Ho chi minh toan tap tap 5

401
Héi ®ång xuÊt b¶n ®μo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ång nguyÔn ®øc b×nh Phã Chñ tÞch Héi ®ång Hμ ®¨ng Uû viªn Héi ®ång ®Æng xu©n kú " trÇn träng t©n " NguyÔn duy quý " ®ç nguyªn ph¬ng " Hoμng minh th¶o " TrÇn nh©m " Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o ®Æng xu©n kú song thμnh nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 5 ®øc vîng (Chñ biªn) trÇn h¶i phan minh hiÒn hå chÝ minh toμn tËp 5 1947 - 1949 XuÊt b¶n lÇn thø hai Nhμ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hμ Néi - 2000

description

Hồ Chí Minh

Transcript of Ho chi minh toan tap tap 5

  • 1. Hi ng xut bn o duy tng Ch tch Hi ng nguyn c bnh Ph Ch tch Hi ng H ng U vin Hi ng ng xun k " trn trng tn " Nguyn duy qu " nguyn phng " Hong minh tho " Trn nhm " Ban ch o xy dng bn tho ng xun k song thnh nhm xy dng bn tho tp 5 c vng (Ch bin) trn hi phan minh hin h ch minh ton tp 5 1947 - 1949 Xut bn ln th hai Nh xut bn chnh tr quc gia H Ni - 2000

2. -6 -5 LI GiI THIU TP 5 H Ch Minh Ton tp, Tp 5 gm nhng tc phm, bi ni, bi vit ca Ch tch H Ch Minh t u nm 1947 n cui nm 1949, phn nh su sc t tng, ng li chin lc, sch lc ca ng ta v Ch tch H Ch Minh trong giai on u ca cuc khng chin chng thc dn Php. Vi bn cht xm lc v hiu chin, k th lo xc gi 3 ti hu th trong hai ngy, i chng ta phi h v kh; chng buc nhn dn ta phi cm sng ng ln bo v nn c lp v danh d ca mnh. C nc vng theo v tin theo li ku gi ca lnh t ti cao, hng dng i vo cuc khng chin thn thnh vi tinh thn "cm t cho T quc quyt sinh!". Mc d sng n, mu chy, nhiu nh ca, ng s, cu cng, lng mc... b thiu hu, nhng trn tinh thn thit tha vi nhn o v ho bnh, Ch tch H Ch Minh lin tc gi hng chc bc th v li ku gi n Tng thng, Th tng, Quc hi, Chnh ph v nhn dn Php, th hin mun thnh thc ho bnh ca ta, ku gi h hy chm dt chin tranh, lp li s giao ho gia hai nc. Ngi vit: "Mong quc dn Php hiu rng chng ti khng hn th g dn tc Php. Chng ti bt buc phi chin u chng bn thc dn phn ng ang mu m x ct T quc chng ti, a chng ti vo vng n l v gieo rc s chia r gia hai dn tc Php v Vit. Nhng chng ti khng chin u chng li nc Php mi v quc dn Php, chng ti li cn mun hp tc thn i" (tr.3). Ngi nu cao nguyn vng ho bnh v thn thin ca nhn dn ta, "mt nn ho bnh hp cng l v xng ng, thun tin cho hai dn tc". "Chnh ph v nhn dn Php ch cn c mt c ch cng nhn c lp v thng nht ca nc Vit Nam l chm dt c nhng tai bin ny, ho VII 3. -4 -3 bnh v trt t s tr li ngay tc khc" (tr.12). Nhng bn thc dn xm lc ngoan c, vi bom n v st thp trong tay, tng rng ch cn vi tun, vi thng l bp sc chin u ca nhn dn ta nn chng c tuyt mi cuc gp g v dn xp. Nhn dn ta khng c con ng no khc l phi nh, "nh cho n thng li hon ton, nh cho n c lp v thng nht tht s" (tr.720). Vn dng bn cht cch mng v khoa hc ca ch ngha Mc-Lnin, kt hp vi truyn thng nh gic, gi nc ca cha ng, Ch tch H Ch Minh ra ng li, phng chm khng chin linh hot, sng to, ph hp vi thc tin Vit Nam. l ng li ton dn khng chin, ton din khng chin vi phng chm lu di v da vo sc mnh l chnh. Ngi ch r: "ch mun dng cch nh mau, thng mau. Nu chin tranh ko di, hao binh tn tng, chng s tht bi. Vy ta dng chin lc trng k khng chin, pht trin lc lng, tng thm kinh nghim... Th ch nh la. Th ta nh nc. Nc nht nh thng la" (tr.151). khng chin ton dn, Ngi ch trng nht thit phi ng vin v t chc ton dn: "Mi cng dn l mt chin s. Mi lng l mt chin ho" (tr.151). Chin tranh nhn dn s a k th vo "thin la, a vng", khng c s phn bit tin tuyn, hu phng, trc mt, sau lng, bt c u v lc no chng cng c th b tin cng v tiu dit. Ngi phn tch: ch c tu bay, tu b, tu thu; ta c thin thi, a li, nhn ho. ch nh ban ngy, ta li nh ban m. N dng v kh ti tn th ta nh du kch. N trn tri, ta di t. N mun lm cho chng, ta ch trng trng k. N mun thng nn ra sc chia r lng - gio, chia r Bc - Nam; ta kin tr thc hin i on kt. l cuc khng chin ton din, din ra trn tt c cc lnh vc. Ngi ni: "N ly v lc, ta khng s. N ly chnh tr, ta khng mc mu. N ly kinh t phong to, th ta ly kinh t ta nh n. Ta tng gia sn xut. Ta li hn n l n khng th ko di c, m ta th c th ko di" (tr.58). Ngi vit li ku gi Thi ua i quc: "Mi ngi dn Vit Nam, bt k gi, tr, trai, gi; bt k giu, ngho, ln, nh, u cn phi tr nn mt chin s tranh u trn mt trn: Qun s, Kinh t, Chnh tr, Vn ho. Thc hin khu hiu: Ton dn khng chin, Ton din khng chin, ... va khng chin, Va kin quc" (tr.444 - 445). Sc mnh tng hp ca chin tranh nhn dn ch c th pht huy c y khi xy dng c mt lc lng v trang hng mnh ca nhn dn. Bc vo cuc khng chin, Ch tch H Ch Minh khng lc no ngng chm lo xy dng qun i ta thnh mt qun i anh hng, bch chin bch thng. Ngi c bit coi trng vic gio dc chnh tr, t tng cho cn b v chin s, nhc nh h phi lun lun nm vng ngun gc, bn cht, mc tiu chin u ca qun i ta: "V quc qun l qun i ca nhn dn, bo v ng bo, gi gn T quc" (tr.115). Ngi ra cho qun i 12 iu rn cng l lm sao cho b i c "dn tin, dn phc, dn yu", xng ng vi 6 ch "Trung vi nc, hiu vi dn". Ngi biu dng tinh thn "cm t cho T quc quyt sinh" ca cc anh hng, lit s. Ngi trao c quyt chin, quyt thng cho nhng n v hon thnh xut sc nhim v; Ngi chm lo xy dng truyn thng yu nc, kin cng, dng cm, quyt tm chin u hy sinh v c lp, t do ca T quc cho qun i ta. i vi cn b ch huy, Ngi yu cu: "mt ngi cn b tt phi c o c cch mng. Qun s gii song nu khng c o c cch mng th kh thnh cng. Mun c o c cch mng phi c 5 iu sau y: Tr - Tn - Nhn - Dng - Lim" (tr.223). Ngi yu cu: "i vi b i, chnh tr vin phi thn thit nh mt ngi ch, cng bnh nh mt ngi anh, hiu bit nh mt ngi bn" (tr.392). c bit, Ngi nhc nh cn b v chin s phi lun lun ghi nh: qun i ta t nhn dn m ra, v nhn dn m chin u, "nhn dn l nn tng, l cha m ca b i", v vy "Phi lm sao cho b i c dn tin, dn phc, dn yu" (tr.393), l ngun gc ca thng li. Tm li, cng vi nhng t tng ch o v chin lc, chin thut qun s, nhng ch th ca Ch tch H Ch Minh v xy dng lc lng v trang, v bi dng ch quyt chin, quyt thng, v o c v phm cht ca ngi ch huy, v.v. l nhng chm lo c th, su sc, thit thc ca Ngi i vi lc lng v trang nhn dn Vit Nam, va trn cng v Tng t lnh ti cao, va vi tnh cm ca ngi cha thn yu. IXVIII 4. -2 -1 Ch tch H Ch Minh l hin thn, l ngn c ca i on kt dn tc, Ngi phn u khng mt mi cho s cng c khi on kt ton dn trn c s lin minh cng nng, do giai cp cng nhn lnh o, nhm tp hp, on kt mi tng lp, mi ng phi, mi tn gio, dn tc... to thnh li st bao vy, c lp k th, ph tan chnh sch chia r ca chng, a cuc khng chin n thng li hon ton. Ngi gi nhiu th v in n cc v gim mc, linh mc ng vin tinh thn yu nc ca ng bo cng gio; Ngi cng gi th n cc ng lang o, biu dng cng trng v tinh thn hng hi tham gia khng chin ca ng bo min ni tnh Ho Bnh. Ngi quan tm gip cc ng X hi, ng Dn ch pht huy tt vai tr ca cc t chc ny trong vic ng vin cc nhn s, tr thc, cc nh cng thng... hng hi tham gia khng chin v thc hin i on kt. Ngi nhc nh: "Hin nay, tt c cc ng ch c mt ng chnh tr chung: kin quyt trng k khng chin, tranh ly thng nht v c lp cho T quc..., ch c mt chnh sch l i on kt" (tr.166). Khng chin gn lin vi kin quc, ph hoi i i vi xy dng, iu nh Ch tch H Ch Minh ni, khng c g tri nhau m c quan h bin chng vi nhau. Theo t tng ca Ngi: "Khng chin khp mi mt, kin thit khp mi mt" (tr.59). Nhn n thm tnh Thanh Ho, ni v vic xy dng Thanh Ho thnh tnh kiu mu, Ch tch H Ch Minh ra nhng t tng ln ch o cng cuc khng chin, kin quc v mi mt. V kinh t, Ngi ngh phi y mnh tng gia sn xut i lin vi tit kim. "Lm cho nhiu, tiu th t, lm chng tiu chm, tc l ". Nh m "Ngho tr nn , tr nn giu, giu th giu thm" (tr.62). V vn ho, Ngi ra k hn "trong mt nm phi thanh ton cho xong nn m ch", "phi hc o c cng dn, ph thng chnh tr", " tr li cho th gii bit nc ta l nc vn minh" (tr.59-60). Vn ho gn lin vi xy dng i sng mi. Cng thi gian ny, Ngi vit tc phm i sng mi, ku gi thc hnh i sng mi trong mi lnh vc, mi tng lp v trong tng con ngi. Trong tc phm ny, Ngi nu ln nhng nguyn tc c bn ch o vic b c, lm mi: "i sng mi khng phi l ci g c cng b ht, khng phi ci g cng lm mi. Ci g c m xu, th phi b... Ci g c m khng xu, nhng phin phc th phi sa i li cho hp l... Ci g c m tt, th phi pht trin thm... Ci g mi m hay th ta phi lm" (tr.94-95). V hnh chnh, t php cng phi i mi. Ngi ni: "Chnh ph Cng ho Dn ch l g? L y t chung ca dn, t Ch tch ton quc n lng. Dn l ch th Chnh ph l y t. Lm vic ngy nay khng phi l thng quan, pht ti" (tr.60). Gi th cho Hi ngh t php ton quc, Ngi nhc nh: "Cc bn l nhng ngi ph trch thi hnh php lut. L tt nhin cc bn cn phi nu cao ci gng "phng cng, th php, ch cng v t" cho nhn dn noi theo" (tr.382) . lnh o s nghip khng chin ca ton dn i ti thng li hon ton, cng tc xy dng ng lun lun l nhim v then cht. "ng v nh ci my pht in..., my pht mnh th n sng" (tr.551-552). V vy, Ch tch H Ch Minh khng ngng chm lo xy dng ng ta thnh mt ng mcxt-lninnt on kt, thng nht, vng mnh v chnh tr, t tng v t chc, ng thi Ngi cng khng coi nh bi dng cho cn b, ng vin v phng php cng tc v l li lm vic. Nhng bc th Ngi gi cc ng ch Bc B v Trung B u nm 1947, nht l tc phm "Sa i li lm vic" l nhng vn kin quan trng v xy dng ng. Ngi nghim khc ch ra v ph phn nhng sai lm, khuyt im ca mt s cn b, ng vin c hi cho s nghip khng chin, nh u c b phi, a phng, hp hi, qun phit, v t chc, v k lut, v.v.. Ngi c bit ch trng gio dc cn b, ng vin v t cch o c cch mng, v phng php, cch thc vn ng qun chng, nht l v tinh thn t ph bnh v ph bnh. Ngi ch r: "mt ng m giu gim khuyt im ca mnh l mt ng hng. Mt ng c gan tha nhn khuyt im ca mnh, vch r nhng ci , v u m c khuyt im , xt r hon cnh sinh ra khuyt im , ri tm kim mi cch sa cha khuyt im . Nh th l mt ng tin b, mnh dn, chc chn, chn chnh" (tr. 261). Kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i, ch ngha yu nc vi ch ngha quc t, Ch tch H Ch Minh khai thc, tn dng mi kh nng v lc lng nhm to nn sc mnh tng hp to ln nh thng k th. Ngay t nhng ngy u khng chin, Ch tch H Ch Minh vit nhiu th gi n nhn dn Php t r s hiu bit v tnh X XI 5. 0 1 thn thin gia hai dn tc, phn bit r nhn dn Php yu chung cng l v ho bnh vi bn thc dn xm lc, phn bit thc dn phn ng v thc dn khng phn ng, tc l "nhng ngi ti chnh v kinh t Php mun kinh doanh x ta" (tr.7). Ngi cng tranh th nhng dp tr li phng vn ca bo ch nc ngoi nu cao tnh cht chnh ngha v ku gi s ng tnh, ng h ca nhn dn th gii i vi cuc khng chin v t do, c lp ca nhn dn ta. Khng nh chnh sch ngoi giao ho bnh v thn thin vi tt c cc nc, Ngi tuyn b: Vit Nam mun "Lm bn vi tt c mi nc dn ch v khng gy th on vi mt ai" (tr.220). "Thi nc Vit Nam i vi nhng nc chu l mt thi anh em, i vi ng cng 1 l mt thi bn b" (tr.136). u nm 1948, Ngi ch ng ph th bao vy ca k th, c mt on cn b ngoi giao u tin ca ta sang cc nc Thi Lan, Min in, Trung Hoa, Tip Khc tuyn truyn v cuc khng chin anh dng, chnh ngha ca nhn dn Vit Nam. Nh nhng hot ng ngoi giao khng mt mi , cuc khng chin ca nhn dn ta c nhiu nc trn th gii bit n v t thi ng tnh, ng h s nghip chnh ngha ca chng ta. * * * Trn y l nhng ni dung c bn v t tng v hot ng ca Ch tch H Ch Minh c phn nh trong Tp 5 ca b H Ch Minh Ton tp, t 1947 n 1949. So vi ln xut bn th nht, ln ny tp sch b sung hn 100 bi mi su tm c, trong c hn 30 bi ln u tin c cng b. Chng ti cng a vo phn Ph lc danh mc cc sc lnh do Ngi k t 1947 n 1949 bn c tin tham kho v tra cu. Mc d c nhiu c gng, song do hn ch v thi gian v nng lc, chc chn rng tp sch ny khng trnh khi cn thiu st. Chng ti mong nhn c s ch bo ca bn c gn xa. VIN NGHIN CU CH NGHA MC - LNIN V T TNG H CH MINH ___________ 1. Nm nc ln l Lin X, Anh, M, Php v Trung Quc. LI KU GI U NM MI (1947) Hi ton th ng bo Nam, Trung, Bc! Hm nay mng 1 thng Ging nm 1947, ti thay mt Chnh ph chc ton th ng bo, v kiu bo hi ngoi, Chc cc b i, t v v dn qun, Chc cc em thanh nin, ph n v cc chu thiu nhi, nm mi, mt nm mi on kt, mt nm mi kin quyt khng chin, mt nm mi thng li. n nm nay, thc dn Php cp nc ta 85 nm trng. Trong 85 nm s nhc , ng bo ta cha truyn con ni chu bit bao nhiu ni ng cay. Trong 85 nm , thc dn Php lm cht dn ta t nht cng n 7, 8 triu ngi, cht v chng hm i, cht v chng khng b, cht v chng em i chin trng. Nm ngoi ch Bc B v min Bc Trung B hn 2 triu ng bo cht i. Ngi b chng lm cht ri, cn nhng ngi sng th lm than di ch n l, thn nga mnh tru! T nm nay tr i, ng bo ta, con chu Hai B Trng, con chu L Thng Kit, Trn Hng o, L Li, Nguyn Hu, Nng Tr Cao, c chu nc non Hng Lc cho thc dn Php giy xo, c chu ni ging Rng Tin cho thc dn Php giy p na khng? Khng, quyt khng! Chng ta em lc lng ca 20 triu ng bo, chng li my XII 6. 