roztwory elektrolitó · Równowagi w roztworach elektrolitów ustalają się bardzo szybko...

of 46 /46
roztwory elektrolitów KWASY i ZASADY

Embed Size (px)

Transcript of roztwory elektrolitó · Równowagi w roztworach elektrolitów ustalają się bardzo szybko...

 • roztwory elektrolitów

  KWASY i ZASADY

 • nieelektrolit słaby elektrolit mocny elektrolit

  Przewodnictwo właściwe elektrolitów < 10-2 Ω-1m-1

  dla metali 106 - 108 Ω-1m-1

 • Pomiar przewodnictwa elektrycznego elektrolitów

  miernik

 • Rozpad substancji na jony pod wpływem rozpuszczalnika

  nazywamy dysocjacją elektrolityczną:

  NaCl(c) = Na+(aq) + Cl-(aq)

  rozpuszczanie soli: NaCl(s) = Na+(aq) + Cl-(aq)

  H2O

 • rozpad substancji na jony w roztworach nie zachodzi całkowicie

  stopień dysocjacji - jest to stosunek ilości cząsteczek, którerozpadły się na jony, do ogólnej liczby wprowadzonychcząsteczek do roztworu

  oznaczamy go najczęściej literą α.

  α = ilość powstałych jonów / początkowa ilość substancji

  α zmienia się od 0 do 1lub 0 - 100%.

 • Związek stopień dysocjacji [%]

  HIHBrHClHFHCNKOHNaOHNH4OHCa(OH)2NaClMgCl2ZnCl2K2SO4CuSO4ZnSO4Na(CH3COO)KNO3

  9292928.5

  0.0191911.37784

  76.573

  72.240407983

 • Podział na słabe i mocne elektrolity

  ∆∆∆∆G = - RT ln K

  substancje ulegające spontanicznie reakcji dysocjacji (∆∆∆∆G < 0 )

  będą silnymi elektrolitami, a więc ich stała K > 1

  Substancje, które spontanicznie będą odtwarzały cząsteczkę

  niezdysocjowaną

  (a więc dla których ∆∆∆∆G > 0 dla procesu dysocjacji) będą

  słabymi elektrolitami, K < 1

 • αααα = [Na+] / [NaCl]0 = [Cl-] / [NaCl]0

  gdzie [NaCl]0 = stężenie NaCl które istniałoby przy braku dysocjacji

  (początkowe stężenie NaCl)

  [Na+] - to stężenie oznacza stężenie równowagowe, po reakcji dysocjacji

  Zatem możemy zapisać:

  [Na+] = [Cl-] = αααα [NaCl]0[NaCl] = [NaCl]0 - [Na

  +]

  K = [Na+][Cl-]/ [NaCl] = αααα ∙ αααα ∙ [NaCl]02 / { [NaCl]0 (1 - αααα) }

  ostatecznie

  K = [NaCl]0∙αααα2 / (1-αααα) lub K = c αααα2 / (1-αααα)

  Związek stopnia dysocjacji ze stałą dysocjacji

 • Jeśli mamy do czynienia z bardzo słabym elektrolitem(αααα

 • Autodysocjacja wody, iloczyn rozpuszczalności

  H2O = H+ + OH-

  K = [H+] · [OH-] / [H2O]

  Ponieważ dla większości roztworów możemy zapisać, że [H2O] jest bardzo

  duże (np. stężenie wody we wodzie wynosi 55.5(5) mol /dm3), to możemy

  założyć, że z dużym przybliżeniem jest ono stałe:

  [H2O] = const.

  L = K [H2O] = [H+] · [OH-] = 1 · 10-14 (mol/dm3)2

  Iloczyn L nazywamy iloczynem jonowym wody.

  Dla czystej wody, w temperaturze pokojowej L = 10-14 (mol / dm3)2.

 • [H+] · [OH-] = 1 · 10-14 (mol/dm3)2

  [H+] = [OH-] = 1 · 10-7 mol/dm3

  wraz ze zmianą temperatury zmienia się też wartość L,

  np. dla t = 40 oC, L = 3.61 ∙ 10-14 (mol/dm3)2.

