Elektronska stanja molekula – Termovi molekula · Elektronska stanja molekula – Termovi...

25
Elektronska stanja molekula – Termovi molekula Molek imaju el nivoe Termove isto kao atomi – exper dokazano. Molek T - računaju se teorijskim putem. Model 2atom molek sa 1 e- u polju 2 jezgra Talasna f-ja koja opisuje ovaj e- zaviside od koord x,y,z, rastojanja r i uglova θ i φ Ψ=ψ(x,y,z,r, θ ,φ) = ψ e (x,y,z)· ψ V (r)· ψ R (θ i φ) Euk=E e +E v +E R

Transcript of Elektronska stanja molekula – Termovi molekula · Elektronska stanja molekula – Termovi...

 • Elektronska stanja molekula – Termovi molekula

  • Molek imaju el nivoe Termove isto kao atomi – exper dokazano.

  • Molek T - računaju se teorijskim putem.

  • Model 2atom molek sa 1 e- u polju 2 jezgra

  • Talasna f-ja koja opisuje ovaj e- zaviside od koord x,y,z, rastojanja r i uglova θ i φ

  • Ψ=ψ(x,y,z,r, θ ,φ) = ψe(x,y,z)· ψV(r)· ψR(θ i φ)

  • Euk=Ee +Ev +ER

 • • F-ja proizvod 3 diferenc f-je

  • Sopstvene vrednosti odgovarajudih talasn f-ja

  • Posmatra se: Term el, rešavanjem ψe dobiće se Ee.

  • Model se razlikuje od atoma zbog e- u polju 2 jezgra.

  • Šredingerova jednačina

  • 𝑈 =𝑒2

  𝑟−

  𝑒2

  𝑟1−

  𝑒2

  𝑟2 potencijalna E e- u polju 2

  jezgra

  • Rastojanja e- od jezgara

  𝛻2𝜓𝑒 +2𝜇

  ℎ 2𝐸𝑒 −𝑈 𝜓𝑒 = 0

 • Elektronska stanja molekula – Termovi molekula

  • Da bi se razumelo postojanje različitih el stanja

  • Različ rot i vibr const

  • Razmatra se kretanje e- oko 2 jezgra

  • Proučava se njihova E

  • Posmatra se 1e- u polju dva nepokretna jezgra

  • Na pr molk H2+

 • • Molek H2+: 1e- krede se oko 2 jezgra

  • Talasna j-na za atom sa 1e- ima rešenja za bilo koju vrednost E

  • Za samo pojedine diskretne vrednosti ima negativ E

  • Prva rešenja (+E)- nestabilno stanje jona H2+

  rastavljenog na atome H i jon H+, udaljeni jedan od drugog, imaju E vedu od E njihovog uzajamnog dejstva r = ∞.

 • • Druga rešenja: ( - E ) odgovaraju diskretnim kvantiranim stanjima jona H2

  + .

  • Talasne f-je koje odgovaraju tim vrednostima E (sopstvene f-je) – orbitalne ili molekulske talasne f-je

  • sopstvene f-je talasne j-ne zavise samo od koordinata r, θ, φ nego i od 3 kv broja.

  • Samo jedan ima tačan fizički smisao pri svim vrednostima parametra r.

  • Taj broj označen je slovom λ – određuje projekciju orbit impuls mom e- na osu molek (jona) , h·λ.

 • • Broj λ = 0,1,2,3....

  • U zavisnosti od tih vrednosti e- se naziva:

  • σ (λ = 0), π (λ = 1), δ (λ =3)... elektron.

  • Sada se sistematika dvoatomskih i višeatomskih linearnih molekula zasniva na kvantnom br Λ

  • Λ predstavlja apsolutnu vrednost projekcije sume

  orbitalnih impulsnih momenata elektrona na osu

  molekula Λ=0,1,2..., na osnovu Λ postoje termovi

  molekula Σ, Π, Δ

 • • Da bismo sagledali sve mol termove moramo se u ovom slučaju poslužiti pravilima prostornog kvantiranja što znači da ako imamo sistem L=l1+l2 ukupan orbitalni impulsni moment molekula), do vrednosti Λ dolazimo projekcijom L na osu molekula. Dolazimo do

  veličine Λ=Σλi

 • • Termovi elektronski (el konfiguracija molek) određuju se skupom kv br svih e- u molekulu.

  • Λ se može odrediti kao apsolutna vrednost

  projekcije sumarnog orbitalnog impulsnog

  momenta molek na njegovu osu

  • Poređenje atom Terma i molek T:

  • Kod atoma L=l1+l2 ili Σli • Kod molekula veličina terma je Λ = Σλi

 • • Apsolutna vrednost projekcije sumarnog spina molekula

  S = S1 +S2 na njegovu osu označava se Σ i ako se uzme da je veličina terms Σ pozitivna kada projekcije L i

  S imaju isti predznak

  Negativni kada su predznaci tih projekcija

  suprotni.

  Može se zbirom dobiti: Ω = Λ+Σ

 • • Poređenjem izraza : Ω = Λ+Σ za molekul sa izrazom J=L+S za atom vidi se da se brojevi Ω Λ i Σ nalaze u saglasnosti sa br J, L i S

  • L i S su totalni orbitalni i spinski impulsni moment atoma

  • Ω , Λ i Σ izražavaju projekcije tih impulsnih momenata na osu molekula

  • Ovo omogućava da se načini klasifikacija molek termova zasnovana na kvantnim br Ω , Λ i Σ

 • • Molek Termovi okarakterisani kv br Λ >0 cepaju se na niz komponenata –prirodno

  cepanje prema različitoj orjentaciji sumarnog

  spina S u odnosu na osu molek

  • Pri čemu se multipletnost molek T određuje

  2S+1

  • Fina struktura molek T ima isto poreklo kao

  fina struktura atomskih

  • Uzrok: Uzajamno magnetno dejstvo spina

  orbitalnog i impulsnog momenta

 • • Ostali kv br su n – glavni i l – orbitalni koji karakterišu sistem u jednom od 2 granična slučaja:

  • 2 granična slučaja kod 2atom molek:

  • 1. slepljena jezgra H2+ r = 0

  • Za ovaj sistem stanja e- u H2+ označavaju se

  simbolima: 1s σ, 2s σ, 2p σ, 2pπ

  • 2. razdvojena jezgra atoma H i jona H+ r=∞

  razdvojena jezgra atoma H i jona H+ r=∞

  • Stanja elektrona u H2+ označavaju se:

  • σ1s, σ2s, σ2p, π2p

 • • Primer višeelktronskog sistema:svaki e- se može razmatrati odvojeno Ako se krede u aksijalnom polju jezgra i ostalih e-

  • Svaki e- može se opisati pomodu kv br ni, li, λi

 • • Za obeležavanje svake pojedine komponente molek multipleta koristi se kvant br Ω

  • Odgovara br J kod atomskih spektara

  • Kao simbol molek T: 2S+1{Λ}Ω

  Podsećanje atomski T:

  2S+1TJ

 • Hundovi tipovi molekulskih termova

  • Sistem molekulski T ne obuhvata celokupni niz kvantnih stanja čak ni u slučaju jednog molekula

  • U osnovi sistematike termova – pretpostavka da jako el polje molekula dovoljno jako da naruši vezu između L i S u atomima.

  • Pri stvaranju sistematike uzeti u obzir rotaciju molek (pojava magn polja).

 • • U cilju proširivanja u uopštavanja sistematike T razmatraju se osnovni tipovi uzajamnih dejstava raznih vektora karakterističnih za vektorski model 2atom molek.

  • Hund razmatrao – hundovi tipovi a, b c, d. • Nacrtati slike 45 str predavanje

 • Tip a

  • Jako el polje molekula

  • Zanemaruje se uzajamno dejstvo Li Si u poređenju sa uzajamnim dejstvom različitih Si-Sj ili Li-Lj s el poljem

  • Prostornim kvantiranjem vektora S u magn polju na osu molekula dobijaju se veličine Λ i Σ

  • Λ+Σ=Ω

  • Sistematika termova odgovara Hundovom tipu a

  • (Slika a)Vektor Ω koji je upravljen duž ose molek uzajamno deluje sa vektorom impulsnog momenta jezgra 𝓡 → rezultujući vektor J.

  • tip a uzajamno dejstvo vektora simbolično se predstavlja,

  • 𝐿, 𝑍 , 𝑆 , ℛ

  • gde je Z- el polje molekula

 • Tip b

  • 𝐿, 𝑍 , ℛ , 𝑆

  • Λ i ℛ daju rezult vektor K

  • K reaguje sa S i daju J

  • Znači Ω i Σ gube fizički smisao

  • Pri dovoljno velikim K izvodi se novi kv br.𝔖 – odgovara projekciji spina na osu rotacije molekula.

  Pri pojačanoj rotaciji jezgra moguć prelaz od tipa a na

  b.

  • Experimentalno dokazano veći br T molek spada u ovaj prelazni tip

 • Tip c

  • Ostvaruje se u slabom el polju

  • Polje nije u stanju da poremeti dejstvo Si Li • Vektor atomski impulsni moment Ja orjentiše se u

  pravcu z-ose.

  • Λ i Σ gube smisao

  • Ω – koji određuje projekciju vekt Ja na osu molekula

  ostaje sačuvan

  • Uzajamno dejstvo vekt Ω i ℛ → rezult vek J.

  • Prelaz tipa a i b na c dešava se pri značajnom

  razdvajanju jezgara

  • 𝐽1, 𝐽2 , 𝑍 , ℛ

 • Tip d

  • Ostvaruje se kod malog broja molekula

  • Kod njega preovladava uzajamno dejstvo vektora Li sa rotacijom jezgra nad uzajamnim dejstvom ostalih vektora

 • • Simboli za obeležavanje termova:

  {Λ}Ω2𝑆+1 Za tip a

  Kod tipa b brojevi Σ 𝑖 Ω nemaju smisla, pa simbol terma zapisuje se:

  {Λ}2𝑆+1

  Kod tipa c brojevi Λ 𝑖 Σ nemaju smisla, a termovi se razlikuju pomodu broja Ω koji je zadržao svoj fizički smisao:

  Ω

 • Selekciona pravila

  • Kao kod atoma tako i kod molekula sve osnovne fizičke i hemijske osobine određuju karakter njegovih termova

  • Ovde se ističu selekciona pravila kojima se pokoravaju optički prelazi u molekulima:

  • 1. ΔΛ= 0,±1

  • 2. ΔΣ= 0

  • 3. ΔΩ= 0, ±1

 • • Prema 1. pravilu mogu se kombinovati samo termovi Σ←→Σ

  • Δ←→Δ Π←→Π Σ←→Π Δ←→Π

  • Prema pravilu 3. mogude su kombinacije

  • 0←→0 1←→1 2←→2 0←→1 1←→2

  • Zabranjene su:

  • 0←→2 1←→3

 • • Pravilo 2. je bitno za razumevanje fine strukture molekula

  • Δ𝔖 = 0

  • 4. pravilo ΔS=0 odnosi se na zabranjene kombinacije između T različite multipletnosti(interkombinacije)

  • Kod atoma ova zabrana vazi samo u slučaju atoma sa malim nuklearnim naelektrisanjem-kada multipletno cepanje nije veliko. Isto je kod molekula

 • • 5. veoma važna selekciona pravila vezana su za karakter simetrije molekula.

  • Ona glase: pozitivni T(+) kombinuju se samo sa negativnim (-)

  • Parni termovi (g)kombinuju se samo sa neparnim (u)

  • g – gerade paran

  • u – ungerade neparan