Modul 3 Prinsip

of 50 /50
LITAR ELEKTRIK 1.Rajah 1a dan 1b di bawah adalah sambungan litar siri-selari. Pilih salah satu rajah tersebut dan kirakan jumlah rintangan, R j. Rajah 1a Rajah 1b 1 ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Embed Size (px)

description

KH

Transcript of Modul 3 Prinsip

Page 1: Modul 3 Prinsip

LITAR ELEKTRIK

1.Rajah 1a dan 1b di bawah adalah sambungan litar siri-selari. Pilih salah satu rajah tersebut dan kirakan jumlah rintangan, Rj.

Rajah 1a

Rajah 1b

1ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 2: Modul 3 Prinsip

Diberi

i. Kirakan nilai arus litar sekiranya voltan yang dibekalkan kepada litar di Rajah

1 di atas adalah 10V.

ii. Sekiranya nilai Rj diubah menjadi 10Ω dan nilai arus sama seperti (i), kirakan

nilai voltan yang dibekalkan.

iii. Kirakan kuasa bagi (ii) di atas

2. R1 R2

Berpandukan Rajah 2, hitungkan nilai :

a) Jumlah rintangan ( Rj)b) Jumlah Arus ( Ij )c) Voltan susut V2d) Kuasa yang diserap

2ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

R2 60 R1 40

Vt = 100 V

IjRajah 2

V2

Page 3: Modul 3 Prinsip

3. a) Nyatakan Hukum kirchoff Arus.

b) Rajah 3 menunjukkan satu litar elektrik DC. Hitungkan :

(i) Jumlah rintangan litar itu

(ii) Nilai perintang R3

(iii) Voltan susut pada R2

(iv) Jumlah kuasa dalam litar

(v) Nilai arus sekiranya perintang R1 terbuka

4. a) Nyatakan Hukum Ohm.

3ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

10V

I = 1mA

R1 = 5kΩ R2 = 15kΩ R3

Rajah 3

30V

I1

R2 = 5ΩR1 = 5Ω

Rajah 4

Page 4: Modul 3 Prinsip

4 b) Rajah 4 menunjukkan satu litar elektrik DC. Hitungkan :

(i) Jumlah rintangan litar itu

(ii) Jumlah arus litar, I1

(iii) Jumlah kuasa dalam litar itu

Bil. Butiran Kuantiti

1

2

3

Perintang

R1 - 5.3K

R2 - 4.7K

R3 - 10K

2

1

2

4 Bekalam kuasa

0 – 30 V AT 1

Jadual 1

5. a. i) Nyatakan kod warna bagi perintang R2.

ii) Berpandukan butiran dalam jadual 1 , lakar dan labelkan satu litar siri yang mengandungi satu perintang R1 dan satu perintang R2. Seterusnya hitungkan jumlah rintangannya.

iii) Lakar dan labelkan satu litar selari yang mengandungi dua perintang R3. Seterusnya hitungkan jumlah rintangannya.

5.b. Jika bekalan kuasa 10V disambungkan ke litar selari yang telah anda lukis untuk soalan (iii) hitung;

i) Arus yang mengalir dalam litar tersebut.ii) Kuasa yang dilesapkan oleh perintang tersebut.

4ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 5: Modul 3 Prinsip

5ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

6. Merujuk rajah diatas, namakan sambungan litar bagi

i) Rajah 5(a) …………………………………………

ii) Rajah 5(b) …………………………………………

Rajah5(b)

R1 R2

IJ

V

IJ

V

Rajah 5(a)

R3 R2 R1

Page 6: Modul 3 Prinsip

7. Suaikan kuantiti elektrik, simbol dan unit dengan betul .

Kuantiti Simbol Unit Simbol

8. Suaikan hukum-hukum elektrik dengan formula yang betul

6ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

A. Arus

B. Voltan

C. Rintangan

A. Ω

B. W

C. J

A. V

B. R

C. I

A. Ohm

B. Ampere

C. Joule

Hukum Ohm

Hukum Kirchoff Arus

Hukum Kirchoff Voltan

Vs = V1 + V2 + V3 volt

I = V ohm

I1 + I2 + I3 = I4 + I5 Ampere

Page 7: Modul 3 Prinsip

9. Litar elektrik asas terdiri daripada …………………………,…………………………….,

……………………………dan ……………………seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6.

