PICO: Annual Report 2005

of 94 /94
The Innovation Inspiration Inspiration Spirit from Nature √“¬ß“πª√–®”ªï 2548 ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π) 39/4 À¡Ÿà 9 ´Õ¬ ÿ¢ÿ¡«‘∑ 105 (≈“´“≈ 56) ∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑ ·¢«ß∫“ßπ“ ‡¢µ∫“ßπ“ °√ÿ߇∑æœ 10260 ‚∑√. 0-2748-7007 ‚∑√ “√ 0-2748-7591, 0-2748-7589 www.picothai.com (Thailand) Public Company Limited ANNUAL REPORT 2005

description

annual report

Transcript of PICO: Annual Report 2005

Page 1: PICO: Annual Report 2005

The InnovationInspirationInspirationSpirit fromNature

√“¬ß“πª√–®”ªï2548

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)39/4 À¡Ÿà 9 ´Õ¬ ÿ¢ÿ¡«‘∑ 105 (≈“´“≈ 56) ∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑ ·¢«ß∫“ßπ“ ‡¢µ∫“ßπ“ °√ÿ߇∑æœ 10260‚∑√. 0-2748-7007 ‚∑√ “√ 0-2748-7591, 0-2748-7589www.picothai.com

(Thailand) Public C

ompany Lim

ited AN

NUAL R

EPORT 2

005

Page 2: PICO: Annual Report 2005

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑/

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫/§≥–ºŸâ∫√‘À“√

‚§√ß √â“ßÕߧå°√·≈–°“√®—¥°“√

‚§√ß √â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ

CONTENTSCONTENTS

∞“π–°“√‡ß‘π·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π

∫ÿ§§≈Õâ“ßÕ‘ß

√“¬°“√√–À«à“ß°—π

√“¬ß“π¢ÕߺŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ

ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑

¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠∑“ß°“√‡ß‘π

“√ª√–∏“π°√√¡°“√

·≈–ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√

√“¬ß“π§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª

‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß PICO GROUP

·≈–¢âÕ¡Ÿ≈Õ◊Ëπ Ê

‡ªÑ“À¡“¬„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®

§«“¡‚ª√àß„ ·≈–‡ªìπ∏√√¡

π‚¬∫“¬µàÕ —ߧ¡

°“√µ≈“¥·≈–¿“«–°“√·¢àߢ—π

¿“«–‡»√…∞°‘®‰∑¬ªï 2548

·≈–·π«‚π⡪ï 2549

ªí®®—¬§«“¡‡ ’ˬß

≈—°…≥–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®

0102

04

0506

10

16

343434

3538

40

4252536062

22

33

ABOUT US

OUR BUSINESS

OUR TEAM

OUR OBJECTIVES

OUR ENVIRONMENT

OUR ACHIEVEMENTS

Page 3: PICO: Annual Report 2005

1Public Company Limited(Thailand)

(Àπ૬ : ≈â“π∫“∑)

500º≈°“√¥”‡π‘πß“π

∑“ß°“√‡ß‘π¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠

1,000100

2547

2548

2546

√“¬‰¥â®“°°“√„Àâ∫√‘°“√ 716.5

182.5

172.1 123.9

41.741.2

30.1

639.1 447.1

°”‰√¢—Èπµâπ

°”‰√ ÿ∑∏‘

ªï

(Àπ૬ : ≈â“π∫“∑)

500 ∂“π–∑“ß°“√‡ß‘π

1,000100

ªï 2547 ªï 2546ªï 2548

2547

2548

2546

‘π∑√—æ¬å√«¡ 429.2

144.9 126.0

113.2

284.4

244.0 121.9

370.0235.2

Àπ’È ‘π√«¡

à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ

ªï

Õ—µ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß 2.39 2.39 1.57

Õ—µ√“ à«πÀπ’È ‘πµàÕ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ 0.51 0.52 0.93

Õ—µ√“°”‰√¢—Èπµâπ 25.47% 26.94% 27.72%

Õ—µ√“°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π 8.03% 10.01% 10.75%

Õ—µ√“°”‰√ ÿ∑∏‘ 5.82% 6.44% 6.74%

Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å 10.44% 13.61% 14.27%

Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑πµàÕ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ 15.79% 22.50% 28.39%

°”‰√ ÿ∑∏‘µàÕÀÿâπ (∫“∑) 0.36 0.39 0.89

¡Ÿ≈§à“µ“¡∫—≠™’µàÕÀÿâπ (∫“∑) 2.48 2.38 3.61

Õ—µ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π

Page 4: PICO: Annual Report 2005

ª√–∏“π°√√¡°“√ “√

·≈–ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√

Public Company Limited(Thailand) 2 3Public Company Limited

(Thailand)

ªï 2548 ∫√‘…—∑¡’º≈ª√–°Õ∫°“√∑“ߥâ“π°“√¢“¬∑—Èß ‘Èπ 720 ≈â“π∫“∑ º≈°”‰√À≈—ßÀ—°¿“…’

∑—Èß ‘Èπ 41.7 ≈â“π∫“∑ ∂◊Õ‡ªìπ°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ√âÕ¬≈– 12.2 ·≈–√âÕ¬≈– 1.3 µ“¡≈”¥—∫

‚¥¬°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ∑“߇»√…∞°‘®≈¥≈ß°«à“∑’ Ë∫√‘…—∑§“¥°“√≥剫â‡≈Á°πâÕ¬ ∑— Èßπ’ ȇªìπº≈

®“°ªí®®—¬∑“ߥâ“π√“§“πÈ”¡—π∑’˪√—∫µ—« Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ß°–∑—πÀ—π ‡°‘¥¿“«–«‘°ƒµ√“§“πÈ”¡—π (Oil Shock)

°—∫∏ÿ√°‘®¡À¿“§‡ªì𠔧—≠ ·≈– ∂“π°“√≥剢âÀ«—¥π° ´÷Ëß¡’º≈°√–∑∫∑“߇»√…∞°‘®‚¥¬√«¡

„π à«π¢Õß∫√‘…—∑ ¬Õ¥¢“¬∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ®“°§«“¡ ”‡√Á®∑“ߥâ“π°“√¢¬“¬µ≈“¥‰ª Ÿà°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“„π

∏ÿ√°‘®„À¡àµ“¡π‚¬∫“¬∑’ˉ¥â«“߉«â„πªï 2548 §◊Õ °≈ÿà¡∏ÿ√°‘®°“√‡ß‘π·≈–°“√∏𓧓√ °≈ÿࡪ√–°—π¿—¬

°≈ÿà¡Õ“À“√ à«πº≈°”‰√∑’ˉ¡à¢¬“¬µ—«¡“®“° “‡ÀµÿÀ≈—°§◊Õ µâπ∑ÿπ∑’Ë Ÿß¢÷Èπ®“°¿“«–√“§“πÈ”¡—π·≈–

µâπ∑ÿπ∑“ߥâ“π∫ÿ§≈“°√ ÷Ëß∫√‘…—∑‰¥â®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—欓°√∫ÿ§§≈¢÷Èπ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡»—°¬¿“æ

„π°“√·¢àߢ—π ·≈–°“√ √â“ߺ≈°”‰√·°à∫√‘…—∑‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„πªïµàÕ Ê ‰ª

”À√—∫ªï 2549 π’È ∫√‘…—∑¡’·ºπ¢¬“¬∞“π≈Ÿ°§â“„π°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®æ≈—ßß“π Õ“À“√·≈–‡§√◊ ËÕߥ◊ Ë¡

√«¡∂÷ßß“π®“°¿“§√—∞∑’Ë„À⧫“¡ ”§—≠°—∫√Ÿª·∫∫ Event Marketing ¡“°¢÷Èπ ·≈–Õ’° à«π∑’Ë ”§—≠

§◊Õ ß“π∑“ߥâ“πæ‘æ‘∏¿—≥±å Visitor Center ∑— Èß®“°¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π´÷Ëߧ“¥«à“ °“√¢¬“¬µ—«

„π à«ππ’È®– Ÿß¡“° πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑¬—ߧ߷ «ßÀ“‚Õ°“ ·≈–„À⧫“¡ π„®„π°“√√à«¡≈ß∑ÿπ°—∫

°≈ÿà¡∫√‘…—∑æ—π∏¡‘µ√‡æ◊ËÕ‡ √‘¡‚Õ°“ °“√‡µ‘∫‚µ¢Õß∫√‘…—∑Õ’°∑“ßÀπ÷Ëß

Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ∫√‘…—∑¬—ߧ߄À⧫“¡ ”§—≠°—∫°≈ÿ à¡≈Ÿ°§â“À≈—°„π∏ÿ√°‘®√∂¬πµå ‚∑√§¡π“§¡

´÷Ë߬—ß¡’°“√‡µ‘∫‚µ·≈–‡ªìπ°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“ ”§—≠ ‚¥¬∫√‘…—∑¬—ß√—°…“ —¥ à«πµ≈“¥„π¥â“ππ’ȉ¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’

º¡„§√à¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ≈Ÿ°§â“ ·≈–æπ—°ß“π∑ÿ°∑à“π ∑’Ë¡Õ∫§«“¡‰«â«“ß„®°—∫∑’¡ß“π¢Õß

∫√‘…—∑‡ªìπÕ¬à“ߥ’¡“‚¥¬µ≈Õ¥

π“¬æ‘‡ ∞ ®÷ß·¬â¡ªîòπª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√

𓬇™’¬ ´Õß ‡Œßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑

Page 5: PICO: Annual Report 2005

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫√“¬ß“π

ABOUT U

S

Public Company Limited(Thailand) 4 5Public Company Limited

(Thailand)

¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª

™◊ËÕ∫√‘…—∑ : ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)‡≈¢∑–‡∫’¬π∫√‘…—∑ : 40854600030

∑’ËÕ¬Ÿà : Õ“§“√ªî‚° 39/4 À¡Ÿà 9 ´Õ¬ ÿ¢ÿ¡«‘∑ 105 (≈“´“≈ 56)

∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑ ·¢«ß∫“ßπ“ ‡¢µ∫“ßπ“ °∑¡.10260

‚∑√»—æ∑å : 0-2748-7007

‚∑√ “√ : 0-2748-7591

Website : www.picothai.com

∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π : 115,000,000 ∫“∑

∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π∑’ˇ√’¬°™”√–·≈â« : 114,999,980 ∫“∑

¡Ÿ≈§à“∑’˵√“‰«â : Àÿâπ≈– 1 ∫“∑

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π) ‡ªìπ∫√‘…—∑√à«¡≈ß∑ÿπ√–À«à“ß°≈ÿࡺŸâ∂◊ÕÀÿâπ™“«‰∑¬ ‰¥â·°à °≈ÿࡧÿ≥摇 ∞ ®÷ß·¬â¡ªîòπ

·≈– Pico Far East Holding Limited ‚¥¬≈ß∑ÿπ„ππ“¡ Pico Art International Pte., Ltd. ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å ÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑

„π‡§√◊Õ Pico Far East Holding Limited ‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®°“√„Àâ∫√‘°“√ÕÕ°·∫∫·≈–®—¥ß“π· ¥ß ‘π§â“·≈–

π‘∑√√»°“√µà“ß Ê ·≈–‡ªìπ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å¢ÕߌàÕß°ß∑’Ë¡’ “¢“ 26 “¢“∑—Ë«‚≈°

¥â«¬°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∫√‘À“√®—¥°“√°‘®°√√¡∑“ß°“√µ≈“¥ (Event Marketing) ·≈–°“√ √â“ß¿“æ≈—°…≥å∑“ß

∏ÿ√°‘®·∫∫§√∫«ß®√ (Turnkey Event and Exhibition Management) ∑— Èßπ’ È °“√„Àâ∫√‘°“√¢Õß∫√‘…—∑‡√‘ Ë¡®“°°“√

√â“ß √√§å·π«§‘¥„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√µ≈“¥¢Õß≈Ÿ°§â“°àÕπ∂à“¬∑Õ¥ºà“π¢∫«π°“√ÕÕ°·∫∫°“√«“ß·π«∑“ß®—¥· ¥ß

„π√Ÿª·∫∫¢Õß°‘®°√√¡µà“ß Ê ‡™àπ ß“π· ¥ß ‘π§â“ ß“π‡ªî¥µ—« ß“πµ°·µàß¡—≈µ‘¡’‡¥’¬ ß“πæ‘æ‘∏¿—≥±å œ≈œ

‡æ◊ ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æª√– ‘∑∏‘º≈¬‘ Ëߢ÷ Èπ ∫√‘…—∑‰¥â≈ß∑ÿπ„π∏ÿ√°‘®∑’ Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å·≈– à߇ √‘¡

°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„π°‘®°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ Ê ‰¥â·°à ∫√‘…—∑ æ’‡ÕÁ°´å ´‘ ‡µÁ¡ ®”°—¥ ´÷Ëߥ”‡π‘π∏ÿ√°‘®°“√„™â∫√‘°“√·≈–®—¥À“

‘π∑√—æ¬å∑’Ë®–„™â„π°‘®°√√¡°“√µ≈“¥ ‡™àπ °“√„À⇙à“∫Ÿ∏· ¥ß ‘π§â“ ∫√‘…—∑ Õ“√å∑§Õ¡ °√“øøî§ ®”°—¥ ¥”‡π‘π°“√

„Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√ÕÕ°·∫∫ß“π°√“øî°¥’‰´πå ”À√—∫µ°·µàß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ° ∂“π∑’Ë à«π∫√‘…—∑ ¡—≈µ‘¥’‰´πå ®”°—¥

‡ªìπ∏ÿ√°‘®°“√π”π«—µ°√√¡„À¡à Ê ¡“„™â°—∫°“√ÕÕ°·∫∫µ°·µàßπ‘∑√√»°“√ ·≈–∫√‘…—∑ Ցߧ凮Á∑ Õ‘¡‡¡®‡® (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥

‚¥¬∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π·≈–°“√„Àâ∫√‘°“√Õ¬Ÿ à‡ªìπ√–¬– ¥â«¬√–∫∫°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ

¡“µ√∞“π ´÷ Ëß∑”„Àâ∫√‘…—∑‡ªìπ∫√‘…—∑·√°„π°≈ÿ à¡Õÿµ “À°√√¡°“√®—¥· ¥ß ‘π§â“·≈–π‘∑√√»°“√„πª√–‡∑»∑’ ˉ¥â√—∫

ISO 9001:2000 ®“° ∂“∫—π√—∫√Õß¡“µ√∞“π ISO - Energy & Environmental Accredited Quality Assessment (EAQA)

„π√Õ∫ªï 2548 §≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫‰¥âªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’˵“¡¢Õ∫‡¢µ§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑’ˉ¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥â·°à °“√°”°—∫¥Ÿ·≈µ“¡¢âÕ∫—ߧ—∫«à“¥â«¬§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ √«¡∑—Èß

°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°∫√√…—∑¿‘∫“≈·≈–®√√¬“∫√√≥ ‚¥¬¡’ “√– ”§—≠ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

1. °“√°”°—∫¥Ÿ·≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑µ“¡À≈—°°“√∫√√…—∑¿‘∫“≈∑’Ë¥’ ‰¥âæ—≤π“°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°“√¥”‡π‘πß“π

¢Õß∫√‘…—∑µ“¡À≈—°°“√∫√√…—∑¿‘∫“≈

2. °“√°”°—∫¥Ÿ·≈·≈– Õ∫∑“πß∫°“√‡ß‘π√“¬‰µ√¡“ ·≈–ß∫°“√‡ß‘πª√–®”ªï 2548 ¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–ß∫°“√‡ß‘π√«¡

‰¥â°”°—∫¥Ÿ·≈·≈– Õ∫∑“π„ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√∞“π∫—≠™’µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√∫—≠™’ ·≈–ª√–°“»¢Õߧ≥–°√√¡°“√°”°—∫

À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å (°.≈.µ.) ·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ (µ≈∑.) √«¡∑—Èß„À⇪º¬¢âÕ¡Ÿ≈„π

ß∫°“√‡ß‘πÕ¬à“߇撬ßæÕ·≈–∑—π‡«≈“

3. °“√∑”√“¬°“√∑’ˇ°’ˬ«‚¬ß°—π æ‘®“√≥“ Õ∫∑“π√“¬°“√∑’ˇ°’ˬ«‚¬ß°—π∑’ËÕ“®∑”„À⇰‘¥§«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå

°—∫∫√‘…—∑ ‡ªìπ√“¬°“√®√‘ß∑“ß°“√§â“Õ—π‡ªìπ∏ÿ√°‘®ª√°µ‘∑—Ë«‰ª ´÷Ëß∫√‘…—∑∂◊ժؑ∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬

4. ß“πµ√«® Õ∫¿“¬„π „πªï 2548 ‰¥â®—¥„Àâ¡’ß“πµ√«® Õ∫¿“¬„π¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë π—∫ πÿπ§≥–°√√¡°“√

µ√«® Õ∫ ºŸâ∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ „Àâ “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π∑’Ëπà“‡™◊ËÕ∂◊Õ

º≈°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫·≈–π‚¬∫“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ‚¥¬ºŸâµ√«® Õ∫

¿“¬„π√“¬ß“π‚¥¬µ√ßµàÕ§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

5. °“√°”°—∫¥Ÿ·≈°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß ‰¥â°”°—∫¥Ÿ·≈„Àâ∫√‘…—∑¡’°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’ˬߵ“¡À≈—°°“√∑’Ë°”À𥉫â

‚¥¬∂◊Õ‡ªìπ à«π ”§—≠ ¡’°“√ª√–‡¡‘π°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’ˬß√“¬‰µ√¡“ µ“¡ªí®®—¬§«“¡‡ ’Ë¬ß ‚Õ°“ ∑’Ë®–‡°‘¥§«“¡‡ ’ˬß

ª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫∑’ˇ°‘¥®“°§«“¡‡ ’Ë¬ß √«¡∑—È߇ πÕ·π«∑“ß„π°“√®—¥°“√§«“¡‡ ’ˬߥ—ß°≈à“« ∫√‘…—∑ “¡“√∂∫√‘À“√

§«“¡‡ ’ˬ߉¥âÕ¬à“ßπà“æÕ„® ·≈–¬—߉¡àæ∫§«“¡‡ ’ˬß∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∑’ˇªìπ “√– ”§—≠

6. °“√ª√–‡¡‘π√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑ ‰¥âª√—∫ª√ÿß√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®

„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ ∑—πµàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß ¿“懻√…∞°‘® º≈°“√ª√–‡¡‘π√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢ÕߺŸâµ√«® Õ∫¿“¬„π

Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡‡ÀÁπ¢ÕߺŸâ Õ∫∫—≠™’∑’ˉ¥â„À⧫“¡‡ÀÁπ∑ÿ°‰µ√¡“ ·≈–ª√–®”ªï«à“‰¡àæ∫ª√–‡¥Áπªí≠À“À√◊Õ¢âÕ∫°æ√àÕß

∑’ˇªìπ “√– ”§—≠ ¡’°“√«‘‡§√“–Àå “‡Àµÿ·≈–°”Àπ¥·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“·≈–µ‘¥µ“¡º≈°“√·°â‰¢Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–‡ªìπ√Ÿª∏√√¡

„ππ“¡§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫(¥√.‰™¬¬» ∫ÿ≠≠“°‘®)

Page 6: PICO: Annual Report 2005

Los Angeles

Chicago

AtlantaLondon

Paris

Cairo

Bahrain

Colombo

New DelhiChengdu

Chongqing

Macao

GuangzhouShenzhen Shanghai

BeijingSeoul

TokyoQingdaoDongguan

Taipei

Hong KongBangkok

Hanoi

Ho ChiMinh City

Kuala Lumpur

Singapore

Melbourne

QatarDubai

Public Company Limited(Thailand) 6 7Public Company Limited

(Thailand)

AtlantaPico Atlanta 5361 Royal Woods ParkwayTucker, GA 30084, USATel 1 - 770 - 414 1114Fax 1 - 770 - 414 [email protected] Person: Mr. Evarts English

BahrainPico International (Bahrain) W.L.L.No 1 Manama Centre Government Avenue, Manama Town 316 Kingdom of BahrainTel 973 - 17 - 218898Fax 973 - 17 - [email protected] Person Mr. Miswadi B S

BangkokPico (Thailand) PublicCompany Limited39/4 Moo 9, Soi Sukhumvit 105 (Lasalle 56) Sukhumvit Rd., BangnaBangna, Bangkok 10260, ThailandTel 66 - 2 - 748 7007 Fax 66 - 2 - 748 [email protected] Person: Mr. Pised Chungyampin

BeijingBeijing Pico Exhibition Services Co., Ltd.Pico Centre, 8 Li Shui Qiao Bei, Chaoyang District, Beijing 102218 ChinaTel 86 - 10 - 8482 3991Fax 86 - 10 - 6491 [email protected] Person: Mr. Victor Leung

CairoPico International (Egypt) Ltd.18, Al Lowaa Mahmoud Samy Street, 3/F. Nasr City, Cairo, EgyptP.O. Box: 11671, EgyptTel 20 - 2 - 6717804Fax 20 - 2 - [email protected] Person: Mr. Taha Youssef

Chicago Pico Chicago1881 Circuit Drive, Round Lake Beach IL60073, USATel 1 - 847 - 740 - 0846Fax 1 - 847 - 740 - [email protected] Person: Mr. Tack Roberts

Chongqing Chongqing Pico Exhibition Services Co., Ltd.1703-4, Tower A Times Square Apartment No. 3 Young Road, Yuzhong District Chongqing 400010, ChinaTel 86 - 23 - 6371 0990Fax 86 - 23 - 6371 [email protected] Representative Office:1605 City Beat, No.16 Daye Road Jinjiang District, Chengdu 610016, China Tel 86 - 28 - 86722039, 86722049Fax 86 - 28 - [email protected] Person: Ms. Allen Li

ColomboIntertrade Lanka Management (Pvt) Ltd. Sri Lanka Exhibition and Convention Centre, 12 D.R. Wijewardena Mawatha Colombo 10, Sri LankaTel 94 - 11 - 2343239-41/2342903-5 Fax 94 - 11 - [email protected] www.slecc.comContact Person: Ms. Shanti Outschoorn

Doha Pico International (Qatar) W.L.L.No. 88 ASCO Compound, C-Ring Road New Salata, P.O. Box 24403, DohaState of QatarTel 974 4677988Fax 974 [email protected] Person: Mr. Y C Leong

DongguanDongguan Pico Exhibition Services Co., Ltd.Reservoir Ind District 1 RoadGuan Jing Tou, Dongguan 523705, ChinaTel 86 - 769 - 777 4471Fax 86 - 769 - 777 [email protected] Person: Mr. Ang Swee Meng

DubaiPico International (Dubai) L.L.C.Office No. 520, Building 8, 5th Floor Dubai Media City, P.O. Box 37679Dubai, United Arab EmiratesTel 971 - 4 - 339 3188Fax 971 - 4 - 339 [email protected] Person: Mr. Peter Sng

GuangzhouGuangzhou Pico Exhibition Services Co., Ltd.Room 701-2, Dongshan Plaza 69 Xian Lie Road Central Guangzhou 510095, ChinaTel 86 - 20 - 8732 2990Fax 86 - 20 - 8732 [email protected] Person: Mr. Henry Lee

Hanoi Theme Concept (Vietnam) Ltd.205 Giang Vo, Dong Da., Unit 10-01 Viet Au Building, Hanoi, VietnamTel 84 - 4 - 5146477Fax 84 - 4 - [email protected] Person: Mr. Vincent Hu

Ho Chi Minh CityHIECC Management Co., Ltd. Ho Chi Minh International Exhibition & Convention Centre, 2nd Level 446 Hoang Van Thu Str., Tan Binh DistrictHo Chi Minh City S.R. VietnamTel 84 - 8 - 8451088/8450454Fax 84 - 8 - [email protected] www.hiecc.comContact Person: Mr. Low Wan Thiam

Hong KongPico International (HK) LimitedPico House, 4 Dai Fu Street Tai Po Industrial Estate, N.T. Hong Kong SARTel 852 - 2665 0990Fax 852 - 2664 [email protected] Person: Mr. Steven Fang/Ms. Anne Li

Kuala LumpurPico International (M) Sdn. Bhd.Wisma Pico, 19-20 Jalan Tembaga SD5/2, Bandar Sri Damansara52200 Kuala Lumpur, MalaysiaTel 60 - 3 - 6275 5990Fax 60 - 3 - 6275 [email protected] Person: Mr. Peter Teh

LondonPico Exhibition (UK) Ltd.1 Victoria Villas, Richmond, SurreyTW9 2JX United KingdomTel +44 (0)20 8948 6211Fax +44 (0)20 8948 [email protected] Person: Mr. Daren Chia

Los Angeles Pico Art Exhibit Inc20910 Normandie Ave., Unit #DTorrance, CA 90502, USATel 1 - 310 - 328 6990Fax 1 - 310 - 328 [email protected] Person: Mr. Jolly Chang

MacaoPico International (Macao) LtdAv. Da Amizade, No. 918 World Trade Centre, 7/F, Flat B, MacaoTel 853 - 727 990Fax 853 - 727 [email protected] Person: Ms. Lita Ley

MelbournePico Australia Pty Ltd.Level 2, 19-23 Prospect StreetBox Hill VIC 3128, AustraliaTel 61 - 3 - 98973500Fax 61 - 3 - 98973700 [email protected] Person: Mr. Anthony Tan

New Delhi Pico International Exhibition Pvt. Ltd.Pico Bhawan, A-27/15 Khanpur Extension, New Delhi 110062 IndiaTel 91 - 11 -2609 7063/64Fax 91 - 11 - 2609 [email protected] [email protected] Person: Mr. Edwin Ng

ParisPico Paris succ de Pico Exhibition (UK) Ltd.14/30 rue de Mantes 92700 Colombes, France Tel 33 1 464 98000Fax 33 1 568 [email protected] Person: Mr. Marc Tronson

Qingdao Qingdao PICO Exhibition Services Co., Ltd.13/F Century Mansion39 Donghaixi Road Qingdao 266071, China Tel 86 - 532 - 8579 6111Fax 86 - 532 - 8579 [email protected] Person: Mr. Nelson Ge

SeoulPico North Asia Ltd.4F Sang Won Building 165-11, Samsung-dong Kangnam-ku, Seoul 135-090Korea Tel 82 - 2 - 5583240Fax 82 - 2 - [email protected] Person: Mr. Jason Bae

Shanghai Shanghai Pico Exhibition Services Co., Ltd.Pico Building, 118 Chen An RoadHu Yi Highway, Malu Town Jiading District, Shanghai 201801, ChinaTel 86 - 21 - 5910 0990Fax 86 - 21 - 5910 [email protected] Person: Mr. Richard Ng

ShenzhenShenzhen Pico Exhibition Services Co., Ltd.Room 1309 - 1310 Building A, United Plaza 5022 Binhe Road, Futian Centre District Shenzhen 518033, ChinaTel 86 - 755 - 8290 0540Fax 86 - 755 - 8295 [email protected] Person: Ms. Rita Lui

Singapore Pico Art International Pte Ltd.Pico Creative Centre, 20 Kallang Avenue Singapore 339411Tel 65 - 6294 0100Fax 65 - 6291 [email protected] Person: Ms. Jean Chia

TaipeiPico International Taiwan Ltd.3/F, No. 343, Nanking East Road Section 5, Taipei, TaiwanTel 886 - 2 - 2753 5990Fax 886 - 2 - 2766 [email protected] Person: Ms. Florence Tan

TokyoPico International Ltd.Tokuda Building 4F 7-3 Nihonbashi Kabutocho, Chuo-ku Tokyo 103-0026, Japan Tel 81 - 3 - 38080891Fax 81 - 3 - [email protected] Person: Mr. Tsunemichi Yui

Principal Offices

‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß Pico Group ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈Õ◊Ëπ Ê

1. ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß Pico Group

Page 7: PICO: Annual Report 2005

Paris

Bangkok

Shanghai Chicago

Albert Smith China Co., Ltd. Shanghai Head OfficeAlbert Smith Bldg, 36 Cao Lian RoadLian Xi Cun, Huangdu Town Jiading District, Shanghai 201804, ChinaTel 86 - 21 - 6959 6990Fax 86 - 21 - 6959 0611/6959 [email protected] Person: Mr. Danny Ku Beijing Rep Office:Tel 86 - 10 - 8484 8880Fax 86 - 10 - 8484 7780Shenzhen Rep Office:Tel 86 - 755 - 8290 0516Fax 86 - 755 - 8295 1282

Chongqing International Convention and Exhibition CenterChongqing Nanping Convention And Exhibition Center Management Co. Ltd.2 Jiang Nan Avenue, Nan An DistrictChongqing 400060, China Tel 86 - 23 - 6260 9001/6260 9000Fax 86 - 23 - 6260 [email protected]@picoworld.comContact Person: Mr. Louis Cheng

VTI Hong Kong11/F, Pico Tower, 66 Gloucester RoadWanchai, Hong Kong SARTel 852 - 9182 2522Fax 852 - 3102 [email protected] Person: Mr.Terence Chiu

World Events Organisation Pte Limited 2nd Floor, Pico Creative Centre20 Kallang Aveneue, Singapore 339411Tel 65 - 6393 0206Fax 65 - 6392 [email protected] Person: Mr. Andrew Lee

BizArt Asia Ltd11/F, Pico Tower, 66 Gloucester Road Wanchai, Hong Kong SARTel 852 - 2804 0888Fax 852 - 2529 [email protected] Person: Mr. Peter Jung

Meeting Planners International Pte Ltd20 Kallang Avenue, 2nd Floor Pico Creative CentreSingapore 339411Tel 65 - 6297 2822 Fax 65 - 6296 [email protected] Person: Ms. Sylvia Phua

GMC Worldwide Limited Pico House 4 Dai Fu Street Tai Po Industrial Estate NT HONG KONG SARTel 852 - 2660 4506Fax 852 - 2664 [email protected] Person: Ms. Sharon Soh

Beijing Pico Exhibition Services Co., Ltd.Pico Centre, 8 Li Shui Qiao BeiChaoyang District 102218, BeijingTel 86 - 10 - 8481 5260Fax 86 - 10 - 8484 7780 [email protected] Person: Ms. Esther Ho

BEIJING OFFICE: Pico Center, 8 , Li Shui Qiao Bei Chaoyang District, Beijing 102218, China Tel 86 - 10 - 8484 7975 ext 1002 Fax 86 - 10 - 8484 7957 [email protected] Contact Person: Mr. Kirin Li

Meeting Planners International (HK) Limited 23/F, Pico Tower, 66 Gloucestor Road Wanchai, Hong Kong SARTel 852 - 2509 3430Fax 852 - 2509 [email protected] Person: Ms. Anita Cheng

Pico Projects Ltd.Pico House, 4 Dai Fu StreetTai Po Industrial Estate, N.T.Hong Kong SARTel 852 - 2689 5100Fax 852 - 2665 [email protected] Person: Mr. E K Cheng

GUANGZHOU OFFICE: Rm 701A Dongshan Plaza 69 Xianlie Road Central Guangzhou 510095, China Tel 86 - 20 - 8732 2990Fax 86 - 20 - 3758 8731/3758 [email protected] Contact Person: Ms. Carol Lin

Pico Sourcing Services Co. Ltd.Room 701-2, Dongshan Plaza 69 Xian Lie Road CentralGuangzhou 510095, ChinaTel 86 - 20 - 8732 2990Fax 86 - 20 - 8732 [email protected] Person: Mr. Henry Lee

HONG KONG OFFICE: Pico House, 4 Dai Fu StreetTai Po Industrial EstateNew Territories, Hong KongTel 852 - 2665 0990Fax 852 - 2664 [email protected] Person: Mr. Cheung Kwok Wing

Shanghai Pico Media Service Co., Ltd.Room 502, Bus Building 525 Jianguo Road East Shanghai 200025, ChinaTel 86 - 21 - 6385 8613Fax 86 - 21 - 6387 [email protected] Person: Mr. Alec Chau

SHANGHAI OFFICE:No. 3, 28 Lane Yulu Road Jing Xin Industrial ParkMalu Town, Jiading DistrictShanghai 201801, ChinaTel 86 - 21 - 6915 5880/6915 3403/6915 6411/6915 5874Fax 86 - 21 - 6915 [email protected] Person: Mr. Alloysius Teng

Shanghai World Expo Bizarts China Co., Ltd.Flat F, 11/F, Block 2, Jin Ming Building8 Zun Yi Road South, Shanghai 200336, ChinaTel 86 - 21 - 6219 9990Fax 86 - 21 - 6295 [email protected] Person: Mr. Richard Ng

AnkaraOmni International Yesityurt Sokok No 3/6 06690 - KavaklidereAnkara, TurkeyTel 90 - 312 - 4677054/4679129Fax 90 - 312 - 4677036Contact Person: Mr. Feyzan ErelPico Contact: Mr. Ngew Thye On

HelsinkiFairmatura Ky Huopalahdentie 16 B 32FIN-00330 Helsinki, FinlandTel 358 - 9 - 4584544Fax 358 - 9 - [email protected] Person: Ms. Maarit KaasinenPico Contact: Mr. Daren Chia

KingstonUnilink98 Kenwoods Circle, Kingston, ONK7K 6Y2, CanadaTel 613 549 0404Fax 613 549 [email protected] Person: Derek V. ComplinPico Contact: Ms. Florence Tan

MadridBrifer Services S.L. Arturo Soria, 32028033 Madrid, SpainTel 34 - 91 - 7672767Fax 34 - 91 - [email protected] Person: Ms. Brita SeligmannPico Contact: Mr. Daren Chia

MilanoSeint Sri (Int'l Exhibition Services)Centro Direzionale MilanofioriPalazzo F1, 20090 Assago (Milano)ItalyTel 39 - 02 - 8253326/8254110Fax 39 - 02 - [email protected] Person: Ms. Franca VegliaPico Contact: Mr. Daren Chia

StockholmFallco Expo AB Blomstervagen 7SE-645 40 Strangnas, SwedenTel 46 - 152 - 22480Fax 46 - 152 - [email protected] Person: Mr. Christer FallsPico Contact: Mr. Richard Ng

AthensXenophon Stefanidis Consulting Architect 10 Nirvana StreetGR 15451 Athens, GreeceTel 30210 - 6717222Fax 30210 - [email protected] Person: Xenophon StefanidisPico Contact: Mr. Ng Meng Chuen

Other Operating Companies

Inter-Expo Exhibition Services Ltd.

AgentsMeeting Planners

Public Company Limited(Thailand) 8 9Public Company Limited

(Thailand)

√“ß«—≈∑’Ë ‰¥â√—∫

2. √“ß«—≈ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

™◊ËÕ√“ß«—≈ ºŸâ¡Õ∫ ªï∑’ˉ¥â√—∫

Best Project Award (Event & Promotions) The Pico Group 2547

Best Project Award (Permanent Exhibits) The Pico Group 2547

Best Office Award The Pico Group 2546

Most Outstanding Account Servicing Manager Award The Pico Group 2546

Best Project Award (Exhibition) The Pico Group 2545

Best Office Award The Pico Group 2545

Best Manager Award The Pico Group 2545

Excellent Performance Under The Standard of ISO 9002 Grand Prix Organizer 2545

The Best Constructor (The 22nd Bangkok International Motor Show) Grand Prix Organizer 2544

Cleaner Technology Promotion Facility (Certificate) Thailand Environment Institute (TEI) 2544

Best Project Award (Museum Exhibits) The Pico Group 2541

‡√◊ËÕß ºŸâ¡Õ∫ ªï∑’ˉ¥â√—∫

ºŸâ¥”‡π‘π°“√ÕÕ°·∫∫°àÕ √â“ß‚§√ß √â“ß™—Ë«§√“« (‡µÁπ∑å) ∫√‘…—∑ °√—ߥ‘Ϫ√’´å Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ®”°—¥

2546

æ√âÕ¡Õÿª°√≥å ·≈–√–∫∫‡§√◊ËÕߪ√—∫Õ“°“»

ºŸâ√—∫°àÕ √â“ß‚§√ß°“√»Ÿπ¬å®—¥· ¥ß ‘π§â“‡æ◊ËÕ°“√∑àÕ߇∑’ˬ«∫√‘‡«≥ °“√∑àÕ߇∑’ˬ«·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬

2546

“¡‡À≈’ˬ¡∑Õߧ” ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ (À¡«¥ß“π«— ¥ÿ®—¥· ¥ß)

ºŸâ√—∫‡À¡“µ°·µàßÕ“§“√æ‘æ‘∏¿—≥±åæ√–ª°‡°≈Ⓡ®â“Õ¬ŸàÀ—« ∂“∫—πæ√–ª°‡°≈â“ 2546

Bangkok International Motor Show 2002 ∫√‘…—∑ øÕ√å¥ ‡´≈ å ·Õπ¥å ‡´Õ√å«‘ 2545

(ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥

Nokia 5210 Launch Nokia (Thailand) Ltd. 2544

Selected as Standard Constructor for the 19th ∫√‘…—∑ ◊ËÕ “°≈ ®”°—¥

2544

Thailand International Motor Expo

Bangkok International Motor Show, 2001 ∫√‘…—∑ øÕ√å¥ ‡´≈ å ·Õπ¥å ‡´Õ√å«‘ 2544

The Motor Expo, 2001 (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥

ºŸâ√—∫‡À¡“∫√‘°“√®—¥· ¥ßπ‘∑√√»°“√√–¥—∫‚≈° °√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å

(Expo 2002 Hannover) ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 2544

The 22nd International Bangkok Motor Show Grand Prix International Group 2543

ºŸâ√—∫‡À¡“°àÕ √â“ß™ÿ¥π‘∑√√»°“√ ·≈–°‘®°√√¡∫“ß à«π¢Õß

æ‘æ‘∏¿—≥±å‡¥Á°°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (¿“§«‘∑¬“»“ µ√å/¿“§∏√√¡™“µ‘ Plan Publishing Co., Ltd. 2543

·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡/π‘∑√√»°“√‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“ ‘√‘°‘µ‘Ï)

ºŸâ√—∫∑”π‘∑√√»°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‡√◊ËÕß ¥“√“»“ µ√å°—∫¡πÿ…¬å °√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√߇√’¬π 2543

ºŸâ°àÕ √â“߇µÁπ∑å·≈–µ°·µàߧŸÀ“ß“π‡Õ‡™’Ë¬π‡°¡ å ∫√‘…—∑ °“√∫‘π‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π)

2542

∑’Ë»Ÿπ¬å°’Ó∏√√¡»“ µ√å √—ß ‘µ

ºŸâµ‘¥µ—È߇µÁπ∑å™—Ë«§√“« æ√âÕ¡√–∫∫ª√—∫Õ“°“» ·≈–√–∫∫‰øøÑ“· ß «à“ß

¿“¬„π‡µÁπ∑å „π‚§√ß √â“ß°àÕ √â“ß»Ÿπ¬å°“√·¢àߢ—π°’Ó‡Õ‡™’Ë¬π‡°¡ å °√–∑√«ß°“√§≈—ß 2542

§√—Èß∑’Ë 13 »Ÿπ¬å°’Ó∏√√¡»“ µ√å √—ß ‘µ

ºŸâ®—¥∑”π‘∑√√»°“√„πÕ“§“√ª√–‡∑»‰∑¬ ß“π‡°…µ√ ·≈–Õÿµ “À°√√¡‚≈° ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ 2542

The 12th CEPSI Exhibition Bangkok Rai 2542

The International Bangkok Motor Show Mercedes-Benz (Thailand) Ltd. 2542

Page 8: PICO: Annual Report 2005

Public Company Limited(Thailand) 10 11Public Company Limited

(Thailand)

BUSINESS MODEL

ArtcomPrinting & Technology Management

Our Business

Face to FaceMarketing

Event Marketing

Museum

Others

TradeshowsB2B

Consumer ShowsB2C

Sponsorships (Sports/Ent.)

Road Shows

Convention Seminars

Public Event G2C

BUSINESS OVERVIEW

PicoProject Management

PXEvent Asset Management

Multi DesignsCreative Design

Talent Management

¿“æ√«¡∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ·≈–∫√‘…—∑√à«¡ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π) ‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∑“ß°“√µ≈“¥·∫∫∑“ßµ√ß (Face to Face Marketing)

„Àâ°—∫≈Ÿ°§â“∑’˵âÕß°“√ ◊ËÕº≈‘µ¿—≥±å‰ª¬—ß°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬¥â«¬°“√∑”°‘®°√√¡°“√µ≈“¥ (Event Marketing) °“√„Àâ∫√‘°“√

°“√®—¥ß“π· ¥ßπ‘∑√√»°“√·≈–æ‘æ‘∏¿—≥±å (Museum Exhibition) ·≈–Õ◊Ëπ Ê ‚¥¬∫√‘…—∑®–«“ß·ºπ√à«¡°—π°—∫ΩÉ“¬°“√µ≈“¥

¢Õß≈Ÿ°§â“¥â«¬°“√ √â“ß √√§å·π«§‘¥„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√µ≈“¥¢Õß≈Ÿ°§â“ °àÕπ∂à“¬∑Õ¥ºà“π¢∫«π°“√ÕÕ°·∫∫ °“√«“ß·π«∑“ß

®—¥· ¥ß„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê ‡™àπ ß“π· ¥ß ‘π§â“ ß“π‡ªî¥µ—« ß“πµ°·µàß ¡—≈µ‘¡’‡¥’¬ ß“πæ‘æ‘∏¿—≥±å œ≈œ ‚¥¬„Àâ∫√‘°“√§√∫«ß®√

·≈–§√Õ∫§≈ÿ¡∑— Èß„πª√–‡∑»·≈–µà“ߪ√–‡∑» πÕ°®“°π— Èπ∫√‘…—∑‰¥â≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬·≈–∫√‘…—∑√à«¡‡æ◊ ËÕ π—∫ πÿπ

°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑ ¥—ßπ’È

√“¬™◊ËÕ∫√‘…—∑ °“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®

∫√‘…—∑ æ’‡ÕÁ°´å ´‘ ‡µÁ¡ ®”°—¥ °“√®—¥À“ ‘π∑√—æ¬å∑’Ë®–∑”„™â„π°‘®°√√¡°“√µ≈“¥

(Event Asset Marketing) ‡™àπ °“√„À⇙à“∫Ÿ∏· ¥ß ‘π§â“

∫√‘…—∑ Õ“√å∑§Õ¡ °√“øøî§ ®”°—¥ °“√ÕÕ°·∫∫ß“π°√“øî°¥’‰´πå ”À√—∫µ°·µàß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ° ∂“π∑’Ë ‡™àπ ªÑ“¬‚¶…≥“¢π“¥„À≠à

∫√‘…—∑ ¡—≈µ‘¥’‰´πå ®”°—¥ °“√π”π«—µ°√√¡„À¡à Ê ¡“„™â°—∫°“√ÕÕ°·∫∫µ°·µàß

π‘∑√√»°“√

∫√‘…—∑ Ցߧ凮Á∑ Õ‘¡‡¡®‡® (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ** „Àâ∫√‘°“√∑“ߥâ“π°“√æ‘¡æåß“π°√“øî°¥’‰´πåªÑ“¬‚¶…≥“

À¡“¬‡Àµÿ ** ‡ªìπ∫√‘…—∑√à«¡

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π) ‡°‘¥®“°°“√¢¬“¬∏ÿ√°‘®¢Õß Pico Far East Holding Limited ("Pico Far East")

ºŸâπ”¥â“π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–®—¥ √â“ßß“π· ¥ß ‘π§â“·≈–π‘∑√√»°“√ ·≈–‡ªìπ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å¢ÕߌàÕß°ß

∑’Ë¡’ “¢“ 26 “¢“∑—Ë«‚≈° ·≈–¢¬“¬∞“π°“√≈ß∑ÿπ¡“ Ÿàª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬®—¥µ— Èß„πªï æ.». 2524 ºà“π∫√‘…—∑ Pico Art

International Pte., Ltd. ("Pico Art") ®“°ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å °—∫ºŸ â√ à«¡≈ß∑ÿπ°≈ÿ ࡧÿ≥摇 ∞ ®÷ß·¬â¡ªî òπ „ππ“¡ ∫√‘…—∑

ªî‚°‰∑¬ ‡ÕÁ°´‘∫‘™—Ëπ §Õπ·∑√°‡µÕ√å ®”°—¥

‡¡◊ËÕ°‘®°“√¡’°“√¢¬“¬µ—«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ∫√‘…—∑‰¥âª√—∫ª√ÿß‚§√ß √â“ß°“√≈ß∑ÿπ·≈–°“√∂◊ÕÀÿâπ ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°“√·¢àߢ—π„πÕ𓧵

‚¥¬®—¥µ—Èß∫√‘…—∑„À¡à„ππ“¡ ∫√‘…—∑ ªî‚° Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ‡ÕÁπ‡µÕ√å‰æ√ å (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 ¡’π“§¡ æ.». 2535

¥â«¬∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 15 ≈â“π∫“∑ ¡’ Pico Far East ∂◊ÕÀÿâπ„ππ“¡ Pico Art ®”π«π 49.00% ·≈– —¥ à«πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ™“«‰∑¬ 51.00%

°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß·≈–æ—≤π“°“√ ∫√‘…—∑‰¥â¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∑“ß°“√µ≈“¥·∫∫∑“ßµ√ß (Face to Face Marketing) ‚¥¬‡µ‘∫‚µ¡“®“°∏ÿ√°‘®°“√®—¥· ¥ß ‘π§â“

(Trade Show) ´÷Ëß∑’˺à“π¡“‰¥â¡’°“√æ—≤π“·≈–¢¬“¬¢Õ∫‡¢µ°“√„Àâ∫√‘°“√‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√·¢àߢ—π„πÕÿµ “À°√√¡

´÷Ëß°“√¢¬“¬µ—«¢Õß∏ÿ√°‘®∑”„Àâ∫√‘…—∑¢¬“¬∫√‘°“√‡æ◊ËÕµÕ∫ πÕߧ«“¡µâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“¡“°¢÷Èπ

πÕ°®“°π’ȇæ◊ËÕ π—∫ πÿπ∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑„Àâ§√∫«ß®√ ∫√‘…—∑‰¥â®—¥µ—Èß∫√‘…—∑¬àÕ¬¢÷Èπ¡“ 3 ∫√‘…—∑ ‰¥â·°à

∫√‘…—∑ æ’‡ÕÁ°´å ´‘ ‡µÁ¡ ®”°—¥ ("æ’‡ÕÁ°´å")

∫√‘…—∑ Õ“√å∑§Õ¡ °√“øøî§ ®”°—¥ ("Õ“√å∑§Õ¡")

∫√‘…—∑ ¡—≈µ‘¥’‰´πå ®”°—¥ ("¡—≈µ‘¥’‰´πå")

√«¡∑—Èß∫√‘…—∑√à«¡ 1 ∫√‘…—∑ ‰¥â·°à

∫√‘…—∑ Ցߧ凮Á∑ Õ‘¡‡¡®‡® (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ("Ցߧ凮Á∑")

µàÕ¡“∫√‘…—∑‰¥â‡ª≈’ˬπ™◊ËÕ‡ªìπ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ ·≈–®¥∑–‡∫’¬π·ª√ ¿“懪ìπ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥

(¡À“™π) „π«—π∑’Ë 16 °—𬓬π æ.». 2546 ·≈–‰¥â‡æ‘Ë¡∑ÿπ‡ªìπ 65 ≈â“π∫“∑ ·≈– 115 ≈â“π∫“∑ „π«—π∑’Ë 16 °—𬓬π æ.». 2546

·≈–«—π∑’Ë 25 °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». 2548 µ“¡≈”¥—∫

≈—°…≥–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®

§«“¡‡ªìπ¡“

OUR B

USIN

ESS

Page 9: PICO: Annual Report 2005

Public Company Limited(Thailand) 12 13Public Company Limited

(Thailand)

°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß·µà≈– “¬º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß·µà≈– “¬º≈‘µ¿—≥±åπ—Èπ ∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑ “¡“√∂®”·π°‰¥â¥—ßπ’È

1. ∏ÿ√°‘®„Àâ∫√‘°“√°“√®—¥°‘®°√√¡∑“ß°“√µ≈“¥ (Event Marketing)

2. ∏ÿ√°‘®°“√„Àâ∫√‘°“√°“√®—¥ß“ππ‘∑√√»°“√∂“«√·≈–æ‘æ‘∏¿—≥±å (Museum Exhibition)

3. ∏ÿ√°‘®°“√„Àâ∫√‘°“√Õ◊Ëπ Ê (Others)

≈—°…≥–º≈‘µ¿—≥±åÀ√◊Õ∫√‘°“√

°“√„Àâ∫√‘°“√„π·µà≈–ª√–‡¿∑¢Õß∫√‘…—∑¡’¢Õ∫‡¢µ°“√„Àâ∫√‘°“√∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ∑—Èßπ’È¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“¥—ßπ’È

1. ß“π· ¥ß ‘π§â“§√∫«ß®√ (Turnkey Event and Exhibition Management) ∫√‘°“√µ—Èß·µà°“√«“ß·π«§«“¡§‘¥

°“√ÕÕ°·∫∫ ·≈–°“√º≈‘µ µ≈Õ¥®π°“√æ—≤π“°“√º≈‘µ·≈–µ‘¥µ—È߇æ◊ËÕ¥”‡π‘π°‘®°√√¡∑“ß°“√µ≈“¥¢Õß ‘π§â“π—Èπ Ê

‚¥¬ “¡“√∂„Àâ∫√‘°“√„π∑ÿ°ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘®

2. °“√√—∫ÕÕ°·∫∫®—¥ √â“ßµ“¡·π«§«“¡§‘¥¢Õß≈Ÿ°§â“ ÷Ë߇ªìπ∫√‘°“√∑’Ë√—∫®—¥ √â“ßµ“¡·∫∫¢Õß≈Ÿ°§â“ ∑—Èßπ’È®–¡’°“√√—∫ √â“ß∑—ÈßÀ¡¥

À√◊Õ√—∫ √â“߇©æ“–∫“ß à«πµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“

3. „Àâ∫√‘°“√ª√–°Õ∫ µ‘¥µ—Èß ß“πµ°·µàß¿“¬„π„Àâ°—∫≈Ÿ°§â“ ‚¥¬≈Ÿ°§â“®–®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å ”À√—∫µ°·µàß∑—ÈßÀ¡¥„Àâ·°à∫√‘…—∑

º≈ß“π∑’˺à“π¡“¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ·¬°µ“¡°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß·µà≈– “¬º≈‘µ¿—≥±å‰¥â¥—ßπ’È

1. °“√®—¥°‘®°√√¡∑“ß°“√µ≈“¥ (Event Marketing) °“√®—¥∫√‘À“√ß“π· ¥ß ‘π§â“„Àâ°—∫º≈‘µ¿—≥±åµà“ß Ê

°“√®—¥∫√‘À“√ß“π· ¥ß√∂¬πµå„πß“π Bangkok International Motors Show ·≈–ß“π Motor Expo Õ“∑‘

Mercedes-Benz, Chevrolet, Toyota, Land Rover œ≈œ

ß“π ICT Expo 2004-2005

Retail Finance Asia Pacific

XV International Aids Conference

Asian Sport Summit & EXPO

Thailand Science & Technology 2003, 2005

°“√®—¥°‘®°√√¡∑“ß°“√µ≈“¥

ß“π°‘®°√√¡∑“ß°“√µ≈“¥ Õ“∑‘ ß“π Road Shows „Àâ·°àº≈‘µ¿—≥±åµà“ß Ê ‡™àπ √∂¬πµå Chevrolet, Mercedes-

Benz, Ford, Jeep ·≈– Ford Road Show º≈‘µ¿—≥±åÕ◊Ëπ Ê ‰¥â·°à Nokia, AIS ‡ªìπµâπ

ß“π‡ªî¥µ—« ‘π§â“ Õ“∑‘ ß“π Chevrolet Colorado Launch, ß“π Chevy OK Day, ß“π Chevy Homecoming Day

ß“π Road Shows „Àâ°—∫ Thailand Elite Card ¢Õß°“√∑àÕ߇∑’ˬ«·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ∑’Ë Taiwan ·≈– Korea

ß“π§√∫√Õ∫ 120 ªï °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬, ß“π§√∫√Õ∫ 200 ªï ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’

æ√–®Õ¡‡°≈Ⓡ®â“§ÿ≥∑À“√ ≈“¥°√–∫—ß

ß“πª√–™ÿ¡ª√–®”ªï ”π—°ß“πæ—≤π“«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’·Ààß™“µ‘

ß“π‡À≈’¬«À≈—ß·≈Àπâ“®“°√“°À≠â“ Ÿà√“°·°â« ¢Õß√—∞∫“≈

ß“π‡ªî¥µ—« ‘π§â“ Õ“∑‘ ß“π Grand Opening Ceremony ¢Õß General Motors (Thailand), Assembly

Center ·≈– 1st Zafira Drive Off Line Ceremony ∑’Ë®—ßÀ«—¥√–¬Õß ªï 2000, ß“π CP Orange Launch

∑’Ë∫“߉∑√ ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ªï 2002

ß“π‡∑»°“≈ À√◊Õ¡À°√√¡∫—π‡∑‘ß Õ“∑‘ Nokia Big Bang Festival ∑’Ë ¬“¡ ·§«√å ªï 2001, Fendi Party

Night ∑’Ë The Species °√ÿ߇∑æœ ·≈–ß“π Thailand ªï 2000

ß“π —¡¡π“ Õ“∑‘ IBM Japan Convention' 2000 ‚√ß·√¡·™ß°√’≈à“ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√

ß“πÕÕ°·∫∫·≈–®—¥ √â“ß SUBARU Pavilion „πß“π 22nd Thailand International Motor Expo 2005

ß“π BEST OF NONTHABURI ®—¥ √â“ß Pavilion ∫®°. ‰∑¬‡Õ‡™’¬ ·ª ‘øî° ∫√‘«‡«Õ√’Ë (Heineken, Tiger Beer,

Cheers Beer) ªï 2005

ß“π Thai Metalex 2005 ¢Õß∫√‘…—∑ ¬“¡-ø≈ÿ§ å ≈Ÿ∫√‘·§π∑å ®”°—¥ ªï 2005

ß“πÕÕ°·∫∫·≈–°àÕ √â“ßµ°·µàßπ‘∑√√»°“√ OTOP Premium & kitchen to the World 2005 Õ“§“√· ¥ß ‘π§â“

°√¡ à߇ √‘¡°“√ àßÕÕ° ∂ππ√—™¥“¿‘‡…°

ASEAN ENERGY BUSINESS FORUM 2004 ≥ WORLD TRADE CENTER METRO MANILA, PHILIPPINES

¢Õß∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π)

2. °“√®—¥π‘∑√√»°“√∂“«√·≈–æ‘æ‘∏¿—≥±å (Museum Exhibition)

æ‘æ‘∏¿—≥±å

ß“πª√—∫ª√ÿß·≈–µ°·µàß¿“¬„πÕ“§“√ÀÕ»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ ¿“§µ–«—πÕÕ° √–¬–∑’Ë 2 ¡À“«‘∑¬“≈—¬∫Ÿ√æ“

®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’

‚§√ß°“√ BLCP VISITOR CENTER ¢Õß‚√߉øøÑ“∫’·Õ≈ ’æ’æ“«‡«Õ√å π‘§¡Õÿµ “À°√√¡¡“∫µ“æÿ¥ ®—ßÀ«—¥√–¬Õß

‚§√ß°“√ÕÕ°·∫∫·≈–µ°·µàß¿“¬„πÕ“§“√®—¥· ¥ß‡°’ ˬ«°—∫¿Ÿ¡‘ªí≠≠“Õ’ “π »Ÿπ¬å à߇ √‘¡»‘≈ª“™’æ

„π ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ ¢Õß ”π—°ß“π à߇ √‘¡«‘ “À°‘®¢π“¥°≈“ß

·≈–¢π“¥¬àÕ¡ ( «.)

Page 10: PICO: Annual Report 2005

Public Company Limited(Thailand) 14 15Public Company Limited

(Thailand)

3. ∏ÿ√°‘®Õ◊Ëπ (Others) °“√„Àâ‡™à“‡µÁπ∑åª√—∫Õ“°“»¢π“¥„À≠à (Outdoor Space Rental) ‚¥¬¡’¢π“¥‡µÁπ∑åµ—Èß·µà 1,000 µ“√“߇¡µ√

®π∂÷ß¡“°°«à“ 20,000 µ“√“߇¡µ√ ‡ªìπ°“√„Àâ∫√‘°“√¢¬“¬æ◊Èπ∑’Ë°“√®—¥· ¥ß‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«„Àⷰຟ⮗¥ß“π· ¥ß

ß“ππ‘∑√√»°“√ À√◊Õß“π¡À°√√¡µà“ß Ê ∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕß„™âæ◊Èπ∑’Ë„π√à¡®”π«π¡“°

°“√ÕÕ°·∫∫ªÑ“¬ ·≈–ªÑ“¬‚¶…≥“ (Signage & Graphic Banner) ‡ªìπ°“√„Àâ∫√‘°“√°“√ÕÕ°·∫∫ªÑ“¬‚¶…≥“

ª√–°Õ∫ß“π· ¥ß ‘π§â“π‘∑√√»°“√ À√◊Õ¡À°√√¡°“√· ¥ßµà“ß Ê ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√‚¶…≥“ À√◊Õª√–™“ —¡æ—π∏å

Õÿª°√≥åµ°·µàߪ√–°Õ∫°“√¢“¬ ‘π§â“ Õ“∑‘ ‡øÕ√å𑇮Õ√å (Furniture Plug-in) µŸâ· ¥ß ‘π§â“ (Point of Purchase)

‡æ◊ËÕ𔉪ª√–°Õ∫„π§ŸÀ“π‘∑√√»°“√À√◊Õµ‘¥µ—Èßµ“¡Àâ“ß √√æ ‘π§â“ À√◊Õ√â“π§â“∑—Ë«‰ª ‡æ◊Ëՙ૬„π°“√ à߇ √‘¡

°“√¢“¬„Àâ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√µ≈“¥¢Õß≈Ÿ°§â“ ·≈–‡πâ𧫓¡∑—π ¡—¬‡æ◊ËÕ¥÷ߥŸ¥§«“¡ π„®®“°

ºŸâ´◊ÈÕ ‘π§â“

ß“πÕÕ°·∫∫µ°·µàß¿“¬„π ”π—°ß“π ß“πÕÕ°·∫∫µ√“ —≠≈—°…≥å¢ÕßÕߧå°√ ‚¥¬∫√‘…—∑®–π”·π«§‘¥

·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“∂à“¬∑Õ¥ÕÕ°¡“‡ªìπß“πÕÕ°·∫∫ ‚¥¬≈Ÿ°§â“Õ“®π”‰ªº≈‘µÀ√◊Õ¥”‡π‘π°“√

°àÕ √â“ßµ“¡·∫∫‡Õß°Á‰¥â

º≈ß“π∑’˺à“π¡“¢Õß∫√‘…—∑ ‰¥â·°à

ß“πµ‘¥µ—È߇µÁπ∑å¢π“¥„À≠à ß“π Bangkok International Motor Show 2001-2005 ∑’Ë BITEC

ß“πµ‘¥µ—È߇µÁπ∑å¢π“¥„À≠à ß“πª√–™ÿ¡‡Õ¥ å‚≈°ªï 2004

ß“πµ°·µàß SIEMENS RETAIL SHOP

ß“πÕÕ°·∫∫µ√“ —≠≈—°…≥å„Àâ≈Ÿ°§â“ ∂“∫—π°“√‡ß‘π

ß“π∑”°≈àÕ߉ø First Choice µ‘¥µ—Èßµ“¡∑’˵à“ß Ê

ß“π®—¥∑” Model ·≈–ß“π Graphic µà“ß Ê

ß“π Tent Road Shows ¢Õß Chevrolet ∑—Ë«ª√–‡∑»

ß“πÕÕ°·∫∫µ°·µàß¿“¬„π ¢Õß∏𓧓√·≈π¥å·Õπ¥å‡Œâ“ å ‡æ◊ËÕ√“¬¬àÕ¬ ®”°—¥ (¡À“™π)

‚§√ß°“√ÕÕ°·∫∫·≈–ª√—∫ª√ÿßÀÕæ‘æ‘∏¿—≥±å°’Ó·Ààß™“µ‘ ¢Õß°“√°’Ó·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬

‚§√ß°“√®â“ßÕÕ°·∫∫ª√—∫ª√ÿßÕ“§“√ (Õ“§“√ 5 ™— Èπ ¥â“πÀ≈—ßÕ“§“√æ‘æ‘∏¿—≥±åæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®-

æ√–ª°‡°≈Ⓡ®â“Õ¬ŸàÀ—«) ¢Õß ∂“∫—πæ√–ª°‡°≈â“ ∑’ËÀ≈“πÀ≈«ß

æ‘æ‘∏¿—≥±å∑âÕß∂‘Ëπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (4 ‡¢µ) ®—¥· ¥ß«‘∂’™’«‘µ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õß™ÿ¡™π„π‡¢µ∫“ߢÿπ‡∑’¬π

‡¢µ —¡æ—π∏«ß»å ‡¢µ∫“ß√—° ‡¢µ∫“ß°Õ°πâÕ¬

‚§√ß°“√ÀÕª√–«—µ‘ ∂“∫—π ¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿ߇∑æ Õ“§“√ÀÕ ¡ÿ¥ ÿ√—µπå ‚Õ ∂“πÿ‡§√“–Àå «‘∑¬“‡¢µ√—ß ‘µ

¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿ߇∑æ

π‘∑√√»°“√‰øøÑ“·≈–æ≈—ßß“π‰∑¬ ¢ÕßÕߧ尓√æ‘æ‘∏¿—≥±å«‘∑¬“»“ µ√å·Ààß™“µ‘

‚§√ß°“√æ—≤π“Õÿ∑¬“πª√–«—µ‘»“ µ√å·≈–®—¥∑”æ‘æ‘∏¿—≥±å‡æ◊ËÕ√–≈÷°∂÷ß«’√°√√¡ 8 ∏—𫓧¡ 2484

Õÿ∑¬“πª√–«—µ‘»“ µ√å °Õß∫‘π 53 °Õßæ≈∫‘π∑’Ë 4 Õà“«¡–π“« ®—ßÀ«—¥ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ¢Õß°Õß∑—æÕ“°“»

æ‘æ‘∏¿—≥±å√“¡§”·Àß ( ÿ‚¢∑—¬) Õÿ∑¬“πª√–«—µ‘»“ µ√凡◊Õ߇°à“ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ ¢Õß°√¡»‘≈ª“°√

æ‘æ‘∏¿—≥±åæÿ∑∏»“ π“ æÿ∑∏¡≥±≈ ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ¢Õß ”π—°æÿ∑∏»“ π“·Ààß™“µ‘ æÿ∑∏¡≥±≈

ß“π®—¥∑”æ‘æ‘∏¿—≥±åæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª°‡°≈Ⓡ®â“Õ¬ŸàÀ—« ‡æ◊ËÕ®—¥· ¥ßæ√–√“™ª√–«—µ‘·≈–æ√–√“™°√≥’¬°‘®

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª°‡°≈â“œ ¢Õß ∂“∫—πæ√–ª°‡°≈â“ ∑’ËÀ≈“πÀ≈«ß

ß“πÕÕ°·∫∫·≈–®—¥∑”«— ¥ÿ®—¥· ¥ß»Ÿπ¬å®—¥· ¥ßπ‘∑√√»°“√‡æ◊ËÕ°“√∑àÕ߇∑’ˬ« æ‘æ‘∏¿—≥±åΩîòπ (ÀÕæ‘æ‘∏π‘∑—»πå)

√–¬–∑’Ë 2 ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ¢Õß°“√∑àÕ߇∑’ˬ«·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬

ß“πÕÕ°·∫∫·≈–°àÕ √â“ßπ‘∑√√»°“√¿“¬„πÀÕæ√–√“™ª√–«—µ‘ ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’

¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘·¡àøÑ“À≈«ß·≈–°“√∑àÕ߇∑’ˬ«·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬

ª√—∫ª√ÿßæ‘æ‘∏¿—≥±å°“√¥πµ√’∑Ÿ≈°√–À¡àÕ¡∫√‘æ—µ√œ «—ß «πº—°°“¥ ¡Ÿ≈π‘∏‘®ÿ¡¿Æ-æ—π∏ÿå∑‘æ¬å

‚§√ß°“√Õÿ∑¬“π “¡°ä° ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’

π‘∑√√»°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‡√◊ËÕß ¥“√“»“ µ√å°—∫¡πÿ…¬å »Ÿπ¬å«‘∑¬“»“ µ√å‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“-‡Õ°¡—¬ °√¡°“√»÷°…“

πÕ°‚√߇√ ’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß‚∂ßπ‘∑√√»°“√¢Õßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ Õ“§“√µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬

ß“πÕÕ°·∫∫·≈–°àÕ √â“ß æ‘æ‘∏¿—≥±å«“ß·ºπ§√Õ∫§√—« °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

π‘∑√√»°“√¿“¬„πæ‘æ‘∏¿—≥±å‡¥Á°°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ®µÿ®—°√ „π à«π¢Õß¿“§«‘∑¬“»“ µ√å ¿“§∏√√¡™“µ‘

·≈–¿“§‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘

»Ÿπ¬åπ‘∑√√»°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ 浑¥ ”π—°ß“πªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ 浑¥

π‘∑√√»°“√°÷Ëß∂“«√

‚§√ß°“√ÕÕ°·∫∫·≈–µ°·µàßÀÕÀ—µ∂°√√¡Õ“‡´’¬π ¢Õß»Ÿπ¬å à߇ √‘¡»‘≈ª“™’æ√–À«à“ߪ√–‡∑» ∫“߉∑√

ß“π®—¥∑”π‘∑√√»°“√¿“¬„π»Ÿπ¬å∫√‘°“√π—°∑àÕ߇∑’ ˬ« Õÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘‡¢“„À≠à ∫√‘‡«≥πÈ”µ° “√‘°“

·≈–πÈ”µ°π“ß√Õß ¢Õß°√¡Õÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘ —µ«åªÉ“·≈–æ—π∏ÿåæ◊™

ß“πÀâÕßπ‘∑√√»°“√ √—™°“≈∑’Ë 9 ·≈–√–∫∫ Magic Vision æ√âÕ¡∫Õ√å¥π‘∑√√»°“√ ∫√‘‡«≥‚√߇√’¬π

‡µ√’¬¡∑À“√ ®—ßÀ«—¥π§√𓬰

ß“πÕÕ°·∫∫ÀÕ»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡¿“§µ–«—πÕÕ° ¡À“«‘∑¬“≈—¬∫Ÿ√æ“ ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∫Ÿ√æ“

π‘∑√√»°“√°÷Ëß∂“«√ ‡√◊ËÕß ¿—¬∏√√¡™“µ‘ »Ÿπ¬å«‘∑¬“»“ µ√å‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“-‡Õ°¡—¬ °√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√߇√’¬π

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

π‘∑√√»°“√°÷Ëß∂“«√ ‡√◊ËÕß °“≈‡«≈“ »Ÿπ¬å«‘∑¬“»“ µ√å‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“-‡Õ°¡—¬ °√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√߇√’¬π

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

π‘∑√√»°“√°÷Ëß∂“«√ ‡√◊ËÕß ¡πÿ…¬å°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–‡√◊ËÕß ¥«ß¥“«°—∫™’«‘µ »Ÿπ¬å«‘∑¬“»“ µ√å‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“-

‡Õ°¡—¬ °√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√߇√’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

æ‘æ‘∏¿—≥±åÕÿ∑¬“π„µâ∑–‡≈ ®ÿÓ¿√≥å 36 ®—ßÀ«—¥æ—ßß“, π‘∑√√»°“√°÷Ëßæ‘æ‘∏¿—≥±å §«“¡ —¡æ—π∏å‰∑¬-®’π

¿“¬„µâæ√–∫√¡‚æ∏‘ ¡¿“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬À—«‡©’¬«‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘, π‘∑√√»°“√°÷Ëß∂“«√ ‡√◊ËÕß «‘∂’ Ÿà∏√√¡™“µ‘

Õߧ尓√æ‘æ‘∏¿—≥±å«‘∑¬“»“ µ√å·Ààß™“µ‘ °√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

π‘∑√√»°“√°÷Ëß∂“«√ ‡√◊ËÕß ¥“√“»“ µ√å·≈–Õ«°“» Õÿ∑¬“π«‘∑¬“»“ µ√å ≥ À«â“°Õ ®—ßÀ«—¥ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

°√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√߇√’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

π‘∑√√»°“√√”≈÷° ¡‡¥Á®¬à“ Õ“§“√¡À‘»√ ‰∑¬æ“≥‘™¬åª“√å§æ≈“´à“

æ√–∫‘¥“·Ààß«‘∑¬“»“ µ√å‰∑¬ Õÿ∑¬“π«‘∑¬“»“ µ√å ≥ À«â“°Õ ®—ßÀ«—¥ª√–®«∫§’√’¢—π∏å °√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√߇√’¬π

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿßπ‘∑√√»°“√ ÀâÕß ¡ÿ¥·≈–Õ“§“√ ‚¡ √ à«πß“π‡∑§π‘§®—¥· ¥ßß“π‰øøÑ“ ß“π√–∫∫§«∫§ÿ¡

ß“π°√“øî° ·≈–ß“π magic vision ∫√‘‡«≥‚√߇√’¬π‡µ√’¬¡∑À“√ ®—ßÀ«—¥π§√𓬰 ¢Õß‚√߇√’¬π‡µ√’¬¡∑À“√

π‘∑√√»°“√ª√–«—µ‘§«“¡‡ªìπ¡“æ√–¡À“∏“µÿ‡®¥’¬å ¥Õ¬Õ‘π∑ππ∑å ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à ¢Õß°Õß∑—æÕ“°“»

æ‘æ‘∏¿—≥±å»Ÿπ¬å∂à“πÀ‘π≈‘°‰πµå»÷°…“ (‡À¡◊Õß·¡à‡¡“–) ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª°‡°≈â“-

‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ≥ ‡À¡◊Õß·¡à‡¡“– ®—ßÀ«—¥≈”ª“ß

Page 11: PICO: Annual Report 2005

Public Company Limited(Thailand) 16 17Public Company Limited

(Thailand)

𓬇™’¬ ´Õß ‡Œßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

§≥–°√√¡°“√

≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2548

Õ“¬ ÿ 53 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π 2546-ªí®®ÿ∫—π ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2546-ªí®®ÿ∫—π √Õߪ√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2544-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√∫√‘…—∑ ªî‚° ø“√åÕ’ ‚Œ≈¥‘Èß ®”°—¥

𓬫‘√‘¬– º≈‚¿§°√√¡°“√ Õ“¬ ÿ 52 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π2 °.¬ 2548-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√·≈–∑’˪√÷°…“ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2546-1 °.¬. 2548 °√√¡°“√µ√«® Õ∫·≈–°√√¡°“√Õ‘ √– ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

π“ß “«π‘∏‘¥“ ∏√√¡ ÿπ∑√“°√√¡°“√Õ“¬ÿ 44 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π2546-ªí®®ÿ∫—π ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ “¬°“√‡ß‘π∫—≠™’ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2534-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

π“ß»»‘∏√ æß»∏√°√√¡°“√Õ‘ √– Õ“¬ÿ 48 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π 17 æ.¬. 2548-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√µ√«® Õ∫·≈–°√√¡°“√Õ‘ √– ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)19 ∏.§. 2548-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ∏𓧓√·≈π¥å·Õπ¥å‡Œâ“ å ‡æ◊ËÕ√“¬¬àÕ¬ ®”°—¥ (¡À“™π)1 °.§. 2548-18 ∏.§. 2548 √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ∫√‘…—∑‡ß‘π∑ÿπ∫ÿ§§≈—¿¬å ®”°—¥ (¡À“™π)2547-2548 °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√·≈–°√√¡°“√ ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å¬Ÿ‰π‡µÁ¥ ®”°—¥ (¡À“™π)2543-2546 Senior Director, Corporate Finance ∫√‘…—∑ ¬Ÿ‰π‡µÁ¥ ·ÕÁ¥‰«‡´Õ√’Ë ‡´Õ√å«‘ ®”°—¥

π“¬æ‘‡ ∞ ®÷ß·¬â¡ªîòπ√Õߪ√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑Õ“¬ÿ 51 ªï ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π2546-ªí®®ÿ∫—π √Õߪ√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2546-ªí®®ÿ∫—π ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2535-2546 °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2544-2546 𓬰 ¡“§¡ ¡“§¡°“√· ¥ß ‘π§â“ (‰∑¬)

𓬻’≈™—¬ ‡°’¬√µ‘¿“æ—π∏å°√√¡°“√ Õ“¬ ÿ 49 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π2546-ªí®®ÿ∫—π ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ “¬ªØ‘∫—µ‘°“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2535-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

𓬙Õß ·¡ß ¬Õß°√√¡°“√ Õ“¬ ÿ 49 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π2546-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2543-ªí®®ÿ∫—π Vice-President Finance, South Asia Pico Art International Pte., Ltd.2538-2543 Group Financial Officer United Motor Works International Pte., Ltd.

𓬇 √‘≠ «‘‡∑»æß…å°√√¡°“√Õ‘ √–Õ“¬ ÿ 52 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π 2546-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√µ√«® Õ∫·≈–°√√¡°“√Õ‘ √– ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2535-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ª“≈塇¡Õ√å ·Õπ¥å ‡∑Õ√å‡πÕ√å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥

¥√.‰™¬¬» ∫ÿ≠≠“°‘®°√√¡°“√Õ‘ √–Õ“¬ÿ 51 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π2546-ªí®®ÿ∫—π ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫·≈–°√√¡°“√Õ‘ √– ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2540-ªí®®ÿ∫—π √Õߪ√–∏“π ∂“∫—π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰∑¬

OUR TE

AM

Page 12: PICO: Annual Report 2005

Public Company Limited(Thailand) 18 19Public Company Limited

(Thailand)

1

3

2

4

¥√.‰™¬¬» ∫ÿ≠≠“°‘®ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2548 ≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2548∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

§≥–ºŸâ∫√‘À“√

Õ“¬ ÿ 51 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π2546-ªí®®ÿ∫—π ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫·≈–°√√¡°“√Õ‘ √– ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2540-ªí®®ÿ∫—π √Õߪ√–∏“π ∂“∫—π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰∑¬

π“ß “«π‘∏‘¥“ ∏√√¡ ÿπ∑√“ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ “¬°“√‡ß‘π∫—≠™’Õ“¬ ÿ 44 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π2546-ªí®®ÿ∫—π ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ “¬°“√‡ß‘π∫—≠™’ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2534-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

π“ß»»‘∏√ æß»∏√°√√¡°“√µ√«® Õ∫

𓬻’≈™—¬ ‡°’¬√µ‘¿“æ—π∏åª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ “¬ªÆ‘∫—µ‘°“√Õ“¬ ÿ 49 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π2546-ªí®®ÿ∫—π ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ “¬ªØ‘∫—µ‘°“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2535-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

𓬇 √‘≠ «‘‡∑»æß…å°√√¡°“√µ√«® Õ∫Õ“¬ ÿ 52 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π2546-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√µ√«® Õ∫·≈–°√√¡°“√Õ‘ √– ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2535-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ª“≈塇¡Õ√å ·Õπ¥å ‡∑Õ√å‡πÕ√å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥

π“¬æ‘‡ ∞ ®÷ß·¬â¡ªîòπª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√Õ“¬ÿ 51 ªï ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π2546-ªí®®ÿ∫—π √Õߪ√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2546-ªí®®ÿ∫—π ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2535-2546 °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2544-2546 𓬰 ¡“§¡ ¡“§¡°“√· ¥ß ‘π§â“ (‰∑¬)

𓬇™’¬ ´Õß ‡Œß√Õߪ√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√Õ“¬ ÿ 53 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π2546-ªí®®ÿ∫—π ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2546-ªí®®ÿ∫—π √Õߪ√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2544-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° ø“√åÕ’ ‚Œ≈¥‘Èß ®”°—¥

Õ“¬ÿ 48 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π 17 æ.¬. 2548-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√µ√«® Õ∫·≈–°√√¡°“√Õ‘ √– ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)19 ∏.§. 2548-ªí®®ÿ∫—π °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ∏𓧓√·≈π¥å·Õπ¥å‡Œâ“ å ‡æ◊ËÕ√“¬¬àÕ¬ ®”°—¥ (¡À“™π)1 °.§. 2548-18 ∏.§. 2548 √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ∫√‘…—∑‡ß‘π∑ÿπ∫ÿ§§≈—¿¬å ®”°—¥ (¡À“™π)2547-2548 °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√·≈–°√√¡°“√ ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬å¬Ÿ‰π‡µÁ¥ ®”°—¥ (¡À“™π)2543-2546 Senior Director, Corporate Finance ∫√‘…—∑ ¬Ÿ‰π‡µÁ¥ ·ÕÁ¥‰«‡´Õ√’Ë ‡´Õ√å«‘ ®”°—¥

Page 13: PICO: Annual Report 2005

5

7

6

8

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

§≥–ºŸâ∫√‘À“√

≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2548

9

Public Company Limited(Thailand) 20 21Public Company Limited

(Thailand)

𓬂™§™—¬ «—™√π‘√—π¥√å°ÿ≈Senior Executive Vice President Event Marketing & Special ProjectÕ“¬ ÿ 45 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π2544-ªí®®ÿ∫—π Senior Executive Vice President ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2538-2543 ºŸâ®—¥°“√∑—Ë«‰ª ΩÉ“¬ß“π· ¥ß ‘π§â“·≈–π‘∑√√»°“√ ∫√‘…—∑ ªî‚° Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ‡ÕÁπ‡µÕ√å‰æ√ å (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥

π“ß “«Õ¡√“ ∫—≥±‘µ∂°≈Accounting ManagerÕ“¬ÿ 45 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π 2547-ªí®®ÿ∫—π Accounting Manager ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2539-2547 ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬°“√‡ß‘π·≈–∫—≠™’ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

π“¬æ√™—¬ µ—Èß ÿ≥“«√√≥Assistant Vice President Strategic MarketingÕ“¬ ÿ 38 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π 2548-ªí®®ÿ∫—π Assistant Vice President ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2546-2547 ºŸâ®—¥°“√‚§√ß°“√ The Shell Company of Thailand Limited & Mekong Cluster2542-2546 ºŸâ®—¥°“√·ºπ° π—∫ πÿπß“π«‘»«°√√¡ The Shell Company of Thailand Limited & Mekong Cluster

π“ß “« ÿ¿“¿√≥å «à“ß®‘µµåExecutive Vice President Event Marketing IÕ“¬ÿ 37 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π2548-ªí®®ÿ∫—π Executive Vice President ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)2546-ªí®®ÿ∫—π ºŸâ®—¥°“√∑—Ë«‰ª ΩÉ“¬°‘®°√√¡°“√µ≈“¥ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π) 2543-2545 ºŸâ™à«¬ºŸâ®—¥°“√∑—Ë«‰ª ΩÉ“¬π‘∑√√»°“√„πª√–‡∑» ∫√‘…—∑ ªî‚° Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ‡ÕÁπ‡µÕ√å‰æ√ å (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥

π“ß “«π“√’√—µπå ‡®’¬¡«—≤π ÿ¢General Affairs Manager Õ“¬ÿ 49 ªïª√–«—µ‘°“√∑”ß“π 2537-ªí®®ÿ∫—π General Affairs Manager ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

Page 14: PICO: Annual Report 2005

22

‚§√ß √â“ßÕߧå°√·≈–°“√®—¥°“√1.

‚§√

ß √â“

ßÕߧ

å°√≥ 3

1 µÿ≈

“§¡

2548

Page 15: PICO: Annual Report 2005

23

‚§√ß √â“ß°√√¡°“√∫√‘…—∑‚§√ß √â“ß°√√¡°“√∫√‘…—∑ ª√–°Õ∫¥â«¬ §≥–°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ 3 ™ÿ¥

1) §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2548 ∫√‘…—∑¡’°√√¡°“√®”π«π 9 ∑à“π ª√–°Õ∫¥â«¬

1. 𓬇™’¬ ´Õß ‡Œß ª√–∏“π°√√¡°“√

2. π“¬æ‘‡ ∞ ®÷ß·¬â¡ªîòπ √Õߪ√–∏“π°√√¡°“√

3. 𓬻’≈™—¬ ‡°’¬√µ‘¿“æ—π∏å °√√¡°“√

4. π“ß “«π‘∏‘¥“ ∏√√¡ ÿπ∑√“ °√√¡°“√

5. 𓬙Õß ·¡ß ¬Õß °√√¡°“√

6. 𓬫‘√‘¬– º≈‚¿§ °√√¡°“√

7. ¥√.‰™¬¬» ∫ÿ≠≠“°‘® °√√¡°“√Õ‘ √–·≈–ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

8. 𓬇 √‘≠ «‘‡∑»æß…å °√√¡°“√Õ‘ √–·≈–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

9. π“ß»»‘∏√ æß»∏√ °√√¡°“√Õ‘ √–·≈–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

À¡“¬‡Àµÿ °√√¡°“√≈”¥—∫∑’Ë 9 ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—È߇¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 惻®‘°“¬π 2548

°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡·∑π∫√‘…—∑°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡ºŸ°æ—π∫√‘…—∑§◊Õ π“¬æ‘‡ ∞ ®÷ß·¬â¡ªîòπ ≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√à«¡°—∫ 𓬇™’¬ ´Õß ‡Œß À√◊Õ

𓬻’≈™—¬ ‡°’¬√µ‘¿“æ—π∏å À√◊Õ π“ß “«π‘∏‘¥“ ∏√√¡ ÿπ∑√“ À√◊Õ π“¬™Õß ·¡ß ¬Õß √«¡‡ªìπ Õߧπ·≈–ª√–∑—∫µ√“

”§—≠¢Õß∫√‘…—∑

¢Õ∫‡¢µÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑1.1 °“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õߧ≥–°√√¡°“√

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥âªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‚¥¬„™â§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–ª√– ∫°“√≥å„À⇪ìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®

¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’˵“¡«—µ∂ÿª√– ß§å ¢âÕ∫—ߧ—∫ ·≈–¡µ‘∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑¥â«¬§«“¡√–¡—¥√–«—ß·≈–„™â«‘®“√≥≠“≥

‡æ◊ËÕ√—°…“º≈ª√–‚¬™πå·≈–√—∫º‘¥™Õ∫µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

1.2 °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ ∑‘»∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–π‚¬∫“¬¢Õß∫√‘…—∑

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¡’Àπâ“∑’Ë∑∫∑«π·≈–°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–∑‘»∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑Õ¬à“߇À¡“– ¡ ¬°‡«âπ

π‚¬∫“¬À√◊Õ°“√¥”‡π‘πß“π∑’˵âÕ߉¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈–Õπÿ¡—µ‘®“°∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

1.3 ·µàßµ—Èß·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑Õ“®·µàßµ—Èß°√√¡°“√®”π«πÀπ÷Ëßµ“¡∑’ˇÀÁπ ¡§«√„À⇪ìπ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ‡æ◊Ëժؑ∫—µ‘ß“πµ“¡∑’Ë

‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ∑—Èßπ’È „π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ §√—Èß∑’Ë 1/2546 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ‘ßÀ“§¡ 2546

§≥–°√√¡°“√‰¥â¡’¡µ‘·µàßµ—Èߧ≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ·≈–°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘À“√‰«â‚¥¬

™—¥‡®π ·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫¥Ÿ·≈„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¥”‡π‘πµ“¡π‚¬∫“¬∑’ˉ¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘‰ª„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

Page 16: PICO: Annual Report 2005

24

1.4 ·µàßµ—Èß·≈–¡Õ∫Õ”π“®„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑Õ“®·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥„À⥔‡π‘π°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑ ¿“¬„µâ°“√§«∫§ÿ¡¢Õߧ≥–°√√¡°“√ À√◊Õ

Õ“®¡Õ∫Õ”π“®‡æ◊ËÕ„Àâ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«¡’Õ”π“®µ“¡∑’˧≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√·≈–¿“¬„π‡«≈“∑’˧≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

·≈–§≥–°√√¡°“√Õ“®¬°‡≈‘° ‡æ‘°∂Õ𠇪≈’ˬπ·ª≈ß À√◊Õ·°â‰¢Õ”π“®π—ÈπÊ °Á‰¥â °“√·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ¡Õ∫Õ”π“®¥—ß°≈à“«

µâÕßÕ¬Ÿà¿“¬„µâÀ≈—°‡°≥±å¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(1) °“√·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ¡Õ∫Õ”π“®„π‡√◊ËÕß„¥ ºŸâ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—ÈßÀ√◊ÕºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®®–µâÕ߉¡à‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’ à«π‰¥â‡ ’¬À√◊Õ

¡’§«“¡¢—¥·¬âß°—∫∫√‘…—∑À√◊Õ∫√‘…—∑¬àÕ¬„π‡√◊ËÕßπ—Èπ

(2) °“√·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ¡Õ∫Õ”π“®µâÕ߉¡à¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ°“√¡Õ∫Õ”π“®∑’Ë∑”„À⺟≥â√—∫°“√·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ

ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“® “¡“√∂Õπÿ¡—µ‘√“¬°“√∑’˵πÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬À√◊ÕÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß

∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå„π≈—°…≥–Õ◊Ëπ„¥°—∫∫√‘…—∑À√◊Õ∫√‘…—∑¬àÕ¬

(3) °“√·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ¡Õ∫Õ”π“® µâÕß°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µÕ”π“® Àπâ“∑’Ë ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕߺŸâ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ

ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®‰«âÕ¬à“ß™—¥‡®π·≈–µâÕ߇ªìπ‰ªµ“¡¡µ‘¢Õß∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∑’Ë¡’°√√¡°“√Õ‘ √–À√◊Õ°√√¡°“√

µ√«® Õ∫‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡·≈–°√≥’∑’Ë°√√¡°“√Õ‘ √–À√◊Õ°√√¡°“√µ√«® Õ∫§—¥§â“π°“√¡Õ∫Õ”π“®π—Èπ µâÕß∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ

¢Õß°√√¡°“√∑’˧—¥§â“π„π√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡„Àâ™—¥‡®π¥â«¬

2) §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2548 ∫√‘…—∑¡’°√√¡°“√∫√‘À“√®”π«π 4 ∑à“π ¥—ßπ’È

1. π“¬æ‘‡ ∞ ®÷ß·¬â¡ªîòπ ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√

2. 𓬇™’¬ ´Õß ‡Œß √Õߪ√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√

3. 𓬻’≈™—¬ ‡°’¬√µ‘¿“æ—π∏å ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ “¬ªØ‘∫—µ‘°“√

4. π“ß “«π‘∏‘¥“ ∏√√¡ ÿπ∑√“ ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ “¬°“√‡ß‘π∫—≠™’

¢Õ∫‡¢µÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘À“√2.1 ‡ πÕ·π–„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑æ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘„π‡√◊ËÕߥ—ßµàÕ‰ªπ’È

‡ªÑ“À¡“¬·≈–∑‘»∑“ß°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®

π‚¬∫“¬·≈–°≈¬ÿ∑∏å∑“ß∏ÿ√°‘®

·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π·≈–ß∫ª√–¡“≥ª√–®”ªï

‚§√ß √â“ßÕߧå°√ ·≈–°“√∫√‘À“√‚¥¬„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ß√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß°“√§—¥‡≈◊Õ° °“√Ωñ°Õ∫√¡ °“√«à“®â“ß ·≈–

°“√‡≈‘°®â“ßæπ—°ß“π∫√‘…—∑

2.2 §«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑„À⇪ìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬∏ÿ√°‘® ·ºπ∏ÿ√°‘® ·≈–°≈¬ÿ∑∏å∑“ß∏ÿ√°‘®∑’˧≥–°√√¡°“√

∫√‘…—∑‰¥âÕπÿ¡—µ‘·≈â«

2.3 æ‘®“√≥“°“√‡¢â“∑” —≠≠“‡°’ˬ«°—∫∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑ ·≈– —≠≠“‡°’ˬ«°—∫°“√´◊ÈÕ∑√—æ¬å ‘πÀ√◊Õ∑”„Àâ ‰¥â¡“´÷Ëß ‘∑∏‘‡æ◊ËÕπ”¡“

„™âª√–‚¬™πå„π°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑ µ≈Õ¥®π°“√°”Àπ¥¢—ÈπµÕπ·≈–«‘∏’°“√‡®√®“‡æ◊ËÕ∑” —≠≠“¥—ß°≈à“«

2.4 æ‘®“√≥“°“√‡¢â“∑” —≠≠“‡°’ˬ«°—∫°“√‡ß‘π °“√°Ÿâ¬◊¡ °“√§È”ª√–°—π

2.5 °“√·°â‰¢ —≠≠“·≈–°“√‡≈‘° —≠≠“ ÷Ëß¡’ “√– ”§—≠µ“¡∑’˧≥–°√√¡°“√∫√‘À“√æ‘®“√≥“‡ÀÁπ ¡§«√

2.6 æ‘®“√≥“º≈°”‰√·≈–¢“¥∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–°“√‡ πÕ®à“¬‡ß‘πªíπº≈√–À«à“ß°“≈ À√◊Շߑπªíπº≈ª√–®”ªï ‡æ◊ËÕ‡ πÕµàÕ

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

2.7 ¥”‡π‘π°“√„¥Ê ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ À√◊Õµ“¡∑’ˉ¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

„π·µà≈–§√“«‰ª

Page 17: PICO: Annual Report 2005

25

∑—Èßπ’È Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ µâÕßÕ¬Ÿà¿“¬„µâÀ≈—°‡°≥±å

¢Õß°ÆÀ¡“¬·≈–°Æ√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ߧ—∫¢Õß∫√‘…—∑ §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√‰¡à¡’Õ”π“®Õπÿ¡—µ‘

√“¬°“√∑’Ë°√√¡°“√∫√‘À“√À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ À√◊ÕÕ“®¡’

§«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå„π≈—°…≥–Õ◊Ëπ„¥°—∫∫√‘…—∑À√◊Õ∫√‘…—∑¬àÕ¬ À“°¡’°√≥’¥—ß°≈à“«„Àâ

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√𔇠πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡æ◊ËÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑æ‘®“√≥“µàÕ‰ª

§≥–ºŸâ∫√‘À“√

ºŸâ∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ∫√‘À“√®”π«π 9 ∑à“π ¥—ßπ’È

1. π“¬æ‘‡ ∞ ®÷ß·¬â¡ªîòπ ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√

2. 𓬇™’¬ ´Õß ‡Œß √Õߪ√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√

3. 𓬻’≈™—¬ ‡°’¬√µ‘¿“æ—π∏å ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ “¬ªØ‘∫—µ‘°“√

4. π“ß “«π‘∏‘¥“ ∏√√¡ ÿπ∑√“ ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ “¬°“√‡ß‘π∫—≠™’

5. 𓬂™§™—¬ «—™√π‘√—π¥√å°ÿ≈ Senior Executive Vice President/

Event Marketing & Special Project

6. π“ß “« ÿ¿“¿√≥å «à“ß®‘µµå Executive Vice President/

Event Marketing I

7. π“¬æ√™—¬ µ—Èß ÿ≥“«√√≥ Assistant Vice President/

Strategic Marketing

8. π“ß “«π“√’√—µπå ‡®’¬¡«—≤π ÿ¢ General Affairs Manager

9. π“ß “«Õ¡√“ ∫—≥±‘µ∂°≈ Accounting Manager

3) §≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫„πªï 2548 ∫√‘…—∑¡’°√√¡°“√µ√«® Õ∫®”π«π 5 ∑à“π ¥—ßπ’È

1. ¥√.‰™¬¬» ∫ÿ≠≠“°‘® ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

2. 𓬇 √‘≠ «‘‡∑»æß…å °√√¡°“√µ√«® Õ∫

3. π“ß»»‘∏√ æß»∏√ °√√¡°“√µ√«® Õ∫ (‰¥â√—∫°“√·µàßµ—È߇¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 惻®‘°“¬π 2548)

4. 𓬫‘√‘¬– º≈‚¿§ °√√¡°“√µ√«® Õ∫ (≈“ÕÕ°®“°°√√¡°“√µ√«® Õ∫¡’º≈µ—Èß·µà«—π∑’Ë 2 °—𬓬π

2548 ·≈–¬—ߧ߇ªìπ°√√¡°“√∫√‘…—∑)

5. ¥√.∏’√¬ÿ «—≤π“»ÿ¿‚™§ °√√¡°“√µ√«® Õ∫ (‰¥â√—∫°“√·µàßµ—È߇¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2 °—𬓬π 2548 ·≈–≈“ÕÕ°

‚¥¬¡’º≈µ—Èß·µà«—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2548)

‚¥¬¡’ π“ß “«π‘∏‘¥“ ∏√√¡ ÿπ∑√“ ‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

¢Õ∫‡¢µÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õߧ≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫3.1 Õ∫∑“π„Àâ∫√‘…—∑¡’°“√√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘πÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß·≈–‡ªî¥‡º¬‡æ’¬ßæÕ ‚¥¬°“√ª√– “πß“π°—∫ºŸâ Õ∫∫—≠™’

¿“¬πÕ° ·≈–ºŸâ∫√‘À“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫®—¥∑”√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π∑—Èß√“¬‰µ√¡“ ·≈–ª√–®”ªï

3.2 Õ∫∑“π„Àâ∫√‘…—∑¡’√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π ·≈–°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π∑’ˇÀ¡“– ¡·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘º≈

3.3 Õ∫∑“π°“√ªØ‘∫—µ‘¢Õß∫√‘…—∑„À⇪ìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß

µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ À√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑

3.4 æ‘®“√≥“ §—¥‡≈◊Õ° ‡ πÕ·µàßµ—Èß ·≈–‡ πÕ§à“µÕ∫·∑πºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑µàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫

·µàßµ—Èß®“°∑’˪√–™ÿ¡„À≠ຟâ∂◊ÕÀÿâπ

Page 18: PICO: Annual Report 2005

26

3.5 æ‘®“√≥“°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑„π°√≥’∑’ˇ°‘¥√“¬°“√∑’ˇ°’ˬ«‚¬ß°—π À√◊Õ√“¬°“√∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ß

º≈ª√–‚¬™πå„Àâ¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–§√∫∂â«π

3.6 ®—¥∑”√“¬ß“π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√¢Õߧ≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫‚¥¬‡ªî¥‡º¬‰«â„π√“¬ß“πª√–®”ªï¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–

„Àâª√–∏“π§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫≈ßπ“¡„π√“¬ß“π¥—ß°≈à“«

3.7 ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’˧≥–°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õߧ≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

2. °“√ √√À“°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√°“√§—¥‡≈◊Õ°°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√∫√‘…—∑ ‰¡à‰¥âºà“π¢—ÈπµÕπ¢Õߧ≥–°√√¡°“√ √√À“ °“√ √√À“°√√¡°“√®–°√–∑”‚¥¬

§≥–°√√¡°“√ ÷Ë߇ªìπºŸâæ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°µ“¡‡°≥±å§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ 68 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥

æ.». 2535 ·≈–µ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß √«¡∑—Èßæ‘®“√≥“∂÷ߪ√– ∫°“√≥å

§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ·≈â«®÷ßπ”√“¬™◊ËÕ‡ πÕ∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·µàßµ—Èß ”À√—∫µ”·Àπàß°√√¡°“√ ”À√—∫

µ”·ÀπàߺŸâ∫√‘À“√ §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑®–‡ªìπºŸâ§—¥‡≈◊Õ°µ“¡‡°≥±å¢â“ßµâπ‡™àπ°—π

3. §à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√∫√‘…—∑(1) §à“µÕ∫·∑π∑’ˇªìπµ—«‡ß‘π

°√√¡°“√

§à“µÕ∫·∑π∑’ˇªìπµ—«‡ß‘π¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ „πªï 2548 „π√Ÿª¢Õ߇∫’Ȭª√–™ÿ¡ ∫”‡ÀπÁ®°√√¡°“√ ·≈–‚∫π— 摇»…

®”π«π 10 §π √«¡∑—Èß ‘Èπ 3,988,871 ∫“∑ √“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È

™◊ËÕ-π“¡ °ÿ≈ µ”·Àπàß §à“µÕ∫·∑π√«¡

(∫“∑/ªï)

1. 𓬇™’¬ ´Õß ‡Œß ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑/√Õߪ√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ 135,000

2. π“¬æ‘‡ ∞ ®÷ß·¬â¡ªîòπ √Õߪ√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑/ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ 135,000

3. 𓬻’≈™—¬ ‡°’¬√µ‘¿“æ—π∏å ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ “¬ªØ‘∫—µ‘°“√/°√√¡°“√ 135,000

4. π“ß “«π‘∏‘¥“ ∏√√¡ ÿπ∑√“ ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ “¬°“√‡ß‘π∫—≠™’/°√√¡°“√ 135,000

5. 𓬙Õß ·¡ß ¬Õß °√√¡°“√ 135,000

6. π“ß “«æ—« ¡ÿଠŒ—« °√√¡°“√ 93,871

7. 𓬫‘√‘¬– º≈‚¿§ °√√¡°“√ 910,000

8. ¥√.‰™¬¬» ∫ÿ≠≠“°‘® °√√¡°“√Õ‘ √–/ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ 1,070,000

9. 𓬇 √‘≠ «‘‡∑»æß…å °√√¡°“√Õ‘ √–/°√√¡°“√µ√«® Õ∫ 1,015,000

10. π“ß»»‘∏√ æß»∏√ °√√¡°“√Õ‘ √–/°√√¡°“√µ√«® Õ∫ 225,000

√«¡ 3,988,871

À¡“¬‡Àµÿ 1. ¥√.∏’√¬ÿ «—≤π“»ÿ¿‚™§ ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—È߇ªìπ°√√¡°“√ ·∑ππ“ß “«æ—« ¡ÿଠŒ—«∑’Ë≈“ÕÕ° ·≈–‡ªìπ°√√¡°“√

µ√«® Õ∫·≈–°√√¡°“√Õ‘ √– ·∑π𓬫‘√‘¬– º≈‚¿§ ∑’Ë≈“ÕÕ°®“°°“√‡ªìπ°√√¡°“√µ√«® Õ∫·≈–

°√√¡°“√Õ‘ √–·≈–¬—ߧ߇ªìπ°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑ ‚¥¬¡’º≈∫—ߧ—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë 2 °—𬓬π 2548

¥√.∏’√¬ÿ «—≤π“»ÿ¿‚™§ ‰¥â≈“ÕÕ°®“°°“√‡ªìπ°√√¡°“√∫√‘…—∑ ‚¥¬¡’º≈µ—Èß·µà«—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2548

2. π“ß»»‘∏√ æß»∏√ ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—È߇ªìπ°√√¡°“√ °√√¡°“√µ√«® Õ∫ ·≈–°√√¡°“√Õ‘ √–·∑π

¥√.∏’√¬ÿ «—≤π“»ÿ¿‚™§ µ—Èß·µà«—π∑’Ë 17 惻®‘°“¬π 2548

Page 19: PICO: Annual Report 2005

27

ºŸâ∫√‘À“√

„πªï 2547 ∫√‘…—∑®à“¬§à“µÕ∫·∑π∑’ˇªìπµ—«‡ß‘π´÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–‚∫π— ·°àºŸâ∫√‘À“√®”π«π 12 §π‡ªìπ®”π«π‡ß‘π

∑—Èß ‘Èπ 26,659,488 ∫“∑ ·≈–„πªï 2548 ºŸâ∫√‘À“√®”π«π 9 §π·≈–∑’˪√÷°…“¢Õß∫√‘…—∑ 1 §π ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π∑—Èß ‘Èπ

27,229,091 ∫“∑

(2) §à“µÕ∫·∑πÕ◊Ëπ Ê

-‰¡à¡’-

4. °“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕæ÷ߪؑ∫—µ‘∑’Ë¥’ ”À√—∫°√√¡°“√∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π ‡°’ˬ«°—∫Àπâ“∑’˧«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ °≈à“«§◊Õ À≈—ß®“°∑’Ë∫√‘…—∑‰¥â·ª√ ¿“懪ìπ∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑·≈–

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ‰¥â√à«¡°”Àπ¥·π«∑“ß°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑ µ≈Õ¥®π°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µÕ”π“®¢Õß

§≥–°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√„Àâ™—¥‡®π Õ“∑‘ °“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„À⇪ìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ «—µ∂ÿª√– ß§å ·≈–¢âÕ∫—ߧ—∫¢Õß∫√‘…—∑

µ≈Õ¥®π¡µ‘∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¥â«¬§«“¡´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ ·≈–√–¡—¥√–«—ß√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß∫√‘…—∑ √«¡∑—Èß°”Àπ¥π‚¬∫“¬

·≈–∑‘»∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–°”°—∫§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈„ÀâΩÉ“¬®—¥°“√¥”‡π‘π°“√„À⇪ìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬∑’Ë°”À𥉫â

„π à«π¢Õߧ«“¡§◊∫Àπâ“„π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ 15 ¢âÕ µ“¡∑’˵≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬°”Àπ¥π—Èπ ∫√‘…—∑¢Õ√“¬ß“π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

1) π‚¬∫“¬‡°’ˬ«°—∫°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√

∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–„Àâ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑¡’°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·≈– √â“ߧ«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„Àⷰຟâ≈ß∑ÿπ

·≈–ºŸâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß∑ÿ°ΩÉ“¬ ∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√‚¥¬„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑∫√‘À“√ß“π¥â«¬§«“¡√–¡—¥√–«—ß

√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’˥⫬§«“¡ “¡“√∂ ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ∑’ˇ撬ßæÕ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–

∫√‘À“√ß“πÕ¬à“ß‚ª√àß„ “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“߇撬ßæÕ·°àºŸâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß∑ÿ°ΩÉ“¬ ·≈–¥Ÿ·≈¡‘„À⇰‘¥ªí≠À“

§«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå πÕ°®“°π—Èπ¡’π‚¬∫“¬„Àâ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ·≈–ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬Õ¬à“߇∑à“‡∑’¬¡°—π

·≈–‡ªìπ∏√√¡µàÕ∑ÿ°ΩÉ“¬

2) ‘∑∏‘¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ

∫√‘…—∑„À⧫“¡ ”§—≠‡°’ˬ«°—∫ ‘∑∏‘¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπÕ¬à“߇∑à“‡∑’¬¡°—π ·≈–∫√‘…—∑‰¥â®—¥ àßÀπ—ß ◊Õ𗥪√–™ÿ¡æ√âÕ¡∑—ÈߢâÕ¡Ÿ≈

ª√–°Õ∫°“√ª√–™ÿ¡«“√–µà“ß Ê „À⺟â∂◊ÕÀÿâπ‰¥â∑√“∫≈à«ßÀπâ“°àÕπ«—π𗥪√–™ÿ¡ 7 «—π ·≈–¡’°“√∫—π∑÷°°“√ª√–™ÿ¡∂Ÿ°µâÕß

§√∫∂â«π‡æ◊ËÕ„À⺟â∂◊ÕÀÿâπ “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â πÕ°®“°π—Èπ∫√‘…—∑¬—߇ªî¥‚Õ°“ „À⺟â∂◊ÕÀÿâπ‰¥â¡’ ‘∑∏‘Õ¬à“߇∑à“‡∑’¬¡°—π„π

°“√µ√«® Õ∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑ Õ∫∂“¡·≈–· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–µà“ß Ê √–À«à“ß°“√ª√–™ÿ¡„π·µà≈–§√—Èß

3) ‘∑∏‘¢ÕߺŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬

∫√‘…—∑‰¥â„À⧫“¡ ”§—≠µàÕ ‘∑∏‘ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßµàÕ‰ªπ’È

- æπ—°ß“π ∫√‘…—∑‰¥âªØ‘∫—µ‘°—∫æπ—°ß“πÕ¬à“߇∑à“‡∑’¬¡ ‡ªìπ∏√√¡ ·≈–„Àâº≈µÕ∫·∑π∑’ˇÀ¡“– ¡

- §Ÿà§â“ ∫√‘…—∑¡’°“√´◊ÈÕ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√®“°§Ÿà§â“‚¥¬‡ªìπ‰ªµ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢∑“ß°“√§â“√«¡∂÷ß°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡

—≠≠“µàÕ§Ÿà§â“

- ≈Ÿ°§â“ ∫√‘…—∑‡Õ“„®„ à·≈–√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ≈Ÿ°§â“ „Àâ∫√‘°“√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“π √—°…“§«“¡≈—∫¢Õß≈Ÿ°§â“

·≈–¡’Àπ૬ߓπÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë√—∫¢âÕ√âÕ߇√’¬π¢Õß≈Ÿ°§â“‡æ◊ËÕ√’∫¥”‡π‘πß“π„Àâ·°à≈Ÿ°§â“‚¥¬‡√Á«∑’Ë ÿ¥

Page 20: PICO: Annual Report 2005

28

- §Ÿà·¢àß ∫√‘…—∑ª√–惵‘µ“¡°√Õ∫°µ‘°“°“√·¢àߢ—π∑’Ë¥’ √—°…“∫√√∑—¥∞“π¢ÕߢâÕæ÷ߪؑ∫—µ‘„π°“√·¢àߢ—π

À≈’°‡≈’ˬ߫‘∏’°“√∑’ˉ¡à ÿ®√‘µ‡æ◊ËÕ∑”≈“¬§Ÿà·¢àߢ—π

- ™ÿ¡™π ∫√‘…—∑¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ™ÿ¡™π·≈– —ߧ¡ ∑—Èßπ’È∫√‘…—∑‰¥âªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß°ÆÀ¡“¬

·≈–°Æ√–‡∫’¬∫µà“ß Ê ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ‡æ◊ËÕ„Àâ ‘∑∏‘¢ÕߺŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬‡À≈à“π’ȉ¥â√—∫°“√¥Ÿ·≈Õ¬à“ߥ’

‚¥¬∫√‘…—∑ ‰¥â√à«¡°—∫∫√‘…—∑ ‡®π‡πÕ√—≈ ¡Õ‡µÕ√å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ∫√‘…—∑ ‡™ø‚√‡≈∑ ‡´≈≈å

(ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ®—¥ √â“ßÀâÕß ¡ÿ¥ ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√»÷°…“‰∑¬„Àâ·°à‚√߇√’¬πµà“ß Ê ‚¥¬ àß¡Õ∫

·≈â« 2 ·Ààߧ◊Õ ‚√߇√’¬π∫â“π√àÕߥŸà ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫Ÿ√≥å ·≈–‚√߇√’¬π∫â“π‚æ∏‘ÏπâÕ¬ ®—ßÀ«—¥µ√—ß

·≈–¡’‚§√ß°“√¡Õ∫ÀâÕß ¡ÿ¥„Àâ·°à‚√߇√’¬πÕ’° 14 ·Ààß ∑—Ë«ª√–‡∑»‰∑¬

4) °“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

„πÀπ—ß ◊Õ‡™‘≠ª√–™ÿ¡ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ®–‰¥â∑√“∫«—𠇫≈“ ∂“π∑’˪√–™ÿ¡ µ≈Õ¥®π√“¬≈–‡Õ’¬¥«“√–„π°“√ª√–™ÿ¡

„π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„π·µà≈–§√—Èß∫√‘…—∑‡ªî¥‚Õ°“ „À⺟â∂◊ÕÀÿâπ Õ∫∂“¡·≈–· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–‰¥â

πÕ°®“°π—ÈπÀ≈—ß®“°∑’Ë∫√‘…—∑‰¥â‡¢â“®¥∑–‡∫’¬π„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åå·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬·≈â« ∫√‘…—∑®–®—¥„Àâ¡’µ—«·∑π®“°

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕµÕ∫¢âÕ´—°∂“¡µà“ß Ê µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡

5) ¿“«–ºŸâπ”·≈–«‘ —¬∑—»πå

∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬„Àâ§≥–°√√¡°“√‰¥â¡’ à«π√à«¡„π°“√°”Àπ¥ (À√◊Õ„À⧫“¡‡ÀÁπ™Õ∫) «‘ —¬∑—»πå ¿“√°‘® °≈¬ÿ∑∏å

‡ªÑ“À¡“¬ ·ºπ∏ÿ√°‘® ·≈–ß∫ª√–¡“≥¢Õß∫√‘…—∑ µ≈Õ¥®π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈„ÀâΩÉ“¬∫√‘À“√¥”‡π‘π°“√„À⇪ìπ‰ªµ“¡·ºπ∏ÿ√°‘®

·≈–ß∫ª√–¡“≥∑’Ë°”À𥉫âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈ ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¡Ÿ≈§à“∑“߇»√…∞°‘® Ÿß ÿ¥„Àâ·°à°‘®°“√·≈–

§«“¡¡—Ëπ§ß Ÿß ÿ¥„Àⷰຟâ∂◊ÕÀÿâπ πÕ°®“°π’È∫√‘…—∑¬—ß¡’π‚¬∫“¬∑’Ë°”Àπ¥·≈–·¬°∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫√–À«à“ß

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑·≈–ΩÉ“¬∫√‘À“√Õ¬à“ß™—¥‡®π‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√ß“π∑ÿ°¢—ÈπµÕπ™—¥‡®π·≈–µ√«® Õ∫‰¥â

6) §«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå

∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬«à“À“°∫√‘…—∑µâÕß∑”√“¬°“√∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå À√◊Õ√“¬°“√∑’ˇ°’ˬ«‚¬ß°—πÕ◊Ëπ Ê

„πÕ𓧵 ∫√‘…—∑𔇠πÕ‡√◊ËÕߥ—ß°≈à“«µàÕ§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“„À⧫“¡‡ÀÁπ√“¬°“√¥—ß°≈à“«‡ªìπ√“¬°“√∑’Ë

‡ªìπ‰ªµ“¡≈—°…≥–∏ÿ√°‘®∑—Ë«‰ª·≈–‡ªìπ‰ª„π√“§“∑’ˬÿµ‘∏√√¡ ·≈–𔇠πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“∑—Èßπ’È

∫√‘…—∑®–ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ·≈–¢âÕ∫—ߧ—∫ ª√–°“» §” —Ëß À√◊Õ°”Àπ¥¢Õß

µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬Õ¬à“߇§√àߧ√—¥ ‚¥¬ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬„π°“√∑”√“¬°“√„¥ Ê ®–‰¡à¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ßÕπÿ¡—µ‘

°“√∑”√“¬°“√π—Èπ Ê

7) ®√‘¬∏√√¡∑“ß∏ÿ√°‘®

∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬„Àâæπ—°ß“π ºŸâ∫√‘À“√ ·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑∑ÿ°∑à“πªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’˥⫬§«“¡ ◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ Õ¬à“ß¡’

®√‘¬∏√√¡ ·≈–§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘…—∑ “¡“√∂ √â“ߧ«“¡‡ªìπ∏√√¡„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®·≈– √â“ߧ«“¡¡—Ëπ§ß„π°“√¥”‡π‘π

∏ÿ√°‘®µàÕ‰ª„πÕ𓧵

8) °“√∂à«ß¥ÿ≈¢Õß°√√¡°“√∑’ˉ¡à‡ªìπºŸâ∫√‘À“√

∫√‘…—∑‰¥â·µàßµ—Èߧ≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ‚¥¬‰¡à„Àâ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡∫ÿ§§≈„¥¡’Õ”π“®„π°“√µ—¥ ‘π„®·µà‡æ’¬ß∫ÿ§§≈‡¥’¬«

À√◊Õ°≈ÿࡇ¥’¬« ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈– √â“ß°≈‰°°“√∂à«ß¥ÿ≈

- °√√¡°“√∑’ˇªìπ°√√¡°“√∫√‘À“√ 4 ∑à“π

- °√√¡°“√∑’ˉ¡à‰¥â‡ªìπ°√√¡°“√∫√‘À“√ 5 ∑à“π

- °√√¡°“√∑’ˇªìπÕ‘ √– (Independent Director) 3 ∑à“π

¥—ßπ—Èπ∫√‘…—∑¡’°√√¡°“√∑’ˇªìπÕ‘ √– 3 ∑à“𠧑¥‡ªìπ 1 „π 3 ¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑∑—Èߧ≥–Õ—π‡ªìπ‰ªµ“¡

À≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ ´÷Ëß∂◊Õ«à“¡’°“√∂à«ß¥ÿ≈Õ”π“®¢Õß°√√¡°“√Õ◊Ëπ Ê ·≈–°√√¡°“√∫√‘À“√ ‚¥¬°√√¡°“√Õ‘ √–

¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘¥—ßπ’È

Page 21: PICO: Annual Report 2005

29

1. ∂◊ÕÀÿâπ‰¡à‡°‘π 5% ¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’Ë¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß∑—ÈßÀ¡¥ „π∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ ∫√‘…—∑√à«¡ À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’

§«“¡¢—¥·¬âß (π—∫√«¡∫ÿ§§≈∑’ˇ°’ˬ«¢âÕßµ“¡¡“µ√“ 258 µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å æ.». 2535)

2. ‰¡à¡’ à«π√à«¡„π°“√∫√‘À“√ß“π √«¡∑—È߉¡à‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß æπ—°ß“π ∑’˪√÷°…“∑’ˉ¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπª√–®” À√◊Õ‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®

§«∫§ÿ¡¢Õß∫√‘…—∑ À√◊Õ∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ ∫√‘…—∑√à«¡ À√◊Õ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß ‚¥¬µâÕ߉¡à¡’º≈ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ

à«π‰¥â à«π‡ ’¬„π≈—°…≥–¥—ß°≈à“«¡“·≈⫇ªìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 ªï

3. ‰¡à¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∏ÿ√°‘® ‰¡à¡’º≈ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ à«π‰¥â‡ ’¬ ‰¡à«à“∑“ßµ√ßÀ√◊Õ∑“ßÕâÕ¡ ∑—Èß„π¥â“π°“√‡ß‘π·≈–

°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ ∫√‘…—∑√à«¡ À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß„π≈—°…≥–∑’Ë®–∑”„Àâ

¢“¥§«“¡‡ªìπÕ‘ √–

4. ‰¡à‡ªìπ≠“µ‘ π‘∑°—∫ºŸâ∫√‘À“√ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à¢Õß∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ ∫√‘…—∑√à«¡ À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’

§«“¡¢—¥·¬âß ·≈–‰¡à‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß„À⇪ìπµ—«·∑π‡æ◊ËÕ√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß°√√¡°“√ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à

9) °“√√«¡À√◊Õ·¬°µ”·Àπàß

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ‰¥â·µàßµ—Èߧ≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ‡æ◊Ëժؑ∫—µ‘ß“πµ“¡∑’ˉ¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ ‚¥¬§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫¥Ÿ·≈°“√∑”ß“π¢Õߧ≥–°√√¡°“√∫√‘À“√„À⇪ìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬∑’Ë°”À𥉫âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∑—Èßπ’È

∫√‘…—∑‰¥â·µàßµ—Èߪ√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ ‡ªìπ§π≈–∫ÿ§§≈°—∫ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥°“√∂à«ß¥ÿ≈Õ”π“®

´÷Ëß°—π·≈–°—π πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑¬—߉¥â·µàßµ—Èߧ≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ´÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬ °√√¡°“√Õ‘ √– 3 §π

‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë∂à«ß¥ÿ≈·≈–µ√«®∑“π°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß∫√‘…—∑ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®‰¥â«à“°“√«“ß·ºπ·≈–°“√µ—¥ ‘π„®∑“ß∏ÿ√°‘®

¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ·≈–‰¡à‰¥âºŸ°¢“¥‚¥¬°√√¡°“√∫√‘À“√ À√◊Õ°≈ÿà¡∫ÿ§§≈°≈ÿࡇ¥’¬«

10) §à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫∫√‘À“√

§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√ : ∫√‘…—∑‰¥â°”Àπ¥π‚¬∫“¬§à“µÕ∫·∑π¢Õß°√√¡°“√∫√‘…—∑‰«âÕ¬à“ß™—¥‡®π·≈–‚ª√àß„

‚¥¬§à“µÕ∫·∑πÕ¬Ÿà„π√–¥—∫‡¥’¬«°—∫Õÿµ “À°√√¡

§à“µÕ∫·∑π¢Õß°√√¡°“√∫√‘À“√ : §à“µÕ∫·∑π¢Õß°√√¡°“√∫√‘À“√‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°°“√ ´÷Ë߇™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫º≈°“√

¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õ߇®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫∫√‘À“√·µà≈–∑à“π ªí®®ÿ∫—π∫√‘…—∑¬—߉¡à¡’§≥–Õπÿ°√√¡°“√

°”Àπ¥§à“µÕ∫·∑π ·µà¡’°√–∫«π°“√æ‘®“√≥“§à“µÕ∫·∑π∑’ˇÀ¡“– ¡‚¥¬Õ¬Ÿà„π√–¥—∫‡¥’¬«°—∫Õÿµ “À°√√¡‡¥’¬«°—π

·≈–¡’¢π“¥„°≈⇧’¬ß°—π √«¡∑—Èߺ≈°“√ª√–°Õ∫°“√¢Õß∫√‘…—∑·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕߺŸâ∫√‘À“√·µà≈–∑à“π

¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“

Page 22: PICO: Annual Report 2005

30

11) °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√

∫√‘…—∑‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑Õ¬à“ßπâÕ¬‰µ√¡“ ≈– 1 §√—Èß ·≈–¡’°“√ª√–™ÿ¡æ‘‡»…‡æ‘Ë¡

µ“¡§«“¡®”‡ªìπ ·≈–∫√‘…—∑‰¥â®—¥„Àâ°”À𥫗πª√–™ÿ¡‰«â≈à«ßÀπâ“·≈–·®âß„Àâ°√√¡°“√∑ÿ°∑à“π∑√“∫∑ÿ°§√—Èß∑’Ë¡’°“√ª√–™ÿ¡

‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑‰¥â·®âß°”À𥫗𠇫≈“ ·≈– ∂“π∑’Ë æ√âÕ¡∑—Èß®—¥ àß√–‡∫’¬∫«“√–°“√ª√–™ÿ¡·≈–‡Õ° “√°“√ª√–™ÿ¡„Àâ·°à

°√√¡°“√∑ÿ°∑à“π‡ªìπ°“√≈à«ßÀπâ“ „π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„π·µà≈–§√—Èß °√√¡°“√ “¡“√∂‡ πÕ‡√◊ËÕ߇æ‘Ë¡‡µ‘¡

„Àâ∑’˪√–™ÿ¡æ‘®“√≥“‰¥â °√√¡°“√·µà≈–∑à“π¬—ß “¡“√∂∑’Ë®–· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπµàÕ∑’˪√–™ÿ¡‰¥âÕ¬à“߇ªî¥‡º¬ ·≈–µ√߉ª

µ√ß¡“ ‚¥¬‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑‡ªìπºŸâ®¥∫—π∑÷°°“√ª√–™ÿ¡ ·≈–®—¥∑”√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡∑’˺à“π¡“§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¡’

°“√ª√–™ÿ¡ 6 §√—Èß µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È

√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√ ®”π«π§√—Èß∑’ˇ¢â“ª√–™ÿ¡

ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ ¢Õߪï 2548 ¡’ 6 §√—Èß ®”π«π√«¡

1. 𓬇™’¬ ´Õß ‡Œß 5 5/6

2. π“¬æ‘‡ ∞ ®÷ß·¬â¡ªîòπ 6 6/6

3. 𓬻’≈™—¬ ‡°’¬√µ‘¿“æ—π∏å 6 6/6

4. π“ß “«π‘∏‘¥“ ∏√√¡ ÿπ∑√“ 6 6/6

5. 𓬙Õß ·¡ß ¬Õß 5 5/6

6. 𓬫‘√‘¬– º≈‚¿§ 6 6/6

7. ¥√.‰™¬¬» ∫ÿ≠≠“°‘® 6 6/6

8. 𓬇 √‘≠ «‘‡∑»æß…å 5 5/6

*9. π“ß»»‘∏√ æß»∏√ 1 1/6

À¡“¬‡Àµÿ *‰¥â√—∫°“√·µàßµ—È߇¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 惻®‘°“¬π 2548

12) §≥–Õπÿ°√√¡°“√

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â·µàßµ—Èߧ≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫´÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√Õ‘ √– ‡æ◊Ëՙ૬„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫®–¡’°”Àπ¥°“√ª√–™ÿ¡‡ªìπª√–®”∑ÿ° 3 ‡¥◊Õπ ·≈–√“¬ß“πµàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ∑—Èßπ’È„πªï 2548

¡’°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫∑—Èß ‘Èπ 4 §√—Èß

®”π«π§√—Èß∑’ˇ¢â“ª√–™ÿ¡

√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ®”π«π√«¡

¢Õߪï 2548 ¡’ 4 §√—Èß

1. ¥√.‰™¬¬» ∫ÿ≠≠“°‘® 4 4/4

2. 𓬇 √‘≠ «‘‡∑»æß…å 3 3/4

**3. 𓬫‘√‘¬– º≈‚¿§ 3 3/4

*** 4. π“ß»»‘∏√ æß»∏√ 1 1/4

À¡“¬‡Àµÿ **≈“ÕÕ°®“°°√√¡°“√µ√«® Õ∫·≈–°√√¡°“√Õ‘ √– ·≈–¬—߇ªìπ°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑ ‚¥¬¡’º≈µ—Èß·µà

«—π∑’Ë 2 °—𬓬π 2548

***‰¥â√—∫°“√·µàßµ—È߇¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 惻®‘°“¬π 2548

13) √–∫∫°“√§«∫§ÿ¡·≈–µ√«® Õ∫¿“¬„π

∫√‘…—∑¡’√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π∑’Ë°”À𥇪ìπ·π«∑“ߪؑ∫—µ‘ß“π„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ¬à“߇撬ßæÕ ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß æ—≤π“

„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥åÕ¬Ÿà‡ ¡Õ ΩÉ“¬∫√‘À“√‰¥â¡’°“√µ√«® Õ∫„Àâ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°”Àπ¥π—Èπ Ê ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®

«à“√–∫∫¥—ß°≈à“«π’È¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–¡’°“√ª√–‡¡‘π√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ „Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß

·≈–¢π“¥¢ÕßÕߧå°√

Page 23: PICO: Annual Report 2005

31

14) §«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ≈ß∑ÿπ

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑µ√–Àπ—°¥’«à“¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑∑—Èß∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√‡ß‘π·≈–∑’ˉ¡à„™à°“√‡ß‘π¡’º≈µàÕ°√–∫«π°“√µ—¥ ‘π„®

¢ÕߺŸâ≈ß∑ÿπ·≈–ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬¢Õß∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬„ÀâΩÉ“¬∫√‘À“√¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕß∑’ˇ°’ˬ«°—∫°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈

∑’Ë®–¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√µ—¥ ‘π„®¢ÕߺŸâ≈ß∑ÿπ∑’˧√∫∂â«π µ√ßµàÕ§«“¡‡ªìπ®√‘ß ‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–∑—πµàÕ‡«≈“ ´÷ËßΩÉ“¬

∫√‘À“√‰¥â„À⧫“¡ ”§—≠·≈–®–¬÷¥∂◊ժؑ∫—µ‘ ∫√‘…—∑¬—߉¡à¡’·ºπ∑’Ë®–®—¥µ—ÈßÀπ૬ߓπ¥â“ππ—°≈ß∑ÿπ —¡æ—π∏å„πÕπ“§µÕ—π„°≈âπ’È

·µà®–¡Õ∫À¡“¬„Àâª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ “¬°“√‡ß‘π·≈–∫—≠™’∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√µ‘¥µàÕ°—∫ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ π—°«‘‡§√“–Àå ·≈–¿“§√—∞

∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß

5. °“√¥Ÿ·≈‡√◊ËÕß°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π∫√‘…—∑°”Àπ¥π‚¬∫“¬„π°“√ªÑÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡ºŸâ∫√‘À“√¡‘„Àâπ”¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„πÕߧå°√‰ª„™â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå à«πµ—«

∑—Èßπ’È√«¡∑—ÈߧŸà ¡√ ·≈–∫ÿµ√∑’ˬ—߉¡à∫√√≈ÿ𑵑¿“«– ‚¥¬¡’π‚¬∫“¬¥—ßπ’È

1) „À⧫“¡√Ÿâ·°àºŸâ∫√‘À“√„πΩÉ“¬µà“ß Ê ‡°’ˬ«°—∫Àπâ“∑’Ë¢ÕߺŸâ∫√‘À“√∑’˵âÕß√“¬ß“π°“√∂◊ÕÀ≈—°∑√—æ¬å·≈–∫∑≈ß‚∑…

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å æ.». 2535 ·≈–µ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬

2) „Àâπ‚¬∫“¬ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß “¡“√∂‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„πµàÕæπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑µ“¡§«“¡®”‡ªìπ

‡æ◊ËÕ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡∑à“π—Èπ πÕ°®“°π—Èπ¬—ßÀâ“¡ºŸâ∫√‘À“√∑”°“√ ◊ÈÕ¢“¬Àÿâπ¢Õß∫√‘…—∑„π°√≥’∑’˺Ÿâ∫√‘À“√‰¥â√—∫∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë

àߺ≈°√–∑∫µàÕ√“§“´◊ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑

6. ∫ÿ§≈“°√1) °√≥’æ‘æ“∑

- ‰¡à¡’ -

2) ®”π«πæπ—°ß“π

≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2548 ∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’æπ—°ß“π∑—ÈßÀ¡¥ 202 §π ·∫à߉¥â¥—ßπ’È

- ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π) 94 §π

- ∫√‘…—∑ æ’‡ÕÁ°´å ´‘ ‡µÁ¡ ®”°—¥ 67 §π

- ∫√‘…—∑ Õ“√å∑§Õ¡ °√“øøî§ ®”°—¥ 33 §π

- ∫√‘…—∑ ¡—≈µ‘ ¥’‰´πå ®”°—¥ 8 §π

√«¡ 202 §π

Page 24: PICO: Annual Report 2005

32

„π à«πæπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π) ®”π«π 94 §π ·∫à߉¥â¥—ßπ’È

- ΩÉ“¬∫√‘À“√ 9 §π

- ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘°“√ 9 §π

- ΩÉ“¬°‘®°√√¡∑—Ë«‰ª 14 §π

- ΩÉ“¬°“√‡ß‘π·≈–∫—≠™’ 9 §π

- ΩÉ“¬®—¥°‘®°√√¡∑“ß°“√µ≈“¥ 43 §π

- ΩÉ“¬®—¥· ¥ßπ‘∑√√»°“√∂“«√·≈–æ‘æ‘∏¿—≥±å 10 §π

√«¡ 94 §π

3) §à“µÕ∫·∑π

§à“µÕ∫·∑π∑’ˇªìπµ—«‡ß‘π√«¡‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–‚∫π— ¢Õß∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ≥ ªï 2547 √«¡ 67.59 ≈â“π∫“∑ ·≈–‡∑à“°—∫

78.13 ≈â“π∫“∑ ≥ ªï 2548 ·≈–∫√‘…—∑®à“¬ ¡∑∫‡¢â“°Õß∑ÿπœ „Àâæπ—°ß“π„πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 3 ¢Õ߇ߑπ‡¥◊Õπª√–®”

‚¥¬æπ—°ß“π®–®à“¬ ¡∑∫„πÕ—µ√“‡¥’¬«°—π ∑—Èßπ’Èæπ—°ß“π¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡ß‘π ¡∑∫·≈–º≈ª√–‚¬™π宓°‡ß‘π ¡∑∫µ“¡Õ“¬ÿ

°“√∑”ß“π‚¥¬æπ—°ß“π∑’Ë∑”ß“πµ—Èß·µà 2 ªï¢÷Èπ‰ª 3 ªï¢÷Èπ‰ª ·≈– 5 ªï¢÷Èπ‰ª®–‰¥â√—∫º≈ª√–‚¬™π宓°‡ß‘π ¡∑∫‡∑à“°—∫

√âÕ¬≈– 30 √âÕ¬≈– 50 ·≈–√âÕ¬≈– 100 ¢Õ߇ߑπ°Õß∑ÿπ∑’ËÀ—°®“°æπ—°ß“π·µà≈–§πµ“¡≈”¥—∫

4) π‚¬∫“¬°“√æ—≤π“æπ—°ß“π

∫√‘…—∑„À⧫“¡ ”§—≠°—∫æπ—°ß“π ÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ∑√—欓°√∑’Ë¡’§à“ Ÿß ÿ¥·≈–‡ªìπ√“°∞“π∑’Ë ”§—≠µàÕ°“√æ—≤π“ ∫√‘…—∑

®÷ß¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®– √√À“ ¥Ÿ·≈·≈–√—°…“ µ≈Õ¥®πæ—≤π“æπ—°ß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß à߇ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ„Àâæπ—°ß“π¡’§«“¡‡®√‘≠

°â“«Àπâ“·≈–‰¥â„™â§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡æŸπ§ÿ≥¿“æ·≈–»—°¬¿“æ„Àâ°—∫æπ—°ß“π

µ≈Õ¥®π √â“ߢ«—≠°”≈—ß„®∑’Ë¥’‚¥¬„Àâº≈µÕ∫·∑π·≈–®—¥ «— ¥‘°“√Õ¬à“߬ÿµ‘∏√√¡ ¥—ßπ’È

1. √√À“·≈–§—¥‡≈◊Õ°æπ—°ß“π∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ·≈–§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫∫√‘…—∑

2. ∫√‘À“√§à“®â“ß º≈µÕ∫·∑π ·≈– «— ¥‘°“√„Àâ¡’§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ ®Ÿß„® ·≈–‡À¡“– ¡

3. ¡’√–∫∫°“√ π—∫ πÿ𧫓¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“¢Õßæπ—°ß“πÕ¬à“߇ªìπ∏√√¡

4. à߇ √‘¡„π¥â“π°“√æ—≤π“·≈–Ωñ°Õ∫√¡æπ—°ß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

5. ¡ÿà߇πâπ°“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ „Àâæπ—°ß“π∑ÿ°§π¡’ à«π√à«¡„π°“√∑”ß“π∑ÿ°√–¥—∫

„π¥â“π°“√æ—≤π“æπ—°ß“π ∫√‘…—∑‰¥â¥”‡π‘π°“√®—¥„Àâ¡’°“√Ωñ°Õ∫√¡„πÀ≈—° Ÿµ√µà“ßÊ ∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°Õߧå°√

‡™àπ À≈—° Ÿµ√°“√∫√‘À“√‚§√ß°“√ (Project Management) À≈—° Ÿµ√°“√ √â“߇ √‘¡§«“¡‡ªìπºŸâπ”·≈–°“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡

(Teamwork Builder Leadership Skill Program) À≈—° Ÿµ√°“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß (Executive Team

Building Workshop) À≈—° Ÿµ√ºŸâπ”π—°∫√‘À“√ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫°≈“ß (Managerial Leader Workshop) ·≈–

À≈—° Ÿµ√∑’¡ß“πæ≈—ß√à«¡ (Synergistic Teamwork) ”À√—∫æπ—°ß“π√«¡∂÷ßÀ≈—° Ÿµ√°“√Õ∫√¡·≈–¥Ÿß“π„πµà“ߪ√–‡∑»

‡™àπ Golden Image, Golden Hammer ‡ªìπµâπ

„π¥â“π°“√∫√‘À“√ «— ¥‘°“√ ∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√æ‘®“√≥“∑∫∑«π ª√—∫ª√ÿß ·≈–‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ «— ¥‘°“√µà“ß Ê ‡™àπ §à“√—°…“

欓∫“≈ §à“æ“Àπ– §à“‚∑√»—æ∑å ‡∫’Ȭ‡≈’È¬ß ·≈–‡§√◊ËÕß·∫∫æπ—°ß“𠇪ìπµâπ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥§«“¡‡À¡“– ¡·≈– Õ¥§≈âÕß

°—∫ ¿“槫“¡®”‡ªìπ„πªí®®ÿ∫—π

πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑‰¥â®—¥µ—Èߧ≥–∑’˪√÷°…“¥â“π°“√∫√‘À“√·≈–æ—≤π“∑√—欓°√∫ÿ§§≈¢Õß∫√‘…—∑ ‡Õ Õ“√å‰Õ §Õπ —≈·µπ∑å

®”°—¥ ‡¢â“¡“¥”‡π‘π°“√∑∫∑«π ª√—∫ª√ÿß ÕÕ°·∫∫ ·≈–„À⧔ª√÷°…“·π–𔇰’ˬ«°—∫√–∫∫°“√∫√‘À“√·≈–æ—≤π“

∑√—欓°√∫ÿ§§≈ ‚¥¬‰¥â®—¥∑”§Ÿà¡◊ժؑ∫—µ‘°“√ (Operation Manual) ÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬·∫∫°”Àπ¥Àπâ“∑’Ëß“π (Job

Description) °“√ª√–‡¡‘π§à“ß“π (Job Evaluation) °“√®—¥√–¥—∫µ”·Àπàßß“π (Job Grading) °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

(Performance Appraisal System) ‚§√ß √â“߇ߑπ‡¥◊Õπ (Salary Structure) ‡ âπ∑“ߧ«“¡°â“«Àπâ“„πß“π (Career Path)

·ºπ∑¥·∑πæπ—°ß“π (Succession Plan) ·ºπæ—≤π“∑√—欓°√∫ÿ§§≈√–¬– —Èπ·≈–√–¬–°≈“ß (Short & Medium Term

HR. Plan) ·≈–·ºπΩñ°Õ∫√¡æπ—°ß“π (Training Road Map) ·≈–„πªï 2549 ‰¥â‡µ√’¬¡·ºπß“π®–®—¥∑”√–∫∫°“√

ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¬ÿ§„À¡à ‡™àπ °“√®—¥∑”µ—«™’È«—¥º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π (KPI: Key Performance Indicator)

°“√°”Àπ¥¢’¥§«“¡ “¡“√∂ (Competencies) ‡æ◊ËÕ‡ªìπ¡“µ√∞“π„π°“√æ—≤π“ ·≈–ª√—∫ª√ÿß√–∫∫°“√∫√‘À“√ß“π

¿“¬„πÕߧå°√ „À⇰‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ÿ¥ „™âª√–‚¬™πå„π°“√°”Àπ¥º≈µÕ∫·∑π (Compensation) ‰¥âÕ¬à“߬ÿµ‘∏√√¡

‡À¡“– ¡°—∫º≈ß“π ª√–‡¡‘π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡∑’¬∫°—∫‡ªÑ“À¡“¬·≈–„™â‡ªìπµ—«™’È«—¥§«“¡°â“«Àπâ“„πµ”·Àπàßß“ππ—Èπ Ê

Page 25: PICO: Annual Report 2005

33

‚§√ß √â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ

1. À≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑∫√‘…—∑¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 115,000,000 ∫“∑ ‡√’¬°™”√–·≈â« 114,999,980 ∫“∑ ·∫à߇ªìπÀÿâπ “¡—≠ 114,670,000 Àÿâπ

Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘ 330,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“∑’˵√“‰«âÀÿâπ≈– 1 ∫“∑

‘∑∏‘¢ÕßÀÿâπ “¡—≠·≈–Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘

„π¥â“π ‘∑∏‘°“√√—∫‡ß‘πªíπº≈ ¢âÕ∫—ߧ—∫∫√‘…—∑°”Àπ¥„Àâ ‘∑∏‘·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢¢ÕßÀÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘‰¡à¡’§«“¡·µ°µà“ß®“°Àÿâπ “¡—≠

·µàÕ¬à“ß„¥ ·µà„π¥â“π°“√ÕÕ°‡ ’¬ß≈ߧ–·ππÀÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘®–¥âÕ¬ ‘∑∏‘°«à“Àÿâπ “¡—≠ ‚¥¬Àπ÷ËßÀ¡◊ËπÀÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘‡∑à“°—∫Àπ÷Ë߇ ’¬ß

„π¢≥–∑’ËÀÿâπ “¡—≠Àπ÷ËßÀÿâπ‡∑à“°—∫Àπ÷Ë߇ ’¬ß

2. ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬™◊ËÕ·≈– —¥ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à 10 √“¬·√° ≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2548

≈”¥—∫∑’Ë ™◊ËÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ®”π«πÀÿâπ —¥ à«π (√âÕ¬≈–)

1 ∫√‘…—∑ ªî‚° Õ“√åµ Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ æ’∑’Õ’ ®”°—¥ 34,500,000 30.09

2 π“¬æ‘‡ ∞ ®÷ß·¬â¡ªîòπ 29,003,138 25.29

3 ∫√‘…—∑ ‰∑¬‡ÕÁπ«’¥’Õ“√å ®”°—¥ 3,685,761 3.21

4 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE., LTD. 2,766,900 2.41

5 𓬻ÿ¿«‘∑¬å «—≤πæ—π∏å 1,672,600 1.46

6 √.Õ. ÿ«‘æ—π∏ÿå ¥‘…¬¡≥±≈ 1,640,138 1.43

7 π“¬æ‘æ‘∏ æ‘™—¬»√∑—µ 1,600,000 1.40

8 𓬻’≈™—¬ ‡°’¬√µ‘¿“æ—π∏å 1,407,677 1.23

9 π“ß “«®‘πµπ“ °“≠®π°”‡π‘¥ 1,273,185 1.11

10 π“¬π‘æ—π∏å µ√’‡®Á¥≈“¿ 1,271,000 1.11

√«¡ 78,820,399 68.74

3. π‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬®à“¬‡ß‘πªíπº≈ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 40 ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘À≈—ßÀ—°¿“…’‡ß‘π‰¥â À“°‰¡à¡’‡Àµÿ®”‡ªìπÕ◊Ë𠇙àπ

°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ¢¬“¬∏ÿ√°‘® ·≈–„π à«π∫√‘…—∑¬àÕ¬∑—Èß 3 ∫√‘…—∑ ÷Ë߉¥â·°à æ’‡ÕÁ°´å Õ“√å∑§Õ¡ ·≈–¡—≈µ‘¥’‰´πå ¡’π‚¬∫“¬

°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– 40 ¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘ À≈—ßÀ—°¿“…’‡ß‘π‰¥âµ“¡≈”¥—∫ À“°‰¡à¡’‡Àµÿ®”‡ªìπÕ◊Ëπ„¥„π°“√¢¬“¬∏ÿ√°‘®

Page 26: PICO: Annual Report 2005

34

‡ªÑ“À¡“¬„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®

∫√‘…—∑¡’°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß µ“¡√–∫∫√–¥—∫ “°≈µà“ß Ê ‡™àπ

ISO 9002, ISO 9001:2000 œ≈œ ¿“¬„µâ°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑’Ë‚ª√àß„ ∑—ÈßµàÕ≈Ÿ°§â“ ºŸâ≈ß∑ÿπ ·≈–æπ—°ß“π

∫√‘…—∑®÷ß°”Àπ¥·π«∑“ß·≈–‡ªÑ“À¡“¬„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¡“µ—Èß·µà‡√‘Ë¡°àÕµ—Èß«à“®–µ√–À𗰄𧫓¡ ”§—≠¢Õß

Õߧåª√–°Õ∫ 4 à«π §◊Õ

1. ∫√‘…—∑µâÕß°“√ √â“ߺ≈µÕ∫·∑π„Àâ°—∫ºŸâ≈ß∑ÿπ·≈–ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ Ÿß∑’Ë ÿ¥

2. °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“π°“√∫√‘°“√‡æ◊ËÕ„Àâ°‘®°√√¡°“√µ≈“¥¢Õß≈Ÿ°§â“ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ߧå

·≈–‰¥â√—∫º≈µÕ∫·∑π∑’Ë “¡“√∂«—¥º≈‰¥â™—¥‡®π

3. °“√¥Ÿ·≈æπ—°ß“π¥â«¬√–∫∫ «— ¥‘°“√∑’˧ÿâ¡§à“ ‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈æπ—°ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥§à“ ·≈–¥÷ߥŸ¥„®∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂

‡¢â“¡“√à«¡ß“π √â“ߧ«“¡¡—Ëπ§ß·≈–°â“«Àπâ“„Àâ°—∫Õߧå°√

4. °“√√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ —ߧ¡„π∑ÿ°¿“§ à«π„π∞“π–¢Õß ¡“™‘°∑’Ë¥’¢Õß —ߧ¡

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π) ¬÷¥¡—Ë𧫓¡‚ª√àß„ ‡∑’ˬß∏√√¡„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ∑—Èß„π·ßà¢Õß°“√∫√‘À“√®—¥°“√

‚¥¬¡’√–∫∫§«∫§ÿ¡µ√«® Õ∫¿“¬„π∑’ˇªìπ¡“µ√∞“π ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„À⇪ìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å¢Õß

µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬Õ¬à“߇∑’ˬߵ√ß ªØ‘∫—µ‘µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕ¬à“߇ªìπ∏√√¡·≈–‚ª√àß„ ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß·≈–

°√–®à“ß·®âß ‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ¡Ë”‡ ¡Õ ∑—π‡«≈“ ‡À≈à“π’ȇªìπªí®®—¬∑’Ë √â“ߧ«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ·≈–§«“¡ ”‡√Á®„Àâ°—∫∫√‘…—∑

∫√‘…—∑„À⧫“¡ ”§—≠µàÕ∑ÿ°¿“§ à«π¢Õß —ߧ¡ ‰¡à«à“®–‡ªìπ§Ÿà§â“ ≈Ÿ°§â“ À√◊Õ™ÿ¡™π ·≈– —ߧ¡‚¥¬√«¡ ‚¥¬¬÷¥À≈—°

°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“߇∑à“‡∑’¬¡ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–¡’π‚¬∫“¬√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ™ÿ¡™π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß √«¡∂÷ß —ߧ¡∑ÿ°°≈ÿà¡ ‚¥¬°“√√—°…“

°Æ‡°≥±å∑“ß —ߧ¡„π∞“π– ¡“™‘°¢Õß —ߧ¡ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå ÿ¢

§«“¡‚ª√àß„ ·≈–‡ªìπ∏√√¡

π‚¬∫“¬µàÕ —ߧ¡

OUR O

BJEC

TIVES

Page 27: PICO: Annual Report 2005

35

∏ÿ√°‘®ß“π· ¥ß ‘π§â“·≈–π‘∑√√»°“√ (Event and Exhibition) „πªï æ.». 2547 ¡’¡Ÿ≈§à“µ≈“¥√«¡ª√–¡“≥ 7,000

≈â“π∫“∑ (‰¡àπ—∫√«¡¡Ÿ≈§à“°“√ ◊ÈÕ¢“¬ ‘π§â“∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„πß“π) Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«ª√–¡“≥ 20% µàÕªï à«πªï æ.». 2548

°“√‡µ‘∫‚µ®–‡ªìπ‰ª„π≈—°…≥–™–≈Õµ—« ®“°°“√‡µ‘∫‚µ∑’Ë Ÿß¡“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π™à«ß 2 ªïºà“π¡“§“¥«à“®–¡’Õ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µ

ª√–¡“≥ 15%

„πªïπ’È°“√‡µ‘∫‚µ¢Õß∏ÿ√°‘®¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫¿“§√—∞‡ªì𠔧—≠ ‚¥¬ªí®®ÿ∫—π¿“§√—∞„™â°‘®°√√¡· ¥ßº≈ß“π·≈–π‘∑√√»°“√

®“°‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ¢π“¥„À≠à (Mega Project) √«¡∂÷ß°“√øóôπµ—«¢Õß°“√∑àÕ߇∑’ˬ« ¿“¬À≈—߇Àµÿ∏√≥’æ‘∫—µ‘¿—¬·≈–

∂“π°“√≥姫“¡√ÿπ·√ß„π¿“§„µâ ‡æ√“–‡ªìπ ◊ËÕ∑’ˉ¥â√—∫º≈µÕ∫√—∫∑’ˇ√Á«¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√‡¢â“∂÷ߪ√–™“™π ∑—È߬—ß√“§“∂Ÿ°

„π¢≥–∑’Ë¿“§‡Õ°™π¡’°“√®—¥ß∫ª√–¡“≥ºà“π°“√∑” Event Marketing ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡™àπ°—π Õ—π‡ªìπº≈ ◊∫‡π◊ËÕß®“°°“√·¢àߢ—π

∑“ß°“√µ≈“¥Õ¬à“ß√ÿπ·√ß

‚¥¬µ≈“¥‡ªî¥°«â“ß„π°“√·¢àߢ—π Ÿß®“°ºŸâª√–°Õ∫°“√√“¬„À≠à ·≈–√“¬¬àÕ¬ µ≈Õ¥®πºŸâª√–°Õ∫°“√®“°µà“ߪ√–‡∑»

∫√‘…—∑‡™◊ËÕ«à“¥â«¬¿“æ≈—°…≥å∑’Ë¥’¢ÕßÕߧå°√ ∑’¡ß“π∑’Ë¡’»—°¬¿“æ º≈°“√¥”‡π‘πß“π®“°ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π¡“°«à“ 20 ªï ®π‡ªìπ

1 „π 5 ºŸâπ”¢Õßµ≈“¥ ∑—È߬—ß¡’‡§√◊Õ¢à“¬„π¿Ÿ¡‘¿“§µà“ß Ê 26 ª√–‡∑» ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢âÕ¡Ÿ≈≈Ÿ°§â“·≈–¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√µ≈“¥

°—∫‡§√◊Õ¢à“¬µà“ߪ√–‡∑» ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å√–¬–¬“«∑’Ë¥’µàÕ≈Ÿ°§â“ ®–‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë √â“ß‚Õ°“ ∑“ß°“√µ≈“¥

°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“„π°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“ß“π ”À√—∫∏ÿ√°‘®„Àâ∫√‘°“√ ∫√‘…—∑¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√π«—µ°√√¡∑’Ë¡’‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß∫√‘…—∑∑—Ë«‚≈°

‡¢â“¡“„™â„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„® ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ëπ”‡¢â“¡“„™â„π°‘®°√√¡

√«¡∂÷ß°“√ à߇ √‘¡„Àâæπ—°ß“π‰ª¥Ÿß“π®—¥· ¥ß ‘π§â“ª√–‡¿∑µà“ß Ê ∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–µà“ߪ√–‡∑»

°“√µ≈“¥·≈–¿“«–°“√·¢àߢ—πOUR EN

VIR

ONM

ENT

Page 28: PICO: Annual Report 2005

36

‚§√ß°“√„πÕ𓧵∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–· «ßÀ“‚Õ°“ „À¡à Ê ∑“ß∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ √â“ß°“√‡µ‘∫‚µ·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß∏ÿ√°‘® ·≈–™à«¬ √â“ß¡Ÿ≈§à“

‡æ‘Ë¡„Àâ·°àÕߧå°√‚¥¬√«¡ ∑—Èßπ’È‚§√ß°“√∑’˧“¥«à“®– “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥â¿“¬„π 1-3 ªï ‰¥â·°à

°“√√à«¡∑ÿπ°—∫∫√‘…—∑∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å·≈–§«“¡‡™’ˬ«™“≠‡©æ“–¥â“π ·≈–„™â§«“¡™”π“≠·≈–∑√—欓°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà¢Õß

ºŸâ√à«¡∑ÿπ∑ÿ°ΩÉ“¬„π≈—°…≥–∑’Ë®–™à«¬ à߇ √‘¡´÷Ëß°—π·≈–°—π °≈à“«§◊Õ∫√‘…—∑‰¥â√à«¡∑ÿπ°—∫ BEC TERO Entertainment

Public Co., Ltd. ÷Ë߇ªìπÀπ÷Ëß„πºŸâπ”µ≈“¥„π°“√®—¥°‘®°√√¡∫—π‡∑‘ߥâ“πµà“ßÊ ·≈–∫√‘…—∑ Asia Congress Events

Co., Ltd. ∫√‘…—∑®—¥ß“π· ¥ß ‘π§â“ (Trade Organizer) √–¥—∫π“π“™“µ‘ ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®®—¥ß“π· ¥ß ‘π§â“

·≈–Õ◊ËπÊ ‚¥¬®–¡ÿà߇πâπ∑’Ë Niche market ∑’ˇªìπß“π profile „À¡à À√◊Õ°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“„À¡àÀ√◊Õ ‘π§â“ª√–‡¿∑„À¡à Ê

∑’ˬ—߉¡à‡§¬®—¥· ¥ß¡“°àÕπ ‚¥¬§“¥«à“®–‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√‰¥â„πªï 2549

°“√‡ªìπæ—π∏¡‘µ√°—∫∫√‘…—∑ÕÕ°·∫∫™—Èππ”π“π“™“µ‘‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫º≈ß“π°“√ÕÕ°·∫∫ ·π«§«“¡§‘¥ ‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–

Õߧåª√–°Õ∫„π°“√®—¥· ¥ß „πß“ππ‘∑√√»°“√¿“¬„πæ‘æ‘∏¿—≥±å »Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâ ´÷ËßπÕ°®“°®–™à«¬„Àâº≈ß“π¢Õß

∫√‘…—∑‡∑’¬∫‡∑à“¡“µ√∞“π “°≈·≈â« ¬—߇ªìπ°“√∂à“¬‚ÕπÕߧ姫“¡√Ÿâ√–¥—∫ “°≈¡“¬—ß∫√‘…—∑¥â«¬

∫√‘…—∑¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë®–µ—Èß ”π—°ß“π “¢“∑’Ë®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à À“°√—∞∫“≈ √â“ß»Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡·≈–· ¥ß ‘π§â“∑’Ë

®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡àµ“¡π‚¬∫“¬∑’Ë®– à߇ √‘¡„Àâª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπ hub ∑“ߥâ“π Convention & Exhibition

Page 29: PICO: Annual Report 2005

37

πÕ°®“°π—Èπ ∫√‘…—∑‡ÀÁπ«à“∏ÿ√°‘®°“√®—¥°‘®°√√¡∑“ß°“√µ≈“¥·≈–ß“π· ¥ß ‘π§â“¡’»—°¬¿“æ„π°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ Ÿß

·≈– “¡“√∂¢¬“¬º≈‰ª¬—ß∏ÿ√°‘®Õ◊Ëπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕ߉¥âÀ≈“°À≈“¬ ∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–¢¬“¬°“√≈ß∑ÿπ‰ª¬—ß∏ÿ√°‘®Õ◊Ëπ∑’Ë

‡°’ˬ«¢âÕß°—∫∏ÿ√°‘®À≈—°¢Õß∫√‘…—∑ ∑—Èß„π·π«°«â“ß·≈–·π«≈÷°∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–µà“ߪ√–‡∑»‚¥¬∫√‘…—∑Õ¬Ÿà√–À«à“ß°“√»÷°…“

§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â·≈–‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡∑“ߥâ“π∫ÿ§≈“°√ °“√∫√‘À“√®—¥°“√·≈–°“√¥”‡π‘π°“√„π¥â“πµà“ß Ê À≈“¬‚§√ß°“√

¥â«¬°—π ∑—Èßπ’ȇæ◊ËÕ„Àâ·πà„®«à“°“√¢¬“¬°“√≈ß∑ÿπ¥—ß°≈à“«®–∑”„Àâ°“√‡µ‘∫‚µ¢Õß∫√‘…—∑®–‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡—Ëπ§ß¬—Ë߬◊π

Page 30: PICO: Annual Report 2005

38

·¡â«à“‡»√…∞°‘®‰∑¬„πªï 2548 ®–‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°√“§“πÈ”¡—π∑’Ëæÿàß Ÿß¢÷Èπ·≈–¿“«–´∫‡´“¢Õß∏ÿ√°‘®∑àÕ߇∑’ˬ«

Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°¡À—πµ¿—¬ ÷π“¡‘ ·µà¬—ߧߡ’Õ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µª√–¡“≥√âÕ¬≈– 4.5-4.7 ´÷Ëß –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß°“√øóôπµ—«

¢Õ߇»√…∞°‘®·≈–§«“¡ ”‡√Á®¢Õß√—∞∫“≈„π°“√π”π‚¬∫“¬µà“ß Ê ¡“∫—ߧ—∫„™â √«¡∂÷ß°“√µ—¥ ‘π„®≈Õ¬µ—«√“§“πÈ”¡—π

´÷Ëß®–𔉪 Ÿà°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π·≈–°√–∫«π°“√ª√—∫µ—«¢Õß√“§“πÈ”¡—π·∫∫§àÕ¬‡ªìπ§àÕ¬‰ª„πÕ𓧵 ¿“§°“√‡ß‘π·≈–

°“√∏𓧓√µà“ßøóôπµ—«®“°«‘°ƒµ‘‡»√…∞°‘®‡¡◊ËÕªï 2540 ·≈–„À⧫“¡ ”§—≠°—∫°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’ˬ߄Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ

√“§“πÈ”¡—π∑’Ëæÿàß Ÿß¢÷Èπ∑”„ÀâÕ—µ√“‡ß‘π‡øÑÕ·≈–Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ Ÿß¢÷Èπµ“¡‰ª¥â«¬ àߺ≈„À⺟â∫√‘‚¿§™–≈Õ°“√„™â®à“¬≈ß∫â“ß

·µà¥â«¬ ¿“æ§≈àÕß‚¥¬√«¡„πµ≈“¥¬—ßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß ®÷߉¡à‡ªìπÕÿª √√§µàÕ°“√„™â®à“¬¢ÕߺŸâ∫√‘‚¿§·≈–°“√≈ß∑ÿπ¡“°π—°

¿“«–°“√¢“¥¥ÿ≈°“√§â“·≈–¥ÿ≈∫—≠™’‡¥‘π –æ—¥¬—ßÕ¬Ÿà„π ∂“π°“√≥å∑’ˉ¡àπà“‡ªìπÀà«ß ‡π◊ËÕß®“° ‘π§â“π”‡¢â“ à«π„À≠à‡ªìπ

‘π§â“∑ÿπ (capital goods) ·≈–«—µ∂ÿ¥‘∫¢Õß¿“§Õÿµ “À°√√¡ ‡ ∂’¬√¿“æ¢Õß§à“‡ß‘π∫“∑·≈–°“√ª≈àÕ¬§à“‡ß‘π≈Õ¬µ—«®–

™à«¬∑”„Àâ°√–∫«π°“√ª√—∫µ—«¢Õß§à“‡ß‘π¡’§«“¡§≈àÕßµ—«¡“°¢÷Èπ

”À√—∫‡»√…∞°‘®ªï 2549 ¡’·π«‚πâ¡∑’Ë¥’ ·¡â«à“√“§“πÈ”¡—π∑’Ë Ÿß®–‡√‘Ë¡∑√ßµ—« ·µà®–¬—ߧß∫—Ëπ∑Õ𧫓¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ·≈–¡’º≈

µàÕ°“√„™â®à“¬¢ÕߺŸâ∫√‘‚¿§ Õ¬à“߉√°Á¥’ §«“¡¡’‡ ∂’¬√¿“æ¢Õß√—∞∫“≈∑’ˉ¥â√—∫‡≈◊Õ°„Àâ¡“∫√‘À“√ª√–‡∑»Õ’°«“√–Àπ÷Ëß ™à«¬„Àâ

¡—Ëπ„®‰¥â«à“π‚¬∫“¬°√–µÿâπ‡»√…∞°‘®®–∂Ÿ°π”¡“∫—ߧ—∫„™âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬°“√‡√àß√—¥°“√„™â®à“¬ß∫ª√–¡“≥ª√–®”ªï

„π à«π¢Õß‚§√ß°“√∑’˺à“𧫓¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈â« ‚§√ß°“√°àÕ √â“ß√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§æ◊Èπ∞“π¢π“¥„À≠à À√◊Õ Mega Project

µ≈Õ¥ 4 ªï¢â“ßÀπâ“ °Á‡ªìπÕ’°ªí®®—¬Àπ÷Ëß∑’˙૬°√–µÿâπ¿“§°“√≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª πÕ°®“°π—Èπ ¿“§Õÿµ “À°√√¡À≈“¬·¢πß

‡™à𠬓π¬πµå ∏𓧓√ ◊ËÕ “√‚∑√§¡π“§¡ ·≈– ◊ËÕ “√¡«≈™π ¡’·π«‚π⡇µ‘∫‚µÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„πªï 2549

”À√—∫π‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈∑’Ë®–¡’º≈µàÕ∏ÿ√°‘®¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑π—Èπ √—∞∫“≈‰¥â°”À𥫑 —¬∑—»πåº≈—°¥—π„Àâ‰∑¬‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß

°“√®—¥ª√–™ÿ¡·≈– —¡¡π“√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬„πªï 2551 ‚¥¬°“√®—¥µ—Èß ”π—°ß“π à߇ √‘¡°“√®—¥ª√–™ÿ¡·≈–π‘∑√√»°“√

( ªπ.) ¢÷Èπ‡ªìπÕߧ尓√¡À“™π‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ à߇ √‘¡·≈– √â“ß√“¬‰¥â„π à«π¢Õß∏ÿ√°‘®∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫

MICE (Meetings, Incentives, Convention, Exhibitions) ‚¥¬‡©æ“–°“√®—¥ª√–™ÿ¡ —¡¡π“·≈–°“√¬°√–¥—∫

ß“π· ¥ß ‘π§â“∑’Ë¡’„πª√–‡∑»‰∑¬„À⇪ìπ√–¥—∫π“π“™“µ‘ πÕ°®“°π—Èπ √—∞∫“≈¬—߉¥â®—¥µ—Èß ∂“∫—πæ‘æ‘∏¿—≥±å°“√‡√’¬π√Ÿâ·Ààß™“µ‘

¢÷È𠇪ìπÕߧ尓√¡À“™π‡æ◊ËÕ√—∫º‘¥™Õ∫ß“π¥â“π°“√®—¥∑”æ‘æ‘∏¿—≥±å·≈–π‘∑√√»°“√∂“«√∑—Ë«ª√–‡∑» ‚¥¬‡πâπ𔇠πÕ¡√¥°

·Ààߧ«“¡‡®√‘≠√ÿà߇√◊Õß »‘≈ª–«—≤π∏√√¡Õ—π≈È”§à“ µ≈Õ¥®π§«“¡°â“«Àπâ“·≈–§«“¡ ”‡√Á®„π¥â“πµà“ß Ê ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬

´÷Ëß®–‡ªìπª√–µŸ‡ªî¥ Ÿà‚Õ°“ ∑“ß∏ÿ√°‘®„À¡à Ê Õ’°¡“°¡“¬„Àâ°—∫∫√‘…—∑´÷Ëß¡’§«“¡æ√âÕ¡∑—Èߥâ“πª√– ∫°“√≥å·≈–§«“¡

‡™’ˬ«™“≠„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√µ≈“¥ ·≈–°“√®—¥π‘∑√√»°“√¿“¬„πæ‘æ‘∏¿—≥±å

¿“«–‡»√…∞°‘®‰∑¬ªï 2548·≈–·π«‚π⡪ï 2549

Page 31: PICO: Annual Report 2005

39

Page 32: PICO: Annual Report 2005

40

ªí®®—¬§«“¡‡ ’ˬß

ªí®®—¬§«“¡‡ ’ˬߵà“ß Ê ∑’ËÕ“®¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑ “¡“√∂·∫à߉¥â¥—ßπ’È

1. ¿“«–‰¡à·πàπÕπ¢Õß√“§“πÈ”¡—π‡π◊ËÕß®“°πÈ”¡—π‡ªìπªí®®—¬„π°“√º≈‘µ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√∑’Ë ”§—≠ ·µà„πªï 2548 √“§“πÈ”¡—π¥‘∫ª√—∫√“§“®”Àπà“¬

‡æ‘Ë¡¢÷Èπµ—Èß·µà™à«ß‰µ√¡“ ∑’Ë 2 ‡π◊ËÕß®“°°“√§«∫§ÿ¡°”≈—ß°“√º≈‘µπÈ”¡—π¢Õß°≈ÿà¡ OPEC ∑’ˉ¡à¬Õ¡‡æ‘Ë¡°”≈—ß°“√º≈‘µµ“¡

§«“¡µâÕß°“√¢Õßµ≈“¥ πÕ°®“°π’Ȭ—߇ªìπ°“√‡°Áß°”‰√·≈–ªíòπ√“§“¢Õßπ—°≈ß∑ÿπ„πµ≈“¥Àÿâπ ∑”„À⇰‘¥¿“«–‡»√…∞°‘®

∂¥∂Õ¬∑—Ë«‚≈° ·≈– àߺ≈„Àâµâπ∑ÿπ¢Õß ‘π§â“·≈–∫√‘°“√Õ◊Ëπ Ê ¡’°“√ª√—∫√“§“ Ÿß¢÷Èπ

Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ∫√‘…—∑‰¥â∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß (Risk Management) ¥â«¬°“√«“ß·ºπ°“√≈ß∑ÿπÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫·≈–

ª√–‡¡‘πº≈Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

2. ∂“π°“√≥å¢Õß‚√§√–∫“¥°“√√–∫“¥‚√§„πªí®®ÿ∫—𠇙àπ ‚√§‰¢âÀ«—¥π° ‚√§´“√å œ≈œ ∑’ˬ—߉¡à¡’¬“∑’Ë√—°…“‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π ·≈–∑’Ë ”§—≠§◊Õ

°“√·æ√à°√–®“¬¢Õß‚√§‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß°«â“ߢ«“ß √«¥‡√Á« ‡ ¡◊Õπ‰¡à¡’¢Õ∫‡¢µ ®πÕߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈°‡Õ߇°√ß«à“Õ“®‡°‘¥

°“√√–∫“¥‰ª∑—Ë«‚≈° ÷Ëß®– àߺ≈„Àâª√–™“°√·µà≈–ª√–‡∑»≈¥°“√‡¥‘π∑“ß √«¡∂÷ߺ≈°√–∑∫µàÕ‡»√…∞°‘®‚¥¬√«¡¢Õß∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§

·µà ∂“π°“√≥凙àππ’ȇªìπ‡√◊ËÕßπÕ°‡Àπ◊Õ°“√§«∫§ÿ¡¢ÕßÕߧå°√„¥ Ê ‡ªìπ¿“«–∑’ËÀ≈’°‡≈’ˬ߉¡à‰¥â ´÷Ë߇ªì𧫓¡‡ ’ˬß√«¡°—π

¢Õߪ√–™“§¡‚≈° ∑’˺Ÿâπ”¢Õß·µà≈–ª√–‡∑»æ¬“¬“¡ √â“ß¡“µ√°“√√Õß√—∫ µ≈Õ¥®π°“√√—∫¡◊Õ ∂“π°“√≥å√à«¡°—π

3. °“√°àÕ°“√√⓬ªí®®—¬∑’ˇ°‘¥®“°°“√°àÕ°“√√⓬π—Èπ ¡’∑—Èß∑’ˇªìπªí≠À“°“√°àÕ°“√√⓬¢â“¡™“µ‘ ®π∂÷ߪí≠À“°“√°àÕ°“√√⓬„π 3 ®—ßÀ«—¥

™“¬·¥π¿“§„µâ ∑’Ë√—∞∫“≈¬—ßÀ“¢âÕ¬ÿµ‘ ·≈–§«∫§ÿ¡ ∂“π°“√≥å‰¡à‰¥â ·µà‰¡à¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑¡“°π—°

‡æ√“–√“¬‰¥â¢Õß∫√‘…—∑¡“®“°æ◊Èπ∑’Ë¥—ß°≈à“«‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬

®“° “¡ªí®®—¬π’È Õ“®∑”„À⇰‘¥°“√™–ß—°ß—π¢Õß√–∫∫‡»√…∞°‘® (Immediate Shock) ·µà∂÷ßÕ¬à“߉√°Áµ“¡

°“√®—¥ Event Marketing ´÷Ë߇ªìπ∏ÿ√°‘®À≈—°¢Õß∫√‘…—∑°Á¬—߇ªìπ°‘®°√√¡∑“ß°“√µ≈“¥∑’˧ÿâ¡§à“·≈–‡À¡“– ¡∑’ËÕߧå°√∏ÿ√°‘®

®–„™â √â“߬ե¢“¬Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµàÕ‰ª

Page 33: PICO: Annual Report 2005

41

4. §«“¡≈â“À≈—ß·≈–¢“¥·§≈πÕߧ姫“¡√Ÿâ‡π◊ËÕß®“°°“√∑”°‘®°√√¡°“√∑“ß°“√µ≈“¥ µâÕß √â“ߧ«“¡ π„® §«“¡®¥®” ·≈–°“√¬Õ¡√—∫®“°≈Ÿ°§â“®”π«π¡“°

‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–§«“¡√Ÿâ„À¡à Ê ®÷߇ªìπÕߧåª√–°Õ∫ ”§—≠¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√ ”À√—∫∫√‘…—∑¡’‡§√◊Õ¢à“¬„πª√–‡∑»·≈–

µà“ߪ√–‡∑» ∑”„Àâ¡’°“√∂à“¬‚ÕπÕߧ姫“¡√Ÿâ ‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√¥”‡π‘π°‘®°“√ ·≈–°“√·≈°‡ª≈’ˬπ¢à“« “√µà“ß Ê ∑”„Àâ

∫√‘…—∑¡’§«“¡·¢Áß·°√àßÕ¬à“߬‘Ëß„πªí®®—¬π’È

5. §«“¡‰¡à·πàπÕπ¢Õß≈Ÿ°§â“„π¿“«°“√≥åªí®®ÿ∫—π∏ÿ√°‘®ª√–‡¿∑µà“ß Ê µà“ß¡’°“√·¢àߢ—π∑—Èß„π‡√◊ËÕߢÕßµâπ∑ÿπ §ÿ≥¿“æ¢Õßß“π ·≈–°“√∫√‘°“√

‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂·¢àߢ—π„πµ≈“¥‰¥â ∑”„Àâ≈Ÿ°§â“¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕߪ√—∫·ºπ∑“ß°“√µ≈“¥„Àâ¡’§«“¡‚¥¥‡¥àπ ·≈– Õ¥§≈âÕß

°—∫ ∂“π°“√≥å¢Õß∏ÿ√°‘®„π¢≥–π—Èπ ∑—Èß‚¥¬°“√ª√—∫ß∫ª√–¡“≥ ·≈–°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π°‘®°√√¡°“√µ≈“¥

Õ¬à“߉√°Áµ“¡π’ȇªìπªí®®—¬§«“¡‡ ’ˬß√à«¡¢ÕߺŸâª√–°Õ∫°“√‚¥¬√«¡∑’Ë∑ÿ°∫√‘…—∑µâÕ߇º™‘≠ ¡‘„™à§«“¡‡ ’ˬ߇©æ“–¢Õß∫√‘…—∑

·≈–‚¥¬·∑â®√‘ß·≈⫪√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π°«à“ 20 ªï ¢Õß∫√‘…—∑ ∑”„À⇢Ⓞ®·≈–¡’§«“¡æ√âÕ¡„π°“√ª√—∫µ—«Õ¬à“ß√«¥‡√Á«

πÕ°®“°π’È∫√‘…—∑¬—ß°√–®“¬§«“¡‡ ’ˬߥ⫬°“√‡ªî¥µ≈“¥·π«√ÿ°¡“°¢÷Èπ ¢¬“¬°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“∑’ËÀ≈“°À≈“¬¡“°¢÷Èπ„π°≈ÿà¡

¢Õß°“√‡ß‘π°“√∏𓧓√ ∏ÿ√°‘®°“√ª√–°—π¿—¬ ·≈–æ≈—ßß“π ‚¥¬‡©æ“–ß“πæ‘æ‘∏¿—≥±å„À¡à Ê

Page 34: PICO: Annual Report 2005

42

OUR A

CHIE

VEM

ENTS

1. √ÿª√“¬ß“π°“√ Õ∫∫—≠™’√“¬ß“π¢Õßß∫µ√«® Õ∫¢ÕߺŸâ Õ∫∫—≠™’ ”À√—∫√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’ 5 ªï∑’˺à“π¡“„πªï 2544 ∂÷ߪï 2548 ‰¥â· ¥ß

§«“¡‡ÀÁπµàÕß∫°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑«à“ ß∫°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑‰¥â· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π º≈°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–°√–· ‡ß‘π ¥

¢Õß∫√‘…—∑‚¥¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡∑’˧«√„π “√– ”§—≠ ·≈–µ“¡À≈—°°“√∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª

ªï∫—≠™’ ºŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ ”π—°ß“πµ√«® Õ∫∫—≠™’ ∑–‡∫’¬π §«“¡‡ÀÁπ„π√“¬ß“π

‡≈¢∑’Ë °“√µ√«® Õ∫

2548 §ÿ≥ ¡æ√ ¥ÿ≈¬«‘∑¬å ”π—°ß“π¥’≈Õ¬∑å ∑Ÿâ™ ‚∏¡—∑ ÿ ‰™¬¬» 3709 ‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢

2547 §ÿ≥ ¡æ√ ¥ÿ≈¬«‘∑¬å ”π—°ß“π¥’≈Õ¬∑å ∑Ÿâ™ ‚∏¡—∑ ÿ ‰™¬¬» 3709 ‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢

2546 §ÿ≥ ¡æ√ ¥ÿ≈¬«‘∑¬å ”π—°ß“π¥’≈Õ¬∑å ∑Ÿâ™ ‚∏¡—∑ ÿ ‰™¬¬» 3709 ‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢

2545 §ÿ≥ ¡æ√ ¥ÿ≈¬«‘∑¬å ”π—°ß“π¥’≈Õ¬∑å ∑Ÿâ™ ‚∏¡—∑ ÿ ‰™¬¬» 3709 ‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢

2544 §ÿ≥ ¡æ√ ¥ÿ≈¬«‘∑¬å ”π—°ß“π¥’≈Õ¬∑å ∑Ÿâ™ ‚∏¡—∑ ÿ ‰™¬¬» 3709 ‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢

2. √ÿª∞“π–°“√‡ß‘π·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π √ÿª∞“π–°“√‡ß‘π·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õßß∫°“√‡ß‘π∫√‘…—∑·≈–ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

„πªï 2546-2548 ‡ªìπ¥—ßπ’È

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–∫√‘…—∑

ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546 ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546

√“¬‰¥â√«¡ 720,220 642,003 449,337 626,313 559,861 388,232

µâπ∑ÿπ·≈–§à“„™â®à“¬√«¡ 662,664 578,015 401,250 575,901 503,089 344,670

°”‰√ ÿ∑∏‘ 41,702 41,167 30,142 41,702 41,167 30,142

°”‰√µàÕÀÿâπ (∫“∑) ∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—° 0.36 0.39 0.89 0.36 0.39 0.89

®”π«πÀÿâπ “¡—≠∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—° (æ—πÀÿâπ) 114,670 102,652 33,741 114,670 102,652 33,741

‘π∑√—æ¬å√«¡ 429,237 369,983 235,154 391,816 337,191 214,274

Àπ’È ‘π√«¡ 144,869 125,998 113,206 116,413 100,534 97,975

à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ 284,368 243,986 121,948 275,403 236,657 116,299

¡Ÿ≈§à“µ“¡∫—≠™’µàÕÀÿâπ (∫“∑) 2.48 2.38 3.61 2.40 2.31 3.45

®”π«πÀÿâπ∑’ËÕÕ°·≈–‡√’¬°™”√–·≈â« 115,000 65,000 15,000 115,000 65,000 15,000

≥ ª≈“¬ªï (æ—πÀÿâπ)

À¡“¬‡Àµÿ - √Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑ ‘Èπ ÿ¥ ≥ 31 µÿ≈“§¡

- ªï 2548 Àÿâπ¢Õß∫√‘…—∑ª√–°Õ∫¥â«¬Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘®”π«π 330,000 Àÿâπ ·≈–Àÿâπ “¡—≠®”π«π 114,669,980 Àÿâπ

‚¥¬¡’¡Ÿ≈§à“∑’˵√“‰«âÀÿâπ≈– 1 ∫“∑ ∑—Èß à«π¢ÕßÀÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘·≈–Àÿâπ “¡—≠

- °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°”‰√µàÕÀÿâπ ¡Ÿ≈§à“µ“¡∫—≠™’µàÕÀÿâπ ªï 2547 ·≈– 2548 §‘¥‚¥¬®”π«πÀÿâπ∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—°

∞“π–°“√‡ß‘π·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π

Page 35: PICO: Annual Report 2005

43

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

ß∫¥ÿ≈

≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑

ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546 ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546

‘π∑√—æ¬å

‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π

‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ 55,669 73,682 34,728 28,238 54,372 22,695

‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“« 76,467 21,561 1,740 75,014 20,119 308

≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“- ÿ∑∏‘

°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 6,398 4,512 5,518 6,278 4,350 5,183

∫√‘…—∑Õ◊Ëπ 104,102 94,867 72,026 84,912 75,443 63,557

≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“- ÿ∑∏‘ 110,500 99,379 77,544 91,190 79,793 68,740

≈Ÿ°Àπ’ÈÕ◊Ëπ°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 20 81 191 701 707 2,289

‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ·°à∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π - - - - 300 250

‘π§â“§ß‡À≈◊Õ 271 556 401 271 556 401

‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ

‡ß‘π∑’Ë°‘®°“√¡’ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß®“°≈Ÿ°§â“ 73,197 87,180 41,210 69,253 85,713 37,308

Õ◊Ëπ Ê 20,364 14,096 10,074 18,307 15,917 8,901

√«¡ ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π 336,488 296,535 165,888 282,974 257,477 140,892

‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π

‡ß‘πΩ“°∏𓧓√∑’Ë„™â‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π 810 2,810 2,500 - 2,000 2,000

‡ß‘π≈ß∑ÿπ´÷Ëß∫—π∑÷°‚¥¬«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬ 5,608 5,502 5,061 33,319 26,215 22,979

‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«Õ◊Ëπ 930 480 120 - - -

∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å- ÿ∑∏‘ 82,509 61,432 61,388 72,726 48,421 48,243

‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 2,892 3,224 197 2,797 3,078 160

√«¡ ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π 92,749 73,448 69,266 108,842 79,714 73,382

√«¡ ‘π∑√—æ¬å 429,237 369,983 235,154 391,816 337,191 214,274

Page 36: PICO: Annual Report 2005

44

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

ß∫¥ÿ≈ (µàÕ)

≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑

ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546 ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546

Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ

Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π

‡®â“Àπ’È°“√§â“

°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 1,727 1,344 3,619 4,358 5,984 6,765

Õ◊Ëπ Ê 80,817 68,093 48,693 64,246 52,523 40,803

‡®â“Àπ’È°“√§â“√«¡ 82,544 69,437 52,312 68,604 58,507 47,568

‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥™”√–

¿“¬„πÀπ÷Ëߪï - - 3,571 - - 3,571

Àπ’È ‘πµ“¡ —≠≠“‡™à“´◊ÈÕ∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥™”√–

¿“¬„πÀπ÷Ëߪï 1,831 1,731 2,049 1,830 1,731 1,221

‡®â“Àπ’ÈÕ◊Ëπ°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 4,536 7,142 5,274 4,573 7,136 5,274

Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ

§à“„™â®à“¬§â“ß®à“¬ 24,626 23,143 20,209 17,328 18,105 16,833

‡ß‘π∑’Ë≈Ÿ°§â“¡’ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß®“°°‘®°“√ 9,144 5,696 4,680 5,455 1,905 672

‡ß‘π¡—¥®”√—∫®“°≈Ÿ°§â“ 644 32 238 644 32 238

‡ß‘πªíπº≈§â“ß®à“¬ - 1,307 - - - -

Õ◊Ëπ Ê 17,386 15,509 17,489 13,821 11,117 15,214

√«¡Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π 140,711 123,997 105,822 112,255 98,533 90,591

Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π

‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« - - 6,250 - - 6,250

Àπ’È ‘πµ“¡ —≠≠“‡™à“´◊ÈÕ 4,158 2,001 1,134 4,158 2,001 1,134

√«¡Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π 4,158 2,001 7,384 4,158 2,001 7,384

√«¡Àπ’È ‘π 144,869 125,998 113,206 116,413 100,534 97,975

Page 37: PICO: Annual Report 2005

45

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

ß∫¥ÿ≈ (µàÕ)

≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑

ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546 ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546

à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ

∑ÿπ‡√◊ÕπÀÿâπ

Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘ 330,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ 330 330 330 330 330 330

Àÿâπ “¡—≠ 14,670,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ - - 14,670 - - 14,670

Àÿâπ “¡—≠ 50,000,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ - - 50,000 - - 50,000

Àÿâπ “¡—≠ 64,670,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ - 64,670 - - 64,670 -

Àÿâπ “¡—≠ 114,670,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ 114,670 - - 114,670 - -

115,000 65,000 65,000 115,000 65,000 65,000

∑ÿπ∑’ËÕÕ°·≈–™”√–·≈â«

Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘ 330,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑

™”√–§√∫·≈â« 330 330 330 330 330 330

Àÿâπ “¡—≠ 14,670,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑

™”√–§√∫·≈â« - - 14,670 - - 14,670

Àÿâπ “¡—≠ 64,670,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑

™”√–§√∫·≈â« - 64,670 - - 64,670 -

Àÿâπ “¡—≠ 114,669,980 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑

™”√–§√∫·≈â« 114,670 - - 114,670 - -

115,000 65,000 15,000 115,000 65,000 15,000

à«π‡°‘π∑ÿπ

à«π‡°‘π¡Ÿ≈§à“Àÿâπ “¡—≠- ÿ∑∏‘ 101,250 101,250 - 101,250 101,250 -

à«π‡°‘π∑ÿπ®“°°“√µ’√“§“∑’Ë¥‘π 27,917 9,217 9,217 27,917 9,217 9,217

°”‰√ – ¡

®—¥ √√·≈â«

”√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬ 7,150 5,065 3,007 7,150 5,066 3,007

¬—߉¡à‰¥â®—¥ √√ 24,086 56,124 89,075 24,086 56,124 89,075

√«¡ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ∫√‘…—∑„À≠à 275,403 236,656 116,299 275,403 236,657 116,299

à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ 8,965 7,329 5,649 - - -

√«¡ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ 284,368 243,985 121,948 275,403 236,657 116,299

√«¡Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ 429,237 369,983 235,154 391,816 337,191 214,274

Page 38: PICO: Annual Report 2005

46

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ

”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥ ≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑

ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546 ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546

√“¬‰¥â

√“¬‰¥â®“°°“√„Àâ∫√‘°“√ 716,499 639,065 447,098 611,994 547,347 380,526

√“¬‰¥âÕ◊Ëπ 3,278 2,094 1,916 4,216 4,042 4,356

à«π·∫àß°”‰√®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπµ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬ 443 844 324 10,103 8,472 3,350

√«¡√“¬‰¥â 720,220 642,003 449,338 626,313 559,861 388,232

§à“„™â®à“¬

µâπ∑ÿπ°“√„Àâ∫√‘°“√ 533,995 466,926 323,149 472,309 413,384 282,526

§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ 128,669 111,089 78,101 103,591 89,705 62,143

√«¡§à“„™â®à“¬ 662,664 578,015 401,250 575,900 503,089 344,669

°”‰√°àÕπÀ—°¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬·≈–¿“…’‡ß‘π‰¥â 57,556 63,988 48,088 50,413 56,772 43,563

¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ (318) (1,653) (1,606) (318) (1,611) (1,449)

¿“…’‡ß‘π‰¥â (12,899) (17,980) (14,795) (8,393) (13,994) (11,972)

°”‰√À≈—ß¿“…’‡ß‘π‰¥â 44,339 44,355 31,687 41,702 41,167 30,142

°”‰√ ÿ∑∏‘ à«π∑’ˇªìπ¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ (2,637) (3,188) (1,545) - - -

°”‰√ ÿ∑∏‘ 41,702 41,167 30,142 41,702 41,167 30,142

°”‰√µàÕÀÿâπ¢—Èπæ◊Èπ∞“π 0.36 0.39 0.89 0.36 0.39 0.89

®”π«πÀÿâπ “¡—≠∂—«‡©≈’ˬ∂à«ßπÈ”Àπ—° 115,000 102,652 33,741 115,000 102,652 33,741

Page 39: PICO: Annual Report 2005

47

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

ß∫°√–· ‡ß‘π ¥

≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑

ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546 ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546

°√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π

°”‰√ ÿ∑∏‘ 41,702 41,167 30,142 41,702 41,167 30,142

√“¬°“√ª√—∫ª√ÿ߇æ◊ËÕ°√–∑∫¬Õ¥°”‰√ ÿ∑∏‘

‡ªìπ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π

§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“·≈–§à“µ—¥®”Àπà“¬ 11,776 11,504 9,710 6,349 5,975 4,914

Àπ’È ß —¬®– Ÿ≠·≈–Àπ’È Ÿ≠ 1,406 1,969 217 702 1,651 -

(°”‰√) ¢“¥∑ÿπ®“°°“√¢“¬ ‘π∑√—æ¬å∂“«√ (1,020) 7 (647) (263) (30) (543)

¢“¥∑ÿπ®“°°“√µ—¥®”Àπà“¬ ‘π∑√—æ¬å∂“«√ 310 32 994 288 5 502

¢“¥∑ÿπ®“°°“√¢“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀ≈—°∑√—æ¬å‡æ◊Ëէⓠ- 1 - - 1 -

°”‰√®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ∑’ˬ—߉¡à‡°‘¥¢÷Èπ (18) (62) (48) - (42) (48)

‡ß‘πªíπº≈√—∫®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπµ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬ 337 403 225 6,303 1,932 900

à«π·∫àß°”‰√®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπµ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬ (443) (844) (324) (10,102) (8,472) (3,350)

°”‰√ ÿ∑∏‘¢Õß à«π∑’ˇªìπ¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ 2,637 3,188 1,545 - - -

°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π°àÕπ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π

‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘𥔇π‘πß“π 56,687 57,365 41,814 44,979 42,187 32,517

‘π∑√—æ¬å¥”‡π‘πß“π (‡æ‘Ë¡¢÷Èπ) ≈¥≈ß

‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“«-‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀ≈—°∑√—æ¬å‡æ◊Ëէⓠ- - (127) - - (127)

≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ (12,403) (23,741) (15,499) (11,992) (12,661) (16,390)

≈Ÿ°Àπ’ÈÕ◊Ëπ°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 61 111 (148) 5 1,583 (1,016)

‘π§â“§ß‡À≈◊Õ 285 (155) (123) 285 (155) (123)

‡ß‘π∑’Ë°‘®°“√¡’ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß®“°≈Ÿ°§â“ 13,982 (45,970) (17,193) 16,461 (48,405) (14,972)

‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ (6,267) (4,022) (1,258) (5,693) (3,712) (1,143)

‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 519 (1,734) 200 476 (1,727) -

Àπ’È ‘𥔇π‘πß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß)

‡®â“Àπ’È°“√§â“ 13,106 17,124 20,989 10,096 10,939 24,415

‡®â“Àπ’ÈÕ◊Ëπ°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π (2,606) 1,866 1,958 (2,563) 1,860 1,958

§à“„™â®à“¬§â“ß®à“¬ 1,483 2,934 5,965 (778) 1,272 6,096

‡ß‘π∑’Ë≈Ÿ°§â“¡’ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß®“°°‘®°“√ 3,448 1,017 2,921 3,550 1,233 (812)

‡ß‘π¡—¥®”√—∫®“°≈Ÿ°§â“ 612 (206) (3,404) 612 (206) (3,404)

‡®â“Àπ’ÈÕ◊Ëπ - (4,682) 4,682 - (4,682) 4,682

Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ 1,171 2,499 (4,402) 1,862 237 (5,289)

‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘‰¥â¡“®“° („™â‰ª„π)

°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π 70,078 2,406 36,375 57,300 (12,237) 26,392

Page 40: PICO: Annual Report 2005

48

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)

ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ (µàÕ)

≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡

(Àπ૬ : æ—π∫“∑)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑

ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546 ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546

°√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ

‡ß‘π ¥√—∫®“°‡ß‘πΩ“°∏𓧓√∑’Ë„™â‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π 2,000 - 5,000 2,000 - 5,000

‡ß‘π ¥®à“¬®“°‡ß‘πΩ“°∏𓧓√∑’Ë„™â‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π - (310) - - - -

‡ß‘π ¥®à“¬‡æ◊ËÕ´◊ÈÕ ‘π∑√—æ¬å∂“«√ (10,645) (7,141) (6,326) (7,872) (1,509) (4,301)

‡ß‘π ¥®à“¬‡æ◊ËÕ‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å (328) (1,355) - (325) (1,244) -

´◊ÈՇߑπ≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ (450) (610) - - (250) -

´◊ÈՇߑπ≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡ - - (3,922) - (3,922)

‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√¢“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ„πÀ≈—°∑√—æ¬å‡æ◊Ëէⓠ- 197 - - 197 -

‡ß‘π ¥√—∫™”√–®“°‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ

·°à°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π - - - 300 250 -

‡ß‘π ¥√—∫™”√–®“°‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ

·°à∫√‘…—∑Õ◊Ëπ - - 1,700 - - 1,700

‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√¢“¬ ‘π∑√—æ¬å∂“«√ 1,992 97 1,515 806 61 1,304

‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√¢“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ - 250 - - 250 -

‡ß‘π ¥®à“¬®“°‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ

·°à°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π - - - - (300) -

‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘„™â‰ª„π°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ (7,431) (8,872) (2,033) (5,091) (2,545) (219)

°√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π -

‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ

®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π≈¥≈ß - - (14) - - (14)

®à“¬™”√–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡®“°°√√¡°“√ - - (1,900) - - -

‡ß‘π ¥√—∫®“°‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«

®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π - 5,000 - - 5,000 -

‡ß‘π ¥√—∫®“°§à“Àÿâπ‡æ‘Ë¡∑ÿπ - 151,250 - - 151,250 -

®à“¬™”√–Àπ’ȵ“¡ —≠≠“‡™à“´◊ÈÕ (1,793) (3,730) (3,683) (1,793) (2,902) (2,128)

®à“¬™”√–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« - (14,821) (3,571) - (14,821) (3,571)

‡ß‘πªíπº≈®à“¬ (21,655) (72,060) (5,000) (21,655) (72,060) (5,000)

‡ß‘πªíπº≈®à“¬¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬„Àâ

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ (2,307) (201) (101) - - -

‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘‰¥â¡“®“° („™â‰ª„π)

°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π (25,755) 65,438 (14,269) (23,448) 66,467 (10,713)

‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ÿ∑∏‘ 36,892 58,972 20,073 28,761 51,685 15,460

‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≥ «—πµâπªï 95,243 36,271 16,198 74,491 22,806 7,346

‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≥ «—π ‘Èπªï 132,135 95,243 36,271 103,252 74,491 22,806

Page 41: PICO: Annual Report 2005

49

Õ—µ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ªï 2546 ∂÷ߪï 2548

Õ—µ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑

ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546 ªï 2548 ªï 2547 ªï 2546

Õ—µ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß

Õ—µ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß (‡∑à“) 2.39 2.39 1.57 2.52 2.61 1.56

Õ—µ√“ à«π ¿“æ§≈àÕßÀ¡ÿπ‡√Á« (‡∑à“) 1.72 1.57 1.08 1.74 1.58 1.01

Õ—µ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß°√–· ‡ß‘π ¥ (‡∑à“) 0.53 0.02 0.38 0.54 -0.13 0.33

Õ—µ√“ à«πÀ¡ÿπ‡«’¬π≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ (‡∑à“) 6.65 7.22 6.39 7.03 7.37 6.28

√–¬–‡«≈“‡°Á∫Àπ’ȇ©≈’ˬ («—π) 54.16 51 57 51 49 58

Õ—µ√“ à«π§«“¡ “¡“√∂„π°“√À“°”‰√

Õ—µ√“°”‰√¢—Èπµâπ (‡ªÕ√凴Áπµå) 25.47% 26.94% 27.72% 22.82% 24.47% 25.75%

Õ—µ√“°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π (‡ªÕ√凴Áπµå) 8.03% 10.01% 10.75% 8.24% 10.37% 11.45%

Õ—µ√“°”‰√ ÿ∑∏‘ (‡ªÕ√凴Áπµå) 5.82% 6.44% 6.74% 6.81% 7.52% 7.92%

Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑πµàÕ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ (‡ªÕ√å‡ Áπµå) 15.79% 22.50% 28.39% 16.29% 23.33% 29.77%

Õ—µ√“ à«π· ¥ßª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥”‡π‘πß“π

Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å (‡ªÕ√凴Áπµå) 10.44% 13.61% 14.27% 11.44% 14.93% 15.82%

Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å∂“«√ (‡ªÕ√å‡ Áπµå) 57.94% 67.04% 47.04% 68.84% 85.17% 61.63%

Õ—µ√“°“√À¡ÿπ¢Õß ‘π∑√—æ¬å (‡∑à“) 1.80 2.12 2.13 1.71 2.03 2.04

Õ—µ√“ à«π«‘‡§√“–Àåπ‚¬∫“¬∑“ß°“√‡ß‘π

Õ—µ√“ à«πÀπ’È ‘πµàÕ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ (‡∑à“) 0.51 0.52 0.93 0.42 0.42 0.84

Õ—µ√“ à«π§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–¥Õ°‡∫’Ȭ (‡∑à“) 262.16 38.70 29.95 207.58 35.26 30.07

¡Ÿ≈§à“µ“¡∫—≠™’µàÕÀÿâπ (∫“∑) 2.48 2.38 3.61 2.40 2.31 3.45

°”‰√ ÿ∑∏‘µàÕÀÿâπ (∫“∑) 0.36 0.39 0.89 0.36 0.39 0.89

Page 42: PICO: Annual Report 2005

50

3. §”Õ∏‘∫“¬

¿“æ√«¡º≈°“√¥”‡π‘πß“π„πªï 2548 π’È °“√‡µ‘∫‚µ∑“߇»√…∞°‘®‚¥¬√«¡¢Õߪ√–‡∑»¬—ߧߡ’°“√‡µ‘∫‚µ®“°ªï∑’˺à“π¡“·µà‡ªìπ‰ª„πÕ—µ√“∑’Ë≈¥≈ß

Õ—π‡ªìπº≈®“°¿“«–√“§“πÈ”¡—π ‡ß‘π‡øÑÕ·≈–Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ∑’Ë Ÿß¢÷Èπ ∂“π°“√≥å¿“§„µâ µ≈Õ¥®π‰¢âÀ«—¥π° ÷Ëß≈â«π‡ªìπ

ªí®®—¬≈∫µàÕ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‚¥¬∑—Ë«‰ª º≈°√–∑∫¥—ß°≈à“«∑”„Àâ°≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’√“¬‰¥â√«¡§‘¥‡ªìπ‡ß‘π 720.2 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 12.2 ‚¥¬¡’°”‰√ ÿ∑∏‘ 41.7 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 1.3 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï∑’˺à“π¡“

√“¬‰¥â®“°°“√„Àâ∫√‘°“√

√“¬‰¥â®“°°“√„Àâ∫√‘°“√§‘¥‡ªìπ‡ß‘π 716 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 12 ∑—Èßπ’È√“¬‰¥â‚¥¬√«¡¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑ÿ°Ê

‰µ√¡“ ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï∑’˺à“π¡“ ¬°‡«âπ‰µ√¡“ ∑’Ë 3 ∑’ˉ¥â√—∫º≈°√–∑∫©—∫æ≈—π®“°«‘°ƒµ√“§“πÈ”¡—π √“¬‰¥â„π™à«ß¥—ß°≈à“«

®÷ß≈¥≈ßÕ¬à“ß¡“° ∑—Èßπ’È —¥ à«π√“¬‰¥â·µà≈–ª√–‡¿∑¡’¥—ßπ’È

√“¬‰¥â®“°°“√®—¥°‘®°√√¡∑“ß°“√µ≈“¥‡æ◊ËÕ à߇ √‘¡°“√¢“¬ : 254 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 18

√“¬‰¥â®“°°“√®—¥°‘®°√√¡∑“ß°“√µ≈“¥„πß“π· ¥ß ‘π§â“ : 250 ≈â“π∫“∑ ≈¥≈ß√âÕ¬≈– 11

√“¬‰¥â®“°°“√®—¥π‘∑√√»°“√¿“¬„πæ‘æ‘∏¿—≥±å : 103 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 73

√“¬‰¥â®“°°“√„Àâ∫√‘°“√Õ◊Ëπ Ê : 110 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 31

√“¬‰¥â®“°°“√„Àâ∫√‘°“√‡°◊Õ∫∑ÿ°ª√–‡¿∑¬—ߧ߇æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï∑’˺à“π¡“ ‚¥¬‡©æ“–√“¬‰¥â®“°°“√®—¥π‘∑√√»°“√¿“¬„π

æ‘æ‘∏¿—≥±å∑’Ë¡’¡Ÿ≈§à“‚§√ß°“√ Ÿß¡’Õ—µ√“°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ∑—Èßπ’ȇªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë«“߉«â„πÕ—π∑’Ë®–¢¬“¬√“¬‰¥â

ª√–‡¿∑π’ȇæ◊ËÕ„Àâ∫√‘…—∑¡’√“¬‰¥â∑’Ë·πàπÕπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ”À√—∫√“¬‰¥â®“°°“√®—¥°‘®°√√¡°“√µ≈“¥„πß“π· ¥ß ‘π§â“≈¥≈ß

„πªïπ’ȇπ◊ËÕß®“°¡’°“√¬°‡≈‘°ß“π· ¥ß ‘π§â“À≈“¬ß“π„π™à«ß‰µ√¡“ ∑’Ë 3 ¢Õߪï

°”‰√®“°°“√„Àâ∫√‘°“√

°”‰√®“°°“√„Àâ∫√‘°“√¢Õß∏ÿ√°‘®·µà≈–ª√–‡¿∑¡’≈—°…≥–∑’Ë·µ°µà“ß°—π‰ª ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫≈—°…≥–°“√‰¥â¡“¢Õßß“π·µà≈–ß“π

‡™àπ °“√ª√–¡Ÿ≈ °“√·¢àß√“§“ ß∫ª√–¡“≥¢Õß≈Ÿ°§â“ §«“¡À≈“°À≈“¬·≈– —∫´âÕπ¢Õßß“π √–¬–‡«≈“∑”ß“π ‡ªìπµâπ

‚¥¬ª°µ‘·≈â« °”‰√‚¥¬‡©≈’ˬլŸà√–À«à“ß√âÕ¬≈– 15-35 ¢Õß√“¬‰¥â ‚¥¬„πªïπ’È∫√‘…—∑¡’Õ—µ√“°”‰√¢—Èπµâπ≈¥≈ß®“°ªï∑’˺à“π¡“

‡π◊ËÕß®“°µâπ∑ÿπ°“√º≈‘µ‚¥¬∑—Ë«‰ª‡æ‘Ë¡¢÷Èπµ“¡¿“«–√“§“πÈ”¡—π

§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–°“√∫√‘À“√

§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ §‘¥‡ªìπ‡ß‘π 129 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 16 §à“„™â®à“¬∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ§à“„™â®à“¬

‡°’ˬ«°—∫æπ—°ß“π ‚¥¬„πªï∑’˺à“π¡“°≈ÿà¡∫√‘…—∑‰¥â‡æ‘Ë¡®”π«πæπ—°ß“π‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°“√‡µ‘∫‚µ¢Õß∏ÿ√°‘® ¡’°“√ª√—∫‚§√ß √â“ß

Õߧå°√·≈–«“ß·ºπæ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π¥â“πµà“ß Ê ‡π◊ËÕß®“°æπ—°ß“π‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠µàÕ§«“¡ ”‡√Á®¢Õß∫√‘…—∑ πÕ°®“°π—Èπ

¬—߉¥â¡’°“√ª√—∫ª√ÿß ∂“π∑’Ë·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√∑”ß“π√«¡∂÷ß√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ„Àâ –¥«°„π°“√∑”ß“π·≈–

‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√∫√‘À“√ß“π ‚¥¬§à“„™â®à“¬‡À≈à“π’È∫√‘…—∑∂◊Õ‡ªìπ°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥§«“¡ ”‡√Á®„π√–¬–¬“« ·≈–

‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß Õ¥§≈âÕß°—∫»—°¬¿“æ°“√‡µ‘∫‚µ¢Õß∏ÿ√°‘®∑’Ë∫√‘…—∑¥”‡π‘π°“√Õ¬Ÿà

°”‰√ ÿ∑∏‘

°≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’°”‰√ ÿ∑∏‘ 41.7 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 0.5 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ√âÕ¬≈– 1.3

Page 43: PICO: Annual Report 2005

51

∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π ‘π∑√—æ¬å

°≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’ ‘π∑√—æ¬å√«¡∑—Èß ‘Èπ 429 ≈â“π∫“∑ ‘π∑√—æ¬å à«π„À≠à§◊Õ√âÕ¬≈– 78 ‡ªìπ ‘π∑√—æ¬å ¿“æ§≈àÕß

·≈–√âÕ¬≈– 22 ‡ªìπ ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π

„πªïπ’È∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√ª√–‡¡‘π√“§“∑’Ë¥‘π„À¡àµ“¡¡“µ√∞“π∫—≠™’ ∑”„Àâ∑’Ë¥‘π¡’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 19 ≈â“π∫“∑ πÕ°®“°π—Èπ

∫√‘…—∑‰¥â≈ß∑ÿπ´àÕ¡·´¡·≈–µ°·µàß¿“¬„π ”π—°ß“π‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫¿“æ≈—°…≥å„À¡à¢ÕßÕߧå°√ ·≈–ª√—∫ª√ÿß√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

·À≈àß∑’Ë¡“¢Õ߇ߑπ∑ÿπ°≈ÿà¡∫√‘…—∑Õ“»—¬·À≈à߇ߑπ∑ÿπ®“°Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ ‚¥¬Àπ’È ‘π√«¡ 145 ≈â“π∫“∑ ‡ªìπÀπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π‡°◊Õ∫

∑—Èß ‘Èπ ·≈–¡’ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ 284 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬∫√‘…—∑ “¡“√∂¥”√ßÕ—µ√“ à«πÀπ’È ‘πµàÕ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπÕ¬Ÿà„π‡°≥±å∑’Ë¥’

·≈–‡∑à“°—∫ªï∑’˺à“π¡“§◊Õ 0.5 ‡∑à“

¿“æ§≈àÕß·≈–°√–· ‡ß‘π ¥

°≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’°√–· ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘®“°°“√¥”‡π‘πß“π 70 ≈â“π∫“∑ à«π„À≠à‡ªìπº≈®“°°“√∑’Ë∫√‘…—∑ “¡“√∂∫√‘À“√‡ß‘π∑’Ë

∫√‘…—∑¡’ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß®“°≈Ÿ°§â“‰¥â¥’¢÷Èπ¡“° ∑”„Àâ¡’°√–· ‡ß‘π ¥∑’ˉ¥â√—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ª√–°Õ∫°—∫ “¡“√∂∫√‘À“√

°“√™”√–Àπ’ȇ®â“Àπ’ȉ¥â¥’¢÷Èπ ·≈–¡’√–¬–‡«≈“™”√–Àπ’ȇæ‘Ë¡¢÷Èπ Õ¬à“߉√°Á¥’ °√–· ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘‰¥â∂Ÿ°„™â‰ª„π°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ‚¥¬

à«π„À≠à‡æ◊ËÕµ°·µàß´àÕ¡·´¡ ”π—°ß“π·≈–ª√—∫ª√ÿß√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–„™â‰ª„π°‘®°√√¡°“√‡ß‘π‡æ◊ËÕ®à“¬‡ß‘πªíπº≈

≥ «—π ‘Èπªï 2548 °≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’°√–· ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘‡ªìπ‡ß‘π 132 ≈â“π∫“∑ ´÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬ ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“

‡ß‘π ¥ 56 ≈â“π∫“∑ ·≈–‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“«„π√Ÿªæ—π∏∫—µ√√—∞∫“≈ æ—π∏∫—µ√∏𓧓√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬·≈–µ—Ϋ —≠≠“„™â‡ß‘π

¢Õß∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬åœ ‡ªìπ‡ß‘π 76 ≈â“π∫“∑

”À√—∫ ¿“æ§≈àÕß∑“ß°“√‡ß‘ππ—Èπ ∫√‘…—∑µ√–Àπ—°‡ªìπÕ¬à“ߥ’«à“‡ªìπÕ’°ªí®®—¬Àπ÷Ëß∑’Ë ”§—≠¡“°µàÕ∏ÿ√°‘®°“√®—¥°‘®°√√¡

∑“ß°“√µ≈“¥ ·≈–®—¥π‘∑√√»°“√¿“¬„πæ‘æ‘∏¿—≥±å ∫√‘…—∑®”‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß¡’‡ß‘π∑ÿπÀ¡ÿπ‡«’¬π∑’Ë¡“°æÕ‡æ◊ËÕµÕ∫

πÕß°“√·¢àߢ—π∑“ß°“√µ≈“¥¢Õß≈Ÿ°§â“∑’ˇªìπ‰ªÕ¬à“ß√ÿπ·√ß·≈–√«¥‡√Á« πÕ°®“°π—Èπ¬—ßµâÕß¡’‰«â‡æ◊ËÕ ”√Õß„π°“√„™â®à“¬

”À√—∫‚§√ß°“√¢π“¥„À≠à∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ߥ”‡π‘π°“√ ‚¥¬„πªïπ’ÈÕ—µ√“ à«π ¿“æ§≈àÕߢÕß∫√‘…—∑Õ¬Ÿà„π‡°≥±å∑’Ë¥’¡“°§◊Õ‡∑à“°—∫

2.4 ‡∑à“ ·≈–‡ªìπ —¥ à«π‡∑à“°—∫ªï∑’˺à“π¡“

¿“√–ºŸ°æ—π

≥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2548 °≈ÿà¡∫√‘…—∑¡’¿“√–ºŸ°æ—π°—∫∏𓧓√ºŸâÕÕ°Àπ—ß ◊էȔª√–°—π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡ —≠≠“µàÕ

ºŸâ«à“®â“߇ªìπ®”π«π‡ß‘π 47 ≈â“π∫“∑ Ÿß°«à“ªï∑’˺à“π¡“ 24 ≈â“π∫“∑ ∑—Èßπ’ȇ°‘¥®“° ≥ «—π ‘Èπªï∫√‘…—∑¡’ß“π∑’ˉ¥â‡´Áπ —≠≠“

°—∫Àπ૬ߓπ√“™°“√‰ª·≈â«·≈–Õ¬Ÿà√–À«à“ߥ”‡π‘π°“√À≈“¬‚§√ß°“√ ·≈–¡Ÿ≈§à“ß“π¢Õß·µà≈– —≠≠“°Á Ÿß¢÷Èπ ∑”„Àâ«ß‡ß‘π

ÕÕ°Àπ—ß ◊էȔª√–°—π¥—ß°≈à“« Ÿß¢÷Èπ°«à“ªï∑’˺à“π¡“

Page 44: PICO: Annual Report 2005

52

™◊ËÕ ∑’˵—Èß ”π—°ß“π À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À¡“¬‡≈¢‚∑√ “√¢Õß∫ÿ§§≈Õâ“ßÕ‘ßÕ◊Ëπ Ê

π“¬∑–‡∫’¬π Àÿâπ “¡—≠ »Ÿπ¬å√—∫Ω“°À≈—°∑√—æ¬å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥

Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘ Õ“§“√ ∂“∫—π«‘∑¬“°“√µ≈“¥∑ÿπ

‡≈¢∑’Ë 2/7 À¡Ÿà∑’Ë 4 (‚§√ß°“√πÕ√å∏ª“√å§) ∂ππ«‘¿“«¥’√—ß ‘µ

·¢«ß∑ÿàß ÕßÀâÕß ‡¢µÀ≈—° ’Ë °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 10210

‚∑√»—æ∑å 0-2596-9000

‚∑√ “√ 0-2832-4994-6

ºŸâ Õ∫∫—≠™’ π“ß “« ¡æ√ ¥ÿ≈¬«‘∑¬å

ºŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ‡≈¢∑’Ë 3709

∫√‘…—∑ ¥’≈Õ¬∑å ∑Ÿâ™ ‚∏¡—∑ ÿ ‰™¬¬» ®”°—¥

Õ“§“√√—®π“°“√ ™—Èπ 25

183 ∂ππ “∑√„µâ ·¢«ß¬“ππ“«“ ‡¢µ “∑√

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 10120

‚∑√»—æ∑å 0-2676-5700

‚∑√ “√ 0-2676-5757-8

∑’˪√÷°…“°ÆÀ¡“¬ ”π—°°ÆÀ¡“¬∏√√¡π‘µ‘

™—Èπ 4 Õ“§“√𓬇≈‘»

2/4 ∂ππ«‘∑¬ÿ ‡¢µª∑ÿ¡«—π

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 10330

‚∑√»—æ∑å 0-2252-1260

‚∑√ “√ 0-2652-8956

∑’˪√÷°…“∑“ß°“√‡ß‘π -‰¡à¡’-

∫ÿ§§≈Õâ“ßÕ‘ß

Page 45: PICO: Annual Report 2005

53

≈—°…≥–¢

Õß√“

¬°“√

√–À«

à“ß°—π

∫ÿ§§≈/

𑵑∫ÿ§§≈

∑’Ë¡’º≈

ª√–

‚¬™π

å√ à«¡

§«“¡

—¡æ—π∏å

¡Ÿ≈§

à“√“¬

°“√√

–À«à“

ß°—π (∫“∑

)§«

“¡®”

‡ªìπ/À

¡“¬

‡Àµÿ

12 ‡¥◊Õπ

12 ‡¥◊Õπ

1 æ.¬. 47

- 3

1 µ.§

. 48

1 æ.¬. 46

- 3

1 µ.§

. 47

√“¬‰

¥â®“°

°“√„Àâ∫

√‘°“√

∑’ˇ° ‘¥

®“°°

“√„À

â

∫√‘°“

√·°à∫

√‘…—∑„

π°≈ÿà¡

∑’Ë¡’ºŸâ∂

◊ÕÀÿâπ„

À≠à

‡¥’¬«

°—π·≈

–∫√‘…

—∑√à«¡

‡π◊ËÕ

ß®“°

∫√‘…—∑¡

π‚¬∫

“¬„π

°“√∑

”∏ÿ√°

‘®∑’ˇ°

◊ÈÕÀπÿπ

°—π

‡æ◊ËÕ‡ªìπ

°“√„Àâ∫

√‘°“√

∑’˧√∫

«ß®√

·°à≈Ÿ°

§â“

‚¥¬∫

√‘…—∑®

–§‘¥§

à“∫√‘°

“√‚¥

¬°“√

㪉

«‘∏’µâπ

∑ ÿπ∫«

° à«π

‡æ‘Ë¡‡

™àπ‡¥

’¬«°—∫

√“§“

§à“∫√

‘°“√∑

’˧‘¥°—∫

∫ ÿ§§≈

∑ —Ë«‰ª

¥—ßπ

—Èπ®÷ß

‡ªìπ√

“¬°“

√∑’ˇ°‘¥¢

÷Èπ‡ª ìπ

‰ªµ“

¡°“√

§ ⓪°

µ‘

1. √

“¬‰¥

⮓°°

“√„À

â∫√‘°“

√ Pico

Art

Internat

iona

l Pte.,

Ltd.

ºŸâ∂◊ÕÀ

ÿâπ„À≠

à 3,13

3,98

9 4,13

8,09

4

Pico

Art

Exhibitio

n Inc.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

73

,666

-

Visualsp

ace

Tech

Interna

tiona

l Pte.,

Ltd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

345,00

0

Pico

Interna

tiona

l Taiwan

Ltd

. ∫√

‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

508,14

6

Pico

Interna

tiona

l Ltd

. ∫√

‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

2,59

6,58

3 1,75

0,29

3

Pico

Interna

tiona

l (M) Sd

n. B

hd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

26

9,57

9 5,60

1,68

4

Pico

Interna

tiona

l (China

) Lim

ited

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

2,05

3,52

8 2,01

7,69

1

Pico

(China

) Ltd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

1,43

0,84

1 -

Pico

Hon

g Ko

ng Lim

ited

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

72

1,95

7 2,16

4,19

4

Pico

Globa

l Service

s Lim

ited

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

307,93

4

Pico

Interna

tiona

l (Dub

ai) L.L.C.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

304,39

3

PICO / V

TI B

eijin

g ∫√

‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

485,63

6

Pico

Paris

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

597,29

0

Pico

Exh

ibition

(UK

) Ltd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

71

4,86

0 58

3,41

1

Pico

Interna

tiona

l (HK

) Ltd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

2,41

1,73

2 1,79

9,43

5

Mee

ting

Plan

ners

Internat

iona

l (HK

) Ltd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

29

6,80

0 -

∫√‘…—∑

¬Ÿ-‡√âπ∑

å ®”°

—¥ ∫√

‘…—∑√

à«¡

255,70

3 43

9,60

1

∫√‘…—∑

Ցߧ

凮Á∑

Õ ‘¡‡¡®‡®

(ª√

–‡∑»

‰∑¬) ®

”°—¥

∫√‘…—∑√

à«¡

- 22

,927

13,959

,238

21

,065

,729

√“¬°“√√–À«à“ß°—π„π

√–À«à“

ߪï∫√‘…

—∑¡’√“

¬°“√

√–À«à“

ß°—π°—∫

∫√‘…

—∑∑’ˇ°

’ˬ«¢âÕ

ß°—π

‚¥¬∑

’Ë∫√‘…

—∑‰¥

⧑¥√

Ҥҫ

◊ÈÕ/¢“

¬/ ‘π

§â“·≈

–∫√‘°

“√°—∫

∫√‘…

—∑∑’ˇ°

’ˬ«¢âÕ

ß°—π‚¥

¬√“§

“¥—ß°

≈à“«≈

â«π‡ª

ìπ°“

√¥”‡π‘π∏ÿ√

°‘®

ª°µ‘¢

Õß∫√

‘…—∑

∫√‘…—∑¬

àÕ¬ ∫

√‘…—∑√

à«¡·≈

–∫ÿ§§

≈∑’ËÕ“

®¡’§«

“¡¢—¥

·¬âß∑

“ߺ≈

ª√–‚¬™

πå ‚¥

¬¡’‡ß◊ËÕπ

‰¢µà“

ß Ê

µ“¡

ª°µ‘∏

ÿ√°‘®

´÷Ëß√“

¬°“√

‡°’ˬ«

°—∫°‘®

°“√∑

’ˇ°’ˬ«

¢âÕß°

—ππ’È ∫

√‘…—∑‰

¥â‡ªî¥

‡º¬‰

«â„π

À¡“¬

‡Àµ ÿª

√–°Õ

∫°“√

‡ß‘π¢

âÕ 20

„πß

∫°“√

‡ß‘πª

√–®”

ªï ‘Èπ

ÿ¥«—π∑

’Ë 31

µÿ≈“§

¡ 25

48

√“¬°

“√√–

À«à“

ß°—π√–

À«à“

ß∫√‘…

—∑ ∫√‘…

—∑¬àÕ

¬ ∫√‘…

—∑√à«

¡ ·≈

–∫ÿ§§

≈∑’ËÕ“

®¡’§«

“¡¢—¥

·¬âß∑

“ߺ≈

ª√–

‚¬™π

å∑’Ë¡’°

—∫∫√‘…

—∑∑’ˇ°

’ˬ«¢âÕ

ß°—π„π

™à«ß√

–¬–‡«≈

“¥—ß°

≈à“«·

≈–§«

“¡®”

‡ªìπ¢Õ

ß°“√

∑”√“

¬°“√

√–À«

à“ß°—π

¡’√“¬

≈–‡Õ’¬¥

¥—ßµàÕ

‰ªπ’È

Page 46: PICO: Annual Report 2005

54

≈—°…≥–¢

Õß√“

¬°“√

√–À«

à“ß°—π

∫ÿ§§≈

/𑵑∫

ÿ§§≈∑

’Ë¡’º≈ª

√–‚¬

™πå√à«

¡§«

“¡ —¡

æ—π∏

å¡Ÿ≈

§à“√“

¬°“√

√–À«

à“ß°—π

(∫“

∑)§«

“¡®”

‡ªìπ/

À¡“¬

‡Àµÿ

12 ‡¥◊Õ

π12

‡¥◊Õ

π

1 æ.¬. 47

- 3

1 µ.§. 4

81

æ.¬. 46

- 3

1 µ.§. 4

7

√“¬°

“√≈Ÿ°

Àπ’È∑“

ß°“√

§â“‡°

‘¥¢÷Èπ

◊∫‡π◊ËÕ

ß

¡“®“

°°“√∑’Ë∫

√‘…—∑„

Àâ∫√‘°

“√°—∫

∫√‘…—∑

„π°≈

ÿà¡

(µ“¡

√“¬≈

–‡Õ ’¬

¥„π¢

âÕ 1)

÷Ëß°“√

°”Àπ

¥

π‚¬∫

“¬°“

√„Àâ‡

§√¥‘µ

°“√§

â“°—∫∫

√‘…—∑

÷Ëß¡’ºŸâ∂

◊ÕÀÿâπ„

À≠à‡¥

’¬«°—π

¡’°“√

°”Àπ

¥

‡§√¥

‘µ°“√

§â“‡©≈’ˬ

60-90

«—π

‡™àπ‡

¥’¬«°

—∫

π‚¬∫

“¬‡§

√¥‘µ°

“√§â“

∑’Ë„Àâ°

—∫∫√‘…

—∑Õ◊Ëπ

Ê

πÕ°®

“°π’È

à«π¢Õ

ß∫√‘…

—∑¬àÕ¬

·≈–∫

√‘…—∑√

à«¡

∫√‘…—∑

¡’π‚¬

∫“¬„

À⇧√

¥‘µ∑“

ß°“√

§â“‡©≈’ˬ

෈ҡ

—∫ 60

-90

«—𠇙àπ

‡¥’¬«

°—∫π‚

¬∫“¬

°“√„Àâ‡

§√¥‘µ

∑“ß°

“√§â“

°—∫∫√

‘…—∑Õ

◊Ëπ Ê

¥—ßπ—Èπ

√“¬°

“√∑’ˇ

° ‘¥¢÷Èπ

‡ªìπ‰

ªµ“¡

°“√

¥”‡π

‘π∏ÿ√°

‘®ª°µ

2. ≈

Ÿ°Àπ’È°

“√§â“

Pico

Art

Internat

iona

l Pte.,

Ltd.

ºŸâ∂◊ÕÀ

ÿâπ„À≠

à 98

,375

67

9,11

0

Pico

Art

Exhibitio

n ∫√

‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

81

,382

-

Pico

Internationa

l (China

) Lim

ited

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

701,10

9

Pico

Interna

tiona

l Taiwan

Ltd

. ∫√

‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

318,64

9

Pico

Internationa

l Ltd

. ∫√

‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

2,50

5,01

0 -

Pico

(China

) Ltd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

1,53

1,00

0 -

Mee

ting

Plan

ners

Internat

iona

l (HK

) Ltd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

31

7,57

6 -

Pico

Hon

g Ko

ng Lim

ited

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

75,500

Pico

Interna

tiona

l (M) Sd

n. B

hd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

20

2,85

0 -

Pico

Exh

ibition

(UK

) Ltd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

624,25

0

Pico

Interna

tiona

l (HK

) Ltd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

1,64

0,04

7 1,95

1,20

3

∫√

‘…—∑

¬Ÿ-‡√âπ∑

å ®”°

—¥ ∫√

‘…—∑√

à«¡

21,732

15

6,40

5

∫√

‘…—∑ Õ

‘ߧ凮Á∑

Õ ‘¡‡¡®‡®

(ª√

–‡∑»

‰∑¬) ®

”°—¥

∫√‘…—∑√

à«¡

- 5,62

8

6,39

7,97

2 4,51

1,85

4

µâπ∑ ÿπ

°“√„Àâ∫

√‘°“√

∑’ˇ°‘¥

¢÷Èπ®“

°°“√

㪉

∫√‘°“

èҡ

∫√‘…—∑„

π°≈ ÿà¡

‡¥’¬«

°—π

÷Ë߇ªìπ

°“√„Àâ∫

√‘°“√

µ“¡¢

âÕµ°≈

ß√–À

«à“ß∫

√ ‘…—∑

°—∫° ‘®

°“√∑

’ˇ°’ˬ«

¢âÕß°

—π ‡æ

◊ËÕ„Àâ∫

√‘°“√

∑’˧√∫

«ß®√

·°à≈Ÿ°

§â“·≈

–‡π◊ËÕ

ß®“°

∫√‘…—∑

„π‡§

√◊Õ P

ICO ¡

’§«“¡

‡™’ˬ«

™“≠‡©æ“–

¥â“π∑

’Ë·µ°µ

à“ß°—π

∫√‘…

—∑®÷ß

“¡“√

‡≈◊Õ°

„™â∫√

‘°“√®

“°∫√

‘…—∑„

π‡§√

◊Õ PICO

∑’Ë¡’§«

“¡‡™’ˬ«

™“≠‡ª

ìπ摇»

…‡©æ“–

¥â“π‰

¥â ¥—ß

π—Èπ√“

¬°“√

¥—ß°≈

à“«∑’ˇ

°‘¥¢÷Èπ

®÷߇ª

ìπ‰ªµ

“¡°“

√§â“ª

°µ‘¢Õ

ß°‘®°

“√·≈

¡’Õ—µ√

“§à“∫

√‘°“√

෈ҡ

—∫∫ÿ§§

≈Õ◊Ëπ∑

—Ë«‰ª

3. µ

âπ∑ÿπ°

“√„À

â∫√‘°“

√ Pico

Art

Internat

iona

l Pte.,

Ltd.

ºŸâ∂◊ÕÀ

ÿâπ„À≠

à 1,36

9,82

9 38

3,35

2

Visualsp

ace

Tech

Interna

tiona

l Pte.,

Ltd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

12,052

,500

Pico

Interna

tiona

l Taiwan

Ltd

. ∫√

‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

96

6,14

8 7,34

7

Pico

Interna

tiona

l Ltd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

2,64

1,74

1

Pico

Interna

tiona

l (M) Sd

n. B

hd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

33

3,84

6 -

Pico

Interna

tiona

l (China

) Lim

ited

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

23,251

Pico

Interna

tiona

l (Dub

ai) L.L.C.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

489,34

5

Pico

Interna

tiona

l (Qat

ar) W.L.L.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

50,000

Pico

Interna

tiona

l (HK

) Ltd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

24

6,28

5 3,82

3

Inter-E

xpo

Exhibitio

n Se

rvices

Lim

ited

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

7,37

5 -

∫√

‘…—∑

¬Ÿ-‡√âπ∑

å ®”°

—¥ ∫√

‘…—∑√

à«¡

5,58

5,95

1 3,28

3,06

5

∫√

‘…—∑ Õ

‘ߧ凮Á∑

Õ ‘¡‡¡®‡®

(ª√

–‡∑»

‰∑¬) ®

”°—¥

∫√‘…—∑√

à«¡

1,18

2,90

0 95

8,18

3

9,69

2,33

4

19,892

,607

Page 47: PICO: Annual Report 2005

55

≈—°…≥

–¢Õß

√“¬°

“√√–

À«à“ß

°—π∫ÿ§§≈/

𑵑∫ÿ§§≈∑

’Ë¡’º≈

ª√–

‚¬™π

å√à«¡

§«“

¡ —¡

æ—π∏å

¡Ÿ≈§

à“√“¬

°“√√

–À«à“

ß°—π (∫“∑

)§«“

¡®”

‡ªìπ/À

¡“¬

‡Àµÿ

12 ‡¥◊Õ

π12

‡¥ ◊Õ

π

1 æ.¬. 47

- 3

1 µ.§. 48

1 æ.¬. 46

- 3

1 µ.§. 47

√“¬°

“√‡®â“À

π’È∑“ß

°“√§

Ⓡ°‘¥

¢÷Èπ ◊∫

‡π◊ËÕß

®“°µ

âπ∑ÿπ°“

√„Àâ∫√‘°

“√µ“¡

¢âÕ 3

∑—Èß„π

à«π¢Õ

ß∫√‘…

—∑∑’ˇ°

’ˬ«¢âÕ

ß°—π‚¥

¬¡’ºŸâ∂

◊Õ

Àÿâπ„À

≠à‡¥

’¬«°—π

∫√‘…

—∑®–

‰¥â√—∫

‡§√¥

‘µ

∑“ß

°“√§

Ⓡ©≈

’ˬ 60

-90

«—π

÷Ë߇∑’¬∫

‡∑à“

°—∫≈Ÿ°

§â“√“

¬Õ◊Ëπ∑

—Ë«‰ª

·≈–„

π à«π

∫√‘…—∑

¬àÕ¬

·≈–∫

√‘…—∑√à«

¡ ∫

√‘…—∑‰¥

â√—∫‡§

ôԵ

∑“ß

°“√§

Ⓡ©≈

’ˬ 60

-90

«—𠇙àπ

‡¥’¬«

°—π

¥—ßπ—Èπ√“

¬°“√

¥—ß°≈

à“« ®

÷߇ªìπ√“

¬°“√

∑“ß

°“√§

⓪°µ

‡ß‘π∑’Ë°‘®

°“√¡

’ ‘∑∏‘‡√’¬

°√âÕß

®“°≈

Ÿ°§â“

‡ªìπ√“

¬°“√

∑’Ë∫√‘…

—∑‰¥

â„Àâ∫√‘°

“√∑“ß

°“√§

â“·≈â«

·≈–‰

¥â√—∫√Ÿâ√

“¬‰¥

ⵓ¡

§«“

¡§◊∫Àπâ“¢

Õßß“

π∑’Ë·≈

⫇ √

Á®

‚¥¬¬

—߉¡à‰¥

âÕÕ°„

∫·®

âßÀπ’È„À

â°—∫≈ Ÿ°

§â“

·≈–‡¡◊ËÕ∂

÷ß°”À

π¥∑

’Ëß“π‡ √Á®

µ“¡

‡ß◊ËÕπ

‰¢

°“√™

”√–‡ß‘π

¢Õß≈

Ÿ°§â“·

≈â« ∫

√‘…—∑° Á®

ÕÕ°„

∫·®

âßÀπ’ȇæ

◊ËÕ‡°Á∫

‡ß‘π®“

°≈Ÿ°§

â“

√“¬°

“√¥—ß

°≈à“«

°Á®–·

ª≈ß

¿“æ

‡ªìπ

≈Ÿ°Àπ’È°“

√§â“·

≈–¡’‡§

√¥‘µ∑“ß

°“√§

â“

„π≈—°

…≥–‡¥ ’¬

«°—∫¢ âÕ

2

4. ‡®â“

Àπ’È°“

√§â“

Pico

Interna

tiona

l (C

hina

) Lim

ited

∫√‘…

—∑ºŸâ∂

◊ÕÀÿâπ„À

≠à‡¥

’¬«°—π

-

22,415

Pico

Interna

tiona

l (M) Sd

n. B

hd.

∫√‘…

—∑ºŸâ∂

◊ÕÀÿâπ„À

≠à‡¥

’¬«°—π

33

3,84

6 -

Pico

Interna

tiona

l (HK

) Ltd.

∫√‘…

—∑ºŸâ∂

◊ÕÀÿâπ„À

≠à‡¥

’¬«°—π

-

3,81

6

∫√‘…

—∑ ¬

Ÿ-‡√âπ∑å ®

”°—¥

∫√‘…

—∑√à«

¡

1,11

7,76

2 59

9,23

1

∫√

‘…—∑ Õ

‘ߧ凮Á∑

Õ‘¡‡¡®‡®

(ª√

–‡∑»

‰∑¬) ®

”°—¥

∫√‘…

—∑√à«

¡

55,390

83

,680

1,50

6,99

8 70

9,14

2

√“¬°

“√µâπ∑ÿπ§â“ß

®à“¬‡ªìπ√“

¬°“√

∑’Ë∫√‘…

—∑

‰¥â„™

â∫√‘°

“√®“

°∫√‘…

—∑ ∑

’ˇ°’ˬ«

¢âÕß°

—π·≈

â«

·µà ≥

«—π ‘Èπ

ß«¥∫

—≠™’¬

—߉¡à‰

¥ â√—∫„∫

·®âßÀ

π’È

®“°∫

√‘…—∑π—Èπ Ê

À“°

‡¡◊ËÕ‰

¥â√—∫„∫

·®âßÀ

π’È

·≈â«∫

√‘…—∑∑’ˇ°

’ˬ«¢âÕ

ß°—π‡À

≈ à“π’È°Á®

–·ª≈ß

¿“æ

‡ªìπ‡®â“À

π’È°“

√§â“

·≈–¡

’‡§√¥

‘µ

°“√§

â“„Àâ°

—∫∫√‘…

—∑ „π

≈—°…≥–‡¥ ’¬

« °—∫

¢âÕ 4

6. µ

âπ∑ÿπ§â“ß

®à“¬

Pico

Art

Internat

iona

l Pte., Ltd.

ºŸâ∂◊ÕÀ

ÿâπ„À

≠à

- 38

3,35

2

∫√‘…

—∑ ¬

Ÿ-‡√âπ∑å ®

”°—¥

∫√‘…

—∑√à«

¡

219,72

2 25

1,80

3

21

9,72

2 63

5,15

5

5. ‡ß‘π

∑’Ë°‘®

°“√¡

’ ‘∑∏‘

Pico

Art

Internat

iona

l Pte.,

Ltd.

ºŸâ∂◊ÕÀ

ÿâπ„À

≠à

- 1,07

8,65

4

‡√’¬

°√âÕß

®“°≈

Ÿ°§â“

Pico

Interna

tiona

l (M

) Sd

n. B

hd.

∫√‘…

—∑º Ÿâ∂

◊ÕÀÿâπ„À

≠à‡¥

’¬«°—π

-

3,85

5,65

1

∫√‘…

—∑ ¬

Ÿ-‡√âπ∑å ®

”°—¥

∫√‘…

—∑√à«

¡

500

20,705

50

0 4,95

5,01

0

Page 48: PICO: Annual Report 2005

56

≈—°…≥

–¢Õß

√“¬°

“√√–

À«à“ß°—π

∫ÿ§§≈

/𑵑∫

ÿ§§≈∑

’Ë¡’º≈ª

√–‚¬

™πå√à«

¡§«

“¡ —¡

æ—π∏

å¡Ÿ≈

§à“√“

¬°“√

√–À«

à“ß°—π

(∫“

∑)§«

“¡®”

‡ªìπ/

À¡“¬

‡Àµ ÿ

12 ‡¥◊Õ

π12

‡¥ ◊Õ

π

1 æ.¬. 46

- 3

1 µ.§. 4

71

æ.¬. 45

- 3

1 µ.§. 4

6

∫√‘…—∑‰

¥â§â“ß

§à“„™

â®à“¬‡ªìπ

§à“∏√

√¡‡π

’¬¡

°“√®

—¥°“√

·°à P

ico

Art

Internat

iona

l

Pte., Ltd. µ

“¡¢âÕ

10

·≈–§

à“ ◊ËÕ‚

¶…≥“

ª√–™

“ —¡æ

—π∏å §

à“ Marke

ting

Mat

erials

µà“ß Ê °

—∫∫√‘…

—∑„π‡

§√◊Õ¢

Õß P

ico

Netw

ork

·≈–∫

√‘…—∑√

à«¡ ‚¥¬

§à“„™

â®à“¬π

’È∂◊Õ‡ª

ìπ

§à“„™

â®à“¬µ

“¡°“

√§â“ª

°µ‘ ∑

—Èßπ’Èπ‚

¬∫“¬

°“√§

‘¥√“

§“√–

À«à“

ß∫√‘…

—∑„π

‡§√◊Õ

¢Õß

Pico

Network ∫√

‘…—∑¬àÕ

¬ À√

◊Õ∫√‘…

—∑√à«¡

°—∫∫√

‘…—∑ °

Á¡’π‚¬

∫“¬ √

“§“‡™àπ

‡¥’¬«

°—∫

∑’Ë∫√‘…

—∑‡À≈

à“π—Èπ¢

“¬„À

â°—∫≈ Ÿ°

§â“√“

¬Õ◊Ëπ

Ê

∫®°. æ

’‡ÕÁ°

å ÷Ë߇ªìπ

∫√‘…—∑¬

àÕ¬¢Õ

ß∫√‘…

—∑

‡ªìπº

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

¢Õß

∫®°. ¬

Ÿ-‡√âπ∑

å ‰¥â√

—∫‡ß‘π

ªíπº≈

®”π«

π 33

7,50

0 ∫“

∑ ‚¥

¬‡ß‘π

ª íπº≈

∑’ˉ¥ â√

—∫‡À≈

à“π’È¡’§

«“¡

¡‡Àµ

ÿ ¡º≈

µ“¡

°“√ª

√–°Õ

∫∏ÿ√°

‘®∑—Ë«‰

ª

7. ‡®â“

Àπ’ÈÕ◊Ëπ

Pico

Art

Internat

iona

l Pte.,

Ltd.

ºŸâ∂◊ÕÀ

ÿâπ„À≠

à 4,50

8,55

0 7,01

6,25

6

Pico

Globa

l Service

s Lim

ited

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

27

,398

12

0,06

6

∫√

‘…—∑ Õ

‘ߧ凮Á∑

Õ‘¡‡¡

®‡®

(ª√

–‡∑»

‰∑¬) ®

”°—¥

∫√‘…—∑√

à«¡

- 6,03

0

4,53

5,94

8 7,14

2,35

2

√“¬°

“√∑’ˇ

°‘¥¢÷Èπ

◊∫‡π

◊ËÕß®“

°∫√‘…

—∑

„Àâ∫√

‘°“√Õ

◊Ëπ Ê ·

°à∫√‘…

ѷ㹡

≈ ÿà¡

Pico

Network ·≈

–∫√‘…

—∑√à«¡

‚¥¬°

“√

„À⇧

√¥‘µ„

π°“√

™”√–

§à“„™

â®à“¬‡°’ˬ

«°—∫

Utilities µà“

ß Ê ‡™àπ

§à“‡™à“

”π—°

ß“π

§à“ àß

‡Õ°

“√ ‡ªìπ

µ âπ ∑

’Ë∫√‘…—∑„

Àâ∫√‘°

“√

·°à∫√

‘…—∑„

π°≈ ÿà¡

∑ —Èßπ’È

∫√‘…—∑„

À⇧√

¥‘µ

60-90

«—π

÷Ë߇ªìπ

‰ªµ“

¡‡ß ◊ËÕ

π‰¢‡§√

¥ ‘µ

∑“ß°

“√§â“

ª°µ ‘

9. ≈

Ÿ°Àπ ’ÈÕ

◊Ëπ Pico

Hon

g Ko

ng Lim

ited

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

2,24

7

Pico

Interna

tiona

l (China

) Ltd.

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

1,99

8

Pico

Globa

l Service

s Lim

ited

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

2,56

4 3,60

0

∫√

‘…—∑

¬Ÿ-‡√âπ∑

å ®”°

—¥ ∫√

‘…—∑√

à«¡

17,848

73

,063

80

,908

19

0,49

6

20

,412

80

,908

8. ‡ß‘π

ª íπº≈

√—∫

∫√‘…—∑

Ցߧ

凮Á∑

Õ‘¡‡¡

®‡®

(ª√

–‡∑»

‰∑¬) ®

”°—¥

∫√‘…—∑√

à«¡

- 13

3,33

3

∫√

‘…—∑

¬Ÿ-‡√âπ∑

å ®”°

—¥ ∫√

‘…—∑√

à«¡

337,50

0 27

0,00

0

33

7,50

0 40

3,33

3

Page 49: PICO: Annual Report 2005

57

≈—°…≥

–¢Õß

√“¬°

“√√–

À«à“ß°—π

∫ÿ§§≈

/𑵑∫

ÿ§§≈∑

’Ë¡’º≈ª

√–‚¬

™πå√à«

¡§«

“¡ —¡

æ—π∏

å¡Ÿ≈

§à“√“

¬°“√

√–À«

à“ß°—π

(∫“

∑)§«

“¡®”

‡ªìπ/

À¡“¬

‡Àµ ÿ

12 ‡¥◊Õ

π12

‡¥ ◊Õ

π

1 æ.¬. 47

- 3

1 µ.§. 4

81

æ.¬. 46

- 3

1 µ.§. 4

7

°“√§

‘¥§à“∏

√√¡‡

π’¬¡√

–À«à“

ß°—π‡

ªìπ‰ª

µ“¡

—≠≠“

Intelle

ctua

l Prope

rty

Licen

se A

gree

men

t ·≈

– Offs

hore

Service

Agree

men

t ´ ÷Ëß

‡ªìπ°

“√®à“

¬

§à“∏√

√¡‡π

’¬¡°“

√„™â≈

‘¢ ‘∑∏

‘Ï∑“ß°

“√§â“

°—∫

Pico

Art

‚¥¬§

‘¥Õ—µ√

“√âÕ¬

≈– 2

.53

¢Õß

√“¬‰

¥â√«¡

∑—Èßπ

’ȧà“∏√

√¡‡π

’¬¡¥—ß

°≈à“«

√«¡∂

÷ߧ«“

¡√à«¡

¡◊Õ·≈

–™à«¬

‡À≈◊Õ

®“°

Pico

Art

„π°“

√„Àâ§

”ª√÷°

…“¥â“

π‡∑§

‚π‚≈

¬’

Õ∫√¡

æ—≤π“

∫ÿ§≈“

°√·≈

–§«“

¡√à«¡

¡◊Õ

¥â“π°

“√µ≈

“¥ ‡ªìπ

µâπ

√“¬‰

¥â∑’ˇ°

‘¥¢÷Èπ®

“°°“

√∑’Ë∫√

‘…—∑œ

„Àâ∫√

‘…—∑ ¬

Ÿ-‡√âπ∑

å ®”°

—¥ ‡™à“

∂“π∑

’Ë∑”ß“

π

÷ËßÕ—µ√

“§à“‡™à“

∂“π

∑ ’ˇªìπ

µ“¡°

“√§ â“

ª°µ ‘

„πÕ—µ

√“∑’Ë∫

√‘…—∑„

Àâ∫√‘…

—∑Õ◊Ëπ

Ê ‡™à“

‡™àπ

‡¥’¬«

°—π ·

≈–√“

¬‰¥â§

à“ª√–

“πß

“π

∑’ˉ¥ â√

—∫®“°

Pico

Art ‡ª

ìπ‰ª„

πÕ—µ√

“ª°µ

∑’Ë Pico

Art

®à“¬„

Àâ°—∫∫

√‘…—∑„

π‡§√

◊Õ

Pico

Network

Õ◊Ëπ Ê

10. §à“

„™â®à“

¬§à“∏

√√¡‡

π’¬¡

Pico

Art

Internat

iona

l Pte.,

Ltd.

ºŸâ∂◊ÕÀ

ÿâπ„À≠

à 15

,493

,753

13

,847

,889

°“

√®—¥°

“√

∫√‘…—∑¡

’°“√®

à“¬‡ß‘πª

íπº≈„

À â·°à

Pico

Art

Internat

iona

l ®”π

«π 2

1,49

6,66

7 ∫“

÷Ë߇ªìπ

ºŸâ∂◊ÕÀ

ÿâπ√“¬

„À≠à

π“¬æ

‘‡ ∞

®÷ß·¬

⡪îòπ

÷Ë߇ªìπ

ºŸâ∂◊ÕÀ

ÿâπ√“¬

„À≠à

·≈–‡ªìπ

°√√¡

°“√∫

√‘…—∑

= 18,27

7,45

8.10

∫“∑

𓬻

’≈™—¬

‡°’¬√

µ‘¿“æ

—π∏å =

995,98

2.41

∫“∑

·≈–π

“ß “

ǹԸԴ

“ ∏√

√¡ ÿπ

∑√“

=

580,91

9.20

∫“∑

‚¥¬

‡ß‘πª

íπº≈®

à“¬π’ȇªìπ

‰ª

„πÕ—µ

√“‡¥

’¬«°—∫

∑ ’Ë®à“¬

„Àâ°—∫

º Ÿâ∂◊ÕÀ

ÿâπÕ◊ËπÊ

∑—Ë«‰ª

12. ‡ß‘πª

íπº≈®

à“¬

Pico

Art

Internat

iona

l Pte.,

Ltd.

ºŸâ∂◊ÕÀ

ÿâπ„À≠

à 21

,496

,667

33

,086

,400

°√

√¡°“

√ °√

√¡°“

√ 19

,854

,359

27

,294

,166

41

,351

,026

60

,380

,566

11. √“

¬‰¥âÕ

◊ËπÊ

Pico

Art

Internat

iona

l Pte.,

Ltd.

ºŸâ∂◊ÕÀ

ÿâπ„À≠

à 11

0,64

2 -

∫√

‘…—∑

¬Ÿ-‡√âπ∑

å ®”°

—¥ ∫√

‘…—∑√

à«¡

648,34

8 64

8,34

8

∫√

‘…—∑ Õ

‘ߧ凮Á∑

Õ ‘¡‡¡®‡®

(ª√

–‡∑»

‰∑¬) ®

”°—¥

∫√‘…—∑√

à«¡

- 31

,353

75

8,99

0 67

9.70

1

Page 50: PICO: Annual Report 2005

58

≈—°…≥

–¢Õß

√“¬°

“√√–

À«à“ß°—π

∫ÿ§§≈

/𑵑∫

ÿ§§≈∑

’Ë¡’º≈ª

√–‚¬

™πå√à«

¡§«

“¡ —¡

æ—π∏

å¡Ÿ≈

§à“√“

¬°“√

√–À«

à“ß°—π

(∫“

∑)§«

“¡®”

‡ªìπ/

À¡“¬

‡Àµ ÿ

12 ‡¥◊Õ

π12

‡¥ ◊Õ

π

1 æ.¬. 47

- 3

1 µ.§. 4

81

æ.¬. 46

- 3

1 µ.§. 4

7

∫√‘…—∑‰

¥â®à“¬

§à“„™

â®à“¬Õ

◊Ëπ Ê „Àâ∫

√‘…—∑

„π‡§

√◊Õ P

ico

‡™àπ

°“√

◊ÈÕ«— ¥

ÿÕÿª°√

≥å

‡§√◊ËÕ

ß„™â

”π—°ß

“πÕ◊Ëπ

Ê ∑

’Ë¡’ Lo

go P

ico

Network

·≈–§

à“„™â®

à“¬∑“

ß°“√

µ≈“¥

‚¥¬§

à“„™â®

à“¬π’È∂

◊Õ‡ªìπ

§à“„™

â®à“¬µ

“¡

°“√§

⓪°µ

‘‡∑’¬∫

෈ҡ

—∫∫√‘…

—∑Õ◊Ëπ„

π

‡§√◊Õ

¢Õß

Pico

∫√‘…—∑‰

¥â®à“¬

§à“µÕ

∫·∑π

°√√¡

°“√

‚¥¬§

à“µÕ∫

·∑π¥

—ß°≈à“

«Õ¬Ÿà„

π√–¥

—∫

‡¥’¬«

°—∫Õÿµ

“À°

√√¡

13. §à“

„™â®à“

¬Õ◊Ëπ

Pico

Art

Internat

iona

l Pte.,

Ltd.

ºŸâ∂◊ÕÀ

ÿâπ„À≠

à 15

2,22

3 -

Pico

Interna

tiona

l Ltd

. ∫√

‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

90

,239

-

Pico

Globa

l Service

s Lim

ited

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

24

5,43

4 11

8,09

0

Ex

poman

Lim

ited

∫√‘…—∑º

Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ

„À≠à‡¥

’¬«°—π

-

16,026

48

7,89

6 13

4,11

6

∫√‘…—∑‰

¥â≈ß∑

ÿπ„π∫

√‘…—∑ æ

’‡ÕÁ°

å ®”°

—¥

·≈–∫

√‘…—∑

Ցߧå‡

®Á∑ Õ

‘¡‡¡®

‡®

(ª√–

‡∑»‰

∑¬) ®”

° —¥ „π

—¥ à«π

√âÕ¬≈

89.95

·≈–

22.22

µ“¡≈

ӴѺ

·≈–∫

√‘…—∑

æ’‡ÕÁ°

å ®”°

—¥ ÷Ë߇ªìπ

∫√‘…—∑

¬àÕ¬

䴉ŧ

∑ÿπ„π

∫√‘…—∑

¬Ÿ-‡√

âπ∑å ®

”°—¥

„π —¥

à«π√

âÕ¬≈–

22.5

∑—Èßπ’È∫

√‘…—∑

·≈–∫

√‘…—∑¬

àÕ¬‰¥

â∫—π∑ ÷°

‡ß‘π≈

ß∑ÿπ„

π∫√ ‘…

—∑

¥—ß°≈

à“«‚¥

¬æ‘®“

óҨ

“°¡Ÿ≈

§à“µ“

¡∫—≠™’

‚¥¬‡™ ◊ËÕ

«à“¡Ÿ≈

§à“µ“

¡∫—≠™’

ÿ∑∏‘

¡’¡Ÿ≈§

à“

„°≈⇧’¬

ß°—∫¡

Ÿ≈§à“¬

ÿµ‘∏√√

¡¢Õß

‡ß‘π≈

ß∑ÿπ

≥ «

—π ‘Èπß

«¥∫ —≠

™’

15. ‡ß‘π≈

ß∑ÿπ

÷Ëß∫—π∑

÷°‚¥¬

∫√

‘…—∑

¬Ÿ-‡√âπ∑

å ®”°

—¥ ∫√

‘…—∑√

à«¡

1,56

0,15

5 1,31

1,84

0

«‘∏’ à«

π‰¥â‡

’¬

∫√‘…—∑

Ցߧ

凮Á∑

Õ‘¡‡¡®‡®

(ª√

–‡∑»

‰∑¬) ®

”°—¥

∫√‘…—∑√

à«¡

4,04

7,44

7 4,19

0,38

5

5,60

7,60

2 5,50

2,22

5

* ∫√

‘…—∑∂

◊ÕÀÿâπ∑

“ßÕâÕ

¡„π∫

√‘…—∑ ¬

Ÿ-‡√âπ∑

å ®”°

—¥ ‚¥

¬ºà“π

∫√‘…—∑

æ’‡ÕÁ°

å ‘ ‡µ Á¡

®”°

—¥ „π

—¥ à«

π‚¥¬

√«¡‡

∑ à“°—∫

√âÕ¬≈

– 22

.5

14.

◊ÈÕ‡ß ‘π

≈ß∑ÿπ

°√

√¡°“

√ °√

√¡°“

√ 4,00

0,00

0 3,28

5,00

0

Page 51: PICO: Annual Report 2005

59

¡“µ√°“√À√◊Õ¢—ÈπµÕπ°“√Õπÿ¡—µ‘√“¬°“√√–À«à“ß°—π∫√‘…—∑‰¥â°”Àπ¥¡“µ√∞“π·≈–¢—ÈπµÕπ„π°“√Õπÿ¡—µ‘°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π ‚¥¬°”Àπ¥„Àâ°“√‡¢â“∑”√“¬°“√¢Õß

∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®®–¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå®–µâÕߺà“π°“√æ‘®“√≥“¢Õߧ≥–°√√¡°“√Õ‘ √– ‚¥¬®–µâÕ߉¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘

®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑·≈–°√√¡°“√´÷Ëß¡’ à«π‰¥â‡ ’¬®–‰¡à¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß≈ߧ–·ππ„π√“¬°“√¥—ß°≈à“«

·π«‚πâ¡°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π„πÕ𓧵∑’˺à“π¡“√“¬°“√√–À«à“ß°—π√–À«à“ß∫√‘…—∑°—∫ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ À√◊Õ∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß„π°≈ÿࡇ©æ“–∑’Ë¡’§«“¡‡°’ˬ«‡π◊ËÕß°—π∑“ß

∏ÿ√°‘®∑—Ë«‰ª·≈–µ“¡≈—°…≥–¢Õß∫√‘…—∑√à«¡≈ß∑ÿπ∑’ËÕπÿ≠“µ„Àℙ⠑∑∏‘„π∑√—æ¬å ‘π∑“ߪí≠≠“ ´÷ËߺŸâ∫√‘À“√‰¥â¡’ à«π√à«¡„π

°“√Õπÿ¡—µ‘√“¬°“√¥—ß°≈à“« ‚¥¬∑’˺à“π¡“∫√‘…—∑¡’ ∂“𖇪ìπ∫√‘…—∑®”°—¥ ®÷߉¡à¡’¢âÕ∫—ߧ—∫‡°’ˬ«°—∫°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π

µ“¡¢âÕ∫—ߧ—∫∫√‘…—∑¡À“™π Õ¬à“߉√°Á¥’„π°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π∑’˺à“π¡“ ∫√‘…—∑‰¥â§”π÷ß∂÷ߪ√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢Õß∫√‘…—∑

‡ªì𠔧—≠

∫√‘…—∑§“¥«à“√“¬°“√√–À«à“ß°—π¥—ß°≈à“« Õ“∑‘ √“¬‰¥â®“°°“√„Àâ∫√‘°“√°“√¢“¬ ‘π§â“·∫∫≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ °“√´◊ÈÕ ‘π§â“

·∫∫‡§√¥‘µ∑“ß°“√§â“ §à“∏√√¡‡π’¬¡°“√®—¥°“√ ‡ªìπµâπ ®–‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ“¡≈—°…≥–°“√¥”‡π‘π°“√§â“ª°µ‘ √“¬°“√

√–À«à“ß°—π°—∫∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ߺ≈ª√–‚¬™πå ®–µâÕߺà“π°“√æ‘®“√≥“®“°°√√¡°“√Õ‘ √–„π°“√µ√«® Õ∫

√“¬°“√√–À«à“ß°—π«à“‡ªìπ≈—°…≥–°“√§â“ª°µ‘ ‚¥¬∫√‘…—∑®–¥”‡π‘π°“√µ“¡°”Àπ¥„πª√–°“»µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬

‚¥¬ºŸâ∑’Ë¡’ à«π‰¥â‡ ’¬„π√“¬°“√„¥ Ê ®–‰¡à¡’ ‘∑∏‘„π°“√ÕÕ°‡ ’¬ßÕπÿ¡—µ‘°“√∑”√“¬°“√π—Èπ Ê

Page 52: PICO: Annual Report 2005

√“¬ß“πºŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

Page 53: PICO: Annual Report 2005

ªï ‘Èπ ÿ¥ «—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ 2548

∫√‘…—∑ ªî‚° (‰∑¬·≈π¥å) ®”°—¥ (¡À“™π)·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑

Page 54: PICO: Annual Report 2005

60

Page 55: PICO: Annual Report 2005

61

Page 56: PICO: Annual Report 2005

62

Page 57: PICO: Annual Report 2005

63

Page 58: PICO: Annual Report 2005

64

Page 59: PICO: Annual Report 2005

65

Page 60: PICO: Annual Report 2005

66

Page 61: PICO: Annual Report 2005

67

Page 62: PICO: Annual Report 2005

68

Page 63: PICO: Annual Report 2005

69

Page 64: PICO: Annual Report 2005

70

Page 65: PICO: Annual Report 2005

71

Page 66: PICO: Annual Report 2005

72

Page 67: PICO: Annual Report 2005

73

Page 68: PICO: Annual Report 2005

74

Page 69: PICO: Annual Report 2005

75

Page 70: PICO: Annual Report 2005

76

Page 71: PICO: Annual Report 2005

77

Page 72: PICO: Annual Report 2005

78

Page 73: PICO: Annual Report 2005

79

Page 74: PICO: Annual Report 2005

80

Page 75: PICO: Annual Report 2005

81

Page 76: PICO: Annual Report 2005

82

Page 77: PICO: Annual Report 2005

83

Page 78: PICO: Annual Report 2005

84

Page 79: PICO: Annual Report 2005

85

Page 80: PICO: Annual Report 2005

86

Page 81: PICO: Annual Report 2005

87

Page 82: PICO: Annual Report 2005

88

Page 83: PICO: Annual Report 2005

89

Page 84: PICO: Annual Report 2005

90

Page 85: PICO: Annual Report 2005

91

Page 86: PICO: Annual Report 2005

92

Page 87: PICO: Annual Report 2005

93

Page 88: PICO: Annual Report 2005

94

Page 89: PICO: Annual Report 2005

95

Page 90: PICO: Annual Report 2005

96

Page 91: PICO: Annual Report 2005

97

Page 92: PICO: Annual Report 2005

98

Page 93: PICO: Annual Report 2005

99

Page 94: PICO: Annual Report 2005

100