Έρευνα Franchising 2016

of 16 /16
ρευνα Έ 104 → Πανόραμα FRANCHISE 2016 Έρευνα Franchise 2016 Αναδιάρθρωση & νέες προοπτικές Αναδιοργάνωση, αναδιάταξη & ανακατατάξεις σηματοδοτούν το νέο τοπίο στην αγορά του franchising και ανοίγουν νέους δρόμους και νέες διεξόδους για ανάπτυξη των αλυσίδων. Τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας που διενήργησε το FRANCHISE SUCCESS σε συνεργασία με την THE FRANCHISE CO. καταγράφουν τις τάσεις της αγοράς ανά κλάδο και αναδεικνύουν τις λύσεις που μπορεί να δώσει το franchising στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο. FRANCHISING 2004 -2015 Για 18η χρονιά παρουσιάζουμε τα συνοπτικά αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του FRANCHISE SUCCESS σε συνεργασία με τους ειδικούς συμβούλους της THE FRANCHISE CO. για την πορεία του Franchising στην Ελληνική αγορά.

Embed Size (px)

description

Τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας που διενήργησε το FRANCHISE SUCCESS σε συνεργασία με την THE FRANCHISE CO. καταγράφουν τις τάσεις της αγοράς ανά κλάδο και αναδεικνύουν τις λύσεις που μπορεί να δώσει το franchising στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο.

Transcript of Έρευνα Franchising 2016

Page 1: Έρευνα Franchising 2016

ρευναΈ

104 → Πανόραμα Franchise 2016

Έρευνα Franchise 2016Αναδιάρθρωση

& νέες προοπτικέςΑναδιοργάνωση, αναδιάταξη & ανακατατάξεις σηματοδοτούν το νέο τοπίο στην αγορά του franchising και ανοίγουν νέους δρόμους και νέες διεξόδους για ανάπτυξη των αλυσίδων. Τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας που διενήργησε το FRANCHISE SUCCESS σε συνεργασία με την THE FRANCHISE CO. καταγράφουν τις τάσεις της αγοράς ανά κλάδο και αναδεικνύουν τις λύσεις που μπορεί να δώσει το franchising στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο.

FRANCHISING 2004 -2015Για 18η χρονιά παρουσιάζουμε

τα συνοπτικά αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας

του FRANCHISE SUCCESS σε συνεργασία με τους ειδικούς

συμβούλους της THE FRANCHISE CO.

για την πορεία του Franchising στην Ελληνική αγορά.

Page 2: Έρευνα Franchising 2016

→ Πανόραμα Franchise 2016 105

Το 2015 χαρακτηρίζεται σαν ένα έτος σταθερότητας στην αγορά του franchising, καταγράφοντας

ταυτόχρονα σε ορισμένους κλάδους (π.χ. εστίαση) τάσεις ανάπτυξης.

Επιβεβαιώνονται παράλληλα, τάσεις προ-ηγούμενων χρόνων, όπως αυτή της σταδι-ακής συρρίκνωσης του αριθμού των αλυ-σίδων στον χώρο της ένδυσης, όπου στην τελευταία τετραετία ο αριθμός των συνο-λικών αλυσίδων μειώθηκε από 106 στις 94, σταθερότητα του αριθμού αλυσίδων στην εκπαίδευση, θεαματική αύξηση στο χώρο των τροφίμων και των ποτών από 28 σε 40, σταθερότητα στις υπηρεσίες. Η εστία-ση παρουσιάζει σε επίπεδο τετραετίας, θεα-ματική αύξηση από 57 σε 101, σημείο άλλω-στε των καιρών. Η δε προσωπική φροντίδα

σημείωσε αύξηση σε επίπεδο δικτύων από 33 σε 48, ενώ ο οικιακός εξοπλισμός σημα-ντική συρρίκνωση από 48 σε 39 δίκτυα και τέλος η λιανική από 70 σε 60 δίκτυα.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ενώ ο αριθμός των αλυσίδων από το 2012 μέχρι το 2015 αυξήθηκε από 439 σε 479, εντούτοις υπάρ-χει έντονη ανακατανομή, όσον αφορά τον αριθμό των αλυσίδων ανά κατηγορία, και αυτό ακριβώς είναι αποτέλεσμα της θεαμα-τικής αύξησης του χώρου της εστίασης αλ-λά και των αποτελεσμάτων στον χώρο της ένδυσης και της λιανικής, όπου η αύξηση των μεριδίων των μεγάλων εταιρειών και κυρίως των πολυεθνικών σε συνδυασμό με την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων δημιουργούν ένα νέο τοπίο στην ελληνική αγορά. Εκτιμούμε ότι οι αντίρροπες αυτές

τάσεις αυτές θα συνεχιστούν και φέτος. Θα υπάρχει συρρίκνωση των παραδοσιακών παιχτών στους χώρους ένδυσης, λιανικής και οικιακού εξοπλισμού, ως αποτέλεσμα των τάσεων συγκέντρωσης στο ελληνικό λιανεμπόριο και ταυτόχρονα θα αυξηθεί ο αριθμός κυρίως των αλυσίδων εστίασης, προσωπικής φροντίδας και υπό προϋποθέ-σεις και του χώρου των υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ο αριθμός των νέων παιχτών στον χώρο του franchising. αυτό που παρατηρείται είναι ότι τουλάχιστον 80 επιχειρήσεις -ως νέοι Franchisors- εισέρχονται στον χώρο του franchising ετησίως, δηλαδή 80 νέες εται-ρείες παρουσιάζονται δηλώνοντας ότι θα αναπτυχθούν πλέον και με franchising, ενώ σχεδόν ισόποσος αριθμός διακόπτει την

ΕΝΔΥΣΗ94

20%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ419%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ408%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ56

12%

ΕΣΤΙΑΣΗ10121%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ48

10%

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ398%

ΛΙΑΝΙΚΗ60

12%

Κατανομή Συστημάτων Franchise 2015

ΕΝΔΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΣΤΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΙΑΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (%)ΕΝΔΥΣΗ 94 19,6% 2.660 15,6%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 41 8,6% 1.099 6,4%ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 40 8,4% 3.182 18,6%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 56 11,7% 2.902 17,0%ΕΣΤΙΑΣΗ 101 21,1% 2.888 16,9%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 48 10,0% 461 2,7%ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 39 8,1% 809 4,7%

ΛΙΑΝΙΚΗ 60 12,5% 3.097 18,1%ΣΥΝΟΛΟ 479 100,0% 17.098 100,0%

ΕΤΟΣ 2015

Πίνακας 1: Κατανομή Δείγματος

Page 3: Έρευνα Franchising 2016

ρευναΈ

106 → Πανόραμα Franchise 2016

ανάπτυξή του με franchise.αν αναλύσουμε τον αριθμό αυτών που δι-

ακόπτουν την ανάπτυξή τους και με τη μέ-θοδο του franchising / licensing, σε σχέση με τα χρόνια παρουσίας τους στο franchis-ing, καταλήγουμε στο συμπέρασμα (κάτι που είναι και ανησυχητικό και επικίνδυνο για τον χώρο) ότι το 80% των νεοεισερχό-μενων συστημάτων μετά από τρία χρόνια, διακόπτει την παρουσία του σε αυτή την αγορά! h αλλαγή αυτής της στρατηγικής δε σημαίνει αναγκαστικά ότι η εταιρεία δεν είχε σοβαρές δυνατότητες ανάπτυξης ή δεν θα αναπτυχθεί αξιοποιώντας άλλες εναλ-λακτικές στρατηγικές, απλά είναι δείγμα ακριβώς της απουσίας μελέτης, της έλλει-ψης συστηματικής προετοιμασίας, κατάλ-ληλης οργάνωσης, αποσπασματικής προ-σέγγισης, και απουσίας στρατηγικού σχε-διασμού. Σημαντικό τμήμα αυτής της κα-τηγορίας είχε πιστέψει ότι στο Franchis-ing ανακαλύπτει ένα ανέξοδο Ελντοράντο, όπου κερδίζεις «πουλώντας» franchise, χω-ρίς να απαιτείται σημαντική προετοιμασία, επενδύσεις ή οργάνωση.

