ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα...

of 223 /223
, , , 2 . / : 56 . : 115 27 : 24-04-2015 ..: 2430 / 624 / A2 A : « , , – » . : 1. 90 « » .. 63/2005 ( 98) « ». 2. .3614/2007 ( 267) «, 2007 – 2013», . 3. .. 24/2015 ( 20//27.01.2015) « , ». 4. .. 25/2015 ( 21//27.01.2015) « , , ». 5. .4314/2014 ( 265/23.12.2014) « , 20142020». 6. . . 34686/27.03.2015 ( 178) , , . 7. .. 1121/408/03.2.3.2012/07.03.2012 ( 655/2012) , , “ ’ . 15636/2938/.03/16.12.2008 ( 2555) - ( )”. 8. .. 7682/1854/03/04.11.2010 ( 1826) , “ , () : 51465-6 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens

Embed Size (px)

description

ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεωνΗ προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/12/2015Ανακοινώθηκε η τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.

Transcript of ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα...

Page 1: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������� ����� �� ������� ������, �����, ��� ����� ��� ����� ������ ���� ���� ����� ������ �� ��� ���� �� �� ������ ������ ���� ����� ������������� ��������� �!���"!#��#$%�&��, ��#'�#(&)��#$%�&�� �� $�#!%�%)#� )%!��� �2 ��. �/��� : )����� *� 56 ��. $����� : 115 27 �+��

���� � �� � ������ �

&����� : 24-04-2015�.�.: 2430 / 624 / A2

A � � � � �

���: ���������� ��� ����� ��� �����!""#��$ «�%��&��� '(��")�#�*% ��'&)'�+�)*% ��� ��#����'���'��%�#' ����$ ��")�$ )�#������$, ���'�"��, �"������ – ����)�'.%» *$ ���$ ��% ���7)�"�# �8�(8+�*��$ �*% &��"#�������")%*% )�)%���)*%. -����� ��03�: 1. �� ��+�� 90 ��� «$���� !��+�� � �� ��� $�8;����� �� � $�8��������

0���» ��� ����+��� � �� ��+�� ����� ��� �.�. 63/2005 (�> 98) «$*������ ��� ��� ���+�� � �� ��� $�8;����� �� � $�8�������� A���».

2. �� !.3614/2007 (�> 267) «���� ����, ;C����� �� �D���� ����E���� ���8���*� �� ��� ��������� ��� ��� 2007 – 2013», 0�*� ������.

3. �� �.�. 24/2015 (F�$ 20/�/27.01.2015) «������ �� ������ ������� *�, ��D��� ��� ������� ���� � $���*����� ��DC ��*�».

4. �� �.�. 25/2015 (F�$ 21/�/27.01.2015) «������0� �������;���� ��� $�8;������, ��������, ���C��*��� �������� �� �D��������».

5. �� !.4314/2014 (F�$ �> 265/23.12.2014) «�� �� ���� ����, ��� ;C���� �� ��� �D���� ����E���� ���8���*� �� ��� ��������� ��� ��� 2014G2020».

6. ��� ��. ��+. 34686/27.03.2015 (�%�� 178) ������0 ��� ���C���� ������� ���;*� ��� ������� ���� � ���� ����� ������ �� ��� ���� �� �� ��� ������� �� %����� �, �������, !���C � �� ��������.

7. ��� � �.�. 1121/408�/F03.2.3.2012/07.03.2012 (F�$ H> 655/2012) �0D�� �*� �������� ����������� )�����+���� �� &C���������� ����8;������, %��������� �� ������E��, ����*������0���� �� !���C � “����������� ��� ��’ ��+. 15636/2938�/F.03/16.12.2008 (H> 2555) $�� ������� ��� ������� ���� � �� ��� ����*������0��� �� ��� ������� ������ � ���� ����� ��� ������������� ��������� �!���"!#��#$%�&�� $�# ��#'�#(&)��#$%-�&�� (��� ����)”.

8. ��� � �.�. 7682/1854�/F03/04.11.2010 (H> 1826) �0D�� ��� �������� %����� �, ����*������0���� �� !���C � “)��8 8�� ���� �����0 ���; ��� ������� ���� � �� ��� ����*������0���, ���� ���J������ ��� ������� ������ � ���� ����� (���) ��� ������������� ���������

���: �51�465���-�6�INFORMATICSDEVELOPMENT AGENCY

Digitally signed byINFORMATICSDEVELOPMENT AGENCYDate: 2015.04.24 16:02:39EESTReason:Location: Athens

Page 2: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

��C � 2 �0 3

�!���"!#��#$%�&�� �� ��#'�#(&)��#$%�&��, ����� ���J��;���� �*� )����*� ��� ���, ��� �������� �����D�� «)� ����C� ��������» �� �����0��� �� \�+�� 2, �����D�� 6 ����.

9. ��� � �.�. 1087���/1138/11.01.2013 (H> 248) ��������� ��0D�� ��������� ��������*� ���� ����� ���E�*� �*� ����D������� ������������� �������*� ��� ���������� ����0��� 2007-2013 ���� ������ ������ ���� ����� ��� ������������� ��������� «����*������0��� �� �����������0���», 0�*� ������.

10. ��� ��’ ��+. 1821/436�1/0020-�10/15.03.2013 (H> 787) ��������� ��0D�� ������� � ��� «�������� ��������*� �� ��� ������ ���E�*� «�� ����� )������ *� ����������*� ��� ���������������� ����� ��� � )���� ����, ��������, ���� �� – ���������» �*� ����D������� ������������� �������*� ��� ���� ���� �������� F��; ������������� ��������� ����*������0��� �� �����������0��� (�F����).

11. ��� ��0D�� ��� ������� ���; �� ��� ����*������0��� �� ��� ��+��� ��� ;����: «���C��� �������*� F��;*� ���� ����� $������ ��������*� ��� ����, ��D*� � �� \�+�� 4 ��� !. 3614/2007 �� ��� �� 98/96» ���� �F���� (�.�. 4226/1019�/14.04.2009).

12. �� � A.�. 14053/���1749/27.03.08/H 540 ��������� ��0D�� �������� ���� �����, 0�*� ���������+��� �� ������.

13. ��� � �.�. 37135/������ 5537/8.8.2008 %���0 �������� ���� ����� �� �C;���� ���������������*� ���E�*�, 0�*� ���������+��� �� ������.

14. �� � �.�. 23105/�����4632/��]�1/23.5.2008 ������ ��� ��������� ���� ����� �� �C;���� ���������������*� ���E�*�, 0�*� ���������+��� �� ������.

15. ��� ��������� ��0D�� � �.�. 205/28/�2/11.01.2013: ��0��C��� ���8�C�� �����*� ���*��� ����������� ���� *�/��������*� ��� ��0�� «�� ����� )������ *� ����������*� ��� ���������������� ����� ��� � )���� ����, ��������, ���� �� – ���������», 0�*� ���������+��� �� ������, ��� %���0 ��� ��������� «�� ����� )������ *� ����������*� ��� ���������������� ����� ��� � )���� ����, ��������, ���� �� – ���������», 0�*� ���������+��� �� ������.

16. �� � �.�. 11733/09.02.2015 ;���D� ��� �F���� � +; «��0��� �� ������ �C��� ���� ;��*� ��� ��0�� ���-))�».

17. ����� �������*� ���� �F���� �� ��� �����$ �� ������ �C��� ���� �*� ;��*�.

18. ��� ��� ���� ������ ��� ��������� �� �*� ������;�*� �� ��0 ;��*�, �+�� �� ��� ����� ��������� �� ��0������� �C��C��*��� ��� ������ � ����0D���� ��� ��0��� ������0�����.

19. �� �����0� 0�� �0 ��� ����E��� ��� ������ ��� ����C� �� ����� �� 8���� ��� $������ ���^��C������:

���;#��<��") �. �% ����������� ��� ����� �;#�"��+$ ��� �����!""#��$ «�%��&���

'(��")�#�*% ��'&)'�+�)*% ��� ��#����'���'��%�#' ����$ ��")�$ )�#������$, ���'�"��, �"������ – ����)�'.%», =�*$ �#�#(!�*:

�� $�D�C�� 9 «'(%!%�#��(�))� �_%�%#&�&� ���!���&�» ����+ ���� *� �E��: «� ���7)�"�# �8�(8+�*��$ �*% &��"#�������")%*% )�)%���)*% �)% "���)� %# ��)�>#�%)' ��% 31.12.2015.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 3: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

��C � 3 �0 3

��")'.%)�#' =�' �# ?��# �'# �# ����# �)% 7# ���>8�7)� "?&�' ��% 30.06.2015 #�= �8)��!$ �'(#'��&�� ����"# ��#8+7)���$ - �'���������$ + ����"# ����������$ 7# #�)%�!���%�#' #�����(#'# #�= �� ��=��#""#».

@. �#�! �# 8�'�! � ���=$ (#' �# �#�#��+"#�! ��� �#�#"?%��% *$ ?&��%.

�. �%#�=��#��� �"+"# ��$ #�=;#��$ )�%#' � ��%�""?%�$ ���=$ ��� �����!""#��$ (#' �# �#�#��+"#�# #���� =��� ?&��% )%�*"#�*7)� =8)$ �' "?&�' �.�# �������'+�)'$, �'��7.�)'$ (#' ��"�8��.�)'$.

�. ������ %# )%�")�.�)' ���$ )%�'#;)�=")%��$ �'# ��% �#����#

#�=;#��. �. � #�=;#�� #��+ %# ��"��')�7)� ��'$ '����)8��)$ ��$ ��� ����

http://www.antagonistikotita.gr, ��� ���� www.espa.gr, ��� ������ www.efepae.gr.

������=$ '(�%�"�#$, �����".%, �#��'8�#$ (#' ���'�"��

�).��'�$ ��#7!(�$

��'%�������: 1. ��D� � �������� %����� �, �������, !���C � �� �������� 2. ��D� � ������� ���; ���� *� ��������*� - ���� 3. EF���� 4. )%� �.�. 5. ��� ��*�)�'(+ �'#%�"+: � ��D� � ������� ���;*� ���� ����� ������ �� ��� ���� �� �� � )������ A1, H1, H2, H3, �, �

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 4: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 5: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 2 �� 30 �

���&�'��( �

1. �)���� ��# ��������........................................................................... 3

2. ���*��+��&��� ��# �������� ......................................................... 4

3. ,���&� #+���&���� ��# �������� ..................................................... 6

4. (��/��&)� – )(�(&��&)� �+&�&� #+���&���� ��#

�������� ............................................................................................... 6

5. �&�&)�& #+���&���� �������� �8� ��( �(�9� �8( ���8( ...... 9

6. �#�&)�� ���*��/���&� �#���'�� - ��&+�9&�& ,���&� ....................... 9

6.1 /�"����;! ��<����! ��� ���%;��" � )=��� � ��>" � ��������<����!

()..�.) ............................................................................................................. 9

6.2 )���� ���! ������<"��=� ����������=� .......................................................... 10

6.3 �� A� >;���! ��""�� ��! ............................................................................... 12

7. ���*��+��&��� ���8( ............................................................................... 15

8. )/���8� �(&�'#��� - ����& '���������� -

'�������&)� �'� ............................................................................... 15

8.1 )�>���$�� ��������! ...................................................................................... 15

8.2 � � ��C ��������! – '��"�� � ���< ���"� .................................................... 16

9. '��(��&�� #+���&���� ���(�#��� ............................................... 19

10. ��&+�9&�� ��(�� & �9�,+��� ��(8( ............................................. 19

11. #��E�+� ������8( .................................................................................... 20

12. �&�&)�& 9&�+������ KAI �(�9�� ���8( ………..…………………… ........ 21

13. ��)�+�#/��� ����# ................................................................................ 22

14. ��+E� ����# ........................................................................................... 22

15. )�E�+� ����&� '����������� ..................................................... 23

16. �������&���&� ��# ���(�#�&)�# �'��&�# ............................................... 25

16.1 �� � � �����! ,���� � ��� ��� � "�� � ������";� � .................................... 25

16.2 + ��;! �� � � �����! ....................................................................................... 26

17. ��&����� ��)�+�#/���� ........................................................................ 27

18. ��,�� �+�)+��8��� ���8( .................................................................... 27

19. �&�&)�&�� ��)�+�#/���� �� ��( �+�)+��8�� ��� ��9��

– #��'��8��&� �(&�'#��(8( ��&'�&����8( .......................................... 27

19.1 #� ���$���! ����� ��=� .................................................................................. 27

19.2 #� ���$���! ��" ��<����! .............................................................................. 29

19.3 ��;���� ������! �� ���$��=� ����� ��=� .................................................... 29

19.4 ���G %� ���$��=� .......................................................................................... 29

20. )�+���� ������8( .......................................................................... 30

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 6: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 3 �� 30 �

1. �)���� ��# �������� ���� ��� ���� ����, ��� ������� ��������, ��������� �� �� ����� ���� ������� ������� ������ ��� ����������� ������ ������, � ����� ���� ��������� ��� �� ��� �� ����!����" ��� �"��� ��� ������� ���� ���� ������ ��� ����������� �������������. �����#�!�� �� ���� ��" ����������� ��" �� � ��������� ������������$ ���������� ��� �����$%�� ��� �� �� ����� � ���� ��������� ��� ���� ����� ��� �� ������� ��� ���������� �� �� ���� �#��$ ������$ � ������. � ���������� ��� ���������� ��� ����$, �� ��� �� �� �� ���$�� ���!���������, �������� �� �� �� �������������� ������������ �� ��� �� ����� ��!$ ��� �� ���� �� � �����!� �����" ��� ���� ���" �� ����" ������ � .

&� �$�� �� �����$ � ���$ ��� �� �������%� ��� ��� ���������� � $���� �� ����!����" ��� �"��� �� �������� «� ������ &.&.�. ��� �������������� ��� ����� ������ &���������� - '�������� – �������� & )������" » ������� �� ��� ��������� ����������� ��� )��������� * $���+��, * ���� ���������� )�����" , &���!��" ��� /����� ��� �� 1���!����" ��� ������� �� 1���!������" ������������" 1�������$�� ��� ��1* 2007-2013 � �����"+��:

� �� �����$���� ��� ����������� �$��� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ��������� ��� ����� ��� &����������, ��� '��������, ��� 1������ )������" ��� ��� �������� �� �� ����� �!����.

� �� � ������ ��� �+�����!��� ������������������ ��� ��� � ���� ����������, �� ������� �������� ��� �� ���������� � ��$����� ��� �"��� ���� ����$ ��� ��������� �#���� ���������� �� �+���, �� �������, ��������� ���� ����������, � ���$���� � "��� ��� ��� �������.

� �� � $���+� ��� ��������������� «���� ���������» �� ����!����" ��� �"��� ���� �������� � � �����" � ������� &&�, ����� � ��� ������ ��� �������������.

����� ��� ��$��� �� �� � � ������ ����������� ��� �� ��������� ��� ����� ����� �������� � ��� ��� ������, �� �����$��� ��� ��� ��� ������� �����!������ ��� � ��������� � ��� ��� ��������� �� �� ����� ������. ������� �� �� ���������� � ������������ �����"����� ��� � ���������� ����� ����������, ���"� � � ������ ������� ���� ��� �� �� ������� ������������.

'� � ��� 1������� �!��$ �� ��� �����$ ������ ����������� ��� �� ��������������� ���� ��������� (13) /���������� 1���!������ ��� �"���, ����� ��������� 8+� �� �� �� �� (5) 1���!������" ������������" 1�������$�� .

;��� ���� �!������, �� 1������� �������� ��� � $���+� ��� � ������ �� ���������" ���� �����$�� �� ����!����" ��� �"���. '� ���� � ���, �� �� ����� �� �� �� �� ���� � ��$������ ��� ���� �� 1���!����" ��� $����� � ����+����� ���������, ������� ���

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 7: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 4 �� 30 �

���������� � � ���������� ����������� ��� 1����$������, ��� ������� ��� ������ �� 1���!������ ���� ���������� ���. 2. ���*��+��&��� ��# �������� � ���=��������� ��� ��� ��� 1����$������ � ������� �� 456,0 ��. ���" ��� ���� ������ ���� ��������� (13) 1���!������ ��� �"��� ��� �����$��:

���&,���&�� �#(�+&)�� �/# ( �/�. �� €)

��� %��� ���� ���- /�C�� 22.500.000,00�). ���� ��� 90.000.000,00��. ���� ��� 22.500.000,00�

J���� ! 22.500.000,00������C �%%C�� 18.000.000,00�

/����%�� 22.500.000,00�&<��� 22.500.000,00�

�. �%%C�� 22.500.000,00���% �<���� ! 22.500.000,00�

E. ���� 22.500.000,00�(. ���� 15.000.000,00�

)���� 22.500.000,00������ 130.500.000,00�

�#(�+� 456.000.000,00� ������������ �� ���� �� �� ������?� '����� 1���!�������� * $���+�� (�'1*) ���� �� �����$�� ������������" ��������$�� :

1. 1�� 130.500.000,00€, �� �� ������������< ��<���""� �����! ��� ��������� �� �� ��@ ����. �(2007) 5443/5-11-2007 ��!��� ��������, ��� ���� ������������ ��� ������, ��� ��� ����� � ������ �� �� �'1* (CCI2007GR161PO006). '� �������� � �$������ ��� $+� � ������������� 3 «� ������ ��� * ���� ����������, ��� B�� ������� ��� ��� D�!����� ���������».

2. 1�� 135.000.000,00€ �� �� ������������< ��<���""� ���� ���!-/�C��! ��� ��������� �� �� ��@ ����. �(2007) 5337/26-10-2007 ��!��� ��������, ��� ���� ������������ ��� ������, ��� ��� ����� � ������ �� �� �'1* (CCI 2007GR161PO008). '� 1������� � �$������ ��� $+� � ������������� 4 «D�!���� �������� ��� ����������������� ��� 1���!����� B� ������ &����� ���» (90 ��. €), ��� $+� � ������������� 5 «D�!���� �������� ��� ����������������� ��� 1���!����� /������ &����� ���» (22,5 ��. €) ��� ��� $+� � ������������� 6 «D�!���� �������� ��� ����������������� ��� 1���!����� * �������� &����� ���-H�$���» (22,5 ��. €).

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 8: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 5 �� 30 �

3. 1�� 63.000.000,00€ �� �� ������������< ��<���""� /����%��!-�����C! �%%C��!-����� � ��� ��������� �� �� ��@ ���� �(2007) 5332/26-10-2007 ��!��� ��������, ��� ���� ������������ ��� ������, ��� ��� ����� � ������ �� �� �'1* (CCI 2007GR16UPO001). '� 1������� � �$������ ��� $+� � ������������� 7 «D�!���� �������� ��� ����������������� H��������» (22,5 ��. €), ��� $+� � ������������� 8 «D�!���� �������� ��� ����������������� �����$� ���$���» (18,0 ��. €) ��� $+� � ������������� 9 «D�!���� �������� ��� ����������������� ������» (22,5 ��. €)

4. 1�� 60.000.000,00€ �� �� ������������< ��<���""� )����! ��� (��=� ���� � ��� ��������� �� �� ��@ ���� �(2007) 5439/5-11-2007 ��!��� ��������, ��� ���� ������������ ��� ������, ��� ��� ����� � ������ �� �� �'1* (CCI 2007GR16UPO002). '� 1������� � �$������ ��� $+� � ������������� 4 «D�!���� �������� ��� ����������������� ��� 1���!����� B�����» (22,5 ��. €), ��� $+� � ������������� 5 «D�!���� �������� ��� ����������������� ��� 1���!����� J������ *������» (22,5 ��. €) ��� ��� $+� � ������������� 6 «D�!���� �������� ��� ����������������� 1���!������ K��. *������» (15 ��. €). �����$ ��� �� 1���!����� K����� *������ � �� ��� ��������� �� � ����� ��� 100%.

5. 1�� 67.500.000,00€ �� �� ������������< ��<���""� ������! �%%C��!-��% � ���� �-& ��=� (��=� ��� ��������� �� �� ��@ ���� �(2007) 5441/5-11-2007 ��!��� ��������, ��� ���� ������������ ��� ������, ��� ��� ����� � ������ �� �� �'1* (CCI 2007GR161PO007). '� 1������� � �$������ ��� $+� � ������������� 4 «D�!���� �������� ��� ����������������� /������ ���$���» (22,5 ��. €), ��� $+� � ������������� 5 «D�!���� �������� ��� ����������������� 1����� ����» (22,5 ��. €) ��� ��� $+� � ������������� 6 «D�!���� �������� ��� ����������������� M� �� K��� » (22,5 ��. €).

/����� /��$ � ��� �����$������ ������������������ �� �� ������?�� N ��� ��� ��������� �� �� ������?� '����� 1���!�������� * $���+�� (�'1*) ��� �� �� �� 1������� /������ ��� ����� .

*������� ��� �'1* �� ��: (�) � ������� ��� $���� �� �� � ������� �� �!��$ �� � $���+� ��� �� ������ ������� ����+� �� ���!�� ����!����" , ���"� ��� �� ������ ��� ������������ �� ������� �� ���� � ����!����" ��� (�) � ������� ��� ������� �� ��������� ����!������" � ������� ��� B�� ����, �$�� ��� ���������, ��� � $���+� ��� ��� ����������� ���������� �� � ����+���$ ����������� � ����!����" , ���"� ��� ��� ��� � ���-���� ����� � ���������� �� ����!����" .

��������������� � $ H������� � ���� ��� � $ ��������� ����������� (�!���$�� �� ��� ��� - �� �������) � ������� ��� B�!$���� 6 ��� ��� ��� ������.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 9: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 6 �� 30 �

3. ,���&� #+���&���� ��# �������� '� ��� 1������� ����������� �� �� ������ )������� /���������� �������������� 1����$������ * ���� ��������� ��� ����������������� (�)/ �1*�), �� � ��$���� Q���� ��� �1*� (�Q�1*�) ��� ��� 1���!������ ��� �"���. ���������, �� 1���!������ ����$���� ��� :

� �+��������� �� �� ��� ���=������� �����+������� ����������� (������"� � �������, ������$ /������ S������������, �����+���� B*/ ���.), ��� �� ��"� ��� �������� ��� ����������� ��������� �� ��� 1����$������, ��� ������� ��� �� ���� ��������� ��������� ��� � ���� ���������� �� ����������� , ��+��� ��� �+�����!��$� ���� ��� ��������� ��� ��� �������.

� ��������� �� �������" �+�������� (������� ��� �����#�!�� ���" ) ��� �� ��"� : �) ��� �������� ��� ����������� �+�������� ��� �) ��� ������� �� ���� ������������ ����$���

� ��������� �� �������" �������������� ���$ �� � ��+� ��� �� ��"� ��� ������ ��� %����$�� ������������ �� ������ , �����+������� ��� �����" �������" , ��������� ���������� � ���� �.�.�.

�)/ �1*� ��� � �Q�1*� � ����� ���!� � �� �� ���%�� � ���� ���!$���� ���"����� ��� �� ������� /���������� ��� ������� ��� ��1*. 4. (��/��&)� – )(�(&��&)� �+&�&� #+���&���� ��#

�������� ��� ��������� ��� �����$������ ����$ � ��� ��#�: 1. �.3614/2007 (��� 267/�/03-12-2007) «���� ���, ������ ��

�� ���� ��������� � ���!��"� �� ��� � �� ������ �� ��#� 2007-2013» $�"� ��!����� ��%��,

2. &.�.98/1996 (��� 77�) 3. ��$��� ��� '��� ��% *�������� & *���������� 14053/'&�:'�

1749/27.3.08 (��� 540/;/27.3.08) $�"� ��%��, 4. �� "�<�$� �������$� (��) �=. 1998/2006 �� ��� �� ���� �"�

����%��"� ������� ������ (De minimis), 5. �� "�<�$� �������$� (��) �=�. 800/2008 ��� ���� ���� ��� 6��

����%���� 2008 �� ��#��$�� � ! = 13 �� 14 (>����$� ��������$� �������$� – >��)

6. �� "�<�$� �������$� �� 1083/2006 ��� :��������� ��� 11.7.2006 (���� L 210/31.7.2006) “�� � �=� ����% ������� #��!��"� �� �� �� "�<�$ ?���� &� ��� ����� ��!������, �� �� "�<�$ ����"���$ ?���� �� �� ?���� :����� �� ��� ��! ���� ��� �� 1260/1999”, $�"� ��%��.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 10: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 7 �� 30 �

7. �� "�<�$� �������$� �� 1828/2006 ��� ���� ���� ��� 8.12.2006 (���� L 317/27.12.2006) “�� �� =@����� ��$�"� �����! �� ��� �� ���� ��� ��������% �� 1083/2006 ��� :��������� ��� 11.7.2006 �� � �=� ����% ������� #��!��"� �� �� �� "�<�$ ?���� &� ��� ����� ��!������, �� �� "�<�$ ����"���$ ?���� �� �� ?���� :����� �� ��� ��������% �� 1080/2006 ��� �� "�<��% ������������ �� ��� :��������� �� �� �� "�<�$ ?���� &� ��� ����� ��!������ $�"� ��%��.

8. �� "�<�$� �������$� (��)1080/2006 (�������$� �� �� �� "�<�$ ?���� &� ��� ����� ��!������, $�"� ��%��.

�����" � ��� ������ �� �+��: 1. '� ������� � �� �� 1������� ��� �� ���� ���� �� ���!�

������������" � ������� ��� �� ��������� ���������� � �������������" ������ . ������������, ���$ �� ���������� ��� �����, �!��$ �� �� ������������ ������������� �����+��� ���� " .

2. � ���" ����� ���� �$��� ��#� ��� ��� ���������� �� ���������" �����" ��������� ���" �����"��� �� ������������" 1�������$�� ��� ������������ �� 1�������.

3. � �� ����� ���=��������� �� �������� ��� �� � ��+� �� ����$��� ���!� � �� �� ���$��+� ���� � $���� �� ���� ��������� ��� ����� �� �$�� 1���!�����, ��� ������" � ��� ��� B�!$���� 2. ��� �����$ � ���������� ���� ���� ���������� � � �� ����$���� ��� ����� ����$����� �� 50% ��� �������� �� ���� �����������. ��� �������� � �$��� ��� �� ����$���� ��� ����� �� ���������� ���������� ����� �+� ������� ��� ���=���������� � $ ������������ ��������. /�����, � ���������� �$��� (50%) �������� � ������, ���$ �� ��� � �� ���� ��� �� � ��+� ���� ������� ��� 1�������.

4. ��� �� ������ !�����!�� ��� ��1* ������� �� ������������ � ��#� ����� ��� �� �������������� �� ������� ��� �� ��+��� ��� �������������� �� ����� ��� ��������� �����" ��� � ��" ��$�� . �� ������������ ��� �� ���������� ��� 1������� �� ������ � ����$ �� ����� � ��� �� ������� �� ��� �������� �� ����� ���� �� ������� � $���� (*��*) ���!� � �� �� ��������� � ��� B� � ��� �B 1083/2006 ($���� 16) ��� �.�.

5. T�� �� ��������� ��� 1����$������ ���� ��!��� ��#� �� �������� ��� ��� B� � ��� (�B) ��.1998/2006 ��� ��������� ��� 15�� /��������� 2006 (EL L 379/28.12.2006) ��� �!��$ ��� �!������ �� $���� 87 & 88 ��� �� ����� ���� � �������� ���� �� �������� (De minimis aid), ��� ������$!���� ��� 1��$����� ��� B� � �����. ���!� � �� �� B� � ���, �� �� ���� ��� �� � ������� ���� �� �������� ��� ������� ��� ��� ���� ���������� � ���� ������ � ����������, �� ������ � ������� �� �� ��� �� 200.000 ���" �� ����������� ������� ���" ���� ����" ��" . ����� �� �������� �� � � ������ ��� ������ ����$ ���� ��#� �� �� ���� ��� � ������� ���� �� �������� ��� ���� �������� ���� ��� ���������� ";�� �� "�� ������� (��;� � ;� ! ��� �� �� (2) �� �� �"��� ;��) ���� ��< ��� �"�� "���� ;�����! ��! ��<����!.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 11: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 8 �� 30 �

���������, ��� � �!������ ��� $���� 2 ���. 2 ��� B� � ����� «A�� �� �������$ ���$ �������� ��� � ���@���� �!��� ��$� �@� �� �������� ��� ����� �� � �!�" ����� $ ��, �� �� �$�" ���$ �������� #�� ��� �� � ��=�� ��� ��� �@��� ��� � $���� ��������%, �%�� � �� �� �@ �� ��� #�� ��� ����� �� ����� $ ��. :��� �� ���"�� ���, #�� ��� �� � ����� �������� ��� ��� �������� ��� � $���� ��������% �� �� ������ ��@�� �@� � �������� �%�� ��! ��� $�� � ������ ��� �������� �%�� �� �����#����� ������@��� � ����$ ������». � ������� � ������� ���� �� �������� De – &inimis �� ���� �� � � �� ������� ���� ��� �� ����������� ���$ ��� �� ������� «������ �� �����������» ���!� � �� �� $���� 2 ���. 2 ��� B� � ����� (�B) 1998/2006. Y� «������ � ����������» ������ ��� � ���� ���� ����� � �����, � ����� ���������� ��� � ���� ���$ ��� ��������" , ����" ��� ����" �������� , ��� ���� ������ ��� ������ �+��������� ������ �� ���� ������ ������, ��� �� ���� � ��������$ �� $���� ������������ ��� � ��$�� � ����� ����������� �� ��� ��� ���������������� ������� ��� ��� �� � ��+� ��� ������� (���� ����$+��� ��� ��� ���) �� ��� ���$ �� ���������� ��� ����� (����� 1��$����� VI ��� ��� ��� ������). '� ������ ��� >� �� ��%�� G����� �� A�<>��� �%;�� � ���� ��� ;����� ��� ���C ��� ��$�� ����"����� ��� � ��� �� �%���" � / ��<���M�! ��! ��<����! �� ��������� ��� ����������� �������� ��� ����� �"������ �� ����������� ������� �� ���" ��" (����� ���� ��� �� 2 ��������� � ���). T�� �� ��� �� 200.000 ���" �������%� ��� � � �� de minimis � �������� ��� ����� � ���������� ���$ �� ����� ���� ��� ���$ �� 2 ��������� � ���. ���!� � ������ �� �� B� � ��� (�B) ��. 1998/2006 / $���� 2, ���. 5, ���� ������� � �"����� � ������� ���� �� �������� �� $���� �������� � �������� ��� ��� ����� �����+���� ���$ �� � �� �� �"����� ���� ��������� � ���� � ������� ���������� �� ���� ��� ������%���� �� �$�� ���������� � ������ � ��$���� ���������� �� �� � ��� ���� ��������� ���$ ��������� � ��!��� ��� ���� ���"��� � ������?�� ��������.

6. T�� �� ������������� ��� ������� ��� � "����� ����� �� �� � ������� De minimis ��� ��� �"������ � ������� ���� �� �������� �� $���� � �������� ��� ��� ����� �����+���� ���$ ��, ������$!� ��� ��� N ���� )������� 1������ ��� �� )����� � /����� ��� �� ������������ � �������� ���� �� �������� � $ ������ � ���������� (� �+$����� �$ �� �� ��� ��� ����� � $���� �����+���� ���$ ��) ���"� ��� �� ������������ $���� �������� � �������� � � ��� ��� ����� �����+���� ���$ �� ��� �������" � ��� �� �������� �� ���� �� �� ��������� � �������� (���!� � �� �� �.�. 3357/ �)�/1338/27-01-2011) �� ���� �������� �Q/ ��� �� ��� � ���!���� �� ������������. T�� �� ��� ���, �$�� � ���!���� � ���������� ��� ����$���� ������ ���� �+������� ��� ��� ��������, �� ���"��� ����$!�� ��� N ���� )������� 1������, ����� ��������� �� ����, ��� ��� ������� )����� � /�����, ���!� � �� �� � �����, �� �� ����������������� � 1����$����� ��� �� 1����$����� ��� ������������ ��� �� �� �����

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 12: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 9 �� 30 �

����� ��� ����� � ������ �� ���������� ��� ��� ����� �����+���� ���$ ��, ���"� ��� �� �� ���� �#�� �� � ������� ���� �� �������� ��� ���� �$��� �� �$�� ���������, ���!� � �� �� B� � �B ��. 1998/2006 ���$ �� ��������� �������, � �+������� � �!���� ��� ����� � $���� �����+���� ���$ �� ��� � �������� � ���������� � �������� ������� ��� � ��$��� ����� � ������� De minimis.

7. H� ������ � ������� �� ���������� �����������, ��� �������� �� �� B� � ��� (�B) ����. 1828/2006 (8���� 5-9) ���"� ��� �� ���%�� � ��� $���� 16 ��� T� ���� B� � ����� 1083/2006 ��� ������?��� ��������� ��� �� �����#� �������������� �� ���� �� � ������ (*��*) ��� ��� �� ������ ���������� �����1.

5. �&�&)�& #+���&���� �������� �8� ��( �(�9�

�8( ���8( '� ��$��� ��� ����������� ����� �� ������ ��� ���������� *�!���� N ��+�� ��� 1������� ��� �� ��������� �� ���� �� ���� ����������� �� �� �� �����$��:

� /����� �������� ��������� � ���!��� ��� ��� ��������� ��� 1�������.

� ������ ��� ������� �� ����$��� ���� ��� 1����!������� ���������� B�����" � ������� (1�B�) ��� !����� ������� !����� ����$���

� �+�����, �+������� ��� ���������� �� ���������� � ����$��� ���!� � �� ��� ����$+��� ��� ��� ��� ������.

� N ��+� �� ����$��� . � ��+� �� ����$��� �� �� �� �� !�� ���� ����������� ���$��+� ����� �+� ������� �� ��������� � ��� � $ 1���!�����, ��� ����� ���� ��� ��� ��� B�!$���� 2 ��� ��� ��� ������.

� *������� �� ���!$��� ��� ���������$�� �+�������� ����� ���#�!����.

6. �#�&)�� ���*��/���&� �#���'�� - ��&+�9&�& ,���&� 6.1 /�"����;! ��<����! ��� ���%;��" � )=��� � ��>" �

��������<����! ()..�.)

�� ������� �� � �������� �!���� ���� �������� ��������� � �����:

������������������������������������������������������������

1� T�� ����������� �����!����� ��� �� �������� �������� � ������ ����� ��� �� ��� �� ������ ��� *��� �� * ������ «�.�.*.��.*», ��. J� �%���� 236, '.B. 16341 �������� *�� �, '��. 210 9949837, Q�+ 2105238967, www.esaea.gr,� e-mail: [email protected]

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 13: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 10 �� 30 �

�) H������� � ���� «���� ����»: *!��$ ��� � ������ ��� ������������������ ��� ��� � ���� ���������� �����������" ����������� .

�) H������� � ���� «� ����"<!»: *!��$ ��� � ������ ��� ������������������ ��� ��� � ���� ���������� ���������" ����������� .

�) H������� � ���� «�"�<�� -#�������!»: *!��$ ��� � ������ ��� ������������������ ��� ��� � ���� ���������� ����������� �� ������������ �� �� ������� �������� ��� ��$���� ��� �������� ��� �� )������" .

������� ��� H�������� � ����� �������� ��� ��� ������� ������� �������%���� �� �� ������� � (������ �� �) � ���� ������� ��� (������ �� ���) ���� � ������ B*/. �� ��������� ������� � ������� ��� � ���������� B*/, ��� �� ������� �� ���� � ������ B*/ ������ � � ���� ��� ���� H������� � ����.

�� �����+���� ���������� �������������" ������������� (B*/) �������$%� ��� ��� 1��$����� MM ��� ��� ��� ������.

�����<����, <� � �N �C ���! ��������<����! ���� ����! "� �=���< )� 24 «�����=�� G����$� "��C%%=�» ����� ����� � ���������! � � � ";� �C%�G�, <�=! ���%����C ������CN���� �� � ���=��O�< )�� ���"< 800/2008, P�>� 1, ��"�� 29.

6.2 )���� ���! ������<"��=� ����������=�

��� ������� ��� �������� � ����� ��� �!���$�� �� ��� ��� - �� ������� ������������, �� ������ �������������� ��� ���� � ������ �� 1���!������ ��� �������������� ��� ���!� � �� �� �����$��: 1. �N���C"���! �����������!: �� ������������ ��� ����� ��� 31.12.2011,

���� ��� � ����������� ������� �� �������������� ������� ����$����� �����$�� �� ��$������.

2. �;�! - ��< ������� �����������!: �� ������������ ��� �� �������� ��� �� $ � ��������� �� �!���$�� � . ���������R���� <�� ��� ��� ��� ��� ��<��%���, �����������! «�N���C"���!» �� ��=�����<, � ����� =! «�;�!-��< �������» �����������!.

/� ���� �������� �������� ������� �� ������� ������������, �� ������� !����� � ������� ���� ����� �/��� �� ���������� ����, ���"� ��� �� ��������� ��� ��!$���� � �� �����"���� #�!�� �� ����� ���������� , $���� � ������, �� ������ ���������� ��� ������ �� �� ���� ���� (25%) �� �.'.*. ��� ��� �� �����$ � ������� !����� ���� ��� � � �� ��� ��. /� ���� ������ �������� �������� �� ������������ ��� ���������� �� �� ������� ��� ����������� (franchising ������������ ���!��).

:�� ������ ��� � $���� & �� !����� � ����#����! �@#� ��� = ������=�%� �$ �@�� - ��$ �%���� ����� ����� = �������=�%� ����, ���! ��� �$ �� B������ ��$��� ���� ���� = ������=�%�, ��� �"� �����!���"� ����� ���"� = �������=�%� �! B������ ��$���, ���� ���� @��� ������=��.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 14: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 11 �� 30 �

*�������� � ���� ��� ��� ���������� 1��=���������� (/// �� €) � $ 1���!����� ��� � $ ��������� � ������ �� �����������.

)�(�� �/# (�/� �� €) ( ���&,���& & ( )�����& �(&�'#��(�� ��&'�&�����

���&,���&�� �#(�+&)�� �/# ( ���&,���&

(�/� �� €)

#N���C"���! �����������!

(;�! - ��< �������

�����������! ��� %��� ���� ���-

/�C�� 22.500.000,00 80% 20%

). ���� ��� 90.000.000,00 70% 30% �. ���� ��� 22.500.000,00 70% 30%

J���� ! 22.500.000,00 80% 20% �����C �%%C�� 18.000.000,00 70% 30%

/����%�� 22.500.000,00 70% 30% &<��� 22.500.000,00 80% 20%

�. �%%C�� 22.500.000,00 70% 30% ��% �<���� ! 22.500.000,00 70% 30%

E. ���� 22.500.000,00 80% 20% (. ���� 15.000.000,00 80% 20%

)���� 22.500.000,00 80% 20% ����� 130.500.000,00 80% 20%

�#(�+� 456.000.000,00 ���� ��� ��� ���������� 1��=���������� (/// �� €) � $ 1���!����� ��� � $ H������� � ���� ��� ��! �N���C"���! �����������! �� �� � �������:

)���� "� �� A� % ���" � ��C ����N;���� ��� ��C /�"����� ��<���� ��� �N���C"���! �����������!

���&,���&�� �#(�+&)�� �/# ( ���&,���&

(�/� �� €)

���� ���� (€)

� ����"<! (€)

�"�<�� - #�������! (€)

��� %��� ���� ���-

/�C�� 18.000.000,00 7.200.000,00 3.600.000,00 7.200.000,00

). ���� ��� 63.000.000,00 28.980.000,00 18.900.000,00 15.120.000,00

�. ���� ��� 15.750.000,00 7.087.500,00 1.575.000,00 7.087.500,00

J���� ! 18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 9.000.000,00

�����C �%%C�� 12.600.000,00 5.040.000,00 2.520.000,00 5.040.000,00

/����%�� 15.750.000,00 6.300.000,00 5.670.000,00 3.780.000,00

&<��� 18.000.000,00 5.400.000,00 7.200.000,00 5.400.000,00

��% �<���� ! 15.750.000,00 6.300.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00

�. �%%C�� 15.750.000,00 6.300.000,00 3.150.000,00 6.300.000,00

E. ���� 18.000.000,00 7.200.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00

(. ���� 12.000.000,00 3.600.000,00 6.000.000,00 2.400.000,00

)���� 18.000.000,00 4.500.000,00 6.300.000,00 7.200.000,00

����� 104.400.000,00 41.760.000,00 20.880.000,00 41.760.000,00

�#(�+ 345.000.000,00 134.167.500,00 90.420.000,00 120.412.500,00

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 15: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 12 �� 30 �

���� ��� ��� ���������� 1��=���������� (/// �� €) � $ 1���!����� ��� ��! �;�! – ��< ������� �����������! �� �� � ������� ��� �!��$ ��� ��� % �=� /�"����$� �� ���=�:

���&,���&�� �#(�+&)�� �/# ( ���&,���& (�/� �� €) (��� ��! �;�! - ��< ������� �����������!)

��� %��� ���� ���- /�C�� 4.500.000,00�

). ���� ��� 27.000.000,00��. ���� ��� 6.750.000,00�

J���� ! 4.500.000,00������C �%%C�� 5.400.000,00�

/����%�� 6.750.000,00�&<��� 4.500.000,00�

��% �<���� ! 6.750.000,00��. �%%C�� 6.750.000,00�E. ���� 4.500.000,00�(. ���� 3.000.000,00�

)���� 4.500.000,00������ 26.100.000,00�

�#(�+ 111.000.000,00�

�� ��������� ��� ����� �$��#�� �������� ��� �����, � �� ��� ����� 1���!������, �� ���$���� ��� �� ���� � ����!����� ���� ����+� ��������� ����������� (�!���$�� �� ��� ��� - �� �������) �� �� ������ ���� ��� � $ H������� � ����, ���� ����+� H������" � ����� , ��� ����� �+� ������� ��� �� ������ /������ /��$ ��. 6.3 �� A� >;���! ��""�� ��!

T�� ���� ������� ��� ��� ��� 1����$������, �� !���� � ���� ������ ��� ����$���� �� ��� ������ ������ �������� «/� ����� /��������� ��� � �������». �� ���=�������� ���������� �� �� ����" ��������� �� � ������� , �� �� �� �������� � $���� �� �� ��������� �� � ������ � ����������� (�!���$�� �� � ��� - �� �������): #N���C"���! �����������!: � � �� �������� ��� �������� ����������� ��$+�� �� '����� �� ��

�T'** ��� �� �'* (1��$����� MMM ��� ��� ��� ������) � � ���������� �� ��� ����� ������ �� � � � ������������

�����+����� B*/ ��� ����� H�������� � ����� � � �������� �� /���� ������� �/��� B*/ ��� �� ������� ���

��� ������� ������� � � �� �� &����������� ������������ ���!� � �� �� 1��$����� M ���

B� . (�B) 800/2008 (1��$����� IV ��� ��� ��� ������)

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 16: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 13 �� 30 �

� � �� ������ ��� �� ��"�����, �����$���� � � ��������� ����������, � � �� �������� �� �$��� ���� � $����� � ������� � � ���������� ����, ������ � ���� �� ���$ ��������� � ����

$���� ����������� � �� ����������� ��� ������ !���� ������ � � ����� ����� � ������������ �� �� ������ ������������ �� ��������� ��� �$��� ��� �� ���������� $���� �����������. ������������ ��� ������ ��� ����� $����� ����������� ���"� ��� ������������ �� ����� � $���� ���� ��+�� ��� ��$ ��� �� ���� ����$���� ������ ��� ������ � � ���� �� $����� ����������� ����� �� ������� �� �������� ��� ������� ��������� ��� �+’ ����� �� �� 1�������

� � �� �� �� ������������� ������������ ��� ����� ���%� ��� �� ��� ����$+��� ��� $����� 2. ���. 2.1, ������ 9,10,11 �� ������� ����� �����" ��� ������?��� ��������� (2004/C/244/02) (1��$����� V ��� ��� ��� ������)

� � ���������� �����������$ �� ��� �� ��� �������� ���!�� ����������� : ������� ����������, �.�., �.�., �.1.�., *.�., M.B.�.

� � ����� ������ J' � T' ���������� ��� B.J.�. � � �������� � � ��������� �� �� ����� ���� ��� ��� ���$������

�������� �� ���� �� �������������� �� ������� �������� ���� �� � ������, ��� ��� �� �� ���������� ��� � ������. Y� �������� ��� ��� ��� �� ��������� �������� �� ��� �� ������� ���� �!������� ��� ������ � ��� ��� ��������� ��� (�.�. ����������� ��� ������ ������� ���� �!������� ��� ������� ��$ ������ �����!����� �/��� �+���������� �.�.�.)

� � ����$���� ��� ��� �����$ �����$ ���� ���$ �� ��� �� ���� �������������� ��� �� ���� � ������ �� $��� �������� ��� ��������������� �� �� ����� � ��� ������� �����

� � ��������� �� �� ��� �����$ ���� ������ �� ���� ��������� ��� � ��+� ��� �� �� ��������� �� $��� �������� ��� ��������������� �� �� ����� � ��� ������� �����

� �� �� GC%% �� ;=! "�� ���������� ��<���� ��C .,..

(;�! - #�< ������� �����������!: � � �� �������� � � ������� ��� �� �� �� �������� ��� ��������

����������� ��$+�� �� '����� �� �� �T'** ��� �� �'* (��. 1��$����� MMM ��� ��� ��� ������)

� � ���������� �� ��� ����� ������ �� � � � ������������ �����+����� B*/ ��� ����� H�������� � �����

� �� �;�! �����������! � �������� �� /���� ������� �/��� B*/ ��� �� ������� ��� ��� ������� �������, �, �� ��< ������� �����������!, � �������� �� /���� ������� �/��� B*/ ��� �� ��"�� ���������� ������������

� � ���� � � ��������� �� �� ���� �� ������� ��� &����������� ����������� ���!� � �� �� 1��$����� M ��� B� . (�B) 800/2008, ����� ��� � ��#� �� �� ��� �� ��������� ��� �������� ����� ���!� � �� ��� ����$+��� ��� $����� 4 ������. 2 ����� (1��$����� MV ��� ��� ��� ������)

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 17: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 14 �� 30 �

� � ���������� ����, ������ � ���� �� ���$ ��������� � ���� $���� ����������� � �� ����������� ��� ������ !���� ������ �������/� � ����� ����� � ������������ �� �� ������ ������������ �� ��������� ��� �$��� ��� �� ���������� $���� �����������. ������������ ��� ������ ��� ����� $����� ����������� ���"� ��� ������������ �� ����� � $���� ���� ��+�� ��� ��$ ��� �� ���� ����$���� ������ ��� ������ � � ���� �� $����� ����������� ����� �� ������� �� �������� ��� ������� ��������� ��� �+’ ����� �� �� ��������. �����$ �� �� ������� ������������ ������ � ������� ��� �� �� ������������ ���� ��� � ������ �� ��� �� �� ��� ���������� ��� ����� ����

� � ���������� � � ������� ��� � ������������ �����������$ �� ��� �� ��� �������� ���!�� ����������� : ������� ����������, �.�., �.�., �.1.�., *.�., M.B.�.

� � ����� � � ��������� �� �� ������� �!�� �������� ������ J' � T' ���������� ��� B.J.�.

� � �� ������ ��� �� ��"�����, �����$���� � � ��������� ���������� (� � ��� ��� ��� ������������)

� � �� �������� �� �$��� ���� � $����� � ������� (� � ��� ��� ��� ������������)

� � �������� � � ��������� �� �� ����� ���� ��� ��� ���$������ �������� �� ���� �� �������������� �� ������� �������� ���� �� � ������, ��� ��� �� �� ���������� ��� � ������. Y� �������� ��� ��� ��� �� ��������� �������� �� ��� �� ������� ���� �!������� ��� ������ � ��� ��� ��������� ��� (�.�. ����������� ��� ������ ������� ���� �!������� ��� ������� ��$ ������ �����!����� �/��� �+���������� �.�.�.).

� � ����$���� ��� ��� �����$ �����$ ���� ���$ �� ��� �� ���� �������������� ��� �� ���� � ������ �� $��� �������� ��� ��������������� �� �� ����� � ��� ������� �����

� � ��������� �� �� ��� �����$ ������ �� ���� ��������� ��� � ��+� ��� �� �� ��������� �� $��� �������� ��� ��������������� �� �� ����� � ��� ������� �����.

� �N<� � ����> �� %��� �����;! ���C��!, >� ��;��� ���� ! ";� � ! ��! ����������! �� "�� ;��� �%����� ���C � �� �� �"�� �=���C"�� ���������� � � �������� � ������ ���� ���� ������� �� �C � �� <" ��! �� �;!.

� �� �� GC%% �� ;=! "�� ���������� ��<���� ��C .,../��< ������� ����������

���������R���� <�� ��� ��� ��� ��� ��<��%���, �����������! «�N���C"���!» �� ��=�����<, � ����� =! «�;�!-��< �������» �����������!. #� ���""�R���� <�� <%�! � ��=�;�= ���>���! �� ��% �� ��� �C>� "�� ��< ��! �����C�= ����� ���! ����������=�, �>� �����C, ����������! �� A� >;���! ���%���"<����! ��� ��""�� ��! �� ��<���""�. � "� ���� � ���� �C>� "��! ��' ���$� �� ��%�� ���>��� �� �%���" � ��! ��<����!. �����$! � "� ���� � ����

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 18: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 15 �� 30 �

� �! � � �%%���! � ��������� ���"���=�� ��� ��� ���� � ���� � �! �� ��%�� %<� ��<���M�! ��! ��<����! � � �� ��� >� ��� % ������ ��� >� ��>���� �� ����� . 7. ���*��+��&��� ���8( � ������������ �� ���=��������� �$�� ��� ������� ������� �� ������ ���������� � ������� ������ � ����� ����:

� �� ���$ �� ����$��� ��� ��������� ����$��� ���" (30.000,00 ��� 300.000,00 €) ��� �� H������� � ���� «&���������»

� �� ������ ����$��� ��� ��������� ����$��� ���" (20.000,00 ��� 300.000,00 €) ��� �� H������� � ���� «'�������» ���

� �� ������ ����$��� ��� ���� ����$��� ���" (20.000,00 ��� 100.000,00 €) ��� �� H������� � ���� «������ -)��������».

B$�� �� ����� ���������� ������ � ��������������� ��� ������ ������ �� ���=�������� ���������� ��� �������� ������������ �� ���=���������� ��� H�������� � ����� ��� ����� ���� ����$��� ������. ��� ��������� ����, ����� ��� �� �����$������� ���$ �� �� ���������� ���, � ������� � �+�������� ��� ��������������-������� �������� �� �� ��� ��� ��� ������� ������� ��� �� �� ��� ��� �����$��� ��� ������, ���������� �����������$ �� �������� ���������. '� ������� ������������ � �#�� ��� ��� ������� ������� �� ������ � ������� �� �� � ����� � �!���� � ���. 8. )/���8� �(&�'#��� - ����& '���������� -

'�������&)� �'�

8.1 )�>���$�� ��������!

�� � �������� ��� ��� ��� �����$������ �� �������� �� �+�� :

� ��� ������� ��� T� ���� *����������� B� � ����� (�B) 800/2008 ��� ��������� ��� $����� 13 �����, ��� ��� 1���!������ * ������� &����� �� - H�$��, B� ����� &����� ��, /����� &����� ��, H�������, ]������, M ��� K����, /����� ���$��, 1���� ����, J���� *����� ��� B����,

� ��� ������� ��� B� � ����� ��� � �������� ���� �� �������� (de minimis) (�B) 1998/2006 ��� �� �!������ �� $���� 87 & 88 ��� �� ����� ���� � �������� ���� �� �������� ��� ��������� �� $���� 2 ��� 3 �����, ��� ��� 1���!������ �����$ ���$��, *����� ��� K��� *�����

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 19: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 16 �� 30 �

������, ��� ������� ��� T� ���� *����������� B� � ����� (�B) 800/2008 ��� ��������� ��� $����� 14 �����, �� �������� � �������� ��� �� �$��#� ����������" ���� " "<� ��� ��! �;�!-��< ������� "���;! ��� � %� "���;! �����������! �� ��� ��� 1���!������ ��� �"���.

8.2 � � ��C ��������! – '��"�� � ���< ���"�

'� ������$ � ������� �� ��� �����" ����$��� ��� � �������� ��������� ��� �� ������ ���������� ��� � ������� ��� �� �� ��� �� �����+��� ���� " �� ��� �����" ������ ��� ������� ��� ��� ��� ������ 1����$������, ���� �� ���������:

� � ��C ��������!

) � ������ (��� �� ����������" ���� " ) �� �$�� �� $���� 13 ���

B� . (�B) 800/2008

� � ��C ��������! (�%�� ��! ��������! �=� %��� �����$� �����$�)

����N;����!

��"<��� ���� ������ () �� ���� ��� �>����) (%)

&��=���� ��""�� �� (%)

% ��������! ��� "�����! �����������!

% ��������! ��� "���;! ��� � %� "���;!

�����������!

% ���=����! ��""�� ��! ��� "�����! �����������!

% ���=����! ��""�� ��!

��� "���;! ��� � %� "���;! �����������!

��� %��� ���� ���- /�C�� 50 60 50 40

). ���� ��� 40 50 60 50

�. ���� ��� 40 50 60 50

J���� ! 50 60 50 40

/����%�� 40 50 60 50

&<��� 40 50 60 50

�. �%%C�� 50 60 50 40

��% �<���� ! 40 50 60 50

E. ���� 40 50 60 50

)���� 40 50 60 50

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 20: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 17 �� 30 �

E) � ������ (��� �� ����������" ���� " ) �� �$�� �� B� . (�B) 1998/2006

� � ��C ��������! (�%�� ��! ��������! �=� %��� �����$� �����$�)

����N;����!

��"<��� ���� ������ () �� ���� ��� �>����)

(%)

&��=���� ��""�� �� (%)

% ��������! ��� "�����! �����������!

% ��������! ��� "���;! ��� � %� "���;!

�����������!

% ���=����!

��""�� ��! ��� "�����! �����������!

% ���=����!

��""�� ��! ��� "���;! ��� � %� "���;!

�����������! �����C �%%C�� 40 50 60 50

(. ���� 40 50 60 50

����� 40 50 60 50

�) � ������ �� ����������" ���� " "<� �;=� ��� ��< �������

����������=� �� �$�� �� $���� 14 ��� B� . (�B) 800/2008

����N;����!

��"<��� ���� ������ () �� ���� ��� �>����)

(%)

&��=���� ��""�� �� (%)

% ��������! ��� "�����! �����������!

% ��������! ��� "���;! ��� � %� "���;!

�����������!

% ���=����!

��""�� ��! ��� "�����! �����������!

% ���=����!

��""�� ��! ��� "���;! ��� � %� "���;! �����������!

U%�! � ����N;����! -

25 ���$ �� ���� ��"��

��� ���$ �� ������ ��� ����������� ��� 15 ���$

�� ��� ���� � ���

100 75

�������� ���� �� T�� �� �$��#� ��� ��������� ����������, � �� ����� ���������� ��� � ������� ������ � �������������� ������ ����� (���� ���������) �/��� �$ ���. '� �$ ��� ��� �� �������������� �� �� �� �� � ��������%���� �� �� ������������$ �������� ��� ��1*, ��� �.�. �) ������ �������� ��� �'�*K *� ��� ��#� ��� ������� �� ���� � ��#�

���������� ���������, �) �� ������ �������������" �� ��� �� ����� ������� ��� �� �?����

����. �� ������������ ��� �� ���������� ��� 1������� ������ � �$ �� ����� �� ����������� ����" �������� ��� ��1* ��� ���" ���

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 21: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 18 �� 30 �

�'�*K, ��� '������ ������������������ ��� ��� �����$������ JEREMIE, �� ����� ������� ��� ���� �� '����%" . * ������� 1� ���� �� �� � �������$ �����$����� ����������� ����" �������� ��� ��1* ��� ���� ���������� �� ���� �� ��������+� ��� � $���+�� �� ����������� ����������� , ���"� ��� �� �������� ��� ������������ ��� �� ����"� �� ����� ����� �������$%���� � ������$ ��� 1*`*`'&* XVII. �����" ���� �� ��� ��������� ��� �� �C��� �"����;��� �� ����� ��������!, ���� >� ����� % ���>�� ���C ��� �%��="� ��! ��%���! �<��! ��! ��"<���! ���C��! "��� � �� ����$ ������������ � ������ � �� �� ���!� � �� ��� ����$+��� ���� �"������ �� B� � ���" 800/2008 ��� 1998/2006 � ��������. ���� ������=�� � � � ��;����� ��C����� �� � �����< ��%%�����< )�� ���"<, � �� � "��� ��""�� �� � � ����� �� � ��� "� ��� �� ����� "���<���� � � 25% � � �� A� % ���" � � � ;�� �. �������� ��������� ��� ���������� ��� � ������� (����������) ������� ����� �� �� �+!���� �� ����������" ���!� � �� �� ���%�� � ��� ��� �� ����. � �����R��<! ������"<! ��� ����� �� ���=���<!. �$ �������������� �� ������ � ���� �� ���!� �����%���� �� ���� � ����������� �� ���� �������� �� �� ������ � �� �����!�, � �� ���� �� $����� ��������������� ���� ������, ��������� �� ��� ���!�� ���������� �����������. ����������� � �� ��� ��� � ������ �� ���� � �� ���� ��� ���� ���������� �����������, �N<� � ��C���� ���=����� ��C�� �� � �� %<�= % ������"<, ��< ��� � �� �� �� ������ <�� � �C��� �� ��R���� ��� ��� �% � ���� ��! ��;�����!, �� ��!� � �!��$ �� �� �� �#�� ��� �� ����. '� ��� ����� �$ ��� ������ � ����$ ���� ��� �� �� $������. �� �$�� ���������, �!�� � ���������� ����!���� �� �� ���� ��� �� �$��#� ��� �������������� �������� ��� ��� �����, �� �� ��������� � � ����������� ���$ �� ��������� ��� �����$������ � �����!� ��� �������� �������� �� ��� ����������� �������� ��$+��� �!�� � �� ��� ��� �� ���� �$��� �"�� ���� � ������ ���������� �����������. ��"<��� ���"�� �<���� �����$������ ��������� ��� ���������� ��� �� ����������� � ���"���� ��� �� �������. B��' �+������ �� �� �� ��� � ���"���� ��� ������� ������������� (���� ��� ������������) �� ��$��%� ��� �� ������ ������������� �� ���� ��� �� � ��������� �� ����� � ��� �� ��� ��� ������� ������������� ��� ��������������� ��� �� ��������� ��� ��� �����. �� ����� ��� ������"���� � �������� ��� ������� ������������� �� ���� ��������� ��� '�$��%� �� �� ����� ���� ������!�� � ������� ���"�����, ��� �� ������ ����� ��� ������������� ����� �� ����. ���� ������"���� ���"�����, � ��� ����� �� �� ��������� �� � ����������� �� ������� ���"����� �� �� 1������� j����� ��� ������ !���� ����������� ��� �������������� ��� �����$������. �� ���=���� � �<� �, � �� "�>���! ���"�� ����=���$� ����%%��$�, �� ;� �� ����%%C�"�� ! ��� ���=����;! ����%%��"����;! ���N �;! ��>$! ��� �� % ��C ��>��C ���"�� �� � "��C ;� �� � � ����� �� � >�=� ����� %��� �����C ;� �� ��� ����� ���%;��"� "<�

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 22: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 19 �� 30 �

���� ������=�� � � ����� ���%;��"� � �������� �=� %��� �����$� �����$� ��! ����������!. 9. '��(��&�� #+���&���� ���(�#��� ��������� ����������� �� �������������� � ��� ����� �� ������ � ������� �� �� 31.12.2015. �����" ���� �� �� ���� ��� �� ����� �� �� ��������� ����� �� 30.06.2015 �� �����$� ���������� *����� ����������� - 1����������� � *����� '����������� �� ��� �$��� ��� ���������� �� �� 1�������. 10. ��&+�9&�� ��(�� & �9�,+��� ��(8( ������� �� � ��+�� ��� �����+������� ���� " ������%���� ���!� � �� �� ������"� � ������� ��� �$�� 1���!������ ��� ���$ � �!��� ��� ��� � ���� 8.1 ��� ��� ��� ������. ���������, �� �"�� "���� ;�����! ���%���"<����! �����$� ���%����:

�) ��� ��� ���C��! �� ������ ��$�� ��� ��� B� (�B) 1998/2006 ()�� ���"< De minimis), � �"�� "���� �� ������! � � �� ��C""�� !

�) ��� ��� ���C��! �� ������ ��$�� ��� ��� B� (�B) 800/2008 (�����< ��%%�����< )�� ���"<), � �"�� "���� �%���� ����! �� G %�! ��! ��<����! �� ��<���""�.

B��$ �� �����!��� ��� �� ������ ������ �� �� ���=���������� �� �� ����������, �� �� ����������� � �� ���� �� ������� � ���� " �� ��� �����$�� ���������� �����+��� ���� " :

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 23: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 20 �� 30 �

/ )�����& ��(��

��&��� ��&+�9&� ������� J ���� ���( ��&'�����#�(� ���*��+��&�� ��#

����#

����&��� ��#�&��� ����&� - #�����&��

1. )�����, ��������C���! ��� ����GC%%=� �$� ! 60% 80% 60%

2. �����"��� – �� �%��"<! 100% 100% 100%

3. ���N ���C ;�� (������%"�����! �����!) 15.000 15.000 10.000

4. �� �%��"<! ��� ��������C���! �� ������! ����GC%% �� ! ��� �� �� �<"���! ��;�����!

100% 100% 100%

5. �����$"��� ���� ��=���! 20% 20% 20%

6. ���� � ���� �����"C�=� ����NC%���! � �<����! 6.000 € 6.000 € 6.000 €

7. + ���"��< 30.000 € 30.000 € 10.000 €

8. �� G %� - �� $>��� 20.000 € 30.000 € 10.000 €

9. ��"G �%�����;! ��������! 10.000 € 10.000 € 10.000 €

10.

+��� �����;! ���C��! "<� ��� ��! �;�!- ��< ������� "���;!

�����������! (� � ��< ���"�� �<����! 25% �=� ���%;��"=� �����$� � �

����"�� � � ����� ���C �� ���� ��$�� ;�� "��C ��� ������ ��! ����������! ��� � 15% ���C ��

�� ��<"��� ;��)

40% 40% 40%

��� ��� �� �����������, � ���� ��� ��� ������������ �� ���=���������� ������� ������� ���� �����+���� ���$ �� �� ������ � ����� ����������$ �� �+�� �����: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)X(50%*�/#)}. B��$ �� ���������� ��� ����� �� �� ��������� � ������ �� ������� ������" ��� ���" �� ��������" ���� " ���$ � � �� ������� ��������� � ������������ � ���$ � $ ��������� ���$ ��. �� �����+���� ���� �� ���"� ��� �� ��� ��� ����� �+!����� ���" � ���� ��� ��� 1��$����� VII ��� ��� ��� ������. 11. #��E�+� ������8( ��� ������ ������ ����$������ μ� �� «N ���� )�������», �� ����� ���$����� ���$ �� ���������� ������� ���� �������� �� �� 1����!����� ������� B�����" � ������� ��� ������� �� )�������� * $���+��, * ���� ���������� )�����" , &���!��" ��� /����� .

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 24: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 21 �� 30 �

� ���������� �%���� ����! �� G %�! ����� �� ���=���� ��� �� ����$���� ����$��� ��� ���� ��� �����������: www.ependyseis.gr )�� ����%���� �� ����$���� ��� �� ���� ��������� ������� ��$ �� �� �+������� ��� � " ���$ �� �������� �� ����$��� �� ��������� � ��������� ��� ������� ���� ��������. ��C �� %��� ��! �"�� "����! ��! �%���� ����! �� G %�! �=� �� �C��=�, ��� ������� �� ����� ��"�� �� G %� �� �C��=�. �� �� �C���! � � >� ��� % ��> ��, >� ����� ���;! � � ��! ;� �� �� G%�>�� �%���� ���C ��� ��� ��! � ��! ;��� �� ���%�� �"��<>��"� �� �! �<� �! �� G %�! N����<! NC��% !. � N����<! NC��% ! �� GC%%���� �� ��"�� � � � ��������! ��%$��� ���� �%���� ���� � � �� G %� 1����!����� ��� ������� ���� ��� �� ���������� �������� �� ��� �����" ����$��� , ��� �������� !�����, �� ��������� � �������������$ ��������, �� � ���� �������� ������� ��� �������� ������$ ���� ��� �� ����� ������� ��� ������� � �!��� ��� � ������$ ��� 1���������� VIII, IX, X, XI ��� XII ��� ��� ��� ������. 12. �&�&)�& 9&�+������ – �&�&)�& �(�9�� ���8( &� �� ����� �� �������� �� ����$��� , ��������� � ���������� �+�������� �� ����$��� �� �� ���� � ��� �)/ �1*�, �� ��������� �� ����!����" ��� �� ��������+� ��� �Q�1*�. �+������� �� ���� �� ��� ��$���: ��� ��$� ��C�� �� ���� ������� �� �� �Q�1*� �����" ���=������� ��� �������������" ���������� �� ����$��� ���!� � �� �� � ������$ ������$!� ��� ��� 1��$����� XIII. ��� ������ ��C�� �� ���� �+������� �� ����$��� �� �$�� �� �����$�� ��������:

1. '�� ��� B��$����� ����������� 2. ���� ����� B��$����� ����������� (� � ��� ��� �!���$�� ��) 3. B��$����� ��� ������� ������� 4. �����"���� ��� ������� ������� ��� ��� � �� ��� ���� ����.

* ������$ � ���������� �+��������, �� �������� �� !�����, �� ��������, ����������� ��� �� �� �������� ��������� ���" ������$!���� ��� 1��$����� SMMM ��� ��� ��� ������. &��$ �� ����� ��� ����������� �+��������, ��������� � *�!��� N ��+�� �� ���� ��� �.1. ��� ��1*.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 25: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 22 �� 30 �

�� ���������� �� ���� � ����" � ��� ��� �� � $����� ��� ��!���� � ��+��, ����� ��������� ���������� �����, �� �� �Q�1*�. � �Q�1*� ���$ �� ������ ��� *�!���� N ��+�� �� ���������� �� �$�� ��������� ������� � ������� �� �� ��������� � !���� ��� ���� ���� � ������� � ��� ����� ���. ������ � �Q�1*� � ����" �� �$�� ���#�!�� ��� ������!���� �� �� ���������� �+�������� ��� � ��+�� ���� , ��� �� /�� �����/�� ��� �����#�� ��� ������� ���. �����" ���� �� �� ������� �� � ��+�� ��� �� �� ���������� ��� ��� ����� ����$ ���� � ������� �� ������� ��� *�!���� N ��+�� ��� 1�������. 13. ��)�+�#/��� ����# �� ���������� �� �� ������ �� �+ ��������� ��� � �� ����� �������� !����� ��� �� : � ������������� ��� ����!$���� ��� ������ ��� ����� ���� � ���� ������ �� ��� ���������$�� ��� �� ����" �� ��� �����

���� � ���������� ��� !������ ��� ���� ������ � ������� �� �� �$�� ��

��������� � �������������$ ��� ������������ ��� ����� ����. )C>� ���CG��� �=� <�=� � � ���<�� ! ���� � ��� ��! ��<N���! ;�����! ������� �� �����C����� ��� ��C�%��� ��! ��� ��� ;�� �� ������ N� ��! ����G%�>����! ��"<���! ���"�� �<����! ���C ��! ����C���! � � )$���� ��������! ��" ��=� ��<�=� ()���). * ������$, � ���������� �������������� �� ���� �������$%���� ��� 1��$����� XIV ��� ��� ��� ������. � �Q�1*� �� ���������� ����� /���������� �������� ������� ���������� ��� ����� ��� �� �������������� ������������� ��� ���$ �� ������!� ��� *�!���� N ��+��, ���"� ������ ��� �� �������� � ������. 14. ��+E� ����# �������� ��� ����� ��� �$�� ���������� �� ���� �� �� �Q�1*�. *���������� ���=�������� ��� �� ���������� ��� �������� �� �� :

� '� ���� � ������ ���������� � ��� ����������. � �+!���� ��� �� ��� �� ����������" �� ����������� �

���� " ��� �����.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 26: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 23 �� 30 �

� ����+� $����� ����������� � ���� � ��������� ��� ���������� ��� � ��������$ �� �� �+������ ��� ������������ � ���������� ��� ������� ���������� ��� ����� ���. �� ��������� ��� ���$ �� ���������� ��� ����� �� �� �� ��������� � � ���� $���� �����������, �� ������ ���’ ��$����� � ������������ � ����������� ��� ������ !���� ������ � � ����� �����. �� � � � ���� � $���� �� �� ���������� � ������������ ��� �Q�1*� �� ������� ����� ��� �+� (6) �� �� �� �� ���������� ��� �����. *������� ���� � ��� �Q�1*� � ������� ��� � ������������ ��� ����� ����������� ������������ . �� ��������� ��� � $���� �� ������������ � �� ��� � ����� ���%�� �� ���������� � �Q�1*� ���$��� $���� �� ���� ��� �������� 1������������� � ����� ����� �+������ ���������� ������$ ��� �)/ �1*� ��� �� � $����� (��� ��+�) � �� ��� ����� ��� �� ���� ��������� ��� ���������� � �������#�� �� ������������ ������ ������������ ���!� � �� �� ��������� � ��� ����� ������ �������.

B��$ �� �������� ��� �����, ���������%���� �� �#�� �� �����+��� ���� " ���, ���������������� � ��������� �����$���� ��� ��� �����$������ ��� ��������� � ��� �!����� � ������ ������������. �����" ���� ��, �� ������� �� ����������� ����� �� ����$ ���� � ������� �� ��� ����� ���������������� ��� � ��������� ��$+� ��� �!������ �� ���������� ��� !������ ��� ���� ������ � ������� �� ��� �����. /� �� �� �� �� � � ���� � �������� �� ���������� � ��� ���$ �� ����� � ������!���, � �� ������ ��� ���������$ �� �� $ � ���=��������. ������, �� �� �� �� �� � ������!��� ���� ��� �� ����� ���� ���������� ��� ������������ ���� ���� � ������� � �$�� ��� ��$������ ��������� �� ������������ �� ���=���������� (30.000,00€ ��� �� H������� � ���� «&���������» ��� 20.000,00€ ��� ��� H�������� � ����� «'�������» ��� «������ -)��������»). ����C�� ���� �� ������������ (����������) �� ������ �� ������� *����� ����������� – 1����������� ����������� � �� ������ (20) �����������" ����" �� �� ������ ������� �� ��+�� ��� ����� ����, �!�� �� ���� ��������� ���������� ������������. ���� �� $ � ������"����, � �Q�1*� ���������� �� ��� ��+� ��� ����� ��� �������� 1������������� �������� �� ���� � � ���������� ������$ ��� �� ������ ��� �������� ��!����. 15. )�E�+� ����&� '����������� ������ ������������ ��� � ������ ����� ����������� �����$������ �� �� �Q�1*�. � �� �� ��������� ��� ������� ������������ �����$%���� �� �� $���� ������������ � �� �� � �������� ����"��� .

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 27: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 24 �� 30 �

) �� ����G %� (��������) &��$ �� ������!� ��� ��!���� � ��+��, �� �� �� ��� � �������� ������������, ";��� � 100,0% ��� ������� ������������, �!�� � ���������� ����������� ������ ��������� �������� ������������ �� � �� ������ � ���� ����� ������, � ����� ��������� ���� ��� �Q�1*� �� ��$����� ������, ����$����� , ����� �� �������� ��� �����. S���� � ������$%� ��� �� ������ ��� ��������� ��� ������������ ������������, �� ���� � /��������� � �$ �� ����� ���������� ��������� ������ �� �� �� ������� �� �� �� �'�*K *�. ��� ��������� ���� � ���������� �����������, ��� ��� ��+��� ��� ������� �� �� �� �'�*K *� ���������� ���������, � ����������� $��� ��������� �������� ���� � �����$����� ��� ��� �� ��� ��������� � ��� �� ��$����� ���������� ��� ������������. �� � ������ ���������, � ����������, ����� �����!�� � �������� �� �� �Q�1*�, �!����� � �������#�� � ���� �� ��� ��� �������������� ������� ������������� ��� �� ���� ���#�!����� �� � �������� �� ������������������ ��� ��������������� ���$ �� ��� ����� �����������, $���� � �Q�1*� �� ������ �� ���������� ���$������ ��� ���������� ���������.

��������� �������� ������������ �� ���� � ������" ���� �������$ �� �$�� ������ ���#�!��� �� � �������� �� ������������������ ��� ��������������� ���$ �� ��� ����� ������ ����������� ��� ������ �� ������ ��� ��� ����. ��������� �������� �������!���� ��� ��������� ���$ �� ����� ���#�!��� ��� �� � �������� �� ������������������ ��� ��������������� ���$ �� ��� ����� �����������.

������, ��������� � �� ������ / ������� �� ��������� ��� ����� ����������� � � �� ���������� ���������, �� �������� ��� ������������ ���$ �� ���%�� � ��� B�!$���� 13 � ����� ���$ �� ��� ����� ���, � %������ �� �������� �������� ������� ������������ ����� ��� ��� �� ������ ��������� �� �#��� �����, �� ��������� ��� ��$������� ���������� ��������� ��� �!�� ��� �� �������� � �� ��� �� ��� – �#�� �����, ��� ���������, �� �� ���$����� ��������� � ��� ������� � ��������. E) ����C"���! ����G %;! 1������������ ��� ������ �� ������� �������� *�������� ����������� - 1����������� �� �����$� ���������� ��� ����������� !������ ��� ���� ������ � ������� ��, ��� ��� ���������%���� �� �#�� �� �����+��� ���� " ��� ����� ����� �� ������ ��� �������� ��� *��������, ��� � � �������� ������ ������������. ��� ��������� �����$������ ����� �� 80% ��� ������� �� ������� �������������. �) � �%��="� 1��������������� ������ �� ���������� ��� ����������� ��� �����. B��$ �� �������� ��� �����, ���������%���� �� �#�� �� �����+��� ���� " ���, � ������� �� ����������� ���, ���������������� � ��������� �����$���� ��� ��� �����$������ ��� ��������� � ��� �!����� � ������ ������������.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 28: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 25 �� 30 �

�����"C����! �����" ���� �� �� ��������� ��� � ���$ � ��� �� �� ��� ��� ����� �� �� �����$ �������� ��� �����������, � ������ ������������ �� ����������� ��� ��� �������������� ��� ��� ����������� ��� ������ ��� �����, �� ��$����� ����� �� 30.000,00 ��� �� H������� � ���� «&���������» ��� ��� 20.000,00 ��� ��� H�������� � ����� «'�������» ��� «������ - )��������». 16. �������&���&� ��# ���(�#�&)�# �'��&�# �16.1 �� � � �����! ,���� � ��� ��� � "�� � ������";� � B��$ �� ��$����� ���������� ��� ��� ������� �������, �������� ��� ������������� ��� !������ ��� ���� ������ � ������� �� (Q�*) ��� ��� �����. �� �� �� ���� ;=! �� (2) ������������� ��� ���� ������ ��� !������ � ������� �� ��� ��� ����� (�+����� ��� �� �� ������� ��������� ������������� ��� �� �����$����, ������� ��� ����� � �����, ��������� �� ����� ���) ��� �!�� �� �� ������� � �����!��� � ����������� �� �����" � ��� �� ���=�������� � ��+�� ��� ����� ��� 1�������. �� �$�� ��������� ��� �������� ������ ������������ ������ � �������������� �����"� ��� �����"� � � ��������� ��� ������������ ��� �������" ���� � �� �������� �� ���� ��� ���� ����� ��� ��������. '� ������ ������������ !������ ��� ���� ������ � ������� �� ������ � ��������� ��� �Q�1*� (������ ������) ��� �� ������� �� ��+�� ��� �����, ��� ���� ��������� �$��� ��� *�!���� N ��+��, ������������ ��� � �� ��� �����$��� ��� ���� ��������, �� �� ��$����� ���������� � �� �� �Q�1*� !��� ��� �� ������ � �� �� ���$ ��������� ���������� �������������$ (����!���� ���������" , ��� ���� ���������!�� ���.) �����" ���� ��:

- /� �� ���� ���� ������ ��+���� ��� ��������� �� ������������ �� ���=����������.

- ����!��$ �� ����" ���� " ����+� �� ��������" ���� " ��� �� ���� � ����G����� � 25% ��� ��������� �� �� ������ ���=����������.

- ��� ����������� � ������������ � ���=�������� �� ������ � ����� ��� �� ������� ������$ ��� ���$ �� ��������" ���� " .

- /� �� ���� ���� ������ ������� ��� �� ����$ ������������ �� ���=���������� �$�� �� 30.000,00 ��� �� H������� � ���� «&���������» ��� �� 20.000,00 ��� ��� H�������� � ����� «'�������» ��� «������ -)��������».

- ������ ����������, � ����� �� �� �������� �� ����������� $��� �������� ��� ��������� �� !������ ��� ���� ������ � ������� �� ��� ��$����� ���$ �� �� �� ���$ ����� ������������, � �����" ���� ��� ������ �����������/������������ ��� �+��$%���� ��������� �� ���.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 29: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 26 �� 30 �

- ������ ���$ �� �� ��, ��� �� ����� �������" ���� �� �� /�������� ���$ �� ������� ��������� �����������, ��������$ ��:

1. �+�������� �������� ��� � $���� ��� ��� ����� 2. � �$������ ��� ���� B�������� /��� " 3. ���� �� ���� 1������!� 4. ���� �� ���� ����� 5. ���� ������� � ���!������$ �������������$ 6. ����$������ ��� ���� � �� �������� �� ����� �� ��

��������� � ������ (&� $�� &�������) 7. ����$������ ��� ���� � �� �������� (�� �� ���!���+� ��� 4��

���������-������ � �����), �� ����� �� �� ��������� � �� ���� ����� ���$ �� (�� ����� '���)

�� �� �� �����������, �� ������� ������� �������� ��������� ������������, � �����" ���� ��� ������ �����������/������������ ��� �+��$%���� ��������� �� ���.

�����" ���� ��, �� ���$ �� ��� �!���� ��� ������� �� ��� �������������� �� *��*, �� �� ���� � ����!��� ��� �� $��� ��������� ���� " , ���� � ���" ���� �� ����� ���� �� ������ ��� !������ � ������� ��. �� �������� ��� *��* �� ����$%���� � � ������ ����������$ ��� ��� ����� ������ ���$ ������ � ���������� �� ���� ��!$����. Y����, � ����+� ���� �� ������ � ����������� ���$ �� ���������� - �����������. 16.2 + ��;! �� � � �����!

� �Q�1*� �+��$%�� ��� ����� ��/���������� �������� ��� ���" ��� ���� � ������ ��� 1������� ��� �!���� �� �$��� !����� ������������� !������ ��� ���� ������ � ������� ��. � �������$, �+��$%�� ��� ����$ �� ��!��� ���:

� *����� ������ �� ����� � *����� ������ ������"��� � 1��$���� ����������� ��� ����� ��� ��� 3 �� �� (����������) � &������� ��� ����� �/��� ������ ���!�� ��� ����������� � &������� ��������� / ��������� �� ����� � *����� �������������� �������� � � �� ��������� � ���$�����

�����%���� �� ������ (�� ��������� ���$������ �����%���� �� ������ �� ���������� �����������. ������ ���� � �����" ���� ��� ������ �����������/������������ ��� �+��$%���� ��������� �� ���)

� *����� ����� ����������� �/��� ���� �����$������ �+����� ��� �� ������������� ��� ���!�������� ������"� �� �������� �����+������� ��� �� � ��� � ���� �� ���������� �� �� �����+������ ��� ��� ������� �������. T�� �����, � �Q�1*� ���������� ������$ ��� �������� 1�������������, � ����� ��� � �������� ��� �� ������ �����#� � �� ��� ����� ��� �� ������ �������� ��!����.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 30: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 27 �� 30 �

T�� �$�� $��� ���� �������$ ���� � �������� 1�������������, ����� ��������� �� ������� �������" ��� �Q�1*�. 17. ��&����� ��)�+�#/���� &� ��!��� ��� T� ���� T�������� ��� ����� ��$����� � �)/ �1*�, �������o� ��� ��������/�� 1������������� �� ���� ��� 1����$������. ��� ��!��� ���� �� ������$!� ��� �� ����������� ��� ��������� ��� �� ���%� ��� �� ���� ���. &��� ��� ��������� 1������������� �� �������� #�!�� �� �� �� ������� ��� ��$����� 1���!������, ��� �Q�1*� ��� �� ������ ����� ��� ��� �)/ �1*�. 18. ��,�� �+�)+��8��� ���8( *�!��� ����������� ��������� �� �� T� �� T�������� ��� ����� ��$����� � �)/ �1*� ��� ��������$ �� �� �� ��� �� ���������� � ���� ��� 1����$������, �� ����� ���� ������!��� �� �� �Q�1*�. ��!��� ���� �� ��������$ �� �� ��� �� �� �������� �� ���������� � ���� � $ 1���!�����, ��� ��� ����, *Q&, �����$ ��������� � ���=�������� ��� � �������� ������ ���$ � ���"� ��� ����� ���=�������� ��� ������������ ������ ���$ �. 19. �&�&)�&�� ��)�+�#/���� �� ��( �+�)+��8��

��� ��9�� – #��'��8��&� �(&�'#��(8( ��&'�&����8( 19.1 #� ���$���! ����� ��=�

1. ������������ �� ����� ��� ������ �� ������� , ���$ �� � ��+� ����

��� ��� ���� (3) �� �� ���$ �� �� ������� �� ����������� ��� ����� ������ � ����� ��� �����$�� ������"����:

�) K� ����� ���� ���� ��� � ��+�� �) K� �� �������� �� ���������� ������������ ��� ��� �����,

���� � �� ������ ���� � ������ ���� ��� �������� ��� �� !����$ !�� �� �

�) K� �� ������ �� ���������� ��� ����������� ���� � �� ������ ���� � ������ ���� ��� �������� ��� �� !����$ !�� �� �. ���� ������"���� ����� ���������� � ������� ��� �Q�1*� ��� ���� �� ���� � ������#�� ��� ������� ��� ����� ���$ �� �������� ��� ���������� ��� �����.

�) K� �� �������$%�� ��� ����������� ��� �$��� ����������$ �������� ��� ���� � �������, ���� �$ ���$ � ������������ �� $��� (����� � ��������� ��� �������) ��������� ��� !���� ��� � $����� �+���, ��� � ������� � ��� ��� �+��������� ���

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 31: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 28 �� 30 �

����������� ����������� ��� �����������2, �� ��������� � ����������� ��� � �����$������ ���� � �� �+� (6) �� " ��� ������ ��������.

�� �$�� ���������, � /���������, ���!� � �� �� $���� 57 ��� B� � ����� 1083/2006, ����������� ��� ����!$���� �� � �� ���" (3) ��" �� �� ���������� ��� ��$+��, � � ��� ��$+� �� ���� ������� ���� ���� �����������:

�) � ����� �����$%�� �� !��� ��� � ���� ���� ���������� ��� � ������� ������������ ���� ������ �� ���������� � ������ !���� �) � ����� �������� ���� �� ������ ��� !��� ��� ��������� ��������� �������� ���� �� �� ����� ��� ����������� �������������

2. �� ������������-/��������� ��� �� ���� ��� �� ��$����� �� �����������:

�) ����� � ������� ��� ������� ��� �� ������ ��� *�!���� N ��+�� !���� � �����$��� ���$ ����������� ���� �� ��������/�������� ���� �� ���� �� ���� �� ������ � �� ������$ ���������� ����. �+����� ��� �� ��������� �� ����� �� ������� �� �� ������� �� � ���$�� ��� ��� S������������ *+�" *�� " ��� �� �������$���� ��� ����� ������ ��������.

�) ����� � ������� ��� ������� ��� ������� ��� �� ������ ��� *�!���� N ��+�� !���� � ������" �� ����� � �� �� ��� ��� � ���������� ��� �����. ������� �� ���� �� �� �� ��� �� ������ ��� ����������� ��� ����������� ��� ���� ��������� � ������� � ��� � ���� � ��� �� ������ �� �� � ��+�� ������ �� ��� ���������.

3. �� ������������ ��� �� � ������� , ���$ �� ���������� ��� �����

���$ ��� ��� ���� (3) �� �� �� �� ������� �� �����������, �������� ��� � ������� �������� ��� �Q�1*� � �� ����������� $��� !���� ������� ��� �� ��������� ��� ������+�� �� �� ��" ��� �����" ���� ��� �����$������.

4. U%� �� ����� % �����C ��� ����������C �� ����� �=� �����$�

� � ;�� � ��� ����� ��< ��� ���������� �� ������ "����� ��>Z <%� �� ��C����� � � ;�� �, �%%C ��� ��� ���;���� ��� �;�� (10) ��<��� ��< ��� �"�� "���� ����G %�! ��! ��%������! �<��! ��! ���� ������! ��� ��>����� ��� ��C>��� �=� ��" ��=� ��C�=� � � ��" �� � � �=� ��" ��=� ��C�=� ��! ���=��O��! [�=��!, �N<� � R���>�� ������<! ;%��� !.

������������������������������������������������������������

2 '� �����$ � �� ������ � ���" � ��� �� )����� � ������ ��� (. 1599/86 �� �� � ���� ��� ������!�� �� �� ���� �������� ��� ���������. �����" ���� �� ���$ �� ���������� �������������� ���$ �� ���������� ��� ��$+�� �� ���� � ��������������� ��������������� ������� ��� �� �+�������� ��� ������� �� � �����

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 32: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 29 �� 30 �

19.2 #� ���$���! ��" ��<����!

&� �� ���������� ��� ����� ��� ��� ���� (3) ��� �� �� ������� �� ����������� ��� !������ ��� ���� ������ � ������� �� � ��� ����� ����������� �� �$�� �� B� � ��� (�B)1828/2006 ��� �.�. � ����������� �� ��!� �� ������ ��� ����������� ��� �� ����� � �������� ���!� � �� ��� ���������!�� ��� �� ��� ���������� �� �� �Q�1*�. )���������� ������ � ������� �������� ��� ����������� ��� ������� ��� ��� ����� ������� �����. 19.3 ��;���� ������! �� ���$��=� ����� ��=�

� �Q�1*� � �����$ �� ��� ��� � �������, �� ������ ������� ��� ��� �� ������������� ��� ������� �� ������"��� �� ��������� ���$ �� ���������� ��� ��� ����� ��� � ����" �� ������$ �� �)/ �1*�. � �Q�1*� ����� ������ ����������� !������� �� ���� ��� ��� �������� ���$ �� ���������� �� ���� . ������������� ��� ������� �� � ����� ��� ����" ��������� �� ��������� �� � ������� �� ���� ����������$ �� ���������� ���������� �$��� �� �������� �� �� �� ��������� �������������" � �$��� ������������ �������� �$��� ������ � . /�������������$ �� �� �� �� � �� �� ������� ���������� �� �� �Q�1*�, �� �� �)/ �1*�, � ��� $��� ��� � ��� ���� ���� /������� � ��� ������?��� N ����. ���������, � �)/ �1*� ���� �� �������� ��� ������� �� � � ��������������" ���$ ��� �������� � ��� ������ ���$ �� ���������� ������� �����. T�� �� ���������� ���������� � ���������� ����������� � ����$���� � �������$ �� �+��:

� /��������� � ��������� � ������ !��������� ��� ��������� ��� �� ����������� ��� ������ �����������.

� )����� � ������ ������� �� ��������� ��� ��������� �� ������"� � �������.

19.4 ���G %� ���$��=�

�� ��������� ����������� ��� �� ������� �� � �����, �!���%� ��� �� ��������� �� �� ���� ���� � ��+�� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ������ ���"����, ��� � � ������� ������ � �������!� ��� ������������� ������� ������������.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 33: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

������ �������� «�� ������ ��� ��� �������� ..�. � � �������� � � ����� �� �! � "��! ���� ����! – � ����" � – �"� �� � – #������$� �� �%���� � � ��� 2007-2013»

������ 30 �� 30 �

20. )�+���� ������8(

1*`*`'&* M �`�M B*M �)K'&��M�

1*`*`'&* MM �`M�&�� �1Mk�qM&YK B*/ - NACE 2008 B*M �'*H&M� *)'YK *K* 1�`MQ�`�M*

1*`*`'&* III B`M'`M* /M*SY`M�&�) 1*`*`'&* IV �`M�&�� 'YK &&�

1*`*`'&* V *1��1*�&* 'YK B*'�)H)K'`MYK T`*&&YK '� �)`Y1*xB� �1M'`�1� 2004/C/244/02, �`M�&�� 1`�Jk&*'MB� �1MS�M`��

1*`*`'&* VM �)�'&* TM* '�K �k�TS� �Y`�)�� B`*'MBYK �KM�S)��YK

1*`*`'&* VMI �1Mk�qM&�� /*1*K�� �)&QYK* &� '�K B*K�KM�&� DE MINIMIS B*M '�K T�KMB� *1*kk*B'MB� B*K�KM�&� �B*M �1Mk�qM&�M '`�1�M �q�Qk�� *)'YK

1*`*`'&* VIIM

1MK*B*� *. �'*M`�M �Q�1*� - �&�M* �K&�`Y�� B�MK�) B*M )1�J�k� �1�K/)'MBYK 1`�'*��YK

1MK*B*� J. 1�`MQ�`�M�� - �&�M* �K&�`Y�� B�MK�)

1*`*`'&* MS )1�J�k 1`�'*��YK

1*`*`'&* X )1�/�MT&* �K')1�) )1�J�k� 1`�'*�� B*M �`M�&�K�� S`�M&�� �1M�&*K��M� TM* ' �Y�' )1�J�k '� 1`�'*��

1*`*`THMA XM *1*M'�)&�K* /MB*M�k�T'MB* )1�J�k� 1*`*`'&* XIM )1�/�MT&*'* B�M&�K�) )1�)H)KYK /kY��YK 1*`*`'&* XIMM �()%�#� %(��!� $�# �#��#$��#� �r#%_%�&�&� 1*`*`'&* XIV� 1*`*B�k�)H� �`TYK

1*`*`'&* XV�B*'*k�T�� �K/�MB'MBYK 1*`*/�'�YK TM* 'K )k�1�M� Q)�MB�) B*M �MB�K�&MB�) *K'MB�M&�K�) �1Mk�qM&YK /*1*KYK

1*`*`'&* XVM� *1*M'�)&�K* /MB*M�k�T'MB* TM* 'K B*'*J�k '� �1MS�`T��

��(�(�&)� XVII

�!��#$�#$%� �#!�$�� �"! �(%�(�))��"! '(&)��%%#$%!%)#$"! �(��_�#"! �%� ���� �%� �'%�! �'��#����# )� �$%�% �&! ��%��&(#r& �&� �!����r&� �"! )#$(%)���#"! ��#'�#(&��"!, $�]"� $�# �"! �(��_�#"! �%� '(&)��%�%�%�!��# ��% �)#�"� �]!#$%�� �%(%��

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 34: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������1���3�

����� &

���& )& �#(����&�

�&()� ���9������ ��8( )& �#(����8( *��� ������� �� ���, ����!������� � ������ ������ ���� � � �����,

����������$ � �+$����� �� �� ������������� ���� ��� �� ���� ������������, � ����� ���%���� �� �� ��$��� ��� ��� �$�� ������������ 1������� ��� �� �� ������ � ��� �� ������ ��� ����������� ����������� ��� ���������� ����������� ��� �������.

*��* 8���� �� � ������. � ��� � �!������ �� $���� �� �� ����� �/��� ������������ � ������ (���������� ����� ��� �����) �/��� #�����/ ������/ � ������ �.��. � �������

*����� ����������� – 1����������� /��� "

*����� ��� ���������� ��� ������������ ��� �Q�1*� ��� �� ���������� ��� ����������� ��� !������ ��� ���� ������ � ������� �� ��� ����� ���.

* $����� �������!� �� ����������� � ���� ��� ��������� �� ���" �� �� ��� �� ��� �� ���� �����.

*1M� *��� 1�����������: �� ���, ����!������� � ������ ������ ���� � !�����, ��� ���%���� �� �� ��$��� ��� ��� �� ����������� ������$��� ���� " ��� ������� ��������, ��� ����������� ��� �������� �� �B

*1 8+� �� 1������������: &�� �� ��� ������������� ��� ����������� ��� ������� �������������� 1����$������ ��� ���� ���������� ��� ����������� ������ ��� ��������$ �� ��$�� ��$+�� �� ������ �����%� ��� ����+� ����.

*���������� B�������� 1��

B$�� ���$ � ��� ����� �� � ��������� ���� �+��� �������� ���? , ���� � ��������, ���!� � �� ���� ���� ��� �������� �������� � ��!���� �� �� ����� � ���!���� � ��������� ��� ���$ ��.

/* /������������ *���: �� ���, ����!������� � ������ ������ ���� � ������� � �������� !�����, ��� ���%���� �� �� ��$��� ��� ��� �� ���������� ��� �������������� �����$������.

/����� /��$ � B$�� ������ �� ���!��$ ��� ������������ ��$+�� �� �� ������ ���=��������, �� ���=�������� ����!������" � �����" ���" � �� ���=�������� �� ������?�" B�� ����� ��� ������� �� ����������" ������ ��� ��� '������ �� ����, ���"� ��� �$�� ������� ���$ �. B$�� ��������� ��� ������������ �� �� ���=�������� ��$+�� !���� � � "��� ��� ������� �����, ���� � ����������� ����!������" � �����" ���" � !���� ��� ������� ����� ��� � ����� ���!� � μ� �� ������ 2004/18/EB ��� ������?��� B�� �������� ��� ��� ����������, ��� 31�� &������ 2004, ���� �� �� ����� �� ���������" �� �#�� ������� ����$��� ���� , ��������" ��� �������" ������ �� �����!���� ���$ �.

/������ ����� /������

������� ��� �� ��� � ������ ��� B�� ������ ��� �� ���� ���������� �� � � ���� � ��$+�, ��� ������� ���

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 35: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������2���3�

���������������� ��� �� �� ������������$ 1����$����� ��� ������� 2007-2013 � ����� �� �� � $���� ��� ���$����� ��� �������" ����.

/��������� /������ � �������� ���� ����, !����� � ����������, ������� ��� �� � ��+� � �� � ��+� ��� ��������� ��$+�� . ��� ������� �� ������"�� � ������� �� $��� ��� $����� 87 ��� �� �����, �� ���������� �� �� ������� � ��������� ������������ ��� ������� ���� ��� � ���� ��� ����$ �� ������ � ������.

�� ������?�� N ��� E��. �������� ������?�� �������� �1 ������������ 1�������: N����!� �� ����� ����$������ �� ��

)�������� ���� ����� ��� ���� ����" ��� ����� ���� �� �� �������� ��� �� ����� ������%�� μ�� � ����+���� ���������� μ� �� ����� � � �� ������� �� ��� ������������� , ��� �� ���������� μ� �� �� ����� � � '������ �, ��� ��������� ��� ����� «��������» ��� ��������� ��� �� ������������$ 1����$����� «1��������������» ��� «1����$��� ��� ���!��� � $���+� 2007-2013», μ� �� �� ����� ��� '������ �� ���� ��� ��� �'1*.

�1*� ������������ 1������� «* ���� ���������-�����������������»

��1* �� �� ��������� 1������ * �!��$�: '� �����!� ��� �������%���� �� �� )�������� ���� ����� ��� ���� ����" �� ��$���� μ� �� �������� �� ������?�" B�� ����� (�!�+�� ��������) ��� �� ����� �������� ���� � �!��$� ��� �� ��� ��� ��� ��������������� ��� ������?��� '������ 1���!�������� * $���+�� (�'1*), ��� ������?��� B�� � ���� '������ (�B') ��� ��� '������ �� ����.

�)/ �1*� ������ )������� /���������� ��� �1 «* ���� ���������-�����������������»

�Q/

� ��$����� Q����� /����������, �� ���%���� ��� K.3614/07 ($���� 4 ���. 4�): B$�� ������� � �������� !����� � ��������, � ����� � ����� �� �� ���� � �������������� ����� � ����� ������������, ��� ������� ������ �� ��� ��������� ���� ������� ����� �� ����� μ� ����������� ��� �������� ��$+���. Y� � ��$����� !����� ����������� �� ���� � �������� ���� ������ ��������� ������� �� ������������� ���������, � � ����+���� � " ��� �������� �'*, ���$ �� ����� ������ ���������� ��� � ������, ����+� $��� , ������ � ������ ��� ��� �����$�� ���=��������: �) � ���� !���������� ��� � ������� ��������� �� �!��$ �� ��� ���$ ��� ��� �� ���������� ��� ���� ����� ���������� ��� ����� ��� �� ��� � ������, �) � �������� �������� ��� ����� ��� �!��$ �� � ������� � ��� �����$������ � ������� ���. ��� ��������� ��� � � ��$����� !����� ���������� ���$ �� ����� ������ ����������, ���������� �� �#� �������� � $�����. ������� � $����� �����$!���� ����+� ��� ������� �������������� ����� ��� ��� � ��$����� !���� �����������.

�Q�1*� � ��$����� !����� ����������� ��� �������������� 1����$������ * ���� ��������� ��� ����������������� 2007-2013 (�1*K MM)

€ ���"

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 36: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������3���3�

M������� ���������

�� �� �� ��� ��� �����$���� � /��������� �� ����$ ��� �� ��������� � � ����� ��� �������%���� �� �� $������� ����� ���������� ��� �� ������

j��� ��������� '� ��� ��� �����$���� �+ ���� (����� �� ����) ��� � �� /��������� ��� �� ��������� ��� �����

�1� ���������� � 1����!����� �������: �� �����!����� ������� ��� )��������� * $���+��, * ���� ����������, &���!��" , )�����" ��� /����� ��� ����� ��������� ��� �� ������ � ��� �!���� 1����$����� ��� ��$����, ��� ��� ������ ��� ��� ������� ��� ��� �� 1������� /������ ��� ����� . '� � ����, ��� �� ���� � ��� /* � ��� �Q/ ��������� ��� ��� �1�.

1�B�

1����!����� �����μ� B�����" � ������� : �� �����!����� �����μ� ��� )��������� * $���+��, * ���� ����������, &���!��" , )�����" ��� /����� , ��� ����� ��������� ��� �� ������ � ��� �!���� 1����$μμ��� ��� ��$����, ��� ��� ������ ��� ��� ������� μ�� ��� �� 1����μμ� /�μ���� ��� ����� .

1�������� B$�� ���$���� ��$��+�� ��� ��� ������ ������� � ����� ��������� �� ��$+� � ���$���#� ���� ������ !���� ��� � ����� %���" �� � � ������� � %���"��� �� �� �� ���=�������� ��� ������?��� N ����, μ� �� ���������� ��� ��� ���� ���=�������� ������������� ���$ ��.

1/� 1������� /������ ��� ����� 1�$+�/N��� �1*�

N��� � ��$�� ���� ��� ������� ��� �� �� ������������� ���� ��� ������� �������������� �����$������ � �� ���� � ���, ���!� � μ� �������� ��� ������%� ��� �� �� �������� �������������� ��� �������� ��� �� � � � ������������ �����������, �������� �� � ���������� �� ����� ��� 8+� � 1������������ μ� �� ����� �����%� ���.

�*� ��������� *�!��� N���� �/� ������� /���������� ��� ������� )1**K )�������� * $���+��, * ���� ����������, &���!��" , )�����"

��� /����� )1*�)/ ��!��� 14053/�)�1749/27.03.08 (Q�B 540J) ��� )�������

���� ����� ��� ���� ����" , ������� � �� �!������ ��� $����� 2 ��� K.3614/07, �� �� ����� ���������%� ��� �� ������� �� �� ��� ���������� /���������� �� ������������" ��������$�� ��� ��1*, ��� ������.

Q����� �������������

'� )�������� � � 1���!�����, � ������ ���� �� ���� � ������� �� ����"��� ��� ��������� � ��� � ��$���� !���� ����������� ��� ��������� ��$+�� ������" � ������� .

Q����� ��� ��� ����� / Q����� ����������

8�����, � ��������� ����� �������!�� �� ��������� ��� ������� �� ������"�� � ������� �� $��� ��� $����� 87 ��� �� �����.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 37: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����� &I

��&��� ��&+�9&8( )� - NACE 2008

)& ��/&�� #�8( ( ���&,���&�

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 38: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

���������� ����B� �����������* ������� &����� ��- H�$�� (1)

B. &����� �� (2)/. &����� �� (3)

]������ (4)�����$ ���$�� (5)

H������� (6)M �� (7)

/. ���$�� (8)1���� ���� (9)

J. *����� (10)K. *����� (11)

B���� (12)*����� (13)

������ ����� �����������

��C � 1 �0 23

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 39: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

07.2

�E0

��E�

μ�

����

����

*�

�

CC��

�*

��

��

��

��

��

�H

�A

08.0

_��

��

����

�� C

��μ

��

��

��

��

�H

H�

A�

E0��

E� �

��D�

09.0

��

����

����

��;�

��

����

�0��

���

�E0�

�E��

��

��

��

��

�H

H�

A�

���

����

����

;� �

���

�� �

� ��

��

� �E

�*

�� C

�+��

+��

10H

��μ�

��

��

�D μ

*�

10.5

2�

��

*��

��

*��

��

��

��

��

��

��

�A

10.7

1�

����

��

· ��

�*

�� �

*�

��

����

� v

���

�C

����

���

��

��

��

��

��

�A

10.7

2�

��

*��

�E

�μ�

���

�� μ

���

�0�*

�· �

��

*��

��

����

��

*�

����

� v

���

�C

����

���

��

H�

��

��

��

�A

10.7

3�

��

*��

μ�

���

���,

Cv

���

�, �

����

���

�� �

�0μ

��*

� C

���*

���

���

J0��

*�

��

��

��

��

��

��

A10

.82

��

�*

�� �

���

�, �

���C

���

��

v�

�*

���

��

�H

��

��

��

�H

A10

.85

��

�*

�� ;

���μ

*�

���μ

��*

� �

� D�

���

��

��

��

��

��

��

HA

10.8

6�

��

*��

�μ�

����

���

�μ;�

*�

��

���

��μ

��*

� ��

���

D��

��

���

�����

��

���D

��

��

��

��

��

��

�H

A10

.89

��

�*

�� �

CC*

� ��

���

���

��D�

� �

.�.�

..

��

��

��

��

��

�H

A11

���

����

11.0

1�

�0�

�E�

, �

�+

���μ

0� �

��μ�

E�

C���

C���

*�

���

��

��

��

��

��

��

�H

A11

.05

w�+�

���

��

��

��

��

��

HA

11.0

7�

��

*��

3��

����

�· �

��

*��

�

CC�

���

����

� �

� �CC

*�

�μD�

C*

μ;�*

� ��

���

��

��

��

��

��

��

A13

��

�*

�� �

C*��

�^D

����

����

��

�C�

�13

.10

���

��

���

�� �

� �

�μ�

���

���

�D�

����

� ��

��

H�

�H

��

H�

H�

�H

A13

.20

xD

���

�C*

���^

D��

����

���

� �C

��

H�

��

��

H�

H�

�H

A13

.30

��C�

���

� ��

� (D

�� �

��μ

) �D

����

����

��

���

J0��

*�

H�

��

��

H�

H�

�H

A

13.9

1$

��

����

�C�

���

� �D

�μ�

�*�

�� �

D�μ

��*

� �

C;E�

� ��

��;

H�

��

��

H�

��

�H

A

13.9

2$

��

����

;��

�μ*

� �C

*��

�^D

����

����

��

����

�, �

��0�

0 ��

��μ

�H

��

��

�H

��

��

HA

13.9

3$

��

����

�C

���

�� �

�C�μ

���

H�

��

��

H�

H�

�H

A

13.9

4$

��

����

���

���

� �

� C��

���

����

���

�, �

���

�*�

�� �

����

��

H�

��

��

��

H�

�H

A

��� ����� NACE

A.

� �

����

�J�

����

��

09

.90.

11

���

����

��

���

� �

��

� �

�J��� NACE

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)

�J�

����

��

08

.92

2 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 40: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

��� ����� NACE

A.

� �

����

���

����

��

���

� �

��

� �

�J��� NACE

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)

13.9

5$

��

����

μ�

�D�

μ;�*

� ��

���

�� �

��J0

��*

� �

0 μ�

�D

�μ;�

��, �

��0�

0 �

���

�μ�

H

��

��

�H

�H

��

HA

13.9

6$

��

����

�CC

*�

����

���

� �

� 8��

�

����

� �C

*��

�^D

����

����

��

����

�H

��

��

�H

�H

��

HA

13.9

9$

��

����

�CC

*�

�D�

����

����

� �

��J0

��*

� �

.�.�

..

H�

��

��

H�

H�

�H

�14

$�

���

�� �

���

� ;�

����

�14

.11

$�

���

�� �

��μ�

���*

� ��

��μ�

�*�

H�

��

��

�H

��

�H

A14

.12

$�

���

�� �

���μ

��*

� ��

��

�H

�H

��

��

H�

��

HA

14.1

3$

��

����

�CC

*�

�E*

����

���

����

�*

�H

�H

��

��

H�

��

HA

14.1

4$

��

����

��*

����

*�

H�

HH

��

HH

��

�H

A14

.19

$�

���

�� �

CC*

� ��

��μ�

�*�

�� �

E��

��

*�

;���

���

H�

HH

��

�H

��

�H

A14

.20

$�

���

�� �

����

�*�

����

�H

��

H�

�H

H�

��

�A

14.3

1$

��

����

���

��

�C�

���

��

� �

C��

�C;

E��

�� �

C;E�

� ��

��;

H�

HH

��

HH

��

�H

A14

.39

$�

���

�� �

CC*

� �

C���

��

����

� �

� ���

��

�C;

E��

����

;H

�H

H�

�H

H�

��

�A

15H

��μ�

��

�;

�μ�

�� �

� �

��μ�

���*

� ��

���

15.1

1$

���

��

� �;3

� �;

�μ�

��· �

���

��

� 8D

� ��

���

���

�H

��

H�

�H

H�

��

�A

15.1

2$

��

����

���

��

�E�

����

(�

����

���)

, ��

���

� �

� ��

0�

*�

����

�, �

���

� ��

C��

��

� �

� ��

�

���

H�

HH

��

�H

��

�H

A15

.20

$�

���

�� �

���

��

*�

H�

�H

��

�H

��

�H

A

16H

��μ�

��

E�

C��

�� �

��

����

���

J0��

*�

�0

E�C�

��

D�C

C0,

���0

� �

0 ;�

��C

· ��

���

�� �

���

� �

C+�

���

��

���

���

C���

����

16.1

0�

��0�

��μ

, �C�

���μ

� �μ�

����

μ0�

E�C�

��

H�

��

��

��

��

HA

16.2

1$

��

����

��

���C

C���

� (�

0���

-�

C�;

) ��

�CC

*�

�C

���

μ�

8���

��

E�C�

�H

��

��

��

��

�H

A16

.22

$�

���

�� �

���

μ�C�

���μ

��*

� �

�;�

*�

��

�;�

H�

��

��

��

��

HA

16.2

3$

��

����

�CC

*�

E�C�

����

���

���

J0��

*�

����

��μ�

���

�H

��

��

��

��

�H

A16

.24

$�

���

�� E

�C��

*�

�μ�

����

�

��8�

��*�

�H

��

��

H�

��

�H

A

16.2

9$

��

����

�CC

*�

���

J0��

*�

�0

E�C�

· ��

���

�� �

���

� �

0 D�

CC0

�� �

���

� �

C+�

���

�� �

��

���

C���

����

�H

�H

��

��

��

�H

A17

'�

���

��

��

��

���

�� �

�����

*�

���

J0��

*�

17.1

1�

��

*��

��

���

�C��

��

H�

H�

��

��

HH

�A

17.1

2$

��

����

��

����

�� �

���

����

�H

�H

��

��

�H

H�

A

17.2

1$

��

����

��μ

���

����

� �

����

� �

� ��

����

�� �

�μ�

����

�

��8�

��*�

�0

���

��

��

�0��

�H

HH

��

��

�H

H�

A

17.2

2$

��

����

���

���*

� ��

���

����

���

���

���,

���

��

����

����

��

��

���

���

C;�

��

H�

H�

��

��

HH

�A

3 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 41: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

��� ����� NACE

A.

� �

����

���

����

��

���

� �

��

� �

�J��� NACE

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)

17.2

3$

��

����

���

��

���

��*

C� �

� (�

����

��)

�H

�H

��

��

�H

H�

A17

.24

$�

���

�� �

����

� ��

��

����

����

��

�*�

(��

���

� �

)�

H�

H�

��

��

HH

�A

17.2

9$

��

����

�CC

*�

����

� �

0 �

�� �

� �

��0

���

H�

H�

��

��

HH

�A

18�

����

���

�� �

��

��

*��

���

����

��μ

μ;�*

� μ;

�*�

18.1

1�

����

*��

�D�

�

�*�

��

�H

��

��

��

�H

A18

.12

\CC

�� �

����

*���

;� �

���

���0

����

��

��

H�

��

��

��

HA

18.1

3�

���

�� �

� �

����

���

*��

� �

� ���

����

D��

μ;�

*�

��

�H

��

��

��

�H

A18

.14

H�8

C���

����

;� �

� �

��D

� �

���

����

0���

���

��

��

��

��

��

HA

18.2

0�

��

��

*��

���

����

��μ

μ;�*

� μ;

�*�

��

��

��

��

��

��

A19

��

�*

�� �

���

�+�

� �

� �

��J0

��*

� ��

�C��

�� �

����

C �

�19

.10

��

�*

�� �

��J0

��*

� ��

��+

���

��

����

(���

���

����

)�

��

��

��

�H

��

�A

19.2

0�

��

*��

���

J0��

*�

���C

����

���

��C

��

��

��

��

��

H�

��

A20

��

�*

�� �

��

��

����

��

�� �

��J0

��*

�20

.11

��

�*

�� 8

��μ�

���

���

��

*�

��

�H

��

��

HH

H�

A20

.12

��

�*

�� �

�*��

���

� �C

��

��

�H

��

��

HH

H�

A20

.13

��

�*

�� �

CC*

� �

0��

�*�

8��

���

��μ�

���

����

��

��

��

��

��

HH

H�

A20

.14

��

�*

�� �

CC*

� ��

���

���

8��

���

��μ�

���

����

��

��

��

��

��

HH

H�

A20

.15

��

�*

�� C

���

�*

� �

� v*

����

*�

���

��*

��

��

��

��

�H

HH

HA

20.1

6�

��

*��

�C

����

��

�� �

�*��

����

� μ

��D;

��

��

H�

��

�H

HH

HA

20.1

7�

��

*��

���

+����

�� �

C��

����

(���

+����

�� �

���

����

) ��

��*

����

�� �

�

D;�

��

��

��

��

HH

HH

A

20.2

0�

��

*��

��

����

��0�

*�

�� �

CC*

� �

����

��

� �

��J0

��*

��

��

��

��

�H

HH

HA

20.3

0�

��

*��

��*

�*

�, 8

����

���

� �

� ��

0�

*�

����

���μ

��*

�,

μ�C

���

� ��

���

�D

� �

� μ

����

��

��

�H

��

��

HH

HH

A

20.4

1�

��

*��

��

����

��

��

���

���

����

��,

���

J0��

*�

�+

���μ

�� �

� �

� C8*

���

��

HH

��

��

HH

HH

A20

.42

��

�*

��

�*μ�

�*�

�� �

��

���

��

*�

�CC

*�

��μ�

��

��

H�

��

�H

HH

HA

20.5

1�

��

*��

���

�����

��

��

�H

��

��

�H

H�

A20

.52

��

�*

�� �

�D0

�*�

���

*�

�0CC

��

��

��

��

��

HH

�A

20.5

3�

��

*��

�+

;��*

� �C

*

��

��

��

��

�H

HH

HA

20.5

9�

��

*��

�CC

*�

��μ�

���

���

J0��

*�

�.�

.�.

.�

��

��

��

�H

HH

�A

20.6

0�

��

*��

μ�

D���

���

���

��

��

��

��

�H

HH

�A

21�

��

*��

8�

���

� D

�μ�

�����

��

���

J0��

*�

�� D

�μ

����

���

� ��

���

�*

�21

.10

��

�*

�� 8

���

��

D�μ

���

����

� �

��J0

��*

��

��

��

��

�H

HH

HA

21.2

0�

��

*��

D�

�

����

��

����

�μ�

�*�

��

��

��

��

HH

HH

A

22$

��

����

���

J0��

*�

�0

�C�

���0

(��

����

��) �

� �

C��

��;�

�C

��

4 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 42: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

��� ����� NACE

A.

� �

����

���

����

��

���

� �

��

� �

�J��� NACE

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)

22.1

1$

��

����

��

���

��*

� (�

C��

���

� ��

��

*�)

��

�*

C��*

� �

0 �

����

���·

�0μ*

�� �

��

���

���

����

���

*�

(�C

����

��

���μ

��*

�)

�0

���

����

��

��

��

��

��

HH

HA

22.1

9$

��

����

�CC

*�

���

J0��

*�

�0

�C�

���0

(��

����

��)

��

��

��

��

�H

HH

A

22.2

1$

��

����

�C

����

��

�C

���,

D�C

C*�,

�*

C��*

� �

� �

+���

�μ;�

*�

�D

��

��

��

��

��

�H

HH

A22

.22

$�

���

�� �

C��

���

� ��

���

����

���

��

��

��

��

�H

HH

A22

.23

$�

���

�� �

C��

���

� ��

����

��

� �C

���

��

��

H�

��

��

HH

HA

22.2

9$

��

����

�CC

*�

�C

����

��

���

J0��

*�

��

�H

��

��

�H

HH

A

23�

��

*��

�CC

*�

μ� μ

��C

C���

� ��

����

� �

��J0

��*

23.1

1$

��

����

��

���

�� �

�C�

���

��

��

��

��

HH

HA

23.1

2)

��D�

��

���

�� �

���

��

��

���

�� �

�C�

���

��

��

��

��

HH

HA

23.1

3$

��

����

��

C��

��C

���

��

��

��

��

�H

HH

A23

.14

$�

���

�� ��

��

��C

���

��

�H

��

��

�H

HH

A

23.1

9$

��

����

��

��

���

�CC*

� ��

���

��C

���,

���C

μ8

��μ;

���

���

��C

���

��

����

��;�

���

����

��

��

��

��

�H

HH

A23

.20

��

�*

�� �

�� μ

�*

� �

��J0

��*

��

��

H�

�H

��

HH

HA

23.3

1$

��

����

���

�

��

�C

���

*�

�� �

C��

��

��

H�

��

��

HH

HA

23.3

2$

��

����

���

8C*

�, �

C��

� *

� �

� C��

��

� ��

��

� �

��J0

��*

� �

0 ��

�� �

��

��

��

��

��

HH

HA

23.4

1$

��

����

���

�

��

����

� ��

���

�� �

����

� �

� ���

�

��

���

��μ�

����

� ��

���

��

HH

��

��

�H

HH

A23

.42

$�

���

�� �

��μ

���

� ��

���

����

����

��

H�

��

��

�H

HH

A

23.4

3$

��

����

���

�

��

�*

���

�� �

��μ

���

� μ�

�*���

��

�E�

��μ�

�*�

��

��

��

��

�H

HH

A23

.44

$�

���

�� �

CC*

� ��

�μ�

���

���

J0��

*�

��

����

��;�

���

����

��

��

��

��

�H

HH

A23

.49

��

�*

�� �

CC*

� �

��J0

��*

� ��

�μ�

���

��

��

��

��

�H

HH

A23

.51

��

�*

�� �

��μ;

����

�H

�H

��

H�

�H

HH

A23

.52

��

�*

��

�8;�

�� �

� �

�3��

�H

�H

��

H�

�H

HH

A23

.61

$�

���

�� �

��

��

���

J0��

*�

�0

����

0��μ

H�

��

�H

��

HH

HA

23.6

2$

��

����

��μ

���

� �

��J0

��*

� �

0 ��

3�

�H

�H

��

H�

�H

HH

A23

.63

$�

���

�� ;

���μ

�� �

����

�;μ

���

��

��

��

H�

�H

HH

A23

.64

$�

���

�� �

���

�*

��

H�

��

�H

��

HH

HA

23.6

5$

��

����

����

��μ;

����

�H

�H

��

H�

�H

HH

A

23.6

9$

��

����

�CC

*�

���

J0��

*�

�0

����

0��μ

, �

�3�

�� �

��μ;

���

�H

��

��

H�

�H

HH

A23

.70

$��

�, μ

��D�

��

���

�� �

�C��

� ��

�E��

��

C

+*�

�H

��

��

H�

�H

H�

A23

.91

��

�*

�� C

���

����

� �

��J0

��*

��

H�

��

�H

��

HH

HA

23.9

9�

��

*��

�CC

*�

μ� μ

��C

C���

� ��

����

� �

��J0

��*

� �

.�.�

..

��

�H

��

H�

�H

HH

A5

�0

23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 43: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

��� ����� NACE

A.

� �

����

���

����

��

���

� �

��

� �

�J��� NACE

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)

24�

��

*��

8�

���

� μ�

��CC

*�

��

��

��

��

��

��

25$

��

����

�

CC�

���

���

J0��

*�,

μ�

�E

����

�

��μ

� �

� �

��

�E��

C��μ

��

25.1

1$

��

����

�

CC�

���

���C

���

� �

� �

��

�

CC��

��

���C

���

��

��

��

�H

��

��

�A

25.1

2$

��

����

�

CC�

���

���

���

�� �

��+

��*

��

��

��

��

��

��

�A

25.2

1$

��

����

�*

�*

� �

� C�8

��*

� ��

����

���

+;�μ

���

��

��

��

�H

��

��

HA

25.2

9$

��

����

�CC

*�

�

CC��

��

����

0v��*

�, �

�Eμ

���

� �

� ���

� *

��

��

��

�H

��

��

HA

25.3

0$

��

����

�μ

����

����

���,

μ�

�E

����

���

� C;

8���

� v�

����

��

���

��

���

����

����

+;�

�

��

��

��

��

��

��

HA

25.4

0$

��

����

0�

C*�

�� �

���μ

���

��

��

�H

��

��

��

��

A

25.5

0�D

���C

����

�, �

� C

���,

��

�0�

��

���

*��

��

�

D��

� ��

� μ�

��CC

*�

μ� ;

C��

· ���

��μ�

�CC

����

��

��

��

��

��

�A

25.6

1$

���

��

� ��

���C

�3�

��

CC*

��

��

H�

��

��

��

�A

25.6

2)

��C

C���

��

��

�H

��

H�

��

��

A25

.71

$�

���

�� μ

��

���

���

�*�

��

��

��

H�

��

��

A25

.72

$�

���

�� �

C���

���

� �

� �

���;

�*�

��

�H

��

H�

��

��

A25

.73

$�

���

�� �

��C

� *

��

�H

H�

��

��

��

HA

25.9

1$

��

����

�C

�8��

�*�

8��

C��

� �

� ��

0�

*�

����

*�

��

H�

��

H�

��

�H

A25

.92

$�

���

�� �

CD�

��

�

CC��

��

����

� ��

����

��

�H

��

��

��

��

HA

25.9

3$

��

����

���

��

�0

���μ

,

C��

�*�

�� �

C��

� *

��

�H

��

��

��

��

HA

25.9

4$

��

����

���

����

�*�

�� �

��J0

��*

� ��

�C��

�

���

��

H�

��

��

��

�H

A25

.99

$�

���

�� �

CC*

� μ�

�CC

���

� �

��J0

��*

� �

.�.�

..

��

HH

��

��

��

�H

A

26$

��

����

�C�

����

����

� ��

�C��

����

�, �

C���

����

���

�� �

����

��

���

J0��

*�

26.1

1$

��

����

�C�

����

����

� �E

���

�*

��

��

H�

��

��

��

HA

26.1

2$

��

����

;μD

���*

� �C

����

����

��

�C

����

��

��

H�

��

��

��

HA

26.2

0$

��

����

�C�

����

����

� ��

�C��

����

� �

� ���

�D��

���

��

�E��

C��μ

���

��

H�

��

��

��

HA

26.3

0$

��

����

�E�

�C�

��

��

����

�*�

��

��

H�

��

��

��

HA

26.4

0$

��

����

�C�

����

����

� ��

���

����

��

��C*

���

��

�H

��

��

��

�H

A

26.5

1$

��

����

���

��*

� �

� ���

����

� μ;

����

��, �

���μ

��

��

�C�

����

���

��

��

��

��

��

HA

26.5

2$

��

����

��C

����

��

��

H�

��

��

��

�A

26.6

0$

��

����

��

���C

����

��

�� �

C���

����

���

�

��μ�

�*�

���

����

� +��

���

�����

���

���

��

��

��

��

��

�H

A

�J�

��O

YNTA

I �' �

��

���

�&)

��<�

%�#'

μ)

��%

��μ?

# &!

8�>#

, =�

*$

#%#8

��'(

! �

)�'�

�!;

)�#'

���

% ��

�*�

#L(=

�#%

�%'�

μ= 8

00/2

008,

M7�

� 1,

��μ

)��

29

6 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 44: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

��� ����� NACE

A.

� �

����

���

����

��

���

� �

��

� �

�J��� NACE

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)

26.7

0$

��

����

��

����

� ��

���*

� �

� D*

����

D��

�� �

E��

C��μ

���

��

H�

��

��

��

HA

26.8

0$

��

����

μ�

�����

��

�� �

����

��

μ;�*

��

��

H�

��

��

��

HA

27$

��

����

�C�

����

C���

���

�E��

C��μ

��

27.1

1$

��

����

�C�

����

����

���*

�, �

C���

����

����

���

� �

� �C�

����

���

�

���μ

���

���

��

��

��

��

HH

�H

A

27.1

2$

��

����

���

����

� ��

��μ

�� �

� �

C;��

�� �

C���

����

� ��

�μ�

���

�H

��

��

�H

H�

HA

27.2

0$

��

����

�C�

����

���

���C

��

�� �

���*

����

��

��

HH

��

��

HH

�H

A27

.31

$�

���

�� �

C*

� *

� ��

����

� ��

��

��

H�

��

��

HH

�H

A

27.3

2$

��

����

�CC

*�

�C��

����

���

� �

� �C�

����

���

���μ

��*

� �

� �

C*�

*�

��

H�

��

��

HH

�H

A27

.33

$�

���

�� �

E��

��

*�

�C*

� *

���

��

H�

��

��

HH

�H

A27

.40

$�

���

�� �

C���

��C�

����

� D*

������

�� �

E��

C��μ

���

�H

H�

��

�H

H�

HA

27.5

1$

��

����

�C�

����

���

����

��

� ��

����

��

��

HH

��

��

HH

�H

A27

.52

$�

���

�� μ

� �C

����

���

� ��

���

��

����

���

��

�H

H�

��

�H

H�

HA

27.9

0$

��

����

�CC

�� �

C���

����

� �E

��C�

��

��

HH

��

��

HH

�H

A

28$

��

����

�

��μ

��*

� �

� ���

��

�E��

C��μ

�� �

.�.�

..

28.1

1$

��

����

���

����

*�

�� �

���8

C*

�, μ

� �E

��

�� �

���

����

����

� �

����

D�

�, �

��μ�

�*�

�� �

����

C*�

H�

��

��

��

��

��

A28

.12

$�

���

�� �

E��

C��μ

�� �

���

C���

� ��

;���

��

H�

�H

��

��

H�

��

A28

.13

$�

���

�� �

CC*

� �

�C��

� �

� ��μ

���

���

�H

��

H�

��

�H

��

�A

28.1

4$

��

����

�CC

*�

����

� ��

����

���

�� 8

C8

�*�

H�

�H

��

��

H�

��

A

28.1

5$

��

����

���

8;*

�, �

����

*��

� μ�

���

�μ�

� μ�

����

���

� ��

���,

��

����

*�

����

�*��

� ��

���

� �

� �

����

�� �

���

��H

��

H�

��

�H

��

�A

28.2

1$

��

����

D��

��*

�, �

C�8�

�*�

�� �

���

��*

�H

��

H�

��

�H

��

�A

28.2

2$

��

����

�E�

�C�

��

��

3*

���

�� �

��

����

� D�

�� *

�H

��

H�

��

�H

��

�A

28.2

3$

��

����

�

��

� �

� �E�

�C�

��

��

D� �

� (�

��0�

�C

����

����

��

���C

����

���

�� �

���D

����

���

�E�

�C�

��

)H

��

H�

��

�H

��

�A

28.2

4$

��

����

�C�

����

� ��

�*�

���

C� *

� ��

��0�

H�

��

��

��

H�

��

A

28.2

5$

��

����

3��

�����

��

�C�

��

�����

�E�

�C�

��

μ�

����

���

��

����

H�

�H

��

��

H�

�H

A28

.29

$�

���

�� �

CC*

� μ�

���

�*

� ��

����

� ��

����

�.�

.�.

.H

��

H�

��

�H

��

�A

28.3

0$

��

����

��*

����

��

�� �

���

��

��

�

��μ�

�*�

H�

�H

��

��

��

�H

A28

.41

$�

���

�� μ

���

��

*�

�D

���

����

�

�CC�

�H

��

��

��

��

��

HA

28.4

9$

��

����

�CC

*�

���

C���

�

���

H�

��

��

��

H�

�H

A28

.91

$�

���

�� μ

���

��

*�

��

�� μ

��C

C���

H�

��

��

��

H�

��

A

28.9

2$

��

����

�

��μ

��*

� ��

���

��

, �

C��

μ�

��

���

��

�;

� �

���

��;�

H�

��

��

��

��

��

A

7 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 45: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

��� ����� NACE

A.

� �

����

���

����

��

���

� �

��

� �

�J��� NACE

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)

28.9

3$

��

����

�

��μ

��*

� ��

�E��

��

� �

��D

μ*�,

���

��

��

��

���

H�

��

��

��

H�

�H

A

28.9

4$

��

����

�

��μ

��*

� ��

��

8��

�

�C*

���^

D��

����

���

� �

��J0

��*

�, �

���μ

��*

� �

���μ

����

*�

����

�H

��

H�

��

��

��

�A

28.9

5$

��

����

�

��μ

��*

� ��

��

� �

��

*��

��

����

�� �

���

����

H�

�H

��

��

��

��

A

28.9

6$

��

����

�

��μ

��*

� �

��

*��

� �

C��

���

� �

� �C

����

��

����

�H

��

��

��

�H

��

�A

28.9

9$

��

����

�CC

*�

�

��μ�

�*�

����

���

����

�� �

.�.�

..

H�

�H

��

��

H�

��

A

29$

��

����

�

���

���

*�

���μ

��*

�, �

��

C���

�*

� �

� �μ

���μ

��C�

��μ�

�*�

���μ

��*

�29

.10

$�

���

�� μ

���

�� �

��*

� ��

��

*�

H�

HH

��

��

H�

��

A

29.2

0$

��

����

μ

E*μ�

�*�

��

�

���

���

���

μ�

· ��

���

��

��μ�

�C��

��

*�

�� �

��

�C

���μ

��*

� ��

��

*�

H�

H�

��

��

��

��

A

29.3

1$

��

����

�C�

����

���

�� �

C���

����

���

�E��

C��μ

�� �

�

���

���

���

μ�

H�

HH

��

��

��

��

A

29.3

2$

��

����

�CC

*�

��

� �

� �E

���μ

��*

� ��

μ�

���

� ��

���μ

H�

HH

��

��

��

��

A30

$�

���

�� C

���

�� �

E��

C��μ

�� μ

��D

���

�30

.12

!�

���

���

��D

��

�3

����

��

+C

����

�

��

��

��

��

��

��

�30

.20

$�

���

�� �

����

����

��

� μ

E�

� �

� ���

� �

� �C

����

��

��

��

��

��

��

A

30.3

0$

��

����

��

���

D��

�� �

���

�μ0�

C��*

� �

� ���

D�

� μ�

���

�*

��

��

��

��

��

��

�A

30.9

1$

��

����

�

����

C���

��

��

��

��

��

��

�A

30.9

2$

��

����

���

�C��

*�

��

��

����

��

μE

�� *

��

��

��

��

�H

��

�A

30.9

9$

��

����

C��

���

�E�

�C�

��

�

D��

��

�.�

.�.

.�

��

H�

�H

�H

��

�A

31$

��

����

��

�C*

�31

.01

$�

���

�� �

� �

C*�

��

��D

�� �

��

��μ

��

��

H�

��

��

��

HA

31.0

2$

��

����

��

�C*

� ��

�v �

��

��

��

��

��

��

HA

31.0

3$

��

����

���

*μ�

�*�

��

�H

��

��

��

�H

A31

.09

$�

���

�� �

CC*

� ��

�C*

��

��

H�

��

��

��

HA

32\

CC��

�

���

����

;� �

���

���0

����

�32

.11

$��

� ��

μ��μ

��*

��

��

��

��

��

��

�A

32.1

2$

��

����

���

μ�μ�

�*�

�� �

��D

��

����

��

��

��

��

�H

��

HA

32.1

3$

��

����

���

μ�μ�

�*�

��μ

�

�� �

� �

��D

��

����

��

��

��

��

�H

��

HA

32.2

0$

��

����

�

����

� ��

���*

��

��

��

��

�H

��

�A

32.3

0$

��

����

+C

����

��

����

��

��

��

��

�H

��

HA

8 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 46: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

��� ����� NACE

A.

� �

����

���

����

��

���

� �

��

� �

�J��� NACE

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)

32.4

0$

��

����

��

����

���

��+�

� �

���

��

��

��

H�

H�

�H

A

32.5

0$

��

����

���

���

� �

� ���

���

����

��

����

�*�

�� �

��μ�

+���

��

��

��

��

�H

��

HA

32.9

1$

��

����

���

���

� �

� 8��

����

��

��

H�

��

�H

��

HA

32.9

9\

CC��

�

���

����

;� �

���

���0

����

� �

.�.�

..

��

�H

��

H�

H�

�H

A33

��

����

�� �

� �

���

���

�� μ

���

��

*�

�� �

E��

C��μ

��33

.11

��

����

�� μ

��C

C���

� �

��J0

��*

��

��

��

��

�H

��

HA

33.1

2�

���

����

�

��μ

��*

��

��

��

��

�H

��

HA

33.1

3�

���

����

�C�

����

����

� �

� ��

�����

�E�

�C�

��

��

��

��

��

H�

�H

A33

.14

��

����

�� �

C���

����

� �E

��C�

��

��

�H

��

��

H�

�H

A33

.15

��

����

�� �

� �

����

����

�C�

*�

�� �

�D�

��

��

��

��

�H

��

�A

33.1

6�

���

����

��

���

����

��

����

�D�

� �

� ��

���μ

0�C�

�*�

��

��

��

��

��

��

A33

.17

��

����

�� �

� �

����

����

�CC

�� �

E��

C��μ

�� μ

��D

���

��

��

H�

�H

��

��

�A

33.1

9�

���

����

�CC

�� �

E��

C��μ

���

��

��

�H

��

��

�A

33.2

0�

���

���

�� 8

��μ�

���

���

�

��μ�

�*�

�� �

E��

C��μ

���

��

H�

�H

��

��

�A

37�

��E

���

C�μ�

�*�

37.0

0�

��E

���

C�μ�

�*�

��

��

��

��

��

�H

38��

CC��

�, �

��E

���

�� �

��+�

��

���

��μμ

��*

�·

����

���

�C��

��

38.1

1��

CC��

� μ�

��

�� �

���*

� �

����

μμ��

*�

��

��

��

��

��

�H

�38

.12

��CC

���

����

���

�*�

���

��μμ

��*

��

��

��

��

��

��

��

38.2

1�

��E

���

�� �

��+�

�� μ

� ��

�� �

���*

� �

����

μμ��

*�

��

��

��

��

��

��

�38

.22

��

�E��

��

� ���

+���

��

�� �

���*

� �

����

μμ��

*�

��

��

��

��

��

��

�38

.31

��

����

�μ�

C0��

�� �

C�

��

����

��

��

H�

��

��

��

��

38.3

2�

����

���

��C

��μ;

���

�C��

���

��

H�

��

��

��

��

39�

���

���0

����

� �E

��

����

��

�CC

�� �

���

�� �

� ��

��

��

�� �

���

��8

C��*

39.0

0�

���

���0

����

� �E

��

����

��

�CC

�� �

���

�� �

� ��

��

��

�� �

���

��8

C��*

��

��

��

��

��

H�

��

43�

E���

����

μ;��

� �

���

���

���;�

��

����

�0��

���

43.2

1&

C���

���;

� ��

��

����

���

��

��

��

��

H�

�H

A

43.2

2�

���

C��;

� �

� �C�

��

���;�

���

��

����

�� +

;�μ

����

��

3�E

���

��

H�

��

�H

��

HA

43.2

9\

CC��

��

���

���

��;�

���

��

����

���

��

H�

��

�H

��

HA

43.3

1�

���

� ��

�� �

���

�*

��

��

H�

��

��

��

HA

43.3

2r�

C���

���;

� ��

��

���

��

��

��

��

��

HA

43.3

3�

���

����

�� �

�;�

*�

�� �

� �*

��

��

H�

��

��

��

HA

43.3

4'

�*μ

���μ�

��

���

�+;�

���

�C�

���

��*

��

��

��

��

��

��

HA

9 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 47: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

��� ����� NACE

A.

� �

����

���

����

��

���

� �

��

� �

�J��� NACE

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)

43.3

9\

CC��

��

���

���

��;�

���

� �

� �C

��C�

�*��

� �

� ��C

���

�

��

��

��

��

��

��

HA

43.9

1�

���

���0

����

� �

���

����

���

���

��

H�

��

��

��

�H

A

43.9

9\

CC��

�E�

����

��μ;

���

��

����

����

;� �

���

���0

����

� �

.�.�

..

��

H�

��

��

��

�H

A58

���

����

;� �

���

���0

����

�58

.11

-��

���

8�8C

*�

�H

�H

��

��

��

�H

A58

.12

-��

���

��C�

D*��

���

�� �

�+�

� ��

�� �

�C

0�*

��

H�

��

��

��

��

HA

58.1

3-

����

� �D

��

�*

��

H�

H�

��

�H

��

HA

58.1

4-

����

� ;�

���

*�

���

����

���

��+�

� �

���

�H

�H

��

��

H�

�H

A58

.19

\CC

�� �

����

��;�

��

����

�0��

���

�H

�H

��

��

H�

�H

A58

.21

-��

���

��

����

���

��

�C��

����

����

� ��

�C��

���;

��

H�

��

��

�H

��

HA

58.2

9-

����

� �C

C��

C���

��

���

H�

H�

��

��

��

HA

10

�0

23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 48: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

55$

�C

�μ�

55.1

0r�

����

��

��

��

0�

�C�

μ�

��

��

��

��

A�

��

��

r�#(

�#�

�# %

$

"�

#$%

�:55

.10.

10.0

3�

���

�� �

� E�

����

�� �

� ��

���,

��C

���C

� �

��

�'

���

���

�, μ

� ��

���0

���

�r�

#(�

#��

# %

$"

�#$

%�:

55.1

0.10

.04

��

����

��

E���

����

��

����

�, �

�C��

�C�

� �

� �

' �

����

� �

, �*

� �

����

�0��

55.2

0$

�C

�μ�

��

���

��

�� �

CC

��

C�μ

� �

����

�

��μ

����

��

��

��

��

A�

��

55.3

0'

���

� ��

���

�*��

�, �

���

���

����

��

���

μ�

3��

�� �

� �

��

C���

�

���

μ�

�H

��

��

��

A�

�H

'�

��� �

��

���*

���,

���

��

����

�� �

� �

��μ

�3

����

��

��μ

��C�

��μ�

� �

��μ

���

����

� �

��

��

� �

��

� �

����

����

r���

����

��;

� μ�

����

� �

� C��

�;�

���

����

��;�

�

����

���

C��

����

����

��

��

���

���

���

����

; �

� ��

, 0C*

� �*

� �

����

���

� �

� ��E

�*�,

���

�

0���

� �

� �C

���

{10

0.�

���

����

����

���

���

v0μ�

�*�

�*μ

� *�,

���

���

v0μ�

�*�

����

C*μ;

�*�

��μ

����

�*

� �

� �

���

�D

�� �

����

�v0

�*

� �*

μ� *

� �

� ���

���

v0μ�

�*�

����

C*μ;

�*�

��μ

����

�*

�, 0

C*�

�*�

���

����

��

�C��

���

�.��

����

���;�

��

��C*

μ;��

� �

����

��.

����

�����

;� �

��

C���

.

r���

����

C��

���

���

��, �

���

��

� 1,

2 �

� 3

��

;�*

�, �

��μ

��0�

���

��

�C �

�� {

100.

r���

����

����

��

��C*

μ;�*

� ��

�

��μ�

�*�,

��

����

1, 2

��

3

��;�

*�,

���

�

0���

� �

� �C

���

{10

0.

@.

��

��

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)�

���

���

��

���

����

��

��

�P�

� �

� �

��

� �

�� �

��

����

��

��

����

��� ����� NACE

�J��� NACE

����- ������

CPA

������� ���� �-

�� � ��

��C

� 1

1 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 49: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

35�

��

*��

�C�

����

���

���μ

���

35.1

1�

��

*��

�C�

����

���

���μ

���

35.1

1.10

.03

��

�*

�� �

C���

����

� ��

;���

��

�0

�

����

� �

�C��

��

��;�

���

��

��

H�

�H

H�

��

��

35.1

1.10

.04

��

�*

�� �

C���

����

� ��

;���

��

�0

�

����

� �C

���

� ��

;���

��

��

��

��

�H

��

��

35.1

1.10

.09

��

�*

�� �

C���

����

� ��

;���

��

�0

D*��

8�C�

J��

���

��μ

��

��

��

�H

H�

��

��

35.3

0�

���

� �

�

�� �

C�μ

���μ�

�35

.30.

21.0

1�

��

*��

��

���

� 8�

���

μ*�,

��

��8�

�� �

��D

����

��

��

��

�H

H�

��

35.3

0.21

.02

��

�*

�� �

����

μ�

8��

��μ�

� (�

���C

μ8

��μ;

���

���

+��μ

��

μ;��

� �

����

), ��

3

�E�

��

��

��

�H

H�

��

35.3

0.22

.01

��

����

��

��

����

3��

���

(���

0� �

���

���

��)

��

�H

��

�H

H�

��

�36

��CC

���,

��

�E��

��

� ��

���

����

�36

.00

��CC

���,

��

�E��

��

� ��

���

����

��

��

��

��

��

��

H�

42-

��

��C

�����

� μ�

���

���

42.9

1$

��

����

���

�C�

���

�� C

��

���

� ;�

�*�

42.9

1.20

.01

���

� �

� 8�

+��0

����

� (

D �

����

8��

�*�

�� C

���

��)

��

�H

��

��

�H

�H

42.9

1.20

.02

��

�8��

����

��

���

���

��;�

���

� �

� �

0 ��

���,

8

���

��+�

*�

���

� μ�

�CC

�� μ

�+0�

���

��

�H

��

��

�H

�H

42.9

9.29

.01

����

�;�

��

����

����

;� �

���

��

��

����

����

� �

��E

���

� �

� �+

���

�

����

��

��

��

��

��

H�

H�

43�

E���

����

μ;��

� �

���

���

���;�

��

����

�0��

���

43.1

2�

����

��μ

����

��E�

��43

.12.

11.0

1�

���

��

��+

����

� ��

�� �

*�

��D

��

��

�H

��

��

��

�H

�43

.12.

