Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ …Το πεδίο...

197
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλματοςΤμημάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης ΚτηρίωνΣύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρμογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρμογών ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ∆ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) Υποέργο 2 «Σύνταξη Οδηγού Επαγγελμάτων του Τ.Ε.Ι Πατρών» Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο∆ΗΓΟΥ : ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ MSc. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η MSc. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ MSc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

Transcript of Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ …Το πεδίο...

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ∆ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ

(Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)

Υποέργο 2 «Σύνταξη Οδηγού Επαγγελµάτων του Τ.Ε.Ι Πατρών»

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ Ο∆ΗΓΟΥ: ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ

MSc. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η

MSc. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΤΕΙ

ΠΑΤΡΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ:

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

MSc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.................................................................................................... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ ....... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ ... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ........................................ 9

1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ........................................... 9 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ .................................................................... 9 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ................................ 10 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ....................................................................... 11 5. ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ............................................................................... 14 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ .................................................................... 16 7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ............................................ 22 8. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ στα Α.Τ.Ε.Ι. 2001-2006 και ................................................... 43 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ στο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ του Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 2001-2008..................................................................... 43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ44 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ......................................................................... 44 2. ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ Μ.Π.Σ. ............................................ 46 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ...................................... 48

3.1Μεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών - συµπράξεις Τ.Ε.Ι.και Πανεπιστηµίων Εξωτερικού ......................................................................... 48 3.2 Μεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών Ελληνικών Πανεπιστηµίων και Πολυτεχνικών σχολών .................................................................................. 48 3.3 Μεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών Πανεπιστηµίων Εξωτερικού . 51

3.3.1. Αναγνώριση Τίτλου σπουδών Πανεπιστηµίων Εξωτερικού από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ............................................................................................. 51 3.3.2. Απαιτούµενα προσόντα για µεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό 52 3.3.3. Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών .................................................... 53 3.3.4. Αιτήσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές .............................................. 57 3.3.5. Γλώσσα............................................................................................ 58 3.3.6. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Μ. Βρετανία ...................................... 58 3.3.7. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γαλλία ................................................ 66 3.3.8. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερµανία ............................................ 68 3.3.9 Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Η.Π.Α. ................................................ 70 3.3.10. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ιταλία ............................................. 73 3.3.11. Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Βέλγιο............................................... 78 3.3.12. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη ∆ανία................................................ 80 3.3.13. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελβετία .......................................... 80 3.3.14. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ισπανία .......................................... 81 3.3.15. Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Καναδά.......................................... 83 3.3.16. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νορβηγία......................................... 83 3.3.17. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ολλανδία ........................................ 84 3.3.18. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σουηδία........................................... 85

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

3

3.3.19. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Φιλανδία .......................................... 86 3.3.20. ΓΕΝΙΚΑ......................................................................................... 86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ..... 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ.................................................................. 88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ..... 93

1. Γενικές πληροφορίες για την απασχόληση των πτυχιούχων του Τµήµατος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ..................................................... 93 2. Συνθήκες εργασίας........................................................................................ 96 3. Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας .................................................... 96 4. Επαγγελµατικές προοπτικές εκτός Ελλάδας................................................. 97 5. Πληροφορίες για Εργασία στο ∆ηµόσιο....................................................... 97 6. Κατάλογος ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Φορέων........................................ 101

6.1. Εισήγηση .............................................................................................. 101 για το περίγραµµα προγράµµατος πρακτικής άσκησης ................................. 101 6.2 Υπουργείο Πολιτισµού ........................................................................... 101 6.3. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων ............. 106 6.3.1 Κυβέρνηση.......................................................................................... 106 6.3.2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ................................................................ 106 6.3.3. Τοπική Αυτοδιοίκηση......................................................................... 107 6.3.4. ∆ιεθνείς Οργανισµοί .......................................................................... 108 6.3.5. Πανεπιστήµια - Ερευνητικά Ιδρύµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ: ∆ΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ .......................................................... 111

1. ∆οµές πληροφόρησης ................................................................................. 111 1.1. Γραφεία ∆ιασύνδεσης των ΑΤΕΙ........................................................... 111 1.2. Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πατρών............................................... 113 1.3. Άλλοι φορείς Πληροφόρησης ................................................................ 115

2. Χρηµατοδοτικά προγράµµατα .................................................................... 116 2.1. Πρόγραµµα επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών ............... 116 2.2. Πρόγραµµα Νέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας ............................................................................................... 116 2.3. Πρόγραµµα για την πρόσληψη επιδοτούµενων ανέργων σε θέσεις εργασίας µε πλήρη απασχόληση................................................................... 118 2.4. Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) ή ΣΕΛΕΤΕ ....................... 121 2.5. Επίδοµα σε Νέους / Νέες από 20 - 29 Ετών (Ε.Σ.Π.Α.)........................ 122 2.6. Άλλα Προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας....................... 123 2.7. Υποτροφίες ........................................................................................... 129

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ(Γενικά) .............................................................................. 158 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ................................... 161

10.1 Ι.Κ.Α. ...................................................................................................... 161

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

4

10.2 Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) ................................................................................ 162 10.3 «Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης Οικονοµολόγων – Ν.Π.Ι.∆.» (Ε.Τ.Α.Ο – Ν.Π.Ι.∆.) ...................................................................................... 162 10.4 Τ.Α.∆.Κ.Υ. ............................................................................................. 165 10.5 Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε........................................................................................... 166 10.6 Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ............................................................................................. 166 10.7 Τ.Α.Ξ.Υ.................................................................................................. 166 10.8 ∆ΗΜΟΣΙΟ ............................................................................................. 166

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ………………... ........................................................................ 167 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.................................................................................................... 168

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ...... 168 2. ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ WEB SITES ................................................................ 170 3. ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ............................................................................................... 173

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων των Τµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Κτηρίων συντάχθηκε για να συµβάλει στην ενηµέρωση των πτυχιούχων των Τµηµάτων

σε θέµατα που αφορούν στην επαγγελµατική τους αποκατάσταση και την ένταξή τους

στην αγορά εργασίας.

Αναφέρεται στα θέµατα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, στις διαδικασίες για την

απόκτηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλµατος, στα δυνητικά πεδία απασχόλησης, στους

όρους αµοιβής και απασχόλησης, στις; δυνατότητες συνέχισης των σπουδών σε

µεταπτυχιακό επίπεδο και σε άλλες χρήσιµες για τους πτυχιούχους των Τµηµάτων

Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων πληροφορίες.

Ειδικότερα στον Οδηγό κατά κεφάλαιο αναφέρονται:

Κεφάλαιο 1: Σκοπός και αντικείµενα του οδηγού.

Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία σύνταξης του οδηγού.

Κεφάλαιο 3: Προγράµµατα σπουδών Αποκατάστασης και Ανακαίνισης κτηρίων

Κεφάλαιο 4: Μεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών.

Κεφάλαιο 5: Επαγγελµατικά δικαιώµατα και τα πεδία απασχόλησης των µηχανικών

Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων Τ.Ε.Ι.

Κεφάλαιο έκτο: ∆ικαιολογητικά για την απόκτηση Άδειας άσκησης επαγγέλµατος

Μηχανικού Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτηρίων Τ.Ε.Ι.

Κεφάλαιο έβδοµο: Επαγγελµατικά πεδία απασχόλησης Μηχανικού Ανακαίνισης και

Αποκατάστασης κτηρίων Τ.Ε.Ι.

Κεφάλαιο όγδοο: ∆οµές πληροφόρησης – στήριξης και χρηµατοδοτικά προγράµµατα

Κεφάλαιο δέκατο: Ασφαλιστικά θέµατα

Κεφάλαιο ενδέκατο: Επαγγελµατική ανάπτυξη και προοπτικές

Το έργο της Σύνταξης Οδηγού Επαγγέλµατος των πτυχιούχων των Τµηµάτων

Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια δράσης του

Γραφείου ∆ιασύνδεσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πάτρας, υπαγόµενο

στο υποέργο 2. Σύνταξη Οδηγών Επαγγελµάτων του ΤΕΙ Πάτρας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

6

Στον Οδηγό έγινε προσπάθεια καταγραφής όλων των διαστάσεων του Επαγγέλµατος,

πιθανά όµως να υπάρχουν εξειδικευµένες πληροφορίες που δεν έχουν περιληφθεί. Επίσης

η καταγραφή αφορά το προφίλ του Επαγγέλµατος τη χρονική περίοδο της καταγραφής του

Οδηγού, δηλαδή την χρονική περίοδο 2007-2008. Λόγω της ταχύτατης όµως µεταβολής

του επαγγελµατικού πεδίου στο χώρο των Ανακαινίσεων και Αποκαταστάσεων Κτηρίων

θα πρέπει να ανανεώνεται συστηµατικά. Η µελλοντική αναθεωρηµένη έκδοση του Οδηγού

θα µπορεί να συµπεριλάβει τόσο τις πιθανές ελλείψεις του παρόντος, όσο και τις

µελλοντικές εξελίξεις στο Επάγγελµα. Οι πιθανές αναζητήσεις και υποδείξεις των χρηστών

θα µπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιµες διορθωτικές παρεµβάσεις της µελλοντικής

αναθεώρησης του Οδηγού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ

Σκοπό του παρόντος Οδηγού αποτελεί η ύπαρξη ενός σύγχρονου εργαλείου

πληροφόρησης σε θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική σταδιοδροµία των

Μηχανικών αποφοίτων των Τµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων των

Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας και των αποφοίτων

αντίστοιχων Τµηµάτων του εξωτερικού (µε ισοτιµία των πτυχίων τους µε τους

αποφοίτους Τ.Ε.Ι.) οι οποίοι επιθυµούν να ενηµερωθούν σχετικά µε τις εξελίξεις των

τελευταίων ετών στο επάγγελµά τους.

Ο Οδηγός απευθύνεται και στους φοιτητές των Τµηµάτων προκειµένου να ενηµερωθούν

για τα περιθώρια άσκησης του επαγγέλµατος (πλαίσια εργασίας, ειδικότητες,

µεταπτυχιακά προγράµµατα κ.λ.π.) στην προσπάθεια διαµόρφωσης της προσωπικής

επαγγελµατικής τους ταυτότητας, αλλά και στους µαθητές των Λυκείων της χώρας για

επιτυχή επαγγελµατικό προσανατολισµό.

Τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) ανήκουν στην Ανώτατη

Εκπαίδευση µε το νόµο 2916/2001. Τα Τ.Ε.Ι. είναι Ν.Π.∆.∆. και αυτοδιοικούνται στα

πλαίσια του ιδρυτικού τους νόµου. Αποστολή των ιδρυµάτων αυτών είναι να παρέχουν

θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρµογή επιστηµονικών,

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

7

τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων στο επάγγελµα, να συµβάλλουν στη

δηµιουργία πτυχιούχων ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρµογής στην

τεχνολογική, οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Σήµερα σπουδάζουν στα ελληνικά Τ.Ε.Ι. περί τους 170.000 σπουδαστές, σε διάφορες

Σχολές και Τµήµατα, δηµιουργώντας πτυχιούχους επαγγελµατίες σε ένα εκτενέστατο

φάσµα γνωστικών αντικειµένων, που καλύπτει πρακτικά όλους τους τοµείς της

ελληνικής οικονοµίας. Είναι λοιπόν αυτονόητη η σηµασία αφενός µεν του σωστού

επαγγελµατικού προσανατολισµού των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. αφετέρου δε η δηµιουργία από

πλευράς των Ιδρυµάτων γνωστικών αντικειµένων, που να µπορούν να ανταποκρίνονται

στις παρούσες και τις µελλοντικές ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας.

Η αυξανόµενη ανεργία στο χώρο των νέων επιστηµόνων και ο έντονος ανταγωνισµός

στην αγορά εργασίας δηµιουργεί δυσκολίες σε όλους τους πτυχιούχους. Η αξιόπιστη

ενηµέρωση σχετικά µε τις υπάρχουσες δυνατότητες της αγοράς εργασίας και τα

χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλµατος µπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στη σωστή

επιλογή και το σωστό εξαρχής προσανατολισµό των πτυχιούχων, στην ανεύρεση

εργασίας και τη χάραξη επαγγελµατικής σταδιοδροµίας.

Με γνώµονα τα παραπάνω ο συγκεκριµένος οδηγός αποτελεί µια συνοπτική αλλά

περιεκτική και πολύπλευρη καταγραφή της επαγγελµατικής πραγµατικότητας όπου

παρέχει τα βασικά στοιχεία, αλλά και πηγές για περαιτέρω πληροφόρηση και

ενηµέρωση, και όπου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να ανατρέξουν και να εντοπίσουν

πιο εξειδικευµένα θέµατα. Περιέχει τις ακαδηµαϊκές εξειδικεύσεις (προπτυχιακές και

µεταπτυχιακές), τις κατοχυρωµένες επαγγελµατικές δραστηριότητες, τους ανάλογους

επαγγελµατικούς φορείς, τους τοµείς απασχόλησης στον κλάδο, καταλόγους σχετικών

πλαισίων εργασίας, κ.λ.π.

Η αξιόπιστη ενηµέρωση σχετικά µε τις δυνατότητες της αγοράς εργασίας µπορεί να

συντελέσει στην χάραξη προσωπικής επαγγελµατικής στρατηγικής για την επίτευξη µιας

επιτυχηµένης επαγγελµατικής σταδιοδροµίας στον χώρο των Ανακαινίσεων και

Αποκαταστάσεων Κτηρίων.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ

Το πεδίο απασχόλησης των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και ειδικότερα των Μηχανικών

Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων είναι εκτενέστατο και υπερβαίνει τα όρια

ενός και µόνον Οδηγού. Υπό το πρίσµα αυτό το παρόν έργο υλοποιήθηκε µε µία

δοµηµένη µεθοδολογία, µε κύρια σηµεία εστίασης:

Την άµεση και σαφή ενηµέρωση του χρήστη.

Το υφιστάµενο περιεχόµενο και πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Ανακαίνισης και

Αποκατάστασης Κτηρίων του Τ.Ε.Ι. Πατρών.

Τη µεθοδολογική προσέγγιση µε τρόπο ώστε να είναι ανοικτός σε τυχόν αλλαγές και

νέες πληροφορίες που θα προκύψουν µε την πάροδο του χρόνου.

Η σύνταξη του Οδηγού ακολούθησε δύο φάσεις:

• Στην πρώτη φάση έγινε η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών.

Πηγές του Οδηγού αποτέλεσαν οι σχετικοί µε το αντικείµενο διερεύνησης φορείς.

Ειδικότερα, στοιχεία για τη σύνταξη του Οδηγού αντλήθηκαν από:

Τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης των Τ.Ε.Ι. στα οποία υπάρχουν Τµήµατα Ανακαίνισης και

Αποκατάστασης Κτηρίων (ειδικότερα το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πατρών) .

Επαγγελµατικούς φορείς των πτυχιούχων Σ.Τ.Ε.-φ Τ.Ε.Ι. και την Επιστηµονική Ένωση

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).

Το Υπουργείο Παιδείας.

Άλλους Επαγγελµατικούς Οδηγούς.

Σχετικά Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και άλλες πηγές που

αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία.

Τέλος για την έρευνα καταγραφής µεταπτυχιακών σπουδών και υποτροφιών στην

Ελλάδα και το εξωτερικό πηγές πληροφόρησης αποτέλεσαν επίσης το διαδίκτυο και τα

αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.

• Στη δεύτερη φάση έγινε επεξεργασία, ανάλυση- αξιολόγηση των δεδοµένων και

ακολούθησε σύνθεση για την τελική σύνταξη του Οδηγού.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Τα προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων

Τ.Ε.Ι. έχουν όµοια βασική δοµή µαθηµάτων, µε µικρές διαφοροποιήσεις σε επί µέρους

µαθήµατα ή πλαίσια εργαστηριακής άσκησης, που δεν διαφοροποιούν όµως την

ταυτότητα του κοινού γνωστικού αντικειµένου αυτών.

Παρατίθεται ενδεικτικά το Πρόγραµµα Σπουδών του τµήµατος Ανακαίνισης και

Αποκατάστασης Κτηρίων του Τ.Ε.Ι. Πατρών.

1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΩΝ» που ανήκει στην Ανώτατη Εκπαίδευση αφορά την Αρχιτεκτονική των

κτιρίων, που καλύπτει το πεδίο εφαρµογής αρχών εκ των Τεχνολογικών Επιστηµών για

το σχεδιασµό, την κατασκευή, την επιλογή και την χρήση κατάλληλων διατάξεων, όπως

και το σχεδιασµό και εφαρµογή της Αρχιτεκτονικής σε νέα κτίρια, την ανακαίνιση,

αποκατάσταση και ανακατασκευή υφισταµένων κτιρίων διατηρητέων και µη, µε σκοπό

την υποστήριξη της υλοποίησης της κτιριακής κατασκευής σε όλα τα στάδιά της, αλλά

και τη διαχείριση των εξ αυτής λαµβανοµένων έργων ή προϊόντων.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τµήµα «Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων», έχει ως αποστολή να προάγει

την ανάπτυξη και τη µετάδοση των γνώσεων στην Αρχιτεκτονική των κτιρίων

συγχρόνων και µη, µε τη διδασκαλία και την έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές

του, τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια επιστηµονική και

τεχνολογική κατάρτιση για την επαγγελµατική σταδιοδροµία και εξέλιξή τους, στους

τοµείς του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος.

Στα πλαίσια της αποστολής του, το Τµήµα :

α. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστηµονικό και εκπαιδευτικό τοµέα.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

10

β. Αναπτύσσει συνεργασίες µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας και του

εξωτερικού.

γ. Συνεργάζεται µε τις παραγωγικές µονάδες και τους φορείς που σχετίζονται µε το

γνωστικό του αντικείµενο.

δ. Χρησιµοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.

ε. ∆ιεξάγει τεχνολογική έρευνα.

στ. Αναπτύσσει στους σπουδαστές τις ικανότητες, που θα τους καταστήσουν ικανούς να

είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

ζ. Προετοιµάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές, σύµφωνα µε τις µεταβαλλόµενες

εκπαιδευτικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές

περιβάλλον.

η. Προετοιµάζεται για την διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο Τµήµα.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τµήµατος,

αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να µπορούν να ανταπεξέρχονται στις

απαιτήσεις όλου του εύρους του γνωστικού τους αντικειµένου, ως στελέχη επιχειρήσεων

ή ως αυτοαπασχολούµενοι.

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τµήµατος είναι ικανοί :

1. Να σχεδιάζουν, συντάσσουν και επιβλέπουν, Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακού

έργου και κατασκευάζουν νέα κτίρια και προσθήκες νέων κτιρίων σε υφιστάµενα

κτίρια, µε ενιαία ή διαφορετική συνολικά χρήση. Να σχεδιάζουν, µελετούν και

επιβλέπουν ανακαινίσεις, αποκαταστάσεις και κατασκευές κτιρίων, που για

οποιονδήποτε λόγο δεν είναι επιτρεπτή, ή επιθυµητή η κατεδάφισή τους,

παρεµβαίνοντας µε νέες εσωτερικές διαρρυθµίσεις, αλλαγή χρήσης και κάθε είδους

επεµβάσεις επιτρεπτές από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, σε συνδυασµό

µε τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές αντιλήψεις και τις ισχύουσες διατάξεις από πλευράς

δόµησης και εγκαταστάσεων.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

11

2. Να γνωµατεύουν ως εµπειρογνώµονες για λογαριασµό φορέων, οι οποίοι

χρησιµοποιούν εξειδικευµένα στελέχη σε κάθε ζήτηµα που σχετίζεται µε το γνωστικό

αντικείµενο του τµήµατος (Νοµαρχιακά συµβούλια, ∆ηµοτικά Συµβούλια,

∆ικαστικές πραγµατογνωµοσύνες κ.α.).

3. Να εκπονούν και να επιβλέπουν αυτοδύναµα ή να συµµετέχουν µε Μηχανικούς

άλλων ειδικοτήτων στην εκπόνηση και επίβλεψη Αρχιτεκτονικών µελετών κτιριακού

έργου, που αφορούν σύγχρονα κτίρια ή την ανακαίνιση – αποκατάσταση ή και

ανακατασκευή υφισταµένων κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες αφορούν

στην οικονοµική σκοπιµότητα των έργων αυτών, σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα

και προτεινόµενη χρήση, την καταλληλότητα και την οικονοµικότητα των µελετών.

4. Να εκπονούν και να επιβλέπουν αυτοδύναµα ή να συµµετέχουν µε Μηχανικούς

άλλων ειδικοτήτων στην εκπόνηση Αρχιτεκτονικών µελετών (προµελέτη, οριστική

και εφαρµογής) για την κατασκευή νέων κτιρίων µε χρήση κατοικίας και ειδικά

κτίρια δηµοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

5. Να πραγµατοποιούν επιβλέψεις και επιµετρήσεις στις κατασκευές κτιριακού έργου.

6. Να ασχολούνται µε κάθε δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από την εξέλιξη της

τεχνολογίας και αποδεδειγµένα καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς

τους.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Τα παραπάνω περιέχονται και περιγράφονται στο εγκεκριµένο περιεχόµενο

σπουδών των Τµηµάτων Πάτρας και Λάρισας.

Αριθµ. 82094/Ε5 (ΦΕΚ Β΄ 1388/03.08.2007) Καθορισµός του Περιεχοµένου Σπουδών Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Λάρισας Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

12

α. Του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 (Α, 114) "∆ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση των θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής". β. Του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 1404/1983 (Α, 173) όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2621/1998 (Α, 136). γ. Του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 1404/1983 (Α, 173) και του άρθρου 5 παρ. 12 του ν. 2916/2001 (Α/114), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3404/2005 (Α, 260) "Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας "για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α, 98). 2. Τις εισηγήσεις των Συµβουλίων των Τµηµάτων για τον καθορισµό του περιεχοµένου σπουδών των παρακάτω Τµηµάτων: α. Του Τµήµατος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων του ΤΕΙ Πάτρας (µε αρ. Συµβουλίου ΤΕ117/23.6.2000 και την από 24.3.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος). β. Του Τµήµατος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων του Παραρτήµατος Τρικάλων του ΤΕΙ Λάρισας (αριθµ. Πρακτ. 238/23.2.2006). 3. Τις σχετικές γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στις από 20.6.2006 και 16.5.2007 συνεδριάσεις του. 4. Την υπ` αριθµ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (Β, 608) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων "Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων". 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, καθορίζουµε: Το Περιεχόµενο Σπουδών των Τµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων του ΤΕΙ Πάτρας και του Παραρτήµατος Τρικάλων του ΤΕΙ Λάρισας ως ακολούθως: Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της εφαρµογής των τεχνικών επιστηµών στη µελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων συντήρησης και αποκατάστασης Κτηρίων καθώς και στην αρχιτεκτονική διάπλαση κτιρίων, στην επίβλεψη και εφαρµογή αυτής.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

13

Το Τµήµα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη µετάδοση γνώσεων στην αποκατάσταση σύγχρονων και ιστορικών κτισµάτων και στην αρχιτεκτονική διάπλαση κτιρίων, µε τη διδασκαλία και την έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση για την επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αποκτούν τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες τεχνικών ειδικοτήτων, σε όλους τους τοµείς του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαµήνων οι σπουδές περιλαµβάνουν µαθήµατα θεωρητικής κατάρτισης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεµινάρια και επισκέψεις σε χώρους εφαρµογής. Στο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνονται µαθήµατα: - Γενικής υποδοµής, όπως: Μαθηµατικά, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Η/Υ, Τοπογραφία, στοιχεία Θερµοδυναµικής του Χώρου, Η/Μ και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις, Φωτοτεχνία - Ηχοτεχνία. - Ειδικής υποδοµής, όπως: Οικοδοµική, Στατική των κατασκευών, Τεχνολογία ∆οµικών Υλικών, Χριστιανική Τέχνη, Θεωρία και Ιστορία της Αποκατάστασης, Αποτυπώσεις. - Ειδικότητας, όπως: Ιστορία Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Αποκατάσταση Κτιρίων, Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Κτιρίων. Το τελευταίο εξάµηνο σπουδών περιλαµβάνει την Πρακτική Άσκηση στο επάγγελµα και εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Η Πτυχιακή Εργασία σκοπό έχει να εµβαθύνει ο σπουδαστής σε µια περιοχή του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος µε πειραµατική και συνθετική εργασία και µε την κατάλληλη βιβλιογραφική υποστήριξη, για να αναπτύσσονται οι προσωπικές ικανότητες µε τα ενδιαφέροντα του. Η Πρακτική Άσκηση είναι εποπτευόµενη, καθοδηγούµενη και αξιολογούµενη και υλοποιείται σε χώρους εργασίας, όπου γίνεται πρακτική εφαρµογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τα προηγούµενα εξάµηνα σπουδών, ενώ παράλληλα δίνεται η

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

14

δυνατότητα αναπτύξεως πρωτοβουλιών, επιλύσεως προβληµάτων και εξοικειώσεως µε την οµαδική εργασία. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Ιουλίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ

5. ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάµηνα. Κατά την διάρκεια των επτά (7)

πρώτων εξαµήνων οι σπουδές περιλαµβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης,

εργαστηριακές ασκήσεις, σεµινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το όγδοο

εξάµηνο περιλαµβάνει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κατά την διάρκεια του οποίου

µπορεί να πραγµατοποιείται και η άσκηση στο επάγγελµα.

Το πρόγραµµα σπουδών δοµείται µε βάση το φόρτο εργασίας (ΦΕ) του φοιτητή (750

ώρες ανά εξάµηνο). Για την επιτυχή παρακολούθηση κάθε µαθήµατος καθορίζεται η

διδακτέα ύλη και οι µορφές του διδακτικού έργου κατά τρόπο ώστε για κάθε ώρα

θεωρητικής διδασκαλίας ο φοιτητής να διαθέτει δύο ώρες επιπλέον για µελέτη, στην

οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος για τη µελέτη των ασκήσεων πράξης, καθώς και για

την προετοιµασία των εργαστηριακών ασκήσεων του οικείου µαθήµατος.

Για την ανάπτυξη του προγράµµατος ο ΦΕ ορίζεται σε κάθε µάθηµα, και ανάλογα µε την

φύση του µαθήµατος 1-3 φορές, για χρόνο θεωρητικής διδασκαλίας, 1-3 φορές για χρόνο

εργαστηριακής άσκησης και ίσος χρόνος για ασκήσεις πράξης ή αθροιστικά ανάλογα µε

την σύνθεση του µαθήµατος (Θεωρία + Εργαστήριο + Ασκήσεις Πράξης). Σε κάθε

µάθηµα του προγράµµατος σπουδών κατανέµεται ένας αριθµός ∆ιδακτικών Μονάδων

(∆Μ) του συστήµατος ECTS. Το σύνολο των ∆ιδακτικών Μονάδων των υποχρεωτικών

κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων κάθε εξαµήνου είναι τριάντα (30) και

κατανέµεται στα µαθήµατα αναλογικά προς το ΦΕ. Κάθε διδακτική µονάδα αντιστοιχεί

σε 25 ώρες τουλάχιστον ΦΕ. Στην πτυχιακή εργασία κατανέµονται 20 ∆Μ. Και στην

πρακτική άσκηση 10 ∆.Μ.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

15

Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρµογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό µέρος του

µαθήµατος, αλλά από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συµµετοχή των φοιτητών

καθ’ όλη την διάρκεια του εξαµήνου. Περιλαµβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις,

µελέτες περιπτώσεων (case studies), ατοµικές και οµαδικές εργασίες, ανάπτυξη ειδικών

θεµάτων από προσκεκληµένους εµπειρογνώµονες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις,

βιντεοπροβολές κ.λ.π. Η εργαστηριακή απασχόληση και απαιτούµενη σε αυτήν εργασία

προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε εργαστηρίου και τις οδηγίες του

διδάσκοντος.

Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή,

περιλαµβανοµένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της

ικανότητας επίλυσης προβληµάτων.

Για την λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραµµα σπουδών 40

µαθηµάτων, το οποίο περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής υποδοµής 30%, ειδικής υποδοµής

30%, ειδικότητας 30% και από 1-2 τουλάχιστον µαθήµατα ανά κατηγορία στα γνωστικά

αντικείµενα της Αρχιτεκτονικής κτιριακού έργου. Ειδική κατηγορία συνιστούν τα

µαθήµατα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών που

αναφέρονται στο γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος. Αυτή η κατηγορία των

µαθηµάτων είναι στο πρόγραµµα σπουδών της τάξης του 10% του συνόλου. Στο

πρόγραµµα σπουδών υπάρχουν και προαιρετικά µαθήµατα, που δηλώνονται ένα για κάθε

εξάµηνο.

Το πρόγραµµα σπουδών, δίνει στο φοιτητή τη δυνατότητα να δηλώνει µαθήµατα κατ’

επιλογήν υποχρεωτικά, σε ποσοστό 20-40%.

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, εξασφαλίζει την εµβάθυνση του τελειόφοιτου του

Τµήµατος, σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέµα εφαρµοσµένης έρευνας ή σε αντικείµενο που

έχει άµεση σχέση µε την ειδικότητα των σπουδών.

Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελµα διαρκεί έξι (6) ηµερολογιακούς µήνες. Είναι

καθοδηγούµενη και αξιολογούµενη και πραγµατοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και

άλλους συνεργαζόµενους φορείς, που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο του

Τµήµατος.

Στα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος περιλαµβάνονται µαθήµατα όπως:

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

16

α) Γενικής Υποδοµής : Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ι και ΙΙ, Ιστορία Αρχιτεκτονικού

Μνηµειακού Έργου Ι, Μαθηµατικά, Αναλυτική Γεωµετρία, Στοιχεία

Θερµοδυναµικής χώρου, Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, Αρχιτεκτονική

Αποτύπωση Μνηµειακού Έργου, κ.α.

β) Ειδικής Υποδοµής : Ιστορία Αρχιτεκτονικού Μνηµειακού Έργου ΙΙ, Θεωρία της

Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, Τεχνολογία των ∆οµικών Υλικών, Οικοδοµική Ι και

ΙΙ, Στατική Επάρκεια των Κατασκευών, κ.α.

γ) Ειδικότητας στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση: Οικοδοµική, Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι,

Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ, Ειδικά Κτίρια – Σχεδιασµός, Αρχιτεκτονική των

Εσωτερικών Χώρων, Αποκατάσταση Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων, Σύνταξη

Μελέτης Ανακαίνισης Αποκατάστασης Κτιριακού Έργου, Σύνταξη Μελέτης

Κτιριακού Έργου, Χρώµα κ.α. και

δ) ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών:

Κοινωνιολογία στην Αρχιτεκτονική, Πολιτική Οικονοµία, Μέτρα Ασφαλείας στα

∆οµικά Έργα, Αστικό Περιβάλλον, κ.α.

Τα παραπάνω µαθήµατα κρίνονται απαραίτητα για την εκπαίδευση των φοιτητών του

Τµήµατος, σε θέµατα Αρχιτεκτονικής των Κτιρίων, σχετικών µε την ειδικότητα.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Τίτλος Μαθήµατος Τύπος

Μαθ. Θεωρία Ασκ. Πράξης

Eργαστήριο

Σύνολ Α.Π.+Ε. Σύνολο

Υ Ω/Ε Φ.Ε. Ω/Ε Α. Πρ.

Ω/Ε Εργ.

Φ.Ε. Ω/Ε Φ.Ε. ∆.Μ.

1 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ι ΜΓΥ 2 6 - 5 5 7 11 7

2 Ιστορία Αρχιτεκτονικού Μνηµειακού Έργου Ι

ΜΕΥ 3 9 2 - 2 5 11 7

3 Μαθηµατικά ΜΓΥ 2 6 3 - 3 5 9 5,5

4 Στοιχεία Φυσικής ΜΓΥ 3 9 - 2 2 5 11 7

5 Κοινωνιολογία στην Αρχιτεκτονική

∆ΟΝΑ 2 6 - - - 2 6 3,5

Σύνολο

12 36 5 7 12 24 48 30

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

17

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Τίτλος Μαθήµατος Τύπος

Μαθ. Θεωρία Ασκ. Πράξης

Eργα στήριο

Σύνολο Α.Π.+Ε. Σύνολο

Υ Ω/Ε

Φ.Ε. Ω/Ε Α. Πρ.

Ω/Ε Εργ.

Φ.Ε. Ω/Ε Φ.Ε. ∆.Μ.

1 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΙΙ ΜΓΥ 2 6 - 5 5 7 11 7

2 Ιστορία Αρχιτεκτονικού

Μνηµειακού Έργου ΙΙ

ΜΕΥ 3 9 2 - 2 5 11 7

3 Τεχνολογία των ∆οµικών Υλικών

ΜΕΥ 2 6 - 2 2 4 8 5

4 Αναλυτική Γεωµετρία ΜΓΥ 2 6 2 - 2 4 8 5

5 Στοιχεία Θερµοδυναµικής Χώρου

ΜΓΥ 3 9 1 - 1 4 10 6

Σύνολο

12 36 5 7 12 24 48 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Τίτλος Μαθήµατος Τύπος

Μαθ. Θεωρία Ασκ. Πράξης

Eργα Σύνολο στήριο Α.Π.+Εργ. Σύνολο

Υ Ω/Ε Φ.Ε Ω/Ε Α. Πρ.

Ω/Ε Εργ.

Φ.Ε Ω/Ε Φ.Ε. ∆.Μ.

1 Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Μνηµειακού Έργου

ΜΓΥ 2 6 - 2 2 4 8 5

2 Στατική των Κατασκευών

ΜΕΥ 3 9 2 - 2 5 11 7

3 Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

ΜΓΥ 2 6 2 - 2 4 8 5

4 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

ΜΓΥ 2 6 2 - 2 4 8 5

5 Σχεδιασµός στο Επίπεδο µε Η/Υ

ΜΓΥ 1 3 - 2 2 3 5 3

6 Ηχοτεχνία – Φωτοτεχνία

ΜΕ 2 6 2 - 2 4 8 5

Σύνολο

12 36 8 4 12 24 48 30

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

18

∆’ ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Τίτλος Μαθήµατος Τύπος Μαθ.

Θεωρία Ασκ. Πράξης

Eργαστήριο

Σύνολο Α.Π.+Ερ Σύνολο

Υ Ω/Ε Φ.Ε Ω/Ε Α. Πρ.

Ω/Ε Εργ.

Φ.Ε Ω/Ε Φ.Ε. ∆.Μ.

1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι

ΜΕ 2 6 - 3 3 5 9 5,5

2 Κατασκευές από Οπλισµένο Σκυρόδεµα ή Χάλυβα

ΜΕΥ 3 9 2 - 2 5 11 7

3 Οικοδοµική Ι ΜΕΥ 2 6 - 2 2 4 8 5 4 Σχεδιασµός στο Χώρο

µε Η/Υ ΜΕΥ 1 3 - 3 3 4 6 4,5

5 Σύγχρονες Τεχνικές Αποτύπωσης

ΜΕΥ 2 6 2 - 2 4 8 5

6 Επιλογής Υποχρεωτικό από Οµάδα Β

∆ΟΝΑ 2 6 - - - 2 6 3

Σύνολο

12 36 4 8 12 24 48 30

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Τίτλος Μαθήµατος Τύπος Μαθ.

Θεωρία Ασκ. Πράξης

Eργα στήριο

Σύνολο Α.Π.+Ερ Σύνολο

Υ Ω/Ε Φ.Ε Ω/Ε Α. Πρ.

Ω/Ε Εργ.

Φ.Ε. Ω/Ε Φ.Ε. ∆.Μ.

1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ

ΜΕ 2 6 - 3 3 5 9 5,5

2 Οικοδοµική ΙΙ ΜΕΥ 2 6 - 2 2 4 8 4,5 3 Θεωρία της

Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής

ΜΕΥ 3 9 2 - 2 5 11 7

4 Αρχιτεκτονική των Εσωτερικών Χώρων

ΜΕΥ 2 6 2 - 2 4 8 4,5

5 Επιλογής Υποχρεωτικό από Οµάδα Α (Ε.Ε.)

ΜΕ 1 3 2 - 2 3 5 3

6 Ιστορία της Τέχνης

ΜΕΥ 3 9 - - - 3 9 5,5

Σύνολο

13 39 6 5 11 24 50 30

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

19

ΣΤ’ ΕΞΆΜΗΝΟ α/α Τίτλος Μαθήµατος Τύπος

Μαθ. Θεωρία Ασκ. Πράξης

Eργα στήριο

Σύνολο Α.Π.+Ε Σύνολο

Υ Ω/Ε Φ.Ε Ω/Ε Α.Πρ.

Ω/Ε Εργ. Φ.Ε

Ω/Ε Φ.Ε. ∆.Μ.

1 Κανόνες Κτιριολογίας και Πολεοδοµίας

ΜΕ 2 6 2 - 2 4 8 5

2 Ειδικά Κτίρια – Σχεδιασµός

ΜΕ 2 6 - 3 3 5 9 6

3 Ανάπλαση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων

ΜΕ 2 6 3 - 3 5 9 6

4 Αντισεισµική Προστασία των Κτιρίων

ΜΕΥ 2 6 2 - 2 4 8 6

5 Επιλογής Υποχρεωτικό από Οµάδα Β

∆ΟΝΑ 2 6 - - - 2 6 3

6 Ξένη Γλώσσα (Ορολογία)

∆ΟΝΑ 2 6 - 2 2 4 8 4

Σύνολο

12 36 7 5 12 24 48 30

Ζ’ ΕΞΆΜΗΝΟ α/α Τίτλος Μαθήµατος Τύπος

Μαθ. Θεωρία Ασκ. Πράξης

Eργα στήριο

Σύνολο Α.Π.+Ε Σύνολο

Υ Ω/Ε Φ.Ε

Ω/Ε Α. Πρ.

Ω/Ε Εργ.

Φ.Ε Ω/Ε Φ.Ε. ∆.Μ.

1 Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων

ΜΕ 2 6 - 2 2 4 8 5

2 Σύνταξη Μελέτης Ανακαίνισης – Αποκατάστασης Κτιριακού Έργου

ΜΕ 2 6 - 3 3 5 9 5,5

3 Σύνταξη Μελέτης Κτιριακού Έργου

ΜΕ 2 6 - 2 2 4 8 5

4 Προδιαγραφές – Προϋπολογισµός Έργου

ΜΕ 2 6 2 - 2 4 8 5

5 Οργάνωση Εργοταξίου

ΜΕ 2 6 2 - 2 4 8 5

6 Σεµινάριο Τελειοφοίτων

ΜΕ 3 9 - - - 3 9 4,5

Σύνολο

13 39 4 7 11 24 50 30

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

20

Η’ ΕΞΆΜΗΝΟ α/α Τίτλος Μαθήµατος

Υ Σύνολο Φ.Ε. ∆.Μ.

1 Πτυχιακή Εργασία 15 10 2 Εξάµηνη Πρακτική Άσκηση 35 20

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε.Ε. (ΟΜΑ∆Α Α) α/α Τίτλος Μαθήµατος Τύπος

Μαθ. Θεωρία Ασκ. Πράξης

Eργαστήριο

Σύνολο Α.Π.+Ερ Σύνολο

Ω/Ε Υ Φ.Ε

Ω/Ε. Α. Πρ.

Ω/Ε Εργ.

Φ.Ε Ω/Ε Φ.Ε. ∆.Μ.

1 Χρώµα 1 3 2 - 2 3 5 3

2 Φωτογραφία 1 3 2 - 2 3 5 3

3 Σχεδιασµός Αντικειµένου

1 3 2 - 2 3 5 3

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΟΜΑ∆Α Β) α/α Τίτλος Μαθήµατος Τύπος

Μαθ. Θεωρία Ασκ. Πράξης

Eργαστήριο

Σύνολο Α.Π.+Ερ. Σύνολο

Ω/Ε Υ

Φ.Ε Ω/Ε Α. Πρ.

Ω/Ε Εργ.

Φ.Ε Ω/Ε Φ.Ε. ∆.Μ.

1 Πολιτική Οικονοµία 2 6 - - 2 6 3

2 Μέτρα Ασφαλείας στα ∆οµικά Έργα

2 6 - - - 2 6 3

3 Οικοδοµική Νοµοθεσία

2 6 - - 2 6 3

4 Αστικό Περιβάλλον 2 6 - - - 2 6 3

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Τύπ. Θεωρία Σύνολο

α/α Τίτλος Μαθήµατος Μαθ. Υ Ω/Ε Φ.Ε ∆.Μ. 1 Ελεύθερο Σχέδιο Θεωρ 2 2 6 3 2 Περιβάλλον και Σχεδιασµός Θεωρ 2 2 6 3

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπ. Θεωρία Σύνολο α/α Τίτλος Μαθήµατος Μαθ. Υ Ω/Ε Φ.Ε ∆.Μ.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

21

1 Παραστατική Γεωµετρία – Στερεοµετρία Θεωρ 2 2 6 3 2 Γεωτεχνική Μηχανική στις Κατασκευές Θεωρ 2 2 6 3

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Τύπ. Θεωρία Σύνολο

α/α Τίτλος Μαθήµατος Μαθ. Υ Ω/Ε Φ.Ε ∆.Μ. 1 Ποιοτικός Έλεγχος των ∆οµικών Υλικών και Κατασκευών Θεωρ 2 2 6 3 2 Θέµατα Επιχειρησιακής Έρευνας για Αρχιτέκτονες Θεωρ 2 2 6 3

∆’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπ. Θεωρία Σύνολο α/α Τίτλος Μαθήµατος Μαθ. Υ Ω/Ε Φ.Ε ∆.Μ. 1 ∆οµική Προκατασκευή Θεωρ 2 2 6 3 2 Θεωρία και Κριτική των Αποκαταστάσεων Θεωρ 2 2 6 3

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπ. Θεωρία Σύνολο α/α Τίτλος Μαθήµατος Μαθ. Υ Ω/Ε Φ.Ε ∆.Μ. 1 Πυροπροστασία των Κατασκευών Θεωρ 2 2 6 3 2 Αρχιτεκτονική των Τεχνικών Έργων Θεωρ 2 2 6 3

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπ. Θεωρία Σύνολο α/α Τίτλος Μαθήµατος Μαθ. Υ Ω/Ε Φ.Ε ∆.Μ. 1 Επιχείρηση και Κοινωνία Θεωρ 2 2 6 3 2 Ειδικά Συστήµατα και Τεχνικές Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων Θεωρ 2 2 6 3

Επεξηγήσεις Μ.Γ.Υ: Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής Μ.Ε.Υ: Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής Μ.Ε: Μαθήµατα Ειδικότητας ∆.Ο.Ν.Α: Μαθ/τα ∆ιοίκησης Οικονοµίας Νοµοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών Ε.Ε: Ειδικής Ειδικότητας Μαθήµατα Υ: Υποχρεωτικά Υ/Ε.Υ: Υποχρεωτικά Επιλογής

Ω/Ε: Ώρες Εβδοµάδας Φ.Ε: Φόρτος Εργασίας Α.Πρ. Ασκήσεις Πράξης Ερ. Εργαστηριακές Ασκήσεις ∆.Μ: ∆ιδακτικές Μονάδες

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

22

7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ Ι

Εισαγωγή στις βασικές τεχνικές και µέσα σχεδίασης. Γραµµογραφία – κλίµακες

σχεδίασης – απλές γεωµετρικές κατασκευές. Στοιχεία Παραστατικής Γεωµετρίας.

Προβολές: παράλληλες προβολές, αξονοµετρικές προβολές. Οριζόντια τοµή (κάτοψη),

Εγκάρσια τοµή, Όψεις, Εσωτερικό και Εξωτερικό Αξονοµετρικό Σχέδιο Αρχιτεκτονικών

Έργων. Οργάνωση Σχεδίου, Τυποποίηση, Συµβολισµοί, ∆ιαστασιολόγηση. Ασκήσεις

Πράξης.

2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ι

Εισαγωγή στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Σύντοµη αναφορά στην Αιγυπτιακή

Αρχιτεκτονική και στην Αρχιτεκτονική στην ∆υτική Ασία ως τον 40 π.Χ. αιώνα.

Αρχιτεκτονική στον Ελληνικό χώρο κατά την προϊστορική εποχή (Μινωϊκή Κρήτη,

Μυκηναϊκή Ελλάδα) Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα από τον 60 π.Χ. αιώνα στον 40 αιώνα

και στην Ελληνιστική περίοδο. Ειδικής χρήσης κτίρια στην αρχαία Ελληνική

Αρχιτεκτονική. Ρωµαϊκή Αρχιτεκτονική. Ασκήσεις Πράξης.

3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Συναρτήσεις µίας µεταβλητής (ορισµός, γραφική παράσταση, όρια, συνέχεια).

∆ιαφορικός λογισµός (παράγωγος και διαφορικό συνάρτησης, φυσική και γεωµετρική

ερµηνεία της παραγώγου, εξίσωση εφαπτοµένης σε σηµείο καµπύλης, µέγιστα και

ελάχιστα συναρτήσεων, παράγωγοι ανώτερης τάξης Ολοκληρωτικός λογισµός (απλά

ολοκληρώµατα, υπολογισµός εµβαδών επιπέδων τόπων και όγκων στερεών εκ

περιστροφής, εφαρµογές). ∆ιαφορικές εξισώσεις (συνήθεις ∆.Ε., αρχικές συνθήκες 1ης

τάξης, γραµµικές ∆Ε µε σταθερούς συντελεστές). Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων και

εφαρµοσµένης Στατιστικής. Στοιχεία δειγµατοληψίας. Ασκήσεις Πράξης.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

23

Ηλεκτροτεχνία: Ηλεκτρικό φορτίο και ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρικό δυναµικό, ρεύµα,

αντίσταση, κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος, εναλλασσόµενα ρεύµατα, µαγνητικά

αποτελέσµατα ηλεκτρικού ρεύµατος (εν συντοµία), ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Απλές

εφαρµογές σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων. Βασικές αρχές της ακουστικής.

Ηχητικά κύµατα, ένταση, συµβολή κυµάτων. Ακουστική χώρων. Εφαρµογές στην

ηχοµόνωση κτιρίων. Φύση και διάδοση του φωτός, γεωµετρική οπτική, περίθλαση

φωτός, οπτικά όργανα, φωτισµός κτιρίων. Ασκήσεις Πράξης.

5. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Εξοικειώσει µε την επιστηµολογία (ορολογία, µεθοδολογία κ.λ.π.) των

ανθρωπογνωστικών επιστηµών που συµβάλλουν στο σχεδιασµό. Συνοπτική εισαγωγή

στις κύριες έννοιες, µεθόδους και έρευνες της Ανθρωποµετρίας, Εργονοµίας,

Ψυχολογίας, κοινωνικής Ψυχολογίας, Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας, Αστικής,

Κοινωνιολογίας και Σηµειολογίας και στην συµβολή τους στον Αρχιτεκτονικό

σχεδιασµό. Κατανόηση µέσα από χαρακτηριστικά παραδείγµατα των θεωριών της

Αρχιτεκτονικής που διαγράφονται κάτω από την επίδραση των επιστηµών της

Συµπεριφοράς- παραδείγµατα. Επισκόπηση των τάσεων της Αρχιτεκτονικής που

συνδέονται µε τις Επιστήµες της Σηµειωτικής- παρουσίαση χαρακτηριστικών

παραδειγµάτων. Η κοινωνική διάρθρωση του σύγχρονου αστικού χώρου και η κοινωνική

ένταξη του ατόµου στο δοµηµένο περιβάλλον.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΙΙ

Οριζόντια τοµή (κάτοψη), Εγκάρσια τοµή, Όψεις, Σύνθετες εφαρµογές, Αξονοµετρία

– σύγκριση αξονοµετρίας και προοπτικής, Εισαγωγή και αρχές του Προοπτικού Σχεδίου,

Σκιαγράφηση, Σχέδια λεπτοµερειών: αρχιτεκτονικά µέλη και διακοσµητικά στοιχεία,

τοιχοποιίες, πατώµατα, δάπεδα, ανοίγµατα, σκεπές – επικαλύψεις, Κλίµακες. Ασκήσεις

Πράξης.

2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΙ

Εισαγωγή στην Χριστιανική τέχνη και Αρχιτεκτονική. Χριστιανικά µνηµεία µέχρι το

312 µ.Χ. Η Αρχιτεκτονική από 312 µ.Χ. µέχρι τα χρόνια του Ιουστινιανού. Η

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

24

Αρχιτεκτονική στα χρόνια του Ιουστινιανού. Η Αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο. Ρωµανική

Αρχιτεκτονική 11ος και 12ος αιώνας στη ∆υτική Ευρώπη. Γοτθική Αρχιτεκτονική

(γενικότητες). Αρχιτεκτονική της Αναγεννήσεως (γενικότητες), Μπαρόκ, Ροκοκό στην

Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η επιστροφή στον Κλασικισµό (Νεοκλασικισµός

στην Ευρώπη). Η Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα.

Μοντέρνο κίνηµα της Αρχιτεκτονικής. Αρχιτεκτονική και οι θεωρίες της

αποκατάστασης. Ασκήσεις Πράξης.

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

∆οµή και µηχανικές ιδιότητες δοµικών υλικών. ∆οµικά µεταλλικά υλικά.

Συµπεριφορά δοµικών υλικών, θερµικές ιδιότητές των και µελών κατασκευής κτιρίων,

µέθοδοι προσδιορισµού, µετρήσεις, θερµοµονωτικά υλικά. Θερµικές και ακουστικές

απώλειες κτιρίου και παράµετροι αυτών. Χηµεία και τεχνολογία τσιµέντου και ασβέστη.

Προτυποποίηση σκυροδεµάτων και ανθεκτικότητα. Κονιάµατα και επιχρίσµατα.

Σχεδιασµός και ανάπτυξη προηγµένων υλικών. Εφαρµογές πολυµερικών υλικών και

βασικά στοιχεία σχεδιασµού τους. Σύνθετα και κεραµικά. Φθορά και προστασία δοµικών

υλικών. Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάβρωσης,

µορφολογία της διάβρωσης και µέθοδοι προστασίας. Έλεγχος διάβρωσης, µορφολογία

της διάβρωσης, επικαλύψεις, ανοδική και καθοδική προστασία. Πολύστρωτες

κατασκευές και εφαρµογές στην οικοδοµική. Εργαστηριακές Ασκήσεις.

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Σύστηµα συντεταγµένων (Άξονας των πραγµατικών αριθµών, συστήµατα

συντεταγµένων στο επίπεδο και το χώρο, πολικές συντεταγµένες). Εξίσωση ευθείας

(Εξισώσεις ευθείας στο επίπεδο και στο χώρο, δέσµες ευθειών, σχετικές θέσεις δύο

ευθειών στο χώρο, γραφική επίλυση γραµµικών συστηµάτων και ανισώσεων, γραµµικός

προγραµµατισµός: η γεωµετρική µέθοδος, απόσταση σηµείου από ευθεία, εξισώσεις

διχοτόµων γωνίας δύο ευθειών, εφαρµογές). Εξίσωση επιπέδου, τοµή ευθείας και

επιπέδου, συνθήκες παραλληλίας και τοµής δύο επιπέδων, εφαρµογές.

Κωνικές τοµές (Εξισώσεις κύκλου, έλλειψης, υπερβολής, παραβολής, γενική εξίσωση

καµπύλων β’ βαθµού, εξίσωση εφαπτοµένης σε σηµείο κωνικής). Ασκήσεις Πράξης.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

25

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ

Ατµοσφαιρικός αέρας. Θερµοκρασία ξηρού – υγρού θερµοµέτρου. Υγρασία χώρου.

Συνθήκες ανέσεως χώρου. Μετάδοση θερµότητας (Αγωγή –Μεταφορά – Ακτινοβολία).

Θερµική ροή δια µέσου τοιχώµατος. Φυσικά χαρακτηριστικά της ηλιακής ακτινοβολίας.

Θερµικά φορτία από τον ήλιο: διαµέσου των στεγών, διαµέσου των τοίχων, διαµέσου

των υαλοπινάκων (φαινόµενο θερµοκηπίου). Στοιχεία εκ της ροής των ρευστών.

Εξίσωση Bernoulli. Κατανοµή της ταχύτητας – Μέση ταχύτης. Υπολογισµός της

παροχής του ρευστού. Πτώση πιέσεως – Μανοµετρικό σε αγωγούς νερού. Απώλειες

πιέσεως σε κυκλικούς αεραγωγούς. Απώλειες πιέσεως σε τετράγωνους αεραγωγούς. Ο

Ψυχροµετρικός χάρτης. Ασκήσεις Πράξης.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αρχιτεκτονικά σκαριφήµατα και περιγραφικές αναφορές µε παράλληλη τήρηση

ηµερολογίου αποτύπωσης. Μεταφορά σε πλήρη σειρά σχεδίων και µετρικών αναλογιών

και διαστάσεων, µε παράλληλη ανάλυση των κατασκευαστικών µεθόδων. Απόδοση των

δοµικών υλικών µε σχεδιαστικούς τρόπους. Προσέγγιση της ευκρίνειας των δεδοµένων

µε µετρικές κλίµακες σε αναλογία ακόµα και 1 : 1. Σχέδια χρονολογικών φάσεων τα

οποία θα µας πληροφορούν για πιθανές µεταγενέστερες επεµβάσεις ή προσθήκες.

Προσέγγιση και αναγνώριση της ιστορικής µορφής του µνηµείου µε πλήρη φωτογραφική

τεκµηρίωση. Η πλαστική αναπαράσταση µε την κατασκευή µακέτας του µνηµείου ή

τµηµάτων του. Ασκήσεις Πράξης.

2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Βασικές αρχές της µηχανικής. Εσωτερικές δυνάµεις, τάσεις, παραµορφώσεις.

Μόρφωση ισοστατικών και υπερστατικών φορέων, διαγράµµατα ροπών, διατµητικών και

αξονικών δυνάµεων. Απλοί ισοστατικοί φορείς. ∆ικτυώµατα. ∆ιαγράµµατα εντατικών

µεγεθών σε ισοστατικά πλαίσια για κατακόρυφα και πλάγια φορτία. Υπερστατικοί

φορείς, Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων. Μέθοδος Cross. Εφαρµογές της

µεθόδου Cross. Ασκήσεις Πράξης.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

26

3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επιθυµητές συνθήκες χώρου, συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος, θερµική

αγωγιµότης τοιχωµάτων, ηλιακή ακτινοβολία, πρόσθετα θερµικά φορτία (άτοµα,

φωτισµός, ηλεκτρικές συσκευές), θερµικό φορτίο αερισµού, συνολικό θερµικό φορτίο

χώρου. Επιλογή θερµαντικών σωµάτων και Fau Coils. ∆ίκτυο σωλήνων (διατοµές –

παθητικές αντιστάσεις), κυκλοφορητής νερού, λέβης, καυστήρας, καπνοδόχος, δεξαµενή

πετρελαίου, λεβητοστάσιο (κανονισµοί), ψυκτικό µηχάνηµα και αντλία θερµότητος.

Αεραγωγοί, στόµια αέρος, θόρυβος, µονώσεις. Αυτονοµία (θερµοστάτες, ηλεκτροβάνες,

θερµιδοµετρητές. Εξοικονόµηση ενέργειας στον κλιµατισµό. Υδραυλικές εγκαταστάσεις

– Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις. Ασκήσεις Πράξης.

4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Γενικά περί ηλεκτρολογίας, Κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος, Εναλλασσόµενα

ρεύµατα, Επαγωγή, Ηλεκτροµαγνητική θεωρία. Βασικές έννοιες των Εσωτερικών

Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Αγωγοί Ε.Η.Ε. και χρήσεις τους, Σωλήνες

Ε.Η.Ε., Ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής, Ρευµατοδότες, Ρευµατολήπτες, διακόπτες,

εξαρτήµατα, εγκατάσταση φωτισµού, συσκευών, εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως κτιρίων,

γειώσεις, αντιπληξιακή προστασία (ρελαί διαφυγής), αλεξικέραυνο, περιεχόµενα µελέτης

Ε.Η.Ε., σχεδίαση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα κτίρια. Ασκήσεις Πράξης.

5. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕ Η/Υ

Εισαγωγή – Βασικές αρχές λειτουργίας Η/Υ. Το περιβάλλον εργασίας. Εισαγωγή

συντεταγµένων και αποστάσεων. Όρια σχεδίου. Μορφή µονάδων. ∆ιαχείριση αρχείων

σχεδίου. Επιλογές Snap, Grid, Ortho. Επιλογές αντικειµένων σχεδίασης. Χαρακτηριστικά

σηµεία αντικειµένων. ∆ιαχείριση οθόνης. Βασικές εντολές διόρθωσης. Λαβές

αντικειµένων (Grips). Σύνθετα αντικείµενα σχεδίασης. Προσθέτοντας κείµενο στα

σχέδια. ∆ιαγραµµίσεις (Bhatch). Blocks. ∆ιαστάσεις. Μέτρηση µηκών και εµβαδών.

Εκτύπωση. Ασκήσεις Πράξης.

6. ΗΧΟΤΕΧΝΙΑ – ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ

Ηχοτεχνία: Θεµελιώδεις αρχές. Ο άνθρωπος και ο ήχος. Χρήση οργάνων.

Βαθµονόµηση, σφάλµατα. ∆ιάδοση του ήχου. Συµπεριφορά του ήχου σε κλειστούς

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

27

χώρους. Ηχοαπορρόφηση, ηχοανάκλαση, διάχυση, ηχοαπορροφητικά υλικά, χρόνος

αντήχησης. Ηχοµόνωση. Νόµος της µάζας, µονά και διπλά χωρίσµατα, σύνθετα

χωρίσµατα, δείκτες ηχοµόνωσης, πλευρικές µεταδόσεις, κτυπογενείς θόρυβοι, µετρήσεις

ηχοµόνωσης. Ακουστικά κριτήρια. Leq, στατικοί δείκτες, καµπύλες NR, NC,

κυκλοφοριακός θόρυβος. Θόρυβος και δονήσεις µηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Φωτοτεχνία: Εισαγωγή στον φωτισµό στο εσωτερικό και εξωτερικό του κτιρίου.

Φωτεινή ροή και φωτεινή ένταση. Ένταση φωτισµού. Λαµπρότητα και φωτεινή

εκποµπή. Φωτόµετρα. Λαµπτήρες και φωτιστικά σώµατα. Είδη λαµπτήρων. Φυσικός

φωτισµός. Ηµερήσιο και ηλιακό φως. Φωτισµός και κτίρια. Απαιτήσεις φωτισµού.

Κώδικας IES. Απαιτήσεις φωτισµού σε ειδικά κτίρια π.χ. σχολεία, γραφεία, εργοστάσια,

µουσεία κ.λπ. Ασκήσεις Πράξης.

∆΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ι Εισαγωγή στις έννοιες της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης και τις µεθόδους του

Αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Προσέγγιση της συνθετικής διαδικασίας: σύλληψη,

διερεύνηση, διατύπωση, επεξεργασία, οριστικοποίηση, παρουσίαση πρότασης. Αναφορά

στις επιµέρους έννοιες και σύµβολα του χώρου όπως π.χ. συµµετρία-ασυµµετρία,

εσωστρέφεια-εξωστρέφεια, διαφάνεια-αδιαφάνεια, δυναµικότητα - στατικότητα, κενό-

πλήρες, δηµόσιο-ιδιωτικό, ατοµικό-συλλογικό, κτισµένος-ελεύθερος χώρος, αλλά και

συντελεστής δόµησης, ποσοστό κάλυψης, συντελεστής όγκου κ.λπ. Η σχέση των όγκων

µεταξύ τους, αλλά και η ένταξη του συνολικού όγκου στο ευρύτερο περιβάλλον. Η

αναλογία των µεγεθών των επιµέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων και η σηµασία τους

στην τελική απόδοση της µορφής του έργου. Η διαχείριση του χώρου γενικά και η

σηµασία της εργονοµίας σε συνδυασµό µε τη λειτουργική και µορφολογική απόδοση του

Αρχιτεκτονικού έργου. Ασκήσεις Πράξης.

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ Η΄ ΧΑΛΥΒΑ Α) Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα: Φορτία, δράσεις, εντάσεις. Υλικά,

σκυρόδεµα, χάλυβας. Οριακή κατάσταση αστοχίας σε κάµψη. Οριακή κατάσταση

αστοχίας σε µονοαξονική και διαξονική φόρτιση. Τέµνουσες αντοχής σχεδιασµού.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

28

Κανονισµοί – Κατασκευαστικές διατάξεις. Β) Σιδηρές κατασκευές: Βασικές αρχές,

ιδιότητες του χάλυβα στις κατασκευές. Υπολογισµός δικτυωµάτων. Ανάλυση και

διαστασιολόγιση πλαισίων. Μέσα συνδέσεων. Κοχλιώσεις, συγκολλήσεις. Κανονισµοί –

Κατασκευαστικές διατάξεις. Ασκήσεις Πράξης.

3. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Ι Στοιχεία Φερόντων Οργανισµών (Φ.Ο.). Τύποι θεµελίωσης. Επιλογή του τύπου

θεµελίωσης. Φέροντες Οργανισµοί. Συγκρότηση των Φ.Ο. κτιρίων και τρόποι

διαµόρφωσης αυτών. Υλικά κατασκευής Φ.Ο. Παράγοντες που επηρεάζουν τον τύπο του

χρησιµοποιούµενου Φέροντος Οργανισµού. Τύπος και χρήση του κτιρίου. ∆ιαµόρφωση

και δόµηση των στοιχείων πληρώσεως. Τοιχοποιία. Επιχρίσµατα. Κουφώµατα. ∆άπεδα.

Κλίµακες. Στέγες. Εγκαταστάσεις υδραυλικές, αποχετευτικές, ηλεκτροµηχανολογικές.

Σύνθεση των στοιχείων Φ.Ο. πληρώσεως, τελειώµατος και εγκαταστάσεων στα κτίρια.

Ασκήσεις Πράξης.

4. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕ Η/Υ Αξονοµετρική προβολή. Πάχος (Thickness) και ανύψωση (Elevation)

δισδιάστατων γραµµών. Απόκρυψη γραµµών (Hide). Συστήµατα συντεταγµένων (UCS).

Χωρισµός της οθόνης σε παράθυρα απόψεων (Viewports). Τρισδιάστατες γραµµές και

επιφάνειες (SURFACES). Στερεά σώµατα (SOLIDS). Εντολές επεξεργασίας

τρισδιάστατων αντικειµένων. Προοπτική άποψη του σχεδίου (Dview). ∆ιαφάνειες,

αυτοµατοποίηση εργασιών (Script). Χώρος χαρτιού (PAPER SPACE). Φωτορεαλισµός

(RENDER). Ασκήσεις Πράξης.

5. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Σύγχρονα ψηφιακά όργανα αποτύπωσης και λειτουργία αυτών. Πολυγεωµετρία,

Μικροδίκτυα, Ταχύµετρα. Αποτυπώσεις όψεων µε ταχυµετρικές µεθόδους.

Φωτογραµετρικές αποτυπώσεις, Μεθοδολογία. Ψηφιακά ταχύµετρα. Μέτρηση γωνιών

και αποστάσεων. Ολοκληρωµένη αποτύπωση όψεων. Επεξεργασία εικόνας-

Φωτογραµετρική αποτύπωση. Μεταφορά ψηφιακών δεδοµένων από όργανα σε Η/Υ.

Επεξεργασία και απόδοση στοιχείων. Σχεδίαση µε αυτόµατους σχεδιαστές. Ασκήσεις

Πράξης.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

29

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΜΑ∆Α Β

6.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το παρόν µάθηµα χωρίζεται στις κάτωθι ενότητες: (1) Βασικές έννοιες (Ανάγκες-

αγαθά-πόροι-πρόβληµα επιλογής-οικονοµικό σύστηµα-ρόλος του κράτους) (2) Αγορά–

Τιµές–Ισορροπία (Ζήτηση αγαθών-προσφορά-ισορροπία τιµών). Αµοιβές–Εισόδηµα–

Απασχόληση (Αµοιβές συντελεστών παραγωγής- εισόδηµα και διανοµή του-

απασχόληση) (3) ∆ηµόσια Οικονοµία–Οικονοµική Ανάπτυξη– ∆ιεθνής Οικονοµική–

Χρήµα–Πληθωρισµός (∆ηµόσια οικονοµική-οικονοµική ανάπτυξης-διακυµάνσεις-

διεθνείς οικονοµική – χρήµα - πληθωρισµός) (4) Οικονοµική Περιβάλλοντος.

6.2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια που κατά καιρούς µε Νόµους

και Προεδρικά ∆ιατάγµατα βελτιώθηκαν και συγκεκριµενοποιήθηκαν, αφορούν στην

περίπτωση των ∆οµικών Έργων επιµέρους κατηγορίες ασφαλιστικών µέτρων σε

αντιστοιχία µε την εξέλιξη των εργασιών που είναι: Κατεδαφίσεις, Εκσκαφές, Σκάλες,

∆ιάδροµοι κυκλοφορίας, Ικριώµατα (σκαλωσιές), Ανοίγµατα τοίχου ή δαπέδου,

∆ιακίνηση υλικού, Εργοταξιακά µηχανήµατα – Ανυψωτικά, Ατοµικά µέσα προστασίας,

Υγιεινή – Εστίαση – Πρώτες βοήθειες. Ασκήσεις Πράξης.

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙ Εισαγωγή στο φάσµα των προβληµάτων της οργάνωσης του χώρου, της

Αρχιτεκτονικής επικοινωνίας και τις παραµέτρους που υπεισέρχονται στον σύγχρονο

σχεδιαστικό προβληµατισµό. Εξακρίβωση του µεγέθους, του χαρακτήρα και της

οργάνωσης των Αρχιτεκτονικών και Πολεοδοµικών στοιχείων. Τα υλικά και η

κατασκευή ως στοιχεία ολοκληρωµένης διατύπωσης της µορφής. Μεταφορά

κτιριολογικών προγραµµάτων χαµηλής πολυπλοκότητας σε συνθετική πρόταση.

Οργάνωση της ίδιας της συνθετικής πρότασης, η ποιότητα της οποίας θα συναρτάται µε

το βαθµό επεξεργασίας και ενσωµάτωσης σ’ αυτήν βασικών παραµέτρων για τον

Αρχιτεκτονικό Σχεδιασµό. Ασκήσεις Πράξης.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

30

2. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΙΙ Οικοδοµική ανάλυση ιστορικού κτιρίου µικρής ή µεγάλης κλίµακας. Το δοµικό

σύστηµα. Εξωτερικό περίβληµα. Κατώτερο πάτωµα, εξωτερικοί τοίχοι και στέγασης.

Πατώµατα, ∆ιαχωριστικοί τοίχοι. Υλικά δοµής: Φυσικοί λίθοι, Συγκολλητικά υλικά,

Αδρανή υλικά, Κονιάµατα, Σκυροκονιάµατα, Τεχνητοί λίθοι, Ξύλο, Μέταλλο, Ύαλος.

Οικοδοµική, Θεµελιώσεις, Τοιχοποιίες, Επιχρίσµατα, Κουφώµατα ξύλινα, Κουφώµατα

µεταλλικά, Πατώµατα, Κλίµακες. Σιδηρές και Σιδηρουργικές κατασκευές. Στέγες

ξύλινες. Στέγες µεταλλικές. Υδραυλικές και Μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Γενικά περί χρωµατισµών. Ασκήσεις Πράξης.

3. ΘΕΩΡΙΑ TΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Τυπολογία και ιστορικότητα της νεοτέρας Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στον

Ελλαδικό χώρο. Τυπολογία – Μοντέλα και επηρεασµός από τον δυτικό νεοκλασικισµό

και την Αρχιτεκτονική της Ανατολής. Με την παραδοχή ότι ο ανθρώπινος οικισµός,

αποτελεί µέρος του τοπίου, ανθρωπογενούς ή µη, που είναι αντικείµενο µελέτης της

γεωγραφίας, η Αρχιτεκτονική δεν διαχωρίζεται από τους φυσικούς παράγοντες που

διαµορφώνουν το χώρο, δηλαδή την τοπογραφία και το κλίµα. Στον Ελλαδικό χώρο ο

καθορισµός µεγάλων γεωγραφικών ενοτήτων για την µελέτη της ιστορικότητας της

τυπολογίας των οικισµών µε τους τύπους παραδοσιακής κατοικίας και την αντίστοιχη

διάδοσή τους στο χώρο, επιχειρείται µε τα γεωγραφικά διαµερίσµατα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ-ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ-ΕΠΤΑΝΗΣΑ. ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ-ΚΡΗΤΗ.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (∆υτική). ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (Ανατολική)-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (∆υτική). ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (Ανατολική)-ΘΡΑΚΗ.

Παραδείγµατα διερεύνησης.

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Στοιχεία εσωτερικού περιβάλλοντος . Ολοκληρωµένο εσωτερικό περιβάλλον.

Ανθρωποµετρικά µεγέθη. Λειτουργικά διαγράµµατα. Εσωτερικοί χώροι σε ειδικά κτίρια.

Σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις σε διατηρητέα κτίρια. Ένταξη ηλεκτροµηχανολογικών

εγκαταστάσεων . Υλικά επιφανειών. Χρώµατα (βαφές). Επίπλωση εσωτερικών χώρων.

Υλικά επίπλων. Βιοµηχανικό σχέδιο. Προοπτικό εσωτερικών χώρων. Τεχνικά σχέδια

εσωτερικών χώρων. Μακέτα. Παρουσίαση µελετών. Παραδείγµατα διερεύνησης.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

31

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΜΑ∆Α Α

5.1 ΧΡΩΜΑ

Προέλευση χρωµάτων. Χρωµατικός κύκλος. Οι οικογένειες χρωµάτων. Βασικά-

συµπληρωµατικά-ουδέτερα. Ψυχρά-θερµά. Αντιθέσεις χρωµάτων. Χρώµα και χρωµατική

αίσθηση. Οργάνωση του χρώµατος. Αρµονικές σχέσεις των χρωµάτων. ∆υναµική του

χρώµατος. Ποιότητα των χρωµάτων. Αναλυτική χρωµατική µέθοδος. Τόνος του

χρώµατος. Γαιώδη και µεταλλικά. Παράγωγα χρώµατα. Συνθετική σχέση των χρωµάτων.

Χρώµα και χρωµατική αίσθηση. Οργάνωση του χρώµατος. Χρωµατική όραση. Φυσική

του χρώµατος. Το χρώµα στην αρχιτεκτονική έκφραση. Ψυχολογική σηµασία του

χρώµατος. Εφαρµογές χρωµατικές στην Αρχιτεκτονική. Ασκήσεις Πράξης.

5.2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τύποι φωτογραφικών µηχανών, ρυθµίσεις, παρελκυόµενα φωτογραφικών µηχανών.

Τύπος φιλµ. Καδράρισµα, γωνία λήψης, προοπτική. Εµφάνιση. Χρήση του φωτός και

του φλας. Συνδυασµός φωτογραφίας και προοπτικής απεικόνισης. Ένταξη προοπτικού

αναπτύγµατος σε φωτογραφία. Ανακατασκευή όψης ή κάτοψης από φωτογραφία.

Εφαρµογές της φωτογραφίας στην επιστηµονική έρευνα της Αρχιτεκτονικής.

Αεροφωτογραφία. Ασκήσεις Πράξης.

5.3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Τα αντικείµενα, κινητά ή σταθερά, προς χρήση των ενοίκων στον κατοικήσιµο

χώρο, είναι αποτέλεσµα συνδυασµού σχεδίου – παραγωγικού συστήµατος – προϊόντος –

καταναλωτή. Αυτά αποτελούν το σύνολο των σχέσεων, που καθορίζει τους τρόπους,

αντιφατικούς τις περισσότερες φορές, που αντανακλώνται στο κοινωνικό σύστηµα των

αναγκών. Ο σχεδιασµός ακολουθεί ανταγωνιστικά τις σχέσεις προσφοράς και ζήτησης

των αντικειµένων σταθερών ή κινητών της επίπλωσης των χώρων. ∆ιεύρυνση των

ιστορικών µεταβολών της διαµόρφωσής τους. Σχεδιασµός των αντικειµένων µε στοιχεία

ορθολογικά ανθρωποµετρίας και εργονοµίας. Ανάλυση του τρόπου και σύνθεσης των

υλικών κατασκευής του αντικειµένου για να καταστεί προϊόν ανταγωνίσιµο στο

κοινωνικό σύστηµα των αναγκών. Ασκήσεις Πράξης.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

32

6. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Συστηµατική θεώρηση της ιστορίας της τέχνης από την προϊστορική εποχή ως τα

ρωµαϊκά χρόνια. Παλαιοχριστιανική, µεσοβυζαντινή, υστεροβυζαντινή, µεταβυζαντινή

τέχνη και νεοελληνικός διαφωτισµός. Η δυτική τέχνη από τον 11ο έως τον 19ο αιώνα και

στοιχεία της νεοελληνικής παραδοσιακής τέχνης. Η τέχνη στον 19ο και 20ο αιώνα. Σαν

αποτέλεσµα των παραπάνω γνώσεων και στόχων επιχειρείται ο προβληµατισµός των

σπουδαστών, από τη µια στα κοινά µορφολογικά χαρακτηριστικά που εµφανίζονται όχι

µόνο στην ζωγραφική, και την γλυπτική, αλλά και στην Αρχιτεκτονική, την ενδυµασία,

τα έπιπλα, τη µουσική κ.λπ., µέσα στο πλαίσιο µίας τεχνοτροπίας και από την άλλη, στη

σχέση της κοινωνικής πραγµατικότητας και του βαθµού συµµετοχής της στην παραγωγή

πολιτιστικών προϊόντων. Η διεξαγωγή του µαθήµατος περιλαµβάνει: Ασκήσεις Πράξης,

Προβολή της Ιστορίας της Τέχνης κ.λ.π. Μέθοδοι έρευνας.

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ Αναφορά στους µηχανισµούς οργάνωσης του χώρου. ∆εοντολογία και κώδικες που

διέπουν το σύνολο του φάσµατος των κατασκευών στο χώρο. Αρχιτεκτονικά στερεότυπα

και κατοικία. Υπερβάσεις των συµβατικών διακρίσεων και προτύπων στον σχεδιασµό. Ο

καταλυτικός ρόλος του µελετητή. Ένταξη στο περιβάλλον και σχέσεις µονάδας –

συνόλου. Σχέση ∆ηµόσιων – Ιδιωτικών χώρων, κλειστών – υπαίθριων, τυποποίηση,

επανάληψη, διαφοροποίηση, Λειτουργικές – Κατασκευαστικές ζώνες. Παρατήρηση,

καταγραφή και αξιολόγηση των αντικειµένων καθηµερινής χρήσης και των χώρων που

ορίζονται στην κατοικία. Η οργάνωση και η µορφή του χώρου µε βάση τις ανάγκες του

συγκεκριµένου χρήστη. Βιοκλιµατική προσέγγιση στην Αρχιτεκτονική. Μέσα από µία ή

περισσότερες ασκήσεις πράξης αρχιτεκτονικής σύνθεσης, µικρής ή µεγάλης

πολυπλοκότητας, επιχειρείται η ανίχνευση και η αναίρεση της αλληλουχίας των

εννοιολογικών ενοτήτων όπως: Αρχιτεκτονική – Πολεοδοµία – Αρχιτεκτονική

Εσωτερικών Χώρων, Μορφή – Λειτουργία – Τεχνολογία κατασκευής, Παραδοσιακή –

Σύγχρονη – Πρωτοποριακή Αρχιτεκτονική, Φυσικό - Ανθρωπογενές περιβάλλον κ.λπ.

2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

33

Κτιριολογία σε µεγάλη κατασκευαστική κλίµακα. Εφαρµοσµένη αναλυτική θεώρηση

της Αρχιτεκτονικής σύνθεσης στα ειδικά κτίρια. ∆ιεύρυνση των σχέσεων, των βασικών

παραγόντων της ‘‘λειτουργίας’’, ‘‘κατασκευής’’ και ‘‘µορφής’’ µε έµφανση στη

‘‘µορφή’’. ∆ιεύρυνση των σχέσεων εξωτερικής µορφολογίας και εσωτερικού χώρου στο

ειδικό κτίριο για την αποκάλυψη των γεωµετρικών-αισθητικών δεσµεύσεων. Έννοια των

ειδικών κτιρίων. Νοσοκοµεία, τουριστικές Εγκαταστάσεις, κτίρια γραφείων,

βιοµηχανικά κτίρια, αθλητικά κτίρια, ναοί, κτίρια αεροδροµίου, µουσεία, κτίρια θεάτρου,

συναυλιών κλπ, εκπαιδευτικά κτίρια. . Υψηλά κτίρια . Υπόγεια κτίρια. Κτίρια σε ειδικά

περιβάλλοντα . ∆ιατηρητέα κτίρια.

3. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ Γενικά: Αντικείµενο και στόχοι των επεµβάσεων για την αποκατάσταση –

επανάχρηση των ιστορικών συνόλων. Θεσµικό πλαίσιο και πολιτική προστασίας.

∆ιεθνής Χάρτα για την προστασία των ιστορικών πόλεων. Η τεχνική της µελέτης:

Α) Αναλυτική διαδικασία: Αναγνώριση της υπάρχουσας κατάστασης, Γενικά

χαρακτηριστικά του χώρου, Τυπολογικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά του χώρου,

Τυπολογία και µορφολογία του χώρου, Ανάλυση δεδοµένων – διάγνωση προβληµάτων –

δυνατότητες παρέµβασης Β) Συνθετική διαδικασία: (Σύνταξη στοιχείων προστασίας),

Αξιολόγηση και βαθµός προστασίας των κτισµάτων, Ρυµοτοµικό Σχέδιο, Ειδικός

Πολεοδοµικός Κανονισµός, Αρχιτεκτονικές επεµβάσεις, Πολεοδοµικές επεµβάσεις.

Ασκήσεις Πράξης.

4. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σεισµοί, σεισµικές δονήσεις κατασκευών. Βασικές αρχές αντισεισµικής ανάλυσης

των κατασκευών. Επίδραση των σεισµικών δονήσεων σε διαφορετικούς τύπους κτιρίων.

∆ιαφραγµατική λειτουργία σε κανονικά κτίρια. Τυπικές περιπτώσεις βλαβών στα κτίρια

λόγω σεισµού. Προσωρινές Υποστυλώσεις - Υποθεµελιώσεις. Εισαγωγή στις

τεχνολογίες και εφαρµογές επισκευών φερόντων οργανισµών στα κτίρια. Αντισεισµικός

Κανονισµός. Ασκήσεις Πράξης.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

34

5. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΜΑ∆Α Β

5.1 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Πολεοδοµικός Κανονισµός καθορίζει τους ειδικούς όρους δόµησης, τους

κοινόχρηστους και δοµήσιµους χώρους και τις επιτρεπόµενες χρήσεις σε κάθε τµήµα ή

ζώνη ενός οικισµού ή µιας πόλης που έχει εγκεκριµένο σχέδιο ρυµοτοµικού

διαγράµµατος. Ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός ρυθµίζει τις κατασκευές των δοµικών

έργων στο σύνολο τους και στα επί µέρους στοιχεία τους, έτσι ώστε, να εξυπηρετήσουν

την χρήση νια την οποία προορίζονται και ικανοποιούν τις απαιτήσεις για βελτίωση της

άνεσης, της υγείας των ενοίκων και περιοίκων. Τη βελτίωση της ποιότητας, της

ασφάλειας, της αντοχής, της αισθητικής και λειτουργίας των κτιρίων. Ασκήσεις Πράξης.

5.2 ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το µέλλον του αστικού περιβάλλοντος. Πόλη και αστικοποίηση. Το αστικό

περιβάλλον. Τα βαθύτερα αίτια της αστικής υποβάθµισης. Στόχοι για την βελτίωση του

αστικού περιβάλλοντος. Ανασταλτικοί παράγοντες για την αποτελεσµατική

περιβαλλοντική διαχείριση. Κατευθυντήριες αρχές για την βελτίωση του αστικού

περιβάλλοντος και πεδία δράσης: Πολεοδοµία. Αστικές συγκοινωνίες. Προστασία και

προβολή ιστορικής κληρονοµιάς. Προστασία και προβολή φυσικού περιβάλλοντος µέσα

στις πόλεις, κωµοπόλεις και οικισµούς. ∆ιαχείριση των υδάτων. Αστική Βιοµηχανία.

∆ιαχείριση της ενέργειας στις αστικές περιοχές. Αστικά προβλήµατα. Σύνθεση =

Πολεοδοµικός σχεδιασµός.

6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ)

Είναι η γνώση της τεχνικής έκφρασης σε ξένη γλώσσα, ώστε να γίνονται

µαθήµατα ειδικότητας κατά περίπτωση στην Αγγλική ή Ιταλική κατά προτεραιότητα των

άλλων γλωσσών.

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εισαγωγή: Ορισµοί, θεµελιώδεις έννοιες, διεθνείς οργανισµοί, και διεθνείς

συµβάσεις. Μέθοδοι σωστικών επεµβάσεων και παράµετροι που καθορίζουν την τελική

επιλογή της µεθόδου. Στατικές δοµικές επεµβάσεις και ενισχύσεις. Επανάχρηση και

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

35

σύγχρονη λειτουργική απόδοση στην σύνθεση του εσωτερικού χώρου των διατηρητέων

κτιρίων. Ζητήµατα που προκύπτουν στις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης ή και προσθήκης

σε διατηρητέο κτίριο και τρόποι αντιµετώπισής τους.

Η τεχνική της µελέτης αποκατάστασης:

Α) Αναλυτική διαδικασία: Ιστορική αρχιτεκτονική, φωτογραφική και σχεδιαστική

τεκµηρίωση, Οικοδοµική έρευνα, Αναγνώριση των οικοδοµικών φάσεων του µνηµείου,

ερευνητικές εργασίες, καταγραφή βλαβών-παθολογία.

Β) Συνθετική διαδικασία: Μελέτη επισκευής και στερέωσης, Προτάσεις αρχιτεκτονικής-

µορφολογικής αποκατάστασης, Μελέτη προσαρµογής του µνηµείου σε νέα χρήση,

Μελέτη των εγκαταστάσεων, προϋπολογισµός και χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του

έργου.

2. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα κτίρια που έχουν βλάβες πρέπει να εξεταστούν µε κριτήρια τεχνικά, οικονοµικά

και κοινωνικά. Να αποφασιστεί η συµφέρουσα λύση της επισκευής ή της

ανακατασκευής. Επιλογή µεθόδου επισκευής. Επιλογή επισκευών στους Φέροντες

Οργανισµούς, στα στοιχεία πληρώσεως, τοιχώµατα κ.λπ. Επιλογές ανακατασκευών και

επισκευών στα αρχιτεκτονικά στοιχεία τελειώµατος. Επισκευές ή ανακατασκευές των

στεγών, οροφών, δαπέδων, µονώσεων. Αποκατάσταση ρωγµών, τσιµεντενέσεις.

Εγκαταστάσεις-ανακατασκευές. Αποκατάσταση των όψεων. Τεχνική περιγραφή.

Προϋπολογισµός έργου. Ασκήσεις Πράξης.

3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ανεξάρτητα του προορισµού, για τον Ιδιωτικό ή ∆ηµόσιο τοµέα, η µελέτη

οικοδοµικού κτιριακού έργου περιλαµβάνει: την Αρχιτεκτονική µελέτη, την µελέτη της

Φέρουσας κατασκευής, τις µελέτες των εγκαταστάσεων, τις µελέτες των έργων υποδοµής

και την διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ή οικοπέδου στο οποίο υπάγεται το εν

λόγω κτίριο της µελέτης. Κατά την εκπόνηση των οικοδοµικών κτιριακών µελετών

λαµβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύοντες Ειδικοί Κανονισµοί, όπως ο Πολεοδοµικός

και Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.), οι ισχύοντες κανονισµοί επί ειδικών κτιριακών

έργων (θεάτρων, ξενοδοχείων, κλινικών, κινηµατογράφων, κ.λπ.).Για την σύνταξη

µελέτης κτιριακού έργου πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές Αρχιτεκτονικών

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

36

Μελετών, της Φέρουσας Κατασκευής, των Εγκαταστάσεων. Να συνταχθεί Τεχνική

Περιγραφή και προϋπολογισµός έργου. Παραδείγµατα εφαρµογής.

4. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Οι προδιαγραφές, βάση γραπτών ή άγραφων κανόνων της Αρχιτεκτονικής, αφορούν

όλα τα δοµικά στοιχεία και υλικά των κατασκευαστικών λεπτοµερειών και των

υποδοµών, που τελικά παρουσιάζουν το αποτέλεσµα του κτιριακού έργου. Αφορούν τους

Φέροντες Οργανισµούς, τα στοιχεία πληρώσεως και τα αρχιτεκτονικά

στοιχεία τελειώµατος ενός κτιρίου. Ο προϋπολογισµός µελέτης κτιριακού έργου

επηρεάζεται από τον βαθµό τελειότητας της αναλυτικής περιγραφής µετά προδιαγραφών

και επιµετρήσεων των κατασκευαστικών δοµικών στοιχείων που συνθέτουν το κτίριο. Ο

προϋπολογισµός περιλαµβάνει τις δαπάνες για όλες τις εργασίες που εκθέτονται στην

τεχνική περιγραφή της µελέτης µετά των προµετρήσεων και των αντίστοιχων τιµών

µονάδας, κατά είδος και ανά κατηγορία εργασίας. Παραδείγµατα εφαρµογών.

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Σχεδιασµός των εργασιών στην κατασκευή. Χρονικός προγραµµατισµός

κατασκευών µε το διάγραµµα GANTT. Προγραµµατισµός δραστηριοτήτων κατασκευών

µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης, (τοξωτό, κοµβικό δίκτυο) µέθοδος PERT, CPM

και ορθής κατανοµής µέσων. Κόστος κατασκευής (άµεσο, έµµεσο, συνολικό). Σχέση

κόστους και διάρκειας έργου (καµπύλες, κόστους-χρόνου). Αναθεώρηση προγράµµατος

εργασιών κατά την εφαρµογή του υπό το ελάχιστο κόστος (βελτιστοποίηση του χρόνου

κατασκευής). Προγραµµατισµός διαθέσεως των µέσων παραγωγής, σχεδιασµός,

βελτιστοποίηση. ∆ιεύθυνση εργασιών που αφορά την επίβλεψη, του προγραµµατισµού

του εργατικού δυναµικού, στον εξοπλισµό και τα υλικά. Μέθοδος ελέγχου κόστους και

υπέρβασης προϋπολογισθέντων κονδυλίων. Μέγεθος απόσβεσης εξοπλισµού.

Παραδείγµατα εφαρµογών

6. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Ενδιαφέρον και συζήτηση για κύρια θέµατα όπως αυτό της επιστήµης, Τεχνολογίας

και Παραγωγής στον τοµέα της Αρχιτεκτονικής των Κτιρίων, µε την επαγγελµατική

δεοντολογία και πρακτική καθώς και µε τα προβλήµατα άσκησης επαγγέλµατος των

αποφοίτων. Επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοίτων τµήµατος που απορρέουν από το

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

37

αντικείµενο και το επίπεδο των σπουδών τους και είναι αυτό της τεχνογνωσίας και της

παιδείας προς την Επιστήµη της Αρχιτεκτονικής των κτιρίων, µε εξειδίκευση την

αποκατάσταση για διατήρηση του Ιστορικού Κτιριακού Έργου. Με δεδοµένη την

κατάκτηση των προσόντων των σπουδαστών λόγω προγράµµατος Τεχνολογικού και

Επιστηµονικού Επιπέδου κατάλληλου των σπουδών τους, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

των αποφοίτων αυτού του τµήµατος, αποκλειστικά στην κτιριολογία, είναι απεριορίστου

κλίµατος και εµβέλειας. Παραδείγµατα εφαρµογών.

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2. ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Απόκτηση γνώσης της µορφής των αντικειµένων, έτσι ώστε να είναι δυνατή αφ' ενός

µεν η υποστήριξη του αρχιτεκτονικού έργου, µέσα από την αντιγραφή αρχιτεκτονικών

στοιχείων κατά την αποτύπωση και απόδοση της αρχιτεκτονικής ιδέας µε ρεαλιστικό

τρόπο, αφ' εταίρου 6ε µέσα από την αντιγραφή (ρεαλιστική απόδοση] φυσικού

περιβάλλοντος να είναι δυνατή και εύκολη η αρµονική ένταξη του αρχιτεκτονικού έργου.

Συνεπάγεται Παρατήρηση, Αναγνώριση - Ανάγνωση µορφών µέσα από ανάλυση

αντικειµένων σε γεωµετρικά σχήµατα. Σηµείο, γραµµή, επίπεδο, σύνθεση και ανάλυση.

Μελέτη αξόνων και αναλογιών µέσα από τη διαίρεση και επανασύνθεση αντικειµένων.

Σχεδίαση και µορφοποίηση, κατανόηση του πως ένα σύνθετο γεωµετρικό σχήµα µπορεί

να δώσει µορφή. Αλληλοδιείσδυση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση επιπέδων. Σύνθεση

και ανάλυση θέµατος σε άξονες, γεωµετρικά σχήµατα και όγκους. Φως και Σκιά. Το

Έργο και η σχέση του µε το χώρο. Ρυθµός. Σπουδές στους φυσικούς ρυθµούς.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

38

Εσωτερική οργάνωση και διάταξη των επιµέρους στοιχείων στην επιφάνεια και τον

χώρο. Ασκήσεις Πράξεις.

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

Προσέγγιση µορφολογικά του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού µέσα από την γνώση της

τριπλής σχέσης άνθρωπος-περιβάλλον-κτίριο και του αρµονικού µεταξύ τους

συνδυασµού. Συνεπάγεται γι' αυτό η ανάλυση γραµµών και όγκων φυσικού [αστικού και

υπαίθριου] περιβάλλοντος. Σύνθεση όγκων Αρχιτεκτονικού Έργου. Προτάσεις αρµονίας

ανάλογα µε την πολυπλοκότητα των όγκων του περιβάλλοντος. Μορφολογική

αποτύπωση περιβάλλοντος χώρου. Αναλογία µεγεθών και η µορφολογική απόδοση του

Αρχιτεκτονικού Έργου, σε σχέση µε το περιβάλλον. Το χρώµα, τα υλικά και ο φυσικός

φωτισµός και η διάσπαση των όγκων, φως, σκιά και χρώµα. Σχέση υλικών ∆οµηµένου

και Φυσικού περιβάλλοντος. Προσανατολισµός και ψυχολογία. Κλιµατικοί παράγοντες,

δοµηµένο περιβάλλον. Ο άνθρωπος και τα µεγέθη σε σχέση µε το φυσικό και το αστικό

περιβάλλον. Κλίµακες και αποστάσεις θέασης του Αρχιτεκτονικού Έργου.

Αρχιτεκτονικός ρυθµός του αστικού περιβάλλοντος και η αρµονική ανάπλαση της

αρχιτεκτονικής πρότασης. Ασκήσεις πράξης.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Αναγνώριση εδαφών. Μηχανικές ιδιότητες ίων εδαφών. Υπολογισµός της συνοχής

και διατρητικής αντοχής των εδαφών. Πλαστική ισορροπία. Φέρουσα ικανότητα των

εδαφών. Στερεοποίηση των εδαφών. Επιρροές του υδροφόρου ορίζοντα στις

θεµελιώσεις. Καθιζήσεις. Ενίσχυση και εξυγίανση εδαφών. Υποθεµελιώσεις. Συνεχείς

υποθεµελιώσεις. Υποθεµελιώσεις µε πασσάλους. Υποθεµελιώσεις υποστυλωµάτων κ.λ.π.

Ασκήσεις Πράξεις

2. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Στοιχεία Στερεοµετρίας (Ευθείες και επίπεδα, πολύεδρα, κύλινδρος-κώνος-σφαίρα].

Μειονεκτήµατα του προοπτικού σχεδίου. Κεντρική και παράλληλη προβολή σχηµάτων.

Παραστατική Γεωµετρία του ενός επιπέδου - Τοπογραφικές επιφάνειες. Παράσταση των

γεωµετρικών σχηµάτων µε τη µέθοδο της ορθής προβολής. Συστηµατικές µέθοδοι για τη

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

39

λύση προβληµάτων του χώρου (Αλλαγή επιπέδου προβολής, περιστροφή, κατάκλιση].

Τοµές πολυέδρων. Βασικές αρχές και εφαρµογές της Προβολικής Γεωµετρίας ∆ιπλοί

λόγοι, οµογενείς συντεταγµένες, οµόλογα σχήµατα, ευθείες φυγής, προβοληκότητα,

προοπτικότητα, ενέλιξη. Το Προοπτικό Σχέδιο. Σκιαγραφία Προοπτικού. Ασκήσεις

Πράξεις.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο ποιοτικός έλεγχος των δοµικών υλικών και η δυνατή επαλήθευση της φέρουσας

ικανότητας του εδάφους, όπου εδράζεται το κτιριακό έργο, είναι θέµα διαχείρισης της

ποιότητας των υλικών.