2 3 vn thc dn Php. Chng ta nht nh thng li. D ta cn phi hy sinh 4 triu hay 8 triu ngi, m nc ta c c lp, dn ta c t do, t tin ta c v vang, con chu ta c hnh phc, cng cn hn chu ci u m lm n l cho thc dn Php mun i. Hi ton th ng bo! Hi nam n chin s! Ti xin thay mt ton quc gi li cho nm mi cho nhn dn Php, l bn ca nhn dn ta. Hi ton th ng bo, ton th chin s! Nm mi chng ta phi em lc lng mi, quyt tm mi ginh ly thng li mi, xy dng mt i sng mi, mt nc non mi. Vit Nam c lp, thng nht mun nm! Khng chin thng li mun nm! Ngy 1 thng 1 nm 1947 Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.13-14. TH GI CHNH PH V NHN DN PHP NHN DP U NM MI Nhn danh Chnh ph v quc dn Vit Nam v ring ti, ti chc Chnh ph v quc dn Php, mt nm mi tt p. Mong quc dn Php hiu rng chng ti khng th hn g dn tc Php. Chng ti bt buc phi chin u, chng bn thc dn phn ng ang mu m x ct T quc chng ti, a chng ti vo vng n l v gieo rc s chia r gia hai dn tc Php v Vit. Nhng chng ti khng chin u chng nc Php mi v quc dn Php, chng ti li cn mun hp tc thn i. Vit Nam cng nh Php, c rt nhiu ngi Php n ng v n b yu chung cng l v t do. Nhng ngi hiu v bnh vc nhng nguyn vng ca chng ti. H mi tht l nhng ngi bnh vc ng n quyn li chn chnh ca nc Php v khi Lin hip Php. Ti thnh thc cm t nhng ngi Php . Ti ku gi nhn dn Php chm dt cuc chin tranh huynh tng tn v nm 1947 mang li nn ho bnh v tnh hu i gia nc Php v nc Vit Nam. Ngy 1 thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.15. 7. 4 5 IN VN GI V QUC QUN V DN QUN T V TRUNG, NAM, BC Ti va nhn c li chc tng ca b i v dn qun trong dp l Nguyn n, ti rt cm ng. Ti nghing mnh trc s hy sinh ln lao ca cc chin s v quc qun v t v t trn khp cc mt trn trong nm va qua, ti rt ly lm cm kch nhn thy ton th b i v dn qun cng mt ch cng quyt khng chin, cng mt lng tinh thnh on kt v thc hin qun dn nht tr. Ti tin tng vo dn qun v b i bo v t nc v em s thng li cui cng v cho T quc. Cng nhau n lc khng chin, chng ta quyt ginh c lp v thng nht cho nc Vit Nam. Khng chin thng li! Vit Nam thng nht, c lp mun nm! Tinh thn qun dn nht tr mun nm! Cho quyt thng Thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.16. TH GI TNG LCLC Knh gi i tng, thn hu, Ngi l mt i qun nhn v mt nh i i quc. Ngi chin thng v chin thng anh dng k xm lng nc ngi. l mt iu m thin h - trc ht l ngi Vit Nam - rt khm phc. Mt nh i quc trng nhng ngi i quc nc khc. Mt ngi yu qu hng mnh, trng qu hng ca k khc. Ti chc rng cng l kin ca ngi. Ngi mun nc Php c lp v thng nht. Chng ti cng mun nc Vit Nam c lp v thng nht. Ngi v chng ti cng mt ch hng. Lng danh vi nhng chin cng, ngi li i nh mt dn tc ch mun c lp, thng nht quc gia, v mt nc ch mun hp tc nh anh em vi nc ngi sao? Phi chng l mt cng vic bc bo au n? Gi th ngi nh c chng ti i na - y l mt iu vin vng, v nu ngi mnh v vt cht, th chng ti y, mnh v tinh thn, vi mt ch cng quyt chin u cho t do ca chng ti - th nhng thng li tm thi kia chng nhng khng tng thm m li cn lm tn thng n uy danh qun nhn v t cch i quc ca ngi. Ti bit ngi cng trc, thnh thc cng nh ngi can m. 8. 6 7 Ngi tng tc chin. C l ngi c th to c ho bnh, mt nn ho bnh hp cng l v xng ng, thun tin cho hai dn tc chng ta, mc du trong hon cnh do k khc gy ra, m vn khng dt tnh hu ngh. Chng ti nht quyt trong khi Lin hip Php, cng tc thnh thc vi nc Php v tn trng quyn li kinh t, vn ha Php trong nc chng ti. Nhng chng ti cng nht quyt chin u n cng cho c lp v thng nht quc gia. Tuy nhin, mt s ho bnh hp cng l cn c th cu vn c tnh th. Nc Php s khng thu c mi li g trong mt cuc chin tranh thuc a. Tha i tng, thn hu, ti ni vi ngi vi mt tm lng thnh thc v au n. au n v trng thy bao nhiu chin s thanh nin Php v Vit ang tn st ln nhau. Nhng thanh nin hy vng ca hai nc chng ta, v ng l phi sng cng nhau nh anh em. Trn trng chc mng ngi trong dp u nm. Ngy 1 thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.17-18. TR LI CC NH BO - Hi: Tha Ch tch, B trng Mut s ra gp Ch tch khng? - p: Xin anh em hi B trng Mut th r hn. D sao, ti vi B trng l bn c. Ti s rt hoan nghnh gp ngi bn ti. - Hi: Xin Ch tch cho bit ngha ca cuc chin tranh ny? - p: 1. Vit Nam khng chin tranh chng nc Php v dn Php v ta mun hai dn tc Vit - Php cng tc tht th. 2. Nhng t do c lp l quyn tri cho ca mi dn tc. Bn thc dn phn ng dng v lc ph hoi quyn thng nht v c lp ca dn ta, cho nn dn ta phi khng chin gi gn t nc. - Hi: Thc dn phn ng v thc dn khng phn ng khc nhau ch no? - p: C nhng ngi ti chnh v kinh t Php mun kinh doanh x ta. H hiu rng mun kinh doanh sinh li, th phi tht th cng tc vi ta. Mun cng tc, th phi ta c lp v thng nht. l hng thc dn khng phn ng. Cn nhng bn c mun dng m mu hoc v lc dm ta xung, l thc dn phn ng. - Hi: Cuc khng chin s kt liu th no? - p: Lch s th gii v lch s nc ta t cho ta bit rng: 1. H mt dn tc ng ln kin quyt tranh u cho T quc h th khng ai, khng lc lng g chin thng c h. Dn Vit Nam mun ho bnh, nhng v vn mnh ca T quc, ca ging ni, th s khng chin n cng, khng chin n thng li. 9. 8 9 2. Chng ta hiu bit v knh trng dn tc Php. Nu Chnh ph v nhn dn Php khng bn thc dn phn ng ph hoi ho bnh, ph hoi li ch v danh d Php, ph hoi tnh thn thin gia hai dn tc Vit - Php, nu Chnh ph Php dn xp theo cch ho bnh, tn trng ch quyn ca ta, th ta vn sn sng m phn. 3. M nhn Phi Lut Tn c lp, Anh ha n c lp. Khng l mt nc tin tin nh nc Php, v bn thc dn phn ng, m cam chu ting bt nhn khng cng nhn Vit Nam c lp. Tr li ngy 2-1-1947. Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.19-20. TH GI B TRNG MUT Knh gi B trng Mut, U vin ca Chnh ph Php, Ti ly lm vui mng c bit ngi ti H Ni. Xin c li cho mng ngi, v ngi va l bn c, va l i din cho nc Php mi, va l s gi ca ho bnh. Ti rt mong v rt sung sng c hi kin vi ngi lu mt cht t r mun thnh thc ho bnh v cng tc ca chng ti, v chuyn vi ngi nhng ngh ca chng ti v vic lp li s giao ho gia hai nc chng ta. Ti mong c tr li, v xin gi ngi li cho thn i. Xin ngi chuyn nhng ngh thn i ca ti cho ng Gutxtav1) . Ngy 3 thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.21. ___________ 1) Gutxtav (Gustave) l con trai Mut, ngi c quen bit vi Ch tch H Ch Minh (B.T). 10. 10 11 TH GI NG C HUY CN Ch Cn, lu khng gp ch, nh lm. Nay c vic cn. Ch phi v ngay. V n th tm gp Nam gp. Cng vic trong , giao li cho ch Nhn. Ti gi li thm tt c ng bo trong y. Ch ch. Cho thn i v quyt thng Ngy 5 thng 1 nm 1947 H CH MINH Bn gc lu ti Trung tm lu tr Quc gia I, bn chp lu ti Vin H Ch Minh. TH GI CHNH PH, QUC HI V NHN DN PHP Knh gi Chnh ph, Quc hi v nhn dn Php, Thay mt Chnh ph v nhn dn Vit Nam, ti trnh trng tuyn b cng nc Php rng: 1. Nhn dn Vit Nam khng tranh u chng nc Php v nhn dn Php. i vi nc Php v nhn dn Php, nhn dn Vit Nam vn thn thin, tin cy v khm phc. 2. Nhn dn Vit Nam thnh thc mun cng tc vi nhn dn Php nh anh em trn mt cn bn tn ngha v bnh ng. 3. Nhn dn Vit Nam ch i c lp v thng nht quc gia trong khi Lin hip Php, mt khi lin hip do s t do tho thun to nn. 4. Nhn dn Vit Nam ch mun c ho bnh, mt nn ho bnh thc s, kin thit quc gia vi s cng tc ca nhng ngi bn Php chn chnh. 5. Nhn dn Vit Nam cam kt khng nhng tn trng nhng quyn li kinh t v vn ho Php Vit Nam, m cn gip cho nhng quyn li pht trin thm ch li chung cho c hai nc. 6. Nhn dn Vit Nam b chnh sch v lc, chnh sch xm lng ca mt vi ngi i din Php ng Dng x y vo mt cuc chin tranh t v thm khc. Nhng ngi i din tm mi 11. 12 13 cch chia r dn tc chng ti, ct xn T quc chng ti, xm phm ch quyn quc gia ca chng ti, ngn cn khng cho chng ti c lp v ph hoi s hp tc thnh thc ca hai dn tc Vit- Php. 7. Mun lp li ho bnh, ch cn: a) Tr li tnh trng trc ngy 20-11 v 17-12-1946, nh ch ngay v nh ch thc s nhng cuc xung t trong ton ci Vit Nam (Nam K, Trung K v Bc K). b) Lm xc tin ngay cng vic ca cc U ban d nh t ra thi hnh Tm c 14-9-19461 , cc U ban ny phi hp Si Gn v H Ni, nhng khng Lt. c) Tip tc ngay nhng cuc iu nh Phngtennbl gii quyt mt cch vnh cu vn giao thip gia hai nc Php, Vit. Nhiu thnh th, lng mc b tn ph, hng vn n b, tr con v ngi gi c Vit Nam b phi pho tn st. V nhiu binh lnh trai tr Php v Vit cht hoc b thng. Bao nhiu nt chng cht ln nhau, mu chy cng nhiu. Chnh ph v nhn dn Php ch cn c mt c ch cng nhn c lp v thng nht ca nc Vit Nam l chm dt c nhng tai bin ny; ho bnh v trt t s tr li ngay tc khc. Dn tc Vit Nam ang ch i c ch . Nc Php mi mun nm! Nc Vit Nam c lp v thng nht mun nm! Tnh thn thin Php Vit mun nm! Ngy 7 thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.22-23. TH KHEN NGI CC CHIN S B THNG V S TN TM CA CC Y S, KHN H, CU THNG Cng cc nam n chin s b thng , Ti tip c nhiu th nam n chin s b thng, hng hi ha vi ti rng: h vt thng khi, th li xin ra mt trn. Lng yu nc, ch kin quyt ca cc chin s tht l ng qu! Cc chin s hy sinh mu m gi gn t nc. Nay b thng m cn mong mi ra st ch trn tin. Cc chin s tht xng ng vi T quc, v T quc s khng bao gi qun nhng ngi con yu qu nh th. Ti thay mt Chnh ph hi thm v chc anh ch em mau lnh mnh. Cc anh em thy thuc v ch em khn h, cu thng, Ti c bo co rng: Cc thy thuc v khn h u ht lng sn sc thng binh mt cch rt chu o. Th l cc bn cng trc tip tham gia khng chin cu quc. Ti thay mt anh em thng binh, cm n cc bn, v khuyn cc bn gng sc. Ti gi cho tt c mi ngi trong nh thng li cho thn i v quyt thng. Ch tch Chnh ph Vit Nam Dn ch Cng ho H CH MINH Vit ngy 8-1-1947. Bn gc lu ti Trung tm lu tr Quc gia I. 12. 14 15 TH GI TNG BO C LP NHN MA XUN KHNG CHIN U TIN Nm mi th cho nm c. Bo "c lp" ca ng Dn ch2 . Ku gi ton th dn Vit Nam, on kt v tht cht hng ng, Kin quyt khng chin n k cng, gi ch quyn v lnh th. Ch ngy c lp thnh cng. Tt y tha h bn vi c. Ngy 8 thng 1 nm 1947 Bo c lp, s 1024, ngy 27-11-1974. LI KU GI NHN NGY TT NGUYN N NM 1947 Tt gn n. Theo tc l thng, th ng bo t Nam ch Bc, t thnh th n thn qu, ai cng sm sa n Tt. Song Tt nm nay, phi l mt Tt khng chin. Chin s tin phng ang chu i chu rt, xng pha bom n, em xng mu gi gn T quc, bo v cho ng bo hu phng c an ton. ng bo cc chin khu th nh tan ca mt, lu lc, tn c, n i mc rt, cc kh iu linh. Trc tnh trng , ng bo cc ni khc c n lng n Tt linh nh khng? Chc l khng! Vy ti ku gi ton th ng bo: 1. Phi ht sc tit kim, dnh tin bc, cm go, cho cuc khng chin lu di. 2. Nhn dp Tt khng chin, mi ngi thi nhau o hm tr n v lm nhng vic cn kp, phng trc bn ch tn cng. 3. Ra sc thi nhau tng gia sn xut. 4. R nhau gi u lo cho chin s tin phng, c g gi ny, qu bnh v th t, t tnh thn i. Nht l ph n, thanh nin v thiu nhi, nn ph trch t chc vic ny. 13. 16 17 Chng ta phi lm sao cho Tt ny tht l mt Tt khng chin. Bao gi khng chin thng li, c lp thnh cng, chng ta s cng nhau n Tt linh nh. Ngy 8 thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.24. CHC NM MI C sao vng tung bay trc gi, Ting kn khng chin vang dy non sng. Ton dn khng chin, ton din khng chin, Ch ta quyt, lng ta ng. Tin ln chin s! Tin ln ng bo! Sc ta mnh, ngi ta ng. Trng k khng chin, nht nh thng li! Thng nht c lp, nht nh thnh cng ! Nm inh Hi (1947) H CH MINH Sch Nhng li ku gi ca H Ch tch, Nxb S tht, H Ni, 1958, t.1, tr. 129. 14. 18 19 LI KU GI CHNH PH V NHN DN PHP Chin tranh bng n, mt cuc chin tranh huynh tng tn do chnh sch v lc v xm lc ca ch ngha thc dn Php bt chng ti phi chu ng. ng B trng Mut n iu tra. Tic thay ng chng mun gp ti. V th ng tr v vi mt nhn nh sai lm v tnh hnh Vit Nam. Ngi ta vu cho chng ti c gy cuc chin tranh ny. iu hon ton sai s thc. Ti ch nhc li y mt vi vic: Chnh ph mi ca chng ti thnh lp sau khi ti Php v, gi l Chnh ph kin quc cn Chnh ph trc th gi l Chnh ph khng chin. U ban khng chin ton quc Vit Nam gii tn. Mt chng trnh kin thit kinh t xy dng cc min kiu mu c ban hnh. Chnh ti nhiu ln ku gi Chnh ph v Quc hi Php gy ho bnh v tin tng ln nhau. Phi chng l mt cuc gy chin? Quyt l khng. Mt mt khc, vic tip tc chin s Nam B v Nam Trung B, s c tnh tr hon phi cc u ban thi hnh Tm c, vic phong to hi cng Hi Phng, vic chim ng Hi Phng v Lng Sn, s tip vin qun cm t v lnh l dng ti H Ni v Nng, nhng ti hu th lin tip, s tn st thng dn H Ni, phi chng l nhng bng c chng t mun ho bnh ca nhng ngi i din Php t ny? V li chng ti c nhng ti liu r rng m chng ti rt tic khng c gi ng B trng Mut, nhng chng ti s cng b khi phi lc. Lc nhn dn Php v c th gii s bit ai mi chnh l nhng ngi phi chu trch nhim v cuc chin tranh ny. Chng ti mun g? Chng ti bao gi cng mun cng tc vi dn tc Php nh anh em, trong ho bnh v tin tng ln nhau. Chng ti bao gi cng mun c lp v thng nht trong khi Lin hip Php. Chng ti bao gi cng mun kin thit li nc chng ti vi s gip ca t bn v cc nh chuyn mn Php mu li ch chung cho c hai dn tc. Chng ti mun ho bnh ngay mu ngi Php v Vit ngng chy. Nhng dng mu chng ti u qu nh nhau. Chng ti mong i Chnh ph v nhn dn Php mt c ch mang li ho bnh. Nu khng, chng ti bt buc phi chin u n cng gii phng hon ton t nc. Nc Vit Nam c th b tn ph, nhng nc Vit Nam s li hng mnh hn sau cuc tn ph . Cn nc Php chc chn s mt ht v s bin hn khi ci chu. Chng ti tha thit mong rng dn tc Php bao gi cng chin u cho t do trn th gii, s ht sc tm mi cch trnh mt tnh trng khng phng cu cha. Ngy 10 thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.26-27. 15. 20 21 IN TR LI MT NH BO M 1- H Ch Minh xin gi ti nhn dn M v i tnh hu ngh tt p nht ca nhn dn Vit Nam v hy vng nhn dn M s ng h Vit Nam u tranh ginh c lp. 2- Khng c lin lc t bn ngoi. Vn hy vng nhng khng bit M c thin gip Vit Nam ginh c lp hay khng. C mun ku gi nc M, nhng cha bit lm cch no. 3- Cuc chin s tip din chng no Php cha tha nhn nn c lp v thng nht ca nc Vit Nam. 4- ng. Chnh ph Vit Nam s gn H Ni. 5- Php bt u xm lc bng cuc bao vy Hi Phng, ngy 20-11, sau l nhng v khiu khch hng ngy v vic tng cng cc lc lng n tr. 6- Vit Nam hy vng M s gip cc dn tc nh ginh c lp nh Tng thng Rudven thng ni. 7- K t ngy 19-12, Php khng h c s n lc no m phn m ch tng qun. Thm ch ng Mut khng mun gp H Ch Minh. 8- Vit Nam cha c lin h g vi cc phng vin M. 9- Vic Php buc ti qun Nht Bn Vit Nam l tuyn truyn. Khng phi qun Trung Quc, qun Anh, qun Php qut sch qun Nht khi ng Dng. iu chc chn l i qun l dng ca Php y ch yu gm bn pht xt. 10- Cc phng vin M c quc tch M s c n tip khi h n gp cc nh chc trch Vit Nam. 11- Vit Nam thu c mt my bay ca Php, nhng n khng tt lm. Hy vng M s gi gip chng ti vi chic. 12- Vit Nam mun gi mi lin h vi nc M. Tr li ngy 12-1-1947. Ting Anh, bn gc lu ti Trung tm lu tr Quc gia I, bn chp lu ti Vin H Ch Minh. 16. 22 23 TH GI CC LNH T V NHN DN CC NC Cc v lnh t v ton th nhn dn Trung Hoa, Din in v ton ng, Nhn dn Php v cc thuc a Php, Cc nhn s dn ch ton th gii, Ti thay mt nhn dn Vit Nam trn trng cm n cc v ln ting ng h chnh ngha v t ng tnh vi cuc khng chin ca dn tc Vit Nam. Vit Nam ch mun ho bnh v c lp, cng tc thn thin vi cc dn tc trn th gii, trc l vi dn tc anh em ng v dn tc Php. Vit Nam ch gi gn ch quyn, c lp ca mnh, ch khng h xm phm n ai. Th m thc dn Php bt nhn bi c, em tt c lc lng hung tn ca chng, hng tiu dit nc Vit Nam Dn ch Cng ho. Nhng thnh th nh Hi Phng, H Ni b thc dn Php ph tan hoang. My nghn n b, tr con Vit Nam b tu bay Php bn cht. Vit Nam l mt b phn trong i gia nh chu . Vn mnh Vit Nam rt mt thit quan h vi vn mnh cc dn tc chu. Thc dn Php mun bp Vit Nam, tc l mun ph hoi i gia nh chu ca chng ta. Vit Nam l mt b phn trong nn ho bnh chung ton th gii. Thc dn Php gy nn chin tranh Vit Nam, tc l ph hoi th gii ho bnh. Vn mnh nhn dn Php v cc thuc a Php li cng quan h vi Vit Nam. Nu bn thc dn ko di cuc chin tranh Vit Nam th chng nhng nhn dn Php b cht ngi hi ca thm, m a v nc Php s tr nn c c v khi Lin hip Php cng khng cn. Nhn dn Angiri, Tuynidi, Marc, Maagtxca, v.v., s trng gng Vit Nam m khng ai tin Php na. V T quc, v t do, nhn dn Vit Nam kin quyt khng chin n cng. V nhn o, chnh ngha, v ho bnh chung v li ch chung, nhn dn Vit Nam mong cc v gip mi phng din. Mt ln na ti xin thay mt ton dn Vit Nam cm n cc v t tnh thn i. Ngy 13 thng 1 nm 1947 Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.30-31. 17. 24 25 GI CC V LNH T DIN IN V NG Nhn dp ngy c lp ca dn tc Din in, thay mt dn tc Vit Nam v ring ti, ti gi dn tc Din in li chc mng thn i. Ti cng nhn dp gi li cm n ng Aung San, cc ng Nru, Bd, Ginnt v cc v lnh t dn tc chu t cm tnh vi dn tc Vit Nam trong cuc chin u gii phng t nc. Cc dn tc chu c c lp th nn ho bnh th gii mi thc hin c. M cng nhn nn c lp ca Phi Lut Tn. Anh ha n c c lp. Hai cng quc y thi hnh ng Hin chng i Ty Dng v h k Hin chng . Nhng cn cc cng quc khc th sao? Vn mnh dn tc chu quan h mt thit vi vn mnh dn tc Vit Nam. Vn mnh cc dn tc thuc a Php cng vy. Chng ti mong c tt c cc dn tc gip . Chng ti kin quyt chin u k cho n khi gii phng hon ton. Chng ti thng li, y l cc bn cng thng li. Li cho thn i H CH MINH Ting Php, bn gc lu ti Cc lu tr Trung ng ng, bn chp lu ti Vin H Ch Minh. LI KU GI NG BO PH HOI KHNG CHIN Hi ng bo yu qu, V sao ta phi khng chin? V khng khng chin, th Php s cp nc ta ln na. Chng s bt dn ta lm n l ln na. Chng s bt dn ta i phu i lnh, np thu np su. Chng s git ht quyn t do c lp ca ta. Chng s cp ht rung nng ca ci ta. Chng s khng b chm git anh em b con ta. Chng s t ph nh ca n cha ta. ng bo th xem H Ni, Hi Phng th r. V ta khng chu lm tru nga cho Php, v ta phi gi gn non sng t nc ta, cho nn ta phi nh bn thc dn Php. nh th phi ph hoi. Ta khng ph th Php cng ph. Nu ta khng ph ng ph cng, lp sng lp ngi, nu ta khng ph nhng nh ca kin c m Php c th dng lm ni cn c, th Php s em tu thu xe tng n nh ta, v chng s t ph cp bc sch trn. V vy, ta phi ph trc, cho Php khng dng c. D ta mun cng, ng, nh m dng, cng khng dng c, v Php s chim ht, ph ht. By gi ta phi ph i, chn Php li, khng cho chng tin ln, khng cho chng li dng. Ta v nc hy sinh, chu kh mt lc. n ngy khng chin thng li, ta s cng nhau kin thit sa sang li, no c kh g. 18. 26 27 Cc chin s trc mt trn hy sinh xng mu cho T quc, h cn khng tic. Khng l ng bo ta li tic mt on ng, mt ci cng, hoc mt ngi nh, m bn Php li dng, ng nh T quc ta. ng bo u l ngi i quc, chc khng ai n lng nh th. Vy ti thit tha ku gi ton th ng bo y, mi ngi u ra sc gip ph. Ph cho rng, ph cho su, ph sao cho bn Php khng li dng c. Mt nht cuc ca ng bo, cng nh mt vin n ca chin s bn vo qun ch vy. Ti li trn trng ha vi ng bo rng: khng chin thng li ri, ti s ra sc cng ng bo sa sang tu b li ht. Chng ta s lm nhng ng s, cu cng kho hn, nhng nh ca tt hn, v xng ng mt dn tc t do c lp hn. Khng chin thng li mun nm! Vit Nam c lp mun nm! Vit ngy 16-1-1947. Bn nh my ca Ch tch H Ch Minh lu ti Trung tm lu tr Quc gia I, bn chp lu ti Vin H Ch Minh. TH GI TNG THNG NC PHP VANHXNG RIN Knh gi Tng thng Vanhxng rin, Thay mt Chnh ph v nhn dn Vit Nam v ring ti, ti xin nhit lit gi ngi li cho mng nhn dp ngi c bu ln gi chc Tng thng nc Php cng ho. Nhn dp ny, ti xin ni ngi r l dn tc Vit Nam ch mong c c lp v thng nht trong khi Lin hip Php. Ti rt au lng trng thy nhng ngi ng l l bn b anh em vi nhau, m nay phi tn st ln nhau. Chng ta c th v chng ta phi i ti ho bnh cu sng cho bao thanh nin Php - Vit. Bit r lng nhn i v c cao c ca ngi, ti xin ngh cng ngi lp li ngay nn ho bnh trnh cho hai nc chng ta khi b hao ngi thit ca, v gy li s cng tc v tnh thn thin gia hai dn tc chng ta. Knh cho thn i Ngy 18 thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.33. 19. 28 29 TH GI GIM MC L HU T C Gim mc L Hu T , Tha c, lu khng c gp c ti nh lm. T ngy thc dn Php bi c khai hn, ton th ng bo ta phi ng tm nht tr, khng chin cu quc. Ln ny cng nh nhng ln trc 6-3 v 14-9, ti chc c ly a v cng v t, l C vn ca Chnh ph v l bn thn ca ti, m gii thch v ku gi ng bo hng hi tham gia khng chin cu quc. V cng vic cn bn, ti cha c th gp c trc tip cm n c, ti xin phi ngi thn tn l ng Hunh thay mt ti n hi thm v chc c mnh kho. Nh c cu c Cha ban phc cho T quc v xin c nhn li cho thn i ca ti. Ngy 23 thng 1 nm 1947 H CH MINH Bn gc bc th lu ti Cc lu tr Trung ng ng. TH CHC TT NG BO V CHIN S NAM B Nhn dp Nguyn n m lch, ti thay mt Chnh ph c bit chc ng bo v chin s Nam B nm mi. V quyn thng nht v c lp ca T quc, ng bo v chin s hy sinh chin u hn mt nm nay, m t nay vn kin quyt hy sinh phn u na. S trung thnh dng cm s em T quc n thng li, v s ghi nhng trang v vang trong lch s nc nh. V yu chung ho bnh, v tht tm mun cng tc vi nhn dn Php, Chnh ph ta tm ht cch dn xp vi Php. Nhng bn thc dn phn ng bi tn bt nhn, hng dng v lc cp nc ta mt ln na. Chng gy ra cuc chin tranh ton quc hn mt thng nay. V ch quyn, v T quc, ton dn Vit Nam th kin quyt khng chin n cng, khng chin n lc ly li c thng nht c lp mi thi. Chng ta th th cht ch khng lm n l. Chng ta phi tri qua nhng bc gay go cc kh trong cuc trng k khng chin. Nhng chng ta chc rng thng li cui cng s v ta. Nhn v Nam B cn c mt s t ngi b thc dn Php tuyn truyn la gt m ngh lm, cho nn nhn dp ny ti mun thm my li gii thch: 20. 30 31 1. Bn thc dn ni: Nu ba k thng nht th nhng ngi i quc s khng b nhng ngi hin nay sai lm i theo Php. Ti c quyt cam oan rng Chnh ph v ng bo ta s ht sc khoan hng i . Chng nhng cho nhng ngi ci qu tu tm, quay v vi T quc, m li sn sng trng dng h, nu nhng ngi c ti ngh. Mt dn tc t cng, t lp, dn ch cng ho th khng lm nhng vic nh nhen, bo th bo on. 2. Bn thc dn ni: Nu Vit Nam thng nht th ngi Nam s b ngi Bc cai tr. l ci mu ca chng hng chia r ng bo ta. Ai cng bit rng: Trong nc Vit Nam Dn ch Cng ho, t lng x n ton quc nhng ngi chc trch u do dn c ra. Dn tin cy ai th ngi y trng c v bn phn nhng ngi trng c l lm y t cng cng cho dn ch khng phi lm quan pht ti. Nh th th ng bo Nam c lo g l b ng bo Bc cai tr. 3. Bn thc dn li ni: Chnh ph ta l Chnh ph Vit Minh3 . li l mt cu ni nhm. Trong Chnh ph c nhng ngi cc ng phi, nh ng Dn ch, ng X hi4 , ng Quc dn, ng minh hi, li c nhng ngi khng thuc ng phi no. 5 v B trng v Th trng l nhng ngi qu qun Nam B. Th th sao li ni l Chnh ph Vit Minh? 4. Sau ht chng trnh ni chnh ca Chnh ph v qun dn ta ch c 3 iu m thi: a) Tng gia sn xut lm cho dn ai cng mc, n. b) M mang gio dc, cho ai ny cng bit c bit vit. c) Thc hnh dn ch lm cho dn ai cng c hng quyn dn ch t do. Chnh sch ngoi giao ca Chnh ph th ch c mt iu tc l thn thin vi tt c cc nc dn ch trn th gii gi gn ho bnh. S tht l rt gin n nh th, mong ng bo hiu r, ch mc la bn thc dn. Li cho thn i Ngy 24 thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.34-35. 21. 