11.0

2�

���

��

���

����

����

� �

�����

��

� �

����

� ��

����

*�

��

�H

��

��

��

��

43.1

2.12

.01

���

� �

� �

� �

E��

��

��

����

�� 8

���*

� �

���

��μ�

����

����

�E��

��

��

H�

��

�H

��

��

43.1

2.12

.02

���

� �

� ��

��*

�

��*

��

��

H�

��

�H

��

��

43.1

3�

���μ

����

;� �

�*��

����

43.1

3.10

.01

%��

v0��

���

���

����

�� �

� �

� �

;��

μ �

C*

� *

� �

����

����

��

��

��

��

�H

��

��

45'

����

��0

�� C

���

�0 �

μ�0�

��· �

���

����

�

���

���

*�

���μ

��*

� �

� �

����

C���

�45

.20

����

����

� �

� ��

����

�� μ

���

�� �

��*

� ��

��

*�

��

�H

��

��

H�

H�

45.3

1'

����

��0

�μ�

0���

�

��

�� �

E��

��

*�

�

���

���*

� ��

��

*�

��

�H

��

��

H�

HH

�J��� NACE

��� ����� NACE

�. �

��

-

���

����

��

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)�

����

���

� �

���

���

��

������� ���� �-

�� � ��

����- ������

CPA

��C

� 1

2 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 50: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

�J��� NACE

��� ����� NACE

�. �

��

-

���

����

��

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)�

����

���

� �

���

���

��

������� ���� �-

�� � ��

����- ������

CPA

45.4

0�

�C�

��, �

����

����

��

��

����

�� μ

����

��C�

���

�� �

*�

��

� �

� �E

���μ

��*

� ��

��

45.4

0.10

'��

����

0 �μ

�0�

�� μ

����

��C�

���

�� μ

����

���C

�*

� �

� ��

�D�

� �

�CC

����

��

�� �

E��

��

*�

��

�H

��

��

��

HH

45.4

0.40

�μ�

����

����

�0�*

���

���

�

�C8

���

����

��

C���

μ�

����

�C��

��

�� μ

����

���C

�*

� �

� ���

D�

� �

�CC

����

��

�� �

E��

��

*�

��

�H

��

��

��

HH

45.4

0.50

��

����

��

����

����

�� �

� �

���

����

� μ�

����

�C��

��

��

��

���

�C�

*�

��

�H

��

��

��

HH

46'

����

��0

�μ�

0���

, ���

0�

�0

�� �

μ�0�

�� μ

���

�� �

��*

� ��

��

*�

�� μ

����

��C�

���

46.1

2�

��

���

��

���0

�*�

�� �

�� μ

���C

8��

� ��

�� �

�C�

��

���

μ*

�, μ

��C

C��μ

��*

�, μ

���C

C*�

�� 8

��μ�

���

���

��μ�

���

���

J0��

*�

��

�H

��

HH

��

�H

46.1

3�

��

���

��

���0

�*�

�� �

�� μ

���C

8��

� ��

�� �

�C�

��

E�C�

�� �

����

��

��

�C��

��

��

�H

��

�H

��

�H

�r�

#(�

#��

# %

$"

46.1

3.11

.01

�μ�

����

����

�0�*

���

���

�

�C8

���

����

��

C���

�;�

���

�� E

�C�

46.1

4�

��

���

��

���0

�*�

�� �

�� μ

���C

8��

� ��

�� �

�C�

��

�

��μ�

�*�,

8��

�

����

� �E

��C�

��

, �C�

*�

��

���

��D

��

��

�H

��

HH

��

�H

46.1

5�

��

���

��

���0

�*�

�� �

�� μ

���C

8��

� ��

�� �

�C�

��

�� �

C*�,

���

��

����

���

���

���,

���

����

��

�� �

���

� ��

��C

��

��

��

��

��

H�

��

��

46.1

6�

��

���

��

���0

�*�

�� �

�� μ

���C

8��

� ��

�� �

�C�

��

�C*

���^

D��

����

���

� �

��J0

��*

�, �

���μ

��*

�, �

���

����

�,

����

��

*�

�� �

��μ�

���*

� �

��J0

��*

��

��

��

��

H�

��

��

46.1

7�

��

���

��

���0

�*�

�� �

�� μ

���C

8��

� ��

�� �

�C�

��

���D

μ*

�, �

���

� �

� ��

���

��

�H

��

�H

H�

�H

46.1

8�

��

���

��

���0

�*�

�� �

����

��μ;

��� �

���

��

C���

�CC

*�

����

����

μ;�*

� �

��J0

��*

��

��

H�

��

H�

��

��

46.1

9�

��

���

��

���0

�*�

�� �

�� μ

���C

8��

� ��

�� �

�C�

��

��D

0�*

� ��

���

��

�H

��

�H

��

�H

46.2

2'

����

��0

�μ�

0���

C��

C���

���

�� D

���

��

��

H�

��

H�

��

��

46.2

4'

����

��0

�μ�

0���

���

�*

�, �

��8�

��

�� �

���

��μ

;���

�;

�μ�

���

��

H�

��

H�

��

��

46.3

4'

����

��0

�μ�

0���

���

��

��

�H

��

�H

H�

�H

��C

� 1

3 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 51: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

�J��� NACE

��� ����� NACE

�. �

��

-

���

����

��

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)�

����

���

� �

���

���

��

������� ���� �-

�� � ��

����- ������

CPA

46.3

6'

����

��0

�μ�

0���

v��

���

, ���

�C��

� �

� �

���

� v

���

�C

����

���

H�

H�

��

HH

��

H�

46.3

7'

����

��0

�μ�

0���

�D

;, �

���

��, �

���

� �

� μ�

��

���

��

H�

H�

��

HH

��

H�

46.3

9)

� �E

����

���μ

;��

����

���0

�μ�

0���

���

D μ*

�, �

���

� �

� �

���

��

H�

H�

��

HH

��

H�

46.4

1'

����

��0

�μ�

0���

�C*

���^

D��

����

���

� �

��J0

��*

��

��

H�

��

HH

��

H�

46.4

2'

����

��0

�μ�

0���

���

��

*�

�� �

���

��

*�

��

�H

��

�H

H�

�H

�46

.43

'��

����

0 �μ

�0�

�� �

C���

����

� ��

���

��

����

���

��

��

H�

��

HH

��

H�

46.4

4'

����

��0

�μ�

0���

���

��

���

��C�

���

�� �

�C�

���

�� �

C���

� �

+��

��

��

�H

��

�H

H�

�H

46.4

5'

����

��0

�μ�

0���

�*

�*

� �

� �C

C���

���

��

��

H�

��

HH

��

H�

46.4

6'

����

��0

�μ�

0���

D�

�

����

��

���

J0��

*�

��

�H

��

�H

H�

�H

�46

.47

'��

����

0 �μ

�0�

�� �

� �

C*�,

�C

���

�� D

*���

����

��

��

H�

��

HH

��

H�

46.4

8'

����

��0

�μ�

0���

��C

����

� �

� ���

μ�μ�

�*�

��

�H

��

�H

H�

�H

�46

.49

'��

����

0 �μ

�0�

�� �

CC*

� ��

���

����

���

���

���

��

�H

��

�H

H�

�H

46.5

1'

����

��0

�μ�

0���

�C�

����

����

� ��

�C��

����

�, �

���D

����

���

�E

��C�

��

��

�C��

����

� �

� C��

��μ�

���

��

��

��

�H

H�

�H

46.5

2'

����

��0

�μ�

0���

�C�

����

����

� �

� ��C

����

���*

���

��

�E��

C��μ

�� �

� �

E��

��

*�

��

��

��

�H

H�

�H

46.6

1'

����

��0

�μ�

0���

��*

����

��

�

��μ�

�*�,

�E�

�C�

��

��

��μ�

+���

��

��

��

��

HH

��

H�

46.6

2'

����

��0

�μ�

0���

���

C��

��

��

��

��

��

��

HH

��

H�

46.6

3'

����

��0

�μ�

0���

�E�

����

���

� μ�

���

�*

�, �

+�

� �

� μ�

���

�*

� ��

���

���

����

;��

��

;��

�C���

���

�

����

��

��

��

��

HH

��

H�

46.6

4'

����

��0

�μ�

0���

�

��μ

��*

� ��

��

� �C

*��

�^D

����

����

� 8�

��

, ��

���

����

0 �μ

�0�

�� �

���

�

���

��

�C�

���μ

���

��

��

��

��

�H

H�

�H

46.6

5'

����

��0

�μ�

0���

��

�C*

� ��

D�

���

��

��

��

HH

��

H�

46.6

6'

����

��0

�μ�

0���

�CC

*�

�

���

�� �

E��

C��μ

�� �

�D�

��

��

��

��

�H

H�

�H

�46

.69

'��

����

0 �μ

�0�

�� �

CC*

� μ�

���

�*

� �

� �E�

�C�

��

��

��

��

�H

H�

�H

�46

.72

'��

����

0 �μ

�0�

�� μ

���C

C*�

�� μ

��C

C��μ

��*

��

��

��

��

H�

��

H�

46.7

3'

����

��0

�μ�

0���

E�C

� �

, ���

���μ

���

� �C

���

� �

� ���

��

����

����

��

�H

��

�H

��

�H

46.7

4'

����

��0

�μ�

0���

���

����

��,

���

�C�

���

����

� �

� �E�

�C�

��

� ���

μ�+�

���

��

���

���

����

� +;

�μ�

���

��

�H

��

�H

H�

�H

46.7

5'

����

��0

�μ�

0���

��μ

���

� �

��J0

��*

��

��

��

��

HH

��

��

46.7

6'

����

��0

�μ�

0���

�CC

*�

����

��

*�

���

J0��

*�

��

��

��

�H

H�

�H

��C

� 1

4 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 52: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

�J��� NACE

��� ����� NACE

�. �

��

-

���

����

��

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)�

����

���

� �

���

���

��

������� ���� �-

�� � ��

����- ������

CPA

46.7

7'

����

��0

�μ�

0���

����

μμ��

*�

�� �

��C

��μμ

��*

��

��

��

��

H�

��

H�

46.9

0)

� �E

����

���μ

;��

����

���0

�μ�

0���

��

�H

��

�H

H�

�H

52�

��+

����

�� �

� �

���

����

����

;� �

���

�� μ

��D

���

���

����

0���

��52

.10

��

�+��

����

��

�H

��

��

��

HH

�52

.21

��

����

�0��

���

���

D� �

μ�

��� �

���

��

�

D��;

52.2

1.24

.04

��

����

��

���*

� ��

�+μ�

����

��+

� �

����

�

D��

���

� μ;

�*�

�� �

���0

����*

��

��

��

��

��

��

��

56�

���

���0

����

� ��

����

���

���

���

56.2

1�

���

���0

����

� ��

����

���

���D

����

��

����

C���

���

��

��

��

��

��

H�

56.2

9.11

.01

��

����

��

�D��

��μ

��

����

�D�

� μ�

;��

�μ

D��

���

��

��

��

��

��

��

56.2

9.11

.02

��

����

��

�D��

��μ

�� �

�D�

� �

3��

�� μ

� ;�

��μ

D�

���

��

��

��

��

��

�H

56.2

9.11

.03

��

����

��

���D

����

μ� ;

���μ

D

����

��

D��

�3

����

, ��

�*���

��

���

��D

��

�� �

���

����

���

� �C

C��

�

D���

���

μ;��

� ��

�*���

�� �

����

��

��

H�

��

��

��

H�

59�

��

*��

���

�μ�

���

D���

� �

����

�, 8

���

� �

� ��C

���

����

� �

����

μμ�

�*�,

���

��D

����

� �

� �

���;

� ��

�0��

��

59.1

1�

���

���0

����

� �

��

*��

� ��

��μ

����

D��

��

���

���,

8 �

���

�� �

�C��

����

��

���

��μ

�*

�H

��

H�

��

H�

��

��

�r�

#(�

#��

# % $

"�

59

.11.

3

��

C���

��

D�μ�

����

�� �

���

� �

��0�

�� �

� �

�� �

�, 8

���

� �

� ��

C���

����

���

J0��

59.1

2�

���

���0

����

� ��

����

����

;� �

�� �

��

*��

� ��

��μ

����

D��

��

���

���,

8 �

���

�� �

�C��

����

��

���

��μ

�*

�H

��

H�

�H

H�

��

��

59.1

3�

���

���0

����

� ��

��μ

�� �

���μ

���

�D�

���

���

���,

8 �

���

��

��C�

�����

��

���

��μ

�*

�H

��

��

�H

H�

��

��

59.1

4�

���

���0

����

� �

��8�

C��

����

�

��D

���

� �

����

�H

��

��

�H

H�

��

��

59.2

0&

����

D��

���

�� μ

����

�;�

���0

����

H�

��

��

�H

��

��

60�

���

���0

����

� �

����

μμ

���μ�

� �

� ��

����

C���

����

� ��

��μ

��

�60

.10

(�

��D*

���;

� ��

��μ

�;�

H�

��

��

��

��

��

��

60.2

0�

���

�� �

� ��

C���

�����

���

��μ

��

�

�� �

�C��

����

��

���

�μ�

��

H�

��

��

��

��

��

��C

� 1

5 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 53: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

�J��� NACE

��� ����� NACE

�. �

��

-

���

����

��

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)�

����

���

� �

���

���

��

������� ���� �-

�� � ��

����- ������

CPA62

��

����

�0��

���

���

��μ

��

�

�C��

����

���

� ��

�C��

����

�,

��

����

��μ

8��C

��

�� �

��D

� �

���

����

0���

��

62.0

1�

���

���0

����

� �

����

μμ

���μ�

� �C

����

����

��

����

��

*�

��

�H

��

��

��

�H

62.0

2�

���

���0

����

� �

���

�� �

�μ8�

�C�

� ��

����

� μ�

���

� �C

����

����

���

���C

����

�;�

��

�H

��

��

H�

�H

62.0

3�

���

�� �

� ��

��

����

� �C

����

����

��

����

��

*�

��

�H

��

��

H�

�H

62.0

9\

CC��

��

����

�0��

���

���

����

�C��

���

�C�

��D�

� �

��

��

���

��0�

����

��

����

���

�C��

����

���

� ��

�C��

����

��

��

H�

��

�H

��

H�

71�

�����

����

��;�

��

����

�0��

���

�� �

���

���0

����

� μ�

���

���·

��

����

;� �

���μ

;� �

�C�

����

71.1

1�

���

���0

����

� �

����

��0�

*�

71.1

1.23

.01

��

����

��

���

����

����

��

μ�C�

���

���

����

�� �

��

���

���

����

*�

��

�H

��

��

��

�H

71.1

1.31

.01

��

����

��

���

0���

�� μ

�C��

��

�� �

����

μμ�

�*�

�*��

���

���

��E�

��

��

H�

��

��

��

H�

71.1

1.31

.02

��

����

��

���

0���

�� μ

�C��

��

���

�8C

C���

���

� ��

����

��*

� �

�C��

��μ�

���

��

;μ8

���

��

�H

��

��

��

�H

71.1

1.31

.03

��

����

��

���

0���

�� μ

�C��

��

����

����

μ;��

� �

�����

����

E��

��

�H

��

��

��

�H

71.1

1.31

.04

��

����

��

��C

����

��

� �

� ��μ

���μ

���

� μ�

C���

��

��

H�

��

��

��

H�

71.1

1.31

.05

��

����

��

�*��

�E�

���

�� �

�+μ�

����

��

μ�C�

���

��

�H

��

��

��

�H

71.1

1.41

.01

��

����

��

����

���

���

����

����

��

μ�C�

���

(��

����

���

��

���

���

� ��

���μ

��

�� �

�� �

�)�

��

H�

��

��

��

H�

71.1

1.41

.02

��

����

��

���

0���

�� μ

�C��

��

D���

����

����

��

μ0�D

*��

� �

���8

�CC�

����

��

���

�� ;

��*

� �

��

���

��

�H

��

��

H�

�H

71.1

1.41

.03

��

����

��

����

��μ

�� �

� �

� 8

C�3

�� �

��*

� �

��

���,

�v��

��μ

*�,

��v

0���

μ*�,

���

�D��

E�*

� �

� ��

�*�

���+

��

���

��

H�

��

�H

��

H�

71.1

2�

���

���0

����

� μ�

���

���

�� �

��D

� �

���

����

0���

��

��

����

���

����

� ��

μ8��

C��

71.1

2.11

.01

��

����

��

���

0���

�� μ

�C��

��

���

�8C

C���

���

� ��

����

��*

� ��

����

��

;��*

��

��

H�

��

�H

��

H�

71.1

2.11

.02

��

����

��

���

0���

�� μ

�C��

��

����

�μ0�

���

���

����

� ;�

�*�

��

�H

��

��

H�

�H

71.1

2.11

.03

��

����

��

����

��μ�

����

���

� μ�

C���

��

��

H�

��

�H

��

H�

��C

� 1

6 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 54: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

�J��� NACE

��� ����� NACE

�. �

��

-

���

����

��

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)�

����

���

� �

���

���

��

������� ���� �-

�� � ��

����- ������

CPA

71.1

2.11

.04

��

����

��

��

����

��

����

��

���

����

���

� ��

μ8��

C��

����

���

��

H�

��

�H

��

H�

71.1

2.11

.05

��

����

��

��

�μ�

���*

��

���

��

� �

��

�� �

����

�� ;

��

��

�H

��

��

H�

�H

71.1

2.12

.01

��

����

��

���

0���

�� �

����

��

μ�C�

���

��

C*�

� ��

����

� ��

����

��

;��*

��

��

H�

��

�H

��

H�

71.1

2.12

.02

��

����

��

���

0���

�� �

����

��

μ�C�

���

D���

���

� �

���

���

� ��

�� *

��

��

H�

��

�H

��

H�

71.1

2.12

.03

��

����

��

���

0���

�� �

����

���

μ�C�

���

���

����

�� �

����

��*

��

��

H�

��

�H

��

H�

71.1

2.13

.01

���

� �

� ��

��

���

����

��

*�

�*C�

����

*�,

���

� �

μ�

����

� �

C��

����

����

��

0 �

���

��

�H

��

H�

H�

�H

71.1

2.13

.02

��

����

��

���

0���

�� �

����

���

��

μ�C�

���

(+��

�C

����

���

�,

����

�C��

����

��,

���

����

��

�C�

)�

��

H�

��

�H

��

H�

71.1

2.13

.03

��

����

��

���

0���

�� �

C���

��C�

����

� μ�

C���

� ��

�� *

��

��

H�

��

�H

��

H�

71.1

2.13

.04

��

����

��

���

0���

�� �

C���

����

���

μ�C�

���

����

*�

��

��

��

H�

H�

�H

71.1

2.13

.05

��

����

��

���

0���

�� μ

���

�C��

���

� μ�

C���

� ��

�� *

� (+

;�μ

����

, �C�

��

�

�C�

)�

��

��

��

��

��

H�

71.1

2.13

.06

��

����

��

���

0���

�� �

����

���

μ�C�

���

��

����

�μ�

��0�

8���

��

��

��

��

��

��

H�

71.1

2.13

.07

��

����

��

����

*�

����

�C0�

�� �

C���

��C0

���

�

����

��

��

��

�H

�H

��

H�

71.1

2.14

.01

��

����

��

���

0���

�� μ

�C��

��

�

D���

���

μ;�*

� (�

���

*�,

C*��

�, �

�;�

�*�)

��

��

��

H�

��

�H

71.1

2.14

.02

��

����

��

���

0���

�� μ

�C��

��

����

���*

���

��

;��*

� (�

���,

��

����

���μ

���

� ��

μμ�

�, �

�D��

��,

�

���

����

���

� ;�

�*�,

;�

�*�

����

��

��

�C�μ

;�*

� �

� ���

C�D�

���

��)

��

��

��

��

��

�H

71.1

2.14

.03

��

����

��

���

0���

�� �

����

���

μ�C�

���

����

��

*�

�C;�

���

���

���C

�D��

��

��

��

H�

��

�H

71.1

2.15

.01

��

����

��

���

0���

�� �

����

���

μ�C�

���

��

���

���

����

� ��

����

� �

� ���

��

��8

C��*

��

��

��

��

��

��

H�

71.1

2.16

.01

��

����

��

���

0���

�� μ

�C��

��

���

�C��

��

;��*

� (�

����

�8�C

��*���

��

;��*

�,

����

C�μμ

����

��

;��*

�, D

��μ

��*

�,

����

���*

� �

� �

����

����

*�)

��

��

��

��

��

�H

71.1

2.17

.01

��

����

��

μ�C;

���

����

����

���

��μ

��

�

- ���

���

�

��

C����

���

� 8

��μ�

���

��

��

��

��

��

��

�H

71.1

2.19

.01

��

����

��

���

0���

�� �

�*��

����

��

μ�C�

���

��

��

��

��

��

�H

�71

.12.

19.0

2�

���

�� �

� ��

�0�

����

μ�C

���

� ��

� �

�� �

�����

*�

�0�

*�

��

��

��

��

��

�H

��C

� 1

7 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 55: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

�J��� NACE

��� ����� NACE

�. �

��

-

���

����

��

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)�

����

���

� �

���

���

��

������� ���� �-

�� � ��

����- ������

CPA

71.1

2.19

.03

��

����

��

���

0���

�� μ

�C��

��

�� �

� 8

C�3

�� �

����

�D�

���

;��*

��

��

��

�H

��

��

H�

71.1

2.19

.04

��

����

��

���

0���

�� μ

�C��

��

C�μ�

����

� ;�

�*�

��

��

��

��

��

�H

71.1

2.19

.05

��

����

��

���

0���

�� �

����

���

μ�C�

���

� �

����

�� �

� �

C;��

��

���

���8

�*��

��

��

��

�H

��

��

H�

71.1

2.19

.06

��

����

��

���

0���

�� �

����

���

μ�C�

���

��

�;

���

J0��

��

��

�H

��

��

��

71.1

2.19

.07

��

����

��

���

0���

�� �

����

���

μ�C�

���

����

���

� μ�

��

μ0C�

���

��

��

��

H�

��

�H

71.1

2.19

.08

��

����

��

μ�C�

���

�C��

���C

0���

�

���

�� �

����

��

��

��

��

�H

��

H�

71.1

2.19

.09

��

����

��

μ�C�

���

�

��C0

���

�

����

� ��

����

��

��

��

��

H�

�H

�71

.12.

19.1

0�

���

�� �

� μ�

C���

� ��

��

� μ�

���

���

����

���

��

��

��

�H

��

H�

71.1

2.19

.11

��

����

��

����

����

�D

C�

��

��

��

��

�H

��

H�

71.1

2.19

.12

��

����

��

μ�C�

���

�� �

��8

C;3

�*�

���

����

�

���

���

��

��

��

�H

��

H�

71.1

2.31

.01

��

����

��

���

0���

�� �

�D�

C���

���

μ�C�

���

��

��

��

��

��

�H

�71

.12.

31.0

2�

���

�� �

� ��

�0�

����

�

CC�

����

��

μ�C�

���

�� �

����

��

��

��

��

H�

��

�H

�71

.12.

31.0

3�

���

�� �

� ��

�0�

����

���

���*

C���

���

μ�C�

���

��

��

��

H�

��

�H

�71

.12.

31.0

4�

���

�� �

� ��

�0�

����

*��

���

�D�

���

μ�C�

���

��

��

��

��

��

�H

�71

.12.

33.0

1�

���

�� �

� ��

0���

� �

����

�D�

���

���

��*

���

��

��

��

��

��

�H

71.1

2.34

.01

��

����

��

����

;���

*��

� ��

���

�D�

���

����

μ;�*

� μ�

��

��D0

���

��

��

�H

��

��

H�

71.1

2.35

.01

��

����

��

����

��� μ

����

���

���

����

D���

��

��

��

�H

��

��

H�

71.1

2.35

.02

��

����

��

���μ

��C

����

�� �

���

���D

����

��

��

��

��

��

�H

�71

.12.

35.0

3�

���

�� �

� ��

����

��

����

�D��

���

��

��

�H

��

��

H�

71.1

2.35

.04

��

����

��

����

��D

����

��

����

�D��

���

��

��

�H

��

��

H�

71.2

0��

����

;� �

���μ

;� �

�C�

����

��

��

��

��

��

�H

�72

��

����

��

�� ;

����

� ��

���

E�72

.11

-��

��

�� �

���

��

� �

����

E� �

�� 8

����

���C

��

��

��

��

��

��

��

72.1

9-

����

� ���

�μ

����

���

��E�

��

�CC�

� D�

���;

� ��

����

�

�� �

� μ�

���

���

��

��

��

��

��

��

72.2

0-

����

� ���

�μ

����

���

��E�

����

���

�*��

�;�

��

�+�

*�

�����

;� �

���

��μ�

��

��

��

��

��

��

��

73�

�D�

��

��

;��

��

���

��73

.11

��

D�μ�

����

� ��

D�

73

.11.

11.0

1�

���

�� �

� ��

D �

� �

�D�

μ ��

*�

��

�H

��

HH

H�

�H

73.1

1.11

.02

��

����

��

��

����

�� �

�D�

��

���

� �

����

*�

����

�� (�

�0)

��

��

���

D��

��

�H

��

HH

H�

�H

73.1

1.11

.03

��

����

��

��

����

���

���

C��

� �

� ��

D�μ

��*

� ��

�D

��

���

��

���

����

���

��

��

�H

HH

��

H�

��C

� 1

8 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 56: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

�J��� NACE

��� ����� NACE

�. �

��

-

���

����

��

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)�

����

���

� �

���

���

��

������� ���� �-

�� � ��

����- ������

CPA

73.1

1.11

.04

��

����

��

����

��μ

�� (0

�� �

��

*��

�) �

�D�

��

���

� �

�����

μ;�*

� �

���

���

��

��

��

HH

H�

�H

73.1

1.11

.05

��

����

��

����

��μ

�� �

�D�

��

���

� D

���

��

��

��

�H

HH

��

H�

74\

CC��

��

���

Cμ�

��;�

, ��

����

��

�;�

�� �

����

�;�

���

����

0���

��74

.10

��

����

�0��

���

����

���μ

;���

���

� ��

74.1

0.11

.01

��

����

��

����

���

;�H

��

��

�H

�H

�H

H�

74.1

0.19

.01

��

����

��

��+

����

�� �

����

�μ�

� �

��J0

��*

�H

��

��

��

�H

�H

H�

74.1

0.19

.02

��

����

��

����

��μ

�� �

� �

C*�

H�

��

��

��

H�

HH

�74

.10.

19.0

3�

���

�� �

� ��

���

��

���

���

���

�H

��

��

�H

�H

�H

H�

74.1

0.19

.04

��

����

��

����

��μ

�� �

D�μ

��*

�H

��

��

�H

�H

�H

H�

74.1

0.19

.05

��

����

��

����

���

� ��

�μ�μ

��*

� �

� ��

����

��

��μμ

�C��

H�

��

��

��

��

HH

74.1

0.19

.06

��

����

��

����

���

� μ0

��

(�

��C

��)

H�

��

��

H�

��

HH

�74

.20

F*

����

D��

;� �

���

���0

����

74.2

0.21

.01

��

����

��

D*��

���D

����

���

��

�*�

���0

� �

� ���

0� s

tudi

oH

��

��

�H

��

�H

H�

74.2

0.21

.02

��

����

��

D*��

���D

����

���

��

�*�

μ� �

����

*��

��0

�

*�

�/�

� ;��

�*μ*

� D*

����

D��

�, �

� ��

���

���

��

�*�

H�

��

��

H�

H�

HH

74.2

0.23

.01

��

����

��

D*��

���D

����

��

8��

����

�0�

����

���

�C�

��*

� ��

�0�

�� �

��0�

stu

dio

H�

��

��

H�

H�

HH

74.2

0.29

.01

��

����

��

���

����

��

8��

C���

���

D*��

���D

����

H�

��

��

H�

H�

HH

�74

.20.

29.0

2�

���

�� �

� μ�

���D

*��

���D

����

H�

��

��

H�

H�

HH

�74

.20.

29.0

3�

���

�� �

� ��

�8��

���

D*

����

�D��

��H

��

��

�H

�H

�H

H�

74.2

0.31

.01

��

����

��

����

�D�

� D�

Cμ �

� �

����

���

�����

��

μ;�*

�H

��

��

�H

�H

�H

H�

74.2

0.31

.02

��

����

��

����

����

�μD

����

�� D

�Cμ

�� �

����

*��

� D*

����

D��

�H

��

��

�H

��

�H

H�

74.2

0.31

.03

��

����

��

�μD�

����

� D�

Cμ �

� �

����

*��

� D*

����

D��

�H

��

��

�H

��

�H

H�

77�

���

���0

����

� ��

���

���

��

��μ

�+*

���

77.2

1�

����

��

��

��μ

�+*

�� �

���

� �

3��

�� �

+C��

���

� ��

���

77.2

1.10

.04

��

����

��

����

� �

�� �

E��

C��μ

�� +

C��

��*

� ��

��

(��μ

���

� �

*�,

���

, C;μ

8*�)

��

��

��

��

��

��

77.3

1�

����

��

��

��μ

�+*

�� �

�*��

���

� μ�

���

�*

� �

� �E

��C�

��

H�

��

��

HH

��

�H

��C

� 1

9 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 57: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

�J��� NACE

��� ����� NACE

�. �

��

-

���

����

��

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)�

����

���

� �

���

���

��

������� ���� �-

�� � ��

����- ������

CPA77

.33

���

��

�� �

� �

�μ �

+*��

�

��μ

��*

� �

� �E�

�C�

��

��

D�

�� (�

�μ�

���C

μ8

��μ;

�*�

�*�

�C��

����

���

� ��

�C��

����

�)H

��

��

�H

HH

��

H�

77.3

4�

����

��

��

��μ

�+*

�� �

E��

C��μ

�� �

C*��

� μ�

�D�

���

77.3

4.10

.01

��

����

��

����

� �

�� C

;μ8*

�, �

*�

� �

C��*

μ�

��

��

��

��

��

��

77.3

4.10

.02

��

����

��

����

� �

�� �

����

����

�� �

��D�

��, �

*�

� �

C��*

μ�

��

��

��

��

��

��

77.4

0�

�μ �

+*��

���

�μ�

����

����

����

�� �

��μ

D���

� �

��J0

��*

�, μ

� �E

��

�� �

;�

� μ

� ��

���

μ�

��μ

����

���

H�

��

��

�H

H�

�H

79�

���

���0

����

� �

E���

*���

��

��

����

� *

�, �

�D�

*�

���

�*μ;

�*�

�E�

���

� �

� ��

����

���

���

���*

� �

� ���

D�

� ��

���

��0�

����

79.1

1�

���

���0

����

� �

E���

*���

��

��

����

� *

��

��

��

��

��

��

��

79.1

2�

���

���0

����

� ��

D�

*�

���

�*μ;

�*�

�E�

���

��

��

��

��

��

��

��

79.9

0\

CC��

��

����

�0��

���

����

����

� ��

���

�*�

�� �

��D

� �

���

����

0���

���

��

��

��

��

��

H�

81�

���

���0

����

� �

���

�� �

���

����

� ��

�� �

� �

� �

E*��

����

��

����

��81

.21

����

�0�

�+

���μ

0� �

��� *

�81

.21.

10.0

1�

���

�� �

� ��

��C�

8��

�+

��0�

���

H�

H�

��

�H

�H

HH

81.2

1.10

.02

��

����

��

�+

���μ

�� �

���0

����

�*�

���*

� �

����

���

��

���

��Cμ

���

��

���*

�H

�H

��

��

H�

HH

H�

81.2

1.10

.03

��

����

��

�+

����

� ��

���

� �

� �CC

*�

���*

�H

�H

��

��

H�

HH

H�

81.2

1.10

.04

��

����

��

��'

� ��

� ��

�C8�

�

� ��

�C*

�H

�H

��

��

H�

HH

H�

81.2

2\

CC��

��

����

�0��

���

�+

���μ

�� �

��� *

� �

� 8��

�

����

� �

+��

��

81.2

2.12

.01

��

����

��

���

�� �

*��

� �

�����

μ;�*

� �

���

���

���*

� (�

����

����

*�

�C�

)H

�H

��

��

H�

HH

H�

81.2

2.12

.02

��

����

��

�+

���μ

�� �

�Eμ

���

� (�

����

����

*�,

�C�

*�

�C�

)H

�H

��

��

H�

HH

H�

81.2

2.12

.03

��

����

��

�+

���μ

�� �

����

��

���

��Cμ

���

��

���*

� (�

����

�μ�

*�

�C�

)H

�H

��

��

H�

HH

H�

81.2

9\

CC��

��

����

�0��

���

�+

���μ

��81

.29.

11.0

1�

���

�� �

� �

�C�μ

���

� �

�+��

��

�� �

CC*

� ��

�*�

H�

H�

��

�H

�H

HH

�81

.29.

11.0

2�

���

�� �

� �

�C�μ

���

� ��

���

�H

�H

��

�H

H�

HH

H�

81.2

9.19

.01

��

����

��

�+

���μ

�� μ

��D

����

��

μ;�*

�H

�H

��

�H

H�

HH

H�

81.2

9.19

.02

��

����

��

�+

���μ

�� �

C� *

�H

��

��

��

H�

HH

H�

81.2

9.19

.03

��

����

��

����

+�

��μ�

�H

�H

��

��

H�

HH

H�

��C

� 2

0 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 58: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

�J��� NACE

��� ����� NACE

�. �

��

-

���

����

��

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)�

����

���

� �

���

���

��

������� ���� �-

�� � ��

����- ������

CPA

81.3

081

.30.

10.0

1�

���

�� �

� ��

μ0�

D*��

� �

� ���

���

����

���

*�

(��

����

��

���

����

�)H

�H

��

�H

H�

HH

H�

82�

����

����

;� �

���

���0

����

� ��

D�

��, �

�μμ

���

��

����

����

E�

�� �

CC��

��

����

�0��

���

��

����

��

����

��E�

� �

���

���

����

����

����

82.3

0%

����

*��

���

���

*�

�� �

��

���

� ��

+;��

*�

��

��

��

��

�H

�H

�82

.92

��

����

�0��

���

����

���

82.9

2.10

.05

��

����

��

����

���

��

���

����

��

� �

��

��μ�

�*�

��

��

��

H�

�H

��

82.9

9\

CC��

��

����

�0��

���

��

����

��

����

���

���

� ���

��

����

����

�� �

.�.�

..

82.9

9.19

.07

��

����

��

v���

���

(��D

����

C���

���

� �C

�)

��

��

��

��

HH

��

�85

���

��

���

85.5

1�

+C��

���

�� 3

���

*��

�� �

��

����

�85

.51.

10.0

2�

���

�� �

� ��

μ�+�

���

+C�

���*

� ��

���

��

��

��

��

��

��

85.5

1.10

.03

��

����

��

��μ�

+���

� �

���

��*

��

��

��

��

��

��

��

85.5

9\

CC�

���

��

���

�.�

.�.

.85

.59.

11.0

1�

���

�� �

� E�

�0�C

*��

�� �

��

����

�� μ

;�*

��

�C��

����

��

�H

��

�H

H�

��

�85

.59.

11.0

2�

���

�� �

� D�

�����

���

�� E

;�*

� �C

*��

��

��

�H

��

HH

��

��

�85

.59.

12�

���

�� �

� ��

�C�

� ��

���C

����

� ��

� �

C���

D��

� (I

T)�

��

H�

��

H�

��

��

85.5

9.19

85.5

9.19

.06

��

����

��

���

��

����

μ;�

* �

��C

����

���

��

H�

�H

HH

��

��

90�

��

����

�;�

���

����

0���

��, �

;���

� �

� ��

��;�

��

90.0

2�

���

����

����

;� �

���

���0

����

� ��

���

�;�

���

���

+��μ

���

90.0

2.11

.01

��

����

��

+��

����

� �

� C��

��

� ��

�

*�

+�μ

��*

� ��

����

�H

��

��

�H

HH

�H

90.0

2.11

.05

��

����

��

���μ

����

��D�

� - �

���

����

�D��

�H

��

��

�H

HH

��

�90

.02.

11.0

6�

���

�� �

� ��

���+

;��

�H

��

��

�H

HH

��

�90

.02.

11.0

7�

���

�� �

� +�

���

���

H�

��

��

HH

H�

��

90.0

2.11

.08

��

����

��

��

�*

���

�CC*

� �

CC���

����

��

����

C���

*�

�H

��

��

�H

HH

��

�90

.03

$C

C���

����

� ��

��

��

90.0

3.11

.01

��

����

��

���

���D

���

H�

��

��

HH

H�

H�

90.0

3.11

.02

��

����

��

��

��C*

���

;��*

� �;

����

�H

��

��

�H

HH

�H

�90

.03.

11.0

3�

���

�� �

� �C

����

�H

��

��

�H

HH

�H

�90

.03.

11.0

4�

���

�� �

� ��

����

���*

���

H�

��

��

HH

H�

��

90.0

3.11

.05

��

����

��

v*��

�D��

�H

��

��

�H

HH

�H

�90

.03.

11.0

7�

���

�� �

� μ�

����

����

�H

��

��

�H

HH

�H

�90

.03.

11.0

8�

���

�� �

� E�

C��C

����

�H

��

��

�H

HH

�H

��C

� 2

1 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 59: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

�J��� NACE

��� ����� NACE

�. �

��

-

���

����

��

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)�

����

���

� �

���

���

��

������� ���� �-

�� � ��

����- ������

CPA

90.0

3.11

.10

��

����

��

�����

����

D��

�H

��

��

HH

HH

��

�90

.03.

11.1

1�

���

�� �

� ��

����

����

�H

��

��

HH

HH

�H

�90

.03.

11.1

2�

���

�� �

� ��

���

D;

�H

��

��

�H

HH

�H

�90

.03.

11.1

3�

���

�� �

� ��

����

����

8�8

C��

�� �

����

���

�C�

���

�H

��

��

�H

HH

�H

�90

.03.

11.1

4�

���

�� �

� ��

����

����

;��

*�

�;��

���

H�

��

��

HH

H�

H�

90.0

3.11

.15

��

����

��

����

���

D �

�H

��

��

�H

HH

�H

�90

.03.

11.1

6�

���

�� �

� �

����

��

H�

��

��

HH

H�

H�

90.0

3.11

.17

��

����

��

����

���D

���

H�

��

��

HH

H�

H�

90.0

3.11

.18

��

����

��

���*

���

�H

��

��

�H

HH

�H

90.0

4�

��

�CC�

���

�+�

���

� +�

�

*�

�� �

��D

� �

���

����

0���

��

90.0

4.10

.08

��

����

��

�E�

+;��

���

����

�� �

� +;

��

��

���

�μ�

����

D���

�H

��

��

�H

HH

��

90.0

4.10

.09

��

����

��

�+�

���

� ��

��C

���

�H

��

��

�H

HH

��

�90

.04.

10.1

0�

���

�� �

� +�

���

���

�+�

���

��

H�

��

��

HH

H�

��

90.0

4.10

.11

��

����

��

��

+��*

� ��

�*�

�CC

�����

���

� ��

��C�

��*

��

H�

��

��

HH

H�

��

90.0

4.10

.12

��

����

��

����

�μ;

�*�

���*

� �C

C*�

�CC

�����

���

� ��

��C�

��*

��

H�

��

��

HH

H�

��

91�

���

���0

����

� 8�

8C��

+���

�,

����

�D�C

��

*�,

�

�� *

� �

� C�

��;�

��C

�����

��;�

��

����

�0��

���

91.0

1�

���

���0

����

� 8�

8C��

+���

� �

� ��

���D

�C�

� *

�H

HH

��

��

H�

H�

��

91.0

2�

���

���0

����

� μ�

���

*�

HH

H�

��

�H

��

��

91.0

3_

����

���

��

����

���

���*

� �

� ����

*�

�� �

�0μ

��*

� �

0C*

� ;C

E��

����

���

���

91.0

3.10

.01

��

����

��

�� �

��3

��

���

�C��

���

� �

� �CC

*�

����

����

� ��

�*�

�� �

��� *

�H

HH

��

��

H�

��

H�

91.0

3.10

.02

��

����

��

����

����

� �

���

C0��

�H

HH

��

��

H�

��

H�

91.0

4�

���

���0

����

� 8�

���

���

�� v

*�C

����

��

���

*�

�� D

����

��

8���

0�*

�H

HH

��

��

HH

��

H�

93�

+C��

��;�

��

����

�0��

���

�� �

���

���0

����

� ��

��;

���

� �

� 3

���

*�

�93

.11

��μ

���C

C���

� +

C����

��

���

���

���*

�H

HH

��

��

H�

��

H�

93.1

2�

���

���0

����

� +

C����

��

�μ C

*�

HH

H�

��

�H

H�

�H

�93

.13

���

��

����

�� �

�μ�

����

��H

HH

��

�H

HH

��

H�

93.2

1�

���

���0

����

� �

���*

� �

3��

�� �

� �

CC*

� +�

��

��

���

�*�

H�

��

��

�H

��

��

93.2

9\

CC��

��

����

�0��

���

���

�;�

���

�� 3

���

*�

�93

.29.

11.0

1�

���

�� �

� �

����

�� *

� �

� 8��

���

*�

��

C��

� (�

Cv)

H�

��

��

�H

��

�H

��C

� 2

2 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 60: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

�J��� NACE

��� ����� NACE

�. �

��

-

���

����

��

��

���

���

���

����

���

� (�

�μ;

*%#

μ)

�� �

�88�

���

����

����

)�

����

���

� �

���

���

��

������� ���� �-

�� � ��

����- ������

CPA

93.2

9.11

.02

��

����

��

��μ�

��CC

����

� +

C���

�*�

C���

���

HH

��

��

�H

��

�H

93.2

9.11

.03

��

����

��

��μ�

��CC

����

� ��

�μ�

��, �

� �

���;

����

��

��C�

��*

� (�

.�. �

�μ*

� �

� ���

D�

�)

H�

��

��

HH

��

�H

93.2

9.11

.04

��

����

��

��μ�

��CC

����

� �

���

����

� +�

C��

� (+

C��

��*

� �

���C

��*

�, �

�0

�� �

�0μ

��*

� ��

���

�3

����

)H

��

��

��

HH

��

��

93.2

9.11

.05

��

����

��

μ �+

*��

� �μ

���

C��

�/�

� �+

��μ�

�*�

��

C��

� (�

Cv)

H�

��

��

HH

��

��

93.2

9.11

.06

��

����

��

���

���

�3

����

H�

��

��

�H

H�

�H

93.2

9.19

.01

��

����

��

����

���*

���

3��

�*

����

� ��

��C�

��*

� (�

.�.

��μ*

� �

� ���

D�

�)H

��

��

�H

H�

��

��

93.2

9.19

.02

��

����

��

��μ�

��CC

����

� ��

��μ

���,

��

���

�;��

��

����

C���

*�

(�.�

. ��μ

*�

�� �

��D

��)

H

��

��

�H

H�

��

��

93.2

9.19

.05

��

����

��

��

�0��

���

H�

��

��

HH

H�

��

�93

.29.

19.0

7�

���

�� �

� ��

����

��μ�

���

�;��

���

H�

��

��

�H

H�

��

95�

���

����

�C�

����

����

� ��

�C��

����

� �

� ���

��

��μ

����

����

���

���

���

95.1

1�

���

����

�C�

����

����

� ��

�C��

����

� �

� ���

�D��

���

��

�E��

C��μ

��

95.1

1.10

.01

��

����

��

���

����

���

��

;�*

� C�

���μ

����

� �

���

����

*�

��

��

��

H�

��

�H

95.1

2�

���

����

�E�

�C�

��

��

����

�*�

95.1

2.10

.01

��

����

��

����

����

� ��

C�D*

����

�, �

�C��

��

���

���

� �

� ��

�D�

� ��

����

��

��

��

��

H�

��

��

95.2

1�

���

����

�C�

����

����

� ��

���

����

��

��C*

���

95.2

1.10

.01

��

����

��

�C��

����

���

� ��

���

�� *

� �

� ���

�+;�

����

���

��

� C�

3��

��C

���

����

� ��

���

��

��

��

�H

��

��

��

95.2

2�

���

����

���

����

� ��

���

�� �

����

� �

� �E�

�C�

��

��

�����

��

��

���

��

��

��

��

��

��

95.2

3�

���

�0�+

*��

��

���μ

��*

� �

� ���

���

*�

����

��

��

��

�H

��

��

H�

95.2

4�

���

����

��

�C*

� �

� ���

��

����

���

��

�C*

���

��

��

��

��

��

�H

�95

.25

��

����

�� �

�C��

���

�� �

��μ�

�*

��

��

��

��

��

��

��

95.2

9�

���

����

�CC

*�

����

� �

���*

���

�� �

� �

���

���

����

���

��

��

�H

��

��

��

96\

CC��

��

����

�0��

���

��

����

���

�*�

���

� ��

����

���

96.0

1�

C���

μ� �

� (�

����

0) �

+��

��μ

�C*

���^

D��

����

���

� �

� ��

����

*�

���

J0��

*�

�H

��

��

�H

��

H�

��C

� 2

3 �

0 23

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 61: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����� �� ��� ��� ���� ���P�����

# (�'�+�'# �'#&*�'�� :

� �)% ?&��% );#�μ��+ �'# ��% �.�.�. 55 (�)μ#�'(+ �%=���# « ���'�μ=$») ��'$ �)�';?�)')$ ���'(+$, @��)��� �'�#���, ��)����, ��%�*% �+�*%, ��+��$, ������ �'�#���, �)8���%%+��� (#' ��)�)!$ �88!�#$ ��$ P.�#$.

� �R)'�'()��%�#' �)�#'�?�* ��μ;*%# μ) ��% ��� μ) �.�. 4424/721/2.6.2010 �#7)��.�# �%'�&��)*% ��$ �����#μμ#�'(+$ �)�'=��� 2007S2013 �'# ��% MR�%# 3 ��� �����!μμ#��$ «�����'(+ �%!���R� ��$ �88!�#$ 2007S2013» (���) (#' �'$ �) #��+ ��'<=μ)%)$ �'#�!R)'$ (#' #��;!�)'$, =�*$ '�&�)' (!7) ;��!.

��μ�8��*μ#�'(=���# �*% �#�)μ>!�)*% μ) #��?$ ��� &��μ#�������%�#' #�= �� ���*�#L(= �)*��'(= #μ)�� �����'(+$ �%!���R�$ (�� ��) (#' �� ���*�#L(= #μ)�� �8')�#$ (� �) - ��'�+�'# �'#&*�'�μ�� �*% �#�)μ>!�)*% �*% #μ)�*% μ) �� �� �� (#' � �. %� ���μ8����� ��� ���*���0 ����8�CC��, ��� �8#��'� );#�μ��+$ ��� !R�%# 3 ��� ���, ��� D��� ��� ��D����� ��� ��� �������� ������μ � �� ���

8�C� *�� ��� ���0���� v*�� ���� ������;� ������;�, ����;���� μ� μ;�� � ���

����Cμ8����� : - ��D����� ��� ���� μ� ��*����;� �������0�����

- �����E� �� �� ������ �� �����E� ��C� ���� ����������*� (0�*�

��;� �� v���� ��� ������ 2003/361/�$ ��� ���������)

- ��+������� ����������� �����������*�.

# (�'�+�'# �'#&*�'�μ��, �' =��' (#' �' ���U��7?�)'$, �'# �#�)μ>!�)'$ #�= �)*����$ (#' μ� �)*����$, ��'$ �)�'�&?$ );#�μ��+$ ��� MR�%# 3 ��� ���, ���<�%�#' ��# �#�#(!�* ��μ)�#. �. ���������� ��� � ��������� ���� ��� � ��-����������

�� �������

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 62: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

%� ��*��� , 0�*� � ���0��� ��� �������� v��� �0 �� �������� �+���0 +���0

�C ���, �� �DC��μ;��� ���� %�� �� � μ;C� �*� ����������� ����, μ������ �

���μ������+��� μ0�� �0 �� ����� (��μD*� μ� ��� $�. 1698/2005) �� ��

��μ����� , ��� �����������μ0 �� ��� ��;���� ��C� μ����� ����������*�, ���

��� ;���� ��� ������� 2003/361/�$ ��� ���������.

���������;� ������� � �� �� �E��:

• )����� ���μ��0���� �����μ;� ������;������, ;*� 40 �C ���

• '���� ��� ��� �� �3����

• �����;3�μ ������μ�

• ������������ ������ ��������� �� ��� �E����;���� ��� ������μ�� ���

�� +��� (�.�. ��CC����;� �D;� �������, �����;� �D;� �������,

����� +C�������, ����� �������*� � �C�.).

• %������� , ��������� , ���*�� ����� ��������� �;����, 8��������;�

�����

• ������������ ������ ���������

• ������������ ���*��� ����� �����D�� μ��� ��� > μ���� ���

• H�C� *�� ����������*� ���� ��� ����+���� ������ � ���

����8�CC�����, ���0� �*� 0�*� ���8C;����� �0 �� ��μ�+�� (�.�.

D*��8�C�J��, E���� ��� 8��μ�v� μ� ����0 ��� �� ����C*�� ���,

��*+��μ � �C�.).

] �����������+��� �� ��� ��;������ �� ��� ��������� ������*�

���D�C���� ���0���� �� �0����� ��������� ���*�.

A��� D��� ��� )�)%���)'$ #�= �)*����$ ���% ����'�μ=, ��;�

���μ���������� #��(8)'��'(! #�= �� �� ��, μ?&�' �3��� ����C����

���^��C����� 600.000 )��.. )��C������ ����C���� ���^��C�����

���������� ���� ��μ; ��� ������μ��, + ������μ������+��� �0 �� ����.

�� ���, �' �#�)μ>!�)'$ #�= �)*����$ ��� μ)�#������ (#' �'$ ����)��)$ ���μ���������� ���C������� �0 �� �� ��, μ;��� �3��� ����C����

���^��C����� 300.000 )��.. )��C������ ����C���� ���^��C�����

���������� ����� ��μ� � ��� μ���� ���� �� �*� ���������, +

�����������+��� �0 �� ����.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 63: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

@. ���������� �� ��� ���� ������ / ���������� �� � �������.

H���;� ��;� ��� + ��;���� � ������� ���*���μ�� �� ���������� #�= μ� �)*����$, 0�*� �� �+��� �*�;�*, ����� ��μ)�$ ��$ μ)�#������$, )μ����#$, ����)�'.% (#' ����'�μ�� � �� �� �����*:

� �)*��#;'(= (�'�+�'�. �� ��� ������;� �D�μ���� �*� %C��C��*μ;�*�

�����μμ��*� ������E�� ��������� '���� (%���'), ��� + � �� �����;�

�� ��������;�, ��� ��� ;���� ��� $�.1698/05 �� ��� + ��������������

μ��� ��� ����E;��� μ�� ������ ��μ;��*�, � ���μ���0���� �� �����*�

��������*� + � ��� �0 �� �����. & �����0���� �0 �� ����� ��� +

D��� �� ��μ����� ��μ�� �μ� ��* �*� 3.000 ��� �*�.

