ............................................................................149.4 ......................................159.5 ...............................................1610. .....................................1610.1 ..............1710.5 ....................................2011. ...........................2512..................................................................................2512.1 ............................................2512.2 ......................................2612.3 ......................................................2613. .....................................2614. ..........................27 4 27 8. : -6621. To ( ) . 51 () 1083/2006, , , , - . , - , , , . : . . . , , , . : 1: - , , . 2: , , . (), . (8 ) (3 ). 5 27 9. : -6622. , : , , . , (2009-2011), , 2 27 . 2009-2011, . , , , , . , 30 . (2009-2011) . () : , , , . , 30-44 , , 15-19 20-24 . 15-19 65% 2009-11. , 25 . , , . (58,6%) 12 . (50,6%), 2009 2011. 2011, 515.615 18-64 , ( .), . 8 1 169.071 18-64 , 18-35 65.292. 6 27 10. : -662 , , .3. (..), , . 2 : 1 18-35 2 36-64 -, , . . : , , , . 1 , . 1 : / 7 27 11. : -662, - .4. - 2007-2013, .. 11 , (8) : , , . , & , , , , (3) : , . 40.000.000 () (8) . .. ()8 1:1 ( 18-35 )(, , . , 20.000.000 & , , ,2 ( 36-64 )20.000.000 ) 40.000.000 , .5. 1 2, 100% . 85% (...) 15% , .6. : () . 1998/2006 87 88 (De Minimis Aid) (OJ L 379/5 / 28.12.2006). () . 1828/2006 () . 1083/2006 , () 8 27 12. : -662 . 1080/2006 (OJ L 371/1 / 27.12.2006), . () . 1081/2006 () . 1784/1999, . () . 1083/2006 11 2006 , () . 1260/1999 , . 3614/2007 (, 2007 - 2013) ( 267/) . 14053//1749/27.03.08 ( 540/) . . C (2008) 6479/3-11-2008 , . . . 15188/3968/15-4-2011 ( 915/20-52011) , , (2007-2013) , . .. 98/1996 ( 77/ 8-5-1996) , . .. .. 3357/ /1338/27-01-2011 . .. 19020/ 2141 949/24-5-2011 . .. .. , .. .. 1657/23-6-2009 . 3879/2010 ( 163/21.9.2010) ( ) . , () .1083/2006 , 11 2006, , () . 1260/1999 (OJ L 210/25 /31.7.2006). : () .1998/2006 15 2006 (EL L379/28.12.2006) 87 & 88 (De Minimis aid), . , , 200.000 ( 100.000 ) ( (2) 9 27 13. : -662 ) (. IV).7. (/) () . () .8. : . 1/9/2012. /. . , . . ( ) . . 4 . .9. 9.1 . 18-64 : , 10 27 14. : -662 , , , , .. 99 . , , , , , . :: , . : ( , ) . : .. . ( ): . ( 99: / 99. : 2012 ( 2011). , ., , , , . : 11 27 15. : -662 1. / . / / - . - - ( / / 24 ) . 12 . ( / / / , , ). trafficking . () () , , .9.1.1 1 ( 18-35 ) 1 18 35 , 18 ( ) . 35 , ( ), .9.1.2 2 ( 36-64 ) 1 35 64 , 35 ( ) . 64 , ( ), . (). , 51%. 18-35 36-64 50% - 50%, .1 2011 ( 2010), 6.591 13.842 14 . 12 27 16. : -6629.2 / (. IV), . , 1/9/2012 , : , , (.. .. ) ( ...), 51% ( , 51% ), 2, 51% ( , 51% ), 3, 51%( , 51% ). : 1/9/2012 , , , / - , , , , 200.000 ( 100.000 ) ( (2) ) . : , (.. , .) , ,2 (1667/1986, 2169/1993 2810/2000).3M . 4019/2011 .4052/2012, .. 2.2250/.4105/2012 .. 2.9621/.4.1200/2012. 13 27 17. : -662 (), , ,, , , ,, (10 .. - 6 ..), ( , , ..), , , , , , , , . , (..), , , , , 194 . 3852/2010, franchising () ,9.3 : (, , , , .). ( ). . mentoring / coaching (6) . / ( / / - ) . ( ) . : 14 27 18. : -662/ - 1. 2. 3. (, 4.)5. & 6. 7. MENTORING / COACHING /8. 9. / LEASING 10. (. ) 11. (1 ) 3, 4 7 20% . 9 10% . . . , .9.4 , : () 10.000 20.000 , 100% 18 , () 12.000 / / (1 ) /. , 12.000 . (18) . ( ) 1/9/2012 (12) . / / / / ( .) . 15 27 19. : -662, , . . , . , , . , . , . ., / , ( ) , . .9.5 , ... , 1/9/2012 (2) . (.2 .11 1081/2006): ) , ) , ) , , , , ,10. 1 & 2, : 16 27 20. : -66210.1 , (). . . , , . ( ). . . .) , , , : / (www.antagonistikotita.gr), (www.efepae.gr) (www.epeaa.gr) ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis) ( V). () (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis), . . 1/3/2013 29/3/2013. , . .) ( ) ( ), (7) () , 5/4/2013. , htpp:www.ependyseis.gr . 17 27 21. : -662 , ( V )., (7) () . , , . . , (- ) , . . , . . ( ) : H .......................................................................................................................... (1) : . ..(1) . , : . / , . . , . 18 27 22. : -66210.2 / , . - - 1 2, (), ( 10.5). . / . / , . , . . / 1 2, . , 5, . , .. . , . . :, , 1 . , /, . . 10.6. 19 27 23. : -662 . (3) .10.3 (3 . 10.5). .10.4 , . . , , .10.5 1 2 , . , . . , , . .. ( ) :1. , ( 1)2. ( 2). 20 27 24. : -6623. ( 3). 4 (ON/OFF):/ 1 ( , . 1.1.2009) 2 3 41/9/2012. ( )1. , . .2. . , .3. . . .. : 20%1. . : 50% , , . ( 1). 5 4. 3 2, 1 0 .2. / . : 50% 1 - 21 27 25. : -662 , , , . ( 2) , ( / ), , :> 3 : 5 2-3 : 3 1 : 1 : = [(1*50%)+(2*50%)] * 20. 80%/ 20%.1. / .1.1 50% ( - )- : 4,0- (, ): 3,0.1.1.1 - (.. ): 2,0- : 1,5- : 1,0- 10 : 4,0- 5-10 : 3,5- 0-5 : 3,0.1.1.2 - 10 : 3,0- 5-10 : 2,5- 0-5 : 2,0- / : 0 : 2,0.1.1.3 : 1,0 / : (0).1.2 50% , , 2012, 2013 2014 . 1 = (-)/, 2 = (-)/ = (1+2)/2 ^.1.2.1 < 00 0 < < 5% 1 2013, 2014 2015. 5%