Ανάλυση µεθόδου για την επαλήθευση της ποιότητας των δοµικών υλικών και της

τεχνολογίας τους, βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών της µελέτης της φέρουσας

κατασκευής, των στοιχείων πληρώσεως και τελειώµατος, των εγκαταστάσεων,

υδραυλικών, µηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, φωτισµού κ.λ,π., γίνεται για ένα κτιριακό

έργο κατά την διάρκεια και µετά το τέλος αποπεράτωσης της κατασκευής του κτιριακού

έργου.

2. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Η τεχνική της µοντελοποίησης πραγµατικών προβληµάτων της Αρχιτεκτονικής

των Κτιρίων.

∆ιαχείριση πληροφοριών και αποφάσεων-Κέντρα αποφάσεων-Λήψη αποφάσεων

σε ασαφές περιβάλλον.

Προβλήµατα Γραµµικού Προγραµµατισµού για Αρχιτέκτονες.

∆ιαχείριση αποθεµάτων - Αντιµετώπιση ουρών αναµονής.

Μοντέλα προσοµοίωσης.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

40

∆΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ∆ΟΜΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η πολύπλευρη και συνεχώς εκτεινόµενη εφαρµογή της ∆οµικής Προκατασκευής,

που απασχολεί τα εγκυρότερα µορφωτικά και ερευνητικά Τεχνολογικά Ιδρύµατα, πρέπει

να απασχολήσει και το Τµήµα που έχει ως Αντικείµενο την Αρχιτεκτονική των Κτιρίων

εφ' όσον εξ αντικειµένου επηρεάζεται από την Προκατασκευή των Κτιρίων

οποιασδήποτε µορφής και εµβέλειας.

Εξέλιξη, έννοια και σκοπός των κατασκευών µε προκατασκευασµένα στοιχεία.

Σχεδιασµός - Τυπολογία προκατασκευών Κτιριακού έργου. Μεθοδολογία Κατασκευής

µε προκατασκευασµένα στοιχεία. Σύνδεση προκατασκευασµένων στοιχείων. Στατικά

προβλήµατα στην προκατασκευή.

2. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Έννοια του µνηµείου. Η ιστορία των αποκαταστάσεων. Το υφιστάµενο σήµερα

πλαίσιο αρχών για τη προστασία των µνηµείων στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο. Όροι

και έννοιες σχετικά µε τις επεµβάσεις στα κτήρια (συντήρηση, επισκευή, ενίσχυση,

αποκατάσταση, αναστήλωση, ανακατασκευή, ανακαίνιση, η έννοια της ανθεκτικότητας

και της αναστρεψιµότητας). Προστασία µνηµείων και εθνική ταυτότητα. Βιοµηχανική

κληρονοµιά.

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Για τη διαµόρφωση του Αρχιτεκτονικού Έργου βασικότερο στοιχείο της είναι η

Φέρουσα Κατασκευή. Οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνικής των κατασκευών που οφείλεται

στα νέα υλικά σε συνδυασµό µε τις µαθηµατικές γνώσεις, για το σχεδιασµό Τεχνικών

συστηµάτων, απαιτούν κατασκευαστικές γνώσεις µε τα στοιχεία που διαµορφώνουν την

Φέρουσα Κατασκευή ήτοι: Φορτία των Κατασκευών. ∆οµικά Υλικά. Κατασκευαστικές

Απαιτήσεις. Συνθήκες Εντατικής Κατάστασης. Εφελκυόµενες και θλιβόµενες

Κατασκευές. ∆οκοί. Πλαίσια και Τόξα. Τα Κρίσιµα Σηµεία των Κατασκευών. Εσχάρες,

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

41

Πλάκες και Πτυχωτές Πλάκες. Μεµβράνες. Λεπτά Κελύφη. Χωροδικτυώµατα. Ασκησης

Πράξης.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μακροκλίµα, µεσοκλίµα και µικροκλίµα. Κλιµατικές συνθήκες, ήλιος, ηλιακή

ακτινοβολία, θερµοκρασία, άνεµος, υγρασία. Αστικά µικροκλίµατα. Στρατηγική

θέρµανσης. Ηλιακή συλλογή, αποθήκευση θερµότητας, διανοµή θερµότητας,

περιορισµός απωλειών. Στρατηγική ψύξης. Ηλιακός έλεγχος, σκίαση, εσωτερικά και

εξωτερικά κέρδη, αερισµός φυσική ψύξη. Φυσικός φωτισµός. Ενεργειακές επιπτώσεις,

θερµική άνεση. Μεταβολισµός, ένδυση, θερµοκρασία δέρµατος, θερµοκρασία χώρων,

σχετική υγρασία, ταχύτητα του αέρα. Οπτική άνεση. Ασκήσεις Πράξης.

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Περιγραφή και µελέτη των στοιχείων που επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά την

πυροπροστασία των κατασκευών σε σχέση µε τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασµό. Αδιέξοδοι

διαφυγής. Ακουστά ∆οµικά Υλικά. Ακεραιότητα στη φωτιά δοµικών υλικών.

Αποστάσεις διαφυγής. Ανιχνευτές πυρκαγιάς. Αντίσταση στη δίοδο της θερµότητας.

Απροστάτευτη όδευση φυγής. Αυτοκλειόµενο κούφωµα. Αυτόµατος καταιωνιστήρας.

Έξοδος κινδύνου. Εξωτερικό Κλιµακοστάσιο. Επικίνδυνος Χώρος. Επιφάνεια

εξάπλωσης φλόγας. Εσωτερικά τελειώµατα. Ευστάθεια σε φωτιά των ∆οµικών υλικών.

Καυστό δοµικό υλικό. Όδευση διαφυγής. Απόσταση απροστάτευτης όδευσης.

Πυραντίσταση. Πυράντοχο κούφωµα. Πυροδιαµέρισµα. Πυροθερµικό φορτίο.

Πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής. Πυροφραγµός. Έξοδος διαφυγής. Ασκήσεις

Πράξης.

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σύνταξη µελέτης ενός ολοκληρωµένου τεχνικού έργου υποδοµής που απορρέει από

τη σύνθεση φυσικών παραγόντων και συνθηκών που καθορίζουν την αρχιτεκτονική

φυσιογνωµία του έργου στο χώρο, µε αποτέλεσµα ανθρωπιστικών λύσεων που να

βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Αρχιτεκτονική σύνθεση του τεχνικού έργου

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

42

στο χώρο και το περιβάλλον. Χωροταξικά, τοπογραφικά, κατόψεις, τοµές, όψεις,

κατασκευαστικές λεπτοµέρειες για παρουσίαση της µελέτης του έργου. Τεχνική

περιγραφή του έργου. Προδιαγραφές για προϋπολογισµό και εφαρµογή του έργου.

Ασκήσεις Πράξης.

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οργάνωση της επιχειρηµατικής οικολογίας. Σύγχρονες τάσεις των επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακοί στόχοι και απαιτήσεις της κοινωνίας. Η δύναµη των επιχειρήσεων: µύθος

και πραγµατικότητα. Κοινωνικές ευθύνες των επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις και

κυβερνητικοί κανονισµοί λειτουργίας. Μόλυνση περιβάλλοντος. Μέγεθος, επιδράσεις

και µεταβιοµηχανική κοινωνία. Οικονοµική συγκέντρωση και δηµόσια πολιτική.

Επιχειρήσεις και εργαζόµενοι. Προοπτικές και αλληλεπιδράσεις επιχειρήσεων και

κοινωνίας.

2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ

Υποθεµελιώσεις και επεµβάσεις ενίσχυσης θεµελιώσεων ιστορικών Κτηρίων.

Σεισµική αποµόνωση Βάσης ως µέθοδος προστασίας των ιστορικών κατασκευών. Νέες

τεχνολογίες και υλικά για την αντισεισµική προστασία των ιστορικών κατασκευών.

Ολόσωµη µεταφορά ιστορικών Κτηρίων. Υδραυλικά ενέµατα Τεχνικές περίδεσης,

περίσφυξης και ενίσχυσης της διαφραγµατικής λειτουργίας σε ιστορικά κτήρια. Μέθοδοι

αντιµετώπισης της υγρασίας στις ιστορικές κατασκευές. Αποκατάσταση ιστορικών

ξύλινων κατασκευών. Προστασία και συντήρηση του συνόλου, του µετάλλου, του λίθου

και του µαρµάρου. Μέθοδοι και υλικά καθαρισµού και συντήρησης όψεων ιστορικών

κτηρίων.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

43

8. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ στα Α.Τ.Ε.Ι. 2001-2006 και

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ στο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

του Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 2001-2008

ΑΤΕΙ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ΑΘΗΝΑΣ 5095 5005 4725 4740 4305 3430 ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

4270 4180 4040 4165 4265 4930

ΗΠΕΙΡΟΥ 3070 3090 2895 2885 2890 3390 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 380 380 665 1115 1115 1400 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4160 4110 4065 4055 3710 3670 ΚΑΒΑΛΑΣ 2330 2340 2370 2360 2360 2630 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1900 1880 1805 1780 1950 2270 ΚΡΗΤΗΣ 3490 3480 3630 3700 3370 3810 ΛΑΜΙΑΣ 1720 1800 1755 1780 1780 1740 ΛΑΡΙΣΑΣ 4200 4135 3960 3930 4230 4480 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1960 1960 1860 2090 2115 2320 ΠΑΤΡΑΣ 2690 2655 2920 3035 3085 2950 ΠΕΙΡΑΙΑ 1785 1765 1745 1895 1505 1280 ΣΕΡΡΩΝ 1950 1920 1790 1785 1785 1860 ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 1700 1670 1560 1695 1845 1730 ΑΣΠΑΙΤΕ 340 340 360 380 380 380 ΣΥΝΟΛΟ 41040 40720 40145 41390 40690 42270 . ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ στο ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

182 199 187 185 172 188 132 168

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Το γνωστικό αντικείµενο των Ανακαινίσεων και Αποκαταστάσεων Κτηρίων,

χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα επί µέρους γνωστικών τοµέων, γι’ αυτό και η

αναγκαιότητα για επί πλέον εξειδίκευση και συνεχή επιµόρφωση είναι επιβεβληµένη.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο πτυχιούχος των Τ.Ε.Ι. µετά το πέρας των σπουδών του µπορεί να συνεχίσει για

µεταπτυχιακές σπουδές, είτε στα Ελληνικά Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. είτε στα αντίστοιχα ιδρύµατα

του εξωτερικού. Οι όροι Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρονται σε προγράµµατα

εξειδίκευσης των πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο επιστηµονικό πεδίο που

τους ενδιαφέρει, µε τελικό στόχο την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Τα

τελευταία χρόνια παρατηρείται στη χώρα µας µια συνεχής αύξηση της ζήτησης

µεταπτυχιακών σπουδών από τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., ενώ συγχρόνως, αυξάνεται ο

αριθµός εργοδοτικών φορέων που επιθυµούν ή και απαιτούν την κατοχή ενός

µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ως απόδειξη επιθυµητών ικανοτήτων, εµπειριών και

εξειδικευµένων επιστηµονικών γνώσεων.

Όσον αφορά στην υφιστάµενη κατάσταση σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία

των µεταπτυχιακών σπουδών, συνοπτικά ισχύουν τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόµου 2327/95, για πρώτη φορά οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

µπορούν να πραγµατοποιούν µεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. κάτω από

προϋποθέσεις.

Με το Νόµο 2916/2001, που αποσαφήνισε το ρόλο των Τ.Ε.Ι. και των αποφοίτων τους

στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καταργείται το παραπάνω άρθρο και ισχύουν τα παρακάτω:

Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι και Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. συµµετέχουν στα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών

Σπουδών των Πανεπιστηµίων µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους

Πτυχιούχους του Πανεπιστηµιακού Τοµέα.

∆ίνεται το δικαίωµα πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών σε Ελληνικά

Ιδρύµατα και στους κατόχους τίτλων ισοτίµων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. τµηµάτων σχολών

που καταργήθηκαν µε τον ιδρυτικό νόµο.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

45

Επιλύεται το πρόβληµα αναγνώρισης από το Ο.Α.Τ.Α.Π. των ήδη αποκτηθέντων

µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό από τους Πτυχιούχους της κατηγορίας

αυτής.

Με το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο:

∆ίνεται η δυνατότητα σύµπραξης των τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία

Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών µε οµοταγή Πανεπιστήµια του εξωτερικού

αναγνωρισµένα από το ∆ΙΚΑΤΣΑ.

∆ίνεται επίσης η δυνατότητα σύµπραξης και συνδιοργάνωσης των τµηµάτων των Τ.Ε.Ι.

στη λειτουργία Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών µε οµοταγή Πανεπιστήµια του

εσωτερικού.

Αναγνωρίστηκαν τα Μ.Π.Σ. που λειτουργούσαν ήδη στα Τ.Ε.Ι. και ανοίγεται ο δρόµος

για την ίδρυση και λειτουργία και άλλων µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε αυτά.

Τα εγκεκριµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που λειτουργούν, απευθύνονται σε

όλους σχεδόν τους κλάδους των επιστηµών και εµπλουτίζονται συνεχώς µε την

προσθήκη νέων. Η διάρκεια σπουδών κυµαίνεται από ένα έως δύο έτη. Τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εισαγωγή σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα

διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις προϋποθέσεις που θέτει το τµήµα που οργανώνει το

πρόγραµµα, αλλά και ανάλογα µε τον κλάδο σπουδών.

Σε γενικές γραµµές απαιτούνται συνήθως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Αίτηση στο τµήµα.

- Πτυχίο µε αναλυτική βαθµολογία και ισοτιµία από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

όταν αυτό έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό.

- Βιογραφικό Σηµείωµα.

- Συστατικές Επιστολές.

- Πιστοποιητικό της αγγλικής ή άλλης γλώσσας.

Η Γενική Συνέλευση του τµήµατος καθορίζει µε σχετική απόφαση τις λεπτοµέρειες

εφαρµογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισµό συµπληρωµατικών ή την εξέταση του

υποψηφίου σε ορισµένα µαθήµατα, το αποτέλεσµα της οποίας συνεκτιµάται στην

επιλογή. Επιπλέον οι υποψήφιοι καλούνται και για προσωπική συνέντευξη από την

επιτροπή του ΜΠΣ.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

46

Σχετικά µε την απόκτηση διδακτορικού, αυτό απονέµεται από το τµήµα στο οποίο

εκπονείται και έχει ελάχιστη διάρκεια 3 έτη (Η µέγιστη µπορεί να φτάσει και τα 8). Οι

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τα απαιτούµενα προσόντα

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το τµήµα, στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή.

Βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου. Τα δικαιολογητικά συνήθως

που ζητούνται είναι:

- Αίτηση στο τµήµα.

- Πτυχίο και µεταπτυχιακός τίτλος.

- Βιογραφικό σηµείωµα και αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας.

- Περιληπτική ανάλυση του τίτλου και της µεθοδολογίας έρευνας που θα

ακολουθηθεί κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.

Αναλυτικές πληροφορίες, για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που παρέχουν

στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., µπορεί να αντλήσει κανείς από τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης που

λειτουργούν στα Τ.Ε.Ι.).

2. ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ Μ.Π.Σ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή υποψηφίων στα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα

Σπουδών γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από µέλη του διδακτικού προσωπικού

του εκάστοτε τµήµατος. Για τις επιτροπές επιλογής υποψήφιων στα προγράµµατα

υπάρχουν κάποια βασικά κριτήρια που περιλαµβάνουν:

Βασικό Πτυχίο: Οι προπτυχιακές σπουδές σε τοµέα σχετικό µε το µεταπτυχιακό

πρόγραµµα θεωρούνται απαραίτητες. Συνήθως γίνεται αίτηση για µεταπτυχιακά, χωρίς

να έχει ληφθεί ακόµα το πτυχίο, εφόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στο τελευταίο εξάµηνο

των προπτυχιακών σπουδών του και δηλώνει την αναµενόµενη ηµεροµηνία

αποφοίτησης.

Μέσος όρος πτυχίου: ∆ιαφέρει από σχολή σε σχολή, αλλά συνήθως ζητείται τελικός

βαθµός πτυχίου µεγαλύτερος του 7 στα 10. Αρκετές φορές οι επιτροπές δέχονται

φοιτητές κάτω του ελάχιστου αποδεκτού βαθµού, υπό συνθήκες. Αίτηση: Πρέπει να

είναι συµπληρωµένη πλήρως και µε ακρίβεια. Συνήθως οι αιτήσεις απαιτούν µία έκθεση,

όπου µε συντοµία πρέπει να δοθούν πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις και τους

λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιλέγει το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

47

πρόγραµµα. Η επιτροπή µπορεί να κρίνει µέσω αυτής της γραπτής δήλωσης τις

ικανότητές του υποψηφίου στο γραπτό λόγο και στη σύντοµη παρουσίαση ιδεών.

Βαθµολογία των τεστ: Για τις αιτήσεις στα πανεπιστήµια του εξωτερικού είναι

σηµαντική η βαθµολογία των τεστ που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο.

Συνέντευξη: Σε ορισµένες περιπτώσεις γίνεται προσωπική συνέντευξη. Σ’ αυτή την

περίπτωση απαιτείται κατάλληλη προετοιµασία ώστε να δοθούν ικανοποιητικές

απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως :

Ποιοι είναι οι µελλοντικοί στόχοι σας για επαγγελµατική καριέρα; Πόσες ώρες την

εβδοµάδα µελετάτε; Ποια µαθήµατα προτιµάτε και γιατί; Μιλήστε για τον εαυτό σας.

Γιατί επιλέξατε το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα; Πώς θα αντεπεξέλθετε στις

οικονοµικές απαιτήσεις του προγράµµατος; (Μέχρι στιγµής τα περισσότερα

Μεταπτυχιακά, κυρίως των µεγάλων Ελληνικών Πολυτεχνείων, είναι χωρίς δίδακτρα). Τι

θα κάνετε αν δεν επιλεγείτε σε αυτό το πρόγραµµα;

Θεµατικές ερωτήσεις στο γνωστικό πεδίο προπτυχιακών σπουδών.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

48

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Στα οποία µπορούν να

συµµετέχουν και απόφοιτοι Τµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ Π.Π.Σ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Π.Μ.Σ. «∆ιαχείριση και ∆ιοίκηση Κατασκευών (Management in Construction)» Φ.Ε.Κ. 738/Β'/18-05-2004

4 εξάµηνα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ.

∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

KINGSTON

Μεταξάς Γιώργος Καθηγητής

Τµήµατος Πολιτικών ∆οµικών Έργων

[email protected]

2105381285 Γ033

Π.Μ.Σ «Master of Science in Energy» Φ.Ε.Κ. 1049/Β'/03-08-2006

2 έτη ΤΜΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

HERIOT - WATT

Ιωάννης Καλδέλης Αν. Καθηγητής Τµήµατος

Μηχανολογίας [email protected]

.gr

2105381237 2105381143 2105699559

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ και ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Όνοµα Φορέας Υλοποίησης

Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης www.civil.auth.gr

Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη >>

∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων >> Σεισµική Μηχανική και Αντισεισµικές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

49

Κατασκευές (Πάτρα) www.eap.gr ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων >> Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Πόλεων και Κτηρίων >>

Αειφορική ∆ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών

Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων)

Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του Χώρου στις κατευθύνσεις: α. Σχεδιασµός - Χώρος - Πολιτισµός, β. Πολεοδοµία - Χωροταξία

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Αρχιτεκτονική Τοπίου Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης)

Βυζαντινές Σπουδές Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο Κρήτης)

∆ιεργασίες & Τεχνολογία Προηγµένων Υλικών Τµήµα Χηµικών Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης)

∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού (Πλήρους και Μερικής φοίτησης)

Τµήµα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας)

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων-Athens MBA (part-time)

Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (∆∆) Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας)

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (executive M.B.A.)

Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων

Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας)

∆οµοστατικός Σχεδιασµός και Ανάλυση των Κατασκευών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Έλεγχος Ποιότητας και ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος

Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Επιστήµες και Μηχανική Περιβάλλοντος Τµήµα Χηµείας (Πανεπιστήµιο Κρήτης)

Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών Σχολή Χηµικών Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστηµών και της Τεχνολογίας

Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήµης (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστηµών και της Τεχνολογίας (∆∆)

Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήµης (Εθνικό &

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

50

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

Μεσαιωνικές Σπουδές Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων)

Μουσειακές Σπουδές Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

Μουσειολογία Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης)

Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών (∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης)

Οργάνωση και ∆ιοίκηση Τεχνικών Συστηµάτων

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών (∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης)

Περιβάλλον-Νέες Τεχνολογίες Τµήµα Χηµείας (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων)

Περιβάλλον και Ανάπτυξη Σχολή Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (Πανεπιστήµιο Αιγαίου)

Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιαχείριση Τµήµα Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Αιγαίου)

Προστασία Μνηµείων: α. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, β. Υλικά και Επεµβάσεις Συντήρησης.

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνηµείων Πολιτισµού

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης)

Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο Κρήτης)

Συστήµατα Πολιτισµικών Πληροφοριών και ∆ιαχείρισης της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς

Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο Κρήτης)

Χηµεία και Τεχνολογία Υλικών Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων)

Χηµική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας Τµήµα Χηµείας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

Αστικός Σχεδιασµός και οι Μετασχηµατισµοί της Πόλης

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πανεπιστήµιο Πατρών)

∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές

Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας)

Ιστορία και Τεκµηρίωση στα σύγχρονα ζητήµατα Τµήµα Ιστορίας (Ιόνιο Πανεπιστήµιο)

Ιστορία της Πόλης και Κτιριοδοµίας µετά το Τµήµα Ιστορίας (Ιόνιο Πανεπιστήµιο)

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

51

16ο αιώνα

Ιστορία της Τέχνης Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο Κρήτης)

Μ.∆.Ε. Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

Μ.∆.Ε. Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 1. Κλάδος Ιστορίας, 2. Κλαδος Αρχαιολογίας

Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης)

Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισµός

Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων)

Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία

Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο Κρήτης)

Μ.∆.Ε στις εξής κατευθύνσεις:1) Πλαστικές Τέχνες και Επιστήµες της Τέχνης, 2) Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

Τµήµα Επιστηµών της Τέχνης (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων)

Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιλογή απόφοιτου Α.Τ.Ε.Ι. για Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα

Ειδίκευσης από Ελληνικό Πολυτεχνείο είναι πολύ δύσκολη (εκτός του Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστηµίου, όπου η επιλογή γίνεται µε κλήρωση και δεν λαµβάνεται

υπόψη ο βαθµός Πτυχίου) σε αντίθεση µε πολλά πανεπιστήµια του εξωτερικού (π.χ. τα

περισσότερα Βρετανικά Πανεπιστήµια) τα οποία δέχονται όλους τους αποφοίτους που

επιθυµούν να κάνουν Μεταπτυχιακές σπουδές (φυσικά έναντι ακριβών διδάκτρων).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

3.3.1. Αναγνώριση Τίτλου σπουδών Πανεπιστηµίων Εξωτερικού από τον

∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.

(∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και

Πληροφόρησης) πρώην ∆.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

Ένα από τα πιο σηµαντικά (αν όχι το σηµαντικότερο) κριτήριο για την επιλογή

Προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί το εάν ο τίτλος που θα

αποκτηθεί αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Κράτος τόσο σε Ακαδηµαϊκό όσο και σε

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

52

επαγγελµατικό επίπεδο ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται για

απασχόληση στο ∆ηµόσιο Τοµέα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:

Ιστοσελίδα ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.: http://www.doatap.gr/

Αναζήτηση Τµηµάτων αναγνωρισµένων από ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.:

hppt://www.ypepth.gr/efarmoges/institutes.php

Ιδρυτικός Νόµος ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.:

http://www.doatap.gr/_html/docs/fek_doatap.pdf

Πηγή: Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Γραφείο ∆ιασύνδεσης.

3.3.2. Απαιτούµενα προσόντα για µεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό

Όταν κάποιος σκέπτεται να µεταβεί στο εξωτερικό για µεταπτυχιακές σπουδές, είναι

σηµαντικό να γνωρίζει εάν διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για τις επιλεγείσες

µεταπτυχιακές σπουδές. Για να θεωρηθείτε ως ένας κατάλληλος φοιτητής προς εγγραφή

για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, θα πρέπει να κατέχετε ένα πρώτο πτυχίο, για

παράδειγµα Bachelor of Science (B.Sc.) ή Bachelor of Arts (ΒΑ) ή και άλλα επιπλέον

προσόντα ή εµπειρία. Όµως ένα πτυχίο, συµπεριλαµβανοµένου και ενός πτυχίου της

ίδιας της χώρας όπου πρόκειται να πραγµατοποιηθούν οι µεταπτυχιακές σπουδές, δεν

εξασφαλίζει αυτόµατα την δυνατότητα εγγραφής σας για µεταπτυχιακές σπουδές. Η

καταλληλότητα κάθε υποψήφιου εκτιµάται από το ίδρυµα στο οποίο απευθύνεται η

αίτηση. Οι αποφάσεις βασίζονται στο εάν ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις εισόδου του

ιδρύµατος. Το είδος των σπουδών που έχετε ήδη πραγµατοποιήσει, οποιεσδήποτε

εξετάσεις τις οποίες έχετε ήδη περάσει στο προτεινόµενο αντικείµενο των σπουδών σας

και συστατικές επιστολές από καθηγητές σας στα προηγούµενα ιδρύµατα στα οποία

έχετε φοιτήσει, είναι όλα πολύ σηµαντικά. Πιθανόν να ζητηθεί να επιδείξετε δείγµατα

της προηγούµενης εργασίας σας που έχετε δηµοσιεύσει (εάν υπάρχει τέτοια εργασία) ή

να σας ζητηθεί να δώσετε κάποιες εξετάσεις. Με αυτήν την έννοια είσαστε στην ίδια

ακριβώς θέση µε τους υποψηφίους της ίδιας της χώρας όπου σκοπεύετε να

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

53

πραγµατοποιήσετε τις σπουδές σας και των οποίων οι αιτήσεις εκτιµώνται ακριβώς µε

τον ίδιο τρόπο.

1. Προετοιµασία για την αίτηση

Επειδή σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγµα στη Βρετανία και Η.Π.Α., οι

προπτυχιακές σπουδές είναι συνήθως ιδιαίτερα εξειδικευµένες, τα προγράµµατα των

µεταπτυχιακών σπουδών είναι συνήθως σχεδιασµένα επάνω σε αυτήν την υπόθεση. Εάν

το πρώτο σας πτυχίο βασίζεται σε ευρύτητα γνώσεων, τότε είναι πιθανόν να σας ζητηθεί

να αναλάβετε κάποιες προ-εισαγωγικές σπουδές πριν γίνετε αποδεκτοί για µεταπτυχιακές

σπουδές.

Εάν εµπίπτετε σε αυτήν την περίπτωση (πράγµα το οποίο µπορείτε να εξακριβώσετε

µόνο µε απευθείας επαφή µε τα ιδρύµατα) µπορεί να χρειασθεί να πραγµατοποιήσετε

προπαρασκευαστικές σπουδές. Πολλά ιδρύµατα παρέχουν τέτοιου είδους σπουδές. Αυτές

συνήθως διαρκούν ένα ακαδηµαϊκό έτος από τον Οκτώβριο µέχρι τον επόµενο

Σεπτέµβριο και παρέχουν µία γέφυρα στις σπουδές σας σε ένα συγκεκριµένο

ακαδηµαϊκό πεδίο, µαζί µε συµπληρωµατικές σπουδές στη ξένη γλώσσα, εάν αυτό είναι

αναγκαίο.

Ένα ίδρυµα θα χρειάζεται να είναι σίγουρο ότι κατέχετε επαρκώς την αντίστοιχη γλώσσα

στην οποία θα πραγµατοποιήσετε τις σπουδές σας. Εάν δεν έχετε ήδη αποδεδειγµένα τα

απαραίτητα προσόντα για την γλώσσα, µπορεί να σας ζητηθεί να τα αποδείξετε δίνοντας

εξετάσεις στην γλώσσα.

3.3.3. Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών

- Πτυχία και ∆ιπλώµατα µεταπτυχιακών σπουδών

Όλα τα Πανεπιστήµια και κάποια κολέγια υψηλότερης εκπαίδευσης, προσφέρουν

σπουδές πέραν του επιπέδου των προ-πτυχιακών σπουδών οι οποίες οδηγούν σε διεθνώς

αναγνωρισµένα, και πολύ συχνά περίφηµα, µεταπτυχιακά προσόντα σε επίπεδο

πιστοποιητικού (certificate), διπλώµατος (diploma), µεταπτυχιακού διπλώµατος

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

54

(masters) και διδακτορικού (doctorate). Η χρονική διάρκεια των σπουδών ποικίλει από

εννέα µήνες µέχρι τρία ή τέσσερα έτη.

Η µεταπτυχιακή έρευνα µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε αντικείµενο

και συχνά µπορεί να είναι σε πρωτοπορίες αιχµής σε κλάδους όπως η γεωπονία, οι

επιστήµες και η τεχνολογία. Πολλές σπουδές αντικατοπτρίζουν και είναι

προσαρµοσµένες στις ανάγκες της βιοµηχανίας και είναι σχεδιασµένες σε στενή

συνεργασία µε εργαζόµενους ή επαγγελµατικές οργανώσεις.

Μερικά ερευνητικά προγράµµατα µπορούν να τυγχάνουν κοινής επίβλεψης και στο

εξωτερικό και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να µπορείτε να πραγµατοποιήσετε έρευνα σε ένα

αντικείµενο στην Ελλάδα, µε µικρότερο κόστος από το να σπουδάζετε εξ ολοκλήρου στο

εξωτερικό.

Ένα πτυχίο ή δίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών απονέµεται µετά από επιτυχηµένη

ολοκλήρωση σπουδών µε διδασκαλία ή µετά από µία περίοδο έρευνας, ή συνδυασµό και

των δύο. Οι σπουδές µε διδασκαλία παρέχονται στα επίπεδα masters, diploma και

certificate. Τα πτυχία µε έρευνα στα επίπεδα masters, masters of philosophy ή doctorate

απονέµονται στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει µία περίοδο πρωτογενούς

έρευνας και έχουν υποβάλλει µία διατριβή προς εξέταση.

- Πτυχία masters µε διδασκαλία

Ο τίτλος του πτυχίου masters συνήθως καθορίζεται, άλλα όχι πάντοτε, από το

αντικείµενο της µελέτης π.χ. Master of Arts (MA), Master of Science (Msc), Master of

Engineering (MEng), Master of Technology (MTech), Master of Laws (LLM), Master of

Business Administration (MBA).

Μερικές σπουδές masters είναι περίφηµες και δίνουν τη δυνατότητα πλήρους ή µερικής

εξαίρεσης από επαγγελµατικά προσόντα, στην περίπτωση που κάποιος χρειασθεί να

εργαστεί στην αντίστοιχη ξένη χώρα. Οι σπουδές masters παρέχουν εξάσκηση υψηλού

επιπέδου σε περιοχές ειδικών αντικειµένων.

Οι σπουδές masters µε διδασκαλία πλήρους απασχολήσεως (full-time) διαρκούν ένα

ακαδηµαϊκό έτος (σπανίως και δύο έτη) και αποτελούνται από σειρά µαθηµάτων

(µαθήµατα, σεµινάρια, κτλ.) εκπαίδευση σε µεθόδους έρευνας, ιδιαίτερες εργασίες ή

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

55

εκθέσεις, και συνήθως διάφορες γραπτές εξετάσεις. Τα στοιχεία διδασκαλίας των

σπουδών µπορεί να αξιολογούνται µε εξετάσεις, µε συνεχή εκτίµηση της εργασίας ή και

µε τους δύο τρόπους.

Οι σπουδές masters µε διδασκαλία µπορεί επίσης να περιλαµβάνουν έρευνα ή πτυχιακή

εργασία σε ένα ορισµένο θέµα το οποίο πρέπει να γραφεί ως µία εκτεταµένη έκθεση, η

οποία ονοµάζεται thesis ή dissertation. Μπορεί επίσης, ως τµήµα των σπουδών, να

περιλαµβάνεται και µια προφορική εξέταση, η οποία ονοµάζεται "viva voce" ή πιο απλά

"viva".

Στα πτυχία masters δεν υπάρχουν διαβαθµίσεις, αν και κάποια Πανεπιστήµια µπορεί να

απονέµουν µία "διάκριση" (distinction) για εξέχουσα απόδοση.

- Πτυχία masters µε έρευνα

Πτυχία masters µπορεί επίσης να αποκτηθούν µε έρευνα, και οι περισσότερες full-time

σπουδές διαρκούν δύο ηµερολογιακά έτη. Μερικά Πανεπιστήµια απονέµουν ένα Mphil

(Master of Philosophy). Το Mphil µπορεί να είναι σε science, engineering medicine, arts,

ή social studies.

Το UK Office of Science and Technology (Μεγάλη Βρετανία) σχεδιάζει να εισαγάγει ένα

νέο πτυχίο masters µε έρευνα, ένα Master of Research (Mres), ως το σηµείο εκκίνησης

για ένα PhD.

- ∆ιπλώµατα και Πιστοποιητικά (Diplomas and Certificates).

Τα διπλώµατα και τα πιστοποιητικά είναι συνήθως σπουδές οι οποίες σχετίζονται µε µία

ιδιαίτερη θέση και δίνουν την δυνατότητα µιας πλήρους ή τµηµατικής εξαίρεσης από

επαγγελµατικές εξετάσεις, εάν σκοπεύετε να εργασθείτε στη χώρα όπου θα τα

αποκτήσετε. Αυτά µερικές φορές αποτελούνται από στοιχεία διδασκαλίας σπουδών

masters χωρίς την διατριβή και µερικές σπουδές προσφέρουν την ευκαιρία της

µεταφοράς από τις σπουδές ενός διπλώµατος στις σπουδές ενός master µετά από µία

επιτυχηµένη ολοκλήρωση. Τα διπλώµατα και τα πιστοποιητικά κανονικά

ολοκληρώνονται σε 9 ή 12 µήνες. Κανονικά δεν περιλαµβάνουν µία εκτεταµένη έκθεση

ή διατριβή.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

56

Οι σπουδές παρέχονται σε ένα ευρύ πεδίο, όπως computing, marketing, teaching και

social work. Τυπικές µεταπτυχιακές απονοµές περιλαµβάνουν Diploma in Management

Studies (DMS) και Postgraduate Certificate in Education (PGCE).

- ∆ιδακτορικά

Το πτυχίο του διδακτορικού διπλώµατος απονέµεται για µία σε βάθος πρωτογενή έρευνα

σε ένα συγκεκριµένο πεδίο, η οποία αποτελεί µία πραγµατική συνεισφορά στη γνώση. Οι

φοιτητές πραγµατοποιούν ανεξάρτητη έρευνα κάτω από επίβλεψη και γράφουν τα

αποτελέσµατά τους και τα συµπεράσµατα τους ως µία διατριβή.

Όλα τα Πανεπιστήµια απονέµουν το πτυχίο του Doctor of Philosophy (PhD ή Dphil) για

διδακτορικά στις τέχνες (arts) ή στην επιστήµη (science). Για να αποκτηθεί ένα

διδακτορικό δίπλωµα απαιτούνται συνήθως για την ολοκλήρωσή του τρία χρόνια, αν και

µπορεί να χρειασθεί πολύ περισσότερος χρόνος.

Πολύ λίγα διδακτορικά περιλαµβάνουν παρακολούθηση κάποιων µαθηµάτων

(courcework). Συνήθως το διδακτορικό απονέµεται µε διατριβή. Η "viva" ή η προφορική

εξέταση είναι υποχρεωτική.

Ένας αυξανόµενος αριθµός ιδρυµάτων προσφέρουν από κοινού PhD προγράµµατα µε

επίβλεψη (τα οποία είναι γνωστά και ως "split"), στα οποία οι φοιτητές αφιερώνουν

τµήµα της περιόδου της εγγραφής τους στο UK ίδρυµα και τµήµα σε ένα ίδρυµα της

χώρας τους.

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι τίτλοι σπουδών και η διάρκεια των

µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών αντιπροσωπευτικά για τις χώρες στις οποίες

καταφεύγουν οι περισσότεροι απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. για µεταπτυχιακές σπουδές.

Πίνακας 3.1: Τίτλοι και διάρκεια σπουδών µεταπτυχιακών προγραµµάτων

Τίτλοι ∆ιδακτορικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα

Ελληνικοί ∆ιδακτορικό: 3 έτη

τουλάχιστον

Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης

Πρόγραµµα: 1 έως 2 έτη

Βρετανικοί Ph.D: 2 έτη Mphil:1 έως 2

έτη

Msc, MA, MBA, LLM*:1

έτος

Γαλλικοί Doctorat: 2-4 έτη µετά το DEA: 1 έτος DESS:1 έτος

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

57

DEA

Αµερικάνικοι Doctorate-PhD: 3 έτη Msc, MA, MBA,LLM: 2έτη

Καναδικοί Doctorate-PhD: 3 έτη Msc, MA, MBA,LLM: 2έτη

Γερµανικοί Doctorate: 2-5 έτη Magister LLM

3.3.4. Αιτήσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Γράψτε προς τον επικεφαλής του τµήµατος ή τον αρµόδιο για την αποδοχή για

µεταπτυχιακές σπουδές (postgraduate admissions tutor) και ζητείστε περισσότερες

πληροφορίες για τις σπουδές και ένα έντυπο αιτήσεως, τουλάχιστον 12 µήνες πριν από

την πρόθεσή σας να αρχίσετε τις σπουδές. Κάντε αίτηση νωρίς (εάν είναι δυνατόν µόλις

λάβετε στα χέρια σας τα σχετικά έντυπα) γιατί οι θέσεις για τις πιο δηµοφιλείς σπουδές

συχνά είναι σε µεγάλη ζήτηση. Τα περισσότερα ιδρύµατα δεν έχουν επίσηµες

καταληκτικές ηµεροµηνίες για την παραλαβή των αιτήσεων, αν και σε σπουδές µε

διδασκαλία µπορεί να απαιτείται οι αιτήσεις να υποβάλλονται εντός συγκεκριµένης

ηµεροµηνίας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σπουδές αρχίζουν τον Σεπτέµβριο ή τον Οκτώβριο,

αλλά ενδέχεται να µπορείτε να αρχίσετε το πτυχίο το οποίο αποκτάται µε έρευνα σε άλλη

χρονική στιγµή του έτους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας προς το ίδρυµα και δεν υπάρχει περιορισµός ως

προς τον αριθµό των ιδρυµάτων προς τα οποία µπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις.

Σκιαγραφείστε το περιεχόµενο των σπουδών σας για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου

σας στο έντυπο της αίτησης και επισηµάνετε οποιαδήποτε περιοχή του ιδιαίτερου

ενδιαφέροντος σας. Εάν δεν υπάρχει επίσηµο έντυπο αίτησης, θα πρέπει να στείλετε ένα

αντίγραφο του βιογραφικού σας σηµειώµατος (curriculum vitae - cv), τονίζοντας τα

προσόντα σας, την αναλυτική ακαδηµαϊκή βαθµολογία σας και τα ενδιαφέροντά σας.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

58

3.3.5. Γλώσσα

Για να πραγµατοποιήσετε τις σπουδές σας στο εξωτερικό θα χρειαστεί να προσκοµίσετε

έναν αποδεικτικό τίτλο επάρκειας της γνώσης της αντίστοιχης γλώσσας, ο οποίος θα

είναι αποδεκτός από το αντίστοιχο πανεπιστήµιο στο οποίο σκοπεύετε να σπουδάσετε.

Για όσους σκοπεύουν να σπουδάσουν στη Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι

λίγα είναι πια τα Πανεπιστήµια τα οποία δέχονται το Cambridge First Certificate in

English ("Lower") ως επαρκές. Το Advanced αναγνωρίζεται από πολλά και το

Proficiency σχεδόν απ' όλα. Το πιο κατάλληλο προσόν για εισαγωγή σε βρετανικά

Πανεπιστήµια είναι το IELTS (International English Language Testing System). Για τα

περισσότερα Πανεπιστήµια ο ελάχιστος απαιτούµενος βαθµός είναι 5.5 και 6.5.

Μπορείτε να εξετασθείτε τους περισσότερους µήνες του έτους και τ' αποτελέσµατα του

IELTS δηµοσιεύονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (εντός δύο εβδοµάδων). Για

περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Βρετανικό Συµβούλιο (British Council).

Εναλλακτικό προσόν είναι το αµερικανικό TOEFL. Ο βαθµός ο οποίος απαιτείται είναι

συνήθως µεταξύ 530 και 580 και τ' αποτελέσµατα δηµοσιεύονται σε έξι περίπου

εβδοµάδες. Οι εξετάσεις για τα πιστοποιητικά του Cambridge γίνονται δύο φορές το

χρόνο και τ' αποτελέσµατα δηµοσιεύονται µετά από λίγους µήνες.

3.3.6. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Μ. Βρετανία

Η Μ. Βρετανία αποτελεί πόλο έλξης για µεγάλο αριθµό Ελλήνων φοιτητών, τόσο σε

πτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Οι σηµαντικότεροι λόγοι επιλογής της Μ.

Βρετανίας ως τόπου µεταπτυχιακών σπουδών είναι η αναγνώριση των βρετανικών

Πανεπιστηµίων, το κύρος και το επίπεδο σπουδών που παρέχουν, η ποικιλία των

προγραµµάτων, οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σπουδαστικής µέριµνας και φυσικά η

ευρύτατα διαδεδοµένη στην Ελλάδα αγγλική γλώσσα.

Στη Μ. Βρετανία υπάρχουν περί τα 170 Πανεπιστήµια και Κολέγια όλα δηµόσια εκτός

του Πανεπιστηµίου του Buckingham. Κάποια από τα µεταπτυχιακά προγράµµατα

διεξάγονται µε διδασκαλία (taught courses), ενώ άλλα περιλαµβάνουν περίοδο µε έρευνα

που γίνεται κάτω από την καθοδήγηση ενός επιβλέποντα καθηγητή (supervised

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

59

research). Επίσης ως προς τον τρόπο παρακολούθησης διακρίνονται σε προγράµµατα

πλήρους φοίτησης (full-time) και µερικής φοίτησης (part-time) που απαιτούν το διπλάσιο

χρόνο φοίτησης και προορίζονται για φοιτητές που εργάζονται και µπορούν να

παρακολουθούν µαθήµατα ορισµένες µόνο φορές την εβδοµάδα ή το µήνα.

Κυριότεροι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

• MASTER (M.Sc.-Master of Science, M.A.-Master of Arts, M.B.A.-Master in Business

Administration, L.LM.-Master in Law κ.ά): ∆ιαρκεί συνήθως δώδεκα µήνες (Οκτώβριος

- Σεπτέµβριος). Οι πρώτοι εννέα µήνες περιλαµβάνουν διδασκαλία, σεµινάρια και

εξετάσεις, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι αφιερωµένοι στην εκπόνηση διατριβής

(dissertation) που είναι υποχρεωτική.

• DOCTOR OF PHILOSOPHY (D.Phil, Ph.D): ∆ιαρκεί τουλάχιστον τρία έτη και

βασίζεται σε πρωτότυπη επιστηµονική έρευνα, η οποία δηµοσιεύεται σε µορφή διατριβής

και βάσει της οποίας κρίνεται ο υποψήφιος. Με άλλα λόγια δεν απαιτείται

παρακολούθηση µαθηµάτων, αλλά ο υποψήφιος διεξάγει έρευνα υπό την εποπτεία ενός

καθηγητή που ελέγχει την πρόοδό του.

Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν και άλλα πτυχία όπως το DIPLOMA (9µηνο

πρόγραµµα σπουδών), και το MASTER OF PHILOSOPHY (διετές πρόγραµµα σπουδών

που στηρίζεται στο συνδυασµό παρακολούθησης µαθηµάτων και έρευνας ή µόνο στην

έρευνα, µε υποβολή της διπλωµατικής εργασίας στο τέλος των σπουδών).

Οι Έλληνες φοιτητές πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα που πληρώνουν οι Βρετανοί και τα

άλλα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα µε το

Πανεπιστήµιο και τον κλάδο σπουδών.

Συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή των αιτήσεων για

εισαγωγή στα µεταπτυχιακά προγράµµατα

• Μεταφρασµένο και νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου

• Μεταφρασµένο και νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας

• ∆ύο συστατικές επιστολές από καθηγητές

• Μία συστατική από εργοδότη εφόσον υπάρχει προϋπηρεσία

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

60

• Βιογραφικό σηµείωµα

• Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

• Εξέταση στο GMAT ή στο GRE (για ορισµένα Πανεπιστήµια)

• Απλή βεβαίωση από τράπεζα ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να καλύψει τα έξοδα

διδάκτρων και διαµονής.

Χρήσιµες διευθύνσεις στο Internet

Μεταπτυχιακές σπουδές

• http://www.postgrad.hobsons.com

• http://www.prospects.ac.uk

• http://www.mba.org.uk

Αξιολόγηση Βρετανικών Πανεπιστηµίων

• http://www.hero.ac.uk/rae (µεταπτυχιακά προγράµµατα)

Αγγλικά στη Βρετανία

• http://www.englishbritain.co.uk

Οικονοµική υποστήριξη-γενικές πληροφορίες

http://www.dfes.gov.uk/studentsupport/students_eu.cfm

ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

Institution Programme title

1.

University of Manchester Architecture and Urbanism

2.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

61

University of Manchester Environmental Monitoring, Modelling and Reconstruction

3. Newcastle University Architecture

4. Newcastle University Architecture and Planning Studies

5.

Newcastle University Digital Architecture

6.

Newcastle University Town Planning (Urban Conservation)

7.

Anglia Ruskin University

Conservation of Buildings 8.

Architectural Association School of Architecture

Emergent Technologies and Design 9.

Architectural Association School of Architecture

Histories and Theories of Architecture

10.

Architectural Association School of Architecture

Landscape Urbanism 11.

Architectural Association School of Architecture

Sustainable Environmental Design 12.

University of Bath

Conservation of Historic Buildings

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

62

13.

University of Bath

Facade Engineering 14.

Birmingham City University

Architectural Studies 15.

Birmingham City University

Architecture 16.

Birmingham City University

Architecture 17.

Birmingham City University

Landscape Architecture 18.

Birmingham City University

Landscape Architecture 19.

Birmingham City University

Urban Design 20.

University of Brighton

Architectural Design 21.

University of Brighton

Architectural Studies 22.

University of Brighton

Architecture 23.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

63

University of Brighton

Architecture 24.

University of Brighton

Professional Practice (Architecture, stage 3)

25.

Bristol, University of the West of England

Computer-Aided Architectural Design and Construction

26.

University of Cambridge

Architecture 27.

University of Cambridge

Architecture and Moving Image 28.

