Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

of 32 /32

Embed Size (px)

Transcript of Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

Page 1: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

Page 2: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

(«Μκαι  με τλαμ

 

 

Είμαστεικρομαγειρέτης  Μελέτη

τις  διατροφιβάνοντας μέ

  

  

    

ε οι μαθητές έματα»), τωνης  («Ενέργεικές μας συνέρος κι απαν

Ποιο από τα

τα προτεινό

 

Ποιο από τα

τα προτεινό

 

Ερω

της Γ’ Τάξηςν Μαθηματικια, τροφή, ζωήθειες. Θα χντώτας στις α

α ακόλουθα φ

μενα βάζοντ

α ακόλουθα φ

μενα βάζοντ

ωτηματ

  και στο πλακών  («Μέσοωή») αποφασχαρούμε πολακόλουθες ε

φαγητά προ

τας     σ

 

φρούτα προ

τας     σ

 

τολόγιο

αίσιο των μαος όρος, Πολλσίσαμε να κάλύ εάν μπορερωτήσεις: 

τιμάτε;  Παρ

στο κατάλληλ

τιμάτε;  Παρ

στο κατάλληλ

ο 

 

αθημάτων τηλαπλασιασμάνουμε μια έείτε να μας β

ρακαλώ διαλ

λο κουτάκι. 

ρακαλώ διαλ

λο κουτάκι.   

ης  Γλώσσας μός, Διαίρεσηέρευνα σχετβοηθήσετε 

λέξτε ένα α

 

 

λέξτε ένα α

                     

 

 

 

η») τικά 

από 

από 

      

Page 3: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

ΣΣτην έρε

Μο

ρευνα σεκπαιδ

οίρασμ

συμμετδευτικο

 

μα ερω

τείχαν οί του σ

 

 

ωτηματο

όλες οσχολείο

 

ολογίω

ι τάξειςου μας

ων 

ς και ο. 

ι 

 

Page 4: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

Page 5: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 6: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

 

Page 7: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

 

Page 8: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

 

Page 9: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 10: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 11: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 12: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 13: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 14: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

 

Page 15: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

Page 16: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

Page 17: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

   

Page 18: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

Κααταμέτ

 

τρηση α

 

 

 

απαντήήσεων 

 

 

Page 19: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 Καταγρραφή α

 

 

απαντήήσεων  

 

 

Page 20: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 21: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

 

Page 22: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

   

Page 23: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

  ΥΥπολογγισμός 

 

 

ποσοσστών %% 

 

 

Page 24: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

   

Page 25: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 Καατασκευυή ραβ

 

βδογρα

 

 

αμμάτωων  

 

 

Page 26: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

   

Page 27: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

   

Page 28: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

 

 

 

 

Page 29: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

Page 30: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

 

 

 

Page 31: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα, δασκάλους και μαθητές, που με μεγάλη προθυμία μας βοήθησαν και μας εμψύχωσαν σε 

αυτή την προσπάθειά μας. 

 

 

Α’   Τάξη    Β’ Τάξη 

Γ’   Τάξη  Δ’ Τάξη 

Ε’ Τάξη   Στ’ Τάξη 

Δάσκαλοι 

Page 32: Ερευνητές νοστιμιάς (1)/ Έρευνα