ση RF καναλιού · PDF file 4η:...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ση RF καναλιού · PDF file 4η:...

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα 1 από 22 Κεφάλαιο 9ο : Σύγχρονες Τεχνικές - Προοπτικές

  Επιµέλεια απαντήσεων: Γεώργιος Μακεδών Φυσικός Ρ/Η

  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 25ο

  1η: Η πληροφορία είναι ο συνδυασµός των διακριτών σηµάτων-συµβόλων που µεταδίδονται

  διαδοχικά έτσι ώστε ο δέκτης να µπορεί να την αναπαραγάγει.

  2η: Η πηγή πληροφορίας είναι το σύνολο των διακριτών συµβόλων που αποτελούν το ψηφιακό

  τηλεπικοινωνιακό σύστηµα.

  3η: Το πρώτο τµήµα αποτελεί την πηγή των διακριτών συµβόλων ή καταστάσεων.

  4η: Ο ρόλος του κωδικοποιητή καναλιού, είναι ότι µετατρέπει το µήνυµα της πηγής σε µια δυαδική

  ακολουθία από 0 και 1. π.χ.: κώδικας ASCII.

  Ο τρόπος της κωδικοποίησης της πληροφορίας γίνεται µε τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την

  ανίχνευση ενδεχόµενων λαθών στην αποκωδικοποίηση του σήµατος. Στο κωδικοποιηµένο

  σήµα ενσωµατώνονται οι βοηθητικές πληροφορίες χρονισµού των κυκλωµάτων του δέκτη,

  ώστε να καταφέρει να αποκωδικοποιεί σωστά την πληροφορία (ρολόϊ χρονισµού ή παλµοί

  έναρξης-start ή τέλους-stop).

  5η:

  6η: Η πηγή διακριτών συµβόλων χαρακτηρίζεται από το σύνολο των συµβόλων που περιλαµβάνει.

  Θεωρώντας Κ το σύνολο των διαφορετικών καταστάσεων µιας πηγής, ορίζουµε ως ποσότητα

  Πηγή διακριτών

  πληροφοριών

  Κωδικοποίη ση

  καναλιού

  ∆ιαµόρφωση φέροντος RF

  Πληροφο

  ρία Αποκωδικο- ποίηση

  Αποδιαµό- ρφωση

  Λήψη RF

  0 0 1 1 1 0 0 1

  t

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα 2 από 22 Κεφάλαιο 9ο : Σύγχρονες Τεχνικές - Προοπτικές

  Επιµέλεια απαντήσεων: Γεώργιος Μακεδών Φυσικός Ρ/Η

  επιλογής της πηγής τη δυνατότητα που έχει να βρεθεί σε µια από αυτέ τις καταστάσεις. Η

  απόφαση της επιλογής των απαιτούµενων συµβόλων για την κωδικοποίηση της κάθε

  κατάστασης (bits/σύµβολο) ορίζεται από τη σχέση: KD 2log= .

  Π.χ.: Αν Κ=2 οι καταστάσεις (άσπρο – µαύρο) που πρέπει να κωδικοποιηθούν τότε απαιτείται

  ένα σύµβολο D=1. Αν Κ=4 οι καταστάσεις (ανοιξη-καλοκαιρι-φθινόπωρο-χειµώνας) που

  πρέπει να κωδικοποιηθούν τότε απαιτούνται δύο σύµβολα D=2.

  7η: Οι πρακτικές που ακολουθούνται για την µετάδοση των ψηφιακών δυαδικών συµβόλων µέσα

  από το κανάλι µετάδοσης είναι:

  • Η πρακτική µετάδοσης βασικής ζώνης, όπου στο τηλεπικοινωνιακό κανάλι στέλνονται

  απ’ ευθείας τα ψηφιακά δυαδικά στοιχεία της κωδικοποιηµένης πληροφορίας ( D bits )

  µαζί µε τα απαραίτητα σήµατα χρονισµού.