Ιδιαίτερα οδυνηρό αποτέλεσμα είναι ότι στην ολιγόχρονη αυτή παρουσία τους στην αγορά του franchising, κατορθώνουν να δημιουργήσουν 2 - 3 franchise, με αποτέ-λεσμα να συμπαρασύρουν συνολικά και ση-μαντικό αριθμό franchisees στην αποτυχία.

Ένα μικρό μεν ποσοστό franchisee σε σχέ-ση με το συνολικό αριθμό, αλλά επώδυνο, με καταστροφικά για τους ίδιους τους fran-chisees που τους εμπιστεύθηκαν. αποτέλε-σμα αυτών των παθογενειών η δυσφήμιση του θεσμού και η αύξηση του σκεπτικισμού, όχι μόνο από τους υποψήφιους franchi-sees αλλά και από τον επιχειρηματικό κό-σμο και σε ορισμένες περιπτώσεις και από την πολιτεία.

Στον αντίποδα, καταγράφοντας και ταυ-τόχρονα αναλύοντας διαχρονικά την πο-ρεία των δικτύων που είχαν θεαματική αύ-ξηση, παρατηρούμε ότι «πρωταθλητές» αναδείχθηκαν αυτοί που στη φάση εισό-δου τους στην αγορά του franchising -αλλά και των πρώτων φάσεων ανάπτυξής τους- επένδυαν διαρκώς τόσο σε επίπεδο εικόνας, όσο και σε επίπεδο υποδομών, οργάνωσης και στήριξης και των franchisees αλλά και της αξίας μεταπώλησης των franchise τους. Επένδυαν δηλαδή στην «αξία» του fran-chising ως επιχειρηματική πρόταση. Δεν πε-ριορίστηκαν δηλαδή στην απλή προώθηση του franchise τους, αλλά και στην οικοδό-μηση «αξίας» γύρω από αυτό.

h μείωση επίσης των franchise, οφείλεται και στην αναδιοργάνωση μεγάλων δικτύ-ων, στην προσαρμογή τους στα νέα δεδο-μένα της αγοράς, στη μείωση της ζήτησης, στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύ-

πων, του ανταγωνιστικού πεδίου. Χαρα-κτηριστικό των δικτύων που παρουσία-σαν σημαντική μείωση του αριθμού των franchise τους, είναι ότι την τελευταία τε-τραετία επένδυσαν σημαντικά στην ανα-διοργάνωση του δικτύου τους. Για να εί-μαστε πιο σαφείς, αύξησαν τον αριθμό των εταιρικών σημείων στις κομβικές - στρα-τηγικές περιοχές, προχώρησαν σε εξαγορά σημείων franchise που είχαν χαμηλή από-δοση και αμέσως μετά προχώρησαν σε re-franchising δηλαδή, τα παραχώρησαν σε άλλους franchisees. Σε ορισμένες περιπτώ-σεις, όπου υπήρχε σημαντική συρρίκνωση της συνολικής κερδοφορίας, επέλεξαν την προώθηση multi-unit franchises, αξιοποι-ώντας την εμπειρία επιτυχημένων franchi-sees και δίνοντάς τους λόγο για πιστότη-τα στο δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα έκλεισαν σημεία, που απευθύνονταν σε αγορές χα-μηλής ζήτησης, δημιουργώντας έτσι μεγα-λύτερο ζωτικό χώρο για τους εναπομείνα-ντες franchisees.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι χώρος της κινητής τηλεφωνίας και τεχνολογίας, που έχει μειωθεί ο συνολικός αριθμός κα-ταστημάτων την τελευταία τετραετία κατά 500 σημεία, αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της συνολικής αναδιοργάνωσης και αναδιάτα-ξης του ανταγωνιστικού πεδίου.

Χαρακτηριστικό επίσης της περιόδου το

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FRANCHISE SHOP IN A SHOP CORNERS ΣΥΝΟΛΟ

2004 2.441 6.112 837 315 9.704 2005 3.124 6.964 1.019 421 11.508 2006 3.366 8.133 1.208 535 13.222 2007 3.378 8.989 1.414 710 14.498 2008 3.464 10.030 1.451 997 15.954 2009 3.532 10.674 1.514 1.253 17.026 2010 3.922 11.248 1.329 1.544 17.959 2011 3.710 10.569 1.050 1.770 17.099 2012 3.702 9.786 953 1.915 16.360 2013 3.699 9.618 911 2.140 16.372 2014 4.004 9.877 922 2.377 17.191 2015 4.119 9.426 887 2.660 17.098

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Απευθυνθείτε στους ειδικούς

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ την ευκαιρία έναρξης της δικής σας επιχείρησης μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020! Επικοινωνήστε με την THE FRANCHISE CO. στο τηλ. 210-6756200, e-mail: [email protected]

Πίνακας 2: Διαχρονική Εξέλιξη και Κατανομή Δικτύων

Page 4: Έρευνα Franchising 2016

→ Πανόραμα Franchise 2016 107

γεγονός ότι αρκετά δίκτυα, τα οποία ενώ εί-χαν σημαντικό αριθμό καταστημάτων, ανα-γνωρισιμότητα και σημαντικό μερίδιο αγο-ράς, ουσιαστικά κατέρρευσαν, είτε επρόκει-το για ελληνικά δίκτυα, είτε για διεθνή τα οποία είχαν αναπτυχθεί με τη μέθοδο του master franchising. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών που δεν είχαν την ευ-ελιξία να προσαρμοστούν στην ελληνική αγορά, στις ιδιαιτερότητες της τελευταί-ας εξαετίας, στη συρρίκνωση της ζήτησης, στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύ-πων και στην αλλαγή του ανταγωνιστικού πεδίου. Επώδυνη εξέλιξη για τον χώρο, μιας και οι ίδιοι παίχτες είχαν θεαματική πορεία τα προηγούμενα χρόνια και σε κάποιες πε-ριπτώσεις σηματοδοτούσαν και την επιτυ-χία του θεσμού.

Κλείνοντας αυτή τη γενική εισαγωγή θα θέλαμε να σταθούμε και στους «διάττο-ντες αστέρες» της τελευταίας τριετίας. Δί-κτυα που παρουσίασαν δηλαδή μια θεα-ματική ανάπτυξη -και παρουσιάζουν έντο-νη κάμψη- αποτέλεσμα ακριβώς όχι μόνο της απουσίας στρατηγικής, όσον αφορά το πλάνο ανάπτυξης, δηλαδή περιοχές - στό-χοι, ζώνες αποκλειστικότητας, προφίλ fran-chisee κ.λπ., αλλά και γιατί δεν ήταν ικανά, επαρκώς προετοιμασμένα για να στηρίξουν το δίκτυο. Διαφορετικές δεξιότητες απαι-τούνται για να αναπτύξεις ένα δίκτυο και

διαφορετικές να το στηρίξεις. Στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται από :

Έλλειψη σχεδιασμού της επόμενης ημέ-1. ρας, όσον αφορά το concept και τη συ-νολική πρόταση αξίας στον έλληνα κα-ταναλωτήαπουσία συστημάτων και υποδομών 2. υποστήριξης των franchiseesαπουσία μιας εξελισσόμενης αμοιβαία 3. κερδοφόρας πρότασης συνεργασίας, πα-ράλληλης με την ανάπτυξη του δικτύου, όσο και αναποτελεσματικότητα στη δια-χείριση αυτής καθεαυτής της σχέσης με τους franchiseesαπουσία κουλτούρας «Υπεύθυνου Fran-4. chise»

Σε αυτούς τους «διάττοντες αστέρες» έχει φανεί και η κόπωση και οι έντονες φυγόκε-ντρες τάσεις. Σε κάποιους από αυτούς που διαχειρίστηκαν επιθετικά, έστω και την τε-λευταία στιγμή την κρίση που άρχισε να διαφαίνεται, εξαγοράζοντας καταστήμα-τα πριν αυτά αρχίσουν να κλείνουν, αρχί-ζει να φαίνεται δυνατότητα ανάκαμψης για τους ίδιους αλλά και αποφυγή των κινδύ-νων που ενδεχομένως να υποστεί για άλ-λη μια φορά η εικόνα του franchising στην Ελληνική αγορά.

