Ε1 ΛΙΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

2
Φέτος τα Χρισ τούγε ννα θα πάω στο χωριό μου στην Καλλ ιθέα , εκεί έχουμ ε ένα σπίτ ι πέτρ ινο . Θα πάω με τους γονείς μου και τον αελ!ό μου . "γ# με την μαμά μου θα καθαρίσουμε το σπίτ ι , αργότ ερα θα στολ ίσου με το χρισ τουγε ννιά τικο έντρ ο , θα !τιά $ουμε κουλο υράκι α , μελομ ακάρο να  και κουραμπιέες . "γ# με τον αελ!ό μου θα !τιά$ουμε χριστουγεννιά τικες κάρτες με ευχές . %ε την οικογένεια μου θα πάμε στα &ρίκαλα στον %ύλο των 'ωτικ#ν . (το χωρ ιό μου θα )ρω τις !ίλ ες μου και θα παί$ουμε χιονοπόλεμο , θα πάμε να τραγου*σουμε τα τρί γων α κάλαντα και θα παί $ουμε άλλ α ιά !ορα παιχνίια . "πίσης θα )ρω και τον καλύτερό μο υ !ίλο τον +ασίλη . &α Χριστούγεννα θα τα περάσω με τους γονείς μου , τον αελ!ό μου , τη γιαγιά μου και τον παππού μου . &ο )ράυ των Χριστουγέννων το !αντάομαι κρύο και χιονισμένο .

description

ΓΤΓΦ

Transcript of Ε1 ΛΙΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

,

, . .

, , , . . .

, . .

, , .

.MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR .