¯â‚¬¢°£¼£©dG ¢»a...

download ¯â‚¬¢°£¼£©dG ¢»a ¢¢£¹jQ~£ dG ¢â€‍¢j¦â€™£¦J ¢›¢†ˆ¢©£ dGh ¢›¢«¢†ˆ¢©£ dG

If you can't read please download the document

 • date post

  08-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ¯â‚¬¢°£¼£©dG ¢»a...

 • 1 PB

  π°üØdG »a ¢ùjQ~àdG ™jƒæJ º∏©àdGh º«∏©àdG ¥ôW ø«°ùëàd º∏©ªdG π«dO »Hô©dG øWƒdG ¢SQG~e »a

 • 3

  π°üØdG »a ¢ùjQ~àdG ™jƒæJ º∏©ªdG π«dO

  º∏©àdGh º«∏©àdG ¥ôW ø«°ùëàd »Hô©dG øWƒdG ¢SQG~e »a

  »ª«∏b’G ƒµ°ùfƒ«dG Öàµe ähÒH - á«Hô©dG ∫h~dG »`a á«HÎ∏d

  ∂Lƒc ø«°ùM ôKƒc .O .CG ô° N øj~dG ìÓ°U .O .CG ~«°ùdG ≈Ø£°üe I~LÉe .O .CG

  OÉ«Y õjõ©dG ~ÑY ~ªMCG .O …hÉeôa ~ªëe …hÉeôa .O .CG ~jÉa QƒfCG iô°ûH .CG ~ªMCG ~eÉM á«∏Y .CG

  Ω 2008 - `g 1429

  »ª«∏b’G ƒµ°ùfƒ«dG Öàµe ähô«H - á«Hô©dG ∫h~dG »a á«Hôà∏d

 • 5 45 4

  :`H ∫É°üJ’G hCG áHÉàµdG ºµæµªj QÉ°ùØà°S’G hCG äÉeƒ∏©ªdG øe ~jõªd

  ähô«H - á«Hô©dG ∫h~dG »a á«Hôà∏d »ª«∏b’G ƒµ°ùfƒ«dG Öàµe

  5244-11 .Ü .¢U ¿ÉæÑd - ähô«H

  961 1 850013/4/5 :∞JÉg 961 1 824854 :¢ùcÉa

  beirut@unesco.org :»fhôàµd’G ~jôÑdG www.unesco.org/beirut :âfôàf’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒªdG

  2008 ähÒH – »ª«∏bE’G ƒµ°ùfƒ«dG Öàµe ,áXƒØfi ™Ñ£dG ¥ƒ≤M ™«ªL © UNESCO 2008

  Differentiating Instruction inside the Classroom Teacher Manual to Improve Teaching/Learning Practices in the Arab States Schools

  LB/2008/ED/PI/14

  ƒëf ƒµ°ùfƒ«dG ᪶æe ô¶f á¡Lh IQhô° dÉH πãªJ ’h ,É¡«ØdDƒe AGQBG øY ôÑ©J π«d~dG Gòg »a äÉë∏£°üªdGh QɵaC’Gh AGQB’G ¿EG

  .AÉ° YC’G ∫h~dG

 • 5

  äÉjƒàëªdG

  .............................................................................................................................. πN~e

  ............................................................................................ ¢ùjQ~àdG ™jƒæJ í∏£°üe ∞jô©J

  ................................................................................................................ äGôjòëàdG ¢ ©H

  ........................................................................................ èe~dG ΩCG ∫õ©dG ...... π° aCG ɪ¡jCG

  .................................................................................................................... á«îjQÉJ áëªd

  ............................................................ ¢ùjQ~àdG ™jƒæJ ájô¶f É¡«∏Y Ωƒ≤J »àdG ÇOÉѪdGh ¢ù°SC’G

  ................................................................................ º«∏©àdG ~jôØJh ¢ùjQ~àdG ™jƒæJ ø«H ¥ôØdG

  ........................................................ ¢ùjQ~àdG ™jƒæJ ¬«a ºàj π°üah …~«∏≤àdG π°üØdG ø«H ¥ôØdG

  .............................................................................................. ¢ùjQ~à∏d ™jƒæJ ¬H π°üØd IQÉjR

  ............ ?¢ùjQ~àdG ™jƒæJh ájQÉ«©ªdG äÉjƒà°ùªdG hCG ô«jÉ©ªdG Aƒ°V »a ¢ùjQ~àdG ø«H ¢VQÉ©J ~Lƒj πg

  ......................... ¢ùjQ~àdG ™jƒæJ »a QƒeC’G AÉ«dhCGh á«°SQ~ªdG IQGOC’Gh º∏©àªdGh º∏©ªdG øe πc QGhOCG

  ?¢ùjQ~àdG ™jƒæàH Oƒ°ü≤ªdG Ée :∫hC’G π°üØdG

  .................................................................................................... äÉHÉLEG â°Sh ~MGh ∫GDƒ°S

  .................................................................................................... ò«eÓàdG á©«ÑW

  ..................................................................................................... ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

  ...................................................................... º«∏©àdG •ÉªfCGh …ô°ûÑdG ïªdG äÉjô¶f

  ....................................................................................... ᫪«∏©àdG á«∏ª©dG ±G~gCG

  ..................................................................................................... º∏©àªdG á«©aGO

  .................................................................................................. º«∏©àdG äÓµ°ûe

  ?¢ùjQ~àdG ™jƒæJ ≈dEG êÉàëf GPɪd :»fÉãdG π°üØdG 2

  1

  ........................................................................................................................... áÄWƒJ ........................................................................................................................... áe~≤e

  • • • • • •

  10 12

  21

  21 24 26 29 33 36 39 40 42 43 45

  55

  55 56 56 57 74 81 83

 • 6

  .............................................................................................. ?¢ùjQ~àdG á«∏ª©H Oƒ°ü≤ªdG Ée

  ...................................................................... ?∞«ch ?É¡©jƒæJ øµªj »àdG ¢ùjQ~àdG ô°UÉæY Ée

  ............................................................................................. iƒàëªdG ™jƒæJ : k’hCG

  ............................................................................................ äÉ«∏ª©dG ™jƒæJ : kÉ«fÉK

  ................................................................................... º«∏©àdG äÉ«∏ªY ™jƒæJ

  .................................................................................... º∏©àdG äÉ«∏ªY ™jƒæJ

  ............................................................................................... èàæªdG ™jƒæJ : kÉãdÉK

  ......................................................................................... º∏©àdG áÄ«H ™jƒæJ : kÉ©HGQ

  ........................................................................ º««≤àdG äGhOCGh ¥ôW ™jƒæJ : kÉ°ùeÉN

  ............................................... ¢ùjQ~àdG ™jƒæJ º«Y~àd É«LƒdƒæµàdG ΩG~îà°SG : kÉ°SOÉ°S

  ?∞«ch ?É¡©jƒæJ øµªj »àdG ¢ùjQ~àdG ô°UÉæY Ée :ådÉãdG π°üØdG

  .......................................................................... ?¢ùjQ~àdG ™jƒæàd áÑ°SÉæªdG äÉ«é«JGôà°S’G Ée

  ............................................................................ º∏©àdG õcGôeh ¿ÉcQCG á«é«JGôà°SG

  .............................................................................. áfôªdG äÉYƒªéªdG á«é«JGôà°SG

  ........................................................................... è¡æªdG iƒàëe §¨°V á«é«JGôà°SG

  ........................................................................................ º∏©àdG Oƒ≤Y á«é«JGôà°SG

  .............................................................................. áLQ~àªdG ᣰûfC’G á«é«JGôà°SG

  ................................................................................... áàHÉãdG ᣰûfC’G á«é«JGôà°SG

  ..................................................................... áë«ë°üdG äÉHÉLE’G O~©J á«é«JGôà°SG

  .................................................................................... äÓµ°ûªdG πM á«é«JGôà°SG

  ................................................................................... ádÉëdG äÉ°SGQO á«é«JGôà°SG

  ............................................................................. ∑QÉ°T , êhGR , ôµa á«é«JGôà°SG

  ................................................................................ π° aC’G á«é«JGôà°S’G º∏©ªdG QÉàîj ∞«c

  ?¢ùjQ~àdG ™jƒæJ »a ádÉ©ØdG äÉ«é«JGôà°S’G Ée :™HGôdG π°üØdG

  3

  4

  • •

  • • • •

  • • • • • • • • • •

  91

  92 96 96

  102 102 103 107 110 114 115

  121

  122 122 123 125 127 131 135 139 140 141 143 144

 • 7

  ................................................................ ¢ùjQ~àdG ™jƒæJ äÉ«é«JGôà°S’G ≥«Ñ£àd ᪡e äGQÉ¡e

  ................................................................................................. AÉ£NCGh äÉÑ£e ...... QòMG

  ................................................................................................ §°ûædG º∏©àdG øY IòÑf : k’hCG

  .............................................................................................................. Ωƒ¡ØªdG

  .............................................................................................................. áØ°ù∏ØdG

  ............................................................... §°ûædG º∏©àdG »a ᫪«∏©àdG á«∏ª©dG äÉfƒµe

  ........................................................................................................... äGõ«ªªdG

  ............................................................................ ¢ùjQ~àdG ™jƒæàH §°ûædG º∏©àdG ábÓY : kÉ«fÉK

  ..............................................................................................................±G~gC’G

  ............................................................................................................. iƒàëªdG

  ............................................................................................................. á≤jô£dG

  .......................