Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων...

of 17 /17
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης »

Embed Size (px)

Transcript of Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων...

Page 1: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Page 2: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Τι στόχο έχει το πρόγραμμα;

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Page 3: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός &

Κατανομή

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκ. €

Θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους Α΄ Εξάμηνο 2016: 65% - 32.500.000€, Αττική 5.070.000€ Β΄ Εξάμηνο 2016: 35% - 17.500.000€

Page 4: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που κατά την υποβολή της αίτησης διαθέτουν:

2.Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την υποβολή της αίτησης. 3. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 4. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.

1. Πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Page 5: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ?5. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος). 6. Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Page 6: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ?7. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας(Κ.Α.∆. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων της δράσης και να τους διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑ∆, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύνανται να διαθέτουν ΚΑ∆ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης), ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.

8. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Page 7: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ?Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

Page 8: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ?

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑ∆. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑ∆ κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. Θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑ∆, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύνανται να διατηρηθούν ΚΑ∆ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης), ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.

Page 9: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ?

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη ∆ράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Page 10: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ?I. Εισοδηματικά κριτήρια• Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015

θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.• Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το

έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.• II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν• Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην

έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

• Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/04/2016.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Page 11: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ?

I. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

II. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής

Page 12: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση. έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων. έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.Η Δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ποσό επιδότησης

Page 13: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Πότε κάνω δαπάνες

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

Page 14: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

5. Ποιεσ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ πρεπει να πληρουνται?

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό- ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου

1 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

60%

2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)

20%

3 ∆απάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 10%4 Προμήθεια αναλωσίμων 15%5 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 30%6 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 12.000€7 Αποσβέσεις παγίων2/ Χρηματοδοτική μίσθωση3 εξοπλισμού 20% ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας

ευελιξίας8 Αγορά4 /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού5 /διαμόρφωση

εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας

Page 15: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Πότε και πως υποβάλλω

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 8.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15.04.2016.

Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 15.04.2016.

Page 16: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τα νέα του προγράμματος

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr

Newsletter: Εγγραφείτε στο newsletter του προγράμματος

Κοινωνικά δίκτυα:

www.facebook.com/antagonistikotita

http://twitter.com/epan_ii

http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337

Page 17: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις για να ενημερωθούν αναλυτικά οι επενδυτές.

Σχετική ενημέρωση για τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας

www.antagonistikotita.gr και στο www.espa.gr

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τα νέα του προγράμματος