Επίσης βασική παθογένεια που συνεχίζει να χαρακτηρίζει το ελληνικό franchising, είναι ότι παραμένει σχετικά μικρός ο μέ-

σος αριθμός καταστημάτων ανά αλυσίδα franchise. Δείγμα ακριβώς της αδυναμίας ακόμη και των ώριμων δικτύων να δημιουρ-γήσουν νέα δυναμικά μοντέλα συνεργασί-ας στα πλαίσια πολυκάναλων στρατηγικών ανάπτυξης, έτσι ώστε να μπορέσουν να επι-ταχύνουν την ανάπτυξή τους και ταυτόχρο-να να εδραιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, κυρίως στον χώρο του λιανεμπορίου, τροφίμων και οικιακού εξοπλισμού, αλλά και σε μετέπειτα φάση και στο χώρο της εστίασης, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντέ-ξουν πιέσεις από νέους παίκτες, οι οποίοι σταδιακά άρχισαν να εμφανίζονται στην ελληνική αγορά, συμπιέζοντας τα περιθώ-ρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Είναι κρίσιμο για τα ώριμα δίκτυα franchise όχι μόνο να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα το υφιστάμενο δί-κτυο, αλλά να αναζητήσουν και νέα μο-ντέλα συνεργασίας, νέα υβριδικά μοντέ-λα ανάπτυξης.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση μεγάλου δι-κτύου στον χώρο του οικιακού εξοπλισμού, που αν και ο χώρος έχει πληγεί την τελευ-ταία πενταετία με μια συρρίκνωση συνολι-κής αγοράς που υπερβαίνει το 60%, και μεί-ωση της μικτής κερδοφορίας κατά 12% συ-νολικά, κατάφερε μέσα στην κρίση και να διακρατήσει το δίκτυο αλλά και να αναπτυ-χθεί! Πώς; αλλάζοντας συνολικά το μοντέ-

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FRANCHISE SHOP IN A SHOP CORNERS ΣΥΝΟΛΟ

2004 25,2% 63,0% 8,6% 3,2% 100,0%2005 27,1% 60,5% 8,9% 3,7% 100,0%2006 25,5% 61,5% 9,1% 4,0% 100,0%2007 23,3% 62,0% 9,8% 4,9% 100,0%2008 21,7% 62,9% 9,1% 6,2% 100,0%2009 20,7% 62,7% 8,9% 7,4% 100,0%2010 21,8% 62,6% 7,4% 8,6% 100,0%2011 21,7% 61,8% 6,1% 10,4% 100,0%2012 22,6% 59,8% 5,8% 11,7% 100,0%2013 22,6% 58,7% 5,6% 13,1% 100,0%2014 23,3% 57,5% 5,4% 13,8% 100,0%2015 24,1% 55,1% 5,2% 15,6% 100,0%

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καθημερινή ενημέρωση για τα δίκτυα franchise

www.franchiseportal.gr www.franchise-success.gr

Πίνακας 2: Ποσοστιαία Κατανομή ανά τύπο καταστήματος

Page 5: Έρευνα Franchising 2016

ρευναΈ

108 → Πανόραμα Franchise 2016

λο συνεργασίας (οικονομικοί όροι, επικοι-νωνία, υποστήριξη κ.λπ.) αλλά και το προ-ϊοντικό μείγμα επέτυχε να διατηρήσει τους υφιστάμενους franchisees και ταυτόχρονα δημιουργώντας ένα δεύτερο ευέλικτο τύπο συνεργασίας licensing, δημιούργησε 87 νέα σημεία με τη μορφή corners ή mini shops, διευρύνοντας το συνολικό μερίδιό του στην ελληνική αγορά κατά 6%! Χαρακτηριστικό στοιχείο η ταχύτητα προσαρμογής, η ευελι-ξία, η ανάδειξη μιας κουλτούρας αμοιβαίας κερδοφορίας, η αξιοποίηση καινοτόμων μο-ντέλων συνεργασίας, μια στάση ανοικτή σε προκλήσεις! Και αυτή η επιτυχία είναι ακό-μη πιο εντυπωσιακή, αν ληφθεί υπόψη ότι την ίδια περίοδο μεγάλη πολυεθνική εισήλ-

θε στον κλάδο και ταυτόχρονα νέα δίκτυα χαμηλού κόστους από τη γειτονική Τουρ-κία άρχισαν να αναπτύσσουν εταιρικά κα-ταστήματα στην ελληνική αγορά.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τους νε-οεισερχόμενους στο χώρο του Franchising αλλά και για τους υφιστάμενους να μελε-τήσουν με μεγάλη προσοχή, όχι μόνο τον κλάδο τους, αλλά συνολικά όλους τους κλάδους και να προσπαθήσουν να κατα-νοήσουν πού ακριβώς οφείλεται η δυναμι-κή αυτών των δικτύων, που έχουν καταφέ-ρει να αναπτυχθούν την τελευταία περίοδο και ταυτόχρονα να αναλύσουν τα βαθύτε-ρα αίτια -πέρα από το προφανές- που οδή-γησαν στην επιτυχή ανάπτυξή τους. αυ-

τό θα είναι μια πολύ χρήσιμη άσκηση προς όφελος όλων.

Τέλος, η υψηλή θνησιμότητα των νεοει-σερχόμενων στον χώρο του franchising δεί-χνει ακριβώς την έλλειψη και ενημέρωσης και «εκπαίδευσης» και ουσιαστικής κατα-νόησης των προϋποθέσεων επιτυχούς ανά-πτυξης από τους νέους επιχειρηματίες. Εί-ναι απαραίτητο να ληφθούν πρωτοβουλίες, όσον αφορά και την ενημέρωση των νέων “franchisors”, αλλά κυρίως των νέων υπο-ψήφιων “franchisees”. αυτό είναι απαραίτη-το για να διασφαλιστεί ο χώρος από περαι-τέρω πλήγματα.

