Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015

of 10 /10
ρευνα Έ 24 → Πανόραμα FRANCHISE 2016 Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015 Η νέα πραγματικότητα και οι κρίσιμοι παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη και ευημερία franchisees και franchisors καταγράφονται στη νέα Έρευνα προς Νέους Υποψηφίους Franchisees που πραγματοποιηθηκε το Δεκέμβρη 2015 από το Franchise Success. Μετά την πενταετία προσαρμογής που επηρέασε το σύνολο των κλάδων της οικονομίας και τον χώρο του franchising, οι υποψήφιοι επενδυτές νιώθουν την άμεση ανάγκη να λάβουν κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της προσωπικής απασχόλησης. Στελέχη με διοικητική ή επιχειρηματική εμπειρία, ή νέοι επαγγελματίες είναι δύο κυρίαρχα κοινά που απαιτούν διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση σε επίπεδο επικοινωνίας, υποστήριξης και καθορισμού ευέλικτων επιχειρηματικών μοντέλων από τους franchisors. Γ ια πέμπτη συνεχή χρονιά, στο «Πανό- ραμα» του Franchise Success παρου- σιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευ- νας που πραγματοποιήσαμε το τελευταίο τρίμηνο του 2015 αναζητώντας το προφίλ, τα κίνητρα και τους προβληματισμούς των υποψηφίων franchisees. Τα αποτελέσματα της Έρευνας Πραγματοποιήθηκε από το Franchise Success σε συνεργασία με την The Franchise Co. η Έρευνα Υποψηφίων νέων Franchisees σε δείγμα 1032 ερωτώμενων στο διάστημα νοεμβρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016. 10% 90% 1 2 Είστε υφιστάμενος ή υποψήφιος νέος franchisee; Υφιστάμενος franchisee (ανήκω ήδη σε ένα δίκτυο franchise) Υποψήφιος νέος franchisee (ενδιαφέρομαι να ενταχθώ μελλοντικά σε ένα δίκτυο franchise) Γράφημα Ν.1 1 35% 2 48% 3 9% 4 5% 5 2% 6 0% 7 1% 1 2 3 4 5 6 7 Πότε ξεκίνησε το ενδιαφέρον σας για το franchise; 2015 - Σήμερα 1990– 2000 2010 - 2015 2005 – 2010 2000 - 2005 1980– 1990 Παλαιότερα Γράφημα Ν.2 6% 94% Είχατε αναπτύξει στο παρελθόν κάποια επιχειρηματική μονάδα franchise; 1 2 Ναι Όχι Γράφημα Ν.3

Embed Size (px)

description

Η νέα πραγματικότητα και οι κρίσιμοι παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη και ευημερία franchisees και franchisors καταγράφονται στη νέα Έρευνα προς Νέους Υποψήφιους Franchisees που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβρη του 2015 από το FRANCHISE SUCCESS.

Transcript of Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015

Page 1: Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015

ρευναΈ

24 → Πανόραμα Franchise 2016

Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015

Η νέα πραγματικότητα και οι κρίσιμοι παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη και ευημερία franchisees και franchisors καταγράφονται στη νέα Έρευνα προς Νέους Υποψηφίους Franchisees που πραγματοποιηθηκε το Δεκέμβρη 2015 από το Franchise Success. Μετά την πενταετία προσαρμογής που επηρέασε το σύνολο των κλάδων της οικονομίας και τον χώρο του franchising, οι υποψήφιοι επενδυτές νιώθουν την άμεση ανάγκη να λάβουν κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της προσωπικής απασχόλησης. Στελέχη με διοικητική ή επιχειρηματική εμπειρία, ή νέοι επαγγελματίες είναι δύο κυρίαρχα κοινά που απαιτούν διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση σε επίπεδο επικοινωνίας, υποστήριξης και καθορισμού ευέλικτων επιχειρηματικών μοντέλων από τους franchisors.

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, στο «Πανό-ραμα» του Franchise success παρου-σιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευ-

νας που πραγματοποιήσαμε το τελευταίο τρίμηνο του 2015 αναζητώντας το προφίλ, τα κίνητρα και τους προβληματισμούς των υποψηφίων franchisees.

Τα αποτελέσματα της Έρευνας

Πραγματοποιήθηκε από το Franchise success σε συνεργασία με την The Franchise co. η Έρευνα Υποψηφίων νέων Franchisees σε δείγμα 1032 ερωτώμενων στο διάστημα νοεμβρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016.

10%

90%

1

2

Είστε υφιστάμενος ή υποψήφιος νέος franchisee;

Υφιστάμενος franchisee (ανήκω ήδη σε ένα δίκτυο franchise)

Υποψήφιος νέος franchisee (ενδιαφέρομαι να ενταχθώ μελλοντικά σε ένα δίκτυο franchise)

Γράφημα Ν.1

135%

248%

39%

45%

52%

60%

71%

1234567

Πότε ξεκίνησε το ενδιαφέρον σας για το franchise;

2015 - Σήμερα

1990– 2000

2010 - 2015

2005 – 20102000 - 2005

1980– 1990

Παλαιότερα

Γράφημα Ν.2

6%

94%

Είχατε αναπτύξει στο παρελθόν κάποια επιχειρηματική μονάδα franchise;

1

2

Ναι

Όχι

Γράφημα Ν.3

Page 2: Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015

→ Πανόραμα Franchise 2016 25

Όπως φαίνεται από το Γράφημα ν.1 των 10% των υποψηφίων είναι ήδη franchisees ενώ το 90% είναι υποψήφιοι χωρίς προηγού-μενη εμπειρία σαν franchisee. Ιδιαίτερο στοι-χείο είναι πως αν συνεκτιμούσαμε ότι το 40% των υφιστάμενων franchisee που ενδιαφέρο-νται προχωρούν σε νέο franchise, έναντι πο-σοστού μόλις 3% από νέους franchisee χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο χώρο, κατανοού-με ότι το τμήμα αυτό των υποψηφίων με προ-ηγούμενη εμπειρία στο franchising έχει ειδι-κό βάρος τόσο για τους υφιστάμενους όσο και για τους νέους franchisors. Επίσης ιδιαί-τερο στοιχείο είναι ότι το 60% των υποψη-φίων franchisee με εμπειρία στο franchising επιλέγουν άλλον κλάδο σε σχέση με αυτόν που δραστηριοποιούνται ήδη για λόγους δι-ασποράς κινδύνου. Είναι λοιπόν οι υφιστάμε-νοι franchisees σημαντικό τμήμα της αγοράς που χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης στα πλά-να ανάπτυξης των δικτύων franchise.