32 33 GI CHNH PH PHP NGH CHM DT CHIN TRANH Lc ny l lc nc Php va ra khi thi k tm b, v sp sa bc vo giai on t chc vng bn, n lc kin thit, ti xin nhn danh Chnh ph v nhn dn Vit Nam gi li cho mng Chnh ph mi ca nc Php. Thi k tm b m nc Php va qua, ko di nhiu qu, v th nc Php khng n nh c r rt lp trng ca mnh trong vn Vit - Php. l nguyn nhn su xa ca tnh trng bi thm hin ti. Tnh trng ny, chng ti thit ngh nguyn c s i lp gia cc nguyn vng v quyn li thit thc ca hai dn tc chng ta th t, m nhng s hiu nhm do t nhiu k c gy ra v duy tr th nhiu. V vy chng ti tha thit mong rng chnh sch ca nc Php mi i vi nc Vit Nam c n nh r rng ngay. Chng ti cn trnh trng nhc li lp trng t xa n nay khng thay i ca nc Vit Nam, c th tm tt trong hai im chnh sau y: 1. c lp v thng nht quc gia trong khi Lin hip Php. 2. Cng tc thn thin vi nc Php trn cn bn bnh ng v tn trng nhng tho hip t do k kt. Chnh sch "phn bi cc tho hip", chnh sch "vic ri" v chnh sch v lc m cc nh i din Php ng Dng vn p dng t trc n nay, b buc dn tc Vit Nam phi v trang t v. Tuy nhin, chng ti vn mong c ho bnh, mt nn ha bnh hp cng l v xng ng i vi nc Php cng nh i vi nc Vit Nam. Chng ti rt than tic nhng s nt chng cht v nhng dng mu chy. Chng ti mong Chnh ph Php nh ch ngay cuc chin tranh huynh tng tn ny v tin rng d c nhiu s kh khn vn c th gii quyt cn khng hong mt cch ho bnh v hp o cng bng. Chng ti tin tng lai s hp tc thn thin gia hai dn tc chng ta, v mong i Chnh ph Php p li li ku gi mi ny. Ngy 25 thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.36-37. 22. 34 35 IN GI NG AUNG SAN, PH CH TCH CHNH PH NC DIN IN Chng ti ht sc cm ng v nhng cm tnh ca ngi i vi dn tc Vit Nam. Thay mt dn tc v Chnh ph Vit Nam, v ring ti, ti xin nhit lit cm n ngi v nhng vic ngi lm v s lm gip cho s tranh u ginh t do ca nc Vit Nam. Ti xin gi ngi li cho thn i. Ngy 27 thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.38. TH GI CC CHIN S CM T QUN TH Cng cc chin s yu qu Trung on Th , Cc em n Tt th no? Vui v lm ch? Ti v nhn vin Chnh ph v nh n cc em cho nn cng khng ai n n Tt. Cn 90 phn trm ng bo hu phng cng gim bt 90 phn trm mm c tic tng, ai cng tit kim d b cng cuc trng k khng chin. Cc em l i cm t. Cc em cm t cho T quc quyt 2F1 ) . Cc em l i biu ci tinh thn t tn t lp ca dn tc ta my nghn nm li, ci tinh thn qut cng kinh qua Hai B Trng, L Thng Kit, Trn Hng o, L Li, Quang Trung, Phan nh Phng, Hong Hoa Thm, truyn li cho cc em. Nay cc em gan gc tip tc ci tinh thn bt dit , truyn li cho ni ging Vit Nam mun i v sau. Ch kin quyt dng cm, cc em sn c, y ti ch nhc li mt vi iu m cc em phi nh lun lun: 1. Phi ht sc khn kho, nhanh chng, b mt, phi bit cch ho chnh vi 3F2 ) . 2. Phi rt kinh nghim hng ngy hng gi. Phi phng ___________ 1) C sch xut bn sau nh cun: H Ch tch vi cc lc lng v trang nhn dn, Nxb Qun i nhn dn, H Ni, 1962, tr.26-27 li in l Cc em l i quyt t. Cc em quyt t cho T quc quyt sinh (B.T). 2) Ho chnh vi linh: em mt chnh th chia thnh nhiu b phn nh. y nn hiu l bit phn tn lc lng mt cch kho lo (B.T). 23. 36 37 Vit gian trinh thm. 3. Phi ht sc cn thn. Phi lun lun c sng kin li dng thi c. 4. Tuyt i on kt. Cc em hng hi tin ln, lng Gi H, lng Chnh ph v lng ton th ng bo lun lun bn cnh cc em. Ti thay mt Chnh ph v ng bo gi cho cc em li cho thn i v quyt thng. Ngy 27 thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.39. IN GI CC V CHNH KHCH N Cc ng Nru, Ph Ch tch Chnh ph lm thi n , Sara Sngra Bd, B trng B Cng chnh n , Cripalani, Ch tch Quc hi n v Ginna, lnh t ng Hi gio n 4F1 ) . Chng ti rt cm ng v nhng cm tnh mt thit ca cc ngi i vi dn tc Vit Nam trong cuc tranh u chng thc dn Php. Thay mt nhn dn v Chnh ph Vit Nam, v ring ti, ti xin chn thnh cm t cc ngi v nhng vic cc ngi lm v s lm gip chng ti. Ti tin chc chn rng chng ta ng lng c gng, th no cng s thng c ch ngha thc dn phn ng. Li cho thn i Ngy 27 thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.40. ___________ 1) Nehru, Sarah Chandra Bose, Kripalani, Jinnah (B.T). 24. 38 39 TH GI NG C HUY CN Nh ch Lu chuyn ch Cn, Th trng Canh nng. V vic tn c n cc n in, ch nn lm mt k hoch thit thc thi hnh c ngay. Nh ti ni hm Tt. Cn phi ch : 1. Cch phn phi ngi (ai em o chn ny). 2. Gip lc i ng (trm ngh, hnh l). 3. Ni no bao nhiu ngi. 4. n ni th sao cho c ch n, ch v vic lm ngay. Ch lm sn k hoch, n Hi ng Chnh ph ta bn. Vic g lm trc c, ch c lm. c ngi i cc tnh khai hi vi U.B.H.C v cc ch n in cha ? Cho thn i v quyt thng Ngy 28 thng 1 nm 1947 H Bn gc lu ti Trung tm lu tr Quc gia I, bn chp lu ti Vin H Ch Minh. GI NG NRU, PH CH TCH CHNH PH N Trong ngy ng ghi nh ny l Ngy c lp ca nc n , chng ti xin chung s hn hoan vi dn tc n , v rt tin cy vo s thng li ca cc dn tc chu trong cuc tranh u cho t do v tin b. Mong rng tnh thn thin gia hai dn tc chng ta cng bn cht sm thy mt k nguyn thnh vng, hnh phc v ho bnh bt u chu. Ngy 29 thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.41. 25. 40 41 GI BC S V NH TNG Tha ngi, Ti c bo co rng: con giai ngi oanh lit hy sinh cho T quc. Ngi bit rng ti khng c gia nh, cng khng c con ci. Nc Vit Nam l gia nh ca ti. Tt c thanh nin Vit Nam l con chu ca ti. Mt mt thanh nin th hnh nh ti t mt on rut. Nhng chu v anh em thanh nin khc dng cm hy sinh gi gn t nc. Th l h lm rng r dn tc, v vang ging ni. H cht cho T quc sng mi; vt cht h mt nhng tinh thn h vn lun lun sng vi non sng Vit Nam. H l con tho ca c Cha, h thc hin ci khu hiu: Thng v T quc. Nhng thanh nin l dn tc anh hng. ng bo v T quc s khng bao gi qun n h. Ngi em mn ca qu bu nht l con ca mnh, sn sng hin cho T quc. T y chc ngi s thm ra sc gip vic khng chin bo v nc nh th linh hn chu trn tri cng bng lng v sung sng. Ti thay mt Chnh ph cm n ngi, v gi ngi li cho thn i v quyt thng. Thng 1 nm 1947 H CH MINH Bn nh my ca Ch tch H Ch Minh lu ti Trung tm lu tr Quc gia I, bn chp lu ti Vin H Ch Minh. LI TUYN B V VIC NG MUT V PHP Ti va c bit B trng Mut ri H Ni m khng gp ti. Tht l ng tic, ng Mut v ti c th ni vi nhau nhiu cu chuyn ch li. Ti c th nhn danh Chnh ph giao cho ng Mut nhng ti liu v cuc xung t hin ti v ngh cng ng nhng phng sch c th lm chm dt, nu nc Php mun, cuc chin tranh huynh tng tn m c hai dn tc u khng mun, v c th ni li tnh thn i gia hai nc. Thng 1 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.42. 26. 42 43 GI CC CHIN S V QUC ON, T V V DN QUN TON QUC Cng V quc on, t v, dn qun ton quc, Cc chin s yu qu! T 19 thng Chp, thc dn Php nh p ta, cc anh em l nhng ngi u tin, lp tc ng ln chin u. Sau 85 nm nc ta b chim, cc anh em l nhng ngi u tin ng ln nh thc dn Php, mt cch nht tr, khp Bc, Trung, Nam. - V vang thay! Ci nhim v ca anh em. n gi nm sng, xung phong hm trn, cc anh em khng qun gian lao. Mu tri la chy, ma n rng bom, cc anh em khng qun nguy him. Cc anh em ch bit ua nhau git gic. - Oanh lit thay! Ci trng ch ca anh em. Cng nh cng mnh, kinh nghim cng nhiu. Khi thng khng kiu, khi lui khng nn! Cc anh em quyt khng chin cho n thng li. Mc k tu bay, thit gip, cc anh c tin ln, c xng vo! - Anh dng thay! Lng quyt thng ca anh em. Cc chin s l n con anh hng ca T quc. Cc chin s quyt em xng mu gi vng non nc Lc Hng! Cc chin s c tin ln! 20 triu ng bo ang hoan h anh em v quyt lm hu thun cho anh em. Chnh ph lun lun nh n anh em. Chin s anh hng Vit Nam, tin ln! Trng k khng chin nht nh thng li! Thng nht c lp nht nh thnh cng. Chnh ph nc Vit Nam Dn ch Cng ho Vit khong thng 1-1947. Bn gc lu ti Trung tm lu tr Quc gia I, bn chp lu ti Vin H Ch Minh. 27. 44 45 TH GI GIM MC L HU T Gi c Gim mc L Hu T Tha c, Ti cm n th c ngy 11-1-47. V giao thng hi kh, n nay mi tr li c, xin c min th. Trong Hin php ta nh r: Tn ngng t do. Nu ai lm sai Hin php, khiu khch cng gio th s b pht. Chc c khng bao gi tin rng Vit Minh chng o v c tha bit Vit Nam c lp ng minh l ct on kt tt c ng bo lm cho T quc c lp, ch khng phi chia r, phn i tn gio. M ti cng khng bao gi nghi rng ng bo cng gio chng Vit Minh, v hn ai ht, ng bo cng gio cng mong cho T quc c lp, cho tn gio c hon ton t do; v ti chc ai cng tun theo khu hiu: Phng s Thng v T quc. Nhng s xch mch nh gia mt s ng bo, tuy l ng tic, v o c gio ho cha c ph cp, khng th ng chm n s i on kt ca chng ta. Nh c ni trong th, ti chc v C vn lo thnh v thn mn ca ti s ht sc gip, ng trit hon thnh i on kt, ton dn khng phn lng gio, ch mt tm lo chng ngoi xm. Nh c cu Cha ban phc cho nc nh, mau i n khng chin thng li. Li cho thn i Ngy 1 thng 2 nm 1947 H CH MINH Bn gc bc th lu ti Cc lu tr Trung ng ng. LI CM N NHN DN V NGOI KIU NHN DP TT Ton th ng bo, Trong dp Tt ny, ng bo t mnh tit kim bt n Tt m u lo cc chin s rt hu. Th tng tp, cam tng thng, bnh tng xe. C ni cc chin s n n ngy rm cha ht bnh. Lng tt ca ng bo t rng, chng ta qun dn nht tr, nn d gian kh my, trng k khng chin cng nht nh thng li. Ti thay mt cc chin s cm n ton th ng bo. B con Hoa kiu v n kiu, Trong lc gian nan kh cc ny m b con Hoa kiu v n kiu rt hng hi ng h cuc khng chin cu quc ca dn Vit Nam. Ni th quyn tin, ni th cho bnh, ni th tng c cho chin s. thy cm tnh ca cc dn tc ng ta cng ngy cng mt thit. Ti thay mt Chnh ph, b i v nhn dn Vit Nam trn trng cm n cc bn. Cc chu thanh nin, nhi ng, Bc nhn c rt nhiu th cc chu khp ni gi n, chc Tt Bc, Chnh ph v cc chin s. Chu no cng ha rng: nm nay s sing hc, sing lm, gip vic khng chin, tng gia sn xut. Th l tt lm. Bc rt vui lng, Bc khuyn cc chu thm mt iu na l chu no cng phi gip vic bnh dn hc v, lm cho lng mnh nhiu ngi bit ch hn na. 28. 46 47 Ch ngy khng chin thng li, Bc chu ta s gp nhau vui v. Bc hn cc chu. Cc on th v c nhn, Ti nhn c rt nhiu th cc b i, cc on th v cc v ng bo yu mn. Tic v bn vic qu, khng th tr li khp. Vy xin ng bo nguyn lng v nhn li cm n chung ny. Cho thn i v quyt thng. Ngy 9 thng 2 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.46-47. GI CHNH PH CAO MIN GII PHNG5F1 ) Chnh ph v ton th nhn dn Vit Nam nhit lit hoan nghnh vic thnh lp mt U ban gii phng Vit - Min - Lo, mc ch theo ui n cng cuc chin u chung chng quc v thc dn Php. Thay mt cho ton dn Vit Nam, ti xin gi U ban gii phng li cho mng thn i. Ti xin chc rng cc dn tc ta, sn c mt tinh thn tranh u cao, li gng i ti mt s cng tc cht ch, th thng li th no cng v ta, v chng ta nht nh s ginh c c lp. Ngy 12 thng 2 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.48. ___________ 1) Ch tch nc Cao Min gii phng (Campuchia) gi Ch tch H Ch Minh bc th bo tin mt U ban gii phng Vit - Min - Lo c thnh lp v ku gi s gip ca nhn dn Vit Nam. Trn y l th tr li ca Ch tch H Ch Minh (B.T). 29. 48 49 TH GI NG SCL PHEN6F1 ) i u Scl Phen, Chng ti v cng cm kch v thin ch ca ngi mun gip Vit Nam. Nu nh ngi ti y vi t cch l mt nh bo M ca mt t bo ln th ngi cn c th lm c rt nhiu vic. Nu L Xun c th lm c vic g , th hy anh ta gip ngi. Gi ngi v tt c bu bn ca chng ti nhng li cho thn i nht. Knh th Ngy 15 thng 2 nm 1947 H CH MINH Ting Anh, bn gc lu ti Cc lu tr Trung ng ng, bn chp lu ti Vin H Ch Minh. ___________ 1) Charles Fenn (B.T). TH GI NG BO TN C Cng ng bo tn c, Thc dn Php bt nhn bi tn, gy nn chin tranh, t ph, tn st, lm cho dn ta cha la con, v la chng, v cng th thm. Dn ta v c lp, t tn, phi kin quyt khng chin, cc ng bo th hy sinh ca nh, ca ci, kin quyt tn c. Chnh ph v ng bo hu phng, khng th cc ng bo tn c b lu ly cc kh, cho nn tm mi cch ng sp xp cho cc ng bo c ni n, ch , vic lm. Vy, nhim v ca ng bo tn c l th no ? A- Tn c cng l khng chin. tin tuyn chin s hy sinh xng mu bo v non sng. hu phng, ton th quc dn hy sinh m hi nc mt gip vic khng chin. Cc ng bo tn c cam chu linh inh cc kh, ch khng chu i tri chung vi qun th. Ti bit nhiu ng bo trc lc tn c giao ht lng thc cho b i ta cho khi lt vo tay ch. Nhiu ngi t t chy nh mnh cho khi qun ch dng. Th l cc ng bo oanh lit tham gia khng chin, m nay v sau c phi tham gia khng chin. B- Tn c cng phi tng gia sn xut. Nay di vo hu phng, cc ng bo mi ngi phi lm mt vic, khng nn mt ai n ri ngi khng. Cc anh em tr thc th em hc vn ca mnh gip vo vic vn ho thn qu, hoc ra sc tuyn truyn vic khng chin. 30. 50 51 Hoc gip sc vo bnh dn hc v. Ch b ti hc ca mnh. Cc ng bo c vn th nn cng nhau t chc nhng cng ngh nh. Nh th th khi ngi n ct vn m li gip c mt s ng bo lao ng tn c. Chnh ph s tn tm gip . Cc anh em cng nhn th Lin on lao ng v Chnh ph c k hoch sp xp cng n vic lm cho c mi ngi. Anh em phi lp tc n ng k ti Lin on lao ng nhn cng vic. Anh em nng dn v cc lp ng bo khc th Chnh ph v ng bo hu phng c cch gip . Xin mi ngi theo li ca cc U ban tn c, i n ni chun b sn sng m lm n. Nh th l cc ng bo ai lm ngh g, trong lc tn c c lm ngh y. Ai cng ra sc tng gia sn xut. C- V mt tinh thn. Cc ng bo quyt ch hy sinh v nc, b ht nh ca, ca ci m tn c. Nay phi gi vng v pht trin tinh thn kin quyt . Khi c vic lm, th phi sing nng v tit kim. n cng nhau, phi on kt cht ch. Phi nh rng: on kt l sc khng chin. Phi gi k lut, mi ngi phi t cho mnh l mt ngi chin s, mi ngi phi lm trn nhim v ca mnh. Ti v Chnh ph khng gi pht no khng lo lng n cc ng bo. By gi ang cc kh, th chng ta vui chu vi nhau. n ngy khng chin thng li, c lp thnh cng, chng ta s cng nhau vui sng. Con chu Lc Hng, bao gi cng qut cng, khng bao gi s kh. Li cho thn i Ngy 17 thng 2 nm 1947 Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.49-50. TH GI CHNH PH V NHN DN PHP Mt ln na, ti xin gi chnh ph v nhn dn Php mt li ku gi cp bch. Mu Php v mu Vit chy nhiu. Nhiu thnh th, lng mc Vit Nam b tn ph, nhiu doanh nghip Php b ph sn. Cuc chin tranh cng ko di ngy no, th tang tc cng nhiu thm, nt cng chng cht. Ngi ta bo rng qun i Php ch dng lp li ho bnh, trt t. iu sai. S thc l u khng c qun i Php th khng c xung t, m rt c ho bnh, trt t. Mt ln na, chng ti trnh trng tuyn b rng nhn dn Vit Nam ch mong c c c lp v thng nht trong khi Lin hip Php; chng ti cam kt tn trng quyn li kinh t v vn ho Php Vit Nam. Nc Php, xa nay vn tranh u bo v cho t do, c l no li tip tc chin tranh vi mt nc ch i nhng quyn chnh ng nht ca mnh v ch mun cng tc vi nc Php. Nc Php ch cn ni mt cu l chin s nh ch tc khc, l bao nhiu sinh mnh v ti sn c cu vn, l tnh thn thin v lng tin cy ln nhau li c phc hi nh trc. Nu mc du lng chn tht mong mun ho bnh ca chng ti, nc Php nht nh tip tc cuc chin tranh, nc Php s mt ht m khng thu c li g, v l chin tranh ch a ti ch gy cm hn th on gia hai dn tc chng ta. hn l qun i Php c tu bay v xe tng, nhng chnh 31. 52 53 ngha v pha chng ti v chng ti c mt ch cng quyt khng chin n cng. Chng ti khng tin rng nc Php li mun tip tc cuc chin tranh tri Hin php, tai hi v khng vinh d ny. Chng ti yu cu Chnh ph Php tuyn b r rt chnh sch ca mnh i vi nc Vit Nam. Chng ti yu cu nhn dn Php t by kin v cuc xung t m mu v v l ny. V phn chng ti, lp trng ca chng ti rt r rt: Chng ti mun c lp v thng nht trong khi Lin hip Php; chng ti mun ho bnh, mt nn ho bnh hp cng l lm vinh d cho c nc Php v nc Vit Nam. Ngy 18 thng 2 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.51-52. TH GI NG V NH HUNH Ch Hunh cng Ch tch UBHC Ninh Bnh, 1- Tr n in ca ng Phm L Bng li cho ng y. 2- Ngi qun l hin gi, phi tr li sn vt hoa ma y theo l thng. Nu thiu hoc h hng vt g, th theo php lut m x tr. Nu ngi qun l mn tn ngi no hoc on th no m lm quy, th c theo php lut m tr. 3- Hm trc, ng Bng c ha vi ti: n in c th thu np 500 ng bo tn c. Hi li ng y r rng. Tht c th hay khng. Nu qu c th, th bao gi ngi tn c n c. 4- Lm xong vic ri, bo co cho ti bit. 5- Cng tc Ban Cu t (cc in ch gip ng bo tn c) tin b th no ? Cho thn i v quyt thng Ngy 19 thng 2 nm 1947 H CH MINH TB: Gi li thm c T, c Trc, c Trung v tt c ng bo cng gio. Ch Nam mong gp c Ng T H. Bn nh my ca Ch tch H Ch Minh lu ti Bo tng H Ch Minh, bn chp lu ti Vin H Ch Minh. 32. 54 55 BI NI CHUYN VI CN B TNH THANH HO CN B A- Cn b l g? Cn b l ci dy chuyn ca b my. Nu dy chuyn khng tt, khng chy th ng c d tt, d chy ton b my cng t lit. Cn b l nhng ngi em chnh sch ca Chnh ph, ca on th thi hnh trong nhn dn, nu cn b d th chnh sch hay cng khng th thc hin c. B- Vy cn b phi c c tnh th no? 1. Mnh i vi mnh: ng t mn, t tc; nu t mn, t tc th khng tin b. Phi tm hc hi cu tin b. ng kiu ngo, hc ly iu hay ca ngi ta. Phi sing nng tit kim. 2. i vi ng ch mnh phi th no? Thn i vi nhau, nhng khng che y nhng iu d. Hc ci hay sa cha ci d. Khng nn tranh ginh nh hng ca nhau. Khng nn ghen ght k v khinh k khng bng mnh. B li hiu danh, hiu v. Th d: mt anh ni gii, mt anh khng, khi ra qun chng anh ni km s anh ni gii ln ni s c cng chng v tay hoan nghnh ln t nh hng mnh i, nn khng cho anh ni gii ln ni. 3. i vi cng vic phi th no? Trc ht, phi ngh cho k, c vic lm trc mt thnh cng nhng tht bi v sau. C vic a phng ny lm c li nhng hi cho a phng khc. Nhng ci nh th phi trnh. Th d: i vi t binh Php nu mnh git i th thy dn chng hoan nghnh, nhng th gii s cho mnh d man, bt li ngoi giao. Phi c k hoch bc u lm th no? Bc th hai lm th no? Bc th ba lm th no? Thnh cng th th no? Nu tht bi th th no? Mi ngy lc sng dy, t hi mnh ngy hm nay phi lm g? Ti i ng phi t hi mnh ngy hm nay lm g? Phi cn thn, cn thn khng phi l nht nht do d. 4. i vi nhn dn: Phi nh on th lm vic cho dn, on th mnh mnh hay yu l dn. Dn nghe theo l mnh mnh. Hiu nguyn vng ca dn, s cc kh ca dn. Hiu tm l ca dn, hc sng kin ca dn. Nhng c nhng vic dn khng mun m phi lm nh tn c, np thu, nhng vic y phi gii thch cho dn r. Phi tn knh dn, phi lm cho dn tin, phi lm gng cho dn. Mun cho dn phc phi c dn tin, mun cho dn tin phi thanh khit. 5. i vi on th: Trc lc mnh vo on th no phi hiu r on th y l g? Vo lm g? Mi on th phi v dn v nc. Khi vo on th, t do c nhn phi b. Phi tuyt i phc tng mnh lnh ca on th. Phi tuyt i trung thnh. Khi bnh thi phi ht sc lm vic. Khi nguy him phi hy sinh v on th. Hy sinh tnh mng, li quyn, gi danh gi ca on th. Mun gi danh gi ca on th phi gi danh gi mnh. Khng c bo co lo nh: Lm thnh mt vic th phng i, tht bi th giu i. Mt on th mnh th ci tt cng ngy cng pht trin, ci d cng ngy cng bt i. Mt iu tt phi a ra tt c mi ngi cng hc, mt iu xu phi a ra tt c mi ngi cng bit m trnh. KHNG CHIN Hai hn cng chi nhau th hai hn cng v, hai ci trng cng chi nhau th hai ci cng v. Phi mt ci cng, mt ci mm 33. 56 57 th khi chi nhau mt ci mi cn. Nn hai bn cng dng mu tr. Php c xe tng, i bc, th ta ph ng. Php c my bay th ta o hm. Php mun nh chp nhong th ta ko di. Nht nh ta thng! Ni ngy 20-2-1947. Ti liu ca Ban nghin cu lch s ng Thanh Ho. Sch H Ch Minh Ton tp, xut bn ln th nht, Nxb S tht, H Ni, 1984, t.4, tr.275-277. Theo sch H Ch Minh Ton tp, xut bn ln th nht. BI NI CHUYN VI CC I BIU THN S TR THC, PH HO TNH THANH HO Ln ny l ln u tin ti n thm Thanh Ho, c cc ngi ti d ng c, ti ly lm hn hnh. Trc ti ti thm ng bo, sau l ti c nhim v bo co cng vic khng chin. y tuy cha phi chin tranh, nhng ai cng bit nc ta c chin tranh, ni gn th t 19-12 nm ngoi, xa th t 23-9 nm kia. Chc ai cng bit rng ta khng mun chin tranh, nhng Php mun gy chin tranh vi nc ta, nn ta phi nh. T Nam ch Bc, t gi ti tr, t cc dn tc min xui n min ngc, tt c cng dn nc Vit Nam u phi gp sc nh thc dn Php. Hn ta mun ho bnh, nhng thc dn Php mun chin tranh th ta phi nh n cng v bit cch nh. Phi tri b, tri 7F1 ) , tnh hnh Php th no ta phi bit i ph. Php: Kinh t kh khn, phi vay mt triu tn la m ca M; mi thng thiu 1 triu tn than, nhiu nh my ng ca, dn i rt, ch tnh hnh khng sng sa g. Chnh tr: T ngy nh ng minh thoi khi ngoi xm, th cng li thi. Hai nm mi c mt Chnh ph m t ko v t, hu ko v hu. Nhn dn Php th h i vi Vit Nam th no? 56% ho bnh, 34% mun nh. ___________ 1) Phi tri b, tri k: Phi bit mnh bit ngi. y nn hiu l phi nm vng tnh hnh ta, tnh hnh ch (B.T). 34. 58 59 Tuy th nhng ta khng nn khinh ch, thc dn cn mnh, cn tu bay tu b, cn vin binh; ta th thin thi, a li, nhn ho, ta thng n. Thin thi: t thng na, gii nng nc, Php khng chu ni kh hu, s ngi dn, t Nam ch Bc i ti u ch c tro tn gch vn, Php nh ban ngy nhng ta li nh ban m. a li: Ta t ta, Php khng quen ng i. Nhn ho: Tr mt s Vit gian, cn 25 triu dn ta u mun t do. Cn d lun Trung Quc, n , Nam Dng, Din in, Tn Gia Ba, u cho l chnh ngha, m n Php cng a s ng v ta. C ba: Thin thi, a li, nhn ho u li cho ta. Nhng ci li cho ta l hi cho ch, m li cho ch l hi cho ta. ch c tu bay, tu b, tu thu nhng n c chng nn n mun nh chp nhong. St nh khng trng, chp soi khng thu th ht cn sm st l yn. Nhng trong khi sm st th gh gm lm. N c th dng vin binh nh ta. N c th nh trn, nhng s vin binh khng th tp trung vo mt ni cho nn n khng lm g c ta. Nu n ri ra t Nam Quan n C Mau cng chng lm g c ta, ta cng d nh. N dng v kh ti tn th ta nh du kch, n trn tri th ta di t. Ta trng k khng chin th ta thng li. ch mun lm cho chng, mun thng n ta phi ton din khng chin, ton dn khng chin. N mun thng, n chia r ta cho lng ght gio, gio ght lng, xui Nam B ght Bc B. By gi n ly v lc ta khng s. N ly chnh tr, ta khng mc mu. N ly kinh t phong to, th ta ly kinh t ta nh n. Ta tng gia sn xut. Ta li hn n l n khng th ko di c, m ta th c th ko di. By gi ta bit mu mo ca n. Ta th xem kinh nghim lc xa, t tin ta, c L Li, Hng o trong cuc chin u nhiu trn thng, cng nhiu trn bi, nhng ri ta vn thng, v kin gan v c sc on kt. Khi khng chin rt cc kh, rt gay go, rt kh khn, nhng s thng li. Trc lc ti ti y, ti c th c L Thc ni v cng vic kin thit tnh Thanh Ho thnh mt tnh kiu mu. Trong lc ang ph hoi nh ca, ng s m li ni n kin thit th c tri nhau khng? Khng tri nhau, mun kin thit phi ph hoi. Ph hoi u tranh thng li ri mi kin thit. Nay ti xin c my kin, xin cng hin v vic kin thit. Mt tnh m ph8F1 ) , chng nhng m phm mt mt m phi nhiu mt; khng chin khp mi mt, kin thit khp mi mt. Tnh Thanh Ho theo ti, mun tr thnh mt tnh kiu mu, nht nh c, v ngi ng, t rng, ca nhiu, ch cn thiu s iu khin sp t. C rung phi cy cho c la, c ngi nhng phi phn phi th no. Nay ti xin ni v tng ngnh mt: Vn ho: Khng phi ti ch ni iu tt, iu hay, m cng phi ni s thc, ni thc hay mt lng. Tnh Thanh Ho c ting l vn vt, nhng nay xt s ngi bit ch cn t hn s ngi cha bit ch. Ngy xa i hc bit ch nho cn hng 10 nm mi c c, ch nay ch quc ng ch ba thng m cn nhiu ngi cha bit ch. Ci cc nh vn ho phi chu mt phn trch nhim. Ti c kin ra k hn trong mt nm phi thanh ton cho xong nn m ch, cc ngi thy c c khng? Chng nhng ch bit ch m cn phi hc o c cng dn, ph thng chnh tr. Th hai, cn cn phi m mang lp trung hc. Ngi gi th cht, ngi tr th gi. Chng ta gi th chng ta phi cht, ta phi chun b cn b. Trc hc mt ng, hnh mt no. ___________ 1) Mt tnh gng mu, kiu mu (B.T). 35. 60 61 Nay phi sa chng trnh lm sao hc th hnh c ngay. ng bo by gi phi bit ch ht tr li cho th gii bit nc ta l nc vn minh, ai cng bit ch. Qun s: Ph hoi trit , o hm tr n trnh nn tu bay. ng s, ng ci, ng xe la phi ph hoi ht. Nhng nh ca chc chn khi ph th tic, nhng nu khng ph th khi gic ti, n ly t i bc th nguy. Nhng ch ph khng th n cng nh c ta. Ni tiu cc v tch cc, ph hoi l tiu cc nhng phi lm c tch cc na. Ta phi t chc du kch, n th ra u ta nh . C ngi hi ly sng u? nh du kch h c g cng c, sng chim, sng kp, gy, cy, cuc. Tm li: 1. Ph hoi 2. T chc du kch 3. i vi chin s lm trn hay sn sng lm trn, nhng ngi y hy sinh cho T quc th ng bo phi gip cho gia nh y. Chnh tr: Ci sc mnh v ch m ta c th thng qun ch ginh c lp thng nht l s on kt. Ngy xa c nhng s xch mch phe phi, nhng ngy nay T quc lm nguy m chia r th bt li. Ta c ci th chung l bn cp nc th d c ci th him ring cng phi b ht. B th ring tr th chung, l ginh thng li. Hnh chnh: Chnh ph Cng ho Dn ch l g? L y t chung ca dn, t Ch tch ton quc n lng. Dn l ch th Chnh ph phi l y t. Lm vic ngy nay khng phi l thng quan, pht ti. Nu Chnh ph lm hi dn th dn c quyn ui Chnh ph. Nhng khi dn dng y t lm vic cho mnh, th phi gip Chnh ph. Nu Chnh ph sai th phi ph bnh, ph bnh nhng khng phi l chi. T ngy thnh lp Chnh ph, trong nhn vin cn c nhiu khuyt im. C ngi lm quan cch mng, ch ch en, khinh dn, mu vinh thn, ph 9F1 ) . T mt nm nay, ni ho10F2 ) , ngoi xm khng lc no khng c, nn cn nhiu vic ng lm m Chnh ph trung ng khng lm c. C nhiu ci bit l hay, nhng cn vic gp phi lm gp ci . Xin ng bo hy ph bnh, gip gim st cng vic Chnh ph. Cn nhng vic lm, m cha lm c th xin ng bo nguyn lng. V nu c nu cm cng 15 pht mi chn, hung chi l sa cha c mt nc 80 nm n l, ngi tt c, ngi xu c, mt m rung c la li c c, mun nh c th cng vi ba gi mi xong. Tm li chnh tr l: 1. on kt. 2. Thanh khit t to n nh. Kinh t: Thc dn Php ph kinh t ca ta, phong to c trong v ngoi. Ta phi lm t cp t tc, d n c phong to 10 nm, 15 nm ta cng khng s. Mun tng gia sn xut phi lm th no? Khng phi Chnh ph b 10 - 15 triu m l my, lm ci ny ci khc. Phi em ht sc dn, ti dn, ca dn lm cho dn. Trc kia, sc dn, ca dn lm li cho quc, nay em lm li cho dn. Ban tng gia sn xut phi gip cho ng bo, by k hoch cho ng bo lm th no cho tn m li nhiu. Th d: mt lng dt vi 10 khung, 10 nh, tn du, tn cng nh sut, nay t chc li lm mt nh n du, v. v.. V tng gia sn xut khng phi i in ch, i thng gia, ai cng c th lm c. Th d: mt em chn b m chn cho b ___________ 1) Mu lm giu cho gia nh mnh, cho bn thn mnh c quyn th (B.T). 2) Ni hon: Ni lo bn trong, nguy c bn trong (B.T). 36. 62 63 n, tm ch c c cho b n, mt em b i hc, trc n v nhm vo v nay n bit tit kim giy, trc vit bt ch sau s vit bt mc, cng l tng gia sn xut. Mt bn cn, mt bn kim, ta n l mi nhng thc ra n rt xa, sch i c11F1 ) c cu "Lm cho nhiu, tiu th t, lm chng tiu chm, tc l y ". Ngho tr nn , tr nn giu, giu th giu thm. Nay phi em ra m lm nh mnh, tnh mnh, nc mnh. Lm cho mnh khi i rt, ng bo mnh khi i rt tc l khng chin. Thm mt iu na: Hin nc ta ang khng chin, t y ra Bc c nhng ni, thnh th thnh chin tuyn, c nhiu ng bo tn c khng chu li vi Php m i rt cc kh, phn ng tay khng chn ri. H Ni c nhiu ngi tay mnh t nh mnh, ph nh mnh m i. Nay ng bo hu phng c n m h i, c o m h rt, c ng khng? Mong ng bo ng h ng bo , gip ng bo tn c tc l gip khng chin, gip cho k c vn c th t lc c, k khng vn th gip h c cng n vic lm, ch . Theo ti, Thanh Ho c 1 triu dn, mi gia nh c 10 ngi tc l c 10 vn gia nh. Mi gia nh gip mt ngi tn c tc l c th c 10 vn ngi hay bt i mt na l 5 vn hay t na i l 2 vn ri. Ti mong ng bo ht sc gip ng bo tn c. KT LUN Tnh Thanh Ho phi tr nn mt tnh kiu mu, th phi lm sao cho mi mt chnh tr, kinh t, qun s, phi l ___________ 1) Sch i hc l mt trong 4 b sch ca Nho gio m nc ta vn gi l T th gm c cc sch Lun ng, Mnh T, Trung dung v i hc. Cng c thuyt coi sch i hc l mt chng ca sch L k (cng l mt cun sch ca Nho gio). y Ch tch H Ch Minh ni theo mt cu trong sch i hc: Sinh ti hu i o: sinh chi gi chng, thc chi gi qu, vi chi gi tt, dng chi gi th, tc ti hng tc h. Ngha l: [Mun] lm ra tin ca [cng phi] c phng sch c bn: lm ra th nhiu, tiu th th t, lm th mau chng, dng th th th, nh th th tin ca thng y (B.T). kiu mu. Lm mt ngi kiu mu, mt nh kiu mu, mt lng kiu mu, mt huyn kiu mu, mt tnh kiu mu. Quyt tm lm th s thnh kiu mu. Mt tnh kiu mu, mt nc kiu mu, th th gii bit nc ta l mt nc ng c c lp, thng nht; dn tc t do; khng chin thng li. Ti ku gi ng bo trong tnh xn tay o lm i, ln sau v y, ti s thy mi ngi l mt ngi kiu mu. Ni ngy 20-2-1947. Ti liu ca Ban nghin cu lch s ng Thanh Ho. Sch H Ch Minh Ton tp, xut bn ln th nht, Nxb S tht, H Ni, 1984, t.4, tr.278-286. 37. 64 65 TH GI NG BO THIU S THANH HO Cng ng bo yu qu, Ti n thm Thanh Ho, ti nh ln thm ng bo, nhng c vic gp phi tr v ngay, cha ln c. Ti ly lm tic. Ln sau ti s ln thm ng bo. Lc ny ton th quc dn ang ra sc chng gic cu nc. Ti chc ng bo Thng du u ra sc on kt chun b tham gia git gic cu nc gi vng quyn thng nht c lp ca T quc. Vic du dt ng bo Thng du, ti trng cy lng i quc v s hng hi ca cc v lang o. Ti gi li chc mng cc v lang o v ton th ng bo mnh kho. Cho thn i v quyt thng Ngy 21 thng 2 nm 1947 Ch tch Chnh ph Vit Nam Dn ch Cng ho H CH MINH Bn chp bc th lu ti Cc Cnh v B Ni v. THANH HO KIU Mu12F1 ) 1. MC CH: Lm cho ngi ngho th n. Ngi n th kh giu Ngi kh giu th giu thm. Ngi no cng bit ch, Ngi no cng bit on kt, yu nc. 2. CCH LM: em ti dn, sc dn, ca dn lm li cho dn. Khng phi Chnh ph xut tin ra lm. Chnh ph ch gip k hoch c ng. V vy nhng k hoch a phng c th t thc hnh c, c gip cho ng bo lm giu dn, nh hp tc x, v.v.. Vic g cng phi t vic d n vic kh, t vic gp n vic hon, t vic t tn tin n vic tn nhiu tin. Ni tm li: k hoch phi thit thc, phi lm c. Ch lm k hoch p mt, to tt, k hng triu nhng khng thc hin c. TNG GIA SN XUT 1. Vic ny Chnh ph lm mt phn, lm kiu mu cho dn. Mt phn ng bo a phng t lm ly. Chnh ph ch gip kin. ___________ 1) Trong nguyn bn khng ngy thng. C th y l nhng kin ch o ca Ch tch H Ch Minh sau khi Ngi v thm Thanh Ha ln u tin (20-2-1947). Ch thch ca H Ch Minh Ton tp, xut bn ln th nht (B.T). 38. 66 67 2. Phn Chnh ph lm: a) Chnh ph xut hai triu ng (s do B Ti chnh giao) lm 2000 mu n in (cng nhn, cng c, sc vt, ging m, v.v.). Nu th nghim ny thnh cng s lm thm. b) Chnh ph ch nh mt ban ph trch v vic ny: 7 v: C L Thc - Ch nhim kim th qu Anh Nhn, kim c l 1000 mu C Huy Cn Anh Bch ng Vit Chu. Hai ngi na do 5 v trn cn thn c thm. Ban ny s c sc lnh ca Chnh ph chun y. c) Hai c l phn cng nhng phi mt thit hp tc. Ngha l mi ngi chuyn trch 1000 mu thi ua nhau cho mau tin b, nhng v kinh nghim, dng c, sc vt th phi gip ln nhau. d) K hoch chung th Ban tr s bn vi nhau. e) Tin tiu cha n 1000 ng th phi c bin lai hn hoi ca c l, qu 1000 ng th phi c ton ban k. f) Cng nhn trong n in phi c t chc: Hc ch quc ng Hc qun s thng thc Hc chnh tr: yu nc, on kt, khng chin, v.v.. VN HO ng bo H du cn hn 50% m ch. ng bo Thng du 90% m ch! Chnh ph giao c L Thc v anh ng Thai Mai t chc mt Ban Vn ho (mi thm nhng nh tr thc danh vng). Trch nhim ca Ban Vn ho: lm sao cho n thng 6 nm 1947, s ngi m ch phi bt 50%. Chnh ph ph cp mt khon tin 100.000 ng lm kinh ph do c L Thc gi. Ban Vn ho phi tm nhng cch khng cn tn tin m hc c, nh "gia nh hc hiu", "tiu gio vin", c lng chung go nui mt thy gio, v.v.. Khng c giy th vit vo ct, khng c bt th dng l 13F1 ) , v.v., khng thiu g cch hc m khng tn tin. * * * Ban tng gia sn xut Thanh Ho c lm vic a phng, ri lin lc vi Ban tng gia sn xut trung ng. Cn c mt k hoch dn thu nhp n14F2 ) cho 120.000 mu kia. Bn gc lu ti Bo tng Cch mng Vit Nam. Sch H Ch Minh Ton tp, xut bn ln th nht, Nxb S tht, H Ni, 1984, t. 4, tr.287-289. Theo sch H Ch Minh Ton tp, xut bn ln th nht. ___________ 1) L tre: t a phng Ngh Tnh: mt on cnh tre nh (B.T). 2) Dn nc vo rung (B.T). 39. 68 69 TR LI PHNG VN CA Bo CHIN u 1. Hi: T ngy khng chin bng n, Ch tch lun lun mnh kho khng? Tr li: Cm n! Nh cc bn trng thy, by gi ti bo hn trc, mc du ti lun lun i thm mt trn ny n mt trn khc, nhiu khi i my chc cy s, ma t dm d, ng trn nh m, m cng khng thy mt. 2. Hi: V sao Php cha iu nh vi ta? Tr li : V thc dn Php ang m tng c th dng v lc m chinh phc ta. V h cha hiu rng: Ton th dn ta kin quyt khng chin, tranh li quyn thng nht v c lp. 3. Hi: Nu Php iu nh vi mt nhm ngi khc, th thi ca Chnh ph ta s th no? Tr li: Bt k Php iu nh vi ai, nu T quc ta c thng nht c lp tht th, ng bo ta c t do dn ch tht th, th Chnh ph ta v quc dn ta s tho thun. Bt k ai m phn bi quyn li ca T quc v ca ng bo, th Chnh ph v nhn dn ta s coi h l nhng ngi phn quc. V c khng chin. 4. Hi: i vi cuc khng chin ca qun v dn min b, Ch tch c cm tng nh th no? Tr li: Tuy trnh chin u mi ni c khc nhau t nhiu. Nhng lng yu nc v ch kin quyt ca ton th qun v dn min b th u rt cao. Trong lch s khng chin cu quc, ng bo min b vit mt trang rt v vang. Tuy vy, cng gn n thng li, cng nhiu bc gian nan. Cho nn ng bo min b, qun cng nh dn, phi gng sc thm, phi gng sc mi, cho n cuc thng li hon ton. Ti nhn c rt nhiu th cc b i, c quan, on th v c nhn ng bo min b gi cho ti. Tic v bn vic qu, khng th tr li khp. Vy nh bo Chin u chuyn li cm n v lng thn i ca ti cho ton th ng bo min b, v hn cc chu nhi ng. Tr li thng 2-1947. Bn nh my ca Ch tch H Ch Minh lu ti Cc lu tr Trung ng ng, bn chp lu ti Vin H Ch Minh. 40. 70 71 GI NG BO THNG DU Trong cuc khng chin cu quc ny, ng bo thiu s t lng nng nn yu nc. Nhiu thanh nin tham gia b i, oanh lit git gic. Ni no ng bo nam n cng nhit lit t chc t v, dn qun v i du kch. Ton th ng bo u hng hi ng h khng chin. Nhiu lc hy sinh c cng n vic lm gip cc vic. Lng dng cm tht l qu bu. Ti nhn c nhiu th ca ng bo Th, Mng, Nng, Mo, Mn, vn vn, u ni kin quyt ng h Chnh ph, khng chin n cng, chng gic thc dn, gi gn giang sn t nc. Cc ng bo thiu s u ha sn sng gip b i mi mt, v s ra sc tng gia sn xut, khng k kh nhc, lm cho nhiu la, nhiu sn, nhiu bp, nhiu khoai. Ti thay mt Chnh ph, cm n ng bo, v trn trng ha rng: n ngy khng chin thng li, c lp thnh cng, T quc v Chnh ph s lun lun ghi nh nhng cng lao ca cc ng bo. Ti gi cho tt c ng bo Th, Mng, Nng, Mn, Mo, vn vn, li cho thn i v quyt thng. H CH MINH Vit khong thng 2-1947. Bn nh my ca Ch tch H Ch Minh lu ti Trung tm lu tr Quc gia I, bn chp lu ti Vin H Ch Minh. TH GI CC NG CH BC B Cng cc ng ch Bc B, Ti khng c th gi gp cc ng ch ph bnh, kim tho v bn bc cng vic chung. Tic v hon cnh khng tin. Vy ti c my li dn cc ng ch nh sau, mong cc ng ch ch : 1. Trong lc dn tc ang ng t ng, cht hay sng, mt hay cn, mi ng ch v ton c on th phi em tt c tinh thn v lc lng ra a ton dn quay v mt hng, nhm vo mt mc ch nh ui thc dn Php lm cho nc thng nht v c lp. V vy mi mt ng ch v ton c on th phi: Sng sut, khn kho, cn thn, kin quyt, sing nng, nht tr. 2. Cuc trng k khng chin ny tc l dn tc cch mnh n trnh ti cao. Trong lc ny t tng v hnh ng ca mi mt ng ch rt c quan h n ton quc. Nu mt ngi s sut, mt vic s sut l c th hng vic to; sai mt ly i mt dm. V vy chng ta phi kin quyt ty sch nhng khuyt im sau y: a) a phng ch ngha. Ch chm ch li ch ca a phng mnh m khng nhn n li ch ca ton b. Lm vic b phn no ch bit bnh vc vun p cho b phn y. Do khuyt im m sinh ra nhng vic, xem qua th nh khng quan h g my, k thc rt c hi n k hoch chung. Th d: mun ly tt c cn b v vt liu cho a phng mnh, khng bng lng cp trn iu ng cn b v vt liu n nhng ni cn thit. 41. 72 73 b) c b phi. Ai hu vi mnh th d ni khng ng cng nghe, ti khng c cng dng. Ai khng hu vi mnh th d c ti cng dm h xung, h phi my cng khng nghe. l mt khuyt im rt c hi. N lm cho on th mt cn b, km nht tr, thng hng vic. l mt chng bnh rt nguy him. c) c qun phit quan liu. Khi ph trch mt vng no th nh mt ng "vua con" y, tha h hch dch, honh ho. i vi cp trn th xem thng, i vi cp di cy quyn ln p. i vi qun chng ra v quan cch lm cho qun chng s hi. Ci u c "ng tng, b tng" y gy ra bao c cm, bao chia r, lm cho cp trn xa cp di, on th xa nhn dn. d) c hp hi. Chng ta phi nh rng: ngi i ai cng c ch hay ch d. Ta phi dng ch hay ca ngi v gip ngi cha ch d. Dng ngi cng nh dng g. Ngi th kho th g to, nh, thng, cong, u tu ch m dng c. T tng hp hi, th hnh ng cng hp hi, th nhiu th t bn. Ngi m hp hi t k gip. on th m hp hi khng th pht trin. e) Ham chung hnh thc. Vic g cng khng xt n kt qu thit thc, cn kp, ch nhm v hnh thc b ngoi, ch mun ph trng cho oai. Th d: ngy nay tp qun s, ct l bit bn sng, dng dao, nm lu n, dng a th, kho m m, kho trinh thm, ni tm li, ct tp cho mi ngi bit nh du kch. Th m c nhiu ni ch th gi tp "mt hai, mt hai". Th th khc g tp l nhc i cha chy. Nhiu ni, nhng hnh thc tuyn truyn c ng ch bit k khu hiu, trng c bin v trang hong nh thng tin tuyn truyn cho p, lp chi din thuyt ch lm v, cn hng ngy khng chu gn gi qun chng gii thch cho h hiu chu o nhng ch trng ca on th. f) Lm vic li bn giy. Thch lm vic bng giy t tht nhiu. Ngi mt ni ch tay nm ngn khng chu xung a phng kim tra cng tc v ch vch nhng k hoch thi hnh ch th, ngh quyt ca on th cho chu o. Nhng ch th, ngh quyt cp trn gi xung cc a phng c thc hin c hay khng, cc ng ch cng khng bit n. Ci li lm vic nh vy rt c hi. N lm cho chng ta khng i st phong tro, khng hiu r c tnh hnh bn di, cho nn phn nhiu ch trng ca chng ta khng thi hnh c n ni n chn. g) V k lut, k lut khng nghim. Trong nhng vng chin tranh lan n, mt s ng ch t tin b a phng mnh chy sang vng khc lm vic m khng h c s quyt nh ca on th, ca cp trn. Nh vy cc ng ch khng nhng biu l tinh thn km ci, vic no d hay a thch th lm, vic no kh khn khng a thch th b, m cc ng ch li cn t ra khinh thng k lut ca on th, lm ri lon hng ng ca on th. Nhiu ni cc ng ch phm li, nhng khng b trng pht xng ng, c ng ch b h tng cng tc ni ny, i ni khc li nguyn cp c hay ch b h tng cng tc theo hnh thc, nhng vn cp b c lm vic. C ng ch ng phi trng pht, nhng v cm tnh n nang ch ph bnh, cnh co qua loa cho xong chuyn. Thm ch cn c ni che y cho nhau, tha th ln nhau, la di cp trn, giu gim on th. Thi hnh k lut nh vy lm cho cc ng ch khng nhng khng bit sa li mnh m cn khinh thng k lut. Tai hi hn na nu k lut ca on th lng lo, nhng phn t phn ng s c c hi chui vo hng ng ta ph hoi on th ta. 42. 74 75 h) ch k, h ho. C nhng ng ch cn gi c a v, c tranh cho c u vin ny ch tch kia. C nhng ng ch lo n ngon mc p, lo chim ca cng lm ca t, li dng a v v cng tc ca mnh m bun bn pht ti, lo vic ring hn vic cng. o c cch mng th no, d lun ch bai th no cng mc. C nhng ng ch hay c tnh kiu ngo, t mn, cho mnh l cu chnh tr phm, l ngi ca Mt trn th gii hn ai ht, ai cng khng bng mnh. Vn bit nh pha quc l ni hun luyn, vn bit Vit Minh l mt on th gm nhng ngi yu nc, chm lo vic cu nc. Nhng hn rng ngoi Vit Minh cn bit bao nhiu ngi hay, ngi gii m Vit Minh cha t chc c. V li nu chnh tr phm, nu ngi ca Mt trn l gii hn ai ht th nhng ngi khng c hn hnh t, nhng ngi cha vo Mt trn l v ti v dng c sao? Mi mt ng ch ta phi c thi khim tn, cng cu, cng gii, cng phi khim tn, phi c lng cu tin b, phi nh cu ni ca ng thy chng ta: "Phi hc, hc thm, hc mi"15F 1) . T mn, t tc l co mnh li, khng cho mnh tin b thm. C nhng ng ch cn gi thi "mt ngi lm quan c h c nh", em b con, bn hu t vo chc ny vic kia, lm c hay khng, mc k. Hng vic, on th chu, ct cho b con, bn hu c a v l c. Vn bit cc ng ch ni chung c nhiu u im nh: nhn ni, chu kh, tho vt, nhiu sng kin. l nhng tnh rt qu bu. N lm cn bn cho nhng tnh tt khc pht trin. Nhng trong thi k kh khn nng n ny, ch c nhng u im y m thi, cng cha . Cc ng ch cn phi em cn bn tt m kin quyt khc phc nhng khuyt im va k trn th chng ta mi chc i n hon ton thng li. ___________ 1) cu ca Lnin. Xem V.I.Lnin Ton tp, Nxb Tin b, Mtxcva, 1978, ting Vit, t.45, tr.444 (B.T). 3. Cc ng ch phi c lm sao cho c nhng iu ny: a) on th phi qun s ho, t tng v hnh ng phi tuyt i nht tr. on th l o qun tin phong. Nu lc xung phong m ngi ni th ny, k ni th kia, kn thi ngc, trng nh xui th cn mong g thng trn. Chng nhng on th ta phi nht tr m qun, dn, chnh cng phi nht tr. b) Trong cc c quan ch huy chn ngi phi ch ng, quyn hn phi phn minh, phi lin lc mt thit, hp tc cht ch, phi tuyt i trnh ci t lm quyn, bao bin, xung t, ph n16F1 ) v suy t, khng ph trch. Lc ny, vn c quan ch huy rt quan trng. C ngi vo phi cn thn, nhng khi c ri, th phi tuyt i phc tng, cp di phi nghe cp trn, c th cng vic mi chy. c) Phi gi vng giao thng, lin lc gia cc tnh, cc khu v gia Trung B vi Nam B v Bc B. Giao thng l mch mu ca mi vic, giao thng tc th vic g cng kh. Giao thng tt th vic g cng d dng. Mong cc ng ch mang ton b tinh thn cch mng m khc phc cc khuyt im, pht trin cc u im, ng tm hip lc, on kt ni b, m rng hng ng, chn chnh cng tc lnh o ton dn hng hi khng chin i n thng li v vang. Cho thn i v quyt thng Ngy 1 thng 3 nm 1947 H CH MINH Sch Nhng li ku gi ca H Ch tch, Nxb S tht, H Ni, 1958, t.1, tr. 149-153. ___________ 1) Ph din: V ngoi, mt ngoi. y nn hiu Ch tch H Ch Minh nhc nh l phi trnh li lm vic hnh thc, khng c cht lng, hiu qu (B.T). 43. 76 77 TH GI CC NG CH TRUNG B Cng cc ng ch Trung B, Hm ti vo Thanh, ti c i gp cc ng ch ph bnh, kim tho v bn bc cng vic chung. Tic v hon cnh khng tin. Vy ti c my li dn cc ng ch nh sau ny, mong cc ng ch ch : 1. Trong lc dn tc ang trn ng t ng, cht hay sng, mt hay cn, mi mt ng ch v ton c on th phi em tt c tinh thn v lc lng ra a ton dn quay v mt hng, nhm vo mt ch: nh ui thc dn Php, lm cho nc c thng nht v c lp. V vy, mi mt ng ch v ton c on th phi: Sng sut, khn kho, Cn thn, kin quyt, Sing nng, nht tr. 2. Cuc trng k khng chin ny tc l dn tc cch mnh n trnh ti cao. Trong lc ny, t tng v hnh ng ca mi mt ng ch rt quan h n ton quc. Nu mt ngi s sut, mt vic s sut l c th hng vic to; sai mt ly i mt dm. V vy, ta phi kin quyt ty sch nhng khuyt im sau ny: a) a phng ch ngha: Ch chm ch li ch ca a phng mnh m khng nhn n li ch ca ton b. Do khuyt im m sinh ra nhng vic, xem qua th hnh nh khng quan h g my, k thc rt c hi n k hoch chung. Th d: mun gi ly tt c cn b v vt liu cho a phng mnh, khng bng lng cp trn iu ng cn b v vt liu n nhng ni cn kp. b) c b phi: Ai hu vi mnh th d ni khng ng cng nghe, ti khng c cng dng. Ai khng thn vi mnh th d h c ti cng tm cch dm h xung, h ni phi my cng khng nghe. l mt khuyt im rt c hi. N lm cho on th mt cn b, km nht tr, thng hng vic. l mt chng bnh rt nguy him. c) C c hp hi : Chng ta phi nh rng: ngi i ai cng c ch hay ch d. Ta phi dng ch hay ca ngi v gip ngi sa cha ch d. Dng ngi cng nh dng g. Ngi th kho th g to, nh, thng, cong u tu ch m dng c. T tng hp hi th hnh ng cng hp hi. T tng hp hi th nhiu th m t bn (nh vn tn gio). Ngi m hp hi th t k gip. on th m hp hi th khng pht trin. d) Ham chung hnh thc: Vic g khng xt n ci kt qu thit thc, cn kp, ch chm v hnh thc bn ngoi, ch mun ph trng cho oai. Th d: ngy nay tp qun s, ct nht l bit bn sng, dng dao, nm lu n, dng a th, kho m m, kho do thm; ni tm li: ct tp cho mi ngi bit nh du kch. Th m c nhiu ni ch thi gi tp "mt hai, mt hai". Th th khc g tp l nhc i cha chy. Li nh cho c th bt ngi ta dng xe li, bt mc o di, v.v.. Lm hnh thc nh th, kt qu ch lm cho dn on. e) ch k, kiu ngo, v.v.. Thm ch c ni, c nhng ng ch cn gi c a v, c tranh lm cho c u vin ny, ch tch kia. Cn c nhng ng ch ch lo n ngon, mc p, lo pht ti, lo chim ca cng lm ca t, o c cch mnh th no, d lun ch bai th no cng mc. C nhng ng ch cn gi thi "mt ngi lm nn c h c nh", em b con bng hu vo chc ny vic kia, lm c, khng 44. 78 79 c mc k. Hng vic c on th chu, ct cho b con, bn hu c a v l c. C ni, cc ng ch chng nhng khng ph bnh gip nhau sa i, m li che y cho nhau, tha th cho nhau, giu c on th. Thnh th cng ngy cng h ho, cng hng vic. Cn nhng ng ch hay c tnh kiu ngo, t mn, t tc, cho mnh l cu ng ch, cu chnh tr phm th gii hn ai ht, ai cng khng bng mnh. Vn bit nh pha quc l mt trng hun luyn. Nhng cng tc thc t l mt trng thi; v li, nu cu chnh tr phm l gii hn ht, th nhng ng ch khng c "hn hnh" t, nhng ng ch mi u v ti v dng c sao. Mi mt ng ch ta phi c thi khim tn, cng cao, cng gii, cng khim tn, phi c lng cu tin b. Phi nh cu ni ca ng thy chng ta: "Phi hc thm, phi hc mi". T mn, t tc l b mnh li, khng cho mnh tin b thm. Vn bit cc ng ch Trung B ni chung th c nhiu u im nh: nhn ni, chu kh, kin quyt, tho vt, nhiu sng kin. l nhng tnh rt qu bu. N lm cn bn cho nhng tnh tt khc pht trin. Nhng trong thi k kh khn nng n ny, ch c nhng u im y thi cng cha . Cc ng ch cn phi em cn bn tt m kin quyt khc phc cho nhng khuyt im va k trn, th chng ta mi chc i n hon ton thng li. Cc ng ch li phi lm cho c nhng iu ny: - on th phi qun s ho, t tng v hnh ng phi tuyt i nht tr. on th l o qun tin phong. Nu lc xung phong m ngi ni th ny, k mun th khc, kn thi ngc, trng nh xui th cn mong g thng trn. Chng nhng on th ta phi nht tr m qun, dn, chnh cng phi nht tr. - Trong cc c quan ch huy, chn ngi phi ch ng, quyn hn phi phn minh, lin lc phi mt thit, hp tc phi cht ch, phi tuyt i trnh ci li lm quyn, bao bin, xung t, ph din v suy t, khng ph trch. - Phi gi vng nhng giao thng lin lc gia cc tnh, cc khu v gia Trung B vi Nam B, Bc B. Giao thng l mch mu ca mi vic. Giao thng tc th vic g cng kh. Giao thng tt th vic g cng d dng. Mong cc ng ch em ton b tinh thn cch mnh m khc phc khuyt im, pht trin cc u im, ng tm hip lc, on kt ni b, m rng hng ng, chn chnh cng tc lnh o ton dn hng hi vo trn khng chin i n thng li v vang. Cho thn i v quyt thng H CH MINH Vit nm 1947. Sch H Ch tch vi qu hng, Ban nghin cu lch s ng Ngh An, 1970, tr.20-23. 45. 80 81 TH GI NG BO TON QUC17F1 ) Cng quc dn ng bo, Chng ta on bit trc rng mt ngy kia ch s c chim cc thnh th v cc ng giao thng. Qu nhin my hm nay, ch bt u lm vy. ch lm nh vy tuyn truyn vi th gii. Nhng ng thi n gy nhng iu kin c li cho ta sau ny. V ch cng ri ra nhiu ni th lc lng ch cng mng mnh. Ta cng sn c hi m nh du kch tiu dit n dn dn, i n thng li cui cng. ch n u th n git hi cng ph n . Dn ta khng khi cc kh gian nan. Nhng c tm thi kh ri mi c sng v sau. Trong mt cuc khng chin lu di, tm thi thng hay bi l vic thng. Ct l cuc thng li cui cng. Chng ta khng hoang mang. Chng ta phi nhn ni, phi cng quyt. Thng li cui cng nht nh v tay ta. Cho thn i v quyt thng Ngy 5 thng 3 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.53. ___________ 1) Th gi sau trn Php tn cng ra cc khu vc xung quanh H Ni (B.T). TH GI NG BO HU PHNG Cng ng bo hu phng, Lc ny, nhiu ng bo phi tn c, trnh s git hi, dm hip ca ch. Trong lc tn c, khng khi mt nhc i kht. Vy ng bo tn c i n u, th ng bo ni - trc ht l cc ban hnh chnh, cc ban tn c, anh em thanh nin, ch em ph n, cc chu nhi ng - cn phi an i h, gip h. C cm gip cm, c cho gip cho. t nht cng c mt bt nc ch, mt li thn i gi l t ngha ng tnh. "Nhiu iu ph ly gi gng, Ngi trong mt nc phi thng nhau cng". Tuyt i ch li dng dp ny, m i vi ng bo tn c, mua r bn t, hoc lm kh d. Mi mt ng bo phi sn lng bc i, phi c x cho xng ng l con Rng chu Tin. Cho thn i v quyt thng Ngy 5 thng 3 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.54. 46. 82 83 TH GI QUC HI V NHN DN PHP Quc hi Php sp tho lun v vn Vit Nam. Ti thy cn trnh by trc Quc hi v nhn dn Php s tht v vn ny. V tt nhin cc ngi i din Php ng Dng s tm cch trnh by cc vic xy ra theo li ring ca h lm sai lc d lun v trnh trch nhim. S tht nh th ny: 1. Mc du 80 nm au kh lm than di ch thc dn, dn tc Vit Nam vn ham chung l tng ca nc Php v vn mn yu dn tc Php. Cho nn, sau khi ginh li c c lp, dn Vit Nam k vi nc Php Tho hip ngy 6-3-19465 , tip n thn thin qun i Php trn t nc mnh, v ri li k Tm c ngy 14-9-1946. Dn Vit Nam cam kt tn trng nhng quyn li kinh t v vn ho Php Vit Nam. 2. Nhng ngi i din u tin ca nc Php ng Dng l c Tiry cgingli nht thit coi r nhng tho hip . ng tip tc chin tranh Nam B v Nam Trung B. ng lp ra ci Chnh ph Nam K v ci nc Cng ho Nam K6 gi hiu, mc ch chia s nc chng ti. ng triu tp hi ngh Lt th hai7 ph cuc hi ngh Phngtennbl8 c nhim v gii quyt mt cch vnh cu vn giao thip Vit - Php. ng t chc vic phong to ca b Hi Phng bp nght chng ti v mt kinh t. ng ra lnh chim ng Hi Phng, Lng Sn v nhiu ni khc. ng xui gic qun i Php gy ra nhng v lu huyt hng ngy. Ni tm li, ng p dng mt chnh sch v lc, mt chnh sch xm lng, sau cng c kt qu l a ti cuc chin tranh hin ti. 3. Trong cuc th gii i chin va qua, trong khi thc dn Php hng phc trc phtxt Nht Bn, nhn dn Vit Nam chin u chng Nht, bn cnh cc nc ng minh. Nh sc tranh u, dn Vit Nam ginh li c c lp v theo ng Hin chng i Ty Dng9 v Cu Kim Sn thnh lp nn Dn ch Cng ho, dn Vit Nam mun sng t do v lm vic trong ho bnh. Dn Vit Nam mong c hp tc thn i vi dn tc Php. 4. Chnh sch "bt nt" ca cc ngi i din Php ng Dng bt chng ti phi chu ng cuc chin tranh ny. Chin tranh chng cht nt v tang tc ln trn t nc chng ti, nhng chng ti cng quyt chu mi s hy sinh bnh vc nhng nguyn vng v quyn li ca chng ti. Chng ti mun c lp v thng nht. Chng ti mun cng tc vi dn tc Php trong khi Lin hip Php. Chng ti mun ho bnh kin thit li nc chng ti. Quc hi v nhn dn Php cn phi lm cho cuc chin tranh huynh tng tn ny chm dt, cn phi gii quyt vn Vit- Php mt cch xng ng vi nc Php mi. 5. T ngy 2-3-1947, gy nh hng vi Quc hi v nhn dn Php, qun i Php c chim thnh ph H ng v vi lng khc. H ot c nhng g? H ot c nhng ng gch vn v gio than. Nhng tri li, h m u cho thi k chin tranh du kch tn km v c hi, c th ko di ti 10 hay 20 nm. 6. Chng ti mong mun nhng iu sau y: Chng ti mun nc chng ti c lp v ton vn lnh th. Chng ti mun ho bnh kin thit li nc nh. Quc hi v nhn dn Php, Chnh ph Php cn phi lm chm dt cuc chin tranh huynh tng tn v tai hi ny. Nc M tha nhn c lp ca Phi Lut 47. 84 85 Tn, nc Anh tha nhn nn c lp ca n . Nc Php, xa nay vn bnh vc cho t do cc dn tc, phi c mt c ch tng t i vi Vit Nam. Mu Php v Vit chy nhiu. Chin tranh khng nn ko di na. Chin tranh khng a n u c. Chng ti sn sng lp li ho bnh. Ch cn Quc hi v nhn dn Php c mt c ch thn thin. Ngy 5 thng 3 nm 1947 H CH MINH Sch Li H Ch tch, Nha Thng tin Vit Nam, 1948, t.1, tr.55-56. TH GI CC NG PHM VN BCH V NGUYN VN TY Ch Bch, ch Ty v cc ng ch, Ti gi li chc anh em mnh kho v gng sc. Cc vic s do N. thut li. Chng ta ct on kt, sng sut, khn kho, kin quyt, th chng ta nht nh thng li. D gay go my, chng ta cng khng s, khng hoang mang, v chng ta bit trc nhng s gay go khn nn . V chng ta t tin sc khc phc n. V v chng ta chc thng li cui cng s v tay ta. Di y l mt cch gii thch rt gin n, d hiu v con ng trng k khng chin, vit ra cho anh em dng. Cho thn i v quyt thng Ngy 7 thng 3 nm 1947 H Ta: thng li thng li tm thng gay go Php: tht bi tht bi Bn gc lu ti Vin H Ch Minh. 48. 86 87 KIN V LI TUYN B CA TH TNG PHP RAMAI18F 1) Trong lc ny, chng nhng vn mnh dn tc Vit Nam, m c vn mnh khi Lin hip Php, vn mnh, nh hng v li quyn Php ng, thm ch nh Th tng Ramai ni, mt b phn vn mnh ca s c lp ca nc Php, ang ch c gii quyt. Trong li ni ca Th tng Ramai, ti ch ch trng cu ny: Th tng ni rng nc Php khng phn i nguyn vng thng nht ca ngi Vit Nam. Nu tht nh vy, nu Chnh ph Php chnh thc tuyn b mt cch ng hong tha nhn Vit Nam thng nht v c lp v bo m thc hnh chnh sch , th cc vn s gii quyt d dng. Tic rng Chnh ph Php mt mt th ni nh th, mt mt th c sc dng v lc. Nu chin tranh ko di, th khi Lin hip Php cng hng, li quyn Php ng cng mt, nc ta s b tn ph tiu iu. Nhng d tiu iu n u, non nc ny vn l non nc Vit Nam. Trn ng xng mu, trn ng tro tn, thanh nin ta, con chu ta, s xy dng mt nc Vit Nam hon ton c lp. Sch Nhng li ku gi ca H Ch tch, Nxb S tht, H Ni, 1958, t.1, tr.161. ___________ 1) Ngy 9-3-1947, phng vin cc bo Vit Nam n phng vn Ch tch H Ch Minh, xin Ngi cho bit kin v li tuyn b ca Th tng Php Ramai, ngy 6-3-1947. Trn y l kin ca Ngi. Ch thch theo sch: Nhng li ku gi ca H Ch tch (B.T). TH GI NG V NH HUNH Cng c phi vin Hunh, 1- Ch ni vi UBHC tnh: gi lng Vn Hi (!) cho h m bo 4 ngi cn b gi li trong m 7 ngi v n st nhn. Bo lng lm giy cam oan, bao gi Chnh ph xt hi, th lng phi em 4 ngi ra to n xt hi. Gii thch cho mi ngi bit rng: l do lng khoan hng ca Chnh ph v do s tn tm ca c T. V sau, phi trnh nhng c ng phi php nh th. 2- Ch b bc th sau ny vo phong b t t, ri a n cho c T19F1 ) . 3- Xong cc vic, ch in v bo co. V gi th cho ti bit vic gip ng bo tn c gip ng bo th no. Cho thn i v quyt thng Ngy 10 thng 3 nm 1947 H CH MINH Ti gi li thm c Ng T H v v B th ca c T. Bn nh my ca Ch tch H Ch Minh lu ti Trung tm lu tr Quc gia I, bn chp lu ti Vin H Ch Minh. ___________ 1) Th gi Gim mc L Hu T, ngy 10-3-1947, in trong tp ny, tr.88 (B.T). 49. 88 89 TH GI GIM MC L HU T C Gim mc L Hu T, Tha c, Ti c tin c chu kh i nhiu ni, ku gi ng bo lng - gio on kt, ra sc ng h Chnh ph, khng chin cu quc, c nhiu kt qu. Ti thnh tht cm n c. Sau khi ta gp nhau Nho Quan, ti ra lnh th 7 ngi m c mun lnh v. Cn 7 ngi b bt, v n him nghi git ngi, th th ra 3 ngi, gi li 4 ngi. Nh ti ha vi c, nay ti ra lnh cho lng m bo c 4 ngi kia v, bao gi Chnh ph cn xt hi, th lng phi a h ra. Xin c gii thch cho ng bo bit. ch c k hoch: lc qun thao v20F1 ) , khng qun nhy d, hi qun b, tn cng ta bng cch chp nhong. V vy, ng s, cu cng cc ni ph hoi, ngn qun ch. Nh c ha vi ti: bao gi v chin thut m cn ph cu Tr Chnh, th c s bo ng bo a phng Pht Dim t ph gim. Vy nh c bo cho ng bo ph cu y i. ng thi, lm mt cu phao bng tre, dn i li cho tin. n khi cp bch, s ph cu phao. Ti chc ng bo ___________ 1) C l l bao vy (B.T). hiu i ngha v nghe li c, s hng hi lm vic , gip sc vo cng cuc bo v T quc. Mt ln na, cm n c, chc c lun lun mnh kho v xin c nhn li cho thn i ca ti. Ngy 10 thng 3 nm 1947 H CH MINH Bn nh my ca Ch tch H Ch Minh lu ti Trung tm lu tr Quc gia I, bn chp lu ti Vin H Ch Minh. 50. 90 91 Gi b ni v Cng B Ni v, Trong lc ch tin cng, nhiu ni cc U ban hnh chnh hoc bi ri khng bit i ph th no, hoc vi vng di i ch khc. Khng chun b, khng sn sng. Lm cho dn hoang mang. V th m dn lng A tn c n lng B. Dn lng B li tn c n lng A. Khng c k hoch, t chc. Khng ai ch o, gip . B Ni v cn phi cng c ngay cc U ban hnh chnh li. Phi c ch th r rng, nhng ni ch ang chim ng, nhng ni ch i qua, v nhng ni ch c th n, th cc U ban hnh chnh phi lm th no. V lun th no, cc U ban hnh chnh khng c b dn b v. B Ni v cn phi ngi n nhng vng ch ang chim, mt l gi vng tinh thn ca dn, lm cho dn bit Chnh ph khng qun h. Hai l gii thch nhim v v k hoch cho cc U ban hnh chnh, v iu tra nhng ngi bt lc, th phi ct chc i, tm ngi kh hn thay vo. B Ni v cn phi cng c phi vin tn c tho lun nh cc hng, nh hng A phi tn c lu di, B tn c tm thi, C phi chun b tn c. By k hoch, nh phng hng, v tm cch gip cho mi mt hng. Vic ny cn lm ngay. Ngy 10 thng 3 nm 1947 h ch minh Bn nh my ca Ch tch H Ch Minh lu ti Trung tm lu tr Quc gia I, bn chp lu ti Vin H Ch Minh. I SNG MI Vit xong ngy 20-3-1947. K tn: Tn Sinh. U ban Trung ng vn ng i sng mi xut bn nm 1947. Theo sch do U ban Trung ng vn ng i sng mi xut bn 51. 329 330 Ta Trong lc khng chin cu quc chng ta phi ng thi kin quc. Thc hnh i sng mi l mt iu cn kp cho cng cuc cu quc v kin quc. Anh TN SINH vit quyn "i sng mi" mt cch vn tt, r rng, thit thc, d hiu. l mt quyn sch nh, ch r bc ng i sng mi. Ti mong ng bo ta mi ngi c mt quyn i sng mi xem, hiu, thc hnh i sng mi. Nh th, chng ta nht nh s tin b ln. H CH MINH 52. 331 332 I HI: Trong lc ny, ngi th lo nh gic, ngi th lo ph hoi, ngi th lo tn c, ton dn ai cng kh nhc vt v. Ku gi thc hnh i sng mi, chng khng hp thi sao? P: Hp thi lm. Chnh trong lc ny cng phi thc hnh i sng mi l Cn, Kim, Lim, Chnh. Qun i phi sing tp, sing nh. Nhn dn tng gia sn xut, phi sing lm, th khng chin chc chn thng li, th cho nn phi Cn. Binh s phi tit kim n dc, mi vin n mt tn th. Nhn dn phi tit kim vt liu, mi gip c b i v ng bo tn c. Th cho nn phi Kim. Mi ngi u trong sch, khng tham lam, khng em ca cng dng vo vic t, th mi vic mi chy. Cho nn ai cng phi Lim. Mi ngi quc dn u phi v nc qun nh, hng hi ng h khng chin, ra sc tng gia sn xut, tr dit bn bn nc hi dn quyt lm cho T quc thng nht c lp. Th l Chnh. Do th bit, i sng mi lc ny rt hp thi. II HI: Sao gi l i sng mi? P: i sng mi khng phi ci g c cng b ht, khng phi ci g cng lm mi. Ci g c m xu, th phi b. Th d: Ta phi b ht tnh li bing, tham lam. Ci g c m khng xu, nhng phin phc th phi sa i li cho hp l. Th d: m cng, ci hi qu xa x, ta phi gim bt i. Ci g c m tt, th phi pht trin thm. Th d: Ta phi tng thn tng i, tn trung vi nc, tn hiu vi dn hn khi trc. Ci g mi m hay, th ta phi lm. Th d: n cho hp v sinh, lm vic cho c ngn np. Lm th no cho i sng ca dn ta, vt cht c y hn, tinh thn c vui mnh hn. l mc ch i sng mi. III HI: i sng mi vic u t21F1 ) l g? P: Bt k ai, mun sng th phi c bn u22F2 ) n, mc, , i li. Mun c cm n, o mc, nh , ng i, th phi lm. T trc n gi, ta vn c lm, vn c cm, o, nh, ng s. Nhng v lm cha hp l cho nn s ng dn ta n i, mc rch, nh ca cht hp, ng s gp ghnh. Ngi ngho kh th nhiu, ngi no m th t. i sng mi khng phi cao xa g, cng khng phi kh khn g. N khng bo ai phi hy sinh cht g. N ch sa i nhng vic rt cn thit, rt ph thng, trong i sng ca mi ngi, tc l sa i cch n, cch mc, cch , cch i li, cch lm vic. Sa i c nhng iu , th mi ngi u c hng hnh phc. M chc sa i c, v n khng c g l gay go, kh lm. IV HI: Nhng ngi giu, sn sung sng khng cn lm i sng mi. Nhng ngi ngho, khng tin, khng ca, th lm i sng mi th no? P : Khng phi nh vy, cng giu c, cng cn lm i ___________ 1) Vic trc tin (B.T). 2) cc trang sau, tc gi ni nm iu: n, mc, , i li v lm vic (B.T). 53. 333 334 sng mi. Nu mt mnh no m, m n ng bo xung quanh i rt, n khi gic cp lung tung, th d giu cng khng hng c. Li th d: Nu ngi giu khng gip cho dn ngho n ng v sinh, n khi c bnh dch th ngi giu cng kh sng. Ngho m lm i sng mi th c ngy tr nn y . Tc ng ni: "Tay sing lm, th hm c nhai". Sing lm l mt trong bn iu i sng mi. V c lm th nht nh c n. Tc ng li ni: "i cho sch, rch cho thm", mnh d ngho, ai cm mnh n sch s? Sch s tc l mt phn i sng mi. Sch s th t au m. Sc kho th lm c vic, lm c vic th c n. Xem th bit rng ai cng nn lm i sng mi. V HI: Khu hiu i sng mi ra mt nm nay c kt qu cha? P: c kt qu. Trong nhiu lng, cc c ph lo gim bt vic cng t; em tin hoc gip bnh dn hc v, hoc lm vic ch chung. Dn ta phi bit n cc c hng hi lm gng nh th. Nhiu ni, ch em ph n sa i cch n mc gn gng, bit chung nhau nui g, nui ln. Nhiu ni, thi c bc, say sa, ht xch, trm cp gim bt rt nhiu. l nhng kt qu u. Tuy vy kt qu nh th cha . Cn thiu nhiu lm. Mi ng bo, bt k gi tr, gi trai, giu ngho, cn phi c gng, lm cho i sng mi lan khp c nc. Lc mi c th ni rng: Chng ta thc hnh i sng mi. VI HI: i sng mi c my th? P: Ni chung, th i sng mi c th chia lm hai th. Mt l i sng mi ring, tng ngi. Hai l i sng mi chung, tng nhm ngi, nh cc b i, cc nh my, cc trng hc, cc cng s, v.v.. Mi ngi, mi on th li phi theo cng vic, ngh nghip ca mnh, m lm i sng mi cho hp vi hon cnh. Nhng bt k ngi no, on th no, cng khng ngoi nm vic l: n, mc, , i, lm. Th d: Mt em nhi ng, khi nh th sing gip cha m, anh em, n sch s, khng gp u nm , khng gp g n ny, khng a by, i by. Lc n trng, th sing hc, gi k lut, bit tit kim giy bt, yu anh em. Lc ra ng th bit gip gia nh cc chin s, an i ng bo tn c, bit gi b mt, bit ch nhng k l mt, phng Vit gian. Nhng vic khng c g l kh, em b no cng c th lm. M tc l i sng mi ca cc em nhi ng. VII HI: Tr em nh th cn ngi ln th sao? P: Lc ny ang khng chin, ci g cng him. Khng chin thng li ri, th phi kin thit. Lc khng chin cng nh khi kin quc, dn ta cn phi tit kim, nhng ci g khng cn thit lm th phi bt i, b i, mi c th t cp, t tc. Th d: n ng khng c c cn, ca vt cng khng hi g. n b khng c son phn, xuyn vng cng vn sng c. Vy th nhng th v cc th xa x khc ta phi b i. 54. 335 336 Li th d: Ph n ta mc rt di. i, chy hoc lm vic kh, li tn nhiu vi. Hai ci o di c th lm thnh ba ci o vn. Nc ta c gi ln tr c 10 triu ph n. Tnh ng cn n 25 triu thc vi may o. Theo thi gi, 25 triu thc vi ng lm lc ny cng n 1.000 triu ng. Nu ph n ta khng ham mc o di nh by gi th t mnh i ng lm vic tin, li sn c 200 triu ng gip vic kin quc. V vy, ph n ta b cch n mc lt tht, tc l lm i sng mi. Vic ni trn chng kh g. Ph