Rajah 6

10. Rajah 7 menunjukkan kaedah-kaedah pengukuran menggunakan meter pelbagai.Suai dan padankan keterangan dengan gambarajah yang diberi.

Kuantiti Elektrik Unit Kedudukan meter pengukuran

A.

B.

+ -

C.

Rajah 7

11. Isikan tempat kosong.

7ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

R

s Vs

R V Vs

R Ω Vs

A

+ -

Vs

R

Rintangan Ampere

Arus Volt

Voltan Ohm

Page 8: Modul 3 Prinsip

a

cb

a. Hukum yang menyatakan bahawa dalam suatu litar lengkap, jumlah arus yang masuk ke titik persimpangan (nodan) adalah sama dengan jumlah arus yang keluar daripadanya dinamakan

sebagai ……………………………………….

b. Hukum yang menyatakan bahawa pada suatu gelung dalam litar lengkap, jumlah voltan yang susut pada beban adalah sama dengan voltan punca dinamakan sebagai ……………………………………………..

c. Hukum yang menyatakan bahawa dalam suatu litar lengkap, arus yang mengalir berkadar terus .Pada voltan dan berkadar songsang dengan rintangan beban pada suhu tetap dinamakan

Sebagai ……………………………………

12.. Bulatkan jawapan yang betul. Terdapat 3 jenis litar elektrik iaitu :

I. Litar siriII. Litar selariIII. Litar siri-selari

13. Padankan antara a, b dan c dengan I, R dan V

8ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

a I

b R

c V

Page 9: Modul 3 Prinsip

I 5

I 1

I 2

I 6

30V

R2 = 10ΩR3 = 10Ω

R1 = 10Ω

I1

14. Tuliskan persamaan arus mengikut Hukum Kirchoff Arus

Jawapan……………………………………………………………………….

15. Rajah di atas ialah satu litar siri-selari. Hitungkan:

i ) Nilai RJ

ii) Nilai IJ

Jawapan :

9ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

I 4

I 3

Page 10: Modul 3 Prinsip

v

RI

30V

R2 = 30Ω R3 = 30Ω

R1 = 20Ω

I1

R3 = 10Ω

16. Tuliskan formula untuk mengira nilai V, I, dan R.

17. Takrifkan Hukum Kirchoff Arus

Jawapan…………………………………………………………………

Rajah 8

18. Rajah 8, di atas ialah satu litar siri-selari. Hitungkan:

i ) Nilai RJ

ii) Nilai IJ

iii) Voltan susut Pada R2

1v) Jumlah lesapan kuasa, PJ

10ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

V =

I =

Page 11: Modul 3 Prinsip

Rajah 9

19. Anda pernah melakukan aktiviti pematerian seperti rajah 9. Di bawah merupakan beberapa alatan dan bahan yang digunakan untuk aktiviti tersebut.

Papan jalur pemateri Playar muncung tirus

Dawai pemateri Sel/bateri Meter volt

Pilih mana-mana 3 daripada 6 alatan atau bahan dan tulis semula pada ruang jawapan yang disediakan.

i. ___________________________________

ii. ___________________________________

iii. ___________________________________

11ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 12: Modul 3 Prinsip

20. Penyataan di atas merupakan takrifan bagi kuasa yang berkaitan rintangan dan arus.

Pilih empat dari pernyataan A, B, C, D, E atau F. Tandakan ( √ ) pada pernyataan

yang betul dan serta ( X ) bagi yang tidak berkenaan dalam ruang jawapan.

Formula Ruang Jawapan

a. Kuasa = arus x voltan

b. Kuasa = arus x rintangan

c. Kuasa= voltan x voltan x rintangan

d. Kuasa = arus x arus x rintangan

e. Kuasa = voltan x voltan Rintangan

f. Kuasa = kerja Masa

12ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Kuasa ialah kerja yang dilakukan dalam suatu masa tertentu

Page 13: Modul 3 Prinsip

21.Rajah10 menunjukkan satu litar siri-selari AT. Tentukan rumus yang dinyatakan dan tandakan ( ) BENAR atau ( X ) PALSU pada pernyataan berikut.

Rajah 10

Bil. Pernyataan BENAR PALSU

1 Jumlah rintangan : Rj = R1+(R2+R3) R1x(R2+R3)

2 Jumlah arus : Ij = Vs (R1+R2+R3)

R1 (R2+R3)3 Susut voltan pada R3 :

R3 = R3

R2+R3

4 Kuasa dilesapkan oleh R1 :

R1 = Vs

R1

13ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

xVs

2

R3

R2R1

Page 14: Modul 3 Prinsip

22. Rajah di bawah menunjukkan dua litar AT. Rajah A adalah sambungan litar selari manakala rajah B adalah sambungan litar sesiri. Berdasarkan 2 rajah tersebut pilih satu sahaja litar (a) atau (b) dan jawab soalan-soalan di bawahnya.

a)

Rajah A

i) Hitung Rj

ii) Hitungkan nilai I2.

iii) Hitungkan jumlah kuasa yang dilesapkan oleh litar ( PJ)

b)

Rajah B

i) Hitung Rj

ii) Diberi IJ = 2mA, hitung nilai voltan susut pada R1

iii) Hitungkan jumlah kuasa yang dilesapkan oleh litar ( PJ)

14ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

I1

I2

I3

R3

5kΩ

R2

VJ = 30

R1

V1

VR1

R110kΩ R210kΩ

R3

5kΩ

VJ

70V

IJ

R4 5kΩ

Page 15: Modul 3 Prinsip

Rajah 11

23.Rajah 11 menunjukkan sejenis alat yang biasa kita gunakan untuk kerja amali di bengkel. Nyatakan 3 langkah-langkah keselamatan diri semasa anda menggunakan peralatan tersebut ;

a. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

b. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

c. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

15ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 16: Modul 3 Prinsip

16ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Rajah 12a

Rajah 12b

24.Rajah 12(a) dan 12(b) menunjukkan dua jenis litar AT. Pilih mana-mana satu litar sama ada Rajah 12(a) atau Rajah 12(b) dan Hitungkan:

Litar 12(a) Litar 12(b) i. Nilai arus I2 i. Nilai arus a-p ii. Nilai arus I ii. Voltan b-c iii. Voltan bekalan Vj iii. Nilai arus q-d iv. Kuasa lesap pada perintang R1 iv. Kuasa lesap pada perintang R4

Page 17: Modul 3 Prinsip

Rajah 13

25. Berpandukan litar pada rajah 13:

a. Takrifkan hokum kirchhoff bagi arus litar.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Takrifkan hokum kirchhoff voltan pada litar.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. Tentukan jumlah Vs.

…………………………………………….

26. Hitungkan jumlah rintangan bagi litar yang terdiri daripada 8 perintang 330Ω setiap satu yang disambung bersiri. Hitungkan nilai arus litar jika punca voltan12 V dibekalkan kepada litar tersebut. Lakarkan gambarajah litar tersebut.

17ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 18: Modul 3 Prinsip

27. Dalam litar AT sambungan siri, nilai …………………………… mestilah sama dengan jumlah voltan susut bagi setiap perintang. Dalam pengukuran, meter arus disambung

secara ………………………. pada litar dan meter voltan disambung secara …………………………….. pada komponen litar.

Rajah 14

28.Rajah 14 menunjukkan sambungan litar siri - selari rangkaian perintang. Dengan rumusan yang diberi, kirakan setiap yang berikut;

1. Jumlah rintangan litarRj = R1 + (R2 // R3) + R4

2. Jumlah arus litar (Ij)

3. Jumlah arus merentas pada;a. IR2 =

b. IR3 =

4. Jumlah voltan merentas pada titik;a. VA-B

b. VB-C

c. VC-D

5. Jumlah kuasa meresap pada titik:a. PA-D

b. PB-C

18ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 19: Modul 3 Prinsip

29.

Rajah 15

Rajah 15 menunjukkan cara sambungan meter pelbagai untuk pengukuran

a. arus

b. voltan

c. rintangan

d. kuasa

30.“Jumlah arus yang masuk nod adalah sama dengan jumlah arus yang keluar nod” Kenyataan di atas adalah berkaitan dengan :

a. Hukum Arus Kirchhoff

b. Hukum Voltan Kirchhoff

c. Hukum Ohm

d. Hukum Arus Ohm

31. Nyatakan unit bagi kuasa

a. Ohm

b. Watt

c. Ampere

d. Volt

19ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

R

Meter Pelbagai

Page 20: Modul 3 Prinsip

32. Jawab semua soalan

a) Nyatakan Hukum kirchoff Arus.

b) Rajah 16 menunjukkan satu litar elektrik DC. Hitungkan :

(vi) Jumlah rintangan litar itu

(vii) Nilai perintang R3

(viii) Voltan susut pada R2

(ix) Kuasa yang dilesapkan pada perintang R1

(x) Nilai arus sekiranya perintang R1 terbuka

20ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

R1 = 5kΩ R2 = 15kΩ R3

Rajah 16

30V

IJ = 1mA

Page 21: Modul 3 Prinsip

33. a) Nyatakan Hukum Ohm.

b) Rajah 17 menunjukkan satu litar elektrik DC. Hitungkan :

(iv) Jumlah rintangan litar itu

(v) Jumlah arus litar, IJ

(vi) Jumlah kuasa dalam litar itu

21ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

10V

IJ

R2 = 5ΩR1 = 5Ω

Rajah 17

Page 22: Modul 3 Prinsip

Rajah 18

34. Berpandukan litar pada rajah 18:

a.Takrifkan hukum kirchhoff bagi arus litar.

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

b.Takrifkan hukum kirchhoff voltan pada litar.

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

c.Tentukan jumlah Vs.

…………………………………………….

22ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 23: Modul 3 Prinsip

Rajah 19

35. Rajah 19 menunjukkan satu litar AT elektronik mudah Lakarkan sambungan pendawaian komponen di bawah mengikut susunan litar.

23ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 24: Modul 3 Prinsip

Rajah 20

36. Rajah 20 menunjukkan sambungan litar selari rangkaian perintang. Dengan rumusan yang diberi, kirakan setiap yang berikut;

a. Jumlah rintangan litar Rj = R1 + (R2 // R3) + R4

b. Jumlah arus litar (Ij)

c. Jumlah arus merentas pada;i. IR2

ii. IR3

d. Jumlah voltan merentas pada titik; i. VA-B

ii. VB-C

iii. VC-D

e. Jumlah voltan a + b + c.

24ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 25: Modul 3 Prinsip

Rajah 21(c)

37. Merujuk rajah 21 diatas, anda dikehendaki namakan mana-mana 2 jawapan jenis sambungan litar bagi

Rajah 21 (a) …………………………………………

Rajah 21 (b) …………………………………………

Rajah 21 (c) ………………………………………...

25ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Rajah

R1 R2

IJ

V

IJ

Rajah 3 a (1)

R3 R2

R3

R3

R1

Ij VS

Rajah 21(a)

R1

Rajah 21 (b)

R2

R2

R2 R1

R3

Page 26: Modul 3 Prinsip

Rajah 22

38. Berpandukan pada rajah 22 diatas, anda dikehendaki menentukan penyataan dibawah adalah betul tandakan ( √ ) dan salah tandakan ( X ) mana-mana 4 jawapan sahaja di ruangan jawapan yang disediakan.

Ruang Jawapan

1. Jumalah rintangan ialah hasil dari RT = R1 + R2

2. Jumlah Voltan (Vs) bersamaan 13V

3. Arus yang mengalir pada R1 tidak sama dengan arus yang mengalir R2.

4. Voltan yang susut pada R2 akan kekal walapun suis ( s ) dibuka.

5. VS = VR1 + VR2

26ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 27: Modul 3 Prinsip

Rajah 23

39. Rajah 23 menunjukkan sambungan litar siri rangkaian perintang. Dengan rumusan yang diberi, kirakan setiap yang berikut :

i. Jumlah Rintangan litar (Rj)

ii. Jumlah arus litar (Ij)

iii. Jumlah voltan merentas pada;a. VR1= I x R1

b. VR2= I x R2

c. VR3=I x R3

d. VR4=I x R4

iv. Jumlah kuasa meresap pada;

a. PR1= I²R1

b. PR2= I²R2

c. PR3= I²R3

d. PR4= I²R4

27ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 28: Modul 3 Prinsip

Rajah 24

40.Rajah 2c menunjukkan sambungan litar selari rangkaian perintang. Dengan rumusan yang diberi, kirakan setiap yang berikut;

i. Jumlah Rintangan litar (Rj)

ii. Jumlah arus litar (Ij)

iii. Jumlah arus merentas pada;

a. IR1= Vs R1

b. IR2= Vs R2

c. IR3=Vs R3

d. IR4=Vs R4

iv. Jumlah kuasa meresap pada;

a. PR1= I²R1

b. PR2= I²R2

c. PR3= I²R3

d. PR4= I²R4

28ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 29: Modul 3 Prinsip

41. a) Lengkapkan jadual di bawah

Kuantiti Kuasa Voltan Arus Rintangan

Simbol V I

Unit OHM

b) cari nilai Voltan , Arus dan Rintangan berdasarkan maklumat yang Diberi .

i. Rintangan = 6 Arus = 3 A Voltan = ____________

ii. Voltan = 24 V Rintangan = 8 Arus = _____________

iii. Voltan = 120 V Arus = 4 A Rintangan = __________

42. Padankan simbol-simbol bagi meter pengukuran kuantiti elektrik berikut :

SIMBOL METER PENGUKURAN

i.Meter Ohm

ii.

Meter Volt

iii.

Meter Ampiar

29ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

+_

A+

_

V+

_

Page 30: Modul 3 Prinsip

43. Suaikan bahagian-bahagian litar elektrik di bawah dengan contohnya yang sesuai.

30ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

suis, termostat atau geganti

wayar kuprum dan aluminium

lampu, motor dan pembesar suara

bateri dan bekalan kuasa arus terus.

Punca tenaga elektrik

Pengawal

Pengalir

Beban

Contoh Bahagian-bahagian Litar Elektrik

Bahagian-bahagian Litar Elektrik

Page 31: Modul 3 Prinsip

44. Namakan alat-alat pematerian rajah 25 dengan melabelkan A,B,C,D atau E pada ruang yang disediakan:

Rajah 25

A B C D E F

besi pemateri

Penyedut Logam Pateri (Desoldering Pump)

pemegang besi pateri

penampal (paste)

Cecair fluks (Liquid flux)

Bahan Timah/Plumbum(lead)

45. Dengan menggunakan nombor 1,2,3,4 & 5 susun langkah -langkah bagi teknik pematerian mengikut turutan pada ruang langkah yang disediakan.

Bil. langkah bagi teknik pematerian langkah

i. Sentuh hujung besi pateri pada gel penampal.

ii.Setelah selesai membuat kerja-kerja pateri, pastikan bekalan elektrik pada besi pateri telah diberhentikan.

iii.Kedudukan besi pateri yang panas dan logam/timah yang digunakan mestilah dalam keadaan 45o condong, di mana untuk mendapatkan pematerian yang baik.

iv. Sentuhkan timah pada mata pemateri dan leburkan timah diantara 2-5mm.

v.Letakkan besi pateri pada pemegang, pasang suis elektrik untuk memanaskan besi pateri selama lima atau sepuluh minit.

31ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 32: Modul 3 Prinsip

46. Rajah 26 menunjukkan Takrif Hukum Ohm , berdasarkan takrifan yang dinyatakan padankan rumus yang sesuai :

Rajah 26

Takrifan Rumus

V = IR

Kuasa elektrik ditakrifkan sebagai kadar tenaga yang ditukarkan atau digunakan di dalam litar elektrik

I = V R

R = V I

P = IV

32ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

V

I R

Page 33: Modul 3 Prinsip

E= 50v R1 R2 R3

15 45 20 .

Rajah 27

47. Rajah 27 menunjukkan komponen yang terdiri daripada bekalan voltan 50 V dan rintangan 15 , 45 dan 20 . Berdasarkan pernyataan pada rajah 27 :

i. Lukiskan litar skematik bagi litar sesiri .

ii. Tentukan jumlah rintangan.

iii. Arus yang mengalir dalam litar tersebut.

iv. Voltan yang merentangi setiap perintang.

48. Rajah 28 menunjukkan hukum-hukum elektrik dengan formula yang berkaitan. Padankan hukum-hukum elektrik tersebut dengan formula yang betul.

Hukum Elektrik Formula

Rajah 28

33ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

I = V ohm

Hukum Kirchoff Voltan

Hukum Ohm

Hukum Kirchoff Arus

Vs = V1 + V2 + V3 volt

I1 + I2 + I3 = I4 + I5 Ampere

Page 34: Modul 3 Prinsip

49. Merujuk kepada Rajah 29,

i. Nyatakan sambungan litar.

ii. Hitung jumlah rintangan dalam litar, RJ.

iii. Hitung nilai arus dalam litar , I.

iv. Hitung susutan voltan pada perintang R1dan R2.

v. Hitung kuasa dalam litar.

Vs = 10V

I

R1 = 2 Ω R2 = 4 Ω

V1 V2 Rajah 29

50. Merujuk kepada Rajah 30,

34ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 35: Modul 3 Prinsip

i. Nyatakan sambungan litar

ii. Hitung jumlah rintangan dalam litar, RJ.

iii. Hitung nilai arus dalam litar , I.

iv. Hitung susutan voltan pada perintang R1dan R2.

v. Hitung nilai arus I1 dan I2.

vi. Hitung lesapan kuasa pada perintang R2

R1= 2 Ω

I1

I R2 = 4 Ω

I2

V2

Vs = 10 V

Rajah 30

35ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 36: Modul 3 Prinsip

51. Merujuk kepada Rajah 31,

i. Nyatakan sambungan litar

ii. Hitung jumlah rintangan dalam litar, RJ.

iii. Hitung nilai arus dalam litar , I.

vi. Hitung susutan voltan pada titik B-C dan perintang R3.

Vs = 10 volt

Rajah 31

52. Isikan ruang yang kosong dalam jadual di bawah.

KUANTITI SIMBOL UNIT SIMBOLARUS Ampere

R Ω

V Volt

KUASA P

Jadual 2

53. Suaikan hukum-hukum berikut dengan formula yang diberi.

36ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

C B

V3

R2 =4Ω V2

I2

V1

I = V Ampere

R

Hukum Kirchoff Voltan

R1 =2ΩI1

I3 R3 =2ΩIJ

Page 37: Modul 3 Prinsip

54. Tuliskan formula-formula bagi kuantiti-kuntiti elektrik berikut :

KUANTITI FORMULA

i. Arus

ii. Voltan

iii. Rintangan

iv. Kuasa

Jadual 3

55. Nyatakan Hukum Ohm.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

56. Nyatakan Hukum Kirchoff Arus.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

57. Nyatakan Hukum Kirchoff Voltan.

37ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Vs = V1 + V2 +..volt

I = I1 + I2 + I3….Amp

Hukum Kirchoff Arus

Hukum Ohm

Page 38: Modul 3 Prinsip

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Kuantiti Elektrik

Simbolkuantiti

Unit Perkaitan AlatPengukur

Cas Q Q=C x V _

Arus Ampere(A)

Meter Ampere

VoltanV V=I x R

RintanganOhm(Ω)

R=V/I

Kuasa Watt(W)

Meter Watt

Tenaga W W=P X t Meter kWj

Jadual 3

58. Jadual 3 menunjukkan kuantiti elektrik. Tuliskan simbol, unit, perkaitan dan alat pengukur yang betul di dalam ruang kosong yang berkaitan.

38ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 39: Modul 3 Prinsip

Rajah 32

59. Rajah 32 menunjukkan litar perintang yang disambung sesiri. Tandakan () pada pernyataan yang betul tentang ciri-ciri litar perintang siri dan tandakan ( X) pada pernyataan yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan.

Ciri-ciri RuangJawapan

(a) Nilai arus yang mengalir pada R1 dan R2 dalam litar siri adalah sama

(b) Nilai punca voltan litar siri adalah bersamaan dengan hasil tambah VR1 dan VR2

(c) Jumlah rintangan dalam litar siri adalah hasil tambah nilai perintang R1 dan R2

(d) Nilai lesapan kuasa pada sesuatu perintang adalah bergantung kepada nilai susut voltan, arus dan rintangan perintang

(e) Nilai arus yang mengalir pada perintang R1 dan R2 dalam litar siri adalah berbeza bergantung kepada nilai perintang

(f) Nilai susut voltan yang merentasi perintang R1 dan R2 dalam litar siri adalah sama

39ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

IX I4 = 2A

I1 = 5A

I2 = 7A

I3 = 1A

IY

I1 = 5.5 mAI3 = 2mA

I4 = 2mAI2 = 3 mA

Page 40: Modul 3 Prinsip

Rajah 33

60. Hukum Arus Kirchhoff menyatakan bahawa jumlah arus masuk pada satu titik sama dengan jumlah arus yang keluar.

Dengan menggunakan Hukum Arus Kirchhoff, hitungkan:

(i) Arus IX pada Rajah 33(a)

(ii) Arus IY pada Rajah 33(b)

Arus IX Arus IY

[skor: 5]

40ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

( a ) ( b )

Page 41: Modul 3 Prinsip

R1 = 470Ω R2 = 300Ω R3 = 30Ω

Rajah 34

61. Rajah 34 menunjukkan skala sebuah meter pelbagai berserta empat jarum penunjuk A, B, C dan D.

Tuliskan nilai-nilai bacaan meter ohm, meter arus dan meter volt bagi setiap jarum penunjuk tersebut pada setiap julat seperti yang dinyatakan dalam jadual di bawah.

BilJulat meter

pelbagaiBacaan Meter

Jarum A Jarum B Jarum C Jarum D

1 Meter OhmJulat X 10

______ ______ Ω ______

2 Meter OhmJulat X 1K

140 kΩ ______ ______ ______

3 Meter Volt DCJulat 50 V

______ ______ ______ V

4 Meter Arus DCJulat 25 mA

______ mA ______ ______

41ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

A B C D

Page 42: Modul 3 Prinsip

VS

Rajah 35

62. Rajah 10 menunjukkan satu litar elektrik AT dengan tiga perintang disambung siri. Dengan menggunakan Hukum Ohm, hitungkan:

i. Arus litar, Iii. Jumlah rintangan, RJ

iii. Punca voltan, VS

iv. Susut voltan pada R1 dan R2

42ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

V1 30V

V2

V3I

Page 43: Modul 3 Prinsip

Rajah 36

63. Anda pernah menyediakan peralatan seperti rajah 7 semasa melakukan kerja memateri komponen elektronik.

Pilih mana-mana lima pernyataan di bawah dan padankan dengan peralatan pada Rajah 36 dengan menulis A,B,C,D,E atau F dalam ruang jawapan.

Ruang Jawapan

a Memotong kaki komponen setelah dipateri pada papan litar

b Meletakkan alat pemateri semasa proses kerja memateri

cMenyedut pateri semasa proses nyahpateri

dMembengkok kaki komponen sebelum memateri

eMembuang penebat kabel sebelum memateri

fMemanaskan sambungan dan dawai pateri pada papan litar.

43ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 44: Modul 3 Prinsip

R2 5Ω R3 10Ω I2

R1 5Ω R 4 10Ω

I

30v

Rajah 37 (a)

R2 8Ω

R1 8Ω R4 3Ω

R3 8Ω

II2

30V

Rajah 37(b)

Rajah 37

64. Rajah 37 (a) dan 37 (b) menunjukkan litar elektrik AT.

Pilih mana-mana satu litar dan hitungkan nilai berikut:a. Jumlah rintanganb. Nilai arus,Ic. Nilai kuasa pada R3 jika I2 ialah 1A.

44ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

R1 = 10K R2 = 12K

Page 45: Modul 3 Prinsip

Rajah 38

65. Rajah38 menunjukkan satu sambungan litar elektrik.

a) Hitungkan nilai RJ

b) Hitungkan nilai arus, IJ

c) Hitungkan nilai kuasa keseluruhan litar, PJ

Rajah 39

66. Rajah 39 menunjukkan satu sambungan litar elektrik.

a) Hitungkan nilai RJ

b) Hitungkan nilai arus, IJ

c) Hitungkan nilai kuasa keseluruhan litar, PJ

67

45ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

VJ = 40V

R1 = 18K

IJ

R1 = 30 ohm

R2 = 60 ohm

VJ = 40V

IJ

R1 =5Ω

R2 =15Ω

R4 =2Ω

R5 =3Ω

Page 46: Modul 3 Prinsip

Rajah 40

Jawab soalan yang diberikan di bawah dengan merujuk kepada rajah 40 di atas.

a. Kirakan jumlah rintangan bagi litar di atas?

b. Berapakah nilai arus yang melalui R3?

c. Hitung jumlah kuasa bagi litar tersebut?

68.

Rajah 41

Jawab soalan yang diberikan di bawah dengan merujuk kepada rajah 41 di atas.

a. Berapakah jumlah rintangan bagi litar di atas?

b. Hitung jumlah voltan jika arus yang melalui I5 = 2.5A?

c. Hitung kuasa yang terdapat pada R2 dan R3?

69. Jadual 4 di bawah menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan proses memateri dan nyahpateri. Tandakan (√) pada kenyataan yang betul dan tandakan (X) pada kenyataan yang salah.

46ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

R3 =1.3Ω

VJ =10V

R1 =5Ω R2 =4.25Ω

R3 =6Ω R4 =10Ω

R5 =7Ω

Page 47: Modul 3 Prinsip

Perkara keterangan (√)/(X)

AlatPemateri

Bahan yang digunakan untuk mengikat tempat sambungan.

DawaiPateri

Digunakan untuk memanaskan tempat sambungan.

PenyedutPateri

Menyedut pateri cair semasa menyah-pateri.

Sudut pematerian Untuk memateri, alat pateri haruslah berada dalam kedudukan

30º dari papan projek.

Contoh pematerian yang baik

Jadual 4

47ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

Page 48: Modul 3 Prinsip

Vj 40V

R1 11Ω

R2 16Ω

R3 16ΩR6 6Ω

R5 3Ω

IjRajah 42

70.Rajah 42 menunjukkan litar siri-selari Hitungkan nilai :

i. Nilai Rintangan jumlah RJ

ii. Nilai arus IJ

iii. Voltan Susut pada R3

71.

Hitungkan jumlah rintangan di antara punca A dan B dalam Rajah 43.

48ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik

R2 5

Rajah 43

R4 2Ω

R3 5

R1 15

Page 49: Modul 3 Prinsip

49ainonsmva2010PEEmodul3:litarelektrik