Επίσης σημαντικό, όπως φαίνεται στο γρά-φημα 2, πλέον του 83% των υποψηφίων έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον του την τελευταία πενταετία με ποσοστό 35% τους τελευταί-ους 2 με 3 μήνες, γεγονός που δείχνει ότι τα δίκτυα franchise θα πρέπει να προσαρμό-σουν τις καμπάνιες τους σε δύο διαφορετι-κά επίπεδα. Πρέπει να προσαρμόσουν κατά πρώτο για να μπορούν να καλύπτουν τα δι-αρκώς νέα κοινά που ενδιαφέρονται για το franchising, δεύτερο για να μπορούν να δι-ατηρούν παλαιότερους ενδιαφερόμενους λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύκλος απόφα-σης έχει μεγαλώσει δραματικά. Εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο συνδυάζοντας απαντή-σεις ότι ο μέσος κύκλος απόφασης υπερ-βαίνει τους 6 μήνες, ενώ σημαντικό ποσο-στό των υποψηφίων επανέρχεται ακόμα και αν σε αρχικό στάδιο έχει απομακρυνθεί από κάποια επιλογή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των ενδι-αφερομένων για αυτοαπασχόληση που συν-δυάζει παράλληλα το franchising σαν επι-χειρηματικότητα από ανάγκη γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους και για τον franchisor και για τον franchisee. Όπως έχουμε παλαι-ότερα τονίσει το franchising παρουσιάζει μικρότερους κινδύνους όταν αποτελεί επι-λογή και όχι ανάγκη. αναλύοντας το σχή-μα 3, αναδεικνύεται ένα νέο τμήμα, αυτών που είχαν στο παρελθόν εμπειρία στο χώ-ρο του franchising, αλλά δεν έχουν σήμερα. Γεγονός που σημαίνει ότι ενώ δεν συμμετέ-χουν πλέον σε κάποιο δίκτυο ενδιαφέρονται να επανα-δραστηριοποιηθούν. Το ποσοστό αυτό είναι 6%, ένα αρκετά ενδιαφέρον τμή-μα στο οποίο θα πρέπει να δώσουν βάση οι franchisors, καθώς έχει προηγούμενη εμπει-ρία στον χώρο.

75%

25%

Έχετε διοικητική εμπειρία;

1 2

1. Ναι2. Όχι

Γράφημα Ν.4

33%

41%

13%

5%6%

2%

Σε ποιο χρονικό ορίζοντα σκέφτεστε να ξεκινήσετε την επένδυση;

1

2

3

4

5

6

Σε 0-6 μήνες

Σε 6-12 μήνες

Σε 12-18 μήνες

Σε 18-24 μήνες

Σε πάνω από 24 μήνες

Άλλο

Γράφημα Ν.5

17%

57%

17%

9%

1

2

3

4

Κατά πόσο έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση η απόφασή σας για επένδυση στο χώρο του franchise;

Έχει επηρεαστεί, αλλά θεωρώ ότι το franchise αποτελεί μια πιο σίγουρη επενδυτική επιλογή

Δεν έχει επηρεαστεί όσο αφορά τα επενδυτικά μου σχέδια

Έχει επηρεαστεί και προσανατολίζομαισε διαφορετικό κλάδο

Έχει επηρεαστεί και θα αναβάλλω το επενδυτικό μου πλάνο

Γράφημα Ν.6

23%

57%

20% 1 2

3

Η αντίληψή σας για τις πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές στον χώρο του franchise

Έχει μεταβληθεί θετικά σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

Παραμένει σταθερή σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

Έχει μεταβληθεί αρνητικά σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

23%

57%

20% 1 2

3

Η αντίληψή σας για τις πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές στον χώρο του franchise

Έχει μεταβληθεί θετικά σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

Παραμένει σταθερή σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

Έχει μεταβληθεί αρνητικά σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

23%

57%

20% 1 2

3

Η αντίληψή σας για τις πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές στον χώρο του franchise

Έχει μεταβληθεί θετικά σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

Παραμένει σταθερή σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

Έχει μεταβληθεί αρνητικά σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

Γράφημα Ν.7

Page 3: Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015

ρευναΈ

26 → Πανόραμα Franchise 2016

Η έρευνα αναδεικνύει τη δυναμική του νέ-ου κοινού που κατευθύνεται προς τον χώρο του franchising. όι υποψήφιοι δείχνουν με-γαλύτερη αποφασιστικότητα για τη λήψη αποφάσεων μετά από μια περίοδο αναβλη-τικότητας και επανακαθορισμού των επιλο-γών. μόλις 6% του δείγματος είχε προηγού-μενη εμπειρία στον χώρο του franchising (γράφημα 3).

αναλύοντας το σχήμα 4, ποσοστό 75% των υποψηφίων είναι εργαζόμενοι που ψάχνουν να κάνουν το πρώτο τους επιχειρηματικό βή-μα ή άνεργοι, ενώ ποσοστό 25% είναι υποψή-φιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπει-ρία. Είναι προφανές ότι τα δύο αυτά κοινά είναι διαφορετικά μεταξύ τους και απαιτούν διαφορετική προσέγγιση και ιδιαίτερα δια-φορετική διαδικασία ένθεσης και ένταξης σε ένα δίκτυο. Διαφορετικά στοιχεία θα πρέπει να κατανοήσει η κάθε κατηγορία. όι υποψή-φιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπει-ρία ή με εμπειρία σαν διοικητικό στέλεχος μεγάλης επιχείρησης θα πρέπει να κατανο-ήσουν τη διαφορετικότητα του να διαχειρί-ζεσαι τη δική σου επιχείρηση με το να είσαι μέλος ενός δικτύου. Εδώ η έννοια της στο-χευμένης δράσης σε ένα οργανωμένο δίκτυο έχει εξαιρετική σημασία. αντίθετα στη με-γάλη πλειοψηφία των υποψηφίων που δεν έχουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο franchisee είναι ένας ανεξάρτητος επιχειρηματίας που λειτουργεί στα πλαίσια ενός οργανωμένου δικτύου με το στοιχείο της δικής του επιχει-ρηματικότητας και πρωτοβουλίας να παρα-μένει καθοριστικής σημασίας.

