Modul 3 Prinsip

Click here to load reader

 • date post

  21-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  103
 • download

  6

Embed Size (px)

description

KH

Transcript of Modul 3 Prinsip

LITAR ELEKTRIK1.Rajah 1a dan 1b di bawah adalah sambungan litar siri-selari. Pilih salah satu rajah tersebut dan kirakan jumlah rintangan, Rj.

Rajah 1a

Rajah 1b

Diberi i. Kirakan nilai arus litar sekiranya voltan yang dibekalkan kepada litar di Rajah 1 di atas adalah 10V.ii. Sekiranya nilai Rj diubah menjadi 10 dan nilai arus sama seperti (i), kirakan nilai voltan yang dibekalkan. iii. Kirakan kuasa bagi (ii) di atas

2.R1 R2R2 60 R1 40

V2

Rajah 2Ij

Vt = 100 V

Berpandukan Rajah 2, hitungkan nilai :a) Jumlah rintangan ( Rj)b) Jumlah Arus ( Ij )c) Voltan susut V2d) Kuasa yang diserap

3. a)Nyatakan Hukum kirchoff Arus. 30VRajah 3R3 R2 = 15kR1 = 5k

I = 1mA

b)Rajah 3 menunjukkan satu litar elektrik DC. Hitungkan :

(i) Jumlah rintangan litar itu(ii) Nilai perintang R3(iii) Voltan susut pada R2(iv) Jumlah kuasa dalam litar(v) Nilai arus sekiranya perintang R1 terbuka

4. a)Nyatakan Hukum Ohm.

I1R2 = 5

R1 = 5

10V

Rajah 4

4 b)Rajah 4 menunjukkan satu litar elektrik DC. Hitungkan :(i) Jumlah rintangan litar itu(ii) Jumlah arus litar, I1(iii) Jumlah kuasa dalam litar itu

Bil.ButiranKuantiti

123PerintangR1 - 5.3K R2 - 4.7KR3 - 10K

212

4Bekalam kuasa0 30 V AT 1

Jadual 1

5. a. i)Nyatakan kod warna bagi perintang R2.ii) Berpandukan butiran dalam jadual 1 , lakar dan labelkan satu litar siri yang mengandungi satu perintang R1 dan satu perintang R2. Seterusnya hitungkan jumlah rintangannya.iii) Lakar dan labelkan satu litar selari yang mengandungi dua perintang R3. Seterusnya hitungkan jumlah rintangannya.

5.b. Jika bekalan kuasa 10V disambungkan ke litar selari yang telah anda lukis untuk soalan (iii) hitung;

i) Arus yang mengalir dalam litar tersebut.ii) Kuasa yang dilesapkan oleh perintang tersebut.

R1 R2 R3 Rajah 5(a)VIJ VIJR2 R1 Rajah5(b)

6. Merujuk rajah diatas, namakan sambungan litar bagi i) Rajah 5(a)

ii) Rajah 5(b)

7. Suaikan kuantiti elektrik, simbol dan unit dengan betul . Kuantiti Simbol Unit Simbol

A.

B. W

C. J

D. A

E. VA. Ohm

B. Ampere

C. Joule

D. Volt

E. Watt

A. V

B. R

C. I

D. W

E. PA. Arus

B. Voltan

C. Rintangan

D. Kuasa

E. Tenaga

8. Suaikan hukum-hukum elektrik dengan formula yang betul

Vs = V1 + V2 + V3 volt

Hukum Ohm

Hukum Kirchoff Voltan

Hukum Kirchoff Arus

I1 + I2 + I3 = I4 + I5 Ampere

I = V ohm R

9. Litar elektrik asas terdiri daripada ,., dan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6.R

sVs

Rajah 610. Rajah 7 menunjukkan kaedah-kaedah pengukuran menggunakan meter pelbagai.Suai dan padankan keterangan dengan gambarajah yang diberi.

Kuantiti Elektrik Unit Kedudukan meter pengukuran

+ -

Ampere

Rintangan

V

A. VsR

Volt

Arus

B.

VsR

+ -

A

Ohm

Voltan

C.Vs

R

Rajah 7+-

11. Isikan tempat kosong.a. Hukum yang menyatakan bahawa dalam suatu litar lengkap, jumlah arus yang masuk ke titik persimpangan (nodan) adalah sama dengan jumlah arus yang keluar daripadanya dinamakan

sebagai .

b. Hukum yang menyatakan bahawa pada suatu gelung dalam litar lengkap, jumlah voltan yang susut pada beban adalah sama dengan voltan punca dinamakan sebagai ..

c. Hukum yang menyatakan bahawa dalam suatu litar lengkap, arus yang mengalir berkadar terus .Pada voltan dan berkadar songsang dengan rintangan beban pada suhu tetap dinamakan

Sebagai

12.. Bulatkan jawapan yang betul. Terdapat 3 jenis litar elektrik iaitu :I. Litar siriII. Litar selariIII. Litar siri-selari

a I

b R

c Vacb

13.Padankan antara a, b dan c dengan I, R dan V

I 3 I 4 I 5 I 1 I 2 I 6

14.Tuliskan persamaan arus mengikut Hukum Kirchoff ArusJawapan.30VR2 = 10R3 = 10R1 = 10I1

15.Rajah di atas ialah satu litar siri-selari. Hitungkan:i ) Nilai RJ ii) Nilai IJ

Jawapan :

V =

I =

R =vRI

16.Tuliskan formula untuk mengira nilai V, I, dan R.17.Takrifkan Hukum Kirchoff ArusJawapan30VR2 = 30R3 = 30R1 = 20I1R3 = 10

Rajah 818.Rajah 8, di atas ialah satu litar siri-selari. Hitungkan:

i ) Nilai RJ ii) Nilai IJiii) Voltan susut Pada R21v) Jumlah lesapan kuasa, PJ

Rajah 919. Anda pernah melakukan aktiviti pematerian seperti rajah 9. Di bawah merupakan beberapa alatan dan bahan yang digunakan untuk aktiviti tersebut.

Papan jalurpemateriPlayar muncung tirus

Dawai pemateriSel/bateriMeter volt

Pilih mana-mana 3 daripada 6 alatan atau bahan dan tulis semula pada ruang jawapan yang disediakan.

i. ___________________________________

ii. ___________________________________

iii. ___________________________________

Kuasa ialah kerja yang dilakukan dalam suatu masa tertentu

20. Penyataan di atas merupakan takrifan bagi kuasa yang berkaitan rintangan dan arus. Pilih empat dari pernyataan A, B, C, D, E atau F. Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan serta ( X ) bagi yang tidak berkenaan dalam ruang jawapan.

FormulaRuang Jawapan

a.Kuasa = arus x voltan

b.Kuasa = arus x rintangan

c.Kuasa= voltan x voltan x rintangan

d.Kuasa = arus x arus x rintangan

e.Kuasa = voltan x voltan Rintangan

f.Kuasa = kerja Masa

21.Rajah10 menunjukkan satu litar siri-selari AT. Tentukan rumus yang dinyatakan dan tandakan ( ) BENAR atau ( X ) PALSU pada pernyataan berikut.

R1R2R3

Rajah 10

Bil.PernyataanBENARPALSU

1Jumlah rintangan : Rj = R1+(R2+R3) R1x(R2+R3)

2Jumlah arus : Ij = Vs (R1+R2+R3) R1 (R2+R3)

3Susut voltan pada R3 : R3 = R3xVs

R2+R3

4Kuasa dilesapkan oleh R1 : 2

R1 = Vs R1

22. Rajah di bawah menunjukkan dua litar AT. Rajah A adalah sambungan litar selari manakala rajah B adalah sambungan litar sesiri. Berdasarkan 2 rajah tersebut pilih satu sahaja litar (a) atau (b) dan jawab soalan-soalan di bawahnya.I3I1

a)I2VJ = 30

R110kR35kR215k

V1

Rajah A

i) Hitung Rjii) Hitungkan nilai I2.iii) Hitungkan jumlah kuasa yang dilesapkan oleh litar ( PJ)

VR1

b)VJ70V

R210k

R110k

R35k

IJ

R4 5k

Rajah B

i) Hitung Rjii) Diberi IJ = 2mA, hitung nilai voltan susut pada R1iii) Hitungkan jumlah kuasa yang dilesapkan oleh litar ( PJ)

Rajah 11

23.Rajah 11 menunjukkan sejenis alat yang biasa kita gunakan untuk kerja amali di bengkel. Nyatakan 3 langkah-langkah keselamatan diri semasa anda menggunakan peralatan tersebut ;

a. b. c. .

24.Rajah 12(a) dan 12(b) menunjukkan dua jenis litar AT. Pilih mana-mana satu litar sama ada Rajah 12(a) atau Rajah 12(b) dan Hitungkan:

Litar 12(a) Litar 12(b) i. Nilai arus I2 i. Nilai arus a-p ii. Nilai arus I ii. Voltan b-c iii. Voltan bekalan Vj iii. Nilai arus q-d iv. Kuasa lesap pada perintang R1 iv. Kuasa lesap pada perintang R4

Rajah 12bRajah 12a

Rajah 1325. Berpandukan litar pada rajah 13:

a. Takrifkan hokum kirchhoff bagi arus litar.

b. Takrifkan hokum kirchhoff voltan pada litar.

c. Tentukan jumlah Vs.

.26. Hitungkan jumlah rintangan bagi litar yang terdiri daripada 8 perintang 330 setiap satu yang disambung bersiri. Hitungkan nilai arus litar jika punca voltan12 V dibekalkan kepada litar tersebut. Lakarkan gambarajah litar tersebut.

27. Dalam litar AT sambungan siri, nilai mestilah sama dengan jumlah voltan susut bagi setiap perintang. Dalam pengukuran, meter arus disambung

secara . pada litar dan meter voltan disambung secara .. pada komponen litar.

Rajah 14

28.Rajah 14 menunjukkan sambungan litar siri - selari rangkaian perintang. Dengan rumusan yang diberi, kirakan setiap yang berikut;

1. Jumlah rintangan litarRj = R1 + (R2 // R3) + R4

2. Jumlah arus litar (Ij)

3. Jumlah arus merentas pada;a. IR2 =

b. IR3 =

4. Jumlah voltan merentas pad