ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

Click here to load reader

 • date post

  01-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Aριθμ. 99058/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευ-τικά Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. α του ν. 4186/

  2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-παίδευσης και λοιπές διατάξεις» και την παρ. 2, εδ. ι του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιή-θηκε με την παρ. 16 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄118) και με την παρ. 2 (β) του άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (Α’ 159).

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρό-τυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

  3. Το προεδρικό διάταγμα 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι-κά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

  5. Τη με αριθμ. 21/18-05-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ιν-στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

  6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-λογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 97317/Β1/12-06-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

  Άρθρο μόνον Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά

  Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου ορίζεται ως εξής: 1. Γενικοί σκοποί της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο

  Λύκειο.

  Ο σχεδιασμός του νέου Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) στα Θρησκευτικά Λυκείου λαμβάνει υπόψη:

  - Τη γενική και την ειδική σκοποθεσία της Εκπαίδευ-σης, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το οποίο απορρέει από το Σύνταγμα της Ελλάδας και τους βασικούς νόμους για την Εκπαίδευση και ειδικότερα το Λύκειο.

  - Τις επιστημονικές προτάσεις της σύγχρονης θρη-σκειοπαιδαγωγικής, σε συνδυασμό με τις νέες θεωρίες μάθησης και διδακτικής μεθοδολογίας.

  - Τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των (μετ)εφήβων μαθητών, την προγενέστερη γνώση και τα μαθησιακά επιτεύγματά τους, τις εμπειρίες που κομίζουν από το πε-ριβάλλον, στο οποίο ζουν, και επιπλέον τις προσδοκίες και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους στο μαθησιακό πεδίο του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ).

  - Το πλαίσιο οργάνωσης, τις παιδαγωγικές αρχές, τους εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς καθώς και το σύστη-μα αξιολόγησης του Λυκείου.

  - Τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό και την ανάπτυξη των περιεχομένων του νέου ΠΣ στα Θρησκευτικά Δημο-τικού και Γυμνασίου.

  - Την επικρατούσα τοπική θρησκευτική παράδοση, ως θεμελιώδη πυλώνα του θρησκευτικού γραμματισμού των μαθητών και το ευρύτερο θρησκευτικό και πολιτι-σμικό πλαίσιο, το οποίο την περιβάλλει.

  - Τη συνθετότητα του σύγχρονου κοινωνικού και πολι-τισμικού ιστού, όπως διαμορφώνεται σε τοπικό, ευρωπα-ϊκό και οικουμενικό επίπεδο, και τις ειδικές μορφωτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από αυτή.

  Επομένως, οι σκοποί της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο Λύκειο είναι:

  α) Η ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας, στην οποία συντελούν η θρησκευτικότητα και η κριτική κατανόησή της είτε κάποιος ακολουθεί μία θρησκεία είτε όχι. Η αντίληψη της αυτο-εικόνας και των ρόλων του εαυτού σε σχέση με τους άλλους είναι σημαντική στην εφηβεία και καθορίζει την ενήλικη ζωή. Η προσω-πική ταυτότητα και η αφύπνιση της προσωπικότητας εξαρτάται από τη «θρησκευτική συνείδησή» του, την οποία καλλιεργεί ελεύθερα στο σχολείο κυρίως με τη θρησκευτική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ηθική ανάπτυξη και η συμπεριφορά του εφήβου/της έφηβης, εφόσον η θρησκευτική εκπαίδευση συνιστά γνωριμία με το θρησκευτικό φαινόμενο στην πολυμορ-φία και πολυπλοκότητά του και συζητά κατά βάση τα ηθικά και υπαρξιακά ερωτήματα των εφήβων μαθητών/

  ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  E

  19 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2105

  21155

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21156 Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  μαθητριών. Στη σύγχρονη θεώρηση της ταυτότητας του προσώπου, φυσικά, η θρησκευτική ταυτότητα σχετίζεται και με την ηθική, αξιακή και την πολιτι(εια)κή αγωγή, στις οποίες και η θρησκευτική εκπαίδευση στοχεύει.

  β) Η καλλιέργεια ανθρωπιστικής και ελληνικής παι-δείας. Η ανθρωπιστική παιδεία στην εκπαίδευση είναι ανάγκη να θεμελιώνεται σε μιαν ερμηνευτική αναζήτηση νοήματος του βίου. Να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανά-λυση της φύσης του νοήματος αυτού και στα μορφωτικά αγαθά που χρειάζεται να διερευνήσει και να ανακαλύψει ο μαθητής/η μαθήτρια ως απαραίτητη υποδομή για την ίδια του/της τη ζωή. Στο σημείο αυτό τέμνεται η σχέση της ελληνικής κοινωνίας με τη διαχρονική παράδοση και τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας.

  γ) Ο θρησκευτικός γραμματισμός. Ο έφηβος/η έφη-βη και στη συνέχεια ο/η ενήλικας δεν αρκεί να γνωρίζει κυριολεκτικά μόνο όρους, λέξεις και σύμβολα. Η γνώση του πλαισίου, το οποίο γεννά τις έννοιες και τις διαμορ-φώνει, αλλά και του πολιτισμικού φορτίου τους είναι η ουσία του θρησκευτικού γραμματισμού, ο οποίος στην εκπαίδευση αποτελεί μέρος του πολυγραμματισμού, δηλαδή της ικανότητας κατασκευής νοήματος σε δια-φορετικά πολιτισμικά, κοινωνικά ή ειδικά συγκείμενα, καθώς και την ικανότητα χρήσης αλφαβητικών και πο-λυτροπικών αναπαραστάσεων. Η γλώσσα και τα κείμενα δεν είναι ουδέτερα. Ο γραμματισμός επεκτείνεται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, γιατί υπάρχουν πολλοί τρό-ποι παραγωγής νοήματος, αλλά και συσχέτισης αυτών των νοημάτων. Με τον θρησκευτικό γραμματισμό ως ιδιαίτερο μέρος των πολυγραμματισμών, ο μαθητής/η μαθήτρια αποκτά τη δεξιότητα της λειτουργικής χρή-σης αναπαραστάσεων, εννοιών, κρίσεων, γενικεύσεων, σχημάτων, εικόνων, συμβόλων, επικοινωνιακών μέσων, αφηγήσεων, νοημάτων και σημασιών. Έτσι επιτυγχάνει την κατανόηση των πάσης φύσεως κειμένων και μνημεί-ων, την κριτική ανάλυση της γνώσης και τέλος τον μετα-σχηματισμό της, ώστε να νοηματοδοτήσει θρησκευτικά την πραγματικότητα και να αποκτήσει την ικανότητα να συμβάλει σε αυτήν.

  δ) Η κριτική θρησκευτικότητα με την έννοια της καλ-λιέργειας της ολιστικής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν νους και καρδιά και η οποία διαμορφώνει ανθρώπους με «ζωηρή επιθυμία» για δικαιοσύνη και δημοκρατία. Εφόσον ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ον που πιστεύει, η θρησκευτική εκπαίδευση τού παρέχει τις δυνατότητες «να πιστεύει καλά». Και αυτό σημαίνει κριτικά (ελεύθερα, διερευνητι-κά, ενεργητικά, με σεβασμό στους άλλους, ειρηνικά, χωρίς ηθικισμό, φανατισμό και μισαλλοδοξία). Έτσι, απομακρύ-νεται ο κίνδυνος του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Ο μαθητής/η μαθήτρια χρειάζεται να έχει βασική πληρο-φόρηση και να ασκεί την κριτική σκέψη, ώστε να μπορεί να αποκωδικοποιεί τα στοιχεία, αρχικά της σύγχρονης ιστορίας, αλλά και γενικά της ιστορίας, που σχετίζονται με θρησκευτικά ζητήματα, καθώς και να ερμηνεύει το παρελθόν και το παρόν του κόσμου στο οποίο ζει. Έτσι γίνεται ικανός/ή, χωρίς να πρέπει να παραιτείται από τη βίωση της πίστης ως αλήθειας που εμπεριέχει ελπίδα, να σέβεται τους άλλους και όλο τον κόσμο.

  ε) Η γνωριμία και επικοινωνία με τον «άλλον». Ο μα-θητής/η μαθήτρια εξοικειώνεται με τον πλουραλιστικό χαρακτήρα της κοινωνίας στην οποία ζει, συνειδητοποιεί τα θρησκευτικά της στοιχεία, αλλά και την πολλαπλότητα της προσωπικής του/της ταυτότητας και την εξελικτική δυναμική της στις συλλογικές και κοινωνικές της εκφρά-σεις. Παράλληλα, ασκείται στις αξίες της αποδοχής, του σεβασμού και του διαλόγου με τον άλλον, της δυναμικής ανεκτικότητας προς το διαφορετικό και στο δικαίωμα στην ετερότητα.

  στ) Η κοινωνικοποίηση, όχι ως παθητική υιοθέτηση του κοινωνικού συστήματος, αλλά ως μία διαδικασία εξα-τομίκευσης, η οποία θεμελιώνεται στη σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην κοινωνική ένταξη. Το σχολείο είναι κοινότητα ολόπλευρης ζωής και γνώσης, κατεξοχήν εστία κοινωνικοποίησης. Το πρό-σωπο δρα ενεργητικά στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα το περιβάλλον, ως μικρο-σύστημα και μακρο-σύστημα, καθώς και ως εσωτερικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, διαδραματίζει αμοιβαία τον διαδραστικό ρόλο του. Η θρησκευτική εκπαίδευση αφορά όχι μόνο σε έναν καθοριστικό όρο του οικο-περιβάλλοντος του προσώπου (Εκκλησία, παράδοση, πολιτισμός, θρησκευ-τικές κοινότητες, τοπικές κοινωνίες, έθνος, προσωπική πίστη, πεποιθήσεις), αλλά δημιουργεί με αποτελεσμα-τικό τρόπο τις κατάλληλες παιδαγωγικές προϋποθέσεις ανάπτυξης της προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας συγχρόνως, λόγω του περιεχομένου και της σημασίας της θρησκευτικής γνώσης.

  ζ) Η ανάπτυξη κοινότητας μάθησης. Η λειτουργία της τάξης ως κοινότητας μάθησης μέσω των κοινών εμπει-ριών, της βίωσης κοινών πραγμάτων και της διάδρασης, αναπτύσσεται με έμφαση στη συνεργατική μάθηση, στη συζήτηση, στη συνεργασία, στη διαπραγμάτευση και στα κοινά νοήματα. Η θρησκευτική εκπαίδευση, με την παιδαγωγική και διδακτική μέθοδο αλλά και με το θε-ολογικό περιεχόμενό της, έχει πολλές δυνατότητες να εμπλαισιώσει ριζικά τη δημιουργία και καλλιέργεια κοι-νότητας, η οποία και ως έννοια σχετίζεται με την πίστη και την παράδοση του τόπου. Η σχολική τάξη μπορεί να θεωρηθεί ως κοινότητα μάθησης, στο πλαίσιο του συνε-χούς διαλόγου, της ανάλυσης και βιωματικής εφαρμογής αρχών και αξιών, όπως η ελευθερία, η αγάπη, η δημοκρα-τία, το δικαίωμα, η ισότητα, η αυτονομία, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, η ελπίδα κ.ά.

  2. Η δομή του νέου Προγράμματος Σπουδών Η ανάπτυξη του νέου ΠΣ στα Θρησκευτικά του Λυκεί-

  ου, ακολουθεί ιεραρχικά την παρακάτω δομή: 1. Θεματικός προσανατολισμός της τάξης: Γενικός τίτλος. 2. Ειδικοί στόχοι της τάξης: Προσδιορίζουν αδρομε-

  ρώς τις μαθησιακές επιδιώξεις σε κάθε τάξη. Βασίζονται στους γενικούς σκοπούς και στους παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς άξονες του Λυκείου, τους οποίους υπη-ρετούν και εξειδικεύουν.

  3. Θεματικές Ενότητες της τάξης: Επιλεγμένες θεμε-λιώδεις θρησκευτικές έννοιες γύρω από τις οποίες συ-γκροτείται και αναπτύσσεται η μαθησιακή διαδικασία με βάση τους ειδικούς στόχους της τάξης. Κάθε βασική έννοια αποτελεί μια Θεματική Ενότητα (ΘΕ) και περιλαμ-

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21157Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  βάνει πέντε (05) διδακτικά δίωρα. Στην Α΄ και τη Β΄ τάξη αντιστοιχούν από πέντε (05) βασικές έννοιες με πέντε διδακτικά δίωρα καθεμία (5 Χ 5 = 25), ενώ στη Γ΄ τάξη αντιστοιχούν τρεις (03) βασικές έννοιες με τέσσερα (04) διδακτικά δίωρα καθεμία (3 Χ 4 = 12).

  4. Διδακτικές Ενότητες της τάξης: Σε κάθε διδακτικό δίωρο αναπτύσσεται μία επιμέρους έννοια που παράγε-ται απαγωγικά από τη βασική έννοια της ΘΕ, με βάση τις παιδαγωγικές έρευνες και γνώσεις για τη μέση εφηβεία, τη σχέση των νέων με τη θρησκεία και το επίπεδο του θρησκευτικού τους γραμματισμού. Τα διδακτικά αποτε-λέσματα και το περιεχόμενο κάθε διδακτικής ενότητας σχεδιάζονται για να νοηματοδοτήσουν θρησκευτικά την επιμέρους έννοια της διδακτικής ενότητας υπό το πρίσμα όμως της βασικής έννοιας.

  5. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε Διδακτική Ενό-τητα περιλαμβάνονται στις ανάλογες στήλες:

  Τα βασικά προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσμα-τα, τα οποία περιγράφουν (ή ορίζουν) όσα οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει επαρκώς να γνωρίζουν ή να κά-νουν (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) μετά το τέλος του μαθήματος.

  Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της μαθησιακής δι-αδικασίας.

  Η μέθοδος διδασκαλίας (βιωματική ή διερευνητική) και η αντίστοιχη θεματολογία των δραστηριοτήτων για κάθε στάδιό της. Η μέθοδος διδασκαλίας, οι δραστηρι-ότητες και το εκπαιδευτικό υλικό προσδιορίζονται ανα-λυτικότερα στον Οδηγό Εκπαιδευτικού.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21158 Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  Πρόγρα

  μμα Σπου

  δών στα Θρησκευτικά

  Λυκείου

  Α΄ Τάξη

  Θρησκεία και σύγχρονος

  άνθρω

  πος

  (50 ώρες)

  Β΄ Τάξη

  Θρησκεία και κοινω

  νία

  (50 ώρες)

  Γ΄ Τάξη

  Θρησκεία και σύγχρονος

  κόσ

  μος

  (24 ώρες)

  ΑΝΘΡΩ

  ΠΟΣ/ΠΡ

  ΟΣΩ

  ΠΟ

  Αναζήτησ

  η του Θεού

  Αυ

  τογνωσία

  Επ

  ικοινω

  νία

  Ήθ

  ος

  Αγιότητα

  ΘΕΟ

  Σ

  Αποκάλυψ

  η Δη

  μιου

  ργία

  Βίωμα

  Λύ

  τρωση

  Αθ

  εΐα

  ΔΙΛΗ

  ΜΜΑΤ

  Α

  Επιστήμη

  Τεχνολογία

  Γενετική

  Οικολογία

  ΘΡΗ

  ΣΚΕΥΤΙΚΟ

  ΤΗΤΑ

  Πίστη

  Λατρεία

  Προσ

  ευχή

  Γιορ

  τή

  Σωτηρία

  ΘΡΗ

  ΣΚΕΙΑ

  Ιερότητα

  Ανταμο

  ιβή

  Παρά

  δοση

  Μύη

  ση

  Ιεροσύ

  νη/Ιερατείο

  ΠΡΟΚΛ

  ΗΣΕΙΣ

  Πλού

  τος

  Εργασία

  Συμβ

  ίωση

  Επ

  ανάσ

  ταση

  ΚΟΙΝΟΤΗ

  ΤΑ

  Εκκλησ

  ία

  Ευχαριστία

  Ενότητα

  Τα

  υτότητα

  Όρια/νόμο

  ς

  ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Πολίτης

  Στερεότυπα

  Πο

  λυπο

  λιτισμ

  ικότητα

  Διάλογος

  Εκκοσμ

  ίκευση

  ΟΡΑ

  ΜΑ

  Ειρή

  νη

  Δικαιοσύ

  νη

  Ευτυχία

  Μεταμ

  όρφωση

  ΑΞΙΕΣ

  Ελευθερία

  Αγάπ

  η

  Δικαιώμα

  τα

  Ισότητα

  Ευθύ

  νη

  ΠΟΛΙΤΙΣΜ

  ΟΣ

  Γλώσσ

  α Μύθ

  ος

  Έκφρα

  ση

  Ιστορία

  Οικου

  μενικότητα

  ΚΑΚΟ

  Αμαρ

  τία

  Θάνατος

  Αδ

  ικία

  Φανατισμό

  ς Υποδ

  ούλω

  ση/εξάρτησ

  η

  ΗΘΙΚΗ

  Βιοη

  θική

  Έρωτας

  Ζωή

  Συγχώρη

  ση

  Ετερότητα

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21159Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

  (5 Θεματικές

  Ενότητες Χ

  5 δίωρα

  )

  Τίτλος

  τάξης

  Θρη

  σκεία και σύγχρονος

  άνθρω

  πος

  Ειδικοί στόχοι

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  : 1.

  Να διερευνήσο

  υν τη θρ

  ησκευτικότητα και ιδιαίτερα

  τη λατρεία ως συ

  στατικό στοιχείο

  της

  ορθ

  όδοξης

  χριστιανικής

  Εκκλησ

  ίας.

  2.

  Να

  μελετήσο

  υν την

  επιρρο

  ή του

  θρησ

  κευτικού

  γεγονότος

  στη

  διαμ

  όρφωση

  της

  σύγχρονης

  πολιτισμ

  ικής

  πρ

  αγμα

  τικότητας των νέων.

  3.

  Να ερευνήσο

  υν τη θρ

  ησκευτική διάσ

  ταση

  των ανθρ

  ωπίνω

  ν δικαιωμά

  των,

  αλλά και της ατομ

  ικής

  και

  συλλογικής

  ευθύ

  νης σ

  τη ζω

  ή του σύ

  γχρο

  νου ανθρώπο

  υ.

  4. Να πρ

  οσεγγίσο

  υν ηθικά

  διλήμ

  ματα

  και

  προκλήσ

  εις με

  θρη

  σκευτικό

  περιεχόμενο

  και

  να τοπο

  θετηθο

  ύν προσω

  πικά

  σε

  σχέση με

  αυτά.

  5.

  Να αντιληφθο

  ύν τη θρ

  ησκευτική και ιδιαίτερα

  την

  Ορθόδ

  οξη χριστιανική οπ

  τική

  για

  την

  ύπα

  ρξη του κακού και τις

  επιπτώ

  σεις

  του στη ζω

  ή τους

  . 6.

  Να καλλιεργήσ

  ουν κοινωνικές δεξιότητες

  στο

  πλαίσιο

  της

  μαθ

  ησιακής κοινότητας

  και

  να συ

  νειδητοπ

  οιήσ

  ουν τη

  ση

  μασία πο

  υ έχει

  ο διάλογος,

  η συνεργασία και η

  αλληλεγγύη.

  7.

  Να καλλιεργήσ

  ουν δεξιότητες

  και

  στάσεις

  επικοινωνίας

  , σεβασ

  μού και α

  ποδο

  χής με

  απώ

  τερο

  στόχο

  τη δη

  μιου

  ργία

  αυ

  θεντικών σχέσεω

  ν.

  Έννοιες

  Άνθρωπο

  ς / πρόσω

  πο (α

  ναζήτηση

  του Θεού,

  αυτογνω

  σία,

  επικοινωνία,

  ήθο

  ς, αγιότητα)

  Θρησκευτικότητα

  (πίστη

  , λατρεία

  , προσευχή,

  γιορτή,

  σωτηρία)

  Κο

  ινότητα

  (Εκκλησία,

  Ευχαρ

  ιστία,

  ενότητα

  , ταυ

  τότητα

  , όρια/νόμο

  ς)

  Αξίες (ελευθερία,

  αγάπη

  , δικαιώμα

  τα, ισό

  τητα

  , ευθ

  ύνη)

  Κα

  κό (α

  μαρτία

  , θάνατος

  , αδικία,

  φανατισμό

  ς, υπο

  δούλωση

  /εξάρτησ

  η)

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21160 Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017Θ

  .Ε. 1

  ΑΝΘΡΩ

  ΠΟΣ

  / ΠΡ

  ΟΣΩ

  ΠΟ

  (αναζήτηση

  του Θεού,

  αυτογνω

  σία,

  επικοινωνία,

  ήθο

  ς, αγιότητα)

  1.1 ΑΝ

  ΑΖΗΤ

  ΗΣΗ ΤΟ

  Υ ΘΕΟ

  Υ (1

  ο δίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απ

  οτελέσμα

  τα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Εκπα

  ιδευτικό

  Υλικό

  (ισ

  χύει

  για

  όλες τις ε

  νότητες της

  τάξης)

  Οι μ

  αθητές

  / μα

  θήτριες να

  : - πρ

  οσδιορίζο

  υν τα

  κίνητρα της

  αναζήτησ

  ης το

  υ Θεού,

  -

  διερευνού

  ν την

  καθο

  λικότητα

  της

  θρησ

  κευτικής

  αναζήτησ

  ης στην

  ιστορία του

  ανθρ

  ώπο

  υ,

  - εξετάζουν

  τη

  σύνδεση της

  αναζήτησ

  ης το

  υ Θεού με

  τη

  θρησ

  κεία

  .

  - Έκφρα

  ση κριτικής

  στάσ

  ης σε θέμα

  τα

  θρησ

  κευτικής

  αναζήτησ

  ης και

  πίστης

  . - Αναγνώ

  ριση

  των

  κινήτρων και της

  καθο

  λικότητας

  της πνευμα

  τικής

  και θρη

  σκευτικής

  αναζήτησ

  ης.

  - Διατύπ

  ωση

  συ

  λλογισμώ

  ν για

  την ανάπ

  τυξη

  της

  θρησ

  κευτικότητας

  (σχέση

  ς με τη

  θρ

  ησκεία

  ).

  Προτείνεται η

  βιωμα

  τική

  μέθο

  δος μ

  ε κύρια βή

  ματα

  τα

  εξής

  : Βιώνοντας

  : Έκφρα

  ση εμπ

  ειρίας

  των

  μαθη

  τών για την αναζήτησ

  η.

  Νοη

  ματοδοτώ

  ντας

  : Θεμελιώδη

  υπα

  ρξιακά

  ερωτήμα

  τα και

  η απά

  ντησ

  η της

  θρησ

  κείας.

  Διαπίστωση

  της

  καθο

  λικότητας του

  θρησ

  κευτικού

  φαινομένου.

  Αναλύο

  ντας

  : Η ανάπ

  τυξη

  της

  θρησ

  κευτικότητας

  . Τύπ

  οι

  θρησ

  κευτικότητας

  . Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Τεκμηρίωση

  προσω

  πικής σ

  τάση

  ς σε

  υπα

  ρξιακά

  ερω

  τήμα

  τα με

  χρήσ

  η επιχειρη

  μάτω

  ν και

  κατάλληλης

  θρη

  σκευτικής

  ορολογίας.

  Παρα

  γωγή

  νέου,

  πρω

  τότυπο

  υ και συμ

  βατού με

  το παρ

  όν ΠΣ

  εκπα

  ιδευτικού υλικού

  , στο

  πλαίσιο

  της συ

  γκεκριμένης

  φιλοσ

  οφίας και μ

  εθοδ

  ολογίας του,

  με βά

  ση:

  βιβλικά,

  πατερικά και ιστορικά κείμενα απ

  ό την

  Ορθόδ

  οξη εκκλησ

  ιαστική πα

  ράδο

  ση, τις

  άλλες

  χριστιανικές

  παρ

  αδόσ

  εις,

  τις άλλες θ

  ρησκείες

  , καθ

  ώς κ

  αι

  από την αρ

  χαιοελληνική

  γρα

  μματεία,

  θεολογικά,

  λογοτεχνικά

  , λαο

  γραφ

  ικά,

  ιστορικά

  , φιλοσ

  οφικά,

  κοινω

  νιολογικά,

  ψυχολογικά και ά

  λλα

  επιστημο

  νικά

  κείμενα

  και

  δοκίμια

  ,

  αξιοπ

  οίησ

  η πο

  ιητικώ

  ν, καλλιτεχνικών και μου

  σικώ

  ν έργω

  ν,

  ιστορικώ

  ν μνημ

  είων και έργων τέχνης

  , καθ

  ώς και

  ποικίλου

  εικασ

  τικού και φ

  ωτογραφ

  ικού

  υλικού,

  απ

  οσπα

  σμάτων και α

  ναφορών απ

  ό τον Τύπο

  , τη

  χρή

  ση ΤΠΕ

  και

  εν γένει π

  ολυμ

  εσικών εκπα

  ιδευτικώ

  ν εργαλείων

  (εικόνα,

  ήχος,

  διαδίκτυο

  ),

  σύ

  γχρονες και κατάλληλες για κάθε

  θεματική ενότητα

  στρα

  τηγικές μά

  θηση

  ς.

  Στο ίδιο

  πλαίσιο

  είναι

  επίση

  ς δυ

  νατό

  να αξιοπο

  ιηθο

  ύν,

  κατάλληλα επεξεργασμ

  ένα ή πρ

  οσαρ

  μοσμ

  ένα,

  στοιχεία και

  εκπα

  ιδευτικά

  αντικείμενα

  από

  : πα

  λαιότερα

  εγκεκριμένα

  διδακτικά

  υλικά

  (βιβλία και

  λογισμ

  ικά)

  του ΥΠ

  ΠΕΘ

  /Παιδα

  γωγικού

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21161Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  Ινστιτού

  του/Ινστιτού

  του Εκπα

  ιδευτικής Πο

  λιτικής,

  το

  Απο

  θετήριο Μαθ

  ησιακώ

  ν Αντικειμένων Φωτόδεντρο

  : ht

  tp:/

  /pho

  tode

  ntro

  .edu

  .gr/

  lor

  το

  Οπτικοα

  κουσ

  τικό

  Αρχείο της ΕΡΤ:

  ht

  tp:/

  /mam

  .ava

  rchi

  ve.g

  r/po

  rtal

  Συλλογές

  Πολιτισμικώ

  ν Φορέω

  ν.

  Περισσ

  ότερες

  λεπτομέρειες για το

  εκπαιδευτικό υλικό ανά

  τάξη

  και

  ανά

  θεματική ενότητα βλ

  . στον Οδη

  γό

  Εκπα

  ιδευτικού στα Θρη

  σκευτικά

  Λυκείου

  .

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21162 Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  1.2 ΑΥ

  ΤΟΓΝΩΣΙΑ

  (2ο δ

  ίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος –

  Δρα

  στηρ

  ιότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - συ

  νδέουν

  την αυ

  τογνωσία με

  τη γνώ

  ση το

  υ άλλου,

  του κόσμ

  ου και

  του Θεού,

  - εξετάζου

  ν τη

  σημ

  ασία

  της α

  υτογνω

  σίας

  στη

  σχέση με

  τον άλλο

  και

  τον Θεό

  .

  - Σύνδεση θρ

  ησκευτικότητας

  και

  πίστης μ

  ε τον

  εαυτό και την

  αυτογνω

  σία.

  - Ανάλυσ

  η της ση

  μασίας

  της α

  υτογνω

  σίας

  για

  τη

  σχέση με

  τον εαυτό,

  τον άλλο

  , τον

  Θεό

  .

  Προτείνεται η

  βιωμα

  τική

  μέθοδ

  ος με κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Βιώνοντας

  : Δρ

  όμοι

  που

  οδη

  γούν

  στην αυ

  τογνωσία και

  σύνδεσή της μ

  ε τη

  γνώ

  ση το

  υ άλλου.

  Νοη

  ματοδοτώ

  ντας

  : Δρ

  όμοι

  αυτογνω

  σίας

  και

  θεογνωσίας

  (π.χ

  . λογική,

  αισθ

  ήσεις,

  βιώμα

  τα).

  Αναλύο

  ντας

  : Η συ

  μβολή της θρ

  ησκείας στην

  αυτογνω

  σία και

  στη γνώση

  του κόσμ

  ου.

  Εφαρ

  μόζοντας

  : Σύνδεση της α

  υτογνω

  σίας

  με την κοινωνικότητα

  , την αγάπ

  η και την

  πηγή της αγάπ

  ης (Θ

  εός)

  .

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21163Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  1.3 ΕΠ

  ΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  (3ο δ

  ίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  -

  εντοπίζουν

  τρόπ

  ους επικοινω

  νίας

  με τον Θεό

  στις

  χριστιανικές πα

  ραδό

  σεις

  , -

  αξιολογούν

  τις θ

  έσεις της Ορθόδ

  οξης

  χριστιανικής

  παρ

  άδοσ

  ης για

  την επικοινω

  νία

  με το

  ν «ά

  λλο»

  .

  - Αναγνώ

  ριση

  τρόπ

  ων επικοινω

  νίας

  με τον Θεό

  . -

  Αξιολόγηση

  της Ο

  ρθόδ

  οξης

  χριστιανικής

  διδα

  σκαλίας για την επικοινω

  νία με

  τον

  «άλλον

  ».

  Προτείνεται η

  βιωμα

  τική

  μέθοδ

  ος με κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Βιώνοντας

  : Απ

  οτύπ

  ωση

  εμπ

  ειριών για τη

  χαρ

  ά και τις

  δυ

  σχέρειες

  της επικοινω

  νίας

  . Νοη

  ματοδοτώ

  ντας

  : Πέ

  ρασμ

  α απ

  ό τη

  φιλία

  και

  τη λαχτάρα

  συ

  ναναστροφής

  στη

  θρη

  σκεία ως επικοινω

  νία

  με το

  ιερό

  . Αναλύο

  ντας

  : Η πρ

  οσευχή

  , η λατρεία

  , η θεογνωσία και η

  θεολογία

  ως ε

  πικοινωνία στις

  χριστιανικές

  παρα

  δόσεις

  . Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Τρόπ

  ος ουσ

  ιαστικής

  επικοινωνίας

  : αναζητώ

  ντας

  ένα πρ

  ότυπ

  ο.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21164 Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  1.4

  ΗΘΟΣ

  (4ο δ

  ίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - σκιαγραφ

  ούν τα

  βασ

  ικά χαρα

  κτηρ

  ιστικά

  του

  χριστιανικού

  ήθο

  υς (π

  ρόσω

  πο - αγάπ

  η -

  ελευθερία)

  , - εξετάζου

  ν τη

  σύνδεση

  διδασ

  καλίας

  και

  ήθο

  υς

  στον

  Χριστιανισμ

  ό,

  - διακρίνουν

  τις διαφ

  ορές

  μεταξύ ήθ

  ους,

  ηθ

  ικισμο

  ύ και ηθικολογίας

  .

  - Διατύπ

  ωση

  βασ

  ικών χαρα

  κτηρ

  ιστικώ

  ν του

  χριστιανικού

  ήθο

  υς.

  - Σύνδεση διδα

  σκαλίας κ

  αι ήθο

  υς στον

  Χριστιανισμό

  .

  - Σύγκριση

  ήθο

  υς, ηθικισμ

  ού και

  ηθικολογίας

  .

  Προτείνεται η

  διερευνητική μέθο

  δος μ

  ε κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Πα

  ρουσ

  ιάζοντας

  : Ήθ

  ος, ηθικισμ

  ός, ηθικολογία,

  ηθική

  υπο

  κρισία

  . Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Ηθ

  ικές

  προκλήσ

  εις του καιρού

  μας

  , διάστασ

  η θεωρίας

  και

  πρά

  ξης.

  Η χριστιανική

  διδασ

  καλία.

  Διερευνώ

  ντας

  : Σχέση διδα

  σκαλίας

  (πεποιθή

  σεων)

  και

  ήθο

  υς.

  Αναπ

  λαισιώνοντας

  : Βα

  σικές αρ

  χές του

  χριστιανικού ήθ

  ους

  (αγάπη

  - ελευθερία)

  , σύνδεση

  με τη

  θεολογική

  διδα

  σκαλία

  και

  με την κοινωνική

  πρ

  αγμα

  τικότητα

  . Αξιολογώ

  ντας

  : Κίνητρα και ηθικά

  διλήμ

  ματα

  και

  διαμό

  ρφωση

  πρ

  οσωπικώ

  ν στάσ

  εων.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21165Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  1.5 ΑΓΙΟΤΗ

  ΤΑ (5

  ο δίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος –

  Δρα

  στηρ

  ιότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - επισημ

  αίνουν

  την ερμη

  νεία

  της αγιότητας και

  την πο

  ικιλία

  των χαρα

  κτηριστικώ

  ν της στη ζω

  ή και στο

  έργο αγίων της Εκκλησ

  ίας.

  - αναγνω

  ρίζουν

  όψεις της αγιότητας στην

  καθη

  μερινότητα

  .

  - Διατύπ

  ωση

  της χ

  ριστιανικής ερμη

  νείας της

  αγιότητας.

  - Επ

  ισήμ

  ανση

  της πο

  ικιλίας χ

  αρακτηριστικών

  στοιχείων αγιότητας.

  - Αναγνώ

  ριση

  όψεω

  ν αγιότητας στην

  καθη

  μερινότητα

  .

  Προτείνεται η

  βιωμα

  τική

  μέθοδ

  ος με κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Βιώνοντας

  : Ο

  ιδανικός

  άνθρω

  πος,

  ο ήρω

  ας, ο

  άγιος

  . Νοη

  ματοδοτώ

  ντας

  : Χα

  ρακτηρ

  ιστικά

  και

  ποικίλες μο

  ρφές

  αγιότητας

  . Αναλύο

  ντας

  : Η αγιότητα

  στον Χριστιανισμό

  . Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Η αγιότητα

  στην καθη

  μερινή

  ζωή.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21166 Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  Θ.Ε

  . 2 ΘΡΗ

  ΣΚΕΥΤΙΚΟ

  ΤΗΤΑ

  (πίστη

  , λατρεία

  , προ

  σευχή,

  γιορτή,

  σωτηρία)

  2.1 ΠΙΣΤΗ

  (1ο δ

  ίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - ερμη

  νεύο

  υν τη

  ν πίστη στον

  Θεό

  ως σ

  χέση

  εμπιστοσ

  ύνης

  , - συ

  σχετίζο

  υν τη

  ν ελπίδα

  και

  την αγάπ

  η με

  την

  πίστη στον

  Τριαδ

  ικό Θεό

  .

  - Ερμη

  νεία

  του φαινόμενου της πίστης

  στον Θεό

  και των διασ

  τάσεών της γ

  ια το

  ν άνθρ

  ωπο

  . - Πρ

  οσδιορ

  ισμό

  ς της

  σχέση

  ς της πίστης

  στον Θεό

  με

  την ελπίδα

  και

  την αγάπ

  η.

  Προτείνεται η

  βιωμα

  τική

  μέθοδ

  ος με κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Βιώνοντας

  : Εμ

  πειρίες σ

  χετικές μ

  ε την εμπιστοσ

  ύνη σε

  πρ

  όσωπα

  ή θεσμο

  ύς. Η

  πίστη

  ως κ

  οινω

  νικό

  γεγονός.

  Νοη

  ματοδοτώ

  ντας

  : Διάκριση

  των εννοιών της π

  ίστης και της

  ιδεολογίας

  . Αναλύο

  ντας

  : Η πίστη στον

  Τριαδ

  ικό Θεό

  ως πρ

  οσωπική

  σχέση

  εμπιστοσ

  ύνης

  . Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Σύζευξη πίστης

  και

  αγάπη

  ς στον χώ

  ρο τη

  ς κοινωνίας

  .

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21167Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  2.

  2 ΛΑ

  ΤΡΕΙΑ

  (2ο δ

  ίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - διακρίνουν

  τη λατρεία

  ως σ

  υστατικό

  στοιχείο

  της θρησ

  κευτικότητας

  , - αναγνω

  ρίζουν

  βασ

  ικά χαρα

  κτηρ

  ιστικά

  της

  θρησ

  κευτικής

  λατρείας,

  - συ

  νδέουν

  τους

  λατρευτικού

  ς κύκλου

  ς της

  Ορθόδ

  οξης

  λατρείας μ

  ε την καθη

  μερινότητα

  .

  - Πε

  ριγραφ

  ή της σχέσης

  λατρείας και

  θρησ

  κευτικότητας

  . - Χρήσ

  η βα

  σικώ

  ν όρων της λ

  ατρευτικής

  γλώ

  σσας

  του περιβά

  λλοντος τω

  ν μα

  θητώ

  ν.

  - Αναγνώ

  ριση

  της ε

  πίδρασ

  ης τη

  ς εκκλησιασ

  τικής

  λατρείας

  στη

  ζωή και την

  καθ

  ημερινότητα.

  Προτείνεται η

  διερευνητική μέθο

  δος μ

  ε κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Πα

  ρουσ

  ιάζοντας

  : Σύγχρο

  να πρότυπα

  και

  στοιχεία λατρείας

  προς

  αυτά

  . Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Η λατρεία ως α

  ναπό

  σπασ

  το στοιχείο της

  θρησ

  κείας.

  Διερευνώ

  ντας

  : Γνωριμία με

  τη λατρεία

  στις μο

  νοθεϊστικές

  θρησ

  κείες.

  Αναπ

  λαισιώνοντας

  : Οι λατρευτικοί

  κύκλοι της

  Ορθόδ

  οξης

  Εκκλησίας

  και η

  «λειτου

  ργία

  μετά τη

  Λειτουρ

  γία»

  . Αξιολογώ

  ντας

  : Η λατρεία στην

  προοπ

  τική

  του σή

  μερα

  και

  της

  καθη

  μερινότητας.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21168 Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  2.3 ΠΡ

  ΟΣΕΥΧΗ

  (3ο δ

  ίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - περιγράφ

  ουν την πρ

  οσευχή

  ως βα

  θύτερη

  ανάγκη

  επικοινωνίας

  με τον Θεό

  , - διατυπ

  ώνουν

  συλλογισμ

  ούς για τη

  σύνδεση

  της

  προσ

  ευχής μ

  ε θεμελιώδεις

  υπα

  ρξιακές ανάγκες

  του ανθρώπο

  υ,

  - αξιολογούν

  τη μεταμ

  ορφωτική

  δυναμ

  ική της

  προσ

  ευχής,

  σύμ

  φωνα

  με την Ορθ

  όδοξη

  χριστιανική πα

  ράδο

  ση.

  - Πε

  ριγραφ

  ή της πρ

  οσευχής ω

  ς τρόπ

  ου

  επικοινω

  νίας

  των ανθρ

  ώπω

  ν με

  τον Θεό

  . - Αναγνώ

  ριση

  της π

  ροσευχής

  ως υ

  παρξιακής

  ανάγκης του ανθρ

  ώπο

  υ για επικοινω

  νία με

  τον

  Θεό

  . - Αξιολόγηση

  εμπ

  ειριών του μεταμο

  ρφωτικού

  χαρα

  κτήρ

  α της π

  ροσευχής

  , σύμ

  φωνα

  με την

  Ορθόδ

  οξη χριστιανική πα

  ράδο

  ση.

  Προτείνεται η

  βιωμα

  τική

  μέθοδ

  ος με κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Βιώνοντας

  : Πρ

  οσωπικές ε

  μπειρίες

  επικοινωνίας

  με όσ

  ους

  αγαπ

  άμε,

  επιθυ

  μούμ

  ε, έχουμ

  ε ανάγκη

  . Νοη

  ματοδοτώ

  ντας

  : Η πρ

  οσευχή

  ως σχέση και επικοινωνία με

  τον

  Θεό

  . Αναλύο

  ντας

  : Τρόπ

  οι και

  είδη πρ

  οσευχής (ευχαριστία

  , αίτησ

  η,

  μετάνοια

  , δοξολογία

  / κοινή-ατομ

  ική,

  τυπική

  -αυ

  θόρμ

  ητη,

  αδιάλειπτη πρ

  οσευχή

  ). Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Η πρ

  οσευχή

  ως μ

  εταμ

  ορφωτική

  δύναμ

  η στην

  ορ

  θόδο

  ξη παρ

  άδοσ

  η.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21169Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  2.4 ΓΙΟΡΤΗ

  (4ο δ

  ίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - εξηγού

  ν το

  περιεχόμενο

  του εορτασ

  μού στην

  Ορθόδ

  οξη Εκκλησ

  ία,

  - αναλύο

  υν τις πο

  ικίλες

  διαστάσ

  εις των

  θρησ

  κευτικών γιορτώ

  ν,

  - αξιολογούν

  τις π

  οικίλες εορτασ

  τικές ε

  κφρά

  σεις

  της λαϊκής

  θρη

  σκευτικότητας.

  - Ερμη

  νεία

  της θεολογικής

  διάστασ

  ης τη

  ς γιορτής στην

  Ορθόδ

  οξη Εκκλησ

  ία.

  - Εμ

  βάθυ

  νση στις

  ποικίλες δ

  ιαστάσ

  εις των

  θρησ

  κευτικών γιορτώ

  ν.

  - Αξιολόγηση

  των εκφρά

  σεων της λ

  αϊκής

  θρησ

  κευτικότητας

  με κριτήριο

  το θεολογικό

  νόημ

  α της γιορ

  τής.

  Προτείνεται η

  βιωμα

  τική

  μέθοδ

  ος με κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Βιώνοντας

  : Η ση

  μασία της γιορ

  τής στην

  προσω

  πική

  και

  κοινωνική

  ζωή τω

  ν μα

  θητώ

  ν/μα

  θητριών.

  Νοη

  ματοδοτώ

  ντας

  : Ο

  εορτασμ

  ός σε εβδο

  μαδιαία και ετήσια βά

  ση

  στην

  Ορθόδ

  οξη Εκκλησ

  ία.

  Αναλύο

  ντας

  : Οι γιορτές

  στην Ορθόδ

  οξη Εκκλησ

  ία, στις άλλες

  χριστιανικές

  παρ

  αδόσ

  εις και στις μ

  ονοθ

  εϊστικές

  θρ

  ησκείες.

  Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Κριτική πρ

  οσέγγιση

  της λ

  αϊκής

  θρησ

  κευτικότητας

  .

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21170 Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  2.5 ΣΩ

  ΤΗΡΙΑ

  (5ο δ

  ίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - εντοπίζουν

  το περιεχόμ

  ενο της σω

  τηρίας

  στον

  Χριστιανισμό

  , - συ

  σχετίζο

  υν τη

  σωτηρία με

  την αγάπ

  η του Θεού

  στην

  Ορθόδ

  οξη χριστιανική πα

  ράδο

  ση,

  - ελέγχουν

  με θρ

  ησκευτικά

  κριτήρια την

  παρουσ

  ία σωτήρω

  ν στη σύ

  γχρονη

  ζωή.

  - Πα

  ρουσ

  ίαση

  του περιεχομ

  ένου

  της σ

  ωτηρίας

  στον

  Χριστιανισμ

  ό.

  - Σύνδεση της α

  γάπη

  ς του

  Θεού με

  τη σωτηρία

  των ανθρ

  ώπω

  ν στην

  Ορθόδ

  οξη χριστιανική

  παρά

  δοση

  . - Άσ

  κηση

  κριτικής στην

  παρ

  ουσία σω

  τήρω

  ν στη

  σύγχρονη

  ζωή με

  θρη

  σκευτικά

  κριτήρια.

  Προτείνεται η

  βιωμα

  τική

  μέθοδ

  ος με κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Βιώνοντας

  : Ιστορίες

  «σω

  τηρίας

  » απ

  ό την ιστορία και την

  καθη

  μερινή

  ζωή.

  Νοη

  ματοδοτώ

  ντας

  : Απ

  αντήσεις

  της Ο

  ρθόδ

  οξης

  χριστιανικής πίστης

  και ά

  λλων χριστιανικών πα

  ραδό

  σεων και

  θρησ

  κειών για τη

  σωτηρία.

  Αναλύο

  ντας

  : Διαφ

  ορετικές

  θεω

  ρήσεις

  της σω

  τηρίας

  στη

  χριστιανική πα

  ράδο

  ση και

  η σύνδεσή

  τους

  με τον

  Θεό

  . Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Η χρήσ

  η της έ

  ννοιας

  «σω

  τηρία»

  στην τρέχου

  σα

  επικαιρότητα

  και

  η θεολογική

  σημ

  ασιοδό

  τησή

  της.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21171Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  Θ.Ε

  . 3 ΚΟΙΝΟΤΗ

  ΤΑ

  (Εκκλησία,

  Ευχαρ

  ιστία,

  ενότητα

  , ταυ

  τότητα

  , όρια/νόμο

  ς)

  3.1 ΕΚΚΛ

  ΗΣΙΑ

  (1ο δ

  ίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος –

  Δρα

  στηρ

  ιότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - δ

  ιατυπώ

  νουν

  συλλογισμ

  ούς για την Εκκλησ

  ία

  με βάσ

  η το

  σχετικό

  άρθρο

  του Συμβ

  όλου

  της

  Πίστης

  , - ταυ

  τοπο

  ιούν

  κοινοτικά

  στοιχεία στου

  ς τρόπ

  ους έ

  κφρα

  σης

  (σύμ

  βολα

  , εικόνες

  ) και

  λειτου

  ργίας της

  Εκκλησίας

  .

  - Πρ

  οσδιορισμό

  ς της

  έννοιας

  «Εκκλησ

  ία» και του

  περιεχομ

  ένου

  της μ

  ε βά

  ση τη

  ν ερμη

  νεία

  του

  άρθρου

  της Πίστης

  «Εις Μ

  ίαν,

  Αγίαν

  , Καθ

  ολικήν

  και Α

  ποστολικήν

  …».

  - Συσ

  χέτιση

  συμ

  βόλω

  ν και εικόνων με

  τον

  κοινοτικό τρόπ

  ο λειτου

  ργίας της Ε

  κκλησίας

  .

  Προτείνεται η

  διερευνητική μέθο

  δος μ

  ε κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Πα

  ρουσ

  ιάζοντας

  : Η Εκκλησ

  ία και

  τα εκκλησιασ

  τικά

  σύμ

  βολα

  . Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Η Εκκλησ

  ία ως λ

  ατρευτική κοινότητα.

  Διερευνώ

  ντας

  : Χα

  ρακτηρ

  ιστικά

  της π

  ρώτης Εκκλησ

  ίας.

  Αναπ

  λαισιώνοντας

  : Η Εκκλησ

  ία στο

  Σύμ

  βολο

  της Πίστης

  . Αξιολογώ

  ντας

  : Η Εκκλησ

  ία σήμ

  ερα.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21172 Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  3.2 ΕΥΧΑ

  ΡΙΣΤΙΑ

  (2ο δ

  ίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - δ

  ιακρίνου

  ν τη

  Θεία Ευχαριστία

  ως βα

  σικό

  στοιχείο

  συγκρότησ

  ης τη

  ς Εκκλησίας

  , - ερμ

  ηνεύου

  ν τη

  Θεία Ευχαριστία

  ως θυ

  σία και

  αναφ

  ορά,

  - εξετάζουν

  τη σχέση

  Ευχαρ

  ιστίας

  και

  σύ

  γχρονου κόσμ

  ου.

  - Σύνδεση της Θείας

  Ευχαρ

  ιστίας

  με τη

  μυ

  στηρ

  ιακή

  σύναξη της Εκκλησ

  ίας.

  - Συσ

  χέτιση

  της Θ

  είας

  Ευχαρ

  ιστίας

  με τη

  θυσ

  ία,

  την αναφ

  ορά και τη μεταμό

  ρφωση

  του κόσμ

  ου.

  Προτείνεται η

  βιωμα

  τική

  μέθοδ

  ος με κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Βιώνοντας

  : Επ

  ίπεδα έκφρα

  σης της

  ευχαρ

  ιστίας

  στην ιστορία

  και στην καθη

  μερινότητα

  . Νοη

  ματοδοτώ

  ντας

  : Σταυ

  ρική

  θυσ

  ία, α

  ναφορά,

  Θεία Ευχαριστία

  . Αναλύο

  ντας

  : Η Εκκλησ

  ία ως ε

  υχαρ

  ιστιακή σύ

  ναξη

  . Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Ο

  ευχαρ

  ιστιακός

  τρόπ

  ος ζω

  ής.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21173Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  3.3 ΕΝ

  ΟΤΗ

  ΤΑ (3

  ο δίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  -

  να αναδ

  εικνύο

  υν διαστάσ

  εις της ε

  νότητας σ

  τη

  ζωή της χριστιανικής

  κοινότητας,

  - συ

  νδυά

  ζουν

  τη μυσ

  τηριακή ενότητα στην

  Εκκλησ

  ία με το

  αίτημ

  α της ε

  νότητας των

  ανθρ

  ώπω

  ν ολόκληρου του κόσμ

  ου.

  - Ανάδ

  ειξη

  των διασ

  τάσεων της ενότητας

  στη

  ζω

  ή της Εκκλησ

  ίας και των μελώ

  ν της.

  - Τεκμηρίωση

  της επίτευξης της

  ενότητας μ

  έσω

  τω

  ν μυ

  στηρ

  ίων στην

  εκκλησιασ

  τική

  κοινότητα

  . - Ανάλυσ

  η του οράμ

  ατος

  της ενότητας

  των

  ανθρ

  ώπω

  ν.

  Προτείνεται η

  διερευνητική μέθο

  δος μ

  ε κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Πα

  ρουσ

  ιάζοντας

  : Μοναξιά

  / απ

  οξένωση

  και

  συντροφ

  ικότητα.

  Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Πρ

  οκλήσεις

  και

  δυσ

  κολίες

  ενότητας και η

  ευθ

  ύνη

  της θρησ

  κείας.

  Διερευνώ

  ντας

  : Η ενότητα στην

  εκκλησιασ

  τική

  κοινότητα

  μέσα

  από το

  Βάπ

  τισμ

  α και την

  Ευχαρ

  ιστία.

  Αναπ

  λαισιώνοντας

  : Πα

  ραδείγμα

  τα ειρηνικής

  συνύπ

  αρξης διάφ

  ορων

  χριστιανικών και ά

  λλων θρησ

  κευτικών

  κοινοτήτων.

  Αξιολογώ

  ντας

  : Η ενότητα ως π

  ρόταση

  υπέρβ

  ασης

  του

  ατομ

  ισμο

  ύ.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21174 Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  3.4 ΤΑ

  ΥΤΟΤΗ

  ΤΑ (4

  ο δίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - αξιολογούν

  τη θρη

  σκευτική

  ταυτότητα ως

  παρά

  γοντα πο

  υ επηρεάζει τις

  προσω

  πικές

  επιλογές

  , - διακρίνουν

  στοιχεία της θεολογίας του

  πρ

  οσώπο

  υ της Ο

  ρθόδ

  οξης

  χριστιανικής

  παρά

  δοση

  ς στις

  σχέσεις

  των ανθρ

  ώπω

  ν.

  - Σύνδεση της θ

  ρησκευτικής ταυτότητας

  με την

  ιδιοπρ

  οσωπία.

  - Ανάλυσ

  η της έννοιας του πρ

  οσώπο

  υ όπ

  ως

  προκύπ

  τει α

  πό τη

  θεολογία της Ορθόδ

  οξης

  χριστιανικής

  παρ

  άδοσ

  ης.

  - Διατύπ

  ωση

  κριτηρίων αξιολόγηση

  ς των

  σχέσεω

  ν με

  τους

  άλλου

  ς με βά

  ση τη

  θεολογία

  του πρ

  οσώπο

  υ.

  Προτείνεται η

  βιωμα

  τική

  μέθοδ

  ος με κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Βιώνοντας

  : Χα

  ρίσμ

  ατα πο

  υ έχου

  ν οι

  μαθ

  ητές

  /μαθ

  ήτριες

  ως

  μοναδικές και α

  νεπα

  νάληπτες

  προσω

  πικότητες.

  Νοη

  ματοδοτώ

  ντας

  : Η έννοια

  του πρ

  οσώπο

  υ στη χριστιανική

  θεολογία

  και

  ανθρω

  πολογία.

  Αναλύο

  ντας

  : Το

  άνοιγμα

  του πρ

  οσώπο

  υ πρ

  ος το

  ν άλλον.

  Ο

  ρόλος της θ

  ρησκευτικής

  ταυτότητας

  /ιδιοπ

  ροσω

  πίας

  . Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Οι διαφορές

  των πρ

  οσώπω

  ν ως στοιχείο

  πο

  λιτισμ

  ού και

  ποικιλομο

  ρφίας.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21175Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  3.5 ΟΡΙΑ

  / ΝΟΜΟΣ

  (5ο δ

  ίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - αναγνω

  ρίζουν

  τα όρια ως σ

  τοιχείο λειτου

  ργίας

  και ζωής

  της χριστιανικής

  κοινότητας,

  - εξηγού

  ν τη

  σχέση

  νόμ

  ου και

  ελευθ

  ερίας στην

  Πα

  λαιά

  και

  Καινή

  Διαθή

  κη,

  - διατυπ

  ώνουν

  συλλογισμ

  ούς σχετικά με

  τον

  νόμο

  του Θεού και τον

  νόμ

  ο τω

  ν ανθρ

  ώπω

  ν.

  - Αναγνώ

  ριση

  ορίων και νόμ

  ων σε

  θρη

  σκευτικά

  και κοινω

  νικά

  πλαίσια

  . - Ανάλυσ

  η της σχέσης

  νόμ

  ου και

  ελευθ

  ερίας σ

  την

  Παλαιά

  και

  Καινή

  Διαθή

  κη.

  - Διατύπ

  ωση

  συλλογισμ

  ών για τα

  όρια και τον

  νόμο

  στη

  θρη

  σκεία και στην κοινωνία.

  Προτείνεται η

  βιωμα

  τική

  μέθοδ

  ος με κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Βιώνοντας

  : Οι συνέπειες

  της μ

  η τήρη

  σης τω

  ν νόμω

  ν / ο

  ρίων

  σε προσω

  πικό

  και

  κοινω

  νικό

  επίπεδο

  . Νοη

  ματοδοτώ

  ντας

  : Νόμ

  ος και

  όρια στην

  Παλαιά και Καινή

  Διαθή

  κη.

  Αναλύο

  ντας

  : Τα

  όρια ως δ

  είκτες

  ελευθ

  ερίας στη χριστιανική

  κοινότητα.

  Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Νόμ

  ος Θεού και νόμ

  ος ανθρώ

  πων.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21176 Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  Θ.Ε

  . 4 ΑΞΙΕΣ

  (ελευθ

  ερία

  , αγάπη

  , δικαιώμα

  τα, ισό

  τητα

  , ευθ

  ύνη)

  4.1 ΕΛ

  ΕΥΘΕΡΙΑ

  (1ο δ

  ίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - αναγνω

  ρίζουν

  τη σημ

  ασία

  της ελευθερίας

  του

  ανθρ

  ώπο

  υ στη χριστιανική ανθρ

  ωπο

  λογία,

  - εξετάζου

  ν τη

  σχέση

  της πίστης

  στον Θεό

  και

  της

  ελευθερίας

  του ανθρ

  ώπο

  υ.

  - Έκφρα

  ση επιχειρημ

  άτων περί

  της ε

  λευθ

  ερίας

  ως θεμελιώδο

  υς γνω

  ρίσμ

  ατος

  του

  Χριστιανισμο

  ύ.

  - Ανάλυσ

  η της σχέσης

  πίστης και ελευθ

  ερίας.

  Προτείνεται η

  διερευνητική μέθο

  δος μ

  ε κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Πα

  ρουσ

  ιάζοντας

  : Το

  αίτημ

  α της ελευθερίας

  σε διάφ

  ορες

  καταστάσ

  εις.

  Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Η αναίρεση

  της ε

  λευθ

  ερίας και οι συνέπειές

  της.

  Διερευνώ

  ντας

  : Το

  αυτεξού

  σιο του πρ

  οσώπο

  υ ως β

  άση της

  χριστιανικής

  ανθρω

  πολογίας

  . Αναπ

  λαισιώνοντας

  : Ο

  Θεός ω

  ς ελευθερω

  τής κ

  αι πηγή ελευθερίας

  . Αξιολογώ

  ντας

  : Η ελευθερία ως π

  ροσω

  πική

  επιλογή

  και

  ως

  κοινωνική

  κατάσ

  ταση

  .

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21177Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  4.2 ΑΓΑΠ

  Η (2

  ο δίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Πρ

  οτεινόμενη

  μέθοδ

  ος

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - δ

  ιερευνού

  ν την αγάπ

  η ως υ

  πέρβ

  αση του

  εγωισμο

  ύ και

  πρόταση

  ζωής

  στον

  Χριστιανισμό

  , - α

  ναδεικνύου

  ν διασ

  τάσεις

  της χριστιανικής

  αγάπ

  ης ως θ

  εμελιώδους

  αξίας

  του σύ

  γχρο

  νου

  κόσμ

  ου.

  - Ανάλυσ

  η της σχέσης

  αγάπη

  ς και εγω

  ισμο

  ύ με

  θεολογικού

  ς όρου

  ς στον

  Χριστιανισμ

  ό.

  - Πα

  ρουσ

  ίαση

  της δ

  ιδασ

  καλίας

  του

  Χριστιανισμο

  ύ για την αγάπ

  η και της

  επίδρα

  σής της σ

  τις α

  ξίες

  του σύ

  γχρονου

  κόσμ

  ου.

  Προτείνεται η

  βιωμα

  τική

  μέθοδ

  ος με κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Βιώνοντας

  :

  Τρόπ

  οι έκφ

  ραση

  ς της

  αγάπη

  ς.

  Νοη

  ματοδοτώ

  ντας

  : Αγάπ

  η και εγω

  ισμό

  ς με βά

  ση τη

  χριστιανική

  θεολογία

  . Αναλύο

  ντας

  : Διασ

  τάσεις

  της χ

  ριστιανικής αγάπ

  ης ως

  θεμελιώδο

  υς αξίας

  του σύ

  γχρο

  νου κόσμ

  ου.

  Εφαρ

  μόζοντας

  : Πρ

  οσωπικές α

  πόψεις γ

  ια συγκεκριμένα πρ

  ότυπ

  α αγάπ

  ης.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21178 Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  4.3 ΔΙΚΑ

  ΙΩΜΑΤ

  Α (3

  ο δίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - εντοπίζουν

  τη σχέση

  της χριστιανικής

  πα

  ράδο

  σης και των ανθρωπίνω

  ν δικαιωμά

  των

  (ατομικώ

  ν και κοινω

  νικώ

  ν),

  - αναλύο

  υν ζη

  τήμα

  τα ευθ

  ύνης

  των θρησ

  κειών

  για την υπ

  εράσ

  πιση

  των ανθρ

  ώπινω

  ν δικαιωμά

  των.

  - Αναγνώ

  ριση

  της σχέσης

  Χριστιανισμ

  ού και

  ανθρ

  ωπίνω

  ν δικαιωμά

  των.

  - Α

  νάλυση

  της ευθύ

  νης των θρ

  ησκειών για την

  υπεράσ

  πιση

  των ανθρ

  ωπίνω

  ν δικαιωμά

  των.

  Προτείνεται

  η διερευνητική μέθο

  δος μ

  ε κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Πα

  ρουσ

  ιάζοντας

  : Ανθρ

  ώπινα

  δικαιώμα

  τα και

  καθ

  ημερινότητα.

  Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Αναφ

  ορές

  στη

  σχέση

  του Χριστιανισμο

  ύ με

  τα

  ανθρ

  ώπινα

  δικαιώμα

  τα.

  Διερευνώ

  ντας

  : Πε

  ριπτώσεις

  σεβασ

  μού και καταπ

  άτησ

  ης τω

  ν ανθρ

  ωπίνω

  ν δικαιωμά

  των και ζητήμ

  ατα ευθύ

  νης

  των θρ

  ησκειών.

  Αναπ

  λαισιώνοντας

  : Θρη

  σκευτικά

  δικαιώμα

  τα στον σύ

  γχρο

  νο κόσ

  μο-

  διδα

  σκαλίες κ

  αι πρα

  κτικές

  των θρ

  ησκειών.

  Αξιολογώ

  ντας

  : Πρ

  οσωπική

  τοπο

  θέτηση

  έναντι της

  προάσ

  πιση

  ς αλλά

  και

  της κ

  αταπ

  άτησ

  ης τω

  ν δικαιωμά

  των.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21179Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  4.4 ΙΣΟΤΗ

  ΤΑ (4

  ο δίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - επισημ

  αίνουν

  στοιχεία της χ

  ριστιανικής

  διδα

  σκαλίας γ

  ια τη

  ν ισότητα,

  - εκτιμο

  ύν θέσεις του

  Χριστιανισμ

  ού για

  την

  εξάλειψη της ανισότητας

  .

  - Ανάλυσ

  η της χριστιανικής

  διδασ

  καλίας

  για

  την

  ισότητα.

  -

  Έκφ

  ραση

  επιχειρημ

  άτων έναντι

  των

  ανισοτήτων με

  βάσ

  η τη

  χριστιανική

  διδασ

  καλία.

  Προτείνεται η

  διερευνητική μέθο

  δος μ

  ε κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Πα

  ρουσ

  ιάζοντας

  : Ισότητα και α

  νισό

  τητα

  στην ανθρ

  ώπινη

  κοινωνία.

  Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Η

  ισότητα στον

  Χριστιανισμ

  ό και στο

  κοινω

  νικό

  γίγνεσθα

  ι. Διερευνώ

  ντας

  : Θρη

  σκευτικές πρ

  οσωπικότητες στον

  αγώ

  να για

  την ισότητα.

  Αναπ

  λαισιώνοντας

  : Χριστιανισμό

  ς και σύγχρονα ζητήμα

  τα ισότητας

  . Αξιολογώ

  ντας

  : Πρ

  οσωπική

  τοπο

  θέτηση

  για

  την ευθύ

  νη τω

  ν πιστών σε

  ζητήμα

  τα ισότητας

  και

  ανισό

  τητας.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21180 Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  4.5 ΕΥΘΥΝ

  Η (5

  ο δίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - ερμη

  νεύο

  υν τη

  χριστιανική

  αντίληψ

  η της

  ευθύ

  νης (Θεός –

  άνθρω

  πος

  – κόσμ

  ος),

  - συ

  νδυά

  ζουν

  την ευθύ

  νη που

  προσδ

  ίδει

  η

  θρησ

  κευτική ταυτότητα με

  την αντιμετώ

  πιση

  πρ

  οβλημά

  των του σύ

  γχρονου κόσμ

  ου.

  - Ερμη

  νεία

  των θέσεων του Χριστιανισμο

  ύ για

  την ανάληψ

  η ευθύ

  νης του

  πιστού για την

  αντιμετώ

  πιση

  προβλημ

  άτων του σύ

  γχρονου

  κόσμ

  ου.

  - Αναγνώ

  ριση

  της αλληλεπιδρασ

  τικής σχέσης

  της

  θρησ

  κευτικής

  ταυτότητας

  και

  της ανάληψ

  ης

  ευθύ

  νης γ

  ια κοινω

  νικά

  και

  ατομικά

  ζητήμα

  τα.

  Προτείνεται η

  βιωμα

  τική

  μέθοδ

  ος με κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Βιώνοντας

  : Δικαιώμα

  τα και

  ευθ

  ύνες

  . Νοη

  ματοδοτώ

  ντας

  : Η ευθύ

  νη το

  υ πιστού

  για

  την αντιμετώ

  πιση

  των

  προβ

  λημά

  των του σύ

  γχρονου κόσμ

  ου.

  Αναλύο

  ντας

  : Η χριστιανική αντίληψη της ευθύ

  νης

  (Θεός-

  άνθρ

  ωπο

  ς-κόσμ

  ος).

  Εφαρ

  μόζοντας

  : Ατομ

  ική και συλλογική

  ευθ

  ύνη.

  Η ευθ

  ύνη στον

  Χριστιανισμό

  .

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21181Τεύχος Β’ 2105/19.06.2017

  Θ.Ε

  . 5 ΚΑΚ

  Ο

  (αμα

  ρτία

  , θάνατος

  , αδικία,

  φανατισμό

  ς, υπο

  δούλωση

  /εξάρτησ

  η)

  5.1 ΑΜ

  ΑΡΤΙΑ

  (1ο δ

  ίωρο

  )

  Προσ

  δοκώ

  μενα

  Μαθ

  ησιακά

  Απο

  τελέσμ

  ατα

  Αξιολόγηση

  Μέθοδ

  ος - Δρ

  αστηριότητες

  Οι μ

  αθητές

  /μαθ

  ήτριες

  να:

  - ερμη

  νεύο

  υν τη

  ν αμ

  αρτία

  σύμ

  φωνα

  με τη

  διδα

  σκαλία

  της Εκκλησ

  ίας γ

  ια τη

  σχέση

  Θεού,

  ανθρ

  ώπο

  υ και κόσ

  μου,

  - αξιολογούν

  τη μετάνοια σε

  σχέση

  με την

  αντιμετώ

  πιση

  της αμ

  αρτίας

  .

  - Ερμη

  νεία

  της αμ

  αρτίας

  στο

  πλαίσιο

  της

  διδα

  σκαλίας της

  Εκκλησίας

  . - Ανάλυσ

  η τω

  ν επιπτώ

  σεων της αμ

  αρτίας

  σε

  διάφ

  ορα επίπεδα

  (κοινω

  νικό

  - πρ

  οσωπικό

  - περιβά

  λλοντος)

  . - Αξιολόγηση

  της μ

  ετάνοιας

  σε σχέση με

  την

  αντιμετώ

  πιση

  της αμ

  αρτίας

  .

  Προτείνεται η

  διερευνητική μέθο

  δος μ

  ε κύρια

  βήμα

  τα τα

  εξής:

  Πα

  ρουσ

  ιάζοντας

  : Ασ

  τοχίες

  και

  απο

  τυχίες

  στην καθη

  μερινότητα

  . Εφ

  αρμό

  ζοντας

  : Θεολογική

  κατανόη

  ση τη

  ς αμα

  ρτίας στο βιβλικό

  πλαίσιο και στην πα

  τερική

  παρ

  άδοσ

  η.

  Διερευνώ

  ντας

  : Συνέπειες της

  αμα

  ρτίας σε

  προσω

  πικό

  και

  κοινωνικό

  επίπεδο

  . Αναπ

  λαισιώνοντας

  : Η μετάνοια

  ως αντίδο

  το τη

  ς αμ

  αρτίας

  στον

  Χριστιανισμό

  . Αξιολογώ

  ντας

  : Η αμ

  αρτία σε

  σχέση

  με την ανθρ

  ώπινη

  ελευθερία.

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21182 Τεύχος