Στον πίνακα 5 βλέπουμε ότι η μεγάλη πλει-οψηφία, 75%, πιστεύει ότι άμεσα πρέπει να ξεκινήσει μια επένδυση. Πιέζεται από κατα-στάσεις, νιώθει ότι πρέπει να δημιουργήσει κάτι καινούργιο για να καλύψει τις ανάγκες του. Η αμεσότητα αυτή στις ανάγκες δεν συ-νεπάγεται αυτόματα και αμεσότητα στη λή-ψη απόφασης. αυτό που είναι σημαντικό για τους franchisors είναι να λάβουν υπόψη την αμεσότητα αυτή στην επικοινωνιακή τους στρατηγική και να προετοιμαστούν δίνο-ντας τις κατάλληλες απαντήσεις.

όι αλυσίδες που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έχουν προσαρμόσει την επικοινωνιακή τους στρατηγική έτσι ώστε να δίνουν τις απαραίτητες απαντήσεις και να παρουσιάζουν την απαιτούμενη ευελι-ξία και προσαρμοστικότητα για επιτυχία σε ένα περιβάλλον που αλλάζει. αντίθετα τα δίκτυα τα οποία κρύβουν κάτω από το χα-λί την κρίση παρουσιάζοντας γενικά πλεο-νεκτήματα βγαίνουν χαμένα στη διαδικα-σία επιλογής.

Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψη-

34%

48%

18%

Η δέσμευση σας για επένδυση στον χώρο του franchise

1

2

3

Είναι πιθανότερο να πάρω απόφαση για επένδυση στο franchise σήμερα σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

Είναι το ίδιο πιθανό να πάρω απόφαση για επένδυση στο franchise σήμερα σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

Είναι λιγότερο πιθανότερο να πάρω απόφαση για επένδυση στο franchise σήμερα σε σχέση με ένα έτος πιο πρινΓράφημα Ν.8

18,0%

60,0%

20,3%

36,7%

0,3%

Πως σχεδιάζετε να χρηματοδοτήσετε την επένδυσή σας;

Με τραπεζικό δανεισμό

Με προσωπικά κεφάλαια

Με κεφάλαια οικογένειας-φίλων

Με προγράμματα επιδοτήσεων

Άλλο

Γράφημα Ν.9

31%

20%25%

12%

12%1

2

3

4

5

Τι ποσοστό της συνολικής επένδυσης σκέφτεστε να χρηματοδοτήσετε με εξωτερικό δανεισμό;(όχι προσωπική αποταμίευση ή ίδια κεφάλαια)

0%

1-25%

25-50%

50-75%

Περισσότερο από 75%

Γράφημα Ν.10

72%

12%

16%

Σκέφτεστε να ξεκινήσετε ένα franchise μόνος σας ή συνεταιρικά;

1

2

3

Μόνος μου

Μαζί με άλλους

Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα

Γράφημα Ν.11

Page 4: Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015

The Franchise Co ¶§HPOºOPIE™ FRANCHISING: ñ ΔËÏ.: 210 6756200-1 ñ E-mail: [email protected] ñ WEB SITE: www.thefranchiseco.gr

À¶∏ƒ∂™π∂™ ¶ƒ√™ FRANCHISEES

❚ ŒÚ¢ӷ, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ-

ÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ

❚ ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘

franchising Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ

∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi

❚ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô-

„ËÊ›Ô˘ franchisee ÁÈ· ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘

ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

❚ ∞Ó¿Ù˘ÍË ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ π‰ÂÒÓ.

❚ ¡¤Â˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ∂˘Î·Èڛ˜

❚ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ

∂ÈÏÔÁÒÓ

❚ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Master Franchise

·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∞ÁÔÚ¿

FRANCHISE

❚ ™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ∞Ó¿Ï˘ÛË & ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË

¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ Concept

❚ ∞Ó¿Ï˘ÛË ∞ÁÔÚ¿˜ ∫Ï¿‰Ô˘

❚ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ŸÚˆÓ

™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ & ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ∂¤Ó‰˘Û˘

∂¶π¢√Δ∏™∏

❚ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ŒÓÙ·Í˘ Û ∂ÂÓ‰˘ÙÈο

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

❚ ™‡ÓÙ·ÍË Î·È ÀÔ‚ÔÏ‹

º·Î¤ÏÔ˘.

Ã∏ª∞Δ√¢√Δ∏™∏

❚ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜

❚ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ¶ËÁ¤˜

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘

❚ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË

∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡-Leasing

❚ Factoring

™Àªμ∞™∏

❚ ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÛÙËÓ ∂›Ï˘ÛË ¢È·ÊÔÚÒÓ

❚ ¡ÔÌÈ΋ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË

REAL ESTATE

❚ ∞ÁÔÚ¿, ∂ÓÔÈΛ·ÛË, Leasing

❚ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜

ÛÙËÓ ∂ÈÏÔÁ‹ ™ËÌ›Ԣ

❚ Site Location Analysis

A¢

ı˘Óı

›ÙÂ

ÛÙÔ

˘˜ Â

ȉÈÎ

Ô‡˜.

..

EI¢IKA ¶PO°PAMMATA XPHMATO¢OTH™H™°IA Y¶OæHºIOY™ FRANCHISEES

FRANCHISE FINANCE

EÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ

FAS_074-075_EPENDYT 12-05-10 10:30Úˆ› ™ÂÏ›‰· 74

Επενδυτικές Προτάσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ FRANCHISEES▶ Έρευνα, αξιολόγηση και επιλογή

εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων▶ Αντικειμενική ενημέρωση για το θεσμό

του franchising και για τις εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

▶ Αξιολόγηση της καταλληλότητας του υποψηφίου franchisee για αυτοαπασχόλησή του στο πλαίσιο ενός συστήματος

▶ Ανάπτυξη Νέων Επιχειρηματικών Ιδεών▶ Νέες Επενδυτικές Ευκαιρίες▶ Διερεύνηση Εναλλακτικών

Επενδυτικών Επιλογών▶ Διερεύνηση Εισαγωγής Master

Franchise από τη Διεθνή Αγορά▶ Succession Planning

FRANCHISE▶ Συγκριτική Ανάλυση & Αξιολόγηση

Προτεινόμενη επιχειρηματική πρόταση▶ Ανάλυση Αγοράς Κλάδου▶ Αξιολόγηση Οικονομικών Όρων Συνεργασίας

