Informacija za pacijenta - Ponuda Dana · Dodatno, metalni rubovi neÊe prosijavati kroz rub...

12
Informacija za pacijenta Prekrasni zubi izraeni od pune keramike

Transcript of Informacija za pacijenta - Ponuda Dana · Dodatno, metalni rubovi neÊe prosijavati kroz rub...

Page 1: Informacija za pacijenta - Ponuda Dana · Dodatno, metalni rubovi neÊe prosijavati kroz rub gingive. KeramiËki materijali imaju stabilnu boju i otporni su na troπenje. Dodatno,

Informacija za pacijenta

Prekrasni zubi izraeni od

pune keramike

Page 2: Informacija za pacijenta - Ponuda Dana · Dodatno, metalni rubovi neÊe prosijavati kroz rub gingive. KeramiËki materijali imaju stabilnu boju i otporni su na troπenje. Dodatno,

Æelja za lijepim zubima

je prirodna ‡ i dobar

razlog da posvetimo punu

paænju izboru i kvaliteti

æeljene restauracije. Vaπ

stomatolog Vam moæe

pomoÊi da ostvarite svoje

æelje i potrebe.

Ivoclar Vivadent ima πiroku

paletu proizvoda kojima se

mogu izraditii nadomjesci

prirodnog izgleda. Najbolji

nadomjestak je onaj koji se

uklapa u okolinu i ne

razlikuje od ostalih.

Prirodno je da teæimo lijepim zubima

Keramika je biokompatibilna

i njome moæemo izraditi i

zadovoljiti najviπe estetske

zahtjeve. Radovi od pune

keramike nemaju metalnu

jezgru, prema tome, svjetlo

moæe prosijavati kroz

restauraciju identiËno kao

kod prirodnog zuba.

Dodatno, metalni rubovi

neÊe prosijavati kroz rub

gingive. KeramiËki materijali

imaju stabilnu boju i otporni

su na troπenje. Dodatno,

slabo provoenje temperature

πtiti pulpu, koja je jako

osjetljiva na promjene

temperature.

Zaπto je puna keramika mudar izbor?

Page 3: Informacija za pacijenta - Ponuda Dana · Dodatno, metalni rubovi neÊe prosijavati kroz rub gingive. KeramiËki materijali imaju stabilnu boju i otporni su na troπenje. Dodatno,

Æelja za lijepim zubima

je prirodna ‡ i dobar

razlog da posvetimo punu

paænju izboru i kvaliteti

æeljene restauracije. Vaπ

stomatolog Vam moæe

pomoÊi da ostvarite svoje

æelje i potrebe.

Ivoclar Vivadent ima πiroku

paletu proizvoda kojima se

mogu izraditii nadomjesci

prirodnog izgleda. Najbolji

nadomjestak je onaj koji se

uklapa u okolinu i ne

razlikuje od ostalih.

Prirodno je da teæimo lijepim zubima

Keramika je biokompatibilna

i njome moæemo izraditi i

zadovoljiti najviπe estetske

zahtjeve. Radovi od pune

keramike nemaju metalnu

jezgru, prema tome, svjetlo

moæe prosijavati kroz

restauraciju identiËno kao

kod prirodnog zuba.

Dodatno, metalni rubovi

neÊe prosijavati kroz rub

gingive. KeramiËki materijali

imaju stabilnu boju i otporni

su na troπenje. Dodatno,

slabo provoenje temperature

πtiti pulpu, koja je jako

osjetljiva na promjene

temperature.

Zaπto je puna keramika mudar izbor?

Page 4: Informacija za pacijenta - Ponuda Dana · Dodatno, metalni rubovi neÊe prosijavati kroz rub gingive. KeramiËki materijali imaju stabilnu boju i otporni su na troπenje. Dodatno,

Koordinirani i provjereni materijali jednog proizvoaËa: IPS Empress i IPS e.max

Puni keramiËki nadomjesci su

beskompromisna estetska

rjeπenja.

Ivoclar Vivadent lansirao je

IPS Empress Sustav prije viπe

od 15 godina. Dugogodiπnja

kliniËka iskustva tim susta-

vom i viπe od 33 miliona

izraenih restauracija govore

sami za sebe.

Danas, zubni laboratoriji

koriste IPS Empress Esthetic

za izradu visoko estetskih

inleja, onleja, faseta i

krunica.

IPS e.max je moderan

bezmetalni keramiËki sustav

kojeg karakterizira nekoliko

koordiniranih, bezmetalnih

materijala. Ovisno o

nedostatku kojeg treba

nadomjestiti, Vaπ Êe stoma-

tolog odabrati materijal s

potrebnom snagom za

izradu konstrukcije zuba,

kojeg treba zamijeniti. Nakon

izrade konstrukcije od pune

keramike, zubni tehniËar je

prekriva ili “fasetira”

posebnim keramiËkim mate-

rijalom. Neovisno o materijalu

koji se koristi za konstrukcije,

materijal koji je prekriva

uvijek je isti. Zbog toga, dvije

ili viπe IPS e.max restauracija

bojom idealno odgovaraju

jedna drugoj. IPS e.max

izuzetno je prikladan za

izrade mostova i krunica.

Page 5: Informacija za pacijenta - Ponuda Dana · Dodatno, metalni rubovi neÊe prosijavati kroz rub gingive. KeramiËki materijali imaju stabilnu boju i otporni su na troπenje. Dodatno,

Koordinirani i provjereni materijali jednog proizvoaËa: IPS Empress i IPS e.max

Puni keramiËki nadomjesci su

beskompromisna estetska

rjeπenja.

Ivoclar Vivadent lansirao je

IPS Empress Sustav prije viπe

od 15 godina. Dugogodiπnja

kliniËka iskustva tim susta-

vom i viπe od 33 miliona

izraenih restauracija govore

sami za sebe.

Danas, zubni laboratoriji

koriste IPS Empress Esthetic

za izradu visoko estetskih

inleja, onleja, faseta i

krunica.

IPS e.max je moderan

bezmetalni keramiËki sustav

kojeg karakterizira nekoliko

koordiniranih, bezmetalnih

materijala. Ovisno o

nedostatku kojeg treba

nadomjestiti, Vaπ Êe stoma-

tolog odabrati materijal s

potrebnom snagom za

izradu konstrukcije zuba,

kojeg treba zamijeniti. Nakon

izrade konstrukcije od pune

keramike, zubni tehniËar je

prekriva ili “fasetira”

posebnim keramiËkim mate-

rijalom. Neovisno o materijalu

koji se koristi za konstrukcije,

materijal koji je prekriva

uvijek je isti. Zbog toga, dvije

ili viπe IPS e.max restauracija

bojom idealno odgovaraju

jedna drugoj. IPS e.max

izuzetno je prikladan za

izrade mostova i krunica.

Page 6: Informacija za pacijenta - Ponuda Dana · Dodatno, metalni rubovi neÊe prosijavati kroz rub gingive. KeramiËki materijali imaju stabilnu boju i otporni su na troπenje. Dodatno,

RazliËiti materijaliza razliËite zahtjeve

Ako je zub oπteÊen do

odreenog stupnja ‡ npr.

karijesom ‡ najËeπÊe je

dovoljno izraditi ispun. Ako

stomatolog ne moæe izraditi

ispun direktno sa smolama

u boji zuba (kompozitima),

izbor je inlej ili onlej. Ovi

„ispuni“ u boji zuba

napravljeni su ili u zubnom

laboratoriju koristeÊi

IPS Empress Esthetic ili su

glodani iz keramiËkih blokova,

kao πto su IPS Empress CAD,

direktno u laboratoriju. Obje

moguÊnosti daju optimum

za izradu kozmetiËkih

restauracija zuba.

RazliËiti postupci terapije su moguÊi, ovisno o vrsti defekta kojeg treba obnoviti:

Dr. G. Koike, Japan

Prije Lateralni zub s amalgamskim ispunom/Plemenita legura

PoslijeVisoko kvalitetna estetska zamjena/IPS Empress Esthetic inleji/onleji

Inle

j/

On

lej

Slomljeni ili obojeni zubi

ili zubi blago promijenjenog

poloæaja mogu se

jednostavno i brzo opskrbiti

fasetama.

Fasete su tanke “lamele”

izraene od keramike, koje

su priËvrπÊene za zub i koje ‡

za razliku od krunica ‡ ne

prekrivaju cijeli zub. Samo je

mala koliËina zubne strukture

izbruπena za fasete.

Dovrπena restauracija u

potpunosti odgovara izgledu

ostalih prirodnih zuba.

Dr. K. Wiedhahn, Germany

PrijePromijenjenog poloæaja i obojeni

PoslijeVisoko kvalitetna estetska zamjena/IPS Empress Esthetic inleji/onleji

Fase

te

Page 7: Informacija za pacijenta - Ponuda Dana · Dodatno, metalni rubovi neÊe prosijavati kroz rub gingive. KeramiËki materijali imaju stabilnu boju i otporni su na troπenje. Dodatno,

RazliËiti materijaliza razliËite zahtjeve

Ako je zub oπteÊen do

odreenog stupnja ‡ npr.

karijesom ‡ najËeπÊe je

dovoljno izraditi ispun. Ako

stomatolog ne moæe izraditi

ispun direktno sa smolama

u boji zuba (kompozitima),

izbor je inlej ili onlej. Ovi

„ispuni“ u boji zuba

napravljeni su ili u zubnom

laboratoriju koristeÊi

IPS Empress Esthetic ili su

glodani iz keramiËkih blokova,

kao πto su IPS Empress CAD,

direktno u laboratoriju. Obje

moguÊnosti daju optimum

za izradu kozmetiËkih

restauracija zuba.

RazliËiti postupci terapije su moguÊi, ovisno o vrsti defekta kojeg treba obnoviti:

Dr. G. Koike, Japan

Prije Lateralni zub s amalgamskim ispunom/Plemenita legura

PoslijeVisoko kvalitetna estetska zamjena/IPS Empress Esthetic inleji/onleji

Inle

j/

On

lej

Slomljeni ili obojeni zubi

ili zubi blago promijenjenog

poloæaja mogu se

jednostavno i brzo opskrbiti

fasetama.

Fasete su tanke “lamele”

izraene od keramike, koje

su priËvrπÊene za zub i koje ‡

za razliku od krunica ‡ ne

prekrivaju cijeli zub. Samo je

mala koliËina zubne strukture

izbruπena za fasete.

Dovrπena restauracija u

potpunosti odgovara izgledu

ostalih prirodnih zuba.

Dr. K. Wiedhahn, Germany

PrijePromijenjenog poloæaja i obojeni

PoslijeVisoko kvalitetna estetska zamjena/IPS Empress Esthetic inleji/onleji

Fase

te

Page 8: Informacija za pacijenta - Ponuda Dana · Dodatno, metalni rubovi neÊe prosijavati kroz rub gingive. KeramiËki materijali imaju stabilnu boju i otporni su na troπenje. Dodatno,

OdgovarajuÊi materijalza svaki kliniËki sluËaj

Zubi koji pokazuju jaËa

oπteÊenja mogu biti

obnovljeni ili optiËki

poboljπani s bezmetalnim

krunicama. Za tu priliku,

vanjske dimenzije vidljive

povrπine zuba su odstranjene

te zamijenjene i prekrivene

punom keramikom u boji

zuba.

Stare restauracije koje

Izgledaju “neatraktivno”

mogu se zamijeniti te im dati

prirodni i nenametljiv izgled.

Prof. Dr. D. Edelhoff/O.Brix, Germany

Prije PoËetna situacija

PoslijeVisoko kvalitetna estetska zamjena:IPS e.max krunica K

run

ice Ako nedostaje zub, on moæe

biti nadoknaen mostom,

koji je poduprt s dva zdrava

“nosaËa”. ZahvaljujuÊi novoj

tehnologiji i materijalima,

postaje moguÊe izraditi most

od pune keramike bez

tamne metalne jezgre ili

ruba.

Cirkonij oksid, kao u

IPS e.maxu, materijal je

izbora za konstrukciju, jer je

cirkonij oksid biokompati-

bilan, translucentan i

izvanredno Ëvrst.

V. Brosch, Germany

Prije Metalom poduprt lateralni most

PoslijeVisoko kvalitetna estetska zamjena:IPS e.max most

Mo

sto

vi

Page 9: Informacija za pacijenta - Ponuda Dana · Dodatno, metalni rubovi neÊe prosijavati kroz rub gingive. KeramiËki materijali imaju stabilnu boju i otporni su na troπenje. Dodatno,

OdgovarajuÊi materijalza svaki kliniËki sluËaj

Zubi koji pokazuju jaËa

oπteÊenja mogu biti

obnovljeni ili optiËki

poboljπani s bezmetalnim

krunicama. Za tu priliku,

vanjske dimenzije vidljive

povrπine zuba su odstranjene

te zamijenjene i prekrivene

punom keramikom u boji

zuba.

Stare restauracije koje

Izgledaju “neatraktivno”

mogu se zamijeniti te im dati

prirodni i nenametljiv izgled.

Prof. Dr. D. Edelhoff/O.Brix, Germany

Prije PoËetna situacija

PoslijeVisoko kvalitetna estetska zamjena:IPS e.max krunica K

run

ice Ako nedostaje zub, on moæe

biti nadoknaen mostom,

koji je poduprt s dva zdrava

“nosaËa”. ZahvaljujuÊi novoj

tehnologiji i materijalima,

postaje moguÊe izraditi most

od pune keramike bez

tamne metalne jezgre ili

ruba.

Cirkonij oksid, kao u

IPS e.maxu, materijal je

izbora za konstrukciju, jer je

cirkonij oksid biokompati-

bilan, translucentan i

izvanredno Ëvrst.

V. Brosch, Germany

Prije Metalom poduprt lateralni most

PoslijeVisoko kvalitetna estetska zamjena:IPS e.max most

Mo

sto

vi

Page 10: Informacija za pacijenta - Ponuda Dana · Dodatno, metalni rubovi neÊe prosijavati kroz rub gingive. KeramiËki materijali imaju stabilnu boju i otporni su na troπenje. Dodatno,

Najbolji preduvijet za Vaπe nove zube i blistav osmijeh

Vaπem Êe stomatologu biti

drago da Vas informira da li

je puna keramika optimalan

izbor za Vas, glede funkcije i

estetike.

Ivoclar Vivadent Vam nudi

prikladne proizvode ovisno o

pojedinoj situaciji. Sve

proizvode isporuËuje jedan

proizvoaË kako bi osigurao

izradu bez poteπkoÊa.

Vaπi Êe novi zubi izgledati i

dati Vam takav prirodni

osjeÊaj da Êete samo Vi i Vaπ

stomatolog znati razliku.

POKLONITE SI ZADOVOLJAN I

BLISTAV OSMJEH I NE ÆURITE.

MORATE DONIJETI VAÆNU ODLUKU.

NE PROPUSTITE ©ANSU DA VA©

OSMJEH ZABLISTA!

Page 11: Informacija za pacijenta - Ponuda Dana · Dodatno, metalni rubovi neÊe prosijavati kroz rub gingive. KeramiËki materijali imaju stabilnu boju i otporni su na troπenje. Dodatno,

Najbolji preduvijet za Vaπe nove zube i blistav osmijeh

Vaπem Êe stomatologu biti

drago da Vas informira da li

je puna keramika optimalan

izbor za Vas, glede funkcije i

estetike.

Ivoclar Vivadent Vam nudi

prikladne proizvode ovisno o

pojedinoj situaciji. Sve

proizvode isporuËuje jedan

proizvoaË kako bi osigurao

izradu bez poteπkoÊa.

Vaπi Êe novi zubi izgledati i

dati Vam takav prirodni

osjeÊaj da Êete samo Vi i Vaπ

stomatolog znati razliku.

POKLONITE SI ZADOVOLJAN I

BLISTAV OSMJEH I NE ÆURITE.

MORATE DONIJETI VAÆNU ODLUKU.

NE PROPUSTITE ©ANSU DA VA©

OSMJEH ZABLISTA!

Page 12: Informacija za pacijenta - Ponuda Dana · Dodatno, metalni rubovi neÊe prosijavati kroz rub gingive. KeramiËki materijali imaju stabilnu boju i otporni su na troπenje. Dodatno,