Θεσσαλονίκη - Ε1

of 15 /15
Γ. Κ. Ε1

Embed Size (px)

Transcript of Θεσσαλονίκη - Ε1

Page 1: Θεσσαλονίκη - Ε1

Γ. Κ. Ε1

Page 2: Θεσσαλονίκη - Ε1

Η ύδρυςη τησ πόλησ ςτην ελληνιςτικό εποχό ςυμπύπτει με μια κρύςιμη φϊςη ςτην ιςτορύα του Μακεδονικού Βαςιλεύου, που ξεκινϊ από τον πρόωρο θϊνατο του Μεγϊλου Αλεξϊνδρου και με την διεκδύκηςη του θρόνου του Μακεδόνα βαςιλιϊ από τουσ επιγόνουσ του.

Page 3: Θεσσαλονίκη - Ε1

Σον 2ο π.Χ. αιώνα η πόλη κατακτόθηκε από τουσ Ρωμαύουσ, όπωσ και ο υπόλοιποσ ελλαδικόσ χώροσ.

Η ςτρατηγικό θϋςη τησ πόλησ διαφαύνεται καταρχόν, όταν επιλϋχτηκε ωσ Αυτοκρατορικό πρωτεύουςα ςτα χρόνια τησ βαςιλεύασ του Γαλϋριου.

Η ςημαςύα τησ φϊνηκε και αργότερα από την πρόθεςη τησ μεταφορϊ τησ πρωτεύουςασ τησ Ρωμαώκόσ Αυτοκρατορύασ από τον Μεγϊλο Κωνςταντύνο προσ τα ανατολικϊ, καθώσ υπόρξε μια από τισ υποψόφιεσ πόλεισ οι οπούεσ εύχαν προταθεύ ωσ αντικαταςτϊτριεσ τησ Ρώμησ, για να επιλεγεύ τελικϊ το Βυζϊντιο.

Page 4: Θεσσαλονίκη - Ε1

Μετϊ την οθωμανικό κατϊκτηςό τησ από τουσ Οθωμανούσ το 1432, παραμϋνει ςτην Οθωμανικό αυτοκρατορύα για περύπου πϋντε αιώνεσ.

Με την εκδύωξη των Εβραύων από την Ιβηρικό Χερςόνηςο, και τη Βόρεια Ευρώπη, η Θεςςαλονύκη αποκτϊ την δικό τησ εβραώκό κοινότητα. Η εγκατϊςταςη αυτό των Εβραύων ςτη Θεςςαλονύκη, ανϋδειξε την πόλη ωσ τη ςημαντικότερη παγκόςμια εβραώκό μητρόπολη μϋχρι τουλϊχιςτον τισ αρχϋσ του 20ού αιώνα.

Ιδιαύτερα από τα μϋςα του 19ου αιώνα, η πόλη υπόρξε το πλϋον κοςμοπολύτικο αςτικοποιούμενο κϋντρο τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ.

Page 5: Θεσσαλονίκη - Ε1

Η Ρωμαώκό Αγορϊ εύναι ϋργο του 2ου- 3ου αιώνα μ. Χ. και η ςτοϊ τησ όταν διπλό, με κύονεσ που εύχαν ανϊγλυφεσ παραςτϊςεισ (ςόμερα φυλϊςςονται ςτο Λούβρο).

όμερα διοργανώνονται εκθϋςεισ ςτην περιοχό τησ ςτοϊσ. Αξιόλογα εύναι η πλατεύα, τα λουτρϊ και το ωδεύο, που χρηςιμοποιεύται ωσ θερινό θϋατρο.

Page 6: Θεσσαλονίκη - Ε1

Η Αψύδα του Γαλϋριου χτύςτηκε λύγο πριν από το 305 μ.Χ. και λϋγεται επύςησ Καμϊρα. Δύπλα ςτο ςωζόμενο τόξο υπόρχε ϋνα ακόμα ύδιο.

τα ανϊγλυφα απεικονύζεται η νύκη των Ρωμαύων επύ των Περςών.

Page 7: Θεσσαλονίκη - Ε1

Σα Ανϊκτορα του Γαλϋριου κτύςτηκαν επύςησ ςτισ αρχϋσ του 4ου αιώνα ςτο κϋντρο τησ ρωμαώκόσ Θεςςαλονύκησ. Σο μεγϊλο κτόριο κοςμεύται από ορθομαρμαρώςεισ και ψηφιδωτϊ δϊπεδα, όπου ύςωσ βριςκόταν η αύθουςα του θρόνου.

Page 8: Θεσσαλονίκη - Ε1

Σο Φεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου Θεςςαλονύκησ εύναι ϋνα κινηματογραφικό φεςτιβϊλ που διοργανώνεται κϊθε Νοϋμβριο ςτη Θεςςαλονύκη από το 1960.

Page 9: Θεσσαλονίκη - Ε1

Σο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης βρύςκεται ςτην Θεςςαλονύκη, επύ τησ οδού 25ησ Μαρτύου, ςτην παραλύα.

Σο Μϋγαρο Μουςικόσ Θεςςαλονύκησ καταςκευϊςτηκε ςε ϋνα παραθαλϊςςιο οικόπεδο.

Page 10: Θεσσαλονίκη - Ε1

Η ΔΕΘ εύναι η πιο ςημαντικό διεθνόσ ετόςια ϋκθεςη για όλο το Βαλκανικό χώρο, και η μεγαλύτερη ςτην Ελλϊδα.

την ϋκθεςη αυτό που πραγματοποιεύται κϊθε επτϋμβριο, ςυμμετϋχει ςόμερα μεγϊλοσ αριθμόσ εκθετών από πολλϋσ χώρεσ ςε ιδιαύτερα περύπτερα -χώρουσ παρουςύαςησ.

Page 11: Θεσσαλονίκη - Ε1

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

Η Θεςςαλονύκη εύναι κοντϊ ςτον Θερμαώκό κόλπο και ϋτςι ανϊπτυξε το εμπόριο ςτην Ελλϊδα και ςτο εξωτερικό.

Η Θεςςαλονύκη βρύςκεται ςε ςημαντικό γεωγραφικό θϋςη για αυτό τα κρϊτη που όθελαν να την κατακτόςουν τη χρηςιμοποιούςαν ωσ πρωτεύουςα, κϊτι που ανϋπτυξε τον πολιτιςμό τησ.

ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

Πολλϊ ϋθνη ςτο παρελθόν θϋληςαν να την κατακτόςουν και αναγκϊςτηκε να πολεμόςει, κι αυτό τησ δημιούργηςε οικονομικϊ προβλόματα.

Page 12: Θεσσαλονίκη - Ε1

ΠΑΡΑΛΙΑΚHΛΕΩΥOΡΟ ΛΕΤΚO ΠYΡΓΟ

Page 13: Θεσσαλονίκη - Ε1

ΠΛΑΣΕIΑ ΑΡΙΣΟΣEΛΟΤ ΠΛΑΣΕIΑ ΑΡΙΣΟΣEΛΟΤ

Page 14: Θεσσαλονίκη - Ε1

Η ΘΕΑΛΟΝIΚΗ ΣΟ ΒΡAΔΤ ΟΜIΦΛΗ

Page 15: Θεσσαλονίκη - Ε1

Γ. Κ. Ε1Δεκϋμβριοσ 2013