� VW�$ ���U��8��'�μ��. ���� �����* ������;�, �' �#�)μ>!�)'$ ��� μ)�#������ (#' �'$ ����)��)$ #�= �� �� �� �)% 7# ��)�>#�%��% ���

300.000 € (����C��0� ���^��C����μ0�). %� )�)%���)'$ ���% ����'�μ= ��

������ (#' )(���&��%'�μ= μ) #�R��� ��%#μ'(=���#$ (μ� ����+��� �+’

�3�� �� ��’ ��;����) &��μ#�������%�#', �'# �'$ ��')$ �)�'�&?$, #��(8)'��'(! #�= �� �� �� (#' μ?&�' �W��$ ��%�8'(�� ���U��8��'�μ�� 600.000€.

� �8#�'(= (�'�+�'�. & �E��� ����� ��� ������ �� ����, ����� �C����� ���

��� ����, ��� �� �� ���������, �������v��� ���� �����*

� ��, � ��� �� D��� ����� �C�����/���μ8����� ��� +

�����������+��� ���C������� �0 �� �����.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 64: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�.�

.�.

2008

���

���

10.3

9.22

��

*��

μ�

μ�C�

�*�,

v�C

;�*

� �

� ���

�; �

� �

�C��

� D�

���*

� �

���

��

μ� �

;C�D

��

10.7

1.1

��

�*

�� 3

*μ�

��, �

*�

��

����

� v

���

�C

����

�� �

� �

C���

��

*�

10.7

2.1

��

�*

�� �

E�μ

���

� �

� μ�

���0

�*�·

��

�*

�� �

���

���μ

��*

� ��

���

v�

���

C��

����

10

.82.

1 �

��

*��

���

��

���

�� (�

��

μ�v

�),

��8

����

�*μ;

���

� μ�

, 8��

����

�, C

���

� �

� C�

���

���

�� �

� �

���

� ��

��0

��

10.8

2.2

��

�*

�� �

��J0

��*

� ��

��C

���

��

� �

� v�

���

C��

����

10

.73.

1 �

��

*��

μ�

���

���,

��v

�μ�

����

*�

(noo

dles

), ��

����

�� �

� �

�0μ

��*

� C

���*

���

���

J0��

*�

10.8

3.1

���E

���

���

���

�� �

D;

10.8

9.1

��

�*

�� �

���

��,

8�

��,

μ�

���

�� �

CC*

� �

��J0

��*

� ��

���

D��·

���

�C��

�*

� �

� v*

�

��;

���,

3�

���

�� �

��08

�*�

��

0���

C*�

v*μ�

� ��

;��

�, 3

���

� �

� ���

08�*

� �

�0�

��C*

� 11

.01.

1 �

��

*��

���

�μ;�

*�

C��

�C��

�*�

���

��

13.2

0.1

xD

���

�D�

�*

� (�

��0�

�*

� ��

����

� �D

�μ�

�*�)

, �

0 D�

���;

� �

�� �

��0�

���

8��

��

13.2

0.2

xD

���

8μ8

���

��

�D�

�*

� 13

.20.

3 x

D��

� �D

�μ�

�*�

(���

0� �

*�

����

���

�D�

�*

�),

�0

����

��;�

� �

��+�

���;�

���

���

� �

���

���

� �

��

13.2

0.4

xD

���

�D�

�*

� μ�

�;C

��, +

�C��*

���

�D�

�*

� ��

����

����

�

D��

(���

���;

) ��

�CC

*�

����

���

�D�

�*

� 13

.93.

1 $

���

���

�C�

��

�� �

�C�μ

���

14.1

2.1

$�

���

��

����

���

����

�*

� ��

��

14.1

2.2

$�

����

� ��

���

� *

� ��

��μ�

�*�

���

� �

14

.12.

3 $

���

���

�CC*

� ��

��μ�

�*�

���

� �

15

.12.

1 $

��

����

���

��

��C�

���

�� �

���

· �

����

���,

��

���

� �

� ��

0�

*�

����

�· �

CC*

� ��

��

��*

� ��

���

16.1

0.1

��

�*

�� E

�C�

�, �

����

��μ;

���

� �

�C��

�μ;�

�� �

��

��

�, �

�μ�

��μ;

���

� �

�DC�

�*μ;

���,

μ�

���

�� >

6 m

m· �

��*

���*

� (�

�8�

���

�) �

����

���0

μ*�

� ��

����

��0μ

*�

�0

μ� �

��

��μ;

��

E�C�

16.1

0.2

��

�*

�� E

�C�

� �

����

��

��μ

��D*

μ;��

� �

�� μ

����

��

���

���

���

����

� �

���D

����

�·E�

C0μ

CC��

· E�C

�C��

���·

E�C

� �

��

��C

����

��

� ��

μ0�

16.1

0.3

��

�*

��

��;

���

���

E�C�

�·

���

*��

�*�

(��

8���

��)

���

����

�0μ*

� �

����

����

0μ*

� �

0 E�

C�, �

��

��μ;

���

� �

�� �

CC�

��0�

� ��

�E��

��

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 65: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

16.2

3.1

$�

���

�� �

����

����

�*

� C�

���

E�C�

����

���

�� �

����

�E�C

����

����

��

���

���μ

;� (�

��0�

0 �

���

���

���

μ;�

�� �

�),

�0

E�C�

16

.29.

2 $

��

����

���

��

�0

D�CC

0, �

����

� �

CC

�C��

� ��

���

�C�

����

��· �

���

� �

C+�

�C�

����

��

17.2

1.1

$�

���

�� �

�μ�

����

���

���

���

�� �

���

����

��

��8

*� *

� �

0 �

�� �

� �

��0

��.

20.1

4.72

��

*��

E�C

��+�

20.4

1.3

��

�*

�� �

���

����

, ��

���

��μ

��*

� �

C���

� �

� �+

���

�

20.4

1.4

��

�*

�� �

�*��

� �

��

���

��

*�

�� �

����

� 20

.53.

1 �

��

*��

�+

;��*

� �C

*

� 23

.13.

1 $

��

����

��

C��

��C

���

23.4

1.1

$�

���

�� �

��μ

���

� ��

���

����

���

���

���

�� �

��μ

���

� ��

���

���

��

����

� 23

.49.

1 �

��

*��

�CC

*�

���

J0��

*�

���

��

� 25

.71.

11

$�

���

�� μ

��

���

� (�

��0�

�*

� μ

���

���

��

�

�;�)

��

3C

����

� �

� C��

�*

� ��

��

25.7

3.1

$�

���

�� �

��C

� *�

����

0� �

*�

���

*�

���

���

��μ�

���

����

� �

�� �

�*��

, �

���

���

����

�� �

���

����

μ

25.7

3.2

$�

���

�� �

�����

� ��

*�·

C��

�*

� ��

��0�

� �

�+�

� ��

��

25.7

3.3

$�

���

�� �

CC*

� ��

�C�

*�

����

0�

25.7

3.4

$�

���

�� �

�CC

�E�μ

*�

���

C� *

� ��

��

�C�

���0�

� �

� �

��C

���μ

���

;�, �

�� �

�� C

����

����

��

μ� �

��μ

� ��

�*

� �

���μ

28

.30.

3 $

��

����

�

��μ

��*

� ��

�D��

� 28

.30.

4 $

��

����

���

����

����

��

�

���

��

�C��

���

����

, ���

� �

+C

����

� ��

���

28

.30.

5 $

���

���

+���

����

��

�

��μ�

�*�

28.3

0.6

$�

���

�� μ

���

��

*�

��

���0

E���

�, �

���

���

� 3

���

μ0 �

���

� �

����

����

�μ;�

*�

���

J0��

*�

��

�� �

�*��

���

���

����

��

28.3

0.7

$�

���

�� �

��

C���

�*

� �

��

��

C���

�*

� ��

��

*�

���

��

+;��

�� �

����

μ�

D0�

�*��

� �

��D0

��*

���,

��

��*

����

���

����

���

28.3

0.8

$�

����

� �C

C*�

���

����

� μ�

���

�*

� 28

.30.

9 $

���

���

��

� �

�����

��

�

��μ�

�*�

�� �

E��

C��μ

��·

31.0

1 $

���

���

�� �

C*�

��

��D

� �

� �

��

��μ

31.0

2 $

���

���

�� �

C*�

���v

��

31

.09.

1 $

���

���

�CC*

� ��

�C*

� �

� �

��

����

31

.09.

91

��

����

��

��

���

� �μ

���

��

��C�

� �

� �+

��μ�

�*�,

0��

��

D� �

� �

� ���

0� �

��μ�

�*�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 66: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

31.0

9.92

��

����

��

��C�

���

� ��

�� (D

����

�μ

���)

�;*

� ��

�C*

� (�

��0�

���

��

���

� �μ

���

��

��C�

� �

� �

+��μ

��*

�)

32.1

2.1

$�

����

� ��

�μ�μ

��*

� �

� ���

D�

� ��

���

32.2

0.1

$�

����

� �

���*

� �

� �CC

*�

;���

��*

� �

� ���

����

� μ�

����

��

����

�*�,

�C�

����

���

����

�*�

μ�

�C μ

�C�

���*

�, μ

����

�0μ*

�, �

��

��

�· μ

���

��μ�

� ��

μ�

����

� ��

����

32

.20.

2 $

���

���

��

� �

� �E

���μ

��*

� μ�

����

��

����

�*�

47.1

1.10

.05

_�

���0

�μ�

0���

���

��

��

���

*C�

��

47.2

5.2

_��

��0

�μ�

0���

���

��

�� �

E���

����

μ;�

��

���

μ�

47

.78.

89.0

4_

���

�0 �

μ�0�

�� �

��D�

�*�

����

�����

��

�� C

���

��

��

0�

*�

����

� C

J���

�;�

���

95.2

3.1

��

����

��

����

����

� ��

���μ

��*

� �

� ���

���

*�

����

� 90

.03.

11

��

����

��

���

��

;���

��

�0

����

�D�

�, �

��+;

���,

�C�

���

� �

� �CC

���

�CC

��;��

��, �

��0�

�*

� �

CC���

���

� ��

� +�

�μ�

��

90.0

4 �

��

�CC�

���

�+�

���

� +�

�

*�

�� �

��D

� �

���

����

0���

��

93.2

1 �

���

���0

����

� �

���*

� �

3��

�� �

� �

CC*

� +�

��

��

���

�*�

93.2

9 \

CC��

��

����

�0��

���

���

�;�

���

�� 3

���

*�

96.0

1 �

C���

μ� �

� (�

����

0) �

+��

��μ

�C*

���^

D��

����

���

� �

� ���

���*

� �

��J0

��*

� 96

.02.

11

��

����

��

��μμ

*��

� *

� ��

���

��

�� �

�����

���

96.0

2.12

���

�� �

� ��

μμ*

���

*�

�� �

����

*�

���

��

��

����

��

96.0

4 �

���

���0

����

� ��

����

;� μ

� ��

D��

���

���E

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 67: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

���

�P�

��

��

@�

���

�J

��

3

�.$

.: ��

���

� $

���0

���

.$. :

��μ

����

� $

���0

���

���

����

����

����

����

��

��

� �

��

��

��

� �

��

-

���

� �

��

�(�

)��

��

����

�;��

$�

�" !

��

(%

$%

�#%

$��

* !

����

���

��

1. �

��

��

��

(�

!�

��#%

��

���

� ��

���

��

� ���

�(

�=$

���

��C

����

��

� ��

���

���

�0C

�� �

��

���

��

� ���

#��

)%

��#'

%�

)

��E

��*

H��

��

$

���

���

%��

����

���

�(�=

$ ��

� �

�C��

��μ�

���

����

� ��

� �

0C��

%

����

���

�2.

�@

��

%(�

��#�

���

����

���

!�

��%

%��

����

�C�

�+��

��

%� �

.$. :

F*

C���

, )��

��D�

���

�4.

��

@�

���

��

���

#%�

���;

*�

%� �

.$. :

��C

��, �

� *�,

)�C

����

��μ�

��,

)

����

0���

, )��

�+;�

��, �

����

��*

� ��

8���

*�

%� �

.$. �

8���

*�,

)��

���

, !;

� $

����

���

H��

�*�

���

& �

.$. �

���

��

�H�&

("!

��

C;��

)��

��

]

��μ�

$��

�C��

�. �

��

��

��

��

��

���

�5.

J�

��

��

)�

$&

���

��

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 68: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

r��+

��

& �

.$. $

�μμ�

� *

� r�

!]

&�

���

����

�C��

�(

�=$

�*�

�.$

. �;�

�� $

��

���

�%�

�#(

%�

��

��

���

%� �

.$. :

��E

���

� �

� �C

����

$

;���

�((#

�!"

!

%��

����

#��μ

��

6. �

��

#��)

%�

��

����

�3.

��

��

]�

�%�

%� �

.$. :

]��

��, ]

��C0

���,

$C

C���

���,

_�

�

� *

�, �

��μ

���,

��

���

�� �

� �.$

. :)

���

�, �

��

(�

*�

��, �

*��

���

���

����

����

����

����

��

��

� �

��

��

��

� �

��

-

���

� �

��

�_

�r�

!�

(�#

��

)�C

���

�.

$. )

�C �

��

H��

� �

H;�

���

%

� �.$

. : �

�*��

���

�, $

��

�;�

, $��

*

8��μ

��,

$��

�

��, (

����

���

���

��

�8��

�.

$. F

���

H�(%

#��

)�

����

���

@1.

��

���

!�

%�

���

!��

���

�(

�=$

���

�.$

. !��

���

H

%_

H&

� �

��+�

���

H��

� ���

$CC

����

*�

$�

�*��

�.$.

���

�

��

_

��

_�

�$�

��

����

��

_�

#��

- '%

(�#

��&

'

�����

��

& �

.$. '

�����

��

'�

_$

&�

%!

%�

��

�� �

+�

� ��

&

�.$

. r��

��*

� ��

@2.

���

���

���

��

]�

()

&�

H��

C���

� %

� �.$

. : �

� ��

���

*�

��, _

�8�

��,

���

����

���

@. �

�� �

���

��

��

���

@3.

���

���

$#

_$#�

CC��

��

���

0� �

�� �

.$. �

����

��

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 69: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

��J

����

$��

����

)��

���

���

��C

��

%� �

. $. :

��+

�D��

��, )

����

��μ�

��, !

;��

���

����

��,

!;�

� ��

���

����

����

, �C

���

����

�� �

� �

E���

��C

��

��

�μ;�

���

���

*�

��

_

�8�

*�

�#%

!#�

��C

����

����

�(

�=$

���

�.$

. ��C

����

����

���

�_

)"

�#�

� �

E�

C��

���

H�

���

����

����

���

-��

���

%

� �.$

. : \

��,

H��

���,

$�

����

�, !

�� �

�,

�*��

��

$��

���

�_

_�

� )

���C

��

�C�

E���

���

)

���

���

@4.

���

���

�$��

(��

����

��

�(�=

$ ��

� �

.$. �

����

�#%

�-%

_�)

�%

� �

�C

D �

�;�

��

@

5. �

����

��

$���

(#!

&�

���

� *

�μD

��C

��

$

��μ

���

���

���

�)

F#�

%_

&�

(��

�C 8

���

����

@. �

�� �

���

��

��

���

@

6. �

����

H#��

_�#

��

H��

C�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 70: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

!��

� ��

� �

��0�

���

�.$

. !��

� ��

� ��

��C

��

&

���C

���

&

(�$_

�#��

��

��μ�

����

!��

� w#

'!&

� �

C���

����

$��

� ��

�#!

�#$

&�

���

����

��

��

��

& �

.$. )

���C

�� �

��

�(#�

�%��

_&

��

� �

*�

- ���

�+��

%

� �.$

. ��

� �*

� �

� ��

����

���

�+�μ

����

w��8

��*

� *

@7.

P�

����

���

�%

_���

(%�

�C��

����

%

� �.$

.: �

� ��

���

��0μ

��, H

���

�μ*

�,

�C

���

����

��, �

��

�, �

E��

����

���

����

����

����

����

��

��

� �

��

��

��

� �

��

-

���

� �

��

��

�� $

��μ�

�8�

;CC

�0��

���

���

����

]��

����

� w�

��

)

���C

���

��

���8

�C �

�μ

� ��

�μ E

��

�1. �

��@

���

�(�H

�!"

!

F�C

���

*

��

*�

��

����

*�

H�

�� �

�. �

� ��

��

���

���

�2. �

��

��

��

$���

%(#

��

$�

���

��

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 71: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

$��

��� *

$C��

����

)

����

��μ

��

����

���;

�*�

��

�μμ�

!��

�%(#

%�

!��

���

��

\

����

� %

����

����

�(

�=$

���

�.$

. \��

���

%��

����

��

%(

���

#�%

� �*

���

��

���μ

H%

�%�

�� �

!

���

�C��

���

C0D�

��

���C

��

�%

(��#

��

H��μ

��

HC�

����

)

����

� ��

�3. �

X�

��

��(

H#"

! -

H�

_H

�!

�%�

H

�C8�

����

�(

�=$

���

�.$

. H�C

8���

��

���

��

H�

����

_��

08��

�)�!

��#%

!�μ

D �

$��

��C

C��

����

�(�

��"

!

���

���

�. �

� ��

��

���

���

�4. �

����

��

F_

"(

#!�

� �

����

�

� %

� �.$

.: \

�* �

����

����

, ���

���

����

, F

Cμ�

����

���

����

����

����

����

��

��

� �

��

��

��

� �

��

-

���

� �

��

�(��

#"!

r�

��8�

�� �

�. �

���

��

�1.

��

��

��"

(�#%

� $�

(���

$�$&

��

*��

��

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 72: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

$�

J���

��

&�

�C�

����

D�C

��

����

*�

� �

]��

�*��

��

$�!

�(#$

"!

�w

%�)

�($"

!

)�C

����

����

!#$

%_

�%

� �

$%�

F�

;�

�;��

��

�μ

�+��

�%�

_#%

���C

��

����

F

#_#�

�"!

F

�C�

���

�2.

���

���

��

&�%

�)

�!#�

���

)�

���

� ��

H

+��

;���

$C

����

$�

���

�*�

*�

)

���

�� �

��

��

*�

��

����

H%(�

#"!

�w%

�)�(

$"!

�v��

μ;��

*�

� ��

��μ

���

��

*��

���

_

���

� ��

�C �

�"

�"

!&

��CC

��

���

C���

� w

���

��

H�8

����

��

���

��μD

��

�3.

���

��

���

w��%

(#%

$��

����

�� w

���

��

�. �

���

��

�3.

���

��

���

w#��

��

���

C��

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 73: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����

��

w ��

)

�C��

���

��

���

$%!

#���

� �

����

����

���

)��

�08�

)��

�%H%

� )

�C;

\�*

�C

μ�

\

�* �

*�*

� ��

��C

8��

� ��

$C

��

��

_

�8�

���

�"

�"!

#%�

$. �

*�*

���

��

��

*��

��

]

���

�*���

��

$

��;

w&

(%

F�C

���

����

� �(

�=$

�*�

�.$

. F�C

��

���

���,

�;�

��,

!;

� $

���

����

��

�4.

���

@�X

��

�(�

H�w�

� _

����

� �(

�=$

�*�

�.$

. _��

���,

"�*

���

, ���

D���

���

����

����

����

����

��

��

� �

��

��

��

� �

��

-

���

� �

��

���

�+;

���C

���

�(�#

]��

� �

���

C���

� �

���+

;�

$�

(�#�

���

$CC

�D*

� ��

)%

���

$#%

)��

v�

��

�. �

����

���

� �1

. ��

���

���

�%F

��"

!

)��

�C�

��

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 74: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�μ

� ��

(���

���

���

��

%� �

.$. :

���

��

��,

)��

C08

����

�,

)��

E��

*�

��, !

���μ

�C*

�, �

��μ

���,

�C�

D��

���μ

���

� %

� �.$

. : $

� ��

��, %

μ�C

��, �

��μ

��

_�

;���

� %

� �.$

. : �

���

C��

��μ

���

�, )

�μ

� ��

� ��

#��

)�C

�8�

%� �

.$. :

)�C

�8�

�, �

*��

� ��

�����

� *

� �(

�=$

���

�.$

. $�

�;�

�CC

�0�

��

H��

����

����

�2. �

���

���

�_

_�

�%!

��

�C

��0�

�(�=

$ ��

� �

.$. �

CC�

0���

��

�*

� �

.$. :

H

C�

��

, �C

�08

����

�, $

�DC

�8��

���,

��

�D�

�8��

���

$�

���

_

�8�

��

%

C�μ�

��

��μ

���

���

�0�

��

�_

_�

�%!

��

���

�����

��

�C

� *

�0��

*�

$

��*

%C�

��

%

� �. $

. $�

�;�

, ���

����

)�

���*

� ��

%

� �.$

. : �

��

���μ

��, �

C��

�,

���

�C��

�

_�

���

�2. �

���

���

��)

�"

!

!;�

�*��

� &

�.$

. ���

���

��

�Cμ�

���

%� �

.$. :

��+

��0�

��, $

���*

���,

$*

D��,

F

�C�

��

���

8��

���

C���

�_

)�

(%

����

���

���

C�

���

�3.

���

���

!%

�#%

� �

&_

#%�

�D

���

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 75: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

���

����

����

�� �

$C

��

�(�=

$ ��

� �

.$. $

���

$�

���

��

$C

����

8��

& �

.$. $

C���

��

)C

��

��

��

μD

*�

$�

_�

)�

�$�

'�

*�

��+�

�*�

%� �

.$. :

��

�� !

���C

���,

�+

μ�

�,

���

�� �

�, �

;���

, ���

���*

� ��

!

����

��

)

���D

�CC�

���

�;*

��

_&

��C

��

C��

����

���

�(

#$$�

#"!

�C

�+

*�

%

��C

�. �

����

���

� �5

. ��

��

���

F�(

$��%

!��

F

��

�0�

���

����

����

����

����

��

��

� �

��

��

��

� �

��

-

���

� �

��

����

�

*�

%� �

.$. :

��

�� _

;���

��, �

�� �

�, $

��C�

*μ;

���

(��.

!��

0C�

�), _

���

_

��

� %

� �.$

.: ��

C�

�� $

�� �

� X1

. X�

���

� w�

$�

!]

%�

�C�

*�

X2

. ��

��

��

#]�

$&

� #+

����

]��

C �

%� �

.$.:

����

�;3

�*�,

$C�

��

�,

_�

� ��

,_��

���

�,�

���+

� �,

���

C�

� �

� �

�.$

. !�μ

D��

X. �

���

� �

���

X3. �

���

���

� $�

($�(

��

$��

*�

*

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 76: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

��_

�#%

$���

(#�"

!

F�

��*

� %

� �.$

. : �

��

��C

, �*

���

��,

���

����

*�,

w�

���

�� �

�.$

. \�*

$��

���

��

�C�

��-�

�0�*

��

���

_

��8+

���

%

μC�

C��

�C�

;*�

X4. �

���

���

���

� $�

F�_

%!

#��

��μ�

� %

� �.$

. : �

��C�

�*�,

���

� ��

, 'C

�*��

�*�

���C

C*�

*�

�D

��*

���

X5

. ���

��

��

� _

��$�

���

$

���

���

����

����

����

����

��

��

� �

��

��

��

� �

��

-

���

� �

��

��

80C

�(�=

$ �*

� �.

$.:

!��

��

��,

��

���

����

��

��

� �

.$. �

�8

0C�

��

μ�

�C *

����

���

�� �

.$. $

���

� �

� �

�(#!

#%�

��

��*

C���

� �(

�=$

���

�.$

. $��

�;

� �

���

�� �

� �(

�=$

���

�.$

. H��

����

)

����

���

$�#

%�

- H

%!

#���

� �

C

���

μD�C

��

� %

� �.

$. :

�μ�

�C�

��,

���

�E���

����

, H�

����

#���

��

�)

F#_

%'#

��

)��

�� �

� &

�.$

. FC*

����

��

�. �

� ��

��

����

��

�1.

� �

��

��

���

���

]�

()

%�

]

;�μ�

� �(

�=$

�*�

�.$.

: ��

� �

�D

�, $

C��

� ��

, )

���;

�, �

μD

��, �

����

�*�

��,

���

�C�

�*�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 77: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

��

����

�(�=

$ �*

� �.

$.:�

�C

��*

� ���

�, \

�* '

��

�,

�C

����

, $��

* '

��

�, $

����

�� *

�, �

0���

�C

����

� �(

�=$

�*�

�.$

.: �

����

��*

� ��

, $C�

���

, _

�8�

� �

�, �

����

�08�

����

, ���

���

�,

�C

����

�, '

0�

��

!��

��$

�#��

��C

C���

� �(

�=$

�*�

�.$

.: �

�+�D

����

, �C�

�+��

���

�,

��8�

��, �

C�

����

���,

)�C

;�,

���

���

� �C

�v

���

���

�1.

� �

��

��

���

���

r&(%

)�(

%�

F

����

��

��� �

�(�=

$ �*

� �.

$. �

��� �

� �

� �

���

� �

�� �

� &

�.$

. ��;

���

�#�#

�_�#

��

���

���

%

� �.$

. : �

� �

H�

8��

�, H

C�μ

��, w

���

�C��

, )

����

����

��,

���

���;

��,

�C

����

� $

C��

�v �

_��

�� �

����

�(

�)�!

]%

F�

���

���

$

C8

���*

_��

��

��

�2.

�P�

Z��

$�_

�H(�

�"!

��

*�

�C

�D� �

��

����

� �

��

�!

�(#

���#

!��

- $

(�

���

!"

!

���C

C���

���

%� �

.$. :

���

���

��, �

� �

�, �

C��

���

_

μ�

� �

_

���

���

�(

'�#�

� %

_�)

�#�

� F

�C0�

�. �

� ��

��

����

��

� �

3. �

����

w�'�

("�

w��

�*�

%� �

.$. :

���

;�

�, $

C��

0���

, _��

�;��

, )

� �

���,

)�C

;�,

) �

+��,

(��

���

�, �

μ;��

�,

�E�

���

�, '

����

�*�

��

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 78: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

F��

C�

&_

#��

��

���

� �

��

(�%

"C;

���

���

����

����

����

����

��

��

� �

��

��

��

� �

��

-

���

� �

��

�C�

����

� &

�.$

. ��

���C

����

�_

#�(

�%�

]

���

�;*

� �(

�=$

�*�

�.$

. ]��

��;

*�

�� )

���

μμ�

��

�#�

�%)

%�-

�(�'

"H�

�-�!

�#$�

(��

���

�0μ�

� �(

�=$

���

�.$

. ���

�0μ�

� ]

�8

*�

& �

.$. !

���*

��

��

] �

8��

�(�=

$ �*

� �.

$. �

CC��

�� r

����

��

]

&H

�#"

!

�C

���

� �(

�=$

�*�

�.$

. _��

���D

��

��

)�C

����

�*�

��

��

C��

� �(

�=$

���

�.$

. )�

����

� ��

$���

���

� %

� �.$

. : $

���

���

�. �

� �

\��

�, �

� �

��

���

� $

���

� ��

_�8

�;*

� %

� ���

��μ�

���

C�3

� �

� w��

�� �

�� �

.$.

_�8

�;*

_�H

���"

!

'�

����

��

�(�=

$ �*

� �.

$.��

��

HC�

��

�� '

��*

��

� �

��8�

���*

� *

�1.

@

�� �

��

��!

��(�

� �

����

%� �

.$. �

�*�

�� $

CC�

+;�

��

�D�*

�#(

F�

"!

-)�

���

�#"

!

)��

��

*�

�(�=

$ ��

� �

.$. �

���

� �(

��(#

��

�μ�

��+

*�

�(�=

$ ��

� �

.$. �

�

�+��

���μ

�� �

#���

�(�=

$ ��

� �

.$. #

���

_���

���

#�

�#�

#��

- �#�

&�

%�

"��

��

�. �

���

��

����

��

�2.

��@

��

$�(�

��%

$�

����

� �(

�=$

���

�.$

. $�

����

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 79: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

$D

��;*

)�

μ�

��

��

��;*

��C�

���

����

*�

$

����

���

$�μ�

$�

)&

� - �

_#H

�(

#%�

�μ�

�;*

� �(

�=$

���

�.$

. �C�

8��

��

�C�μ

� *

$��;

*�

)

�!

�%��

#%�

- _

#)!

&�-

�#�

� �

!!

��

!�C

;*�

�2.

��@

��

�$�

(%

����

��

���D

*�

���

�� *

���

���

���μ

��

H

��

���

��

(�F

"!

F�

�� �

��

�3.

���

� �

���

$�

(�

�!

&�#

%�

����

���

μD �

C��

�C�

���

�)F

#$_

�#��

-�_

���#

��

��+�

�;�

��μ

����

]��

�C�

����

��

%)

%$

%�

r�

����

��

_

�)

#�"

!

��

����

��

�� �

�*��

��

)

��

��μ�

����

����

���

�4.

��

�� �

��

)�$

(�$"

)&

��μD

����

��

�CD�

�. �

���

��

����

��

�5.

��

���

��

��

_F

"!

��

8��

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 80: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

$CC

�;*

��

���

��

H

����

� *

���

C �

�"

(#�

%�

_��

*��

� ��

���

����

����

����

����

��

��

� �

��

��

��

� �

��

-

���

� �

��

�����

�+��

*�

$�

]&

("!

$

�+��

*�

%(

%�

0���

(�

� ��

���*

���0

�μ�μ

)

)�+

��*

�. �

��

��

(��μ

#�&�

# �

)'�#

'!)

�6. �

���

���

�(%

#w&

!%

� ��

��v�

���

���

����

����

����

����

��

��

� �

��

��

��

� �

��

-

���

� �

��

���

C��

�� �

� %

� �.$

. : �

�. �

��

� ��

, ��

μ ��

, ���

���

��

�� �

�.$

. ���

C��

�� �

� ��

#���

(%�

��

���

���

��

μ�0�

��

()

#%!

#���

$

���

� ��

�(

�=$

���

�.$

. $�

���

��

!�

��

_#�

"!

)

��;

� %

� �.$

. ��

��

�� �

� )

��;

�. �

��

��

��

$1. �

(�%

_#�

��

�(

�%�

�-)

�$&

!"

!

)��

��

*�

%� �

.$. �

����

��

��

_�μ

���

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 81: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

H%(�

#��

$�!

%�(

#��

H���

$���

��

%� �

.$. :

��. �

���;

, �

�. �

�D

�, �

�. �

�*��

��,

�. �

;���

�, �

�C�

���,

�C�

���,

$�

����

C,

$�

��

����

, $�

�� �

�, $

���

�8��

� ��

, $

����

��D*

�, )

����

����

�, !

;�

'�

��,

r�

���

���

��,

���

���0

8���

��, �

C��

��,

C��

���,

���

����

, ���

���

, ��0

C��,

'

���

���,

"��

��

&

$C�

����

$���

�8v

��

_�

��

*�

�%

(��!

#��

����

*

)�

��_

%�

%_

&�

FC

��

$

��μ�

_�*

���

��

�(�=

$ ��

� �

.$. _

�*��

� ��

!

%�#

�� $

�!%

�(#�

� ��

���

$2. �

($��

#��

�(#�

%_

&�

HC

����

��

��*

����

� %

� �.$

. : $

��

C �

�, �

C�

� �

�, �

�. #*

����

� � �

.$. �

+��

*�

��C�

��

� %

� �.$

. : �

���C

����

����

, $0�

D��

�� �

�.$

. ��

D���

� $%

(#!

]#"

!

���;

%� �

.$. :

���

����

��,

��

�� H

��C

� ��,

$C;

���

, $

���

C�, �

��D

� ��

, '�C

��μ�

� ��

r�_

%$�

��(%

r�C�

����

���

�(�=

$ �*

� �.

$. :

� ��

, $��

* _

����

��,

μ�C�

�� �

�, �

����

�, (

v��

, ���

;�

�� �

�� �

.$.

r�C�

����

���

���μ

DC

$3. $

%(#

!]

#��

��$

�"

!#"

!

F��

���

���

C���

� )

����

��+�

��

�(�=

$ ��

� �

.$. �

�+�

��

�. �

��

��

��

� $

4. _

�$

"!

#�

�!

��%

_#$

&�

)�

!&

%���

C��

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 82: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

��

���

!

���*

� �(

�=$

���

�.$

. ��

��;

� ��

("��

��

�0�+

�*�

)

%!

�)

H�

�#��

w�

��

]��

���

� �(

�=$

�*�

�.$

. �C

���

� �

� ���

���

)

����

%��

����

��

�CC�

��

F

����

��

���

(�&

$�

���

8 �

��

�#$

&�

)�!

&�

_��

����

��D

��

� %

� �.$

. \��

�C��

, ��D

��

�, H

�C�

�� *

�,

H��μ

08��

���,

��

μ� �

��, �

�. F

C���

� ]

���

%� �

.$. �

0C�

���,

�μD

� �

$�

_�)

����

$C

�

%� �

.$. �

C��

� �

, ���

��

�,

H;�

��,

�C

���

*�

��, $

�8�

C ��

, _�

�, _

J��

�,

)��

���

)�

����

�, !

����

���,

���

��

���

����

��

����

μ;��

��

H

��D�

��*

#+�

�

���

C��

��

%� �

.$. �

����

��, $

C��

*�

��, �

��

���

�,

_��

���

�, )

+

�, !

���μ

�C��

, ��

����

��,

$

���

���

)�

��&

!&

����

0�D�

���

�*

� ��

� �

)�C

��C

$5.

)�

��&

!#�

%#'

�_#�

%��

C

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 83: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

��

DC;

��

�_

%�

-!�

��%

(%

� '�

C���

*�

*�

����

��C�

���

$��

���

��

� %

� �.$

. H��

���,

)��

���

���

, )��

��,

E���

��μ�

��, �

����

����

� ��

, ��

����

�(

#F�_

#��

����

�C��

���

����

����

����

����

��

��

� �

��

��

��

� �

��

-

���

� �

��

��

�� $

����

��

���C

��

(

��

_1.

#$�(

#��

#$�(

#��

F��

��*

� $�

����

��

� �

��

����

� �(

�=$

���

�.$

. ��

� �

��

����

� �

����

��

�;

��

����

�-�

�� �

���

�(�=

$ ��

� �

.$. �

����

� ��

���;

���C

�(

�=$

�*�

�.$

. ��*

��

� �

� $��

* �

� ��

��

$C

C���

_��

����

0C�*

� ]

;�μ�

�(�=

$ ��

� �

.$. _

����

��0C

�*�

]��

�

�� �

*�

�.$.

: )

����

���

�, !

;*�

$��*

���

�, �

���*

� ]

��μ�

)�

�μ�

���

�(�=

$ ��

� �

.$. )

��

��

� )

�+�μ

���

;��

�C*

μ�

��

�(�=

$ ��

� �

.$. �

C*μ

� ��

_2.

_�

�H%

_�

�H%

��C

���

���

�. @

��

� �

���

_3.

_&

)!

%�

��#%

� ��

��(�

�#%

��

�� �

����

� �

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 84: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

���

���

�(

�=$

�*�

�.$

. ��

�� �

��

� ��

, ���

���

, H

����

�, $

��

� �

)��

����

�(

�=$

���

�.$

. )��

����

��

�*

� �.

$. _

���*

�,

(��

���

��

�� (

���

!;

� $

���

C��

�(�=

$ �*

� �.

$. !

;�

$��

�C�

� �

� ���

����

H

+;�

� �(

�=$

���

�.$

. �μ

*�

$�

C�8

� *

�(�=

$ ��

� �

.$. $

�C�

8�

*�

)�

+��

�μ�

��

_

4. �

�)

%�

��

)%

��+

���

� ��

%#!

%�

��"

!

%��

����

��

��

�� )

���

�(�=

$ ��

� �

�C

���

� v�

���

$�

D��

- ��.

�μ�0

��- )

;��

_�μ

;��

-��.

F*

����

��

�μ

���

#*

� �

���

��*

$��

μ�C

*�

)

����

��*

� *

%μ�

����

�C��

'#%

' �

� �(

�=$

���

�0C

�� '

��

_5.

'#%

��

("

!

��

���

����

����

����

����

��

��

� �

��

��

��

� �

��

-

���

� �

��

\��

���

$�

�+ �

1.

��

��

� �

!�

(%

���

���

�!

�F

&�

���

D��

]

&(

��

%

� &

�.$

. ]��

� �#

$#!

%�

����

. �

���

2.

��

���

F%

_�

��!

�(

%�

F

�C��

����

��

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 85: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

3.

��

��

� �

���

��

_�

#��

���

���C

��

$�

��+

��

$�

(��]

%�

%C�

��

- $

��

�+��

4.

��

���

$�

�%�

$

����

6.

��

!

#��

(%

! �

����

7.

��

$#)

"_

%�

$

�μ�

C��

!

�E��

�(

�=$

���

�.$

. !�E

��

����

����

���

����

���

&

��C

� �

$

��D�

���

*�

9

��

J�

!�

r%�

& )

#$(

"!

$�

$_��

"!

���

μC

)

��#

��&

� )

�� �

��

�8�

���

$

μ� �

��

(

%�

%�

!

0��

� (0

���

��

)&

� ��

�

'

�_

$&

� '

�C��

11

. �

�&_

%�

��

C��

�E

*μ8

����

��

13.

��

�&!

%�

�0�

�

���

����

����

����

����

��

��

� �

��

��

��

� �

��

-

���

� �

��

�(

'�

!"

!-

����

(%��

#"!

���

��

H

#�!

!%

H��

����

��

� H

�8�

��

�. �

�� �

� �

1. �

���

���

�%(�

�!��

(�

�8

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 86: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�C

���

����

�CJ

���

&

(�$_

�#%

� ��

μ;��

��

$�

����

)

�_�H

�w#%

��C

���

)#!

"�

���

#��

��

���

C��*

� ��

%

� �.$

. : �

�μ�

��,

$�

8��

��, $

���

��,

!��

�����

�, �

��

���,

���

���

F�

#��%

w��

#���

���

��

%� �

.$. :

��

��C�

�, �

���

*�,

$C

μ�

��,

)

���

C���

, !;*

� )

C�

�, )

���C

;�*

�,

)��

����

�, )

�+*

�, )

����

�, (

v��

)

���

��

C��

#�

(��

��(�

%��

���

��

_�

�+ �

#���

��

_

����

�2.

��

���

��

�&��

#��

����

�(�=

$ ��

� �

.$. �

���

��#

%�

H�

�#_

#%�

_

�μ�

��

$

����

���

�)

�(#%

� ��

8� ��

�!"

��#"

!

��*

�� *

����

���

��

w*��

��

)�

_%

�%

��)

%�

$�

�C��

�*�

�3.

���

��

(�

]�

)!

&�

���

� �

� %

� �.$

. : �

��

��, �

��

� �

C��+

���

�,

�C��

+;��

��, )

;���

, $��

����

�, �

���C

��D

*�,

'

��

*�

��

%$

%(

"!

%�

�� �

*��

��

���

C���

� ��

C ��

$�

����

��_

#!%

��C

����

��

�4.

P�

���

$#�

��)

%�

#�

�*

� ��

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 87: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

$���

��

)�+

��

)��

����

*�

%� �

.$. $

���

��, _

���*

�, )

���C

��,

%

�+��

� ��

, ��

�;, �

�μ�

�*��

H�

���C

*�

_�

��!

#�

$�C

�μ8

� ��

�F�$

#"!

�D

� *

'�

!#"

!

]��

���

&

�.$

. ]��

���

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 88: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����� &V:

��&��� �8( � (�#,8( � �� ����� ��# )(. (�)) 800/2008) )& �'��&) #����&�� ��+8��8( �& �

P�>� 1

����������

���������� ��������� �$�� �� $��, � �+$����� �� �� ����� ��� ���!�, ��� ����� ���� ����� ������������, �� ������� ��� ��� ����� �� �� $��� ��� ����� ������ ��� � $��� ������������, ������$ � ������ ����$, ���������� ��������� � � "���� ����"�� ��� ����� ������$ ��� ���� ����� ������������.

P�>� 2

��>"<! ����� % �"��=� ��� �� � "��C <��� �� ��� ��R ��� ��! ����� ���! ����������=�

1. ��������� �� ���� ����" , ����" ��� ������ ����������� (&&�) ����������� �� ������������ ��� ��������� ��������� �� 250 ����%��� ��� ��� �� ����� � ������� ������ ������" �� ������� �� �� 50 ����������� ���" � �� �� ��� ��� ������� ����������� �� ������� �� �� 43 ����������� ���".

2. ��� ��������� �� &&�, �� ����� ���������� ���%���� � ���������� � ����� ��������� ��������� �� 50 ����%��� ��� ��� ��� ������ � ������� ������ ������" � �� �� ��� ��� ������� ����������� �� ������� �� �� 10 ����������� ���".

3. ��� ��������� �� &&�, �� ���� ����� ���������� ���%���� � ���������� � ����� ��������� ��������� �� ���� ����%��� ��� ��� ��� ������ � ������� ������ ������" � �� �� ��� ��� ������� ����������� �� ������� �� �� 2 ����������� ���".

P�>� 3

��� � ����������=� � � %�"GC� ���� ��<M� ��� � � �� % ���"< � � ���>" � ����� % �"��=� ��� �=� ���"�� �� � "��$� � �$�

1. "* �+$����� ����������" �� �� �$�� ���������� ��� �� ���������%���� �� �� ����%�� � ���������� ���$ �� � ��� ��� ������$!�� 2 � �� �� ������ � ���������� ���$ �� � ��� ��� ������$!�� 3.

2. "�� ����%�� �� ������������" �� �� ��� �� ������������ ��� �� ���������%� ��� �� �� ������ �� ���$ �� � ��� ��� ������$!�� 3 ��� ����+� �� ����� ��$���� � ������� �����: ��� ���������� (� $ �� ����������) �������, � ���� � �� ��� �� �� ��� � ����������� �� ������ �� ������������ ���$ �� � ��� ��� ������$!�� 3, �� 25 % � ���������� ��� ��!������ � �� �������$�� #�!�� ���� $���� ����������� (���$ �� ����������).

Y����, ��� ���������� ������ � ������������� �� � �+$�����, �� ������ ������ �� ����%�� �� ������������, ���� ��� �$ �� ��� ��� 25

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 89: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

% ���������� � ��������������, �!�� �� ������ ��� ��������� �� ��� �������� ���������� ��� ���" , ��� �� �� ���=����� �� ����� �� �� ��, ���� ��� � � �� ��� ��, �� ������ �� ���$ �� � ��� ��� ������$!�� 3 �� �� ������ ����������:

�) ������� ��������� ��������" , ��������� ��������������� ��!������, !����$ ������ � ��$��� !����" ����"�� ��� ����� ����������$ ������������� �� ��� ������ ��������������� �� �� �� ("business angels") ��� ��� ���� ���� ��!$���� �� �� ������� �� ��� ������������� ������������, �!�� �� �� ��� ��� ��� ����� �� ��� ���� ���������� �� ������� �� 1250000 ���"·

�) �� ��������� � ���� ����$ �� ��� �� ������������� ������·

�) �������� ��� �����, ������������ ��� � �� ������ ����!�������� � $���+��·

�) ��� ���� ������� ����� �� ������ ���=�������� �������� �� 10 ����������� ���" ��� ������� �� 5000 ���������.

3. "�� ������ �� ������������" �� �� �� ������������ ��� �������� ����+� ���� ��� �� ��� �������� �������:

�) ��� ���������� ������� �� �����#�!�� �� �������$�� #�!�� �� ����� � �� ������ $���� �����������·

�) ��� ���������� ���� �� �������� � �����%�� � � ����� �� �����#�!�� �� ���" ��� �����������, �������������� � ��������� ���$ �� $���� �����������·

�) ��� ���������� ���� �� �������� � ������� ���������� ������� �� $��� ���������� �$��� �������� ��� ���� �� $#�� �� ���� � �� $��� ������ ��� ������������ ����� ��� ����������·

�) ��� ���������� ��� �� �� ������� � ������� $���� ����������� ������� � � ���, �$��� ���!� ��� ��� ���� �� $#�� �� $����� ������� � �������� ��� � ��� �����������, �� �����#�!�� �� �������$�� #�!�� �� ����� � �� ������ ����� ��� �����������.

'���������� �� �� ��$���� �������� �������, �!�� �� ��� ����� ��� � �!��� ��� ��� ���$���!� 2 ������� ��$!�� �� ��������� ��� $���� � ������ ��� ���������� ��� �+���%�� �� �����������, �� �� ���!���+� �� �������$�� ��� ������� �� �� ������$ ���� �� ����� � ������ .

�� ������ �� ������ ��� ������ �� ������������ ��� �������� ��� �� ��� ������� ��� � �!��� ��� ��� ��"�� ��$!�� ���� ���� � ���������� $��� ����������� � �� ���� ��� ����� ��� � �!��� ��� ��� ���$���!� 2.

�� ������������ ��� �������� ��� �� ��� � ��� ������� ���� � � !������ ����"��� � ��$��� !����" ����"�� ��� � ����� �� ��� �� ������ ��� ������ �� ������ �� ������������ ����� ����� �� �� ��� � ����� �� ������������� ���� ��� ���� ����$ � �� ����� ������.

Y� ���� ����$ ��������� � ����$ � � ���? ��� � ��������� ��� ��������� ������ � $ �� � ���$ �� ��� �������� ����$�.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 90: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

4. ���� �� ��� ������"���� ��� ���%� ��� ��� ���$���!� 2 ������� ��$!��, ��� ���������� �� ������ � �������� &&�, �$ �� 25 % � ���������� ��� ��!������ ��� � �� �������$�� #�!�� ��� ���������, $���� � ������, �� � � � ������������ �������� ���� ������ � �������� !�����, ���� ��� � � �� ��� ��.

5. &�� ���������� �� ���� � ����$��� ���"���� ������$ �� �� ������$ ��� �� � �+$������, �� ����%�� �� � �� ������ �� �����������, ���"� ��� ������$ �� �� �������� ��� �!���� �� ���������$ ��� ��� � �!��� ��� ��� $���� 2. ������ ���� ������ � ��������� ���� ��� �$ � �������$ ��!������ �� ��������� � ���������� ����� �� ������� �!�� � ���������� ���" �� ������ � �� ������ ������ � �������� �� �� � ����, ���$ ������ 25 % � ����������, �� ��� ���������� �, �� ��� ��, �� ����������� ������������ ��� �� �� �� ������ �� ����+� ���� � ���� !����" ����"�� � ��$��� !����" ����"�� . �� ���"���� ����� ������������� ��� �� �� ���!���+� �� ������ ��� �+�����"��� ��� �������� ��� �� ��� �� ���� � ��� ������ �� � ������� ���������.

P�>� 4

�� ����� ��� � � �� % ���"< � � ���>" � ����� % �"��=� ��� �=� ���"�� �� � "��$� � �$� ��� ���� � ! ���N �C!

1. '� �������� ��� ������������ ��� ��� �� ��������� ��� ������� ����������� � ��� �� ����������� ����" ���" �� �� ���� � ��� �!���� �� ��������� ������� � ������������� ����� ��� �������%� ��� �� ������ �$��. k���$ � ��� ��#� ���$ �� ������� �� ����������� �� ���������" . '� �#�� ��� ������ ������" �������%���� ����� �� !�� ���������� �� �+��� (Q1*) ��� ����� $����� �������� �������.

2. ;�� , ���$ �� ������� �� ����������� �� ���������" ��� �� ������ �$��, ��� ���������� ��������� �$ � � �$�� �� �� ��� �� ������$ �� �� ����� ����������� � � �� ����������� ����$ ��� ��� � �!��� ��� ��� $���� 2, � ���$����� ���� ���� �� ���������� �� ������� � �� ��"���� ��� �������� ��� �������, ������ � ���� ������ ����������� � � �$ �� !�� �� � ��� ���!��� ��� ��� ��������$ ���� ����$ ���.

