Ρ 2016-04-15

download Ρ 2016-04-15

of 53

Embed Size (px)

Transcript of Ρ 2016-04-15

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  1/53

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  2/53

  τελευταία E χρόνια Την ίδια $ρα, η 5Αυ"ή6 παραπλανά σε άλλο ρεπορτά% σχετικά με την α#ηση τουJ&Α Γρά'ουν "ια 5+κέ>εις "ια α#ηση του J&Α από [email protected] σε [email protected] από Aη /ουλίου6, όταν στησυνέχεια ομολο"ον ότι 5η συ"κεκριμένη α#ηση είναι ειλημμένη από'αση, κα!$ς με αυτόν τον τρόπο!α δο!εί η λση "ια συλλο"ή εσόδων, τα οποία !α καλ>ουν κάποιες απο'άσεις οι οποίες δεν έχουντε!εί σε ε'αρμο"ή6 Την ίδια $ρα, σμ'ωνα με στοιχεία του αναπληρωτή υπουρ"ο Οικονομικ$ν ΤρΑλε#ιάδη, μόλις δέκα ευρ$ τη μέρα "ια κά!ε πλοίο τους είναι ο 'όρος που πληρ$νουν οι ε'οπλιστές2ν$ έχουν έτοιμο, όπως 'άνηκε, το σχέδιο, $στε 5οι ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις, "ια λο"αριασμότου LεπενδυτήL, να απαλλάσσονται από την καταβολή προστίμων, πολλαπλ$ν τελ$ν, δασμ$ν καιλοιπ$ν επιβαρνσεων που προκπτουν από αστική ευ!νη6 Fβλ χτεσινό πρωτοσέλιδο5.ι%οσπάστη6H Jοροσ'α"ή του λαο, 'οροελά'ρυνση του κε'αλαίου

  Ο$αν κρ"%&υν λό!ια5/Ο:29 Α#ιολό"ηση "ια επιστρο'ή στην ανάπτυ#η το β( ε#άμηνο6, ήταν ο τίτλος της χτεσινής 5Αυ"ής6στην παρουσίαση των στοιχείων της τριμηνιαίας έκ!εσής του "ια την ε#έλι#η της οικονομίας στο CDAE&οιο είναι όμως το %ουμί των εκτιμήσεων της έκ!εσηςM Οτι η 'εση προβλέπεται να είναι [email protected] του Α2&

  το CDAE από D,[email protected] το CDAN, εν$ η ανερ"ία !α αυ#η!εί στο CN,[email protected] από C8,[email protected] το CDAN Τασυμπεράσματα δικά σας

  'ν$ικ&μμ&υνισμός και αλλ(λε!!"( δεν συνδυ)*&ν$αιΟ κα!ένας μπορεί να 'ανταστεί από τι σόι είναι οι διά'οροι 5α"ν$στου ταυτότητος6 αλληλέ""υοι πουβ"ά%ουν σπυριά με την ορ"ανωμένη παρέμβαση των κομμουνιστ$ν στους πρόσ'υ"ες +ε συνέχειαπροη"ομενων κρουσμάτων έκ'ρασης αντικομμουνισμο από τους +-./0Αίους αλληλέ""υους στον&ειραιά, αντίστοιχο περιστατικό συνέβη και στο λιμάνι του +καραμα"κά και μάλιστα κατά τη διάρκειαεπίσημης περιοδείας του J, η BC5DD συμφώνησε στην αγορά και του υπλοιπουποσοστο+ τη% εταιρεία%. 1+μφωνα με τον αν. υπουργ Ενέργεια%, κ. RSIT;J7I, η BC5DD δίνει Q'φοεμπιστοσ+νη% σε μία περίοδο χαμηλών διεθνών τιμών, αναδεικν+οντα% την προοπτικ' του αλανικο+τομέα υδρογονανθράκων6 Αυτό, εν$ παραμένουν οι αντι!έσεις μετα# επιχειρηματικ$ν ομίλων2λλάδας και Αλβανίας, "ια τον έλε"χο πλουτοπαρα"ω"ικ$ν πη"$ν στο /όνιο, με επίκεντρο τηνπροκήρυ#η, από μέρους της 2λλάδας 5οικοπέδων6 "ια έρευνα και εκμετάλλευση υδρο"οναν!ράκωνστο πέλα"ος Τα Τίρανα υποστηρί%ουν ότι από τη στι"μή που δεν υπάρχει οριστική συμ'ωνία

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  3/53

  οριο!έτησης της υ'αλοκρηπίδας μετα# 2λλάδας, Αλβανίας και /ταλίας, καμία πρά#η που α'οράέρευνα και εκμετάλλευση δεν πρέπει να αναλαμβάνεται χωρίς τη συναίνεση όλων των μερ$ν 2νακουβάρι ενδοαστικ$ν αντα"ωνισμ$ν και αντι!έσεων όπου εμπλέκονται και πανίσχυρα διε!νικάμονοπ$λια, κι απ( όπου τίποτε καλό δεν έχουν να περιμένουν οι λαοί

  1+,2 Γεννιέται ο /ταλός %ω"ρά'ος, "λπτης και ε'ευρέτης 3εονάρντο Ντα :ίντσι1./ &ε!αίνει ο ποιητής και πε%ο"ρά'ος Γε$ρ"ιος :ι%υηνός Fλο"οτεχνικό >ευδ$νυμο του Γε$ρ"ιου)ιχαηλίδηH1.12 :υ!ί%εται ο 5Τιτανικός6 Από τους CK8D επιβαίνοντες, χάνονται στα πα"ωμένα νερά οι AN?N1.20 Οι /ταλοί μετανάστες ερ"άτες Νίκολα +άκο και )παρτολομέο :αντσέτι κατη"ορονται ότισκότωσαν δο υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια ληστείας ενός καταστήματος υποδημάτων στη)ασαχουσέτη +κηνο!ετημένη κατη"ορία "ια να πλή#ουν το ερ"ατικό κίνημα των ;&Α, στο οποίο οιδο πρωτοστατοσαν

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  4/53

  5Τα επικοινωνιακά τρικ της κυβέρνησης και η ανα%ήτηση στήρι#ης σε ευρωπα4κές κυβερνήσεις, πουυλοποιον μάλιστα τα ίδια αντιλα4κά μέτρα σε βάρος των δικ$ν τους λα$ν, δεν μπορον να κρ>ουνότι τα νομοσχέδια "ια το Jορολο"ικό και το Ασ'αλιστικό, αλλά και η διαμόρ'ωσή τους με βάση τηνπορεία της διαπρα"μάτευσης, κλιμακ$νουν την ά"ρια επί!εση σε βάρος του λαο και τωνδικαιωμάτων που του έχουν απομείνει6

  7ρασ$(ριό$($ες ΚΟ $&υ ΚΚΕ+ήμερα, &αρασκευή11 +τις AC μ, !α περιοδεσει στο Cο &υροσβεστικό +τα!μό &ειραιά κλιμάκιο του ε στο διαδίκτυο ότι 0τα νομοσχέδια πουκαταθέσαμε στοχε+ουν στην προστασία των πιο αδ+ναμωνGOίχως τέλος τ( αντιλα4κά μέτρα

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  5/53

  )ε 5άσσο στο μανίκι6 τις αντιλα4κές επιδόσεις της κυβέρνησης και το 5αποτπωμά6 τους στηνκαπιταλιστική οικονομία, ο 'λ# Τσίπρας; με άρ!ρο του στους 5BCDEDFCEG HCIJK>, %ητά τηνολοκλήρωση της 5α#ιολό"ησης6 εντός ημερ$ν, εκ'ρά%οντας απορία «γιατί το ΔΝΤ επιμένει σεαλλαγές του σχεδίου μεταρρυθμίσεων με τρπο που δεν επηρεά-ει την απλτητα και την απδοση,αλλά κάνει τη μεταρρ+θμιση λιγτερο προοδευτικ'.+τη συνέχεια, α'ο ανα'έρει ότι 0το KLMV θα αποτελέσει σημείο καμπ'% για την οικονομία, προσ!έτει πως 0ένα πολ+ σημαντικ άμεσο 'μα για να επιστρέQει η Ελλάδα σε τροχιά ιώσιμη%οικονομικ'% ανάκαμQη% είναι η γρ'γορη ολοκλ'ρωση τη% πρώτη% αξιολγηση%Ανα'έρει, μάλιστα, ότι "ια να επιτευχ!εί ο στόχος του πρωτο"ενος πλεονάσματος το CDAIπροQπό!εση 0είναι η φιλόδοξη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος και μια ριι!ή αλλαγή τουασφαλιστι!ού συστήματος"# &αραδέχεται, δηλαδή, ότι οι στόχοι του κε'αλαίου προQπο!έτουν τοπαραπέρα τσάκισμα του λαο, συμπληρ$νει ωστόσο με !ράσος ότι η κυβέρνηση 5θα φέρει επίση% τοδημοσιονομικ αποτέλεσμα που συμφων'θηκε με του% θεσμο+% και & σημαντικτερο & θα μοιράσει τοκστο% τη% δημοσιονομικ'% προσαρμογ'% με κοινωνικά δίκαιο τρπο, -ητώντα% πιο πολλά απ αυτο+%που έχουν περισστερα να συνεισφέρουν...52χουμε κάνει τα πάντα6Την ίδια $ρα, η κυβερνητική εκπρόσωπος, Ολ!α 6ερ&%ασίλ(; μιλ$ντας στον ρBσ 5RSTUV6, ανέ'ερε

  πως το τα#ίδι του πρω!υπουρ"ο αποσκοποσε στο να #εκα!αρίσει η στάση των 2υρωπαίων που 0θα πρέπει να είναι σαφ'%, τι λα τα μέρη τα οποία συμφώνησαν το καλοκαίρι, θα συμφων'σουν και θατηρ'σουν αυτ' τη 1υμφωνία (...) Ενίσχυση, λοιπν, τη% ευρωπα2κ'% θέση% απέναντι στο -'τημα τη%αξιολγηση%. "υτ% είναι ο στχο% των επισκέQεων, ο+τω% ώστε να έχουμε μια γρήγορηαξιολόγηση$ διτι η ελληνικ' οικονομία χρειά-εται να ανακουφιστεί, χρειά-εται να σταθεροποιηθεί, γιανα μπορέσει να ανοίξει ο δρμο% για την ανάπτυξη.+το ίδιο μήκος κματος, της πρεμορας "ια το κλείσιμο της αντιλα4κής 5α#ιολό"ησης6 "ια λο"αριασμότου κε'αλαίου, διαβεβαίωσε ότι 0απ την πλευρά μα% έχουμε κάνει τα πάντα, σον αφορά ναυλοποι'σουμε τη συμφωνία του Wουλίου του KLMF, προκειμένου να φθάσουμε στην πρώτη αξιολγησηγρ'γορα και επιτυχώ%, εν$ απέδωσε τις ε#ελί#εις στη 0διαφωνία μεταξ+ των θεσμών.+ε ό,τι α'ορά τα περιβόητα νομοσχέδια "ια Ασ'αλιστικό 1 Jορολο"ικό διαβεβαίωσε επίσης ότι0παραμένουν σε συ-'τηση και με του% θεσμο+% και σε ανοιχτ' διαο+λευση μέχρι την τελικ' του%

  κατάθεση+κιαμαχίες με τη ΝO+το μετα#, "ια 0Qε+δη και θατσερισμ χωρί% αναστολέ%, κατη"όρησε το )έ"αρο )α#ίμου τον

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  6/53

  καταμέτρηση PINK?I τμH, που είναι "νωστό ως 5κτήμα των ιαματικ$ν πη"$ν *ερμοπυλ$ν 1 !ια $&υς ερ!α*όμεν&υς

  Α#ηση E,[email protected] στο πλεόνασμα το CDAN+τα 12;0 δισ# ευρ: ανήλ!ε το 201, το πλεόνασμα του $αξιδι3$ικ&" ισ&*υ!ί&υ; έναντιπλεονάσματος AA,KAP δισ ευρ$ το CDA8, σημει$νοντας α"ξ(σ( κα$) /;L; σμ'ωνα με τα οριστικάστοιχεία της Τράπε%ας της 2λλάδαςΟπως ανα'έρεται, η ε#έλι#η αυτή ο'είλεται στην α"ξ(σ( $3ν $αξιδι3$ικ:ν εισπρ)ξε3ν κατά PKKεκατ ευρ$ ή N,[email protected] έναντι του CDA8 και στη μείωση των τα#ιδιωτικ$ν πληρωμ$ν κατά K? εκατ ευρ$ ήA,[email protected] ; α#ηση των τα#ιδιωτικ$ν εισπρά#εων το CDAN σε σχέση με την προη"ομενη χρονιά ήταναποτέλεσμα κυρίως της α"ξ(σ(ς $3ν αίξε3ν μ( κα$&ίκ3ν $αξιδι3$:ν κατά P,[email protected], εν$ η μέση

  δαπάνη ανά τα#ίδι μει$!ηκε κατά AA ευρ$ ή C,[email protected] και διαμορ'$!ηκε στα N8A ευρ$Αναλυτικότερα, α#ηση κατά 8,[email protected] παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση FCDAN9 PN ευρ$, CDA89PC ευρ$H, εν$ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορ'$!ηκε στις P,C διανυκτερεσεις, σημει$νονταςμείωση κατά E,[email protected] σε σ"κριση με το CDA8 ; ε#έλι#η αυτή ο'είλεται στη σημαντική α#ηση τωνα'ί#εων από ορισμένες χ$ρες εκτός 2υρω%$νης, οι οποίες εμ'ανί%ουν μικρότερη από το μέσο όρομέση διάρκεια παραμονής των τα#ιδιωτ$νΤέλος, ο αρι!μός των διανυκτερεσεων το CDAN αυ#ή!ηκε κατά D,[email protected] και διαμορ'$!ηκε στις AIIDACχιλ διανυκτερεσεις+τοιχεία, "ια τα οποία πανη"υρί%ει το κε'άλαιο που δραστηριοποιείται στον κλάδο του Τουρισμο, τηνίδια $ρα που οι ερ"α%όμενοι σε αυτόν βι$νουν συν!ήκες 5"αλέρας6

  +-Γ

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  7/53

  Οπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Γ Ντάισελμπλουμ, «πρέπει να συητήσουμε τι θα γίνει αν η +λλ&δααπο!λίνει από τους στόχους που έχουν τεθεί". +ε αυτό το πλαίσιο, ορ!άνοιχτο παραμένει τοενδεχόμενο επιβολής και νέου πακέτου αντιλα4κ$ν μέτρων, στο πλαίσιο της δετερης, αλλά και τωνεπόμενων 5α#ιολο"ήσεων6 που !α ακολου!ήσουν στο επόμενο διάστημαΟ πρόεδρος του Γιορο"κρουπ ανέ'ερε ότι 5εφσον η Ελλάδα υλοποι'σει τι% δεσμε+σει% τη%, ττεέχουμε δεσμευτεί τι θα υπάρξει ελάφρυνση του χρέου%6, προσδιορί%οντας παράλληλα ότι 0δεν θαπάρουμε κάποια επίσημη απφαση για την Ελλάδα εδώ Fσσ στην Ουάσι"κτονH #ην επμενηεδομάδα έχουμε το Xιο+ρογκρουπ.+μ'ωνα, ε#άλλου, με τον Ντάισελμπλουμ, =η εμπιστοσύνη μεταξύ της +λλ&δας !αι των θεσμ'νπαραμένει αδύναμη"###OΝΤ9 5Α"ωνίες6 "ια την επίτευ#η των αντιλα4κ$ν στόχωνΤην ίδια $ρα, το OΝΤ εμ'ανί%εται να 5α"ωνιά6 "ια τη 5βιωσιμότητα6 του αντιλα4κο προ"ράμματοςστην 2λλάδα και τους στόχους "ια τα πρωτο"ενή πλεονάσματα, σε βραχυπρό!εσμη, αλλά κυρίως σεμακροπρό!εσμη βάσηΟπως δήλωσε η Κρισ$ίν Λα!κ)ρν$, στο πλαίσιο συνέντευ#ης Τπου, 0η Ελλάδα πρέπει να κλείσειάμεσα τη συμφωνία ολοκλ'ρωση% τη% αξιολγηση% του προγράμματο% στ'ριξη%, λέ"ονταςχαρακτηριστικά πως το τελευταίο πρά"μα που χρειά%εται η χ$ρα είναι η 5κα!υστέρηση6

  &αράλληλα, μετέ'ερε την επι'υλακτικότητα του OΝΤ ως προς την επίτευ#η του στόχου "ια τοπρ3$&!ενές πλεόνασμα βραχυπρό!εσμα, εν$ σε μακρ&πρόOεσμ& &ρί*&ν$α ο στόχος, όπως είπε,!εωρείται από το Ταμείο «μη ρεαλιστι!ός ,###- απλ& δεν πρό!ειται να συμ(εί"#«. μορφή της συμμετοχής μας μπορεί να μετα(ληθεί$ αν&λογα με τις δεσμεύσεις της +λλ&δας!αι την αν&λη/η υποχρε'σεων από μέρους των +υρωπαίων εταίρων$ όμως δεν θααποχωρήσουμε", τόνισε, σχετικά με τον υπό συ%ήτηση ρόλο που !α αναλάβει ο ιμπεριαλιστικόςορ"ανισμός&αράλληλα, στο πλαίσιο ενός συμ%ι%ασμ&" με $( !ερμανικ5 κυ%έρν(σ(; το OΝΤ αποσρει από τοτραπέ%ι το ενδεχόμενο δια"ρα'ής στο ελληνικό κρατικό χρέος +μ'ωνα με την ος των επιτοκίων +ε κά!επερίπτωση, ανέ'ερε, απαιτονται =ρεαλισ$ικές πρ&σε!!ίσεις>, με ά#ονα τις με$αρρυOμίσεις  και την=ελ)ρυνσ(> $&υ κρα$ικ&" Nρέ&υς +μ'ωνα με την ίδια, 0η Ελλάδα χρειά-εται σταθερτητα,

   ιωσιμτητα και εθνικ' κυριαρχία, εν$ ανέ'ερε πως "ι( αυτό !α πρέπει να "ίνουν ρεαλιστικέςυπο!έσεις "ια τα μακροοικονομικά με"έ!η και "ια το είδος των μέτρωνΑκόμη, η επικε'αλής του OΝΤ ε#έ'ρασε την ελπίδα ότι ο 5"άμος6 της :ρετανίας με την 22 δεν !αδιαλυ!εί Η σημασία τη% διατ'ρηση% τη% εντητα% τη% Ευρώπη% είναι κάτι που έχει υποτιμηθεί, σημείωσε, λέ"οντας ότι η >ή'ος υπέρ της αποχ$ρησης από την 22 ενδέχεται να προκαλέσειεκτεταμένη αβεβαιότηταΑνησυχίες "ια την καπιταλιστική ανάκαμ>η από τον +2:2νστάσεις "ρω από την προτεινόμενη α#ηση της 'ορολο"ίας, τόσο στα διανεμόμενα μερίσμα$α επί$3ν επιNειρ(μα$ικ:ν κερδ:ν; όσο και στο ?Π', προβάλλει "ια μια ακόμη 'ορά η πλευρά του ΣΕMΟπως επισημαίνει στο 5εβδομαδιαίο δελτίο6 του, 0ενώ οι δαπ&νες του Δημοσίου παραμένουν στοαπυρό(λητο$ η κυέρνηση επιαρ+νει για πολλοστ' φορά με υQηλτερου% φρου% του% συνεπεί%φορολογουμένου% και τι% επιχειρ'σει% που διανέμουν ακμα μέρισμα. 2ίναι 'ανερό ότι οι

  βιομήχανοι 5δείχνουν6 προς την πλευρά της ακόμα με"αλτερης περικοπής όσων κρατικ$ν δαπαν$νέχουν απομείνει "ια την κάλυ>η λα4κ$ν ανα"κ$ν+ε προη"ομενη παρέμβαση σχετικά με τη 'ορολό"ηση των διανεμόμενων μερισμάτων, ο +2: τόνι%ε90$ι ξένοι που ενδιαφέρονται να επενδ+σουν στη χώρα μα% μέσω συμπράξεων με Ελληνε%, ε+λογαεπιθυμο+ν και οι Ελληνε% συνέταιροι να συνεισφέρουν κεφάλαιο. Gώ%, μω%, μπορο+ν να επενδ+σουν με ίσου% ρου%, όταν ένας επιπλέον φόροςPσ#σ# σ$α μερίσμα$αQεπι(αρύνει$ στην πρ&ξη$ μόνοτον +λληνα μέτοχο$ ειδικά ταν το εγχώριο κεφάλαιο λων των μεγεθών έχει 'δη πληγείπολλαπλάY...Ταυτόχρονα, οι ε"χ$ριοι βιομήχανοι βλέπουν το ενδεχόμενο ακόμη με"αλτερης κατρακλας του Α2&,τονί%οντας χαρακτηριστικά ότι 0το αποτέλεσμα, εαίω%, θα είναι καταστροφικ, καθώ% το διαθέσιμοεισδημα και τα κίνητρα για εργασία  Fσσ προσλή>εις από την ερ"οδοσίαH και παραγωγικτητα θακαταρρε+σουν, οδηγ'ντας την οι!ονομία ε! νέου σε ύφεση !αι υποσ!&πτοντας την επίτευξη τωνστόχων του μνημονίου"#

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  8/53

  Την ίδια $ρα, βά%ουν ως %ήτημα άμεσης προτεραιότητας τη διαNείρισ( $3ν =κόκκιν3ν> δανεί3ν καιεπισημαίνουν9 0Η επαναφορά στην κανονικτητα προZποθέτει την σο το δυνατν ταχ+τερη ρ+θμισητων προληματικών δανείων, με ενίσχυση του πτωχευτικο+ δικαίου και του πλαισίου πλειστηριασμώνκαι μεταίαση% των απαιτ'σεων των τραπε-ών σε εταιρείε% εξειδικευμένε% σε ρευστοποι'σει%,αναδιαρθρώσει% και αναχρηματοδοτ'σει% υπερχρεωμένων επιχειρ'σεων.Αντα"ωνισμοί "ρω από την 5τραπε%ική ένωση6Την ίδια $ρα, $( N&ρ5!(σ( πισ$3$ικ5ς !ραμμ5ς από $&ν Ευρ3πα4κό (Nανισμό Σ$αOερό$($αςPRSTQ σ$& νέ& Ενιαί& Ταμεί& Εξυ!ίανσ(ς $3ν ευρ3πα4κ:ν $ραπε*:ν PSUBQ; :σ$ε να έNει επαρκ5κε)λαια !ια να αν$ιμε$3πίσει ενδεNόμεν( νέα $ραπε*ικ5 κρίσ(; %ητον οι κυβερνήσεις της6αλλίας και της Ι$αλίας; σμ'ωνα με επίσημο έ""ρα'ο που επικαλείται το πρακτορείο 5.όιτερς60*ία πιστωτικ' γραμμ' απ τον =B[ στο B\] είναι η απλο+στερη και συνεπέστερη επιλογ',ανα'έρει το "αλλο4ταλικό έ""ρα'ο&ρόκειται "ια τις αντι!έσεις που αναπτσσονται σχετικά με τους τρόπους χρηματοδότησης του ταμείουδιάσωσης των ευρωπα4κ$ν τραπε%$ν Αντί!ετη στο ενδεχόμενο χρηματοδότησης με κρατικά κε'άλαιαείναι η 6ερμανία; σε αντί!εση δηλαδή με την παραπάνω πρόταση Γαλλίας και /ταλίας+μ'ωνα με την υπάρχουσα ρ!μιση, η χρηματοδότηση του ταμείου διασ$σεων !α "ίνεται τμηματικάσε βά!ος χρόνου Fμέχρι το CDC8H με κε'άλαια που !α εισ'έρουν οι τραπε%ικοί όμιλοι

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  9/53

  11 L "ια εισοδήματα από KDDDA έως και 8DDDD ευρ$11 +,L "ια εισοδήματα πάνω από 8DDDD ευρ$+ε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση της 'οροα'αίμα#ης, "ια παράδει"μα, σε εισοδήματα ADDDD ευρ$'τάνει στα ADD ευρ$, όπως και σε εισοδήματα >ους ANDDD ευρ$ +ε κά!ε περίπτωση, μισ!ωτοί καισυντα#ιοχοι !α νι$σουν τις μει$σεις στην τσέπη τους από τους επόμενους μήνες, μέσω τηςαυ#ημένης παρακράτησης 'όρου από τα λο"ιστήρια των επιχειρήσεων και τα ασ'αλιστικά ταμεία τωνσυντα#ιοχων)ισ!ωτοί και συντα#ιοχοι !α έχουν έκπτωση 'όρου μέNρι 2#000 ευρ: Fαπό CADDH, η οποία !αυποχωρεί κατά AD ευρ$ "ια κά!ε επιπλέον ADDD ευρ$ εισοδήματος πάνω από CDDDD, δηλαδή !αισχει και "ια προσωπικά εισοδήματα μέχρι CCDDDD ευρ$, στο πλαίσιο της 5'ορολο"ικήςδικαιοσνης6 και εν$ απο"ει$νεται η 'οροληστεία των λα4κ$ν στρωμάτων+τη 'ορολο"ία εισοδήματος, με βάση την κλίμακα, !α προστί!εται και μόνιμ( ειδικ5 =εισ&ρ)αλλ(λε!!"(ς> "ια όσους έχουν εισοδήματα πάνω από ACDDD ευρ$, με τη συ"κυβέρνηση +-./0Α 1ΑΝ23 να μονιμοποιεί και επισήμως το τάχα 5έκτακτο6 χαράτσι που επέβαλαν οι προκάτοχοί τηςκαι αυτά που δρομολο"ονται#ην ίδια ώρα, η κυέρνηση, μεταξ+ άλλων, δρομολογεί_11 '"ξ(σ( $&υ συν$ελεσ$5 ?Π'; από $& 2L σ$& 2+L; με προσδοκ$μενη α#ηση των κρατικ$ν

  εσόδων >ους μέχρι ,00 εκα$# ευρ:; σε ε$5σια %)σ(, σμ'ωνα με πληρο'ορίες 52ναλλακτικά6 ήσε συνδυασμό με το προη"ομενο, ε#ετά%εται με$)$αξ( $&υ (λεκ$ρικ&" ρε"μα$&ς και $&υ νερ&""δρευσ(ς σ$& συν$ελεσ$5 ?Π' 2L από 1L σ5μερα, μέτρο που !εωρείται 5ασ'αλέστερης6απόδοσης11 Α#ηση του 2ιδικο Jόρου η των εισοδημάτων τους

  2-.W&ΑX

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  10/53

  ; οδη"ία που ενέκρινε το 2υρωκοινοβολιο υποχρε$νει τις αεροπορικές εταιρείες να παραδίδουν στιςε!νικές αρχές τα στοιχεία των επιβατ$ν "ια όλες τις πτήσεις και ε"κρί!ηκε με +/1 V5&υς υπέρ; 1.κα$) και . απ&Nές; με την επίκληση των βολικ$ν προσχημάτων περί 5αντιμετ$πισης τηςτρομοκρατίας6 +την πρα"ματικότητα, οι μηχανισμοί που συ"κροτονται είναι ανά πάσα $ρα καιστι"μή έτοιμοι να ενερ"οποιη!ον σε βάρος του ερ"ατικο 1 λα4κο κινήματος που παλεει κατά τουκαπιταλιστικο εκμεταλλευτικο συστήματος και της 220Εγκρίναμε σ'μερα ένα νέο, σημαντικ εργαλείο (...) *ε τη συλλογ', ανταλλαγ' και ανάλυση τωνστοιχείων 4`\ οι μυστικέ% μα% υπηρεσίε% θα μπορο+ν να ανιχνε+ουν +ποπτε% συμπεριφορέ% πουπρέπει να παρακολουθο+νται στενά, δήλωσε ο ειση"ητής του 2υρωκοινοβουλίου, H# WCXYZ[\JΟ Α( αντιπρόεδρος της ωμί6 των ιμπεριαλιστ$ν,πρόσ!εσαν πως 0οι αποτρπαιε% τρομοκρατικέ% επιθέσει% στο Gαρίσι στι% MO !οεμρίου πέρυσι καιστι% aρυξέλλε% στι% KK *αρτίου κατέδειξαν για άλλη μια φορά τι η Ευρώπη πρέπει να κλιμακώσει την

  κοιν' τη% απάντηση στην τρομοκρατία και να λάει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμησ' τη%. Ηοδηγία τη% ΕΕ για τα δεδομένα 4`\ θα συμάλει σημαντικά στην κοιν' μα% δράση.Την ίδια $ρα, οι ισχυρισμοί τους περί ενίσχυσης της ασ'άλειας και ισχυρ$ν διασ'αλίσεων, πουδή!εν παρέχονται "ια την προστασία της ιδιωτικής %ωής και των δεδομένων, δεν αντέχουν σε καμίασοβαρή κριτική Αλλωστε, η παραδοχή τους ότι η χρήση των δεδομένων YZ[ μπορεί να είναι ο μόνοςτρόπος "ια τον εντοπισμό ατόμων 5τα οποία ενδέχεται να έχουν εμπλακεί σε εγκληματικέ%δραστηριτητε% και να συνιστο+ν απειλ' για τη δημσια ασφάλεια, είναι αποκαλυπτική, α'ο ως5απειλή "ια τη δημόσια ασ'άλεια6 μπορεί απ( τη λυκοσυμμαχία να εκλη'!εί, σε τελική ανάλυση,οποιαδήποτε μορ'ή πάλης του τα#ικο ερ"ατικο κινήματος !εωρη!εί ως 5απειλή6 "ια την5ασ'άλεια6 της 5ομαλής λειτουρ"ίας6 του εκμεταλλευτικο συστήματος; οδη"ία της 22 "ια τα δεδομένα YZ[ !α πρέπει, μετά την έ"κρισή της απ( το 2υρωκοινοβολιο, ναε"κρι!εί από το 2υρωπα4κό +υμβολιο, $στε να τε!εί σε ισχ και να ε'αρμοσ!εί από τα κράτη 1 μέλη

  ; τοπο!έτηση του

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  11/53

  Παρέμ%ασ( !ια $& μπαρ)* εκπρόOεσμ3ν $ρ&π&λ&!ι:ν)ε!οδεσεις "ια 5δωράκια6 στο κε'άλαιο

  Οι με!οδεσεις που ακολου!εί η κυβέρνηση, με τη 5βροχή6 εκπρό!εσμων τροπολο"ι$ν τόσουπουρ"$ν, όσο και βουλευτ$ν και σε άσχετα νομοσχέδια, προκειμένου να προσ'έρει από την 5πίσωπόρτα6 τα 5δωράκια6 της στο κε'άλαιο, τέ!ηκαν χτες από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του υχραιμία μου65Ακουσα προσεκτικά την ομιλία του κ &ολάκη, ως λεκτικό ατόπημα !α το έβλεπα6, δήλωσε ηκυβερνητική εκπρόσωπος Ολ!α 6ερ&%ασίλ(, προσ!έτοντας9 5*α χαρακτήρι%α τις κινήσεις αυτέςαπ$λεια >υχραιμίας 2ννοείται ότι πρέπει να είμαστε αυστηροί "ια να διατηρήσουμε σε ένα κόσμιοεπίπεδο την πολιτική αντιπαρά!εση :εβαίως, είναι α"ανακτισμένος με τη συμπερι'ορά μέρους των))2 απέναντί του6

  &Α+Ο< 1 &ΟΤΑ)/Σε κ&ιν5 !ραμμ5

  +υνεχί%ουν =7(μ&κρα$ικ5 Συμπαρ)$αξ(> και Π&$)μι την κοινή "ραμμή στην κριτική τους προς την

  κυβέρνηση, με !έσεις που καμιά σχέση δεν έχουν με την αντιμετ$πιση λα4κ$ν προβλημάτων Για τοκε'άλαιο νοιά%ονται2νδεικτικά, από το Π'ΣΟΚ εκδό!ηκε ανακοίνωση, κατά την οποία9 5/ανένα επικοινωνιακ τέχνασμαδεν μπορεί να συγκαλ+Qει πλέον τα αποτελέσματα τη% MFμηνη% 3σκληρ'% διαπραγμάτευση%3 τη%κυέρνηση% 1bcWd" & "!Εe (...) /αμία ιαχ' πανηγυρισμο+ δεν μπορεί να κρ+Qει το αρ+ λογαριασμπου έρχεται για μισθωτο+%, συνταξιο+χου%, αγρτε% και ελε+θερου% επαγγελματίε% (...) * !# Τσίπραςείναι για μια α!όμα φορ& συνεπής$ δε λερ'νει τα χέρια του με περι!οπές δαπαν'ν γιατί τιςαπεχθ&νεται (...) $ λογαριασμ% που έρχεται, έχει εκδτη τον ένοικο του *εγάρου *αξίμου και fG" KEN :εβαίως και οι περικοπές δαπαν$ν "ίνονται σε τομείς κάλυ>ης λα4κ$ν ανα"κ$ν από το κράτοςΑρα αντί "ια τη 5+κλλα6 προτείνει τη 5=άρυβδη6Την ίδια $ρα, το &οτάμι σημείωνε9 5#ο οικονομικ επιτελείο προτείνει νέα α+ξηση του fG" στο KEN. ηλαδ', πάλι ορι-ντια άδικα μέτρα υπερφορολγηση% επιχειρ'σεων και νοικοκυριών (...) $ιοικονομικοί φωστ'ρε% τη% κυέρνηση% που περιμένουν α+ξηση εσδων, θα εκπλαγο+ν αρνητικά. Gαρά 

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  12/53

  το ακρι φροντιστ'ριο, δεν έμαθαν τι η υπερφορολγηση σκοτώνει την οικονομία. Το μόνο που δενπερν&ει από το μυαλό τους είναι η περι!οπή στην !ρατι!ή σπατ&λη6 +την ίδια ρότα με το &Α+Ο

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  13/53

  επιχειρηματικ$ν ομίλων στην ευρτερη %$νη της Ανατολικής )εσο"είου, ο κοινοβουλευτικόςεκπρόσωπος της ΝO, 8# 7ένδιας, έ"ρα>ε στο ιστολό"ιό του σχετικά με τις συνεχείς, τις τελευταίεςμέρες, παραβιάσεις ελληνικ$ν κυριαρχικ$ν δικαιωμάτων από τουρκικά μαχητικά9 52ίναι προφανέ% τιτο νέο αμυντικ δγμα τη% χώρα%, επί κυέρνηση% 1bcWd" & "!Εe, είναι το... 3μπάτε σκ+λοι αλέστε3g 1'μερα, η Ελλάδα δεν ρίσκεται αντιμέτωπη με παραιάσει% του εθνικο+ εναέριου χώρου, αλλά μεδιαρκεί% υπερπτ'σει% τουρκικών αεροσκαφών. #ην ίδια στιγμ', οι πολυδιαφημισμένε% περιπολίε% του!"#$ στο "ιγαίο διεξάγονται χωρί% να υπάρχει επιχειρησιακ σχέδιο και έχουν υποαθμιστεί σε3δραστηριτητα3, λγω των αντιδράσεων τη% #ουρκία%g6, πρόσ!εσε, καλωσορί%οντας κι αυτός, εκμέρους της ΝO, τη λυκοσυμμαχία στο Αι"αίο ; παρουσία της οποίας, εδ$, σχετί%εται με ευρτερουςενδο4μπεριαλιστικος αντα"ωνισμος, με .ωσία και άλλα κέντρα, "ια τον έλε"χο πλουτοπαρα"ω"ικ$νπη"$ν και διαλων, αντα"ωνισμοί που χ$νεται με τα μπονια η ε"χ$ρια αστική τά#η, επιδι$κονταςκέρδη, εμπλέκοντας το λαό σε σοβαρότατους κινδνουςΤέλος, #εκινά σήμερα το ADο Τακτικό +υνέδριο της Ο88Ε7; στον 2οσμο *εσσαλονίκης Ακολου!εί το+υνέδριο του κόμματος, στις CC1C8B8 στην Α!ήνα

  =.-+; Α-Γ;Πισ$&π&ιεί $( Nρ(σιμό$($) $(ς σ$& σ"σ$(μα)ε παραλήρημα, όπως συνή!ως, προσπά!ησε ο αρχη"ός της =ρυσής Αυτής, Ν )ιχαλολιάκος,μιλ$ντας χτες στην κοινοβουλευτική του ομάδα, να καλ>ει ότι η να%ιστική ορ"άνωση είναι "νήσιοτσιράκι του συστήματος, εν$ παρά τις διά'ορες κορόνες κατά της κυβέρνησης, επί της ουσίαςσυντάχ!ηκε με τη "ραμμή της, όσον α'ορά το OΝΤ2ίναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη 'ορά, σε όλη τη διάρκεια της ομιλίας του, δεν 5έβ"αλε κιχ6 "ια την2υρωπα4κή 2νωση, που μέχρι πρότινος ήταν 5εχ!ρός6, και σημείωσε ότι "ια τη =Α 5είναι λέπρα καιπανοκλα το OΝΤ6 &ρόσ!εσε δε ότι η ορ"άνωσή του 5μάχεται και το νεο'ιλελευ!ερισμό πουευα""ελί%εται η δναμη που προετοιμά%ουν ως εναλλακτική λση "ια την ε#ουσία, του νεο'ιλελε!ερου

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  14/53

  A?88, ορ"αν$νει την η της ΝO, με την οποία εκλέ"εταιM ; περι'ερειάρχης, κ

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  15/53

  Για τέταρτη μέρα στη σειρά συνεχίστηκαν, χτες, οι τουρκικές προκλήσεις στο Αι"αίο, οι υπερπτήσειςπάνω από ελληνικά νησιά, υπό τα βλέμματα, μάλιστα, των δυνάμεων των ;&Α και του ΝΑΤΟ, πουέχουν κλη!εί στην 2λλάδα από τη συ"κυβέρνηση +-./0Α 1 ΑΝ23, δηλαδή της αρμάδας τηςλυκοσυμμαχίας, iZjkC, που αναπτχ!ηκε στο Αι"αίο τάχα "ια το &ροσ'υ"ικό#+υ"κεκριμένα, μετά τις υπερπτήσεις τις προη"ομενες τρεις μέρες πάνω από Λέσ%&; 9ί&; Οιν&"σσες και την παρακείμενη νησίδα Πανα!ι), χτες, σμ'ωνα με ανακοίνωση του Γ22*Α, 0ένα -ε+γο%τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, ]&MV, εισ'λθε στι% MM.OK στο ]@\ "θηνών μεταξ+ ν. eέσου και ν. iίου και πραγματοποίησε τι% ακλουθε% υπερπτ'σει%_ #ην MM.OO, άνωθεν ν. $ινουσσών, στα KK.LLLπδια. #ην MM.EM, άνωθεν ν. Gαναγιά, στα KV.LLL πδια. #ην MM.EV, άνωθεν ν. Gαναγιά, στα KV.LLLπδια. #ην MM.FL, άνωθεν ν. Gαναγιά, στα KF.FLL πδια. #ην MM.FO άνωθεν ν. Gαναγιά στα KV.LLLπδια. #ην MK.Mj άνωθεν ν. $ινουσσών στα OE.LLL πδια. $ ανωτέρω σχηματισμ% εξ'λθε του ]@\ "θηνών στι% MK.KL ορείω% ν. iίου. #α τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκανσ+μφωνα με του% διεθνεί% καννε% και κατά πάγια πρακτικ'6

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  16/53

  +ε NK?CN υπολο"ί%ονται οι πρόσ'υ"ες και μετανάστες που βρίσκονται στην 2λλάδα, σμ'ωνα με ταχτεσινά στοιχεία του +υντονιστικο Ορ"άνου Oιαχείρισης της &ροσ'υ"ικής

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  17/53

  Το περασμένο +άββατο, ? Απρίλη, δικάστηκαν με τη διαδικασία του Αυτο'$ρου από το Τριμελές&λημμελειοδικείο =ίου AD +ροι πρόσ'υ"ες, κατη"ορομενοι όλοι "ια απεί!εια, αντίσταση και έναςαπό αυτος "ια πρόκληση αμοιβαίας διχόνοιας ;ταν νέοι και απελπισμένοι άν!ρωποι, από A? έως KDχρόνων, που κάποιοι από )

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  18/53

  Oικαιολο"εί την κράτηση προσ'"ων η

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  19/53

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  20/53

  +υναυλία αλληλε""ης "ια τους πρόσ'υ"ες και τους μετανάστες ορ"αν$νει η Λα4κ5 Επι$ρ&π5 ?υλ5ς,την

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  21/53

  5τα#ίδι6 τους "ια το +κοπευτήριο της ουμε τίποτα και από κανέναν, πόσο μάλλον από τους δημότες μας που πληρ$νουνκαι #αναπληρ$νουν το λο"αριασμό των αντιλα4κ$ν μέτρων Το πρα"ματικό LκόστοςL αυτής τηςκινητοποίησης δεν το έχουμε ακόμα υπολο"ίσει Ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρ$, που όμως δενεπιβάρυναν τον προQπολο"ισμό του Oήμου ; πορεία α"$να "ια την ανερ"ία στηρίχ!ηκε καιοικονομικά, σε 'ορείς, σε ε!ελοντική δουλειά, σε προσ'ορές απλ$ν αν!ρ$πων

  *έλουμε, λοιπόν, "ια ακόμα μια 'ορά να ευχαριστήσουμε δημόσια όλους όσους στήρι#αν καιβοή!ησαν πολπλευρα στο να πρα"ματοποιη!εί με ασ'άλεια η πορεία 1 διαδήλωση των CCDχιλιομέτρων Τους ερ"α%όμενους στο Oήμο που δολε>αν ακοραστα όλες αυτές τις μέρες Τους"ιατρος που ε!ελοντικά στήρι#αν το ιατρείο μας, "ια τις ανά"κες των διαδηλωτ$ν Το προσωπικό τηςΤροχαίας που 'ρόντισε να πορευτομε με ασ'άλεια Τα σωματεία, τους 'ορείς, όλους όσους κάλυ>αντο κόστος αυτής της κινητοποίησης Τον &ανελλήνιο )ουσικό +λλο"ο και τους καλλιτέχνες πουσυμμετείχαν και κάλυ>αν δωρεάν τη συναυλία στο +ντα"μα; αντιπολίτευση "νωρί%ει, "ιατί συμμετέχει σε όλα τα όρ"ανα διοίκησης του Oήμου, ακριβ$ς τιδαπάνες έ"ιναν και 'υσικά τις έχουν κατα>η'ίσει Απο'ασίστηκαν, παρουσία τους, στο Oημοτικό+υμβολιο, την Οικονομική 2πιτροπή, τις Oιοικήσεις των Ορ"ανισμ$ν και αναρτή!ηκαν στηLOια"ειαL 2#άλλου, οι ελε"κτικοί μηχανισμοί της κυβέρνησης μάς είχαν κάνει "νωστό ε#αρχής πως δεν!α ενέκριναν δαπάνες "ια την πορεία, κα!$ς η κινητοποίηση δεν είναι σμ'ωνη με το πλαίσιο του

  Lητης με"άλης συναυλίας στην πλατεία Γεωρ"ίου, στο #εκίνημα της κινητοποίησης

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  22/53

  ευτοελεημοσνες, κατά'ερε να !έσει στο επίκεντρο το %ήτημα της ανερ"ίας, με μια με"αλει$δηκινητοποίηση που α"καλιάστηκε από το λαό της &άτρας Ας β"άλει τα συμπεράσματά του ο λαός της&άτρας6

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  23/53

  +τις εκλο"ές "ια την ανάδει#η νέας διοίκησης συμμετείχαν C?PK ερ"α%όμενοι, στα ίδια περίπουεπίπεδα με το CDA8 και παρά το "ε"ονός ότι οι εκλο"ές σαμποταρίστηκαν από την &Α+ή'ουςΤο "ε"ονός ε#άλλου ότι ( πρ&σέλευσ( από με!)λ&υς N:ρ&υς δ&υλει)ς ξεπέρασε κ)Oεπρ&(!&"μεν&; αναδεικνει 5την αναγκαιτητα εν% ισχυρο+ κλαδικο+ σωματείου που συντονί-ει τοναγώνα επιχειρησιακών σωματείων, παραρτημάτων και Επιτροπών "γώνα για την υπεράσπιση καιδιε+ρυνση των δικαιωμάτων των εργα-ομένων και των οικογενειών του%6Το +υνδικάτο, κατα"ρά'οντας τα !ετικά αποτελέσματα της πάλης στους χ$ρους δουλειάς μέχρι τ$ρα,σημει$νει μετα# άλλων ότι το τελευταίο διάστημα ορ"αν$!ηκαν στις "ραμμές του χιλιάδες νέοι καινέες, από μικρά και με"άλα επισιτιστικά καταστήματα, κόντρα στην ηττοπά!εια και την αδια'ορία πουσπέρνει η κυβέρνηση και τα συνδικαλιστικά της στηρί"ματαΤο "ε"ονός ότι α>ή'ησαν στις περισσότερες περιπτ$σεις την ερ"οδοτική τρομοκρατία 5προκειμένουνα μην εγγραφο+ν στο 1υνδικάτο, να μη συμμετέχουν στι% αρχαιρεσίε% του, αναδει!νύει πως οταξι!ός προσανατολισμός της συνδι!αλιστι!ής μας οργ&νωσης$ η δουλει& στους νέουςεργαόμενους !αι στις σχολές του !λ&δου φέρνει αποτελέσματα στη δύσ!ολη !αι γεμ&τηεμπόδια πορεία για την ανασύνταξη του εργατι!ού !ινήματος.Ταυτόχρονα, η με"άλη συμμετοχή στις εκλο"ές αποτελεί 0κι ένα ισχυρ ράπισμα στον κυερνητικ και

  εργοδοτικ συνδικαλισμ6 που 0μην μπορώντα% να ανατρέQει την ταξικ' γραμμ' του 1υνδικάτου,καλο+σε σε αποχ' απ τι% εκλογέ% προετοιμά-οντα% παράλληλα σωματείο & παραμάγα-ο των μεγαλοξενοδχων. $ι περιπτώσει% που προσπάθησαν τα εργοδοτικά συνδικαλιστικά στελέχη ναεμποδίσουν τη διεξαγωγ' των αρχαιρεσιών ' τη συμμετοχ' των εργα-ομένων σε αυτέ%, με τησυμολ' τη% εργοδοσία%, πω% στο ξενοδοχείο 3l6C5;< 4D:m:3, στο 3/α-ίνο τη% Gάρνηθα%3, στον3"στέρα3 τη% aουλιαγμένη%, στο ξενοδοχείο 3#ιτάνια3 και αλλο+, είναι χαρακτηριστικέ% τη%προσπάθειά% του% να πλ'ξουν την οργάνωση και εντητα του κλάδου.$ι εργα-μενοι στη συντριπτικ' του% πλειοQηφία του% απομνωσαν, υπερασπί-οντα% το 1υνδικάτο,την ταξικ' του πορεία και δράση. $ι ελάχιστοι που λ+γισαν στι% απειλέ% (...) και οι ακμη λιγτεροι πουπίστεQαν στι% συκοφαντίε% (...) σ+ντομα θα συνταχτο+ν με την πλειοQηφία του κλάδου, αφο+ η λ+ση ρίσκεται στην εντητα και την αλληλεγγ+η, στον αγώνα για την ικανοποίηση των σ+γχρονων αναγκών μα%6

  Σελίδα 11 - ΚΟ'ΤΙΚΗ ceΗ Κ'Ι [email protected]'ΣΗ PΤΕΤ@'ΣΕΛΙ7ΟQ >το σημερινό Aσέλιδο «6ομματι!ή Bωή !αι Δρ&ση" μπορείτε να δια(&σετε τα εξής711 εσσ(νίαa &είρα από την παρέμβαση της

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  24/53

  Από την προσπά!εια αυτή β"αίνουν ορισμένα συμπεράσματα "ια τον τρόπο που πρέπει ναδουλεουμε, έτσι $στε να κερδί%ονται με την πολιτική του εις, πρέπει πρ$τα απ( όλα να ανα'έρεται σε ερ"α%όμενους από τουςχ$ρους που έχουν προτεραιότητα&λοσια είναι η εμπειρία που απέκτησε η Ορ"άνωση από τη δραστηριότητα που αναπτ#αμε πέρυσι,με α'ορμή την εκδήλωση της ης τέτοιου προσανατολισμο στη δουλειά μας,όπως 'άνηκε πχ με το ότι μόνο πρόσ'ατα 5ανακαλ>αμε6 πως στα!εροί >η'ο'όροι του η, με ερ"α%όμενους από χ$ρο πουαπειλονταν με ομαδική απόλυση, εν$ υπήρχε με"άλη διά!εση να α"ωνιστον "ια να κρατήσουν τηδουλειά τους, όταν τέ!ηκε από στέλεχος του

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  25/53

  Αλλο παράδει"μα9 +ε πρόσ'ατη απερ"ία σε με"άλο χ$ρο δουλειάς, ερ"α%όμενος που είχε μπειμπροστά "ια να περι'ρουρη!εί η απερ"ία στο χ$ρο του, εκείνη τη μέρα τον απασχόλησε αν και ηδιπλανή αντα"ωνιστική επιχείρηση είναι κλειστή)ε βάση όλα αυτά, 'αίνεται ότι όλη αυτήν την περίοδο ήρ!αμε και ερχόμαστε σε επα'ή μεερ"α%όμενους, που συμ'ωνον μα%ί μας ότι πρέπει να μην περάσει το Ασ'αλιστικό, εναντι$νονται στααντιλα4κά μέτρα της κυβέρνησης, ακόμα και στην 22 και τους υπόλοιπους ιμπεριαλιστικοςορ"ανισμος, όμως βλέπουν τη λση των προβλημάτων τους εντός των τειχ$ν του καπιταλισμο,ταυτί%ονται με τους στόχους της αστικής τά#ης "ια αντα"ωνιστικότητα, επενδσεις και με τις αυταπάτεςπου προσπα!ον να σπείρουν αστικά και οπορτουνιστικά κόμματα "ια έναν πιο αν!ρ$πινοκαπιταλισμόΑυτά τα %ητήματα δένονται άρρηκτα με την ανασντα#η του ερ"ατικο κινήματος και την κομματικήοικοδόμηση σε αυτος τους χ$ρους και εκεί είναι που πρέπει να "ίνουμε ακόμη καλτεροι και στην ή'ιση =ρειά%εται ναα#ιοποιη!εί το διάστημα μέχρι την απερ"ία "ια την εντατική προετοιμασία της από σωματεία καισυνδικάτα ερ"α%ομένων, των επα""ελματι$ν, της α"ροτιάς, με πολμορ'ες κινητοποιήσεις που !αενισχουν τις α"ωνιστικές δια!έσεις και !α 'τιάχνουν απερ"ιακό κλίμα στους χ$ρους δουλειάς Ναπαλέ>ουν οι ερ"α%όμενοι με απο'ασιστικότητα, "ια να μην περάσει το νέο Ασ'αλιστικό που είναιτα'όπλακα "ια την

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  26/53

  Το

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  27/53

  • +τις AA πμ ισ$&ρικός περίπα$&ς; στα βήματα των ερ"ατ$ν του )άη του (KE• +τις E μμ, στην αί!ουσα πολλαπλ$ν χρήσεων του Oήμου *εσσαλονίκης, εκδ5λ3σ( -

  (μερίδα με !έμα =. αν&πτυξη του εργατι!ού !ινήματος στη Fεσσαλονί!η !αι τηνευρύτερη περιοχή τη δε!αετία του DE1# ;είρα !αι διδ&γματα για το σήμερα# 6ριτήρια !αιπρο)ποθέσεις για την ανασύνταξη του εργατι!ού !ινήματος"#

  *α μιλήσουν911 6ι:ρ!&ς Λε&ν$ι)δ(ς, ιστορικός9 5; πορεία του ερ"ατικο κινήματος στη *εσσαλονίκη και τηνευρτερη περιοχή611 Σ3$5ρ(ς cαριανόπ&υλ&ς, μέλος της 2& #Την ορχήστρα !α διευ!νει ο # 'νδρ&υλιδ)κ(ς# *α ερμηνεσει η # ?αραν$&"ρ(#

  Σελίδα 1 - ΚΟ'ΤΙΚΗ ceΗ Κ'Ι [email protected]'ΣΗ PΤΕΤ@'ΣΕΛΙ7ΟQ

  Περι&δεία σ$&ν πρ&συ!ικό κα$αυλισμό $&υ Σκαραμα!κ)Από κλιμάκιο του

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  28/53

  πλεμο για να σώσουμε τα παιδιά μα%. "ν η προοπτικ' είναι να μείνουμε για πολ+ καιρ εδώ, χρειά-εται φροντίδα για την εκπαίδευσ' του%, ανα'έρει μια μάνα από τη +υρία με το μωρό στηνα"καλιά 0nέλουμε να φ+γουμε, να πάρουμε επίσημα χαρτιά για να φτάσουμε εκεί που έχουμεοικογένεια, για εκεί που ξεκιν'σαμε, συμπληρ$νει συμπατρι$τισσα της πρ$τηςΟ 9ρ# Κα$σ:$(ς; σε δήλωσή του μετά την περιοδεία σημείωσε90Επισκεφθ'καμε το χώρο στο 1καραμαγκά για να δο+με τι% συνθ'κε% που υπάρχουν και συ-ητ'σαμε με πρσφυγε%. #α πράγματα είναι δ+σκολα σον αφορά την οργάνωση τη% διαμον'% του% και στο θέμα τη% σίτιση% και στο θέμα τη% υγεία%. eείπουν ουσιαστικά πράγματα, που τα καταγράQαμε και θα πιέσουμε σο μπορο+με παραπάνω τηνκυέρνηση για να τα αντιμετωπίσει άμεσα, γιατί είναι πολ+ σημαντικά, αφορο+ν την υγεία, ιδιαίτερατων παιδιών. nα πρέπει η κυέρνηση να διαθέσει και γιατρο+% και φάρμακα. !α αντιμετωπίσει επίση%το θέμα τη% διερμηνεία% για να συνεννοο+νται οι γιατροί με του% ασθενεί%, αλλά και γενικτερα για τι%ανάγκε% των προσφ+γων.o% /μμα θα φέρουμε αυτά τα -ητ'ματα στη aουλ', ώστε να πιέσουμε ακμα πιο αποτελεσματικά τηνκυέρνηση.

  6ια $ις διεOνείς εξελίξεις; $& Πρ&συ!ικό και $ις Oέσεις $&υ ΚΚΕ2κδήλωση της ΤΟ Oικαιοσνης της

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  29/53

  'π&μ&ν:σ$ε $&υς ασίσ$ες από $ις !ει$&νιέςi

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  30/53

  πρα"ματοποιη!εί και κατά!εση στε'άνου +τις AA πμ !α πρα"ματοποιη!εί η εκδήλωση στην πλατεία&έντε ;ρ$ων, &απαδιαμαντοπολου και 7ενίας F5Αλε#6H11 2κδήλωση μνήμης και τιμής στα σ$ελέN( $&υ ακεδ&νικ&" 6ραεί&υ που δολο'ονή!ηκαν απότους συνερ"άτες των Γερμαν$ν κατακτητ$ν τον Απρίλη του A?8K, διορ"αν$νει η ΤΕ Κ&*)ν(ς $&υΚΚΕ; την Κυριακ5 1j+; στις AAKD πμ, στη cαρκαδόπε$ρα# *α μιλήσει ο Κ:σ$ας 9α$*(δαμιανός; μέλος του Γρα'είου της 2& Oυτικής )ακεδονίας του

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  31/53

  • Τ( νέα π&ρεία πείνας πρ&ς $(ν Ελασσόνα $& 1.2; που ορ"αν$νεται με πρωτοβουλία του

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  32/53

  Την ίδια 'ρα που η !υ(έρνηση προσπαθεί να αποσπ&σει συναίνεση στα αντιλαJ!& νομοσχέδιαγια το 5σφαλιστι!ό !αι το Kορολογι!ό$ προπαγανδίοντας ότι η /ήφισή τους θα σημ&νει τοξεμπλο!&ρισμα της «αξιολόγησης" !αι θα στηρίξει το στόχο της !απιταλιστι!ής αν&!αμ/ης$

   χιλι&δες εργαόμενοι ουν τον εφι&λτη που διαμορφ'νει στους τόπους δουλει&ς η πολιτι!ήυπηρέτησης του !εφαλαίου από τη σημερινή !αι τις προηγούμενες !υ(ερνήσεις#

   5λλ& ουν επίσης !αι τις συνέπειες από το !υνήγι του μεγαλύτερου !έρδους$ τηςανταγωνιστι!ότητας των επιχειρηματι!'ν ομίλων$ που είναι η (&ση του !απιταλιστι!ού τρόπουπαραγωγής# +!εί οφείλεται το !λείσιμο μιας α!όμα επιχείρησης$ της «.λε!τρονι!ής"$ η οποίααφήνει &νεργους AL1 εργαόμενους !αι !ανείς δεν ξέρει αν !αι πότε θα π&ρουν τις αποημι'σεις!αι το επίδομα ανεργίας#Fύματα της ίδιας αντιλαJ!ής πολιτι!ής είναι όμως !αι οι εργαόμενοι στα ;ρα!τορεία Τύπου$που (ρίσ!ονται στη δίνη περι!οπ'ν στους μισθούς# *πως !αι χιλι&δες α!όμα εργαόμενοι$ που

   χτυπιούνται από την απληρωσι&$ τις απολύσεις$ την εργασια!ή ανασφ&λεια$ την α(ε(αιότητα#;&νω σD αυτ& τα οξυμένα προ(λήματα !αι με !αθοριστι!ή παρέμ(αση των ταξι!'ν δυν&μεων σε!&θε !λ&δο$ ξεσπούν αυτή την περίοδο !ινητοποιήσεις !αι διε!δι!ητι!οί αγ'νες#Τα ταξι!& σωματεία πρωτοστατούν για να π&ρουν αυτοί οι αγ'νες χαρα!τηριστι!& ολομέτωπηςσύγ!ρουσης με την εργοδοσία$ την !υ(έρνηση !αι τα !όμματ& της$ να ενιαιοποιηθούν οι

  διε!δι!ήσεις !αι τα αιτήματα$ να π&ρουν ενεργ& μέρος οι εργαόμενοι στις αποφ&σεις !αι στοσχεδιασμό των !ινητοποιήσεων# 5υτή είναι μια σο(αρή δουλει& υποδομής$ με το (λέμμα στραμμένο στην οργ&νωση της A4ωρηςγενι!ής απεργίας$ όπου με αιχμή το 5σφαλιστι!ό !αι το Kορολογι!ό$ οι εργαόμενοι !αι τα &λλα

   λαJ!& στρ'ματα !αλούνται να απεργήσουν$ να διε!δι!ήσουν !αι να διαδηλ'σουν με το ;5C+$για όλα τα παλι& !αι νέα (&ρη που τους προσθέτουν στην πλ&τη$ προ!ειμένου να ανα!&μ/ει το!εφ&λαιο με τις δι!ές τους θυσίες#Τις επόμενες μέρες !αι παρ& την προσπ&θεια της !υ(έρνησης να αξιοποιήσει !αι το ;&σχα γιανα ε!τον'σει αντιδρ&σεις$ οι πρωτο(ουλίες για την προπαγ&νδιση !αι την οργ&νωση τηςαπεργίας θα πυ!ν'σουν$ με στόχο να μπουν εμπόδια στην /ήφιση των αντιλαJ!'ννομοσχεδίων$ να π&ρει απ&ντηση η !οροJδία της !υ(έρνησης ότι νομοθετεί «δί!αια" μέτρα γιατο λαό$ να γίνουν (ήματα στην παραπέρα αν&πτυξη !αι !λιμ&!ωση των αγ'νων#

   >τις επόμενες σελίδες$ ο «

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  33/53

  Για την προετοιμασία της 8Iωρης απερ"ίας προ"ραμματί%ονται τις επόμενες μέρες οι ε#ής συνελε"σειςκαι συσκέVειςa

  • +ε σσκε>η καλεί η Λα4κ5 Επι$ρ&π5 'ι!)λε3 F&Α)2, &Α+2:2, ΟΓ2, )Α+H σήμερα, στις Pμμ, στο παράρτημα του +υνδικάτου Οικοδόμων F2λλης και ΑδριανουπόλεωςH

  • +ε συνάντηση "ια συ%ήτηση 1 ενημέρωση καλεί το Ερ!α$ικό Κέν$ρ& '!ρινί&υ, σήμερα, στα

  "ρα'εία του, στις P μμ, τα Oιοικητικά +υμβολια των 'οιτητικ$ν τμημάτων του&ανεπιστημίου Α"ρινίου• +σκε>η ορ"αν$νει το Παρ)ρ$(μα Περισ$ερί&υ $&υ Συλλό!&υ Εμπ&ρ&bπαλλ5λ3ν

  'O5νας, την

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  34/53

  "ια όλους, με πλήρη ερ"ασιακά και ασ'αλιστικά δικαι$ματα +υμμετείχαν, επίσης, ερ"α%όμενοι πουαπασχολονται στα νοσοκομεία μέσω των προ"ραμμάτων 5κοινω'ελος ερ"ασίας6 πεντάμηνηςδιάρκειαςΤην πρωτοβουλία της κινητοποίησης είχε το Σ3μα$εί& Ερ!α*&μέν3ν σ$&ν =Ευα!!ελισμό> και στοκάλεσμά του ανταποκρί!ηκαν τα σωματεία των νοσοκομείων ='$$ικόν>; ='!ι&ς Σ)%%ας> και Κ'Τ#Το νομο!ετικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα, με τη συμβολή και της κυβέρνησης +-./0Α 1 ΑΝ23,οδη"εί τους ερ"α%όμενους στα συνερ"εία κα!αριότητας από την αυ!αιρεσία και τρομοκρατία τωνερ"ολάβων στο αίσχος των ατομικ$ν συμβάσεων +υ"κεκριμένα, με πρόσ'ατη ε"κκλιο, το υπουρ"είο-"είας έκανε "νωστό πως κά!ε 'ορέας -"είας μπορεί να απασχολεί απευ!είας τον κά!ε ερ"α%όμενοστην κα!αριότητα, αντί μέσω ερ"ολάβουΟμως, ο ερ"α%όμενος !α υπο"ρά'ει ατομική σμβαση μίσ!ωσης έρ"ου, !α αντιμετωπί%εται ωςερ"ολάβος, χωρίς :Α2, χωρίς άδειες, επιδόματα =ριστου"έννων και &άσχα κά Από την άλλη, οιερ"α%όμενοι μέσω ερ"ολάβου 5απολαμβάνουν6 τους πολ μικρος μισ!ος, την ερ"οδοτικήαυ!αιρεσία, τη μη καταβολή δεδουλευμένων κάOηλαδή, η κυβέρνηση +-./0Α 1 ΑΝ23, που εμ'ανί%εται ως δή!εν 5πολέμιος6 των ερ"ολαβι$ν, στηνπρα"ματικότητα καλεί τους ερ"α%όμενους να διαλέ#ουν ανάμεσα στη +κλλα και τη =άρυβδη, αντί ναπροσλάβει με πλήρη δικαι$ματα αυτος τους ερ"α%όμενους και να τους εντά#ει στο μόνιμο προσωπικό

  )ετά την κα!αριότητα, σειρά "ια τέτοιου είδους ατομικές συμβάσεις μίσ!ωσης έρ"ου !α έχουν η'λα#η και έπεται συνέχεια, προκειμένου να υπηρετη!εί ο κεντρικός κυβερνητικός στόχος που είναι ηδιερυνση των ελαστικ$ν πάμ'!ηνων ερ"α%ομένων σε όλο το Oημόσιο+το πλαίσιο της κινητοποίησης, έ"ινε συνάντηση εκπροσ$πων των σωματείων και των ερ"α%ομένωνστους ερ"ολάβους με τον αναπληρωτή υπουρ"ό -"είας, Π# Π&λ)κ(; που κι αυτός, όπως πριν λί"εςμέρες η αντιπρόεδρος της :ουλής, δήλωσε ότι 0η κυέρνηση αγαπάει του% εργα-μενου%, αλλά τοσημερινό κα!εστ$ς Fαπασχόληση μέσω ερ"ολάβων ή και με ατομικές συμβάσεις μίσ!ωσης έρ"ουH !ασυνεχίσει να ισχει τουλάχιστον μέχρι το CDAP Από εκεί και πέρα, αν έρ!ει η FκαπιταλιστικήHανάπτυ#η, τότε μπορεί να "ίνει κάτι άλλο, σμ'ωνα με την κυβέρνηση

  Πανελλαδικ5 απερ!ία έκαναν N$ες $α $αξί&ανελλαδική απερ"ία, με ασ'αλιστικά και 'ορολο"ικά αιτήματα, πρα"ματοποίησαν χτες οι τα#ιτ%ήδες+το πλαίσιο της κινητοποίησής τους, προχ$ρησαν το πρωί σε συμβολικό αποκλεισμό του υπουρ"είουΟικονομικ$ν, όπου ήταν προ"ραμματισμένη η απερ"ιακή τους συ"κέντρωση +την κινητοποίησησυμμετείχαν μα%ικά οι Επι$ρ&πές '!:να Ταξί $(ς Π'ΣΕMΕ, οι οποίες νωρίτερα έκανανπροσυ"κέντρωση στην πλατεία

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  35/53

  !έσεων ερ"ασίας αν οικατα""ελτικές 5κορ$νες6 "ια τις απροειδοποίητες και αι'νιδιαστικές κινήσεις της επιχείρησης, "ια το"ε"ονός ότι δεν τηρή!ηκαν οι 5κανόνες διαβολευσης6 +το τέλος, ενημέρωσαν τους ερ"α%όμενους πωςο ερ"οδότης 5δεσμε+τηκε να οριστεί συνάντηση την ερχμενη δομάδα 6 με !έμα σχέδιοαναδιορ"άνωσης και επαναλειτουρ"ίας της επιχείρησης Ομως, ο ερ"οδότης, που ε#ασ'άλισε με τηβολα του αστικο δικαστηρίου την έντα#ή του στον &τωχευτικό

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  36/53

  6ενικ5 Συνέλευσ( $(ν Κυριακ5+τις E μμ, στο 2

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  37/53

  ΟΑ2O και να λαμβάνουν το πενιχρό επίδομα ανερ"ίας που δικαιονται 2πιπλέον, απαι$&"ν να $&υςκα$α%λ(O&"ν &ι απ&*(μι:σεις $&υς και να εξασαλισ$εί ( ασαλισ$ικ5 $&υς κ)λυV(#Τα αιτήματα αυτά διεκδίκησαν χτες, τόσο από εκπροσ$πους της εταιρείας, όσο και από την πολιτικήη"εσία του υπουρ"είου 2ρ"ασίας +το πλευρό τους βρέ!ηκε ο Σ"λλ&!&ς Εμπ&ρ&bπαλλ5λ3ν'O5νας; κα!$ς και &ι συνδικαλισ$ές $&υ Π'Ε από $(ν Ομ&σπ&νδία Ιδι3$ικ:ν ]παλλ5λ3ν και$& ΕΚ 'O5νας#5&ρο"ράμματα6 υπόσχεται το υπουρ"είο=τες το πρωί, οι ερ"α%όμενοι συ"κεντρ$!ηκαν, με πρωτοβουλία της Επι$ρ&π5ς '!:να, πουπρόσ'ατα συ"κροτή!ηκε, έ#ω από το κεντρικό κατάστημα στο &εριστέρι, όπου στε"ά%ονταν και"ρα'εία της διοίκησης Wστόσο, όλοι όσοι ήταν παρόντες δήλωσαν 5αναρμόδιοι6 να συναντη!ονμα%ί τους και να δ$σουν απαντήσεις; κινητοποίηση συνεχίστηκε στο υπουρ"είο 2ρ"ασίας, όπου είχε οριστεί τριμερής συνάντηση, στηνοποία η ερ"οδοσία δεν προσήλ!ε, όπως ήταν αναμενόμενο μετά την πτ$χευσή της Α#ί%ει, ωστόσο, νασημειω!εί ότι δεν είχε εμ'ανιστεί οτε σε προη"ομενη τριμερή, την περασμένη Oευτέρα Οιερ"α%όμενοι συναντή!ηκαν με τον υπουρ"ό 2ρ"ασίας, 6# Κα$ρ&"!καλ&; και το "ενικό "ραμματέα, 'ν#8εελ&"δ(#; 5υποστήρι#η6 του υπουρ"είου ε#αντλή!ηκε σε υποσχέσεις "ια έντα#ή τους σε προ"ράμματα, όπως

  αυτά που υλοποιονται με πόρους του Ταμείου &α"κοσμιοποίησης Πρόκει$αι !ια πρ&!ρ)μμα$ακα$)ρ$ισ(ς και απασNόλ(σ(ς με (μερ&μ(νία λ5ξ(ς; απ&δ&Nές VίN&υλα και αν"παρκ$αασαλισ$ικ) και ερ!ασιακ) δικαι:μα$α; 5δ( !ν3σ$) σε ανέρ!&υς και απ&λυμέν&υς $&υ κλ)δ&υ;καO:ς σε αυ$) έN&υν εν$αNOεί &ι )νερ!&ι από $ις επιNειρ5σεις =S\XCkJX> και =?3κ)ς>#Τους δείχνουν τη δικαστική οδόΟσον α'ορά στις απο%ημι$σεις, το υπουρ"είο έδει#ε τη δικασ$ικ5 &δό; δια'ημί%οντας, παράλληλα, τοαντιασ'αλιστικό νομοσχέδιο που έχει έτοιμο η κυβέρνηση στο συρτάρι 5$ι εργα-μενοι πρέπει νααναλάουν πρωτοουλίε% και να ασκ'σουν ένδικα μέσα για την αξιοποίηση νομοθετικώνπρωτοουλιών τη% κυέρνηση% που διασφαλί-ουν τι% απαιτ'σει% του% ιδίω% δε τι% απο-ημιώσει% 6,είναι οι συστάσεις του υπουρ"είου προς τους ερ"α%όμενους της 5;λεκτρονικής6, όπως αποτυπ$νονταιστο Oελτίο Τπου που εκδό!ηκε μετά τη συνάντηση&ιο αναλυτικά, όπως ε#ή"ησε ο "" στη συνάντηση, στο επικείμενο νομοσχέδιο !α υπάρχει άρ!ρο με

  βάση το οποίο οι μέτοχοι Ανωνμων 2ταιρει$ν που πτωχεουν ή κλείνουν τις επιχειρήσεις τους, !αείναι υπόλο"οι "ια τυχόν δικαστικά βεβαιωμένες ο'ειλές και με την προσωπική τους περιουσία Α#ί%ει,ωστόσο, να σημειω!εί ότι δικη"όρος που ήταν παρ$ν στην ίδια συνάντηση, συνέστησε στουςερ"α%όμενους 5να #εχάσουν6 τις απο%ημι$σεις και να διεκδικήσουν 1 δικαστικά πάντα 1 αυτό πουπροβλέπεται από το νόμο, δηλαδή το [email protected] από ό,τι πλειστηριαστείΑμέσως μετά το υπουρ"είο, οι ερ"α%όμενοι προχ$ρησαν σε μα%ική παρέμβαση στην αί!ουσα του2:2Α, όπου ο πρόεδρος της 5;λεκτρονικής6, Ι# Σ$ρ&"$σ(ς; παραχωροσε εκείνη την $ρα συνέντευ#ηΤπου =ωρίς να δεσμευ!εί "ια τίποτα, ο ερ"οδότης αποχ$ρησε από την αί!ουσα+τη *εσσαλονίκη+υ"κέντρωση των ερ"α%ομένων στα καταστήματα της 5;λεκτρονικής6 που έκλεισαν, έ"ινε χτες και στη

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  38/53

  πλημμρες που σημει$!ηκαν χτες συνεπεία καταρρακτ$δους βροχής, πνί"ηκε τουλάχιστον ένα άτομοκαι προκλή!ηκαν καταστρο'ές σε δεκάδες σπίτια, αυτοκίνητα και %$α6ΙΟ9'8ΕΣΠΟ]@6Κ#-- Νοτιοα'ρικανικό δικαστήριο απο'άσισε χτες την απελευ!έρωση του&ολωνο μετανάστη Τ%άνους :αλος, που το A??K καταδικάστηκε σε ισόβια "ια τη δολο'ονία τουεπι'ανος στελέχους της ένοπλης πτέρυ"ας του 5Α'ρικανικο 2!νικο

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  39/53

  ; αμερικανική πλευρά έκανε λό"ο "ια 5μη ασ'αλείς και μη επα""ελματικές6 κινήσεις με 5προ'ίλπροσομοίωσης επί!εσης6, υποστηρί%οντας ακόμα ότι οι .$σοι δεν ανταποκρί!ηκαν σε 5συμβουλές6που δό!ηκαν στα α""λικά αλλά και ρωσικά 5Αυτο του είδους οι ενέρ"ειες μπορεί να προκαλέσουνμια μη απαραίτητη κλιμάκωση της έντασης μετα# κρατ$ν και λα!εμένο υπολο"ισμό ή ατχημα που !αμποροσε να οδη"ήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή !άνατο6, συμπληρ$νει ακόμα η ανακοίνωσηΑμερικανοί α#ιωματοχοι μιλοσαν "ια 5ένα από τα σοβαρότερα6 παρόμοια 5περιστατικά6 τωντελευταίων χρόνων; απάντηση της .ωσίας στις αιτιάσεις των ;&Α&άντως, το ρωσικό υπουρ"είο Αμυνας υπο"ράμμισε ότι τα βομβαρδιστικά πρα"ματοποίησαν τιςπτήσεις τους 5τηρ$ντας όλους τους κανόνες ασ'αλείας6, ανα'έροντας μάλιστα πως όταν εντοπίστηκετο αμερικανικό πλοίο 5οι πιλότοι ε#έτρε>αν τα αεροσκά'η τους μακριά από το πλοίο τηρ$ντας όλουςτους κανονισμος ασ'αλείας6 Ο εκπρόσωπος του υπουρ"είου, στρατη"ός /"κόρ

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  40/53

  Την ίδια στι"μή, σε προτεραιότητα τί!ενται και μέτρα "ια την 5αντιμετ$πιση της τρομοκρατίας6, μεπολλος να συνδέουν εδ$ και καιρό την α#ηση των 5τρομοκρατικ$ν επι!έσεων6 και με την α#ησητων προσ'υ"ικ$ν ρο$ν, σε μια προσπά!εια της αστικής τά#ης να διευρνει διά'ορα μέτρακαταστολής και αστυνομοκρατίας2ίναι ενδεικτικό ότι, μετα# άλλων, !α ε#εταστεί ( διε"ρυνσ( $3ν ανακρι$ικ:ν εξ&υσι:ν $(ς&μ&σπ&νδιακ5ς ασ$υν&μίας, όπως και των περιO3ρί3ν π&υ έN&υν &ι μυσ$ικές υπ(ρεσίες νααν$αλλ)σσ&υν δεδ&μένα με )λλες N:ρες# Ακόμα, στόχος είναι οι τελευταίες να αποκτήσουν καιμε"αλτερη πρόσβαση στα αρχεία των τηλεπικοινωνιακ$ν εταιρει$ν

  • +μ'ωνα με δημοσιεματα "ερμανικ$ν ε'ημερίδων ο +αλάχ Αμπντεσλάμ Fπου συνελή'!ηστις :ρυ#έλλες ως βασικός ποπτος "ια το μακελειό στο &αρίσιH είχε στην κατοχή τουέ""ρα'α σχετικά με το "ερμανικό κέντρο πυρηνικής έρευνας 5e]SSmbU6 Αυτό το κέντροβρίσκεται κοντά στα "ερμανο1βελ"ικά σνορα και ραδιενερ"ά κατάλοιπα είναι απο!ηκευμέναεκεί :εβαίως σμ'ωνα με δημοσιεματα επίσης, οτε "ερμανική υπηρεσία 2σωτερικήςΑσ'αλείας ov|, οτε η υπηρεσία 2#ωτερικής Ασ'αλείας oZx ήταν δια!έσιμες "ια νασχολιάσουν το δημοσίευμα

  Σελίδα 1. - 7ΙΕ με$αξ" $*ιNαν$ισ$:ν###

  Ο6Κ'8ΤΙΣΟ]#115Ανατολικό Α'ρικανικό )έτωπο6 F5VUzV tV\g Rv`mbV6H ονομά%εται η νέα ορ"άνωση τ%ιχαντιστ$ν στη+ομαλία που συνδέεται με το 5/σλαμικό υχολο"ική και 'υσική'υλακή6 και κάλεσε τους υποστηρικτές της να την ε"καταλεί>ουν και να ανα"νωρίσουν σαν 5χαλί'η6τον αρχη"ό του 5/σλαμικο

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  41/53

  παρα!έτοντας όχι μόνον στι"μιότυπα από ασκήσεις μάχης, αλλά και σκηνές από την πρόσ'ατηπολνεκρη επί!εση που ε#απέλυσε σε στρατόπεδο του κενυατικο στρατο στη +ομαλία

  +-./Α 1 /.Α<='να%ρασμός> σε διπλ3μα$ικ) πα*)ρια και πεδία συ!κρ&"σε3ν###

  ; απόσταση ανάμεσα στην κλιμάκωση του πολέμου και στην πολιτική διευ!έτηση είναι μηδαμινή7''ΣΚΟΣ - 6Ε8Ε]Η - M'67'ΤΗ#--&ιέσεις "ια α#ηση της διανομής αν!ρωπιστικής βοή!ειας σε περιοχές της +υρίας που βρίσκονται υπόπολιορκία ή εν μέσω συ"κροσεων και συνέχιση των έμμεσων ενδοσυριακ$ν διαπρα"ματεσεων, μετελικό στόχο την επίτευ#η συμ'ωνίας "ια τη λε"όμενη 5πολιτική μετάβαση6 στη +υρία άσκησε χτες στηΓενεη ο απεσταλμένος του Ο;2 στη χ$ρα, Σ$)αν 8$ε ισ$&"ρα; εν$ στη με!όριο της %όρειαςΣυρίας με $(ν Τ&υρκία συνεχίστηκαν, "ια μία ακόμη 'ορά, οι επιχειρήσεις του τουρκικοπυροβολικο και βομβαρδιστικ$ν των ;&Α και των συμμάχων τους 5σε !έσεις τ%ιχαντιστ$ν6, όπωςλένεΟι πιέσεις του Ντε )ιστορα, με πρόσχημα την αν!ρωπιστική βοή!εια, εμ'ανί%ονται σαν μία Fμάλλον

  αδναμηH προσπά!εια αποτροπής 5εναλλακτικ$ν6 σχεδίων που έ"ιναν προχτές "νωστά μέσω τηςε'ημερίδας =6&υόλ Σ$ρι$ Τ*όρναλ> και τα οποία 'αίνεται πως καταστρ$νουν οι Αμερικανοί με τουςσυμμάχους τους, με σ$όN& και $(ν κλιμ)κ3σ( $&υ π&λέμ&υ; με$αξ" )λλ3ν; και εόσ&νκα$αρρε"σει ( συμ3νία πα"σ(ς πυρός π&υ εαρμό*ε$αι από $ις 2 ?λε%)ρ(#Wς εκ τοτου, ο Ντε )ιστορα σημείωσε πως σε !ενικές !ραμμές ( συμ3νία πα"σ(ς πυρός σ$(Συρία =$(ρεί$αι> και πως οι πρόσ'ατες συ"κροσεις που ανα'έρ!ηκαν ήταν 5μεμονωμέναπεριστατικά6 &ρόσ!εσε πως αποκόμισε Oε$ικές εν$υπ:σεις από $ις πρόσα$ες επισκέVεις $&υσε όσNα; 7αμασκό και ΤεNερ)ν(; λέ"οντας πως 5αναμφίολα απ τη *σχα έω% την #εχεράνηακμη και στη αμασκ συμφωνο+ν με το γεγον% πω% το -'τημα τη% πολιτικ'% μετάαση% είναι στηνατ-έντα των διαπραγματε+σεων6Ο Ντε )ιστορα συναντή!ηκε στη συνέχεια και με τον Κινέ*& πρέσ%( στην έδρα του Ο;2 στη Γενεη,α cια&*&" Ο Ο .$σος η"έτης ανα'έρ!ηκε και στις διαπρα"ματεσεις της Γενεης,

  σημει$νοντας ως 5απαραίτητο6 να κα!ίσουν όλοι στο τραπέ%ι των συνομιλι$ν 5να δεχ!ον το+ντα"μα και στη βάση του συντά"ματος να διε#αχ!ον εκλο"ές6, "ιατί 5αυτός είναι ο τρόπος ναβ"ομε από την κρίση6Jήμες "ια 5κατάρρι>η συριακο αεροσκά'ους6+το μετα#, αρ"ότερα χτες βράδυ, πη"ές της συριακής αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν πως τ%ιχαντιστέςκατέρρι>αν Fά"νωστο με τι όπλοH συριακό πολεμικό αεροσκά'ος κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιοτης =αλχάλα, στη νότια +υρία Ο πιλότος του 'αίνεται να διασ$!ηκε+τρατιωτικές επιχειρήσεις στη με!όριο με την Τουρκία5&υρετός6 στρατιωτικ$ν επιχειρήσεων επικρατοσε και χτες στην τουρκο1συριακή με!όριο, μεα'ορμή τη νέα ρί>η ρουκετ$ν στην τουρκική με!οριακή πόλη

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  42/53

  =αβάρ και η της πόλης 9ι$ +υναντον τη σ!εναρή στάση των τ%ιχαντιστ$ν που επιχειρον ναδιατηρήσουν τη !έση τους, μολονότι προ μην$ν είχαν επιλέ#ει την τακτική της υποχ$ρησης από τησα'$ς με"αλτερη πόλη .αμάντι

  3/:-;

  Τα νέα σNέδια επέμ%ασ(ς είδε & Ομπ)μα σ$& σ$ρα$(!εί& $(ς lmA###Ο]'ΣΙ6ΚΤΟ8 - Τ@ΙΠΟΛΗ#--Ο &ρόεδρος των ;&Α, παρ)κ Ομπ)μα; "ια μία ακόμη 'ορά χτες δεν έκρυ>ε τα επόμενα σχέδιαδράσης σε βάρος της 3ιβης, χρησιμοποι$ντας #ανά το βολικό πρόσχημα της εκεί δράσης τωντ%ιχαντιστ$ν του 5/σλαμικο

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  43/53

  Σελίδα 20 - ΠΟΛΙΤΙΣΟΣ6ενικ5 Συνέλευσ( αρNαιρεσι:ν $&υ ΣΕΗ

  Τη Oευτέρα, AI Απρίλη, στις A8DD, !α διε#αχ!εί η Τακτική Γενική +υνέλευση Αρχαιρεσι$ν του+ωματείου 2λλήνων ;!οποι$ν, στο !έατρο 5=ατ%ηχρήστου6 Fπρ$ην 5Ορ'έας6H, με !έματα ημερήσιαςδιάτα#ης9α Απολο"ισμός πεπρα"μένων απερχόμενης διοίκησης +2;β Απολο"ισμός πεπρα"μένων απερχόμενης διοίκησης Ο2*" Οικονομικός απολο"ισμός 1 προQπολο"ισμός +2; ‚ Ο2*δ 2κ!εση 2#ελε"κτικής 2πιτροπής "ια +2; ‚ Ο2*ε Απολο"ισμός πεπρα"μένων απερχόμενου &ει!αρχικο +υμβουλίουστ 2"κριση απολο"ισμ$ν πεπρα"μένων των διοικήσεων +2; ‚ Ο2*% 2κλο"ή 2'ορευτικής 2πιτροπής Αρχαιρεσι$νη Αντιπροσ$πευση +2; στην τριτοβά!μια ορ"άνωση μέσω &Ο*Α ή 2

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  44/53

  AAND 1 ACKD +υ%ήτησηACKD 1 AKDD OιάλειμμαAKDD dένια 'ραπ)κ(a0Εικαστικέ% και Εφαρμοσμένε% #έχνε%_ $ ρλο% του% στην εκπαιδευτικ'διαδικασία. AKCD 9αρ) Σαh$(a0Η τέχνη τη% εκπαίδευση% και η εκπαίδευση τη% τέχνη% ' ταν η τέχνη χτί-ει προσωπικτητε%. AK8D ?ιλιππίνα Λι%ι$σ)ν&υa0Η #έχνη ω% αντίσταση, οι εικαστικέ% τέχνε%κατά του φασισμο+.A8DD 1 A8KD +υ%ήτησηA8KD 1 AEDD OιάλειμμαAEDD Ελέν( 6&"ναρ(a 5Η #έχνη στα Gρογράμματα 1χολικών δραστηριοτ'των τη% Εκπαίδευση%.Gαράδειγμα_ Ενα Gολιτιστικ & Gεριαλλοντικ πργραμμα για εκπαιδευτικο+% και μαθητέ% στο μουσείο dακ+νθου. AECD Ειρ5ν( πρ)$$(a0Η τέχνη στην παιδικ' ηλικία_ "μεστητα και αίσθησηγιορτ'%. AE8D 'σ$έρ(ς Λ)μπρ&υa0Η κυρίαρχη αισθητικ' στον ελε+θερο χρνο. APDD Κ)λλιαΠαπαOε&δ:ρ&υa0#ο 1χέδιο στο e+κειο.APCD 1 AIDD +υ%ήτησηAIDD 1 CDDD 2ρ"αστήρια'ρ!υρ: Mασιλ)κ&υa0Η #έχνη είναι ανθρώπινο δικαίωμα & Εργαστ'ριο 0Gαιδαγωγικ & ιωματικεργαστ'ριο στα Εικαστικά.

  Κ)λλια ΠαπαOε&δ:ρ&υa0#ο 1χέδιο στο e+κειο & Εργαστ'ριο Xραμμικο+ 1χεδίου.6υρια!ή 0M 5πρίληADDD &ροσέλευσηADKD Ηλίας '(δ&νίδ(ςa0#ο αισθητικ -'τημα στη σ+γχρονη ελληνικ' *έση Εκπαίδευση.ADND Κ3νσ$αν$ίνα π&λιερ)κ(a0Η εικαστικοπαιδαγωγικ' διαδικασία ω% καλλιτεχνικδημιο+ργημα. AAAD 'νδρέας αρ)$&ςa0$ι Εικαστικέ% #έχνε% στο εκπαιδευτικ σ+στημα.AAKD 1 ACAD +υ%ήτησηACAD 1 AC8D OιάλειμμαAC8D 'ν$:ν(ς o)&ςa0Εμπλέκοντα% τα παιδιά στην καλλιτεχνικ' διεργασία_ Η εμπειρία απ τοΕικαστικ Εργαστ'ριο του 'μου Gατρέων. AKDD 7(μ5$ρ(ς M)ρ%&!λ(ς; "ραμματέας του O+ του22Τ29 0Η διδασκαλία τη% #έχνη% στην #οπικ' "υτοδιοίκηση. AKCD 9αρ)λαμπ&ς 7αραδ5μ&ς; πρόεδρος Ο+O22Τ29 0Gνευματικά ικαιώματα στην Εκπαίδευση.

  AK8D 1 A8KD +υ%ήτησηA8KD 1 AEDD OιάλειμμαAEDD 'ρισ$&μέν(ς 9α$*5παπαςa0Ενα% πίνακα% μια διαμαρτυρία εικαστική δράση παιδι$ν του Γ23Oεμενίου ν Αχαƒας AECD Σ&ία Σιδ(ρ&π&"λ&υa0/ι εγώ μπορώ 2222< Ναυπάκτου, 2ρ"ασίαπαιδι$ν με ειδικές ανά"κεςAE8D 1 APAN +υ%ήτησηAPAN 1 AP8N

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-15

  45/53

  Τόνισε ακόμα πως 1 ταυτόχρονα με το "ε"ονός ότι οι αυ#ήσεις στα εισιτήρια είναι μνημονιακός στόχος"ια την αποπληρωμή του χρέους 1 πρόκειται "ια κίνηση 5εντα"μένη σε ένα "ενικότερο σχεδιασμό τηςκυβέρνησης και της 22, $στε ο &ολιτισμός να αποτελέσει πεδίο κερδο'ορίας "ια το με"άλο κε'άλαιο+τόχος, δηλαδή, είναι η επιχειρηματική λειτουρ"ία των αρχαιολο"ικ$ν χ$ρων και μουσείων με τηλε"όμενη LαυτοχρηματοδότησήL τους από τη μία και το χαράτσωμα των ε