 • Cl

  Kwas – substancja która po rozpuszczeniu w wodzie zwiększa stężenie jonów H+

  H+Cl-

  Kwas solny (roztwór)

  HCl(gazowy) H

 • OHNa

  Zasada – substancja zwiększająca stężenie jonów OH- po rozpuszczeniu w wodzie

  Na+

  OH-

 • KWASY i ZASADY

  Arrhenius (1887)

  Brönsted (1923)

  −+ + 33 NOHHNO→←

  −+ +OHKKOH →←

  ClNH 4

  →←++ HZK

  protonodawcakwas

  zasada

  ?

 • Dla przebiegu reakcji protolitycznych (przekazanie protonu) konieczna jest obecność dwóch par (kwas - zasada)

  sprzężone parykwas - zasada

  K1 + Z2 ↔↔↔↔ K2 + Z1

  sprzężone parykwas - zasada

 • K1 + Z2 ↔↔↔↔ K2 + Z1

  HCl + H2O ↔↔↔↔ H3O+ + Cl-

  NH4+ + H2O ↔↔↔↔ H3O+ + NH3

  H2O + CH3COO- ↔↔↔↔ CH3COOH + OH-

  H2SO4 + HS- ↔↔↔↔ H2S + HSO4-

  HSO4- + H2O ↔↔↔↔ H3O+ + SO42-

 • WZGLĘDNA MOC KWASÓW i ZASAD

  Miarą mocy jest stała dysocjacji

  HClO4HIHBrHClH2SO4HNO3H3O+

  HClO3H2SO3HSO4-

  H3PO4HFH2CO3H2SH2PO4-

  NH4+

  HCO3-

  H2ONH3

  ClO4-

  I-

  Br-

  Cl-

  HSO4-

  NO3-

  H3O+

  ClO3-

  HSO3-

  SO42-

  H2PO4-

  F-

  HCO3-

  HS-

  HPO42-

  NH3CO32-

  OH-

  NH2-

 • +− ++ OHCOOCHOHCOOHCH 3323→←

  SŁABE KWASY i ZASADY

  Rozpuszczamy kwas octowy w wodzie

  2121 KZZK ++ →←

  ][

  ][][

  3

  33

  COOHCH

  OHCOOCHKa

  +− ⋅=

  Stała dysocjacji kwasu Ka jest to stała równowagi reakcji kwasu z wodą

 • Rozpuszczamy octan sodu w wodzie

  −− ++ OHCOOHCHOHCOOCH 323→←

  2121 ZKKZ ++ →←

  ][

  ][][

  3

  3

  −⋅=

  COOCH

  OHCOOHCHKb

  Stała Kb jest stałą równowagi reakcji zasady CH3COO- z wodą.Nazywamy ją też stałą hydrolizy.

 • ][

  ][][

  3

  3

  −⋅=

  COOCH

  OHCOOHCHKb

  ][

  ][][

  3

  33

  COOHCH

  OHCOOCHKa

  +− ⋅=

  ][

  ][][

  ][

  ][][

  3

  3

  3

  33

  −+− ⋅⋅

  ⋅=

  COOCH

  OHCOOHCH

  COOHCH

  OHCOOCHKK ba

 • Stałe Ka i Kb są stałymi równowagi reakcji sprzężonej pary

  kwas-zasada (CH3COOH, CH3COO-) z rozpuszczalnikiem (wodą).

  wba KOHOHKK =⋅=⋅+− ][][ 3

  ),,(),(),,( pTfKpTfKpTfK wba =⇒==

  1410)1,298( −=atmKKw

 • Przyjęto stężenie jonów wodorowych, (odpowiedzialnych zakwaśny smak) wyrażać w skali logarytmicznej.Dodatkowo, ze względu na fakt, że stężenie jonówwodorowych najczęściej jest

 • Przykład:

  Dysocjacja CH3COOH, mamy 1 dm3 0,01 M roztworu

  +− ++ OHCOOCHOHCOOHCH 3323→←

  c0-x x x

  xc

  xKa

  −=

  0

  2

  425 102,410108,1 −−− ⋅=⋅⋅≅x

  4,3102,4][ 43 =⋅=−+ pHOH

  %2,4%10001,0

  =⋅=x

  α

  5108,1 −⋅=aK

 • Rozpuszczamy gazowy amoniak w wodzie

  −+ ++ OHNHOHNH 423→←

  2121 ZKKZ ++ →←

  aqg NHNH )( 3)(3 →

  ][

  ][][

  3

  4

  aq

  bNH

  OHNHK

  −+ ⋅=

  Kb jest stałą dysocjacji zasadowej zasady (NH3)aq.Jest to stała równowagi reakcji zasady z rozpuszczalnikiem (wodą)

 • Rozpuszczamy chlorek amonu w wodzie

  ++ ++ OHNHOHNHaq 3324

  →←

  2121 KZZK ++ →←

  ][

  ][][

  4

  33

  +

  +⋅=

  NH

  OHNHK

  aq

  a

  Stała Ka jest stałą równowagi reakcji kwasu NH4+ z wodą.

  Nazywamy ją też stałą hydrolizy.

 • Przykład:

  Dysocjacja roztworu NH3, mamy 1 dm3 0,01 M roztworu

  −+ ++ OHNHOHNH 423→←

  c0-x x x

  xc

  xKb

  −=

  0

  2

  425 102,410108,1 −−− ⋅=⋅⋅≅x

  6,104,3102,4][ 4 ==⋅= −− pHpOHOH

  5108,1 −⋅=bK

 • ROZTWORY BUFOROWE

  Przykład: CH3COONa – praktycznie całkowicie zdysocjowanyCH3COOH – praktycznie niezdysocjowany

  ][

  ][][

  3

  33

  COOHCH

  OHCOOCHKa

  +− ⋅=

  ][

  ][][

  3

  33 −

  + =COOCH

  COOHCHKOH a

  s

  aa

  c

  cpKpH log−≅

  +− ++ OHCOOCHOHCOOHCH 3323→←

 • COOHCHCOOCHOH 333−+ + →←

  dodatek cofnięcie dysocjacji

  obniżenie stężenia H3O+

  Do buforu dodajemy kwas

 • OHCOOCHCOOHCHOH 233 ++−− →←

  dodatek zwiększenie dysocjacji kwasu

  obniżenie stężenia OH-

  Do buforu dodajemy zasadę

 • Przykład:

  Do 1 dm3 wody wprowadzamy 1ml HCl o stężeniu 1 M

  +− ++ OHCOOCHOHCOOHCH 3323→←

  1+10-3 1-10-3

  pH z 7 (czysta H2O) zmienia się do 3 –log(H3O+) = -log(10-3)

  s

  aa

  c

  cpKpH log−≅

  A teraz wprowadźmy do 1 dm3 roztworu 1M CH3COOH i 1M CH3COONa

  Stosunek ca/cs zmienia się z 1 do 1,001/0,999 = 0,9991

  7,4

  1log1075,1log 5

  =

  −×−≅ −

  pH

  pH

  +10-3

 • Przykład:

  Do 1 dm3 0,01 M roztworu CH3COOH dodajemy 0,005 M NaOH

  OHCOONaCHNaOHCOOHCH 233 ++→←

  0,005 0,005

  ZACHODZIREAKCJA

  0,005

  mamy więc roztwór: 0,005 M CH3COOH0,005 M CH3COONa

 • aKx

  xx=

  +⋅

  005,0

  )005,0(

  5108,1 −⋅≅x

  7,4108,1][ 53 =⋅=−+ pHOH

  %36,010105

  108,1%100

  005,0

  2

  3

  5

  =⋅⋅

  ⋅=⋅=

  −xα

  +− ++ OHCOOCHOHCOOHCH 3323→←

  0,005-x 0,005+x x

  5108,1 −⋅= 005,0

 • BUFOR: NH3 + NH4Cl

  −+ ++ OHNHOHNH 423→←

  −+ +→ ClNHClNH 44

  ][

  ][][

  3

  4

  NH

  OHNHKb

  −+ ⋅=

  constOH ≅][ 2

  ][][ 4 sólNH ≅+

  ][][ 3 zasadaNH ≅

  bo roztwór rozcieńczony

  bo sól silnym elektrolitema zasada słabym

  sól

  bb

  c

  cpKpOH log−=

 • sól

  bb

  c

  cpKpOH log−=

  wpKpOHpH =+

  sól

  bbw

  c

  cpKpHpK log−=−

  sól

  bbw

  c

  cpKpKpH log+−=

 • Równowagi w roztworach elektrolitów ustalają się bardzo szybko

  Autodysocjacja wody

  −+ ++ OHOHOHOH 322 →←

  14

  2

  0

  3 10][][ −

  −+

  =⋅

  =c

  OHOHKw 25°C, 1 atm

  w roztworze obojętnym

  w roztworze kwaśnym

  w roztworze zasadowym

  ][][ 3+− = OHOH

  ][][ 3+− < OHOH

  ][][ 3+− > OHOH

  wraz ze zmianą temperatury zmienia się też wartość Kw, np. dla t = 40 oC, Kw = 3,61 ∙ 10-14 (mol/dm3)2

 • 14]log[]log[log 3 −=+=+− OHOHKw

  ]log[]log[14 3+− −−= OHOH

  ]log[ 3+−= OHpH

  ]log[ −−= OHpOH

  14=+ pOHpH

  w temperaturze pokojowej:

  - w roztworze kwaśnym pH7

 • WSKAŹNIKI pH

  −+ ++ IndOHOHIndH 32→←

  barwa 1 barwa 2

  ][

  ][][ 3

  IndH

  IndOHK

  −+ ⋅=

  ][

  ][log

  IndH

  IndpHpK

  −=

  1,0][

  ][<

  IndH

  Ind

  10][

  ][>

  IndH

  Indjeżeli

  roztwór ma barwę 1

  roztwór ma barwę 2

 • Ważniejsze wskaźniki kwasowo-zasadowe

  Wskaźnik

  Barwa wskaźnika w roztworze Zakres

  pH, w którym następu

  je zmiana barwy

  o pH niższym

  od zakresu zmiany

  o pH wyższym od

  zakresu zmiany

  Błękit tymolowy czerwona fioletowa

  1,2 -2,8

  Oranż metylowy czerwona żółta 3,1 –4,4

  Czerwień metylowa czerwona żółta 4,2 –6,0

  Błękit bromotymolowy

  żółta niebieska

  6,0 –7,6

  Lakmus czerwona niebieska

  5,0 –8,0

  Fenoloftaleina bezbarwna

  czerwona

  8,3 –10,0

 • Oranż metylowy pH 3.1 →→→→ 4.4 (czerwony →→→→ żółty)

 • Czerwień fenolowa pH 6.8 →→→→ 8.4 (żółty →→→→ czerwony)

 • Fenoloftaleina pH 8.0 →→→→ 9.6

 • fioletowy

  zielonyniebieski

  ŻÓŁCIEŃ ALIZARYNOWA

  malinowybezbarwny

  FENOLOFTALEINA

  niebieskiżółty

  BŁĘKIT BROMOTYMOLOWY

  żółtyburaczkowy

  CZERWIEŃ METYLOWA

  żółtyczerwony

  ORANŻ METYLOWY

  niebieski

  FIOLET METYLOWY

  121110987654321

  mieszanina wskaźników na bibule wskaźnika uniwersalnego

  zmiany barw wskaźników w zależności od pH roztworu

 • Pełna zmiana barwy zachodzi zwykle w zakresie 2 jednostek pH

  Stosując wskaźniki można określić pH z dokładnością do kilkudziesiątych pH

 • chemia.waw.pl

  Miareczkowanie 25ml HCl roztworem NaOH

  Miareczkowanie 25ml NaOHroztworem HCl

 • Alkacymetria (metoda analizy miareczkowej)

  alkalimetrię oznaczanie w roztworze kwasów za pomocą

  miareczkowania mianowanym roztworem zasady;

  acydymetrię oznaczanie w roztworze zasad za pomocą

  miareczkowania mianowanym roztworem kwasu.

 • SUBSTANCJA pH

  kwas solny 0,0

  kwasy żołądkowe 1,0

  sok z cytryny 2,3

  ocet 2,9

  wino 3,5

  sok pomidorowy 4,1

  kawa 5,0

  deszcz 5,6 – 6,5

  mleko 6,6

  krew 7,4

  pasta do zębów 9,9

  woda amoniakalna 11,9

  wodorotlenek sodu 14,0