3. ��� ��������� ��������� ����������� , �� ����������� �� ����� �� ���� ������� ����, �� �������� ��� ����$ � ��� ��#� ������ � ��������� �� �+������� ���������� ��� ������������� ��� ���$ �� ��$����� ��� ���� ������ �����.

P�>� 5

� ���>"<! ����� % �"��=�

� ������ ����������� � ���� � ��������� ��� ����� ������ �� $�� �������� (�&�), ������ ��� ����� ����%��� � ������� ���������� ��� ���$����� ��� �+���%�� � ���������� � ��� ��������� ����� ��� ������� �� ��#� ����. '� $���� ��� �� ���$����� ������� �� ����, �� ����%�� �� ������� ����������, � �+$����� �� �� ��$�����, ��� �� ����%�� �� �� ������� �$��

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 91: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

� ��������� �� ��$����� �� �&�. ��� ����� ����������� � ��������$ � ���:

�) �� ��������

�) �� $���� ��� ���$%� ��� ��� �� ����������, ���� ����� �+$������ ���� ���� ��� �+������ ��� �� ��������� �� �$�� �� �� �� ������·

�) �� ���������� ��������������

�) �� ������� ��� ����� ������� ������������ � �� ��� ����������� ��� ��������%� ��� ���� ����$ ���� �������� �� �� ����������.

�� ��������� �� � �� ���������� ��� ������ ��� �� ������������� ���������� ��� ������� �������� ��������� � �������������� ���$������ �� �� �������%� ��� ��� ����� ����������� � . ��$����� �� ����" ��������� � �� �� ��" ����" �� �� �������%����.

P�>� 6

)�> ���"<! �=� �� ����=� ��! ����������!

1. ��� ��������� � �+$������ �����������, � ��������� �� �������� , ������������ ��� �� ��� ������� ����������� � , ���������������� �����������$ �� �$�� ���� ������������ ����� ��� �����������.

2. ��� ��������� ����������� ��� �� ���$%���� � �� ������ �� $���� ������������, � ��������� �� �������� , ������������ ��� �� ��� ������� ����������� � , �� ���� �� �$�� ���� ������������ ��� �� ����$ �������� ��� �����������, � -�!�� ��$���� - ���� � ������� ��� ������������ ��� �����������, � ���� � ������� ��� ������������ ����� ������� ��������$ ���� ��� � �+���%�� � ���������� �$��� � ��������.

��� �������� ��� � �!��� ��� ��� ��"�� ��$!�� �������� ��� �� �������� �� ����������� ��� � ������ �� �� ���$%� ��� �� �� �+���%�� � ����������, �� ������ ������ ��� �����"� � $ �� � ���$ �� ��� � ��� �����������. '� �������� ����� ��" � ��� ���' � ������ ���� �� ������ ���������� ��� ��!$���� � ��� �����"���� #�!�� (�� �#������ �� �� ��� ���$ ������$). �� ��������� ����������� �� ����������, ����$ ���� ��#� �� �#������ �� ������" ���" .

��� �������� ��� � �!��� ��� ��� ��"�� ��� �� ������� ��$!�� ����������� �� 100 % �� �������� �� ����������� ��� � ������ �� �� ��� ��� $���� � ������ �� �� �+���%�� � ���������� ��� �� ����� �� ��������$ � ��� ��� ����� ������������ �$��� � ��������.

3. T�� �� �!������ ��� ������$!�� 2, �� �������� �� ����������� ��� �� ���$%� ��� �� �� �+���%�� � ���������� ��������� �� ���� ������������ ��� �� ����$ ��������, � ������� � �!�� ��$���� , ��� ����� ����������� �� 100 % �� �������� �� ����������� ��� �� ��� ��� �� ��� �� ����%�� �� ����� ������������, ���� �$ �� �������� ���� ��������$ � ��� ��� �$��� � ��������.

T�� �� �!������ ��� ������$!�� 2, �� �������� �� ����������� ��� �� ��� ��� �� �� �+���%�� � ���������� ��������� �� ���� ������������ ��� �� ����$ �������� ����, � ������� � �!�� ��$���� . ��� �������� ���$ �������� ��� ���' � ������ �� �������� ��

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 92: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����������� ��� � ������ �� �� ���$%� ��� �� ��� �� ������ �� ����� ������������, �� ������ ������ ��� �����"� � $ �� � ���$ �� ���" , �$ �� ��������$ � ��� ��� ����� � ������� ��� ������������ �� � ������ ����$����� ����� ��� �� �� ������ ��� ���%���� ��� ���$���!� 2 ������� ��$!��.

4. ;�� � ������ ����������� � ������ �� ����������� �� ��������� �� ���� � ������� ��� ������������, �������%���� ����� ��" � ��� ���' � ������ �� �������� �� ������$ �� ��� ������������ ��� �� ���$%� ��� �� �� � ��� ����������, ��� �������� ��� �� �������� �� ������$ �� ��� ������������ ��� �� ��� ��� ��%� ���.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 93: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

#����&� ��+8���

���&'�& �'��&) � ��( &�&���� �

���G� �� ����� ��! ����������!

��� ���� � �������� ��� ����: ……………………………………..…………………………….

/����� �� ��� ��������� �����: ………………………………….………………………………..

*���. ����"�� � Q1* (1): ………………………………………………………….………………..

� ������" ��� ��� ������ ��� � �� ����� ������ ���" ������" (2)

………………………………………………………………………………………………………………………..

��� ! ��! ����������! (��@�� ����������$ �����"�)

�����"��� �� � � ����� �� ��������� � ��� ������"���� ���� ������ ��$����� � ������� ����������:

* �+$����� ���������� ��� ��������� ����, �� �������� ��� � ���$!� ��� �����$�� ��������� �� ���� ������������ ��� ����������� ��� � � . K� ����������� � � � ������ ����� �����������.

�� ����%�� � ���������� K� ����������� ��� � ����� �!��� �� ���$����� (��� �� ��� �������������$ ������). ��� �� ����� � ����������� � ������ ��� �� ���������� �� ���������" � ����!����� ��� �� ��� ��� ����������� �����$��.

�� ������ � ���������� �� ���������� �� ���������" � ����!����� ��� �� ��� ��� ����������� �����$��

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 94: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�� ����� ��� � � �� ��� ���"< ��! ����� ���! ����������!

'� �������� �������%� ��� ���!� � �� 1��$����� M ��� �B 800/2008 ������$ �� �� ����� �� &&�.

1������� � �!��$� (*):

*����� ����������� � (�&�)

B����� ������" (**)

�� ��� ����������� (**)

(*) ;�� �� �������� ������ � �!���� �� ��������� ������� � ������������� ����� ��� � �������%� ��� �� ������ �$��.

��� ��������� ��������� ����������� , �� �������� ��� ����$ � ��� ��#� ������ � ��������� �� �+������� ���������� ��� ������������� ��� ���$ �� ��$����� ��� ���� ������ �����.

(**) �� ����$��� ���".

_________________________________________________________

�� � ��: �� ����� �� �� ��������� � ������������� �����, ��$���� �������� �� �������� � ����� � ������� � ���!���� ������ ��� ���������� ��� �������� ����������� (���� �����, �����, ������ � ���$�� ����������);

U��

(�� [�’ ���� �� ���������, � ����������� ��� � ����� �!��� ������ ������$ �� �� ��������� � ������������� ����� (3)]

#� ���N�

; ��� ��� ������� ��� ���������$!� ���, ��� �� �� �+����������� �� � ���������� �� ����������:

.......................................................................................................

/��" � ������ � �� �� �������� ��� �������� ������� ���"� ��� �� � ����� � �������$�� ��� �� �� ������.

......................................(����), .................................. (������� ��)

)�����!�:

___________ (1) K� ������������� �� �� ��$�� ���� ���!� � �� ��� � $���� ����.

(2) 1������ («Chief executive»), T� ��� /����� ��� � � �������� ����.

(3) 8���� 4, ���$���!�� 2 ��� 1����������� M ��� �B 800/2008.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 95: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����� ��� ��+8���

#��+��&��� �& �#(���`��(� � �#(�����(� ��&'�&����

���������<"��� �������"���

- 1��$����� * �$ � ���������� ���� ����$����� ��� �� ����%�� � ���������� (��� � ����� � �������������$ ������)

- 1��$����� J �$ � ���������� ���� ����$����� ��� �� ������ � ���������� (��� � ����� � �������������$ ������)

#� % ���"<! �=� �� ����=� ��� �������R<"��� � �������";�� ���������� (1) (����� ���+�������� ��������)

1������� � �!��$� (2):

*�����

����������� � (�&�)

B����� ������" (*)

�� ��� ����������� (*)

1. �������� (2) ��� �������� ����������� � �� � ������� � ���������" (����!��$ �� �� �� ��� J(1) ��� ������������ J (3)

2. B��’ � ������ ����� ������$ �������� (2) �� �� (� ������ � ) �� ����%�� � ����������� (����!��$ �� �� �� ��� * ��� ������������ *)

3. 8������� �������� (2) �� �� (� ������ � ) �� ������ � ����������� ��� �� ��������$ � ��� �$��� � �������� ��� ������ [����!��$ �� �� �� ��� J(2) ��� ������������ J]

�� ��� (4) (*) �� ����$��� ���".

(1) *���� 6, ���$���!�� 2 ��� 3 ��� 1����������� M ��� �B 800/2008.

(2) ;�� �� �������� ������ � �!���� �� ��������� ������� � ������������� ����� ��� � �������%� ��� �� ������ �$��. ��� ��������� ��������� ����������� , �� �������� ���

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 96: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����$ � ��� ��#� ������ � ��������� �� �+������� ���������� ��� ������������� ��� ���$ �� ��$����� ��� ���� ������ ����� ($���� 4).

(3) '� �������� ��� �����������, ������������ ��� �� ��� ������� �� ����%��� � , �������%� ��� �� �$�� ���� ������������ ��� $��� �������� ��� �����������, � – �!�� ��$���� – ���� � ������� ��� ������������ ��� ����������� � ���� � ������� ��� ������������ ����� ������� ��������$ ���� � ���������� �$��� � ��������.

(4)'� ������������ ��� ������� «�� ���» ������ � ����!��� ��� ��� �� ��� ��� ������� ������$ �� �� «�� ����� ��� � � �� ��� ���"< ��! ����� ���! ��! ����������!».

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 97: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�����

�������R<"��� ����������

T�� �$�� ���������� ��� �� ����� �������" ���� «������ ��������� ������» [� � ������ ��� �$�� ���������� �� ����%�� � �� �� ������� ���������� ��� ��� ��� �� ����%�� �� ������������ �� � ����� � �� ������ � ����������� , �� ����� �� �������� �� ��������$ � ��� ���� ����� � ������� ��� ������������ (1)], �� �������� ��� �������� «�� ��� ��������� ������» ������ � ����!��� ��� ��� ������� �����!�������� �� ���:

������!

�� ����%�� � ���������� (��� ����/

������ ��������

*����� ����������� �

(�&�)

B����� ������"

(*)

�� ��� �����������

(*)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

��� % (*) �� ����$��� ���".

(1) *��� ��� �$ �� �������� ������$ �� ��� ���������� ��������$ � ��� ����� � ������� ��� ������������ �� ������ ��������� �� ���� � ��� ���%���� ��� $���� 6 ���$���!�� 2, ������ ����� ���$ � �!���%���� �� ������ ��� ���%���� ��� � ��� $���� (������, $���� 6 ���$���!�� 3 ��$!�� 2).

��"��=��: '� �������� ���$ �� �� �� ���������� ����������� ���’ � ������ ��� ���������������� ��� «������ ��������� ������» ��� �������" ���� ��� �$�� $���� � ������ �� ����%�� � ����������.

'� �������� ��� ������� «��� % » ��� �����$ � �� ��� ������ � ����!��� ��� ��� ������ 2 (������$ �� ��� �� ����%�� �� ������������) ��� �� ��� ��� ������������ ��� �������.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 98: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

��+�&� ��&�&)�� �'����

1. ���G� �� ����� ��! �������R<"���! ����������!

��� ���� � �������� ��� ����: .............................................................................

/����� �� ��� ��������� �����: ..............................................................................

*����� ����"�� � Q1* (1): ..................................................................... � ������" ��� ��� ������ ��� � �� ����� ������ ���" ������" (2): ............

2. ��>C����� �� ����� ��! �� %<�= �������R<"���! ����������!

1������� � �!��$�:

*����� ����������� �

(�&�)

B����� ������" (*)

�� ��� ����������� (*)

*���$����� ��������

(*) �� ����$��� ���".

��"��=��: *��$ �� ����$����� �������� ��������� �� ���� ������������ ��� $��� �������� ��� �� ����%�� �� �����������, �, �!�� ��$���� , �� ���� � ������� ��� ������������, ��� ����� ����������� �� 100% �� �������� �� �� ������ � �� ���� ����������� , ���� �$ �� ������ � �� �� ������ � ����������� ��������$ � ��� ��� �$��� � �������� ��� ��������$ �������� ��� �� ����%�� �� ����������� (3). �$ ����$%����, ������ � �������� ��� �� ������ �� ����� ��� ��� ������������ ��� �� ��������$ � ��� �$��� � ��������.

3. #� % ���"<! ���’ ���% ���

�) *������ � �!��$ ��� �������� ���������� (4) ��� ������� � ���������� ��� �������" �� �� ������ (� �� �� �� ������ � ���������� ���� ��� ������ ������������� � ����� �� �� �� ����%�� � ����������), ��� �� ����%�� � ���������� ��� �������� �� � ������� � ��� ��� ��� �������: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* �!��$ ��� ��� �������� ���������� (4) ��� ������� � �� ����%�� � ���������� ��� �������� �� � ������� � ��� ��� ��� ������� ��� ���������� ��� �������%�� � ������ (� ��� �� ������ � ����������):

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 99: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�) 1����� � �������� �� �#������ ������ �� �� ��� ��������� � ������$ ��� � ���������!��� ��� ����$����� �������� ��� � �!��� ��� ��� ��������� � �������. '� ������������ ��� ���’ � ������ ����������� �� ����!��� ��� ��� �����$�� �� ���:

«������! ��������! ��;��!»

1�����: ... *����� ����������� �

(�&�)

B����� ������"

(*)

�� ��� ����������� (*)

*����������� ���’ � ������

(*) �� ����$��� ���".

'� �������� ���$ ������ � ����!��� ��� ��� �� ��� * ��� ������������ *.

(1) K� ������������� �� �� ��$�� ���� ���!� � �� ��� � $���� ����.

(2) 1������ («Chief executive»), T� ��� /����� ��� � � �������� ����.

(3) ������, $���� 6 ���$���!�� 3 ��$!�� 1.

(4) ;�� �!��$ �� ��������� ��� ��!$���� � ��� �����"���� #�!��, ����$ ���� ��#� �� �#������ ������. ��� ������ ��� ������ � ��������� �� ������ ���������� ��� ���� ���������� ��� � ���� �� �� ������ �� ������������ (������, $���� 3 ���$���!�� 2 ��$!�� 1).

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 100: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����� E

�������";��! �����������!

*. �� ��� ���"<! ��! ������=��! ���� � �� ��C����� � ��� ��� ����������

������=�� 1: ������� ���������� �������%�� � ������� ��� ������������ � ��������$ ���� �$��� � �������� ����� � ������� ��� ������������ $���� �� ������ �� ����������� [�� ���� J(1)].

������=�� 2: ������� ���������� � ��� � ����������� ������������ �� �������%�� � ������� ��� ������������ � �� ��������$ � ��� �$��� � �������� [�� ���� J(2)].

��"������ ��"��=��: '� �������� �� ����������� ��� �� �� �� ������ �� �� �� ������� ���������� ��������� �� ���� ������������ ���� ��� $��� ��������, �, �!�� ��$���� , �� ���� � ������� ��� ������������. ��� �������� ���$ ����� ��" � ��� ���’ � ������ �� �������� �� � ����� � �� ����%�� � ����������� �� ��� � ��� �� ������ �� ������������, ��� ������ ��� �����"� � $ �� � ���$ �� ��� �������� �����������, �!�� �� ��������$ � ��� ��� �$��� � �������� (1).

E. ;> � � �� % ���" � ��C% �� "� ��� ������=��

������=�� 1: Y� �$�� ����������� ������������ ��� �� � ������� �� �����������. K� ����������� � �����$�� �� ���� J(1)

������! E (1)

*����� ����������� �

(�&�) (*)

B����� ������"

(**)

�� ��� ����������� (**)

�� ���

(*) ;�� ����� � ������� ��� ������������ �� !�� ���� � ������ ����%��� � , � ������ ���� �������%���� �� �� $������ ��� ������� ����%��� � �� �� ����������� �� ��� ������ �� ������ � ������� ����������.

(**) �� ����$��� ���".

'� �������� ��� ������� «�� ���» ��� �����$ � �� ��� ������ � ����!��� ��� ��� ������ 1 ��� �� ��� ��� ������������ ��� �������.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 101: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

1����������� �� ����������� ��� ��������$ � ��� �$��� � ��������

�� ����%�� � ���������� (��� ����/ ������

��������

/����� �� ��� ���������

�����

*����� ����"�� � Q1*

(*)

� ������" ��� ��� ������ ��� �

�� �����" ������ ��

(**)

*.

J.

T.

/.

�. (*) K� ������������� �� �� ��$�� ���� ���!� � �� ��� � $���� ����.

(**) 1������ (Chief executive), T� ��� /����� ��� � � �������� ����.

��"������ ��"��=��: �� �� ����%�� �� ������������ ���� �������� �� ������ �� �����������, ��� �� ��������$ � ��� ��� �$��� � ��������, ������ � � ��������%� ��� �� $����� ������� ��� �������� �����������. '� �������� ���� ��� � � «������ ��������� ������» ������ �� ��"� � �������� ��� ��� ���$����� *.

������=�� 2: T�� �$�� �� ������ � ���������� (������������ ��� � �� ������ ���� $��� �� ������ � ����������� ), ������ � �������" ���� � � «������ �� �����» ��� � �� ���� ���� $������ �� ���������" �� �� �� ������ � ����������� �������" � ��� �� �� ��� J(2) �����$��.

(1) ������, $���� 6 ���$���!�� 2 ��$!�� 2.

������! E (2)

���������� ����.: *����� ����������� �

(�&�)

B����� ������"

(**)

�� ��� �����������

(**)

1. (*)

2. (*)

3. (*)

4. (*)

5. (*)

�� ��� (*) � ����������� � � «������ �� �����» � $ ����������.

(**) �� ����$��� ���".

'� �������� ��� ������� «�� ���» ��� �����$ � �� ��� ������ � ����!��� ��� ��� ������ 3 (������$ �� ��� �� ������ �� ������������) ��� �� ��� ��� ������������ ��� �������.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 102: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

��+�&� �#(�����

(� � ��� �� �� ������ � ���������� ��� �� ��������$ ���� �$��� � �������� ��� �� ��� J)

1. ���G� �� ����� ��! ����������!

��� ���� � �������� ��� ����: ..............................................................................

/����� �� ��� ��������� ����� : ..............................................................................

*���. ����"�� � Q1* (1) : .............................................................................. � ������" ��� ��� ������ ��� � �� ����� ������ ���" ������" (2): ............

2. �� ����� ��! �� %<�= ����������!

1������� � �!��$�:

*����� ����������� �

(�&�)

B����� ������" (*)

�� ��� ����������� (*)

�� ��� (*) �� ����$��� ���".

(1) K� ������������� �� �� ��$�� ���� ���!� � �� ��� � $���� ����.

(2) 1������ («Chief executive»), T� ��� /����� ��� � � �������� ����.

(3) *��� ��� �$ �� �������� ������$ �� ��� ���������� ��������$ � ��� ����� � ������� ��� ������������ �� ������ ��������� �� ���� � ��� ���%���� ��� $���� 6 ���$���!�� 2, ������ ����� ���$ � �!���%���� �� ������ ��� ���%���� ��� � ��� $���� (������, $���� 6 ���$���!�� 3 ��$!�� 2).

'� �������� ���$ ������ � ����!��� ��� ��� �� ��� J(2) ��� ������. J.

��"������ ��"��=��: '� �������� �� ����������� ��� �� �� �� ������ �� �� �� ������� ���������� ��������� �� ���� ������������ ���� ��� $��� ��������, �, �!�� ��$���� , �� ���� � ������� ��� ������������. ��� �������� ���$ ����� ��" � ��� ���’ � ������ �� �������� �� � ����� � �� ����%�� � ����������� �� ��� � ��� �� ������ �� ������������, ��� ������ ��� �����"� � $ �� � ���$ �� ��� �������� �����������, �!�� �� ��������$ � ��� ��� �$��� � �������� (3).

1������� �� ����%�� �� ������������ ������ � � ��������%� ��� �� $����� ������� ��� �������� �����������. '� �������� ���� ��� � � «������ ��������� ������» ������ �� ��"� � �������� ��� ��� ���$����� *.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 103: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����� �� V: ������� �� �� ����� ����� ����� �� ����������

��� ���� 2004/C/244/02, ���� ��@��� ���� ���P������� ���� ��� ���� ������� �� �� ����� ����� ����� �� ������� � ����� ��� �J��� ���� ��� ���� ����P����� \%%�'# ��$ ���>8�"#�'(+$ )�'&)�����$

��� ������� ��������0� ����0� ��� ���8C������ ����� �����. "��0��, � �������� +�*�� 0�� ����� ���� � �� ���8C����� ��� ��� ;���� �*� ������� ����+����� *� ����, �D0��� ��� � �� ����, � ������ ��� ����������� �0���� � � ���� �0���� ��� � �� ���� � �E�DC ��� �0 ���� ����������/;������ ��� �� ���� ����*�;� ���, � ��03�� �� v����0�� ���� ���, � ��� , �*� � �E*������ ��;8�� �0 �� ������, + ��� �������� ���� ����0� 8;8�� ��������� �ED����� 8�����0+�� � �����0+��.

��������;�, � ����� ���� +�*�� �� ������ �� ��E����*� ��;+��� ���8C�����, ��� ��� ;���� �*� ������� ����+������*� ���� ���� �0C��+�� �����������: ) ��� ��0����� �� ����� ��������;��� ��+���� (1), �D0��� ;��� ��C��+� ���* �0 �� ��0 ��� ������;��� ��� ��DC �� (2) �� ��* ��� ��0� �������� ��� ��DC �� ���� ;��� ��C��+� ��� �� ������� �*� ����� ��C��� *� ����, �· 8) ��� ��0����� �� ����� ���� ��� ���C������� ����;� ;C� ;���� ����0����� ��+��� �� � ��;� ��� ����� � (3), �D0��� ;��� ��C��+� ���* �0 �� ��0 ��� ��DC �� ���, 0�*� �D� v��� ����� C�������� ��� ����� �, �� ���* �0 �� ;� �;���� ��� ��DC �� ���� ;��� ��C��+� ��� �� ������� �*� ����� ��C��� *� ����, �· �) ��E����� �0 �� ��D� ��� ����� �, �D0��� �C��� ��� ���^��+;���� ��� �+����� ��� �� ��� �� ��;��� 0��� D��� ��� ���*�� ��� �� ��CC����� ��*������� ������ .

��0 �� ���� ��� ��*�� ��� ��� �����;��� � �0 ��� ����������� ��� �D;����� ��� ��� � 10, � ����� ���� � ����� ��� � +�*�� �� ���8C�����, ��� ��� 0�� �������� �� ����+��� ���� E��� �� ���8C������ ����� ����� 0�*� �E��� �*� v����, � *�� ��� ���C�� �������, ��0��*�� �*� ��+���*�, �C����v��� ���*���� ���0���, D+ ���� ����� ���, �E�0��� �����C�3 , �E��� �*� ���������� ���8�����*� �+�� �� �E�+;���� � �ED����� ��� E � ��� �+��� �����������. ���� ��8�0����� �����������, � ����� ���� ���� � ;��� ��� �����+� �� �������� � � ����C� ����� ��� ��CC������ ��*�������� ������ � ��D*� � ��� ����E��� ��� �+����� ��� �� ��� �� ��;���. ���� ��C��� ��� ��� ��*��, �� ������� ����+�������� ��;� ������� �� ��+� �� ����� ��� ������ �� ��� �C ��� �;���� ������ � �� � ��� �����;��� ���� ����� ���� � ����� ��� �� �������0���� ���. �� ��+� ��� ��*��, ���8C����� ����� ���� � �� ���C;E�� 0�� �D0��� ��������;� ����� � �E�DC ��� ��� ���3� ��� � ������ ��� �0���� � � ��� C�3� ��DC *� �0 ���� ����������/��0���� � �0 ���;� ��� �����.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 104: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����� �� VI ��� �� ��� � ����P �������� ��� ���� ����P�����-

� �P��� ��� �� � ��� � ����P �������� ��� ���� ����P����� (��D*� � ��� ��.�. 3357/��� 1338/27-01-2011). �%��&��� +���%�$ ��"#��#$ (de minimis): � �� � �� ����� ��� ;��� ������+� 8���� ��� $������� (�$) ��+.1998/2006 ��� ��������� ������� � ��� �D���� �*� ��+�*� 87 �� 88 ��� ���+���� �$ �� ���� ���������� ������� ��� � (�������;��� ���� �� ��� �D��� � ��� ���*�J��� -�*��� L379 ��� 28/12/2006, ��C.5). ���� ������������ �������� #) % ��������� F��;� ���� ����� ���*����� ���C��*;�� ��� -����� ���8�C�� � �� � � �0C��+ ������ : ���'&)�# ���(+��R�$

��8�$ �)���� ��)R+���� ���������������� ���������������� ��0��C��� (!�#/%'#) $*���0� ���� �� �� ;��� � �� ���������������� + �������� ������0�

��+0�. �� $*���0� $*���0� ������������� ���������. \E��� $*���0� $*���0� \E�� �������0����. F��;� $*���0� F��;� �������E�� (�� ��+� ������� �������E�) $*���0� �������E�� $*���0� �������E�� � ��� �E��C0����� \��� / ���������� &����� ;��E�� ���8�C�� &����� ;��E�� ���8�C�� �����*� �������� �*�

�������� �������*� &����� _�E�� ���8�C�� &����� C�E�� ���8�C�� �����*� �������� �*�

�������� �������*� ��� ���� ���8�C�� �� �;��� � ��0��� ���8�C��. ��D��� �*� ��� �����*

��������� &����� ;��E�� �E��C0����� &����� ;��E�� E��C0����� �����*� �������� �*�

�������� �������*� &����� C�E�� �E��C0����� &����� C�E�� E��C0����� �����*� �������� �*�

�������� �������*� ��� ���� �E��C0����� �� �;��� � ��0��� E��C0�����. ��D��� �*� ���

�����* ��������� &����� -��E�� ���C�E�0���� &����� ;��E�� ���C�E�0���� �*� �����������

����� ��D*� � ���� 0���� ��� ���� � �������E�� �� �*� �����������*� ����

&����� C�E�� ���C�E�0���� &����� C�E�� ���C�E�0���� �*� ����������� ����� ��D*� � ���� 0���� ��� ���� � �������E�� �� �*� �����������*� ����

� �C�� �������E�� � �C�� �������E�� ���0 ����C��0 ����+;��� ���0 �� ��� ��������;�� �����

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 105: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(��0�� �����) ��. ��*���0CC�� ���+0� F�$ �������E�� &��. ��*���0CC�� ������ F�$ �������E�� &��. %C��C��*��� &����� %C��C��*��� ��� �������E�� $+����� �� ������ $� ��� $���0���� ��� ��� � 8� v��� �� ;��� �� ������

($�����0� – $���+�������� ��;� – �.�. �.�.$., $�. 794 �..) - \�+�� �������� ��� ��� � �D;���� � �� ����� (0��� �����v��� �.�. ���� �.�.$.)

���+0� $������ ���� ���+0� $������ ���� � ��*����� ���� ��� �+������� ���� �. ��������

���+0� ��0D��� -������� ���*�J��� -�*���

���+0� ��0D��� -������� ���*����� -�*���

���+0� �������*� ���+0� ��������� �������*� ��� ��������� � �������E�

���+0� $���0���� I.D. number $���0���� (�� ��� ��*�� ��� ����������+� � ������� ��08C�3� ��� ��+�� 9 ��� ��$)

��;� ��;� (�.�. �D��� ���� ��; 0�*� ��� ����������� ��� Scoreboard ��� $���0����)

������D� ������ ��������� ������D� ��� ;���� �� ������ � ��� ���*;��� �� ������

����� �� ������ Ad hoc �� ����� � ;��� �� ������ � �� � ��� ������;�� �� ����� ������;�� �� ����� (!�#/%'#) � ��� �� ������ � ��� �� ������ (����������� ��;������ – ����0���� –

��������� - �D���C0��� ���+����� – ����������� ��+�C������ �0����� �.C.�.)

�)�� $�������� � �� ����� ���� ���������� ��;� ���v�;�*� � ����

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 106: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

##) $�� ��� ���8�C� ��� ��0���� �� ���3�D��� �������;� ���8�C��� ���C��*;� � �0C��+ ������ :

��+8�� �'��&) � �� �8��#�� �8( �(&�'#��8( ����(�� ���&� (DE MINIMIS)1

….���" � ��: *. ���������� ………………, �� ����� ������ ��������", � ����� ����$���� ������ (�������) ������������ ��� � ��� �� ��� �� ����%�� � ��� �� ������ � 2 �� ���� ����������� �� ��� ������ � ������� ���������� �� � ���� ���� ����� �� $��, ���� �$��� ���$ �� ��� ��������� � ��� ��� ���$ �� ����� ���� ��� �$���� � �������� ���� �� ��������:

* *����� "�@��/ :� ��@����/& �� ��� @�� ���

����P����� ����� ������� (DE MINIMIS) �� �P�� ��@�� ` ����� �� �� ��@�� � ���P������

�;��! ���% )�'&)����� ��� ���>!88)' ��=�#�� (#'����#) (#7.$ (#' �) #��?$ ") ��% ����# � #'����# 8)'�����)� *$ )%'#�# �'(�%�"'(+ "�%!�# (���% ?%%�'# �)�'8#">!%�%�#' �' ��%�)�)"?%)$ + ��%)��#<=")%)$ ") ��% #'����#

)�'&)'�+�)'$).

�/� %!%)��#� �(%�(�))��%�

F%(��� '%(&�&�&�

�&� �!#�'��&�

�(#])%� �("�%$%__%� &

&)�(/!#� ��$(#�#$&� ��%F��&� / ��)H��&�

��$(#]�! �%�% �!#�'��&�

$���H_&]�! �%�%

�!#�'��&�

&)�(/!#� $���H%_&�

�(�'%��� F��&

�r�_#r&� �%� �(�%�*

�F) �%� �#$�#%�'

%�

J. � ������ ���� �� �������� ��� �������� � �$��� � ���������� �� �� 1������� «…..», �����%�� � �� $���� � �������� ���� �� �������� ��� ���� �$��� � ���������� (���"� ��� �� ��� �� ������ ��2 �� ���� ������������) ���$ �� ��� ��������� � ���� ����$ ��� ��� �� ����� ���� �� ������� �� �� ��� �� 200.000 ���". Y� ������� �� ��#�� ��� � ������� ������ � ������� �� ��� ���������� ��!���� (��!��� � ��+��) � �������� ���$ ���������. ��� ����� � ��� ������� ����� �� ������� ��� ��� �������� ��� ����� �������� ����

���������� �CC�� �������� ��� ��� �������� ��� ��������� ���� �������� �����

������ (��!������, ����� ����!����, ���������� ������� ��� ��!) ��� ��� �����

���������� ������� ��� ��!������ �� ������� �� �������� ����� ������ �� ��� ��

���� 2.5 ��� "# 1998/2006. ���� �������� ��� � ��������� ��� ���� ����� �����

������, � �� ������ �� ��� ������� �����.

��%#(#$ 6: ��'&����+�)'$ >!�)' ���'���+���) !88�� (�8�% de minimis)

(#7)��.��$ �'# �'$ ��')$ )�'8?R'")$ �#�!%)$.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 107: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����P����� (�8�% De Minimis) ��� �� ���� � �� ��� �P�� ��� ���� ��� ������� ��b��, @���� ������ � ���� ����� � � ����P���� ��� �� ����� �����J��� �������.

�;��! ���% )�'&)����� ��� ���>!88)' ��=�#�� (#'����#) (#7.$ (#' �) #��?$ ") ��% ����# � #'����# 8)'�����)� *$ )%'#�# �'(�%�"'(+ "�%!�# (���% ?%%�'# �)�'8#">!%�%�#' �' ��%�)�)"?%)$ + ��%)��#<=")%)$ ") ��% #'����#

)�'&)'�+�)'$).

�/� %!%)��#� �(%�(�))��%�

F%(��� '%(&�&�&�

�&� �!#�'��&�

�(#])%� �("�%$%__%� &

&)�(/!#� ��$(#�#$&� ��%F��&� / ��)H��&�

��$(#]�! �%�% �!#�'��&�

$���H_&]�! �%�%

�!#�'��&�

&)�(/!#� $���H%_&�

�(�'%��� F��&

�r�_#r&� �%� �(�%�*

�F) �%� �#$�#%�'

%�

H��������: …… 20….

/ ���.

( ������)

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 108: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

���'&)�# ��'&)�����$

��8�$ �)���� ��)R+���� ��*�� ����� ����� ��*�� ����� ����� ��������0� � �C�� ��������0� � �C�� �D0��� ������� $*���0� ��� � �������0���� $*���0� �������0���� � 8��� ��� �*������ ��� $��

2008 �.F.). �.F.). ����� ����� �.%.�. ��0�� %�������� ������ ��;� �������0���� ��. )���� ���, ������0�, ������ �� �.. '�� '�� ;��� ��� ����� ����� ��� + ������+� ����D;��� -��� ����D;��� ;��� ��� ����� ����� ��� + ������+� !�0� -��� !�0� ;��� ��� ����� ����� ��� + ������+� ���� -��� ���� ;��� ��� ����� ����� ��� + ������+� ������0 ��;��� -��� ������0 ��;��� ;��� ��� ����� ����� ��� +

������+� %�0� %�0� -��� ���+0� ���+0� ����+����� -��� �$ �.$. ����+����� -��� ��C;D*�� ��C;D*�� ����� ����� FAX Fax ����� ����� Email &C��������0 ������� � ����� ����� Website #�������� ����� ����� !���� )��D� ��. ��, ���, %�, ������ �.C.�. ���+0� ����C����*� ���� ����� ���� ���+0� �D������*� +;��*� ���0C���� ��� ���

;������ �� �.).�. ��� ������ / �D������� ����� ���� (!�#/%'#) � ��� H�8C *� �,H,�, )� ������ ��*�� !� �� ���������� – ����������

��*�� ���������� � �/�� ��8��C�� � �CC�� D������ � ������ �������� ��� ��� ��� ��� �������

A�� !� �� ���������� – ���������� A�� ���������� � �/�� ��8��C�� � �CC�� D������ � ������ �������� ��� ��� ��� ��� �������

];�� ���� ����� ���� ];�� ���� ����� ���� �F) !� �� ���������� – ���������� �.F.). ���������� � �/�� ��8��C�� � �CC�� D������ �

������ �������� ��� ��� ��� ��� ������� -���D� ������ ���� !� �� ���������� – ����������

�.�.�. � ��8�����

��C;D*�� !� �� ���������� – ����������

��C;D*��

);��+�� ����� ����� );��+�� ��� ����� ����� (0.��C� ����, 1. ����, 2. �� , 3. ���C�, 4. ��C� ���C�). _ �� ����

������ ��� �������0���� ����� ����� ������D� ������;��� �������0���� ����� �����

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 109: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

���'&)�# )�=&*% ���'&)�# ")�=&*% / )�#��*% > 25% (#' ������! ��"")��&+$ ��� (!7) )%=$ )Rl#��.% ��8�$ �)���� ��)R+���� �F) ����� ����� & ����� ���� ��� ��������� �� )��0��� ��E*� ���+0� � ��� �������� F����0 / !���0 ������ / ��*�� ������ � � �� F����0 ��0�*�� � ��*�� � � ��

!���0 ��0�*�� A�� A�� � � �� D����0 ��0�*�� ������� ������� � � �� D����0 ��0�*�� �.F.). �F) !����� � F������ �������� $.�.�. !����� ��������. $.�.� !����� �������� -���D� ������ ���� ��� � ���+0� ��8��� �� F������ ��������. ������0 �������� ��0 0-100 ������ !� �� ���������� A�� ��0����� �� !���0 ��0�*�� A�� !� �� ���������� A�� ��0����� �� !���0 ��0�*�� ������� !� �� ���������� A�� ��0����� �� !���0 ��0�*�� �.F.). !� �� ���������� A�� ��0����� �� !���0 ��0�*�� -���D� ������ ���� !� �� ����������

A�� ��0����� �� !���0 ��0�*��

];�� ���� ����� ���� !� �� ����������

A�� ��0����� �� !���0 ��0�*��

���'&)�# ��%)��#<=")%*% / ��%�)�)"?%*% ��'&)'�+�)*% ��8�$ �)���� ��)R+���� �F) ����������� ����� ����� & ����� ���� ��� ��������� �� ����� ����� ��E*� ���+0� ������v0���� – �������;���

����� ����� ��*�� ����� ����� �.F.). ����� ����� $.�.�. ����� ����� ������0 �������� ��0 0-100% ������ !� �� ���������� A�� !� �� ���������� ������� !� �� ���������� �.F.). !� �� ���������� -���D� ������ ���� !� �� ����������

];�� ���� ����� ���� !� �� ����������

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 110: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

###) )��� ��� �C��C��*�� ��� ;���� �� �������;� (������������) ��� C8����� �� ����� ���8�C��� ���C��*;� � �0C��+ ������ : ��)%���'(= �&?�'�

��8�$ �)���� ��)R+���� ���������������� ;��� ���������������� ;��� (!�#/%'#) ������D� ����������� ��0���� ������D� ����������� ��0���� (F����0 ����� ���) $*���0� ����������� ��0���� )�����0� ��+0� ��0���� �F) ����� ����� & ����� ���� ��� ��������� $*���0� �������E�� & �������E� ���� ��� ��������� �� ���������0 ��;���. ��������� ���^��C����0� �/� ��;������/��0���� ��������������/ ������0���� ���^��C����0�

�������������� ���^��C����0�

������0 �� ������ -���� �� ������ ��0�� ����������� ���0 �� ������ / ������� ������������ '�� �0��� ���������� '�� ���� ��� ��������� �� � ��;����� ����D;��� �0��� ���������� ����D;��� ���� ��� ��������� �� � ��;����� !�0� �0��� ���������� !�0� ���� ��� ��������� �� � ��;����� ���� �0��� ���������� ���� ���� ��� ��������� �� � ��;����� ������0 ��;��� �0��� ���������� ������0 ��;��� ���� ��� ��������� �� �

��;����� %�0� �0��� ���������� %�0� �0��� ���������� ��;������ ���+0� ���� �0��� ���������� ���+0� ���� �0��� ���������� ��;������ T.K. ���� �0��� ���������� T.K. ���� �0��� ���������� ��;������ #�� ����� ����������� �0��� ���������� '�������0� �������� (������� 87 (), ���0 ��� ���

��� ��, �����0� 0���� ���+0� �;*� ����C��;�*� ���+0� �;*� +;��*� ���0C���� ��� ������������

�0 ��� ��;����� (0��� ���� ��) �� �.).�. $�� �� ������ $����� $*���0� �������0���� ��� ��������� � ��� �� ������ (����������� ��;������ – ����0���� – ��������� -

�D���C0��� ���+����� – ����������� ��+�C������ �0����� �.C.�.)

&����� ;������� &����� ;������� ��;������ �� ������0����. ���C������� � &����� ;������ ��� ����������� ���E�� �*� ����C����*� ��� E��C0����� �� ��� ��+� ��;�����. �� ��� ������� ���C������� � &����� �����D�� ��8���

&����� ;��E�� �C��� ��� ��� ��;������

-��E� �C��� ���� ��� ��;������

&����� 8�8 *��� �C��C��*��� ��;������

&����� ��������� ��� �� ������ (������� ���0�� �������� C�3�� ��� �� ������) – ] ���C������� ��� ��� D��� ��� �C��C��*��� ��� ����������� ���� ��.

&����� ��� ����� �� ������ &����� ��� ����� ��� �� ������. �� � �� � �����D���� ���* �0 ��� ���� + ��������� 0C��. – ] ���C������� ��� ��� D��� ��� �C��C��*��� ��� ����������� ���� ��.

� ��� ��� ����� � ��� ��� ����� (�����8�C�, �������� ��� ����, ���C��*�, �..). – ] ���C������� ��� ��� D���

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 111: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

��� �C��C��*��� ��� ����������� ���� ��. ���0 ��� ����� ���0 ��� ��0��� ������������ ��� ������+��� F��;� '�����0����� F��;� '�����0����� %C��C��*;�� ;��� %_%$_&(")�!% �(�% (!�#/A'#)

��'8?R'")$ �#�!%)$ ��)%���'(�� �&)����

��8�$ �)���� ��)R+���� $*���0� ����������� ��0���� )�����0� ��+0� ��0���� $*���0� $����� � ���C;E��� ��;�����/������

�� +��� ��������� / �����

������D� $����� � ���C;E��� ��;�����/������

��. $������, ����*�� �����C����� �C���D�����, ����*�� $����� � �.C.�.

���0 �0�� ��0��� ������������ �� �����/��;����

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 112: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������1���25�

����� V&&: ��&+�9&�� ��(�� �#,8( � ��( )(�(&�� DE MINIMIS )& ��( ��(&)� �++)�&)� )(�(&�� (�)) 800/2008 )& ��&+�9&�& �����& �9�,+���� #�8(

. ������! ���%;��μ=� �����$�

����� �� ���� ��� ��������� �������$%� ��� � �������$ �� �����+�μ�� ��� �� 1����μμ� ���$ �� � $ H�μ����� � ���� ��� ��������� �����+���� ���$ ��.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 113: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������2���25�

�����

��

��

������ ������������

� �

����

������ �

�������������

� ��

��

;���

� �

��%

;��μ

� �

�< �

�<

��

� ��

�� �

��

�μ

��

A�

% �

��μ

< �

[�

� ��

1���� ��,��������������

����� ��������

�� ���

•��� ������� ������,������ �μ����������������������������������������������� ����

� ������,������������,�����������������������������

�������� ������

•�� �μ����������������������,�������μ�����������μ ����� ������������� ���

�!����������μ� ��������"��������"������������������#������μ����� ���������μ�.�

�����������,����"� �����,����������,���� ��"��������

����� ��������������������(������

������������������������������������������ ������������� ��)���������������$��������

����������$��������� ������"�������

��%"�%,��$" ����"������!��������������"�$�����

%"�%�«������#��������������»�����&�'�%�( ����&�'*+-')�/�(��.�

www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html)�

� !�������� �"

#���� �����������������������������������������������;��.��

60%

2�<��������/�

'=�����

� �������–�>����

'=����"��

•� �μ�������/��μ��� � ���/���������������������$�� �����μ�����μ�������������$�

�=����μ�$�����=�� ���$������� �����,����������,�����������

��� �?��������������

������ ������������� �����(��μ� ���μ����μ��������������� ������������),��

•� �μ������μ��� � �����μ���������������� �?���������� ��������������������� ���

� ������.��

•� �μ������/�μ��� � ��/��������������������$�� �����μ�����μ�������������$��

�=����μ�$��� � � ��������.�������� �����������������,��=����μ��μ������ � �����

��������� �����������$�����

•� �μ������/�μ��� � ��/�������������������$�� ����������μ���������μ�������������

o�������������� �������������� �?���������������� $�� ����� �������

� ���������"������,��

o�=�������������������� �� ,��

o���������������������� � ��� �?��������� �����������������

�� ������ � �����������������,��

o������� � ����,��

100%

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 114: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������3���25�

o�=���������������������������������� �����������������

��������������,��

o���� ���������� ��

3�<��� � ����"����

� �"�����������$ ����������"������ ��������������$"�����"��� � �����"�����

������"�����������"����� �����(��� � ����������������� ����,�;������,���.)����������"��

���� ���� ��������������� ����,�������"����� ������������ �������������������������

����������� ����.�

15.0

00 €

4�'=����"������

'�������������

� ���������

�� ���������������

�=�����"�����

��� ������

���� ������� ������,������ ����������������������������������������������� ������

� ������,�����������,��������������������������

�������� ���������������������

�����������=����������� �����������"������� ������������� �����������.�.:�

o������μ�������������μ��������� ������� μ������μ��� ������������μ� �μ���

o��������������������������/������������������;�������� ���������������

�������� �$���������������������������"�$�'�� ��������%��������������� ����

oA� μ�μ�������� ���,��

oB���μ������μ�,��

o<����������$����� � �������������� ����/;$=�����

�%�� ���/�μ��� � ��/��������������=����μ�$,����������μ��������������� ��������������

� ���������������:�

o'���������������� ����%�'������������� "���������������� ������#����$�

�� �$�� ������/������ ����/;$=����� ���

o%������������������$���������������� ��/��������������;���������������

��$���� �����$��� �����

o'=����"������� ������������������������������ �$,���

o'=����"������� �������������������� ���������� ���&���� ������������,��

o'=����"������� ��������������������� ���� $�������������,���

o'=����"������� ���������������� �� ������ $������������� ���,����� ���,�

����������������������μ� �� ��,��

o'=����"������� ���������������� ��������� �������� ������� ������

� ��������������������( ��������?��,����"������� ���,������ "�����)�����

�������������� �����,���

o'=����"������� ������������������������ ����������������������������

���μ����μ�$,��

100%

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 115: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������4���25�

o'=����"������� ������������ ������ �����$��� ��μ�$�μ�����μ���� ����� � ��,��

o'=����"������� ������������ ����μ�������$��� ��μ�$�(free�cooling),��

o%������������������ ����/����� ������������������������� ���������������%�

o'����������������μ�������������������� ����μ�$��μ��������� ���� ������,��

o'������������=��� ����������� ��,��

o'����������������������� �������������� ����,��

o%�� ������� ��������������������� ��������������� ������������ ����.��

� '������ �,������ � ������� ����������� �������� ���������� �������������������"�� ���

���"�����%.�.'.,�������� �������$������� ���������%�'�����"� �������� ����������

�� ���"����

������� ��������������������������� ����,����������� ��$������

D���������/�������������������������������"� ��������� "���� �����$���

���/ � ��.�

5�

-�����"����

�������������

%�����,�"��� � ������� �������������������������������������������������������������

������������� �����"������ ���.��

� !���������� � �$������$������������ ������������ ��"��������$����������������,�

�������,�"��� � ������� ����������"�������������������$"������������������(.�.���� ��

������"��������"������������������,����������"����������,�������������,�"��

������ �"���������������������,���� �� ��$��������������"����������� ��$����.�..),�

��������������������� �����"������ ���.�E������$"������������������� �������

����������"�����"� �������������������������������������� �� �""����.��

� E�������������"� ������ �� ��������������������� ��������������=��� ��������������

����������=�"���������������$��������� ��������������� � ������������ � ��"��XV�

(�� �������)�����O����$.���

20%

6������������

�����"�����

���� �������

�<�����������$���=������� �������������������=������� � "���������"��������� �������

��������

��"�����������������"����� � ��������������

6.00

0 €

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 116: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������5���25�

�������.�

!��������������������������=�"��������

����

�$�%

&�'������������������������/����������

����"�#��������������������������������������"����� � ��,������������ ������������

�����������������"� �"��������������� ���������� ���.�

7�>����"��������

&� ������

>����"���$�

������%������� ����������"���$����$"������� ������� ����������"�� ����������������

� ��� �"������.����������������� �� � ����� ��������������� ������ ���� �����

������������ ����������"���$����� �����,�.�.�per�named/concurrent�user,�per�server,�/CPU�

�.�.�.��G�������"�����$���������� � �$�:�

o���������"�������������� �������������������� �"�����������������"�����

������������

o���������������������

��� ��"����� �?�����

o��������$��������

������� ������"�������������������������

o����������=��� ���� ��������e/�business,�e/marketing�����e/com

merce�

o�����$���������e/marketplaces�

o����������=������� � "���������"���������� �=���INTRANET�����EXTRANET,��

o����������=������� � "�����=�������μ����� �� �μμ����������� ��������������

������$���������� �����(�$���ERP,�CRM

,�HRM

S)�

o���������� ������� � ������������ �=��������������

•������ �"�� ��������>����"���$�/�' � "����������� �"��������������� ��������

������������ �$����� ����.�G����������������������=�"�����������"�����������

������ �������������"���$�����"�� ������ ��������=������'��������$��������������������

•�������������������������"����/�� � "����������� �"��������������� ��������

������������ �$����� ������

� '���"���������������������=�"������������������������������������������� �"�� �������

���������"���$����������������������������������� ������$������$����������"�� ������

20%��������������� ������������"���$.��

30.0

00 €

8�� ������/�� �������•

Q=������""����������-��������'����������'�����"�������'����������������� ���$�������

�=��� ���$������� �W��������������� ���������""����������� ���� � �������

�������������� ����"����������������������������� "���� � ������ ������������

�������.��

•'����������������" ������

��� ��� ��,�������� � ����������������������������������

����������������"��� � ������������ ��������������"����.�

•�������"������� ��������������� � � ����$������$��

20.0

00 €

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 117: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������6���25�

•-�� �"�������������� ����������������/��������� ������"� ���

•-�"��� ���/���������������������$�����(�����������)����� ���� � �,������������$�

����5.000,00€.�

�!��� �

�����(���������μ�)�* �

#��)������������������ ����<�����<�#�����'����������,����

�=�������������,���������������� � ��.���

9�%"��������"��$����

•�� ������� �������� �����$������������������������������ �"�����$������������

� ��������������� ���������� �"������������������������ �� �""����������������

�����

��4.000,00�€.�

•'������"������������ �����������"� ������� ��������� ��,�"�������benchmarking,�

� �����������������,������� ��������������"� ���������� �������������� ����,�

����������"�$������ �"�������������������(reengineering),����������������������,�

����"���������� �"�����$�����$����/��risk��analysis),�marketing�plan,�"����������������"������

�����������������"�����%�'�(� ����������������$����)��.�.������������$�����

8.000,00€���������.�

10.0

00 €

10�>����� �������

-������

!�������� ���������������� �����������)��

%�����������������������$������"�� ���������$�

"�� �������� ��������������$���������������������Y�����$�%���������$��������"�$�('�)�

800/2008������ � �$�:�

� �'������.���� ���"�����������������������������������������������������.��

�-������E���� ��"�$,�Z� �����,�A� "�����,������ ������� �����,������������� �����,�

-������$���

��"�����:�������� ���"������ ���������������������������"������������ ����.��

�-������[� �������������� ����.���� ���"������������������ ������������������"���

��������� ����������"������������"������� �����,��� ����������������������� �=�������

� �������"�����������������"����������"�������"��� ������������� �����

�-������� ������� �����.���� ���"���������������"����,�������������������������

����� �=��,�"�������� � �������������� �����������������������.�..�"�����������

������������������������ ��������"�"�������������$����������������������"�������

������"�����$�����$���.�

40%

� �

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 118: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������7���25�

��+-�����

� ������ ������������

� �

����

������ �

�������������

� ��

��

;���

� �

��%

;��μ

� �

�< �

�<

��

� ��

�� �

��

�μ

��

A�

% �

��μ

< �

[�

� ��

1���� ��,��������������

����� ��������

�� ���

�!������������������ �������������� �����������������������������������

����� ������

����"���������� �����������������,�

�-��μ ���,��������������������μ����� ������������� ���(������ �����,�

� ����������,����μ����,����� � ���$�����������������������μ� ��������.),�

������������������� ������� ���������������������

��� ��������� ������(.�.�

�����������������������,����������� ��,������������������� �����,����������)�

�����������,����"� �����,����������,���� ��"��������

����� ��������������������(������

������������������������������������������ ������������� ��)���������������$��������

����������$��������� ������"�������

��%"�%,��$" ����"������!��������������"�$�����

%"�%�«������#��������������»�����&�'�%�( ����&�'*+-')�/�(��.�

www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html )�

� !�������� �"

#���� �����������������������������������������������;��.��

80%

2�<��������/�

'=�����

� �������–�>����

'=����"��

•� �μ������/�μ��� � ������������������������$�� �����=�����������$�(���������������

=�������������=����μ�)���������$��=����μ�$.�

•� �μ������/�μ��� � ��/��������������������$�� �����μ�����μ�������������$��

�=����μ�$��� � � ��������.�������� �����������������,��=����μ��μ������ � �����

��������� �����������$������

•� �μ������–�μ��� � �������������������������$�� ����������μ���������μ����������

���� o�������������μ����� �����$������(��μ� ��),��

o����� ������������� ���,��

o�����μ����������� ��μ�$,��

o�����μ��������� �����$���� ��μ�$� ����μ�$����������� ����(�� ���),��

o��������������������� �������������� ������������������,��

o���� ����$���������������������������,��

100%

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 119: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������8���25�

oinfo�kiosk,��

o�����,��

o�=���������������������������������� �����������������

��������������,��

o���� ���������� �,��

o�������ISDN,��

o�����������������������$ ���������������,���.).�

�3�

<��� � ����"����

� �"��������������$"�����"��� � �����"�����������"�����������"����� �����(���mini�

van,�pullman�"��� � ������������������"������������"���������"�������������� ��������

"�����������������"����������"�������� ��������������"������� ���� ����������

����� ����),�������"����� ������������ ������������������������������������ ����.�

15.0

00 €

4�'=����"������

'�������������

� ���������

�� ���������������

�=�����"�����

��� ������

�!������������������ �������������� �����������������������������������

����� ������

����"���������� ��������������������������������������������=��������

��� �����������"������� ������������� �����������.�.:�

o������μ�������������μ��������� ������� μ������μ��� ������������μ� �μ���

o��������������������������/������������������;�������� ���������������

�������� �$���������������������������"�$�'�� ��������%��������������� ����

oA� μ�μ�������� ���,��

oB���μ������μ�,��

o<����������$����� � �������������� ����/;$=�����

�%�� ���/�μ��� � ��/��������������=����μ�$,����������μ��������������� ��������������

� ���������������:�

o'��������������������%�'������������� "���������������� ������#����$�

�� �$�� ������/������ ����/;$=����� ���

o%������������������$���������������� ��/��������������;���������������

��$���� �����$��� �����

o'=����"������� ������������������������������ �$,���

o'=����"������� �������������������� ���������� ���&���� ������������,��

o'=����"������� ��������������������� ���� $�������������,���

o'=����"������� ���������������� �� ������ $������������� ���,����� ���,�

����������������������μ� �� ��,��

o'=����"������� ���������������� ��������� �������� ������� ������

100%

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 120: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������9���25�

� ��������������������( ��������?��,����"������� ���,������ "�����)�����

�������������� �����,���

o'=����"������� ������������������������ ����������������������������

���μ����μ�$,��

o'=����"������� ������������ ������ �����$��� ��μ�$�μ�����μ���� ����� � ��,��

o'=����"������� ������������ ����μ�������$��� ��μ�$�(free�cooling),��

o%������������������ ����/����� ������������������������� ���������������%�

o'����������������μ�������������������� ����μ�$��μ��������� ���� ������,��

o'������������=��� ����������� ��,��

o'����������������������� �������������� ����,��

o%�� ������� ��������������������� ��������������� ������������ ����.��

�'������ �,������ � ������� ����������� �������� ���������� �������������������"�� ���

���"�����%.�.'.,�������� �������$������� ���������%�'�����"� �������� ����������

�� ���"����������� ��������������������������� ����,����������� ��$������

D���������/���������

����������

������������"� ������

��

� "����

�����$���

���/ � ��.�

�� 5�

-�����"����

�������������

%�����,�"��� � ������� �������������������������������������������������������������

������������� �����"������ ���.��

� !���������� � �$������$������������ ������������ ��"��������$����������������,�

�������,�"��� � ������� ����������"�������������������$"������������������(.�.���� ��

������"��������"������������������,����������"����������,�������������,�"��

������ �"���������������������,���� �� ��$��������������"����������� ��$����.�..),�

��������������������� �����"������ ���.�E������$"������������������� �������

����������"�����"� �������������������������������������� �� �""����.��

� E�������������"� ������ �� ��������������������� ��������������=��� ��������������

����������=�"���������������$��������� ��������������� � ������������ � ��"��XV�

(�� �������)�����!����$.���

20%

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 121: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������10���25�

6������������

�����"�����

���� �������

�������.�

�<�����������$���=������� �������������������=������� � "���������"��������� �������

��������

��"�����������������"����� � ��������������

� !��������������������������=�"��������

����

�$�%

&�'������������������������/����������

����"�#��������������������������������������"����� � ��,������������ ������������

�����������������"� �"��������������� ���������� ���.�

6.00

0 €

7�>����"��������

&� ������

>����"���$�

������%������� ����������"���$����$"������� ������� ����������"�� ����������������

� ��� �"������.����������������� �� � ����� ��������������� ������ ���� �����

������������ ����������"���$����� �����,�.�.�per�named/concurrent�user,�per�server,�/CPU�

�.�.�.��G�������"�����$���������� � �$�:�

o��������"�����������

������� �"�����������������"�����������������

o�������$��������������� ������"�������������������������

o���������=��� ���� ��������e/�business,�e/marketing�����e/com

merce�

o����$���������e/marketplaces�

o���������=������� � "�����=�������μ����� �� �μμ����������� ��������������

������$���������� �����(�$���ERP,�CRM

,�HRM

S)�

•������ �"�� ��������>����"���$�/�' � "����������� �"��������������� ��������

������������ �$����� ����.�G����������������������=�"�����������"�����������

������ �������������"���$�����"�� ������ ��������=������'��������$��������������������

•�������������������������"����/�� � "����������� �"��������������� ��������

������������ �$����� ������

� '���"���������������������=�"������������������������������������������� �"�� �������

���������"���$����������������������������������� ������$������$����������"�� ������

20%��������������� ������������"���$.�

30.0

00 €

8�� ������/�� �������•

Q=������""����������-��������'����������'�����"�������'����������������� ���$�������

�=��� ���$������� �W��������������� ���������""����������� ���� � �������

�������������� ����"����������������������������� "���� � ������ ������������

�������.��

•'����������������" ������

��� ��� ��,�������� � ����������������������������������

30.0

00 €

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 122: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������11���25�

����������������"��� � ������������ ��������������"����.�

•�������"������� ��������������� � � ����$������$��

•-�� �"�������������� ����������������/��������� ������"� ���

•-�"��� ���/���������������������$�����(�����������)����� ���� � �,������������$�

����5.000,00€.�

�!��� �

�����(���������μ�)�* �

#��)������������������ ����<�����<�#�����'����������,����

�=�������������,���������������� � ��.���

9�%"��������"��$����

•�� ������� �������� �����$������������������������������ �"�����$������������

� ��������������� ���������� �"������������������������ �� �""����������������

�����

��4.000,00�€.�

•'������"������������ �����������"� ������� ��������� ��,�"�������benchmarking,�

� �����������������,������� ��������������"� ���������� �������������� ����,�

����������"�$������ �"�������������������(reengineering),����������������������,�

����"���������� �"�����$�����$����/��risk��analysis),�marketing�plan,�"����������������"������

�����������������"�����%�'�(� ����������������$����)��.�.������������$�����

8.000,00€���������.�

10.0

00 €

10�>����� �������

-������

!�������� ���������������� �����������)��

%�����������������������$������"�� ���������$�

"�� ��������� ��������������$���������������������Y�����$�%���������$��������"�$�('�)�

800/2008������ � �$�:�

� �'������.���� ���"�����������������������������������������������������.��

�-������E���� ��"�$,�Z� �����,�A� "�����,������ ������� �����,������������� �����,�

-������$���

��"�����:�������� ���"������ ���������������������������"������������ ����.��

�-������]� �������������� ����.���� ���"������������������ ������������������"���

��������� ����������"������������"������� �����,��� ����������������������� �=�������

� �������"�����������������"����������"�������"��� ������������� �����

�-������� ������� �����.���� ���"���������������"����,�������������������������

����� �=��,�"�������� � �������������� �����������������������.�..�"�����������

������������������������ ��������"�"�������������$����������������������"�������

������"�����$�����$���.�

40%

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 123: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������12���25�

� �

����

-��/�+�

-�����

� ������ ������������

� �

����

������ �

�������������

� ��

��

;���

� �

��%

;��μ

� �

�< �

�<

��

� ��

�� �

��

�μ

��

A�

% �

��μ

< �

[�

� ��

1���� ��,��������������

����� ��������

�� ���

���� ������� ����������μ ������� ��,������ �μ���������������������������������������

��������� ��������������,������� ����,����������������μ� ��μ��������������=���

� ���������������� �����.��

��� �μ����������������������,�������μ�����������μ ����� ������������� �����

�����������,����"� �����,����������,���� ��"��������

����� ��������������������(������

������������������������������������������ ������������� ��)���������������$��������

����������$��������� ������"�������

��%"�%,��$" ����"������!��������������"�$�����

%"�%�«������#��������������»�����&�'�%�( ����&�'*+-')�/�(��.�

www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html )�

� !�������� �"

#���� �����������������������������������������������;��.��

60%

2�<��������/�

'=�����

� �������–�>����

'=����"��

•� �μ������/�μ��� � ��/��������������������$�� �����μ�����μ�������������$�

�=����μ�$�����=�� ���$���������������,�����������

���μ� ��μ�������������

������ ������������� �����(��μ� ���μ����μ���������������� �������������),��

• �μ������μ��� � �����μ����������������������μ� ��μ������������������ �������

����� ����.�

•� �μ������/�μ��� � ��/��������������������$�� ����������μ���������μ����������

(μ��������������������μ� ��μ����������������� $�� ����� ������������� ����,�

�=�������������������� ��,����������������������� � ���

�μ� ��μ����,�����μ������μ���������μ�����������������

•� �μ������/�μ��� � ��/��������������������$�� �����μ�������� � ����,��=����μ�$�

������������������������������ �������������������������������,����� ������

100%

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 124: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������13���25�

���� �����

•� �μ������/�μ��� � ��/�������������������$�� �����μ�����μ�������������$��

�=����μ�$��� � � �����.�.������ �����������������,��=����μ��μ������ � ����,�����

����� �����������$��������

3�<��� � ����"����

� �"��������������$"�����"��� � �����"�����������"�����������"����� ��������������"��

���� ���� ��������������� ����,�������"����� ������������ �������������������������

����������� ����.�

10.0

00 €

4�'=����"������

'�������������

� ���������

�� ���������������

�=�����"�����

��� ������

�!������������������ �������������� �����������������������������������

����� ������

����"���������� ��������������������������������������������=��������

��� �����������"������� ������������� �����������.�.:�

o������μ�������������μ��������� ������� μ������μ��� ������������μ� �μ���

o��������������������������/������������������;�������� ���������������

�������� �$���������������������������"�$�'�� ��������%��������������� ����

oA� μ�μ�������� ���,��

oB���μ������μ�,��

o<����������$����� � �������������� ����/;$=�����

�%�� ���/�μ��� � ��/��������������=����μ�$,����������μ��������������� ��������������

� ���������������:�

o'��������������������%�'������������� "���������������� ������#����$�

�� �$�� ������/������ ����/;$=����� ���

o%������������������$���������������� ��/��������������;���������������

��$���� �����$��� �����

o'=����"������� ������������������������������ �$,���

o'=����"������� �������������������� ���������� ���&���� ������������,��

o'=����"������� ��������������������� ���� $�������������,���

o'=����"������� ���������������� �� ������ $������������� ���,����� ���,�

����������������������μ� �� ��,��

o'=����"������� ���������������� ��������� �������� ������� ������

� ��������������������( ��������?��,����"������� ���,������ "�����)�����

�������������� �����,���

o'=����"������� ������������������������ ����������������������������

100%

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 125: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������14���25�

���μ����μ�$,��

o'=����"������� ������������ ������ �����$��� ��μ�$�μ�����μ���� ����� � ��,��

o'=����"������� ������������ ����μ�������$��� ��μ�$�(free�cooling),��

o%������������������ ����/����� ������������������������� ���������������%�

o'����������������μ�������������������� ����μ�$��μ��������� ���� ������,��

o'������������=��� ����������� ��,��

o'����������������������� �������������� ����,��

o%�� ������� ��������������������� ��������������� ������������ ����.��

�'������ �,������ � ������� ����������� �������� ���������� �������������������"�� ���

���"�����%.�.'.,�������� �������$������� ���������%�'�����"� �������� ����������

�� ���"����������� ��������������������������� ����,����������� ��$������

D���������/���������

����������

������������"� ������

��

� "����

�����$���

���/ � ��.�

5�

-�����"����

�������������

%�����,�"��� � ������� �������������������������������������������������������������

������������� �����"������ ���.��

� !���������� � �$������$������������ ������������ ��"��������$����������������,�

�������,�"��� � ������� ����������"�������������������$"������������������(.�.���� ��

������"��������"������������������,����������"����������,�������������,�"��

������ �"���������������������,���� �� ��$��������������"����������� ��$����.�..),�

��������������������� �����"������ ���.�E������$"������������������� �������

����������"�����"� �������������������������������������� �� �""����.��

� E�������������"� ������ �� ��������������������� ��������������=��� ��������������

����������=�"���������������$��������� ��������������� � ������������ � ��"��XV�

(�� �������)�����!����$.���

20%

6������������

�����"�����

���� �������

�<��������������$���=������� �������������������=������� � "���������"�����

���� ���������������

��"�����������������"����� � ��������������

6.00

0 €

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 126: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������15���25�

�������.�

� !��������������������������=�"��������

����

�$�%

&�'������������������������/����������

����"�#��������������������������������������"����� � ��,������������ ������������

�����������������"� �"��������������� ���������� ���.�

7�>����"��������

&� ������

>����"���$�

������%������� ����������"���$����$"������� ������� ����������"�� ����������������

� ��� �"������.����������������� �� � ����� ��������������� ������ ���� �����

������������ ����������"���$����� �����,�.�.�per�named/concurrent�user,�per�server,�/CPU�

�.�.�.��G�������"�����$���������� � �$�:�

o��������"�����������

������� �"�����������������"�����������������

o�������$��������������� ������"�������������������������

o���������=��� ���� ��������e/�business,�e/marketing�����e/com

merce�

o����$���������e/marketplaces�

o���������=������� � "�����=�������μ����� �� �μμ����������� ��������������

������$���������� �����(�$���ERP,�CRM

,�HRM

S)�

•������ �"�� ��������>����"���$�/�' � "����������� �"��������������� ��������

������������ �$����� ����.�G����������������������=�"�����������"�����������

������ �������������"���$�����"�� ������ ��������=������'��������$��������������������

•�������������������������"����/�� � "����������� �"��������������� ��������

������������ �$����� ������

� '���"���������������������=�"������������������������������������������� �"�� �������

���������"���$����������������������������������� ������$������$����������"�� ������

20%��������������� ������������"���$.�

10.0

00 €

8�� ������/�� �������•

Q=������""����������-��������'����������'�����"�������'����������������� ���$�������

�=��� ���$������� �W��������������� ���������""����������� ���� � �������

�������������� ����"����������������������������� "���� � ������ ������������

�������.��

•'����������������" ������

��� ��� ��,�������� � ����������������������������������

����������������"��� � ������������ ��������������"����.�

•�������"������� ��������������� � � ����$������$��

•-�� �"�������������� ����������������/��������� ������"� ���

•-�"��� ���/���������������������$�����(�����������)����� ���� � �,������������$�

10.0

00 €

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 127: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������16���25�

����5.000,00€.�

�!��� �

�����(���������μ�)�* �

#��)������������������ ����<�����<�#�����'����������,����

�=�������������,���������������� � ��.���

9�%"��������"��$����

•�� ������� �������� �����$������������������������������ �"�����$������������

� ��������������� ���������� �"������������������������ �� �""����������������

�����

��4.000,00�€.�

•'������"������������ �����������"� ������� ��������� ��,�"�������benchmarking,�

� �����������������,������� ��������������"� ���������� �������������� ����,�

����������"�$������ �"�������������������(reengineering),����������������������,�

����"���������� �"�����$�����$����/��risk��analysis),�marketing�plan,�"����������������"������

�����������������"�����%�'�(� ����������������$����)��.�.������������$�����

8.000,00€���������.�

10.0

00 €

10�>����� �������

-������

!�������� ���������������� �����������)��

%�����������������������$������"�� ���������$�

"�� �������� ��������������$���������������������Y�����$�%���������$��������"�$�('�)�

800/2008������ � �$�:�

� �'������.���� ���"�����������������������������������������������������.��

�-������E���� ��"�$,�Z� �����,�A� "�����,������ ������� �����,������������� �����,�

-������$���

��"�����:�������� ���"������ ���������������������������"������������ ����.��

�-������[� �������������� ����.���� ���"������������������ ������������������"���

��������� ����������"������������"������� �����,��� ����������������������� �=�������

� �������"�����������������"����������"�������"��� ������������� �����

�-������� ������� �����.���� ���"���������������"����,�������������������������

����� �=��,�"�������� � �������������� �����������������������.�..�"�����������

������������������������ ��������"�"�������������$����������������������"�������

������"�����$�����$���.�

40%

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 128: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������17���25�

E. �����μC����! ��C )���� ��� �����$�

)���� ��� �����$� 1: «)�����, ��������C���! ��� ����GC%%=� �$� !»

� *��������� ���=����� ��� �� ��������� �� �������" ���� " �� �� � �����μ��� $����� �μ���� � ����� $���� μ��!�� ��������/��������� ������" ���������� �� ��� �������μ���� ����$+��� � �������� ��������� �� ��� ��μ���� )�������� �, �!�� �� ������ � ���������, �����������/ �μ�μ������� �"��� �� �� 1������μ��.

� �� ���$ �� ��� �������$ �� �� �����+�μ�� �!�� ��$���� ���������� � �����"���� ������ � μ������ � μ�μ� ������� ���������� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��$���μ� ����$����� ���" (8) ��" . �������� ��� ��������� �������%���� �� �� �μ���μ� �� ������� ��� ��!���� � ��+�� ��� ��� �����. ���� ������"���� ��� � μ������ � � ������� ���������� � � �����"���� ������ �� ���� �� �!��� ���$ �� ������� ��� ��� ������� �������, ����$������ ������ � ������ �� �� ������μ�����, ������μ� �� � ��!��� ����������� μ���� ��� ������������, (� ��$μ��� ��������, ����������� ������������, ������ ��������), �����"���� ������ � μ������ � μ�μ� ������� ���������� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��$���μ� ������ ����$����� ���" (8) ��" �� �� �μ���μ� �� ������� ��� ��!���� � ��+�� ��� ��� �����. �����$ ��� � ������ ������� �� μ��������� ������ � �� �� ���� �� �� (15) ��� �� �� �μ���μ� �� ������� ��� ��!���� � ��+�� ��� ��� �����.

)���� ��� �����$� 2: «�����μ��� - �� �%��μ<!»

� � ���μ����μ� �� �+�����μ� ��� � �� �� �����+�μ�� �� ������ � �� �� ������ �� ��� �������, ��� �������, �μ������������ ��� ��� �������� ��� �����������. T�� �� ��� ��� �� ������������ �� ������ � ������μ�%�� ������� �������� ��� ����� ���������� � ��� ���μ������ (��. 1��$���μ� XV ��� ������).

� /� �� �� �����+�� �� ���$ �� ��� �!���� �� �����, !����, ����, �+��� ���" ������ ���� ��� ������ ���.

� ���������� ������ � ����$#�� �� �+�����μ ��� ��� ������ ����� ���$ �� �������μ� � ��� BJ�, �!�� ����������� � ����� �� ������ ������.

� ���������� ������ � ���������� ��� ������ ��� ��� � μ� μ������$��� �� �+�����μ ��� ����$����� ��� μ�� ������� �� �� �μ���μ� �� ����������� ��� ����.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 129: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������18���25�

)���� ��� �����$� 3: ���N ���C ;�� (������%����! �����!)

����$ ������ ��μ� �� μ���!������ μ���� ������μ�$ ���� ���� �����+�μ�� ���$ �� � $���� μ� �� ������������ ��� �����������, �!�� �� �� �����������$ �������μ������ ������, �� �%��<μ���! ���$! ��� ����$� ��������" ������ ��� ��������� ������ ��� �!�� ������� �� ������%���� ��� ��μ������, ���"� � ����$ �+�����μ�� � ������ ������%���� ��� ��μ������ �� �� �� �����+�μ� ���$ �.

)���� ��� �����$� 4: «�� �%��μ<! ��� ��������C���! �� ������! ����GC%% �� ! ��� �� �� �<μ���! ��;�����!»

� � ���μ����μ� �� �+�����μ� ��� � �� �� �����+�μ�� �� ������ � �� �� ������ �� ��� �������, ��� �������, �μ������������ ��� ��� �������� ��� �����������. T�� �� ��� ��� �� ������������ �� ������ � ������μ�%�� ������� �������� ��� ����� ���������� � ��� ���μ������.

� /� �� �� �����+�� �� ���$ �� ��� �!���� �� �����, !����, ����, �+��� ���" ������ ���� ��� ������ ���.

� ���������� ������ � ����$#�� �� �+�����μ ��� ��� ������ ����� ���$ �� �������μ� � ��� BJ�, �!�� ����������� � ����� �� ������ ������

� ���������� ������ � ���������� ��� ������ ��� ��� � μ� μ������$��� �� �+�����μ ��� ����$����� ��� μ�� ������� �� �� �μ���μ� �� ����������� ��� ����.

� �� ���$ �� ��� �������$ �� �� �����+�μ�� �!�� ��$���� ���������� � �����"���� ������ � μ������ � μ�μ� ������� ���������� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��$���μ� ����$����� ���" (8) ��" . �������� ��� ��������� �������%���� �� �� �μ���μ� �� ;�� ��! ��! ��<N���! ;�����! ��! ��;�����!. ���� ������"���� ��� � μ������ � � ������� ���������� � � �����"���� ������ �� ���� �� �!��� ���$ �� ������� ��� ��� ������� �������, ����$������ ������ � ������ �� �� ������μ����, ������μ� �� � �$��� ����������� μ���� ��� ������������, (� ��$μ��� ��������, ����������� ������������, ������ ��������), �����"���� ������ � μ������ � μ�μ� ������� ���������� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��$���μ� ������ ����$����� ���" (8) ��" �� �� �μ���μ� �� ������� ��� ��!���� � ��+�� ��� ��� �����. �����$ ��� � ������ ������� �� μ��������� ������ � �� �� ���� �� �� (15) ��� �� �� �μ���μ� �� ������� ��� ��!���� � ��+�� ��� ��� �����.

� *��������� ���=����� ��� �� ��������� �� �������" ���� " �� �� � �����μ��� $����� �μ���� � ����� $���� μ��!�� ��������/��������� ������" ���������� �� ��� �������μ���� ����$+��� � �������� ��������� �� ��� ��μ���� )�������� �, �!�� �� ������ � ���������, �����������/ �μ�μ������� �"��� �� �� 1������μ��.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 130: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������19���25�

� ���������, �� �!��$ �� �������� ���������� � ������� �� ��������� �����$������ ���� ������ *.1.�.

o �����μ� � ��������� ����� ��� �� � ��+� �����$������ �� *1� �� ������ ���������μ� � � �+�������� �����������$ ��� � $���� ��� �����������.

o � ��������� ����� ��� �� � ��+� �����$������ �� *1� �� μ����� � ������� �� �� $�����μ� �� ��������" ���� ��"��� ��� �����������, ��� ��� ��������� �� �� �������μ��� ������� μ����� ��� �����$������ ��� ����� ������������ � �� � ��+� �����$����� �� *1�.

)���� ��� �����$� 5 : «�����$μ��� ���� ��=���!»

�������μ� � ��� �� ���� �� ������ � �� ������ μ� �� μ��!� ��� ���� ������ ��� ��������μ������ ������� ��� � �� �������� �� �� �������μ� � ��������� ��� ���$ � �!��� ��� ��� 1��$���μ� XV ��� ������.

���������� ������ � ����$#�� �� �����"μ��� ���$ ��� ������ ����� ���$ �� �������μ� � ��� BJ�, �!�� ����������� � ����� �� ������ ������.

)���� ��� �����$� 6 : «���� � ���� �����μC�=� ����NC%���! � �<����!»

�� ���$ �� ����� �!���� ��� ����������� ������������" �����μ$�� ���� �����������, ���� �μ���� ��� ����������� ������������� �� ����������� �� ���������μ� ��� !����� ������������. �� � ��� ���$ �� �� �� �����+�μ�� μ� �� ���=����� �� ���$ �� ���������� /����������� �� �� μ�R���� � ������< ���� � �����< ��� ���������μ� �� !����, �� ����� �� ������ � ���� ������� ��� �� �μ���μ� �� ��� ����������� ��� �����.

)���� ��� �����$� 7 : «+ ���μ��C ��� #�������!»

� '� ���μ����μ� � �����μ�� �� ������ � �� �� ��� ������ ��� � ���������� � �� �� μ�μ�� �$����� �����. T�� �� ��� ��� �� ������������ �� ������ � ������μ�%�� ������� �������� ��� ����� ���������� � ��� ���μ������ μ�%� μ� �� �������μ� � $���� ������.

� /� �� �� �����+�� �� ���$ �� ��� �!���� �� ������������� �������� �� �� ���� �� ���������� ��� ��������� ��� ����������.

� /� �� �� �����+�μ� � � � ���� ����$� $����� ������ ��� ��$��� �����μ�� ��� ����������.

� ���������� ������ � ����$#�� �� k����μ�� ��� ��� ������ ����� ���$ �� �������μ� � ��� BJ�, �!�� ����������� � ����� �� ������ ������.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 131: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������20���25�

� ���������� ������ � ���������� ��� ������ ��� ��� � μ� μ������$��� �� �+�����μ ��� ����$����� ��� μ�� ������� �� �� �μ���μ� �� ����������� ��� �����.

� �� ��������� ����$� �����μ���� �!��μ��" ��� ������ ���� �� ��������� ��� , �� ������ � ��μ�$ ���� μ���μ � � �+�������� ��� � $���� ��μ� μ� � ������ ��μ!� � μ� �� ���� �� ������ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), ������ 2.0 �� ������� ** (�� ���$ �� μ��������� �� �� �����+�μ��)

)���� ��� �����$� 8 : «�� G %� – �� $>���»

�� �������� �����+���� ���$ �� � �<�� ! ��� �� ����� ;�=� �R���! ���� ��=���!, �� ;� �� c���������!, ���c ��! ��� ����� N�!.

)���� ��� �����$� 9 : «μ �G;! ��μG �%=�»

���$����� <��:

� �� μ������ ��������������, ��������� ���" �����"��� , �������� $����� ����������� ��� ����������� � μ�μ�� ������������ �� ���� , �� μ������ �������μ������ �� �� �� ��� $���� ����μ!����� μ������ �� �� �� �����+�μ��.

� �� ���� �� ���$ �� ��+���" �� ��μ����� ������μ�$ � ��� ��� �� ����� �μ���� ���� ��� �� �� �� �����+�μ�� �� ��������� ���$ ��.

� T�� �$�� ��μ���������� ��������, ������ � ��$���� ������� ��μ���� μ� �� ���������� �μ�μ�� �����μ� � �� �� ��μ��� /�), � �+������� ��� ������ ��� ��μ����������� ���������.

� T�� ��� ��� ���$ �� ��� ��������� ��� ��� ���$ �� μ����" , ���� ����!���� ��� �� ����$��� ��� μ� �� ��������μ���� ������ �������� ��� �����μμ�, �� ������ � � �!��� ��� � ������$ �� ������μ� � �$�� ������ ��� μ������, � �����, � μ���������� ��� � μ������ ���� �� (������� �� �/��� ��������� ��) ��� �� �������� ��� �� �����μ�������� . ;��� �� ���$ �� �� �+������� ��� ��� �� ������ ��� ������ ���"� ��� ��� �� �����μ���$ ���� �� ����� μ� �� ���������� ��� �� ��������μ���� ������.

)���� ��� �����$� 10 : «+��� �����;! ���C��!»

�� ������������ ���$ �� �� �� �����+�μ�� μ � ��� ��� ��� ��� �� ������� μ����� ��� ���� μ����� ������������ ��� � ����� ��� ��� ������� ��� T� ���� *����������� B� � ��μ�� (�B) 800/2008 ��� �� �� ���� � ������� �� �� 40% ��� ����������μ� �� ���=�������μ�� ��� ��������μ������ �������.

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 132: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������21���25�

�. ��&����/���� �&�&)�� ��&��(��&� �& �&� ��(��

������ ���� �� :

� /� ����������� �������μ����μ� ��� ���$ �� ��� ������ �� ���!��� ��� �����$ � ���������� (������ �� ����������� �μ�μ����� �����μ� ��μ�������, μ� ���� �� μ��$����� �� μ������� ��������� ����� �+!����� ���� " ).

� /� ������ ��� �����+�� �� ���$ �� ��� ����������� ��� ��� �� �� �� � � ��+�� �����+����� ���� " .

� /� �� �� ��������� ��� ��� � $���� ��� �����$μμ���� � �+!���� ���� " μ� �������� ����� .

� /� �� �� �����+�μ�� � Q1*. /� ������μ�$ ���� Q1* �� ��μ�� ��������� ���� " , ���"� �� ��������� �����+�μ� ���$ � ��� ������� �� �+ ��������� �� ����������.

� /� �� �� �����+�� �� ���$ �� ��� �!���� �� �����, !����, ����, �+��� ���" ������ ���� ��� ������ ���.

� /� �� �� �����+�μ� � ���$ � ����$� ���������

� '� �� ��� �� �����μ" �� ������ � ���� ����������� �� �� � ����� ������ ��� �μ���μ� ��� ����������� ��� �����.

� ;��� �� ���������-���μ������� ��� ����������� ��� ��� ���$ �� ��� �����$μμ���� �� ������ � ����� ������� �����%�� ��������μ. �� ��������� ��������� �� �������� ��������μ ��� �� ������� (�+����� ��� �� ���μ������� ��� �� �� ���μ���� ������������) �� �� ���������� ��� �� � ��� ���$ ��.

� /� �� �� ��������� � �+!���� ��� ���μ������ μ��� ��������μ" ��� ����������" �� ������ /μ���� ��� �����������.

� '�μ����� ��� �� �� +� ������ (���� ��������) ��� ���������� �� ��!��� ��� �� �����+�μ���$ ���� μ����� � %������ � μ��$!���� ���� ��� ���� ��� ��"��� �� �����μ� !����.

� �� ������"���� ���μ����" �� �� �+������ �� ������μ�%� ��� ��� �� ����������� �� ���� " �� �� �� �������$ �����!� (��� � �!��� ��� ��� 1��$���μ� XV ��� ������), �� �������μ� � �����μ����� (Proforma Invoice) ��� �� �����%��$ �μ�$�μ���. /�����:

o � ���� ������� � �$�μ����/���μμ$��� ������+�� ��� � � ���$!���� � ���������� ���"� ��� � ����μ� ��� �+�!���μ� �� ������������

o Swift ��� � � ���$!���� � ���������� ���"� ��� � ����μ� ��� �+�!���μ� �� ������������.

� T�� �� ������ �� ��μ" , �� ��μ���� )�������� ��� ��������� *+�������� μ����� ���$ �� ��$����� ��� ����������� �+�������� ���$ ��� �� μ����� ������ ��$��� ��� ���������� � ��� μ��$ �� ���������� ��� ��� ����� � ������� �� �������� �+��� �� μ��� �μ$�� ��� �+�����μ��. �� ��μ���� )�������� � �� ��������� *+�������� μ����� � %���� �� �� ���������, �� ���μ������� ���� � ��� ������� ������� ���$ �� ����� ���� �������� ���

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 133: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������22���25�

�����!����� ��� �+�������� ��� �+���, ��� �� ������ �� ��μ" ���" . T�� �� ������ ��� ������ �� ���� " ��� ��� ����� μ����� � �����μ������ ��� �� ��� ��μ���� ��������� ��� ��������� *+�������� �$�� ������ ����������$ ��������, ��� μ������ ����������� �������" ��� $��� �������������" ������" �� �� '�� ��� �� ��μ�$ �� ��#� �� !��� ��� �� ����� �� ��������μ� � �������" ��������" . � �Q�1*� ���� �� ������μ� ��������� �������μ� � ���� " ���$ �� ����������� ����, � ����� �� �+�������� �� �����μ���� ��� ��������μ������ ������� � ������ ����������� �� ���� �� ����� ����.

� '� �� ��� �� ���� " ��� ��� ������� ������� ������ � �� $��� μ� �� ������ μ� � B*/ ��� ��� �����.

� B$�� ���$ � �� �+���������� �� ���� �� �����μ���$ ���� �� ����� μ� �� ���������� ��� �� ��������μ���� ������ ��� �� ������ ��� ������ ����.

� �μ���μ� �� ������� �� ����!��" ��� ������� �������� �� �� ������ � �� �� ��� �� �μ���μ� �� ��� 1����$μμ����

�����+�� �� ��

�) �� ���$ �� �� ������ ��$�� ��� ��� B� � ��μ de minimis, ��� ����μ�������� ��� �� �� �μ���μ� �� 1������+�� ��� 1����$μμ����

�) �� ���$ �� �� ������ ��$�� ��� ��� T� �� *��������� B� � ��μ, ��� ����μ�������� ��� �� �� �μ���μ� �� ������� ���� �������� ��� ������� ��� 1����μμ�. �� ��������� ��� ����������� ���$ �� ����� ��� ���������� ��� �� ������� ��� �������, �� � ��� ���$ ��, �� �� μ� �����+�μ�� ��� ���μ��������.

�����μ������� <�� �� �%���� � � �� ��Cμμ�� ! ��� ����� ���%;��μ� � ����� � � Leasing ��� ��� �� �C �=� ����=� ���<! �� μ� ��� % �%��=�� � � ��������� � ����� � � ����<���� � �! ����;%>�� ���� ����<���� � � N �;� ��! ��;�����!.

�. �9�,+��� ��(8(

�+!���� �$�� ���$ �� (�μ�μ����� � �����), ��� � �� �� �����+�μ�, ������ � ��������� ��� ����$+��� �� $���� 19 ��� 20 ��� K.3842/2010 (Q�B 58*@/ 23.04.2010) �� ��������� :

1. Q��������$ �������� �+��� � ����$ �����!� ��� ������ ��� � �� �$��� ��� � �� !��������" �������� , �� ������ �+��� $ � �� ���" ����$�� (3.000) ���" (μ� Q1*), �� ����� ������ ��� ��� �� ������� μ���+� ��������μ���" �+�!��� ��� μ��� �������μ����" �����%��" ��������μ" ��� �����-������ ����" � �������" ��� ��� ����� �� � �������� �������� � ������" ��� �+�!��� ���

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 134: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������23���25�

μ��� �� ���� ��������μ" . /� ����������� �+!���� �� �������� ���" μ� μ�����$.

� ���� � ��<� � ��<N%���! �����:

� [�� �� �������! ����������� �� �� ������� ��������μ ��� ����� ��� � ������� (����������) ���� �� ���μ������, ��� ������ � ���� �+�!����� �� �� � ����� ������ ��� �μ���μ� ��� ����������� ��� ����� �$��� ��!���� � ��+�� (��μ������μ�� �μ� � ��� ��� �����$��� �����).

T�� �� ����������� ��� �+!����� ������� ��� ����$����� :

(�) �� ������$ μ� �� ��������� �����%��� ������� � ���� �� ���� �� �������μ����" �����%��" ��������μ" (extrait) ��� ����� ��� � ������� (����������) �/��� �������� ��� ������� ��$��%�� �� ���� �+�!����� (����μ� ��������-�μ���μ� �� ��������-���-�μ���μ� �� ����μ������)

(�) !���� �����!� ��� �"��� ��� �������� ���

(�) �����+� ������+�� ��� ��������� � �����!� ����� �� ������������ �+��� (�� J������� ��������)

� )��C>��� μ�����$� �� � �����R��< % ������μ< � � �� μ�>����, �� �� ����� ��� � ������� (���������).

T�� �� ����������� ��� ������ ������� ��� ����$����� :

(�) �� � �����!� ���$����� ��� ����� ��� �����%�� ��������μ �� �� ����� �� !�� � ���: � ���������� ��� ��������μ��, ������ � ���μ������� �� ����" ��� �������" , � ���������, ������ � ������ ��� � ������� (����������), ���"� ��� �� �������� ��� �+�!���μ� �� ������������ ���

(�) �����+� ������+�� ��� ��������� � �����!� ����� �� ������������ �+��� (�� J������� ��������)

� [μG��μ� /���N �C ��< � � �������< % ������μ< � � %���� ��! ��������! (����� �� �) �� �������< % ������μ< � � �� μ�>����.

T�� �� ����������� ��� ������ ������� ��� ����$����� :

(�) � �����!� ��� ����$!�� ��� ��$��%�� ��� μ���!��$ ���μ$�� ��� !�� � ��� �� �������� ��� �� ��� ��������μ"

(�) �����+� ������+�� ��� ��������� � �����!� ����� �� ������������ �+��� (�� J������� ��������)

� [�� �� �����R���! �������! ��< � %���� ��! ��������! (����� �� ) �� ! � � �� μ�>���� μ� ��;=�� � �=��! � � ��������� ��������μ�� ��� ���������� . 1������� ��� ������� ��� ��������� �� μ�μ� ������������ ��� ���$�� ��$��%�, ���� μ� � �������� ���$����

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 135: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������24���25�

μ�����" ��� ��$��%� �� �� ���������, ���� μ� ������ ��� ��������� ��������μ�� ��� ����������.

T�� �� ����������� ��� ������ ������� ��� ����$����� :

(�) �� �����!� ��� ��$��%�� ��� �� ������ ��� �������� ���� �� ��������,

(�) � �����!� ��� !�������� ��� �"��� ��� � ��������� ��������

(�) �����+� ������+�� ��� ��������� � �����!� ����� �� ������������ �+��� (�� J������� ��������)

(�) �� ��������� ������� ��� �������� μ� ������ ��� ��������� ��������μ�� ��� ���μ������, �� � ���� �� ���� �� ��������� �����%��" ��������μ�� (extrait) ��� ����� ��� � ������� (����������)

� '���� �%���� ���$� �����R��$� ����%%��$�

T�� �� ����������� ��� ������ ������� ��� ����$����� :

(�) � ���� �� ���� ��� �����%���� ��������� ��������� (extrait)

(�) � �����!� ��� ������� ���� �� ������� �� �� ����� �� !�� � ���: � ������ ��� ����� �����μ��, ������ � ���μ������� �� ����" ��� �������" , � ���������, ������ � ������ ��� � ������� (����������), ���"� ��� �� �������� ��� �+�!���μ� �� ������������

(�) �����+� ������+�� ��� ��������� � �����!� ����� �� ������������ �+��� (�� J������� ��������)

� ��<N%��� μ;�= ����=����! �C���!

1��=����� ��� �� ����������� ��� �����μ�� �� �� � ��������� �$��� � �� �� ��� �μ� ��� ���������� ��� � �������, ������ ��� ��������μ���� μ � ��� ��������� �� ���μ��" ����������� ��� ���������� �������� �� ��������� ��� � ���������� ��� � ������� �� �� ��������. �� �$�� ��������� ������ � ��$���� ������� ������μ� ������� �� �!��$ ��� �+!���� ��� ��������μ�� ��� ���������� �$���� ��� � ������� ����� μ��� ��� �� ���� ��� � �+!���� �� ����������" ���� " ��� ��� �����.

T�� �� ����������� ��� ������ ������� ��� ����$����� :

(�) � ���� �� ���� ��� �����%���� ��������� (extrait) ������� ��� ���������� �$����

(�) �����+� ������+�� ��� ��������� � �����!� ����� �� ������������ �+��� (�� J������� ��������)

2. Q��������$ �������� �+��� � ����$ �����!� ��� ������ ��� � �� �$��� ��� � �� !��������" �������� , �� ������ �+��� �C�= �=� ���$� ��%�C�=� (3.000) ���$ (μ� ,�), μ����� ���� �� �� $ � �����+�μ� ���� , � �+�!��� ��� ��������� ��� ���μ������ ��� μ� μ�����$. ��� ��������� ���� ��� �� ����������� ���

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 136: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������25���25�

������ ���������� �����+� ������+�� ��� �������� � �����!� ����� �� ������������ �+��� (�� J������� ��������).

�� ��� ��� ������"����, �� ������$ ����������$ �+�!��� ��� ��μ!� � μ� �� ��$����� ����� �� ��� B"���� J����� ��� �������� (B.J.�.).

'� �� ��� �� �� $ � �� �����" ������ � �� �������� �� ��� ���$ ��������� ��� ��μ!� � μ� �����μ� � ��������� ��������" ������ ��� ����������� (J’ � T’ B���������), ���������� ������������.

��� ��������� ������� ��������" ������ E’ ����� ���! ������ � ������μ����� � �����!� (μ� ������!� ��� �!������ ��� μ�μ�� ������"��� ��� ����������� �/��� ��� ������� ��� �����������) �� ��������" ����������� �� ����������" ��μ������� �� ���� " ��� ��� ����� (�.�. ��μ������ , ������+�� ������� �������" ���.) ��� ������ ���� -�+�� ��� �����������. �� ��������� ������� μ��� ����!�μ� �� ������� ���� -�+�� ,� ������� ��� ������� � �����!� (μ� ������!� ��� �!������ ��� μ�μ�� ������"��� ��� ����������� �/��� ��� ������� ��� �����������) �� �����μ� � μ� ���� ������$��� ���� – �+�� �� μ� " ��� �μ!� �%� ��� �� �� $ � ������������.

��� ��������� ������� ��������" ������ �’ ����� ���! ������ � ������μ����� � �����!� (μ� ������!� ��� �!������ ��� μ�μ�� ������"��� ��� ����������� �/��� ��� ������� ��� �����������) �� ��������" ����������� �� ����������" ��μ������� ��� �+!����� �� ���� " ��� ��� ����� ��� � ������$ �������$ �� ������ ��������μ" (�.�. ���μ�����" , ����� , ��μ���� ���.) ��� ��� �� �� �μ�������.

�� ������������ ������ � ����$#�� �� �$��� �������� ��� ��� ����� ���� ��� ������-μ���"� ����� (���$ �� �������μ� � ��� �� �� BJ�).

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 137: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����

���

�. �

��

�� �

����

� - �

���

� ��

��

�� �

���

���

��� �

����

� �

����

���

���

��

����

��

��

��

��

��

���

�� &

��

��

� ��

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

���

� ��

� ��

��

��

�.�

���

���

���

40

6610

0 25

210

2551

60

���

/�

���

(�

)� �

��

��

���.

(.�

. -�

(�

�- �

*. �

��

���

� ��

� �

���

��.

��

����

�!

66

300

2521

0 69

555

���

/�

���

(�

)� �

��

��

���.

(.�

. -�

(�

�-

�*.

��

�+

��

���

���

���

��

� �

. ���

"���

���

7 &

#. $

%�

7 66

100

2521

0 20

650

���

/�

���

(�

)� �

��

��

���.

(.�

. -�

(�

�- (

����

���

��

� '

��

���

$�

� '

�.��

��*�

%�

!

6620

0 25

220

2222

5

��

� �

,��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

�,

���

��

� �

�+�

�$

��

'

��

�.�

���*

�%�

!

307

6810

0 22

510

3584

8

���

/�

���

(�

)� �

. �,

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

��

+/(

��

���

��

+��

$��

'

��

� �

. ���

�*�

%�!

15

8 68

100

2551

0 80

290

���

/�

���

(�

)� �

. �,

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

���

��

�0�

��

� �,

� �

�+

,-

+�. ;

���<

=���

89

68

300

2553

0 26

721

���

/�

���

(�

)� �

. �,

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

����

����

��

�+��

,��

� '

�. �

���

��

18

6820

0 25

520

2787

5

���

/�

���

(�

)� �

. �,

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

��

1�

� ��

� �

>

�,

+�. ;

���<

=���

5

6840

0 25

540

2318

0

���

/�

���

(�

)� �

. �,

���

���

. (.�

. -�

(�

�- 1

���

� ��

� >

+�?

$

50��

���

%���

%�!

7

6850

0 25

550

2465

0

��

� �

�,�

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��

,�

��

� ��

� #

�;

��

��

��

���

! 50

65

403

2510

833

964

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

�,�

��

� ��

� #

�;

��

��

��*

�� 6

& >

���*

�! +

%��

�!

6 65

403

2510

622

420

��

� +

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

+�

���

��$

@�

� ;

���

=A! #

A��

%�%

����

1

6710

0 25

410

7287

8

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- +

��

� ��

� ��

$@

��

;�

�. #

?$

/$

1 67

100

2541

0 83

650

��

� ��

��(

���

� V�

��: �

���

� ��

��

�� �

���

���

��� �

����

� �

����

���

���

��

����

�������1���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 138: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

���

0�

����

���

�*2

� �

��+

� –

���

��

��

��

,

��

��

��

��

��

� #

��

$�

� �

���%

B���

��C

<��

14

6910

0 25

3103

5916

(�

���

� &

,��

0�

���

� �

(�

��

��

� �

���

(

� ��

� #

��

$�

� ;

���

=A! D

�A��

���

2;

6910

0 25

310

2283

1

�(

�**

��

���

� &

,��

��

0�

���

�(

��

���

��

��(

���

#

��$

��

#E

���A

� 12

69

100

2531

0 81

476

���

��

��

�0��

2�

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

��

���

��

(�

�+

���

��

���

��

���

�@

�$

�,?

$

;�

A��

%��

4 10

671

2103

6202

42

(�

���

� &

,��

0�

���

� �

(�

��

��

� �

�2

���

�@

�$

�,?

$

�*

����

!

7 10

671

210

3604

815

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

- �

2�

��

� �

@�

$�

,?$

����

� 8

1056

4 21

0 32

5701

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

- (��

����

���

���

'+�

,��+

�,

�. '

��

� ��

���

�� 1

7 &

���

�%�

*���

C���

2

12

134

210

5788

150

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

- ��

**��

���

#�

��

,@+�

� �

. ���

���C

246

& �

E�*

1767

2 21

0 95

3804

0

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

�*�

��

2

���

�,D

��

+?

,���

�B

! 265

& �

��. �

��"�

����

1224

4 21

0 53

1620

3

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�-

���

�(

��

���

��

,

'

��

� ��

�. ;

���<

=���

10

3 16

343

210

9948

002

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

���

���

,�,

($

+?$

,�,

?$

) ,�

����

=A! 7

4 &

'��

����

��

13

122

210

2696

260

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

����

���

(0�

��

�*�

�)

���

-

��

�D

�. �

+�

D+,?

$

290

1556

2 21

0 65

9640

1

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�-

���

�12

���

�+�

��

�>

?�+

?�

D. '

��

��=�

� 10

0 &

'�

��

���%

� 40

1445

2 21

0 28

5371

0

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- (

. 1�

��

���

'�

��

,

>

��

��

��.

���

"���

���

8 &

F��

��! 2

1756

1 21

0985

8480

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

*��

� (

���

����

���

�D,

��

'�

���#

+ �

� -

��

����

� 6�

6�

15

343

2106

0180

41

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. -�

(�

�- �

�2

���

�@

�$

�,?

$

�. �

����

�C

68

1174

2 21

0 33

8954

0

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. (

���

���

���

���

'+�

,��+

�,

+��.

�*

���

� 66

& #

C���

� 2

66

1213

2 21

0578

5621

��

�0��

��

��

��

��

� �

��

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

��

�+

#

,$

��

��

�$

,�

+?�

�. �

��

G��

! 58

& �

�. �

��

����

1456

9 21

0 80

0401

0

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

��2

(��

���

#�?

',�

� ;

�. #

A�/

���

99

1940

0 21

0 66

2099

0

��

�0��

��

���

��

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�������2���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 139: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

�(��

(�

�*�

� ��

� �

�'�

'

�D

28�!

*%

AE�

���

28

1930

0 21

0 55

7724

0

���

/�

���

(�

)� (

��

�(

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�-

��(

��(

��*

��

��

� �

�'�

'

�D

���.

���

*��

3 19

300

2105

5700

13

��

�0��

(�

���

�2�

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

(�

���

� &

,��

0�

���

� �

(�

��

��

� (

���

���

��

� '

+,��

,?�

���

��E�

*��

1 '

�%�

����

�C

1 18

531

210

4177

241

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

- (��

����

��

� '

+,��

,?�

$�

���

�� 1

& �

����

E�*�

�, '

�.

����

�C

1 18

531

210

4227

920

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- (

����

��

���

'+,

��,?

� '

�. ,�

���

���

! 6

1853

1 21

0 41

0045

0

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- (

���

���

��

� '

+,��

,?�

�*%

� �

��C

��

21

1853

5 21

0 41

0006

6

,�

����

��*

���

��

� ��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��

#

���%

����

G%�

19

83

100

2273

0 87

975

��

� 0

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

0��

���

-,

>��

. ���

=�%�

8

8210

0 22

710

4433

0

����

��

��

��

��

� �

��2

���

� �

�� �

��

���

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

���

2�

��

���

��

���

���

�D�

,$,

'�

�%�

�%��

53

30

100

2641

0 74

500

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

*���

��

���

�D�

,$,

;

���

15

30

100

2641

0 39

620

��

� �

0�

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

���

0�

����

���

��2

(�

5�2

� (

��*�

�2

���

'�

��+?

$

��J

�*

���C

���

58

2622

1 26

10 6

2271

4

�(

��

���

�0

�5�

� ��

� '

���

+?$

�J�

*��

�C��

� 58

26

221

2610

277

779

��

���

��

�������3���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 140: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

���

� ��

� '

�D

'

�%�

� �

�GA

� *

� 28�

! *%

AE�

���

1

2710

0 26

210

3689

5

���

��

��

���

��

��

� *�

�,

��

2�

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

*��

,�

�2

���

D�+;

+$?

$

+��

����

� '

���

7

5110

0 24

620

8550

1 ��

�/�

��(

�)�

��

���

��

���

���

���.

(.�

. -�

(�

�-

��

���

���

���

D�+;

+$?

$

#. �

��

��C�

� *

� >�

��*�

����

5110

0 24

6208

7014

��

� �

���

���

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��

���

���

� ��

� #

���

�,

��

��%

���B

��A

! 60

52

100

2467

0 26

926

��

� �

�)�

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

��

�(

��

+��

��

���

���

��

���

��

���

���

(��

��

) ��

� #

K�

$�

� >

��-#

��

����

� 1

5010

0 24

610

2402

2

�(

��

���

��

)��

���

#

K�$

��

,A��

���

>�

��*�

3

5010

0 24

610

4169

3 ��

�/�

��(

�)�

��

���

��

���

���

���.

(.�

. -�

(�

�-

���

� ��

� ;

+�;

+$�

#��

%��*

� '

�%�

50

004

2461

0 98

288

���

/�

���

(�

)� �

��

��

��

���

���

� ��

�. (

.�.-

�(

��

- (

��

��

5��

��

� '

��

+��

,��

� ;

�. �

���

! 22

50

200

2463

0 82

005

���

/�

���

(�

)� �

��

��

��

���

���

� ��

�. (

.�. -

�(

��

- ��

��

�)�

��

� #

K�

$�

� ��

B�%<

3

5010

0 24

610

4217

4

��

� 1

�2

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

1�

2��

��

� ��

� >

�?

�,$

��

���

�BE

��

19

5310

0 23

850

2233

4 ��

�/�

��(

�)�

��

���

��

���

���

���.

(.�

.- �

(�

�-

1�

2��

��

� ��

� >

�?

�,$

��

$. -

����

10

& �

. ��

��C�

� 10

53

100

2385

0221

53

(

���

��

��

� �

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�������4���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 141: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�(

��

���

���

��

���

���

�,?

$

#. �

,�?

#

�, '

�,

;

47

100

2681

0 28

728

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

���

� ��

� �

���

,?$

;

. #?

$/$

D�,

�'

;

#�

, �'

#

#

47

100

2681

0 21

307

��

��(

�2��

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

�(�2

���

� ��

� �

D

�+$

,���

� #

���

;�

���*

�!

13

4610

0 26

650

2948

2

���

/�

���

(�

)�

(�

���

� -�

(�

�.-

*��

���

���

���

�D

+$,�

���

+@.�

�%��

%���

A!

52

4610

0 26

6502

8165

��

� �2

��

���

2�

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

�2�

��

��2

���

,?�

$$

,�?

$

-�

����

� ��

�*�C

�� &

��

. '��

%=%�

� 14

4533

3 26

510

2238

9

���

/�

���

(�

)�

(�

���

� -

���

��

���

,?�

$$

,�?

$

�E=

�A�

12

4522

1 26

510

5900

0

���

/�

���

(�

)�

(�

���

� -�

(�

�- �

��

��

� ��

� �

$�

��

��

DM �

��%�

�E��

��

7E

4522

1 26

510

8381

8

���

/�

���

(�

)�

(�

���

� -�

(�

�.-

�. *

��

���

,?�

$$

,�?

$

�. D

����

��

49;

45

332

2651

0332

81

���

/�

���

(�

)�

(�

���

� -�

(�

�- (

��

�(

���

���

(�

��

���

�)

���

,?�

$$

,�?

$

�. '

���

��%�

����

4533

2 26

510

4546

6

���

/�

���

(�

)�

(�

���

� -�

(�

�- (

���

���

��

���

,?�

$$

,�?

$

'��

���=

��

1 45

332

2651

0 83

110

��

� (

��,�

)�

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

(��

,�

)�

���

'�+

;+K

��

�A�G

��!

47

4810

0 26

820

6160

9

���

/�

���

(�

)�

(�

���

� -�

(�

�- (

��,

�)

���

'�+

;+K

��

�. +

����

�! &

���

<��

�� 2

3 ('

��

B #

�+�

)

4810

0 26

820

6028

5

���

���

��

� �

���

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

���

/�

���

(�

)�

���

��

���

���.

(.�

. -�

(�

�- �

���

����

� ��

� #

���

,���

� $

�*�%

��

1 &

��G

A�

'��

�%�J

����

� 1

4310

0 24

4104

1430

���

/�

���

(�

)� �

���

����

� ��

�. (

.�. -

�(

��

- (�

��

��

� '

��

��

'�

*��

�%��

4

4320

0 24

4402

4600

���

/�

���

(�

)� �

. ��

����

���

���.

(.�

. ��

� #

���

,���

� �

���

�C��

� &

#��

�*�%

�G��

4310

0 24

410

4009

9

��

� �

���

��

�������5���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 142: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

���

��

���

��

�,��

� '

�'

�#

�,

�K�

58

& �

#. �

��

41

222

2410

549

160

���

/�

���

(�

)�

���

��

���

���.

(.�

. -�

(�

�- ,

��

�)�

��

���

��

�,��

� ;

���<

=���

167

& #

��%

C�A

4122

2 24

10 2

5108

8 ��

�/�

��(

�)�

���

���

� ��

�. (

.�. -

�(

��

- �2

2�

(

��

��

�0

��

���

��

� �

��,

���

��G

A�

'��

�%�J

����

� 16

& �

���.

+��

����

*��1

4133

4 24

10 6

6911

2

��

�*�

��

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

��

�(

��

+��

��

���

���

���

0�

����

�2

� �

.(.

���

��

���

��

� ��

���

��

��

��

���

���

;

+�. ;

���<

=���

4 &

,��A

��!

4 38

221

2421

0768

94

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- ,

��

��

���

;

,G�*

�� 1

9 &

�A

*��%

��!(

+�.;

���<

=���

) 19

38

221

2421

0 76

461

���

/�

���

(�

)�

���

��

���

���.

(.�

. (,

��

��

) ��

� ;

��

��%�

����

! 1�

& �

����

G�%

�!

38

333

2421

0 76

674

���

/�

���

(�

)�

���

��

���

���.

(.�

. -�

(�

�- ,

��

��

(�

2�

��

�)

���

;

,A�*

�C 2

& �

����

�%G

� 2

24

2144

0951

��

� �

���

��

2�

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

��

�(

��

+��

��

���

���

��

� �

���

��

2�

�.�

. ��

� ��

,##

�,?

$

;�

���

���%

����

31

43

100

2431

3515

57

��

��*

���

��

��

��

�� �

��

��

���

��

���

���

��,#

#�

,?$

�*��

����

C

3 42

100

2431

0 75

017

���

/�

���

(�

)�

���

��

���

���.

(.�

. -�

���

(

���

- ��

� ��

,##

�,?

$

��*

����

�C &

���

�%��

���

'�

��

42

100

2431

0 21

427

���

/�

���

(�

)�

���

��

���

���.

(.�

. -�

(�

�- �

��

��

� �

,@�

#?

$

���

��A

� &

#�

N�*

�*�

42

032

2434

0 71

727

���

/�

���

(�

)�

���

��

���

���.

(.�

. -�

(�

�- �

��

(�

��

��

� #

��

��

'�

#�

� '

�. �

��

>��

���

4220

0 24

320

2441

6

���

/�

���

(�

)�

���

��

���

���.

(.�

. -�

(�

�-

���

��

���

��,#

#�

,?$

��C

��

3 42

100

2431

0 76

100

���

/�

���

(�

)�

���

��

���

���.

(.�

. -�

(�

�- 1

���

���

��

��

� >

��#

��

$�

� #

�N

�*�*

29

4203

1 24

330

2310

0

���

�� �

��

��

� )�

��

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

)�

��

��

��

� K�

#

$@

,?$

��E�

����

20

29

100

2695

0 41

940

��

� �

���

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��

���

���

���

#+�

#

��,?

$

���

�%�%

=���

! 2 *

� #

���

��%�

���

2 49

100

2661

0 39

813

�������6���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 143: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

���

���

��

� #

+�#

��

,?$

2�

-��

. +.

. '�

��

,#

���

�,��

��-

#+�

#

���

49

100

2661

0 29

100

��

� �

�1�

��

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��

1�

��

���

& �

��

���

��D

��

,

. ;��

�A%�

13

1 28

100

2671

0 24

959

��

� �

���

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��

��

���

� ��

� �

+ #

��

� ,A

����

� �

���

112

& �

�%��

�B��

A! 1

3110

0 26

450

2238

1

��

��

���

��

���

���

��

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

���

���

;+�

,�

� #

��%�

�*�!

3

5910

0 23

310

2547

0

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- ,

���

��

���

;+�

,�

� '

,+��

,?$

79

& �

>�

,��

79

5910

0 23

310

7471

0

��

���

��

��

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

��

��

�� �

(�0

���

��

��

� &

(�

���

���

��

� �

��

(�

�+

��

���

���

���

@+�

���

$

,#�

�*��

�B! �

��

– �

��

, #%�

���

+���

!, 6�

-�

-�

����

� @

=���

!

5700

1 23

1048

0000

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

- ��

/�

� ��

� @

+���

$,#

��

'��

�%�J

����

27-2

9 54

626

2310

385

600

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

- ��

��

���

��

� #

��

��

��,

��

+��.

��%

��%�

��A

! 95

55

134

2310

384

400

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

2�

��

���

*��

��

� @

+���

$,#

��

,?$

���

D

��

4

5462

5 23

10 2

5314

0

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

. ��

��

��

��

� @

+���

$,#

��

#?

$��

�$

�,$

#�

���

�$

��

17

1 54

229

2310

312

150

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�-

��

���

��

��

��

� �

+$+�

+$�

� �

$

���

��,

27

7 54

628

2310

567

885

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

��

���

�(

��

���

���

'

+?�

��

D#�

��

301

5643

0 23

10 5

8875

0

��

� �

���

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

���

���

��

� #

,�#

,�

�%��

���J

��

2 61

100

2341

0 24

580

��

� (

���

�������7���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 144: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

(�

��

��

���

+�+�

���

25�!

��

%���

13

58

200

2381

0 26

555

��

� (

����

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

(��

���

� ��

� #

��+

�,$

��

28�!

*%

AE�

���

9 60

100

2351

0 23

211

���

/�

���

(�

)� (

����

��

���.

(.�

. -�

(�

�- �

��

���

��

� #

��+

�,$

��

+���

*�! �

�%��

%��

! 5

6010

0 23

510

3099

6

���

/�

���

(�

)� (

����

��

���.

(.�

. -�

(�

�-�

�(

��

��

���

��

� �

$�

��

,#

'

,A��

�� �

�%"

� ('

�%�

�)

60

063

2352

0-33

350

��

� ��

��2

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��

��2

���

�+��

?$

#

A�%

���C

���

2 62

122

2321

0 99

730

���

/�

���

(�

)� �

. ��

��2

� �

��. (

.�. -

�(

��

- ,�

�. ,

���

��

���

��

� �+

��?

$

;�

. ;�

����

�� &

$. '

��%

��

62

121

2321

0 98

050

���

/�

���

(�

)� �

. ��

��2

� �

��. (

.�. -

�(

��

- ��

��

���

� ��

� �

��#

�+,

��

'

�+-

$+,

& �

���

,

D?

$,�

6240

0 23

250

2504

0

��

� 0

��

���

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

0�

��

����

���

'

D �

$�*

��B�

�� >

A*�

3

6310

0 23

710

2420

0

��

��

���

���

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��

��

���

���

���

#�

+,

#��

A�

���

9 71

202

2810

247

033

��

���

���

��

��

+

� &

��

�(

��

+

� �

2�

�(

�0�

��

��2

��

� ��

� �

��#

�+,

D�

��

�*�

50 &

���

�*��

;��

�<=�

��

50

7120

2 28

1030

2400

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. 62

���

�2�

��

� �

��#

�+,

62

��

%C�A

� 54

71

3 04

28

10 2

6402

0 (

�*�

��

�� �

��

/�

���

(�

)�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

*��

� ,

��,

���

� ��

� �

D,�

� ;

��;

���

� �

��

;�

E��

700

03

2894

0 29

100

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ���

��

�0

2��

��

��

� �

�#�

-?

�,

+�. ;

���<

=���

& #

<�

%<�*

703

00

2891

0 25

000

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��0

��

2�

��

� �

�-�

$?

$

#��

%��*

� '

�%�

� �

�J�

G�

70

1 00

28

10 7

5322

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

��

���

#

>,$

���

�� �

����

%��

��

70

0 16

28

930

3300

0 (

�*�

��

�� �

��

/�

���

(�

)�

���

. (.�

. - �

(�

�. ,

��

�)�

���

��

���

���

���

���

#�

+,

�. #

�A��

C

713

06

2810

235

662

�������8���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 145: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ,��

��

��

��

� ;

,�$

$

#��

%��*

�B! ;

����

��

70

0 04

28

950

2300

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. *�

)��

���

D�K,

+�

. ;��

�<=�

��

227

714

14

2810

372

150

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. *�

�*�

��

���

;�

25

��

%C�A

� 78

70

0 03

28

940

4220

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. *�

���

��

� ��

� D

��

$�

� O

����

�=*

700

12

2892

0 32

200

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. *�

�,

2�

��

� D

;

?$

#

B�E�

! D��

EG�

70

0 14

28

970

4334

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. �

(�

���

��

� ;

,�$

$

P��

��!

��

*���

�� (�

�%B!

���

.���

�%�

����

�C)

70

3 00

28

950

4116

6 (

�*�

��

�� �

��

/�

���

(�

)�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

(��

��

(

� (�

��

��

��)

���

+',�

#

'�

� +�

��*�

�� �

�*�

����

700

08

2810

772

300

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. )�

���

��

� K�

K

�B!

70

0 02

28

940

3220

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. �

����

���

���

#�

+,

�%��

�G��

! & '

����

����

���

71

3 05

28

10 3

7373

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

8�

��

���

@��

Q�

$

@�

R�B

#�

%���

���

(��%

B!

���%

. ���

�%�

�.)

70

0 06

28

910

4185

8

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

���

���

���

#�

+,

�. ,

*���

� 5

713

06

2810

338

800

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

���

��

���

��

� #

���

+��

,

. #�

=���

& #

B�*

700

06

2891

0 33

010

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

�2

���

���

#�

+,

#B�

�A�

12

712

01

2810

334

840

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

21

. �

�2

���

���

���

#�

+,

�. #

�A��

C 20

5 71

4 09

28

10 3

6172

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. �.

��

��

��

����

��

��

� �

��#

�+,

. #�

�*�

����

C 19

5 71

2 01

28

10 2

4760

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. �

��2

���

��

�,?

$

+�. ;

���<

=���

16

1 70

0 07

28

970

2993

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. �

��2

���

,�?

$

25�!

��

%���

98

70

4 00

28

920

2763

0 (

�*�

��

�� �

��

/�

���

(�

)�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

��

� �

���

���

���

��

��

� $

+��

��

,#�

�$�

��

���

�B%�

� 14

6 71

6 01

28

10 3

0235

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. (

�(

��

���

���

��

��

� �

��#

�+,

'

��

�%

����

12

9 71

3 06

28

10 3

6149

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. (�

(�

���

���

��

� �

��#

�+,

D.

'�

���

=��

28

713

06

2810

335

060

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. (�

���

2�

��

� �

��#

�+,

�C��

�� 9

7 &

�B�

A��

! 97

71

3 07

28

10 3

6170

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. (�

)2�

��

� $

,#

#�

K�$

�K�

#�

��

��*�

%�

! 7

701

00

2810

744

000

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. (�

�*�

���

���

+�

�,

?$

'

C���

! ���

��%

����

700

10

2893

0 29

010

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

(

��

���

��

� �

�'

�#

,

�A�.

#B*

*���

� '

C���

702

00

2892

0 54

010

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. 0�

���

���

��

� -

+��

$�

+�

. ;��

�<=�

��

116

700

14

2897

0 29

170

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. 2

5�

��

*��

���

���

���

#�

+,

25�!

���

�C�%

��

19

712

02

2810

302

370

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

���

��

02

���

���

��#

��

-

?�,

�A�.

+�.

;��

�<=�

��

1 70

3 00

28

910

2508

0

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

�2

1. 6

2

���

��2

���

���

#�

+,

��A

�. 6

2 �

�%C

�A�

105

713

04

2810

264

320

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

�2

1. �

��

���

��

� $

+��

��

,#�

�$�

��

��A

�. ,*

����

75

71

6 01

28

10 2

4734

0

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

�2

1. �

�2

���

��

� �

��#

�+,

�A�.

#�A

���C

21

2 71

4 09

28

10 2

1500

0

�������9���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 146: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�.

���

2�

��

� �

,�

?$

25

�! �

�%�

��

70

4 00

28

920

2778

0

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

(�

���

���

� �

'�

#,

��A

�. #

B**�

���

'C�

���

30

702

00

2892

0 54

030

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. 0

���

��

��

���

-+�

�$

��

����

*�%

�!

19

700

14

2897

0 26

060

��

� �

���

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��

��

���

��

� �

D,

$,#

�*%

� #

�C��

����

� 17

72

1 00

28

410

2223

1

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. �*.

���

��

��

(,��

�:$�

��)

���

�D,

$

,#

��

��

�. ;

���<

=���

9 &

���

. ��%

"�*

721

00

2841

0 90

420

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

��(

��

���

���

,+��

'+�

���

��

�=��

�!

39

722

00

2842

0 90

440

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

��

��

��

� ,�

�$

'

��

*�%

��

72

3 00

28

430

2925

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ���

���

� ��

� �

D,

$,#

#�,

���

720

51

2841

0 91

140

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

��

���

�+

#�

� #

��%�

�*�

'�

%��

K��

��

72

0 59

28

430

9129

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. �

���

*��

��

���

��

#�

D,

��

*�C

! D�

�B!

72

0 55

28

430

2959

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

�(

��

���

$+�

'

��

� +�

��*�

! ��%

��%

��!

1 72

4 00

28

410

9089

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ���

(�

���

���

'+�

,

��,

@,

�<��

����

720

52

2844

0 89

080

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. �

��

���

���

���+

,��

+�. ;

���<

=���

6

E 72

300

2843

0 29

850

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

*��

� �

���

��

��

(�

���;

��"�

�)

���

�D,

$

,#

��

��

C���

#�C

����

���

58

721

00

2841

0 91

480

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

���

(�

���

� ��

� ,+

��'

+���

� ��

��*�

%�

! 33

72

2 00

28

420

9045

0

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

���

� ��

� ��

�+,�

� '

��

�C��

2 &

���

�*�

%�!

5

723

00

2843

0 29

940

��

� ��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��

���

�+@

$�

� +�

���

���

'��

%���

��

23

741

00

2831

0 55

604

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

��

� ��

� ��

� �+

@

�$

��

+��.

'��

%���

��

28

741

00

2831

0 21

760

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

.

��

�(

��

��

��

� D+

�'

��

'=�

74

0 52

28

340

2070

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

��

���

�+@

$�

� $

. #<

�%<

�*�

5 74

1 00

28

310

2181

0 ��

�/�

��(

�)�

0�

��2

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

��

- �

. �

��

��

��

��2

��

���

�+@

$�

� �

. #��

�%��

��G

%��

75

741

00

2831

0 21

035

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

��

(�

����

�2�

) ��

� �+

@

�$

��

'%

����

J��

���

��B

� &

'�*

%G

���

2 74

1 00

28

310

2198

0

��

� 0

��

�2�

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�������10���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 147: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�(

��

���

0�

��2

���

-�

$,?

$

+�. ;

���<

=���

4

7310

4 28

2104

5349

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

�2�

���

���

�#

�?��

�,

+�. ;

���<

=���

10

2 73

1 00

28

210

4931

0

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. *�

*��

���

-�

$,?

$

��

��G

�%��

D��

���

54

731

35

2821

0 36

770

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. ��

��

,2

���

���

+$?

$

#�

CE�!

730

03

2825

0831

90

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. �

���

��2

���

�?

$

���

*��

B!

73

0 05

28

2103

6960

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

. 0�

��2

���

-�

$,?

$

�. '

��

��=�

12-1

4 73

1 34

28

2104

7010

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

���

���

��

��

� �

�?$

��*�

�B!

(#B�

E�! �

*��=

- ;

%B�

*��

)

730

05

2821

0 83

520

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. *

�2

�*��

�(

��

�2

� ��

� D+

?�D

,

'

�+?

� ;

�C��

�!

73

0 07

28

250

8305

0

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

��

���

��

0�

��2

���

-�

$,?

$

+� ;

���<

=���

28

-32

731

32

2821

0 25

500

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

����

���

#,�

���

�.'

���%

�J��

���

#��

���

!

734

00

2822

0 83

350

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

��

,�

��

���

#

�;

��,

#

����

E���

730

06

2824

0 83

390

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

���

���

��

��

��

� -

�$

,?$

#

����

���

112

731

31

2821

0 83

290

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. (

��

���

02

���

���

'+�

+#�

$

'�

��J

G�

730

01

2823

0 83

060

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. (

��

��

���

��

� '

��

��$

,�

'�

%��

�!

73

0 14

28

210

8378

0

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. (

��

��

��

���

#,�

���

'

��%

��! #

����

���

73

4 00

28

2208

3150

���

/�

���

(�

)� 0

��

�2�

���

. (.�

. - �

(�

�. �

��

���

���

���

'�

%��

��C

�!

38

732

00

2821

0 23

580

��

���

��*

���

��

� �2

���

��

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�-

��0

�**

��

��

��

���

��

� �

�-�

DD+�

'

�%�

� �

�. �

�%A

����

8510

2 22

440

2904

0

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�-�

1�

��

��

��

���

��

� �

>�

$�

'�

%��

+��

����

�!

85

103

2241

0 52

833

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

��

���

����

���

,��

��

*���

�G�

1

8510

1 22

410

9435

0

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

��

�2�

��

� #

��

�,@

+��

��.

���

*��

1 85

105

2241

0 86

290

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

��

��

���

#�

�$

,?$

+�

. ;��

�<=�

��

46

8520

0 22

430

5090

1 ��

�/�

��(

�)�

�2

���

��

��

� �

��. (

.�. -

�(

��

- �

���

���

� �

2�

���

���

#�

+,�?

$

�A��

*��

���

& -

��*�

!

8530

2 22

420

9145

0

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

��(

��

��

� #

��'

�@

��

��*�

%�

! & �

*���

B��A

!

8570

0 22

450

2904

0

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

���

Y

���

#�

>

��

85

800

2245

0 42

730

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

����

���

��

���

��

� �

+�

��*�

! ��%

��%�

��A

! 51

85

100

2241

0 80

600

�������11���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 148: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

2�

���

#?

#

���

& �

�%��

�B��

A!

85

300

2242

0 20

280

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

���

��

��

���

��

� �

,$�,

?$

����

!

8510

9 22

440

2924

0

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

��8

2�

��

� �

+,Q

?$

����

8500

1 22

470

4130

0

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

���

Y

���

�+�

'

�. �

����

$�*

����

8530

0 22

470

2242

1

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�-�

���

���

��

� $

,�

���

�*� -

$��

���!

8530

3 22

420

4890

0

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

.(.�

. - �

(�

�- (

��

���

'�

��

'�

%��

�*�

�!

85

500

2247

0333

70

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

���

��

��

��

� ��

� �

'

�. �

*��

��!

8510

0 22

410

3860

0

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

��2

� ��

���

��

� #

��

+,�

���A

��

85

106

2241

0 98

180

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

���

� �

��

���

��B

!

8560

0 22

460

7133

2

���

/�

���

(�

)� �

2��

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

�Y

��

� ��

��E

���

8500

2 22

460

7070

4

��

� �

��

��

�2�

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

��

���

���

��

�(

��

+

� �

�� (

���

���

��

��

��2

� (�

�.�

.(.

��

��

��2

�)

���

+��

'

�+?

� �

�. $

�*��

���

6

8410

0 22

810

8234

6

(�

*��

���

��

�/�

��(

�)

� �

��. (

.�. -

�(

��

-

��

���

��

#�

B���

��!

84

800

2287

0 28

210

(��

�(

��

���

��

� �

�*�

���

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��*

��

���

� ��

� �

�D

#��

����

� 23

'�

%��

���

E��

*�A

� 23

21

200

2751

0 67

216

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

��

(�

��

���

$�

'

�,

�'

�'

�,$

��

5 21

100

2752

0 47

001

���

/�

���

(�

)� (

��

�(

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

�*�

� ��

� �

�D

;�

. D�A

����

� �

M 6

21

200

2751

0 69

272

��

� �

���

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

���

���

��

���

��,'

+?�

25�!

��

%���

*�

'�

B!

21

2210

0 27

10 2

2714

1

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

��(

��

���

��,'

+?�

'�

. #

#

��?

$�

9 &

D��

D�,

+'

22

100

2710

221

488

���

/�

���

(�

)� (

��

�(

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

��(

��

���

��,'

+?�

28�!

*%

AE�

���

23

22

100

2710

238

287

��

� �

���

���

�������12���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 149: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��

���

���

#

�,$

@,?

$

+���

C 2

2010

0 27

410

2446

4 ��

�/�

��(

�)�

(�

��

(�

��

��

� �

��. (

.�. -

�(

��

- )�

�*�

��

���

���

;

-�

� '

��

� ��

���

�� 4

2000

1 27

410

5031

6

���

/�

���

(�

)� (

��

�(

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

���

��

��

� �,

#

?$

,?$

��%�

� 5

2020

0 27

420

2097

2

���

/�

���

(�

)� (

��

�(

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

���

��

��

� #

�,

$@

,?$

+�

��C

3 20

100

2741

0 84

477

���

/�

���

(�

)� (

��

�(

��

���

���

.(.�

. -�

(�

�- �

. �

2�

��

� #

�,

$@

,?$

�A�.

���

�G�

31

31

2010

0 27

4107

1799

��

�/�

��(

�)�

(�

��

(�

��

��

� �

��. (

.�. -

�(

��

- ��

��

��

2��

���

��

��

���

���?

$,#

�A�.

+��

�C�

��

20

100

2741

0 34

289

���

/�

���

(�

)� (

��

�(

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

��

��

� $

+�+�

� �

�A�.

'�

*A

��%

�%��

��

49

2050

0 27

460

2325

5 ��

�/�

��(

�)�

(�

��

(�

��

��

� �

��. (

.�. -

�(

��

- +

��

��

���

��

���

� �

#

���

'

��

� ��

���

��

33

2040

1 27

430

2414

5

���

/�

���

(�

)� (

��

�(

��

���

���

. (.�

. -�

(�

�- �

�1

���

���

��

D+

,��

����

*B #

����

��!

2000

4 27

410

9333

1 ��

�/�

��(

�)�

(�

��

(�

��

��

� �

��. (

.�. -

�(

��

- 0

����

���

���

�+$

+��

$�*

�%�

� 13

20

008

2742

0 99

355

��

� �

��

2�

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��

�2

���

� ��

� D

@+,

���*

� 3

2320

0 27

330

2227

9

���

/�

���

(�

)� (

��

�(

��

���

���

.(.�

. - �

(�

�-�

(�

��

� ��

� �'

���

��

#A

��%

�%��

�� '

��

��B�

��

57

2310

0 27

3102

1680

��

��

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��

���

� ��

� #

��

��

���

� '

�%�

� 2

3�! �

�%�

��

24

100

2721

0 62

200

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

��

���

��

� #

��

��

���

� -

�. #

��

$�

2

& $

+�

$�

2410

0 27

210

6373

0 ��

�/�

��(

�)�

(�

��

(�

��

��

� �

��. (

.�. -

�(

��

- �

��

���

��

� #

��

��

���

� $

+�

$�

� &

#

#

��?

$�

2

24

100

2721

0 88

130

����

�� �

��

���

��

� ,

��2

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�������13���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 150: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

��

�(

��

+��

��

���

���

��

�0��

� ,

��2

���

� (,

��

(�

�)

���

�+;

��+

?$

��

��*�

%���

� 4�

! B��

��! >

��A

��!

35-3

9 32

100

2261

3 50

322

�(

��

���

,�

�2�

���

-

,�

��

� @

�;

�,?

$

���*

�!

20

3220

0 22

620

8963

0

�(

��

���

,�

�2�

���

-��,

���

��

���

�+;

��+

?$

#

��%�

���%

����

1

3210

0 22

610

2828

1

(�

��

��

�� �

��(

�)�

�.�

. -�

(�

�- �

�,�

����

��

� �

+;�

�+?

$

@+�

���

$

,#�

� &

�,�

-

14

3210

0 22

610

8986

3

���

���

��

,��

0�

��2

� ,

��2

���

� ��

,$

>

�?$

��B�

�%

32

011

2262

0 53

153

��

� ��

,�

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

��

�(

��

+��

��

,�

���

���

-�

�#

,�+?

$

�. -

N��

2�!

B��

��!

93

3410

0 22

210

2662

6

�(

��

���

��

,�

���

���

-�

�#

,�+?

$

;��

�<=�

��

12

3410

0 22

210

8645

2

��

��

�� �

+�

(

���

� (

��

��2

� �

�,

���

� -0

��

���

���

-�

�#

,�+?

$

��C�

5

3410

0 22

210

8882

2

���

/�

���

(�

)� �

. ��

,�

���

���.

(.�

. -�

(�

�- �

��,

���

��

� ��

�,$

�,?

$

;��

*

10

3450

0 22

230

2978

0

���

/�

���

(�

)� �

. ��

,�

���

���.

(.�

. -�

(�

�- �

���

� ��

� �

��

� $

@,?

$

;�

. #A

��%

�%��

��

143

3400

6 22

290

3900

0

���

/�

���

(�

)� �

. ��

,�

���

���.

(.�

. -�

(�

�- �

��

��

��

���

-�

�#

,�+?

$

���

��C�

�!

245

3410

0 22

210

7457

0

���

/�

���

(�

)� �

. ��

,�

���

���.

(.�

. -�

(�

�- ,

���

���

���

��

��

$�,

?$

,A

����

� �G

���

29

3400

2 22

210

5583

2

���

/�

���

(�

)� �

. ��

,�

���

���.

(.�

. -�

(�

�- ,

��

�)�

��

���

-�

�#

,�+?

$

;��

�<=�

��

12

3410

0 22

210

8220

0

���

/�

���

(�

)� �

. ��

,�

���

���.

(.�

. -�

(�

�- �

����

��

���

,��,

�,�

� 28

�!

*%A

E���

� 9

3420

0 22

260

5608

0

���

/�

���

(�

)� �

. ��

,�

���

���.

(.�

. -�

(�

�- �

���

���

� ��

� #

��

��

,A�

. #B%

��*

20

34

001

2224

0 22

835

���

/�

���

(�

)� �

. ��

,�

���

���.

(.�

. -�

(�

�- �

. ���

��

���

$+�

� �

���

#�

� +�

�. �

�%��

%���

A!

53

3460

0 22

210

6180

8

���

/�

���

(�

)� �

. ��

,�

���

���.

(.�

. -�

(�

�- �

. ��

���

��

� ��

��

,?$

M '�

��

*B!

34

015

2224

0 31

710

���

/�

���

(�

)� �

. ��

,�

���

���.

(.�

. -�

(�

�- 8

�0

��

��

� �

+���

',?

$

�E�

�%A

� 12

34

400

2228

0 25

096

��

� ��

���

��

���

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

��

���

��

���

���

#�

�'+$

��,

$

�*��

���

���

���C

5 36

100

2237

0 80

036

��

��

�� �

+�

(

���

� (

��

��2

� �

���

��

���

� ��

� #

��'

+$�

�,

#�

N�*

�*�

1 36

100

2237

0213

07

��

� 1

�2

���

��

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

��

�(

��

+��

���

0�

����

���

��

���

� �

��

���

� �

��

���

���

� ��

� �

��

,+?

$

D. D

����

�%�

15

35

100

2231

0674

98

�(

��

���

1

�2�

���

� ��

� �

��

,+?

$

T�A

��!

3 35

100

2231

0 22

112

1

�2�

��

��

�(

��

+��

��

� �

��

,+?

$

'�

%��

+��

����

�!

3 35

100

2231

0 67

011

��

� 1

2�

���

�������14���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 151: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����

�� �

����

���

����

� ��

����

�!�

�"�

��#�

���

$%'

��

�(

��

���

12

���

��

���

��

>,�

���

D���

����

���

7 33

100

2265

0 28

697

��

��

�� �

(�

��0

�(

��

���

2�

��

� �

�>

,���

� D�

����

����

� 3

3310

0 22

650

7928

1

��

����

� �.

��

���

����

- �

����

��

���

� �

����

��

(���

����

����

����

�!"#

����

����$

%� �

&��'

)�*�

)

(�"

�%$"

��<

�"�

#;�<

���

"�!�

<

����

���!

(#�

� �

��$%

'��

'��

��=�

��

��

%���

*�! �

*��

���

! -

@��

*�!

+���

����

� ��

J��

���%

�*�

��J

� �

�.

�*

����

�!-

@��

*�!

���

�B%�

� 28

69

1 00

#��

�%��

2531

3 52

309

'��

��=�

��

��

%���

*�! �

*��

���

! -

@��

*�!

���C

����

� �

��%

�"�

*�C

'��

���

�%�

���C

D.

#*

����

���

1 69

1 00

#��

�%��

2531

3 52

178

2531

3 52

195

'��

��=�

��

�%%

�*�!

/���

���

�%�"

�! &

'

����

��

%���

�C /

D��

���

+"��

��=%

���!

+��

���%

G�

����

��C

80-8

8 (5

�! B

����

!)

115

27 �

���

21

3 20

6502

1 21

3 20

6520

9

'��

��=�

��

;��

����

���

���

D�

���

� +"

����

=%��

�! +

����

�%G

� �

�%��

���

#E

=%��

� 12

81

1 00

��%

����

2251

0 27

662

2251

0 23

201

'��

��=�

��

��%�

*�! +

����

!

���C

����

� �

��%

�"�

*�C

'��

���

�%�

���C

$

.+.

. '%

�G�-

���

�G�

32

261

10 '

�%�

26

13 6

1360

0

26

13 6

1360

2

'��

��=�

��

��%�

*�! �

*��

���

! D�

���

� +"

����

=%��

�! +

����

�%G

� ��

��*�

%���

�-D�

���

� D1

1 (3

�! �

�.,

3� �

%=��

�)

501

00 K

+' #

�<��

�!

2461

0 52

736

'��

��=�

��

���

����

��

�C��

���

��

�%�"

�*�

C '

����

��

%���

�C

'C�

���

1, �

���*

�%��

�� '

����

=���

!

452

21 ,A

����

2651

0 87

306

'��

��=�

��

@��

���

!

D��

���

+"��

��=%

���!

+��

���%

G�

#��

����

��C�

�� &

'�

��

%��

��

('�

%��

���

>

���

��)

411

10 �

����

24

13 5

0632

5-6

'��

��=�

��

,���

A�

$��

A�

�/��

� �

���%

�"�!

&

'��

���

�%�

���C

��*=

! '�%

��C

49

1 00

#=�

*��

26

613

6153

0

'��

��=�

��

#��

%��*

�! �

*��

���

! �/

���

���

�%�"

�! &

'

����

��

%���

�C

;�

. T��

! 1

98

546

55 @

���

����

*�

2313

319

627

2313

325

440

�������15���16�

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 152: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

�������16���16�

'��

��=�

��

#��

%�!

D��

���

+"��

��=%

���!

+��

���%

G�

#��

%�!

���

*��

���

��C�

�� 1

5 71

2 01

���

*���

� 28

13 4

1014

5

'��

��=�

��

$. �

���

��

+���

����

� ��

J��

���%

�*�

��J

� '

����

=���

! $

�%��

� �

���

��

��*�

#�

���A

��

22

841

00 +

���C

����

22

813

6082

3

2281

3 60

800

'��

��=�

��

$. �

���

���

D��

���

+"��

��=%

���!

+��

���%

G�

#�*

���A

� ��

*� #

���

�A��

22

84

1 00

+��

�C��

��

2281

0 98

810

'��

��=�

��

$. �

���

���

D��

���

+"��

��=%

���!

+��

���%

G�

�A��

*��

���

���

����

���

"���

���

7 85

1 00

'�

�� '

B��

�B��

! 22

410

3620

0 22

410

2614

2

'��

��=�

��

'��

����

����

� �/

���

���

�%�"

�! &

'

����

��

%���

�C

�=*�

�� 2

7 &

��

����

� 22

1 00

���

����

27

10 2

3741

0

'��

��=�

��

�%��

��! +

����

!

�/��

� �

���%

�"�!

&

'��

���

�%�

���C

R���

�%��

1

351

00 �

��

22

313

5121

8

*"<%

���

(��

"�%#

"�!�

� �

�;�=

�� �

��"�

!�<�

��<

>��"

�!��

�.(

. ��?

<@'

��!?

�=#?

�?<

– �

��>�

�"��

<?�=

#?�?

<: �

��: 8

01 1

1 36

300

, ���

����

A�

56, 1

15 2

7 �

����

B*��

��

1�

(�

�: �

��: 2

10 6

9852

10,

��E

�%��

�B��

A! 1

13, 1

15 2

6 �

���

ΑΔ

Α: Ω

51Ψ

465Φ

ΘΘ

-Φ6Ε

Page 153: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

����� IX

#��E�+� ������8( ��� ������ ������ ����$������ μ� �� «N ���� )�������», �� ����� ���$����� ���$ �� ���������� ������� ���� �������� �� �� 1����!����� ������� B�����" � ������� ��� ������� �� )�������� * $���+��, * ���� ���������� )�����" , &���!��" ��� /����� . � ���������� �%���� ����! �� G %�! ����� �� ���=���� ��� �� ����$���� ����$��� ��� ���� ��� �����������: www.ependyseis.gr )�� ����%���� �� ����$���� ��� �� ���� ��������� ������� ��$ �� �� �+������� ��� � " ���$ �� �������� �� ����$��� �� ��������� � ��������� ��� ������� ���� ��������. T�� �� ������� ��� �������, �$�� � ���!���� �� �� ������ � ������!��� ���� ��������� ���������� ����� ��� � �$��� � ������� � ������� ��� ������� � �!����$ �� �� ���������� ������� ���� �������� ��� 1������ ���. �� ��� ���!���� ��� ����������� ��� �������� � ����+� ��� ������� ���� �������� ��� ��� � ����� �������� ��� ������� ���������� �� �������� � ��� ������� ���� ��������. '� N ���� )������� ��� ��� �� �� � ���� ��� ���������, �� � ���!���� �� ������ � �� ������� ����� �����$�� ���������� �����:

� ��� )��������� * $���+��, * ���� ���������� )�����" , &���!��" ��� /����� (www.ypoian.gr � www.mindev.gov.gr) ,

� ��� �)/ �1*� (www.antagonistikotita.gr), � ��� �Q�1*� (www.efepae.gr) � ��� ��1* (www.espa.gr) � �� ������ ��� �Q�1*� ��� �� �� ����%�� � �� �� �Q�1*�

'����%��" M����$�� ��� Q���� (J���� 1��$����� VIIM ��� ������).

��C �� %��� ��! �"�� "����! ��! �%���� ����! �� G %�! �=� �� �C��=� ��� ������� �� ����� ��"�� �� G %� �� �C��=�. �� �� �C���! � � >� ��� % ��> �� >� ����� ���;! � � ��! ;� �� �� G%�>�� �%���� ���C ��� ��� ��! � ��! ;��� �� ���%�� �"��<>��"� �� �! �<� �! �� G %�! N����<! NC��% !. � N����<! NC��% ! �� GC%%���� �� ��"�� � � � ��������! ��%$��� ���� �%���� ���� � � �� G %�. '� ��� �����$ ������ (!$����� ���#�!������) ������ ����������$ � ��������� ��� �� � ���� ���!� (� � � �����!�), �� ������� �� ���� (10) ������ (�������������) ���$ �� ����������� ������� �� ������� ���� �������� �� ����$��� , �� ;��� ��< � �! ����� �! � � �,��� ��C% �� "� � � �<� �% � ����! ��! ��;�����!, "� GC�� ��� ����N������� ��" ��<���C � � ��>;�� ��>$! ��� ��� �������R<"��� "� � � �,��� �����R��C &���"��� ��� ��������� �! , ���! (J���� 1��$����� VIIM 1� ���� * ��� ������).

�������1���3��

ΑΔΑ: Ω51Ψ465ΦΘΘ-Φ6Ε

Page 154: ΕΣΠΑ: Παρατείνεται για έξι μήνες το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

� ��������$, ������ � ��������� ����������$ ��� ����!������$ ������ ������ ��� �Q�1*� (� ��� � �������� �� ����%�� � �� �� �Q�1*� '����%��$ M������� ��� * ����+������ Q�����) �� ������� � �������� � �� ��������!��$ �� ������� �� ���� (10) ������ (�������������) ���$ �� ����������� ������� �� ������� ���� �������� �� ����$��� . �� ��������� ��� �� � ����� �������