  • Η πρακτική µε διαµόρφωση φέροντος, όπου η κωδικοποιηµένη πληροφορία

  διαµορφώνει ένα χαρακτηριστικό του φέροντος, δηλαδή το πλάτος (ASK), τη συχνότητα

  (FSK) ή τη φάση (PSK). Η διαµόρφωση µπορεί να γίνει ανά σύµβολο, οπότε κάθε

  σύµβολο αντιστοιχίζεται σε συγκεκριµένη διακριτή τιµή (από Κ διαφορετικές τιµές)

  πλάτους συχνότητας ή φάσης του φέροντος ή ανά bit πληροφορίας. Οπότε έχουµε τις

  δυαδικές (binary) διαµορφώσεις, όπου δύο διακριτές τιµές του πλάτους της συχνότητας ή

  της φάσης του φέροντος σήµατος αντιπροσωπεύουν τα δυαδικά στοιχεία ‘0’ ή ‘1’.

  8η: ∆ειγµατοληψία, ονοµάζουµε τη διαδικασία, κατά την οποία από ένα αναλογικό σήµα

  λαµβάνεται ένας πεπερασµένος αριθµός τιµών του (δείγµατα).

  9η: Η δειγµατοληψία του σήµατος παρουσιάζεται από το παρακάτω σχήµα.

  s(t) s΄(t)

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 s(t) s΄(t) ∆V t 1 2 3 4 5 6 7 8 t

  ∆(t) ∆(t) K1 K2 K3 Kn t t

  Dbits

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα 3 από 22 Κεφάλαιο 9ο : Σύγχρονες Τεχνικές - Προοπτικές

  Επιµέλεια απαντήσεων: Γεώργιος Μακεδών Φυσικός Ρ/Η

  Το αναλογικό σήµα αντικαθίσταται, απ’ ένα σύνολο διακριτών δειγµάτων που λαµβάνονται σε

  τακτά χρονικά διαστήµατα, αφού το σήµα πολλαπλασιάζεται µε ένα παλµικό σήµα ∆(t) που

  ελέγχει το διακόπτη. Αν η συχνότητα µε την οποία ανοιγοκλείνει ο διακόπτης είναι f∆, που

  ονοµάζεται «συχνότητα δειγµατοληψίας», και ισχύει: max2Ff ≥∆ , τότε το σήµα πριν την

  διαµόρφωση s’(t), περιέχει την ίδια ποσότητα πληροφορίας µε το αρχικό σήµα και µπορεί να

  το αντιπροσωπεύσει στην περαιτέρω διαδικασία µετάδοσης.

  Π.χ.: Τηλεφωνία : Fmax=3400Hz, συχνότητα λετουργίας f∆=7kHz.

  Σήµα φωνής: Fmax=4000Hz, συχνότητα λετουργίας f∆=8kHz.

  Σήµα video: Fmax=4,6MHz, συχνότητα λετουργίας f∆=9,2MHz.

  Ο ελάχιστος αριθµός των δειγµάτων ανά µονάδα χρόνου είναι: max2FfRRS === ∆∆ . Τα δείγµατα του σήµατος, αποτελούν την πηγή των διακριτών καταστάσεων(συµβόλων) και κωδικοποιούνται µ’ ένα σύνολο από D bits. Η κωδικοποίηση αυτή προκαλεί την προς µετάδοση ψηφιακή πληροφορία.

  s(t) 1 2dB 30dB 0,001 t τ≤1/2Fmax

  Π.χ.: Τηλεφωνικό σήµα οµιλίας:

  • Ο λόγος του πιο δυνατού ήχου προς τον ελάχιστο ψίθυρο είναι 1000/1 ή 30dB.

  • Η ευαισθησία του αυτιού είναι 2dB.

  • Αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να µετατρέψουµε το αναλογικό σήµα ήχου σε πηγή

  διακριτών πληροφοριών αν κβαντοποιήσουµε τις διάφορες στάθµ