ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'...

Click here to load reader

 • date post

  07-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'...

 • HOME/E1/AMIF Greece – CCI: 2014GR65AMNP001

  Σελίδα 1 από 80

  Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής

  Ένωσης 2014-2020

  Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union 2014-2020

  ΑΘΗΝΑ, 17/3/2016

  Αριθμ. Πρωτ.: 4281

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016

  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

  επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει

  τροποποιηθεί και ισχύει.

  2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων

  Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου

  Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

  3. Τις διατάξεις του Ν. 4375/2016 (Α΄ 51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας

  Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση

  Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις

  διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

  «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος

  διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία

  δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

  4. Το Ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-

  Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις

  οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την

  ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών

  ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους- μέλους και σχετικά με

  κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν

  νομίμως σε κράτος- μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και

  Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ. 2106988500, F2106988586, [email protected], www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ. 2106988515 email:[email protected]

  mailto:[email protected] http://www.asylo.gov.gr/ ΑΔΑ: 6ΒΖ5465ΦΘΕ-ΜΣΡ

 • HOME/E1/AMIF Greece – CCI: 2014GR65AMNP001

  Σελίδα 2 από 80

  Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής

  Ένωσης 2014-2020

  Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union 2014-2020

  διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις»

  (ΦΕΚ 76/Α/9.7.2015)

  5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

  Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων

  όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη

  χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής

  της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.

  6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

  Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 , για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου,

  Μετανάστευσης και Ένταξης.

  7. Την υπ. αρ. πρωτ. 1770/9-2-2016 Απόφαση χορήγησης της δράσης «Πρόγραμμα

  μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής

  Ένωσης σύμφωνα με τις αποφάσεις 2015/1523 και 2015/1601 για την θέσπιση

  προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της

  Ελλάδας».

  8. Το υπ. αρ. πρωτ. 4192/16-3-2016 (ορθή επανάληψη) έγγραφο του Τμήματος

  Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων για υλοποίηση έργου με ίδια μέσα.

  9. Την υπ. αρ. πρωτ. 3397/7-3-2016 Απόφαση χορήγησης της δράσης «Τεχνική Βοήθεια

  του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020».

  10. Το υπ. αρ. πρωτ. 4278/17-3-2016 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής

  Προγραμμάτων για υλοποίηση έργου με ίδια μέσα.

  11. Την υπ. αρ. 39595/12-4-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και

  Τουρισμού (ΑΔΑ:Ω3Υ44653Ο7-8Γ1).

  12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4190/16-3-2016 (Ορθή Επανάληψη 4-4-2016) απόφαση Αν.

  Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Κατανομή

  εγκριθέντος αριθμού προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας

  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά την περίοδο 2016-2017 στην Υπηρεσία

  Ασύλου».

  13. Τις διατάξεις του υπ΄αριθμ. οικ.6416/21-7-2014 «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας

  Ασύλου» (ΦΕΚ 2034 Β’).

  14. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 3084/2-3-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ την 13.04.2016) έγγραφο

  της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου με θέμα: «Πρόσληψη υπαλλήλων με σχέση

  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στην Υπηρεσία Ασύλου,

  σύμφωνα με το Αρ. 122, παρ. 4 του ν. 4249/2014.»

  15. Την 4286/13-4-2016 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων του Τμήματος Διαχείρισης και

  Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και

  Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  16. Την παρ. κδ του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 «Αναστολή

  διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.» (ΦΕΚ 280 Α), όπως

  ΑΔΑ: 6ΒΖ5465ΦΘΕ-ΜΣΡ

 • HOME/E1/AMIF Greece – CCI: 2014GR65AMNP001

  Σελίδα 3 από 80

  Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής

  Ένωσης 2014-2020

  Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union 2014-2020

  αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ

  18/τ1/15.02.2016).

  Ανακοινώνει

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα για τη στελέχωση των δομών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο πλαίσ