osk annual report 2010

of 52 /52
Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 1 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ 2010 Απρίλιοσ – Δεκζμβριοσ

Embed Size (px)

description

osk annual report 2010

Transcript of osk annual report 2010

Page 1: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 1

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ 2010

Απρίλιοσ – Δεκζμβριοσ

Page 2: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 2

Περιεχόμενα

00. Επιτελικι ςφνοψθ - Executive summary 3

01. κοπόσ και Δραςτθριότθτα τθσ ΟΚ ΑΕ 5 01.01 Κφριο ζργο τθσ ΟΣΚ ΑΕ 6 01.02 Ζργα ΣΔΛΤ τθσ ΟΣΚ ΑΕ 8 01.03 Αξιοποίθςθ των προγραμμάτων ςυγχρθματοδότθςθσ 10 01.04 Ζργα με Ρρογραμματικζσ Συμβάςεισ 12 01.05 Νζεσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ για υλοποίθςθ ζργων 13 01.06 Εξοπλιςμόσ ςχολικϊν μονάδων 14 01.07 Λοιπζσ δραςτθριότθτεσ 15 02. φνοψθ ζργων τθσ ΟΚ ΑΕ 17

03. Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ – Προχπολογιςμόσ 19 03.01 Δράςεισ για τον περιοριςμό των λειτουργικϊν δαπανϊν και τθν αφξθςθ

των εςόδων 19

03.02 Στόχοι για τον προχπολογιςμό 2011 21 03.03 Γενικά Οικονομικά ςτοιχεία 22 03.04 Ρροχπολογιςμόσ ΡΔΕ 2011 23 03.05 ΣΑΕ 047/6 | Υπουργείο Υποδομϊν 25 03.06 ΣΑΕ 048/6 | Υπουργείο Ραιδείασ 27 03.07 ΣΑΕ 647/6 | Υπουργείο Υποδομϊν 28 03.08 Συνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων 29

04. Δράςεισ τθσ περιόδου Απρίλιοσ – Δεκζμβριοσ 2010 32 04.01 Αλλαγζσ ςτθ Διοικθτικι Δομι 32 04.02 Επιχειρθςιακζσ Δράςεισ 34 04.03 Βελτίωςθ Λειτουργιϊν & Δράςεισ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 39 04.04 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ 41 04.05 Εικόνα & Ταυτότθτα 43

05. Προγραμματιςμόσ δράςεων 2011 44

06. Παράρτθμα 48 06.01 Ρίνακασ Λειτουργικϊν Εξόδων | Μεταβολζσ 2009-2010 48 06.02 Ραρακολοφκθςθ Ζργων 49 06.03 Δελτίο Αξιολόγθςθσ Ρροςωπικοφ 50 06.04 Ρερίπτερο ςτθ ΔΕΚ 51 06.05 Ράρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ 52

Page 3: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 3

00. Επιτελικι φνοψθ - Executive summary Θ νζα διοίκθςθ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ανζλαβε ζργο το Μάρτιο 2010. Αμζςωσ προχϊρθςε ςε μία ςειρά δράςεων, προκειμζνου να βελτιϊςει τθν οργάνωςθ, τθ λειτουργία και τθν αποτελεςματικότθτα του οργανιςμοφ, να περιορίςει τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και να προχωριςει ςε ενζργειεσ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των ζργων. Θ ΟΣΚ ΑΕ είναι ζνασ οργανιςμόσ με πολφ χαμθλό κόςτοσ λειτουργίασ, αφοφ το κόςτοσ μιςκοδοςίασ και οι λειτουργικζσ δαπάνεσ αντιςτοιχοφν ςτο 2,22% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ. Το υπόλοιπο 97,78% αφορά ςτισ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ και τισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ. Το ςφνολο των ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ που ζχουν καταγραφεί ςτθν Αναφορά Ρροόδου Ζργων με ενθμζρωςθ 31.12.2010 είναι 1244. Στθν παροφςα ζκκεςθ περιγράφονται αναλυτικά όλεσ οι δράςεισ του 2010, κακϊσ και ο προγραμματιςμόσ για το επόμενο ζτοσ. Οι άξονεσ τθσ Ζκκεςθσ δραςτθριότθτασ είναι οι ακόλουκοι: Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ

εκπαιδευτικϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ, χρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων *ΡΔΕ+ και από πιςτοδοτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων. Το ζργο τθσ ΟΣΚ υλοποιείται είτε απ’ ευκείασ από τον οργανιςμό, είτε μζςω ςυμπράξεων δθμοςίου – ιδιωτικοφ τομζα *ΣΔΛΤ+, είτε μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων. Θ ΟΣΚ ΑΕ υιοκετεί τθ γενικότερθ πολιτικι, ςφμφωνα με τθν οποία οι μοχλοί ανάπτυξθσ για τθν ελλθνικι οικονομία είναι θ αξιοποίθςθ των πόρων του ΕΣΡΑ 2007-2013 και οι ΣΔΛΤ.

Θ ΟΣΚ ΑΕ παρουςίαςε ςθμαντικι πρόοδο το 2010 ςτον τομζα των ΔΙΣ: ςε ζνα ζργο ανακθρφχκθκε προςωρινόσ ΛΦΣ *Λδιωτικόσ Φορζασ Σφμπραξθσ+, ςτο δεφτερο ζργο ολοκλθρϊκθκε θ αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ και εμπορικισ προςφοράσ των διαγωνιηόμενων, ενϊ διανεμικθκαν τα τεφχθ ςτουσ υποψθφίουσ για το τρίτο ζργο που βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Τον Λανουάριο 2011 ανακθρφχκθκε προςωρινόσ ΛΦΣ και ςτο δεφτερο ζργο ΣΔΛΤ τθσ ΟΣΚ ΑΕ.

Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει υποβάλλει 18 ζργα *προχπολογιςμοφ 45,5 εκ. €+ για ζνταξθ ςτο ΕΠΑ Αττικισ και

ςτο ΕΠΠΕΡΑΑ. Στο τζταρτο τρίμθνο 2010 εντάχκθκαν ςτα αντίςτοιχα προγράμματα 12 ζργα προχπολογιςμοφ 22,5 εκ. €. Στο επόμενο διάςτθμα προγραμματίηεται θ υποβολι επιπλζον 46 ζργων ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 115 εκ. € ςτισ περιφζρειεσ Αττικισ, Κεντρικισ Μακεδονίασ, Ανατολικισ Μακεδονίασ-Κράκθσ, Κεςςαλίασ και Ρελοποννιςου. Επίςθσ, γίνονται ενζργειεσ για να εξαςφαλίςει θ ΟΣΚ ΑΕ το δικαίωμα ζνταξθσ ζργων και ςτισ υπόλοιπεσ περιφζρειεσ, για τισ οποίεσ δεν είναι τελικόσ δυνθτικόσ δικαιοφχοσ.

Με τθ διοικθτικι αναδιάρκρωςθ προζκυψε ζνα πιο ευζλικτο και λειτουργικό οργανόγραμμα,

που οδθγεί ςε καλφτερθ διοίκθςθ του οργανιςμοφ, κακϊσ και ςε οικονομικό όφελοσ τθσ τάξθσ των 159.000€ για το 2010.

Ο περιοριςμόσ των λειτουργικϊν δαπανϊν και θ αφξθςθ των εςόδων του οργανιςμοφ ζχουν

ιδθ αποτυπωκεί ςε ςθμαντικό οικονομικό όφελοσ για τον οργανιςμό ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ζτθ. Οι περικοπζσ αφοροφν ςτθ μείωςθ των αμοιβϊν τθσ διοίκθςθσ, ςτθ μετατροπι των επιτροπϊν ςε άμιςκεσ, ςτθ μείωςθ των ενοικίων και τθ μεταφορά ςε λιγότερα κτίρια. Θ ςυνολικι μείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν ςε ςχζςθ με το 2009 ξεπερνάει το 1,5 εκ. ευρϊ *ποςοςτό 31,2%+.

Page 4: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 4

Οι νζεσ δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ που υλοποιικθκαν το 2010 ςχετίηονται με το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων, τθν υπογραφι τθσ νζασ δανειακισ ςφμβαςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων, τθν αξιολόγθςθ του προςωπικοφ και άλλεσ δράςεισ για το Ανκρϊπινο Δυναμικό του οργανιςμοφ, το διαχειριςτικό ζλεγχο προθγοφμενων χριςεων, τθν αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, το ςχεδιαςμό νζων δράςεων για τον εκςυγχρονιςμό τθσ Αλυςίδασ Εφοδιαςμοφ Εξοπλιςμοφ, το ςφςτθμα γεωγραφικισ απεικόνιςθσ GIS, τθν επικαιροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου, το πρόγραμμα Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ και άλλεσ.

Στον προγραμματιςμό του επόμενου ζτουσ ζχουν ενταχκεί δράςεισ που αφοροφν ςε

αρχιτεκτονικοφσ διαγωνιςμοφσ, ςτθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν πλθροφορικισ, ςτισ θλεκτρονικζσ δθμοπραςίεσ, ςτθν απογραφι δθμογραφικϊν ςτοιχείων για τθν Αττικι και τθ Κεςςαλονίκθ, ςτθν τροποποίθςθ των εςωτερικϊν κανονιςμϊν.

Στθν ενότθτα τθσ χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ περιγράφεται θ τρζχουςα κατάςταςθ του

οργανιςμοφ, οι πιςτϊςεισ από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ο δανειςμόσ από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων.

Θ Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ 2010 εκδόκθκε τον Λανουάριο 2011 και αφορά ςτο χρονικό διάςτθμα Απριλίου - Δεκεμβρίου 2010.

Page 5: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 5

01. κοπόσ και Δραςτθριότθτα τθσ ΟΚ ΑΕ

Θ εταιρεία Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ (ΟΣΚ ΑΕ) είναι ανϊνυμθ εταιρεία του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. Εποπτεφουςεσ αρχζσ είναι το Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων. Ο Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ιδρφκθκε το 1962 ωσ νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων και μετατράπθκε ςε ανϊνυμθ εταιρεία το 1998. Θ ΟΣΚ ΑΕ λειτουργεί με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τισ ΔΕΚΟ. Κφριοσ ςκοπόσ τθσ ΟΣΚ ΑΕ είναι θ μελζτθ και καταςκευι ςχολικϊν κτιρίων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ, θ απόκτθςθ γθπζδων και θ προμικεια, αποκικευςθ και διανομι του εξοπλιςμοφ των ςχολικϊν μονάδων ςε όλθ τθν Ελλάδα. Στο ςκοπό τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςυμπεριλαμβάνεται θ ςυνδρομι προσ τουσ ΟΤΑ για κζματα ςχολικισ ςτζγθσ, θ διευκόλυνςθ των αναγκαςτικϊν απαλλοτριϊςεων, θ εκτζλεςθ ζργων ςχολικισ ςτζγθσ ςτο εξωτερικό, θ εκτζλεςθ ςχολικϊν κτιρίων με ΣΔΛΤ, κ.ά. Ραράλλθλα με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ, θ ΟΣΚ ΑΕ αναλαμβάνει επίςθσ τθν αναβάκμιςθ υφιςταμζνων ςχολικϊν μονάδων *π.χ. ενεργειακι αναβάκμιςθ, ςτατικι ενίςχυςθ, απομάκρυνςθ αμιάντου κ.λπ.+. Πθγζσ χρθματοδότθςθσ Οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ τθσ ΟΣΚ ΑΕ προβλζπονται ςτο καταςτατικό τθσ ωσ οι πόροι τθσ και είναι οι εξισ: i. Θ ετιςια οικονομικι ενίςχυςθ του Κράτουσ, που εγγράφεται ςτον τακτικό προχπολογιςμό του

Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων και είναι αναγκαία για τθν πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν τθσ εταιρίασ

ii. Θ χρθματοδότθςθ από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και τουσ προςαρτϊμενουσ ςε αυτό ειδικοφσ προχπολογιςμοφσ

iii. Οι ειδικζσ χρθματοδοτιςεισ από προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και άλλων Διεκνϊν Οργανιςμϊν

iv. Τραπεηικόσ δανειςμόσ v. Οι δωρεζσ, κλθρονομίεσ και κλθροδοςίεσ φυςικϊν προςϊπων, θμεδαπϊν ι αλλοδαπϊν vi. Τα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργου προσ τρίτουσ vii. Τα ζςοδα από εκμίςκωςθ κινθτϊν ι ακινιτων τθσ viii. Τα ζςοδα από εκποίθςθ περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων ix. Κάκε άλλοσ νόμιμοσ πόροσ Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκπαιδευτικϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ, χρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων *ΡΔΕ+ και από πιςτοδοτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων. Το ζργο τθσ ΟΣΚ υλοποιείται είτε απ’ ευκείασ από τον οργανιςμό, είτε μζςω ςυμπράξεων δθμοςίου – ιδιωτικοφ τομζα *ΣΔΛΤ+, είτε μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων. Θ ΟΣΚ ΑΕ υιοκετεί τθ γενικότερθ πολιτικι, ςφμφωνα με τθν οποία οι μοχλοί ανάπτυξθσ για τθν ελλθνικι οικονομία είναι θ αξιοποίθςθ των πόρων του ΕΣΡΑ 2007-2013 και οι ΣΔΛΤ.

Page 6: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 6

01.01 Κφριο ζργο τθσ ΟΚ ΑΕ Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ ΟΣΚ ΑΕ επιμερίηεται ςε λειτουργίεσ/διαδικαςίεσ που είναι απόλυτα διακριτζσ μεταξφ τουσ. Θ ΟΣΚ ΑΕ είναι υπεφκυνθ για το ςφνολο των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκπαιδευτικϊν υποδομϊν, ενϊ κατά περίπτωςθ υπάρχουν διαφοροποιιςεισ που προκφπτουν από τθν ιςχφουςα νομοκεςία *π.χ. ανάλογα με τθν περιφζρεια].

Απόκτθςθ γθσ Το 2010 ολοκλθρϊκθκε θ αγορά/απαλλοτρίωςθ 7 οικοπζδων, ςυνολικισ αξίασ 13.190.593,91 €,

με τθν παρακατάκεςθ τθσ αξίασ τουσ ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων. Στο τζλοσ του 2010, ςε εξζλιξθ βρίςκονταν οι ενζργειεσ για τθν απόκτθςθ γθσ ςε 296 οικόπεδα

*262 ςτθν Αττικι και 34 ςτθ Κεςςαλονίκθ+. Επίςθσ ζχουν καταγραφεί ςυνολικά 94 αιτιματα για απόκτθςθ νζων χϊρων ςτθν Αττικι και ςτο Ν. Κεςςαλονίκθσ *84 ςτθν Αττικι και 10 ςτθ Κεςςαλονίκθ+.

Μελζτεσ

Το 2010 ολοκλθρϊκθκαν και εγκρίκθκαν από το Τεχνικό Συμβοφλιο τθσ ΟΣΚ ΑΕ 19 προμελζτεσ και 33 μελζτεσ εφαρμογισ για ςυμβατικά ζργα, κακϊσ και 41 μελζτεσ ζργων βιομθχανοποιθμζνθσ δόμθςθσ. Αναλυτικά θ δραςτθριότθτα ανά τρίμθνο:

Α’ τρίμθνο 2010

Β’ τρίμθνο 2010

Γ’ τρίμθνο 2010

Δ’ τρίμθνο 2010

Ρρομελζτεσ *ςυμβατικά ζργα+ 3 8 1 7

Μελζτεσ εφαρμογισ *ςυμβατικά ζργα+ 5 8 12 8

Μελζτεσ εφαρμογισ *ζργα προκαταςκευισ] 4 12 18 7

Σεφχθ δθμοπράτθςθσ/Δθμοπραςία Το 2010 δθμοπρατικθκαν 30 νζα ζργα *21 ςυμβατικά ζργα και 9 ζργα προκαταςκευισ+. Αναλυτικά θ δραςτθριότθτα ανά τρίμθνο:

Α’ τρίμθνο 2010

Β’ τρίμθνο 2010

Γ’ τρίμθνο 2010

Δ’ τρίμθνο 2010

Συμβατικά ζργα 4 6 5 6

Ζργα προκαταςκευισ 3 1 1 4

Άδειεσ πολεοδομίασ Το 2010 εκδόκθκαν 50 άδειεσ για ανζγερςθ νζων διδακτθρίων και 20 άδειεσ για κατεδαφίςεισ. Να ςθμειωκεί ότι το 2009 είχαν αντίςτοιχα εκδοκεί 36 άδειεσ για ανζγερςθ νζων διδακτθρίων. Αναλυτικά θ δραςτθριότθτα ανά τρίμθνο:

Page 7: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 7

Α’ τρίμθνο 2010

Β’ τρίμθνο 2010

Γ’ τρίμθνο 2010

Δ’ τρίμθνο 2010

Ανζγερςθ νζων διδακτθρίων 13 10 9 18

Κατεδαφίςεισ – άδειεσ μικρισ κλίμακασ 8 6 6 -

Καταςκευι Το 2010 υπογράφθκαν 25 νζεσ ςυμβάςεισ καταςκευισ ζργων [13 ςυμβατικά ζργα και 12 ζργα προκαταςκευισ+, ενϊ παραδόκθκαν για διοικθτικι χριςθ 32 ζργα *19 ςυμβατικά ζργα και 13 ζργα προκαταςκευισ+. Αναλυτικά θ δραςτθριότθτα ανά τρίμθνο:

Α’ τρίμθνο 2010

Β’ τρίμθνο 2010

Γ’ τρίμθνο 2010

Δ’ τρίμθνο 2010

Νζεσ ςυμβάςεισ – ςυμβατικά ζργα 7 4 - 2

Νζεσ ςυμβάςεισ – ζργα προκαταςκευισ 4 3 3 2

Ραραδόςεισ ςυμβατικϊν ζργων 3 5 5 6

Ραραδόςεισ ζργων προκαταςκευισ 4 2 3 4

Στον πίνακα αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι παραδόςεισ ζργων απομάκρυνςθσ αμιάντου ςε 26 ςχολικζσ μονάδεσ.

Page 8: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 8

01.02 Ζργα ΔΙΣ Σθμαντικι πρόοδοσ ςθμειϊκθκε από τθν ΟΣΚ ΑΕ το 2010 ςχετικά με τα ζργα ΣΔΛΤ. Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει εντάξει ςτθ ςτρατθγικι τθσ επόμενθσ τριετίασ τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ του αναπτυξιακοφ μοχλοφ των ςυμπράξεων, με τθν υλοποίθςθ ζργων ΣΔΛΤ. Στο πλαίςιο τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ των διακζςιμων πόρων και με δεδομζνο ότι τα ζργα αυτά δθμιουργοφν μελλοντικζσ υποχρεϊςεισ για το δθμόςιο, θ ΟΣΚ ΑΕ προχωράει με τθ δθμοπράτθςθ των ϊριμων και αναγκαίων ζργων, που ζχουν υψθλι κοινωνικι προτεραιότθτα. Θ ιδθ αποκτθκείςα τεχνογνωςία τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτον τομζα των ΣΔΛΤ επιτρζπει τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν για τθν ζνταξθ όςο το δυνατόν περιςςότερων ςχολικϊν μονάδων ςε ζργα ΣΔΛΤ, ανάλογα με το βακμό ωρίμανςθσ και τθ γεωγραφικι περιοχι τουσ. Στο τζλοσ του 2010, είχε ολοκλθρωκεί θ ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου για ζνα ζργο ΣΔΛΤ, ενϊ οι άλλοι δφο διαγωνιςμοί βρίςκονταν ςε εξζλιξθ. Τον Λανουάριο 2011 ανακθρφχκθκε προςωρινόσ ΛΦΣ και ςτο δεφτερο ζργο ΣΔΛΤ τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Τα ζργα αφοροφν αντίςτοιχα ςτθ μελζτθ, χρθματοδότθςθ, καταςκευι και τεχνικι διαχείριςθ 12 ςχολικϊν μονάδων ςτθν Αττικι *προχπολογιςμοφ 75,75 εκ. €+, 10 ςχολικϊν μονάδων ςτθν Αττικι *προχπολογιςμοφ 59,40 εκ. €+ και 16 ςχολικϊν μονάδων ςτθ Κεςςαλονίκθ *προχπολογιςμοφ 89,10 εκ. €+.

ΕΡΓΟ χολεία € ΤΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ

1Α - Αττικι 12 75,75εκ. 04.10.2010 06.12.2010 ΑΤΕΣΕ ΑΕ – ΔΟΜΛΚΘ

ΚΘΤΘΣ ΑΕ

1Β - Αττικι 10 59,40 εκ. 09.12.2010 13.01.2011 J&P ΑΒΑΞ ΑΕ

2Α – Κες/νίκθ 16 89,10 εκ. 28.03.2011 15.05.2011 -

Αναλυτικά θ πρόοδοσ κάκε ζργου: ΔΙΣ 1Α – Αττικι: Στισ 4 Οκτωβρίου 2010 υπζβαλαν τισ δεςμευτικζσ προςφορζσ τουσ 4 από τουσ

αρχικϊσ 6 προεπιλεγζντεσ διαγωνιηόμενουσ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 7 Δεκεμβρίου 2010 με τθν ανάδειξθ τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν ΑΤΕΣΕ ΑΕ - ΔΟΜΛΚΘ ΚΘΤΘΣ ΑΕ ωσ προςωρινοφ Λδιωτικοφ Φορζα Σφμπραξθσ *ΛΦΣ]. Θ οριςτικοποίθςθ των ςυμβατικϊν εγγράφων που απαιτοφνται για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ κα ολοκλθρωκεί μζχρι τον Απρίλιο 2011. Κα ακολουκιςει θ ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ από το Ελεγκτικό Συνζδριο και θ ανακιρυξθ του ΛΦΣ.

ΔΙΣ 1Β – Αττικι: Θ υποβολι των δεςμευτικϊν προςφορϊν των υποψθφίων πραγματοποιικθκε ςτισ 9 Δεκεμβρίου 2010. Θ αξιολόγθςθ των τυπικϊν, τεχνικϊν και εμπορικϊν φακζλων των υποψθφίων ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε από το ΔΣ τθσ ΟΣΚ ΑΕ το 2010 *23.12.2010]. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 24 Λανουαρίου 2011 με τθν ανάδειξθ τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν J&P ΑΒΑΞ ΑΕ ωσ προςωρινοφ Λδιωτικοφ Φορζα Σφμπραξθσ *ΛΦΣ+.

ΔΙΣ 2Α – Θεςςαλονίκθ: Εγκρίκθκαν με απόφαςθ του ΔΣ τθσ ΟΣΚ ΑΕ [23.12.2010] τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ β’ φάςθσ του διαγωνιςμοφ. Τα τεφχθ παρελιφκθςαν από τουσ 6 υποψιφιουσ ςτισ 29 Δεκεμβρίου 2010. Θ υποβολι των δεςμευτικϊν προςφορϊν ζχει προγραμματιςτεί για τισ 28 Μαρτίου 2011.

Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ ωρίμανςθ του τζταρτου ζργου ΣΔΛΤ τθσ ΟΣΚ ΑΕ, το οποίο αφορά ςτθ μελζτθ, χρθματοδότθςθ, καταςκευι και τεχνικι διαχείριςθ ςχολικϊν μονάδων ςτθν Κριτθ. Το ακριβζσ αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα του ζργου κα οριςτικοποιθκεί το πρϊτο τρίμθνο του 2011.

Page 9: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 9

Αντικείμενο των ζργων ΔΙΣ Οι ςυμπράξεισ Λδιωτικοφ-Δθμοςίου Τομζα *ΣΔΛΤ+ αποτελοφν εναλλακτικό τρόπο χρθματοδότθςθσ για τθν καταςκευι ςχολικϊν κτιρίων. Ρροβλζπουν τθ μελζτθ, τθν καταςκευι, τθ χρθματοδότθςθ, τθ ςυντιρθςθ και τθν παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ τθσ ςχολικισ υποδομισ *ενεργειακι διαχείριςθ, κακαριότθτα, φφλαξθ, κ.ά.+ για 25 χρόνια. Θ αποπλθρωμι του ζργου γίνεται με πλθρωμζσ διακεςιμότθτασ και αρχίηει αμζςωσ μετά τθν ζναρξθ τθσ περιόδου λειτουργίασ του ζργου. Το χρονοδιάγραμμα για τθν αποπεράτωςθ τθσ καταςκευισ κακορίηεται ςε 2 ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Το ζργο υλοποιείται πλιρωσ με ιδιωτικά κεφάλαια *δεν εκταμιεφει το δθμόςιο κατά τθν περίοδο καταςκευισ+, και το δθμόςιο καταβάλλει για τθν περίοδο λειτουργίασ ζνα ετιςιο αντίτιμο βάςει προκακοριςμζνων κριτθρίων απόδοςθσ. Ο ιδιϊτθσ ανάδοχοσ κα ελζγχεται για τθν ποιότθτα του ζργου και τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςυνεχϊσ επί 25 ζτθ. Με τα ΣΔΛΤ ουςιαςτικά ειςάγεται μια διαφορετικι νοοτροπία ωσ προσ το δθμόςιο ζργο με ζμφαςθ ςτισ προδιαγραφζσ αποτελζςματοσ, οι οποίεσ κρίνονται ςυνεχϊσ κατά τθν περίοδο λειτουργίασ. Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει κακορίςει τισ προδιαγραφζσ αποτελζςματοσ για τα ςχολικά κτίρια, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ςφμβαςθσ. Θ εμπειρία από άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ -όπου θ καταςκευι δθμόςιων ςχολείων μζςω ςυμπράξεων Δθμοςίου-Λδιωτικοφ τομζα είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνθ- αποδεικνφει ότι ςχολικζσ υποδομζσ που υλοποιοφνται με ςυμπράξεισ Δθμοςίου-Λδιωτικοφ τομζα εγγυϊνται: τθν ζγκαιρθ παράδοςθ των ζργων, τθν υψθλι ποιότθτα καταςκευισ και υπθρεςιϊν, τθν καλφτερθ ςυντιρθςθ, τθ βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κακϊσ μακθτζσ και διδάςκοντεσ δεν απαςχολοφνται

από κακθμερινά ηθτιματα, όπωσ θ ςυντιρθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, θ κακαριότθτα, θ αποκατάςταςθ φκορϊν κ.ό.κ.

Page 10: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 10

01.03 Αξιοποίθςθ των προγραμμάτων ςυγχρθματοδότθςθσ Θ ΟΣΚ ΑΕ προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςτα προγράμματα ςυγχρθματοδότθςθσ και να ςυμβάλλει ςτθν απορροφθτικότθτα των κονδυλίων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ζχει καταγράψει τα ζργα εκπαιδευτικϊν υποδομϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ για ζνταξι τουσ ςτο Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ *ΕΣΡΑ 2007-2013+ και ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ *ΕΡΕΑΑ+. Στο τζταρτο τρίμθνο 2010 εκδόκθκαν οι αποφάςεισ ζνταξθσ 12 ζργων, ενϊ υπό αξιολόγθςθ βρίςκονται οι προτάςεισ για 6 ζργα. Αναλυτικά:

Τποβολι Ζνταξθ

Πρόγραμμα Αρικμόσ ζργων Προχπολογιςμόσ Αρικμόσ ζργων Προχπολογιςμόσ

ΕΣΡΑ Αττικισ 10 22 εκ. € 8 12,5 εκ. €

ΕΡΡΕΑΑ 8 23,5 εκ. € 4 10 εκ. €

ΤΝΟΛΟ 18 55,5 εκ. € 12 22,5 εκ. €

ΕΠΑ Αττικισ: Ζχουν ενταχκεί 8 ζργα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 12.429.054,00 € *με ςυνολικι

απορρόφθςθ μζχρι τισ 31.12.2010: 2.470.343,42 €+. Σε εξζλιξθ θ αξιολόγθςθ για 2 ζργα προχπολογιςμοφ 9.442.853,63 €.

ΕΠΠΕΡΑΑ: Ζχουν ενταχκεί 4 ζργα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 10.078.080,00 € *με ςυνολικι απορρόφθςθ μζχρι τισ 31.12.2010: 1.500.827,22 €+. Σε εξζλιξθ θ αξιολόγθςθ για 4 ζργα προχπολογιςμοφ 13.580.010,43 €.

Ακολουκοφν οι αναλυτικοί πίνακεσ των παραπάνω ζργων:

ΕΠΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΗ ΕΝΣΑΞΗ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

1. 6ο Δθμοτικό Σχολείο & Νθπιαγωγείο Μεγάρων 2.952.000,00 €

2. 1ο & 19ο Δθμοτικό Σχολείο Ηωγράφου 3.027.645,00 €

3. 8ο Νθπιαγωγείο Καματεροφ 817.950,00 €

4. Α.Ρ.Χ. ςτο 22ο Δθμοτικό Σχολείο Ρεριςτερίου 450.120,00 €

5. Αναβάκμιςθ & Ρροςκικθ ςτο 4ο Δθμοτικό Σχολείο & Νθπιαγωγείο Αμαρουςίου

2.277.660,00 €

6. Ρροςκικθ 4 αικουςϊν, βιβλιοκθκϊν & αποκθκϊν ςτο 9ο Δθμοτικό Σχολείο Κορυδαλλοφ

717.530,00 €

7. Α.Ρ.Χ. ςτο 2ο Δθμοτικό Σχολείο Βοφλασ 886.550,00 €

8. Ρροςκικθ 8 αικουςϊν ςτο 38ο Γυμνάςιο - Λφκειο Ακινασ 1.299.599,00 €

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ 12.429.054,00 €

υνολικι Απορρόφθςθ μζχρι τισ 31.12.2010 2.470.343,42 €

ΕΡΓΑ ΤΠΟ ΕΝΣΑΞΗ 1. 4ο Δθμοτικό Σχολείο Κερατζασ 3.296.633,70 €

2. 15/κζςιο Γυμνάςιο & Γυμναςτιριο & Α.Ρ.Χ ςτον Καρζα 6.146.219,63 €

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ 9.442.853,33 €

Page 11: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΗ ΕΝΣΑΞΗ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

1. 7Ο Νθπιαγωγείο Αγίου Δθμθτρίου 937.740,00 €

2. 9ο Νθπιαγωγείο Αγίου Δθμθτρίου 1.025.070,00 €

3. 8ο Δθμοτικό Σχολείο Συκεϊν 2.198.490,00 €

4. Μουςικό Σχολείο Καλαμάτασ 5.916.780,00 €

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ 10.078.080,00 €

υνολικι Απορρόφθςθ μζχρι τισ 31.12.2010 1.500.827,22 €

ΕΡΓΑ ΤΠΟ ΕΝΣΑΞΗ 1. Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο & Νθπιαγωγείο Καλλικζασ 2.602.530,00 €

2. 2/Κζςιο Νθπιαγωγείο & 12/Κ Γυμνάςιο Ρικερμίου 4.817.050,43 €

3. Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευςίνασ 3.900.810,00 €

4. 3ο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο & Νθπιαγωγείο Θρακλείου Κριτθσ 2.359.620,00 €

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ 13.580.010,43 €

Στο κεφάλαιο τθσ Χρθματοοικονομικισ Ανάλυςθσ, υπάρχει αναλυτικι περιγραφι των ςτόχων απορροφθτικότθτασ για το 2011.

Page 12: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 12

01.04 Ζργα με προγραμματικζσ ςυμβάςεισ Το 2010 εγκρίκθκαν από το Τεχνικό Συμβοφλιο τθσ ΟΣΚ ΑΕ 10 προμελζτεσ, 1 οριςτικι μελζτθ και 8 μελζτεσ εφαρμογισ για ζργα που κα εκτελεςκοφν μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων με τουσ αντίςτοιχουσ ΟΤΑ. Αναλυτικά θ δραςτθριότθτα ανά τρίμθνο:

Α’ τρίμθνο 2010

Β’ τρίμθνο 2010

Γ’ τρίμθνο 2010

Δ’ τρίμθνο 2010

Ρρομελζτεσ 3 1 4 2

Οριςτικζσ μελζτεσ - - - 1

Μελζτεσ εφαρμογισ 1 5 1 1

Στο ίδιο χρονικό διάςτθμα, θ πορεία των ζργων που υλοποιοφνται μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων *ΡΣ+ ιταν θ εξισ:

Α’ τρίμθνο 2010

Β’ τρίμθνο 2010

Γ’ τρίμθνο 2010

Δ’ τρίμθνο 2010

Ζργα μζςω Π με τουσ ΟΣΑ & ΝΑ Αττικισ

Δθμοπράτθςθ νζων ζργων 1 4 1 2

Ζργα ςε φάςθ καταςκευισ 29 30 29 27

Ζργα μζςω Π με τουσ ΟΣΑ & ΝΑ Επικράτειασ

Δθμοπράτθςθ νζων ζργων 4 2 4 3

Ζργα ςε φάςθ καταςκευισ 3 5 14 15

Page 13: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 13

01.05 Νζεσ Τπουργικζσ αποφάςεισ για υλοποίθςθ ζργων Στο πλαίςιο χρθματοδότθςθσ από τθν ΟΣΚ ΑΕ των ςχολικϊν υποδομϊν που εκτελοφνται ςτθν επικράτεια από ΟΤΑ/ΝΑ εκδόκθκαν από ΥΡΕΡΚ & ΥΡΟΜΕΔΛ 14 υπουργικζσ αποφάςεισ. Ακολουκεί ο αναλυτικόσ πίνακασ των νζων ζργων:

α/α Γήμος Νομαρτιακή

Ασηοδιοίκηζη

Έργο Προϋπολογιζμός Ημερομηνία

έκδοζης ΤΑ

1 Γνμάην Γξάκαο Καηαζθεπή αλειθπζηήξα ζην 2ν Γεκνηηθό

ρνιείν Αγ.Αζαλαζίνπ ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ

45.000,00 € 05.08.2010

2 Καιακάηα Μεζζελίαο Αλαθαηαζθεπή ζηέγεο ηνπ 5νπ Γεκνηηθνύ

ρνιείνπ Καιακάηαο

197.000,00 € 05.08.2010

3 Βόινο Μαγλεζίαο Πνηνηηθή αλαβάζκηζε ζε ζπγθξνηήκαηα

ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Βόινπ

588.640,80 € 24.08.2010

4 _ Αραΐαο - Ηιείαο Απνθαηάζηαζε δεκηώλ από ζεηζκνύο ηεο 8εο

Ινπλίνπ 2008, ζε ζρνιηθά θηίξηα ησλ Ν.Α. Αραταο

- Ν.Α. Ηιείαο

Αραΐα: 11.412.460,81 €

Ηιεία: 8.550.014,09 €

24.08.2010

5 Ιθαξίαο άκνπ Δπηζθεπή ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ραρώλ Ιθαξίαο 80.000,00 €

(έγθξηζε πίζησζεο)

22.10.2010

6 Βέξνηαο Ηκαζίαο Απνθαηάζηαζε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ

Γπκλαζηεξίνπ ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ ηνπ Γήκνπ

99.200,00 € 25.10.2010

7 _ άκνπ Έξγα ρνιηθώλ Τπνδνκώλ ηεο Ν.Α. άκνπ 550.000,00 € 27.10.2010

8 Αξγνζηνιίνπ Κεθαιιελίαο Αλέγεξζε 1νπ & 2νπ Λπθείνπ Αξγνζηνιίνπ,

Ν.Α. Κεθαιιελίαο

_ 29.10.2010

9 Καξύζηνπ Δύβνηαο 2ν Γεκνηηθό ρνιείν Καξύζηνπ, Ν.Α. Δύβνηαο

(νηθνδνκηθέο εξγαζίεο & Η/Μ εγθαηαζηάζεηο)

_ 29.10.2010

10 πθεώλ Θεζζαινλίθεο Απόθηεζε νηθνπέδσλ γηα ζρνιηθή ρξήζε 1.208.765,33 €

(έγθξηζε πίζησζεο)

29.10.2010

11 ρεκαηαξίνπ Βνησηίαο Πξνζζήθε Αίζνπζαο Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ ζην

2ν Γεκνηηθό ρνιείν ηνπ Γήκνπ ρεκαηαξίνπ

Ν.Α. Βνησηίαο

_ 29.10.2010

12 ΝΑ Λεπθάδαο Λεπθάδαο Σξνπνπνίεζε απόθαζεο επηρνξήγεζεο κε

αύμεζε ρξεκαηηθνύ αληηθεηκέλνπ

831.240,03 € 18.11.2010

13 Ξπινθάζηξνπ Κνξηλζίαο Αληηθαηάζηαζε παιαηώλ ππαξρόλησλ ζρνιείσλ

θαη θαηαζθεπή λέσλ ζύγρξνλσλ δηδαθηεξίσλ

_ 30.11.2010

14 Ν.Α. Λέζβνπ Λήκλνο Αλαθαίληζε 1νπ Νεπηαγσγείνπ Μύξηλαο Λήκλνπ _ 30.11.2010

ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ 2010

Page 14: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 14

01.06 Εξοπλιςμόσ ςχολικϊν μονάδων Θ ΟΣΚ ΑΕ είναι αρμόδια για τον προγραμματιςμό, τυποποίθςθ, προμικεια και διακίνθςθ των εξοπλιςτικϊν ειδϊν ςτα ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ επικράτειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικϊν ςχολείων, κακϊσ και τθσ παρακολοφκθςθσ, προμικειασ και επίβλεψθσ τοποκζτθςθσ των προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν ελαφροφ τφπου. Το 2010 διατζκθκαν 161.601 τεμάχια ςυνολικά από τα 80 είδθ εξοπλιςμοφ που προμθκεφεται και διακινεί θ ΟΣΚ ΑΕ. Τα τεμάχια εξοπλιςμοφ διατζκθκαν ςε 2.076 ςχολεία, με διαςπορά ςε όλθ τθν επικράτεια, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω γράφθμα. Θ ςυνολικι αξία των εξοπλιςτικϊν ειδϊν που διακινικθκαν ανζρχεται περίπου ςε 7,6 εκ. €. Το 35% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ αφορά ςε προμικεια κρανίων και κακιςμάτων. Το 2010 τοποκετικθκαν 57 λυόμενεσ αίκουςεσ ελαφροφ τφπου, 20 γραφεία και 12 WC, καλφπτοντασ ζκτακτεσ ανάγκεσ μεταςτζγαςθσ ςχολικϊν μονάδων. Αντίςτοιχα, τοποκετικθκαν 7.615,38 τμ. δάπεδα κλειςτϊν γυμναςτθρίων ςε 23 ςχολεία και 11.583,91 τμ. ςυνκετικϊν δαπζδων ανοιχτϊν γυμναςτθρίων ςε 20 ςχολεία. Γράφημα ςχολικών μονάδων που εξοπλίςτηκαν ανά νομό

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ΑΤΤ

ΛΚΘ

Σ

ΑΛΤ

ΩΛ

ΟΑ

ΚΑ

Ν

ΑΝ

ΛΑΣ

Α

ΓΟΛ

ΛΔΑ

Σ

Α

ΚΑ

ΔΛΑ

Σ

Α

ΤΑΣ

ΑΧ

ΑΪΑ

Σ

ΒΟ

ΛΩΤΛ

ΑΣ

Δ

ΑΜ

ΑΣ

ΔΩ

ΔΕΚ

ΑΝ

ΘΣΩ

Ν

ΕΒ

ΟΥ

ΕΥΒ

ΟΛΑ

Σ

ΕΥ

ΥΤΑ

ΝΛΑ

Σ

ΗΑΚ

ΥΝΚ

ΟΥ

ΘΛ

ΕΛΑ

Σ

ΘΜ

ΑΚ

ΛΑΣ

Θ

ΑΚ

ΛΕΛ

ΟΥ

ΚΕΣ

Ρ

ΩΤΛ

ΑΣ

ΚΕΣ

ΣΑΛ

ΟΝ

ΛΚΘ

Σ

ΛΩΑ

ΝΝ

ΛΝΩ

Ν

ΚΑ

ΒΑ

ΛΑ

Σ

ΚΑ

Δ

ΛΤΣΑ

Σ

ΚΑ

ΣΤΟ

ΛΑ

Σ

ΚΕ

ΚΥ

ΑΣ

ΚΕΦ

ΑΛ

ΛΘ

ΝΛΑ

Σ

ΚΛΛ

ΚΛΣ

ΚΟ

ΗΑΝ

ΘΣ

ΚΟ

ΛΝ

ΚΛΑ

Σ

ΚΥΚ

ΛΑ

ΔΩ

Ν

ΛΑ

ΚΩ

ΝΛΑ

Σ

ΛΑ

ΛΣ

ΘΣ

ΛΑ

ΣΛΚ

ΛΟΥ

ΛΕΣ

ΒΟ

Υ

ΛΕΥ

ΚΑ

ΔΑ

Σ

ΜΑ

ΓΝΘ

ΣΛΑ

Σ

ΜΕΣ

ΣΘΝ

ΛΑΣ

ΞΑΝ

ΚΘ

Σ

ΡΕΛ

ΛΘ

Σ

ΡΛΕ

ΛΑ

Σ

Ρ

ΕΒΕΗ

ΘΣ

ΕΚ

ΥΜΝ

ΘΣ

Ο

ΔΟ

ΡΘ

Σ

ΣΑΜ

ΟΥ

ΣΕ

Ω

Ν

ΤΛΚ

ΑΛ

ΩΝ

ΦΚ

ΛΩΤΛ

ΔΟ

Σ

ΦΩ

ΚΛΔ

ΟΣ

ΧΑ

ΛΚ

ΛΔΛΚ

ΘΣ

ΧΑ

ΝΛΩ

Ν

ΧΛΟ

Υ

Series1

Page 15: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 15

01.07 Λοιπζσ δραςτθριότθτεσ Πρόγραμμα πρωτοβάκμιου προςειςμικοφ ελζγχου Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ προςειςμικοφ ελζγχου ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ, θ ΟΣΚ ΑΕ ςε ςυνεργαςία με τα Ρολυτεχνεία τθσ χϊρασ, αποφάςιςε να επεκτείνει το πρόγραμμα ςτα ςχολικά κτίρια που ςχεδιάςτθκαν και καταςκευάςτθκαν από το 1960 μζχρι το 1985. Αναμζνεται θ ζκδοςθ των ςχετικϊν Υπουργικϊν αποφάςεων. Το πρόγραμμα πρωτοβάκμιου προςειςμικοφ ζλεγχου ολοκλθρϊκθκε με τον Ταχφ Οπτικό Ζλεγχο [ΤΟΕ+ ςε 4.932 ςχολικζσ μονάδεσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται 6.223 ςτατικά ανεξάρτθτα ςχολικά κτίρια. Ο ταχφσ οπτικόσ ζλεγχοσ διενεργικθκε ςτα ςχολεία τθσ επικράτειασ με ζτοσ καταςκευισ πριν το 1959 *δθλαδι χωρίσ αντιςειςμικό κανονιςμό+, ενϊ για τα ςχολικά κτίρια που ζχουν ενταχκεί ςτθν ηϊνθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ ΛΛΛ *νομοί Κεφαλονιάσ, Ηακφνκου και Λευκάδασ+, επεκτάκθκε ο ζλεγχοσ ςτο ςφνολο των ςχολικϊν κτιρίων, ανεξαρτιτωσ περιόδου καταςκευισ. Να ςθμειωκεί ότι για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ τθσ ΟΣΚ ΑΕ, τα κτίρια που ςτεγάηουν τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ ζχουν χωριςτεί ςε τρεισ κατθγορίεσ ανάλογα με τθν θμερομθνία καταςκευισ τουσ: Κτίρια πριν από το 1959 Κτίρια μεταξφ 1960-1985 (καταςκευι ςφμφωνα με τον αντιςειςμικό κανονιςμό του 1959) Κτίρια μετά το 1986 (καταςκευι ςφμφωνα με τον αντιςειςμικό κανονιςμό του 1986). Το πρόγραμμα προςειςμικοφ ελζγχου τθσ ΟΣΚ ΑΕ υλοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με τα τμιματα Ρολιτικϊν Μθχανικϊν των Ρολυτεχνείων τθσ χϊρασ. Ο Διμοσ Ακθναίων ζχει πραγματοποιιςει ΤΟΕ με δικι του ευκφνθ. τατικι ενίςχυςθ υφιςταμζνων ςχολικϊν μονάδων Θ ΟΣΚ ΑΕ παρεμβαίνει για τθ ςτατικι ενίςχυςθ υφιςταμζνων ςχολικϊν κτιρίων, όταν κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκθ. Θ ΟΣΚ ΑΕ διακζτει κατάλλθλα κατθρτιςμζνο επιςτθμονικό δυναμικό που δίνει άμεςεσ λφςεισ για αυτό το μείηον πρόβλθμα ενϊ όποτε ςυμπεραίνεται από τον προςειςμικό ζλεγχο ι από άλλεσ αυτοψίεσ ότι υπάρχει ελλιπισ ςτατικι κάλυψθ, θ ΟΣΚ ΑΕ προβαίνει άμεςα ςε κάκε απαραίτθτθ ενζργεια για τθν ενίςχυςθ του κτιρίου ζτςι ϊςτε να είναι αςφαλζσ για μακθτζσ και διδάςκοντεσ. Το 2010 ολοκλθρϊκθκαν οι εργαςίεσ ενιςχφςεισ ςε 4 ςχολεία:

1. 2ο Γυμνάςιο Χανίων και 2ο Λφκειο Χανίων *2010+ 2. 2Ο Γυμνάςιο Ρρζβεηασ *2010+ 3. 3Ο Γυμνάςιο Ρρζβεηασ *2010+ 4. 5ο Εςπερινό Γυμνάςιο – Λφκειο Ακινασ *2010+

Στθν παροφςα φάςθ ςε εξζλιξθ βρίςκεται θ διαδικαςία ενίςχυςθσ κτιρίων πζντε ςχολείων: του 27Ου Γυμναςίου, του 51Ου Λυκείου Ακθνϊν, του 2ου ΤΕΕ Κιλκίσ και του 3ου και 6ου Γυμναςίου Χαλκίδασ. Σο 3ο και 6ο Γυμναςίου Χαλκίδασ Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ περίπτωςθ των κτιρίων που ςτεγάηουν το 3ο και 6ο Γυμνάςιο Χαλκίδασ, για τθν ενίςχυςθ των οποίων ζχει εκδοκεί οικοδομικι άδεια. Τα κτίρια ςτεγάηουν ςχολεία από το 1970 *ζτοσ καταςκευισ+. Ραρότι μετά το ςειςμό του 1981 τα κτίρια είχαν μερικϊσ επιςκευαςκεί, επανεμφάνιςαν ρωγμζσ. Οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ τθσ ΟΣΚ ΑΕ, κατόπιν αιτιματοσ τθσ τζωσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Ευβοίασ διενιργθςαν αυτοψία ςτθν οποία διαπιςτϊκθκε ότι τα κτίρια είναι ακατάλλθλα και εξαιρετικά επικίνδυνα.

Page 16: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 16

Θ ΟΣΚ ΑΕ ηιτθςε τθν άμεςθ διακοπι τθσ χριςθσ των κτιρίων για να μπορζςει να προβεί ςτθν όςο το δυνατόν ταχφτερθ ςτατικι ενίςχυςθ και αναβάκμιςι τουσ. Στόχοσ τθσ ΟΣΚ ΑΕ είναι οι εργαςίεσ να ζχουν ολοκλθρωκεί ζωσ τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2011 – 2012, οπότε και κα παραδοκοφν ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα κτίρια αςφαλι και ςφγχρονα. Απομάκρυνςθ αμιάντου Θ ΟΣΚ ΑΕ από το 2004 μζχρι και ςιμερα πραγματοποιεί πρόγραμμα απομάκρυνςθσ αμιάντου από τα Σχολεία τθσ Επικράτειασ. Το πρόγραμμα υλοποιείται ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν «ΔΘΜΟΚΛΤΟΣ» και τισ κατά τόπου Νομαρχίεσ, οι οποίεσ είναι υπεφκυνεσ για τθν εκτζλεςθ των ζργων. Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει αναλάβει τθν πλιρθ χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ. Συγκεκριμζνα μζχρι ςιμερα: Ζχει απομακρυνκεί ο αμίαντοσ από 630 ςχολεία. Σε εξζλιξθ απομάκρυνςθσ του υλικοφ βρίςκονται 40 ζργα ςε αντίςτοιχα ςχολεία. Ρρογραμματίηονται εργολαβίεσ για επιπλζον 142 ςχολεία. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςε 37.688.657€. Παροχι υπθρεςιϊν Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ Θ ΟΣΚ ΑΕ εκτελεί χρζθ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ Μελετϊν & Ζργων ΑΕΛ και ΤΕΛ με τα οποία ζχει ςυνάψει ςυμβάςεισ με οικονομικό αντάλλαγμα για τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ. Οι υπθρεςίεσ που παρζχονται αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ των μελετϊν και ςτθν επίβλεψθ τθσ καταςκευισ των ζργων. Επίςθσ, θ ΟΣΚ ΑΕ αναλαμβάνει τθν ζνταξθ ζργων ΑΕΛ-ΤΕΛ ςε προγράμματα ΕΣΡΑ, όταν οι αρμόδιοι φορείσ δεν ζχουν τθν αναγκαία διαχειριςτικι επάρκεια.

Page 17: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 17

02. φνοψθ των ζργων τθσ ΟΚ ΑΕ

Ακολουκεί θ ςφνοψθ των ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ από τθ δεφτερθ ζκδοςθ τθσ Αναφοράσ Ρροόδου Ζργων, θ οποία αποτελεί ςτιγμιότυπο τθσ καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ ςτισ 31.12.2010: Καταςκευι: 76 ζργα Δθμοπράτθςθ: 41 ζργα Μελζτθ ςυμβατικϊν ζργων: 116 ζργα Μελζτθ προκαταςκευαςμζνων ζργων: 60 ζργα

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ* Καταςκευι

Δθ

μο

πρ

άτ

θς

θ Μελζτθ

υμβατικά ζργα

Ζργα προκαταςκευισ

υμβατικά ζργα

Ζργα προκαταςκευισ

1. Αττικι 37 5 27 55 4

2. Κεντρικι Μακεδονία 5 6 3 25 14

3. Ανατ. Μακεδονία – Κράκθ - 1 3 15 7

4. Δυτικι Μακεδονία - 2 - - 2

5. Ιπειροσ 1 - - 1 5

6. Κεςςαλία - 3 - 3 9

7. Στερεά Ελλάδα 2 2 3 5 2

8. Δυτικι Ελλάδα - 6 1 2 2

9. Ρελοπόννθςοσ 3 1 - 5 8

10. Κριτθ 2 1 2 2 2

11. Λόνια Νθςιά 1 2 1 3 3

12. Βόρειο Αιγαίο - - 1 - -

13. Νότιο Αιγαίο - 1 - - -

ΤΝΟΛΟ 51 30 41 116 60 *ο αρικμόσ των ζργων ςε φάςθ καταςκευισ *81+ είναι μεγαλφτεροσ από τον αρικμό των εργολαβιϊν *76+, διότι υπάρχουν

εργολαβίεσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν ζργα ςε περιςςότερεσ από μία περιφζρεια

Ζργα με Προγραμματικζσ υμβάςεισ

Καταςκευι: 42 ζργα *εκ των οποίων 4 από τθν ΟΣΚ ΑΕ και 38 από ΟΤΑ+ Δθμοπράτθςθ: 46 ζργα Μελζτθ: 130 ζργα Ζργα που δεν εκτελοφνται: 65 ζργα Ζργα με οικονομικό υπόλοιπο: 79 ζργα Απόκτθςθ γθσ ςε εξζλιξθ

Αττικι: 262 Κεντρικι Μακεδονία *Κεςςαλονίκθ+: 34 Αιτιματα για απόκτθςθ γθσ

Αττικι: 84 Κεντρικι Μακεδονία *Κεςςαλονίκθ+: 10 Επικράτεια: 123 Άλλα ζργα

Ζργα ΑΕΛ-ΤΕΛ: 6 Ζργα ςτο εξωτερικό: 6 Αιτιματα για ζργα ςτο εξωτερικό: 10

Page 18: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 18

Ζργα ΔΙΣ ΣΔΛΤ 1Α - Αττικι: 12 ςχολεία ΣΔΛΤ 1Β - Αττικι: 10 ςχολεία ΣΔΛΤ 2Α - Κεςςαλονίκθ: 16 ςχολεία ΣΔΛΤ Κριτθ: 12 ζργα – 16 ςχολεία Ζργα ςτατικισ ενίςχυςθσ-αναβάκμιςθσ

Καταςκευι: 7 εργολαβίεσ - 13 ςχολεία Μελζτθ: 3 εργολαβίεσ - 7 ςχολεία Ραράδοςθ: 6 ςχολεία *τθν τριετία 2007-2009] Υλοποίθςθ μζςω ΡΣ: 3 προγραμματικζσ ςυμβάςεισ - 50 ςχολεία Χρθματοδότθςθ προσ ΟΤΑ *με Υπουργικζσ αποφάςεισ+: 5 ςχολεία

Page 19: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 19

03. Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ – Προχπολογιςμόσ

03.01 Δράςεισ για τον περιοριςμό των λειτουργικϊν δαπανϊν και τθν αφξθςθ των εςόδων Στο πλαίςιο των ιςχυουςϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν, και με βαςικι επιδίωξθ τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςχολικισ ςτζγθσ 2010, θ Διοίκθςθ τθσ ΟΣΚ ΑΕ προϊκθςε ςειρά ενεργειϊν, ςτοχεφοντασ ςτον περιοριςμό των λειτουργικϊν δαπανϊν, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ των εςόδων. Θ Διοίκθςθ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςυνεχίηει τθ ςτενι παρακολοφκθςθ των εκροϊν και των λειτουργικϊν εξόδων, θ οποία ξεκίνθςε το δεφτερο τρίμθνο του 2010. Στόχοσ τθσ παρακολοφκθςθσ είναι θ ορκολογικι διαχείριςθ των διακζςιμων πόρων και ο περιοριςμόσ των εξόδων. Περιοριςμόσ των λειτουργικϊν δαπανϊν Οι ενζργειεσ που ζχουν τεκεί ςε εφαρμογι από το δεφτερο τρίμθνο 2010 ζχουν αποδϊςει ςθμαντικά αποτελζςματα και μειϊςεισ ςτισ λειτουργικζσ δαπάνεσ του 2010 ςε ςχζςθ με τισ δαπάνεσ του 2009. Το κόςτοσ τθσ μιςκοδοςίασ μειϊκθκε κατά 25% μεταξφ 2009 και 2010 [περίπου 4,3 εκ. €+, κυρίωσ λόγω των παρακάτω δράςεων: Διοικθτικι αναδιάρκρωςθ: Τα οικονομικά οφζλθ που προζκυψαν από τθ διοικθτικι

αναδιάρκρωςθ ανζρχονται ςτα 159.000€ για το 2010 και αφοροφν ςτθ μείωςθ του αρικμοφ των επιδομάτων κζςεων ευκφνθσ των Διευκυντϊν και των Τμθματαρχϊν και ςτθν κατάργθςθ μίασ κζςθσ Γενικοφ Διευκυντι.

Δαπάνεσ μιςκοδοςίασ: Οι δαπάνεσ μιςκοδοςίασ προςωπικοφ για το 2010 μειϊκθκαν κατά 25% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Θ μείωςθ αυτι οφείλεται ςτθν κατά 10% μείωςθ των αποδοχϊν, ςτθν περικοπι τθσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ, ςτθν οργανωτικι αναδιάρκρωςθ με τθ ςθμαντικι μείωςθ των κζςεων ευκφνθσ, κακϊσ και ςτθ ςθμαντικι αποχϊρθςθ προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ.

Θ μεταβολι *μείωςθ+ ςτισ λειτουργικζσ δαπάνεσ μεταξφ των δφο χριςεων ξεπερνάει το 30% *31,2%+ και το ποςό του 1,5 εκ. € αντίςτοιχα. Οι λογαριαςμοί με τισ μεγαλφτερεσ ποςοςτιαία μεταβολζσ είναι οι: Αμοιβζσ μελϊν ΔΣ Συντιρθςθ και επιςκευι κτιρίων Ενοίκια και κοινόχρθςτα Ρρομικειεσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, μθχανθμάτων κλιματιςμοφ, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,

υπολογιςτικϊν & λογιςτικϊν μθχανϊν και φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων Δθμοςιεφςεισ, δαπάνεσ δθμοςίων ςχζςεων, διοργάνωςθ ςυνεδρίων, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια Αναλυτικότερα οριςμζνεσ από τισ δράςεισ που επζφεραν τισ ςθμαντικζσ μειϊςεισ: Αμοιβζσ μελϊν Δ: Μειϊκθκαν οι αμοιβζσ των μελϊν του ΔΣ για τθν παράςταςθ ςε ςυνεδρίαςθ

κατά 50%. Το ςυνολικό όφελοσ από τθ μείωςθ των αμοιβϊν των μελϊν του ΔΣ ανιλκε ςτισ 123.490,12 € για το 2010.

Ημεριςιεσ αποηθμιϊςεισ διοίκθςθσ: Μειϊκθκαν οι θμεριςιεσ αμοιβζσ εκτόσ ζδρασ των μελϊν του ΔΣ και τθσ διοίκθςθσ κατά 30%. Το ςυνολικό όφελοσ από τθ μείωςθ των θμερθςίων αμοιβϊν υπολογίηεται ςε 20.000€/ζτοσ.

Άμιςκεσ επιτροπζσ: Πλεσ οι επιτροπζσ εργαςίασ τθσ ΟΣΚ ΑΕ *επιτροπζσ διενζργειασ διαγωνιςμϊν, ομάδεσ ζργου+ μετατράπθκαν ςε άμιςκεσ. Το εκτιμϊμενο οικονομικό όφελοσ ανζρχεται ςε 189.758€ ετθςίωσ *μείωςθ εξόδων κατά 61.26%+.

Μείωςθ ενοικίων και μεταφορά ςε λιγότερα κτίρια: Μετά από διαπραγμάτευςθ με τουσ ιδιοκτιτεσ, τα ενοίκια των μιςκωμζνων ακινιτων μειϊκθκαν κατά 19,8% και εξοικονομικθκαν

Page 20: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 20

24.500€/μινα, και ςυνολικά 267.132,3 €. Επίςθσ, μετά από τθν αναδιοργάνωςθ των χϊρων εργαςίασ απελευκερϊκθκε ζνα μιςκωμζνο κτίριο μθνιαίου κόςτουσ 3.335 €.

Μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων λόγω μεταφοράσ ςε λιγότερα κτίρια: Από τθ μεταφορά του προςωπικοφ ςε λιγότερα κτίρια προζκυψαν οικονομίεσ κλίμακασ ςτα λειτουργικά ζξοδα *κοινόχρθςτα, λογαριαςμοί ΟΚΩ, κακαριςμόσ κτιρίων, κ.ά.+. Το οικονομικό όφελοσ από τθ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων ανζρχεται ςε 109.000 € για το 2010.

Στο παράρτθμα τθσ ζκκεςθσ υπάρχει ο πίνακασ των μεταβολϊν των διαχειριςτικϊν δαπανϊν 2009-2010. Εξοικονόμθςθ πόρων από τθ ςυμμετοχι ςτθν 75θ ΔΕΘ Θ ΟΣΚ ΑΕ περιόριςε ςτο ελάχιςτο το κόςτοσ παρουςίασ τθσ ςτθν 75θ ΔΕΚ, προκειμζνου να επενδφςει το ποςό που εξαςφαλίηεται για το κυρίωσ ζργο τθσ, τθν καταςκευι ςχολείων. Με τον περιοριςμό του κόςτουσ ενοικίαςθσ και καταςκευισ του περιπτζρου, κακϊσ και των λοιπϊν εξόδων, θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει τθ δυνατότθτα να διακζςει το υπολειπόμενο ποςό για το κυρίωσ ζργο τθσ. Το ςχολείο που επελζγθ ωσ ορόςθμο αυτισ τθσ απόφαςθσ είναι το 1ο Νθπιαγωγείο Μφρινασ Λιμνου λόγω τθσ τοποκεςίασ του (ακριτικι και ςειςμικά ενεργι περιοχι), τθσ υψθλισ αρχιτεκτονικισ του αξίασ, των αποτελεςμάτων του προςειςμικοφ ελζγχου και του κόςτοσ τθσ απαιτοφμενθσ παρζμβαςθσ (περίπου 200.000 €). Αφξθςθ των εςόδων - Πιςτοποιιςεισ οφειλϊν Θ ΟΣΚ ΑΕ προχϊρθςε ςτθ ςυγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων για τισ οφειλζσ άλλων οργανιςμϊν προσ τθν ΟΣΚ. Οι οφειλζσ των φορζων προσ τθν ΟΣΚ ανζρχονται ςε 3.539.120€. Οι πιςτοποιιςεισ των οφειλϊν από ςυμβάςεισ του παρελκόντοσ αφοροφν ζργο που παρείχε θ ΟΣΚ ΑΕ προσ άλλουσ οργανιςμοφσ *πανεπιςτιμια, ΑΕΛ, ΤΕΛ, ΟΤΑ, κ.ά.+, ενϊ το ςυμβατικό αντικείμενο ποίκιλλε ανά περίπτωςθ *εκπόνθςθ μελετϊν, ανάκεςθ ζργου διευκφνουςασ υπθρεςίασ, επίβλεψθ ζργων, κ.ά.+. Για τισ περιςςότερεσ από τισ ςυμβάςεισ αυτζσ ζχει υλοποιθκεί το ςυμβατικό αντικείμενο από τθν πλευρά τθσ ΟΣΚ ΑΕ και εκκρεμοφν οι πλθρωμζσ είτε θ επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. Το τρίτο τρίμθνο 2010, θ ΟΣΚ ΑΕ προχϊρθςε ςτθν υποβολι πιςτοποιιςεων για τα ζργα ΑΕΛ – ΤΕΛ, φψουσ 1.025.031,57€, για τα οποία είχε ςυνάψει ςυμβάςεισ διαχείριςθσ ζργου ςτο παρελκόν. Ταυτόχρονα, υποβλικθκαν πιςτοποιιςεισ για τα ζργα των ΟΔΕ, φψουσ 155.760€. Τζλοσ, επιςτράφθκαν εγγυθτικζσ επιςτολζσ περαιωμζνων ζργων ΟΔΕ ςυνολικοφ φψουσ 24.550€. Το τζταρτο τρίμθνο 2010, επιςτράφθκαν εγγυθτικζσ περαιωμζνων ζργων ΟΔΕ φψουσ 34.850 €. Ειςπράχκθκαν 69.848,42 € από το Τ.Ε.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ βάςει του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ που ζχει ςυναφκεί. Υπεγράφθ το Λδιωτικό Συμφωνθτικό για το Λνςτιτοφτο Βυηαντινϊν Σπουδϊν ςτο Μυςτρά με το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου. Ιςολογιςμόσ 2009 Στθν ετιςια Γενικι Συνζλευςθ *Λοφνιοσ 2010+ εγκρίκθκαν τα πεπραγμζνα του 2009 και ορίςκθκαν ορκωτοί λογιςτζσ για τθν επόμενθ χριςθ, κακϊσ και εςωτερικόσ ελεγκτισ.

Page 21: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 21

03.02 τόχοι για τον προχπολογιςμό 2011 Ο προχπολογιςμόσ του ζτουσ 2011 τθσ ΟΣΚ ΑΕ ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τισ εγκυκλίουσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, με απόλυτθ τιρθςθ των αρχϊν και των ςτόχων που ζχει κεςπίςει, ενϊ παράλλθλα δεν υπάρχουν αποκλίςεισ ωσ προσ διάφορεσ επί μζρουσ παραμζτρουσ [ειςοδθματικι πολιτικι, ςυγκράτθςθ των δαπανϊν ςτο επίπεδο του τρζχοντοσ ζτουσ, κτλ+.

τόχοι – δραςτθριότθτεσ 2011 Με βαςικι επιδίωξθ τθν ορκολογικι αξιοποίθςθ των διακζςιμων οικονομικϊν πόρων, οι άξονεσ δράςθσ τθσ ΟΣΚ ΑΕ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκπαιδευτικϊν υποδομϊν το 2011, επικεντρϊνονται: 1. ςτθν ανάπτυξθ νζων ςχολικϊν υποδομϊν, με προτεραιότθτα τθν κάλυψθ των αυξθμζνων

αναγκϊν ςε νθπιαγωγεία και τθν εξάλειψθ τθσ διπλοβάρδιασ, 2. ςτον εκςυγχρονιςμό και ςτθν αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων ςχολικϊν υποδομϊν με ζμφαςθ ςε

ζργα ςτατικισ ενίςχυςθσ και ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ, 3. ςτθν αξιοποίθςθ των προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτιςεων με υποβολι προτάςεων των ζργων

εκπαιδευτικϊν υποδομϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ για ζνταξι τουσ ςτο Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ *ΕΣΡΑ 2007-2013+ και ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ *ΕΡΡΕΑΑ+ και

4. ςτθν υλοποίθςθ ζργων μζςω ςυμπράξεων δθμοςίου – ιδιωτικοφ τομζα *ΣΔΛΤ+. 5. Ραράλλθλα, ςτοχεφοντασ ςτθν περαιτζρω μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ και τθ βζλτιςτθ

αξιοποίθςθ των διακζςιμων οικονομικϊν πόρων προγραμματίηονται: ο ςυνεχισ ζλεγχοσ εξόδων διοικθτικισ λειτουργίασ, που αποτυπϊνεται ιδθ ςτα ςτοιχεία του

τρζχοντοσ του ζτουσ με μείωςι τουσ κατά 31.2% το 2010, θ αναδιοργάνωςθ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ςχολικοφ εξοπλιςμοφ, επιδιϊκοντασ τθν

αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ και τθ δραςτικι μείωςθ του ςθμερινοφ κόςτουσ λειτουργίασ (κατά 50%),

θ αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, με ςτόχο τθν αφξθςθ των εςόδων εκμετάλλευςθσ και τθ μείωςθ του ετιςιου κόςτουσ ςυντιρθςθσ,

θ διεφρυνςθ του φάςματοσ των υπθρεςιϊν και των φορζων ςτουσ οποίουσ παρζχονται, αξιοποιϊντασ τθν τεχνογνωςία του οργανιςμοφ και τθν εμπειρία του ανκρϊπινου δυναμικοφ του.

Page 22: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 22

03.03 Γενικά Οικονομικά ςτοιχεία Στον προχπολογιςμό του 2011 αποτυπϊνεται θ δραςτθριότθτα τθσ ΟΣΚ ΑΕ, που υλοποιείται μζςω επιχοριγθςθσ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων [ΠΔΕ] και χρθματοδότθςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων. Οι απαιτοφμενεσ πιςτϊςεισ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκτιμϊνται ςε 418,8 εκ. €. Οι δαπάνεσ λειτουργίασ και οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ προσ τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων καλφπτονται από επιχορθγιςεισ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. Το φψοσ των επιχορθγιςεων από τον κρατικό προχπολογιςμό εκτιμάται ςε 71 εκ. €, εκ των οποίων μόνο 11 εκ. € αφοροφν ςε μιςκοδοςία και λειτουργικζσ δαπάνεσ, και 60 εκ. € ςε δανειακζσ υποχρεϊςεισ, για τα δάνεια τα οποία ζχει ςυνάψει θ ΟΣΚ ΑΕ με τθν ΕΤΕπ και τα οποία ανταποκρίνονται ςε ςυγχρθματοδότθςθ περιςςότερων από 1.000 ζργων, από το 2001 και μετά. Το ςφνολο των επιχορθγιςεων/εςόδων για το 2011 ανζρχεται ςε 495.212.000 €, ωσ εξισ:

1. Επιχοριγθςθ από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων φψουσ 338.800.000,00 €. 2. Χρθματοδότθςθ από τθν ΕΤΕΡ φψουσ 80.000.000 €. 3. Επιχοριγθςθ από τον τακτικό προχπολογιςμό φψουσ 71.000.000 €. 4. Ζςοδα από τθν εκμετάλλευςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, από παροχι υπθρεςιϊν, από τόκουσ

κατακζςεων κ.λπ. 5.412.000,00€.

ΕΟΔΑ Προχπολογιςμόσ ΕΞΟΔΑ Προχπολογιςμόσ

Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων

338.800.000 € Κφρια δραςτθριότθτα ΟΣΚ ΑΕ *καταςκευζσ, μελζτεσ, απαλλοτριϊςεισ, εξοπλιςμόσ και επιχορθγιςεισ+

418.800.000 €

Χρθματοδότθςθ από τθν ΕΤΕπ

80.000.000 €

Τακτικόσ προχπολογιςμόσ 71.000.000 € Δαπάνεσ μιςκοδοςίασ 8.500.000 €

Λειτουργικζσ δαπάνεσ 2.500.000 €

Τοκοχρεολφςια 60.000.000 €

Εκμετάλλευςθ ακίνθτθσ περιουςίασ, παροχι υπθρεςιϊν, τόκοι κατακζςεων, κλπ.

5.412.000 € Λοιπζσ δαπάνεσ καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ

5.412.000 €

ΤΝΟΛΟ 495.212.000 € ΤΝΟΛΟ 495.212.000 €

Θ ΟΣΚ ΑΕ είναι ζνασ οργανιςμόσ με πολφ χαμθλό κόςτοσ λειτουργίασ, αφοφ το κόςτοσ μιςκοδοςίασ και οι λειτουργικζσ δαπάνεσ αντιςτοιχοφν ςτο 2,22% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ. Το υπόλοιπο 97,78% αφορά ςτισ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ και τισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ. Συγκεκριμζνα θ διάρκρωςθ των εξόδων φψουσ 495.212.000 € είναι:

1. Επενδφςεισ μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, τθσ χρθματοδότθςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων και πικανϊν εςόδων φψουσ 424.212.000 €

2. Δαπάνεσ λειτουργίασ φψουσ 11.000.000 € 3. Δαπάνθ για τθν πλθρωμι τοκοχρεολυςίων 60.000.000€

Στο παράρτθμα τθσ ζκκεςθσ βρίςκεται ο πίνακασ με τισ μεταβολζσ των λειτουργικϊν δαπανϊν 2009-2010. Στο κεφάλαιο «Δανειςμόσ από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων» περιλαμβάνεται αναλυτικόσ πίνακασ με τουσ τόκουσ κατακζςεων και τα χρεολφςια για το 2011.

Page 23: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 23

03.04 Προχπολογιςμόσ ΠΔΕ 2011 Θ ΟΣΚ ΑΕ προχϊρθςε ςτθν κατάρτιςθ του ενιαίου προχπολογιςμοφ των πιςτϊςεων από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων *ΡΔΕ+ για το 2011. Οι απαιτοφμενεσ πιςτϊςεισ για τθν υλοποίθςθ του ςυνολικοφ αντικειμζνου του οργανιςμοφ ανζρχεται ςε 338,8 εκ. €. Για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ για το 2011 προθγικθκε εκτενισ ανάλυςθ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ ΟΣΚ ΑΕ που κα υλοποιθκοφν εντόσ του 2011, κακϊσ και των νζων ςυμβάςεων καταςκευισ ζργων που αναμζνεται να υπογραφοφν άμεςα ι εντόσ του 2011.

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ | ΠΓΔ 047/6

ενημέρωζη: 29.09.2010

Κωδικός έργοσ ή

μελέηηςΟΝΟΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ή ΜΔΛΔΣΗ

Προηεινόμενη

τρημαηοδόηηζη

1999Δ04760000 Δμνπιηζκόο Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε επνπηηθό, αζιεηηθό & ινηπό εμνπιηζκό ζε όιε ηε

ρώξα

27.000.000,00 €

1999Δ04760001 Πξόζθηεζε αθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΝΑ Αηηηθήο 20.500.000,00 €

1999Δ04760002 Καηαζθεπέο δηδαθηεξίσλ πξνζρνιηθή, Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΝΑ Αηηηθήο 82.500.000,00 €

1999Δ04760003 Καηαζθεπέο δηδαθηεξίσλ ΝΑ Αηηηθήο κε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο 14.500.000,00 €

1999Δ04760004 Πξόζθηεζε αθηλήησλ, θαηαζθεπέο δηδαθηεξίσλ Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε όιε ηε ρώξα 105.000.000,00 €

1999Δ04760005 Γαπάλεο εηδηθώλ έξγσλ ζε όιε ηε ρώξα 500.000,00 €

1999Δ04760006 Πξόζθηεζε νηθνπέδσλ, κειέηεο & θαηαζθεπέο, αλαπιάζεηο δηδαθηεξίσλ Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο

εθπαίδεπζεο ΝΑ ζε όιε ηε ρώξα πιελ ΝΑ Αηηηθήο

27.900.000,00 €

1999Δ04760007 Κηηξηαθέο θαη εηδηθέο κειέηεο 1.650.000,00 €

1999Δ04760008 Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ από ην ζεηζκό ηεο 07.09.99, θαηαζθεπέο, επηζθεπέο, επηρνξεγήζεηο 0,00 €

2000Δ04760000 Οηθόπεδα, αγνξά αθηλήησλ, κειέηεο θαηαζθεπέο, εμνπιηζκνί ζρνιηθώλ θηηξίσλ αιινδαπήο 6.000.000,00 €

2003Δ04760001 Μειέηε, θαηαζθεπή, επηζθεπή, εμνπιηζκόο θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΠΘ 0,00 €

2003Δ04760011 Αληηθαηάζηαζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ από ακίαλην ζε ζρνιηθέο κνλάδεο - Καηαζθεπέο λέσλ δηδαθηεξίσλ

ζε αληηθαηάζηαζε παιαηώλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ κε ακίαλην

4.750.000,00 €

2004Δ04760001 Απόθηεζε νηθνπέδσλ γηα ζρνιηθά θηίξηα Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΝΑ Θεζζαινλίθεο κε

Π

36.000.000,00 €

2004Δ04760002 Μειέηε, θαηαζθεπή δηδαθηεξίσλ Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ΝΑ Θεζζαινλίθεο κε Π -

δηαρεηξηζηηθέο δαπάλεο

5.000.000,00 €

2005Δ04760000 ρνιηθή ζηέγε ΝΑ Θεζζαινλίθεο 5.000.000,00 €

2006Δ04760001 Αλέγεξζε ΙΔΚ Θέξκεο 1.800.000,00 €

338.100.000,00 €

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ | ΠΓΔ 647/6

ενημέρωζη: 29.09.2010

Κωδικός έργοσ ή

μελέηηςΟΝΟΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ή ΜΔΛΔΣΗ

Προηεινόμενη

τρημαηοδόηηζη

2006Δ6476000 Πξόζιεςε Σερλ. πκβνύισλ γηα ΓΙΣ πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 450.000,00 €

2007Δ64760000 Πξόζιεςε Σερληθώλ πκβνύισλ γηα ηελ ππνζηήξημε έξγσλ ΓΙΣ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 250.000,00 €

2007Δ64760001 Τπεξεζίεο ζπκβνύινπ γηα ηελ πινπνίεζε ρ. Κηηξίσλ κε ΓΙΣ, θαηαζθεπώλ, ππνδνκώλ Αλ Μαθεδ

Θξάθεο ΓπηΜαθεδ Ηπείξνπ Ινλίσλ λήζσλ

0,00 €

2009Δ64760000 Πξόζιεςε ηερληθώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ πινπνίεζε ζρ. Μνλάδσλ κε ΓΙΣ ζηηο πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο -

Γπη.& η. Διιάδαο [ΓΙΣ 4] θαη Πεινπνλλήζνπ - Βνξείνπ & Ννηίνπ Αηγαίνπ [ΓΙΣ 5]

0,00 €

700.000,00 €

Page 24: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 24

Προχπολογιςμόσ ΠΔΕ | Τπουργείο Παιδείασ & Τπουργείο Τποδομϊν Μετά τθ ςυνεννόθςθ των εποπτευόντων υπουργείων, ιδθ από το δεφτερο εξάμθνο του 2010, θ ΟΣΚ ΑΕ επιχορθγείται από δφο ΣΑΕ: ΑΕ 047/6, που αφορά ςε ζργα που εποπτεφει το Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και

Δικτφων ΑΕ 048/6, που αφορά ςε ζργα που εποπτεφει το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και

Κρθςκευμάτων Για το 2011, τα ζργα που ζχουν παραμείνει ςτθ ΣΑΕ 047/6 του Υπουργείου Υποδομϊν αφοροφν ςτθν κφρια καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα τθσ ΟΣΚ ΑΕ *με τθ ςυμβατικι μζκοδο και τθ μζκοδο τθσ προκαταςκευισ+. Τα ζργα που ζχουν ενταχκεί ςτθ ΣΑΕ 048/6 του Υπουργείου Ραιδείασ αφοροφν ςτθν απόκτθςθ γθσ, τθν προμικεια εξοπλιςμοφ και τισ επιχορθγιςεισ προσ ΟΤΑ. Στθ ΣΑΕ 647/6 εντάςςονται όλοι οι κωδικοί που αφοροφν ςτισ Συμπράξεισ Δθμοςίου – Λδιωτικοφ Τομζα *ΣΔΛΤ+. Θ ΣΑΕ αυτι εποπτεφεται από το Υπουργείο Υποδομϊν. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ | ΠΓΔ 047/6 + 048/6

ενημέρωζη: 12.01.2011 047/6 048/6Κωδικός έργοσ ή

μελέηηςΟΝΟΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ή ΜΔΛΔΣΗ

Προηεινόμενη

τρημαηοδόηηζη 2011

σποσργείο σποδομών σποσργείο παιδείας

1999Δ04760000 Δμνπιηζκόο Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε επνπηηθό, αζιεηηθό & ινηπό εμνπιηζκό ζε όιε ηε

ρώξα

27.000.000,00 € 2.000.000,00 € 25.000.000,00 €

1999Δ04760001 Πξόζθηεζε αθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΝΑ Αηηηθήο 20.500.000,00 € 20.500.000,00 €

1999Δ04760002 Καηαζθεπέο δηδαθηεξίσλ πξνζρνιηθή, Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΝΑ Αηηηθήο 81.150.000,00 € 81.150.000,00 €

1999Δ04760003 Καηαζθεπέο δηδαθηεξίσλ ΝΑ Αηηηθήο κε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο 14.500.000,00 € 14.500.000,00 €

1999Δ04760004 Πξόζθηεζε αθηλήησλ, θαηαζθεπέο δηδαθηεξίσλ Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε όιε ηε ρώξα 105.000.000,00 € 73.000.000,00 € 32.000.000,00 €

1999Δ04760005 Γαπάλεο εηδηθώλ έξγσλ ζε όιε ηε ρώξα 500.000,00 € 500.000,00 €

1999Δ04760006 Πξόζθηεζε νηθνπέδσλ, κειέηεο & θαηαζθεπέο, αλαπιάζεηο δηδαθηεξίσλ Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο

εθπαίδεπζεο ΝΑ ζε όιε ηε ρώξα πιελ ΝΑ Αηηηθήο

27.900.000,00 € 27.900.000,00 €

1999Δ04760007 Κηηξηαθέο θαη εηδηθέο κειέηεο 3.000.000,00 € 3.000.000,00 €

1999Δ04760008 Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ από ην ζεηζκό ηεο 07.09.99, θαηαζθεπέο, επηζθεπέο, επηρνξεγήζεηο 0,00 € 0,00 €

2000Δ04760000 Οηθόπεδα, αγνξά αθηλήησλ, κειέηεο θαηαζθεπέο, εμνπιηζκνί ζρνιηθώλ θηηξίσλ αιινδαπήο 6.000.000,00 € 2.000.000,00 € 4.000.000,00 €

2003Δ04760001 Μειέηε, θαηαζθεπή, επηζθεπή, εμνπιηζκόο θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΠΘ 0,00 € 0,00 €

2003Δ04760011 Αληηθαηάζηαζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ από ακίαλην ζε ζρνιηθέο κνλάδεο - Καηαζθεπέο λέσλ δηδαθηεξίσλ

ζε αληηθαηάζηαζε παιαηώλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ κε ακίαλην

4.750.000,00 € 4.750.000,00 €

2004Δ04760001 Απόθηεζε νηθνπέδσλ γηα ζρνιηθά θηίξηα Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΝΑ Θεζζαινλίθεο κε

Π

36.000.000,00 € 36.000.000,00 €

2004Δ04760002 Μειέηε, θαηαζθεπή δηδαθηεξίσλ Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ΝΑ Θεζζαινλίθεο κε Π -

δηαρεηξηζηηθέο δαπάλεο

5.000.000,00 € 5.000.000,00 €

2005Δ04760000 ρνιηθή ζηέγε ΝΑ Θεζζαινλίθεο 5.000.000,00 € 5.000.000,00 €

2006Δ04760001 Αλέγεξζε ΙΔΚ Θέξκεο 1.800.000,00 € 1.800.000,00 €

338.100.000,00 € 187.700.000,00 € 150.400.000,00 €

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ | ΠΓΔ 647/6

ενημέρωζη: 12.01.2011 647/6Κωδικός έργοσ ή

μελέηηςΟΝΟΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ή ΜΔΛΔΣΗ

Προηεινόμενη

τρημαηοδόηηζη 2011

σποσργείο σποδομών

2006Δ6476000 Πξόζιεςε Σερλ. πκβνύισλ γηα ΓΙΣ πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 450.000,00 € 450.000,00 €

2007Δ64760000 Πξόζιεςε Σερληθώλ πκβνύισλ γηα ηελ ππνζηήξημε έξγσλ ΓΙΣ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 250.000,00 € 250.000,00 €

2007Δ64760001 Τπεξεζίεο ζπκβνύινπ γηα ηελ πινπνίεζε ρ. Κηηξίσλ κε ΓΙΣ, θαηαζθεπώλ, ππνδνκώλ Αλ Μαθεδ

Θξάθεο ΓπηΜαθεδ Ηπείξνπ Ινλίσλ λήζσλ

0,00 € 0,00 €

2009Δ64760000 Πξόζιεςε ηερληθώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ πινπνίεζε ζρ. Μνλάδσλ κε ΓΙΣ ζηηο πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο -

Γπη.& η. Διιάδαο [ΓΙΣ 4] θαη Πεινπνλλήζνπ - Βνξείνπ & Ννηίνπ Αηγαίνπ [ΓΙΣ 5]

0,00 € 0,00 €

ΝΔΟ ΔΡΓΟ Μειέηε, θαηαζθεπή, ρξεκαηνδόηεζε θαη ηερληθή δηαρείξηζε 14 ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηελ πεξηθέξεηα

Αηηηθήο κε ΓΙΣ

0,00 € 0,00 €

ΝΔΟ ΔΡΓΟ Μειέηε, θαηαζθεπή, ρξεκαηνδόηεζε θαη ηερληθή δηαρείξηζε 10 ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηελ πεξηθέξεηα

Αηηηθήο κε ΓΙΣ

0,00 € 0,00 €

ΝΔΟ ΔΡΓΟ Μειέηε, θαηαζθεπή, ρξεκαηνδόηεζε θαη ηερληθή δηαρείξηζε 16 ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηελ πεξηθέξεηα

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ΓΙΣ

0,00 € 0,00 €

700.000,00 € 700.000,00 €

Page 25: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 25

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕενθμζρωςθ: 21.01.2011

ανάλυςθ προχπολογιςμοφ υπ. υποδομϊνκαταςκευζσ ζργων ζργα ςε εξζλιξθ 40.264.766,57

μιςκοδοςία μιςκοδοςία 5.900.000,00

ΡΣ αττικισ ζργα ςε εξζλιξθ 37.175.575,00

ΡΣ κεςςαλονίκθσ ζργα ςε εξζλιξθ 6.089.762,00

ζργα εξωτερικό ζργα εξωτερικό 2.000.000,00

νζα ζργα νζα ζργα - όχι ΕΣΡΑ 29.000.000,00

μελζτεσ μελζτεσ 3.000.000,00

123.430.103,57

ζργα ΕΣΡΑ - ΕΡΡΕΑΑ 64.269.896,43

ΤΝΟΛΟ 187.700.000,00

03.05 ΑΕ 047/6 | Τπουργείο Τποδομϊν Στθ ΣΑΕ 047/6 εντάςςεται το καταςκευαςτικό ζργο τθσ ΟΣΚ ΑΕ, είτε υλοποιείται απ’ ευκείασ από τθν ΟΣΚ είτε μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων *ΡΣ+ με τουσ ΟΤΑ. Ζνα μεγάλο ποςοςτό των ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ πλθροφν τισ προχποκζςεισ για τθν ζνταξι τουσ ςτα προγράμματα ςυγχρθματοδότθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ πρόβλεψθ απορροφθτικότθτασ των ζργων αυτϊν για το 2011 ανζρχεται ςε 64,2 εκ. €. Θ ςυνολικι προτεινόμενθ πίςτωςθ τθσ ΣΑΕ για το 2011 ανζρχεται ςε 187,7 εκ. €. Στον παρακάτω πίνακα, αναλφεται θ ςυνολικι προτεινόμενθ πίςτωςθ ανά δραςτθριότθτα:

Καταςκευζσ Ζργων Για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ, ζγιναν παραδοχζσ για τθν απορρόφθςθ εντόσ του 2011, ανάλογα με το είδοσ τθσ δραςτθριότθτασ, ωσ εξισ: 100% απορρόφθςθ για τα 7,1 εκ. € για ζργα που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί 65% απορρόφθςθ του υπόλοιπου προχπολογιςμοφ, για τα ζργα που βρίςκονται ςε εξζλιξθ 50% απορρόφθςθ ςτα νζα ζργα, για τα οποία ζχει ολοκλθρωκεί θ μελζτθ και δφναται να

δθμοπρατθκοφν άμεςα ι βρίςκονται ςε φάςθ δθμοπράτθςθσ περίπου 30% απορρόφθςθ ςτα νζα ζργα, για τα οποία θ μελζτθ δεν ζχει ολοκλθρωκεί, αλλά

προβλζπεται να ολοκλθρωκεί εγκαίρωσ ϊςτε να δθμοπρατθκοφν εντόσ του 2011 Στον παρακάτω πίνακα παρατίκενται οι δραςτθριότθτεσ με τισ παραδοχζσ απορροφθτικότθτασ:

ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ απορρόφθςθ εντόσ 2011 ποςοςτό

εκτελεςμζνο ζργο 7.158.498,65 7.158.498,65 100%

ζργα ςε εξζλιξθ - υπόλοιπο 51.053.839,87 33.106.267,92 64,85%

ζργα υπό δθμοπράτθςθ 34.148.008,00 17.000.000,00 49,78%

νζα ζργα 2011 42.416.215,00 12.000.000,00 28,29% Ζργα ςτο εξωτερικό Το ζργο το οποίο ζχει υπολογιςκεί ςτθν πίςτωςθ τθσ ΣΑΕ 047/6 για το 2011 αφορά ςτα «Ειδικά ςχολεία ςτο Μόναχο Γερμανίασ». Από το ςυνολικό προχπολογιςμό ςφμβαςθσ 21.980.100 €, ζχει προχπολογιςκεί για το 2011 ζνα μικρό ποςοςτό *2 εκ. €+ για τθν ζναρξθ τθσ εργολαβίασ.

Page 26: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 26

Αξιοποίθςθ των προγραμμάτων ςυγχρθματοδότθςθσ Για το 2011, θ ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίηει τθν ζνταξθ ςτα προγράμματα του ΕΣΡΑ και του ΕΡΡΕΑΑ 75 ζργων ςυνολικά *ΕΡΡΕΑΑ: 8 ζργα και ΕΣΡΑ: 67 ζργα+. Θ ςυνολικι απορροφθτικότθτα των 75 ζργων για το 2011 προχπολογίηεται ςε 64.269.896,43 €, ενϊ θ απορροφθτικότθτα για τθν επόμενθ διετία καταγράφεται ςτον παρακάτω πίνακα:

Αρικμόσ ζργων

Συνολικόσ προχπολογιςμόσ

Συνολικι απορρόφθςθ 2011

Συνολικι απορρόφθςθ 2012

ΕΣΡΑ 67 176.622.392,73 51.698.960,65 97.021.993,56

ΕΡΡΕΑΑ 8 23.758.090,43 12.570.935,78 7.543.937,00

Σφνολο 75 200.380.483,16 64.269.896,43 104.565.930,56

Να ςθμειωκεί ότι θ ΟΣΚ ΑΕ είναι τελικόσ δυνθτικόσ δικαιοφχοσ ςτισ περιφζρειεσ Αττικισ, Κεντρικισ Μακεδονίασ, Ρελοποννιςου, Ανατολικισ Μακεδονίασ & Κράκθσ, Κεςςαλίασ, Στερεάσ Ελλάδασ, Νοτίου Αιγαίου και Λονίων Νιςων. Θ εκτίμθςθ τθσ απορρόφθςθσ των κονδυλίων για το 2011 ζχει γίνει ςφμφωνα με αυτι τθ δυνατότθτα. Για τισ περιφζρειεσ ςτισ θ ΟΣΚ ΑΕ δεν είναι τελικόσ δυνθτικόσ δικαιοφχοσ *Δυτικισ Ελλάδασ, Κριτθσ, Θπείρου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικισ Μακεδονίασ+, βρίςκονται ςε εξζλιξθ ενζργειεσ προκειμζνου να ενταχκεί και θ ΟΣΚ ΑΕ ςτουσ τελικοφσ δικαιοφχουσ. Το πρϊτο τρίμθνο 2011 αναμζνεται θ ζκδοςθ νζασ πρόςκλθςθσ από το ΕΡΡΕΑΑ, για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ςχολικϊν μονάδων. Θ ΟΣΚ ΑΕ κα υποβάλλει προτάςεισ ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ πρόςκλθςθσ.

Page 27: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 27

03.06 ΑΕ 048/6 | Τπουργείο Παιδείασ Στθ ΣΑΕ 048/6 εντάςςεται ο προγραμματιςμόσ τθσ ΟΣΚ ΑΕ, ο οποίοσ αφορά ςτθν απόκτθςθ γθσ για τθν καταςκευι των ςχολικϊν διδακτθρίων, ςτισ προμικειεσ εξοπλιςμοφ και ςτισ επιχορθγιςεισ των ΟΤΑ. Θ ςυνολικι προτεινόμενθ πίςτωςθ τθσ ΣΑΕ για το 2011 ανζρχεται ςε 150,4 εκ. €. Στον παρακάτω πίνακα αναλφεται θ ςυνολικι προτεινόμενθ πίςτωςθ ανά δραςτθριότθτα:

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕενθμζρωςθ: 21.01.2011

ανάλυςθ προχπολογιςμοφ υπ. παιδείασεξοπλιςμόσ εξοπλιςμόσ 25.000.000,00

απόκτθςθ γθσ αττικι 20.500.000,00

απόκτθςθ γθσ κεςςαλονίκθ 36.000.000,00

απόκτθςθ γθσ εξωτερικό 4.000.000,00

επιχορθγιςεισ - ΡΣ ΡΣ επικράτειασ 3.500.000,00

επιχορθγιςεισ - ΡΣ επιχορθγιςεισ επικράτεια 24.600.000,00

επιχορθγιςεισ - ΡΣ επιχορθγιςεισ πλθν αττικισ 31.800.000,00

επιχορθγιςεισ - ΡΣ επιχορθγιςεισ ΝΑ κες/νίκθσ 5.000.000,00

ΤΝΟΛΟ 150.400.000,00 Στον παρακάτω πίνακα, υπάρχει θ ανάλυςθ τθσ ςυνολικισ προτεινόμενθσ πίςτωςθσ ανά ζργο. ΑΕ 0486 ΑΕ / ΕΡΓΟ Περιγραφι Προχπολογιςμόσ Εκκρεμότθτεσ από

20102010Ε04860000 ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ ΚΑΛ ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ

ΣΕ ΕΡΟΡΤΛΚΟ, ΑΚΛΘΤΛΚΟ ΚΑΛ ΛΟΛΡΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ ΣΕ ΟΛΘ ΤΘ ΧΩΑ

(τμιμα π.κ.1999ΣΕ04760000)

25.000.000,00 3.447.668,00

2010Ε04860001 ΡΟΣΚΤΘΣΘ ΑΚΛΝΘΤΩΝ ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΘΣ ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ ΚΑΛ

ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣΘΣ Ν.Α. ΑΤΤΛΚΘΣ (π.κ. 9947001)20.500.000,00 0,00

ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΚΕΣ

ΕΡΛΚΑΤΕΛΑΣ3.536.017,73 0,00

ΕΚΤΑΚΤΕΣ 31.763.982,00 17.843.804,43

2010Ε04860003 ΡΟΣΚΤΘΣΘ ΟΛΚΟΡΕΔΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΛΑΣΕΛΣ

ΔΛΔΑΚΤΘΛΩΝ ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ ΚΑΛ ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ

ΣΕ ΟΛΘ ΤΘ ΧΩΑ ΡΛΘΝ Ν.Α. ΑΤΤΛΚΘΣ (τμιμα π.κ.1999ΣΕ0476006)

ΤΑΚΤΛΚΕΣ 24.600.000,00 9.677.940

2010Ε04860004 ΟΛΚΟΡΕΔΑ ΑΓΟΑ ΑΚΛΝΘΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΕΡΛΣΚΕΥΕΣ

ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΛ ΣΧΟΛΛΚΩΝ ΚΤΛΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΡΘΣ (π.κ. 2047000)4.000.000,00 0,00

2010Ε04860005 ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΟΛΚΟΡΕΔΩΝ ΓΛΑ ΣΧΟΛΛΚΑ ΚΤΛΛΑ ΡΩΤΟΚΜΛΑΣ &

ΔΕΥΤΕΟΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΘΣ Ν.Α. ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΜΕ

ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ

36.000.000,00 0,00

2010Ε04860006 ΣΧΟΛΛΚΘ ΣΤΕΓΘ Ν.Α ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 5.000.000,00 0,00

ΤΝΟΛΟ 150.399.999,73 30.969.412,58

486

ΡΟΣΚΤΘΣΘ ΑΚΛΝΘΤΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΛΔΑΚΤΘΛΩΝ

ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ ΚΑΛ ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΣΕ ΟΛΘ ΤΘ

ΧΩΑ (τμιμα π.κ.1999ΣΕ04760004)

2010Ε04860002

Page 28: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 28

03.07 ΑΕ 647/6 | Τπουργείο Τποδομϊν Στθ ΣΑΕ 647/6 εντάςςονται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ ςχετικά με το πρόγραμμα ΣΔΛΤ *Συμπράξεισ Δθμοςίου Λδιωτικοφ Τομζα+ τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Θ ΣΑΕ αυτι εποπτεφεται από το Υπουργείο Υποδομϊν. Θ προβλεπόμενθ πίςτωςθ ανά ζργο αναλφεται παρακάτω: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ | ΠΓΔ 647/6

ενημέρωζη: 12.01.2011 647/6Κωδικός έργοσ ή

μελέηηςΟΝΟΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ή ΜΔΛΔΣΗ

Προηεινόμενη

τρημαηοδόηηζη 2011

σποσργείο σποδομών

2006Δ6476000 Πξόζιεςε Σερλ. πκβνύισλ γηα ΓΙΣ πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 450.000,00 € 450.000,00 €

2007Δ64760000 Πξόζιεςε Σερληθώλ πκβνύισλ γηα ηελ ππνζηήξημε έξγσλ ΓΙΣ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 250.000,00 € 250.000,00 €

2007Δ64760001 Τπεξεζίεο ζπκβνύινπ γηα ηελ πινπνίεζε ρ. Κηηξίσλ κε ΓΙΣ, θαηαζθεπώλ, ππνδνκώλ Αλ Μαθεδ

Θξάθεο ΓπηΜαθεδ Ηπείξνπ Ινλίσλ λήζσλ

0,00 € 0,00 €

2009Δ64760000 Πξόζιεςε ηερληθώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ πινπνίεζε ζρ. Μνλάδσλ κε ΓΙΣ ζηηο πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο -

Γπη.& η. Διιάδαο [ΓΙΣ 4] θαη Πεινπνλλήζνπ - Βνξείνπ & Ννηίνπ Αηγαίνπ [ΓΙΣ 5]

0,00 € 0,00 €

ΝΔΟ ΔΡΓΟ Μειέηε, θαηαζθεπή, ρξεκαηνδόηεζε θαη ηερληθή δηαρείξηζε 14 ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηελ πεξηθέξεηα

Αηηηθήο κε ΓΙΣ

0,00 € 0,00 €

ΝΔΟ ΔΡΓΟ Μειέηε, θαηαζθεπή, ρξεκαηνδόηεζε θαη ηερληθή δηαρείξηζε 10 ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηελ πεξηθέξεηα

Αηηηθήο κε ΓΙΣ

0,00 € 0,00 €

ΝΔΟ ΔΡΓΟ Μειέηε, θαηαζθεπή, ρξεκαηνδόηεζε θαη ηερληθή δηαρείξηζε 16 ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηελ πεξηθέξεηα

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ΓΙΣ

0,00 € 0,00 €

700.000,00 € 700.000,00 €

Να ςθμειωκεί ότι εκτόσ από τα ζργα με ιδθ εγκεκριμζνθ πίςτωςθ, τα οποία αφοροφν ςτισ υπθρεςίεσ των Συμβοφλων, πρζπει να προβλεφκεί θ δθμιουργία νζων ζργων. Για τα ζργα αυτά βρίςκονται ςε εξζλιξθ οι διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ *όπωσ αναφζρεται παραπάνω, ςτθν «Ρρόοδο Ζργων ΣΔΛΤ»+ και θ απορρόφθςθ κονδυλίων προβλζπεται να αρχίςει το 2013.

Page 29: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 29

03.08 υνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων Θ ΟΣΚ ΑΕ και θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων ζχουν μία μακροχρόνια πλζον ςυνεργαςία, θ οποία ξεκίνθςε το 2001 με τθ ςφναψθ του πρϊτου δανείου και ςυνεχίςτθκε το 2006 και το 2010 με το δεφτερο και τρίτο δάνειο αντίςτοιχα. Τα δάνεια αυτά που φζρουν τθν ονομαςία «Ελλθνικι Ραιδεία» Λ, ΛΛ και ΛΛΛ αντίςτοιχα, ζχουν χρθματοδοτιςει ςθμαντικό αρικμό ζργων καταςκευισ νζων ςχολικϊν μονάδων, αναβάκμιςθσ υφιςτάμενων, αγοράσ οικοπζδων και προμικειασ εξοπλιςμοφ. Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι τμθματικζσ εκταμιεφςεισ των δφο πρϊτων δανείων από τθν ΕΤΕπ, οι οποίεσ πραγματοποιικθκαν το χρονικό διάςτθμα 2001-2009:

Γανειζμός από Δσρωπαϊκή Σράπεζα Δπενδύζεων [ΔΣΔπ]

Γάνειο Γόζη Ποζόν Δκηαμίεσζη Αποπληρωμή Δπιηόκιο Πληρωμή

δόζεων

Α'

δάνειο*

ΤΝΟΛΟ 400 εκ € 2001-2004 2021 [20 έηη] ζηαθερό 15.06 & 15.12

κάθε τρόνοσ

Α' 1ε 100 εθ € 18.12.2001 15.12.2021 ζηαζεξό 5,02% 15.06 & 15.12

Α' 2ε 120 εθ € 13.12.2002 15.12.2021 ζηαζεξό 4,91% 15.06 & 15.12

Α' 3ε 80 εθ € 19.12.2003 15.12.2021 ζηαζεξό 4,7% 15.06 & 15.12

Α' 4ε 100 εθ € 20.07.2004 15.12.2021 ζηαζεξό 4,62% 15.06 & 15.12

Β'

δάνειο**

ΤΝΟΛΟ 200 εκ € 2007-2009 2032-2034 [25

έηη κάθε δόζη]

ζηαθερό και

κσμαινόμενο

ανάλογα

Β' 1ε 80 εθ € 21.08.2007 15.06.2032 ζηαζεξό 1,812% (1) 15.06 & 15.12

Β' 2ε 80 εθ € 07.07.2008 07.07.2033 θπκαηλόκελν 5,084% (2) 07.01 & 07.07

Β' 3ε 40 εθ € 15.06.2009 15.06.2034 θπκαηλόκελν 0,23% (3) 15.06 & 15.12 * Θ ςφμβαςθ για το πρϊτο δάνειο υπεγράφθ ςτισ 27.11.2001 ** Θ ςφμβαςθ για το δεφτερο δάνειο υπεγράφθ ςτισ 20.10.2006

Νζο δάνειο μεταξφ ΟΚ ΑΕ και Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων Το τζταρτο τρίμθνο 2010, θ ΟΣΚ ΑΕ προχϊρθςε ςτθ ςφναψθ νζου δανείου ςυνολικοφ φψουσ 200 εκ. € με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων, μετά τθν κατ’ αρχάσ ζγκριςθ που δόκθκε από το Υπουργείο Ραιδείασ και το Υπουργείο Υποδομϊν. Θ ςφμβαςθ-πλαίςιο για το δάνειο με τθν ονομαςία «Ελλθνικι Ραιδεία ΛΛΛ» υπεγράφθ ςτισ 25.10.2010. Εντόσ του πρϊτου τριμινου 2011 αναμζνεται θ εκταμίευςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ του δανείου *50 εκ. €+, μετά τθν ζγκριςθ τθσ ςχετικισ εγγφθςθσ από το Ελλθνικό Δθμόςιο. Απορρόφθςθ των κονδυλίων του δανείου «Ελλθνικι Παιδεία ΙΙ» Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει ςυνάψει το δάνειο «Ελλθνικι Ραιδεία ΛΛ» *φψουσ 200 εκ. €+ με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων ςτισ 20.10.2006. Θ εκταμίευςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ *80 εκ. €+ ζγινε ςτισ 21.08.2007, τθσ δεφτερθσ δόςθσ *80 εκ. €+ ςτισ 07.07.2008 και τθσ τελευταίασ δόςθσ *40 εκ. €+ ςτισ 15.06.2009. Το τζταρτο τρίμθνο 2010 ολοκλθρϊκθκε θ απορρόφθςθ των κονδυλίων του δανείου «Ελλθνικι Ραιδεία ΛΛ», εκτόσ από ζνα μικρό ποςοςτό *95.000 €+ που ζχει παραμείνει ςτο ταμείο τθσ ΟΣΚ ΑΕ για υπολειπόμενα διαχειριςτικά ζξοδα. Το δάνειο ζχει χρθματοδοτιςει περιςςότερα από 800 ζργα υποδομϊν, απόκτθςθσ γθσ και εξοπλιςμοφ. Το Δεκζμβριο 2010 απεςτάλθ ςτθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων θ ζκκεςθ ςχετικά με τθν απορρόφθςθ του κονδυλίου του δανείου, όπωσ ίςχυε ςτισ 30.11.2010. Σφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα *Ρίνακασ 27+, τθν τριετία 2007-2010 το δάνειο «Ελλθνικι Ραιδεία ΛΛ» ζχει χρθματοδοτιςει: 299 εργολαβίεσ ςτθν Αττικι και τθν υπόλοιπθ Ελλάδα, οι οποίεσ υλοποιικθκαν από τθν ΟΣΚ ΑΕ 47 εργολαβίεσ, οι οποίεσ υλοποιικθκαν από ΝΑ/ΟΤΑ 70 εργολαβίεσ, οι οποίεσ υλοποιικθκαν από το Διμο Ακθναίων 18 ςυμβάςεισ επιχορθγιςεων προσ τισ ΝΑ/ΟΤΑ

Page 30: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 30

436 ςυμβάςεισ προμικειασ εξοπλιςμοφ 30 ςυμβάςεισ μελετϊν τθν απόκτθςθ 10 οικοπζδων ςε όλθ τθν Ελλάδα

School Buildings Organisation SAHELLENIC EDUCATION II - Breakdown of investments updated: 30nov2010

TOTAL new

construction

renovation

SBO projects in Attica and the rest of the country 299 270 29 no of projects

72.977.553,57 € 65.978.020,85 € 6.999.532,72 € budget

Projects undertaken by Prefectures 47 no of projects

19.050.000,00 € budget

Projects undertaken by Mun of Attica 70 22 48 no of projects

26.976.914,84 13.303.037,74 13.673.877,10 budget

Projects through special funding 18 no of projects

13.919.058,62 € budget

Equipment 436 no of projects

41.144.382,00 € budget

Design studies 30 no of projects

1.025.446,19 € budget

Land acquisition 10 no of projects

17.925.426,73 € budget

Subtotal 193.018.781,95 €

Administrative expenses 1.344.470,79 €

TOTAL 194.363.252,74 € Να ςθμειωκεί ότι θ χρθματοδότθςθ όλων των παραπάνω ζργων/ςυμβάςεων ζγινε κατά 65% από τθν ΟΣΚ ΑΕ και 35% από το δάνειο «Ευρωπαϊκι Ραιδεία ΛΛ», ςε όλο το διάςτθμα 2007-2010. Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει ςυνάψει το δάνειο «Ελλθνικι Ραιδεία ΛΛ» *φψουσ 200 εκ. €+ με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων ςτισ 20.10.2006. Θ εκταμίευςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ *80 εκ. €+ ζγινε ςτισ 21.08.2007, τθσ δεφτερθσ δόςθσ *80 εκ. €+ ςτισ 07.07.2008 και τθσ τελευταίασ δόςθσ *40 εκ. €+ ςτισ 15.06.2009. Ζλεγχοσ – Παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του δανείου «Ελλθνικι Παιδεία ΙΙ» από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων Στο πλαίςιο τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ «Ελλθνικι Ραιδεία ΛΛ» μεταξφ τθσ ΟΣΚ ΑΕ και τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ εργαςίασ με εκπροςϊπουσ τθσ ΕΤΕπ ςτθν Ακινα το Σεπτζμβριο 2010. Τα κφρια κζματα τθσ ςυνάντθςθσ ιταν θ παρακολοφκθςθ του δανείου «Ελλθνικι Ραιδεία ΛΛ» και θ χρθματοδότθςθ των νζων ζργων ΣΔΛΤ τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Οι εκπρόςωποι τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων από το γραφείο του Λουξεμβοφργου και τθσ Ακινασ εξζφραςαν τθν ικανοποίθςι τουσ από τθν πορεία των ςυναντιςεων. Στθ ςυνάντθςθ εργαςίασ με τουσ εκπροςϊπουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων παρουςιάςτθκαν οι ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ των ζργων που χρθματοδοτικθκαν από το δάνειο τθσ ΕΤΕπ ανά ζτοσ και ανά κατθγορία δραςτθριότθτασ. Στο πλαίςιο τθσ ςυνάντθςθσ παρουςιάςτθκαν το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ και το ςφςτθμα GIS [Geographic Information System+, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των πόρων των δανείων. Χρθματοδότθςθ των ζργων ΔΙΣ από τθν ΕΣΕπ Στθ ςυνάντθςθ εργαςίασ με εκπροςϊπουσ τθσ ΕΤΕπ *Σεπτζμβριοσ 2010+, ςυηθτικθκε θ κατ’ αρχάσ ζγκριςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των επόμενων ζργων ΣΔΛΤ τθσ ΟΣΚ ΑΕ, ςτθ Κεςςαλονίκθ και ςτθν Κριτθ. Ραρουςιάςτθκαν τα δφο ζργα ΣΔΛΤ *προχπολογιςμόσ ζργων, δθμογραφικά ςτοιχεία των περιοχϊν, ςχολεία που ςυμπεριλαμβάνονται ςε κάκε ζργο, χρθματο-οικονομικό μοντζλο+. Στθ ςυνάντθςθ παρουςιάςτθκε επίςθσ θ πρόοδοσ των ζργων ΣΔΛΤ Αττικισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ, για τα οποία θ ΕΤΕπ ζχει εγκρίνει ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθ χρθματοδότθςι τουσ. Μετά τθν αποςτολι των

Page 31: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 31

αναλυτικϊν ςτοιχείων με το αντικειμζνου των δφο ζργων, θ ΕΤΕπ προχϊρθςε ςτθν κατ’ αρχάσ ζγκριςθ τθσ χρθματοδότθςθσ *Νοζμβριοσ 2010+. Αποπλθρωμι των δανείων «Ελλθνικι Παιδεία ΙΙ» και «Ελλθνικι Παιδεία Ι» Θ αποπλθρωμι των δανείων «Ελλθνικι Ραιδεία Λ» και «Ελλθνικι Ραιδεία ΛΛ» εκτελείται ςε εξαμθνιαία βάςθ *15 Δεκεμβρίου - 15 Λουνίου, και 07 Λανουαρίου - 07 Λουλίου αντίςτοιχα+. Θ χρθματοδότθςθ των τοκοχρεολυςίων προζρχεται από τον τακτικό προχπολογιςμό. Οι τρζχουςεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ από τα δφο πρϊτα δάνεια με τθν ΕΤΕπ ανιλκαν ςτα 53 εκ. € το 2010. Το τζταρτο τρίμθνο 2010 οριςτικοποιικθκε το νζο επιτόκιο *1.812% για 4 χρόνια, ζωσ και 15.12.2014+ για τθν 1θ δόςθ του δανείου «Ελλθνικι Ραιδεία ΛΛ» *φψουσ 80 εκ. €+, όπωσ προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ. Για τθν εξόφλθςθ των τοκοχρεολυςίων προσ τθν ΕΤΕπ για το 2011 απαιτοφνται 60,3 εκ. €. Στον παρακάτω πίνακα αναλφονται ανά δάνειο οι υποχρεϊςεισ *δόςεισ τόκου και δόςεισ χρεολυςίων+. Στο ποςό των 60,3 εκ. € ζχουν ςυμπεριλθφκεί οι απαιτιςεισ από το τρίτο δάνειο «Ελλθνικι Ραιδεία ΛΛΛ», κακϊσ και θ εγγφθςθ του ελλθνικοφ δθμοςίου.

Οξγαληζκόο ρνιηθώλ Κηηξίσλ ΑΔΠρογραμμαηιζμός πληρωμής ηοκοτρεολσζίων έηοσς 2011

ΓΑΝΔΙΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ΓΟΗ

ΥΡΔΟΛΤΙΟΤ

ΓΟΗ ΣΟΚΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΠΙΣΟΚΙΟ

A. 100.000.000 15/6/2011 3.571.428,57 1.972.142,86 5.543.571,43 5.02% fixed

100.000.000 15/12/2011 3.571.428,57 1.882.500,00 5.453.928,57 5.02% fixed

120.000.000 15/6/2011 4.285.714,29 2.314.714,29 6.600.428,58 4.91% fixed

120.000.000 15/12/2011 4.285.714,29 2.209.500,00 6.495.214,29 4.91% fixed

80.000.000 15/6/2011 2.857.142,86 1.477.142,86 4.334.285,72 4.70% fixed

80.000.000 15/12/2011 2.857.142,86 1.410.000,00 4.267.142,86 4.70% fixed

100.000.000 15/6/2011 3.571.428,57 1.815.000,00 5.386.428,57 4.62% fixed

100.000.000 15/12/2011 3.571.428,57 1.732.500,00 5.303.928,57 4.62% fixed

B. 80.000.000 15/6/2011 0 2.000.000,00 2.000.000,00 4.527% convertible

80.000.000 15/12/2011 0 2.000.000,00 2.000.000,00 4.527% convertible

80.000.000 7/1/2011 0 2.000.000,00 2.000.000,00 5.084% convertible

80.000.000 7/7/2011 0 2.000.000,00 2.000.000,00 5.084% convertible

40.000.000 15/6/2011 0 1.000.000,00 1.000.000,00 0,23% convertible

40.000.000 15/12/2011 0 1.000.000,00 1.000.000,00 0,23% convertible

ΤΝΟΛΟ 28.571.428,58 24.813.500,01 53.384.928,59

2.428.581,43

ΤΝΟΛΟ Ι 55.813.510,02

ΓΑΝΔΙΟ

(εκηαμίεσζη ζηο

2011)

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ΓΟΗ

ΥΡΔΟΛΤΙΟΤ

ΓΟΗ ΣΟΚΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΠΙΣΟΚΙΟ

Γ. 100.000.000 0 4.000.000,00 4.000.000,00 4%

ΤΝΟΛΟ 0 4.000.000,00 4.000.000,00

500.000,00 0,50%

ΤΝΟΛΟ ΙΙ 4.500.000,00

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 60.313.510,02

Πξνκήζεηα εγγύεζεο Διιεληθνύ

Γεκνζίνπ

Πξνκήζεηα εγγύεζεο Διιεληθνύ

Γεκνζίνπ

Page 32: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 32

04. Δράςεισ τθσ περιόδου Απρίλιοσ – Δεκζμβριοσ 2010

04.01 Αλλαγζσ ςτθ Διοικθτικι Δομι Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου *13.05.2010+ και κατόπιν ειςθγιςεωσ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, θ ΟΣΚ ΑΕ προχϊρθςε ςτθν αναδιάρκρωςθ τθσ διοικθτικισ δομισ. Σφμφωνα με το νζο οργανόγραμμα:

Οι Γενικζσ Διευκφνςεισ μειϊκθκαν από 3 ςε 2 Οι Διευκφνςεισ μειϊκθκαν από 12 ςε 6 Τα Τμιματα μειϊκθκαν από 51 ςε 32

Οι λόγοι που οδιγθςαν ςτθ διοικθτικι αναδιάρκρωςθ ςχετίηονται με τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ, τθσ λειτουργίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του οργανιςμοφ. Οι ςτόχοι που επιτυγχάνονται με τθ νζα διοικθτικι δομι είναι οι παρακάτω:

Εφαρμογι ενόσ αξιόπιςτου και αποτελεςματικοφ μοντζλου διοίκθςθσ, με τθ δθμιουργία αυτοτελϊν οργανικϊν μονάδων χωρίσ αλλθλοκαλυπτόμενεσ αρμοδιότθτεσ

Δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ, με τον περιοριςμό των οργανικϊν μονάδων Ρεριοριςμόσ των λειτουργικϊν εξόδων τθσ ΟΣΚ ΑΕ

Τα οικονομικά οφζλθ που προζκυψαν από τθ διοικθτικι αναδιάρκρωςθ ανζρχονται ςτισ 159.000€ και αφοροφν ςτθ μείωςθ των επιδομάτων κζςεων ευκφνθσ των Διευκυντϊν και των Τμθματαρχϊν. Το νζο οργανόγραμμα είναι το ακόλουκο:

Οι δφο νζεσ Γενικζσ Διευκφνςεισ είναι θ Γενικι Διεφκυνςθ Λειτουργίασ & Ανάπτυξθσ και θ Γενικι Διεφκυνςθ Ζργων & Εφαρμογισ Νζων Τεχνολογιϊν, με τα ακόλουκα οργανογράμματα:

Page 33: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 33

Γενικι Διεφκυνςθ Ζργων & Εφαρμογισ Νζων Σεχνολογιϊν

Γενικι Διεφκυνςθ Λειτουργίασ & Ανάπτυξθσ

Page 34: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 34

04.02 Επιχειρθςιακζσ Δράςεισ φςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων Επικαιροποιικθκε θ πρϊτθ ζκδοςθ τθσ Αναφοράσ Ρροόδου των ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ, με θμερομθνία ενθμζρωςθσ 31.12.2010. Για τθν υλοποίθςθ του ενιαίου ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ ολοκλθρϊκθκε θ καταγραφι όλων των ζργων *ανά είδοσ, γεωγραφικι περιφζρεια και φάςθ+ και θ ςυμπλιρωςθ του Αναλυτικοφ Ρίνακα Ρροόδου για κάκε ζργο. Το ενιαίο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ κα βελτιϊςει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθ διαχείριςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ ζργων. Θ Αναφορά Ρροόδου κα επικαιροποιείται ςε μθναία βάςθ από τισ αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ. Το ςφνολο των ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ που ζχουν καταγραφεί ςτθν Αναφορά Ρροόδου Ζργων με ενθμζρωςθ 31.12.2010 είναι 1244:

Φάςθ / αντικείμενο ζργων Αρικμόσ ζργων/ςχολικϊν μονάδων

Καταςκευι & δθμοπράτθςθ 117

Μελζτθ 176

Ζργα ΣΔΛΤ 54

Ζργα ςε ΑΕΛ – ΤΕΛ 6

Ζργα ςτο εξωτερικό 16

Απόκτθςθ γθσ 513

Ζργα προγραμματικϊν ςυμβάςεων 362

ΤΝΟΛΟ 1244

Το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ είναι αντίςτοιχο με το ςφςτθμα που είχε χρθςιμοποιθκεί για τθν παρακολοφκθςθ των Ολυμπιακϊν Ζργων και τθν ενθμζρωςθ τθσ Διχπουργικισ Επιτροπισ Ολυμπιακϊν Αγϊνων τθν περίοδο 2002-2004. Θ παρακολοφκθςθ των ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ ξεκίνθςε πιλοτικά το Σεπτζμβριο του 2010 και το Δεκζμβριο 2010 οριςτικοποιικθκε θ πρϊτθ ζκδοςθ τθσ Αναφοράσ Ρροόδου Ζργων. Στο παράρτθμα τθσ παροφςασ ζκκεςθσ βρίςκεται ζνα υπόδειγμα για τον Αναλυτικό Ρίνακα Ρροόδου κάκε ζργου. Στον πίνακα αυτό υπάρχουν πεδία ςχετικά με το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ του ζργου, τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ, τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ, τθν υλοποίθςθ τθσ καταςκευισ, κακϊσ και όλεσ τισ εκκρεμότθτεσ του ζργου. Το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ αποτελοφςε βαςικι προχπόκεςθ για τθν ομαλι διαχείριςθ των δανείων από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων. Οι εκπρόςωποι τθσ ΕΤΕπ εξζφραςαν τθν ικανοποίθςι τουσ για τθν πρόοδο τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτο επίπεδο τθσ παρακολοφκθςθσ των ζργων. Επιχειρθςιακό ςχζδιο Θ ΟΣΚ ΑΕ με τθ ςυμβολι εξωτερικϊν ςυνεργατϊν προχϊρθςε ςτθν Επικαιροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου τθσ ΟΣΚ Α.Ε για τθν περίοδο 2010-2013. Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ διαδικαςία οριςτικοποίθςθσ του τελικοφ κειμζνου του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου τθσ ΟΣΚ Α.Ε για τθν περίοδο 2010-2013. Ζχουν οριςτικοποιθκεί τα οικονομικά ςτοιχεία του business plan, με τθν ενςωμάτωςθ των ςτοιχείων του προχπολογιςμοφ του 2011 και του απολογιςμοφ του 2010. Το τελικό κείμενο του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον Λανουάριο 2011, μετά τθν ενςωμάτωςθ των παρατθριςεων των μελϊν του ΔΣ. Το επικαιροποιθμζνο Επιχειρθςιακό Σχζδιο κα αποτελζςει τθν αφετθρία για τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ εταιρείασ, που αφοροφν τόςο ςτθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων τθσ όςο

Page 35: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 35

και ςτθν ανάλθψθ των απαιτοφμενων δράςεων για τθ βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ τθσ. Θ επικαιροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου επικεντρϊνεται ςτουσ παρακάτω άξονεσ: Επανεκτίμθςθ τθσ εξζλιξθσ των δραςτθριοτιτων τθσ ΟΣΚ Α.Ε και επαναπροςδιοριςμόσ των

επιχειρθςιακϊν τθσ ςτόχων Αξιολόγθςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν και τθν

αποτελεςματικι διαχείριςθ των αναλαμβανομζνων κινδφνων Διαμόρφωςθ ςχεδίων δράςθσ με τθν αποτφπωςθ των απαιτοφμενων ενεργειϊν και

χρονοδιαγραμμάτων για τθν εξειδίκευςθ των ςτόχων Αναδιοργάνωςθ τθσ Αλυςίδασ Εφοδιαςμοφ Θ ΟΣΚ ΑΕ είναι υπεφκυνθ για τθν προμικεια, αποκικευςθ και διανομι του εξοπλιςμοφ όλων των ςχολικϊν μονάδων τθσ χϊρασ μασ. Αναγνωρίηοντασ τθν πολυπλοκότθτα αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ, αλλά και τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο ζργο του οργανιςμοφ *το οικονομικό αντικείμενο πλθςιάηει το 15% τθσ ςυνολικισ δραςτθριότθτασ του οργανιςμοφ+, θ ΟΣΚ ΑΕ προχϊρθςε ςτθν αναδιοργάνωςθ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ των ςχολικϊν μονάδων. Με ςτόχο τθ βελτίωςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ των ςχολικϊν μονάδων, τθν αποδοτικότερθ λειτουργία και ζλεγχο τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και τθ δραςτικι μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ ολοκλθρϊκθκε θ μελζτθ αναδιοργάνωςθσ των διαδικαςιϊν και υποδομϊν logistics τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Θ μελζτθ αναδιοργάνωςθσ των διαδικαςιϊν και υποδομϊν logistics τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθρίχκθκε ςτουσ παρακάτω άξονεσ: Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ δικτφου Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ Δόμθςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων αναδιοργάνωςθσ Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςεναρίων – Επιλογι τελικισ πρόταςθσ Το ςενάριο που επελζγθ ανάμεςα ςτα προτεινόμενα είναι εφκολα και άμεςα υλοποιιςιμο, αποφζροντασ μείωςθ του ςθμερινοφ λειτουργικοφ κόςτουσ logistics κατά 50%. Το εκτιμϊμενο όφελοσ ανζρχεται ςε ετιςια βάςθ ςε 1.120.000 – 1.156.000€, ιτοι εξοικονόμθςθ κατά 50%-52%. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ αναδιοργάνωςθσ των διαδικαςιϊν και υποδομϊν logistics τθσ ΟΣΚ ΑΕ, οι δράςεισ του τετάρτου τριμινου 2010 επικεντρϊκθκαν ςε τζςςερισ βαςικοφσ άξονεσ: Αλλαγι ςτθ διαχείριςθ του μεταφορικοφ ζργου: Σε εξζλιξθ βρίςκεται ο διαγωνιςμόσ για τθν

ανάκεςθ του μεταφορικοφ ζργου του οργανιςμοφ. Θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ ζχει ενςωματϊςει τισ αλλαγζσ ςτον τρόπο χρζωςθσ *με μεταφορά πλιρουσ φορτίου+, που προζκυψαν από τθ μελζτθ αναδιοργάνωςθσ. Από τθ δράςθ αυτι αναμζνεται να εξοικονομθκοφν ςθμαντικοί πόροι το 2011.

Ενοποίθςθ των αποκθκϊν: Θ ΟΣΚ ΑΕ χρθςιμοποιεί 3 διαφορετικζσ αποκικεσ ςτο λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ για τθν αποκικευςθ όλων των ειδϊν εξοπλιςμοφ, οι οποίεσ κα ενοποιθκοφν ςε μία αποκικθ με ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ. Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ ενζργειασ είναι θ βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ και θ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ. Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ διαδικαςία ανάκεςθσ του ζργου για τθν εξεφρεςθ του κατάλλθλου χϊρου και το ςχεδιαςμό τθσ νζασ αποκικθσ.

Θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ προμθκειϊν: Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ επιλογι κατάλλθλθσ εφαρμογισ για τθν παρακολοφκθςθ των προμθκειϊν. Ραράλλθλα εκςυγχρονίηεται το θλεκτρονικό πρόγραμμα διαχείριςθσ αποκθκϊν *SEN], με ςτόχο τον αποτελεςματικότερο ζλεγχο, τθν ακριβι αποτφπωςθ και εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.

Βελτίωςθ προδιαγραφϊν: Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ διαβοφλευςθ για τθ βελτίωςθ των προδιαγραφϊν των ειδϊν εξοπλιςμοφ, μετά τθν ανάρτθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.

Αξιοποίθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ ΟΚ ΑΕ Θ ΟΣΚ ΑΕ διακζτει ςθμαντικό χαρτοφυλάκιο ακινιτων ςτο οποίο περιλαμβάνονται οικόπεδα που αποκτικθκαν ςτο παρελκόν και δεν προορίηονται για ανάπτυξθ ςχολικϊν μονάδων, ακίνθτα που

Page 36: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 36

ζχουν προζλκει από κλθροδοτιματα, κακϊσ και ακίνθτα που προιλκαν από τα Ταμεία Ανζγερςθσ Διδακτθρίων μετά τθν κατάργθςι τουσ. Με ςτόχο τθν αφξθςθ των εςόδων από τθν εκμετάλλευςθ των ακινιτων θ ΟΣΚ ΑΕ επανεξετάηει τθν περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ. Θ πρόοδοσ που ςθμειϊκθκε το 2010 είναι θ ακόλουκθ: Μετά από μειοδοτικό διαγωνιςμό ανατζκθκε θ μελζτθ αξιοποίθςθσ του ακινιτου ιδιοκτθςίασ

ΟΣΚ ΑΕ, ςτον Άγιο Μθνά Κεςςαλονίκθσ. Θ μελζτθ περιλαμβάνει τθν αποτφπωςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ και τθν κατάρτιςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων αξιοποίθςθσ του ακινιτου. Το ακίνθτο ςτον Άγιο Μθνά βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Κεςςαλονίκθσ, ζχει ιδιαίτερθ αρχιτεκτονικι αξία και ςθμαίνουςα κζςθ ςτον πολεοδομικό ιςτό τθσ πόλθσ. Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ οριςτικοποίθςθ του πρϊτου παραδοτζου τεφχουσ τθσ Διαγνωςτικισ Ζκκεςθσ Δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ του ακινιτου ςτον Άγιο Μθνά Κεςςαλονίκθσ. Θ διαγνωςτικι ζκκεςθ αξιοποίθςθσ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το πρϊτο τρίμθνο του 2011.

Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ ζρευνα από τθ Διεφκυνςθ Νομικϊν Υπθρεςιϊν τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςχετικά με τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν εκποίθςθ του Κλθροδοτιματοσ "Ηεκάκου", ςε ςυνεννόθςθ με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ρεριουςίασ και Εκνικϊν Κλθροδοτθμάτων του Υπουργείου Οικονομικϊν και το Γραφείο Εκνικϊν Κλθροδοτθμάτων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.

Ενθμερϊκθκαν οι Διμοι Βζροιασ και Κομοτθνισ, ςχετικά με τθν καταβολι μιςκωμάτων για τα ακίνθτα τθσ ΟΣΚ ΑΕ που εκμεταλλεφονται οι Διμοι ςτισ αντίςτοιχεσ περιοχζσ. Τα ακίνθτα αυτά περιιλκαν ςτθν περιουςία τθσ ΟΣΚ ΑΕ μετά τθν κατάργθςθ των Τ.Α.Δ. *Ταμείο Ανζγερςθσ Διδακτθρίων+.

Από το προθγοφμενο τρίμθνο πραγματοποιικθκε αναπροςαρμογι αντικειμενικϊν αξιϊν των οικοπζδων ιδιοκτθςίασ τθσ ΟΣΚ ΑΕ.

Εκπροςϊπθςθ ςτον Οργανιςμό Οικονομικισ υνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ [ΟΟΑ] Στο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ τθσ εξωςτρζφειασ του οργανιςμοφ, θ ΟΣΚ ΑΕ ςυμμετείχε ςτισ εργαςίεσ ςυνεδρίων και ςυναντιςεων που διοργάνωςε ο Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ *ΟΟΣΑ+, μζςω του ειδικοφ κζντρου του για τισ εκπαιδευτικζσ υποδομζσ CELE [Centre for Effective Learning Environments+. Οι εκδθλϊςεισ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχε θ ΟΣΚ ΑΕ είναι:

Σεμινάριο τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων και του ΟΟΣΑ: EIB/OECD workshop

on Strategic Investment Planning For Educational Infrastructure | Λοςξεμβούπγο, Ιούλιορ 2010

Συνάντθςθ εργαςίασ του ΟΟΣΑ: 2nd Session of the OECD/CELE Group of National Experts on Education Facilities Evaluation [GNEEFE] | Ραρίςι, Λοφλιοσ 2010

Αρχιτεκτονικό Συνζδριο: IMAGINE! Exploring radical visions for tomorrow's schools | Βιζννθ, Σεπτζμβριοσ 2010

CELE Board of Participants meeting | Ραρίςι, Λοφλιοσ 2010 Στο πλαίςιο τθσ ςυνάντθςθσ του Centre for Effective Learning Environments - CELE *Ραρίςι, 19-20 Οκτωβρίου 2010+, εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ και ο προγραμματιςμόσ των εργαςιϊν του CELE για το διάςτθμα 2011-2013. Ραράλλθλα, ζγινε αποδεκτι θ πρόταςθ τθσ Ελλάδασ για τθ διοργάνωςθ διεκνοφσ ςυνεδρίου για τα ζργα ΣΔΛΤ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. Θ ΟΣΚ ΑΕ κα ςυνεργαςτεί με τθν Ειδικι Γραμματεία ΣΔΛΤ του Υπουργείου Οικονομίασ και τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων για τθ διοργάνωςθ του ςυνεδρίου. φςτθμα GIS Μετά από τθ διεξαγωγι μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ υπεγράφθ θ ςφμβαςθ για τθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ γεωγραφικισ απεικόνιςθσ GIS το Σεπτζμβριο 2010. Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά ςτθ γεωγραφικι απεικόνιςθ όλων των ςτοιχείων των ςχολικϊν μονάδων τθσ επικράτειασ και ςτθν καταγραφι όλων των ζργων. Θ ΟΣΚ Α.Ε. κα υλοποιιςει αυτό το πρόγραμμα με τθ χριςθ open source προγράμματοσ γεωγραφικισ απεικόνιςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εκςυγχρονιςμζνθ βάςθ δεδομζνων του οργανιςμοφ.

Page 37: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 37

Το ζργο κα υλοποιθκεί ςε φάςεισ, που ςχετίηονται με τισ διαφορετικζσ γεωγραφικζσ περιοχζσ. Στθν παροφςα φάςθ υλοποιείται το υποζργο που αφορά ςτο Νομό Αττικισ. Ζχει οριςτικοποιθκεί και εγκρικεί το τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ςυςτιματοσ. Σε εξζλιξθ βρίςκεται ο ςχεδιαςμόσ του χαρτογραφικοφ υποβάκρου, τθσ χωρικισ βάςθσ δεδομζνων και του λογιςμικοφ τθσ εφαρμογισ. Το πρϊτο τρίμθνο 2011 προγραμματίηεται θ παράδοςθ του χαρτογραφικοφ υπόβακρου. Θ τελικι θμερομθνία παράδοςθσ του ζργου προγραμματίηεται για το Μάιο 2011. Οι εκπρόςωποι τθσ ΕΤΕπ εξζφραςαν τθν ικανοποίθςι τουσ από το ςφςτθμα GIS, κακϊσ και τθν πρόκεςι τουσ να εξετάςουν πικανι χρθματοδότθςθ του ζργου, υπό τθ μορφι χορθγίασ. Τα ςτοιχεία που κα καταγράφονται ανά ζργο/οικόπεδο/ςχολείο είναι ενδεικτικά τα παρακάτω: Δθμογραφικά ςτοιχεία τθσ γεωγραφικισ περιοχισ και ειδικά ςτοιχεία του ςχολείου [αρικμόσ

μακθτϊν και αικουςϊν] Απεικόνιςθ τθσ διπλοβάρδιασ και των μιςκωμζνων ςχολείων Φάςθ ςτθν οποία βρίςκεται το ζργο [από τθν απόκτθςθ γθσ ωσ τθν καταςκευι] Οριηόντιεσ δράςεισ που ζχουν υλοποιθκεί [π.χ. προςειςμικόσ ζλεγχοσ, απομάκρυνςθ αμιάντου

κ.λ.π.] Οικονομικά ςτοιχεία του ςχολείου/ζργου [π.χ. πλθρωμζσ λογαριαςμϊν, επιχορθγιςεισ για

αναβάκμιςθ ι επιςκευζσ, κ.ά.] Γεωχωρικζσ Πλθροφορίεσ – Κοινοτικι Οδθγία INSPIRE Θ ΟΣΚ ΑΕ ςυμμετζχει ςτθ ςυντονιςτικι επιτροπι των εποπτευόμενων φορζων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Ζργων *ΓΓΔΕ+ του Υπουργείου ΥΡΟΜΕΔΛ με τίτλο 1ο Κομβικό Σθμείο Επαφισ *ΚΟΣΕ 1+. Θ ςυντονιςτικι επιτροπι αποτελεί τμιμα τθσ ευρφτερθσ δομισ τθσ ΕΥΓΕΡ *Εκνικι Υποδομι Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν+ του ΟΚΧΕ, για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 2007/2/ΕC INSPIRE. Θ Κοινοτικι Οδθγία αφορά ςτθ κζςπιςθ γενικϊν αρχϊν, κανόνων, μζτρων και διαδικαςιϊν ςε διοικθτικό, νομικό και τεχνολογικό επίπεδο για τθν οργάνωςθ ενιαίων πρακτικϊν διαχείριςθσ, διάκεςθσ και κοινοχρθςίασ γεωχωρικϊν πλθροφοριϊν.

Θ ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίηει τθ ςταδιακι μετάπτωςθ όλων των βάςεων δεδομζνων χωρικϊν πλθροφοριϊν που τθρεί και ενθμερϊνει, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ κεςμικζσ ρυκμίςεισ που διανζμονται μζςω του ΚΟΣΕ 1. Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ καταγραφι των διακζςιμων ψθφιακϊν και αναλογικϊν χωρικϊν δεδομζνων, κακϊσ και των λογιςμικϊν διαχείριςθσ γεωδεδομζνων. Ανάπτυξθ υςτιματοσ κατάρτιςθσ προγράμματοσ ΟΚ & Διαχείριςθσ νζων αιτθμάτων Το τζταρτο τρίμθνο 2010 υπεγράφθ ςφμβαςθ για τθν ανάπτυξθ πλιρουσ ςυςτιματοσ καταγραφισ, αξιολόγθςθσ και διαχείριςθσ νζων αιτθμάτων προσ τον οργανιςμό, ςχετικά με τθν καταςκευι νζων διδακτθρίων, τισ προςκικεσ ςε υφιςτάμενα διδακτιρια και τθν ανζγερςθ κλειςτϊν γυμναςτθρίων. Το ςφςτθμα καταγραφισ των αιτθμάτων κα υποςτθρίηει και τθν πολυκριτθριακι αξιολόγθςι τουσ, ςτθ ςυνζχεια τθσ οποίασ κα καταρτίηεται το πρόγραμμα τθσ ΟΣΚ ΑΕ για τουσ Διμουσ τθσ Αττικισ και τθσ επικράτειασ. Το ζργο κα ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ του πρϊτου εξαμινου 2011. Οικονομικό όφελοσ από τθν παρουςία ςτθν 75θ ΔΕΘ: Αναβάκμιςθ νθπιαγωγείου Μετά τθ μείωςθ των εξόδων για τθν παρουςία τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν 75θ ΔΕΚ εξοικονομικθκε ποςό 200.000 €, το οποίο θ ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίηει να διακζςει για τθν αναβάκμιςθ ενόσ ςχολείου. Το 1ο Νθπιαγωγείο Μφρινασ Λιμνου επελζγθ λόγω τθσ τοποκεςίασ του, τθσ υψθλισ αρχιτεκτονικισ του αξίασ, των αποτελεςμάτων του προςειςμικοφ ελζγχου και του κόςτοσ τθσ απαιτοφμενθσ παρζμβαςθσ. Στο πλαίςιο αυτό, εκδόκθκε από το Υπουργείο ΥΡΟΜΕΔΛ θ Δ8/883/Φ095/30-11-2010

απόφαςθ για τθν ανάκεςθ ςτθν ΟΣΚ ΑΕ των αρμοδιοτιτων για τθν επίβλεψθ, εποπτεία & διοίκθςθ, μελζτθ, δθμοπράτθςθ & καταςκευι του ζργου «Ανακαίνιςθ του 1ου Νθπιαγωγείου Μφρινασ Λιμνου

Page 38: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 38

ΝΑ Λζςβου». Το πρϊτο τρίμθνο 2011 προγραμματίηεται θ ζναρξθ τθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. υμμετοχι ςτθν 75θ ΔΕΘ Το περίπτερο τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν 75θ ΔΕΚ βραβεφτθκε ωσ ζνα από τα 11 «καλφτερθσ δθμιουργίασ». Το περίπτερο -επιφάνειασ περίπου 60μ2- αναπαριςτά ζνα αποδομθμζνο κτίςμα του οποίου τα κραφςματα οδθγοφν προσ τον ουρανό, τθν ελπίδα. Θ πορεία προσ τθ νίκθ, ςτθν οποία καταλιγουν, είναι δφςβατθ και γι’ αυτό ςυμβολίηεται με εξιςορρόπθςθ ακροβάτθ ςε μονόροδο ποδιλατο επάνω ςε τεντωμζνο ςκοινί. Θ καλλιτεχνικι ςφλλθψθ για το περίπτερο τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν 75θ ΔΕΚ προιλκε από το όραμα του Οργανιςμοφ για το ςχολείο του μζλλοντοσ, ζνα «ςχολείο χωρίσ τοίχουσ», το οποίο κα είναι ανοιχτό προσ τθν κοινωνία, κα προςφζρει ανοιχτοφσ ορίηοντεσ ςτουσ μακθτζσ και κα ζχει ανοιχτοφσ χϊρουσ διδαςκαλίασ. Θ μελζτθ για το περίπτερο τθσ ΟΣΚ ΑΕ εκπονικθκε από υπαλλιλουσ του οργανιςμοφ. Ραράλλθλα ζγινε παραγωγι τριςδιάςτατου βίντεο το οποίο προβλικθκε ςτο περίπτερο παρουςιάηοντασ το ζργο τθσ ΟΣΚ ΑΕ και κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι εκδιλωςθ ι ευκαιρία. Επίςκεψθ από εκπροςϊπουσ τθσ Eurostat Κλιμάκιο τθσ Εurostat και τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ επιςκζφκθκε τον Οκτϊβριο 2010 τον Οργανιςμό Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ με ςκοπό τθ ςυλλογι ςτοιχείων. Οι εκπρόςωποι των ςτατιςτικϊν αρχϊν χαρακτιριςαν αξιόπιςτο τον οργανιςμό και διλωςαν ιδιαιτζρωσ ικανοποιθμζνοι, κακϊσ όςα ςτοιχεία ηθτικθκαν από τθν ΟΣΚ ΑΕ ιταν άμεςα διακζςιμα, επικαιροποιθμζνα, πλιρθ και αξιόπιςτα. Τα ςτοιχεία που προςκόμιςε θ ΟΣΚ ΑΕ αποδεικνφουν ότι ο οργανιςμόσ είναι υγιισ και μπορεί ζτςι να ςυνεχίςει να το κοινωνικό του ζργο για καταςκευι ςφγχρονων ςχολικϊν υποδομϊν. Ηλεκτρονικζσ Δθμοπραςίεσ Το τζταρτο τρίμθνο 2010 δθμοςιεφτθκε Ρρόςκλθςθ Ενδιαφζροντοσ προσ τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν διενζργειασ θλεκτρονικϊν δθμοπραςιϊν ςε φορείσ του Δθμόςιου Τομζα, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Ρροεδρικό Διάταγμα Ρ.Δ.60/07. Ζχει ολοκλθρωκεί θ παρουςίαςθ των υπθρεςιϊν από τισ ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν. Το πρϊτο τρίμθνο 2011 κα υπογραφεί θ ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ και κα αρχίςει θ χριςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν. Μελζτθ για πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ Το Δεκζμβριο 2010 θ ΟΣΚ ΑΕ εκπόνθςε πρότυπθ μελζτθ για πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ δθμοτικοφ ςχολείου. Το πάρκο καταλαμβάνει επιφάνεια 320 τ.μ. και μπορεί να ενςωματωκεί ςε όλεσ τισ μελζτεσ δθμοτικϊν ςχολείων τθσ ΟΣΚ ΑΕ, όπου υπάρχει διακζςιμθ επιφάνεια τζτοιου μεγζκουσ. Στο πρότυπο πάρκο υπάρχει οριηόντια και κατακόρυφθ κυκλοφοριακι ςιμανςθ. Οι χϊροι των «εικονικϊν» οικοδομικϊν τετραγϊνων ζχουν αποδοκεί ωσ χϊροι πραςίνου. Οι λωρίδεσ κυκλοφορίεσ του πάρκου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τα ποδιλατα των μακθτϊν, ενϊ ταυτόχρονα υπάρχει ςτεγαςμζνοσ χϊροσ φφλαξθσ 12-15 ποδθλάτων. Τζλοσ, ςτθν πρότυπθ αυτι μελζτθ αναδεικνφεται θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ γφρω από τα ςχολεία.

Page 39: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 39

04.03 Βελτίωςθ Λειτουργιϊν & Δράςεισ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ Αξιολόγθςθ προςωπικοφ Το τζταρτο τρίμθνο 2010 πραγματοποιικθκε θ αξιολόγθςθ του προςωπικοφ τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Τα Δελτία Αξιολόγθςθσ αποτυπϊνουν ςτοιχεία ςχετικά με τθν επάρκεια, τθν αποδοτικότθτα και τθν εργαςιακι ςυμπεριφορά των υπαλλιλων ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. Ριλοτικά λειτοφργθςε και θ αντίςτροφθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ των προϊςταμζνων από τουσ υφιςταμζνουσ τουσ. Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ προβλζπεται από τον Κανονιςμό Εςωτερικισ Οργάνωςθσ & Λειτουργίασ, ο οποίοσ καταρτίςκθκε όταν ο οργανιςμόσ μετατράπθκε ςε ανϊνυμθ εταιρεία [1998]. Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά το Δεκζμβριο 2010, ενϊ ςτο μζλλον κα πραγματοποιείται κάκε ζξι μινεσ. Στο παράρτθμα υπάρχει το Δελτίο Αξιολόγθςθσ Ρροςωπικοφ. Ανάρτθςθ εγγράφων ςτον ιςτοχϊρο Διαφγεια [diavgeia.gov.gr] Για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και ςτο πλαίςιο τθσ υποχρεωτικισ ανάρτθςθσ νόμων και πράξεων όλων των φορζων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ςτο διαδίκτυο, θ ΟΣΚ ΑΕ προχϊρθςε ςτο τζταρτο τρίμθνο 2010 ςτθ ςφςταςθ και ενθμζρωςθ τθσ ομάδασ εργαςίασ για όλεσ τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ. Θ ομάδα εργαςίασ αποτελείται από εκπροςϊπουσ όλων των Διευκφνςεων τθσ ΟΣΚ ΑΕ και είναι υπεφκυνθ για τθν ανάρτθςθ των ςχετικϊν εγγράφων. Από τθν 01.11.2010 όλεσ οι αποφάςεισ του ΔΣ, τα οικονομικά ςτοιχεία, τα ζγγραφα προκθρφξεων διαγωνιςμϊν, κ.ά. αναρτϊνται ςτο διαδίκτυο. Κατάρτιςθ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Διοικθτικοφ υμβουλίου Θ ΟΣΚ ΑΕ κατάρτιςε το τζταρτο τρίμθνο 2010 τον Κανονιςμό Λειτουργίασ Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Ρρόκειται για τον πρϊτο Κανονιςμό Λειτουργίασ ΔΣ τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Ο Κανονιςμόσ επικυρϊκθκε από το ΔΣ [14.10.2010] και ζχει ζκτοτε τεκεί ςε εφαρμογι. Βελτίωςθ διαδικαςιϊν Για τθ βελτίωςθ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν ζχει εκδοκεί από τθν ΟΣΚ ΑΕ πολιτικι ςχετικά με τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ενϊ ζχουν διαμορφωκεί πρότυπα εγγράφων για επιςτολζσ, ειςθγιςεισ ςτο ΔΣ και εςωτερικά ςθμειϊματα. Το τζταρτο τρίμθνο 2010, εκδόκθκαν δφο νζεσ διαδικαςίεσ ςτο πλαίςιο τθσ βελτίωςθσ τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Οι διαδικαςίεσ αφοροφν ςτθ λειτουργία του πρωτοκόλλου και ςτον ζλεγχο των ζργων. Από τισ 01.11.2010, όλα τα ειςερχόμενα ζγγραφα ςτθν ΟΣΚ ΑΕ ςαρϊνονται με scanner και αποκθκεφονται ωσ θλεκτρονικά αρχεία, ενϊ όλεσ οι Διευκφνςεισ ζχουν πρόςβαςθ ςτα αντίςτοιχα ζγγραφα μζςω του θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου. Σφμφωνα με τθ δεφτερθ διαδικαςία, θ οποία τίκεται ςε εφαρμογι από τισ 01.01.2011, κα πραγματοποιείται ζλεγχοσ του κεςμικοφ πλαιςίου των ζργων, ο οποίοσ κα προθγείται τθσ απόκτθςθσ γθσ και τθσ δθμοπράτθςθσ των ζργων. Με αυτό τον τρόπο κα διαςφαλίηεται από τθν ΟΣΚ ΑΕ θ δθμοπράτθςθ ϊριμων και κοινωνικά απαραίτθτων ζργων, αφοφ κα ελζγχονται ςτοιχεία ςχετικά με: Τθν ίδρυςθ του ςχολείου Τθ λειτουργία του ςχολείου ςε εκείνθ τθ φάςθ Τθν επιβεβαίωςθ ι τροποποίθςθ τθσ αρχικά καταγεγραμμζνθσ αναγκαιότθτασ για τθ ςτζγαςθ Τα γεωγραφικά και πολεοδομικά χαρακτθριςτικά και τθν καταλλθλότθτα του οικοπζδου *π.χ.

όροι δόμθςθσ, γειτνίαςθ με ρζμα, βενηινάδικο, κ.ά.+ Το χαρακτθριςμό του οικοπζδου ωσ «ςχολικόσ χϊροσ» Τθν πικανι τροποποίθςθ τθσ ςχετικισ με το οικόπεδο ι το ςχολείο νομοκεςίασ Τισ πικανζσ εκκρεμότθτεσ του ζργου *π.χ. αναμονι ζγκριςθσ από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ ι/και

το Υπουργείο Υποδομϊν, θ κατεδάφιςθ υφιςτάμενων κτιςμάτων, θ ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ, κ.ό.κ.]

Page 40: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 40

Επιμόρφωςθ προςωπικοφ Στελζχθ τθσ ΟΣΚ ΑΕ παρακολοφκθςαν τα παρακάτω επιμορφωτικά ςεμινάρια κατά τθ διάρκεια του τζταρτου τριμινου 2010: Σεμινάριο ενθμζρωςθσ ςχετικά με τον ΚΕΝΑΚ *Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων+ για

αρχιτζκτονεσ και μθχανολόγουσ μθχανικοφσ Σεμινάριο Εκτιμιςεων και Τεχνικϊν Αξιολογιςεων Ακινιτων” που οργανϊκθκε από το

ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΛΝΣΤΛΤΟΥΤΟ ΕΚΤΛΜΘΤΛΚΘΣ *ΕΛ.Λ.Ε+ Το πρϊτο τρίμθνο 2011 προγραμματίηεται ζνα ακόμα ςεμινάριο ενθμζρωςθσ για τον ΚΕΝΑΚ για τουσ πολιτικοφσ μθχανικοφσ, θ οργάνωςθ ςεμιναρίου του ΕΛΛΕ ςτθν ζδρα του οργανιςμοφ, κακϊσ και ςεμινάριο επιμόρφωςθσ πολιτικϊν μθχανικϊν, ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Τμιμα Σκυροδζματοσ ΤΕΕ με κζμα «Σχεδιαςμόσ Φορζων από Σκυρόδεμα με βάςη τουσ Ευρωκώδικεσ 0, 1, 2 και 8».

Page 41: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 41

04.04 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Στο πλαίςιο βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ και τθσ προςφοράσ του Οργανιςμοφ προσ το κοινωνικό ςφνολο, ςυςτάκθκε πενταμελισ ομάδα Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ. Οι τρεισ πυλϊνεσ πάνω ςτουσ οποίουσ κα βαςίηονται όλεσ οι δράςεισ ΕΚΕ είναι: Οικολογικι ςυμπεριφορά - προςταςία του περιβάλλοντοσ, Κοινωνικι προςφορά και Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ ομάδα διακζτει δικι τθσ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου [[email protected]] και blog [http://csr4osk.wordpress.com]. Ανακφκλωςθ Κατά τθν ανάλθψθ τθσ νζασ διοίκθςθσ ςτθν ΟΣΚ ΑΕ το Μάρτιο 2010, ςτον Οργανιςμό δεν πραγματοποιοφταν ουςιαςτικά ανακφκλωςθ υλικϊν. Θ ςφςταςθ και θ ζναρξθ δράςθσ τθσ ομάδασ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ιταν καίρια για τθν ορκι λειτουργία ενόσ πιο ολοκλθρωμζνου και κοινωνικά υπεφκυνου προγράμματοσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων: Χαρτί: Τοποκετικθκαν 250 ατομικοί κάδοι για τθ ςυλλογι χαρτιοφ ςτα γραφεία κάκε υπαλλιλου

του Οργανιςμοφ. Κατά τουσ μινεσ Σεπτζμβριο – Δεκζμβριο 2010, το πρόγραμμα ανακφκλωςθσ χαρτιοφ λειτοφργθςε πειραματικά με χριςθ αποκλειςτικά των ατομικϊν κάδων του Διμου Ακθναίων και ςυλλογι του χαρτιοφ από τθν ΜΚΟ «Κλίμακα» (www.klimaka.org.gr). Μετά τθ διαπίςτωςθ προβλθμάτων ςτθ ςυχνότθτα ςυλλογισ, θ ΟΣΚ ΑΕ προχϊρθςε ςτθ ςυνεργαςία με τθν εταιρεία ECO-ΜΕΛ ΑΕ θ οποία τοποκζτθςε *χωρίσ χρζωςθ+ νζουσ κάδουσ και ξεκίνθςε [επίςθσ δωρεάν+ να ςυλλζγει το χαρτί με τθν απαιτοφμενθ ςυχνότθτα. Θ εταιρεία ECO-ΜΕΛ ΑΕ ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα υπεφκυνθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβαλλοντικοφ Σχεδιαςμοφ και Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ του ΥΡΕΚΑ.

Μπαταρίεσ: Επανενεργοποιικθκε θ ςυλλογι και ανακφκλωςθ μπαταριϊν, μετά από ενθμζρωςθ των υπαλλιλων από τθν ομάδα ΕΚΕ το Σεπτζμβριο 2010. Θ εταιρεία «ΑΦΘΣ» άδειαςε ζναν κάδο με χρθςιμοποιθμζνουσ ςυςςωρευτζσ που είχε πλθρωκεί.

Μελάνια εκτυπωτϊν: Δίπλα ςτον κάδο για τθ ςυλλογι των άδειων μπαταριϊν τοποκετικθκε αυτοςχζδιοσ μεταλλικόσ κάδοσ για τθ ςυλλογι και κατόπιν τθν ανακφκλωςθ χρθςιμοποιθμζνθσ μελάνθσ και toners εκτυπωτϊν, τα οποία ζωσ τον Σεπτζμβριο 2010 πετάγονταν μαηί με τα κοινά λιμματα. Κατά το πρϊτο τρίμθνο λειτουργίασ του νζου ςυςτιματοσ ςυλλζχκθκαν και ανακυκλϊκθκαν 138 μελάνια εκτυπωτϊν.

Κλαςικόσ Μαρακϊνιοσ Ομάδα του Οργανιςμοφ αποτελοφμενθ από 17 μζλθ, ςυμμετείχε ςτον αγϊνα 5 χλμ. που διεξιχκθ ςτο πλαίςιο του ιςτορικοφ 28ου Κλαςικοφ Μαρακωνίου Ακθνϊν, ςτισ 31 Οκτωβρίου 2010. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ τερμάτιςαν. Αναμνθςτικά ζπακλα απονεμικθκαν ςτουσ πρϊτουσ ςτισ κατθγορίεσ ανδρϊν και γυναικϊν. Αγϊνασ καλακοςφαίριςθσ Στισ 18 Νοεμβρίου 2010 διοργανϊκθκε φιλικόσ αγϊνασ καλακοςφαίριςθσ μεταξφ των δυο Γενικϊν Διευκφνςεων τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Ο αγϊνασ διεξιχκθ ςτο γιπεδο του Λεοντείου Λυκείου Ρατθςίων. Οι δυο ομάδεσ ιταν μικτζσ [γυναικϊν και ανδρϊν] και ςυμμετείχαν υπάλλθλοι όλων των βακμίδων, ςφμβουλοι κακϊσ και θ διοίκθςθ. Τα βραβεία απζνειμε ο πρϊθν διεκνισ καλακοςφαιριςτισ κ. Ραταβοφκασ. Προςωρινόσ παιδότοποσ ςτο Μεταξουργείο Φςτερα από αίτθμα τθσ αςτικισ μθ κερδοςκοπικισ εταιρείασ που δρα για τθν ανάπλαςθ τθσ περιοχισ Κεραμεικοφ/Μεταξουργείου «ΚΜ Ρρότυπθ Γειτονιά» [www.kmprotypigeitonia.org], παραχωρικθκε μζροσ οικοπζδου ιδιοκτθςίασ τθσ ΟΣΚ ΑΕ για τθ διαμόρφωςθ εφιμερου παιδότοπου. Το οικόπεδο βρίςκεται ςτθν περιοχι του Μεταξουργείου *επί των οδϊν Σφακτθρίασ, Σαλαμίνοσ, Κερμοπυλϊν & Λεωνίδου] και προορίηεται για τθν καταςκευι του 85ου Νθπιαγωγείου Ακινασ. Για τθν ζναρξθ καταςκευισ του διδακτθρίου εκκρεμεί απόφαςθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Νεοτζρων Μνθμείων [ΚΣΝΜ]. Εκκρεμοφςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, καταςκευάςτθκε προςωρινι

Page 42: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 42

παιδικι χαρά ςτο χϊρο τον οποίο κανονικά προορίηει θ ΟΣΚ ΑΕ ςτθ ςχετικι αρχιτεκτονικι μελζτθ για τον αφλειο χϊρο του νθπιαγωγείου. Θ εφιμερθ καταςκευι διαμορφϊκθκε από εκελοντζσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ και εργαηομζνων τθσ ΟΣΚ ΑΕ το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010 [«θμζρα του παιδιοφ»]. Το ζργο χρθματοδοτικθκε από τθν εταιρεία φυτικϊν καλλυντικϊν Kiehl’s [www.kiehls.com]. Χριςτουγεννιάτικθ αγορά Στισ 16 & 17 Δεκεμβρίου 2010, θ ΟΣΚ ΑΕ διοργάνωςε διιμερθ φιλανκρωπικι Χριςτουγεννιάτικθ αγορά ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του κεντρικοφ κτιρίου τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Τα ζςοδα διατζκθκαν για τουσ ςκοποφσ του κζντρου κοινωνικισ φροντίδασ για άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ «Εςτία» [www.eseepa.gr]. Στθν αγορά πωλοφνταν χειροποίθτα αντικείμενα, ςτολίδια και γλυκίςματα που είχαν φτιάξει υπάλλθλοι του Οργανιςμοφ, παιδιά τθσ «Εςτίασ» και άλλοι φίλοι -εκελοντζσ. Θ αγορά ςτζφτθκε με επιτυχία, με μεγάλθ ςυμμετοχι εντόσ αλλά και εκτόσ τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Συνολικά ςυλλζχκθκε το ποςό των €2.500. «Ζνα δζντρο από γάλα» Στισ 17 Δεκεμβρίου 2010, θ ΟΣΚ ΑΕ ςυμμετείχε ςτθν κοινι δράςθ των atenistas [www.atenistas.gr] και των Γιατρϊν του Κόςμου «ζνα δζντρο από γάλα» που είχε ςκοπό τθ ςυλλογι τροφίμων για άπορα παιδιά. Με τα γάλατα τα οποία ςυλλζχκθκαν δθμιουργικθκε ζνα Χριςτουγεννιάτικο δζντρο. Θ ομάδα ΕΚΕ τθσ ΟΣΚ ΑΕ προςζφερε μια κοφτα γάλα, κόςτουσ €31,68. Χϊροσ ςτάκμευςθσ ποδθλάτων Με εκελοντικι εργαςία από μζλθ τθσ ομάδασ ΕΚΕ και ελάχιςτο κόςτοσ, διαμορφϊκθκε ειδικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ 8 ποδθλάτων ςτο υπόγειο γκαράη του κεντρικοφ κτιρίου τθσ ΟΣΚ ΑΕ, καταργϊντασ μια κζςθ ςτάκμευςθσ ΛΧ αυτοκινιτου.

Πράςινεσ ςχολικζσ αυλζσ Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ διερεφνθςθ πρόταςθσ από τθ ΜΚΟ «Ραιδί και Οικογζνεια» [www.kidsfestival.gr+ ςχετικά με τθ ςυνεργαςία τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςε πρόγραμμα εκελοντιςμοφ για τθ μετατροπι των ςχολικϊν αυλϊν ςτο κζντρο τθσ Ακινασ ςε «πράςινεσ». Ο φορζασ ηθτά τθ ςυνδρομι τθσ ΟΣΚ ΑΕ για τθν ζκδοςθ τθσ πολεοδομικισ άδειασ για τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ, τθν ενθμζρωςθ των ςχολείων, τθν παροχι απαραίτθτου μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και ανκρϊπινου δυναμικοφ για το χειριςμό τουσ, αλλά και για τθ μελζτθ διαμόρφωςθσ του χϊρου *π.χ. αρχιτζκτονα τοπίου, γεωπόνου και εξειδικευμζνου εργάτθ για τθ διάνοιξθ ςκυροδζματοσ+.

Πράςινθ ςτζγθ και τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ οικονομοτεχνικι μελζτθ για τθ μετατροπι τθσ ςτζγθσ του κεντρικοφ κτιρίου τθσ ΟΣΚ ΑΕ επί τθσ οδοφ Φαβιζρου 30 ςε πράςινθ και τθν τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων με ςκοπό τθν παραγωγι και πϊλθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ προσ τθ ΔΕΘ κακϊσ και δθμιουργίασ πράςινθσ ςτζγθσ.

Page 43: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 43

04.05 Εικόνα & Σαυτότθτα Εςωτερικόσ διαγωνιςμόσ για το νζο λογότυπο τθσ ΟΚ ΑΕ Για τθν επιλογι του νζου λογοτφπου τθσ ΟΣΚ ΑΕ διοργανϊκθκε εςωτερικόσ διαγωνιςμόσ. Υποβλικθκαν 3 προτάςεισ προσ τουσ υπαλλιλουσ οι οποίοι κλικθκαν να ψθφίςουν θλεκτρονικά. Στθν θλεκτρονικι ψθφοφορία, θ οποία διιρκθςε από τισ 16 ζωσ τισ 22 Λουλίου, ςυμμετείχαν 132 υπάλλθλοι. Επελζγθ το παρακάτω ςιμα με 102 ψιφουσ: Δθμιουργία/αναςχεδιαςμόσ ιςτοχϊρου Θ ΟΣΚ ΑΕ αναςχεδίαςε τον ιςτοχϊρο τθσ www.osk.gr. Ο νζοσ διαδικτυακόσ τόποσ ο οποίοσ λειτουργεί ιδθ από τισ 9 Σεπτεμβρίου 2010 είναι αςφαλζςτεροσ και τεχνολογικά πιο προθγμζνοσ από τον προθγοφμενο. Ραρζχει περιςςότερεσ και ςαφζςτερεσ πλθροφορίεσ για το ζργο και τθ λειτουργία του Οργανιςμοφ, ενϊ ςυμβάλλει ςτθ διαφάνεια και προςβαςιμότθτα τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτο κοινό. Στο εξισ όλα τα νζα του Οργανιςμοφ ςχετικά με προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν, παραδόςεισ ςχολείων, δελτία τφπου, δθμοςιεφματα κ.λπ. κα αναρτϊνται ςτθ νζα ςελίδα. Ο αναςχεδιαςμόσ του ιςτοχϊρου τθσ www.osk.gr ςτοχεφει: ςτθ βελτίωςθ τθσ απεικόνιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ ΟΣΚ ΑΕ και τθν αποτελεςματικότερθ

κατανομι τθσ πλθροφορίασ ςτθ διαςφάλιςθ των δεδομζνων που αναρτϊνται ςτο διαδίκτυο ςτθ βελτίωςθ τθσ προβολισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ και τθσ επικοινωνίασ με το εξωτερικό περιβάλλον Ο νζοσ διαδικτυακόσ τόποσ είναι απολφτωσ πρωτότυποσ, είναι ορατόσ από όλα τα λειτουργικά ςυςτιματα και είναι ςυμβατόσ με όλουσ τουσ ςφγχρονουσ περιθγθτζσ *browsers]. Επίςθσ, θ νζα ιςτοςελίδα είναι ευζλικτθ και μπορεί να επεκτακεί με πλιρθ εκμετάλλευςθ τθσ υπάρχουςασ δομισ και χωρίσ τθν καταςτροφι και ανακαταςκευι των υπαρχόντων ιςτοςελίδων. Θ διαχείριςθ του περιεχομζνου είναι τυποποιθμζνθ και κα μπορεί να γίνει τόςο εςωτερικά από τθν ΟΣΚ ΑΕ όςο και από εξωτερικό ςυνεργάτθ.

Page 44: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 44

05. Προγραμματιςμόσ δράςεων 2011

Σροποποίθςθ Κανονιςμϊν Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ, Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςωπικοφ Θ ΟΣΚ ΑΕ κα προχωριςει ςτο πρϊτο τρίμθνο 2011 ςτθν τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ *ΚΕΟΛ+ και του Γενικοφ Κανονιςμοφ Ρροςωπικοφ *ΓΚΡ+, ςτο πλαίςιο τθσ αποτελεςματικότερθσ λειτουργίασ του οργανιςμοφ και προκειμζνου να ανταπεξζλκει ςτουσ ςτόχουσ του επικαιροποιθμζνου Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου. Σε εξζλιξθ βρίςκονται οι εργαςίεσ τθσ υπεφκυνθσ ομάδασ. Αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ για το χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ ςτθν Κριτθ Θ ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίηει τθν υλοποίθςθ διεκνοφσ αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ, με αντικείμενο τθν οριςτικι μελζτθ για το Σχολείο Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ ςτο Θράκλειο Κριτθσ. Στο πλαίςιο του αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ, θ ΟΣΚ ΑΕ κα ηθτιςει από τουσ διαγωνιηόμενουσ να προτείνουν καινοτόμεσ λφςεισ τόςο για τισ εκπαιδευτικζσ υποδομζσ όςο και για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτο Σχολείο Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ. Για τθν υλοποίθςθ του ζργου, το Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, με απόφαςθ τθσ Συγκλιτου, ενζκρινε τθν παραχϊρθςθ ζκταςθσ 15 περίπου ςτρεμμάτων ςτο χϊρο του Ρανεπιςτθμίου, ςτθν περιοχι Βοφτεσ του Θρακλείου Κριτθσ. Το τζταρτο τρίμθνο 2011 ολοκλθρϊκθκαν οι διαδικαςίεσ για το χαρακτθριςμό του χϊρου. Το Σχολείο Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ ιδρφκθκε το 2005 από το Υπουργείο Ραιδείασ, με ςκοπό να υποςτθρίξει τθ λειτουργία του ENISA. Το Σχολείο ςιμερα ςτεγάηεται ςε μιςκωμζνο κτίριο ςτο Θράκλειο Κριτθσ. Αρχιτεκτονικοί διαγωνιςμοί για άλλα ςχολικά κτίρια Θ ΟΣΚ ΑΕ κα προχωριςει ςτθν υλοποίθςθ αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και για άλλα ζργα ςχολικισ ςτζγθσ. Τα δφο ζργα που ζχουν επιλεγεί *εκτόσ από το Σχολείο Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ+ είναι το ςχολικό ςυγκρότθμα τθσ Γκράβασ και το Νθπιαγωγείο ςτθν Ακαδθμία Ρλάτωνοσ. Για το υφιςτάμενο ςχολικό ςυγκρότθμα τθσ Γκράβασ προβλζπεται να γίνει διαγωνιςμόσ ςε επίπεδο masterplan για τθ ςυνολικι πολεοδομικι αναδιαμόρφωςθ του οικοδομικοφ τετραγϊνου. Το Νθπιαγωγείο Στθν Ακαδθμία Ρλάτωνοσ είναι νζο ζργο. Τα χρονοδιαγράμματα υλοποίθςθσ των δφο διαγωνιςμϊν κα οριςτικοποιθκοφν το πρϊτο τρίμθνο 2011. Ζργο ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ Θ διοίκθςθ τθσ ΟΣΚ ΑΕ κα προχωριςει ςτθν αξιοποίθςθ ενόσ ακινιτου που βρίςκεται ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ, ςτθν περιοχι τθσ Ρλάκασ. Το οικόπεδο βρίςκεται ςτθν οδό Σχολείου και περιλαμβάνει και χαμθλά κτίςματα ιςτορικισ αξίασ. Εντόσ του πρϊτου τριμινου 2011 κα ολοκλθρωκεί θ αποτφπωςθ των κτιςμάτων και κα καταρτιςκεί ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθν αξιοποίθςι τουσ. Απογραφι ςχολικϊν μονάδων Αττικισ - Θεςςαλονίκθσ 2010-11 Το τζταρτο τρίμθνο 2010 άρχιςε θ ςυλλογι των δθμογραφικϊν και κτιριακϊν δεδομζνων όλων των ςχολικϊν μονάδων τθσ περιφζρειασ Αττικισ, με τθν αποςτολι των απογραφικϊν δελτίων ςτα γραφεία εκπαίδευςθσ. Στο πρϊτο τρίμθνο 2011 κα αρχίςει θ αντίςτοιχθ διαδικαςία για τθ ΝΑ Κεςςαλονίκθσ. Στο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ με το Υπουργείο Ραιδείασ, ζχει ηθτθκεί θ παροχι ςτοιχείων λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων από τθ ςχετικι βάςθ δεδομζνων. *survey.sch.gr+. Θ επεξεργαςία των ςτοιχείων τθσ Αττικισ προγραμματίηεται για το πρϊτο τρίμθνο 2011. Τα δθμογραφικά ςτοιχεία ςυλλζγονται ςε ετιςια βάςθ και ςε ςυνδυαςμό με τισ βάςεισ δεδομζνων τθσ

Page 45: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 45

Ελλθνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ των αιτθμάτων για τθν ανζγερςθ νζων ςχολικϊν μονάδων. Αναβάκμιςθ των υποδομϊν πλθροφορικισ Το πρϊτο τρίμθνο 2011 κα εκπονθκεί θ αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ όλων των υποδομϊν πλθροφορικισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Τα βαςικά ςτοιχεία που κα αποτυπωκοφν αφοροφν ςτθ δομθμζνθ καλωδίωςθ και ςτον εξοπλιςμοφ δικτφου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αποτφπωςθσ κα γίνει προγραμματιςμόσ των περαιτζρω ενεργειϊν. φςτθμα ελζγχου πρόςβαςθσ Θ διοίκθςθ τθσ ΟΣΚ ΑΕ κα προχωριςει ςτθ διαδικαςία προκιρυξθσ του ζργου εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ ελζγχου τθσ πρόςβαςθσ ςτα κτίρια του οργανιςμοφ. Το ςφςτθμα ελζγχου ςτθν είςοδο και ζξοδο των κτιρίων είναι απαραίτθτο τόςο για τθν εφρυκμθ λειτουργία του οργανιςμοφ, όςο και για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. Απζνταξθ ζργων Προγραμματικϊν υμβάςεων και επιχορθγιςεων Θ ΟΣΚ ΑΕ κα προχωριςει ςτθν απζνταξθ ανενεργϊν ζργων με προγραμματικζσ ςυμβάςεισ ι/και επιχορθγιςεισ προσ ΟΤΑ, τα οποία δεν περιλαμβάνονται πλζον ςτο ςχεδιαςμό του Υπουργείου Ραιδείασ. Για αντίςτοιχα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί υπουργικι απόφαςθ ςτο παρελκόν, αλλά δεν ζχει γίνει καμία ενζργεια ωρίμανςθσ ι/και δθμοπράτθςθσ, κα διατυπωκεί αίτθμα ςτα αρμόδια υπουργεία για τθν ακφρωςθ των ςχετικϊν υπουργικϊν αποφάςεων. Πιλοτικό πρόγραμμα διαδραςτικισ εκπαίδευςθσ Θ ΟΣΚ ΑΕ εξετάηει τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ ενόσ πιλοτικοφ προγράμματοσ για μικρό αρικμό ςχολείων ςχετικά με τθ δθμιουργία αίκουςασ διδαςκαλίασ με τριςδιάςτατθ προβολι. Στο πλαίςιο του προγράμματοσ αυτοφ κα τοποκετθκοφν προβολικά ςυςτιματα ςε μία αίκουςα διδαςκαλίασ, τα οποία κα εκπζμπουν τριςδιάςτατθ εικόνα. Θ ΟΣΚ ΑΕ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία ζρευνασ και αξιολόγθςθσ των πικανϊν παρόχων, τόςο ςτο κομμάτι του εξοπλιςμοφ, όςο και ςτο κομμάτι του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου. Το πιλοτικό πρόγραμμα κα υλοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με το υπουργείο Ραιδείασ. Πρόγραμμα βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ γφρω από τα ςχολεία Θ ΟΣΚ ΑΕ κα προχωριςει ςτθν κατάρτιςθ προδιαγραφϊν για τθν αςφαλι πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτα ςχολεία, ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ραιδείασ και το Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. Σφμφωνα με τον προγραμματιςμό τθσ ΟΣΚ ΑΕ, οι προδιαγραφζσ αςφαλοφσ πρόςβαςθσ κα ςυμπεριλθφκοφν ςε όλεσ τισ μελζτεσ νζων διδακτθρίων που κα εκπονθκοφν ςτο μζλλον. Στοιχεία που απαιτοφνται για τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ γφρω από τα ςχολεία ζχουν ενςωματωκεί ςτθν πρότυπθ μελζτθ πάρκου κυκλοφοριακισ αγωγισ, θ οποία ζχει ολοκλθρωκεί. Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ Εντόσ του 2010 κα εκπονθκεί θ μελζτθ για τθν υλοποίθςθ ενόσ Ράρκου Κυκλοφοριακισ Αγωγισ ςτο κζντρο των Ακθνϊν. Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει επιλζξει ζνα οικόπεδο ιδιοκτθςίασ τθσ, επιφάνειασ περίπου 3,5 ςτρεμμάτων, το οποίο βρίςκεται ςτα Άνω Ρατιςια, για τθ μετατροπι του ςε Ράρκο. Κάρτα απεριορίςτων διαδρομϊν ΟΑΑ Στο πλαίςιο ενκάρρυνςθσ τθσ χριςθσ μζςων αςτικισ ςυγκοινωνίασ και περιοριςμοφ χριςθσ του ΛΧ αυτοκινιτου και κατόπιν αιτιματοσ από το Σωματείο των εργαηομζνων τθσ ΟΣΚ ΑΕ, αποφαςίςτθκε θ αγορά κάρτασ απεριορίςτων διαδρομϊν του ΟΑΣΑ για όλουσ τουσ υπαλλιλουσ. Αντικατάςταςθ προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν Ζνασ από τουσ ςθμαντικοφσ ςτόχουσ τθσ ΟΣΚ ΑΕ είναι θ αντικατάςταςθ των προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε ςχολικζσ υποδομζσ, με αντίςτοιχεσ αίκουςεσ βαριάσ

Page 46: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 46

προκαταςκευισ. Οι αίκουςεσ βαριάσ προκαταςκευισ ζχουν υψθλότερεσ προδιαγραφζσ αντοχισ και διάρκειασ ηωισ, ενϊ ταυτόχρονα παρζχουν καλφτερεσ ςυνκικεσ ςτουσ μακθτζσ. Το πρόγραμμα τθσ αντικατάςταςθσ των προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν κα ζχει χρονικό ορίηοντα υλοποίθςθσ τθν τριετία 2011-2013. Να ςθμειωκεί ότι θ πλειοψθφία των αικουςϊν αυτϊν είχε εγκαταςτακεί ςτο παρελκόν προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν ζκτακτεσ ςυνκικεσ. Οι προκαταςκευαςμζνεσ αίκουςεσ ςε όλθ τθν Ελλάδα ανζρχονται ςε 1.138. Διαχειριςτικόσ ζλεγχοσ & Μθτρϊο παγίων Για τθν τακτοποίθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων, βρίςκεται ςε εξζλιξθ το ζργο ςφνταξθσ ολοκλθρωμζνου μθτρϊου παγίων, κακϊσ και θ διενζργεια Οικονομικοφ και Λογιςτικοφ ελζγχου των χριςεων 2008 και 2009 από ομάδα ορκωτϊν λογιςτϊν του ΣΟΛ. Το πρϊτο τρίμθνο 2011 αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ο διαχειριςτικόσ ζλεγχοσ και να προςδιοριςτοφν οι περαιτζρω ενζργειεσ. Για τθν υλοποίθςθ του διαχειριςτικοφ ελζγχου, θ ΟΣΚ ΑΕ υπζβαλε ςτο Σϊμα Ορκωτϊν Λογιςτϊν το ςχετικό αίτθμα για απογραφι προθγοφμενων χριςεων και περιουςιακϊν ςτοιχείων, κακϊσ και αναλυτικι απογραφι των αποκθκϊν. Αξιολόγθςθ προςωπικοφ ςε εξαμθνιαία βάςθ Θ ΟΣΚ ΑΕ υλοποίθςε -για πρϊτθ φορά μετά τθ μετατροπι τθσ ςε ΑΕ- τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ προςωπικοφ το Νοζμβριο – Δεκζμβριο 2010. Για το ζτοσ 2011 προγραμματίηεται θ επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ δφο φορζσ *ανά εξάμθνο]. Τα Δελτία Αξιολόγθςθσ αποτυπϊνουν ςτοιχεία ςχετικά με τθν επάρκεια, τθν αποδοτικότθτα και τθν εργαςιακι ςυμπεριφορά των υπαλλιλων ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. Περιγραφι αντικειμζνου εργαςίασ Στισ προτεραιότθτεσ τθσ διοίκθςθσ τθσ ΟΣΚ ΑΕ για το 2011 είναι θ περιγραφι του αντικειμζνου των επιμζρουσ οργανικϊν μονάδων *Γενικζσ Διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ, Τμιματα, Γραφεία+ και θ περιγραφι των κζςεων εργαςίασ, για το επίπεδο Γενικϊν Διευκυντϊν και Διευκυντϊν. Θ επικαιροποίθςθ των παραπάνω κα ενςωματωκεί ςτθν τροποποίθςθ του ΚΕΟΛ. Βελτίωςθ διαδικαςιϊν Στο πλαίςιο τθσ βελτίωςθσ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν του οργανιςμοφ, προβλζπεται θ ζκδοςθ νζων πολιτικϊν και διαδικαςιϊν ςχετικά με τθ διαχείριςθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Ζνα από τα κζματα για τα οποία απαιτείται θ ζκδοςθ ςχετικισ πολιτικισ/διαδικαςίασ ςχετίηεται με τισ εγκρίςεισ των αςκενειϊν και αδειϊν του προςωπικοφ. υμμετοχι ςε ενθμζρωςθ ΟΣΑ Το Υπουργείο Ραιδείασ κα διοργανϊςει ςτο πρϊτο τρίμθνο του 2011 μία ενθμερωτικι ςυνάντθςθ / θμερίδα για τθ νζα εκπαιδευτικι πολιτικι και το ρόλο τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Στθ ςυνάντθςθ κα ςυμμετζχουν εκπρόςωποι όλων των νζων φορζων τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ και εκπρόςωποι των φορζων που εποπτεφονται από το Υπουργείο Ραιδείασ και ςχετίηονται με κζματα εκπαίδευςθσ. Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει κλθκεί να ςυμμετάςχει και να ενθμερϊςει τουσ εκπροςϊπουσ των ΟΤΑ ςχετικά με τισ νζεσ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςχολικισ ςτζγθσ ςτθν επικράτεια *απόκτθςθ γθσ, υλοποίθςθ και χρθματοδότθςθ ζργων, εκπόνθςθ μελετϊν, καταςκευι, ςυντιρθςθ-επιςκευζσ, κ.ά.+. χολεία ςτο εξωτερικό Θ ΟΣΚ ΑΕ κα προχωριςει ςε ςαφι προγραμματιςμό των δράςεων που αφοροφν ςτθ ςτζγαςθ των ςχολείων εκτόσ Ελλάδασ, είτε αυτό αφορά ςε αγορά οικοπζδου, μίςκωςθ κτιρίου, εκπόνθςθ μελζτθσ, κ.ά.

Page 47: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 47

υνεργαςία με ΟΣΑ Θ ΟΣΚ ΑΕ ζχει ξεκινιςει ςτενι ςυνεργαςία με τουσ ΟΤΑ που υλοποιοφν ζργα ςχολικισ υποδομισ μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων, ςχετικά με τθ ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου κάκε ζργου. Στο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ αυτισ, οι υπθρεςίεσ των ΟΤΑ αποςτζλλουν μθνιαία δελτία προόδου προσ τθν αντίςτοιχθ Διεφκυνςθ τθσ ΟΣΚ ΑΕ.

Page 48: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 48

06. Παράρτθμα

06.01 Πίνακασ Λειτουργικϊν Εξόδων | Μεταβολζσ 2009-2010

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΑΔΛειηοσργικές Γαπάνες 2009-2010

ΚΑΔ Περιγραθή Λογαριαζμού 2009 2010 ΜΔΣΑΒΟΛΗ

[€]

ΜΔΣΑΒΟΛΗ

[%]

0284 Ακνηβή Γ..- Απνδεκίσζε Πξνέδξνπ 234.068,12 110.578,00 -123.490,12 -52,76%

0411 Ακνηβέο & έμνδα λνκηθώλ 67.023,24 96.503,86 29.480,62 43,99%

0439 Λνηπέο ακνηβέο θπζηθώλ πξνζώπσλ γηα εηδηθέο ππεξεζίαο (secutity) 231.405,74 154.174,71 -77.231,03 -33,37%

0813 Δλνίθηα, Κνηλόρξεζηα 1.397.239,89 1.121.107,57 -276.132,32 -19,76%

0822 Έμνδα θηλήζεσο ηδηόθηεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (βελδίλεο θιπ) 18.200,00 14.430,86 -3.769,14 -20,71%

0831 Σαρπδξνκηθά ηέιε, Κνύξηεξ 13.546,96 6.968,49 -6.578,47 -48,56%

0832 Σειεθσληθά ηέιε (ζηαζεξά), Σειεθσληθά ηέιε (θηλεηή ηειεθσλία) 320.160,28 241.877,04 -78.283,24 -24,45%

0842 Ύδξεπζε 7.692,00 5.525,00 -2.167,00 -28,17%

0842α Φσηηζκόο 268.769,00 247.675,99 -21.093,01 -7,85%

0845 Γαπάλεο θαζαξηζκνύ γξαθείσλ 176.508,87 173.835,15 -2.673,72 -1,51%

0851 Γεκνζηεύζεηο Ιζνινγηζκνύ, Γεκνζηεύζεηο , Γεκνζηεύζεηο αγγειηώλ 115.321,77 27.410,10 -87.911,67 -76,23%

0852 Γαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε Δθζέζεηο - Δθδειώζεηο 409.978,30 199.753,70 -210.224,60 -51,28%

0857 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ - ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα 55.360,33 8.470,00 -46.890,33 -84,70%

0859 Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 181.453,98 31.711,00 -149.742,98 -82,52%

0863 πληήξεζε & επηζθεπή θηηξίσλ 197.098,46 37.233,69 -159.864,77 -81,11%

0881 πληήξεζε & επηζθεπή ησλ απηνθηλήησλ ηεο ΟΚ ΑΔ 4.700,00 4.100,00 -600,00 -12,77%

0884 πληήξεζε & επηζθεπή ηειεπηθνηλσληαθώλ κέζσλ 7.780,61 5.024,55 -2.756,06 -35,42%

0888 πληήξεζε & επηζθεπή επίπισλ θαη ζθεπώλ 199,92 0,00 -199,92 -100,00%

0889 πληήξεζε & επηζθεπή ινηπνύ εμνπιηζκνύ

πληήξεζε & επηζθεπή κεραλνγξ. κέζσλ Η/Τ & Λνγηζκηθνύ

80.386,37 88.616,08 8.229,71 10,24%

0892 Αζθάιηζηξα - θύιαθηξα αθηλήησλ, Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ

κέζσλ, Υξεκαηαπνζηνιέο

6.184,41 863,78 -5.320,63 -86,03%

0893 Δθηέιεζε Γηθαζηηθώλ απνθάζεσλ & ζπκβαηηθώλ πξάμεσλ 6.321,00 12.321,00 6.000,00 94,92%

0894 Γηθαζηηθά έμνδα 24.000,00 0,00 -24.000,00 -100,00%

0899 Λνηπέο Γαπάλεο 630.608,98 568.400,45 -62.208,53 -9,86%

0912 Υαξ/κν κηζζσκάησλ 214,83 0,00 -214,83 -100,00%

1259 πλδξνκέο - εηζθνξέο, Δθηππώζεηο - εθδόζεηο - βηβιηνδεηήζεηο 42.329,50 50.228,90 7.899,40 18,66%

1261 Γξαθηθή ύιε & κηθξναληηθείκελα γξαθείνπ 89.139,35 39.890,94 -49.248,41 -55,25%

1293 Τιηθά αλαιώζηκα γηα Η/Τ 57.488,67 36.010,75 -21.477,92 -37,36%

1439 Τιηθά ζπληήξεζεο & επηζθεπέο Η/Τ & άιισλ κερ/ησλ 3.658,19 3.977,41 319,22 8,73%

1611 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 7.220,00 3.067,00 -4.153,00 -57,52%

1731 Τιηθά θσηνγξαθηθά & θσηνηππηθά 10.005,07 3.244,98 -6.760,09 -67,57%

1899 Γηάθνξα αλαιώζηκα πιηθά κε θαηνλνκαδόκελα, Πξνκήζεηα

ζπζθεπώλ ηειεθώλνπ

8.552,75 590,58 -7.962,17 -93,09%

7111 Πξνκήζεηα επίπισλ 18.923,95 363,00 -18.560,95 -98,08%

7112 Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ, Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ

θιηκαηηζκνύ

18.524,33 4.134,83 -14.389,50 -77,68%

7123 Πξνκήζεηα Η/Τ, Πξνκήζεηα ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ Η/Τ 206.421,43 85.708,34 -120.713,09 -58,48%

7123ε Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Μ.Ι.S 0,00 13.284,00 13.284,00

7124 Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ & ινγηζηηθώλ κεραλώλ, Πξνκήζεηα

θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ

8.064,08 817,66 -7.246,42 -89,86%

7127 Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ (εθηόο κεραλώλ γξαθείνπ) 30.220,10 14.960,92 -15.259,18 -50,49%

ύνολο 4.954.770,48 3.412.860,33 -1.541.910,15 -31,12%

Page 49: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 49

06.02 Αναφορά Προόδου Ζργων ΟΚ ΑΕ – Αναλυτικόσ Πίνακασ Προόδου

Page 50: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 50

06.03 Δελτίο Αξιολόγθςθσ Προςωπικοφ

Page 51: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 51

06.04 Παρουςία ςτθν 75θ ΔΕΘ – Περίπτερο τθσ ΟΚ ΑΕ

Page 52: osk annual report 2010

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ |Λανουάριοσ 2011 52

06.05 Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