ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ - Hellenic Community of Ottawa · ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ...

6
The Hellenic Community of Ottawa Dormition of the Virgin Mary Greek Orthodox Church Protopresbyter Fr. Alex Michalopulos Church office: 613-225-8016 ext. 222 Father Alex’s personal line: ext. 230 Life threatening emergency answering service: 239-4736 Community office: 225-8016 ext. 221 Website: www.helleniccommunity.com Ελληνική Κοινότητα Οττάβας Ορθόδοξος Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Αλέξανδρος Μιχαλόπουλος Γραφείο Ιερού Ναού: 613-225-8016 εσωτ. 222 Προσωπική γραμμή π. Αλέξανδρου: εσωτ. 230 Επείγοντα περιστατικά: 239-4736 Γραφείο Κοινότητας: 225-8016 εσωτ. 221 Ιστοσελίδα: www.helleniccommunity.com Sunday, October 15, 2017 Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017 Sunday of the Holy Fathers Κυριακή των Αγίων Πατέρων of the 7th Ecumenical Synod Ζ’ Οικουμενικής Συνόδο ************************************************************************* Memorial Service ~ Μνημόσυνο Prayers for the repose of the souls of the departed servants of God: Stavroula Delis and Glykeria “Kerry” Gregoriou Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των δούλων του Θεού: Σταυρούλας Δελή και Γλυκερίας Γρηγορίου Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο ~ Church Calendar Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ Όρθρος 9.00 π.μ., Θεία Λειτουργία 9.45 π.μ (πρωϊ) Wednesday, October 18 LUKE THE EVANGELIST Matins 9:00 a.m. Divine Liturgy 9:45 a.m. ********************************* Prepared under Ecclesiastical Supervision THANK YOU We would like to thank our Philoptochos and especially the following individuals: Linda & Gus Mitsis, Chris Mouroukas, Margaret Zafiriou, Despo McKay, Ioanna Koulouris and Argirio Lafkas for taking the time to paint the Church Hall in August so it would be ready for the start of all our activities once again. Without the love, caring and assis- tance of our volunteers, we would not be able to maintain our Church as beautifully as we do. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Ευχαριστούμε τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα και ιδιαίτερα τους ενορίτες μας: Λίντα και Κώστα Μίτση, Χρήστο Μουρούκα, Μαργαρίτα Ζαφειρίου, Δέσπω McKay, Ιωάννα Κουλούρη και Αργυρώ Λαύκα που τον περασμένο Αύγουστο έβαψαν το χωλ του ιερού μας ναού, έτσι ώστε να είναι έτοιμο για τις διάφορες εκδηλώσεις μας. Δίχως την αγάπη, τη φροντίδα και τη συμπαράσταση των εθελοντών μας δεν θα ήταν δυνατό να διατηρείται τόσο όμορφη η εκκλησία μας. In this present deeply uneasy, tired and restless age, nothing is more essential than repentance. Often there is nothing for which a man longs more profoundly; but he has no clear idea of what he really wants. -- Fr. Seraphim Papakostas Church Fathers Speak

Transcript of ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ - Hellenic Community of Ottawa · ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ...

 • The Hellenic Community of Ottawa

  Dormition of the Virgin Mary

  Greek Orthodox Church Protopresbyter

  Fr. Alex Michalopulos

  Church office: 613-225-8016 ext. 222

  Father Alex’s personal line: ext. 230

  Life threatening emergency answering service: 239-4736

  Community office: 225-8016 ext. 221

  Website: www.helleniccommunity.com

  Ελληνική Κοινότητα Οττάβας

  Ορθόδοξος Ιερός Ναός

  Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πρωτοπρεσβύτερος

  Πατήρ Αλέξανδρος Μιχαλόπουλος

  Γραφείο Ιερού Ναού: 613-225-8016 εσωτ. 222

  Προσωπική γραμμή π. Αλέξανδρου: εσωτ. 230

  Επείγοντα περιστατικά: 239-4736

  Γραφείο Κοινότητας: 225-8016 εσωτ. 221

  Ιστοσελίδα: www.helleniccommunity.com

  Sunday, October 15, 2017 Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

  Sunday of the Holy Fathers Κυριακή των Αγίων Πατέρων

  of the 7th Ecumenical Synod Ζ’ Οικουμενικής Συνόδο

  *************************************************************************

  Memorial Service ~ Μνημόσυνο

  Prayers for the repose of the souls of the departed servants of God:

  Stavroula Delis and Glykeria “Kerry” Gregoriou

  Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των δούλων του Θεού:

  Σταυρούλας Δελή και Γλυκερίας Γρηγορίου

  Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο ~ Church Calendar

  Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ

  Όρθρος 9.00 π.μ., Θεία Λειτουργία 9.45 π.μ (πρωϊ)

  Wednesday, October 18 LUKE THE EVANGELIST

  Matins 9:00 a.m. Divine Liturgy 9:45 a.m.

  *********************************

  Prepared under Ecclesiastical Supervision

  THANK YOU We would like to thank our Philoptochos and especially the following individuals: Linda

  & Gus Mitsis, Chris Mouroukas, Margaret Zafiriou, Despo McKay, Ioanna Koulouris and

  Argirio Lafkas for taking the time to paint the Church Hall in August so it would

  be ready for the start of all our activities once again. Without the love, caring and assis-

  tance of our volunteers, we would not be able to maintain our Church as beautifully as we

  do.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Ευχαριστούμε τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα και ιδιαίτερα τους ενορίτες μας: Λίντα και

  Κώστα Μίτση, Χρήστο Μουρούκα, Μαργαρίτα Ζαφειρίου, Δέσπω McKay, Ιωάννα

  Κουλούρη και Αργυρώ Λαύκα που τον περασμένο Αύγουστο έβαψαν το χωλ του ιερού

  μας ναού, έτσι ώστε να είναι έτοιμο για τις διάφορες εκδηλώσεις μας. Δίχως την αγάπη,

  τη φροντίδα και τη συμπαράσταση των εθελοντών μας δεν θα ήταν δυνατό να

  διατηρείται τόσο όμορφη η εκκλησία μας.

  In this present deeply uneasy, tired and restless

  age, nothing is more essential than repentance.

  Often there is nothing for which a man longs

  more profoundly; but he has no clear idea of

  what he really wants. -- Fr. Seraphim Papakostas

  Church Fathers Speak

 • Απόστολος: Προς Τίτον Επ. Παύλου 3:8-15

  Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.

  Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.

  Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν

  ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς

  ἀνθρώποις μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο,

  εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. Αιῥετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν

  παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν

  πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ

  κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα

  μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς

  τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ ᾽ἐμοῦ πάντες.

  Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Η χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν.

  Ευαγγέλιο: Κατά Λουκᾶν 8: 5-15

  Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον

  αὐτοῦ. Καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ

  πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν

  ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ

  συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. Καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ

  φυὲν ἐποίησε καρπὸν κατονταπλασίονα. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν

  ἀκουέτω. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; ὁ

  δὲ εἶπεν·ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν

  παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. Έστι δὲ αὕτη ἡ

  παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες,

  εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες

  σωθῶσιν. Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ

  οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται.

  Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου

  καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ

  γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ

  καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

  Ανακοινώσεις

  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Η Γωνιά του Εφήβου» για νέους ηλικίας 14 ετών και άνω, είναι

  μια ομάδα συζήτησης με επικεφαλής τον Κώστα Σταυριανέα ο οποίος έχει

  πολυετή πείρα διδασκαλίας σε νέους με θέμα την Ορθόδοξη Πίστη. Η ομάδα

  θα συζητά διάφορα θέματα που αφορούν την εφηβεία από την σκοπιά της

  Ορθοδοξίας και στόχος της είναι να βοηθήσει τη νεολαία μας στο να

  εμβαθύνει και να κατανοήσει την πρακτική της Πίστης μας. Παρακαλούμε

  διαδώστε αυτή την είδηση και ενθαρρύνετε τους εφήβους αλλά και τους

  φίλους τους να συμμετάσχουν. Για την συμμετοχή δεν είναι απαραίτητο να

  είναι κάποιος και μαθητής/μαθήτρια του Κατηχητικού Σχολείου. Η συνάντηση, αρχίζοντας

  από την επόμενη εβδομάδα, θα πραγματοποιείται στο χωλ του ναού σε μία από τις τάξεις

  του Κατηχητικού, αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία. Όλοι οι έφηβοι είναι ευπρόσδεκτοι. Θα

  προσφέρονται σνακς και αναψυκτικά.

  Βραδινή συνάντηση και συζήτηση με τον πατέρα Αλέξανδρο και τους γονείς με θέμα

  «Μεγαλώνοντας τα παιδιά μας σε ένα Χριστιανικό Ορθόδοξο σπίτι – 19 Οκτωβρίου Ο πατήρ Αλέξανδρος προσκαλεί όλους τους γονείς στην Κοινότητάς μας σε μια συνάντηση

  και συζήτηση με θέμα «Μεγαλώνοντας τα παιδιά μας σε ένα Χριστιανικό Ορθόδοξο

  σπίτι» που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου στις 6.30 μ.μ. στο χωλ του ναού.

  Θα προσφερθούν καφές και αναψυτικτά. Για επιβεβαίωση συμμετοχής παρακαλούμε

  επικοινωνήστε με την Νάνσυ Πεζούλα, στο γραφείο του ναού, στο 613-225-8016

  εσωτ. 222 ή [email protected] ή με την Τάσσυ Λύρα-Βασιλειάδη στο

  [email protected]

  Η.Ο.P.E. – Επίσκεψη στο Valley View Little Animal Farm Το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου στις 2.00 το απόγευμα, η Ομάδα Παιδιών

  Προσχολικής Ηλικίας θα επισκεφθεί το αγρόκτημα Valleyview Little

  Animal Farm (4750 Fallowfield Road) όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία

  να δουν τα μικρά ζώα. Η είσοδος είναι 10 δολ. το άτομο. Παρακαλείσθε να

  έχετε μαζί σας δικό σας κολατσιό και ποτά.

  Σύλλογος Ηλικιωμένων – «Βραδιά Ταβέρνας» -26 Οκτωβρίου

  Την Πέμπτηή, 26 Οκτωβρίου, στις 5.30 μ.μ., στο Κοινοτικό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί η

  «Βραδιά Ταβέρνας» με εξαιρετικό φαγητό, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος: 25 δολ. Για

  τα μέλη και 30 δολ. Για τα μη μέλη.. Για να κλείσετε θέση παρακαλείσθε να καλέσετε την

  Ολυμπία Αγρανιώτη στο 613-435-3307 μέχρι τις 23 Οκτωβρίου.

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • Announcements

  NEW THIS YEAR: Teen Corner for ages 14 and up is a round-table discussion group led by

  Kosta Stavrianeas who has many years of experience teaching Orthodoxy to this age group. Various

  challenging teen issues will be discussed from a refreshing Orthodox perspective with the goal of

  inspiring our youth through the deepening of their understanding and practice of our faith. Please

  spread the word and encourage your teens (& their friends) to attend. Sunday School registration is

  not a requirement to join this group. It will take place in the Church Hall in one of the classrooms

  after Holy Communion. All teens are welcome! Snacks & refreshments will be provided.

  Parents Night Out Let’s Chat with Fr. Alex on “Raising Our Children in an Orthodox

  Home”- October 19th Father Alex invites all parents of our Community to a Parents Night Out on

  Thursday, October 19th with coffee and refreshments on “Raising Our Children in

  an Orthodox Home.” It will be a casual evening, to be held at 6:30 p.m. in the

  Church Hall. Please contact Nancy at the Church Office at 613-225-8016 ext 222

  or [email protected] or Tassy Lyras-Vassilyadi at [email protected] to

  confirm your attendance.

  H.O.P.E. Play Group to visit Valley View Little Animal Farm-October 21st

  Please join H.O.P.E. Playgroup on Saturdayy, October 21st at 2:00 p.m. when we visit the

  animals at Valley View Little Animal Farm (4750 Fallowfield Road). Admission is $10.00 per

  person, please bring your own snack and drinks for that day

  JOY Youth Bowling Night—October 27th

  J.O.Y. will be having their next event which is Youth Bowling Night at Merivale

  Bowling Centre on Friday, October 27th, 2017 from 6:30-8:30 p.m. All youth 5-11

  years old of the Hellenic Community of Ottawa are invited to attend. More details to

  follow.

  “The Lives & Writings of the Holy Fathers of the Church” - October 26th

  The next session in our Adult Orthodox Christian Education Program “The Lives & Writings of the

  Holy Fathers of the Church” will be about St. Athanasius (His works) on Thursday, October 26th

  from 7:30-9:00 p.m. All sessions will be in English and are intended for adults, however children

  over 14 are welcome to attend. For any further inquiries please feel to contact the church office by

  email: [email protected] at 613-225-8016 ext. 222.

  Senior Citizens Association “Taverna Night” – October 26th

  The Senior Citizens Association will be holding their “Taverna Night” on Thursday, October 26th at

  5:30 p.m., at the Banquet Centre. This will be an evening full of great food, excellent music, and fun

  times for all. The cost for this evening is $25 per member and $30 per non-member. Please call

  Olympia Agraniotis at 613-435-3307 by October 23rd to make a reservation.

  Epistle of St. Paul’s Letter to Titus: 3:8-15

  Blessed are you, O Lord, the God of our fathers. Verse: For you are just in all you have done.

  TITUS, my son, the saying is sure. I desire you to insist on these things, so that

  those who have believed in God may be careful to apply themselves to good deeds; these

  are excellent and profitable to men. But avoid stupid controversies, genealogies,

  dissensions, and quarrels over the law, for they are unprofitable and futile. As for a man

  who is factious, after admonishing him once or twice, have nothing more to do with him,

  knowing that such a person is perverted and sinful; he is self-condemned.

  When I send Artemas or Tychicos to you, do your best to come to me at Nicopolis,

  for I have decided to spend the winter there. Do your best to speed Zenas the lawyer and

  Apollos on their way; see that they lack nothing. And let our people learn to apply

  themselves to good deeds, so as to help cases of urgent need, and not to be unfruitful.

  All who are with me send greeting to you. Greet those who love us in the faith.

  Grace be with you all. Amen.

  The Gospel Reading: St. Luke: 8: 5-15

  The Lord said this parable: "A sower went out to sow his seed; and as he sowed, some

  fell along the path, and was trodden under foot, and the birds of the air devoured it. And some

  fell on the rock; and as it grew up, it withered away, because it had no moisture. And some fell

  among thorns; and the thorns grew with it and choked it. And some fell into good soil and grew,

  and yielded a hundredfold." And when his disciples asked him what this parable meant, he said,

  "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of God; but for others they are in

  parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Now the parable

  is this: The seed is the word of God. The ones along the path are those who have heard; then the

  devil comes and takes away the word from their hearts, that they may not believe and be saved.

  And the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy; but these

  have no root, they believe for a while and in time of temptation fall away. And as for what fell

  among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way they are choked by the

  cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. And as for that in the good

  soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bring

  forth fruit with patience." As he said these things, he cried out "He who has ears to hear, let him

  hear."

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • Όχι Τι αλλά Γιατί

  Ο Δρ. Gilbert Wrenn, πρώην εκπαιδευτικός ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο της

  Μινεσότα, είπε κάποτε ότι «Στο θέμα των προσωπικών σχέσεων, είναι σημαντικό να

  κατανοήσουμε όχι τόσο το τι κάνει ένα άτομο όσο το γιατί το κάνει. Εμείς κρίνουμε

  βάσει της εξωτερικής συμπεριφοράς, ωστόσο, ο βασικός παράγοντας δεν είναι αυτός,

  σε όλες τις περιπτώσεις. Το σημαντικό ερώτημα είναι γιατί ένας άνθρωπος κάνει ό,τι

  κάνει αλλά, τις πιο πολλές φορές, αυτό δεν το ξέρουμε.»

  Κάποτε, ένας άνθρωπος πέταξε έναν κάδο με νερό στο Μακεδόνα βασιλιά

  Αρχέλαο. Εκείνος δεν είπε τίποτα αλλά συνέχισε να κάνει ό,τι έκανε και πριν με την ίδια

  ηρεμία που είχε και πριν δεχτεί τον κάδο με το νερό. Όταν ένας φίλος του τον ρώτησε

  πώς μπορεί να συμπεριφέρεται τόσο ήρεμα ο Αρχέλαος απάντησε σχετικά με τον

  άνθρωπο που του πέταξε το νερό: «Δεν πέταξε το νερό σε μένα αλλά στον άνθρωπο που

  νόμιζε πως ήμουν.»

  Εμείς κρίνουμε δίχως να γνωρίζουμε. Ακόμα και αν ένα άτομο έχει κάνει

  δημόσια ένα έγκλημα, δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό το άτομο δεν θα μετανοήσει ή

  εάν δεν έχει, ήδη, μετανοήσει και στο τέλος ότι δε θα γίνει ένας από εκείνους, που για

  την επιστροφή τους, χαίρονται οι άγγελοι στον ουρανό. Γι’ αυτό και είπε ο Χριστός:

  «Μην κρίνετε.»

  Πατήρ Αντώνιος Κονιάρης «Καθημερινές Βιταμίνες για Πνευματική Ανάπτυξη» Τομ.2, Σελ. 11

  Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ο Ευαγγελιστής

  18 Οκτωβρίου

  Ο Eυαγγελιστής Λουκάς καταγόταν από την Αντιόχεια και ήταν ελληνικής

  καταγωγής. Ο Aπ. Παύλος μας πληροφορεί ότι ο Λουκάς ήταν γιατρός. Γνώριζε,

  επίσης, να ζωγραφίζει και, όπως είναι γνωστό, σ’ αυτόν αποδίδονται και εικόνες

  της Παναγίας μία, από τις οποίες βρίσκεται, σήμερα, στην Μονή του Μεγάλου

  Σπηλαίου.

  Ο Λουκάς, μπορεί να μην υπήρξε ένας από τους δώδεκα Αποστόλους,

  έδρασε, όμως, σαν Απόστολος. Έλαμψε ως άριστος συνεργάτης της διακονίας τού

  Απ. Παύλου γεγονός που αναφέρει ο Απ. Παύλος στην Β! προς Τιμόθεον επιστολή

  του όπου γράφει: «Λουκάς έστι μόνος μετ’ εμού» (κεφ. δ΄ στιχ. 11). Ο Απ. Παύλος

  προβάλλει τον Λουκά ως παράδειγμα τέλειας αφοσίωσης στον αγώνα του για τη

  διάδοση του Ευαγγελίου.

  Ο Λουκάς έγραψε, επίσης, το τρίτο, κατά σειράν, Ευαγγέλιο της Καινής

  Διαθήκης καθώς και τις Πράξεις των Αποστόλων. Και τα δύο αποτελούν υπηρεσία

  ανυπολόγιστης αξίας.

  Σύμφωνα με διάφορες πηγές ο Λουκάς, μετά τον θάνατο του Απ. Παύλου,

  δίδαξε το Ευαγγέλιο στη Δαλματία, Ιταλία, αρχαία Γαλλία και στην Ελλάδα (Αχαϊα

  και Βοιωτία). Λέγεται ότι πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Το 357 το λείψανό του

  μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη στο ναό των Αγίων Αποστόλων.

  Αγιολόγιο της Ορθοδοξίας, (σελίδα 848)

 • SAINT LUKE the Apostle and Evangelist

  October 18 The Holy Apostle and Evangelist Luke was a Gentile from Antioch by birth, and

  a physician by profession. He was a fellow worker of Paul’s: the plural “we” (Acts 20:6)

  indicates Luke was with Paul as he traveled the coast of Asia Minor on his way to

  Jerusalem. Luke has left us with two New Testament books: the Gospel According to

  St. Luke and the Acts of the Apostles.

  St. Luke's Gospel was written in Greek, from Greece or Asia Minor in the years

  A.D. 70-80. In the preliminary verses (1:1-3), St. Luke precisely sets forth the purpose

  of his work. He proposes to record, in chronological order, everything known by

  Christians about Jesus Christ and His teachings. By doing this, he provided a firmer

  historical basis for Christian teaching (1:4).

  The Acts of the Apostles, which is a continuation of the four Gospels, speaks

  about the works and the fruits of the holy Apostles after the Ascension of the Savior. At

  the center of the narrative is the Council of the holy Apostles at Jerusalem in the year 51,

  a Church event of great significance, which resulted in the separation of Christianity

  from Judaism and its independent dissemination into the world (Acts 15:6-29). The

  theological focus of the Book of Acts is the coming of the Holy Spirit, Who will guide

  the Church "into all truth" (John 16:13) until the Second Coming of Christ.

  Tradition credits St. Luke with painting the first icons of the Mother of God. He

  also painted icons of the First-Ranked Apostles Peter and Paul. It is said that St. Luke

  lived some eighty-six years and was martyred in Achaia, perhaps in Patras, the capital of

  this district.

  Not What But Why

  Dr. Gilbert Wrenn, former educational psychologist at the University of

  Minnesota, said once “In this matter of personal relationships, it is important that

  we understand not so much what a person does as why he does it. We judge on the

  basis of outward behavior. But this is not the most important factor in any instance.

  The important question is why a person does what he does. And most often we

  don’t know this.”

  A man once flung a pail of water over Archelaos the Macedonian king.

  Archelaos said nothing at all. He went about his business as calmly as before. When

  a friend asked him how he could bear it so serenely, Archelaos replied, “He threw

  the water not on me, but on the man he thought I was.”

  We judge without knowledge. Even if a person has committed a public

  crime, we do not know that he may not repent-or even that he has not already

  repented, and become one of those over whom the angels rejoice. Therefore, says

  Jesus, “Judge not.”

  Fr. Anthony Coniaris, Daily Vitamins for Spiritual Growth, vol. 2, page 11.

  Come, let us sing for joy to the Lord; let us shout aloud to the Rock of our salvation.

  - Psalm 95:1

 • Προγράμματα της Φιλοπτώχου

  "Φθινοπωρινό τσάι" και Γενική Συνέλευση - 5 Νοεμβρίου

  Την Κυριακή, 5 Νοεμβρίου , 1-3μ.μ. αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, στο

  χωλ του ιερού ναού, η Φιλόπτωχος Αδελφότης προγραμματίζει μια συνάντηση

  «Φθινοπωρινό τσάι» κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί και Γενική Συνέλευση. Όλες

  οι κυρίες και οι δεσποινίδες της Κοινότητάς μας είναι ευπρόσδεκτες. Θα υπάρξει μια

  σύντομη παρουσίαση των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών μας, καθώς και η

  δυνατότητα να μάθετε και να γίνετε μέλος ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος όπως:

  Φιλανθρωπία και Υποχρεώσεις, Κύκλος Ραψίματος και Χειροτεχνίας, Μαγειρική και

  Ζαχαροπλαστική. Αν επιθυμείτε μπορείτε να φέρετε μια φίλη σας. Τσάι, καφές και ένα

  ελαφρύ γεύμα θα σερβιριστεί. Για να επιβεβαιώσετε την παρουσία σας παρακαλούμε

  επικοινωνήστε με την Αργυρώ Λαύκα στο 613-739-8177.

  "Βραδιά για πλέξιμο" Η Φιλόπτωχος Αδελφότης προγραμματίζει μια

  συνάντηση όπου οι κυρίες θα πλέξουν πετσέτες, κασκόλ, σκουφιά και γάντια.

  Οι κυρίες που δεν επιθυμούν να πλέξουν μπορούν να δωρήσουν νήματα.

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στις 5 Νοεμβρίου 2017, κατά

  την διάρκεια της συνάντησης μας «Φθινοπωρινό τσάι».

  Φιλόπτωχος Αδελφότης – Pajama Drive

  Η Φιλόπτωχος Αδελφότης, για τέταρτη κατά σειρά χρονιά, διοργανώνει Pajama Drive

  και σας καλεί να την στηρίξετε. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η προσπάθεια αυτή

  αποβλέπει στο να συγκεντρωθούν πιτζάμες για παιδιά των οποίων οι οικογένειες

  αντιμετωπίζουν φτώχεια, εθισμό, ενδοοικογενειακή βία και θέματα ψυχικής υγείας.

  Μέσω αυτού του προγράμματος, μπορείτε να συμβάλετε σε έναν «πιο ζεστό και πιο

  όμορφο ύπνο» για αυτά τα παιδιά. Οι πιτζάμες πρέπει να είναι για παιδιά ηλικίας 3

  μηνών έως και 12 ετών και, επιπλέον, να είναι καινούργιες και

  αμεταχείριστες. Μπορείτε να αφήνετε τις πιτζάμες: τις Κυριακές στο χωλ του ναού, στο

  γραφείο του ιερού ναού κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και στο Ελληνικό Σχολείο τα

  Σάββατα. Εάν δεν έχετε χρόνο να ψωνίσετε οι ίδιοι, μπορείτε να δώσετε τη δωρεά σας

  στην Φιλόπτωχο που θα φροντίσει κάνει την αγορά εκ μέρους σας.

  Philoptochos Corner

  Philoptochos Fall Social Tea and General Assembly-November 5th

  The Greek Ladies Philoptochos Society of Ottawa will be hosting

  a Fall Social Tea and General Assembly on Sunday, November

  5th from 1:00-3:00 pm following the Divine Liturgy in the

  Church Hall. All ladies of the community are welcome to join us.

  There will be a brief presentation on our programs and initiatives

  including an opportunity to learn about and/or join in on our

  special interest groups such as: Charities and Obligations,

  Stitchery and Craft Circle, Cooking and Baking, among others. Please feel free to

  bring a friend. Tea, coffee and a light lunch will be served. Hoping to see you there!

  Please call Argiro Lafkas 613-739-8177 to confirm your attendance.

  "CALLING ALL KNITTERS!" Be a part of something bigger than ourselves. The

  Greek Ladies Philoptochos are knitting dish-cloths, scarves, toques and mittens. Non

  knitters may wish to donate yarn. For more information come find out more at

  "Philoptochos Fall Tea" on November 5, 2017.

  Philoptochos - Pajama Drive

  Please help the Greek Ladies Philoptochos Society for the 4th

  year provide new cozy pajamas to children in need in Ottawa

  and the Greater Ottawa Valley. Through the Pajama Drive, you

  are contributing to a warmer, more loving bedtime. The

  pajamas are to be new and unused, a complete set from

  newborn to 12 years old for boys and girls. Please feel free to

  drop off pajamas on Sundays in the Church Hall; during the

  week in the Church office; or on Saturdays at Greek

  School. No time to shop, please make a donation to

  Philoptochos for pajamas and we will buy them for you.