& Προϋπολογισμός Επένδυσης

REAL ESTATE & FRANCHISE RESALES▶ Αγορά, Ενοικίαση, Leasing▶ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

στην Επιλογή Σημείου▶ Site Location Analysis▶ Franchise Resales

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ▶ Ενημέρωση για τα επιδοτούμενα

προγράμματα▶ Διάγνωση υφιστάμενης

κατάστασης επιχείρησης▶ Αξιολόγηση προγραμμάτων σύμφωνα

με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης▶ Σύνταξη επενδυτικού σχεδίου και

υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας▶ Υποστήριξη και ενημέρωση κατά τη

διάρκεια αξιολόγησης της πρότασης▶ Παρακολούθηση και Διαχείριση του

φακέλου (μετά την έγκριση) κατά τη φάση της υλοποίησης έως και την εκταμίευση της χρηματοδότησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ▶ Χρηματοδοτικός σχεδιασμός ▶ Ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία

και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης▶ Χρηματοδότηση εξοπλισμού - Leasing▶ Factoring

ΣΥΜΒΑΣΗ▶ Διαμεσολάβηση στην Επίλυση Διαφορών▶ Νομική Υποστήριξη

FRANCHISE CONSULTING

The Franchise Co.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FRANCHISING: • Τηλ.: 210 6756200-1 • E-mail: [email protected] • WEB SITE: www.thefranchiseco.gr

Page 5: Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015

ρευναΈ

28 → Πανόραμα Franchise 2016

φίων δηλώνει ενδιαφέρον έναρξης της νέας δραστηριότητας εντός των επόμενων 6 μη-νών έως 1χρόνου. Σε συνδυασμό με τα ερω-τήματα σχετικά με την αντίληψη σε σχέση με την κρίση και το franchising εξάγουμε το συ-μπέρασμα ότι οδηγούμαστε σε μια νέα περί-οδο ωριμότητας σε σχέση με τις επενδυτικές

επιλογές στον χώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία

των franchisees θεωρεί πως το περιβάλλον αυτής της οικονομικής κρίσης είναι αυτό που θα υπάρχει και τα επόμενα χρόνια και κατά συνέπεια -εφόσον οι ανάγκες είναι άμεσες- θα πρέπει σήμερα να πάρουν κρίσιμες απο-

φάσεις. Γεγονός που δείχνει την ωριμότητα των franchisees και του περιβάλλοντος και τη συνειδητοποίηση ότι αν είναι να ληφθεί μια απόφαση θα ληφθεί όχι περιμένοντας τις απαραίτητες αλλαγές από το περιβάλ-λον αλλά εφόσον είναι το καταλληλότερο πλέον για τον ίδιο τον franchisee.

μετά την πενταετία δραστικής προσαρ-μογής 2009 - 2014 οι υποψήφιοι επενδυτές επανακαθορίζουν τις προσδοκίες τους και σχεδιάζουν -δεδομένης της υπάρχουσας οι-κονομικής πραγματικότητας- επιχειρηματι-κές κινήσεις επιτυχίας στο νέο περιβάλλον. Ειδικότερα καταγράφεται ότι οι προσδοκί-ες των επενδυτών έχουν μείνει σταθερές σε σχέση με έναν χρόνο πιο πριν (γράφημα 7). Η κρίση επιβεβαίωσε το franchising σαν σί-γουρη επενδυτική επιλογή με ποσοστό των υποψηφίων να κατευθύνονται σε νέες επιλο-γές ενώ μόλις 8% των υποψηφίων δηλώνει ότι θα αναβάλλει το επενδυτικό του πλάνο (γράφημα 6). Η θετική τάση και η μεταστρο-φή μετά από μια περίοδο προσαρμογής και επανακαθορισμού των προσδοκιών δηλώνε-ται με σαφήνεια με το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων να δηλώνει ότι είναι περισσότερο πιθανό να επενδύσει φέτος σε σχέση με έναν χρόνο πιο πριν (γράφημα 8).

Η πλειονότητα των υποψηφίων είναι ιδι-αίτερα συντηρητική έχοντας συγκρατημέ-νες προσδοκίες σχετικά με την απόδοση μιας επένδυσης έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τόσο τις ανάγκες εισοδήματος όσο και από-δοσης κεφαλαίου.

Η πλειονότητα θέλει να επενδύσει σε μια επιχείρηση που θα απασχοληθεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας προσωπικά και όχι να προ-χωρήσει σε ένα συνεταιρικό σχήμα. Η επι-λογή «επένδυση μόνος» συμπεριλαμβάνει και άλλα μέλη της οικογένειας.

Η πλειοψηφία των υποψηφίων franchisees δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει προσωπικά κε-φάλαια (62%) ή κεφάλαια της οικογένειας (20%) αναδεικνύοντας την αδυναμία εύρε-σης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (γράφημα 9). Η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος σε συνδυασμό με τη μείωση στις αποταμιεύσεις μετά από 6 χρόνια κρίσης οδηγούν τους υποψηφίους στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών άντλησης κεφαλαίων όπως τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Παράλληλα σημαντικό μέρος του κοινού δε διαθέτει το σύνολο των κεφαλαίων που απαιτούνται για την επένδυση της επιλογής του. μόλις το 30% των υποψηφίων δηλώνει ότι θα βασιστεί αποκλειστικά σε ίδια κεφά-λαια για την επένδυση με το 50% να δηλώ-νουν ότι θα αναζητήσουν άλλες πηγές χρη-ματοδότησης για έως το 50% της επένδυσης (γράφημα 10). Παρόλαυτα το 70% των υπο-

80%

20%

Σε περίοδο κρίσης:

Τα συστήματα franchise αποτελούν ευκαιρία και πιο σίγουρη επιλογή

Είναι μεγαλύτερο το ρίσκο για επένδυση σε ένα σύστημα franchise

Γράφημα Ν.12

12%

88%

Ναι

Όχι

Κατά τη διαδικασία επιλογής για την επένδυση σε ένα Δίκτυο Franchise: Απευθυνθήκατε σε εταιρεία συμβούλων;

Γράφημα Ν.14

57,7%

42,0%

27,3%34,7%

7,3%

23,7%

32,7%

1,0%

Για ποιο λόγο εξετάζετε να επενδύσετε σε ένα franchise concept; (μέχρι 3 απαντήσεις)

Έναρ

ξη νέ

ας ε

πιχε

ιρημ

ατικ

ής

δρασ

τηρι

ότητ

ας σ

ε έν

α πι

οασ

φαλέ

ς επι

χειρ

ηματ

ικό

περι

βάλλ

ονΑν

αζήτ

ηση

μίας

ενα

λλακ

τικής

λύ

σης γ

ια π

ροσω

πική

απ

ασχό

ληση

σαν

αφεν

τικό

το

υ εα

υτού

μου

»)

Είνα

ι μία

εξαι

ρετικ

ή μο

ρφή

επέν

δυση

ς για

περ

ιόδο

υς

κρίσ

ης

Διασ

φάλι

ση τη

ς απα

σχόλ

ησης

γι

α μέ

λη τη

ς οικ

ογέν

ειας

μου

Θέλω

να

μετα

σχημ

ατίσ

ω τη

ν υφ

ιστά

μενη

επι

χείρ

ηση

σε έ

να

franc

hise

uni

t

Θέλω

μια

ευέλ

ικτη

ερ

γασι

ακή

δρασ

τηρι

ότητ

α

Θέλω

επι

πλέο

ν ει

σόδη

μα

Άλλο

(διε

υκρι

νίστ

ε)

Γράφημα Ν.13

Page 6: Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015

ρευναΈ

30 → Πανόραμα Franchise 2016

ψηφίων δηλώνει ότι θα επιχειρήσει χωρίς κά-ποιον συνέταιρο επιβεβαιώνοντας προηγού-μενες έρευνες όπου δηλώνεται ο προβλημα-τισμός για συνεργατικές μορφές επένδυσης (γράφημα 11, 65% στην έρευνα του 2014).

ασφαλή επενδυτική επιλογή σε περίοδο κρίσης θεωρεί τα συστήματα franchise η συ-ντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων (80% στην ερώτηση 12)

Σε σχέση με τους λόγους επένδυσης σε ένα σύστημα franchise η πλειοψηφία (58%) αξιο-λογεί θετικά τη σχετική ασφάλεια επένδυσης σε ένα σύστημα franchise έναντι εναλλακτι-κών μορφών επιχειρηματικότητας (γράφη-μα 13). Τέσσερις στους δέκα αναζητούν στο franchising απάντηση στο πρόβλημα της προσωπικής απασχόλησης. Παράλληλα ένας στους τρεις αναζητά μέσω του franchising λύση στο πρόβλημα απασχόλησης μελών της οικογένειάς του. 30% είναι το κοινό που βλέ-πουν το franchising σαν ευκαιρία επένδυσης (ποσοστό που παρουσιάζει σταθερή αύξηση δηλώνοντας την επιστροφή της εμπιστοσύ-νης των επενδυτών στον χώρο μετά από πε-ρίοδο αβεβαιότητας). Τέλος 1 στους 3 ανα-ζητούν συμπληρωματικό εισόδημα μέσω του franchising (ποσοστό που έχει αυξηθεί σημα-ντικά τα τελευταία 2 έτη) ενώ πτωτικό είναι το ποσοστό (23%) αυτών που αναζητούν μέ-σω του franchising μια περισσότερο ευέλικτη λύση απασχόλησης (έναντι 40% στην προη-γούμενη έρευνα).

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής συστη-μάτων franchise η συντριπτική πλειοψηφία αξιοποίησε το διαδίκτυο και ειδικότερα εξει-δικευμένες ιστοσελίδες για τον χώρο του franchising (γράφημα 15). Τα κλαδικά πε-ριοδικά παραμένουν αξιόπιστη πηγή πλη-ροφόρησης για τους υποψηφίους επενδυ-τές συμβάλλοντας στη διαμόρφωση τεκμη-ριωμένης άποψης και αξιολόγηση εναλλα-κτικών επιλογών (αποτέλεσαν πηγή πλη-ροφόρησης για το 31% του δείγματος). Πα-ράλληλα 26% απευθύνθηκαν σε υφιστάμε-νους franchisees στα πλαίσια της διαδικασί-ας έρευνάς τους. Στον πίνακα αυτό αναδει-κνύεται ο αυξανόμενος ρόλος του internet και παράλληλα ότι το κάθε μέσο παίζει δια-φορετικό ρόλο. όι μηχανές αναζήτησης αξι-οποιούνται σε επίπεδο awareness, οι ιστοσε-λίδες κλαδικών μέσων έτσι ώστε να χτίσουν αξιοπιστία, ενώ οι εταιρικές ιστοσελίδες έτσι ώστε να αναδείξουν στοιχεία ταυτότητας και να γίνουν εργαλείο άμεσης επικοινωνίας. Τα δίκτυα καλούνται να αναπροσαρμόσουν το budget τους αλλά και να αφιερώσουν τους πόρους και να αναπτύξουν κατάλληλο περι-εχόμενο για την επιτυχημένη επικοινωνία σε πολλαπλά μέσα. Δίκτυα τα οποία επενδύουν στη συνεχή υποστήριξη, ικανοποίηση και δέ-

63,3%

50,3%

34,3%31,0%

20,0%17,0%

1,0% 11,3% 5,0%

Πήρατε πληροφορίες από:

Ιστο

σελί

δες σ

το in

tern

et π

ου

αφορ

ούν τ

ο fra

nchi

se

Ιστο

σελί

δες σ

το in

tern

et τω

ν ετ

αιρι

ών π

ου μ

εεν

διαφ

έρου

ν

Μηχ

ανές

ανα

ζήτη

σης

Κλαδ

ικά

περι

οδικ

ά

Εκθέ

σεις

Γνω

στού

ς και

φίλο

υς

Τηλε

οπτι

κές μ

εταδ

όσει

ς /

χορη

γούς

Socia

l med

ia

Wor

d of

mou

th

Γράφ

ημα

Ν.1

5

2,7%

27,7%

17,7%

31,3%

43,3%

Ανέθεσα σε σύμβουλο

Ζήτησα πληροφορίες από

υφιστάμενους franchisees

Ζήτησα πληροφορίες από τον ανταγωνισμό

Απευθύνθηκα στην ίδια την εταιρία

Δεν έκανα έρευνα

Κάνατε κάποια έρευνα, εάν ναι τι είδους;

Γράφημα Ν.16

62%

31%

7%Λιγότερα από 5

5-10

Περισσότερα από 10

Από πόσα δίκτυα franchise πήρατε ή θα πάρετε πληροφορίες πριν την τελική απόφαση;

Γράφημα Ν.17

84%

14% 2%

Τι είδους απασχόληση σκέφτεστε να έχετε ως μελλοντικός franchisee

Πλήρη απασχόληση

Part time

Άλλο (διευκρινίστε)

Γράφημα Ν.18

Page 7: Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015

Για περισσότερες πληροφορίες για το FRANCHISE HEALTH CHECK της THE FRANCHISE CO. επικοινωνήστε με:

κ. Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλο Διευθύνοντα Σύμβουλο της THE FRANCHISE CO., Tηλ.: 210 67 56 200, E-mail: [email protected]

Franchise System Review System and Performance Improvement Turn Around and Crisis Management

Οι προκλήσεις των καιρών μας και το

έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον

απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και

ηγεσίας από τους franchisors.

Απαιτούνται καινοτόμες στρατηγικές, άμεσες και μοναδικές

λύσεις, αποτελεσματικότητα επιχειρησιακών διαδικασιών,

κινητοποίηση των franchisees και διεύρυνση της κερδοφορίας

των franchisees καθώς και του δικτύου.

Η THE FRANCHISE CO., με μια σειρά από εξειδικευμένα και

απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δικτύου

εργαλεία, με το Franchise Health Check, στηρίζει νέα αλλά

και εδραιωμένα συστήματα franchise στην ταυτοποίηση

αδυναμιών και ευκαιριών, στην ανάδειξη και εφαρμογή

βέλτιστων πρακτικών, επιτυγχάνοντας βελτιώσεις των

επιδόσεων τους και κατάκτηση ανταγωνιστικών

πλεονεκτημάτων μόνιμου χαρακτήρα.

Franchise Health Check

FAS_029 12-05-10 08:43Úˆ› ™ÂÏ›‰· 29

S TR ATEGIC AUDIT

FR ANCHISE DE VELOPMENT AUDIT

SALE S AUDIT

LEGAL AUDIT

OPER ATION AUDIT

ORGANIZ ATIONAL AUDIT

TR AINING AUDIT

MARKE TING AUDIT

FR ANCHISEE SURVE YS

PERFORMANCE ME A SURE S AUDIT

KNOWLEDGE MANAGEMENT

PROFITABILIT Y AUDIT

F INANCIAL AUDIT

Page 8: Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015

ρευναΈ

32 → Πανόραμα Franchise 2016

σμευση των μελών του δικτύου τους κερδί-ζουν μέσω των θετικών συστάσεων καθώς η πλειοψηφία των υποψηφίων θα στραφεί σε υφιστάμενους franchisees στα πλαίσια της έρευνάς τους.

Για τη διαδικασία επιλογής νέου franchise δεν ακολουθείται κάποια συστηματική δια-δικασία από την πλειοψηφία των επενδυτών (γράφημα 16). μόνο το 27% διασταύρωσε πληροφορίες από franchisees και ανταγω-νισμό. αν συγκρίνουμε με έρευνες από άλ-λες χώρες όπου οι απαντήσεις για αξιοποί-ηση συμβούλων και δομημένης πληροφό-ρησης είναι πολλαπλάσιες, αποτελεί δείγ-μα του τρόπου που αντιμετωπίζει ο έλλη-νας επιχειρηματίας το franchising και την όποια επιχειρηματική απόφαση σαν αποτέ-λεσμα παρορμητισμού αντί όποιας συστη-ματικής έρευνας.

Η πλειοψηφία (65%, ποσοστό σταθε-ρό διαχρονικά) ερεύνησε λιγότερα από 5 concepts στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνάς τους (γράφημα 17). όι υποψήφιοι franchisees είχαν προαποφασίσει ποιο κλά-δο θα επιλέξουν και απευθύνθηκαν σε αυ-τές τις εταιρείες.

μόλις 11% των υποψηφίων δηλώνει ότι επικοινώνησε με έναν σύμβουλο franchise αναδεικνύοντας τη σημασία ανάδειξης του ρόλου των εταιρειών του κλάδου για την ενημέρωση και καθοδήγηση των υποψηφίων σε σχέση με την υιοθέτηση μίας περισσότερο συστηματικής διαδικασίας έρευνας.

Συντριπτικό ποσοστό (84%) δηλώνει ότι το νέο δίκτυο franchise θα αποτελεί τη νέα πλήρη του απασχόληση επιβεβαιώνοντας τα ως άνω συμπεράσματα για την ενίσχυση της σημασίας του franchising σαν λύση στο πρόβλημα της απασχόλησης για διαφορετι-κά κοινά επενδυτών (γράφημα 18).

Τα πιο σημαντικά κριτήρια για την επι-λογή του δικτύου franchise αποτελούν: το ύψος της επένδυσης (35%), η δύναμη του brand name (33%), η απόδοση της επένδυ-σης (32%) και η αξιοπιστία της επιχείρησης του franchisor (31%) (γράφημα 19). Παρά-γοντες όπως αν μου ταιριάζει, αν γνωρίζω τον κλάδο, αν παρουσιάζονται ευκαιρίες σε σχέση με την αγορά και τον ανταγωνισμό υπολείπονται σημαντικά. Παράλληλα κρι-τήρια όπως η παροχή συμπληρωματικού ει-σοδήματος ή ευέλικτης εργασίας δεν απο-τελούν προτεραιότητα σε αντίθεση με ανά-λογες έρευνες στο εξωτερικό όπου για πλή-ρη απασχόληση ενδιαφέρεται μόνο το 50%. Κατά συνέπεια καθώς το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής είναι το ύψος της επένδυσης, στις περιπτώσεις που δεν συνδυάζεται με τα προ-σωπικά χαρακτηριστικά του franchisee και την ευκαιρία στην αγορά, η όποια επιλογή

11,3%15,0%

17,7%

35,7%

31,7%33,0%

24,0%26,0%

32,3%

15,7%

9,0%3,7%

10,3%

Προσ

ωπι

κή εμ

πειρ

ία σ

τον κ

λάδο

/ «γ

νωρί

ζω τη

ν δο

υλει

ά»

Ευκα

ιρία

για

το co

ncep

t στ

ην π

εριο

χή σ

τόχο

Ταιρ

ιάζε

ι στο

επαγ

γελμ

ατικ

ό μο

υ πρ

οφίλ

Ύψος

επέν

δυση

ς

Αξιό

πιστ

η επ

ιχεί

ρηση

Γνω

στό

Bran

d Na

me

Χαμη

λός κ

ίνδυ

νος ε

πένδ

υσης

Απόδ

οση

επέν

δυση

ς

Σταθ

ερό

εισό

δημα

Προσ

φέρε

ι εργ

ασία

σε

περι

σσότ

ερα

μέλη

της ο

ικογ

ένει

ας μ

ου

Υπάρ

χουν

ευκα

ιρίε

ς για

την

χρημ

ατοδ

ότησ

η πε

ρισσ

ότερ

ων σ

ημεί

ων

Προσ

φέρε

ι χρη

ματο

δότη

ση

Θετικ

ή φή

μη σ

την α

γορά

Με ποια κριτήρια επιλέγετε την αλυσίδα -concept; (τα 3 πιο σημαντικά)

Γράφημα Ν.19

50,0%

18,7%8,3%

27,3%

6,0% 7,0%16,7%

7,3% 14,3%

31,0%

8,7% 3,3%

Σε ποιο κλάδο είναι πιθανότερο να επενδύσετε;

Γράφημα Ν.20

48,7%

70,0%

41,3%29,0%

0,3%

Ολοκληρωμένη αρχική

εκπαίδευση

Συνεχή υποστήριξη και αμεσότητα στην

επικοινωνία

Διαθεσιμότητα εργαλείων και διαδικασιών διοίκησης,

ποιότητας και προώθησης

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Άλλο (διευκρινίστε)

Τι είδους υποστήριξη θεωρείτε απαραίτητη από τον franchisor;

Γράφημα Ν.21

Page 9: Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015

ρευναΈ

34 → Πανόραμα Franchise 2016

καθίσταται ιδιαίτερα επισφαλής. Σε περιόδους παρατεταμένης αβεβαιότη-

τας αυξάνεται η σχετική αξία άυλων στοιχεί-ων όπως η διαφάνεια, αξιοπιστία και σιγου-ριά που εκφράζει ένα σύστημα franchise για τους νέους και υφιστάμενους franchisees. όι υποψήφιοι franchisees αναζητούν στα άυλα στοιχεία όπως το brand name τη σταθερότη-τα σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής.

Σε σχέση με την επιλογή του κλάδου επέν-δυσης (γράφημα 20) η Εστίαση παραμένει ο βασιλιάς, με πολύ μικρότερα ποσοστά για τη λιανική και τις υπηρεσίες. αν συνδυάσουμε τα στοιχεία αυτά με τα πραγματικά στοιχεία δημιουργίας νέων αλυσίδων το 2015 βγαίνει το συμπέρασμα ότι και στο ποσοστό των εν-διαφερομένων που προχωρούν στην απόφα-ση, ο κλάδος της εστίασης παρουσιάζει πο-λύ μεγαλύτερα ποσοστά λήψης απόφασης σε σχέση με τους άλλους κλάδους.

Συνεχή υποστήριξη και αμεσότητα στην επικοινωνία αποτελούν τα κύρια στοιχεία που αναζητούν οι υποψήφιοι franchisees από τον franchisor ενώ η αρχική εκπαίδευση και η διαθεσιμότητα εργαλείων και διαδικασι-ών διοίκησης ακολουθούν (γράφημα 21). Σε αντίστοιχη έρευνα που συμμετέχουν μό-νο υφιστάμενοι franchisees, υπάρχει σταθε-ρά και διαχρονικά υψηλός βαθμός μη ικα-νοποίησης για τη διαθεσιμότητα εργαλεί-ων και δομών εκ μέρους του franchisor για τη βελτίωση της απόδοσης των franchisees. Το γεγονός αυτό αν το συνδυάσουμε με το ότι οι υποψήφιοι Franchisees απευθύνονται σε υφιστάμενους, καταδεικνύει έναν ακόμη λόγο που το ποσοστό υλοποίησης franchise παραμένει χαμηλό.

όι υποψήφιοι franchisees επιλέγουν συστή-ματα franchise όταν θεωρούν τον franchisor αξιόπιστη επιχείρηση και ειδικότερα επιχει-ρήσεις που λειτουργούν με διαφάνεια και υπευθυνότητα (σε ποσοστό77%, γράφημα 22). Καθώς μεγαλώνει παράλληλα ο κύκλος απόφασης και το internet παίζει έναν ιδι-αίτερα σημαντικό ρόλο τα ζητούμενα των franchisees είναι αξιοπιστία και διαφάνεια από τα δίκτυα franchise έναντι των αποφά-σεων υψηλής σημαντικότητας για την προ-σωπική τους ευημερία.

Όσο αφορά τα μέσα ενημέρωσης που εμπιστεύονται περισσότερο οι υποψήφι-οι franchisees πρωταθλητής είναι οι εξειδι-κευμένες για το franchising ιστοσελίδες στο internet. Σε σχέση με το εξωτερικό τα κοινω-νικά δίκτυα δεν παίζουν σημαντικό ρόλο σε σχέση με τις εξειδικευμένες ιστοσελίδες που θεωρούνται πολύ πιο αξιόπιστες.

όι υποψήφιοι franchisees θα επιθυμούσαν από έναν σύμβουλο franchise έγκυρη ενημέ-ρωση και καθοδήγηση σε σχέση με την επι-

47,3%

33,3%

17,3%

35,0%

28,0%

12,0%

40,7%

14,7%

2,3%

18,3%

2,0%

Ποιά μέσα εμπιστεύεστε περισσότερο για την ενημέρωση σχετικά με το franchising; (μέχρι 3 απαντήσεις)

Ιστο

σελί

δες σ

το in

tern

et π

ου

αφορ

ούν τ

ο fra

nchi

se

Ιστο

σελί

δες σ

το in

tern

et τω

ν ετ

αιρι

ών π

ου μ

εεν

διαφ

έρου

ν

Μηχ

ανές

ανα

ζήτη

σης

Κλαδ

ικά

περι

οδικ

ά

Τις ε

κθέσ

εις f

ranc

hise

Γνω

στού

ς και

φίλο

υς

Τηλε

οπτι

κές μ

εταδ

όσει

ς /

χορη

γούς

Το κ

οινω

νικό

δίκ

τυο

Άλλο

Τις κ

λαδι

κές ε

κθέσ

εις

Τους

συμ

βούλ

ους

franc

hise

Γράφ

ημα

Ν.2

3

72,0%

29,0%

58,0%

44,7%

32,7%

21,7%10,3%

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ιδανικού franchisor; (τα 3 πιο σημαντικά)

Αξιό

πιστ

η επ

ιχεί

ρηση

Δημι

ουργ

ία μ

ακρο

χρον

ίων

σχέσ

εων μ

ε το

υς fr

anch

isees

Αναπ

τυσσ

όμεν

ο co

ncep

t

Ύπαρ

ξη υ

ποδο

μών

Αμεσ

ότητ

α

Διαφ

άνει

α κα

ι υπ

ευθυ

νότη

τα

Κοιν

ωνι

κή Ε

υθύν

η

Γράφ

ημα

Ν.2

2

47,3%43,7%

23,3%

46,0%

27,0%

0,3%

Τι θα θέλατε να σας προσφέρει μια εταιρεία συμβούλων;

Αξιό

πιστ

η πλ

ηροφ

όρησ

η για

το χώ

ρο το

υ fra

nchi

se

Υποσ

τήρι

ξη γι

α σω

στή

επιλ

ογή

conc

ept

Κατα

νόησ

η τω

ν ανα

γκών

μου

κα

ι προ

ώθησ

η το

υ κα

τάλλ

ηλου

conc

ept

Υπηρ

εσίες

Mar

ketin

g και

αν

άπτυ

ξης π

ωλήσ

εων

Εμπε

ιρία

και β

έλτισ

τες

πρακ

τικές

Άλλ

Γράφ

ημα

Ν.2

4 ο

Page 10: Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015

ρευναΈ

36 → Πανόραμα Franchise 2016

λογή concept λαμβάνοντας υπόψη τις ανά-γκες και τις δεξιότητές τους (γράφημα 24).

Σημαντικό ποσοστό (45%) θα εξέταζαν ευκαιρίες ανάπτυξης δικτύων franchise στο εξωτερικό. Ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για τη συγκυρία ποσοστό που συνδυάζεται με την άμεση ανάγκη να βρεθεί άμεση λύση στο θέ-μα της αυτό-απασχόλησης.

Σε σχέση με την ηλικία των ερωτηθέντων 48% ανήκει στο εύρος 30 - 39 ενώ η δεύτε-ρη ηλικιακή ομάδα είναι αυτή των 40 - 49 (35%), ποσοστό αυξανόμενο την τελευταία 3ετία σαν αποτέλεσμα της ενέργειας, της αξιοποίησης του franchising σαν διέξοδο για στελέχη με διοικητική εμπειρία, καθώς και το ενεργό ενδιαφέρον αναζήτησης απα-

σχόλησης για μέλη της οικογένειας των εν-διαφερομένων.

Σε σχέση με το επιθυμητό ύψος επένδυσης η πλειοψηφία των επενδυτών δήλωσε ποσά μικρότερα των 50.000 (76%) με ποσοστά μό-λις 15% για επένδυση 50.000 - 100.000 και 7% για επένδυση μεγαλύτερη των 100.000.

Σε σχέση με την υφιστάμενη απασχόληση των υποψηφίων franchisees 32% των ερω-τηθέντων δήλωσε υφιστάμενη απασχόληση σαν επιχειρηματίας, ποσοστό που αυξάνεται διαχρονικά αναδεικνύοντας τη σημασία αξι-οποίησης του franchising για την υιοθέτηση περισσότερο ανταγωνιστικών επιχειρηματι-κών μοντέλων στο νέο περιβάλλον, 29% ιδι-ωτικοί υπάλληλοι και 22% άνεργοι.

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας -συ-γκρίνοντας και με τις έρευνες του 2014 και του 2012- είναι ότι διανύσαμε μια φάση επανακαθορισμού των αντιλήψεων και των προσδοκιών, με τους υποψηφίους franchisees να στρέφονται στον θεσμό αναζητώντας απαντήσεις στις βασικές προκλήσεις της απασχόλησης και επένδυσης σε βιώσιμα επι-χειρηματικά μοντέλα σε ένα ιδιαίτερα απαι-τητικό περιβάλλον. ό κλάδος καλείται να απαντήσει επιλέγοντας μεγαλύτερη διαφά-νεια και συστηματική ενημέρωση και καθο-δήγηση νέων υποψηφίων αλλά και επενδύ-οντας σε δομές και εργαλεία ενίσχυσης της απόδοσης των υφιστάμενων franchisees για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναγκαία μετεξέλι-ξη των δικτύων στο νέο περιβάλλον.

Προβληματισμό δημιουργούν η απουσία συστηματικής έρευνας, η μη αξιοποίηση εξει-δικευμένων συμβούλων, η παρορμητικότητα κατά την απόφαση, η απουσία ολοκληρωμέ-νης αντίληψης για το τι είναι το franchising, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του κλάδου.

Παρόλαυτα ο θεσμός παραμένει ισχυρός, θεωρείται στην αντίληψη των franchisees ένα ισχυρό δυναμικό εργαλείο προσωπικής ευημερίας και επιχειρηματικής ανέλιξης και αποτελεί μια στέρεα βάση για όσες επιχειρή-σεις θέλουν να βρουν ποιοτικούς franchisees ικανούς να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους προς αμοι-βαίο όφελος όλων των πλευρών. ■

45%52%

3%

Θα εξετάζατε θετικά μία επένδυση σε δίκτυο franchise στο εξωτερικό;

Ναι

Όχι

Υπό προϋποθέσεις (διευκρινίστε)

Γράφημα Ν.25

Επικοινωνήστε στο: [email protected]ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE ΕΛΛΑΔΟΣ

franchise-success.grfranchiseportal.grfranchiseingreece.grfranchiseblog.gr

▶ Νέες προτάσεις ▶ νέες τάσεις ▶ ευκαιρίες franchise ▶ διεθνείς επιχειρηματικές προτάσεις ▶ εργαλεία ανάπτυξης ▶ οι ειδικοί συμβουλεύουν ▶ εκθέσεις ▶ events ▶ web campaigns ▶ discovery days ▶ σεμινάρια ▶ έρευνα και αξιολόγηση ▶ e-magazine ▶ franchise TV