Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

of 16 /16
Κωνσταντίνος Δαμιανός Κωνσταντίνος Δαμιανός

Embed Size (px)

Transcript of Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

Page 1: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

Κωνσταντίνος Δαμιανός Κωνσταντίνος Δαμιανός

Page 2: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα

• Λάβουμε ένα Λάβουμε ένα email email από κάποιον που δεν από κάποιον που δεν γνωρίζουμε.γνωρίζουμε.

• Λάβουμε ένα Λάβουμε ένα emailemail το οποίο μας ζητάει να το το οποίο μας ζητάει να το προωθήσουμε σε πολλούς άλλους θα κολλήσει προωθήσουμε σε πολλούς άλλους θα κολλήσει ιούς.ιούς.

• Λάβουμε στο Λάβουμε στο facebook facebook ένα αίτημα φιλίας από ένα αίτημα φιλίας από τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή ή τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή ή τραγουδιστή – τραγουδίστρια;τραγουδιστή – τραγουδίστρια;

Page 3: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Επισκεπτόμενοι μια ιστοσελίδα Επισκεπτόμενοι μια ιστοσελίδα βλέπουμε ότι κερδίσαμε σε διαγωνισμό βλέπουμε ότι κερδίσαμε σε διαγωνισμό 1000 € τα οποία θα γίνουν δικά μας αν 1000 € τα οποία θα γίνουν δικά μας αν πατήσουμε σε έναν σύνδεσμο.πατήσουμε σε έναν σύνδεσμο.

• Για να γραφτούμε σε μια ιστοσελίδα με Για να γραφτούμε σε μια ιστοσελίδα με παιχνίδια μας ζητούνται παιχνίδια μας ζητούνται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμός ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.τηλεφώνου.

Page 4: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Αφού ολοκληρώσουμε ένα Αφού ολοκληρώσουμε ένα test IQtest IQ μας ζητείται μας ζητείται ο αριθμός του κινητού μας τηλεφώνου ο αριθμός του κινητού μας τηλεφώνου προκειμένου να μας σταλούν τα προκειμένου να μας σταλούν τα αποτελέσματα.αποτελέσματα.

• Ενώ μιλάμε με κάποιον άγνωστο σε Ενώ μιλάμε με κάποιον άγνωστο σε chat chat αυτός αυτός μας ζητήσει να του στείλουμε κάποια μας ζητήσει να του στείλουμε κάποια φωτογραφία μας ή να συναντηθούμε. φωτογραφία μας ή να συναντηθούμε.

• Ενώ μιλάμε με κάποιον άγνωστο σε Ενώ μιλάμε με κάποιον άγνωστο σε chat chat αυτός αυτός μας απειλήσει, μας βρίσει ή μας πει κάτι που μας απειλήσει, μας βρίσει ή μας πει κάτι που θα μας κάνει να νιώσουμε άβολα.θα μας κάνει να νιώσουμε άβολα.

Page 5: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Ψάχνοντας πληροφορίες για μια σχολική Ψάχνοντας πληροφορίες για μια σχολική εργασία διαβάσουμε σε κάποια εργασία διαβάσουμε σε κάποια ιστοσελίδα ότι αρχηγός της ελληνικής ιστοσελίδα ότι αρχηγός της ελληνικής επανάστασης το 1821 ήταν ο Μέγας επανάστασης το 1821 ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος.Αλέξανδρος.

• Εντοπίσουμε σε ιστοσελίδα παράνομο Εντοπίσουμε σε ιστοσελίδα παράνομο υλικό, όπως φωτογραφίες υλικό, όπως φωτογραφίες κακοποιημένων παιδιών ή ρατσιστικό κακοποιημένων παιδιών ή ρατσιστικό υλικό.υλικό.

• Βοηθητικές εικόνες .Βοηθητικές εικόνες .

Page 6: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

Λάβουμε ένα Λάβουμε ένα email email από παραλήπτες γιατί από παραλήπτες γιατί διαφορετικά ο υπολογιστής μας κάποιον που δεν διαφορετικά ο υπολογιστής μας κάποιον που δεν γνωρίζουμε.γνωρίζουμε.

• Ρωτάμε τους φίλους μας αν μας έστειλε Ρωτάμε τους φίλους μας αν μας έστειλε αίτημα φιλίας.αίτημα φιλίας.

• Ρωτάμε τους γονείς μας αν είναι γνωστοί Ρωτάμε τους γονείς μας αν είναι γνωστοί τους.τους.

Page 7: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

Λάβουμε ένα Λάβουμε ένα emailemail το οποίο μας ζητάει να το οποίο μας ζητάει να το προωθήσουμε σε δέκα άλλους θα το προωθήσουμε σε δέκα άλλους θα κολλήσει ιούς.κολλήσει ιούς.

• Δεν δίνουμε σημασία Δεν δίνουμε σημασία

Page 8: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

Λάβουμε στο Λάβουμε στο facebook facebook ένα αίτημα φιλίας από τον ένα αίτημα φιλίας από τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή ή τραγουδιστή – αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή ή τραγουδιστή – τραγουδίστρια;τραγουδίστρια;

• Δεν το δεχόμαστε γιατί μπορεί να είναι Δεν το δεχόμαστε γιατί μπορεί να είναι ψέμα.ψέμα.

• Αν σας αρέσει πάρα πολύ αυτός ο Αν σας αρέσει πάρα πολύ αυτός ο διάσημος γράψτε το όνομα στην διάσημος γράψτε το όνομα στην αναζήτηση και γράψτε το όνομα του και αναζήτηση και γράψτε το όνομα του και πατήστε μου άρεσεπατήστε μου άρεσε

Page 9: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

Επισκεπτόμενοι μια ιστοσελίδα βλέπουμε ότι Επισκεπτόμενοι μια ιστοσελίδα βλέπουμε ότι κερδίσαμε σε διαγωνισμό 1000 € τα οποία θα κερδίσαμε σε διαγωνισμό 1000 € τα οποία θα γίνουν δικά μας αν πατήσουμε σε έναν σύνδεσμο.γίνουν δικά μας αν πατήσουμε σε έναν σύνδεσμο.

• Δεν το δίνουμε σημασία γιατί μπορεί να Δεν το δίνουμε σημασία γιατί μπορεί να μας χρεώσουν.μας χρεώσουν.

Page 10: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

Για να γραφτούμε σε μια ιστοσελίδα με Για να γραφτούμε σε μια ιστοσελίδα με παιχνίδια μας ζητούνται ονοματεπώνυμο, παιχνίδια μας ζητούνται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.

• Δεν το παίζουμε γιατί μπορεί να Δεν το παίζουμε γιατί μπορεί να χρεωθούμε.χρεωθούμε.

Page 11: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

Αφού ολοκληρώσουμε ένα Αφού ολοκληρώσουμε ένα test IQtest IQ μας μας ζητείται ο αριθμός του κινητού μας ζητείται ο αριθμός του κινητού μας τηλεφώνου προκειμένου να μας σταλούν τα τηλεφώνου προκειμένου να μας σταλούν τα αποτελέσματα.αποτελέσματα.

• Δεν το κάνουμε.Δεν το κάνουμε.

Page 12: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

Ενώ μιλάμε με κάποιον άγνωστο σε Ενώ μιλάμε με κάποιον άγνωστο σε chat chat αυτός μας ζητήσει να του στείλουμε κάποια αυτός μας ζητήσει να του στείλουμε κάποια φωτογραφία μας ή να συναντηθούμε. φωτογραφία μας ή να συναντηθούμε.

• Δεν τον απαντάμε.Δεν τον απαντάμε.

Page 13: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

Ενώ μιλάμε με κάποιον άγνωστο σε Ενώ μιλάμε με κάποιον άγνωστο σε chat chat αυτός μας απειλήσει, μας βρίσει ή μας πει αυτός μας απειλήσει, μας βρίσει ή μας πει κάτι που θα μας κάνει να νιώσουμε άβολα.κάτι που θα μας κάνει να νιώσουμε άβολα.

• Δεν τον μιλάμε καθόλουΔεν τον μιλάμε καθόλου• Τηλεφωνούμε στο 8001180015Τηλεφωνούμε στο 8001180015• Και το λέμε στους γονείς μαςΚαι το λέμε στους γονείς μας

Page 14: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

Ψάχνοντας πληροφορίες για Ψάχνοντας πληροφορίες για μια σχολική εργασία διαβάσουμε σε κάποια μια σχολική εργασία διαβάσουμε σε κάποια ιστοσελίδα ότι αρχηγός της ελληνικής ιστοσελίδα ότι αρχηγός της ελληνικής επανάστασης το 1821 ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος.επανάστασης το 1821 ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος.

• Λέει ψέματα η σελίδα την Λέει ψέματα η σελίδα την αναφέρουμε και ψάχνουμε αλλού.αναφέρουμε και ψάχνουμε αλλού.

Page 15: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

Εντοπίσουμε σε ιστοσελίδα παράνομο Εντοπίσουμε σε ιστοσελίδα παράνομο υλικό, όπως φωτογραφίες κακοποιημένων υλικό, όπως φωτογραφίες κακοποιημένων παιδιών ή ρατσιστικό υλικό.παιδιών ή ρατσιστικό υλικό.

• Το δείχνουμε στους γονείς μας και Το δείχνουμε στους γονείς μας και στον δάσκαλο της πληροφορικής.στον δάσκαλο της πληροφορικής.

Page 16: Ε1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- δαμιανος

Βοηθητικές εικόνες .Βοηθητικές εικόνες .