Όσον αφορά την εσωτερική διάρθρωση των αλυσίδων franchise φαίνεται ότι τα

6.112 6.964

8.133 8.989

10.030 10.674

11.248 10.569

9.786 9.618 9.877 9.426

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Franchise ΚαταστήματαFRANCHISE SUCCESS DATABASE

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Ρυθμός ανάπτυξης

Διάγραμμα 2: Διαχρονική Εξέλιξη Συνολικού Αριθμού Σημείων Πώλησης

Διάγραμμα 3: Εξέλιξη Συνολικού Αριθμού Καταστημάτων Franchise

Page 6: Έρευνα Franchising 2016

→ Πανόραμα Franchise 2016 109

υγιή δίκτυα, ιδίως αυτά που προέρχονται κυρίως από τον χώρο της λιανικής (ένδυ-σης, υπόδησης κ.λπ.) και τον κλάδο των τροφίμων άρχισαν να αξιοποιούν το εργα-λείο των corners. Ενώ μέχρι το ξεκίνημα της κρίσης, κύρια αιχμή ήταν πάντα η δη-μιουργία franchise και shop in shop κατα-στημάτων, από το 2010 και μετά, άρχισε να αυξάνεται η επένδυση των εταιρειών στην αναδιοργάνωση των χονδρικών πωλήσε-ων, έτσι ώστε να δημιουργήσουν επώνυμα σημεία κυρίως σε μικρές και περιφερεια-κές αγορές, έχοντας ισχυρό branding, χω-ρίς όμως να αναλάβουν το ρίσκο της ευθύ-νης υποστήριξης (προϊοντικά-λειτουργικά) ενός πλήρους καταστήματος. Έτσι, βλέπου-

με ότι την τελευταία οχταετία έχει διπλα-σιαστεί ο αριθμός των corners στο σύνο-λο των κατηγοριών αυτών, με ταυτόχρονη αύξηση των εταιρικών σημείων και μείωση των franchise.

Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό fran-chise, o οποίος μετά από μια περίοδο τριε-τούς σταθερότητας παρουσιάζει μια πτώ-ση της τάξης του 5%, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο πραγματικός αριθμός μείωσης υπερβαίνει το 10%, λόγω του ότι δεν κατα-γράφονται στο δείγμα της έρευνας, τα κα-ταστήματα franchise που έχουν κλείσει και ανήκουν σε αλυσίδες οι οποίες βρίσκονται πλέον εκτός franchise.

Η μικρή αύξηση του αριθμού των εται-

ρικών καταστημάτων οφείλεται κυρίως σε νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, που έχουν μόνο πιλοτικά καταστήματα, έτσι αυξά-νεται ο αριθμός και το ποσοστό των εται-ρικών καταστημάτων στο σύνολο. Σε ορι-σμένους κλάδους που παρατηρείται συ-μπίεση της κερδοφορίας, καταγράφεται η αύξηση των εταιρικών καταστημάτων έναντι των franchise, λόγω του ότι οι συν-θήκες της αγοράς, το ανταγωνιστικό πε-ριβάλλον και η συμπίεση της κερδοφορί-ας δεν επιτρέπουν πλέον το παραδοσια-κό μοντέλο του franchising. Σ’ αυτές τις αγορές το μοντέλο «διαχειριστή» λειτουρ-γεί -υπό προϋποθέσεις- ιδιαίτερα αποτε-λεσματικά.

Page 7: Έρευνα Franchising 2016

ρευναΈ

110 → Πανόραμα Franchise 2016

ό κλάδος της ένδυσης είναι αυτός που έχει πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, αγγίζοντας

το 34% σε συνολική πτώση την τελευταία δε-καετία. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά με-γαλύτερο, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουμε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται εκείνα τα δίκτυα που σταμάτησαν να κάνουν franchise, γεγονός που σημαίνει ότι η πραγματική μείωση σε αριθμό σημείων πώλησης ξεπερνά το 50%!

αν και το 2014 υπήρχε μια μικρή αύξηση των νέων σημείων, το 2015 υπάρχει μια σημαντική πτώση που αγγίζει το 6,4%, που κυρίως οφεί-λεται σε μείωση των franchise κατά 13,2%, αντισταθμίζοντας μερικώς την αύξηση των εταιρικών καταστημάτων, τα οποία είναι ση-μαντικά στην κατηγορία, υπερβαίνοντας τον αριθμό των franchise. Πτώση παρατηρείται κυρίως στη «μεσαία κατηγορία» της αγοράς, μια και το τμήμα αυτό υφίσταται και τις μεγα-λύτερες πιέσεις και από τις πολυεθνικές αλυ-σίδες που ηγεμονεύουν στο κλάδο, και από τα πολυκαταστήματα αλλά και από την απαξίωση μεγάλων τοπικών εμπορικών ζωνών στην πε-ριφέρεια της αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Δυο σημαντικά στοιχεία, που χαρακτήρι-σαν επίσης το 2015 είναι:

Η πτώση της ανάπτυξης του “fast fashion”, 1. καθώς φαίνεται ότι παρουσιάζεται μια συ-νολική κόπωση στον χώρο και αυτό επει-δή ακριβώς τα προηγούμενα χρόνια στη-ρίχθηκαν σε ένα μοντέλο πωλήσεων που δεν επέτυχε να συνδυάζει αποτελεσμα-τικά την ελκυστικότητα τιμής με τη δέ-σμευση του πελάτη και με την οικοδόμη-ση ισχυρού brand. Η αποσπασματικότη-τα της προσέγγισης είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του ρυθμού ανόδου και σε αρκετά δίκτυα τη σταδιακή συρρί-κνωση. Φαινόμενο που κατά τη γνώμη μας θα ενταθεί λόγω της αύξησης του δικτύου των πολυεθνικών του χώρου και τη διείσ-δυσή τους ακόμη και σε μικρότερες αγο-ρές, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείω-ση του μεριδίου των franchise.Η συρρίκνωση με ταχείς ρυθμούς, με ταυ-2. τόχρονη υψηλή εναλλαγή των franchisees, εκείνων των concepts, που προωθήθηκαν τα τελευταία χρόνια ως χαμηλού ρίσκου, χαμηλής επένδυσης και υψηλών αποδό-σεων (και μετά πολλών επαίνων…) κυ-ρίως στον χώρο της υπόδησης, τα οποία δεν μπόρεσαν να κρατηθούν στην αγορά, δημιουργώντας σοβαρότατα προβλήμα-τα στους επενδυτές, που τα επέλεξαν. αξί-ζει μάλιστα να μελετήσει κανείς αυτή την κατηγορία, δηλαδή πώς προβλήθηκε, πώς υποστηρίχθηκε, τι δομή είχε, τι συμβάσεις

είχε, δείγμα της ανευθυνότητας που υπάρ-χει και υπηρετείται συστηματικά από κά-ποιους στην ελληνική αγορά franchise.

Η μεγαλύτερη πτώση παρουσιάστηκε στην ένδυση -και σε όλες της υποκατηγορίες της- καθώς και στην υπόδηση. Θετική πορεία πα-ρουσιάζουν υπό-κλάδοι των εσωρούχων και των αξεσουάρ. ακόμη όμως και σε αυτές τις κατηγορίες, που παρουσιάζουν θετικό πρό-σημο, παρατηρείται κυρίως η αύξηση των εταιρικών και λιγότερο των franchise κατα-στημάτων, δείγμα ακριβώς του ότι η συμπίε-ση της κερδοφορίας οδηγεί στην αύξηση των εταιρικών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τα επόμενα χρόνια αύ-ξησης και των franchise από ορισμένες από αυτές τις εταιρείες, μιας και η αύξηση των εταιρικών καταστημάτων οδηγεί σε ισχυρο-ποίηση του Brand name, έτσι ώστε να δη-μιουργούνται προϋποθέσεις για επιλεκτική ανάπτυξη σε περιφερειακές αγορές.

ακόμη μια προσεκτική ανάλυση πέρα από μέσους όρους δείχνει ότι στον κλάδο ισχυ-ροποιούνται οι αλυσίδες εκείνες που έχουν καταφέρει να αναπτύξουν ένα ευέλικτο ανα-

πτυξιακό μοντέλο, που εδράζεται σε ένα πο-λυκάναλο δίκτυο πωλήσεων. Ιδιαίτερο χαρα-κτηριστικό είναι η αύξηση του μεριδίου στις πωλήσεις την κατηγορίας των e-shops και των corners που μετασχηματίζουν τις σχέ-σεις στην παραδοσιακή «χονδρική».

Κλείνοντας, ο χώρος της ένδυσης και της υπόδησης θα παρουσιάσει και το 2016 τα αντί-στοιχα χαρακτηριστικά, με ακόμη μεγαλύτερη την ανάπτυξη των πολυεθνικών αλυσίδων, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται και η αύξηση εταιρι-κών σημείων στα υφιστάμενα δίκτυα.

Η εμπειρία της τελευταίας διετίας στον χώρο αναδεικνύει ότι η είσοδος νέων δικτύων απαι-τεί ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή και μελέτη ακό-μη και στις περιπτώσεις franchise μετατροπής ή και του μοντέλου του «διαχειριστού».

Ο κλάδος της Ένδυσης

Πολυκάναλο δίκτυο πωλήσεων

579787

959 1056 1148 1228 1297 1199 1140 1101 1178 1191

1032

1050

12351397

1539 15181586

1330

1069955

1033 897289

468

623

743

748 717653

539

459

327312

29789

72

58

19

23 29 44

240

253

326313

275

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FRANCHISE SHOP IN A SHOP CORNERS

1.988

2.354

2.852

3.215 3.458 3.532 3.580

3.308

2.925 2.713 2.841

2.660

18%21%

13%

8%

2%1%

-8%

-12%

-7%

5%

-6%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Ρυθμός ανάπτυξης

Διάγραμμα 4: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στον κλάδο της Ένδυσης

Διάγραμμα 5: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στο σύνολό τους στον Κλάδο της Ένδυσης και ο Ρυθμός Ανάπτυξης

Page 8: Έρευνα Franchising 2016

→ Πανόραμα Franchise 2016 111

ό χώρος της προσωπικής φροντί-δας παρουσίασε σημαντική αύ-ξηση της τάξης του 5,7% και αυ-

τό οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες «Καλ-λυντικά» και «eίδη Προσωπικής Περιποίη-σης», όπου υπάρχει σημαντική κινητικότητα κυρίως λόγω της χαμηλής σχετικά επένδυσης και του συνδυασμού παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, με χαρακτηριστικά μιας συνολι-κής πρότασης αξίας “value for money” και ταυτόχρονα μιας ιδιαίτερης, αναγνωρίσιμης αγοραστικής εμπειρίας.

Χαρακτηριστικό της περιόδου στην κα-τηγορία, είναι όλο και μεγαλύτερη συρ-ρίκνωση μεριδίων στα «θεραπευτικά» κέ-ντρα και στα κέντρα αισθητικής. Και εδώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί το ότι δεν κατα-γράφεται στο δείγμα σημαντικός αριθμός franchise και εταιρικών, που έχουν κλείσει, μιας και οι αλυσίδες τους έχουν σταματή-σει να ενεργοποιούνται στο franchising την τελευταία διετία.

Ιδιαίτερα στον κλάδο, τα γυμναστήρια πα-ρουσίασαν αύξηση της τάξης του 5,6%, τα καλλυντικά και είδη περιποίησης 12%, τα λί-γα κέντρα αισθητικής που συνεχίζουν να πα-ραμένουν στον χώρο παρουσιάζουν αύξηση 8%, που όμως οφείλεται καθαρά στην αύξηση των εταιρικών σημείων και πολύ λιγότερο σε franchise. Tα κέντρα διαιτολογίας και spa ση-μείωσαν αύξηση, ενώ κέντρα αισθητικής πα-ρουσιάζουν σημαντική πτώση της τάξης του

12,7%. ό χώρος των κομμωτηρίων παρουσι-άζει επίσης αύξηση, οφειλόμενη κυρίως στα εταιρικά σημεία, ενώ τα κέντρα υγείας και ευ-εξίας παρουσίασαν σημαντική πτώση κυρίως όσον αφορά τα εταιρικά σημεία, που οφείλεται στην έξοδο αλυσίδων από τον χώρο.

ό κλάδος συνεχίζει να έχει τις παθογένειες που παρουσίασε τα προηγούμενα έτη, δηλα-δή σε μεγάλο βαθμό τα νεοεισερχόμενα δίκτυα -που είναι αρκετά στην κατηγορία- έχουν υψη-λό βαθμό θνησιμότητας, μιας και στη συντρι-πτική πλειονότητά τους ούτε έχουν ολοκλη-ρωμένο concept, ούτε τις αναγκαίες υποδομές, ούτε μια ελκυστική, ανταγωνιστική πρόταση που να αντέχει στον χρόνο.

Σημαντική δυναμική για το 2016 και το 2017 θα αποτελέσουν και διεθνή concepts, τα οποία απευθύνονται στο «μεσαίο» τμή-μα της αγοράς, κυρίως στον χώρο των καλλυντικών και προσωπικής περιποίη-

σης, καθώς και νέα concepts στον χώρο της λιανικής της προσωπικής περιποίησης και ευεξίας, που θα λειτουργήσουν στην κατηγορία των “category killer”, αξιοποι-ώντας τα «κενά» που αφήνουν οι παραδο-σιακοί παίκτες του κλάδου.

Ο κλάδος της Προσωπικής Φροντίδας

Σημαντική αύξηση και κινητικότητα κυρίως στις κατηγορίες Καλλυντικά & Είδη Προσωπικής Περιποίησης

75 94 107 121 112 112 98 90 94 88 118 138

165165 196 226 242 254 286 267 260 257

257276

1915

11

41 65 10479

33 47 3961

47

4

18

1053

34 50

16

-

100

200

300

400

500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

FRANCHISE

SHOP IN ASHOP

CORNERS

259 278

332

398

472 504 513

406 401 384

436 461

7%

19% 20%19%

7%

2%

-21%

-1%-4%

14%

6%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Ρυθμός ανάπτυξης

Διάγραμμα 6: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στον κλάδο της Προσωπικής Φροντίδας

Διάγραμμα 7: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στο σύνολό τους στον Κλάδο της Προσωπικής Φροντίδας και ο Ρυθμός Ανάπτυξης

Page 9: Έρευνα Franchising 2016

ρευναΈ

112 → Πανόραμα Franchise 2016

Στον χώρο της εκπαίδευσης υπάρχει μια σημαντική πτώση, που αγγίζει συνολικά το 10,4%, που αντιστοι-

χεί σε πτώση των εταιρικών σημείων κατά 9,2% και σε επίπεδο franchise 11%, που είναι αποτέλεσμα των γενικότερων συνθηκών, της μείωσης της αγοράς, αλλά και των παθογε-νειών του χώρου.

Η πτώση οφείλεται κυρίως στον χώρο των ξένων γλωσσών, όπου ήταν το πλέον σημα-

ντικό τμήμα της κατηγορίας, αλλά και της πληροφορικής.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα franchise στον χώρο της μέσης Εκπαίδευ-σης, όπου αναμένεται να υπάρξουν και συγ-χωνεύσεις υφιστάμενων ανεξαρτήτων φρο-ντιστηρίων, δημιουργώντας κοινά πολυμετο-χικά δίκτυα αλλά και ανάπτυξη των δικτύων που έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια μια σο-βαρή πορεία στον χώρο.

Για το 2016 αναμένεται συνέχιση της πτω-τικής πορείας κυρίως και στον χώρο ξένων γλωσσών και στον χώρο της πληροφορικής. Η απουσία υποδομών, οργάνωσης και ουσι-αστικά μιας διαφοροποιημένης πρότασης στο καταναλωτικό κοινό, συνεχίζει να θέτει εκτός αγοράς αρκετά συστήματα franchise, που μεσουρανούσαν το 2000-2005. Η δε εί-σοδος της τεχνολογίας στον χώρο δημιουρ-γεί ευκαιρίες για νέες κατηγορίες.

Ο κλάδος της Εκπαίδευσης

176 262 239 251 275 267 504 163 170 233 238 216

1170

12251527

1563

1709

1797

1888

1451

13811172

961 855

287272

273 218

218183

177

43 4532

2828

00

0 0

0 0

0

0 00

00

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FRANCHISE SHOP IN A SHOP CORNERS

1.633 1.762

2.042 2.034

2.204

2.249

2.569

1.657 1.596 1.437

1.227 1.099

8%

16%

0%

8%2%

14%

-36%

-4%

-10%-15%

-10%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Ρυθμός ανάπτυξης

Διάγραμμα 8: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στον Κλάδο της Εκπαίδευσης

Διάγραμμα 9: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στο σύνολό τους στον Κλάδο της Εκπαίδευσης και ο Ρυθμός Ανάπτυξης

Page 10: Έρευνα Franchising 2016

Παπανικολή 100 - 102, 152 32 Χαλάνδρι,Τηλέφωνα: 210 6756200-1, Fax: 210 6752864E-mail: [email protected] Site: www.thefranchiseco.gr

Management Consulting & Business Development

SALES CHANNEL STRATEGY & MANAGEMENT

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

FINANCIAL SERVICES & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FRANCHISE

ΑΝΑΠΤΥΞΗ BUSINESS CONCEPT & CONSULTING

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

FRANCHISE HEALTH CHECK

Page 11: Έρευνα Franchising 2016

ρευναΈ

114 → Πανόραμα Franchise 2016

ό κλάδος των τροφίμων και των ποτών παρουσιάζει μικρή αυ-ξητική πορεία, αλλά και σταθε-

ρότητα όσον αφορά τα εδραιωμένα σχή-ματα, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρί-ες σε υποψήφιους επενδυτές. Πρωταθλη-τής στον χώρο αναδεικνύεται η κατηγορία των mini market, όπου οργανωμένα δίκτυα προσφέρουν μια ιδιαίτερα ελκυστική λύση για οικογενειακή ενασχόληση, αλλά και ταυτόχρονα δυνατότητα περεταίρω ανά-πτυξης μέσω multi-unit συμφωνιών

Τα αρτοπωλεία συνεχίζουν να είναι από τους πρωταθλητές στον χώρο, αξιοποιώ-ντας την έντονα κατακερματισμένη αγορά, αλλά και τη σταθερότητα ως προς τη ζήτη-ση. Ιδιαίτερα, τα νέου τύπου αρτοπωλεία διευρύνουν και το μέγεθος της αγοράς, μιας και εισέρχονται δυναμικά, κατακτώ-ντας μερίδια από τον χώρο της εστίασης.

Το 2016 θα συνεχιστεί και η αύξηση των franchise μετασχηματισμού, όπου ένα ανώ-νυμο κατάστημα το μετατρέπει ο επιχει-ρηματίας σε franchise της ίδιας κατηγο-ρίας, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν νέα concepts εξειδικευμένων καταστημά-των κυρίως στην κατηγορία delicatessen και τοπικών προϊόντων.

όι δε γενικότερες αλλαγές στον χώρο

του λιανεμπορίου (συγχωνεύσεις και εξα-γορές) αναμένεται ότι θα επιφέρουν ση-μαντικές αλλαγές δομικού χαρακτήρα, και στην κατηγορία των super markets και mini markets, δημιουργώντας νέες ευκαι-ρίες στον χώρο.

Γενικότερα, η αναδιάρθρωση στον κλά-δο θα προκαλέσει -μετά από μια περίοδο έντασης ανταγωνισμού- απελευθέρωση μεριδίων αγοράς στην περιφέρεια, όπου θα επιδιωχθεί από τους ίδιους μεγάλους ομίλους να κατακτηθούν μέσω ευέλικτων μοντέλων franchise. αλλαγές στο χρημα-τοπιστωτικό σύστημα και στο φορολογι-

κό θα επιταχύνουν σημαντικά τις εξελί-ξεις στο χώρο.

Ο κλάδος των Τροφίμων & Ποτών

Σημαντικές αλλαγές και αναδιάρθρωση του κλάδου

310 472 693 645 647 738 873 922 973 989 1077 1089

340502

588 901 11141349

1682 1750 1690 17432055 2093

55

54

55

41

22

17

74 3 4

4 0

0

0

0

0

0

0

00 0 0

0 0

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΤΑΙΡΙΚΑ FRANCHISE SHOP IN A SHOP CORNERS

705

1.028

1.336

1.587 1.783

2.104

2.562 2.676 2.666 2.736

3.136 3.182 46%

30%

19%

12%

18%22%

4%

0%3%

15%

1%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Ρυθμός ανάπτυξης

Διάγραμμα 10: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στον Κλάδο των Τροφίμων-Ποτών

Διάγραμμα 11: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στο σύνολό τους στον Κλάδο των Τροφίμων-Ποτών και ο Ρυθμός Ανάπτυξης

Page 12: Έρευνα Franchising 2016

→ Πανόραμα Franchise 2016 115

ό χώρος των υπηρεσιών συνεχίζει να παρουσιάζει ως σύνολο σχε-δόν σταθεροποιητικές τάσεις, με

μια ελαφριά πτώση 1%, που οφείλεται κυ-ρίως στην θετική πορεία στον χώρο επιδι-όρθωσης υποδημάτων, service αυτοκινή-των που εξισορροπεί την πτώση παραδο-σιακών αλυσίδων της κατηγορίας.

Επίσης, χαρακτηριστικό της κατηγορίας είναι η ραγδαία μείωση των εταιρικών κα-ταστημάτων στον χώρο των καθαριστηρί-ων, αλλά και ταυτόχρονα της αύξησης των franchise σημείων.

Στους υπόλοιπους υπό-κλάδους του χώ-ρου των υπηρεσιών υπάρχει μια έντονη στα-σιμότητα ή και πτώση, δείγμα ακριβώς του ότι στην κατηγορία δεν κατέστη δυνατό να αναπτυχθούν δίκτυα, τα οποία θα απο-τελέσουν χρήσιμο αρωγό και για άλλους κλάδους, οι οποίες αναζητούν outsourcing υπηρεσίες, ούτε να προσφέρουν αποτελε-σματικές εναλλακτικές αυτοαπασχόλησης σε νέους άνεργους.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση, όπου ο χώρος των υπηρεσιών είχε την μεγαλύτερη ανάπτυ-ξη σε σχέση με άλλους κλάδους franchise, στην Ελλάδα δεν παρατηρείται κάτι ανά-λογο. αυτό είναι αποτέλεσμα όχι μόνο των παθογενειών των franchisor της κατηγο-ρίας, όσο και των ιδιαιτεροτήτων του φο-ρολογικού τομέα, αλλά και λόγω του απο-κλεισμού του franchise από τον χώρο των επιδοτήσεων.

Κλειδί για αλλαγές στον χώρο για το 2016 και 2017 θα αποτελέσει η σταθεροποίηση της αύξησης του τουρισμού στην ελληνική αγο-ρά, που θα προσφέρει πολλές ευκαιρίες και στο χώρο του franchise υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, όπου και στον χώρο αυτόν, άρχισαν να σχηματίζονται πολυμετοχικά σχήματα, τα οποία θα λειτουρ-γήσουν ως πάροχοι υπηρεσιών στον χώρο.

Παράλληλα, ο τομέας που αναμένεται να αναπτυχθεί στον χώρο των υπηρεσιών είναι αυτός των υπηρεσιών υγείας και ευεξίας, τόσο στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Υγεί-ας, όσο και στον χώρο της Τρίτης ηλικίας. Ήδη, τα πρώτα δείγματα με τη μορφή κυ-ρίως licensing άρχισαν να κάνουν εμφανή την παρουσία τους στον κλάδο.

Ο κλάδος των Υπηρεσιών

Σταθεροποιητικές τάσεις, με κλειδί τη συνέχιση της αύξησης του Τουρισμού και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα

102 206 201 210 158 159 161 148 154 158 174 123 295

560 808

1.060 1.180 1.216

1.287

1.276 1.282

1.234 1.189 1.211

101

73

89

145 144 171 151 176 187 210 210 220

194

298

412

604 812

1.050 1.289

1.305 1.310 1.329

1.340

1.342

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

FRANCHISE

SHOP IN ASHOP

CORNERS

692

1.137

1.510

2.024

2.304

2.607 2.804

2.905 2.933 2.931 2.919 2.902 64%

33%

34%

14% 13%8%

4% 1% 0% 0%-1%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Ρυθμός ανάπτυξης

Διάγραμμα 12: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στον Κλάδο των Υπηρεσιών

Διάγραμμα 13: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στο σύνολό τους στον Κλάδο των Υπηρεσιών και ο Ρυθμός Ανάπτυξης

Page 13: Έρευνα Franchising 2016

ρευναΈ

116 → Πανόραμα Franchise 2016

ό κλάδος της εστίασης έχει κατα-γράψει μια ιδιαίτερα εντυπωσι-ακή πορεία τα τελευταία χρό-

νια. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ το 2012 είχαν καταγραφεί 57 δίκτυα, στο δείγμα της Έρευνας του Πανόραμα Franchise 2015 έχουν αυξηθεί στα 101, ενώ ταυτό-χρονα αλλά τουλάχιστον 40 δίκτυα έχουν κάνει την παρουσία τους ως διάττοντες αστέρες, αυτή την τελευταία τετραετία στην αγορά, χωρίς να παραμένουν πλέ-ον ενεργά.

ό δε συνολικός αριθμός σημείων την τε-λευταία τετραετία στον χώρο από 1.127 στο συγκεκριμένο δείγμα έχει ανέλθει στα 2.888, αναδεικνύοντας τη ζήτηση που έχει ο κλάδος και την ελκυστικότητά του για τους υποψήφιους franchisees.

αν και ο χώρος παραμένει έντονα αντα-γωνιστικός είναι ιδιαίτερα ελκυστικός, μιας και διασφαλίζει ρευστότητα και αυ-τοαπασχόληση και εκτιμάται ότι είναι χα-μηλού επιχειρηματικού κινδύνου!

αν και η αύξηση του Φ.Π.α., με την αντί-στοιχη δραματική συρρίκνωση της κερδο-φορίας που επέφερε, αναμένονταν ότι θα μείωνε τη ζήτηση στο χώρο, κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε καθώς τα στοιχεία ελ-κυστικότητας παραμένουν ιδιαίτερα σημα-ντικά για τους υποψήφιους franchisees.

αναμφισβήτητος πρωταθλητής στην κα-τηγορία παραμένει ο χώρος του καφέ, πα-γωτών και χυμών καθώς και της νέας κα-τηγορίας burger. Στασιμότητα, παρατηρεί-ται στις υπόλοιπες κατηγορίες, ενώ σημα-ντική πτώση έχουν οι παραδοσιακοί παί-χτες του κλάδου, αυτοί δηλαδή που την ει-κοσαετία 1985 -2005 κυριαρχούσαν στην ελληνική αγορά. Δείγμα δηλαδή της κό-πωσής τους ως concept και της μη κατα-νόησης των ιδιαιτεροτήτων που παρουσι-άζουν πλέον, του ανταγωνιστικού πεδίου και του κλάδου της εστίασης και του χώ-ρου του franchise.

Η θεαματική αύξηση στον κλάδο δεν πρέπει να καλύπτει και την υψηλή θνησι-μότητα, ιδιαίτερα σε κατηγορίες όπως το σουβλάκι, όπου η θνησιμότητα άγγιξε σε επίπεδο διετίας το 80%, και τις επιπτώσεις της. Το ίδιο ακριβώς συνέβη με «αλυσίδες» στον χώρο του καφέ, οι οποίες παρουσιά-στηκαν είτε από νέους επιχειρηματίες, εί-τε από «συμβούλους», χωρίς καν να έχουν ουσιαστική πιλοτική λειτουργία ή υποδο-μές, παρασύροντας σημαντικό αριθμό νέ-ων υποψηφίων franchisees.

To 2016 θα υπάρξει σημαντική αύξη-ση των ethnic concepts και στην κατηγο-

ρία του εστιατορίου π.χ. sushi, αλλά και στην κατηγορία του street (asian, mex-tex κ.λπ.), όπου το εκπαιδευμένο αγορα-στικό κοινό θα αναζητήσει λύσεις, που να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη αγορα-στική εμπειρία σε ιδιαίτερα ελκυστικές τι-μές. Επίσης η επιτυχία που είχαν οι αλυσί-δες burger της κατηγορίας, αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες φαγη-τού, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες σε υποψήφιους franchisees, που αναζητούν ρευστότητα και κερδοφορία μέσα από ένα μοντέλο αυτοαπασχόλησης.

Τα παραδοσιακά μοντέλα αλυσίδων, που έχουν στηριχθεί σε μεγάλου ύψους επεν-δύσεις και σε λειτουργικές δομές με στα-θερά λειτουργικά κόστη θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν σημαντικά προβλήμα-τα, ενώ κάποια δίκτυα κάτω από την πίεση των αλλαγών του φορολογικού πλαισίου αναμένεται να βρεθούν εκτός αγοράς.

ό κλάδος της εστίασης προσφέρει μονα-δικές ευκαιρίες, αλλά απαιτεί και ιδιαίτερη

προσοχή από τους επενδυτές, ιδιαίτερα δε από αυτούς που δε γνωρίζουν το χώρο και τις απαιτήσεις του.

Ο κλάδος της Εστίασης

Έντονα ανταγωνιστική αγορά που παραμένει ελκυστική διασφαλίζοντας ρευστότητα και αυτοαπασχόληση

421 323 390 322 331 329 309 329 377 384 428 462

849 976984

961 10591204 1206 1172 1202

14151609 16101 29 25

2128

30 14 1411

19

17 16

14 2947

5688

119 140188

321

485

722800

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΤΑΙΡΙΚΑ FRANCHISE SHOP IN A SHOP CORNERS

1.285 1.357 1.446 1.360

1.506 1.682 1.669 1.703

1.911

2.303 2.776

2.888

6%7%

-6%

11% 12%

-1%2%

12%

21%21%

4%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Ρυθμός ανάπτυξης

Διάγραμμα 14: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στον Κλάδο της Εστίασης

Διάγραμμα 15: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στο σύνολό τους στον Κλάδο της Εστίασης και ο Ρυθμός Ανάπτυξης

Page 14: Έρευνα Franchising 2016

→ Πανόραμα Franchise 2016 117

ό κλάδος του οικιακού εξοπλισμού παρουσιάζει συνεχή συρρίκνωση και σε επίπεδο εταιρικών και σε επί-

πεδο franchise καταστημάτων. Η συνολική συρρίκνωση της αγοράς, τόσο σε επίπεδο οι-κιακού εξοπλισμού, όσο και σε επίπεδο κατα-σκευών, οδηγεί τον κλάδο και τα δίκτυα σε μια αυξανόμενη συρρίκνωση. Η είσοδος και επέ-κταση μεγάλων αλυσίδων στον χώρο, όπως αυ-τή των ΙΚΕα, h&M, Zara hOMe αλλά και νεοεισερχόμενων αλυσίδων από την τουρκική αγορά, δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον που μόνο εξειδικευμένα concepts, που απευθύ-νονται σε στοχευμένα τμήματα της αγοράς και το συνδυάζουν με παροχή υπηρεσιών, μπορούν να ανταποκριθούν ανταγωνιστικά.

μεγάλες εταιρείες του κλάδου ακολουθούν υβριδικά μοντέλα για την ανάπτυξή τους, πέρα από το franchise, όπως club μεγάλα πελατών, corners, shop in shop κ.ο.κ. Επιλέγουν δηλαδή ευέλικτα μοντέλα που στηρίζονται στη βελτί-ωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας, στην ανά-πτυξη εργαλείων πιστότητας του πελάτη, στην προσωπική εξυπηρέτηση, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να διακρατήσουν μερίδια.

Τη μεγαλύτερη πτώση συνεχίζουν να παρου-σιάζουν στον χώρο τα έπιπλα σπιτιού και τα έπι-πλα κουζίνας καθώς και η κατηγορία των λευ-κών ειδών. Στην κατηγορία στρωμάτων παρου-σιάζεται σημαντική αύξηση των σημείων πώλη-

σης με τη μορφή των corners και shop in shop αλλά και την είσοδο νέων παιχτών που αναζη-τούν διέξοδο, μιας και το παραδοσιακό κανάλι επίπλων που διακινούσαν τα εμπορεύματά τους, έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα.

Για το 2016 αναμένεται να συνεχιστεί η συ-νολική πτώση, αλλά ταυτόχρονα και η άνο-δος εξειδικευμένων καταστημάτων, που θα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όσον αφορά την παροχή εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και ταυτό-χρονης αξιοποίησης του e-commerce.

Συνοψίζοντας, η αλλαγή των καταναλω-τικών προτύπων, η μείωση του διαθέσιμου

εισοδήματος και οι αλλαγές στη δομή της αγοράς, δημιουργούν και πιέσεις, αλλά και ευκαιρίες στον κλάδο.

Ο κλάδος του Οικιακού Εξοπλισμού

Συνολική πτώση αλλά και άνοδος εξειδικευμένων καταστημάτων

304 312 308 307 305 304 313 349 300 295 275 259

598 627 744 689 733 730 728 572

436 394 342 302

52 61

69 109

125 176 145

165

134 202

216 247

18 18

- 21 21

21 21

21

31 -1 1

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015ΕΤΑΙΡΙΚΑ FRANCHISE SHOP IN A SHOP CORNERS

972

1.018 1.121 1.126 1.184

1.231 1.207

1.107

901 891 834 809

5%

10%

0%

5%4%

-2%

-8%

-19%

-1%

-6%

-3%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Ρυθμός ανάπτυξης

Διάγραμμα 16: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στον Κλάδο του Οικιακού Εξοπλισμού

Διάγραμμα 17: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στο σύνολό τους στον Κλάδο του Οικιακού Εξοπλισμού και ο Ρυθμός Ανάπτυξης

Page 15: Έρευνα Franchising 2016

ρευναΈ

118 → Πανόραμα Franchise 2016

Στον δε χώρο της λιανικής παρου-σιάζεται μια σημαντική πτώση των franchise καταστημάτων, που υπερ-

βαίνει το 10%, ενώ στο σύνολό της σαν κα-τηγορία υπάρχει μια μικρή αύξηση 2,5%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εταιρι-κών σημείων.

Θετική πορεία παρουσίασαν τα καταστή-ματα λιανικής με αθλητικά είδη, τα discount stores, εξειδικευμένα καταστήματα οπτι-κών, ενώ σημαντική πτώση σημείωσαν τα καταστήματα ανακύκλωσης αναλωσίμων, τα βιβλιοπωλεία, τα είδη καπνού, galleries, telemarketing και τα παιχνίδια.

Πρωταθλητές στον χώρο ήταν φυσικά τα καταστήματα ηλεκτρονικού τσιγάρου, τό-σο σε επίπεδο εταιρικό, όσο και σε επίπεδο franchise αλλά και corners.

Στον χώρο της λιανικής το 2016 αναμένε-ται αύξηση των ειδών αξεσουάρ, κυρίως πλη-ροφορικής και τεχνολογίας. Θα συνεχιστεί η αναδιάρθρωση των δικτύων κινητής τη-λεφωνίας, ενώ ταυτόχρονα θα αναδειχθούν νέα εξειδικευμένα καταστήματα, που απευ-θύνονται σε εξειδικευμένες αγορές και σε accessories. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα corners και τα shop-in-shop μιας και ισχυροί

παίχτες αναδιαρθρώνουν τα δίκτυά τους, με στόχο να αυξήσουν την πιστότητα των πε-λατών χονδρικής.

Το 2016 θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στον χώρο, κυρίως μέσω της αξιοποίησης νέ-ων μοντέλων συνεργασίας, ενώ μεγάλο μέ-ρος του χώρου θα αρχίσει να καλύπτεται από home - based μονάδες, οι οποίες θα συνδυά-ζονται με e-shops.

Ο κλάδος της Λιανικής

Νέες ευκαιρίες στον χώρο με αξιοποίηση νέων μοντέλων συνεργασίας

474 668 469 466 488 395 367 510 494 451 516 641

1.663

1.859

2.051 2.192 2.454 2.606 2.585

2.751 2.466 2.448 2.431 2.182

33

47 63 96

101 116 103

76

67 78 74

32

1 242

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΤΑΙΡΙΚΑ FRANCHISE SHOP IN A SHOP CORNERS

2.170

2.574 2.583 2.754

3.043 3.117 3.055

3.337

3.027 2.977 3.022 3.097

19%

0%

7%

10%

2%

-2%

9%

-9%

-2%

2%2%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Ρυθμός ανάπτυξης

Διάγραμμα 18: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στον Κλάδο της Λιανικής

Διάγραμμα 19: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στο σύνολό τους στον Κλάδο της Λιανικής και ο Ρυθμός Ανάπτυξης

Page 16: Έρευνα Franchising 2016

Επικοινωνήστε στο: [email protected]ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE ΕΛΛΑΔΟΣ

FRANCHISE SUCCESSΈρευναεΓιηυχο ηυάΓ ναπρσ υπζ franchising ντκ υπ 1998

Έλέςήλγλ FRANCHISEςίάακδ χτιυζύονδ αιν υπ Γβπ χτιύχιράμνυον Ενι υά ηΠαύρπΓά χτιύχοράηά

franchise-success.grς ίινίιΕυζνΕκδ υκτπδ υπζ FRANCHISE SUCCESSω ΣζΓχΓυχΠξχιδ ω λόιχρΚμνυν ω θρχζΓχδ ω E-magazines ω on line χΕίκηχιδ ω on line database

franchiseportal.grυπ PORTAL αιν υπ franchising ω τπΤΤντΤσ χρανΤχον νΓνφώυάηάδ ω τπΤΤντΤσ μβην τρπΝπΤώδ ω τΤώράδ database ω photo gallery ω franchise TV ω χυνιριΕσ mini sites ω υροαΤεηηά ζτπηυώριξά

franchiseingreece.grω υπ τΤβπΓ ίινίρνηυιΕκ portal αιν νΓστυζξά χΤΤάΓιΕΚΓ νΤζηοίεΓ ηυπ χξευχριΕκ ω νΓστυζξά ίιχ­ΓΚΓ concepts ηυάΓ χΤΤάΓιΕώ ναπρσ

franchiseblog.gr€π BLOG αιν υπ Franchising Ενι υάΓ λΓστυζξά ‚ιΕυΠεΓ ηυάΓ ƒΤΤσίν

Franchise Onlineω ƒΓάμχρευιΕσ newsletters αιν υάΓ ναπρσ υπζ franchising ω ‚ζΓνμιΕώ database +7.000 ηζΓίρπμάυΚΓ

Τα απαραίτητα εργαλεία για να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση