Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

462

description

Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα της πρωτότυπης έκδοσης ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα πνευματικά δικαιώματα της ελληνικής έκδοσης ανήκουν στην ΑΡΣΙΣ.

Transcript of Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Page 1: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Page 2: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Page 3: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

COMPASS

Patricia Brander

Rui Gomes

Ellie Keen

Marie-­Laure Lemineur

Bárbara Oliveira

Jana Ondrácková

Alessio Surian

Olena Suslova

Pancho

Patricia Brander

Ellie Keen

Marie-­Laure Lemineur

Dr Elie Abouaoun

Mr. Anatoliy Azaro

Ms Patricia Brander

Ms Ellie Keen

Ms Corina Michaela Leca

Ms Marie-­Laure

Lemineur

Ms Brigitte Mooljeer

Ms Bárbara Oliveira

Ms Eunice Smith

(Unesco)

Mr. Alessio Surian

Ms Olena Suslova

Mr. Wim Taelman

Mr. Andrew Yurov

Page 4: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Page 5: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

îνáαëκáα÷ς åεòρéιåεøχïοíμÛέîνöωîν

........................................................................................................................................................33

.................................................................................................................................35 ..........................................................................................................................................................35

Page 6: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Page 7: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

................................................................................................................................................................................355

.

Page 8: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

6

Page 9: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Terry Davis

7

Page 10: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

8

òρ ìλïοçγïο÷ς ôτïοùυ åεëκäδ ôτèη

Page 11: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

9

«áαîνôτ òρïοìλ çγïοùυ»

Page 12: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

¶ΕéιóσáαçγöωçγÜή

10

Page 13: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

11

Page 14: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

12

Rica).

Unesco.

Page 15: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

13

Page 16: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

14

Page 17: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ºΚåεæφÀάìλáαéιïο 1

¶Εëκ áα äδåεùυóσèη óσôτáα °Αîνõθòρñώ éιîνáα ¢Δ∆éιëκáαéιñώíμáαôτáα ëκáαéι Compass, Ûέîνáα÷ς

ÃΟäδèηçγ ÷ς ¶ΕæφáαòρíμïοçγÜή÷ς

Page 18: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

......................................................................................................................................................33

...............................................................................................................................35 .......................................................................................................................................................35

Page 19: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ºΚáαôτáαîνïοñώîνôτáα÷ς ôτèηîν ¶Εëκ áα äδåεùυóσèη óσôτáα

°Αîνõθòρñώ éιîνáα ¢Δ∆éιëκáαéιñώíμáαôτáα

17

?

Page 20: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

18 –

Page 21: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

19

?

Page 22: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

20

Page 23: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

21

.

?

?

Page 24: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

22

Page 25: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

23

-­3

Page 26: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

24

UNESCO

Page 27: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

25

¶Εëκ áα äδåεùυóσèη óσôτáα °Αîνõθòρñώ éιîνáα ¢Δ∆éιëκáαéιñώíμáαôτáα ëκáαéι óσåε Àάìλìλáα

¶Εëκ áαéιäδåεùυôτéιëκÀά åεäδ áα

?

Page 28: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

26

?

Page 29: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

27

Page 30: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

28

Page 31: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

29

Page 32: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

30

M. K. Gandhi

Page 33: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

31

ÌΧòρèηóσéιíμïο ïοéιñώîνôτáα÷ς ôτïο COMPASS óσôτèηîν ¶Εùυòρñώ èη

?

Page 34: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

32

?

?

Page 35: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

33

Page 36: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

34

?

Page 37: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

35

?

?

Page 38: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

36

Page 39: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

37

Page 40: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

38

ñώ÷ς îνáα øχòρèηóσéιíμïο ïοéιÜήóσåεôτåε ôτïο COMPASS

Page 41: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

39

Page 42: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

40

(

Page 43: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

41

Page 44: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

42

?

Page 45: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

43

?

Page 46: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

44

Page 47: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

45

?

?

?

?

?

Page 48: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

46

?

Page 49: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

47

Page 50: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

48

Page 51: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

49–

Page 52: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

50 –

Page 53: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

51–

Page 54: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

52 –

Page 55: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

53–

Page 56: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

54

Page 57: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

55

Page 58: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

56 –

Page 59: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

57

Page 60: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

58

3 3

Page 61: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

59–

Page 62: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

60 –

Page 63: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

61–

Page 64: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

62

Page 65: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

63

Page 66: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

64 –

Page 67: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

65

Page 68: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Page 69: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ºΚåεæφÀάìλáαéιïο 2

49 òρáαëκôτéιëκÛέ÷ς ¢Δ∆òρáαóσôτèηòρéι ôτèηôτåε÷ς ëκáαéι »ΜÛέõθïοäδïοéι çγéιáα ôτèηîν

¶Εëκ áα äδåεùυóσèη óσôτáα °Αîνõθòρñώ éιîνáα ¢Δ∆éιëκáαéιñώíμáαôτáα

Page 70: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

68

åεòρ ìλèηãψèη ôτöωîν äδòρáαóσôτèηòρéιïοôτÜήôτöωîν

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Page 71: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

69

3

3

3

3

3

3

Page 72: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

70

¡ΓìλöωóσóσÀάòρéι ôτèη÷ς áαçγëκïοóσíμéιïο ïο èηóσèη÷ς

Page 73: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

71

.

Page 74: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

72 –

Page 75: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

73

óσôτïοòρ áα äδàύïο ìλåεöωîν

Page 76: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

74

Page 77: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

75

Page 78: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

76 –

Page 79: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

77–

Page 80: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

78

Ems.Ems.

Ems.

Ems.

Page 81: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

79

3 5

Page 82: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

80 –

Page 83: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

+

Ems.

Ems.

Ems.

Ems.

Page 84: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

82

òρ óσâβáαóσèη óσåε æφÀάòρíμáαëκáα

Page 85: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

83

Page 86: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

84 –

Page 87: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

85–

Page 88: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

86 –

Page 89: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

87–

Page 90: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

88

áαîνôτïοíμ íμáα

Page 91: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

89–

Page 92: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

90 –

Page 93: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

91

ÙΌìλïοéι äδéιáαæφïοòρåεôτéιëκïο ìλïοéι óσïοéι

Page 94: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

92 –

Page 95: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

93–

Page 96: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

94 –

Page 97: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

95

¸Η éιóσôτïοòρ áα ôτïοùυ Ashique

Page 98: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

96

Page 99: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

97

Children (www.savethechildren.org.uk).

Page 100: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

98

Page 101: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

99

òρïοóσïοøχÜή, áαòρáαëκïοìλïοùυõθïοàύíμåε!

Page 102: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

100

Page 103: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

101

Page 104: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

102

»Μ ïοòρñώ îνáα íμ öω;;

Page 105: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

103

Page 106: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

104

Page 107: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

105–

Page 108: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

106

Page 109: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

107–

Page 110: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

108

ÆΤáα äδéιëκáαéιñώíμáαôτáα ôτöωîν áαéιäδéιñώîν

Page 111: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

109–

Page 112: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

110 –

Page 113: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

111

Page 114: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

112

¢Δ∆éιáαæφïοòρåεôτéιëκïο »Μéιóσõθïο

Page 115: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

113

Page 116: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

114 –

Page 117: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

115

3

5

Page 118: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

116

ÎΈøχïοùυíμåε åεîνáαìλìλáαëκôτéιëκÛέ÷ς ìλàύóσåεéι÷ς;;

Page 119: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

117–

Page 120: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

118 –

Page 121: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

119

Page 122: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

120

¶ΕîνäδïοïοéιëκïοçγåεîνåεéιáαëκÛέ÷ς ËΥ ïοõθÛέóσåεéι÷ς

Page 123: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

121–

Page 124: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

122

Page 125: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

123

.

3.

Page 126: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

124

5.

.

.

.

.

.

Page 127: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

125

3

5

Page 128: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

126

Page 129: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

127

áαéιøχîν äδéι “ªΣøχåεäδéιÀάóσôτåε ôτèη ìλÛέêξèη”

8+

Page 130: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

128 –

Page 131: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

129–

Page 132: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

130

¶Εëκ áα äδåεùυóσèη çγéιáα ìλïοùυ÷ς;;

Page 133: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

131–

Page 134: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

132

Page 135: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

133

Page 136: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

134

Page 137: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

135

Page 138: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

136

òρïοåεëκìλïοçγéιëκÜή åεëκóσôτòρáαôτåε áα

Page 139: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

137–

Page 140: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

138 –

Page 141: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

139

°ΑçγöωîνéιóσôτÛέ÷ς çγéιáα ôτáα ¢Δ∆éιëκáαéιñώíμáαôτáα

Page 142: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

140

www.globalyouth connect.org

www.hrw.org

Page 143: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

141–

Page 144: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

142 –

Page 145: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

143–

Page 146: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

144

ÆΤïο òρöωôτïοóσÛέìλéιäδïο

Page 147: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

146

Page 148: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

146

Page 149: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

147

Page 150: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

148

Page 151: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

149

ºΚÜή ïο÷ς óσåε íμéιáα îνàύøχôτáα

Page 152: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

150 –

Page 153: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

151–

Page 154: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

152 –

Page 155: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

153

¸Ηòρöω äδåε÷ς ëκáαéι Üήòρöωåε÷ς

Page 156: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

154 –

Page 157: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

155–

Page 158: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

156

ÆΤïο öωòρïοóσëκ éιïο ôτèη÷ς æφôτñώøχåεéιáα÷ς

Page 159: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

157

Page 160: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

158 –

Page 161: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

159–

Page 162: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

160 –

Page 163: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

161

ÎΈîνáα ìλåε ôτ áαëκòρéιâβñώ÷ς

Page 164: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

162

and-­human-­rights.

Page 165: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

163–

Page 166: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

164

°ΑæφÜήóσôτåε îνáα áαëκïοùυóσôτïοàύîν ìλåε÷ς ïοéι æφöωîνÛέ÷ς

Page 167: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

165–

Page 168: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

166 –

Page 169: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

167–

Page 170: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

168

°Α÷ς íμéιìλÜήóσïοùυíμåε çγéιáα ôτïο óσåεêξ!

Page 171: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

169–

Page 172: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

170 –

Page 173: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

171–

Page 174: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

172 –

Page 175: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

173

·Ζñώîνôτáα÷ς óσåε Ûέîνáαîν ôτÛέìλåεéιïο ëκ óσíμïο

Page 176: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

174 –

Page 177: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

175–

Page 178: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

176 –

Page 179: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

177

Dubos)

Page 180: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

178

Page 181: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

179

Oéι Makah óσôτïο ëκùυîνÜήçγéι ôτèη÷ς æφÀάìλáαéιîνáα÷ς

Page 182: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

180

Sustainability and Talk) .

Page 183: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

181

Makah.

Page 184: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

182 –

Page 185: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

183–

Page 186: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

184

Page 187: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

185–

Page 188: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

186 –

Page 189: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

187

ôτéιÀάøχîνïοîνôτáα÷ς óσùυîνäδÛέóσåεéι÷ς

Page 190: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

188 –

Page 191: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

189–

Page 192: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

190 –

Page 193: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

191

Page 194: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

192 –

Page 195: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

193–

Page 196: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

194 –

Page 197: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

195–

Page 198: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

196

Page 199: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

197

ÆΤáα íμÛέìλìλïοîνôτÀά íμáα÷ς

Page 200: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

198 –

Page 201: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

199

Page 202: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

200

ÃΟ äδòρ íμïο÷ς çγéιáα ôτèη øχñώòρáα ôτèη÷ς óσ ôτèηôτáα÷ς

Page 203: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

201

Page 204: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

202 –

Page 205: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

203

áαéιøχîν äδéιáα íμåε åεéιëκ îνåε÷ς

1. ÆΤéι âβìλÛέ åεôτåε;;

Page 206: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

204

Page 207: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

205–

Page 208: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

206

2. ÆΤéι âβìλÛέ åεôτåε óσôτïοîν Pancho;;

Page 209: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

207

3. »ΜÛέòρïο÷ς ôτèη÷ς åεéιëκ îνáα÷ς

Page 210: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

208

5. ªΣùυîνîνåεæφÀάëκéιáα

Page 211: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

209

áα êξôτåε ôτïο áαéιøχîν äδéι

Page 212: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

210 –

Page 213: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

211

Page 214: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

212 –

Page 215: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

213–

Page 216: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

214

ªΣôτáαõθíμ ÷ς áαòρáαçγöωçγÜή÷ς èηìλåεëκôτòρéιëκÜή÷ς åεîνÛέòρçγåεéιáα÷ς

Page 217: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

215–

Page 218: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

216

Page 219: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

217

Page 220: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

218

°Α Àάîνôτèηóσèη óσôτïοîν òρáαôτóσéιóσíμ

Page 221: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

219–

Page 222: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

220

Page 223: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

221–

Page 224: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

222 –

Page 225: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

223–

Page 226: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

224

8+

¢Δ∆éιëκáαéιñώíμáαôτáα »Μ îνçγëκïο!

Page 227: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

225–

Page 228: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

226 –

Page 229: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

227

¢Δ∆åε ôτåε ôτèηîν éιëκáαîν ôτèηôτáα!

Page 230: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

228 –

Page 231: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

229

Page 232: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

230

Page 233: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

231–

Page 234: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

232

8+

°Αõθìλèηôτéιóσíμ ÷ς çγéιáα ìλïοùυ÷ς

Page 235: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

233

Page 236: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

234 –

Page 237: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

235

ºΚÀάîνåε Ûέîνáα âβÜήíμáα íμ òρïοóσôτÀά

Page 238: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

236 –

Page 239: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

237

Page 240: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

238 –

Page 241: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

239–

Page 242: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

240

ÃΟ áαîνôτ ëκôτùυ ïο÷ς ôτïοùυ ¢Δ∆éιáαäδéιëκôτàύïοùυ (INTERNET)

Page 243: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

241–

Page 244: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

242

Page 245: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

243

Page 246: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

244 –

Page 247: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

245–

Page 248: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

246

Page 249: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

247–

Page 250: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

248

1.

2.

ÆΤïο æφòρÀάçγíμáα ôτèη÷ς çγìλñώóσóσáα÷ς

Page 251: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

249

3.

4.

5.

6.

ch.

Page 252: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

250

Page 253: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

251

¸Η Àάìλèη çγéιáα ôτïοîν ìλïοàύôτïο ëκáαéι ôτèηîν åεêξïοùυóσ áα

(3-­5

Page 254: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

252

Page 255: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

253

Page 256: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

254 –

Page 257: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

255

Page 258: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

256

Page 259: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

257

Page 260: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

258

Page 261: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

259

Page 262: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

260 –

Page 263: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

261–

Page 264: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

262

Page 265: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

263

Page 266: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

264

Page 267: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

265–

Page 268: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

266

ªΣùυîνÀάîνôτèηóσèη ªΣùυîνäδéιëκáαìλéιóσôτéιëκÜή÷ς ÃΟòρçγÀάîνöωóσèη÷ς

Page 269: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

267

Page 270: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

268

Page 271: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

269

Page 272: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

270

Page 273: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

271–

Page 274: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

272 –

Page 275: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

273

ÙΌôτáαîν Ûέòρõθåεéι ôτïο áαàύòρéιïο

.

Dwight.

Page 276: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

274 –

Page 277: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

275

Page 278: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

276

Page 279: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

277

ïοéιáα åε îνáαéι èη õθÛέóσèη óσïοùυ ;;

1.

2. -­

3. -­

4.

Page 280: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

278

1.

2.

3.

4.

Page 281: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

279

Page 282: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

280

ïοéιïοéι åε íμáαéι ;;

8+

Page 283: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

281–

Page 284: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

282

Page 285: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

283

¶Εòρçγáαóσ áα ëκáαéι íμöωòρÀά

Page 286: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

284 –

Page 287: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

285–

Page 288: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

286

ÎΈîνáα èηíμåεòρïοìλ çγéιïο °Αîνõθòρöω îνöωîν ¢Δ∆éιëκáαéιöωíμÀάôτöωîν

Page 289: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

287

Page 290: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

288

?

Page 291: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Page 292: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Page 293: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ºΚåεæφÀάìλáαéιïο 3

°Αîνáαìλáαíμâβáαîνïοîνôτáα÷ς ¢Δ∆òρáαóσèη

Page 294: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Page 295: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

293

1. 2. 3. 4.

°ΑîνáαìλáαíμâβÀάîνïοîνôτáα÷ς ¢Δ∆òρÀάóσèη

Page 296: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

294

?

Page 297: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

295

;;

?

?

Page 298: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

296

?

?

Page 299: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

297

lobbing

Page 300: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

298

?

Page 301: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

299

Page 302: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

300 –

Page 303: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

301

?

Page 304: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

302

1.

2. 3.

4.

5.

Page 305: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

303

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Page 306: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

304

Page 307: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ºΚåεæφÀάìλáαéιïο 4

µΒáαóσéιëκÛέ÷ς ìλèηòρïοæφïοòρ åε÷ς çγéιáα ôτáα °Αîνõθòρñώ éιîνáα ¢Δ∆éιëκáαéιñώíμáαôτáα

Page 308: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

...................................................................................................

Page 309: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

307

ºΚáαôτáαîνïοñώîνôτáα÷ς ôτáα áαîνõθòρñώ éιîνáα äδéιëκáαéιñώíμáαôτáα

?

?

Page 310: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

308

3.

Page 311: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

309

?

Page 312: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

310

?

Page 313: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

311

?

Page 314: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

312

?

Page 315: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

313

?

Page 316: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

314

?

Page 317: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

315

la relevancia moral de la

?

Page 318: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

316

H åεêξÛέìλéιêξèη ôτöωîν áαîνõθòρöω îνöωîν äδéιëκáαéιöωíμÀάôτöωîν

?

Page 319: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

317

?

?

Page 320: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

318

?

Page 321: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

319

?

Page 322: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

320

Page 323: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

321

ÁΝïοíμéιëκÜή òρïοóσôτáαóσ áα ôτöωîν áαîνõθòρöω îνöωîν äδéιëκáαéιöωíμÀάôτöωîν

?

?

Page 324: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

322

?

Page 325: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

323

?

Page 326: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

324

?

Page 327: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

325

1. 2. 3.

?

Page 328: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

326

int

Page 329: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

327–

Page 330: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

328

?

?

Page 331: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

329

Page 332: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

330

ÃΟ áαëκôτéιâβéιóσíμ ÷ς ëκáαéι ïο òρ ìλïο÷ς ôτöωîν »ΜºΚÃΟ

Page 333: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

331

?

Page 334: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

332

?

Page 335: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

333–

Page 336: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

334

Page 337: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

335

Page 338: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

336

¶ΕòρöωôτÜήóσåεéι÷ς ëκáαéι áα áαîνôτÜήóσåεéι÷ς

?

?

?

?

?

?

Page 339: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

337

?

?

?

?

?

Page 340: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

338

?

?

?

Page 341: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

339

?

?

?

?

?

Page 342: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

340 –

Page 343: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Page 344: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Page 345: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ºΚåεæφÀάìλáαéιïο 5

µΒáαóσéιëκÛέ÷ς ìλèηòρïοæφïοòρ åε÷ς çγéιáα áαçγëκ óσíμéιáα ·ΖèηôτÜήíμáαôτáα

Page 346: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

...................................................................................................................................................................................355

.

Page 347: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

345

1. 2.

3. -­

4. -­

áαéιäδéιÀά

Page 348: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

346

1. -­

2. -­

?

Page 349: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

347

3

Page 350: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

348

?

?

Page 351: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

349

.

?

Page 352: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

350 –

Page 353: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

351

äδéι ôτèηôτáα ôτïοùυ ïοìλ ôτèη

Page 354: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

352

5

?

Page 355: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

353

?

?

Page 356: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

354

.

. ?

Page 357: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

355

1.

2.

¢Δ∆èηíμïοëκòρáαôτ áα

Page 358: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

356

?

?

Page 359: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

357

?

Page 360: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

358

Page 361: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

359

Page 362: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

360

¢Δ∆éιáαëκòρ óσåεéι÷ς ëκáαéι êξåεîνïοæφïοâβ áα

Page 363: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

361

?

Page 364: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

362

?

Page 365: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

363–

Page 366: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

364

?

Page 367: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

365

?

?

?

Page 368: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

366

Shoah)

?

?

Page 369: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

367

Page 370: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

368

.

Page 371: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

369

.

Page 372: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

370

?

?

Page 373: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

371

?

?

Page 374: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

372

www.enar-­eu.org

?

Page 375: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

373

monline.org

www.wid.org

org

wcc-­coe.org

com

church.org.ru

Page 376: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

374

Page 377: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

375

.

.

¶Εëκ áα äδåεùυóσèη

Page 378: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

376

Page 379: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

377

?

?

Page 380: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

378

.

Page 381: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

379

?

?

Page 382: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

380

Page 383: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

381

åεòρéιâβÀάìλìλïοîν

Page 384: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

382

?

Page 385: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

383

Page 386: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

384

Page 387: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

385

Page 388: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

386

.

óσ ôτèηôτáα ôτöωîν æφàύìλöωîν

Page 389: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

387

.

?

Page 390: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

388

.

.

?

Page 391: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

389

.

.

?

Page 392: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

390

Page 393: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

391

áαçγëκïοóσíμéιïο ïο èηóσèη

Page 394: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

392

?

Page 395: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

393

Page 396: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

394

Page 397: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

395

ËΥçγåε áα

Page 398: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

396

?

Page 399: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

397

.

?

Page 400: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

398

Page 401: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

399

Page 402: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

400

°Αîνõθòρñώ éιîνèη °ΑóσæφÀάìλåεéιáα

Page 403: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

401

Page 404: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

402

1. -­

2.

?

Page 405: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

403

33

?

Page 406: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

404

.)

.

Page 407: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

405

Page 408: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

406

¶ΕîνèηíμÛέòρöωóσèη÷ς (»Μ»Μ¶Ε)

Page 409: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

407

Page 410: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

408

.

Page 411: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

409

3.

.

Page 412: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

410

?

?

Page 413: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

411

¶ΕéιòρÜήîνèη ëκáαéι µΒ áα

?

Page 414: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

412

?

Page 415: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

413

...

...

?

Page 416: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

3 (3) 5

5

5 (5) 5

33

414 –

Page 417: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

415

?

?

Page 418: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

416

Page 419: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

417

.

ôτñώøχåεéιáα

Page 420: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

418

Page 421: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

419

.

?

Page 422: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

420

.

?

Page 423: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

421

ºΚïοéιîνöωîνéιëκÀά ¢Δ∆éιëκáαéιñώíμáαôτáα

?

Page 424: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

422

5.3

;;

?

Page 425: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

423

.

Page 426: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

424

.

?

Page 427: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

425

1.

2.

www.ilo.org

Page 428: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

426

Page 429: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

427

°Αõθìλèηôτéιóσíμ ÷ς

Page 430: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

428

.

Page 431: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

429

.

Page 432: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

430

?

?

Page 433: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

431

53

?

Page 434: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

432 –

Page 435: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

433

child.gla.ac.uk

Page 436: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

434

l.

Page 437: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Page 438: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Page 439: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

áαòρÀάòρôτèηíμáα

- ºΚáαôτÀάóσôτáαóσèη åε éιëκàύòρöωóσèη÷ς ôτöωîν óσèηíμáαîνôτéιëκ ôτåεòρöωîν äδéιåεõθîνñώîν îνïοíμéιëκñώîν

óσùυíμâβÀάóσåεöωîν çγéιáα ôτáα áαîνõθòρñώ éιîνáα äδéιëκáαéιñώíμáαôτáα

- òρíμáα áαêξéιïοìλ çγèηóσèη÷ς

Page 440: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Page 441: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

439

Page 442: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

440

Page 443: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

441–

Page 444: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

442

Page 445: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

443–

Page 446: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

444

Page 447: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

445

Page 448: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

446 –

Page 449: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

447–

Page 450: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

448

1.

2. -­

3.

Page 451: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

449

Page 452: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

450 –

Page 453: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

451

Page 454: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

452

Page 455: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

453

Page 456: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

454

Page 457: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

455–

Page 458: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Page 459: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

457

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Page 460: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

456

Page 461: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Page 462: Compass: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα