Ρ 2016-04-09

download Ρ 2016-04-09

of 78

Transcript of Ρ 2016-04-09

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  1/78

  Για αποθήκευση στο δίσκο κάντε δεξί κλικ εδώ και επιλέξτε Save Target as

  Σελίδα 1 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Μεθοδεύσεις

  ! "εθ#δευση τη$ κυ%έ&νηση$ '()*+, - ,./0 σ1ετικά "ε το νέο πακέτο αντιλα2κών"έτ&3ν δεν π&έπει να πε&άσει απα&ατή&ητη 'υστη"ατικά π&οσπαθεί να πείσει τολα# #τι η υπε&άσπιση του αντιλα2κο4 5ου "νη"ονίου6 που υπέ7&α8ε το πε&ασ"ένοκαλοκαί&ι6 είναι 97&α""ή ά"υνα$: απέναντι στι$ αξιώσει$ του 9κακο4: ;.

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  2/78

  δεν είναι διατεθει"ένοι να συνε1ίσουν να υπο"ένουν τη σ=α7ή δικαι3"άτ3ν του$;εν π&έπει6 λοιπ#ν6 να 1αθεί ο4τε λεπτ# τι$ επ#"ενε$ "έ&ε$ στην ο&7άν3ση καικλι"άκ3ση τη$ ε&7ατική$ - λα2κή$ αντίδ&αση$6 "ε αι1"ή τη FG3&η 7ενική απε&7ίαπου θα π&έπει να αποτελέσει π&α7"ατικ# ση"είο ανα=ο&ά$ στη δ&άση του ε&7ατικο4κινή"ατο$6 ε=αλτή&ιο 7ια ακ#"α πιο "α?ικο4$ και απο=ασιστικο4$ α7ώνε$ ,λλ3στε6

  η ανα"έτ&ηση "ε την επιθετικ#τητα του κε=αλαίου δεν τελειώνει αν 8η=ιστεί το νέοπακέτο τ3ν "έτ&3ν /1ει6 λοιπ#ν6 ση"ασία6 αξιοποιώντα$ #λη την πολ4τι"ηδ&αστη&ι#τητα του π&οη7ο4"ενου διαστή"ατο$6 να "πουν %άσει$6 ώστε ο α7ώνα$ ναέ1ει συνέ1εια6 διά&κεια και π&οοπτική6 στοι1εία που "#νο η 7&α""ή "ε την οποίαπαλε4ουν στο κίνη"α οι ταξικέ$ δυνά"ει$ "πο&εί να διασ=αλίσει

  D,

  Σε ετοιμ%τητα !α α"α!τσουμε στο !&ο α!τιλα'(% "α(&το

  Cαθώ$ πλησιά?ει η ώ&α τη$ ολοκλή&3ση$ τ3ν διαπ&α7"ατε4σε3ν τη$ κυ%έ&νηση$"ε του$ 9θεσ"ο4$: και το κλείσι"ο τη$ συ"=3νία$6 τ#σο "ε7αλώνει το %άθο$ τ3νανατ&οπών στο ,σ=αλιστικ#6 ενώ α&1ί?ει να ε"=ανί?εται και η 9ου&ά: τ3ν/&7ασιακών

  ,π# συνάντηση σε συνάντηση6 το έτσι κι αλλιώ$ απα&άδεκτο και %αθιά αντιλα2κ#α&1ικ# σ1έδιο τη$ κυ%έ&νηση$ 7ια το νέο ασ=αλιστικ# 9"οντέλο: 7ίνεται ακ#"α

  1ειτε&ο6 "ε την τελευταία να επι?ητά την 8ή=ισή του "έ1&ι το τέλο$ του "ήνα

  http://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=9/4/2016&id=16164&pageNo=15http://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=9/4/2016&id=16164&pageNo=15

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  3/78

  ). Κουτσούμ"ας* 

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  4/78

  '/0 5

  Σελίδα 7 - 8"% μ&ρα σε μ&ρα

  Π%λεμος

  'ε συνέντευξή του στη 7ε&"ανική 9NOPQ:6 ο Γάλλο$ Dεδ&ο$6 R& @λάντ6ευ1α&ίστησε τη 7ε&"ανική κυ%έ&νηση 7ια τη στ&ατι3τική υποστή&ιξη τη$ Γαλλία$στο >άλι6 #που 7ε&"ανικέ$ δυνά"ει$ ενισ14ουν την ει&ηνευτική αποστολή τ3νκυανοκ&άν3ν του @!/6 και στη 'υ&ία 9,ντιλα"%άνο"αι π3$ ήταν "ία δ4σκοληαπ#=αση6 7ιατί απ# "ία άπο8η σή"αινε εξέλιξη τη$ 7ε&"ανική$ πολιτική$ @ι δ4ο1ώ&ε$ "α$ π&έπει να συ"=3νήσουν σε "ια δη"οσιονο"ική π&οσπάθεια 7ια την

  ,"υνα Cαι επίση$ να αναλά%ουν δ&άση εκτ#$ /υ&ώπη$ ,$ "ην στη&ι?#"αστε σεάλλη δ4να"η6 ακ#"η και =ιλική να είναι αυτή6 7ια την καταπολέ"ηση τη$τ&ο"οκ&ατία$: δήλ3σε ο @λάντ ηλεκτ&ονικ# 9Aή"α:6 HUFUVKIH /ίναι 7ν3στ# #τι ηΓαλλία διεξά7ει πολε"ικέ$ ι"πε&ιαλιστικέ$ επε"%άσει$ στην ,=&ική6 ενώ το ίδιοκάνει και στη 'υ&ία /ίναι 7ν3στ#6 επίση$6 #τι η 7ε&"ανική κυ%έ&νηση6 πατι "ε%άση τη 'υνθήκη /ι&ήνη$ "ετά το AW Dα7κ#σ"ιο D#λε"ο δεν "πο&ο4σε να διεξά7ειστ&ατι3τική δ&άση έξ3 απ# τα σ4νο&ά τη$6 τώ&α απο=άσισε να το κάνει και "άλισταέ1ει στ&ατ# στο ,=7ανιστάν6 ενώ η π&οσέ77ισή τη$ πσ=ατα "ε την

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  5/78

  +!δο#5ρα

  ία εξα77ελία που πλέον έ1ει 7ίνει 9κα&α"έλα: στοστ#"α "ία$ κυ%έ&νηση$ η οποία6 στου$ IF "ήνε$ που "ετ&ά6 δεν δι#&ισε κανέναν στασ1ολεία

  @ι αλλα7έ$ στι$ λίστε$ αναπλη&3τών που επέ&1ονται6 είναι στην π&α7"ατικ#τηταάλλο ένα %ή"α π&ο$ τα αδιέξοδα που διατη&εί η πολιτική τ3ν πε&ικοπών δαπανών σε%ά&ο$ 1ιλιάδ3ν εκπαιδευτικών και "αθητών6 επι%ε%αιώνοντα$ καθη"ε&ινά π3$ "#νηδιέξοδο$ 7ια το σ1ολείο είναι ο διο&ισ"#$ εκπαιδευτικών "ε "#νι"η και σταθε&ήδουλειά "ε %άση τι$ ανά7κε$

  Cαι τη στι7"ή που ξεκαθα&ί?ει π3$ και του 1νου τα σ1ολεία θα στελε1ώνουναναπλη&3τέ$ αντί "ονί"3ν6 αναδεικν4ονται οι ευθ4νε$ τ3ν συνδικαλιστικών η7εσιών@0>/ και ;@/6 οι οποίε$ καλλιέ&7ησαν κλί"α ανα"ονή$ και αυταπάτε$ στου$εκπαιδευτικο4$6 π3$ "έσα απ# δια&κεί$ δια%ουλε4σει$ "ε το υπου&7είο θα λυθο4ν τα

  ?ητή"ατα ! δε @0>/6 αντί 7ια το δ"ο του α7ώνα "α?ί "ε #λου$ του$ε&7α?#"ενου$ 7ια "#νι"η και σταθε&ή δουλειά6 επιλέ7ει το λο του 9α&37ο4: στο

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  6/78

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  7/78

  1;== .ο"ι"οποιείται6 έπειτα απ# 5G 1νια στην πα&ανο"ία6 το Cο""ουνιστικ#C#""α τη$ *σπανία$

  7, /00,;,'

  4οροε"ιδρομ στα λα'(, στρ5ματα 2οροα"αλλα$&ς στους ιομ#α!ους

  '1#λιο του Γ&α=είου

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  8/78

  κινήματος και την ισχυροποίηση του !!$() Bα "ιλήσει η Aριστί!αΠα!α$ιτα(ο"ούλου6 "έλο$ τη$ C/ του CC/

  -- 'τι$ II π" σε συ7κέντ&3ση στο Aολαρ$%6 στην αίθουσα του ;η"α&1είου6 θα"ιλήσει ο Κ5στας Πα"αδ,(ης "έλο$ τη$ C/ του CC/ και ευ&3%ουλευτή$ του

  C#""ατο$

  -- 'τι$ II5K π" σε συ7κέντ&3ση στη Λυ(%ρυση6 στην αίθουσα του Dνευ"ατικο4Cέντ&ου #πισθεν ;η"α&1είου 0υκ#%&υση$6 θα "ιλήσει ο Πα!α$ι5τηςΠα"α$ερ$%"ουλος6 "έλο$ του Γ&α=είου τη$ /D τη$ C@ ,ττική$

  -- 'τι$ II π"6 σ4σκε8η τη$ Τ+ 4θι5τιδας του ΚΚ+6 7ια τι$ πολιτικέ$ εξελίξει$6 τοD&οσ=υ7ικ# και τι$ θέσει$ του CC/6 στην κα=ετέ&ια \]^_6 στην κεντ&ική πλατείατη$ /&ας Μα$!ησίας "ε ο"ιλητή τον Τ,σο Aρο!,6 "έλο$ τη$ /D ,ν 'τε&εά$ -/4%οια$ του CC/

  -- 'τι$ II π"6 η ΤΟ Π&λλας του ΚΚ+ διο&7ανώνει εκδήλ3ση 7ια τι$ θέσει$ τουCC/ 7ια τι$ διεθνεί$ και εσ3τε&ικέ$ εξελίξει$ και το D&οσ=υ7ικ#6 στα @ια!!ιτσ, στην αίθουσα (πολο7ιστών στο Dνευ"ατικ# Cέντ&ο Bα "ιλήσει ο Σ.Bαρια!%"ουλος ευ&3%ουλευτή$ του CC/

  '(ΓC(A/).!'! '()*+, - ,./0

  Α"αλλ,σσει τους ιομ#α!ους α"% το! +ιδι(% 4%ρο Κατα!,λσης στο 2υσι(%α&ριοC

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  9/78

  ,κ#"α και η επιλο7ή τ3ν τ&ιών %ουλευτών δεν έ7ινε τυ1αία Dκειται 7ια%ουλευτέ$ του '()*+, στην Cα%άλα και αυτ# 7ιατί στην ειση7ητική έκθεση τη$τ&οπολο7ία$ ανα=έ&εται 3$ πσ1η"α 7ιW αυτή τη 1α&ιστική &4θ"ιση #τι %αποσκοπείστην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυης και της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας και

  ιδιαίτερα της τοπικής βιομηχανίας *) $λλάδας όπως η $+$ -$λληνικά +ιπάσματα.

   /*$$, η οποία λόγω του υ0ηλού $! δυσχεραίνεται στην πραγματοποίηση εαγωγώνσε σχέση με τις ανταγωνίστριες βιομηχανίες άλλων γειτονικών κρατών 1 μελών της $$

  που ε#αρμό2ουν χαμηλότερους συντελεστές $!()

  Aέ%αια6 η τ&οπολο7ία 7ια την απαλλα7ή απ# τον /RC στο =υσικ# αέ&ιο πουκαταναλώνουν οι %ιο"ή1ανοι6 "ε ε=α&"ο7ή απ# IUIUVKIH6 δεν ανα=έ&εται "#νο στα9/λληνικά 0ιπάσ"ατα:6 αλλά συνολικά στο %#υσικό αέριο -)))). που παραλαμβάνεταιαπό βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορί2εται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως

  πρώτη ύλη για την παραγωγή των προ'όντων τους()

  ,"εση ανταπ#κ&ιση στι$ απαιτήσει$ τ3ν %ιο"η1άν3ν

  >ια πιο π&οσεκτική "ατιά6 %έ%αια6 επι%ε%αιώνει #τι η εν λ#73 π&οκλητική κίνησητη$ κυ%έ&νηση$ δεν είναι και τ#σο 9απ# το πουθενά:

  >#λι$ π&ιν λί7ε$ "έ&ε$6 τη )ευτ&ρα >H> ο Σ+I "ε ε"ιστολ του στου$ υπου&7ο4$@ικονο"ικών6 +υ. Τσα(αλ5το και Dε&ι%άλλοντο$ και /νέ&7εια$6 Π. Σ(ουρλ&τη6επανέ=ε&ε την απαίτησή του 7ια «μείωση του ΕΦΚ των ενεργειακών προϊόντων πουπροορίζονται για βιομηχανική χρήση»6 δίνοντα$ ιδιαίτε&η έ"=αση στον /RC στο2υσι(% α&ριο τονί?οντα$ #τι «η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλπει μχρι καικατ!ργησή του»"

  ! ιστο&ία 7ίνεται ακ#"α πιο ενδια=έ&ουσα6 καθώ$ στην αιτιολο7ική έκθεση τη$π&οκλητική$ τ&οπολο7ία$6 οι ουλευτ&ς του ΣDEΙBΑ σπε4δουν να υπο7&α""ίσουνακ&ι%ώ$ το #τι «η #υνατότητα για τη χορήγηση τη$ ω$ !νω απαλλαγή$προβλπεται στο !ρθρο % παρ" & ε#" β τη$ 'σ"σ" ευρωενωσιακή$( )#ηγία$%**+,ΕΚ»"""

  ,"εση ανταπ#κ&ιση στι$ απαιτήσει$ του ε71ώ&ιου κε=αλαίου έδειξαν επίση$ η /) και το Ποτ,μι6 υπε&8η=ί?οντα$ την τ&οπολο7ία @ ειδικ#$ α7ο&ητή$ τη$ AρυσςΑυ$ς !λ Dανα7ιώτα&ο$ απολο7ο4"ενο$ 7ια το 9πα&ών: τη$6 έσπευσε ναση"ειώσει #τι %είναι καλή η τροπολογία(, ενώ 9πα&ών: 8ή=ισε και το ΠΑΣΟΚ "ε

  τον ειδικ# α7ο&ητή του >

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  10/78

  Σελίδα > - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  '(ΓC(A/).!'! - /()+.! - ;.<

  Μ"αρ,3 α!τιλα'(5! μ&τρ! $ια το J(λείδμαK τ! μ!ημο!ί!

  'ε σει&ά 9αλ1η"ειών: κατα=ε47ει η συ7κυ%έ&νηση6 7ια να συσκοτίσει το "έ7εθο$τη$ αντιλα2κή$ επίθεση$

  >ε την ε"ι#είρηση Jσυρρα2ςK τ! δύο "ροσυμ25!! που ήδη καταλή1θηκανανά"εσα στην κυ%έ&νηση και τη! "λευρ, της +υρ35!ης6 απ# τη "ία6 και "ε αυτ!του )/Τ απ# την άλλη6 εξελίσσονται τα αντιλα2κά πα?ά&ια 7ια την ολοκλή&3ση τη$π&ώτη$ 9αξιολ#7ηση$: του τ&ίτου "νη"ονίου Για τι$ επ#"ενε$ "έ&ε$6

  π&οδια7&ά=εται η ενσ3"άτ3ση του συν#λου τ3ν αντιλα2κών "έτ&3ν σε "ια ενιαίασυ"=3νία6 "ε ε=αλτή&ιο την οποία θα 7ίνουν και οι ε"%με!ες Jα0ιολο$σειςK...

  ?

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  11/78

  απ# την π&ο=ανή 9αλ1η"εία: του αθ&οίσ"ατο$ τη$ 9"εί3ση$ =#&ου: και τη$ 9πολ4"ικ&ή$ επι%ά&υνση$:6 αποκ&4%ουν και το 7ε7ον#$ #τι η "ε7άλη "ά?α τ3ν λα2κώνεισοδη"άτ3ν6 συ7κεντ&ώνεται στα 1α"ηλ#τε&α επίπεδα Dα&άλληλα6 στο εν λ#739LL6GZ: πε&ιλα"%άνουν ακ#"η και του$ ανέ&7ου$6 #π3$ και άλλε$ κατη7ο&ίε$=τ31ών λα2κών νοικοκυ&ιών /πιπλέον6 στα σκα&ιά είναι και οι πα&ε"%άσει$ σ1ετικά

  και "ε τα λε7#"ενα 9αντικει"ενικά κ&ιτή&ια: 7ια την αποτελεσ"ατικ#τε&η=ο&ολ#7ηση και αυτών τ3ν εισοδη"άτ3ν

  ,"έσ3$6 στη συνέ1εια6 αυτοαποκαλ4πτονται6 ο"ολο7ώντα$6 επί τη$ ουσία$6 τηνεπε&1#"ενη συ&&ίκν3ση του άτυπου α=ο&ολ#7ητου6 13&ί$ %έ%αια να κάνουν λ#7ο7ια τι$ άλλε$ 9πα&ε"%άσει$: @π3$ οι ίδιοι ο"ολο7ο4ν «από 2*"*** ω$ %%"***ευρώ το χρόνο η επιβ!ρυνση είναι κατ! μσο όρο '3( 4* ευρώ». επιση"αίνοντα$ #τιθα %έχουμε ελά#ρυνση των μεσαίων εισοδημάτων από 69)777 μέχρι 5G)777 ευρώ,ακόμα και 577 ευρώ() Cαι %έ%αια6 έ1ει τη ση"ασία του το #τι ανα=έ&ονταιαποκλειστικά στα π&οσ3πικά εισοδή"ατα6 και #1ι στη =ο&ολο7ία επί τ3νεπι1ει&η"ατικών κε&δών

  • «5α προβλεπόμενα μτρα #εν είναι απαραίτητο να υλοποιηθο/ν όλα" 6ν η

  ελληνική οικονομία π!ει καλ/τερα #εν θα χρειαστεί ο/τε να νομοθετηθο/ν" Και αυτό #εν είναι απίθανο να συμβεί»

  Dέ&α απ# το 7ε7ον#$ #τι καλο4ν το λα# να υπο"είνει την 8ή=ιση τ3ν "έτ&3ν στο#νο"α τη$ 8ευδεπί7&α=η$ ελπίδα$ - κ#ντ&α στην ίδια του την πεί&α - #τι "πο&είκάποια απ# αυτά τελικά να "ην υλοποιηθο4ν6 η εν λ#73 π&οπα7άνδα6 ουσιαστικά6"ροετοιμ,3ει (αι το &δα2ος $ια το ε!δε#%με!ο ε2αρμο$ς (αι ,λλ! α!τιλα'(5!μ&τρ! πέ&α και πάν3 απ# αυτά που κατατίθενται ά"εσα στη Aουλή ,σε "ερί"τση

  α"ο(λίσε! α"% τους α!τιλα'(ούς στ%#ους $ια τα J"ρτο$ε! "λεο!,σματαK...

  'ε αυτ# το επίπεδο =αίνεται να 9κλειδώνει: ο 9συ"%ι%ασ"#$: στην κατε4θυνσηεπίτευξη$ τ3ν δη"οσιονο"ικών στ#13ν "έ1&ι το VKIG) «5ο 785. ω$ ό0ειλε.κατθεσε και το #ικό του κείμενο στο οποίο καταγρ!0ονται κ!ποιε$#ια0οροποιήσει$ του». τονί?εται στο κυ%ε&νητικ# ση"εί3"α Cαθ#λου τυ1αία6 ηκυ%έ&νηση π&ο%άλλει και τα 9καλ4τε&α: αποτελέσ"ατα που ε"=ανί?ει στον κ&ατικ#π&οbπολο7ισ"# του VKIJ6 που %έ%αια είναι αποτέλεσ"α και τη$ δική$ τη$ αντιλα2κή$κλι"άκ3ση$ 9Hο ίδιο λάθος εκτιμήσεις κάνει -το IJH. και με το πρωτογεν$πλεόνασμα) Hο 6784 η σημερινή κυβέρνηση πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα από 7,6Eέως 7,5E, ενώ το πρόγραμμα προέβλεπε πρωτογενές έλλειμμα 7,64E(, επιση"αίνεται

  1α&ακτη&ιστικά , στο κυ%ε&νητικ# ση"εί3"α

  /ντείνονται οι αντιλα2κέ$ διε&7ασίε$

  'την ,θήνα επανέ&1ονται σή"ε&α τα υ8ηλ#%αθ"α κλι"άκια του κουα&τέτου6 ταοποία εί1αν "ετα%εί στι$ A&υξέλλε$6 π&ο$ ενη"έ&3ση τη$ Ομ,δας +ρ$ασίας του@ιούρο$(ρου"6 που συνεδ&ιά?ει σε διαδο1ικέ$ συσκέ8ει$6 σ4"=3να "ε τηνCο"ισι#ν

  @π3$ δήλ3σε η εκπσ3πο$ Μί!α Α!τρ&εα%οι επικε#αλής της αποστολής τωνθεσμών στην /θήνα επέστρε0αν στις *ρυέλλες, έτσι ώστε να συμμετάσχουν στην

  &μάδα $ργασίας του Kιούρογκρουπ, όπως ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό() 'εε&ώτηση 7ια το εάν η εν λ#73 επιλο7ή σ1ετί?εται "ε την ασ=άλεια τ3ν επικοιν3νιών

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  12/78

  στην /λλάδα6 "ετά και τι$ δια&&οέ$ τη$ π&οη7ο4"ενη$ %δο"άδα$6 ανέ=ε&εX%Lροτιμάμε τις συναντήσεις με #υσική παρουσία κάθε #ορά που τεχνικά είναι ε#ικτό

  και αυτή τη #ορά ήταν()

  'ε #6τι α=ο&ά τη συνάντηση "εταξ4 του π&οέδ&ου τη$ Cο"ισι#ν6 B. Κ. @ιού!(ερ6 και

  τη$ Γε&"ανίδα$ κα7κελα&ίου6 Α$(ελα Μ&ρ(ελ 6 σ1ετικά "ε την +αρι! Σύ!οδο του)/Τ IJ - IMUF6 η ίδια ση"εί3σε π3$ συ?ητήθηκαν ?ητή"ατα τη$ Jευρύτερης"ροετοιμασίαςK της Συ!%δου.

  'το πλαίσιο τη$ 'υν#δου του ;.< στην @υάσι7κτον ανα"ένεται να τεθεί το ?ήτη"ατου συ$(ερασμού τ! "ροσ#εδί! της συμ2!ίας με τη! +υρ35!η (αι το )/Τ σε συνδυασ"# %έ%αια "ε τον τρ%"ο δια#είρισης του ελλη!ι(ού (ρατι(ού #ρ&ους

  J 9αρ! το γεγονό$ ότι η Ελλ!#α ο0είλει να ε0αρμόσει μεταρρυθμίσει$. ι#ιαίτεραστο 6σ0αλιστικό. η Ευρώπη πρπει να κ!νει παραχωρήσει$ στην ελ!0ρυνση του

   χρου$». δήλ3σε η επικε=αλή$ του ;.

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  13/78

  υλοποιήσει ο ι#ιωτικό$ τομα$. και μια ευρεία γκ!μα παρεμβ!σεων για τηνυποστήρι:η αυτών των επεν#/σεων»"

  ε7άλη /%δο"άδα[τ3ν Dαθών[6 να είναι σί7ου&η #τι αυτή η ίδια θα πε&άσει [τ3ν παθών τη$ τοντά&α1ο[:

  Συ!,!τηση του )ημτρη Κουτσούμ"α με τη! ΠΟ+)Η/

  'υνάντηση "ε την Dανελλήνια @"οσπονδία /&7α?ο"έν3ν στα ;η"#σια .οσοκο"εία

  D@/;!. εί1ε 1τε$ ο ΓΓ τη$ C/ του CC/6 )ημτρης Κουτσούμ"ας. 'τηναντιπ&οσ3πεία τη$ D@/;!. συ""ετεί1αν οι @ια!!α(%ς Μι#,λης πεδ&ο$6

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  14/78

  Α!τ!%"ουλος Τ,σος αντιπεδ&ο$6 Κετη(ίδης Π&τρος6 ο&7αν3τικ#$ 7&α""ατέα$6Κουρουα(,λης )ημτρης τα"ία$6 Μαθι%"ουλος @ι5ρ$ος αναπλη&3τή$7&α""ατέα$6 Μα(ρς Α!δρ&ας6 αναπλη&3τή$ τα"ία$ και Λα3αρίδης @ι,!!η$6 "έλο$του ;' ,π# την πλευ&ά του C#""ατο$ συ""ετεί1αν επίση$ ο Αλ&(ος Αρα!ιτίδης "έλο$ του 'υνδικαλιστικο4 - /&7ατικο4

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  15/78

  $ εκ το4του6 "ε τη 9νέα α&1ιτεκτονική του ,σ=αλιστικο4:6 η κυ%έ&νηση &ί1νει στα@ια το! Μ. Πα"αμαύρο (αι τη συμολ τ! (ομμου!ιστι(5! ιδε5! στη! ",λη$ια Λα'( Παιδεία

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  16/78

  'το πλαίσιο τ3ν εο&τασ"ών 7ια τα IKK 1νια του CC/6 η Τ+ 4θι5τιδας του ΚΚ+διο&7ανώνει ιστο&ική - πολιτική εκδήλ3ση το 'ά%%ατο IHUF6 στι$ G "" στοDολιτιστικ# Cέντ&ο του ;ή"ου 0α"ιέ3ν "ε θέ"αX «DE-6FGH 9696D6IJ)H" Gσυμβολή των κομμουνιστικών ι#εών στην π!λη για Fαϊκή 9αι#εία»"

  Cεντ&ικ#$ πολιτικ#$ ο"ιλητή$ ο /ί(ος Σο2ια!%ς "έλο$ του DΓ τη$ C/ του CC/

  Dα&ε"%άσει$ θα 7ίνουν απ# του$ @. Σταυρ%"ουλο6 εκπαιδευτικ# και δ& α!,ση /.Καρα$ι,!!η συ77&α=έα - π&ώην σ1 σ4"%ουλο D/

  /

  Μ!ημ%!ια διαρ(είας $ια τη! ολο(λρση της Ο/+

  «5ο %*2< θα είναι για την ΕΚ5 να το$ ε:ίσου σημαντικών προκλήσεων" 6ντιμετωπίζουμε αβεβαιότητα ω$ προ$ τι$ παγκόσμιε$ οικονομικ$ προοπτικ$" 6ντιμετωπίζουμε #υν!μει$ που συνεχίζουν να ωθο/ν προ$ μείωση τουπληθωρισμο/" 6ντιμετωπίζουμε. επίση$. ερωτηματικ! για το πο/ ο#ε/ει η Ευρώπηκαι για την ανθεκτικότητ! τη$ σε νε$ #ιαταραχ$»"

  ,υτ# υπο7&α""ί?ει ο επικε=αλή$ τη$ /C

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  17/78

  Dκειται 7ια τη "ά1η που δ#θηκε απ# την ταξια&1ία ιππικο4 του ;'/ το >ά&τη τουILFL κι έ"εινε στην ιστο&ία "ε την ονο"ασία 9η "ά1η στο .το"π&ο4?ι:

  C@

  'το 1ώ&ο τη$ εκδήλ3ση$ θα =ιλοξενηθεί έκθεση =3το7&α=ικο4 υλικο4 και σπάνι3ν ντοκου"έντ3ν τη$ πε&ι#δου

  @ια τις δια$ρα2&ς μελ5! της +ΣΗ+Α

  >ε απ#=ασή του6 το D&3το%άθ"ιο Dειθα&1ικ# 'υ"%ο4λιο τη$ /'!/, επέ%αλε τηνποινή τη$ π&οσ3&ινή$ δια7&α=ή$ απ# έξι "ήνε$ 3$ ενά"ιση 1νο στα "έλη τη$/ν3ση$6 'τα"άτη >αλέλη6 7ενικ# διευθυντή ειδήσε3ν και ενη"έ&3ση$ του 'C,6,&η Dο&τοσάλτε 'C, και .ίκο Cονιτ#πουλο 'C,6 7ια τον τπο που κάλυ8αντο δη"ο8ή=ισ"α στι$ J *ο4λη VKIJ ,λλα τέσσε&α "έλη τη$ /ν3ση$6 η @λ7α

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  18/78

  αστικά >>/ και ο&ισ"ένου$ δη"οσιο7&ά=ου$6 που είναι δια1&ονικ# ?ήτη"α καια=ο&ά πά&α πολλο4$ ΓιW αυτ# το λ#7ο6 η π&οσπάθεια να τι"3&ηθο4ν πειθα&1ικάσυ7κεκ&ι"ένοι δη"οσιο7&ά=οι6 #1ι "#νο λειτου&7εί αποπ&οσανατολιστικά6 αλλάουσιαστικά αθ3ώνει κι έναν ολ#κλη&ο "η1ανισ"# 1ει&α7ώ7ηση$ του λαο4

  Για πα&άδει7"α6 #σοι δη"οσιο7&ά=οι στή&ιξαν το 9#1ι: τη$ κυ%έ&νηση$ στοδη"ο8ή=ισ"α και στη συνέ1εια το "ετέτ&ε8αν - #π3$ και η κυ%έ&νηση - σε 9ναι: καισε νέο "νη"#νιο6 δεν εξαπάτησαν εξίσου το λα#h άλιστα6 σW αυτ# το ?ήτη"α6 στο να π&ο13&ήσειδηλαδή η 9αξιολ#7ηση: και να πε&άσουν τα αντιλα2κά "έτ&α6 συναντιο4νται και οι"εν και οι δε

  /πο"έν3$6 το ?ήτη"α δεν είναι τα πειθα&1ικά "έτ&α6 αλλά να απο&&ί8ει ο λα#$πολιτικά τι$ απ#8ει$ που στ&έ=ονται ενάντια στα συ"=έ&οντά του .α απο&&ί8ει τολο που παί?ουν τα αστικά >>/ και συ7κεκ&ι"ένοι δη"οσιο7&ά=οι σW αυτο4$ του$

  "η1ανισ"ο4$ αναπα&α737ή$ και στή&ιξη$ τη$ κυ&ία&1η$ ιδεολο7ία$ και εξουσία$

  C(A/).!'! - '()*+,

  /α (λείσει η Jα0ιολ%$ησηK $ια !α ε"ιτα#υ!θεί η στρι0η του (ε2αλαίου

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  19/78

  όπως προβλεπόταν στη συμ#ωνία του Q=BAUBA=V το 6786T /ν τα πράγματα πήγαιναν

  τόσο καλά, γιατί δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η 4η αιολόγησηT()

  @ Γ ;&α7ασάκη$ τά1τηκε υπέ& %μιας ευρύτερης στράτευσης δυνάμεων( και%α=τί?οντα$ το κ&έα$ 8ά&ι ισ1υ&ίστηκε #τι δεν είναι η σοσιαλδη"οκ&ατικοποίηση

  του '()*+, που τον έσπ&3ξε στι$ α7κάλε$ τη$ ευ&3εν3σιακή$ σοσιαλδη"οκ&ατία$6αλλά #τι οι εκλο7ικέ$ νίκε$ του '()*+, και η διαπ&α7"άτευσή του επιτά1υναν6"εταξ4 άλλ3ν6 τι$ "ετατοπίσει$ π&ο$ τα α&ιστε&ά σε α&κετέ$ 1ώ&ε$ του ευ&3πα2κο4

   ν#του6 π&οκαλώντα$ ή επιτα14νοντα$ δια=ο&οποιήσει$ και στον ευ&4τε&ο 1ώ&ο τ3νσοσιαλιστικών6 σοσιαλδη"οκ&ατικών δυνά"ε3ν Για να π&οσθέσει #τι πλέον«αρχίζουν να #ιαμορ0ώνονται προKποθσει$ για μια ευρεία συμμαχία αν!μεσα σε#υν!μει$ τη$ ριζοσπαστική$ αριστερ!$. #υν!μει$ σοσιαλιστικ$ καισοσιαλ#ημοκρατικ$» /ξέ=&ασε6 "άλιστα6 την πεποίθηση #τι αυτέ$ οι τάσει$ α&7ά ή7&ή7ο&α θα κυ&ια&1ήσουν και στη 1ώ&α "α$

  'την π&α7"ατικ#τητα6 %έ%αια6 οι πολιτικέ$ διε&7ασίε$ που κατα7&ά=ονται στι$ εν

  λ#73 1ώ&ε$6 #π3$ και στην /λλάδα6 συνδέονται ά"εσα "ε τι$ ιδιαίτε&ε$ επιδιώξει$τ3ν αστικών του$ τάξε3ν6 στην π&οσπάθειά του$ να %ελτιώσουν τη θέση του$ και τηνεπιλο7ή εκείν3ν τ3ν δυνά"ε3ν που "πο&ο4ν να υπη&ετήσουν καλ4τε&α αυτήν τηνεπιδί3ξη

  /πενδυτική στ&ατη7ική ανα77έλλει ο Dαπαδη"ο4λη$

  @ δε ευ&3%ουλευτή$ του '()*+,6 ). Πα"αδημούλης6 σε ά&θ&ο του στο %&ετανικ#διαδικτυακ# 9SijOaP ̂ krile:6 επαί&εται 7ια το %ευρύ μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα( που συ"=ώνησε και υλοποιεί η κυ%έ&νηση6 σε αντίθεση "ε π&οη7ο4"ενε$6 που6 #π3$λέει6 ενώ υιοθετο4σαν ένα τ"ή"α του6 δεν το ε=ά&"οσαν ποτέ

  «Dε #υσκολία θα βρο/με κ!ποια !λλη χώρα και κυβρνηση που μσα σε τόσοσ/ντομο χρονικό #ι!στημα χει κληθεί να #ιαχειριστεί τόσα πολλ! ζητήματα μαζί» κο"πά?ει

  'πε4δει6 "άλιστα6 να διατυπώσει και νέε$ υποσ1έσει$ στο κε=άλαιο6 λέ7οντα$X %&ιπροβλέ0εις της !ομισιόν για σταδιακή επιστρο#ή στην ανάπτυη στο δεύτερο εάμηνο

  του 678; είναι ενθαρρυντικές και πρέπει να συνοδευτούν από κατάλληλη στρατηγική

  στον τομέα των επενδύσεων) Η $λλάδα έχει το ανθρώπινο δυναμικό, έχει τομείς με

  συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν δυναμικά σε συνθήκες

  πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας) G ελληνική κυβρνηση είναι απο0ασισμνηνα κινηθεί σε αυτή την κατε/θυνση και οι επεν#υτ$ πρπει να #εί:ουνεμπιστοσ/νη στην Ελλ!#α. τώρα περισσότερο από ποτ».

  /πανέ&1ονται οι π&οτάσει$ εκλο7ή$ π&οέδ&ου κατά το πτυπο τ3ν άλλ3ν αστικώνκο""άτ3ν

  'το "εταξ46 υπέ& τη$ εκλο7ή$ του π&οέδ&ου και τη$ Cεντ&ική$ /πιτ&οπή$ του'()*+, "ε τι$ λε7#"ενε$ διαδικασίε$ 9απ# τη %άση: ε77&α=ή "ελών επιτ#που κατάτην εκλο7ική διαδικασία κοκ6 κατά το πτυπο που ε=α&"#?ουν άλλα αστικάκ#""ατα6 τά1τηκε ο ευ&3%ουλευτή$ του κ#""ατο$ Κ. Aρυσ%$ο!ος. ! πταση δεν

  ακο47εται π&ώτη =ο&ά στον '()*+,6 3στ#σο =αίνεται να έ1ει 93&ι"άσει: η

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  20/78

  π&α7"ατοποίηση εν#$ ακ#"α %ή"ατο$ π&οσα&"ο7ή$ του στο λο του 3$ εν#$ απ# τα%ασικά κ#""ατα αστική$ διακυ%έ&νηση$

  %& αριθμός των 64)777 μελών περίπου είναι αναντίστοιχος προς το σώμα των

  0η#ο#όρων, δεν μπορεί ένα κόμμα με δύο εκατομμύρια 0η#ο#όρους να έχει μόνο

  64)777 μέλη και να έχουν λόγο για την πορεία και την πολιτική του κόμματος μόνοναυτά τα μέλη(6 ανέ=ε&ε σε &αδιο=3νική του συνέντευξη ο C `&υσ#7ονο$6π&οσθέτοντα$ #τι θα καταθέσει την πτασή του στο πλαίσιο του π&οσυνεδ&ιακο4διαλ#7ου

  /πι1ει&η"ατολο7ώντα$ 1α&ακτή&ισε ανεπα&κή τη νο"ι"οποίηση 7ια τα κο""ατικά#&7ανα του '()*+,6 π&οειδοποιώντα$ #τι 9αν δεν θέλουμε να επιστρέ0ουμε στον

   "MW3O/ του 5E, θα πρέπει να διευρυνθεί ο αριθμός των μελών και αυτό μπορεί να

  γίνει με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε εκλογικές, εσωκομματικές διαδικασίες()

  /ιδικ#τε&α6 π&οτείνει η εκλο7ή τη$ Cεντ&ική$ /πιτ&οπή$ και του π&οέδ&ου του

  '()*+, 9απ# τη %άση: να 7ίνεται "ε ε77&α=ή νέ3ν "ελών6 κατά την ώ&α τη$εκλο7ική$ διαδικασία$6 "ε "ια 9συ"%ολική στή&ιξη: 7ια τα εκλο7ικά έξοδα6 τη$ τάξη$τ3ν 5 ή τ3ν J ευ&ώ 7ια κάθε 8η=ο=#&ο %$τσι θα συμμετάσχουν στις διαδικασίεςκάποιες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι) Iεν είναι αποδεκτό η JI να έχει 577)777

   μέλη τα οποία 0ή#ισαν στην εκλογή αρχηγού και ο "MW3O/ να έχει 67 1 64)777, αυτό

  είναι προ#ανής αναντιστοιχία(6 κατέληξε

  Σελίδα = - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Α"ερ$ία #τες στα λιμ,!ια

  'ε VF3&η απε&7ία π&ο1ώ&ησαν 1τε$ οι λι"ενε&7άτε$6 "ε απ#=αση τη$ @"οσπονδία$του$6 αντιδ&ώντα$ στην π&ο3θο4"ενη ιδι3τικοποίηση του @0D και του @0B

  'το πλαίσιο τη$ απε&7ία$ έ7ινε συ7κέντ&3ση στην πλατεία Cλαυθ"ώνο$ και πο&είαπ&ο$ το +άππειο6 #που %&ισκ#ταν σε εξέλιξη η =ιέστα που διο&7άν3σε το (0/6 #σο και στασ3"ατεία του @0D

  @π3$ ανα=έ&ουν6 "εταξ4 άλλ3ν6 οι δυνά"ει$ αυτέ$ %στήριαν πλήρως τη στρατηγικήτου κε#αλαίου, έβαλαν πλάτη για να περάσει αυτή η πολιτική  $μ#ανί2ουν ως

  διεκδικητικό πλαίσιο την υπεράσπιση του Xδημόσιου χαρακτήρα των λιμανιώνX, όπου μέσα χωράνε και οι ιδιώτες, είτε μέσω συμπράεων είτε στα Iιοικητικά "υμβούλια των

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  21/78

  οργανισμών) Iιεκδικούν Xαναπτυιακή προοπτικήX για τα λιμάνια και Xβιώσιμο

  ασ#αλιστικό σύστημαX που υπηρετεί την καπιταλιστική κερδο#ορία:

  C@>>@(.*'>, /00,;,'

  J\υ# τε (αι σ5ματιK υ"ηρετεί η (υ&ρ!ηση τις ε"ιδι50εις του (ε2αλαίου

  '1#λιο του Γ&α=είου ε τυ"πανοκ&ουσίε$ και =ιέστε$ συν#δευσε η κυ%έ&νηση '()*+, - ,./0 τηνπώληση του πλειο8η=ικο4 πακέτου του @0D στον κινε?ικ# επι1ει&η"ατικ# #"ιλοmnSmn6 διαδικασία που ολοκλη&ώθηκε 1τε$ και αποτελεί έναν απ# του$ σταθ"ο4$του π&ο7&ά""ατο$ ιδι3τικοποιήσε3ν που έ1ει συ"=3νήσει "ε του$ ι"πε&ιαλιστικο4$ο&7ανισ"ο4$ ! απο=ασιστικ#τητα τη$ κυ%έ&νηση$ να π&ο3θήσει του$ στ&ατη7ικο4$σ1εδιασ"ο4$ του κε=αλαίου6 ανά"εσα στου$ οποίου$ είναι η ανάδειξη τη$ /λλάδα$σε δια"ετακο"ιστικ# κ#"%ο που θα συ"%άλλει και στην ανα%άθ"ιση τη$ ε71ώ&ια$αστική$ τάξη$ στην ευ&4τε&η πε&ιο1ή6 αλλά και του λου τη$ στο πλαίσιο τη$διεθνική$ δ&άση$ του κε=αλαίου6 ση"ατοδοτήθηκε απ# το 7ε7ον#$ #τι οι τελικέ$

   υπο7&α=έ$ έπεσαν κατά τη διά&κεια τελετή$ στο >έ7α&ο >αξί"ου6 πα&ουσία τουίδιου του π&3θυπου&7ο4 ,λ

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  22/78

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  23/78

  ολοκλη&3θεί η συναλλα7ή >ε την εξέλιξη αυτή επιτυ71άνεται6 "ε απ#λυτη επιτυ1ία6ένα ιδιαίτε&α ση"αντικ# οση"ο του π&ο7&ά""ατο$ αποκ&ατικοποιήσε3ν6 σ4"=3νακαι "ε τι$ δεσ"ε4σει$ τη$ /λληνική$ ;η"οκ&ατία$ ! συνολική αξία τη$ συ"=3νία$ανέ&1εται σε I6J δισ ευ&ώ:

   .α ση"ει3θεί #τι σε ενη"έ&3ση που έ7ινε 1τε$ το απ#7ευ"α απ# το >αξί"ου6ανα=έ&εται #τι 9στο πλαίσιο τη$ υπο7&α=ή$ συ"=3νιών 7ια το λι"άνι του Dει&αιά6 οπ&3θυπου&7#$6 ,λέξη$

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  24/78

  /πίθεση στι$ ε7καταστάσει$ τη$ ε=η"ε&ίδα$ 9D&ώτο Bέ"α: π&α7"ατοποίησαν 1τε$συνολικά IH άτο"α "ε οκτώ "οτοσικλέτε$ @ι ά7ν3στοι =ο&ο4σαν κ&άνη καικουκο4λε$ και "ε %α&ιοπο4λε$ και πέτ&ε$ π&οκάλεσαν =θο&έ$ στην τ?α"α&ία τουκτι&ίου6 αλλά και σε δ4ο αυτοκίνητα >ε ανά&τηση σε ιστοσελίδα του λε7#"ενουαντιεξουσιαστικο4 1ώ&ου6 την ευθ4νη ανέλα%ε η ο"άδα 9)ου%ίκ3να$:

  Γ C,),ητσοτάκη "εταλλάσσεται τα1έ3$ σε κεντ&ώο κ#""α6ενώ οι ίδιοι αποτελο4ν συνέ1εια τη$ /)/6 τη$ .; του C3ν Cα&α"ανλή και του,%έ&3= Bέλουν6 #π3$ λένε6 να αντλήσουν απ# "ια δεξα"ενή 9πα&αδοσιακών:8η=ο=#&3ν τη$ .;6 που επέλεξαν να απέ1ουν απ# τι$ εκλο7έ$ του Γενά&η και'επτέ"%&η VKIJ ή στ&ά=ηκαν στη `&υσή ,υ7ή

  D&ο%άλλουν την εικ#να τ3ν 9αντι"νη"ονιακών:6 αν και οι δ4ο "ετεί1αν απ#δια=ο&ετικά π#στα σε κυ%ε&νήσει$ που έ=ε&αν "νη"#νια σε %ά&ο$ του λαο4

  @π3$ λένε6 δεν συ?ητο4ν "ε εν ενε&7εία %ουλευτέ$ τη$ .;6 αλλά δεν αποκλείουνδιάλο7ο πε&ί π&οσ1ώ&ηση$ στο =ο&έα του$ δια7&α""έν3ν στελε1ών απ# .;6 `&υσή,υ7ή ή και ,./0

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  25/78

  '

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  26/78

  =&οντί?ουν να την 9ενθα&&4νουν: σε ?ητή"ατα που άπτονται του 9σκλη&ο4: πυ&ήνατη$ στ&ατη7ική$ του ε71ώ&ιου κε=αλαίου

  >ιλώντα$ π1 ο εκπσ3πο$ άλιστα6 9ανα7ν3&ί?οντα$: ουσιαστικά #τι η εξέλιξη αυτή α=ο&ά την ίδια τηστ&ατη7ική του ε71ώ&ιου κε=αλαίου6 ο Γ Cου"ουτσάκο$ δεν πα&έλει8ε πε&ίπου νασυ71α&εί την κυ%έ&νηση6 ση"ειώνοντα$X %& κύριος Hσίπρας βά2ει #αρδιά 1 πλατιάτην υπογρα#ή του σε πολιτικές που ο ίδιος μετά βδελυγμίας χαρακτήρι2εXνεο#ιλελεύθερεςX) & Xνεο#ιλελεύθεροςX, λοιπόν, πρωθυπουργός της χώρας

  επισ#ραγί2ει τη συμ#ωνία πώλησης του ;\E του μετοχικού κε#αλαίου του &+L στην

  εταιρεία YZ[YZ) $χει προηγηθεί η υπογρα#ή παραχώρησης 1 από την κυβέρνησή του 1

  85 περι0ερειακών αερο#ρομίων στη γερμανική εταιρεία ]^S_Z^`) Καλωσορίζουμετην καθυστερημνη προσχώρηση του κ" 5σίπρα στην πραγματικότητα»"

  @ αντιπεδ&ο$ τη$ .;6 Κ. Aατ3ηδ,(ης6 έ7&α8ε 7ια το ίδιο θέ"α στο διαδίκτυοX%$κπροσώπησα τη JI και τον !υρ) Pητσοτάκη στην τελετή για την παραχώρηση του

  &+L στην YAA) G 87 είναι π!ντα υπρ των ι#ιωτικοποιήσεων" & "MW3O/ σήμεραπανηγυρί2ει, ενώ μέχρι χτες πολεμούσε την ιδιωτικοποίηση του &+L) -))).

   Ενθαρρ/νουμε την κυβρνηση να προχωρήσει τι$ ι#ιωτικοποιήσει$ ) $ίμαστεαπέναντι στους #όρους, τον ερασιτεχνισμό και την οπισθοδρόμηση()

   .α κλείσει 9σο%α&ά και αξι#πιστα: η 9αξιολ#7ηση:

  ,λλά και ανα=ε"ενο$ στην 9αξιολ#7ηση:6 ο @. Κουμουτσ,(ος είπεX %Η θέση της χώρας χειροτέρε0ε από τον περασμένο Jοέμβριο, που έπρεπε να είχε κλείσει η

  αιολόγηση) Nειροτέρε0ε, ακόμη περισσότερο, μετά τους τελευταίους ανεύθυνους

   χειρισμούς του κ) Hσίπρα) &σα #αίνεται ότι έχει πρόθεση να δεχτεί η κυβέρνηση, είναι

  υ#εσιακά και αναποτελεσματικά) !υκλο#ορεί, ήδη, κυβερνητικό aAa VbV?B, που

  αποδεικνύει την ομολογία και απολογία της συνθηκολόγησης των 4,4 δισ) ευρώ, του λογαριασμού που θα κληθούν να πληρώσουν όλοι οι $λληνες) Pε αυτά τα μέτρα, ούτε η

  οικονομία θα ανακάμ0ει ούτε τα δημόσια έσοδα θα βελτιωθούν) Η χώρα θα

  παραμείνει σε αδιέοδο()

   .α κατα7&α=εί εδώ και η τοποθέτηση του συντονιστή @ικονο"ικών (ποθέσε3ν τη$ .;6 Aρ. Στα'(ούρα που "ιλώντα$ σε τ&απε?ικ# =#&ου"6 πατι "ίλησε 7ια"ε7αλ4τε&ο 9κ#στο$: λ#73 τη$ κυ%ε&νητική$ α%ελτη&ία$6 τ#νισε #τι η κυ%έ&νησηο=είλει6 13&ί$ τυ1οδι3κτισ"ο4$6 να λειτου&7ήσει σο%α&ά και αξι#πιστα6συ"%άλλοντα$ στο κλείσι"ο τη$ 9αξιολ#7ηση$: /κανε6 επίση$6 λ#7ο 7ια 9α&ιστε&ήιδεοληπτική ε""ονή στην α4ξηση τη$ =ο&ολο7ία$:6 την οποία 1α&ακτή&ισε

  οικονο"ικά αναποτελεσ"ατική και κοιν3νικά άδικη6 αναπα&ά7οντα$ κι αυτ#$ την

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  27/78

  π&ε"ο4&α πε&ί 9υπε&=ο&ολ#7ηση$: τ3ν επι1ει&η"ατικών ο"ίλ3ν και τη$ 9"εσαία$τάξη$:

  'τον ίδιο κα"%ά και συνε1ί?οντα$ τι$ δη"#σιε$ πα&ε"%άσει$ του6 ο π&ώηνπ&3θυπου&7#$6 Α!τ. Σαμαρ,ς6 "ιλώντα$ σε επι1ει&η"ατικ# =#&ου" στο `ον7κ

  Cον7κ6 εξέ=&ασε τον π&ο%λη"ατισ"# του 7ια τι$ %&α1υπθεσ"ε$ εξελίξει$ στην/λλάδα6 κατη7ο&ώντα$ την κυ%έ&νηση #τι %ματαιώνουν την αλλαγή, καταργούν τις

   μεταρρυθμίσεις, εκτροχιά2ουν την οικονομία() (πε&ασπι?#"ενο$6 δε6 τη δική τουδιακυ%έ&νηση6 είπε π3$ %παραλάβαμε την οικονομία μας στην XεντατικήX και δύο

   χρόνια αργότερα την είχαμε επανα#έρει πλήρως(, ενώ επί διακυ%έ&νηση$ '()*+, -,./0 %η οικονομία μας XγύρισεX από την ανάκαμ0η στην ύ#εση()

  Για την 8ή=ο τ3ν ο"ο7ενών

  α&τίου6θα συναντηθεί "ε τον α&1ιεπίσκοπο ;η"ήτ&ιο6 πα&ά7οντε$ τη$ ο"ο7ένεια$6πολιτικο4$ και επι1ει&η"ατίε$ - δήλ3σε σ1ετικάX %!αταθέσαμε πρόταση νόμου με τηνοποία $λληνες κάτοικοι του εωτερικού αποκτούν τη δυνατότητα να 0η#ί2ουν στον

  τόπο διαμονής τους στις βουλευτικές εκλογές) Iίνουμε την ευκαιρία στο αναπόσπαστο

  και 2ωτικό αυτό τμήμα του $λληνισμού να συνδιαμορ#ώνει την πορεία του τόπου()

  RR! Γ/..!>,

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  28/78

  σήμερα έχει στο στόχαστρο την ιδιοκτησία) :α κούρευε τα δάνεια και σήμερα

  απειλείται η πρώτη κατοικία) :α στήρι2ε τη νέα γενιά και σήμερα της #ορτώνει όλα τα

   βάρη του /σ#αλιστικού για να κλείσει τη μαύρη τρύπα που αυτός δημιούργησε()

  'τη %άση τ3ν πα&απάν36 ανα=έ&ειX %Hι άλλο πρέπει επιτέλους να συμβεί στη χώρα για

  να αποδεχτεί η κυβέρνηση ότι απέτυχε και να παραιτηθείT()

  'ε άλλη δήλ3σή τη$6 ουσιαστικά εντ#πι?ε το π%λη"α στη σ4νθεση τη$κυ%ε&νητική$ πλειο8η=ία$X %&ι επιδόσεις της κυβέρνησης "MW3O/ 1 /J$+ δεναντανακλούν τις δυνατότητες της χώρας -))). Η κυβέρνηση "MW3O/ 1 /J$+ δυστυχώς

  δεν μπορεί να τα κατα#έρει()

  Σελίδα ; - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Συ!,!τηση με το! !&ο "ρ&ση του Ιρ,!

  @ ΓΓ τη$ C/ του CC/6 )ημτρης Κουτσούμ"ας συναντήθηκε 1τε$ στην έδ&α τουC#""ατο$ στον Dε&ισσ#6 "ε τον νέο π&έσ%η του *&άν6 Μα3ί!τ Μ. Σαμ"εσταρί.

  Cατά τη διά&κεια τη$ συνάντηση$ υπή&ξε αλληλοενη"έ&3ση 7ια τι$ εξελίξει$ στην/λλάδα και το *&άν και ανταλλα7ή απ#8ε3ν 7ια την κατάσταση στη >έση ,νατολήκαι την ευ&4τε&η πε&ιο1ή

  Κυ(λο2ορεί α"% σμερα ο JΟδη$ητςK

  @ στί1ο$ του >πέ&τολτ >π&ε1τ6 9Αλλα0ε το! (%σμο το ]#ει α!,$(ηK6 δεσπ#?ει στοεξώ=υλλο του 9@δη7ητή: του ,π&ίλη που κυκλο=ο&εί απ# σή"ε&α LUF απ# τι$@&7ανώσει$ τη$ C./

  'την πλο4σια 4λη του "πο&ο4"ε να %&ο4"ε πλο4σια α&θ&ο7&α=ία 7ια τοD&οσ=υ7ικ#6 7ια την π&οετοι"ασία τη$ FG3&η$ απε&7ία$6 7ια την D&3το"α7ιά6ανταποκ&ίσει$ απ# την π&οετοι"ασία τ3ν >αθητικών Rεστι%άλ που θα διεξα1θο4ντι$ επ#"ενε$ "έ&ε$ σε #λη τη 1ώ&α6 α=ιέ&3"α 7ια τι$ =οιτητικέ$ και σπουδαστικέ$εκλο7έ$

   /κόμα εχωρί2ουνc

  • 9'τα αντιλα2κά σ1έδια απαντά"ε "ε το δικ# "α$ συλλο7ικ# α7ώνα 7ια τι$σ471&ονε$ ανά7κε$ "α$x:6 ά&θ&ο του ,&η /υα77ελίδη6 "έλου$ του Γ&α=είουτου C' τη$ C./

  • 'υνέντευξη "ε τον C Dελετίδη6 δή"α&1ο Dάτ&α$ 7ια τη "ε7άλη πο&είαα7ώνα κατά τη$ ανε&7ία$ που διο&7άν3σε ο ;ή"ο$

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  29/78

  • ;ήλ3ση του σκηνοθέτη 0ε3νίδα Aα&δα&ο46 "ε α=ο&"ή το τελευταίο του ντοκι"αντέ& 9kQPid6 οι /λληνε$ στου$ πολέ"ου$ του άνθ&ακα:

  • 9JJ 1νια απ# την π&ώτη πτήση του Γιο4&ι Γκα7κά&ιν στο διάστη"αX @ταντο "π#ι του ανθ&ώπου έ=τασε στο =ε77ά&ι:

  (D@()Γ@* ,>(.,' /00,;,' - A@(0Γ,)*,'

  Στ!ου! /ΑΤΟι(% ,0ο!α α"% Μεσ%$ειο &ς Μαύρη ,λασσα

  Για δια"#&=3ση 9%αλκανική$ πολιτική$ στο πλαίσιο του .,

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  30/78

  ,π# ,ί7υπτο και *σ&αήλ "έ1&ι τη )ου"ανία

  Dα&άλληλα6 π&οανή77ειλε %τη #ιε:αγωγή κοινών ασκήσεων , την ανταλλαγήεκπαί#ευση$  και παράλληλα με κοινο/$ στρατιωτικο/$ σχε#ιασμο/$  που θα

   βοηθήσουν στη #ιαμόρ0ωση μια$ βαλκανική$ πολιτική$ στο πλαίσιο του 865)»)

  'υνέ1ισεX %:εωρώ ιστορική στιγμή, την από0αση που λ!βαμε να κ!νουμε πρότασηπρο$ τη Jουμανία για μια τριμερή συν!ντηση και τη #ημιουργία μια$ κοινή$πλατ0όρμα$»"

  «) νοητό$ !:ονα$ Jουμανία$ = Mουλγαρία$ = Ελλ!#ο$ = Κ/πρου = Eσραήλ = 6ιγ/πτου θα αποτελσει μία πολ/ σημαντική συμμαχία χωρών. που βρίσκονταιστην ί#ια πλευρ!. απναντι στην τρομοκρατία. για να σταματήσει το #αινόμενο τηςτρομοκρατίας, αλλά και του #ονταμενταλισμού το οποίο εάγεται αυτή τη στιγμή προς

  την $υρώπη(, συ"πλή&3σε6 κάνοντα$ καθα&ή την πθεση τη$ κυ%έ&νηση να λά%ει"έ&ο$ σε κάθε λο7ή$ ι"πε&ιαλιστικέ$ αποστολέ$ και επι1ει&ήσει$6 "ε πσ1η"α του$

  τ?ι1αντιστέ$

  ,λλ3στε6 είπε #τι %κοινή στάση των χωρών μας ως μία βαλκανική ομάδα στο πλαίσιοτου J/H& και της $$ θα διαμορ#ώσει πλέον μια νέα περίοδο στις δύο συμμαχίες, την

   $$ και το J/H&()

  +(δλση τιμς (αι μ!μης

  /κδήλ3ση τι"ή$ και "νή"η$ 7ια τον σ4ντ&ο=ο @ι5ρ$ο Aαρ. Λι!αρδ στέλε1ο$ τη$/[email protected] τη$ /θνική$ ,ντίσταση$ και του ;'/6 ο&7ανώνουν οι C@ >ενιδίου του CC/και η οικο7ένειά του6 α4&ιο την Cυ&ιακή IK ,π&ίλη6 στι$ II π"6 στην αίθουσα του;η"α&1είου >ενιδίου Rιλαδελ=εία$ GM και >π#σδα

  9C;*C,' ;/@.ε την 8ή=ισή του την ε&1#"ενη

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  31/78

  ε"πιστευτικών πλη&ο=ο&ιών κοκ D&ο%λέπεται6 "άλιστα6 #τι κατά την ανάλη8η τ3νκαθηκ#ντ3ν του$ θα υπο7&ά=ουν και σ1ετική δήλ3ση

  @π3$ τ#νισε ο ειση7ητή$ του CC/6 @ι5ρ$ος Λαμ"ρούλης πκειται 7ια ένακεί"ενο που ταυτ#1&ονα "ε την π&οσπάθεια εξ3&α2σ"ο4 του συστή"ατο$ και τη$ //6

  "ρομη!ύει (αι ε"ι(ί!δυ!α μ&τρα6 καθώ$ %ασί?εται στην έκθεση τη$ Cο"ισι#ν 7ιατην 9καταπολέ"ηση τη$ δια=θο&ά$:6 η οποία στο #νο"α τη$ πάταξή$ τη$ πε&ιέ1ειδιατάξει$ 7ια τον έλε71ο τη$ λειτου&7ία$ τ3ν κο""άτ3ν6 "ε πσ1η"α τα οικονο"ικάτου$ και άλλα %Iιατάεις που(, #π3$ είπε6 %έχουν στο στόχο κυρίως τα κόμματα πουεναντιώνονται στις πολιτικές της $$, που αμ#ισβητούν την εουσία των μονοπωλίων()

  Dσθεσε6 ακ#"α6 #τι %η $$ έχει κατεύθυνσή της 0ή#ιση τέτοιων κωδίκων, σε μίαπροσπάθεια να ωραιοποιήσει την κατάσταση, να καλύ0ει τις συνέπειες από τις

   βάρβαρες πολιτικές που υλοποιούνται και στη χώρα μας, στην κατεύθυνση

  ικανοποίησης των συμ#ερόντων του ευρωενωσιακού κε#αλαίου() @π3$ τ#νισε6 τα=αιν#"ενα δια=θο&ά$ καλά κ&ατο4ν και #που 8η=ίστηκαν τέτοιοι κώδικε$6 7ιατί

  είναι =αιν#"ενα σ4"=υτα "ε το ίδιο το καπιταλιστικ# σ4στη"α Yεκαθά&ισε #τι τοCC/ θα 8η=ίσει κατά επί τη$ α&1ή$

  @ κοινο%ουλευτικ#$ εκπσ3πο$ του CC/6 α!,σης Πα2ίλης επισή"ανε #τι%υπάρχουν θέματα που δεν κλείνονται ούτε με κώδικες δεοντολογίας, ούτε με τίποτα

  άλλο) !άθε κόμμα ευπηρετεί συγκεκριμένα κοινωνικά συμ#έροντα αντικειμενικά,

  εκ#ρά2ει ταικά συμ#έροντα και έτσι κρίνεται, όπως και οι βουλευτές() /πισή"ανε #τιαυτά %προέρχονται από την $$, όπου σε χώρες 1 μέλη, Lολωνία, +ετονία, άνθρωποιδικά2ονται και πάνε #υλακή γιατί προπαγανδί2ουν τον κομμουνισμό και τον Pαρισμό

  1 +ενινισμό()

  ,να=ε"ενο$ ειδικά στο ά&θ&ο V6 #που π&ο%λέπεται #τι οι %ουλευτέ$ π&έπει να υπακο4ν στο '4ντα7"α και του$ ν#"ου$6 τ#νισε #τι %οι νόμοι 0η#ί2ονται από τηνκυβερνητική πλειο0η#ία, είναι άδικοι κοινωνικά() %/υτοί αλλά2ουν(, ση"εί3σε6%πρώτα στην κοινωνία ιστορικά, με απειθαρχία και ανυπακοή και μετά νομοθετούνται

  όπως το 9ωρο() Yεκαθά&ισε6 εξάλλου6 #τι ο %ουλευτή$ που παλε4ει 7ια τα ε&7ατικά -λα2κά συ"=έ&οντα6 είναι υπο1&ε3"ένο$ να α73νί?εται κ#ντ&α στο ν#"ο

  ,π# την πλευ&ά του6 ο πεδ&ο$ τη$ Aουλή$6 /. Iούτσης επι%ε%αί3σε #τι ο9Cώδικα$ ;εοντολο7ία$: %είναι ενταγμένος στο πλαίσιο της συ2ήτησης με τουςθεσμούς, όπως και η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων()

  Σελίδα 1< - E+ΠΟEΤΑB

  Συ!,!τηση με υ"ουρ$ούς +0τερι(5! της ++

  $ α&7ά 1τε$ %&άδυ συνε1ι?#ταν η συνάντηση του ,λ πε&τ Cο4ντε&$6 υπου&7# /ξ3τε&ικών τη$ @λλανδία$6 η

  οποία ασκεί την π&οεδ&ία του 'υ"%ουλίου τη$ //6 ,&λέ" .τεσί&6 υ=υπου&7#/υ&3πα2κών (ποθέσε3ν τη$ Γαλλία$6 >ί&οσλα% 0άιτσακ6 υπου&7# /ξ3τε&ικών και

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  32/78

  /υ&3πα2κών (ποθέσε3ν τη$ 'λο%ακία$6 'άντ&ο Γκ#τσι6 υ=υπου&7# πα&ά τ3π&3θυπου&7ώ 7ια /υ&3πα2κέ$ (ποθέσει$ τη$ *ταλία$6 >α&7κα&ίντα >α&κέ$6

   υ=υπου&7# /ξ3τε&ικών 7ια /υ&3πα2κέ$ (ποθέσει$ τη$ Dο&το7αλία$6 και *αν>πο&7κ6 υ=υπου&7# /υ&3πα2κών (ποθέσε3ν τη$ >άλτα$

  +"εισ%δια στο! Πειραι,

  ,νακοίν3ση τη$ ,

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  33/78

  πα7κλαντέ$6που %&ίσκονται υπ# πε&ιο&ισ"# στο it slit τη$ >#&ια$6 συνε1ί?ουν 7ια τέτα&τη"έ&α την κατάλη8η "έ&ου$ τη$ εισ#δου του κέντ&ου @ι "ετανάστε$ π&α7"ατοποιο4ν

  καθιστική δια"α&τυ&ία6 ενώ α&νο4νται να λά%ουν τ&ο=ή και νε απ# π&ο1τέ$

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  34/78

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  35/78

  σ4νθη"α ,"έσ3$6 άνδ&ε$ του 0ι"ενικο4 ε=ά&"οσαν το τελευταίο στάδιο τη$επι1εί&ηση$ >έσα σε ένα πανδαι"#νιο6 "ε κ&αυ7έ$ και διατα7έ$6 οι πσ=υ7ε$ και οι"ετανάστε$ σηκώθηκαν και ά&1ισαν να κατευθ4νονται π&ο$ την έξοδο6 #που του$πε&ί"εναν λε3=ο&εία 7ια να του$ "ετα=έ&ουν στον καταυλισ"# τη$ 'ο4δα$ και στοκτί&ιο του ;!D/B/ .3&ίτε&α6 αλλά και κατά τη διά&κεια τη$ επι1εί&ηση$6 άνδ&ε$

  του 0ι"ενικο4 π&οέ%ησαν σε π&οσα737έ$ και απο"άκ&υνση δέκα π&οσ=473ν

  >ετW ε"ποδί3ν απο%ι%άστηκαν6 εξάλλου6 το %&άδυ τη$ Dέ"πτη$6 στο λι"άνι τη$0έ&ου6 VFK πε&ίπου πσ=υ7ε$ και "ετανάστε$ που "ετα=έ&θηκαν "ε πλοίο6 απ# τη`ίο @"άδα κατοίκ3ν του νησιο46 4στε&α και απ# σ1ετική απ#=αση του ;η"οτικο4'υ"%ουλίου6 έσπευσε στο λι"άνι 7ια να ε"ποδίσει την απο%ί%αση /τσι6 το πλοίο1&ειάστηκε να π&οσε77ίσει σε άλλη πλευ&ά του λι"ανιο4 @ δή"α&1ο$ απαίτησε απ#του$ λι"ενικο4$ να ανοίξουν πε&ί=&αξη ασ=άλεια$ που εί1αν κάνει 7ια του$πσ=υ7ε$6 το αίτη"α δεν έ7ινε δεκτ# "ε αποτέλεσ"α κάτοικοι και δη"οτικοίσ4"%ουλοι να σπάσουν τι$ αλυσίδε$ τη$ π4λη$ και να εισ%άλουν στο 1ώ&ο του λι"ένα#που κ&ατο4νταν οι πσ=υ7ε$

  Σελίδα 11 - ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ B^Η ΚΑΙ )EΑΣΗ FΤ+ΤEΑΣ+ΛΙ)ΟG

  *'Τιμ στους αλύ$ιστους ε0%ριστους συμ"ερ,σματα $ια το σμερα

  ! αλ47ιστη στάση τ3ν κο""ουνιστών και άλλ3ν α73νιστών που εξο&ίστηκαν στηΛ&ρο6 αλλά και η πολ4τι"η πεί&α 7ια το σή"ε&α6 αναδεί1τηκαν στην επιτυ1η"ένηιστο&ική εκδήλ3ση που διο&7άν3σαν το 'ά%%ατο VHU5 και την Cυ&ιακή VMU5 οιΤομεα(&ς +"ιτρο"&ς I%ρειας (αι /%τιας )δε(α!σου του ΚΚ+  "ε τησυ""ετο1ή "ελών και =ίλ3ν του CC/ απ# #λα τα ;3δεκάνησα6 καθώ$ καια73νιστών #π3$ ο Λου(,ς Στηρ%"ουλος που εί1ε ?ήσει εξ#&ιστο$ στο 0ακκί καιστο Dα&θένι

  'την εκδήλ3ση που π&α7"ατοποιήθηκε στο πλαίσιο τ3ν δ&αστη&ιοτήτ3ν 7ια τα IKK1νια του C#""ατο$6 συ""ετεί1ε αντιπ&οσ3πεία τη$ C/ του CC/6 "ε επικε=αλή$τον )ημτρη @%!τι(α6 "έλο$ του DΓ τη$ C/ @ι εκδηλώσει$ πε&ιλά"%αναν

  ιστο&ικέ$ ανα=ο&έ$ "ε επιτ#πιε$ επισκέ8ει$ στο Παρθ&!ι το 'ά%%ατο και στο Λα((ί την Cυ&ιακή6 "ε τον ; Γ#ντικα να πα&ουσιά?ει "α&τυ&ίε$6 ιστο&ικέ$ ανα=ο&έ$ καικ&ίσι"α συ"πε&άσ"ατα 7ια τη ση"ε&ινή πάλη που θα "είνουν 1α&α7"ένα %αθιά στη"νή"η τ3ν συ""ετε1#ντ3ν

  @ λα#$ "ε τη δ4να"η και την ο&7άν3σή του "πο&εί να επι%άλει το δίκιο του

   /νάμεσα στα άλλα που ειπώθηκαν από τον I) Kόντικα, σημειώνουμε τα παρακάτωc

  9εσο7εί3ν6 το>πο7ιάτι6 το /,< - /', ήταν π&α7"ατικά 7ια F 1νια τα πιο ισ1υ&ά κέντ&α

  αντίσταση$ απέναντι στη 1ο4ντα C&άτησαν ο&θ# το α73νιστικ# =νη"α του λαο46

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  36/78

  ενέπνεαν αντίσταση και ήταν α=ετη&ία "ε7άλη$ αλληλε774η$ στην /λλάδα καιδιεθνώ$

  ! 1ο4ντα σε σ1έση "ε τη δικτατο&ία του >εταξά δεν "π#&εσε να αποκτήσει "α?ικ#λα2κ# έ&εισ"α Cάτ3 απ# την αντίσταση αυτή6 τη$ οποία$ κέντ&ο αποτελο4σαν οι

  1ώ&οι εξο&ία$6 η 1ο4ντα κατέ&&ευσε6 ανατ&άπηκε ,υτ# είναι ένα πολ4 ση"αντικ#συ"πέ&ασ"α που έ1ει αξία 7ια το σή"ε&α και το "έλλον Cατέ&&ευσε #1ι "εκοινο%ουλευτικέ$ διαδικασίε$6 αλλά "έσα απ# την πάλη του λαο46 απ# την ανάπτυξητου κινή"ατο$ και τα π&ο%λή"ατά τη$ α?ί "ε τα υπ#λοιπα αιτή"ατα τ3ν εξ#&ιστ3ν ήταν να "ετα=ε&θο4ν οι κ&ατο4"ενοισε κατοικη"ένο "έ&ο$ ,υτ#$ ο α7ώνα$ έ=ε&ε ο&ισ"ένα αποτελέσ"ατα @ α7ώνα$ δενπάει 1α"ένο$ και στι$ πιο δ4σκολε$ συνθήκε$ Rέ&νει τα αποτελέσ"ατά του6 α=ήνειπάντα τα ί1νη του ! 1ο4ντα έ=ε&ε το ILHG6 FKK "ε FJK κ&ατο4"ενου$ στοDα&θένι6 κυ&ί3$ η7ετικά στελέ1η - "ε τα κ&ιτή&ια τη$ 1ο4ντα$ - και τον 'επτέ"%&ητου ίδιου έτου$ "ε ο1η"ατα737# πε&ίπου IVKK στο 0ακκί /να "έ&ο$ κ&ατου"έν3νέ"εινε στη Γιο4&α και οι 7υναίκε$ κ&ατο4"ενε$ "ετα=έ&θηκαν στι$ =υλακέ$,λικα&νασσο4 στην C&ήτη

  Cαι εδώ συνε1ίστηκε ο α7ώνα$ @ι συνθήκε$ ήταν καλ4τε&ε$ απ# τη Γιο4&α6 αλλάδεν έπαυε$ να είσαι κ&ατο4"ενο$ "ε του$ πε&ιο&ισ"ο4$6 τι$ δυσκολίε$6 τι$ απειλέ$6του$ εκ%ιασ"ο4$6 "ε τι$ στε&ήσει$6 κάθε είδου$ 'το 0ακκί6 η πλειο8η=ία ήτανε&7άτε$ και α7τε$ ! 1ο4ντα πίστευε #τι "ε αυτ# το δια13&ισ"# "πο&εί ναεπι%ληθεί:

  *διαίτε&ο$ σταθ"#$ η IVη @λο"έλεια τη$ C/ του CC/

  9*διαίτε&ο$ σταθ"#$ 7ια τη 0έ&ο και 7ια #λα τα στ&ατ#πεδα ήταν ο Rλε%ά&η$ του WHGπου έ7ινε η πε&ί=η"η IVη@λο"έλεια τη$ C/ του CC/ ,υτή η @λο"έλεια ήτανση"αντική #1ι 7ιατί δι#&θ3σε τη 7ενική στ&ατη7ική του CC/ που ήτανπ&ο%λη"ατική6 αλλά 7ιατί έλυσε ένα θε"ελιακ# π%λη"α το οποίο ήταν ση"είοσκλη&ή$ αντιπα&άθεση$ "ε την οπο&τουνιστική 7&α""ή και αντίλη8η πουκυ&ια&1ο4σε στο C#""α6 δηλαδή την ανασυ7κτησή του στην /λλάδα που έλειπε'το 0ακκί οι κ&ατο4"ενοι 1αι&ετίσα"ε αυτήν την απ#=αση /δ3σε δ4να"η6 κου&ά7ιοκαι ικανοποίηση

  'το Dα&θένι6 αν και υπή&1αν ισ1υ&έ$ δυνά"ει$ υπέ& τη$ IVη$ @λο"έλεια$6 τον π&ώτοκαι η πλειο8η=ία του στ&ατοπέδου ήταν ενάντια στην ,π#=αση !ταν στελέ1η6 τα

  οποία εί1αν π&3τοστατήσει #λα αυτά τα 1νια 7ια να "ην υπά&1ει C#""α στην/λλάδα6 να ενσ3"ατ3θεί στην /;, (ποστή&ι?αν #τι δεν 1&ειά?εται το CC/

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  37/78

  ;ιν#ταν "ά1η6 αλλά πλειο8η=ία ήταν αυτοί οι άνθ&3ποι που εί1αν ιδεολο7ικά καιπολιτικά δια%&3θεί απ# τον οπο&τουνισ"#6 απ# αυτέ$ τι$ απ#8ει$ και αντιπάλε8αντην ,π#=αση

  ;εν "α$ επη&έασε η ,π#=αση αυτή στο στ&ατ#πεδο του 0ακκίου /κεί η πλειο8η=ία

  πή&ε θέση υπέ& του C#""ατο$ ,π# του$ IVKK οι LKJ στάθηκαν απο=ασιστικά "ε τοC#""α !ταν "ε7άλη δ4να"η και έδ3σε κου&ά7ιο και έξ3 >α?ί "ε την απ#=αση τη$πα&άνο"η$ @&7άν3ση$ τη$ C@, εί1ε σο%α&ή επίδ&αση 'τη συνέ1εια6 και στοDα&θένι άλλαξε ο συσ1ετισ"#$:

  Για την ο&7άν3ση τη$ ?3ή$ τ3ν εξο&ίστ3ν

  *διαίτε&η ανα=ο&ά έκανε ο ; Γ#ντικα$ στου$ ;3δεκανήσιου$ εξ#&ιστου$X τον Π,!οΜι#αηλίδη τον Παρασ(ευ, 4ου!τουραδ,(η τον Π%τσο Καλετ% τον Μα!%λη@αλα!ομ,τη τον Λου(, Στηρ%"ουλο.

  /πίση$ και στη ορ$,!ση της 3ς τ! ε0%ριστ!. @π3$ είπε6 9δ4να"η καικου&ά7ιο στου$ εξ#&ιστου$ έδινε η α=οσί3σή του$ στην επαναστατική πάλη6 στοδίκιο του λαο4 ,λλά #σον α=ο&ά την εξο&ία6 δ4να"η έδινε και η ο&7άν3ση τη$ ?3ή$εδώ ! ο&7άν3ση τη$ αλληλε774η$ και τη$ αλληλο%οήθεια$6 "ε την οποίανδια"ο&=3ν#ταν ένα συλλο7ικ# και α73νιστικ# κλί"α:

  'τη συνέ1εια6 ανα=έ&θηκε σε πλευ&έ$ τη$ ο&7άν3ση$ τη$ ?3ή$ στα στ&ατ#πεδα6#π3$ στη διε4θυνση του στ&ατοπέδου6 στην ιδεολο7ικοπολιτική δουλειά6 στηδιατ&ο=ή6 στη "#&=3ση6 στην υ7εία6 στην καθα&ι#τητα6 στον πολιτισ"#6 στοναθλητισ"# και κάθε συλλο7ική δ&αστη&ι#τητα ,νέ=ε&ε συ7κεκ&ι"ένα πε&ιστατικάτ3ν δυσκολιών6 τ3ν διεκδικήσε3ν6 τη$ π&οσπάθεια$ και του α7ώνα 7ια καλ4τε&ε$συνθήκε$ δια%ί3ση$ και επικοιν3νία$ π&ο$ τα έξ3 και ενάντια στι$ 9δηλώσει$:Dε&ιστατικά τη$ καθη"ε&ινή$ ?3ή$6 του α7ώνα 7ια την ανατ&οπή τη$ 1ο4ντα$ και τηναπελευθέ&3ση τ3ν κ&ατου"έν3ν

  @ Μτσος B,#αρης "έλο$ τη$ C/ του CC/6 στην πα&έ"%ασή του τ#νισε #τι ηεκδήλ3ση αυτή6 στο πλαίσιο τ3ν IKK 1ν3ν του CC/ θα έ1ει συνέ1εια /νη"έ&3σε#τι υπά&1ει απ#=αση τη$ Cο""ατική$ /πιτ&οπή$ ,ι7αίου 7ια σει&ά εκδηλώσε3ντι"ή$6 "νή"η$ και πεί&α$ την επ#"ενη 1&ονιά που θα συ"πλη&ώνονται JK 1νια απ#την ε7καθίδ&υση τη$ δικτατο&ία$

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  38/78

  • Οι "ολιτι(&ς ε0ελί0εις (αι οι θ&σεις του ΚΚ+* )επο&τά? απ# συ7κεντ&ώσει$και δ&αστη&ι#τητε$ τη$ C@ ,ττική$ 7ια την ενη"έ&3ση του λαο4 και τηνο&7άν3ση τη$ πάλη$ του

  • Ιστορι( ε(δλση στη Λ&ρο* /κδήλ3ση τι"ή$ στην αλ47ιστη στάση τ3ν

  κο""ουνιστών και τ3ν άλλ3ν α73νιστών που εξο&ίστηκαν στη 0έ&ο

  • )επο&τά? απ# την εκδήλ3ση στο πά&κο Γουδή π&ο$ τι"ήν του /ί(ουΜ"ελο$ι,!!η.

  • I%λος* ,νταπ#κ&ιση απ# την εκδήλ3ση τη$

  κο""ουνιστέ$ αναδεικν4ουν #τι οι π#λε"οι6 οι καταστ&ο=έ$ και η π&οσ=υ7ιά στοεξ3τε&ικ# έ1ουν την ίδια "ήτ&α "ε την εξαθλί3ση6 την ανε&7ία6 τη =τώ1εια και τασυντ&ί""ια τ3ν ε&7ασιακών δικαι3"άτ3ν στο εσ3τε&ικ# τη$ 1ώ&α$ Cαλο4ν τηνε&7ατική τάξη και τα άλλα =τ31ά λα2κά στ&ώ"ατα να "ην υποκ48ουν στοναποπ&οσανατολισ"# και του$ εκ%ιασ"ο4$ `3&ί$ να 1άσουν 1νο να ο&7αν3θο4ν σεκάθε τ#πο δουλειά$ και 7ειτονιά6 να συ7κ&οτήσουν τη δική του$ συ""α1ία6 ναπαλέ8ουν "ε π&οοπτική την ανατ&οπή τη$ πολιτική$ τη$ συ7κυ%έ&νηση$ και τη$ //,π# τι$ πα&ε"%άσει$ του CC/ στο λα# επι%ε%αιώνεται #τι αυτή η συ?ήτησηεξοπλί?ει και "α1ητικοποιεί δυνά"ει$ 7ια να δυνα"ώσει η αντιπα&άθεση "ε τηνκυ&ία&1η πολιτική6 σε συνθήκε$ που η ανα"έτ&ηση "ε το κε=άλαιο και την εξουσίατου π&έπει να κλι"ακ3θεί R3τί?ει τη "#νη =ιλολα2κή διέξοδο και την ανα7και#τητα

  7ια απο=ασιστική συστ&άτευση "ε το CC/ σε κάθε "ικ&ή και "ε7άλη "ά1η

  ,0/C, D,D,)!Γ,

  /α μη 2ο,ται ο λα%ς τις δυσ(ολίες του αστι(ού "ολιτι(ού συστματος

  'ε εκδήλ3ση τ3ν Κομματι(5! Ορ$α!5σε! Πρ%!οιας (αι τ! Κομματι(5!

  Ομ,δ! ΑμεΑ και 7ονέ3ν τη$ C@ ,ττική$ του CC/ "ίλησε το π&3ί τη$ Cυ&ιακή$5UF η Αλ&(α Πα"αρ$α6 "έλο$ τη$ C/ του C#""ατο$

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  39/78

  @π3$ ση"εί3σε εισα737ικά6 το CC/ ξέ&ει πολ4 καλά τα π&ο%λή"ατα του 1ώ&ου τ3ν,"ε, και τ3ν οικο7ενειών του$6 έ1ει "έλη6 στελέ1η του C#""ατο$ που %&ίσκονταιαντικει"ενικά σε αυτ#ν το 1ώ&ο 'ε αντίθεση "ε τα άλλα κ#""ατα που 9δακ&4?ουν:69λυπο4νται: και %ά?ουν τη "άσκα 9θλί8η$:6 οι κο""ουνιστέ$ δεν λυπο4νται6ο&7ί?ονται και διεκδικο4ν6 παί&νοντα$ υπ#8η και π3$ η επιστή"η6 η τε1νολο7ία έ1ουν

  εξελι1θεί τ#σο6 που "πο&εί να οδη7ήσουν σε "ε7άλη διευκ#λυνση και δια=ο&ετική?3ή τα άτο"α "ε αναπη&ία

  ,κολουθο4ν αποσπάσ"ατα απ# την ο"ιλίαX

  Γιατί έ1ου"ε κ&ίσηh

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  40/78

  π#λε"οι6 7ιατί σκοτώνονται οι αστικέ$ τάξει$ και τα αστικά κ&άτη 7ια το ποιο$ θαπά&ει την τάδε λ3&ίδα που έ1ει τον α737# πετ&ελαίου ,υτ# #"3$ που έ1ει ση"ασίαείναι το κίνη"α να αξιοποιεί και να εντείνει τι$ δυσκολίε$6 τυ1#ν &ή7"ατα πουδη"ιου&7ο4νται >έσα απ# αυτήν την πο&εία "πο&εί ο λα#$ να συνειδητοποιείκαλ4τε&α την ανά7κη να πά&ει ο ίδιο$ την εξουσία στα 1έ&ια του6 η ε&7ατική τάξη6

  ε&7ατική - λα2κή εξουσία6 #1ι απλώ$ να αλλάξει η κυ%έ&νηση .α αλλάξει η τάξηστην εξουσία

  ;εν "πο&εί$ να π&οκαθο&ίσει$ πώ$ θα δη"ιου&7ηθο4ν π&οbποθέσει$ επαναστατική$π&οοπτική$ ο4τε ποια στι7"ή θα 7ίνει αυτ#6 π&έπει να δη"ιου&7ηθο4ν καιαντικει"ενικέ$ και υποκει"ενικέ$ συνθήκε$6 αλλά ε"εί$ λέ"ε στο λα# σή"ε&α το εξή$και π&έπει να δουλέ8ου"ε 7ιW αυτ#6 7ια να %7άλει απ# το κε=άλι του "ια "ε7άληπλάνη6 που έ1ει πά&ει τα 1α&ακτη&ιστικά πια π&οκατάλη8η$6 ιδιαίτε&α "ετά τη νίκητη$ αντεπανάσταση$ στι$ σοσιαλιστικέ$ 1ώ&ε$X #τι ο καπιταλισ"#$ είναι αιώνιο$ και"πο&εί να "ετα&&υθ"ιστεί6 να 7ίνει πιο ανθ&ώπινο$ ,υτ# %έ%αια θέλει δουλειά 7ια νακαταλά%ει #τι δεν 7ίνεται D&έπει να του το λέ"ε και να το αποδεικν4ου"ε

  ακά&ι να άνα%ε η σπίθα σεκάποια άλλη 1ώ&α και να 7ιν#ταν =3τιά στην /λλάδα ,λλά π&έπει σε κάθε 1ώ&α νακάνει$ το καθήκον σου6 δεν 7ίνεται ,ν πα&ακολουθήσει$ τι 7ίνεται στι$ άλλε$ 1ώ&ε$6το κίνη"α εκεί είναι πιο πίσ3 απ# την /λλάδα6 δυστυ1ώ$

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  41/78

  Σελίδα 1? - ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ B^Η ΚΑΙ )EΑΣΗ FΤ+ΤEΑΣ+ΛΙ)ΟG