University of Cambridge

Environmental Design 29.

University of Cambridge

History and Philosophy of Architecture

30.

University of Cambridge

History of Art and Architecture 31.

Cardiff University

Architecture 32.

Cardiff University

Architecture (Environmental Design of Buildings)

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

64

33.

Cardiff University

Architecture (Professional Studies) 34.

Cardiff University

Environmental Design of Buildings 35.

Cardiff University

Theory and Practice of Sustainable Design

36.

Cavendish College

Interior and Architectural Design 37.

University of Central Lancashire

Architectural Conservation 38.

Centre for Alternative Technology

Architecture (Advanced Environmental and Energy Studies)

39.

Centre for Alternative Technology

Architecture (Advanced Environmental and Energy Studies)

40.

City and Guilds of London Art School

Conservation Studies 41.

University College Cork

Information Technology in Architecture, Engineering and Construction

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

65

42. Courtauld Institute of Art, University of London

History of Art 43.

De Montfort University

Architecture 44.

De Montfort University

Energy and Sustainable Building Design

45.

University College Dublin

Landscape Architecture 46.

University of Dundee

European Urban Conservation 47.

University of East London

Architectural Design 48.

University of East London

Architecture 49.

University of East London

Architecture 50.

University of East London

Architecture

51. Μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήµιο του York

http://www.york.ac.uk/graduatestudy/Courses/prog_index.htm#Archaeology

Department of Archaeology(στο York)

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

66

Archaeology Research Degrees (MA MPhil PhD) Archaeological Information Systems (MSc) Archaeological Research (MA/MSc) Archaeology of Buildings (MA) Bioarchaeology (MSc) Coastal and Marine Archaeology (MSc) - formerly Coastal Prehistory Conservation Studies(Historic Buildings) (MA) Cultural Heritage Management (MA) Early Prehistory (MSc) Field Archaeology (MA) Historical Archaeology (MA) Historic Landscape Studies (MA) Landscape Archaeology (MA) Medieval Archaeology (MA) Medieval Studies (MA) § Mesolithic Studies (MA) Zooarchaeology (MSc).

3.3.7. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γαλλία

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εναρµόνισης των διπλωµάτων (2003-2004) τα Γαλλικά Πανεπιστήµια προχωρούν προοδευτικά στο Ευρωπαϊκό σχήµα οργάνωσης των σπουδών (LMD: Licence, Master, Doctorat). Το σύστηµα αυτό αντιστοιχεί σε µια διάρθρωση της εκπαίδευσης σε 3,5 και 8 έτη. Ύστερα από την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών που οδηγούν στο πτυχίο ο φοιτητής ακολουθεί ένα πρόγραµµα για την προετοιµασία του Master το οποίο αποτελείται από 4 εξάµηνα και προσφέρει 120 Ακαδηµαϊκές ∆ιδακτικές Μονάδες (ECTS). Η εκπαίδευση προσφέρει δυο διαφορετικές κατευθύνσεις:

• Εκπαίδευση επαγγελµατικού προσανατολισµού που καταλήγει σε Master επαγγελµατικής κατεύθυνσης και ο υποψήφιος δεν µπορεί να συνεχίσει σε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

• Εκπαίδευση ερευνητικού προσανατολισµού που καταλήγει σε Master έρευνας το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την προετοιµασία ∆ιδακτορικού διπλώµατος.

Για την εισαγωγή στα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών το εκάστοτε πανεπιστήµιο καθορίζει και ελέγχει το επίπεδο του υποψηφίου, µέσω ειδικής επιτροπής και βάσει του ντοσιέ υποψηφιότητας που καταθέτει ηλεκτρονικά και στη συνέχεια ταχυδροµικά ο υποψήφιος, µέσω των δικτυακών πυλών αναζήτησης µεταπτυχιακών, ανά επιστήµη.

Η έναρξη των µαθηµάτων γίνεται το Σεπτέµβριο και ο υποψήφιος πρέπει να ζητήσει το φάκελο εγγραφής στις αρχές του νέου έτους ώστε να µπορέσει να τον αποστείλει συµπληρωµένο συνήθως κατά τα τέλη Απριλίου. Οι αποφάσεις των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων για το ακαδηµαϊκό πρόγραµµα σπουδών λαµβάνονται µεταξύ 15 Ιουνίου και 15 Σεπτεµβρίου. Χάρη στη µεταρρύθµιση LMD η εγγραφή µπορεί να γίνεται κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου. To κόστος εγγραφής ποικίλλει ανάλογα µε το εκπαιδευτικό ίδρυµα. Στα Πανεπιστήµια το κράτος

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

67

αναλαµβάνει ένα πολύ µέρος των σπουδών κάθε φοιτητή, έως 253 ευρώ και υπάρχει η δυνατότητας χορήγησης στεγαστικών επιδοµάτων.

Χρήσιµες διευθύνσεις στο Internet

Χρήσιµες γενικές πληροφορίες και πληροφορίες για πρακτική άσκηση

• http://www.generation-formation.fr

Κέντρο Ενηµέρωσης και Πληροφόρησης της Νεολαίας

• http://www.cidj.asso.fr

Χρήσιµες πληροφορίες για σπουδές τη Γαλλία, για προγράµµατα µεταπτυχιακών-διδακτορικών-υποτροφιών(πρόσβαση στις ιστοσελίδες όλων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων)

• http://dgrt.mesr.fr • http://www.egide.asso.fr

Χρήσιµες συµβουλές, πληροφορίες για µεταπτυχιακά-επαγγελµατικά που αφορούν µηχανικούς

• http://www.cri.ensmp.fr/cefi/ • http://www.education.gouv.fr/int/venir

Εθνικός Οργανισµός Πληροφοριών Επαγγελµάτων, πληροφορίες για σπουδαστές αλλοδαπούς

• http://www.onisep.fr

Μηχανή αναζήτησης µεταπτυχιακών στη Γαλλία

• http://www.directeuretudiant.com/3eme_cycle.html

Μηχανή αναζήτησης µεταπτυχιακών στη Γαλλία

• http://www.directeuretudiant.com/3eme_cycle.html

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

• http://www.ifa.gr

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

68

Προγράµµατα Μηχανικών στη Γαλλία "n+i" network

• http://www.nplusi.com

∆ικτυακές Πύλες αναζήτησης Μεταπτυχιακών στη Γαλλία

• Επιστήµες Καλών Τεχνών | http://www.EduArt.fr • Ανθρωπιστικές Επιστήµες | http://www.EduHumanites.net • Νοµικές Επιστήµες | http://www.EduDroit.net • ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων/Οικονοµικά | http://www.EduEcogestion.net • Υποτροφίες για Έλληνες Υπηκόους | http://www.vrika.org

Πληροφορίες σχετικά µε ερευνητικά επιδόµατα

• http://160.92.130.199/recherche/

3.3.8. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερµανία

Τα Πανεπιστήµια της Γερµανίας διαθέτουν ένα ευρύ φάσµα επιλογής εκπαιδευτικών προγραµµάτων µέσω των 2.650 νέων διεθνών τίτλων σπουδών που προσφέρουν, όπως Bachelor, Master και PhD, ενώ πάνω από 700 προγράµµατα σπουδών πραγµατοποιούνται εξολοκλήρου ή εν µέρει στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε Πανεπιστήµιο υπεύθυνη υπηρεσία για θέσεις φοίτησης σε αλλοδαπούς υποψηφίους και για την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, είναι η Ακαδηµαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών (Akademisches Auslandsamt) ή το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων (Dezernat für Internationale Beziehungen). Σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών οι προϋποθέσεις εισαγωγής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής διαφέρουν κατά περίπτωση και ανακοινώνονται από τις σχολές στις ιστοσελίδες τους. Γενικά, µια σηµαντική προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποιηµένη γνώση της γερµανικής γλώσσας. Εξαίρεση αποτελούν τα αγγλόφωνα προγράµµατα, για τα οποία απαιτείται γνώση της αγγλικής.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για µεταπτυχιακές σπουδές, που υποβάλλονται στα γερµανικά Πανεπιστήµια µεταφρασµένα και επικυρωµένα:

• Απολυτήριο Λυκείου και βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση • Πτυχίο σπουδών και Αναλυτική Βαθµολογία • ∆ίπλωµα γερµανικής γλώσσας(GDS, KDS, ZOP, DSH ή TestDaf) ή αποδεικτικό γνώσης

της αγγλικής γλώσσας για τα αγγλόφωνα ή δίγλωσσα προγράµµατα (TOEFL) • Βιογραφικό Σηµείωµα • Περιληπτική περιγραφή των προθέσεων και των κινήτρων του ενδιαφεροµένου για το

συγκεκριµένο πρόγραµµα (Motivationsbrief / Motivation letter) • Συστατικές επιστολές

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

69

Παρά το γεγονός ότι για πολλά χρόνια οι σπουδές στη Γερµανία σε όλα σχεδόν τα προγράµµατα ήταν δωρεάν, πρόσφατα τα περισσότερα Πανεπιστήµια έχουν συµφωνήσει να ορίσουν σταδιακά την καταβολή διδάκτρων ανά εξάµηνο σπουδών. Κάθε χρόνο η DAAD (Γερµανική Υπηρεσία Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών) χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές και απόφοιτους ελληνικών Πανεπιστηµίων, σε υποψηφίους διδάκτορες, σε ερευνητές µεταδιδακτορικού επιπέδου, καθώς και σε καθηγητές πανεπιστηµίων.

Χρήσιµες διευθύνσεις στο Internet

Παρουσίαση όλων των Πανεπιστηµίων, πληροφορίες για τις σπουδές, την επαγγελµατική εκπαίδευση και διαβίωση στη Γερµανία, τα προσφερόµενα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και τις δυνατότητες έρευνας

• http://www.hochschulkompass.de • http://www.campus-germany.de

Γερµανική Υπηρεσία Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών-Εκτενείς πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστηµα, για τις σπουδές, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τις υποτροφίες

• http://www.daad.de

Αγγλόφωνα ή δίγλωσσα προγράµµατα

• http://www.daad.de/idp

Ενηµερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD-Πληροφορίες για σπουδές, έρευνα και υποτροφίες

• http://ic.daad.de/athen

Πληροφορίες για τεστ γλώσσας και δυνατότητες εκµάθησης

• http://www.goethe.de/athen • http://www.testdaf.de

http://www.summerschools.de

ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

70

ΜΟΝΑΧΟ

URBAN LAND SCAPE

An architectural urban research initiative for urban landscapes and landscape cities.Postgraduate College of the Institute of Design City and Landscape

www.urbanlandscape.ar.tum.de

3.3.9 Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Η.Π.Α.

Στις Η.Π.Α. υπάρχουν πάνω από 1.700 Πανεπιστήµια που προσφέρουν χιλιάδες προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master`s και Ph.D. Για την απόκτηση του διπλώµατος Master`s απαιτούνται τουλάχιστον 1-2 έτη ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο και την επιστηµονική κατάρτιση του φοιτητή, ενώ για το διδακτορικό (Ph.D) απαιτούνται τουλάχιστον 3 χρόνια σπουδών µετά το Master`s.

Βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών

• Ακαδηµαϊκό υπόβαθρο.

Ο καλός βαθµός πτυχίου αλλά και η υψηλή βαθµολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα που σχετίζονται µε το αντικείµενο του µεταπτυχιακού παίζουν σηµαντικότατο ρόλο στην αποδοχή του υποψηφίου. Η απόδειξη ερευνητικής δραστηριότητας ή σχετικής εργασιακής εµπειρίας και γενικότερα ένα καλό βιογραφικό σηµείωµα αυξάνει την πιθανότητα επιλογής του υποψηφίου. Επίσης, απαραίτητη για την υποψηφιότητα είναι η εξέταση σε ένα τουλάχιστον από τα τεστ ακαδηµαϊκών γνώσεων GRE/GRE subject ή GMAT.

• Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Απαιτείται η εξέταση των υποψηφίων σε τεστ γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως TOEFL, TSE, SAT I & II.

• Εξασφάλιση οικονοµικών πόρων κατά τη διάρκεια των σπουδών

Η απόδειξη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης είτε από προσωπικούς πόρους είτε από υποτροφίες απαιτείται από τα Πανεπιστήµια κατά τις διαδικασίες εισαγωγής.

Οι φοιτητές που έχουν ανάγκη οικονοµικής βοήθειας µπορούν συγχρόνως µε την αίτησή τους για εγγραφή να κάνουν αίτηση στα Πανεπιστήµια και για υποτροφία. Τα αµερικανικά Πανεπιστήµια συνήθως χορηγούν στους ξένους φοιτητές περιορισµένο αριθµό θέσεων βοηθών καθηγητών ή ερευνητών µε κριτήρια επιλογής κυρίως την ακαδηµαϊκή επίδοση, τα εξαιρετικά αποτελέσµατα στα τεστ (TOEFL, TSE, GRE, GMAT), τις συστατικές επιστολές, το βιογραφικό και το πλάνο σπουδών. Επίσης το Ίδρυµα Fulbright χορηγεί υποτροφίες, οι οποίες εξασφαλίζουν ένα µέρος των εξόδων σε αµερικανικά ΑΕΙ καθώς και τα έξοδα ιατρικής κάλυψης και έξοδα ταξιδιού για ένα ακαδηµαϊκό έτος και για όλους τους κλάδους µεταπτυχιακών σπουδών εκτός των ιατρικών ειδικοτήτων.

Προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα για ενδιαφεροµένους

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

71

∆εδοµένου ότι κάθε αµερικανικό Πανεπιστήµιο έχει τους δικούς του κανονισµούς, τις δικές του προϋποθέσεις και διαδικασίες εισαγωγής που ακολουθεί, κρίνεται απαραίτητη η προσεκτική ενηµέρωση του ενδιαφεροµένου - υποψήφιου Όλη η προετοιµασία απαιτεί χρόνο και προσπάθεια εκ µέρους του και γι αυτό είναι αναγκαίος ο έγκαιρος προγραµµατισµός.

• Ιούνιος-Ιούλιος του προτελευταίου χρόνου της φοίτησης στην Ελλάδα

Επισκεφτείτε το Γραφείο ∆ιασύνδεσης ή/και τα Γραφεία του Ιδρύµατος Fulbright για πληροφορίες.

• Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος

Γράψτε σε 10-20 Πανεπιστήµια ζητώντας τους πληροφορίες για τα προγράµµατα σπουδών, τις αιτήσεις εγγραφής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τη στέγαση, τυχόν υποτροφίες κ.ά

• Αύγουστος-Σεπτέµβριος-Οκτώβριος

Κάντε τις αιτήσεις για τα απαιτούµενα τεστ (SAT, TOEFL, GRE ή GMAT).

• Σεπτέµβριος-Οκτώβριος-Νοέµβριος

∆ώστε τα αναγκαία τεστ και ενηµερώστε τα αποτελέσµατα να πάνε κατευθείαν στα Πανεπιστήµια της επιλογής σας.

• ∆εκέµβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος

Στείλτε τις αιτήσεις εγγραφής µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (π.χ. αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθµολογίας, συστατικές επιστολές, βιογραφικό, πλάνο σπουδών κ.ά) αλλά και τις ειδικές αιτήσεις για χρηµατική βοήθεια στα Πανεπιστήµια που θα διαλέξετε.

• Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος

Επιλέξτε το Πανεπιστήµιο στο οποίο θέλετε να φοιτήσετε, επικοινωνήστε αµέσως για την αποδοχή σας. Απαντήστε επίσης σε όσα Πανεπιστήµια σας έχουν δεχτεί και δε θα πάτε.

• Ιούνιος-Ιούλιος

Φροντίστε τις λεπτοµέρειες για το ταξίδι σας, τη φοιτητική βίζα (χορηγείται από το Προξενείο της αµερικανικής Πρεσβείας), το συνάλλαγµα, τη στρατολογία και τη διαµονή σας στις Η.Π.Α.

• Αύγουστος-Σεπτέµβριος

Αρχή πανεπιστηµιακών µαθηµάτων.

Χρήσιµες διευθύνσεις στο Internet

Information for education system, universities/colleges, graduate programs, etc.

• http://www.petersons.com

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

72

• http://www.gradschools.com • http://www.studyinusa.com • http://www.educationconnect.com • http://www.collegenet.com • http://www.edupass.org • http://www.iie.org

Rankings

• http://www.usnews.com

Για τεστ γλώσσας

• http://www.ets.org • http://www.toefl.org • http://www.gre.org • http://www.gmat.org

Credential Evaluation

• http://www.naces.org

Personal Statement Writing

• http://www.tenspeed.com

Υποτροφίες, χρηµατική βοήθεια

• http://www.fulbright.gr • http://www.fastweb.com • http://www.edupass.org • http://www.nas.edu • http://www.neh.fed.us • http://www.nsf.gov

Για έκδοση φοιτητικής Visa

• http://www.travel.state.gov

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

73

3.3.10. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ιταλία

Τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών που χορηγούνται από τα Ιταλικά Πανεπιστήµια

• Diploma di Specializziazone (µεταπτυχιακό δίπλωµα µε διάρκεια σπουδών από δύο µέχρι τρία χρόνια- εκτός ιατρικών ειδικοτήτων οι οποίες και υπερέχουν αριθµητικά των άλλων µεταπτυχιακών).

• Dottorato de Ricerca (διδακτορικό δίπλωµα µε διάρκεια σπουδών από τρία µέχρι, σε µερικές περιπτώσεις τέσσερα χρόνια).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία

• Πιστοποιητικό πτυχίου (πρωτότυπο) επικυρωµένο από την αρµόδια Νοµαρχία µε την επισηµείωση της Χάγης σαν επικυρωµένο φωτοαντίγραφο.

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (πρωτότυπο -όπου θα αναφέρονται ο κύκλος σπουδών και τα προβλεπόµενα εξάµηνα) επικυρωµένο από την αρµόδια Νοµαρχία µε την επισηµείωση της Χάγης συν ένα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο.

• Πρωτότυπο Απολυτήριο Λυκείου επικυρωµένο από την αρµόδια Νοµαρχία µε την επισηµείωση της Χάγης συν ένα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο.

• Πιστοποιητικό γέννησης (απαραίτητα τα στοιχεία διεύθυνσης και υπηκοότητας) µε πρόσφατη θεωρηµένη φωτογραφία, επικυρωµένο από την αρµόδια Νοµαρχία µε την επισηµείωση της Χάγης συν ένα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο.

• ∆υο (2) πρόσφατες φωτογραφίες όµοιες µε την παραπάνω. • Αίτηση προεγγραφής (το έντυπο χορηγείται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο).

Προαιρετικά µπορούν να κατατεθούν

• Συστατικές επιστολές καθηγητών • Πτυχία ξένων γλωσσών

Χρήσιµες διευθύνσεις στο Internet

Ιταλικό Ινστιτούτο

• http://www.fohnet.gr/iic

Χρήσιµες πληροφορίες για κάθε Πανεπιστήµιο στην Ιταλία

• http://www.cilea.it/www-map

Σύστηµα αναζήτησης Ιταλικών Πανεπιστηµίων

• http://sito.cineca.it/strutture

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

74

ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΡΩΜΗ

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Master in Architettura per l'Archeologia - Archeologia per l'Architettura Cantieri, progetti ed allestimenti in aree archeologiche

master di II livello A.A. 2006 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" Ateneo federato delle Scienze Umane delle Arti e dell'Ambiente Dipartimento di Architettura Prima Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni" Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità Facoltà di Scienze Umanistiche Prof. Arch. Lucio Valerio Barbera Prof.ssa Clementina Panella Coordinatore: Claudia Cecamore visita il sito del MASTER: http://w3.uniroma1.it/arch_eo/ Il Master mira alla formazione di un linguaggio comune fra architettura ed archeologia, al fine di realizzare un migliore coordinamento in campo professionale fra archeologi ed architetti. Il percorso didattico prevede, nel primo semestre, una preparazione teorica che si articola in due sezioni parallele: nell'una gli architetti si avvicineranno alle tematiche e alle metodologie archeologiche nell'altra gli archeologi acquisiranno alcuni strumenti fondamentali per la valutazione di un intervento progettuale. Nel secondo semestre i due gruppi amplieranno insieme le conoscenze su tematiche

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

75

concernenti la valorizzazione e la fruizione dei Beni Archeologici in un "laboratorio di progettazione" che avrà come tema siti ed aree archeologiche di diversa tipologia appositamente messi a disposizione dalle istituzioni competenti per la prova finale. Il "luogo" della formazione sarà Roma e il suo territorio in età antica.

Master in Architettura per l'Archeologia - Archeologia per l'Architettura Cantieri, progetti ed allestimenti in aree archeologiche

master di II livello A.A. 2006 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" Ateneo federato delle Scienze Umane delle Arti e dell'Ambiente Dipartimento di Architettura Prima Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni" Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità Facoltà di Scienze Umanistiche Prof. Arch. Lucio Valerio Barbera Prof.ssa Clementina Panella Coordinatore: Claudia Cecamore visita il sito del MASTER: http://w3.uniroma1.it/arch_eo/ Il Master mira alla formazione di un linguaggio comune fra architettura ed archeologia, al fine di realizzare un migliore coordinamento in campo professionale fra archeologi ed architetti. Il percorso didattico prevede, nel primo semestre, una preparazione teorica che si articola in due sezioni parallele: nell'una gli architetti si avvicineranno alle tematiche e alle metodologie archeologiche nell'altra gli archeologi acquisiranno alcuni strumenti fondamentali per la valutazione di un intervento progettuale. Nel secondo semestre i due gruppi amplieranno insieme le conoscenze su tematiche concernenti la valorizzazione e la fruizione dei Beni Archeologici in un "laboratorio di progettazione" che avrà come tema siti ed aree archeologiche di diversa tipologia

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

76

appositamente messi a disposizione dalle istituzioni competenti per la prova finale. Il "luogo" della formazione sarà Roma e il suo territorio in età antica.

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Universita di Firenze

Facolta di Architettura

• Direzione tecnica del cantiere di restauro Struttura - Dipartimento di Restauro e Conservazione dei beni architettonici Coordinatore - Luca Giorgi Bando (pdf) - domanda di ammissione (rtf - pdf)

• Valorizzazione e gestione in rete dei beni culturali e ambientali Struttura - Dipartimento di Urbanistica e pianificazione del territorio Coordinatore - Maria Concetta Zoppi Bando (pdf) - domanda di ammissione (rtf - pdf) - domanda di iscrizione (rtf - pdf). Proroghe scadenze: domande di ammissione: 22.02.08; pubblicazione graduatoria: 25.02.08; domande di iscrizione: 11.03.08; inizio corsi. 17.03.08.

• Local and traditional architectural heritage conservation and management (Conservazione e gestione del patrimonio architettonico locale e tradizionale) Struttura - Dipartimento di Restauro e Conservazione dei beni architettonici Coordinatore - Carlo Alberto Garzonio Bando (pdf) - domanda di ammissione (rtf - pdf) Proroghe - scadenza domande di ammissione: 25.02.2008; pubblicazione graduatoria: 3.03.2008; scadenza domande di iscrizione: 18.03.2008; inizio lezioni: 21.03.2008

ΒΕΝΕΤΙΑ

Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale. Macchinari e cicli produttivi storici. Progettazione e recupero

coordinatore: dipartimento di urbanistica

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

77

in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Napoli, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli Studi di Aosta, l’Università degli Studi di Lecce, l’ICSIM, l’AIPAI, Comune di Schio, Comune di Terni e Camera di Commercio di Torino

Il master forma diverse figure professionali: esperti in restauro e conservazioni di macchine, impianti e infrastrutture industriali; esperti in programmi e progetti di riqualificazione del patrimonio industriale operanti negli uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche proprietarie o in enti gestori del patrimonio di architettura industriale dismesso; esperti in tecniche e metodologie di recupero del patrimonio industriale operanti nelle società di ingegneria e negli studi professionali per conto di committenti pubblici e privati (project manager nelle fasi di progettazione); liberi professionisti singoli o associati nelle aree progettuali o di consulenza in grado di svolgere attività di valutazione economica e monitoraggio di interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica e ambientale del patrimonio industriale (capo commessa nelle fasi decisionali e realizzative degli interventi).

I diplomi di master, rilasciati al termine dei corsi, riporteranno la firma congiunta dei rettori dei sette atenei.

– master di II livello

– sedi: Padova, Terni, Schio

– attivazione: da definire

– 1500 ore, 60 cfu

Economie e tecniche della conservazione del patrimonio architettonico e ambientale

coordinatore: Enzo Siviero

in collaborazione con il Politecnico di Nova Gorica

Il master ha lo scopo di conferire una specifica preparazione in campo scientifico-tecnico e critico, integrativa a quella universitaria. Offre al laureato una più vasta conoscenza delle scienze e delle tecniche operative per la tutela, la gestione economica e giuridica, la conservazione dei beni architettonici e ambientali.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

78

Il certificato ufficiale di diploma è rilasciato da entrambi gli istituti fondatori: Politecnico di Nova Gorica e Iuav.

La prima parte offre una comune attività didattica, la seconda si divide in due percorsi formativi, uno a indirizzo tecnico, l’altro a indirizzo economico.

– master di II livello

– sede: Venezia

– attivazione: ottobre 2005

– 1500 ore, 60 cfu

informazioni: 041.257.1305

3.3.11. Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Βέλγιο

Τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών που χορηγούνται από τα Βελγικά Πανεπιστήµια

• DEA (Diplome detudes approfondies), διάρκειας ενός (1) έτους τα οποία είναι θεωρητικά κατά βάση αλλά προετοιµάζουν και τους φοιτητές, εισάγοντας τους στην έρευνα.

• DES, διάρκειας ενός (1) έτους, τα οποία έχουν ως σκοπό την ακαδηµαϊκή εξειδίκευση σε ένα αντικείµενο.

• ∆ιδακτορικά, κατά τα οποία ο φοιτητής προετοιµάζει µια εργασία, η οποία δεν έχει πραγµατοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν.

Γλώσσα διεξαγωγής των µεταπτυχιακών προγραµµάτων, είναι κυρίως η Γαλλική αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις και η Ολλανδική.

Χρήσιµες διευθύνσεις στο Internet

Συνδέσεις Βελγικών Πανεπιστηµίων

• http://www.gsev.gr

Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου

• http://www.cfwb.be

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

79

Γερµανόφωνη Κοινότητα του Βελγίου

• http://dglive.be

Φλαµανδική Κοινότητα του Βελγίου

• http://www.vlaanderen.be

ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

Master of Human Settlements

Full description & Admission requirements Extra admission requirements:

- A letter of motivation and, if possible, a portfolio clearly demonstrating the applicatant's sound professional intentions and relevant experience.

Credits: 60 Type: MAS Registration fee Address: MAHS/MAUSP Office , Kasteelpark Arenberg 1 , B-3001 Leuven (Heverlee)

Tel. +32 16 32 13 91 , Fax +32 16 32 19 84 Contact: [email protected] Additional information: http://www.asro.kuleuven.be/mahs

Master of Conservation of Monuments and Sites

Full description & Admission requirements Extra admission requirements:

- MCMS candidates have to include a portfolio to their application, without such it shall not be considered. - Submit a separate motivation letter, explaining your interest in following the course in ±20 lines - Submit a list of references, containing the names and addresses of three referees in your field, professionals, or university professors who are familiar with your qualifications - Submit a list of publications, if applicable

Credits: 120 Type: MAS Registration fee Address: Birgit Van Deynse International Centre for Conservation, Kasteelpark

Arenberg 1, B-3001 Leuven (Heverlee) Tel. +32 16 32 17 48 or +32 16 32 12 01, Fax +32 16 32 19 83

Contact: [email protected]

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

80

Additional information: http://www.asro.kuleuven.be/rlicc

3.3.12. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη ∆ανία

Στη ∆ανία προσφέρονται πάνω από 120 αγγλόφωνα προγράµµατα σπουδών, εκ των οποίων τα περισσότερα σε επίπεδο master διετούς διάρκειας. Επειδή τα Πανεπιστήµια χρηµατοδοτούνται από το κράτος, συνήθως στα προγράµµατά τους δεν υπάρχουν δίδακτρα. Εξαίρεση αποτελούν ορισµένα προγράµµατα διδακτορικού επιπέδου (PhD).

Χρήσιµες διευθύνσεις στο Internet

Πληροφορίες για την εκπαίδευση, Πανεπιστήµια, εκπαιδευτικά προγράµµατα, αγγλόφωνα µεταπτυχιακά, υποτροφίες

• http://www.ciriusonline.dk

Υπουργείο Παιδείας ∆ανίας

• http://www.umv.dk/eng

3.3.13. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελβετία

Στην Ελβετία υπάρχουν 10 αναγνωρισµένα Πανεπιστήµια και 2 ανώτατες Σχολές. Στη γερµανόφωνη Ελβετία ανήκουν τα Πανεπιστήµια της Basel (BS), Bern (BE), Luzern (LU), St. Gallen (SG) και Zürich (ZH). Στη γαλλόφωνη έχουν την έδρα τους τα Πανεπιστήµια (Genf)GE, Lausanne (La), Neuchatel (NE), Ecole Polytechnique Federal de Lausanne (EPFL). Στην ιταλόφωνη Ελβετία υπάρχει µόνο ένα Πανεπιστήµιο το οποίο ιδρύθηκε το 1996 (Universita della Sviyyera italiana (USI) Lugano. Το Πανεπιστήµιο Freiburg (FR) βρίσκεται σε δίγλωσσο καντόνι και τα µαθήµατα γίνονται στα γερµανικά και στα γαλλικά.

Χρήσιµες διευθύνσεις στο Internet

∆ιευθύνσεις των Πανεπιστηµίων

http://www.crus.ch/mehrspr/iud/Unis_ch.html

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

81

3.3.14. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ισπανία

Τύποι Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ισπανία

• Cursos de Μaestria,Magister, Master, 2 xρόνια

Για να γίνει κάποιος δεκτός στα παραπάνω προγράµµατα είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόµενος να είναι κάτοχος πανεπιστηµιακού τίτλου σπουδών. Τα προγράµµατα αυτά έχουν µεγαλύτερη διάρκεια και είναι υψηλότερου επιπέδου. Μπορούν δε να ολοκληρωθούν µε δύο διαφορετικούς τρόπους. Μπορούν είτε να είναι µεταπτυχιακά µε πλήρες ωράριο ή µεταπτυχιακά µε διακεκοµµένο ωράριο. Αυτά του πλήρους ωραρίου απαιτούν περισσότερο χρόνο και περισσότερη αφοσίωση από µέρους των φοιτητών, σε σχέση µε ένα αντίστοιχο πρόγραµµα βασικού τίτλου σπουδών, δεδοµένου ότι περιλαµβάνουν και πολλά πρακτικά, οµαδικά µαθήµατα. Στα µεταπτυχιακά διακεκοµµένου ωραρίου τα µαθήµατα µπορούν να γίνονται είτε µία φορά τη βδοµάδα, είτε στη µέση της ηµέρας, είτε όλα τα Σάββατα και κ.ο.κ.

• Μεταπτυχιακά προγράµµατα (Experto Universitario & Especialista Universitario)

Για να γίνει κάποιος δεκτός στα παραπάνω προγράµµατα είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόµενος να είναι κάτοχος πανεπιστηµιακού τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου. Έχουν συνολική διάρκεια 150 διδακτικών ωρών, είναι υποδεέστερα των µάστερ και πολλές φορές αποτελούν τµήµα της δοµής των Master.

• Λοιπά

Από Σχολές συµπληρωµατικής κατάρτισης και πανεπιστηµιακής παράτασης, σεµινάρια συνεχούς εκπαίδευσης κ.τ.λ. Αυτά έχουν ακόµα µικρότερη χρονική διάρκεια και επίσης αποτελούν τµήµα της δοµής µεταπτυχιακών προγραµµάτων.

Κόστος και πηγές χρηµατοδότησης

Το να ακολουθήσει κάποιος ένα πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών δεν είναι µια φθηνή επιλογή. Το κόστος κυµαίνεται από 5.000 έως 6.000 Ευρώ για τα ιδιωτικά πανεπιστήµια και 480 µε 850 Ευρώ για τα ∆ηµόσια πανεπιστήµια, καθώς και ο φοιτητής θα πρέπει να συνυπολογίσει και το κόστος ζωής και διατροφής. Σχετικά µε τις υποτροφίες είναι γεγονός ότι ο αριθµός των κρατικών υποτροφιών είναι πολύ περιορισµένος, αφορούν κυρίως διδακτορικές σπουδές και η πλειοψηφία των σπουδαστών καταφεύγει συνήθως στα φοιτητικά δάνεια που δίδονται από τις τράπεζες, µε χαµηλό επιτόκιο.

∆ικαιολογητικά-προϋποθέσεις

Οικονοµική διαδικασία

Προπληρωµή διδάκτρων ή κάποιας προκαταβολής, ύστερα από επικοινωνία µε το Οικονοµικό τµήµα του Πανεπιστηµίου. Πριν το τέλος του κάθε εξαµήνου, θα πρέπει ο φοιτητής να καταβάλει απόδειξη εισφοράς του αντίστοιχου ποσού των διδάκτρων.

Ακαδηµαϊκή διαδικασία

• Αίτηση εγγραφής

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

82

• Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθµολογία • Φωτοτυπία ταυτότητας • Πιστοποιητικό υγείας • Πλήρωση στρατιωτικών καθηκόντων

Η επιτυχής συνέντευξη ή η επιτυχία σε αντίστοιχες εξετάσεις αποτελεί κριτήριο για την εισαγωγή στο µεταπτυχιακό. Κάθε τµήµα ακολουθεί διαφορετική διαδικασία υποδοχής φοιτητών και εγγραφής τους στο τµήµα.

Χρήσιµες διευθύνσεις στο Internet

Χρήσιµες Πληροφορίες για σπουδές στην Ευρώπη

• http://www.interedu.com

Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών Ισπανίας

• http://www.mec.es

Λίστα πανεπιστηµίων Ισπανίας

• http://www.inss.es

Μηχανή αναζήτησης µεταπτυχιακών στην Ισπανία

• http://www.tumaster.com

Μηχανή αναζήτησης µεταπτυχιακών- υποτροφιών

• http://www.educaweb.com

Μηχανή αναζήτησης για Ισπανικές ιστοσελίδες

• http://donde.uji.es • http://www.trovator.combios.es

Επίσηµες Ιστοσελίδες σε θέµατα εκπαίδευσης

• http://www.oei.es/espana.htm

Ισπανικό πολιτισµικό Ινστιτούτο Cervantes http://www.cervantes.es

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

83

3.3.15. Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Καναδά

Στον Καναδά δεν υπάρχει εθνικό σύστηµα Παιδείας. Η καθεµιά από τις επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική. Τα Πανεπιστήµια στον Καναδά χρηµατοδοτούνται στο µεγαλύτερο ποσοστό τους από το ∆ηµόσιο µε αποτέλεσµα να προσφέρουν υψηλή ποιότητα σπουδών ανεξάρτητα από τον τοµέα σπουδών ή την περιοχή που βρίσκονται. Σε αυτά τρέχουν συνολικά πάνω από 10.000 προπτυχιακά και µεταπτυχιακά (Master`s, Doctoral) προγράµµατα σπουδών µε γλώσσα διδασκαλίας είτε την αγγλική είτε τη γαλλική. Τα κριτήρια αποδοχής και αξιολόγησης υποψηφίων διαφέρουν από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο, µε σηµαντικότερα το βαθµό πτυχίου και τη γνώση της επίσηµης γλώσσας διδασκαλίας του Ιδρύµατος. Οι ενδιαφερόµενοι για µεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει, τουλάχιστον 8 µήνες πριν την αναµενόµενη εισαγωγή τους, να απευθυνθούν στο Πανεπιστήµιο που τους ενδιαφέρει, για να συλλέξουν τις απαιτούµενες πληροφορίες και να υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση τους. ∆ιάφορα ινστιτούτα και οργανισµοί στον Καναδά παρέχουν περιορισµένο αριθµό υποτροφιών σε αλλοδαπούς και κυρίως σε επίπεδο ανώτερο του master (π.χ. για έρευνα). Επίσης σε κάποια Πανεπιστήµια δίνονται ορισµένες υποτροφίες σε φοιτητές εξαιρετικών επιδόσεων οι οποίες καλύπτουν εν µέρει τα δίδακτρα και τα έξοδα διαβίωσης.

Χρήσιµες διευθύνσεις στο Internet

Πληροφορίες για την εκπαίδευση, τα Πανεπιστήµια/Κολέγια, εκπαιδευτικά προγράµµατα, κ.α

• http://www.aucc.ca • http://www.studyincanada.com • http://www.educationcanada.cmec.ca • http://www.cbie.ca • http://www.accc.ca

Αξιολόγηση Πανεπιστηµίων

• http://www.macleaus.ca

Πληροφορίες για υποτροφίες, πηγές χρηµατοδότησης

• http://www.scholarshipscanada.com • http://www.scholarships-bourses-ca.org • http://www.studentawards.com • http://www.cbie.ca • http://www.hellenes.ca/ontario

3.3.16. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νορβηγία

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

84

Η Νορβηγία έχει 6 Πανεπιστήµια 6 εξειδικευµένα Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, 25 Πανεπιστηµιακά Κολέγια, 2 κρατικά Κολέγια Καλών Τεχνών και 29 ιδιωτικά Ινστιτούτα ανώτατης εκπαίδευσης. Στα Νορβηγικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα υπάρχουν αρκετά προγράµµατα σπουδών επιπέδου master, τα οποία γίνονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε αυτά είναι η κατοχή πρώτου πτυχίου και αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (IELTS/TOEFL).

Χρήσιµες διευθύνσεις στο Internet

Πληροφορίες για την εκπαίδευση, Πανεπιστήµια, εκπαιδευτικά προγράµµατα, αγγλόφωνα µεταπτυχιακά, υποτροφίες

• http://siu.no

http://study-norway.net

3.3.17. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ολλανδία

Στην Ολλανδία υπάρχουν πάνω από 1000 προγράµµατα σπουδών, στα οποία η γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστικά η αγγλική. Υπάρχουν 14 πανεπιστήµια στην Ολλανδία, όπου ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών ποικίλλει, από 3.000 έως 30.000 φοιτητές, σύνολο 185,000 φοιτητές. Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα (Master) διαρκούν από 1 έως 2 χρόνια (60-120 credits) και οδηγεί στην απόκτηση MSc ή MA και το ∆ιδακτορικό διαρκεί τουλάχιστον 4 χρόνια. Οι βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε αγγλόφωνα µεταπτυχιακά προγράµµατα είναι η κατοχή πρώτου πτυχίου και το αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (IELTS ή TOEFL) καθώς και η αποστολή, µαζί µε την αίτηση, του Motivation Letter, όπου ο υποψήφιος παραθέτει του λόγους για τους οποίους επιθυµεί να σπουδάσει στην Ολλανδία το µεταπτυχιακό της επιλογής του και στο οποίο δίνεται µεγάλη βάση κατά τη διαδικασία της επιλογής. Οι επιµέρους προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι, τα δίδακτρα κ.α διαφέρουν από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο και από µεταπτυχιακό σε µεταπτυχιακό. Τα δίδακτρα κυµαίνονται από πανεπιστήµιο σε πανεπιστήµιο και υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του µισού κόστους των διδάκτρων στους φοιτητές, κατά τη διάρκεια των σπουδών, µέσω επιδοµάτων.

Χρήσιµες διευθύνσεις στο Internet

Πληροφορίες για την εκπαίδευση, Πανεπιστήµια, εκπαιδευτικά προγράµµατα, αγγλόφωνα µεταπτυχιακά, υποτροφίες

• http://www.nuffic.nl • http://www.studyin.nl

Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους

• http://www.nuffic.nl/huygens

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

85

Bασιλική Ολλανδική Πρεσβεία

• http://www.dutchembassy.gr

Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

• http://www.nia.gr

Ένωση πανεπιστηµίων της Ολλανδίας

• http://www.vsnu.nl

Λίστα πανεπιστηµίων της Ολλανδίας

• http://www.nuffic.net/common.asp?id=1450

3.3.18. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σουηδία

Η Σουηδία έχει µακρά παράδοση στην εκπαίδευση µε τα πρώτα της Πανεπιστήµια να χρονολογούνται στον 15ο αιώνα. Σήµερα στη Σουηδία υπάρχουν 40 περίπου Ανώτατα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα που προσφέρουν εκατοντάδες προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 επιπέδου master διδάσκονται στα αγγλικά. Τα περισσότερα από τα αγγλόφωνα µεταπτυχιακά σχετίζονται µε τους τοµείς της Οικονοµίας, ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας και κάποια µε διαφορετικά αντικείµενα όπως ∆ίκαιο, Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, Υγεία και Πολιτισµό. Για την εισαγωγή απαιτείται ένα πρώτο πτυχίο, αναλυτική βαθµολογία, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και συστατικές επιστολές. Τα σουηδικά Πανεπιστήµια ως κρατικά ιδρύµατα δεν έχουν δίδακτρα κι έτσι οι φοιτητές έχουν να ανταπεξέλθουν µόνο στα έξοδα διαβίωσης (τουλάχιστον 700 ευρώ το µήνα). Στα ιδιωτικά ινστιτούτα και µόνο για ορισµένα προγράµµατα είναι πιθανό να υπάρχουν δίδακτρα. Το Σουηδικό Ινστιτούτο δίνει σε αλλοδαπούς περιορισµένο αριθµό υποτροφιών για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης.

Χρήσιµες διευθύνσεις στο Internet

Πληροφορίες για την εκπαίδευση, Πανεπιστήµια, Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες κ.α

• http://www.studyinsweden.se

Εθνική Υπηρεσία για την Ανώτατη Εκπαίδευση

• http://www.hsv.se

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

86

Σουηδικό Ίδρυµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας στην Έρευνα

• http://www.stint.se

3.3.19. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Φιλανδία

Η ανώτατη εκπαίδευση στη Φιλανδία παρέχεται από 20 Πανεπιστήµια και 29 Πολυτεχνεία µε διεθνή προσανατολισµό και µε περισσότερα από 400 αγγλόφωνα προγράµµατα σπουδών, εκ των οποίων τα 100 οδηγούν σε κάποιο πτυχίο. Τα φιλανδικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας κι έτσι οι φοιτητές δεν πληρώνουν δίδακτρα, αλλά µόνο κάποια χρήµατα για τα βιβλία τους. Το συνολικό µηνιαίο ποσό που απαιτείται για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα διαβίωσης υπολογίζεται στα 700 ευρώ. Επίσης, οι φοιτητικές ενώσεις, στις οποίες η συµµετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική, χρεώνουν ένα µικρό ποσό της τάξης των 40-80 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται και η ιατροφαρµακευτική τους κάλυψη.

Χρήσιµες διευθύνσεις στο Internet

Πληροφορίες για την εκπαίδευση, Πανεπιστήµια, εκπαιδευτικά προγράµµατα, αγγλόφωνα µεταπτυχιακά, υποτροφίες

• http://www.cimo.fi

Υπουργείο Παιδείας ∆ανίας

http://www.minedu.fi

3.3.20. ΓΕΝΙΚΑ:

*Πληροφορίες, για Μεταπτυχιακές Σπουδές επίσης σε άλλες χώρες, µπορείτε να

βρείτε µέσω της ιστοσελίδας των Πρεσβειών στην Ελλάδα, στη διεύθυνση:

www.uti.gr

Επίσης στα site

www.pteris.co.uk/resources/college.html www.pteris.co.uk/resources/col.uk.html

www.yahoo/Education/HigherEducation

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ Το θεσµικό πλαίσιο για τα Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Τα επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των Τµηµάτων Αποκατάστασης και Ανακαίνησης δεν

έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα.

Η γενικότερη εικόνα του τοπίου των Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων των αποφοίτων των

Τ.Ε.Ι. σήµερα έχει ως εξής:

Εκ των 90 τµηµάτων – ειδικοτήτων έχουν εκδοθεί Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα για 52

ειδικότητες από το 1989 µέχρι το 2003. Αυτό σηµαίνει ότι εκκρεµεί η έκδοση

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων για 38 ειδικότητες.

Για τα τµήµατα αυτά είχαν συνταχθεί σχέδια Προεδρικών ∆ιαταγµάτων τα περισσότερα

από τα οποία αφού εγκρίθηκαν από τις Υπηρεσίες υπογρά-φηκαν από όλους τους

αρµόδιους Υπουργούς και στάλθηκαν για νοµοτεχνική επεξεργασία στο Σ.τ.Ε. τον Μάιο

του 2003.

Οι Ειδικότητες Μηχανικών του Τεχνολογικού Τοµέα της ανώτατης Εκπαίδευσης που

έχουν νοµοθετικά κατοχυρωµένο πλαίσιο άσκησης επαγγέλµατος είναι :

Πολιτικοί ∆οµικών Έργων, Πολιτικοί Έργων Υποδοµής , Τοπογράφοι (µετά την

απόφαση 678/2005 του Σ.τ.Ε., Ισχύει το Π.∆. 318/94 , άρθρο 1,παρ.1, παρ.3, παρ.4

και άρθρο 2).

Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων, Μηχανικοί Πληρο-φορικής,

Μηχανικοί Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (Ισχύει το Π.∆. 345/89).

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου ( Π.∆. 346/89 και

360/89 αντίστοιχα).

Σχέδια Π.∆. που εκκρεµούν για Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. :

Κλασσικές Ειδικότητες : Ηλεκτρολόγοι Μηχ., Μηχανολόγοι Μηχ., Μηχανικοί

Αυτοµατισµού, Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας.

Νέες Ειδικότητες : Βιοµηχανικού Σχεδιασµού, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης,

Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού

Αερίου, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,

Ορυχείων – Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

88

Ειδικότητες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών : Πληροφορικής και Τεχνο- λογίας

Υπολογιστών, Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων, Τεχνο- λογίας

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην

Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) στην

ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetem.gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ

Πηγή: http://www.eetem.gr/main.htm

Αν και πτυχιούχοι του Τµήµατος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων δεν

µπορούν να αποκτήσουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος, αφού τα Επαγγελµατικά

τους ∆ικαιώµατα δεν είναι καταγεγραµµένα και θεσµοθετηµένα, παραθέτουµε τον

τρόπο εγγραφής στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, για τις άλλες ειδικότητες µηχανικών της, τον τρόπο

απόκτησης της αδείας, τον τρόπο έναρξης επαγγέλµατος και γενικότερα πως µπορούν

να δραστηριοποιηθούν οι µηχανικοί των ΣΤΕφ-ΤΕΙ στο ∆ηµόσιο και ιδιωτικό φορέα,

περισσότερο για ενηµέρωση, αφού για κάθε ειδικότητα υπάρχει διαφορετικό πλαίσιο

άσκησης επαγγέλµατος.

Αναλυτικότερα το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος των Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Ενεργειακής Τεχνικής, ∆οµικών Έργων, Έργων Υποδοµής και Τοπογράφων Μηχανικών καθώς και τα πρόσθετα δικαιώµατα µε άλλες διατάξεις παρατίθενται στις ειδικές εκδόσεις της ΕΕΤΕΜ που δίδονται δωρεάν στα µέλη της. Σύµφωνα µε τον Ν. 1404/83 άρθρο 25παραγ.2 εδάφιο γ, η πολιτεία (ΥΠΕΠΘ και συναρµόδια Υπουργεία) πρέπει να εκδόσουν το πλαίσιο Άσκησης του επαγγέλµατος για κάθε ειδικότητα των ΣΤΕφ-ΤΕΙ.

Μέχρι σήµερα 1/12/2000 για τους Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους, Ναυπηγούς Μηχανικούς Τ.Ε. δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο Π.∆. παρά την γνωµοδότηση του ΣΤΕ (Συµβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

89

Εξάλλου γιαυτό το θέµα υπάρχει καταδικαστική απόφαση σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου µετά από προσφυγή των ενδιαφεροµένων και της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (Απόφαση ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών; 17670/1996).

Οι Αρµόδιες Υπηρεσίες θεωρούν ότι, για τις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων-Ναυπηγών, “ισχύουν” τα αντίστοιχα δικαιώµατα των Υποµηχανικών, χωρίς αυτό βέβαια να είναι αποδεκτό από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και τα τµήµατα των Τ.Ε.Ι διότι είναι ξεπερασµένα και αναχρονιστικά και ούτε ως ελάχιστα δικαιώµατα δύναται να εκληφθούν. Η Εγγραφή στην ΕΕΤΕΜ είναι απαραίτητη για :

1. Την Έκδοση Αριθµού Μητρώου Μηχανικού ΕΕΤΕΜ 2. Βεβαιώσεων ΕΕΤΕΜ που ζητούνται από ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ o Έναρξη επαγγέλµατος στις ∆ΟΥ o Βεβαιώσεις Ηλεκτροδότησης για την ∆ΕΗ o Βεβαιώσεις για το ότι δεν έχουν πέσει σε Πειθαρχικά παραπτώµατα κατά την

άσκηση του επαγγέλµατος προκειµένου να πάρουν µέρος σε δηµοπρασίες του ∆ηµοσίου Βεβαιώσεις

o για συνταξιοδότηση από το ΤΣΜΕ∆Ε κλπ

Ειδικότητες Μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Καταχρηστικά χρησιµοποιείται το Β.∆/γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α΄

Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται Αυτοδίκαια από την ∆/νση Βιοµηχανίας.Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ αποκτούν αυτοδίκαια την τελική άδεια Μηχανολόγου.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Καταχρηστικά χρησιµοποιείται το Β.∆/γµα 699/71 ΦΕΚ 233 τεύχος Α΄

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου Υποµηχανικού Β΄ τάξης αποκτάται Αυτοδίκαια από την ∆/νση Βιοµηχανίας και επιτρέπει την Μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και συντήρηση Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Μετά την συµπλήρωση τετραετίας από την κτήση του πτυχίου και µε προϋπηρεσία 4 ετών εκ των οποίων 1 έτος σε εγκαταστάσεις ρεύµατος άνω των 1000 αποκτούν την Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος Α΄τάξης.

Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνικής Τ.Ε.

Μέχρι την έκδοση του σχετικού Προεδρικού διατάγµατος οι Πτυχιούχοι του Τµήµατος έχουν µε βάση σχετικές αποφάσεις του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Πτυχιούχων των τµηµάτων Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ανάλογα µε την κατεύθυνση την οποία έχουν επιλέξει βάσει των υποχρεωτικών µαθηµάτων στα τελευταία εξάµηνα. (∆ίδεται σχετική ισοτιµία από το ΙΤΕ).

Μηχανικός ∆οµικών Έργων - Έργων Υποδοµής – Τοπογραφίας Τ.Ε

Ισχύει το Π.∆. 318/94, ΦΕΚ 167Α’/ 7-10-94 (άρθρο 1 – παράγραφος 1, 3 & 4).

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

90

Ηλεκτρονικός ΜηχανικόςΤ.Ε

Ισχύει το Π.∆ 346/89 το οποίο καθορίζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Πτυχιούχων των τµηµάτων Ηλεκτρονικής των Σχολών Σ.Τ.Εφ.

Επισηµαίνουµε προς αποφυγή παρεξηγήσεων και παρανοήσεων ότι «‘Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε) δεν υφίσταται».

Το ίδιο το Πτυχίο επέχει την θέση άδειας άσκησης επαγγέλµατος .

Η άδεια άσκησης ραδιοηλεκτρολόγου Β΄ αποτελεί «κατάλοιπο του παρελθόντος» διότι κατά την δηµιουργία του Π.∆ 346/89 δεν καταργήθηκε το σχετικό άρθρο του Νόµου 2624/53 & Π.∆ 510/71 το οποίο αναφέρεται σε εποχές που η επιστήµη της ηλεκτρονικής σχεδόν δεν είχε αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα ως ειδικότητα Μηχανικού.

Μηχανικός Πληροφορικής –Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστηµάτων –Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Τ.Ε

Ισχύει το Π.∆ 345/1989. Οι παραπάνω ειδικότητες έχουν καθορισµένο πλαίσιο άσκησης επαγγέλµατος, παρουσιάζουν τα λιγότερα επαγγελµατικά προβλήµατα και έχουν καταξιωθεί στην παραγωγική διαδικασία, σε τέτοιο βαθµό ώστε να προτιµούνται έναντι των αντίστοιχων Πτυχιούχων Πανεπιστηµιακών σχολών.

Ναυπηγός Μηχανικός Τ.Ε.

Καταχρηστικά Ισχύει το Β.∆/γµα 336/73 και ο Ν.1373/83 (ΦΕΚ 161 Α΄) ( Νέα Έκδοση Οκτώβριος 2000 - Ειδικές Εκδόσεις )

Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου Τ.Ε.

Ισχύει το Π.∆ 360/1989 ( ΦΕΚ 161 Α΄).

Μηχανικός Οχηµάτων Τ.Ε.

Ισχύει το Π.∆ 43/89 ΦΕΚ 20Α΄/25.1.89

Για τις ειδικότητες των Πτυχιούχων Μηχανικών της ΕΕΤΕΜ:

Αυτοµατισµού Ορυχείων Κλωστοϋφαντουργίας δεν έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγµατα που να καθορίζουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των παραπάνω ειδικοτήτων και επειδή είναι νέες ειδικότητες δεν υπάρχουν παλαιότερα διατάγµατα

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι Πτυχιούχοι Ναυπηγοί, Ηλεκτρονικοί, Πληροφορικής, Ιατρικών Οργάνων, Υπολογιστικών Συστηµάτων

∆ραστηριοποιούνται σύµφωνα µε τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

91

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι και Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνικής (κατεύθυνσης Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου αντίστοιχα).

Για την απόκτηση της Άδειας άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων απαιτείται εγγραφή στα Μητρώα Μηχανικών στις κατά τόπους Νοµαρχίες (∆/νση Βιοµηχανίας).

∆ικαιολογητικά :

• Αίτηση µε επικυρωµένο αντίγραφο • Πτυχίου και Φωτογραφία. • Επαγγελµατική δραστηριοποίηση : Μελέτη, Επίβλεψη, Εγκατάσταση, Συντήρηση,

Πραγµατογνωµοσύνη Ιδιωτικών Έργων.

Η εγγραφή στα παραπάνω Μητρώα είναι απαραίτητη για τους Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους και Μηχανικούς Ενεργειακής Τεχνικής που επιθυµούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες.

Ελεύθερος Επαγγελµατίας

Έναρξη Επαγγέλµατος –θεώρηση Βιβλίων και στοιχείων (αναλυτικά)

Στέλεχος Τεχνικής –Εργοληπτικής –Κατασκευαστικής Εταιρείας -Γραφείου Μελετών

Ασφάλιση :

Ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α ως µισθωτός ή στο ΤΕΒΕ µε δελτίο παροχής υπηρεσιών & έναρξη επιτηδεύµατος στην εφορία.

Αποδοχές:

Ισχύει η εκάστοτε σχετική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε) που αφορά πάντα τα κατώτερα όρια µισθών (µισθοί ασφαλείας) και αναφέρονται σε µεικτές αποδοχές. Πτυχιούχος Μηχανικός εργαζόµενος στην Βιοµηχανία Ισχύουν οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) που υπογράφονται από τον ΣΤΕΒ.

Εργολήπτες ∆ηµοσίων Έργων

Εγγραφή:

α) στα Νοµαρχιακά Μητρώα ∆ηµοσίων Έργων

Απαιτούνται 3 έτη µετά την απόκτηση πτυχίου – δεν απαιτούνται πιστοποιητικά εµπειρίας και αναλαµβάνουν µικρά έργα προϋπολογισµού δαπάνης µέχρι το 1/3 του ορίού της Α΄βαθµίδας.

β) Μητρώα Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ).

Η εγγραφή σας γίνεται στην Α΄ τάξη του ΜΕΚ και απαιτούνται 5 έτη από την κτήση του πτυχίου σπουδών και ανάλογη αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα δηµόσια ή ιδιωτικά.

γ) στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) ( επιχειρήσεις ατοµικές ή εταιρικές )

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

92

Κριτήρια για την εγγραφή αποτελούν η οργάνωση της Επιχείρησης, η στελέχωσή της από τεχνικούς του Μ.Ε.Κ (ελάχιστα όρια στελέχωσης), η εµπειρία κ.λ.π ∆ηµόσια Έργα.

Οι συνάδελφοι που είναι εγγεγραµµένοι στα ΜΕΕΠ και έχουν ατοµική επιχείρηση ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕ∆Ε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ΜΕΚ και ΜΕΕΠ µπορείτε να βρείτε στις ειδικές εκδόσεις της ΕΕΤΕΜ στα Κεντρικά Γραφεία ( Αποστέλλονται και ταχυδροµικά στα ταµειακώς ενήµερα µέλη)

Πτυχιούχοι Μηχανικοί ∆οµικών Έργων - Έργων Υποδοµής – Τοπογραφίας Τ.Ε

Ελεύθερος Επαγγελµατίας που ασχολείται µε:

Μελέτες, Επιβλέψεις, Κατασκευές ιδιωτικών Έργων

Σύµφωνα µε το Π.∆/γµα 318/94 απαιτείται Έναρξη Επαγγέλµατος στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Ασφαλίζεται στο Τ.Ε.Β.Ε ή ΤΣΜΕ∆Ε.

Στέλεχος Εργοληπτικής επιχείρησης -Γραφείου Μελετών -Κατασκευαστικής Εταιρείας

Ασφάλιση:

Ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α ως µισθωτός ή στο ΤΕΒΕ µε δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Αποδοχές:

Ισχύει η εκάστοτε σχετική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε) που αφορά πάντα τα κατώτερα όρια µισθών (µισθοί ασφαλείας) και αναφέρονται σε µεικτές αποδοχές

Μελετητικά Γραφεία ( ιδιωτικών Έργων )

Τα ισχύοντα στο Π.∆ 318/94

Εργολήπτες ∆ηµοσίων Έργων

Εγγραφή:

α) στα Νοµαρχιακά Μητρώα ∆ηµοσίων Έργων

Απαιτούνται 3 έτη µετά την απόκτηση πτυχίου – δεν απαιτούνται πιστοποιητικά εµπειρίας και αναλαµβάνουν µικρά έργα προϋπολογισµού δαπάνης µέχρι το 1/3 του ορίού της Α΄βαθµίδας

β) στα Μητρώα Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ)

Η εγγραφή σας γίνεται στην Α΄ τάξη του ΜΕΚ και απαιτούνται 5 έτη από την κτήση του πτυχίου σπουδών και ανάλογη αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα δηµόσια ή ιδιωτικά).

γ) στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) ( επιχειρήσεις ατοµικές ή εταιρικές )

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

93

Κριτήρια για την εγγραφή αποτελούν η οργάνωση της Επιχείρησης, η στελέχωση της από τεχνικούς του Μ.Ε.Κ (ελάχιστα όρια στελέχωσης), η εµπειρία κ.λ.π

∆ηµόσια Έργα

Οι συνάδελφοι που είναι εγγεγραµµένοι στα ΜΕΕΠ ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕ∆Ε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ΜΕΚ και ΜΕΕΠ µπορείτε να βρείτε στις ειδικές εκδόσεις της ΕΕΤΕΜ στα Κεντρικά Γραφεία ( Αποστέλλονται και ταχυδροµικά στα ταµειακώς ενήµερα µέλη).

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ∆ΕΚΟ ,Τράπεζες ,Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου(ΝΠΙ∆)

Ισχύουν: το Μισθολόγιο µέσω ΣΣΕ , Υπηρεσιακοί Οργανισµοί , για την ένταξη και εξέλιξη των Πτυχιούχων Γενικός Κανονισµός Προσωπικού (ΓΕΚΑΠ)

∆ΗΜΟΣΙΟ (Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ )

Ισχύει ο Νόµος 2470/97 ΦΕΚ 40, Α΄21-3-1997 Ενιαίο Μισθολόγιο, Βαθµολόγιο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Οι συνάδελφοι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των ΤΕΙ µε 3½ έτη σπουδών εισέρχονται στο δηµόσιο στο 21ο κλιµάκιο και οι Πτυχιούχοι µε 4 έτη σπουδών στο 20ο κλιµάκιο.

Σταδιοδροµία στην Εκπαίδευση

Πτυχίο ΤΕΙ (Ωροµίσθιος σε ΙΕΚ, ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Σχολές ΟΑΕ∆).

Πτυχίο ΤΕΙ και ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ (1 χρόνος) Έκτακτος και µόνιµος καθηγητής σε Τ.Ε.Ε και Ενιαίο Λύκειο Πτυχίο ΤΕΙ και Μεταπτυχιακός Τίτλος (Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ

1. Γενικές πληροφορίες για την απασχόληση των πτυχιούχων του Τµήµατος

Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων

Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων των Τ.Ε.Ι.

µπορούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελµατικής απασχόλησης,

που εκτείνεται πρακτικά σε όλη την ελληνική αγορά, όπως:

- ∆ηµόσιος Τοµέας και Ο.Τ.Α..

- Ιδιωτικός τοµέας.

- Προσωπικές Επιχειρήσεις (ελεύθερο επάγγελµα).

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

94

Η ακριβής περιγραφή των διάφορων θέσεων εργασίας (δηλαδή οι τυπικές

δραστηριότητες, οι συνθήκες εργασίας, οι τυπικές απαιτήσεις για τη θέση, η τυχόν

απαιτούµενη επιµόρφωση) είναι παρακινδυνευµένο να γίνει σε αυτή την φάση καθώς

εκρεµεί ακόµα το θέµα του καθορισµού των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των

πτυχιούχων του τµήµατος και γενικότερα η διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου άσκησης

του επαγγέλµατος.

Τα βασικά ενδεικτικά πεδία απασχόλησης είναι µεταξύ άλλων και τα εξής:

Α. Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και ΟΤΑ

Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων των Τ.Ε.Ι.

µπορούν να απασχοληθούν στην ειδικότητά τους σε:

- Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες.

- ∆ηµόσιους Οργανισµούς.

- Νοµαρχίες.

- ∆ήµους.

- ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις.

- Επιµελητήρια.

- Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ και άλλων δηµόσιων φορέων.

Στους παραπάνω φορείς µπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της

διοικητικής ιεραρχίας σύµφωνα κάθε φορά µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.

Β. Ιδιωτικός τοµέας

Στις επιχειρήσεις όλων των τοµέων και κλάδων της οικονοµικής δραστηριότητας:

- Εκπαίδευση (σύµφωνα κάθε φορά µε την ισχύουσα Νοµοθεσία), εφαρµοσµένη

έρευνα και ανάπτυξη µε σκοπό την προαγωγή της Επιστήµης και Μεθοδολογίας

των Ανακαινίσεων – Αποκαταστάσεων. ∆ευτεροβάθµια (καθηγητές σε ΤΕΕ µε

πτυχίο ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ), µεταδευτεροβάθµια, τα ΙΕΚ, Τριτοβάθµια

(εκπαιδευτικό προσωπικό σε τµήµατα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης ΤΕΙ,

όπου απαιτούνται συνήθως, προϋπηρεσία, µεταπτυχιακές σπουδές και ερευνητικό

έργο, ανάλογα µε την προκηρυσσόµενη θέση), Σχολές Μαθητείας (ΟΑΕ∆).

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

95

Συνεχιζόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ερευνητικοί Φορείς,

Ιδρύµατα και Ινστιτούτα.

- Κατασκευαστικός κλάδος, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες έργων του

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.

Γ. Ελεύθεροι επαγγελµατίες

Αν και όπως προαναφέρθηκε τα Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των πτυχιούχων του

Τµήµατος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων δεν είναι καταγεγραµµένα και

θεσµοθετηµένα, οι πτυχιούχοι λόγω του ολοκληρωµένου θεωρητικού και

τεχνολογικού υπόβαθρού τους θα µπορούσαν να ασχοληθούν ως ελεύθεροι

επαγγελµατίες µε:

αρχιτεκτονικές µελέτες νέων κατασκευών και έκδοση των αντίστοιχων οικοδοµικών

αδειών

µελέτες ανακαίνισης ή αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων ή άλλων υφιστάµενων

κατασκευών και έκδοση των αντίστοιχων οικοδοµικών αδειών

σύνταξη προϋπολογισµών έργου, οικονοµοτεχνικών µελετών και µελετών

οργάνωσης εργοταξίων

επιβλέψεις σε εργοτάξια νέων κατασκευών

επιβλέψεις σε εργοτάξια ανακαίνισης ή αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων ή άλλων

υφιστάµενων κατασκευών

ευρύτερα προγράµµατα καταγραφής και αποτίµησης κατάστασης διατήρησης της

αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς

µελέτες ανάπλασης ιστορικών κέντρων και συνόλων

Καθώς επίσης και µε δραστηριότητες σχετικές µε θέµατα αιχµής όπως:

ποιοτικός έλεγχος των δοµικών υλικών και των κατασκευών σε έργα ανακαίνισης ή

αποκατάστασης ιστορικών ή άλλων υφιστάµενων κτιρίων και σε έργα νέων

κατασκευών.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

96

διενέργεια αυτοψιών, έλεγχοι επιτόπου και στο εργαστήριο των δοµικών υλικών και

σύνταξη τεχνικών εκθέσεων µε καταγραφή της παθολογίας, διάγνωση και συνολική

αποτίµηση της κατάστασης διατήρησης ιστορικών κτιρίων ή άλλων υφιστάµενων

κατασκευών

σχεδιασµός και επίβλεψη επεµβάσεων προληπτικής συντήρησης και ενίσχυσης

ιστορικών κτιρίων ή άλλων υφιστάµενων κατασκευών

σχεδιασµός και επίβλεψη επεµβάσεων επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων βλαµµένων

από σεισµό

µελέτες βιοκλιµατικού σχεδιασµού νέων κατασκευών ή ένταξης παθητικών και

ενεργητικών συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα κτίρια

Ο επακριβής καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης ελεύθερου

επαγγέλµατος εκ µέρους των Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων

κρίνεται απαραίτητος προκειµένου να διασφαλισθεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών

καθώς οι ελλείψεις στο θεσµικό πλαίσιο παρακωλύουν το δικαίωµα άσκησης

ελεύθερου επαγγέλµατος.

2. Συνθήκες εργασίας

Οι αποδοχές συνήθως αρχίζουν από το βασικό µισθό των συλλογικών συµβάσεων που

προβλέπουν και την αµοιβή γενικότερα των πτυχιούχων ΤΕΙ. Σε µερικές περιπτώσεις

προσφέρεται µισθός αναλόγως των προσόντων.

Συνήθως γίνεται αρχικά εξάµηνη σύµβαση µε δυνατότητα µετατροπής σε αορίστου

χρόνου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προτείνεται κατευθείαν σύµβαση αορίστου χρόνου.

Όταν η απασχόληση είναι σε αποµακρυσµένη επιχείρηση, παρέχονται επιπλέον δαπάνες

µετακίνησης ή στέγαση και υψηλότερος µισθός.

Το σύνηθες ωράριο εργασίας αρχίζει στις 07:00 ή στις 08:00 ανάλογα µε την επιχείρηση,

διαρκεί ένα 8ωρο ηµερησίως και περαιτέρω απασχόληση αµείβεται υπερωριακά, εκτός

εάν συµφωνηθεί διαφορετικά.

3. Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας

Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

97

Προϋπηρεσία σε σχετική δραστηριότητα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τίθεται άνω όριο ηλικίας (συνήθως 35 ετών).

Γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ανάλογα µε τις διεθνείς σχέσεις της

επιχείρησης. Συνήθως ζητούνται Αγγλικά.

Γνώση χρήσης Η/Υ και των σχετικών λογιστικών προγραµµάτων.

Σχετική µε το αντικείµενο επιµόρφωση.

Επιµόρφωση για απόκτηση συγκεκριµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων.

4. Επαγγελµατικές προοπτικές εκτός Ελλάδας

Για τους πτυχιούχους Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων υπάρχουν σε κάποιο

βαθµό προοπτικές επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και εκτός της χώρας. Ειδικότερα, οι

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό (Βαλκανικές και παρευξείνιες

χώρες, Ε.Ε. κ.λπ.) ζητούν αποφοίτους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. για τις δραστηριότητές τους

στο εξωτερικό, είτε για ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα για τις ανάγκες

συγκεκριµένου έργου, ή για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα.

Επίσης ζήτηση διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάφορες θέσεις µέσα στα σύνορα

της Ε.Ε., στις διάφορες υπηρεσίες της, καθώς επίσης και σε χώρες της Κεντρικής και

Ανατολικής Ευρώπης. Οι θέσεις αυτές είναι ακόµη πιο δύσκολες και απαιτητικές και

συνήθως καλύπτονται µέσα από σύστηµα εξετάσεων ή / και συνεντεύξεων.

Βέβαια θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το φαινόµενο αυτό δεν είναι µεγάλης έκτασης,

εφόσον η σταδιοδροµία εκτός χώρας είναι γενικά δύσκολη.

Για πληροφορίες αναλυτικές µπορεί κανείς να απευθυνθεί στους Ευρωσυµβούλους του

Ο.Α.Ε.∆. (http://www.eures.gr) ή να επισκεφτεί τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής (http://www.europa.eu.int.).

Σε κάθε περίπτωση µεγάλο προσόν θεωρείται η γνώση της γλώσσας του τόπου

προορισµού, επιπλέον της άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

5. Πληροφορίες για Εργασία στο ∆ηµόσιο

Προσοντολόγιο

«Προσοντολόγιο» επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα

διορισµού στο ∆ηµόσιο. Ειδικότερα, µε το «προσοντολόγιο», καθορίζονται τα κατά

κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισµού µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

98

δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών, νοµικών

προσώπων δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού,

µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του Π.∆. 50/2000 και πρόσληψης τακτικού

προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.∆. των άρθρων 14 Ν.

2190/94, και 1 παρ. 3 Ν. 2527/97, όπως ισχύουν κάθε φορά. (Στην περίπτωση των

Ο.Τ.Α. διατηρούνται σε ισχύ ιδιαίτερες ρυθµίσεις που αναφέρονται σε προσόντα ειδικών

κατηγοριών προσωπικού).

∆ηµοσιεύτηκε και ισχύει ήδη από 31.12.2003, το Π.∆. 347/2003 µε θέµα την

τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε

θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα», (ΦΕΚ 315/31.12.2003).

Για όλες τις ειδικότητες κλάδων Π.Ε, Τ.Ε και ∆.Ε ως πρόσθετο προσόν διορισµού

ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση Πληροφορικής και Χειρισµού Η/Υ σε βασικό επίπεδο,

στα αντικείµενα α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) βάσεων

δεδοµένων, δ) παρουσιάσεων και ε) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που απαιτείται

επιπλέον και γνώση συγκεκριµένου προγράµµατος σχετικού µε την κατά περίπτωση

ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη.(παρ. 18 του άρθρου).

Μετά τη πάροδο ενός έτους από την δηµοσίευση του 347/2003 η προβλεπόµενη από το

άρθρο 27 παρ.1 γνώση Η/Υ, διαπιστώνεται αποκλειστικά µε πιστοποιητικά διεθνώς

αναγνωρισµένα που χορηγούνται από φορείς οι οποίοι εφαρµόζουν αξιόπιστες

διαδικασίες πιστοποίησης. (παρ. 16 του άρθρου).

Η παράγραφος 9 του άρθρου 26 του Π.∆. 50/2001 καταργείται. Στο άρθρο αυτό

προστίθεται νέα παράγραφος 9, καθώς και παράγραφος 10, ως εξής:

«9. Όπου µε το παρόν ως προσόν διορισµού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

της ηµεδαπής, περιλαµβάνονται και τα οµώνυµα ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχία ή

διπλώµατα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Α.Ε.Ι, και των Προγραµµάτων

Σπουδών Επιλογής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, ηµεδαπής, αντίστοιχα. Για τη διαπίστωση της

απαιτούµενης αντιστοιχίας αυτής εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2». «10.

Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι δυνατό να περιορίζονται, για θέσεις

συγκεκριµένων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται σύµφωνα µε

τον παρόν ή τους κανονισµούς ή τους οργανισµούς, σε ορισµένους µόνο τίτλους από

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

99

τους προβλεπόµενους ή να ορίζονται τίτλοι σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί(παρ. 5 του

άρθρου 6 του Ν.2880/2001, Φ.Ε.Κ.9/Α’)».

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισµών ή κανονισµών των οικείων φορέων, η

γνώση ξένης γλώσσας καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις διορισµού, µπορεί

να καθορίζονται µε την σχετική προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του οικείου φορέα.

(παρ.10 άρθρο 10 Ν.3051/2002, Φ.Ε.Κ.220/Α’)(παρ 18 του άρθρου).

Για τους πολίτες χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο της απαιτούµενης

Ελληνοµάθειας προσδιορίζεται µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων και

διαπιστώνεται µε πιστοποιητικό γνώσης ης Ελληνικής γλώσσας που χορηγείται είτε κατά

τον Ν.2413/1996, Φ.Ε.Κ. 124/Α’ (άρθρο 10 παρ.3) είτε από σχολή ή σχολείο ελληνικής

γλώσσας. (παρ 19 του άρθρου).

Οι προσλήψεις στους δηµόσιους φορείς γίνονται µέσω Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συµβούλιο

Επιλογής Προσωπικού) µε γραπτό διαγωνισµό ή µε σειρά προτεραιότητας.

Μισθολόγιο

Ο Νόµος 2470/97 Φ.Ε.Κ. 40, τεύχος Α’ 21-3-1997, περιλαµβάνει την αναµόρφωση του

µισθολογίου του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις.

Τα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (Π.Ε., Τ.Ε.,

∆.Ε., Υ.Ε.) ορίζονται σε τριάντα έξι (36) και οι υπάλληλοι της κάθε κατηγορίας

εξελίσσονται σε δεκαοκτώ (18) µισθολογικά κλιµάκια. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µε πτυχίο ή δίπλωµα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Ιδρύµατος ή ισότιµο σχολών ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µε εισαγωγικό βαθµό το 21ο Μ.Κ.

και καταληκτικό το 4ο Μ.Κ. (άρθρο 3).

Στον παραπάνω νόµο αναφέρονται επίσης πληροφορίες για το χρόνο και τον τρόπο

µισθολογικής εξέλιξης, τις τακτικές αποδοχές µισθολογικών κλιµακίων, τα τακτικά

επιδόµατα, τα επιδόµατα εορτών και αδείας, άλλα επιδόµατα και παροχές, για την

αµοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα, οικογενειακές παροχές, το κίνητρο

απόδοσης, το επίδοµα θέσεως ευθύνης, τις αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, την

υπερωριακή εργασία κ.α.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

100

Ο παραπάνω νόµος τροποποιήθηκε µε τον Ν.3016 Φ.Ε.Κ. 110Α 17-5-2002 άρθρο 13,

παρ.1,2 όπου όλοι οι πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τοµέα και ισοτίµων σχολών

εσωτερικού και εξωτερικού αποκτούν ενιαίο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο το 20ο

και καταληκτικό το 3ο.

Με το Ν.3205/2003 Φ.Ε.Κ. 297 καθορίζονται οι µισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και

υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων

∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και

Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις. Ο Νόµος 2470/97 Φ.Ε.Κ. 40, τεύχος

Α’ 21-3-1997, περιλαµβάνει την αναµόρφωση του µισθολογίου του προσωπικού της

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις.

Τα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (Π.Ε. µε πτυχίο

ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ηµεδαπής ή ισότιµο Σχολών αλλοδαπής, Τ.Ε. µε πτυχίο ή

δίπλωµα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµο

Σχολών ηµεδαπής ή αλλοδαπής , ∆.Ε., Υ.Ε.) ορίζονται σε δεκαοκτώ (18) για κάθε

κατηγορία και οι υπάλληλοι έκαστης κατηγορίας εξελίσσονται σε αυτά µε εισαγωγικό το

18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ. (άρθρο 3)

Στον παραπάνω νόµο αναφέρονται επίσης πληροφορίες για τον χρόνο και τον τρόπο

µισθολογικής εξέλιξης, τις τακτικές αποδοχές µισθολογικών κλιµακίων, τα τακτικά

επιδόµατα, τα επιδόµατα εορτών και αδείας, άλλα επιδόµατα και παροχές, για την

αµοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα, οικογενειακές παροχές, το κίνητρο

απόδοσης, το επίδοµα θέσεως ευθύνης, τις αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, την

υπερωριακή εργασία κ.α.

Με σχετική απόφαση µε αριθµ.οικ. 2/7093/0022 και Φ.Ε.Κ. 215/2004 επεκτείνονται οι

διατάξεις του Ν.3205/2003 στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που

απασχολείται στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.

Με το Ν.2190/94 Φ.Ε.Κ. 28 Α’/3-3-94 κεφ. Η΄ άρθρο 34 παραγ.5 περιπτώσεις γ & δ,

άρθρο 36 παραγρ. 7 & 8 και µε το Ν.2683/99 ΦΕΚ 19 Α’ /9-2-1999 άρθρο 79

διαµορφώνεται η εξέλιξη των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.

Ο Ν.2527/97 Φ.Ε.Κ. 206 Α’/ 8-10-1997 αποτελεί την τροποποίηση και συµπλήρωση των

διατάξεων του Ν.2190/94.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

101

Στο Ν.2503/97 Φ.Ε.Κ. 107 τεύχος Α’ 30-5-1997, άρθρο 8 υπάρχουν θέµατα που

αφορούν την διοίκηση, οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

6. Κατάλογος ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Φορέων

Για τον κατάλογο ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Φορέων παραθέτουµε απόσπασµα από την Εισήγηση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο αναφέρονται οι εργασιακοί χώροι των Πτυχιούχων στην Πρακτική τους Άσκηση, οι οποίοι χώροι θα αποτελούν και τους µετέπειτα χώρους εργασίας τους. Στη συνέχεια δίνονται χρήσιµες διευθύνσεις από το Υπουργείο Πολιτισµού και το Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, υπουργεία τα οποία θεωρούµε τα πλησιέστερα στην ειδικότητα. 6.1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι σπουδαστές θα ασχοληθούν στα πλαίσια της Π.Α. σε υπηρεσίες, οργανισµούς και επιχειρήσεις τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα όπως:

- ∆ιάφορες δηµόσιες υπηρεσίες ή ∆ΕΚΟ ή Οργανισµούς δηµοσίου που διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες (π.χ. ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΟΣΚ, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ )

- Κατά τόπους Νοµαρχίες ή ∆ήµους που διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες - Κατά τόπους Πολεοδοµικά Γραφεία - ∆ιάφορες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ (κατά τόπους εφορίες κλασσικών ή βυζαντινών

αρχαιοτήτων, εφορίες νεωτέρων µνηµείων, διευθύνσεις αναστήλωσης κλασσικών ή βυζαντινών ή νεωτέρων µνηµείων)

- Εταιρείες ή οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς)

- Τράπεζες που διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες - Τεχνικές-κατασκευαστικές εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα - Τεχνικά µελετητικά γραφεία (ειδικότητας αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού) - Εργαστήρια ελέγχου ποιότητας δοµικών υλικών και κατασκευών του δηµοσίου ή

ιδιωτικού τοµέα

6.2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Πηγή: http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=11 Περιγραφή - Αρµοδιότητες

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

102

Η Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς είναι αρµόδια για το συντονισµό και την εποπτεία των ∆ιευθύνσεων, Κεντρικών, Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών, οι οποίες υπάγονται σε αυτήν. Στη Γενική ∆ιεύθυνση προΐσταται Γενικός ∆ιευθυντής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Επίσης, λειτουργεί Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή, το οποίο είναι αρµόδιο για την γραµµατειακή υποστήριξη του Γενικού ∆ιευθυντή. Προϊστάµενος: Παρασκευή Βασιλοπούλου Email: [email protected]Παρακαλούµε ενεργοποιείστε το Javascript Υπαγόµενες Κεντρικές Υπηρεσιακές Μονάδες: ∆ιεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ∆ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων ∆ιεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ∆ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ∆ιεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων ∆ιεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας ∆ιεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Κέντρο Λίθου Γραµµατεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου Υπαγόµενες Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες: Α' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ∆΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ε΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Η΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΙΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΙΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ι∆΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΙΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κ∆΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

103

ΚΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΛΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Λ∆΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΛΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΛΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 18η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 20η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 27η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Υπαγόµενες Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες: Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

104

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Νοµισµατικό Μουσείο Επιγραφικό Μουσείο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού Θεσσαλονίκης Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Στοιχεία Επικοινωνίας: ∆ιεύθυνση: Μπουµπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-82.01.306, 82.01.666, 82.01.258 Φαξ: +30 210 8201305 Email: [email protected]

2. Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. Πηγή: http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=18 Περιγραφή - Αρµοδιότητες

Η Γενική ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για το συντονισµό και την εποπτεία των ∆ιευθύνσεων, Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται σε αυτήν. Στη Γενική ∆ιεύθυνση προΐσταται Γενικός ∆ιευθυντής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Επίσης, λειτουργεί Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή, το οποίο είναι αρµόδιο για την γραµµατειακή υποστήριξη του Γενικού ∆ιευθυντή.

Προϊστάµενος: Αλέξανδρος Θεοχαρόπουλος Email: [email protected]Παρακαλούµε ενεργοποιείστε το Javascript Υπαγόµενες Κεντρικές Υπηρεσιακές Μονάδες: ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνηµείων ∆ιεύθυνση Τοπογραφήσεων, Φωτογραµµετρίας και Κτηµατολογίου ∆ιεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων ∆ιεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων ∆ιεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης ∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς Γραµµατεία Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων Υπαγόµενες Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες: Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

105

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆υτικής Ελλάδας Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Πελοποννήσου Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆υτικής Μακεδονίας Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κυκλάδων Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ιονίων Νήσων Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας Στοιχεία Επικοινωνίας: ∆ιεύθυνση: Πλ. Καρύτση 12, 105 61 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 3242206, +30 210 3233495 Φαξ: +30 210 3233237 Email: [email protected] 3. Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισµού. Πηγή: http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=2656

Περιγραφή - Αρµοδιότητες

Η Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισµού είναι αρµόδια για το συντονισµό και την εποπτεία των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν. Στη Γενική ∆ιεύθυνση προΐσταται Γενικός ∆ιευθυντής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της και λειτουργεί Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή, το οποίο είναι αρµόδιο για την γραµµατειακή υποστήριξη του Γενικού ∆ιευθυντή.

Προϊστάµενος: Λουκάς Ιακωβάκης Email: [email protected]Παρακαλούµε ενεργοποιείστε το Javascript Υπαγόµενες Κεντρικές Υπηρεσιακές Μονάδες: ∆ιεύθυνση Γραµµάτων ∆ιεύθυνση Θεάτρου και Χορού ∆ιεύθυνση Μουσικής ∆ιεύθυνση Εικαστικών Τεχνών ∆ιεύθυνση Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων ∆ιεύθυνση Πολιτιστικών ∆ράσεων Στοιχεία Επικοινωνίας: ∆ιεύθυνση: Ρεθύµνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

106

Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: [email protected]

6.3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ και ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ www.minenv.gr/ - 131k -

6.3.1 Κυβέρνηση Πηγή: http://www.minenv.gr/5/57/g5701.html

Ελληνική Κυβέρνηση

Ελληνικό Κοινοβούλιο

Γραφείο Πρωθυπουργού

Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Εθνικής Αµυνας

Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης

Υπουργείο Πολιτισµού

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας

Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης

Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης

Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Υπουργείο Τουρισµού

Υφυπουργείο Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού

6.3.2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πηγή: http://www.minenv.gr/5/57/g5702.html

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

107

Αναπτυξιακή Εταιρία Αλεξανδρούπολης

Αναπτυξιακή Εταιρία ∆ωδεκανήσου

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοζάνης

Αναπτυξιακή Εταιρία Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρία Μαγνησίας Α.Ε. Νοµαρχία Βοιωτίας

Νοµαρχία Καβάλας

Νοµαρχία Λασιθίου

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανιας

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαϊας

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ράµας

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας

Nοµαρχιακή Aυτοδιοίκηση Kοζάνης

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης

Nοµαρχιακή Aυτοδιοίκηση Πειραιώς

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάµου

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας

Νοµαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Ν. Αχαϊας

6.3.3. Τοπική Αυτοδιοίκηση Πηγή:http://www.minenv.gr/5/57/g5703.html

∆ήµος Ανω Λιοσίων ∆ήµος Λαµίας

∆ήµος Αγίας Βαρβάρας, Αττικής ∆ήµος Λαρισαίων

∆ήµος Αγίας Παρασκευής ∆ήµος Λαυρίου

∆ήµος Αγίου ∆ηµητρίου, Αττικής ∆ήµος Μεγαρέων, Αττικής

∆ήµος Αγίου Νικολάου ∆ήµος Μυτιλήνης

∆ήµος Αθηναίων ∆ήµος Μώλου

∆ήµος Αιγάλεω, Αττικής ∆ήµος Νάουσας

∆ήµος Αίγινας ∆ήµος Νέας Ορεστιάδας

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

108

∆ήµος Αλεξανδρούπολης ∆ήµος Νεάπολης

∆ήµος Αµαρουσίου ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας, Αττικής

∆ήµος Ανωγείων, Ρεθύµνης ∆ήµος Νέου Ψυχικού, Αττικής

∆ήµος Ασπροπύργου ∆ήµος Ξάνθης

∆ήµος Αχιλλείων, Κέρκυρας ∆ήµος Οµηρούπολης, Χίου

∆ήµος Βελβεντού ∆ήµος Παπάγου, Αττικής

∆ήµος Βόλου ∆ήµος Πέλλας

∆ήµος Γιαννιτσών ∆ήµος Περάµατος, Αττικής

∆ήµος Γλυφάδας ∆ήµος Πεύκης, Αττικής

∆ήµος ∆ιδυµοτείχου ∆ήµος Πλαταιών, Βοιωτίας

∆ήµος ∆ράµας ∆ήµος Πραµάντων

∆ήµος Ελληνικού, Αττικής ∆ήµος Ροδολίβους, Σερρών

∆ήµος Ηλιούπολης, Αττικής ∆ήµος Σαπών, Ροδόπης

∆ήµος Ηρακλείου, Κρήτης ∆ήµος Σκιάθου

∆ήµος Θεσσαλονίκης ∆ήµος Σκυρίων

∆ήµος Ιλίου ∆ήµος Σούδας

∆ήµος Ιωαννιτών ∆ήµος Σταυρούπολης, Θεσσαλονίκης

∆ήµος Καλαµαριάς ∆ήµος Τήλου

∆ήµος Καλλιθέας ∆ήµος Χαλανδρίου, Αττικής

∆ήµος Καλυµνίων ∆ήµος Χανίων

∆ήµος Καµποχώρων, Χιού ∆ήµος Χίου

∆ήµος Καρδίτσας ∆ήµος Χολαργού, Αττικής

∆ήµος Κορθίου, Ανδρου Κοινότητα Νέας Περάµου

∆ήµος Κορυδαλλού ∆ήµος Αροανίας ∆ήµος Κρύας Βρύσης, Πέλλας ∆ήµος Βαρθολοµιού

∆ήµος Τοπείρου ∆ήµος Θερµαϊκού

∆ήµος Κύµης ∆ήµος Σητείας ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ και ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.3.4. ∆ιεθνείς Οργανισµοί Πηγή: http://www.minenv.gr/5/57/g5706.html

O.H.E. UNESCO

UNICEF

UNEP / MAP

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

109

∆ιεθνής Αµνηστία

∆ιεθνής Οργανισµός Εργασίας

∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας

Ευρωπαική Ενωση

Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης - ΟΟΣΑ

Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας του ΟΗΕ

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου

Συµβούλιο της Ευρώπης

6.3.5. Πανεπιστήµια - Ερευνητικά Ιδρύµατα Πηγή:http://www.minenv.gr/5/57/g5705.html

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

ΑΠΘ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Γεωπονικό Πανεπιστήµο Αθήνας

∆ΠΘ - ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Εθνική Σχολή ∆ικαστών

ΕΜΠ - Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Ιόνιο Πανεπιστήµιο

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Πανεπιστήµιο Αθηνών

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήµιο Κρήτης

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Πατρών

Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Πάντειο Πανεπιστήµιο

Πολυτεχνείο Κρήτης

Σχολή Ικάρων

Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΤΕΙ Αθηνών

ΤΕΙ Ηπείρου

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

110

ΤΕΙ Ηρακλείου

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΤΕΙ Καβάλας

ΤΕΙ Καλαµάτας

ΤΕΙ Κοζάνης

ΤΕΙ Λαµίας

ΤΕΙ Λάρισας

ΤΕΙ Μεσολογγίου

ΤΕΙ Πάτρας

ΤΕΙ Πειραιά

ΤΕΙ Σερρών

ΤΕΙ Χαλκίδας

Γεωδυναµικό Ινστιτούτο

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνικό Ινστιτούτο Παιδείας και Νέας Τεχνολογίας

Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ∆ιεργασιών

Ερευνητικό Κέντρο "∆ηµόκριτος"

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υγείας και Πρόνοιας

ΙΓΜΕ

Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη

Ινστιτούτο Αστρονοµίας και Αστροφυσικής

Ινστιτούτο ∆ιαστηµικών Ερευνών και Τηλεπισκόπησης

Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου

Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ινστιτούτο Χηµικής Μηχανικής και ∆ιεργασιών Υψηλών Θερµοκρασιών

Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών Ιταλικό Ινστιτούτο Πολιτισµού

Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

111

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ: ∆ΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. ∆οµές πληροφόρησης

1.1. Γραφεία ∆ιασύνδεσης των ΑΤΕΙ

Σηµαντική δοµή πληροφόρησης και υποστήριξης όλων των πτυχιούχων και των

Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων αποτελούν τα Γραφεία

∆ιασύνδεσης που λειτουργούν σε όλα τα ΤΕΙ και στο ΤΕΙ Πατρών.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι διευθύνσεις και τα τηλεφωνά τους.

Πίνακας: Γραφεία ∆ιασύνδεσης Α.Τ.Ε.Ι.

Ι∆ΡΥΜΑ ΤΑΧ.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ Ε-MAIL

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Αγ. Σπυρίδωνα &

Μήλου

Τ.Κ. 12210

Αιγάλεω

210-5385180-

3

career@teiath

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 4ο χλµ

Ιωαννίνων-

Αθηνών

Τ.Κ. 110-47100

Άρτα

2365-1067610 [email protected]

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 140

Σταυρωµένος-

71100

Ηράκλειο Κρήτης

2810-379335-

7

[email protected]

Τ.Ε.Ι.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τ.Θ. 1456

Τ.Κ. 54101

2310-791480-

1

[email protected]

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Αγ. Λουκάς,

Τ.Κ. 65404

2510462198

2510-462204

[email protected]

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

112

Τ.Ε.Ι.

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αντικάλαµος,

Τ.Κ. 24100

Καλαµάτα

27210-69393 [email protected]

Τ.Ε.Ι. ∆ΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Τ.Κ. 50100

Κοζάνη

24610-40161-

5

[email protected]

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 3ο χλµ. Π.Ε.Ο.

Τ.Κ. 35100

Λαµία

22310-52640 [email protected]

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Τ.Κ. 41110

Λάρισα

2410-611995

2410-618098

[email protected]

Τ.Ε.Ι.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Νέα Κτίρια,

Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι

26310-58276 [email protected]

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ Θεοτοκοπούλου

Τ.Κ. 26334 Κουκούλι

Πάτρα

2610-643060

[email protected]

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Π. Ράλλη & Θηβών 250,

Τ.Κ. 12244 Αιγάλεω

210-

5381294-6

[email protected]

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τέρµα Μαγνησίας,

Τ.Κ. 62124 Σέρρες

23210-49228

23210-37744

[email protected]

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Ψαχνά Ευβοίας, Τ.Κ.

34400

22980-99706 [email protected]

Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. Ν. Ηράκλειο Αττικής,

Τ.Κ. 14121

210-2896763 [email protected]

Πηγή: Γραφεία ∆ιασύνδεσης ΤΕΙ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

113

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)

o Τ.Ε.Ι. Αθήνας [http://www.teiath.gr] o Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας

[http://www.teikoz.gr] o Τ.Ε.Ι. Ηπείρου [http://www.teiep.gr] o Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης [http://www.teithe.gr] o Τ.Ε.Ι. Καβάλας [http://www.teikav.edu.gr] o Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας [http://www.teikal.gr] o Τ.Ε.Ι. Κρήτης [http://www.teiher.gr] o Τ.Ε.Ι. Λαµίας [http://www.teilam.gr] o Τ.Ε.Ι. Λάρισας [http://www.teilar.gr] o Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου [http://www.teimes.gr] o Τ.Ε.Ι. Πάτρας [http://www.teipat.gr] o Τ.Ε.Ι. Πειραιά [http://www.teipir.gr] o Τ.Ε.Ι. Σερρών [http://www.teiser.gr] o Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας [http://www.teihal.gr]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)

o Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο [http://www.eap.gr] o Ιόνιο Πανεπιστήµιο [http://www.ionio.gr] o Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας [http://www.uowm.gr] o Πανεπιστήµιο Κύπρου [http://www.ucy.ac.cy] o Πανεπιστήµιο Πειραιώς [http://www.unipi.gr] o Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου [http://www.uop.gr] o Πάντειο Πανεπιστήµιο [http://www.panteion.gr] o Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων [http://www.ssas.gr] o Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων [http://www.sse.gr] o Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο [http://www.hua.gr]

Πηγή:Γραφείο διασύνδεσης Πάτρας http://career.teipat.gr/index/links.jsp

1.2. Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πατρών ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

Μια νέα διοικητική µονάδα του Τ.Ε.Ι. Πάτρας που ιδρύθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, εντάχθηκε στην ενέργεια "Σύνδεση Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. - Επιχειρήσεων" και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

» Να αποτελέσουµε τον χώρο όπου θα διακινούνται πληροφορίες σχετικά µε:

Τις επαγγελµατικές και ακαδηµαϊκές δυνατότητες και προοπτικές των αποφοίτων µας.

Τις δραστηριότητες στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν µέλη της κοινότητας του

Τ.Ε.Ι. (όπως π.χ. συνέδρια, ηµερίδες, αναπτυξιακά προγράµµατα και κοινές

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

114

προσπάθειες µε τους κοινωνικοοικονοµικούς φορείς).

Τι διαµορφούµενες τάσεις στην αγορά εργασίας.

» Να υποστηρίξουµε ενέργειες για εύρεση θέσεων εργασίες (µόνιµες, εποχιακές,

πρακτική άσκηση) σε σπουδαστές και σε νέους πτυχιούχους.

» Να αναπτυχθούµε σε ένα συνδετικό κρίκο:

των αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. µε την κοινότητα του Τ.Ε.Ι.

του Εκπαιδευτικού Τεχνολογικού χώρου µε τον παραγωγικό και κοινωνικοοικονοµικό

χώρο.

ΤΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

» Πληροφορίες για:

Επαγγελµατικές ευκαιρίες αποκατάστασης και εξέλιξης.

Ακαδηµαϊκές ευκαιρίες αποκατάστασης και εξέλιξης.

Επαγγέλµατα στα οποία υπάρχει πρόσβαση µε το πτυχίο σου.

Εταιρίες που έχουν θέσεις εργασίας (µόνιµες, προσωρινές, πρακτική άσκηση).

Προγράµµατα κατάρτισης σε νέες Τεχνολογίες, ∆ιοικητικά συστήµατα, Ποιότητα,

κ.τ.λ.

Υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ερευνητικά προγράµµατα στα οποία µπορείς να συµµετέχεις.

Προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήµια και

Τεχνολογικά Ιδρύµατα της Ευρώπης.

» Συµβουλές για:

Συµπλήρωση βιογραφικού σηµειώµατος.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

115

Συµπλήρωση Αίτησης για πρόσληψη.

Συνεντεύξεις - Συναντήσεις µε πιθανούς εργοδότες.

» Ενηµέρωση για:

Τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα.

∆ιαδικασίες και δυνατότητες αυτοαπασχόλησης.

∆υνατότητες χρηµατοδότησης για να στήσετε την δική σας επιχείρηση, κ.τ.λ.

» ∆ίνουµε την δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις δεδοµένων για:

Έγκυρη και ολοκληρωµένη πληροφόρηση σχετικά µε σπουδές στη Μ. Βρετανία

(ECCTIS)

Πανεπιστηµιακά τµήµατα και προγράµµατα σπουδών όλων των χωρών της Ευρώπης

(ORTELIUS)

» Παρέχουµε πρόσβαση στο INTERNET για κάθε επιθυµητή πληροφορία.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ του ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

∆ιεύθυνση: Θεοτοκοπούλου 5, Κουκούλι, T.K. 26334, Πάτρα

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης βρίσκεται απέναντι από το Τ.Ε.Ι. και δίπλα στην σπουδαστική

εστί ΚΟΥΚΟΣ.

Μπορείτε να µας βρείτε τις καθηµερινές, ΟΛΟ τον ΧΡΟΝΟ (εκτός από τις αργίες) 09:00

π.µ. - 13:00 µ.µ.

1.3. Άλλοι φορείς Πληροφόρησης

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω φορείς πληροφόρησης, στους οποίους µπορούν να

απευθύνονται οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Ανακαίνισης και Αποκατάστασης για θέµατα που

αφορούν στο επάγγελµα και στην εργασία:

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

116

- Το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας και τα κατά τόπους παραρτήµατά του.

- Η Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ).

- Ο ΟΑΕ∆ και οι κατά τόπους υπηρεσίες του.

- Τα Επιµελητήρια σε όλη τη χώρα.

- Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ), µε γραφεία σε

όλες τις πρωτεύουσες των νοµών.

- Το Υπουργείο Παιδείας.

- Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Χρηµατοδοτικά προγράµµατα

Αναφέρονται ενδεικτικά προγράµµατα που µπορούν να αξιοποιήσουν οι νέοι πτυχιούχοι

Μηχανικοί Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων για την αυτοαπασχόληση ή

απασχόλησή τους.

2.1. Πρόγραµµα επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι οι άνεργοι-ες ηλικίας 18-64 ετών οι οποίοι

ενδιαφέρονται να δηµιουργήσουν τη δική τους µικρή επιχείρηση.

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται συνολικά στα 9.000 € ανά άτοµο και διαρκεί

δώδεκα (12) µήνες. Συνήθως, για το πρόγραµµα αυτό εκδίδεται στις αρχές κάθε χρόνου

υπουργική απόφαση που προσδιορίζει τις σχετικές µε το πρόγραµµα διαδικασίες, τους

δικαιούχους κ.λπ.

2.2. Πρόγραµµα Νέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών στην Κοινωνία της

Πληροφορίας

Από 17 Φεβρουαρίου 2006 αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους

ενδιαφεροµένους στις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. για την υπαγωγή

στο πρόγραµµα επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΝΕΕ) στην Κοινωνία της

Πληροφορίας

Αναλυτικότερα, οι βασικότεροι όροι υπαγωγής για τους ενδιαφεροµένους, έ-χουν ως

εξής:

Με το πρόγραµµα αυτό 1.700 άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Ο.Α.Ε.∆., ηλικίας

18 έως 64 ετών, που αποφασίζουν να δηµιουργήσουν τη δική τους µικρή επιχείρηση,

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

117

µπορούν να λάβουν ποσό επιδότησης 9.000 ευρώ έκαστος για χρονικό διάστηµα 12

µηνών (διάρκεια επιχορήγησης). Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να δηµιουργήσουν

επιχείρηση αποκλειστικά στους τοµείς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (όπως για

παράδειγµα ανάπτυξης εφαρµογών πληροφορικής, παροχής υπηρεσιών υποστήριξης

πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών καθώς και εµπορίας αναλώσιµων στους παραπάνω

τοµείς) και να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύµατος στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. από την 1η

Νοεµβρίου 2004 και µετά.

Επίσης, βάσει της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι ενδιαφερόµενοι για την

ένταξή τους στο πρόγραµµα θα πρέπει να πληρούν κριτήρια σχετικά µε το εκπαιδευτικό

τους επίπεδο, την επαγγελµατική εµπειρία τους και την εντοπιότητα (έδρα/τόπος

λειτουργίας της επιχείρησης).

Συγκεκριµένα, οι ενδιαφερόµενοι για να υπαχθούν στο πρόγραµµα, θα πρέπει να

διαθέτουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω µε συνάφεια στους τοµείς Πληροφορικής,

Τηλεπικοινωνιών και Τηλεµατικής: -Προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον

ενός έτους. -Βεβαίωση Πιστοποιηµένου ΚΕΚ -Πτυχίο ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης -Πιστοποιητικό Σπουδών ΙΕΚ µε πιστοποίηση -Πτυχίο

ΤΕΙ -Πτυχίο ΑΕΙ

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να διαθέτουν άλλους τίτλους σπουδών

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης, εφόσον αποδεικνύεται προηγούµενη

επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 6 µηνών, µε συνάφεια στους τοµείς Πληροφορικής,

Τηλεπικοινωνιών και Τηλεµατικής.

Η επαγγελµατική εµπειρία θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση των παρα- κάτω

δικαιολογητικών: -Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα

ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών

Ταµείων) ή -Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα -

Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας. -Βεβαιώσεις

εργοδοτών ή/και συνεργασιών στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται µε σαφήνεια ο

φορέας/οργανισµός/επιχείρηση από τον οποίο αποκτήθηκε η εµπειρία, η θέση εργασίας

µε αναλυτική περιγραφή των αρµοδιοτήτων και η χρονική διάρκεια απασχόλησης που θα

πρέπει να

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

118

καλύπτει το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στα δικαιολογητικά θεωρηµένα από την

Επιθεώρηση Εργασίας. Ως επαγγελµατική εµπειρία λαµβάνεται και η διδακτική εµπειρία,

η οποία εφόσον προσδιορίζεται σε αριθµό διδακτικών ωρών θα πρέπει να καλύπτει 150

διδακτικές ώρες ανά έτος κατά τα έτη 2002, 2003 και 2004. Το πρόγραµµα θα

παραµείνει ανοικτό µέχρι την κάλυψη των προσφερόµενων θέσεων.

2.3. Πρόγραµµα για την πρόσληψη επιδοτούµενων ανέργων σε θέσεις εργασίας µε

πλήρη απασχόληση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος και κάθε άλλο σχετικό

θέµα για την πρόσληψη επιδοτούµενων ανέργων σε θέσεις εργασίας µε πλήρη

απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση ανεργίας, έχουν ως εξής:

1. Εντασσόµενοι εργοδότες

Στο πρόγραµµα αυτό είναι δυνατόν να ενταχθούν όλοι οι εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα.

2. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Α) Εργοδοτών

Για να υπαχθεί µια επιχείρηση στο πρόγραµµα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει µείωση

προσωπικού λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας που πραγµατοποιήθηκε το

τελευταίο εξάµηνο πριν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εξαιρούνται οι

καταγγελίες σύµβασης εργασίας που οφείλονται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον

εργαζόµενο.

Β) Ανέργων

Να έχει εγκριθεί η τακτική επιδότησή τους λόγω ανεργίας.

Να έχουν βεβαίωση εξατοµικευµένης παρέµβασης (εφόσον προταθούν από την

Υπηρεσία).

3. ∆ιάρκεια επιχορήγησης του εργοδότη

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι ίση µε το χρονικό διάστηµα που θα απασχοληθεί ο

επιδοτούµενος άνεργος στον εργοδότη και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της

διάρκειας της επιδότησης του ανέργου.

4. Ποσό επιχορήγησης

Το µηνιαίο ποσό της επιχορήγησης είναι ίσο µε το µηνιαίο ποσό του επιδόµατος

ανεργίας που έχει εγκριθεί στον άνεργο.

5.Κριτήρια υπαγωγής

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

119

Α) Για τους επιδοτούµενους άνεργους

Προηγείται ο επιδοτούµενος του οποίου η διάρκεια της επιδότησης, κατά την

ηµεροµηνία αίτησης του εργοδότη, ταυτίζεται µε τη διάρκεια της αιτούµενης

απασχόλησης. Σε διαφορετική περίπτωση προηγείται ο επιδοτούµενος µε τη µεγαλύτερη,

στο κρίσιµο χρονικό σηµείο, διάρκεια επιδότησης.

Β) Για τους εργοδότες

Στην περίπτωση όπου οι αιτήσεις των εργοδοτών υπερβαίνουν τους επιδοτούµενους

άνεργους που έχουν τις προϋποθέσεις για απασχόληση, η επιλογή γίνεται επί τη βάσει

συγκεκριµένων κριτηρίων που θα καθορισθούν µε εγκύκλιό µας.

6. ∆ικαιολογητικά υπαγωγής

Οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις κατά

τόπους, µε βάση την έδρα της επιχείρησης, αρµόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του

Ο.Α.Ε.∆. (Τ.Υ. – ΚΠΑ ή όπου δεν έχουν συσταθεί στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες

Απασχόλησης).

Η αίτηση του εργοδότη θα περιέχει την επωνυµία της επιχείρησης, το αντικείµενο

εργασιών, τον αριθµό των ατόµων που επιθυµεί να προσλάβει, το χρόνο που προτίθεται

να τα απασχολήσει και θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος

Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης, µε την

οποία θα δηλώνουν ότι κατά το εξάµηνο που προηγείται της αίτησης δεν έχουν απολύσει

προσωπικό παρά µόνο για σπουδαίο λόγο, ρητά αναφερόµενο και ότι αν κατά τη

διάρκεια του προγράµµατος µειώσουν το προσωπικό θα στερούνται της επιχορήγησης.

7. ∆ιαδικασία υπαγωγής

Α) Αν η υπόδειξη των επιδοτούµενων ανέργων γίνεται από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆.

απαιτείται:

Αίτηση της επιχείρησης,

Συστατικό σηµείωνα της Υπηρεσίας και

Βεβαίωση εξατοµικευµένης προσέγγισης ανέργου.

Η τελική επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν θα γίνεται από τον εργοδότη.

Β) Αν ο εργοδότης έχει προβεί σε πρόσληψη επιδοτούµενου ανέργου, απαιτείται:

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

120

Αίτηση της επιχείρησης,

Αναγγελία πρόσληψης και

εγκριτική απόφαση επιδότησης ανεργίας.

Την απόφαση για την υπαγωγή των εργοδοτών στο οικείο πρόγραµµα εκδίδουν οι κατά

τόπο αρµόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.∆.

8. Υποχρεώσεις –δεσµεύσεις εργοδότη

Η επιχείρηση υποχρεούται να αµείβει το προσλαµβανόµενο άτοµο σύµφωνα µε τις

διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς εργαζοµένους, ανάλογα µε την ειδικότητα και τις

ώρες απασχόλησής του.

Η επιχείρηση κατά τη διάρκεια ισχύος της σχέσης εργασίας µε τον προσληφθέντα να µην

προβαίνει σε απόλυση του προσωπικού χωρίς τη συνδροµή σπουδαίου λόγου.

9. ∆ικαιολογητικά καταβολής επιχορήγησης

Α) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαµβάνει:

το ονοµατεπώνυµο των προσληφθέντων βάσει του προγράµµατος,

την ειδικότητα,

την ηµεροµηνία πρόσληψης,

το ποσό της ηµερήσιας επιχορήγησης,

το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ανά µήνα ο εργαζόµενος

και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων µισθωτών,

ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η

επιχορήγηση.

Β) Αντίγραφα µισθολογικών καταστάσεων ή Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων

(Α.Π.∆.) του χρονικού διαστήµατος για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση, από όπου θα

προκύπτουν οι ηµέρες εργασίας και οι ασφαλιστικές εισφορές που υποχρεούνται οι

επιχειρήσεις να αποδώσουν στον ασφαλιστικό φορέα. Οι µισθολογικές καταστάσεις ή

αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.∆.) (που µπορούν να υποβληθούν και σε

ηλεκτρονική µορφή) θα συνοδεύονται µε υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, στην οποία θα

δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εµπεριέχονται είναι αληθή.

Γ) Γραµµάτιο είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών για τους µήνες

για τους οποίους ζητείται επιχορήγηση.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

121

∆) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, όπου απαιτείται σύµφωνα

µε τις κείµενες διατάξεις.

Ε) Αριθµός λογαριασµού τραπέζης µε την οποία συναλλάσσεται ο εργοδότης.

Η αρµόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.∆. µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών

θα ενηµερώνει την οικεία Τ.Υ. ώστε να προβεί στην καταβολή της επιχορήγησης µε

πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού του εργοδότη.

10. Προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών για πληρωµή

Η αξίωση των εργοδοτών για την είσπραξη της επιχορήγησης ασκείται εντός τριµήνου

από τότε που καθίσταται απαιτητή.

11. Επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει που αφορά στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, θα επιλύεται

µε απόφαση της Ειδικής Επιτροπής που θα συγκροτηθεί µε απόφαση του Υπουργού

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Η σχετική ένσταση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.∆. εντός

τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήµατος στον

ενδιαφερόµενο εργοδότη και θα διαβιβάζεται στη ∆ιεύθυνση Απασχόλησης ∆ιοίκησης

του Ο.Α.Ε.∆. µε τα απαραίτητα για την εξέτασή της στοιχεία.

12. Έλεγχος

Έλεγχος στις επιχειρήσεις για την ορθή υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος,

πραγµατοποιείται από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.∆, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α.

µε αριθµό 2/34255/0022/6-6-2001, όπως ισχύει.

2.4. Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τεχνολογικών

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) ή ΣΕΛΕΤΕ

Αρµόδια Υπηρεσία

Οι τοπικές υπηρεσίες του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆).

∆ικαιολογητικά:

Βεβαίωση ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) έναρξη πρακτικής άσκησης σύµφωνα µε την

οποία ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος του θεωρητικού µέρους των σπουδών του και

είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει την εξάµηνη πρακτική άσκηση για τη λήψη του

πτυχίου του.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

122

Αντίγραφο της ειδικής σύµβασης πρακτικής άσκησης που υπογράφεται από τη σχολή,

τον εργοδότη και το σπουδαστή.

Συµπλήρωση έντυπης υπεύθυνης δήλωσης εργοδότη που διατίθεται από την αρµόδια

υπηρεσία ΟΑΕ∆.

Επίδειξη του βιβλίου αγοράς ενσήµων του εργοδότη.

∆ιαδικασία:

Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στην Υπηρεσία ΟΑΕ∆ του τόπου της

επιχείρησης.

Χρόνος καταβολής:

Έξι (6) µήνες προθεσµία µετά το πέρας της πρακτικής άσκησης για την υποβολή των

σχετικών δικαιολογητικών.

Τρεις (3) µήνες µετά τη λήξη της ως άνω προθεσµίας για την είσπραξη της επιταγής.

Ύψος επιδότησης:

Ο κάθε εργοδότης καταβάλλει στο σπουδαστή το 80% του ηµεροµισθίου του

ανειδίκευτου εργάτη (ΣΣΕ) και εισπράττει από τον ΟΑΕ∆ το 50% του συνολικού ποσού

που κατέβαλε.

Για τους σπουδαστές που ασχολούνται στο δηµόσιο καταβάλλεται µηνιαία 176,08€.

µισθός από το φορέα.

2.5. Επίδοµα σε Νέους / Νέες από 20 - 29 Ετών (Ε.Σ.Π.Α.)

Περιγραφή:

Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 - 29 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργοι και

παραµείνουν γραµµένοι στα µητρώα ανέργων για ένα χρόνο.

Ο Νόµος που καλύπτει την παροχή είναι ο Ν. 1545/85.

Το επίδοµα ανέρχεται σε 73,37€, το µήνα και καταβάλλεται για πέντε µήνες.

Προϋποθέσεις:

Η προθεσµία είναι τρίµηνη από την συµπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την

απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ το στρατό.

∆ικαιολογητικά:

Αστυνοµική ταυτότητα.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

123

Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών µε γνωστοποίηση της

ακριβούς ηµεροµηνίας).

Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής

αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόµιµα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Βιβλιάριο ενσήµων του Ι.Κ.Α. (Να µην έχει πάνω από 80 ένσηµα).

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

2.6. Άλλα Προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας

6.1. «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηµατικότητας»

Το πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.8 «Ενθάρρυνση επιχειρηµατικότητας

οµάδων πληθυσµού» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας του Γ'

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Στη διάρκεια λειτουργίας του Προγράµµατος έχουν γίνει 4 κύκλοι προκήρυξης.

∆ηµόσια Επιχορήγηση: 50%

Επιλέξιµες ∆απάνες:

Εξοπλισµός

Ειδικές Εγκαταστάσεις

∆ιαµόρφωση Χώρων

Προβολή – Προώθηση

Άλλες δαπάνες

Αναλυτική περιγραφή της κάθε κατηγορίας δαπάνης θα βρείτε στον Κανονισµό

Υλοποίησης της ∆ράσης.

Προϋποθέσεις Συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι:

Γεννήθηκαν από το 1966 µέχρι και το 1987.

Είναι άνεργοι, µισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελµατίες.

∆εν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 01/01/2004 έως και την ηµεροµηνία

προκήρυξης - προδηµοσίευσης του προγράµµατος.

Ως άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται:

η έναρξη επιτηδεύµατος ή/ και η διατήρηση βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων

και Στοιχείων,

η συµµετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

124

∆εν θεωρείται άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τις ανάγκες του

προγράµµατος:

Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 48 παρ. 1 του

Ν.2238/94 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (π.χ. οικονοµολόγου, λογιστή ή φοροτέχνη,

δικηγόρου, ιατρού, αρχιτέκτονα, µηχανικού, συµβολαιογράφου, κοινωνιολόγου,

διερµηνέα, ξεναγού κ.λ.π.).

Η άσκηση αγροτικής δραστηριότητας που αποφέρει εισοδήµατα αποκλειστικά µε βάση

το αντικειµενικό σύστηµα.

Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρηµατικές δραστηριότητες του τοµέα της

µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού, σύµφωνα µε τους

πίνακες που συνοδεύουν την προκήρυξη του προγράµµατος. Η πρόταση µπορεί να

περιλαµβάνει και µη επιλέξιµες δραστηριότητες, η επιχορήγηση όµως σε αυτές τις

περιπτώσεις θα αφορά µόνο τις δαπάνες που σχετίζονται µε τις επιλέξιµες

δραστηριότητες.

Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρήσεις µε νοµική µορφή που θα πρέπει να είναι

ατοµική επιχείρηση ή εταιρεία (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη, ΕΠΕ ή Ανώνυµη ή

Συνεταιρισµός), η οποία θα συσταθεί µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης–

προδηµοσίευσης του προγράµµατος.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να µετέχουν στο

κεφάλαιο Νέοι-Νέες κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, µε ποσοστό

τουλάχιστον 75% και να έχουν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας.

∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή νοµικών προσώπων ως µετόχων / εταίρων εκτός από

Εταιρείες Παροχής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων και µέχρι ποσοστού 25% του µετοχικού

/ εταιρικού κεφαλαίου.

Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία (1) µόνο πρόταση

ανά κύκλο του προγράµµατος. Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες από µία

προτάσεις στο Μέτρο 2.8 του Ε.Π.ΑΝ., οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο

συµµετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων προσώπων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο πρόγραµµα είναι η µη απαγόρευση από

την κειµένη νοµοθεσία της εγκατάστασης και λειτουργίας της υπό σύσταση επιχείρησης

στον προτεινόµενο χώρο.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

125

6.2. «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας»

Το πρόγραµµα «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας» εντάσσεται στο Μέτρο 2.8

«Ενθάρρυνση επιχειρηµατικότητας οµάδων πληθυσµού» του Επιχειρησιακού

Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Όπως και το προηγούµενο έχει προκηρυχτεί 4 φορές.

∆ηµόσια Επιχορήγηση: 50%

Επιλέξιµες ∆απάνες:

Εξοπλισµός

Ειδικές Εγκαταστάσεις

∆ιαµόρφωση Χώρων

Προβολή – Προώθηση

Άλλες δαπάνες

Αναλυτική περιγραφή της κάθε κατηγορίας δαπάνης θα βρείτε στον Κανονισµό

Υλοποίησης της ∆ράσης.

Προϋποθέσεις Συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν Γυναίκες, οι οποίες:

Γεννήθηκαν από το 1950 µέχρι και το 1987.

Είναι άνεργες, µισθωτές ή ελεύθεροι επαγγελµατίες.

∆εν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 01/01/2004 έως και την ηµεροµηνία

προκήρυξης - προδηµοσίευσης του προγράµµατος.

Ως άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται:

Η έναρξη επιτηδεύµατος ή/ και η διατήρηση βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων

και Στοιχείων και η συµµετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

∆εν θεωρείται άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τις ανάγκες του

προγράµµατος:

Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 48 παρ. 1 του

Ν.2238/94 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (π.χ. οικονοµολόγου, λογιστή ή φοροτέχνη,

δικηγόρου, ιατρού, αρχιτέκτονα, µηχανικού, συµβολαιογράφου, κοινωνιολόγου,

διερµηνέα, ξεναγού, κ.λπ.).

Η άσκηση αγροτικής δραστηριότητας που αποφέρει εισοδήµατα αποκλειστικά µε βάση

το αντικειµενικό σύστηµα.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

126

Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρηµατικές δραστηριότητες του τοµέα της

µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού, σύµφωνα µε τους

πίνακες που συνοδεύουν την προκήρυξη του προγράµµατος. Η πρόταση µπορεί να

περιλαµβάνει και µη επιλέξιµες δραστηριότητες, η επιχορήγηση όµως σε αυτές τις

περιπτώσεις θα αφορά µόνο τις δαπάνες που σχετίζονται µε τις επιλέξιµες

δραστηριότητες.

Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρήσεις µε νοµική µορφή που θα πρέπει να είναι

ατοµική επιχείρηση ή εταιρεία (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη, ΕΠΕ ή Ανώνυµη ή

Συνεταιρισµός), η οποία θα συσταθεί µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης -

προδηµοσίευσης του προγράµµατος.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να µετέχουν στο

κεφάλαιο Γυναίκες κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, µε ποσοστό

τουλάχιστον 75% και να έχουν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας.

∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή νοµικών προσώπων ως µετόχων / εταίρων εκτός από

Εταιρείες Παροχής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων και µέχρι ποσοστού 25% του µετοχικού

/ εταιρικού κεφαλαίου.

Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία (1) µόνο πρόταση

ανά κύκλο του προγράµµατος. Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες από µία

προτάσεις στο Μέτρο 2.8 του Ε.Π.ΑΝ., οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο

συµµετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων προσώπων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο πρόγραµµα είναι η µη απαγόρευση από

την κειµένη νοµοθεσία της εγκατάστασης και λειτουργίας της υπό σύσταση επιχείρησης

στον προτεινόµενο χώρο.

6.3. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας πολύ µικρών επιχειρήσεων στους τοµείς του

εµπορίου και των υπηρεσιών

Το πρόγραµµα Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας πολύ µικρών επιχειρήσεων στους τοµείς

του εµπορίου και των υπηρεσιών εντάσσεται στο Μέτρο 2.11 «Ενίσχυση Μικροµεσαίων

Επιχειρήσεων του Τριτογενούς Τοµέα» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Ανταγωνιστικότητα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. ∆ηµόσια επιχορήγηση: 40%

Επιλέξιµες ∆απάνες:

∆απάνες προµήθειας παγίων

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

127

Κτιριακές εγκαταστάσεις

∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού, µηχανογραφικού εξοπλισµού προµήθειας και

εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου

∆απάνες προµήθειας λογισµικού

∆απάνες απόκτησης µεταφορικών µέσων

Άυλες δαπάνες

∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων

∆απάνες εκτέλεσης διαφηµιστικών εκστρατειών (επιλέξιµες µετά την ένταξη των

επιχειρήσεων στο παρόν πρόγραµµα)

∆απάνες συµµετοχής σε εκθέσεις (επιλέξιµες µετά την ένταξη των επιχειρήσεων στο

παρόν πρόγραµµα)

Αµοιβές συµβούλων.

Προϋποθέσεις Συµµετοχής Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις

για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους µέσα στα όρια της ελληνικής

επικράτειας.

Είναι κατά κύριο λόγο εµπορικές ή παροχής υπηρεσιών.

Λειτουργούν νόµιµα.

∆εν συµµετέχουν ήδη σε δίκτυα συνεργαζοµένων επιχειρήσεων µε τη µορφή της

δικαιόχρησης (franchising).

Έχουν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002. Συµπεριλαµβάνονται και οι

επιχειρήσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας παρότι άλλαξαν νοµική

µορφή ή µεταβιβάσθηκαν αποτελούν συνέχεια ή διαδοχή του προηγούµενου φορέα και

ασκούν την ίδια δραστηριότητα.

Κατά το έτος 2004 απασχολούσαν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας τουλάχιστον ένα (1)

άτοµο και µέχρι και εννέα (9) άτοµα (στα οποία δεν περιλαµβάνονται οι

αυτοαπασχολούµενοι), εκφραζόµενα σε ετήσιες µονάδες εργασίας(ΕΜΕ). Εµφανίζουν

την τελευταία τριετία θετικό µέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων.

Είναι σε θέση να προσκοµίσουν πιστοποιητικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής

Ενηµερότητας.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

128

Είναι εγγεγραµµένες στο Εµπορικό ή Επαγγελµατικό Τµήµα του Επιµελητηρίου του

νοµού όπου έχουν την έδρα τους. Σε ό,τι αφορά τις εµπορικές επιχειρήσεις:

του νοµού Ροδόπης θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένες είτε στο Εµπορικό Τµήµα του

Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Ροδόπης είτε στο Επαγγελµατικό Τµήµα

του Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Ροδόπης ενώ των περιοχών

Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένες είτε στα

Εµπορικά Τµήµατα των οικείων Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων είτε στα

Επαγγελµατικά Επιµελητήρια των τριών πόλεων.

Μία επί πλέον προϋπόθεση, που τίθεται µόνον για τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις που

επιθυµούν να υποβάλουν από κοινού πρόταση για την ενίσχυση επιχειρηµατικών

σχεδίων συνεργασίας Πολύ Μικρών επιχειρήσεων, είναι η απαίτηση να είναι

τουλάχιστον οκτώ (8).

6.4. Προγράµµατα υπό ίδρυση ή υφιστάµενων επιχειρήσεων στους τοµείς της

µεταποίησης και του τουρισµού

Από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας, αλλά και από όλα τα

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), επιδοτούνται υφιστάµενες ή υπό

ίδρυση επιχειρήσεις στους τοµείς της µεταποίησης και του τουρισµού.

6.5. Άλλα Προγράµµατα

Για άλλα προγράµµατα που αφορούν στην επιχειρηµατικότητα, οι ενδιαφερόµενοι

µπορούν πληροφορηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας του

ΥΠΑΝ (www.ypan.gr) και από όλα τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα

(ΠΕΠ) των των ∆ιοικητικών Περιφερειών της χώρας.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

129

2.7. Υποτροφίες Α. ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ & ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ

ΕΛΛΑ∆Α ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Τα Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, προκηρύσσουν θέσεις για µεταπτυχιακούς υποτρόφους µε σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 7229811-15 http://www.eie.gr/ Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Το Ίδρυµα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ προκηρύσσει υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της ηµεδαπής σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ στους τοµείς της κλασικής φιλολογίας και της αιγαιακής προϊστορικής αρχαιολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο βαθµός του βασικού πτυχίου να είναι τουλάχιστον 8. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ 210 3315601-5. http://www.culture.gr/4/41/411/e41101.html COSMOTE Κάθε χρόνο η COSMOTE χορηγεί υποτροφίες σε δέκα πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ όλων των κλάδων, για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 6177566, 210 6177571, 210 6177263. http://www.cosmote.gr/scolarships/ REVOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ Η REVOIL χορηγεί υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε τοµείς σχετικά µε ενέργεια, περιβάλλον και διοίκηση επιχειρήσεων, σε φοιτητές που ήδη έχουν γίνει δεκτοί από ΑΕΙ της χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 8976000 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στους τοµείς Ενέργεια και Περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 7291050 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Το Ίδρυµα Κόκκαλη προσφέρει υποτροφίες σε πτυχιούχους για µεταπτυχιακές σπουδές στο Athens Information Technology. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ait.gr/scholarships/

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

130

ΕΛΛΑ∆Α & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΥ Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών προσφέρει κάθε χρόνο υποτροφίες για µεταπτυχιακά στην Ελλάδα κα στο εξωτερικό στους περισσότερους κλάδους. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται µετά από γραπτές εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 3726300 http://www.iky.gr/ Ι∆ΡΥΜΑ Α.Σ. ΩΝΑΣΗΣ Το Ίδρυµα Α.Σ.Ωνάσης χορηγεί υποτροφίες για µεταπτυχιακά σε οποιαδήποτε χώρα του κόσµου, σε όλους του κλάδους θετικών και θεωρητικών επιστηµών και καλών τεχνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο βαθµός του βασικού πτυχίου να είναι τουλάχιστον 8. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 3713000 http://www.onassis.gr/ Ι∆ΡΥΜΑ ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΗ Το ίδρυµα Μποδοσάκη προσφέρει κάθε υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στα εξής γνωστικά αντικείµενα: Βιολογίας, ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οικονοµολόγων (Για ειδίκευση στην Οικονοµική της Εργασίας, Εργασιακές Σχέσεις), Περιβαλλοντικών Επιστηµών, Πληροφορικής, Φυσικής (Για ειδίκευση στην Ιατρική Φυσική - Ιατρική Τεχνολογία), Ιατρικής (Για έρευνα στην Ογκολογία, τις διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος ή τα Καρδιoαγγειακά Νοσήµατα), Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών (Για ειδίκευση στη Μηχανική Περιβάλλοντος, Μηχανική Ιατρική - Ιατρική Τεχνολογία) και Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Για ειδίκευση στην Αντισεισµική Τεχνολογία, Γεωτεχνική Σεισµική Μηχανική).Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο βαθµός του βασικού πτυχίου να είναι τουλάχιστον 8. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 3223243 http://www.bodossaki-foundation.gr/index-gr.htm Ι∆ΡΥΜΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Το Κοινωφελές Ίδρυµα "Προποντίς" χορηγεί υποτροφίες µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε πολλά υποσχόµενους νέους επιστήµονες και ταλαντούχους καλλιτέχνες. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για µεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό ∆ίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Ιατρική, Βιολογία, Φαρµακολογία, Οικονοµικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήµες. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.propondis.gr/ Ι∆ΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΗΛΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ Σκοποί του Ιδρύµατος είναι η παροχή υποτροφιών σε φοιτητές των Ανωτάτων Σχολών της ηµεδαπής που κατάγονται από τον Νοµό Ηλείας, η παροχή υποτροφιών σε άριστους αποφοιτήσαντες υποτρόφους του Ιδρύµατος για τη συνέχιση των σπουδών τους (µεταπτυχιακών) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η παροχή διπλωµάτων επιδόσεως και χρηµατικών επάθλων σε αριστεύσαντες µαθητές των Γυµνασίων και

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

131

Λυκείων του Νοµού Ηλείας. Για περισσότερες πληροφορίες:τηλ 210 8010331 http://www.latsis-scholarships.gr/ Ι∆ΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ Το Ίδρυµα ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες για µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε διάφορους τοµείς. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.lilianvoudouri.gr/ Ι∆ΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Π. και Μ. ΦΥΡΟΥ Το Ίδρυµα Υποτροφιών Ανώτατης Εκπαίδευσης Π. & Μ. Φυρού έχει ως σκοπό να βοηθήσει Έλληνες σπουδαστές που ζουν στην Ελλάδα και έχουν οικονοµική ανάγκη, χορηγώντας σ'αυτούς υποτροφίες, για ανώτατες, δηλαδή πανεπιστηµιακές και µεταπτυχιακές, σπουδές στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.firosfoundation.gr/ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Η Ακαδηµία Αθηνών προσφέρει κάθε χρόνο υποτροφίες για ακαδηµαϊκές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε διάφορους τοµείς. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.academyofathens.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYLFF (Ιαπωνία) Το Πρόγραµµα SYLFF έχει σαν στόχο την χορήγηση ετήσιων υποτροφιών σε πολύ καλούς µεταπτυχιακούς φοιτητές των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστηµών προκειµένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήµιο Αθηνών ή να κάνουν έρευνα στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.interel.uoa.gr/sasakawa-sylff/index.html PRICEWATERHOUSECOOPERS Η PRICEWATERHOUSECOOPERS χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες σε πτυχιούχους για συνέχιση των σπουδών τους σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο βαθµός του βασικού πτυχίου να είναι τουλάχιστον 7 και οι υποψήφιοι να έχουν γίνει δεκτοί από κάποιο µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.pwcglobal.com/gr/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει κάθε χρόνο µία υποτροφία στην µνήµη του ∆ιοικητή της Μ. Βρανόπουλου για µεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό ή αναγνωρισµένο πανεπιστήµιο του εξωτερικού στο τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφές µε την οικονοµική επιστήµη θέµα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ∆ιεύθυνση Γραµµατείας ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΤΕ της Εθνικής Τράπεζας στο τηλ: 210 334 10 71 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

132

Το Μορφωτικό Ίδρυµα, ως διαχειριστής του Κληροδοτήµατος Αλέξη Μινωτή εις µνήµην Κατίνας Παξινού, προκηρύσσει κατ' έτος υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού για σπουδαστές από όλους τους τοµείς και τις ειδικότητες της θεατρικής τέχνης, καθώς και για τεχνικούς του θεάτρου που επιθυµούν να µετεκπαιδευτούν στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.miet.gr/web/default.htm ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκηρύσσονται κατά διαστήµατα υποτροφίες για ερευνητές. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ecb.int/home/html/lingua.el.html Ι∆ΡΥΜΑ ΤΡΥΦΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Το ίδρυµα ΤΡΥΦΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ χορηγεί υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, σε θετική ή θεωρητική κατεύθυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο βαθµός του βασικού πτυχίου να είναι λίαν καλώς. Για περισσότερες πληροφορίες: Ήβης 6, Αθήνα, τηλ: 210 9847576 ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ Το ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ χορηγεί υποτροφίες για µετεκπαίδευση στο εξωτερικό στους τοµείς Λαογραφία, Εθνοµουσικολογία, Ενδυµατολογία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιες να είναι Ελληνίδες και ο βαθµός του βασικού τους πτυχίου να υπερβαίνει το 8. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 3611042 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Πακέτα επιδοτούµενων σπουδών διατίθενται σε κάθε µορφή και µέγεθος, και ένα από τα πιο σηµαντικά προσφερόµενα πακέτα είναι το πρόγραµµα ακαδηµαϊκών υποτροφιών, που προτείνεται από ένα παγκόσµιο δίκτυο επιχειρηµατιών Για περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu.int/youth/ ed/index_EU0010001536.html ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Σ.Α.Φ.Ε.) Ο Σ.Α.Φ.Ε χορηγεί υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε αποφοίτους των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, που ήδη έχουν γίνει δεκτοί σε ξένο πανεπιστήµιο. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 3234340 και 210 3239260 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Τo Υπoυργείo Εξωτερικών προσφέρει περιoρισµέvo αριθµό υπoτρoφιώv στo πλαίσιo τoυ πρoγράµµατoς Υπoτρoφιώv της ΕπιστηµovικήςΕπιτρoπής τoυ ΝΑΤΟ, για τηv πραγµατoπoίηση µεταπτυχιακώv σπoυδώv ή µεταδιδακτoρικής έρευvας σε Αvώτατα Εκπαιδευτικά Iδρύµατα τωv χωρώv-µελώv τoυ ΝΑΤΟ (πληv της Ελλάδας). Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ : 210 3683130 http://www.nato.int/structur/sponsorships.htm

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

133

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/el-GR/Services/ Ι∆ΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ Από το 1986, το Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή χορηγεί κάθε χρόνο, σε σπουδαστές µε ελληνική υπηκοότητα έως 30 ετών, υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για θέµατα που σχετίζονται µε τις τέχνες και τον πολιτισµό. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.goulandris.gr/ypotrofies.htm ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Το ΥΠΕΠΘ διαχειρίζεται υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές ή σεµινάρια σε Έλληνες για σπουδές στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ypepth.gr/el_ec_page789.htm ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) To ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) προσφέρει µετα-διδακτορικές υποτροφίες σε πρωτοπόρα Ευρωπαϊκά τεχνολογικά ερευνητικά κέντρα. Οι υποτροφίες έχουν συνολική διάρκεια 18 µήνες και προβλέπουν διαµονή σε δύο ερευνητικά κέντρα. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ercim.org/activity/fellows/fellowship.html ∆ΙΕΘΝΗΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ UNESCO Ο οδηγός υποτροφιών UNESCO προσφέρει πληροφορίες για υποτροφίες σε διάφορα επιστηµονικά πεδία. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.unesco.org/ed_sa/cgi-bin/search/index.cgi ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ" Ο σύλλογος "Οι Φίλοι της Μουσικής" διαχειρίζεται τη ∆ωρεά Γιάννη Χόρν για χορήγηση Υποτροφιών στη µνήµη της Κυβέλης. Αφορά σε 2 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό σε ειδικότητες του Θεάτρου και της Μουσικής. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.sfm.gr ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. Ι∆ΡΥΜΑ FULBRIGHT Το ίδρυµα Fulbright χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ, σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστηµίων, στις περισσότερες ειδικότητες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο βαθµός του βασικού πτυχίου να είναι τουλάχιστον 8. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 7241811-2 http://www.fulbright.gr/ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΧΑΡΒΑΡΝΤ-HELLENIC HARVARD FOUNDATION Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΧΑΡΒΑΡΝΤ χορηγεί υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές που ήδη έχουν γίνει δεκτοί στο Πανεπιστήµιο Harvard. Για

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

134

περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 6777990 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Τα Ίδρυµα Κόκκαλη προσφέρει υποτροφίες σε πτυχιούχους από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για µεταπτυχιακές σπουδές στην Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Harvard. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ksg.harvard.edu/ kokkalis/fellowships.html ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ∆Α ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΚΑΝΑ∆ΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ http://www.athens.gc.ca http://www.studyincanada.com/ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Βρετανικό Συµβούλιο προσφέρει υποτροφίες για νέους ευρωπαίους δικηγόρους. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 3692333 http://www.britishcouncil.org/... ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ: http://jobs.ac.uk ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ VRIκα Το VRIκα! είναι ένα πρόγραµµα υποτροφιών, µοναδικό στο είδος του, που το προτείνουν από κοινού η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, οι γαλλικές όπως και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Το VRIκα! προσφέρει υποτροφίες στους νέους Ελληνεςφοιτητές που επιθυµούν να ακολουθήσουν µεταπτυχιακές σπουδές (όπως DEA,DESS, Master,MBA, πτυχιακή εργασία) στη Γαλλία, µε την προοπτική επανόδου στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.vrika.org/visitors/ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Το Γαλλικό Ινστιτούτο προσφέρει υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης για παιδαγωγικά σεµινάρια µικρής διάρκειας (15 ηµερών). Οι υποτροφίες αυτές, που απευθύνονται στους καθηγητές της γαλλικής γλώσσας που διδάσκουν στο ελληνικό δηµόσιο. Οι υποτροφίες αυτές δίνονται µε σκοπό την παρακολούθηση ενός σεµιναρίου διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας στη Γαλλία. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ifa.gr/ grec/coopgr/educativegr/indexeducgr.htm ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ DAAD - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ H DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst/ Γερµανική Υπηρεσία

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

135

Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών) είναι ένας σύνδεσµος των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των σπουδαστικών Συλλόγων στη Γερµανία. Λειτουργεί ως ενδιάµεση οργάνωση πολιτιστικής και επιστηµονικής εξωτερικής πολιτικής και προωθεί τη διεθνή ανταλλαγή φοιτητών και επιστηµόνων. Κάθε χρόνο προσφέρει υποτροφίες για σπουδές στη Γερµανία σε διάφορους τοµείς. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210-36 08 171 http://ic.daad.de/athen http://www.funding-guide.de/ (DAAD scholarship database) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΚΑΙΤΕ Το Ινστιτούτο Γκαίτε προσφέρει υποτροφίες καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας για µετεκπαίδευση στη Γερµανία. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.goethe.de/ ins/gr/ath/lhr/sem/elindex.htm ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Huygens: http://www.nuffic.nl/hsp/ ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ Το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, µέσω του Γραφείου ∆ιασύνδεσής του, παρέχει πληροφορίες για σπουδές στην Ολλανδία γενικότερα, και ειδικά για προγράµµατα σπουδών που γίνονται στα εξής 6 πανεπιστήµια (τα οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα): Άµστερνταµ, Χρόνιγκεν, Λέιντεν, Radboud του Ναϊµέγκεν, Ουτρέχτης, Vrije Universiteit στο Άµστερνταµ. Περισσότερες πληροφορίες: 210 - 9210760 http://www.nia.gr/ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ: http://www.studyin.nl/ http://www.grantfinder.nl/ http://www.academictransfer.nl/ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ http://www.csic.es/postgrado/ http://wwwn.mec.es/mecd/becas/ http://becas.universia.es/ http://www.fundacioncajamadrid.es/... ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ http://www.sbf.admin.ch/... ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗ∆ΙΑ http://www.studyin.sweden.se/

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

136

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ & ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ (ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ) Το Ίδρυµα Κ. & Ε. ΟΥΡΑΝΗ προκηρύσσει ετησίως υποτροφίες σε αλλοδαπούς, µόνιµους κατοίκους εξωτερικού, αποφοίτους Φιλοσοφικής ή Φιλολογικής Σχολής. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.idrimaurani.gr/grant.html ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Με τη φροντίδα και την οικονοµική συµβολή του ΕΙΠ δίδονται υποτροφίες για την παρακολούθηση θερινών µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού που διοργανώνονται στην Ελλάδα από πανεπιστήµια και ιδρύµατα (ΘΥΕΣΠΑ, ΙΑΣΩΝ, ΙΜΧΑ κ.ά.) Οι υποτροφίες αυτές αντιστοιχούν στις δαπάνες παραµονής και µεταφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 6776540-7 http://www.hfc.gr/ellglossa/ypotrofies.asp ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Το ΥΠΕΠΘ προσφέρει υποτροφίες σε αλλοδαπούς για σπουδές στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ypepth.gr/el_ec_page789.htm Σε οµογενείς: ΕΙΥΑΑΠΟΕ/ ∆ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Μπουµπουλίνας 19 και Ιουλιανού 106 82 Αθήνα , τηλ: 210 8229600, 210 8223200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ερµού και Κορνάρου 1, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Τηλ: 2310 459101-107 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) Λυσικράτους 14, 105 58 Αθήνα , Τηλ: 210 3235672 ΥΠΕΞ/∆1 ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ακαδηµίας 1, 106 71 Αθήνα , Τηλ: 210 3610581-88 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Μάργαρη 22, 115 25 Ν.Ψυχικό ,Τηλ: 210 6712250, 210 6470898, 210 6856641 Σε αλλοδαπούς: ΥΠΕΠΘ/ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

137

Μητροπόλεως 15, 105 57 Αθήνα , Τηλ: 210 3212440 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ιεύθυνση Μορφωτικών Σχέσεων, Μπουµπουλίνας 20, 106 82 Αθήνα, Τηλ: 210 8201100 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ Ερµού και Κορνάρου 1, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Τηλ: 2310 459101-107 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΏΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ (ΙΚΥ) Λυσικράτους 14, 105 58 Αθήνα , Τηλ: 210 3235672 ΥΠΕΞ/∆1 ΜΟΡΦΩΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ Ακαδηµίας 1, 106 71 Αθήνα , Τηλ: 210 3610581-88 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Μάργαρη 22, 115 25 Ν.Ψυχικό, Τηλ: 210 6712250, 210 6470898, 210 6856641 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε υποτροφίες για σπουδές σε άλλες χώρες, µπορείτε να απευθύνεστε στις αντίστοιχες πρεσβείες. Πηγή: Γραφείο ∆ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αθήνας.

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού Τριπόδων….

Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Οι ενδιαφερόµενοι για τις υποτροφίες αυτές θα πρέπει να επικοινωνούν απ' ευθείας µε

τα Πανεπιστήµια)

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

138

CHRIST'S COLLEGE, CAMBRIDGE

EI∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Χορηγεί υποτροφίες χωρίς περιορισµό ειδικότητας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ηλικία µέχρι 30 ετών

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Αγγλία

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

EMMANUEL COLLEGE, CB2 AP

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Υποτροφίες έρευνας χωρίς περιορισµό ειδικότητας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Υψηλός βαθµός πτυχίου

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Αγγλία

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

CIRTON COLLEGE, CB 3 O J G

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισµό ειδικότητας σε καταρτισµένους πτυχιούχους

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Αγγλία

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

COLLEGE GONVILL AND GAIVS

CB2 I.T.A

EI∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισµό ειδικότητας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ηλικία µέχρι 30 ετών

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ:Αγγλία

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

PETERHOUSE - CB 2 1RD

EI∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισµό ειδικότητας

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

139

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ηλικία κάτω των 25 ετών

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Αγγλία

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

SIDNEY SUSSEX COLLEGE - CB2 3HU

EI∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

Ανώτερη Έρευνα στην Ιατρική

Ανώτερη Έρευνα σε οποιονδήποτε τοµέα

Νοµική και Φιλοσοφία του ∆ικαίου

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Αγγλία

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

TRINITY COLLEGE - CB2 1TQ

EI∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

∆ιεθνές ∆ίκαιο

Φυσική έρευνα

Χωρίς περιορισµό για πτυχιούχους που δεν προέρχονται από το CAMBRIDGE

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Κατόπιν εξετάσεων κάτω των 25 ετών

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Αγγλία

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON

HIGH FIELD SOUTHAMPTON - 50Q 5NH

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Υποτροφίες για έρευνα χωρίς περιορισµό ειδικότητας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Πρώτο πτυχίο µε διάκριση FIRST CLASS

Ηλικία µέχρι 27 ετών

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Αγγλία

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

140

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF OXFORD

SOMERVILLE COLLEGE

OXFORD OX2 6HO

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Μεταπτυχιακή υποτροφία χωρίς περιορισµό για προχωρηµένη έρευνα

και υποτροφίες για ξεκίνηµα έρευνας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Για την πρώτη, προϋπόθεση είναι ότι θα οδηγήσει σε ∆ιδακτορικό

απευθείας επικοινωνίας.

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Βρετανία

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

UNIVERSITY PARK

NOTTINGHAM - NG7 2RD

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: χωρίς περιορισµό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: απευθείας επικοινωνία

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Βρετανία

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF LEEDS

LEEDS LS2 9JT

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισµό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ηλικία κάτω των 30 ετών

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Αγγλία

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF EDINBURGH OLD COLLEGE

SOUTH BRIDGE EDINBURGH EH8 9YL

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Μεταπτυχιακές υποτροφίες παν/κών σπουδών

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

141

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι πρέπει να αναλάβουν σπουδές πλήρους φοιτήσεως

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Σκωτία

ΦΟΡΕΑΣ

JAPAN FOUNDATION PARK BUILDING

3 KIOI CHO CHIYODA KU - TOKYO 102

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισµό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Απευθείας επικοινωνία

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Ιαπωνία

ΦΟΡΕΑΣ

WOMEN GRADUATES UNION COLABA

VOMBAH 400005

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Μία υποτροφία για οποιοδήποτε θέµα σε γυναίκα επιστήµονα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η υποψήφια πρέπει να έχει εισαχθεί στο Ινστιτούτο ως φοιτήτρια

πλήρους φοιτήσεως.

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: ΙΝ∆ΙΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ

CONCORDIA UNIVERSITY

1455 DE MAISONNEUVE BLVD.,

WEST MONTREAL - QUEBEC H3G 1M8

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισµό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραµµένοι σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: ΚΑΝΑ∆ΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Η.Κ. ΒRADEN

DIRECTOR OF STUDENT

UNIVERSITY WILFRED LAURIER 75 UNIVERSITY AV.,

WEST WATERLOO - ONTARIO

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

142

N2L 3C5

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισµό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραµµένοι και να έχουν φοιτητική βίζα

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: ΚΑΝΑ∆ΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF ALBERTA

EDMONTON, ALBERTA T6G 2EL

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Όλες οι ειδικότητες και διδακτορικού επιπέδου

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: ΚΑΝΑ∆ΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

2075 WESTBROOK MALL VANCOUVER

BRITISH COLUMBIA VGT IZ3

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισµό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Κατόπιν συναγωνισµού

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: ΚΑΝΑ∆ΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF TORONTO - SCHOLL OF GRAADUATE STUDIES

TORONTO - ONTARIO M5S IAL

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισµό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Άριστες ακαδηµαϊκές επιδώσεις

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: ΚΑΝΑ∆ΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF TORONTO - TRINITY COLLEGE

TORONTO - ONTARIO M5S IH8

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισµό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Πτυχίο αναγνωρισµένου πανεπιστηµίου

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

143

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: ΚΑΝΑ∆ΑΣ

ΚΟΥΒΕΙΤ

KUWAIT UNIVERSITY

P.O. BOX 55969 KUWAIT

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισµό

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: ΚΟΥΒΕΙΤ

ΦΟΡΕΑΣ

NATIONAL RESEARRCH ADVISORY COUNCIL

P.O.BOX 12240 - WELLINGTON

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

Aνώτερες µεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας 9-12 µηνών

Μεταδιδακτορικές από 2-3 έτη

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Αυξηµένα προσόντα

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Νέα Ζηλανδία

ΦΟΡΕΑΣ

UNIVERSITY OF CAPE TOWN

PRIVATE BAG BONDERBOSCH 7700

SOUTH AFRICA

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισµό ειδικότητα

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: ΚΕΗΠ ΤΑΟΥΝ

ΦΟΡΕΑΣ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πλατ. Κολωνακίου 17 - Αθήνα, τηλ.: 36.33.211 - 15

και Εθνικής Αµύνης 9 - Θεσσαλονίκη

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Πολλές ειδικότητες που καθορίζονται κάθε φορά από την προκήρυξη

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Ποιότητα υποψηφίου

Ηλικία 25-35 ετών

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

144

Προτιµώνται οι υποψήφιοι που δεν έχουν πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Αγγλία.

Γ. ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΑ

Λίστα κληροδοτηµάτων

Πηγή: Γραφείο ∆ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αρ.: 1

Επωνυµία: Θεοδώρου Νικολάου

Κλάδος: Χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους Λυκείων Κορίνθου και σε ΤΕΙ, ΑΕΙ µεταπτυχιακά.

Καταγωγή υποψηφίων: Κόρινθος

Είδος Σπουδών-Τόπος: Βασικές µεταπτυχιακές-Εσωτερικό, Εξωτερικό.

Έδρα: Κόρινθος 20100 Εθν.Αντιστάσεως 12 τηλ. 0741/22132 Αρ.: 2

Επωνυµία: Αφών Μπακαλά Π.

Κλάδος: Όλες(βασικές σπουδές Εσωτερικό /Μεταπτυχιακές σπουδές).

Καταγωγή υποψηφίων: Τρίπολη ν. Αρκαδίας

Είδος Σπουδών-Τόπος: Βασικές µεταπτυχιακές-Εσωτερικό, εξωτερικό

Προϋποθέσεις: Απόφοιτοι Γυµνασίου Τριπόλεως-Απόφοιτοι Γυµνασίου Ν.Αρκαδίας.

Έδρα: Παν/µίου 20 Αθήνα τηλ.3635158

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

145

Αρ.: 3

Επωνυµία: Λάτση Ιωάννου

Κλάδος: Όλοι οι κλάδοι σπουδών.

Καταγωγή υποψηφίων: Νοµός Ηλείας

Είδος Σπουδών-Τόπος: βασικές µεταπτυχιακές-Εσωτερικό, Εξωτερικό.

Έδρα: Όθωνος 8, Αθήνα τηλ. 3230151-3220505 Αρ.: 4

Επωνυµία: Κεραµέας Χαριλ.

Κλάδος: Υποτροφίες µεταπτυχ. Σπουδών για ανάπτυξη ιστορ. Έρευνας και της ιατρικής επιστήµης στην Ελλάδα.

Καταγωγή υποψηφίων:

Είδος Σπουδών:

Έδρα: Θεσσαλονίκης Αρ.: 5

Επωνυµία: Κυπαρισσοπούλειο Κληρ/µα

Κλάδος: Όλες οι σχολές µε επιλογή. Απόφοιτοι Λυκείου για σπουδές σε ΑΕΙ.

Καταγωγή υποψηφίων: ∆ήµος Κολινδρού Πιερίας

Είδος Σπουδών - Τόπος: βασικές, µεταπτυχιακές - εσωτερικό, εξωτερικό.

Έδρα: ∆ήµος Κολινδρού Πιερίας, 60061 Κολινδρός, τηλ. 23510.38614 Αρ.: 6

Επωνυµία: Ίδρυµα Υποτροφιών της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών & Νιγρίτης ο "Άγιος Μάξιµος ο Οµολογητής".

Κλάδος: Χορήγηση υποτροφιών σε µαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές Τριτ/θµιας Εκπ/σης καθώς και σε πτυχ/χους για µεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήµες: Θεολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Αρχιτεκτονικής επί θεµάτων που αφορούν τη Μακεδονία.

Καταγωγή υποψηφίων: Περιφέρεια Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτας ή κάτοικοι αυτής.

Είδος Σπουδών - Τόπος: βασικές, µεταπτυχιακές - εσωτερικό, εξωτερικό

Έδρα: 62122 Σέρρες, τηλ. 2310.62122

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

146

Αρ.: 7

Επωνυµία: Αχιλλοπούλου Σοφοκλή

Κλάδος: Υποτροφίες σε νέους για σπουδές στο εξωτερικό (βασικές & Μεταπτυχιακές).

Καταγωγή υποψηφίων: Από το Βόλο και από τα χωριά του Πηλίου.

Είδος Σπουδών-Τόπος: Βασικές-Εξωτερικό

Έδρα: Παν/µίου 48/10678 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210.3838577 Αρ.: 8

Επωνυµία: Αλαµανή Γεωργίου

Κλάδος: Υποτροφίες σε σπουδαστές τεχνικών σχολών µέσης και ανωτέρας βαθµίδας.

Καταγωγή υποψηφίων: κατά προτίµηση Καρδίτσα

Είδος Σπουδών: µεταπτυχιακές

Έδρα: Καρδίτσα Χατζηµήτρου 24 τηλ. 24410. 27711 & 26639 Αρ.: 9

Επωνυµία: Βαλσαµάκη Θεµ. & Νικ.

Κλάδος: Υποτροφίες σε όλους τους κλάδους σπουδών.

Καταγωγή υποψηφίων: ανεξάρτητα

Είδος Σπουδών-Τόπος: Βασικές µεταπτυχιακές

Έδρα: ∆ιδύµου 22 - Αθήνα τηλ. 210.8816354 – 210.8818872 Αρ.: 10

Επωνυµία: Βραβείο Βασ. & Ιπποκράτη

Κλάδος: Υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές

Καταγωγή υποψηφίων:

Είδος Σπουδών:

Έδρα: Αθήνα τηλ. 210.7240 673 Αρ.: 11

Επωνυµία: Βουδούρη Λίλιαν

Κλάδος: Υποτροφίες σε φτωχούς νέους αριστούχους µαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές για ανώτερες σπουδές και µεταπτυχιακές

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

147

Καταγωγή υποψηφίων: ανεξάρτητα

Είδος Σπουδών-Τόπος: Εσωτερικό, Εξωτερικό

Έδρα: Νίκης 16 Αθήνα, τηλ. 210.3232 671

Αρ.: 12

Επωνυµία: Γουλανδρής Νικόλαος

Κλάδος: Για απονοµή βραβείων & επιχορηγήσεις σε σπουδαστές για σπουδές σε πνευµατικά κέντρα, Πανεπιστήµια και Σχολές Εξωτερικού

Καταγωγή υποψηφίων: ανεξάρτητα

Είδος Σπουδών:

Έδρα: Αρ.: 13

Επωνυµία: Γουλανδρή Βασίλη και Ελίζας

Κλάδος: Υποτροφίες σε φοιτητές και πτυχ/χους για µετ/κές

Καταγωγή υποψηφίων:

Έδρα: Αθήνα Πάνου Αραβαντινού 6 106 74 Αθήνα τηλ.210.7210 706- 210.7248 670 Αρ.: 14

Επωνυµία: Ευσταθιάδη Αικατερίνη Ι.

Κλάδος: ΑΕΙ , ΤΕΙ

Καταγωγή υποψηφίων: Έλληνες Αιγυπτιώτες που ζουν στην Ελλάδα

Είδος Σπουδών- Τόπος: Βασικές, Μεταπτυχιακές- Εσωτερικό

Έδρα: Γρ. Λαµπράκη 91 ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ. 210.4231116-8 Αρ.: 15

Επωνυµία: Καντάρη Θεόκλητου

Κλάδος: Όλοι

Καταγωγή υποψηφίων: Κοινότητα Αµπελακίων Σαλαµίνος (άποροι)

Είδος Σπουδών- Τόπος: Οπουδήποτε

Έδρα: Σαλαµίνα τηλ. 210.4671970

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

148

Αρ.: 16

Επωνυµία: Καπράλου Χρήστου & Σούλης

Κλάδος: Χορήγηση υποτροφιών σε καλλιτέχνες και επιστήµονες (άποροι)

Καταγωγή υποψηφίων: ανεξάρτητα

Είδος Σπουδών-Τόπος: Ευρώπη

Έδρα: Τρίπου 7, Κουκάκι, Αθήνα τηλ. 210.9239041 Αρ.: 17

Επωνυµία: Καράγιωργα Σάκη

Κλάδος: Οικονοµική ενίσχυση µεταπτυχιακών κυρίως σπουδαστών

Καταγωγή υποψηφίων:

Είδος Σπουδών:

Έδρα: Αθήνα (Πάντειος) Αρ.: 18

Επωνυµία: Καϊλής Πάρις Ίδρυµα

Κλάδος: Υποτροφίες σε σπουδαστές Α/θµιας, Β/θµιας, Γ/θµιας Εκπ/σης

Καταγωγή υποψηφίων: Καστελόριζο

Είδος Σπουδών-Τόπος: Μεταπτυχιακά - εσωτερικό, εξωτερικό

Έδρα: Αθήνα Αρ.: 19

Επωνυµία: Καραπιπέρειο Πνευµατικό Ίδρυµα

Κλάδος: 'Ολοι οι κλάδοι σπουδών. (µε επιλογή)

Καταγωγή υποψηφίων: Ευρυτανία

Έδρα: Αγία Τριάδα

Είδος Σπουδών-Τόπος: Βασικές σπουδές ή µεταπτυχιακές - εσωτερικό, εξωτερικό

Έδρα: ∆.Σ. Καραπιπερείου Πνευµατικού Ιδρύµατος, Νικ.Κωστή 11, 10444 Αθήνα

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

149

Αρ.: 20

Επωνυµία: Κασιµάτη Μαρίας Κληροδότηµα

Κλάδος: Γεωργίας ή ειδικών κλάδων αυτής και Τεχνών Ωφελίµων (ζωγραφική, µουσική και γλυπτική)

Καταγωγή υποψηφίων: Κατά προτίµηση καταγωγή από Άµφισσα ή Αθήνα

Είδος Σπουδών-Τόπος: Μεταπτυχιακές - Ευρώπη

Έδρα: Λυκούργου 9, τηλ. 210.3249007 Αρ.: 21

Επωνυµία: Κοργιαλένειον Αθλον δι΄υποτροφίας

Κλάδος: Θετικές επιστήµες.

Καταγωγή υποψηφίων: οποιαδήποτε (µε επιλογή)

Είδος Σπουδών-Τόπος: Μεταπτυχιακές σπουδές - εξωτερικό

Έδρα: ∆ηµοκρίτου 21, Αθήνα, τηλ. 210. 36 11 625 Αρ.: 22

Επωνυµία: Κορδόσειο Ίδρυµα

Κλάδος: Όλοι οι κλάδοι σπουδών

Καταγωγή υποψηφίων: Νοµό Αιτωλοακαρνανίας

Είδος Σπουδών- Τόπος: Εσωτερικό

Έδρα: 30001 Νεοχώρι Μεσολογγίου, τηλ. 26320.91214, 93480 Αρ.: 23

Επωνυµία: Λουρίδειο Ίδρυµα

Σκοπός: Υποτροφίες εφόσον τα έσοδα επαρκούν σε ερευνητές του Βυζαντινού Πολιτ.

Καταγωγή υποψηφίων: ανεξάρτητα

Είδος Σπουδών:

Έδρα: Π. Σοφίας 12 Αθήνα τηλ. 210.7219 503 Αρ.: 24

Επωνυµία: Μάλλωση Αικατερίνης

Κλάδος: Οποιοσδήποτε

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

150

Καταγωγή υποψηφίων: Ανεξάρτητα

Είδος Σπουδών-Τόπος: Βασικές εσωτερικό-Μεταπτυχιακά εξωτερικό.

Έδρα: κ. Γρηγόρης Τιµογένης Κολοκοτρώνη 72 - 18535 Πειραιάς, τηλ. 210.4220001-8

Αρ.: 25

Επωνυµία: Μιχελή Έφης-Παναγιώτη

Κλάδος: Οποιοσδήποτε κλάδος που έχει σχέση µε την αισθητική (π.χ αρχιτεκτονική)

Καταγωγή υποψηφίων: ανεξάρτητα

Είδος Σπουδών- Τόπος: Εσωτερικό, εξωτερικό

Έδρα: Β.Σοφίας 79 Αθήνα 11521 τηλ. 210.3613133 Αρ.: 26

Επωνυµία: Ίδρυµα Παναγιώτη Πεταλιά

Κλάδος: Υποτροφίες σε ορφανούς και σε οικονοµικά αδύνατους φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και σε πτυχ/χους για µεταπτυχιακές σπουδές.

Καταγωγή υποψηφίων: Αστακός ή επαρχία Ξηροµέρου Αιτ/νίας

Είδος Σπουδών-Τόπος: Μεταπτυχιακές- Εσωτερικό (βασικές σπουδές) και εσωτερικό- εξωτερικό µεταπτυχιακές σπουδές.

Έδρα: Κοινότητα Αστακού Αιτωλ/νίας τηλ. 26460.41431 Αρ.: 27

Επωνυµία: Ίδρυµα Σαµούρκα

Κλάδος: Οποιοσδήποτε

Καταγωγή υποψηφίων: ανεξάρτητα

Είδος Σπουδών-Τόπος: Εσωτερικό, Εξωτερικό.

Έδρα: Μεσογείων 2-4 11527 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210. 7488703-4 & 210.3607610 Αρ.: 28

Επωνυµία: Αθλου Όθωνος και Αθηνάς Σταθάτου

Κλάδος: Όλοι οι κλάδοι σπουδών και υποτροφίες σε πτυχ/χους για µεταπτυχιακές στο εξωτερικό κατά προτίµηση σε δασκάλους και καθηγητές.

Καταγωγή υποψηφίων: ανεξάρτητα

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

151

Είδος Σπουδών-Τόπος: µεταπτυχιακές-Εξωτερικό

Έδρα: Β Χαρ. Τρικούπη 23 Αθήνα 1ος όροφος τηλ. 210.3620786

Αρ.: 29

Επωνυµία: Σκούρα Γεωργίου και Αγγελικής

Κλάδος: Οποιοσδήποτε των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Καταγωγή υποψηφίων: Από τις επαρχίες Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Είδος Σπουδών- Τόπος: Βασικές-Εσωτερικό

Έδρα: Σταδίου 57, ΑΘΗΝΑ 10551 τηλ. 210.3249494 Αρ.: 30

Επωνυµία: Στεµνίτσας Λαογραφικό Μουσείο

Κλάδος: Λαογραφικές Έρευνες

Καταγωγή υποψηφίων: Στεµνίτσα Αρκαδίας, υποχρέωση να υπηρετήσει εκ των υστέρων στο Μουσείο Στεµνίτσας

Είδος Σπουδών- Τόπος: Εσωτερικό, εξωτερικό

Έδρα: Γραφεία Αθηνών Σαββοπούλου, Ειρήνη Καρυάτιδων 8, 11742 ΑΘΗΝΑ Αρ.: 31

Επωνυµία: Τσάρα Ανδρέου Γ.

Κλάδος: Όλοι οι κλάδοι σπουδών

Καταγωγή υποψηφίων: Επαρχία Ναυπακτίας

Είδος Σπουδών- Τόπος: Εσωτερικό

Έδρα: 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ τηλ. 26340.27239-26402 Αρ.: 32

Επωνυµία: Τσούνειον Ίδρυµα

Κλάδος: Υποτροφίες σε παιδιά ή αδελφούς θυµάτων ειρηνικής περιόδου (Σώµατα Ασφαλείας, Λιµενικό, Ενόπλων ∆υνάµεων), για σπουδές στη Τριτ/θµια Εκπ/ση καθώς και για µεταπτυχιακές.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

152

Καταγωγή υποψηφίων: ανεξάρτητα (µε επιλογή).

Είδος Σπουδών-Τόπος: Βασικές, µεταπτυχιακές σπουδές - εσωτερικό, εξωτερικό.

Έδρα: Κύπρου 71, 15659 Παπάγου.

Αρ.: 33

Επωνυµία: Τσώρη Αναστασίου

Κλάδος: Οποιοσδήποτε και υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό σπουδαστών επιστηµονικών ή ανωτάτων τεχνικών σχολών της Ελλάδας.

Καταγωγή υποψηφίων: Ρούµελη και κατά πρώτον από τις κοινότητες Κροκυλείου & Πενταγιών-Κροκυλείου ∆ωρίδας.

Είδος Σπουδών-Τόπος: Μεταπτυχιακές-Εξωτερικό.

Έδρα: Αθήνα 10677 - Κάνιγγος 5,τηλ. 210.3802062 Αρ.: 34

Επωνυµία: Ίδρυµα Χάρβαρντ

Κλάδος: Έλληνες σπουδαστές για φοίτηση ή έρευνα στο Παν/µιο Χάρβαρντ.

Καταγωγή υποψηφίων:

Είδος Σπουδών- Τόπος: Αµερική (Χάρβαρντ)

Έδρα: Μουρούζη 7 ΑΘΗΝΑ 10674 τηλ. 210.3449042 Αρ.: 35

Επωνυµία: Χάτσου Μ.

Κλάδος: Οποιοσδήποτε

Καταγωγή υποψηφίων: Σµύρνη

Είδος Σπουδών- Τόπος: Βασικές- Μεταπτυχιακές (εσωτερικό)

Έδρα: Εστία Ν. Σµύρνης 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ τηλ. 210.9333702 Αρ.: 36

Επωνυµία: Πατέρα Ιωάννη ∆ιαµαντή Παγχιανό Ίδρυµα Υποτροφιών.

Κλάδος: Υποτροφίες σε α) απόφοιτους των λυκείων Ν. Χίου για πανεπιστηµιακές σπουδές και β) σε επιστήµονες Χίου για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό κατά προτίµηση άπορους.

Καταγωγή υποψηφίων: Χίος κατά προτίµηση

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

153

Είδος Σπουδών-Τόπος: Μεταπτυχιακές βασικές-Εσωτερικό, Εξωτερικό.

Έδρα: Πειραιάς 18538 Ακτή Μιαούλη 85&Φλέσσα 2 τηλ. 210.4291254

Αρ.: 37

Επωνυµία: Κωστάλα Λεωνίδα

Κλάδος: Υποτροφίες σε οικον. αδύνατους σπουδαστές όλων των βαθµίδων της εκπ/σης.

Καταγωγή υποψηφίων: Βροντάδος Χίου

Είδος Σπουδών-Τόπος: Εσωτερικό

Έδρα: ∆ήµο Βροντάδων Χίου 82200, Βροντάδες τηλ. 22710.92202 & 93392 Αρ.: 38

Επωνυµία: Ίδρυµα εις µνήµη Κων και Ιωαν. Ζανναρά

Σκοπός: Χρηµατική βοήθεια σε φτωχούς και άξιους νέους ανθρώπους για συνέχιση των σπουδών τους.

Καταγωγή υποψηφίων: Κάτοικοι Βροντάδου

Είδος Σπουδών:

Έδρα: ∆ήµος Οµηρούπολης Χίου Αρ.: 39

Επωνυµία: Μάνδρα Πέτρου

Κλάδος: Υποτροφίες σε νέους φοιτητές ΑΕΙ καθώς και για µεταπτυχιακά.

Καταγωγή υποψηφίων: κοινότητα Λουτρών Λέσβου

Είδος Σπουδών - Τόπος: εσωτερικό

Έδρα: Μυτιλήνη, τηλ. 22510.91233 Αρ.: 40

Επωνυµία: "Ο Ευστρατίου Χριστόφορος" - Ίδρυµα Απόρων Αριστούχων Σπουδαστών Λέσβου.

Κλάδος: Υποτροφίες σε άπορους, αριστούχους νέους για σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Καταγωγή υποψηφίων: κατά προτίµηση από το Πλωµάρι, τα Πάµφιλα και τη Μυτιλήνη.

Είδος Σπουδών - Τόπος: βασικές, µεταπτυχιακά - εσωτερικό, εξωτερικό

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

154

Έδρα: Καραντώνη 2 Μυτιλήνη, τηλ. 22510.28518

Αρ.: 41

Επωνυµία: Α/φών Πασαδέλλη

Κλάδος: Υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές για µετεκπαίδευση στο εξωτερικό.

Καταγωγή υποψηφίων: Άντισσα Λέσβου

Είδος Σπουδών: µεταπτυχιακές

Έδρα: Άντισσα Λέσβου Αρ.: 42

Επωνυµία: ∆ωδεκανησιακό Ίδρυµα Υποτροφιών

Κλάδος: Υποτροφίες σε νέους για σπουδές µε την προϋπόθεση οι γονείς τους να κατοικούν στο Ν. ∆ωδεκανήσου.

Καταγωγή υποψηφίων: ∆ηµότες ∆ωδεκανήσου

Είδος Σπουδών - Τόπος: µεταπτυχιακά - εσωτερικό, εξωτερικό

Έδρα: ∆ήµο Ρόδου, 85100 Ρόδος, τηλ. 22410.46200 Αρ.: 43

Επωνυµία: Γουλανδρή Βασ. & Ελίζας

Κλάδος: Υποτροφίες σε σπουδαστές.

Καταγωγή υποψηφίων:

Είδος Σπουδών: βασικές-µεταπτυχιακές

Έδρα: Άνδρος και Αθήνα, τηλ. 210.7210 706 & 210.7248 670 Αρ.: 44

Επωνυµία: Μουστάκα Πέτρου

Κλάδος: ΤΕΙ, ΑΕΙ µεταπτυχιακό

Καταγωγή υποψηφίων: Κοινότητα Κορθίου (πίσω µεριά Άνδρου).

Είδος Σπουδων- Τόπος: Εσωτερικό, εξωτερικό

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

155

Έδρα: Κοινότητα Κορθίου 84502 ΑΝ∆ΡΟΣ τηλ. 22820.61354

Αρ.: 45

Επωνυµία: Μπουλούµπαση Αποστόλου

Κλάδος: Υποτροφίες σε µαθητές ή φοιτητές ή σπουδαστές για τις ανώτερες ή ανώτατες σχολές.

Καταγωγή υποψηφίων: Ίος Κυκλάδων

Είδος Σπουδών - Τόπος: βασικές, µεταπτυχιακές - εσωτερικό, εξωτερικό

Έδρα: Κρήτης 2 Μαρούσι, 15122, τηλ. 210.6123483 & 210.3470251 Αρ.: 46

Επωνυµία: Καπετανάκειο Ίδρυµα Αντωνίου & Βικτορίας Καπετανάκη.

Κλάδος: Υποτροφίες σε φοιτητές από το νοµό Ηρακλείου, καθώς και για µεταπτυχιακές σε αριστεύσαντες.

Καταγωγή υποψηφίων: Ν. Ηρακλείου

Είδος Σπουδών-Τόπος: βασικές µεταπτυχιακές - εσωτερικό, εξωτερικό

Έδρα: κ. Παπαδόπουλο, Αρχ. Μακαρίου 22, Ηράκλειο, τηλ. 2810.228812 Αρ.: 47

Επωνυµία: Βαρδινογιάννειο Ίδρυµα

Κλάδος: Όλοι οι κλάδοι σπουδών.

Καταγωγή υποψηφίων: κατά προτίµηση Κρήτη

Είδος Σπουδών: βασικές, µεταπτυχιακές - εσωτερικό, εξωτερικό.

Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12Α (3ος Ορ.) Αθήνα, - Μαρούσι τηλ. 2810.8093386 Αρ.: 48

Επωνυµία: Καµπέρειο Πνευµατικό Ίδρυµα

Κλάδος: Υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές

Καταγωγή υποψηφίων:

Είδος Σπουδών: µεταπτυχιακές

Έδρα: Ιωάννινα

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

156

Αρ.:49

Επωνυµία: Πάγκειος ή Μπάγκειος Επιτροπή

Κλάδος: Υποτροφίες εσωτερικού, µαθητών & σπουδαστών µέσης, ανωτέρας και ανωτάτης εκπ/σης.

Καταγωγή υποψηφίων: Βόρειο Ήπειρο

Είδος Σπουδών-Τόπος: βασικές, µεταπτυχιακές - εσωτερικό

Έδρα: Καραολή ∆ηµητρίου 1, τηλ. 210.7222153 Αρ.: 50

Επωνυµία: Παπαπέτρου ∆ηµ.

Κλάδος: Όλοι οι κλάδοι σπουδών (µε επιλογή).

Καταγωγή υποψηφίων: Κοινότητα Φυτειών Αιτωλοακαρνανίας

Είδος Σπουδών-Τόπος: βασικές, µεταπτυχιακές - εξωτερικό.

Έδρα: ∆ιαχ.Επιτρ.Κληρ/τος, 30009 Φυτείες Ξηροµέρου, τηλ. 26460.22695 Αρ.: 51

Επωνυµία: Σταύρου Γεωργίου

Κλάδος: Οποιαδήποτε του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ή µεταπτυχιακό σε οποιοδήποτε Παν/µιο.

Καταγωγή υποψηφίων: Ν. Ιωαννίνων

Είδος Σπουδών- Τόπος: Εσωτερικό

Έδρα: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων τηλ. 26510.26379 & 26252 Αρ.: 52

Επωνυµία: Γράτσου Γεωργίου

Κλάδος: Χορήγηση υποτροφιών για ανώτερες ή ανώτατες σπουδές καθώς και µεταπτ/κές στο εξωτερικό.

Καταγωγή υποψηφίων: Ιθάκη

Είδος Σπουδών - Τόπος: εσωτερικό, εξωτερικό

Έδρα: Βωβικές Πάλης Κεφ/νίας Ιθάκη τηλ. 26740.97201 & 210.3610267 Αρ.: 53

Επωνυµία: Βασιλειάδη Προκοπίου

Κλάδος: Υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

157

Καταγωγή υποψηφίων:

Είδος Σπουδών:

Πληροφορίες: Πατησίων 42 τηλ. 210.3616930- 210.3829138

Αρ.: 54

Επωνυµία: Βόζου Ιωάννη

Κλάδος: Καλές τέχνες (ζωγραφική, αρχιτεκτονική, γλυπτική)

Προϋποθέσεις: Πτυχίο µε βαθµό "λίαν καλώς"

Καταγωγή υποψηφίων: ανεξάρτητα

Είδος Σπουδών-Τόπος: Μεταπτυχιακές-Ευρώπη

Πληροφορίες: Ακαδηµία Αθηνών, Πανεπιστηµίου 28, τηλ.. 210. 3600207-209

Fax. 210.3634806

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm

http://mc-opportunities.cordis.lu

http://www.nato.int/acad

http://www.chevening.com

http://www.ifa.gr

http://www.fulbright.gr

http://www.gr.emb-japan.go.jp/portal/el/index.htm

http://www.si.se/

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

158

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ(Γενικά)

Επιλογή τµηµαταρχών.

∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας 2007.

Νόµος 1264 του 1982 για τον συνδικαλισµό.

Νόµος 1865 του 1989 για την ισοτιµία ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ.

Νόµος 2690 του1999 ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΑ-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

Νόµος 2190 του ΑΣΕΠ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ-ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΣΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.∆. 63 του 2005 - ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ

∆ΗΜΟΣΙΟ .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

159

ΝΟΜΟΣ 434 ΦΕΚ

246Α/14.9.1976

Θέµατα αφορώντα τους δηµοσίους

υπαλλήλους και υπαλλήλους

ΝΠ∆∆.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ

∆ΙΑΤΑΓΜΑ 561

ΦΕΚ

153Α/1.7.1980

Περί χορηγήσεως άδειας εις τους

µε οιανδήποτε σχέση

υπηρετούντες εις το ∆ηµόσιο και

τα ΝΠ∆∆ φοιτητές κατά την

περίοδο εξετάσεων.

ΝΟΜΟΣ 1157 ΦΕΚ

126Α/29.12.1980

Άρθρο 1/1 :Χρόνος εργασίας.

Καθιερώνεται από 1.1.1981

πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας.

Άρθρο 1/5 :Ωράριο µονίµων

υπαλλήλων του δηµοσίου σε

τριάντα επτά και µισή ώρα.

Άρθρο 1/9 :Ωράριο εργασίας

µητέρας

Άρθρο 1/11 : α. Καθορισµός

αργιών.

ΝΟΜΟΣ 1351 ΦΕΚ

56Α/28.4.1983

Εισαγωγή σπουδαστών στην

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και

άλλες διατάξεις.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΑ.∆ΙΚ.ΠΡ/180/8703

ΦΕΚ

684Β/19.9.1983

Τρόπος διαδικασία και

προϋποθέσεις εκπροσώπων των

υπαλλήλων στα υπηρεσιακά

συµβούλια του προσωπικού των

δηµοσίων υπηρεσιών και των

νοµίµων προσώπων δηµοσίου

δικαίου.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

160

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ

∆ΙΑΤΑΓΜΑ 174

ΦΕΚ

59Α/29.3.1985

Άσκηση στο επάγγελµα

σπουδαστών Τεχνολογικών

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΤΕΙ.

ΝΟΜΟΣ 1586 ΦΕΚ 27Α/

1.4.1986

Βαθµολογικές διαρθρώσεις του

∆ηµοσίου.

‘Αρθρο 9 :Προϊστάµενοι

Οργανικών Μονάδων µε βαθµό

Α΄.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ

∆ΙΑΤΑΓΜΑ 193

ΦΕΚ

84Α/6.5.1988 Γονική Άδεια.

ΝΟΜΟΣ 1674 ΦΕΚ 203Α/

24.12.1988

Ρύθµιση θεµάτων ΑΕΙ και άλλες

διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1865 ΦΕΚ 210Α/

28.9.1989

Μετεγγραφές Φοιτητών και

Σπουδαστών εσωτερικού και

εξωτερικού και κατατάξεις

πτυχιούχων στα Ανώτατα

Τεχνολογικά Ιδρύµατα και άλλες

διατάξεις.

Άρθρο 5 : Ισοτιµία πτυχίων

ΚΑΤΕΕ – ΤΕΙ.

ΝΟΜΟΣ 2470 ΦΕΚ 40Α/

21.3.1997

Αναµόρφωση µισθολογίου

προσωπικού της ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης και άλλες συναφείς

διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3260 ΦΕΚ

151Α/6.8.2004

Ρυθµίσεις συστήµατος

προσλήψεων και θεµάτων

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

161

δηµόσιας διοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω ταµεία ασφάλισης:

10.1 Ι.Κ.Α.

Το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) αποτελεί Ν.Π.∆.∆., συστάθηκε µε το

Ν.6298/1934 και καλύπτει τους εργαζοµένους που παρέχουν:

1. Εξαρτηµένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (Ιδιωτικός Τοµέας -

∆ηµόσιος Τοµέας , Ν.Π.∆.∆. ή ∆ηµόσιο-Κοινωνικός Τοµέας) και εφόσον για την

εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας

Ασφάλισης.

2. Εξαρτηµένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασµό εργοδότη που εδρεύει στην

Ελλάδα µε την προϋπόθεση η χώρα που εργάζεται να µην έχει µε την Ελλάδα διµερή

σύµβαση ή να µην ανήκει στην Ε.Ο.Κ.

3. Την προσωπική τους εργασία µε σύµβαση εκµίσθωσης έργου κατά κύριο ή συγκύριο

επάγγελµα και εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου

άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.

4. Τα µέλη οικογένειας

5. Οι Αλλοδαποί

Επίσης καλύπτονται διάφορες κατηγορίες προσώπων που παρέχουν την εργασία τους σε

µη σταθερό εργοδότη και οι αυτοτελώς απασχολούµενοι που στερούνται επαγγελµατικής

στέγης (φορτοεκφορτωτές, στιλβωτές υποδηµάτων, πωλητές Λαϊκού Λαχείου,

εφηµεριδοπώλες, αποκλειστικές νοσοκόµες, πλανόδιοι και υπαίθριοι µικροπωλητές

κ.λπ.).

Η ασφάλιση των προσώπων αυτών γίνεται µέσω σωµατείων ή ασφαλιστικών

συνεταιρισµών.

Η ασφάλιση των αποκλειστικών νοσοκόµων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14

παρ. 4 του Ν. 1976/91 (Εγκ. Ι.Κ.Α. 60/95). (∆εν ασφαλίζονται πλέον µέσω σωµατείων ή

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

162

ασφαλιστικών συνεταιρισµών). Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική.

Αυτό σηµαίνει ότι η ασφάλιση δεν εξαρτάται από τη θέληση του εργαζοµένου ή του

εργοδότη και αρχίζει από την πρώτη µέρα εργασίας.

Με την ασφάλισή του ο εργαζόµενος γίνεται δικαιούχος πολλών παροχών τόσο από το

Ι.Κ.Α. όσο και από άλλους Οργανισµούς.

10.2 Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.)

Στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) (Ταµείο

Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος-Τ.Ε.Β.Ε. ασφαλίζονται οι ελεύθεροι

επαγγελµατίες και τα µέλη των οικογενειών τους.

Το Ταµείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160),

όπως εκάστοτε ισχύουν, των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόµενων υπουργικών

αποφάσεων και από το κοινοτικό δίκαιο.

Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και

στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

∆ικαίωµα εγγραφής στο Ταµείο έχουν τα πρόσωπα που ασκούν, κατόπιν άδειας από το

Οικονοµικό Επιµελητήριο, το οικονοµολογικό επάγγελµα ή το επάγγελµα του λογιστή-

φοροτεχνικού, είτε ασκούν τα επαγγέλµατα αυτά στο δηµόσιο, είτε στον ιδιωτικό τοµέα,

είτε ως υπάλληλοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Η ασφάλιση στο Ταµείο είναι

προαιρετική.

10.3 «Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης Οικονοµολόγων – Ν.Π.Ι.∆.»

(Ε.Τ.Α.Ο – Ν.Π.Ι.∆.)

Σύσταση- Επωνυµία- Έδρα

1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την

επωνυµία «Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης Οικονοµολόγων – Ν.Π.Ι.∆.» (Ε.Τ.Α.Ο –

Ν.Π.Ι.∆.).

2. Το Ταµείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160),

όπως εκάστοτε ισχύουν, των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόµενων υπουργικών

αποφάσεων και από το κοινοτικό δίκαιο. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής

Αρχής.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

163

3. Για τις σχέσεις του Ταµείου µε την αλλοδαπή, η επωνυµία µπορεί να µεταφράζεται και

στη γλώσσα της χώρας µε την οποία συναλλάσσεται. Στην αγγλική η επωνυµία του

Ταµείου είναι «Occupational Insurance Fund for Economists».

4. Έδρα του Ταµείου είναι η Αθήνα. Τα γραφεία του Ταµείου µπορούν να µεταφέρονται

στους δήµους της αρµοδιότητας του Πρωτοδικείου Αθηνών, µε απόφαση του

∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Το Ταµείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτού.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα µέλη του δικαιούνται

να εκπροσωπούν το Ταµείο εν γένει ή σε ορισµένου µόνον είδους πράξεις.

6. Τo Tαµείο λειτουργεί πανελλαδικά. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί

να ιδρύει υποκαταστήµατα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις και να διορίζει

αντιπροσώπους του σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι σχετικές

αποφάσεις κοινοποιούνται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας .

Σκοπός – Ασφαλιζόµενοι Κίνδυνοι

1. Σκοπός του Ταµείου είναι η παροχή στους ασφαλισµένους του επαγγελµατικής

ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχοµένης από την υποχρεωτική κοινωνική

ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και

του θανάτου.

2. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού συνιστώνται στο Ταµείο οι ακόλουθοι κλάδοι:

(α) Ο Κλάδος Εφάπαξ και

(β) Ο Κλάδος Αλληλοβοήθειας.

3. Οι ως άνω Κλάδοι έχουν οργανωτική , λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια.

4. Από τον Κλάδο Εφάπαξ χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιµετώπιση του

κινδύνου του γήρατος.

5. Από τον Κλάδο Αλληλοβοήθειας χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιµετώπιση

των κινδύνων της αναπηρίας και του θανάτου.

Μέλη του Ταµείου - Όροι εγγραφής

1. ∆ικαίωµα εγγραφής στο Ταµείο έχουν τα πρόσωπα που ασκούν, κατόπιν άδειας από το

Οικονοµικό Επιµελητήριο, το οικονοµολογικό επάγγελµα ή το επάγγελµα του λογιστή-

φοροτεχνικού, είτε ασκούν τα επαγγέλµατα αυτά στο δηµόσιο, είτε στον ιδιωτικό τοµέα,

είτε ως υπάλληλοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

164

2. Η ασφάλιση στο Ταµείο είναι προαιρετική.

3. Η ασφάλιση στο Ταµείο χωρεί τόσο για τον Κλάδο Εφάπαξ όσο και για τον Κλάδο

Αλληλοβοήθειας. Αίτηση για την υπαγωγή στην ασφάλιση ενός µόνον εκ των δύο

Κλάδων του Ταµείου απορρίπτεται.

4. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου ορίζονται τα δικαιολογητικά

που απαιτούνται για την εγγραφή στο Ταµείο.

5. Η έναρξη ασφάλισης κάθε µέλους στο Ταµείο αρχίζει από την ηµεροµηνία που

ορίζεται µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία γίνεται δεκτή η

αίτησή του περί εγγραφής, είναι δε η 1η Απριλίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται

δεκτή µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από 1η Ιανουαρίου ως 31 Μαρτίου, η 1η

Ιουλίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1η Απριλίου ως 30 Ιουνίου, η 1η

Οκτωβρίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1η Ιουλίου ως 30 Σεπτεµβρίου

και η 1η Ιανουαρίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1η Οκτωβρίου ως 31

∆εκεµβρίου.

6. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος

καταστατικού από τον αιτούντα.

Μητρώο ασφαλισµένων

1. Το Ταµείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισµένων σύµφωνα µε τον ενιαίο τύπο µητρώου της

Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Το Μητρώο τηρείται σε µηχανογραφικό

αρχείο και σε ηλεκτρονική µορφή.

2. Στο Μητρώο Ασφαλισµένων καταχωρούνται τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία:

α. τα στοιχεία ταυτότητας κάθε ασφαλισµένου.

β. τα ποσά των εισφορών που καταβάλλει ο κάθε ασφαλισµένος και ο χρόνος καταβολής

τους.

γ. ο αριθµός των µεριδίων του ατοµικού συνταξιοδοτικού λογαριασµού κάθε

ασφαλισµένου.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

165

3. Κάθε µέλος υποβάλλει στο Ταµείο µαζί µε την αίτηση εγγραφής και συµπληρωµένο

απογραφικό δελτίο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου του Ταµείου.

10.4 Τ.Α.∆.Κ.Υ.

Στην ασφάλιση του Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

(Τ.Α.∆.Κ.Υ.) υπάγονται υποχρεωτικά:

1. Οι µόνιµοι υπάλληλοι των ∆ήµων, Κοινοτήτων, ∆ηµοτικών και Κοινοτικών

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων οι οποίοι

υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του ∆ηµοσίου.

2. Οι µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Μακεδονίας -

Θράκης. Οι διοριζόµενοι µετά την 1-4-99, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Τ.Ε.Α.∆.Υ,

τακτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών υπάγονται στην ασφάλιση του

ανωτέρω Ταµείου και όχι στην ασφάλιση του Τ.Α.∆.Κ.Υ.

3. Το τακτικό προσωπικό του Τ.Α.∆.Κ.Υ. και του Τ.Υ.∆.Κ.Υ. καθώς και των

παραρτηµάτων αυτού.

4. Το τακτικό προσωπικό της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος

(Κ.Ε.∆.Κ.Ε.).

5. Οι νοµικοί Σύµβουλοι ή ∆ικηγόροι των ∆ήµων, Κοινοτήτων, ∆ηµοτικών Ιδρυµάτων,

∆ηµοτικών Νοµικών Προσώπων και του Ταµείου, εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής

στην ασφάλισή τους.

6. Οι µη αιρετοί Νοµάρχες και εφόσον επιλέξουν την ασφάλισή τους στο Ταµείο.

7. Οι ∆ήµαρχοι εκτός αν είναι βοηθηµατούχοι του Ταµείου και υποβάλλουν αίτηση

εξαίρεσης τους από την ασφάλιση σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την εκλογή τους.

8. Οι τακτικού υπάλληλοι του πρώην Κλάδου Συντάξεων Κοινοτικών Υπαλλήλων,

εφόσον επέλεξαν την ασφάλιση τους στο Ταµείο.

9. Οι Γενικοί Γραµµατείς ∆ήµων εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στην

ασφάλιση σε προθεσµία έξι (6) µηνών από του διορισµού τους.

10. Το προσωπικό των πρώην ∆ηµοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων το οποίο από 1-11-

1972 υπήχθη στις διατάξεις του Ν.∆. 2592/1953 εξακολουθεί να υπάγεται στην

ασφάλιση του Ταµείου.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

166

11. Το προσωπικό των Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος(Τ.Ε.∆.Κ.)

εφ' όσον επέλεξε την ασφάλιση του στο ΤΑ∆ΚΥ

12. Οι αιρετοί Νοµάρχες και πρόεδροι Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από 1-1-1995.

10.5 Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.

Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)

εγγράφονται:

1. Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί

κ.λ.π.) καθώς και οι Εργολήπτες ∆ηµοσίων Εργων (Α.Ν. 2326/40) εγγεγραµµένοι στο

Μ.Ε.Ε.Π.

2. Οι ελεύθερα απασχολούµενοι υποµηχανικοί των Σχολών του Ν.∆. 3971/59 που

τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. ( Ν.∆. 3971/59).

3. Οι έµµισθοι υποµηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80.

4. Οι Εργολήπτες ∆ηµοσίων Εργων απόφοιτοι των Κ.Α.Τ.Ε.Ε-Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε την υπ'

αριθµ. 1156/97 Απόφαση του ∆.Σ. του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.

5. Οι µόνιµοι υπάλληλοι του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και του Τ.Ε.Ε.

6. Ο ∆ιευθυντής Ιατρός και ο Αναπληρωµατικός ∆ιευθυντής ( επί θητεία ) του Κ.Υ.Τ.

καθώς και οι µε έµµισθη εντολή ∆ικηγόροι.

10.6 Τ.Υ.∆.Κ.Υ.

Στο Ταµείο Υγείας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (Τ.Υ.∆.Κ.Υ.) ασφαλίζονται:

1. Οι µόνιµοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και οι συνταξιούχοι.

2. Οι µηχανικοί µόνιµοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. εφόσον έχουν το δικαίωµα επιλογής

ασφαλιστικού φορέα.

3. Οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι ∆ήµαρχοι και Πρόεδροι εφόσον είναι ανασφάλιστοι.

4. Τα µέλη της οικογένειάς τους εφόσον έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις.

10.7 Τ.Α.Ξ.Υ.

Στο Ταµείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Τ.Α.Ξ.Υ. ασφαλίζονται οι ξενοδοχοϋπάλληλοι

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

10.8 ∆ΗΜΟΣΙΟ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

167

Η ασφάλιση των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα υπάγεται

στις γενικές διατάξεις περί Ασφαλίσεως ∆ηµοσίων Υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η σύνταξη του παρόντος Επαγγελµατικού Οδηγού αποτελεί πρακτικά την πρώτη προσπάθεια συστηµατικής προσέγγισης του θέµατος της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των Πτυχιούχων του Τµήµατος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας. Ο Οδηγός στην παρούσα φάση του περιλαµβάνει την αναλυτική περιγραφή των σπουδών και των επαγγελµάτων, στα οποία µπορούν να απασχοληθούν οι πτυχιούχοι. Εντούτοις, η αναφορά στη Νοµοθεσία, καθώς επίσης και την απασχόληση στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα αναφέρονται σε ένα πολύ µεγαλύτερο φάσµα ειδικοτήτων και κυρίως υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Στη σύνταξη του Οδηγού επικεντρώθηκε η προσοχή στα επαγγελµατικά δικαιώµατα, στα πιθανά πεδία απασχόλησης και στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο. Ο Οδηγός έχει αξιοποιήσει ένα πλήθος από στοιχεία και πληροφορίες, οι οποίες εντοπίσθηκαν σε διάφορες πηγές. Προτείνεται να καθιερωθεί η έρευνα απασχόλησης σε τακτική βάση σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ενέργειες του υπό ίδρυση Ινστιτούτου ∆ια Βίου Εκπαίδευσης. Η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει να συλλέγονται συστηµατικά τα απαιτούµενα στοιχεία, τα οποία θα αξιοποιούνται σε κάθε περίπτωση αφενός µεν σύνταξης Οδηγού Επαγγελµάτων, αφετέρου δε προσαρµογής των Προγραµµάτων Σπουδών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Επίσης µέσω του Γραφείου ∆ιασύνδεσης θα µπορούσε να παρακολουθείται για ένα διάστηµα η επαγγελµατική εξέλιξη των πτυχιούχων του τµήµατος, διαδικασία που θα οδηγούσε σε χρήσιµα συµπεράσµατα τόσο για την αγορά εργασίας όσο και για τη διαµόρφωση του προγράµµατος σπουδών. Θα µπορούσε να υλοποιηθεί πρόγραµµα για συστηµατικής στατιστικής καταγραφής των αποφοίτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων, την εξέλιξή τους, την απασχόλησή τους κ.λπ. τα αποτελέσµατα του οποίου θα ήταν στη διάθεση του κάθε ενδιαφεροµένου. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι σχετικά δύσκολο να ευρεθεί θέση εργασίας περιγεγραµµένη µε απόλυτη σαφήνεια. Ακόµη και οι ίδιες οι εταιρείες – εργοδότες που διατυπώνουν ζήτηση εργαζοµένων, δεν έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις σαφώς περιγεγραµµένες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν συµβαίνει λόγω παράλειψης, αλλά ακριβώς λόγω του ότι θέλουν το άτοµο που θα καλύψει µία θέση εργασίας να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός µεγαλύτερου φάσµατος αρµοδιοτήτων.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

168

Ένα άλλο συµπέρασµα είναι ότι, επιπλέον του µεγάλου φάσµατος πεδίων απασχόλησης, είναι επίσης µεγάλο και το φάσµα των θέσεων της ιεραρχίας, στο οποίο ευρίσκονται οι πτυχιούχοι Ανακαίνισης και Αποκατάστασης των Τ.Ε.Ι. Η διερεύνηση που έγινε στα πλαίσια του Οδηγού έδειξε ότι, σε ειδικότητες Τ.Ε.Ι. που υπάρχουν ακριβώς αντίστοιχες και στα Πανεπιστήµια, η ζήτηση στελεχών διατυπώνεται σε πολλές περιπτώσεις ως Πανεπιστήµια / Τ.Ε.Ι. Ένα γενικό συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί είναι ότι στα απαιτούµενα προσόντα εντάσσονται πλέον σε κάθε περίπτωση οι γνώσεις στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Η αξιοποίηση του Οδηγού από τους ενδιαφερόµενους θα αναδείξει και άλλα στοιχεία, τα οποία αυτός θα πρέπει να περιλάβει σε µελλοντική ανανέωση και επικαιροποίησή του.

Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους συµβούλους του ελληνικού

τµήµατος της Ευρωπαϊκής Πύλης για την Επαγγελµατική Κινητικότητα, Eures

(http://ec.europa.eu/eures)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

· http://www.oaed.gr/sql_ergreq_search.hts

· http://www.skywalker.gr

· http://www.kariera.gr

· http://www.icap.gr/2002/jobsgr_cms.asp

· http://www.asep.gr

· http://www.justjobs.gr

· http://www.jobs.gr

· http://www.injobs.gr

· http://www.infojob.gr

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

169

· http://www.intrajobs.gr

· http://www.bestjobs.gr

· http://www.apasxolisi.gr

· http://www.jobcentres.gr

· http://www.jobupdate.gr

· http://www.jobmarket.gr

· http://www.e-diana.gr

· http://www.ethnos.gr/ergasia/ergasia.htm

· http://www.adecco.gr

· http://www.thelo.gr/jobs.asp

· http://www.cso.auth.gr/Greek/Douleies.gr.htm

· http://www.manpowerteam.gr

· http://www.jobseeker.gr

· http://www.teleworking.gr

· http://www.e-ergasia.gr

· http://www.manwork.gr

· http://www.mikres-aggelies.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://europa.eu.int/eures/index.jsp, µπορούν να

απευθύνονται όσοι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες επιθυµούν να βρουν εργασία σε

κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 177

Στο τριψήφιο αυτό νούµερο µπορούν να καλούν από όλη τη χώρα (µε αστική χρέωση) οι

ενδιαφερόµενοι για πληροφορίες σχετικά µε το τι διαγωνισµοί στο δηµόσιο έχουν

προκηρυχθεί, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται κ.α.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

170

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

ΑΣΕΠ

www.asep.gr/prokhryk-diadik.htm

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ

www.asep.gr/prokhryk-gra.htm

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α WWW.ZHTEITAI.GR

12.04.07

… Αξίζει να σηµειωθεί πως, προκειµένου να εργαστούν σε κάποιες χώρες, οι Ελληνες

χρειάζεται πρώτα να περάσουν από µια διαδικασία επικύρωσης και αναγνώρισης των

πτυχίων τους. Οι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνήσουν µε τους συµβούλους του ελληνικού

τµήµατος της Ευρωπαϊκής Πύλης για την Επαγγελµατική Κινητικότητα, Eures

(http://ec.europa.eu/eures)...

2. ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ WEB SITES

Πηγή:http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=11

2.1. Architecture Organizations

American Architectural Foundation http://www.amerarchfoundation.com/

Amsterdam Centre for Architecture Foundation (ARCAM) http://www.arcam.nl

Architectural Association of Ireland http://www.archeire.com/aai/

Architectural Research Institute, Inc http://www.architect.org/

Architecture & University Foundation Project http://www.unizar.es/fbauz/fBAUZeng.HTML

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

171

Association for Computer-Aided Design in Architecture (ACADIA) http://www.acadia.org/

British Design Initative http://www.britishdesign.co.uk

Center for Understanding the Built Environment (CUBE) http://www.cubekc.org

Chicago Architecture Foundation http://www.architecture.org/

Council on Tall Buildings and Urban Habitat http://www.lehigh.edu/~inctbuh/

Donald DeMars International http://www.donalddemars.com

Environmental Design Research Association http://www.telepath.com/edra/home.html

Initiative for Architectural Research (IAR) http://www.architectureresearch.org

Mid-Atlantic Center for the Arts http://www.beachcomber.com/Capemay/mac.html

Zone Architecture http://www.z-1.org/

2.2. Architecture Education

Architectural Education for the 21st Century http://www.uwm.edu/VIRCOM/cyberni.html

Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA) http://www.acsa-arch.org

Auburn University http://www.auburn.edu/academic/architecture/arch/index.html

Bilkent University - Art, Design and Architecture http://www.art.bilkent.edu.tr/

California Polytechnic University-SLO http://www.calpoly.edu/~arch/

Center for Sustainable Cities http://www.uky.edu/Classes/PS776/welcome.html

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

172

City on the Brink http://darkwing.uoregon.edu/~struct/courseware/hk1/hk1_intro.html

City College of San Francisco Department of Architecture http://www.ccsf.cc.ca.us/Departments/Architecture

Courses in Design and Computation - UCLA http://www.cda.ucla.edu/caad

Curtin University of Technology - School of Architecture, Construction and Planning http://puffin.curtin.edu.au/

Delft University of Technology http://puffin.curtin.edu.au/

Drury College Hammons School of Architecture http://hsa.drury.edu/

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne http://dawww.epfl.ch/

EDLP 800: School Design http://curry.edschool.Virginia.EDU/curry/class/edlp/800/home.html

Fare Architettura a Genova http://www.prog.arch.unige.it/

Graz University of Technology (Austria) http://www.tu-graz.ac.at/arch

Harvard University - Graduate School of Design (GSD) http://www.gsd.harvard.edu/

Helsinki University of Technology http://www.hut.fi/HUT/SOTERA/

Kansas State University - College of Architecture, Planning, and Design http://aalto.arch.ksu.edu

New Jersey Institute of Technology http://www.njit.edu/njIT/Schools/SOA/Welcome.html

Philadelphia College of Textiles & Science - School of Architecture & Design http://www.philacol.edu/pc/p1_2_1.html

Planning and Designing Educational Facilities http://www.education.ucr.edu/facilities

Rhode Island School of Design http://www.risd.edu/arch.html

TravelEd: Learning from the Built Environment http://www.sitestudy.com

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

173

Ryerson Polytechnic University http://www.ryerson.ca/programs/arch.html

University of Colorado - College of Architecture and Planning http://wallstreet.colorado.edu/

University of Glasgow - Mackintosh School of Architecture http://www.gla.ac.uk/Acad/Architecture/

University of Michigan - College of Architecture and Urban Planning http://www.caup.umich.edu/

University of Virginia - Introduction to Structural Design http://urban.arch.virginia.edu/~km6e/arch324/

University of Wisconsin - Milwaukee - School of Architecture and Urban Planning http://www.sarup.uwm.edu/

Van Alen Institute http://www.vanalen.org

Washington State University - School of Architecture and Construction Management http://www.arch.wsu.edu/

Vital Signs Project, The http://www.ced.berkeley.edu/cedr/vs/

Yale University - School of Architecture http://www.yale.edu/architec/Arch.html

3. ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ

3.1. Περιοδικά Αρχιτεκτονικά Ελληνικά

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1967 Ηµεροµηνία του πρώτου τεύχους

-------

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1981. -- 15 τ. 251 σ. -- ISBN 0066-6262

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

174

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1982. -- 16 τ. 269 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1983. -- 17 τ. 208 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1984. -- 18 τ. 228 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1985. -- 19 τ. 204 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1986. -- 20 τ. 200 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1987. -- 21 τ. 208 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1988. -- 22 τ. 200 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1990. -- 24 τ. 200 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1991. -- 25 τ. 204 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1992. -- 26 τ. 199 σ. -- ISBN 0066-6262

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

175

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1993. -- 27 τ. 199 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1994. -- 28 τ. 199 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1995. -- 29 τ. 199 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1996. -- 30 τ. 200 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1997. -- 31 τ. 199 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1998. -- 32 τ. 191 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = arcgitecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1999. -- 33 τ. 199 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 2000. -- 34 τ. 191 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 2001. -- 35 τ. 191 σ. -- ISBN 0066-6262

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

176

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 2002. -- 36 τ. 191 σ. -- ISBN 0066-6262

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 2003. -- 37 τ. 191 σ. -- ISBN 0066-6262 (Εκδότης: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ) ------------------------------------------

• Αρχιτεκτονικά θέµατα = architecture in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 2007. -- 41 τ. 191 σ. -- ISBN 0066-6262 (Εκδότης: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ)

2. ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ+ΤΕΧΝΩΝ

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1970. -- 1 τ. • Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1971. -- 2 τ.

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1972. – 3 τ.

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1973. -- 4 τ. 242 σ. • Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1974. -- 5 τ. 228 σ.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

177

---------- • Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1985. -- 16 τ. 200 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1986. -- 17 τ. 200 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1987. -- 18 τ. 200 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1988. -- 19 τ. 200 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1989. -- 20 τ. 200 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1990. -- 21 τ. 200 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1991. -- 22 τ. 200 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1992. -- 23 τ. 199 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

178

-- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1993. -- 24 τ. 199 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1994. -- 25 τ. 200 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1995. -- 26 τ. 200 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1996. -- 27 τ. 200 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1997. -- 28 τ. 200 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1998. -- 29 τ. 192 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 1999. -- 30 τ. 192 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in Greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 2000. -- 31 τ. 191 σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = desing+art in greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 2001. -- 32 τ. 191σ. -- ISBN 0074-1191

• Θέµατα χώρου+τεχνών = design+art in greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 2002. -- 33 τ. 191 σ.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

179

-------------

• Θέµατα χώρου+τεχνών = desing+art in greece. -- Αθήνα : ∆ουµάνης Ο., 2007. -- 38 τ. 191σ. -- ISBN 0074-1191

3. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ Εκδόσεις Καραγκούνη (Μόνο αυτά τα τεύχη. Έχει σταµατήσει η έκδοσή του)

Τεύχος 1 , Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1977

Τεύχος 2 , Μάρτιος - Απρίλιος 1977

Τεύχος 3 , Μάιος - Ιούνιος 1977

Τεύχος 4 , Ιούλιος - Αύγουστος 1977

Τεύχος 5 , Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 1977

Τεύχος 6 , Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 1977

Τεύχος 7-8 , Ιανουάριος - Απρίλιος 1978

Τεύχος 9-11 , Μάιος - Οκτώβριος 1978

Τεύχος 12 , Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 1978

Τεύχος 14 , Ιανουάριος - Μάρτιος 1980

Τεύχος 15 , Απρίλιος - Ιούνιος 1980

Τεύχος 16 , Ιούλιος - Σεπτέµβριος 1980

Τεύχος 17 , Απρίλιος - Ιούνιος 1982

Τεύχος 18 , Ιούλιος - Σεπτέµβριος 1982

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

180

Τεύχος 19 , Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 1982

Τεύχος 20 , Απρίλιος - Ιούνιος 1983

4. ΚΤΙΡΙΟ

Εκδόσεις:

Ελ. Βενιζέλου 2 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Tηλ.:2310/480.340 Fax: 2310/480.544 e-mail:[email protected] e-mail (Tµήµα ∆ιαφήµισης) [email protected] e-mail (Tµήµα Πωλήσεων) [email protected]

ΚΤΙΡΙΟ, Τ.1/86 Έτος Έκδοσης: 1986 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ ΚΤΙΡΙΟ, Τ.2/86 Έτος Έκδοσης: 1986 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ ΚΤΙΡΙΟ, Τ.3/87 Έτος Έκδοσης: 1987 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ ΚΤΙΡΙΟ, Τ.4/87 Έτος Έκδοσης: 1987 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ ΚΤΙΡΙΟ, Τ.5/87

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

181

Έτος Έκδοσης: 1987 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ ΚΤΙΡΙΟ, Τ.6/87 Έτος Έκδοσης: 1987 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ ΚΤΙΡΙΟ, Τ.7/87 Έτος Έκδοσης: 1987 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ 666. ΚΤΙΡΙΟ, Τ.8/87 Έτος Έκδοσης: 1987 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ ΚΤΙΡΙΟ, Τ.9/87 Έτος Έκδοσης: 1987 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ ΚΤΙΡΙΟ, Τ.11/87 Έτος Έκδοσης: 1987 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ ΚΤΙΡΙΟ, Τ.16/88 Έτος Έκδοσης: 1988 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ ΚΤΙΡΙΟ, Τ.20/88 Έτος Έκδοσης: 1988 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

182

ΚΤΙΡΙΟ, Τ.34/90 Έτος Έκδοσης: 1990 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ ΚΤΙΡΙΟ, Τ.36/90 Έτος Έκδοσης: 1990 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ ΚΤΙΡΙΟ, Τ.37/90 Έτος Έκδοσης: 1990 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ ΚΤΙΡΙΟ, Τ.38/90 Έτος Έκδοσης: 1990 Συγγραφέας: Εκδότης: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΠΕ

5. ΥΛΙΚΑ

Ετήσιος κατάλογος δοµικών υλικών

6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ετήσιο τεύχος µε τεχνικές οδηγίες κατασκευής

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

8. ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Tµήµα ∆ιεκπεραίωσης ∆OΛ: Xρήστου Λαδά 1,Aθήνα, τηλ.: 210 3333041, 210 3333045

Εκδότης - ∆ιευθυντής Άννα Λαµπράκη Αναγνωστοπούλου 5

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

183

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ Γραφεία Σύνταξης & Αρχείο: Πλατεία Καρύτση 10, 102 37 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. : 210-3253246 & 210-3219957, Fax: 210-3219957. E-mail: [email protected] [email protected] Ιδιοκτησία: ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ Α.Ε. - Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Copyright ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

3.2. Αρχιτεκτονικά περιοδικά σε όλο τον κόσµο

Πηγή: http://www.buildings.gr/greek/greek.htm

• a+t - magazine of architecture and technology publishing thematic issues. • Abitare - updated daily dealing with architecture, design, furniture, trends

and events. • Alt.Office - conference & exposition for alternative work processes,

technologies and environments. Also a quarterly magazine. • a-matter - covering contemporary international architecture. Experimental

projects with a conceptual approach to design are presented. • American Bungalow Magazine - quarterly magazine for bungalow, arts and crafts,

and craftsman enthusiasts, suppliers and professionals. • ANY Magazine - bimonthly devoted to architectural practice, history, and

thought. • Apartment Life - delivers advice on decorating, storage and money

management. also professional-oriented, with news, financial services search engine and classified ads section.

• Aqua Magazine - business magazine for spa and pool professionals. • ArchE+/BBZine - The world of architecture in competitions, theories, and

polemics. An unofficial chronicle of architecture's critical trivias. • ArchiNed - information about architecture in the Netherlands. In Dutch and

English. • Archis - monthly on architecture, city, and visual culture. • Architectural Digest • Architectural Lighting Magazine - published quarterly for lighting designers,

architects, interior designers and electrical engineers involved in the design and specification of electrical lighting.

• Architectural Record - exclusive magazine of the American Institute of Architects.

• Architecture and Humanities - produced by faculty and students of the Architecture and Humanities Research Workshop at the National Autonomous University of Mexico.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

184

• Architecture Australia - magazine of the Royal Australian Institute of Architects. Published bi-monthly, it reviews the latest in Australian architecture.

• Architecture Magazine • Architecture Show Magazine - Archizine - internet edition of the magazine. • ArchitectureSOUTH - journal of Southeastern United States architecture. • Architecture Students.Com Magazine (ASC) - online magazine for both student and

professional with interviews, pictorials, and informational articles. • ArchitectureWeek - covering architecture, design, and building. • Architronic - exploring the new ranges of architectural communication

available through digital media. • art4d - covering art, architecture, graphic design, interior architecture, and

product design events in Thailand. • Asian Furniture News - Asia Pacific's furniture, lighting, interior design and

furnishings information. • BeHOME - home furnishings magazine and catalog. • Better Homes and Gardens - includes subscription information and a daily

column. • Canadian Interiors - written for professionals in the design industry including

contract and residential interior design and facility management. • Canadian House and Home - Canadian home style magazine includes

decorating, gardening, food, workshops and online shopping. • Chesapeake Home - resource for home owners featuring archived articles and

photos about home improvement, remodeling and interior design. • Contract Design Magazine • Cornell Journal of Architecture • Country Living • Country Sampler, Inc - "how-to" magazine with tips for creating an uniquely

decorated home. • Dead Architects' Sports Reports - satirical e-zine. • Design Architecture - featuring works of architects and designers, information

and discussion groups on professional practice, and events. • Design Book Review devoted to the literature surrounding the fields of

architecture, landscape architecture, • Designviews - online shopping guide and magazine for home decor - online

shopping guide and magazine for home decor • Design Times - bimonthly publication that celebrates beautiful interiors and

exceptional exteriors. • Dfxout - dedicated to pioneering uses of computing in architecture,

architectural implications of cyberspace ,and advanced technology theory in architecture.

• Dig Magazine - home and garden diversions, featuring nationally known writers and a calendar of events.

• Digs Magazine - an on-line home and living magazine for the quasi-adult set. - an on-line home and living magazine for the quasi-adult set.

• Dimensions - University of Michigan's Journal of Architecture. • Display & Design Ideas - business-to-business, subscription-based publication

serving the retail store design industry.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

185

• Dream Homes - feature articles, floorplans from different companies, chat, and info on financing are provided by the publishers of Log Home Living and Timber Frame Homes magazines.

• Dwell Magazine - an ink and paper magazine about modern home design, inside and out.

• Early American Homes • Edenplanet - offers gardening tips, details of nurseries and gardens, recipes,

auctions and antiques, and more. • Electronic House Online • FAT - Fashion Architecture Taste - includes urban art events and

speculations. Architecture for the airbag generation. • Family Handyman - home improvement magazine. - home improvement

magazine. • Fisuras - virtual journal of architecture from a different point of view; in

Spanish and English. • - virtual journal of architecture from a different point of view; in Spanish

and English. • Forward Magazine - online magazine of architectural essays, opinions,

interviews and dissent. • Forma - on architecture and design. In Russian. • Frame - international interior architecture magazine focusing on retail,

exhibition, entertainment, and workplace design. • Free Stuff Newsletter - A bi-monthly newsletter filled with free and postage only

offers. • Frontage Road - provides a metaphorical journey through realms of

architecture and design. • Frugal Moms - from home and garden to kids and holidays, learn to live better

for less. • Futon Life - magazine offering futon information, retail links, commentaries,

and more. • Gabion - featuring the architecture writing of critic Hugh Pearman. • Gabrielle's Wine Country Living - all about the Wine Country lifestyle. • Gardens Illustrated - features plant profiles, garden news, product reviews, and

lists of gardens to visit. • Global Garden Magazine - monthly gardening magazine targeting Australia with

feature articles on the art and science of gardening. • Good Housekeeping • Harvard Design Magazine - critical explorations of contemporary issues and

practices related to the built environment. • Harworth Publishing Inc. - publishing company currently producing magazines

Canadian Country Inns B & B andCommunity Life Magazine. • Hawaii Remodeling - monthly home improvement guide for the do-it-yourselfer,

designers and builders. • - monthly home improvement guide for the do-it-yourselfer, designers and

builders. • Hecho a Mano - journal linking creators and collectors of handmade goods. • Hinge Magazine Living, and Popular Mechanics.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

186

• Home and Workshop Online - source for home improvement and woodworking information. We show you how to improve, maintain and repair your home. - source for home improvement and woodworking information. We show you how to improve, maintain and repair your home.

• HomeArts features on gardening, relationships, food, and decorating from Good Housekeeping, Redbook, Country features on gardening, relationships, food, and decorating from Good Housekeeping, Redbook, Country

• Home Energy - magazine of residential energy conservation. Back issues available on line.

• HomeDecoratingSite.com - offers tips and advice from professional interior decorators.

• - offers tips and advice from professional interior decorators. • Homes & Cottages - building and renovating magazine written for Canadians,

by Canadians. • Homesteader - monthly publication direct-mailed to new homeowners, with 18

editions published in the Northeast. • Info-Link - product information system for the architectural, building, and

construction industries. Specialises in producing trade magazines, directories, and electronic media.

• Interactive Homes - multimedia magazine delivered on CD-ROM. Also custom multimedia presentations for the building and design industries. - multimedia magazine delivered on CD-ROM. Also custom multimedia presentations for the building and design industries.

• Ιpνtιsz Fσrum - online magazine with local and international news, events, essays, and more. In Hungarian

• ISdesigNET - Design resource for interior designers, architects, and facility managers.

• Intersight - biannual journal of the School of Architecture and Planning at SUNY Buffalo.

• Kitchen and Bath Design News Magazine - contains articles and ideas on design and remodeling from industry experts as well as information on cabinets, appliances, plumbing, and woodworking.

• - contains articles and ideas on design and remodeling from industry experts as well as information on cabinets, appliances, plumbing, and woodworking.

• Kitchens Bedrooms & Bathrooms Magazine • LAVA - result of work by people interested in architecture, art and new

media. - result of work by people interested in architecture, art and new media.

• Lifer Magazine - food, drink, home, and lifestyle zine for entry-level lifers. • LivingHome Online - reference libraries and search databases, expert advice,

lifestyle trends, and more. • - reference libraries and search databases, expert advice, lifestyle trends,

and more. • Log Homes

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

187

• loud paper - dedicated to increasing the volume of architectural discourse. - dedicated to increasing the volume of architectural discourse.

• Martha Stewart Living - official site. - official site. • Metropolis - explores the ways design shapes the world; covers the broad

spectrum of design disciplines and issues. • Mother Earth News - the original country magazine. • Natural Home - focuses on techniques and tips for creating an earth-friendly,

healthy, harmonious dwelling. • Natural Land - resource for healthy living, gardening, cooking, fitness,

nutrition, and more. • Nest Magazine - a quarterly magazine of interiors. • New Eden - contemporary garden design magazine from England. • Old House Chronicle - restoration projects, reviews, advice, and humor from a

budget and time-conscious perspective. Free, non-commercial magazine published bimonthly.

• Old-House Journal - provides information about restoring, maintaining, and decorating old homes. Site includes chat boards, buyer's guide, and house plans. - provides information about restoring, maintaining, and decorating old homes. Site includes chat boards, buyer's guide, and house plans.

• Onsite Ireland - documents specific architectural projects currently being developed and built and heightens awareness of architectural developments within Ireland.

• - documents specific architectural projects currently being developed and built and heightens awareness of architectural developments within Ireland.

• OnSite Review - Canadian architecture and design magazine published twice yearly. - Canadian architecture and design magazine published twice yearly.

• Organized Home - offers articles, features, and support for decluttering, cleaning, and organizing at home.

• - offers articles, features, and support for decluttering, cleaning, and organizing at home.

• Patio - a hip and sophisticated design-oriented lifestyle with recipes, travel and home entertaining ideas.

• Pool & Spa Living Magazine - features articles, buyers guides, photos and links. • - features articles, buyers guides, photos and links. • Popular Home Automation • Practical Hydroponics & Greenhouses - bi-monthy magazine for hydroponic &

greenhouse growers. - bi-monthy magazine for hydroponic & greenhouse growers.

• Praxis - journal of writing and building. - journal of writing and building. • Project Russia - quarterly publication on architecture, urbanism, design and

technology (in English and Russian). • Remodeling Online - featuring design, how-to, new products and more. Also:

databases of building materials suppliers and top remodelers. • Rustic Home Magazine - dedicated to farm tractors, antique tractors, and items

of interest to the rustic home.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

188

• - dedicated to farm tractors, antique tractors, and items of interest to the rustic home.

• Scranton Gillette Communications - makes product guides to the latest water/wastewater equipment, technology, and services.

• Section Web • Southern Living - publishes information on food, travel, entertaining,

decorating and other subjects relevant to fine living in the South. • SPRAWL - journal of design, architecture, and urbanism. • Textile World - serves textile executives with articles on processing fiber into

yarn, fabric and finished products and about new products, technology and on-site plant applications.

• ThisOldHouse - offers advice, tutorials, chat, and more regarding home improvement.

• ToTemWeb - magazine/forum/directory on architecture and design. • Traditional Home DesignerFinder • Unarch - a forum for nonarchitectural expression by architects - a forum for

nonarchitectural expression by architects • Upholster Magazine - information on upholstery tools, supplies, books and

video resources. - information on upholstery tools, supplies, books and video resources.

• Volume5 - design and construction in the new millennium. Includes book reviews, chat, and feature articles.

• Web Architecture Magazine (WAM) - art and architecture relating to Spain. • World Architecture Review - introducing architects and architectural practices. -

introducing architects and architectural practices. • www.web.arch-mag.com SPAIN

3. 3. Περιοδικά κεραµικής

Πηγή: http://www.buildings.gr/greek/greek.htm

• Ceramic Publications - Ceramics Art and Perception and Ceramics Technical • Ceramic Review - information on Ceramic Review, the British magazine for

potters, students, collectors, and enthusiasts. • Ceramics Monthly - featured selections from the current issue, brief

descriptions of future articles, and recommended books. • Clay Times - for clay enthusiasts of all kinds. Featuring photographs and

articles on wheel throwing, hand building, glazing, firing, and more. • Critical Ceramics - nonprofit committed to publishing a range of articles

and reviews on international contemporary ceramic art. • Mosaic Matters Welcome to Mosaic Matters-the online magazine for

mosaicists everywhere.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

189

• Pottery Making Illustrated - how-to quarterly magazine for professional or amateur potters.

3.4. Περιοδικά ζωγραφικής

Πηγή: http://www.buildings.gr/greek/greek.htm

• Airbrush Action Magazine • Airbrush Art Magazine - features on established and emerging airbrush

artists, as well as instructions and information on supplies. • American Center for Artists - features biographies and autobiographies as well

as paintings, sculptures, poetry, fiction, and other original works by famous and emerging artists.

• ANET - showcases a variety of artists' work in sculpture, painting, and writing.

• Art deal - cyberzine for the visual arts published by painter and art critic, Addison Parks. Insights, installations, interviews, essays, reviews, features and rants.

• Artistry - computer art magazine that featuring images and tutorials for using Painter and Ray Dream.

• Crafts Report - monthly business journal for professional artists, artisans, painters, potters, photographers, sculptors featuring arts news, jewelry, shows, fairs and gallery showings.

• Dabien - the first electronic magazine in Taiwan that contains weird, tasteless, and avant-garde comics, paintings, photos and collage.

• dEPARTURE fROM nORMAL - collected drawings, paintings, graphics, photos, comics, animations, video, stories, letters, essays, poetry, journals, reviews, spoken words, music, sounds.

• Dial - illustrates the connections between Virginia Woolf and Georgia O'Keefe in The Dial magazine from 1920-1929

• EK Pages - dedicated to freedom of expression through the arts - graffiti, poetry, music, painting, animation and more.

• El Mercurio - online version of magazine that has an art gallery of new Spanish painters and articles in Spanish about entheogens and dreams.

• Image - Journal of the Arts and Religion. Explores the relationship between Judeo-Christian faith and art through world-class fiction, poetry, painting, sculpture, architecture, film, music, and dance.

• Modern Painters • Nova graphics Space Art Gallery - Featuring dazzling and realistic art of other

worlds by artists from magazines, books, TV and movies. Paintings, prints, cards, posters, screen savers and more.

• One World Magazine: Australian Aboriginal Art - exhibition of contemporary traditional paintings.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

190

• Painting - carries features that address skills, techniques, and patterns for beginner to advanced decorative artists.

• Periscope - paintings, drawings, photography, short stories and other works by contemporary Russian artists and authors. In Russian.

• Plain Air Scene - newsletter on California plain air painting, as well as list of galleries, events, and other regional resources.

• Resource Library Magazine: Wondrous Strange - exploration of the exhibit at the Farnsworth Art Museum, featuring the work of N. C., Andrew, and Jamie Wyeth.

• Saunders, Norm - dedicated to the famed pulp magazine cover artist, comic book artist, and painter of the infamous 'Mars Attacks' bubble gum cards.

• This England - quarterly magazine featuring English customs, traditions, heritage, towns, villages. Beautiful pictures and paintings, as well as mail order books about England.

• Time Magazine: The Epic of the City - as the century turned, the Ashcan painters chronicled a new frontier: the urban scene. By Robert Hughes.

• under Wire - quarterly arts magazine with poetry, essays, paintings and drawings, and digital film presentations.

• Watercolor Gazette - Newsletter for water media painters. • Wet Canvas - online magazine aimed at visual artists. Features art

tutorials, news, events, message forums, and more. • Wired Art from Wired Hearts - e-zine with digital art, paintings, pastels, mixed

media, photography, fiction, poetry, essays and more. • ZeroZine - quarterly art magazine accepts photography, painting,

sculpture, poetry, short stories, and other literature.

3.5. Περιοδικά για γκράφιτι

Πηγή: http://www.buildings.gr/greek/greek.htm

• 50mm Los Angeles - graffiti gallery or whatever type mag from Los Angeles.

• Art Attack - magazine devoted to the Bratislava graffiti scene, with images and articles.

• Can. abyss - German graffiti e-zine with photos, essays and more. • Fasm's PYT Graffiti Webzine • Five Magazine - offers graffiti, skateboarding, photography, and art

collage and articles. • Gritz - graf flix, articles, gear and more. • Mass Appeal Magazine - devoted to graph art worldwide. • Molotov Cocktail - covers the international graffiti scene. • Ups Online - covering the graf culture. • Wanted - Spanish graffiti magazine.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

191

• World Wide Writin' - e-zine from Italy with images and writings from around the world. In Italian and English.

3.6. Περιοδικά body art

Πηγή: http://www.buildings.gr/greek/greek.htm

• Tattoos.com Ezine • Body Modification Ezine (BME) • Body Play and Modern Primitives Quarterly - original photos and true-life stories

about body modification. • International Tattoo Art • Skin and Ink - photos and features from the world of tattoo art. • Tattoo Savage

3.7. Περιοδικά φωτογραφίας

Πηγή: http://www.buildings.gr/greek/greek.htm

• Apogee Photo • AsiaPhoto.Com - Asia photography e-zine. • Australia Video Camera - for the enthusiastic video maker. • Black and White World - monthly-updated index of black-and-white

photography on the Web. Features: top-ten list, website archives, photographer's resource center. URL submissions welcome.

• Blind Spot • British Journal of Photography - includes gallery of picks, portfolios of

photographs, and a weekly news section. • Camera Arts Magazine • Canadian Photo Guide - offers listings of photography exhibitions and

events across Canada plus news, a photographers index, and more. Also published bimonthly as a free pocket guide.

• Cheese Magazine - an amateur photography magazine showcasing facets of everyday life with submissions from contributors.

• Classic Camera Magazine • Collecting Photographs • Double Take - building a new kind of exhibition space, where pictures

can serve as the catalysts for stories, and where photographers - through their images - can speak for themselves.

• DPI - Digital Photography and Imaging - news and evaluation of products - cameras, scanners, printers - for digital photography and imaging.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

192

• EOS Magazine - printed publication for owners of Canon EOS cameras. Our web site offers subscription details, plus archived EOS information.

• esprit.domain - Rochester Institute of Technology student publication. • Eye Caramba - online quarterly magazine dedicated to fine art and

alternative process photography. • Eye Protocol, The - in English and Greek. • Five Magazine - offers graffiti, skateboarding, photography, and art

collage and articles. • Focus - offering portfolios by famous and talented photographers and

information on both professional and amateur photography. In Dutch.

• Focus Online - includes news, reviews, techniques, pictures, and a readers' gallery.

• Fotografia Reflex - images, news, technique, resources, and market prices. • Fotografis Hemsida - in Swedish with links to other photo related pages.

Contains a photo market place and articles from latest issue. • FotoSurf - site for amateur and pro photographers. Offers a continuous

photo contest, ads and links. • Hut Magazine - quarterly publication dedicated to photography, graphic

design, illustration, and film. • HyperZine • Icon Magazine - dedicated to exploring the art of storytelling on the web

through visual arts and literature. • Image - quarterly magazine featuring daguerreotypes, CDVs and other

forms of early photography. Contains articles, profiles and images. • image geek - offers alternative media with an emphasis on photography. • Internet Photo Magazine Japan - updated monthly; site has event news,

galleries, and a directory of photographic suppliers in Japan. • Journal E - real stories and real photos from planet earth. • Journal of Contemporary Photography - featuring articles, images, critiques, and

more. • Kamera-lehti Magazine - Finnish photography magazine • Kerosene - visual mix of urban photography and cultural imagery

spliced from samples of the collective consciousness of the 21st century.

• Kit and Caboodle - for photographers by photographers using photos as the language it is.

• Lens Work Quarterly - portfolios, essays and articles on photography and the creative process.

• Marriott Photo & Cine - dealers in collectable and usable still and amateur cine equipment. Also, publishers and suppliers of Classic Camera Magazine, a magazine devoted to such equipment.

• Neigh! - photography magazine in Japan. • NORDIC Camera Photography Magazine - exciting photography from Sweden and

other Scandinavian countries - soon a real mag!

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

193

• Nufoto - photography and literary magazine featuring photojournalism, short stories and opinion.

• Omnicom - Spanish language photography magazine. • On-Line Photography - a photography magazine showcasing the best in

contemporary photography. Also includes articles and information on color, digital, and B&W photography and darkroom stuff.

• Outdoor Photographer - focuses on scenic, wildlife, travel, and sports. • PDN - The Web Edition - PDN (Photo District News), the magazine of

professional photography. • PHOTO • Photo Electronic Imaging Magazine - specializes in photography, computers,

telecommunications, and graphics • Photo Insider • Photo Life • Photo Life (Czech) - contains articles on photography, reviews, events

listings, photos from amateurs, tests, discussion forum, and more. In Czech language.

• Photo Magazine • Photo Shopper Online - Buy, sell or trade new, used & collectible cameras

and photographic equipment. Searchable database organized into logical departments. Includes Photo Shopper Magazine editorials & classifieds.

• Photo Techniques - written for those who want to take and make high-quality prints and slides.

• Photo Traveler Newsletter - Bimonthly newsletter that provides information on exception photo destinations. Includes and extensive listing of photo tours.

• Photo-Pro - portfolios, tech tips, equipment info and more for the professional and advanced photographer.

• Photo. net - 2000 photographs, reviews of cameras in all formats, tutorials, no advertising. Suggestions on where to buy a camera.

• Photo betty - e-zine for women photographers. • PhotoExhibition.net - offers fine-art photography galleries, reviews,

exhibition listings worldwide, and more. • Photographic Processing - trade magazine for the professional photo lab. • Photography in New York International - bi-monthly guide to fine art photography,

with listings of NYC, national and international exhibitions, private dealers, auctions and events and a directory of services.

• Photo Guide Japan - profiles of Japanese photographers, photo gallery guide, and other features.

• Photok.net - Asian photography e-zine with weekly updates of photo articles, tips and picture essays. In English.

• Photo Serve - publishes the latest work of professional photographers, their home pages, an industry resource center, a bulletin board, and a new talent section.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

194

• Picture Projects - presents narrative and images in a new documentary tradition. Site includes "Farewell to Bosnia" and other web documentaries.

• PIX - electronic journal of photojournalism, fine art, and photography. • Rangefinder Network - Check out feature article and tutorials, discussion

boards, classifieds and our directory of photography resources. • Reality X - publishes photojournalistic news features, and writing and

artwork by local artists. • Russian Hill Web - photography and literary journal, with a civil war history

section. • Sensuous Line - a journal of fine art photography celebrating the human

form. • Shutterbug - provides classifieds, industry updates, product previews,

test reports, tips, links, how-to projects, highlights of articles and more.

• Sight - Publishes fine photography, featuring work from some of the world's top photographers.

• Silver Bromide - Sydney-based art and photography magazine. • Source - Ireland's Photographic Review: publish work by Irish

photographers and photographers working in Ireland. Also publish other contemporary work.

• Themes - bimonthly documentary photography magazine, printed in duotone; all text is in English and French.

• Untitled Magazine - dedicated to documentary photography. • View Camera Magazine - dedicated to the art and craft of large format

photography. • Web Photo - how-to magazine for professional photographers. Geared to

the wedding and portrait pro, published by Master Photographer Steve Bedell.

• Weslovian Gazette - an online source of amateur photography/fiction - we're taking contributions daily

• Which Camera? - reference source for camera buyers. Includes a constantly updated searchable database of all current cameras and downloadable test reports.

• World photo - classifieds, gallery, articles and help forum. • Zone Zero - intends to be a metaphor for the journey from analog to

digital image making. • Zoom International Magazine - web version of Europe's leading art

photography magazine.

3.8. Περιοδικά µε θέµα το περιβάλλον στην Ελλάδα

Πηγή: http://www.buildings.gr/greek/greek.htm

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

195

• "TIFIN". Μηνιαία ενηµερωτική εφηµερίδα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

• "Οικολογική Επιθεώρηση", Ηλεκτρονικό περιοδικό για την κοινωνία των ανθρώπων σε σχέση µε τη φύση

3.9. Περιοδικά µε θέµα το περιβάλλον σε όλο τον κόσµο

Πηγή: http://www.buildings.gr/greek/greek.htm

• Adventure Magazine: Everest Spring 2000 Expeditions - expedition dispatches - following the Himalayan Experience attempt to summit via the North Ridge and the British Seven Summits Expedition on the South Col.

• Alternatives Journal - quarterly magazine of news and analysis on environmental thought, policy and action.

• Asia Environmental Review - devoted to environmental issues and markets in Asia-Pacific. Continually updated on environmental regulations, policy, and market opportunities.

• Awareness Magazine - a bi-monthly publication that reaches individuals concerned with many issues involving the environment and nature.

• Better World Zine - an online "green 'zine" about environmental improvement and social responsibility. Includes activist opportunities and in-depth educational information.

• Canadian Geographic Magazine - making Canada better known to Canadians and to the world.

• Chicago Wilderness Magazine - quarterly magazine that celebrates the natural heritage of the region.

• Cougar Web Works - dedicated to creative, balanced living. Features health, alternative lifestyle, environmental issues, hand drum rhythms, stories and essays, spirit paths.

• Dodo land for Kids - electronic magazine for kids (5-13). With Stories and art, environmental activities, and games.

• Earth Garden - independent magazine covering self-sufficiency and practical environmental topics.

• Ecocycle - free bi-annual newsletter with topics such as life-cycle assessment, environmental management, product policy, industrial ecology, green design. In English and French.

• Ecologist - covers worldwide environmental issues. • EEK!: Environmental Education for Kids! - for kids in grades 4-8 to surf around and

learn more about the great outdoors.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

196

• Ecocity Magazine - weekly online forum with articles and links about innovations, policies for ecological transport, waste management, and urban planning in cities.

• EnviroLink - dedicated to providing the most comprehensive, up-to-date environmental resources available. Includes current environmental news, local opportunities for activism, One World Magazine, and forums to discuss environmental issues.

• EnviroCircle - offers news, features, resources, and more. • Environmental Data Services (ENDS) - provides information for those with a

professional interest in environmental affairs. • Environmental Ethics Journal - an interdisciplinary journal dedicated to the

philosophical aspects of environmental problems • Environmental News Link - comprehensive news and information service for

environmental professionals. Save time tracking Federal and state news, legislation, regulations, court decisions, etc.

• Environmental Protection Magazine Online - get stories on the latest research institutions, send in story ideas, visit our marketplace and much more.

• Environmental Science & Engineering Magazine - Focusing on the treatment of industrial/municipal wastewaters - hazardous wastes - air pollution & drinking water.

• GeoNature - links to nature magazines, photo galleries, and environmental organizations and news.

• Green Left Weekly - independent magazine committed to human and civil rights, environmental sustainability, democracy, and equality.

• Green Teacher - a magazine by and for educators to enhance environmental and global education across the curriculum at all grade levels.

• Nature Conservancy Magazine • Natural Life Magazine - news, resources and how-to about sustainable

living, the environment, voluntary simplicity, personal and community self-reliance.

• Natural New England - science and nature magazine for adults and families. • Nisarg - CYWEN's magazine offering articles relating to the

environment and youth. • Pollution Magazine - an e-zine about pollution around the world with daily

bull tins form Greenpeace and other groups. • Quercus - a Spanish environmental magazine; requires a subscription

to access the information. • Save The Earth Online Magazine • Sculpture Magazine: Nils-Udo - by John K. Grande. Examines the artist's work

in environmental art. • South Florida Environmental Reader - electronic newsletter coverings

environmental topics of interest to South Florida. • Spectroscopy Magazine - promotes the effective use of spectroscopic

instrumentation as a problem-solving tool in research, quality control, environmental monitoring, and the life sciences.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας “Οδηγός Επαγγέλµατος Πτυχιούχων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων”

Σύνταξη Οδηγού: ∆έσποινα Λαγογιάννη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών Αναστασία Γεωργιάδη MSc. Καθηγήτρια Εφαρµογών

197

• The Environmental Magazine - A clearinghouse of information, news and commentary on environmental issues; featuring the full contents of each bi-monthly issue of E Magazine.

• Time Magazine: Fresh-Water Contaminants Guide - summary of common forms of water pollution, from hog farms to natrually-occuring arsenic.

• Tin-Men Magazine - an alternate environmental news site, discussing info not commonly carried in conventional media.

• World Watch Magazine - highlights from each issue, annual indices and subscription information.

• Wildflower Magazine - dedicated to the study, conservation, and restoration of North America's native flora.

• Young Quaker Magazine - forum for discussion of religious, social and environmental issues, amongst others.