  0@(*+, ),+@(

  Κοι!&ς οι αιτίες του "ροσ2υ$ι(ού δρ,ματος (αι της α!τιλα'(ς ε"ίθεσης

  'ε συ7κέντ&3ση τη$ ΤΟ Aρηματο"ισττι(ού τη$ C@ ,ττική$ του CC/ "ίλησε ηΛουί3α E,3ου6 "έλο$ του DΓ τη$ C/ του CC/6 που "ε α=ο&"ή τι$ εσ3τε&ικέ$ καιδιεθνεί$ εξελίξει$6 υπο7&ά""ισε #τι το C#""α θα συ"%άλλει "ε #λε$ του τι$ δυνά"ει$7ια να απο&&ί8ει ο λα#$ τα αποπ&οσανατολιστικά διλή""ατα6 που δεν έ1ουν σ1έση"ε τα ταξικά του συ"=έ&οντα6 να %αθ4νει τον π&ο%λη"ατισ"# του και έτσι νακαθο&ίσει τη στάση του

  ,π# την κου%έντα που έ7ινε στη συ7κέντ&3ση6 αναδεί1θηκε #τι αυτή η πε&ίοδο$είναι η πιο κατάλληλη 7ια να ανοίξει σε %άθο$ η συ?ήτηση 7ια το δ"ο τη$

  ο&7άν3ση$ τη$ λα2κή$ αντεπίθεση$6 7ια 9την πάλη του λαο4 "ε π&οοπτική τηνκατάκτηση τη$ δική$ του εξουσία$6 ώστε να ικανοποιήσει τι$ ανά7κε$ του:6 #π3$ είπεη 0 )ά?ου

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  42/78

  #σο και τ3ν υπ#λοιπ3ν ι"πε&ιαλιστικών κέντ&3ν ,υτ# έ1ει ά"εση σ1έση "ε το #τι ηοικονο"ική καπιταλιστική κ&ίση σο%εί ακ#"α σε "ια σει&ά 1ώ&ε$6 ενώ σε "ια σει&άάλλε$ η ανάπτυξη είναι ασθενική έ3$ και "ηδα"ινή (πά&1ουν σο%α&έ$ ανησυ1ίε$7ια την πο&εία τ3ν οικονο"ικών εξελίξε3ν ,υτά τα στοι1εία =ουντώνουν του$πολέ"ου$ και τι$ ι"πε&ιαλιστικέ$ επε"%άσει$ 7ια τον έλε71ο τ3ν δ"3ν /νέ&7εια$6

  τα 7ε3στ&ατη7ικά παι1νίδια και αποτέλεσ"α αυτο4 του πολέ"ου που "αίνεται6 είναικαι τα 1τυπή"ατα στι$ A&υξέλλε$6 στο Dα&ίσι6 στην C3νσταντινο4πολη κλπ,ποτέλεσ"α6 επίση$6 είναι οι "ε7άλε$ π&οσ=υ7ικέ$ &οέ$6 που #1ι "ονά1α δε θαλυθο4ν "ετά την πσ=ατη συ"=3νία // -

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  43/78

  >ιλώντα$ σε εκδήλ3ση τ3ν Ορ$α!5σε! Aαλα!δρίου του ΚΚ+ και τη$ Κ/+6ανα=έ&θηκε στι$ εξελίξει$ τ#σο στην /λλάδα #σο και διεθνώ$ Yεκίνησε την ο"ιλίατου σ1ολιά?οντα$ τι$ συνο"ιλίε$ τ3ν στελε1ών του ;.< που διέ&&ευσαν καιαξιοποιο4νται6 ανά"εσα σε άλλα6 #π3$ είπε6 7ια να τ&ο"οκ&ατηθεί ο λα#$ και νααποδε1τεί τα %ά&%α&α "έτ&α που ετοι"ά?ει η συ7κυ%έ&νηση

  9@ι #ποιε$ αντιπα&αθέσει$ ανά"εσα στο ;.< και την //6 τι$ !D, και τη Γε&"ανία6δεν α=ο&ο4ν την καλυτέ&ευση τη$ ?3ή$ του λαο4:6 ση"εί3σε και πσθεσε #τι αυτέ$οι αντιπα&αθέσει$ έ1ουν να κάνουν "ε τη δια1εί&ιση του 1&έου$ και τα "έτ&α που θατη συνοδε4σουνX ,π# τη "ία το ;.< που επιθυ"εί τη "εί3ση του κ&ατικο4 1&έου$ "ε

   νέο πιο σκλη "νη"#νιο και απ# την άλλη η Γε&"ανία και άλλε$ 1ώ&ε$ τη$ // πουθέλουν την επι"ήκυνση του 1&έου$ "ε τή&ηση τ3ν "έτ&3ν του τ&ίτου "νη"ονίου6συ"πλη&3"έν3ν και "ε άλλα @υσιαστικά6 9καλο4ν το λα# να διαλέξει το σκοινί "ετο οποίο θα τον κ&ε"άσουν:6 τ#νισε 1α&ακτη&ιστικά και 7ιW αυτ# τον κάλεσε νααπο&&ί8ει του$ εκ%ιασ"ο4$6 να %άλει τη δική του ατ?έντα και να παλέ8ει 7ια τι$ανά7κε$ του

  (πενθ4"ισε6 "άλιστα6 #τι δεν είναι η π&ώτη =ο&ά που διεξά7εται τέτοιααντιπα&άθεση6 =έ&νοντα$ 3$ πα&άδει7"α τη στάση του '()*+, #ταν αξιοποιο4σετι$ θέσει$ του ;.< ενάντια στη Γε&"ανία και την >έ&κελ 9/ίτε η "ία άπο8ηκυ&ια&1ήσει είτε η άλλη6 ο λα#$ θα την πλη&ώσει:6 υπο7&ά""ισε και απαντώντα$ στο7ιατί 7ίνεται αυτή η διαπάλη6 ση"εί3σε #τι αποτελεί "έ&ο$ του οικονο"ικο4 πολέ"ουανά"εσα στου$ ι"πε&ιαλιστικο4$ ο&7ανισ"ο4$ 7ια το ποιο$ θα πλη&ώσει τη"ε7αλ4τε&η ?η"ιά

  @ B Dα=ίλη$ ανα=έ&θηκε6 επίση$6 στα αντιλα2κά "έτ&α που "παίνουν στην τελικήευθεία απ# τη συ7κυ%έ&νηση εν#8ει τη$ 9αξιολ#7ηση$:6 #π3$ το ,σ=αλιστικ# και τοRο&ολο7ικ#6 υπο7&α""ί?οντα$ #τι πκειται 7ια &υθ"ίσει$ π&ο$ #=ελο$ τ3νκαπιταλιστών6 τ3ν %ιο"η1άν3ν6 α=ο4 δεν είναι τυ1αία η %ιασ4νη του '/A 7ια ναολοκλη&3θο4ν @λα αυτά τα "έτ&α τα έ1ουν 8η=ίσει #λα τα άλλα κ#""ατα "α?ί καιτα απαιτο4ν και η // και η /C< και το ;.ε α=ο&"ή τη σκανδαλολο7ία και τη σ1ετική συ?ήτηση 7ια τη ;ικαιοσ4νη και τηδια=θο&ά6 το "έλο$ τη$ C/ τ#νισε #τι κάθε =ο&ά που το αστικ# πολιτικ# σ4στη"αστ&ι"ώ1νεται6 που ετοι"ά?ει αντιλα2κά "έτ&α6 ανασ4&εται αυτή η συ?ήτηση απ# τααστικά κ#""ατα @ καυ7ά$ ανά"εσα στον '()*+, και τη .; 7ίνεται 7ια να κ&48ουν

  την ουσιαστική συ"=3νία του$ στη δια1εί&ιση του καπιταλισ"ο46 στην υλοποίησητ3ν "νη"ονί3ν και τη στ&ατη7ική τη$ // @π3$ είπε6 είναι ανά7κη ο λα#$ να "ηνπα&ασυ&θεί6 αλλά να %άλει στο ση"άδι την τάξη που κατέ1ει τα "έσα πα&α737ή$ καιτον πλο4το

  @λοκλη&ώνοντα$ την ο"ιλία του και απαντώντα$ στο ε&ώτη"α ποια είναι η διέξοδο$6ο B Dα=ίλη$ ση"εί3σε #τι αυτή %&ίσκεται στην ο&7άν3ση τη$ λα2κή$ πάλη$ και στη0α2κή 'υ""α1ία που θα %άλει στ#1ο την ανατ&οπή 9>#νο ένα τέτοιο κίνη"α6 πουα"=ισ%ητεί την κυ&ια&1ία του καπιταλισ"ο46 "πο&εί να έ1ει κατακτήσει$: τ#νισε καιπσθεσε #τι 9απαιτείται η ισ1υ&οποίηση του CC/6 που α=εν#$ θα %οηθήσει στησυ7κτηση τη$ 0α2κή$ 'υ""α1ία$ και α=ετέ&ου θα δώσει αισιοδοξία6 θα

  ισ1υ&οποιήσει τον π#λο τη$ π&οοπτική$6 7ιατί "#νο το π&α""α του CC/ δίνει#&α"α και ελπίδα στο λα#: /ξη7ώντα$ το πε&ιε1#"ενο τη$ ανατ&οπή$ 7ια την οποία

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  44/78

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  45/78

  /λε4θε&η /λλάδα 'ε πολλέ$ δ4σκολε$ καταστάσει$6 οι 7υναίκε$ =ντι?αν ναε"8υ1ώνουν "ε το δικ# του$ ξε13&ιστ# τ#νο αισιοδοξία$ του$ "α1ητέ$ και τι$"α1ήτ&ιε$

  @ι 7υναίκε$ στον ;'/ π&οκαλο4σαν στην κυ&ιολεξία δέο$ στον πολλαπλάσιο και

  καλ4τε&α εξοπλισ"ένο αστικ# ανδ&ικ# στ&ατ# @ ελληνικ#$ - α77λικ#$ -α"ε&ικανικ#$ στ&ατ#$ ένι3θε ταπειν3"ένο$6 #ταν οι 7υναίκε$ του ;'/6 "α?ί "ε του$άνδ&ε$6 κέ&δι?αν "ά1ε$ κλονί?οντα$ το ηθικ# του:

  ! ο"ιλήτ&ια ανα=έ&θηκε και στο πώ$ η η7εσία του ;'/ αντι"ετώπισε το π%λη"ατη$ 1&ησι"οποίηση$ τη$ 7υναικεία$ δ4να"η$ στο στ&ατ# 'η"εί3σε τηνπ&α7"ατοποίηση τη$ Dανελλαδική$ 'υνδιάσκε8η$ Γυναικών6 που έδ3σε τηδυνατ#τητα εξέταση$6 πάν3 στο %ουν#6 τη$ ειδική$ 7υναικεία$ δουλειά$ "ε τησυ""ετο1ή και τον π&ο%λη"ατισ"# τ3ν ίδι3ν τ3ν "α1ητ&ιών

  εταξ4 άλλ3ν6 υπο7&ά""ισε #τι η πάλη π&έπει να διεξά7εται ενάντια και στι$ σ471&ονε$ "ο&=έ$ τη$7υναικεία$ ανισοτι"ία$ που επενδ4ονται "ε το "ανδ4α του 9π&οοδευτισ"ο4:6δια"ο&=ώνοντα$ στ&ε%λέ$ αντιλή8ει$ 7ια τι$ αιτίε$ τη$ ανισ#τι"η$ θέση$ τη$7υναίκα$

 • 8/18/2019 Ρ 2016-04-09

  46/78

  πελο7ιάννη κατάτη δίκη τουX 9 $άν έκανα δήλωση αποκήρυης θα αθωωνόμουνα κατά πάσαπιθανότητα μετά μεγάλων τιμών) /λλά η 2ωή μου συνδέεται με την 3στορία του !!$

  και τη δράση του) Iεκάδες #ορές μπήκε μπροστά μου το δίλημμαc Jα 2ω προδίδονταςτις πεποιθήσεις μου, την ιδεολογία μου, είτε να πεθάνω, παραμένοντας πιστός σε αυτές)

   Lάντοτε προτίμησα το δεύτερο δρόμο και σήμερα τον αναδιαλέγω))):

  >ε α=ο&"ή αυτά τα λ#7ια6 ο ο"ιλητή$ ανέδειξε #τι ο >πελο7ιάννη$ έδειξε τη "ε7άληηθική υπε&ο1ή τ3ν κο""ουνιστών ενάντια στου$ %ασανιστέ$6 του$ δοσίλο7ου$6 του$