Athens Voice 131

of 64 /64
ATHENS voice 29 π√À¡π√À - 5 π√À§π√À 2006 . ∆∂ÀÃ√™ 131 . 210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏ 4Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï XÔÚÔ‡ Aı‹Ó·˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ §ÂÁ¿ÎË, ÛÂÏ. 24 TÔ soundtrack Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ H A.V. Îfi‚ÂÈ ‚fiÏÙ˜ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ TˆÓ ŒÏÛ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 22 XÚ˘ÛÔÚ¿ÛÈÓË Ù·ÎÙÈ΋ ...ÚÈÁ̤ÓË ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ TÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ M·Ó‰Ú·‚¤ÏË, ÛÂÏ. 12 BÚÔ¯‹ ·fi ¤ÙÚ˜ AÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙË ‰È·‰‹ÏˆÛË TÔ˘ AϤÍË °·ÁÁÏ›·, ÛÂÏ. 14 1 o ATHENS C O L L E C T I O N S BAZAAR TÔ ™¿‚‚·ÙÔ „ˆÓ›˙Ô˘Ì EÏÏËÓÈ΋ Mfi‰·

Embed Size (px)

description

Athens Voice 131

Transcript of Athens Voice 131

 • ATHENSvo

  ice

  29 - 5 2006 . 131 . 210 .WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS

  4 X A T N , . 24

  T soundtrack H A.V. T , , . 22

  X ...

  T M, . 12

  B A

  T A , . 14

  1o ATHENS COLLECTIONS

  BAZAAR T

  E M

 • 2 ATHENS VOICE 29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006

 • E D I T O

  K , , , - , , , - . T -

  . H AOK, - M .T ; M , -- - X M A . Z - A. , , - , E, A-. , , B , , - . , A, . X- , A, - B B A, A K K. - -. -, , , .

  E , , . O M, B B A. E , . A - EKO , - . K . A - M E MME, 2007, , . K O , . A , -, M, , YEXE. , , , . . T E. , , 2008.M , ;T , N.. .T , . T . E- . M E.

  , , - . . - .A . T 70% , , . - . . . , , - K, A, -, . K B-, M, , A, , - . H , , . T 68% , AOK , 70%. N! - , , - , , - . ; , . A . - AOK .

  Y -, A ; Y ; O. A . B . M.

  29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006 ATHENS VOICE 3

  10 H H T N

  12 X ... T M

  14 B A T A

  18 M ...... & KT K

  20 4 X AT N

  22 Athens Collection Bazaar Bazaar

  24 T soundtrack H A.V. T

  26 E H A.V. KT K

  28 Very VoiceK A.V. M MT T - K

  31 A 210 OE , E, , cafs, , , A.V. , , live , , , , ,

  48 Athens Choices.

  29 - 5 2006 : Filep Motwary

  18 I ...

  24 I 4

  04 : A.V.

  06 : A

  08 Info-diet: E

  10 :

  .

  16 : .

  .

  17 echie chan : A

  34 ; A N

  47 N : A H

  49 : A

  51 : A

  52 : A

  54 500: A

  56 Elements of style:

  58 Skateboarding: A Billy

  : A

  61 M ! H M

  K

  62 Stardust: T ,

 • TAIMOTHTA . () Athens Voice - . - . E- . - , ! , , . K . A ! T -, .A - ( ) , (- ) , -. . O , -, , , , -, , , - . E, - , ,

  . -M.E. K

  Y.. X . , -

  (, , - ).

  EPI OPEE K 15-21/6. , A , - . T club 2 -. H , reserve , .

  -K M

  EPIA KI OHOI . H - . . A : - , , - : , , : . (H ...). E, -, , , , ! , , . O... - K

  100 fax A.V. [email protected] .

  ( 100 . -

  . , -

  .)

  ATHENSvo

  ice

  E-

  Art Director

  Y

  :

  M M , M K, , -

  , , ,

  , , , -

  N, M M, , H -

  , , , K-

  , , ,

  , T, , -

  , , M K, N-

  , . , T,

  A K, , -

  , K, N ,

  , , ,

  , , ,

  , Cyber, Billy , -

  , , , , -

  , ,

  : [email protected] ice.gr

  A: M B, :

  : , [email protected] ice.gr

  : In Time, Ideal Images, . (Action Images). , . , . ,

  . , .

  A: N

  Y : Direct Market Manager: T

  Direct Market: M K, , ,

  : X :

  [email protected] ice.gr

  O : N Y :

  : B M, Y :

  Y M: B - E: H K AE

  Athens Voice S.A.X. T 22, 106 79 A, fax: 210 3617.310

  : 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140: 210 3617.530

  A: 210 3617. 369

  www.athensvo ice.grA A.V. ,

  : 210 3617.360, 3617.369

  : 7021ISSN 1790-6164

  , .A , , ,

  , , , .

  A M

  ATHENS

  voic

  e

  A Filep Motwary. K 1977, - . E 4,5 , Soit Lautre, Bettina Boutique Afternoon Shop K. , , 10 - (Yazbukey, Charles Anastase, DadicatedFollowers of Fashion, La Casita De Wendy) project Absolut Vodka. JohnGalliano O Chlo.T A 2006, E E M, -

  M M . - blog Diane Pernet. M -: www.filepmotwary.blog.com. T AthensCollection Bazaar 1 I Bacaro. . 22

  DO IT! K A.V. , .

  4 ATHENS VOICE 29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006

  COMIC

  , , ..

  .

  , .

  S1NGLES

  GRAPHIC NOVEL

  .

  .

  . :

  S1NGLES-

  . .

 • 29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006 ATHENS VOICE 5

 • ZNTANO THN OHT MANINA ZOYMOYAKH

  the show must go on. T , , , . K 2 - ( , ). , Banana Moon. Banana Moon , , - . M -, , . T . B Iggy Pop, Billy Idol, Cher,, N, ... (X- Cher). M, , - hangover , - - , Bizarre, - , Epidemic. Epidemic , -. T, , trendy, hot, , ... , - , . E , , . A, . N, , - - , X M , . K X , M , . M , . , . , , X; , , N B-, ( - 4 -, , ). - Star Wars 800 , X - X K -, (), ... light saber, ...

  , 15, K, 210 3462.983Banana Moon, B. K & , 210 7011.753Epidemic, A A 16, , 210 3211.390

  OR MY FIVE, E . E , , , , , . T , -. E. K... , . ;

  6 ATHENS VOICE 29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006

  E , . ( - : , -

  , . E /). T -, - - , ;. T ; ; - ; -;

  I, , - , , ...A, : . - -, H- ( B H), - - - . H - , , Balthazar, -... , , ,

  DRINKMYFOUR

 • 29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006 ATHENS VOICE 7

 • H E . T , , 50 cent Island M T, - , ExtraChannel. , , . K-, , - , . B : ; ;. A M M M, - N T, - Paparazzi, - B, - . E M; , , , . ; , -, Mister M - , E . , . K , -, ;. A , , - . ;E, , ; , , - A , , , . E, , A - . , , , K- K. , , - , - . H , , - , , - . M . T , , . T , , . -, , -. ; T - - , . - , - , . M, . .

  E P X E T A I ! ! !O SUMMERGUIDE ATHENS VOICE. T 160 -. N, , -, , , - , . H A - survivalkits. M . K - - . - A , , , , A, -, , - , M, -, N, K, K,P, M, A,, , T, K-, X, K ..

  INFO-DIET

  AYTH H NYXTA

  8 ATHENS VOICE 29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006

  ( + )

  EVERGREENO , I. , , 100% , . . A 24.( K)

  KANTINE TH APAIAKHH , .

  H BITPINA TH EBOMAAT - Louis Vuitton.( B)

  KNTANTINO TZOYMA . EN . .

  BOPEIA POATIAT ! - 25.000 .

  KAOKAIPINE IAKOE / Y /E / K / - / / - / -/ / - ... ( N K . Sonik)

  ( - )

  KAOKAIPI THN AHNAZ , .

  EL VENIZELO AIRPORTM OE - . T - E!

  E TA XPYOTOME!H , . . E ... (M E)

  TEXNE KAI PAMMATAT - . K - : K, B X-, T M A K!( E)

  OA TA KAPBOYNAA Balux :H A T K K ( )

  FAME STORYA , - (X K)

  YOMONH...... ! ( )

  H , ,

  -

  , -

  ,

  .

  T ANOY AEANPH

  , ...

  H TEXNH THN PTH EIA II AthensVoice , 23 I. Athens Voice (210 3617.360) .

  !

 • -

  Athens

  Voice 15 I-

  ! M -

  ( -

  ).

  T 14 I 37 &K The Mall Athens ( 0) . : M A, MalcolmMcLaren, T , N, E , X, & , T- K, M, K- K, K , -

  . - , -

  A.V. - -. (. AthensVoice-Books, . 216, 20).

  : A

  NG

  EL

  OS

  GIO

  TOP

  OU

  LO

  S,

  H Athens Voice !

  29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006 ATHENS VOICE 9

  - !

  E ; To - , - - NIRVANA.M 15 - , illustrating. H , - ( -Athens Voice, K-Pink Woman, -Bgazino, T--Homme),

  ( 3.000 - 1 , 2.000 - 2 1.000 - 3 ). A NIRVANA. 5 NIRVANA:Pralines & Cream, Cookies & Cream, Chocolate & CoffeeLiqueur, Choc Choc Chip CaramelMillefeuille. K ! Z - NIRVANA.

  10 !

  www.nirvana.com.gr

  - www.nirvana.com.gr 800-1199-800. T internet T.. 51685, 5, TK 145 62 K.

 • O -

  M A-

  . -

  M A

  , N-

  . O

  .

  .

  K K Z. - B X . M A -. - - .

  O O . - A - . E - , , - . A . K Z , . E MME , - - - , - - , Y- O . A- Y, - . E. H -

  . A - - . 1. 200 - T.2. 250 B - .3. 300 ( ).4. 500 Y, .A - - -

  . 5. O , - - .6. M , - .7. B . K - N A - N K. H . E .

  O A - - 8, -, , , , T K -, E - M- . H . O 80.000 Internet . E A B, - , -, , -

  . E , B. .O . O- , . - .M, , , -. H - . O , , . -, , . - , - . B, - K , K B . , M A - X- , .A , - . O - - - . O K - , - N M - , B T MAT. H , -. K M A T - . H - -. M . . A - M, -=, TMAT , = -=. H - . P. A- .

  10 ATHENS VOICE 29 - 5 2006

  H M

  T NIKOY EPIAH

  AKATAHOH . H - ( ) , . .

  E - - . - , . - - ( ) - .

  H , 1950, - - - .

  - O 12 , -, , .

  K K,K ; A -, .

  T E , - O , -, .

  - , - , , - .

  H . . H . K ... .

  T . N.

 • 29 - 5 2006 ATHENS VOICE 11

 • -. , 2007. , , -, , - .

  - B! - - , , - ( K 105,5 ), , A (AIR 104,4), - - , .

  T EP - 100.000 + , Flash: . E K . , . - K. Planet - , - Best ( -, . . ) . - .

  H N.. -, . A, - - , , - , - -. E - , - 100% - ,

  - - - 2 3 . .

  K - - . T ; .. . E E, . M , , - - (... ), ... . - .

  -

  , - . -; - - - 2007, 9 2008. - .

  H , - , -

  - . EPA , -, - , - - EPT. T Focus, I P A- EPA, - , - , Sfera, P,

  . - , 20 - , - . .

  , - :

  O ANTENNA ( . M. K-) A Antenna 97,2, P 94,9. Antenna, Banana.

  O . A 100,3 RED 96,3 Angel 88,9. O M 99,2 - K AE (. A. A, .E A, . . A, - ) 100%.

  H IMAKO Nitro. H Sfera - Super Star 98,6, - Derti.

  O B SOHO 89,8, XAA A E Athens Radio DJ, Espresso Profit . T.

  O . . K, Alter, Love, Orange 93,2. - . K , 25% Alter, John Greek 88,6 ( Polis).

  - Galaxy 92, - Oasis 88.

  H HRS - 92,3 Village 88,3.

  H E E E E .

  O A A9.84 AIR 104,4. -, 3 - , N H E, X FM K 1.

  H EPT A : EPA OP, NET 105,8, , T, Cosmos .

  MAD - Diva 3 . ( - ) - .

  MEDIA

  TON AEPA... OAT BAIH KOYOOYOY

  EI O E,

  O BLOGGERS ATHENS VOICE120 blogs site A.V. M

  , . - . www.thensvoice. gr

  E ! Athens Voice

  site, , , , ! www.thensvoice. gr

  12 ATHENS VOICE 29 - 5 2006

 • 29 - 5 2006 ATHENS VOICE 13

 • H , - , -

  A. O , Athens Voice* free pressT, , . H MAT. , A-, - I. K -, MAX -, , , , MAT . T -, - , , - . , , -. - - -, MAT. - . , .E, , - MAT . O - 8 - . T - ... M ,. H -, . T , , utechre - . A () Athens Voice.

  * .

  A o

  - : T AEH AIA

  14 ATHENS VOICE 29 - 5 2006

 • 29 - 5 2006 ATHENS VOICE 15

 • T AKA TI ANHOPIEE -

  -

  A, -

  . O A-

  K

  E

  K P, A -

  () N, -

  N K. T -

  ,

  A

  , 430 .X.

  K, -

  -

  ,

  , . K

  A M

  ,

  . T . K

  M

  M,

  -

  .

  K

  Y,

  T , -

  A -

  A-

  . O K. -

  60.000

  X,

  M ,

  ,

  , -

  M-

  M

  O-

  . T -

  , -

  E X A. T

  . -

  M I, -

  -

  .

  . - .

  - K , -

  E M . - , E K . E E - E K- , .E - () -, , A 1980, - .T , , . H K,, E.E. -

  , - A . A , ; - -; K , -; A, , - , K , E ;. E . - . . T , - . K - 30 , . K , - - .O . - , . M- -. , ! -

  : ., , K -. H ( K -) - - - - M 13 . K .T . , - E, K ( - ), - . - K- . E E E E K, . - . M , .H , , -. -, . K.

  300 T (A ,M A, -, X) - B N M A, Athens Voice Books. M A

  - - A.O A N- M - , - , - .

  E - , , X- N M -

  , -, - - - -

  .T K A. AOK M -, (A- , X. B, K. - ..), EHEA - , - YN - .

  X

  ...

  T AXOY [email protected]

  ( ) , , , , ,

  16 ATHENS VOICE 29 - 5 2006

 • 29 - 5 2006 ATHENS VOICE 17

  TECHIE CHAN

  ([email protected])

  ,

  , 2 megapixel,

  -

  (

  2 megapixel). K ;

  A - - - : ; .... - - , - -. , . 2 -

  . -, , - , interpolation , , . CCD, CMOS, . T - - bloat-ware, -, - .H , ,

  - - . T MP3 Eurovision ( 12 repeat CD) .

  - 2 , - . H - - mp3 192 Kbps .M - , - - ( ) , , - - . M , -. - .

  M - , - - .

  MI BY

 • A - . . M . , - , . : M ;. E - , - . M A . E - . M ... .M . . - . - A P-. M - . . - , .A M, - A. K - , . E ,

  . M -. B M - . K : , !. T. M . H .K . E M, - - ... . . , -. O , , .K . - . H . A , . - . - . O , , . . -, 18 . M

  . - K, - . , - , . E, - . . , , . . ! - : K- , ; E - . K :K , . H E, A-, !.E A K. K . . - , - -. E . E-, K - E, . T . M . ; E E. K A, A, 1988. M - - . O . - . . , A, , , . E -. AM, - . - . . K A, A, 1988. N . N - , , . N - . , , ; ; M ;

  E - [email protected]

  T 17% A . O K , .gazikap @gmail.com

  M ...

  A & KE

  Y - . -, . O ,, . K . .

  M K. A, A.T 1988. O -

  A. O

  E .

  .

  . -

  , E K-

  . .

  . O

  1993

  . . E

  .

  18 ATHENS VOICE 29 - 5 2006

 • :

  29 - 5 2006 ATHENS VOICE 19

 • 1 K 2 IT E PhoenixDancetheatre B. M Leeds 25 , ensemble

  - performers. A - multi-culti bill - -. T line-up Signal B--N Henri Oguike, -, - Taiko. A Laal - Darshan Singh Bhuller - - . T , - Lost Dog (Ben Duke& Raquel Meseguer) Pave upParadise, , . T Nopalitos, , - , Javier DeFrutos, - Phoenix Dancetheatre.

  4 5 - William Forsythe

  A Richard Siegal - . H if/then TheBakery, , . , - Z Ballet Frankfurt, Ayman Aaron Harper Mario Zambrano.

  7 8 I - . M - Niv Sheinfeld, .T Covariance, Sheinfeld, Chopin, - - - , Don Quixote, - - .T M - K -A , T Sheinfeld, - K - . , A,

  20 ATHENS VOICE 29 - 5 2006

  XO

  4 X A.

  K ;

  , , -

  . A

  X A -

  M A-. M

  -

  , , -

  O A, -

  , , T, , 1 14 I.

  T EAKH

  SELON DESIR,

 • .

  10 11 A B-, Toula Limnaios , 96 . M B , Limnaios - o o , . E Short Stories.

  13 14 , showstopper. T Grand Theatre de Geneve . - . T Para-dice SaburoTeshigawara . X - I - , , -, . La Pluit Annabelle Lopez Ochoa - -

  . O Michel Kelemenis - , , .

  -. Kiki la

  Rose, , - . T - A . O APOTOSMA Selondesir, K M K I M, , .

  K , 4 X A- , , . , E , , - , .

  INFO4 X A - X: 15 I/ 2103235.353/ : 21.30/ - : 15 - 10 ().

  29 - 5 2006 ATHENS VOICE 21

  XO

  PHOENIX, RAVE UP PARADISE

 • 22 ATHENS VOICE 29 - 5 2006

  O M Q Productions (A K) A Athens Voice 1 I, 12.00 18.00, 1o ATHENS COLLECTIONBAZAAR I A A, Bacaro. M - (- ) ( -50%) A. T Bacaro . - , , . , , !

  : Q Production, 210 3625.417 & 210 3613.004 Bacaro, 1 ( X), 210 3211.882

  KATERINA

  ALEXAN

  DRAKI

  YIORGOS

  ELEFTHE

  RIADIS

  CHRISTO

  FOROS K

  OTENTOS

  CHARA L

  EBESSI

  DAPHNE

  VALENTE

  OYKIA

  CHRISTO

  S MAILIS

  MARIA M

  ASTORI

  MI-RO

  ERIFILLI

  COUTUR

  E

  DIMITRI

  S DASSIO

  S

  KATHY HE

  YNDELS

  CELIA D.

  CHRISTO

  S COSTAR

  ELLOS

  PAVLOS

  KYRIAKI

  DES

  ASLANIS

  SMARAG

  DI

  PARTHEN

  IS

  ATHENSCOLLECTION BAZAAR

  FIL

  EP

  MO

  TWA

  RY

  / K

  ATH

  Y H

  EYN

  DE

  LS

  CO

  LL

  EC

  TIO

  N

 • . - . , - -, - -. M P N T! A- Bombay Sapphire Club Island - .

  O . - P, . Cristo Redentor (O X

  M Tijuca Forest National Park P T-) . P, . K - . H M. : . . , club, . The Bombay Cloud, , -. A M -. O X , - , : K - , Island -. party dj. E -. , , , ....H , - , .

  soundtrack , Jorge,Julio Ricky .K Hung Up Madonna Galvanise Chemical Brothers, - -, hit, pop-disco-rnb . -, -... ..., - -, , . A show. H M. :M . T -. . M, . - . H M. - : E, . , . M electric , . M -. .M - . K , - ethnic . K- . ; , , - . -. A .

  A .M , party. H - -. M - -, . - P ; E X. A A 29 I, - -- . T ;A, ;Show ; H - club Island. K , Club Island Bombay Sapphire ExoticDestination Thursdays, party - . H , -, menu Bombay Sapphire based, - . 29/ 6 Hawai-Maui, 6/7 China- Beijing, 13/7Mrocco - Marrakesh, 20/7 France- SaintTropez, 27/7 French Polynisia - Bora Bora, 3/8Thailand- Bangkok, 10/8 Mexico - Cancun orAcapulco, 17/8 B - P, 24/ 8 Spain-Ibiza, 31/8 South Africa - Tanzania, 7/9 USA -Miami 14/ 9 USA - Las Vegas. , , . O Island .

  Island, 27 , . A-, B, : 210 9653.563-564

  Exotic Destination Thursdays

  A Athens Voice , -

  . E , ,

  , ,

  , Island.

  EXOTIC ISLAND MAPIANINA ATA HMHTPA TPIANTAYOY

  . EXOTIC DESTINATION BOMBAY SAPPHIRE ISLAND CLUB.

  , , (), ().

  PH

  OTO

  : STU

  DIO

  PA

  NO

  UL

  IS

  AD

  VE

  RTO

  RIA

  L A

  .V

  29 - 5 2006 ATHENS VOICE 23

 • A . H M, - K K. E .M M -, -, A A-. K mainstream -. O ...

  I mainstream (A M, -, 210 134.084).

  Bebek E - T flirting live . K 23.00 - stand up comedy karaoke A. PLAY interactive (.E M 10, , 210 4834.190).

  . - . E .

  -, . E Romeo ( . T X .A- K) Posidonio ( N- B - X - B X -N A), (. 3, K, 210 9248.211).E, N M - . , (2108982.979, . 58, ) - N - K .

  K E - . M - .

  Skippers X M A, deck

  , , . - chill-out tunes.

  Kitchen Bar , easy clubbing. K - M (. 3, K, 210 9812.004).

  T M - ( ), - .

  Envy Mediterraneo open air (- K, E, 210 9852.994).

  Alinghi Show Center. Bar restaurant mainstream soundtrack N K (. -, E, 210 8948.131).

  A Lounge . , , - . T Magna Bootycall RnB (B. B 5, K210 9859.147 - 9).

  Reina T K, -, Viton dexx Playground on the beach electro house -, dance - ( K, E,210 9852.994).

  M E - 11 ( ) 6 - K ( A).A , - , , - . ;M .

  Balux H ,

  -. A , . TT RnB parties N B ( 2108941.620, . 58, A ).

  T Catarala , - , MaoSummer, - , K Sunset parties beats ( -, , 210 8944.048).

  O - K K.A M-, , .

  A EOT B, E- Galea (. K 4,210 8944.990) Bocca Tango (. K- 4, 210 8956.577). restaurant, FlowerPower Parties K clubbing . T , - Tango - Bocca, , mainstream -.

  Passa mood, meditasian, belly dancing Beachball K- B T. O , - Venue, Bondage, dance club kinkyconcept, , guests (. K 14, B-, 210 8959.645).

  Destijl A B. . - A - , rich n famous (. K 14, B, 2108959.645).

  Figueira club reastaurant Vive Mar, (. K18, B, 210 8992.453).

  K B (- B-K- ), - .T - ,.

  N B (NOB) - 65 . B-, . E . A , 210 8962.416 .

  A - . N.. -, , - (. 18, 2109670.913).

  () - A. . , .

  Z N . , , .

  Yabanaki H ... -, self service , water sports - . K - ( ...), . A Meat me .

  T 70km/h . - , , B B-, . T - ...

  - . - ( B) - . - ,

  soundtrack

  H A.V.

  T EA ABPIH -

  24 ATHENS VOICE 29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006

 • 29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006 ATHENS VOICE 25

  A , , , .

  . H ( ) .

  E (B ) (. ), . H - - caf bar, . M , ( ) .

  Island Y , , . Lounge , . : Island. - (27

  . . A - , B, 210 8925.000).

  Vinilio Ribas f - A.K - 70s 80s - . H , ! (32o . A- - , B, 210 9681.056).

  H M - , N . A A-. A , -

 • MUSIC DAY

  K , , , . M , K ,

  ; K ; M , , ;. K :N, , . , , , ! B- , , - T, , X, , 11 K-. -, . ! . E -, , . T , - !A , , ; H . E, -, ... , , , . , B - , , . , - P X - , K- Z, P , , ., , , . K N M; P , ! . , M .A K - ; . K . ! ( A.V.: - K- !)

  A , Mary, - !, , - , . , !T . N ... ; - . T , , N Y, M P ! , . , T M, - , Z, .E N P. M , P, . - , -, , . . E , - : ;, , . , , , . A, , M-! , , ! - ! N -, . -, , N , - . -!. T, ! , E, B, , T, , - E, - X , E E - A K, - K, ,

  B, ;.O M M, - , - , M, T - , ,, , - . , , .T , -, ! , E . K ! , E -, . - , -. T E; P, - :

  / T / - / / E / / / / , / / - / / /

  K , , , -, , K, - , - . - , . , - , - , , , !K , . - .A ...A -

  . - M ... -, , ! T , - , A , T X !, T . K . K -. M P, , M -, , , , M .K , - , , , - - , , - , - , , K , , - , -, - , , , , .A, .H I, , - , , - M -, . .

  , !

  Y.. 1 E A P .Y.. 2 N, .Y.. 3 K !Y.. 4 H .

  26 ATHENS VOICE 29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006

  E

  .V.

  T T A M A T H K P A O Y N A K H

 • 29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006 ATHENS VOICE 27

  .V.

  : L, DREAD ASTAIR, CALLAS, MARY

  AND THE BOY, FILM ( ), ( ), -

  - (), -

  , ( ).

  :

 • KAI

  AI E

  KTE

  EIM

  ENH

  HH AATT

  HHEENNSS

  VVOOII

  CCEE

  TTOO MM

  OOYYEE

  IIOO MM

  EENNAA

  KKHH!!

  66 K

  A

  ATHE

  NSby

  Ath

  ens

  Voic

  e

  E

  B

  -

  M

  M

  ,

  -

  M

  -

  M

  .

  ,

  -

  .

  T

  -

  N

  E

  N

  . T

  B

  ,

  -

  .

  T

  A

  -

  ,

  -

  K

  ,

  ,

  .

  B

  -

  -

  ,

  -

  .

  -

  M

  MA

  N

  ,

  -

  .

  TO: S

  tudi

  o PA

  NO

  ULI

  S / I

  OKP

  ATH

  N

  AYPI

  H

  E

  T

  :

  A. T

  EK

  EPH

  -

  . KYP

  ITH

  AA

  POYM

  E

  TIA

  ! OY

  PIA

  ZE TP

  OMA

  MEN

  H

  IOT

  EXNH

  TO

  AYT

  I TOY

  DJ

  FRA

  NGOU

  LIS

  MO

  IE

  EAN

  OI

  PTE

  IXA

  E!

  ANI

  KO!

  KA

  E

  OPA

  OY

  N

  TO

  KPIT

  IKO

  EEI

  XNE

  TON

  ENO

  YIA

  MO

  TOY

  IA

  TO E

  VENT

  (

  . 6

  66)

  B

  -

  -A

  . M

  A.

  ,

  . B

  , .

  . E.

  , A

  . M

  A.

  ,

  . K

  , A

  . K

  A.

  , M

  M

  . B

  N

  B

  I

  T

  :

  A.V.

  !

  28 ATHENS VOICE 29 - 5 2006

 • 29 - 5 2006 ATHENS VOICE 29

  M

  IA

  MEN

  OT

  O M

  PAT

  O K

  ATE

  HE

  O E

  PBIT

  OPO

  ME

  TA 5

  0 KI

  AO

  KOA

  TA T

  OY

  API

  APOY

  (VAL

  HRON

  A E

  A

  KE)

  .H

  2

  .

  TA

  PA

  A I

  ATH

  KE N

  EAPO

  NA

  T

  OPA

  IZ

  EI M

  E TO

  KIN

  HTO

  TOY

  TH M

  YPT

  KON

  TOBA

  .M

  .

  3.00

  0 BO

  MBA

  Y +

  27

  KIB

  TIA

  TONI

  C (6

  48

  )

  ,

  .

  * 2.4

  00

  * 2.4

  00

  * 1

  .000

  spr

  ing

  rolls

  * 5

  (1

  75

  .) * 1

  0

  * 15

  .

  (

  T

  X

  )

  EA

  ANI

  THKA

  N

  E X

  PONO

  PEK

  OP:

  B

  .

  N

  K

  . X

  R

  app

  Collin

  sK

  K

  ,

  Billy

  B

  Sofk

  a,

  .

  -

  , A

  K

  X

  3

  . T

  .

  ..

  .

  , N

  .

  ,

  . N

  M

  Bom

  bay

  Sapp

  hire

  ...

  E. M

  , A

  .

  ,

  A. M

  E.

  (

  )

  . B

  ,

  A.V.

  in m

  otio

  n

  A. K

  A. T

  , P. X

  ,

  A.

  M

  ;N.

  M

  K. T

  ,

  A. T

  .

  .

  I

  A

  . K

  ,

  . M

  O

  B.

  .

  , E

  K

  A

  ttica

  T

  A. B

  X

  .

  ....

  T

  . K

  -

  A

  T

  (D

  eux

  Hom

  mes

  ), K.

  B

  -

  ,

  .

  , N. T

  A.

  K

  A.

  A

  X

  T

  Bo

  mba

  y

 • Garcon, -

  K A

  K attitude -

  Hello

  . -

  ,

  .

  K , N. T - , , .

  T , A , T B. , , . A- , - plasma , . , K . , -, - . , , - A - . K , , , -

  . - , - , , - - MAT, - M, - . T - A- . T , , , , -, . T- B . O - .

  !N , Odeon, P, , B A-, . M , Shark, , , , . M , , , N E, , - CNN, , K - AOK , , , . - . K -, , , -, , , A T. O , , - . , , .T 25,3% KKE K B-, 34,6% -

  . M , , - case study, Z - M, , , , ET3.

  !, , , , - X, - A - A (16/7). O Milo Z, I, NY A Thalatta Kalamitsi. O N - K, . K N, T, K , - , , Silent City, -. M O A-, -, - Human League. E - - : Z, - , , -, K . H Z , -, Pasta Flora Darling, , Urban, , , , . M Espresso Local . ., N E - Bosc T-, , - - . T , , , , , M , M: K - -, . [...] H .125 - , -, - , K, . -- . M Goalywood. E, - , IQ - M TV .

  -alone-I!

  30 ATHENS VOICE 29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006

  ,

  ([email protected])

  2310 NIGHT!

  E MO

 • 29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006 ATHENS VOICE 31

  2 9 I O Y N I O Y - 0 5 I O Y I O Y 2 0 0 6 - 1 3 1 - 1 6 8 - W W W . A T H E N S V O I C E . G R

  / / / / /

  210

  AIMA TOY OOY(3/7, 22.00, Odeon Starcity, . 111 & )

  E 150 avant premiere 3/7 22.00. A ,

  SMS: AVCINE, 4525 - 1/7 10.00 . O SMS. K 1,19 A

  A V A N T P R E M I E R E

  AIMA H K, Thehills have eyes (1977), horror exploitation . O 28 A A (Haute tension) remake A -, N M -. , gore , , - . O - avant premiere 107... -. , ...

  - H

 • H PAIA KAI TO TEPA - Philip Glass - . O T . T, Z K, - . O Philip Glass - - - . H, 210 3272.000. 3 & 4/7. 80, 60, 40, 30, 20 / 15 & 10 (.).

  OI BAPBAPOI - E K N EricLacascade, Jerome Bidaux, JeanBoissery, Arnaud Churin, Arnaud Cheron,Christophe Gregoire. B M , B- T, - . T -, - . H, 210 3272.000. 9 &10/7. 50, 40, 30, 20, 15 / 10 (.).

  TEXNH

  ARMENISTIS CAMPUS OF ART A 3/7/06 7/7/06, Armenisti - , , , comics, -, video art, , ,graffiti, .. - . T 7/7 Frank Popp Insembk artcampus .Armenistis Camping, X, 2375091487, 91497, www.armenistis.com.gr.

  YTE TH NAYTIKH EBOMAA - A NE 2006 - M , MZ, K, M M- K (Grande). T - A N 9/7.

  HERAKLEIDON T M - - M.C.Escher VictorVasarely. 4, 5 6/7, 18.00-20.00, 9-12 , Victor Vasarely M A ( 90/). 10-13/7,

  18.00-20.00, - - A Vasarely Escher ( 120).T 18 19/7, 18.00-20.00, - 5-8 , M.C. Escher, M- A ( 90, +). MHerakleidon, H 16, , 210 3461.981

  NEW YORK MANNES QUARTET - KATIA AXOY H K , 2004 N Y, - - N-, - M- P. M Mannes N Y, Jonathan Engle (), Yael Rubinstein() A (). O - 30 I - N, 5 I I A I K-, 15 I, X P.

  EROS RAMAZZOTTI THN ATPA O I Cinecitta P. A P E- ( ) Calma Apparente - - . . 21.30. VirginMegastores, www.patras2006.gr, 801-100-5000 (- ) 211 9559.900 ().

  11 ANTIPATITIKO ETIBA 30/6 1& 2/7 A- . - 50 -, , -.. , , ,, , - M P (30/6,22.00), , Deus X Machina,New Model Army (1/7, 22.00) - M (2/7, 22.00). - (E) .

  E KAI E KOTAI H - K O T-

  32 ATHENS VOICE 29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006

  NEW YORK MANNES QUARTET - KATIA AXOY

 • A.V. 2 . . 22, 10679 , fax 210 3617.310, [email protected]

  Hellenic Dance Company Acts of Light, Acts ofDarkness, MarthaGraham, Pascal Rioult, .K Jocef Frucek, Richard Alston, A. N. B, -, . MM A, B. & K 1, 2107282.333. 25 & 15, 10 (.). 4, 5, 6 & 7/7.

  6 IENH IANIMO MAETO & HELLAS . K - 600 . 29/6, - , 30/6, 13-16 - , 1/7, - , 2/7, Gala . B , H, , 210 4194.520. 29/6-2/7, 20.30, .

  ...

  MOYIKH T Synch M M A The

  Vegetable Orchestra, Biosphere - Transformations K.B 6 I. T 6/7 B, Madeleine Peyroux 7/7 ( 35 - 50). 10 &11/7 K - . T A E 10/7. 11 & 12/7 H Solomon Burke andthe Blues Brothers Band ( 20, 30, 40, 60, 80).A 12/7 Roxy Music K ( 45, 40), Toto Socrates OE E ( 35, 40) Iggy Pop Stooges B support Puressence ( 45).

  THE SHAOLIN LEGEND A, Shaolin - X K.E - , - - - - . A . - , 210 9315.600. 12 & 13/7.

  1 ETIBA DIGITALWAVE K . - E . - , transfer . www.filmfestival.gr, 210 8706.000. Y 16/10.

  EKAIEYH

  N.Y.C. meets N.A.U. T - New YorkCollege NationalUniversity H.. Internet 18 . O - Internet . O National American University.

  HMEPA KAPIEPA BIE 2006 9/6/06, -E BIE 7 H K, - . , - , - BIE , - - .

  IAKEAH

  Be Cool @ Village Cool N - Village Cool VILLAGE CINEMAS MediterraneanCosmos . H - Village - standards , , -. K , DolbyDigital. M A - Village Cool Rentis, Tymvos M.

  29 IOYIOY - 5 IOYIOY 2006 ATHENS VOICE 33

  O . H : Terra Vibe, - E A ,

  . O DNA M. Franz Ferdinand(11/7) K. O frontman , FranzFerdinand You Could Have It So Much Better , -, GQ.

  - Dandy Warhols (11/7) AA. O , Kashmir, Bohemian Like You!

  E, rock, . O KK Green On Red(11/7). O - Time Aint Nothing - attitude: O - . , .

  11 I . O I rockersSunday Drivers Terra Vibe - ,

  - - - On My Mind:M ; M ; A , - . O Sunday Drivers T, El Greco, : .

  Celtic Frost (12/7). - -

  , - . To MegaTherion (1999), Vanity/Nemesis (1999),Monotheist (2006). E, dika maspaidia.A . Crimson Glory

  (12/7). H E -, 1999 2006 reunion. TerraVibe Crimson Glory - .

  K Rockwave, Twisted Sister (12/7).A , E

  , , Dee Snider Jay Jay French, Arockalypse

  Lordi! T ;

  Greeks Rock It Better!

  Vive Rockwave, Vive Cuervoice! H Jose Cuervo, N1 , Athens Voice,

  , rock event .

  K, rock attitude -,

  vibes . .

  CUERVOICE!

 • * C 15 15-30 30-45 45+

  ( 1.00 ..)/ /

  ()

  A. A & B- 31, A, 2106426.238 / X. M 8 &B 9 (Hilton), 210 7252.252 / - 92, ,210 6857.626 -. - . K AATI B 13, X-, 210 7210.501-2 - . - - . , I - - X. - . . AEANPAA 8A& 21, . A-, 210 6420.874 - . , - . - . *ALTRO 39 & -, , 210 7242.717, - , . -.APPLEBEE'S. A & ,A, 210 6459.805/ & 12,, 210 8948.730 / .N 24, K, 2108815.025 / 8 &X. T, K,210 6233.514/ Kosmopolis,. 73X, .A burgers, steaks cocktails.A .A K 22, . K-, 210 5239.661 - E.. . ABREUVOIR 51, K, 210 7229.106, , - , . , . MAI 10 (-), M, 2105222.696 ( - -) -. -, , - .-. . ASSAI 15, -, 210 7517.395 - -

  - . - - cocktails - .live . AVALON 20, , 2103310.572 - . - bar jazz,ethnic . BARAONDAT 43, A,210 6444.308 industrial, super glam -. - -, - MN. - . . B 80, ,210 5228.400 Michelin . roofgarden .. . BOSCHETTO E, X-, 210 7210.893A -. . . . -. BRASSERIE (LA)/ T, - 52, 210 3326.200 , -, . -- . - . BRASSERIEVALAORITOU B 15, 2103641.530 . , . K. BYZANTINO(. X) B. - 46, 210 7281.400 M all time classic . * IANTAH 31 & ,M, 2105238.812M, -, - , . 12.00 . 44, ,210 3301.369, . -- . CALLIRHOERESTAURANT OYSTERBAR 32 & (. thenian Callirhoe),N. K, 210 9215.353 - roof - . . . CAPPUCCINO B 12 K,210 3644.689K -. , - , - A-. X- - . CENTRAL . E 14, K-

  , 210 7245.938T sushi lounge-bar. ainstream ( -). CHEZ LUCIENT 32, -, 210 3464.236 . CIAOT 2, K,210 3647.665 . -, . 7.00 .. *CIBUS A Z, KZ, 210 3369.364Cibus . M - .M - - -.K . *CIPOLLINO 4 & A,210 3632.780 - . - -. Delivery -. - . CLAVDIOS 38, K, 2109235.128 . A .- .Parking. . . CODICE BLUE & X 15,K, 210 7230.896 - . -, . /CRAFT. 205, -, 210 6462.350 / . ,210 6832.670 ;, do it yourself - . - -. *CAPPUCCINO B 12, K,210 3644.689 N, - . A , - - , . Delivery. DERLICATO I 22 & N- , 210 3615.024Grill kitchen, -, -. . Delivery. C DIRTY GINGER 46, ,210-3423809 LOU SALOME. . - -. DIRTY STR.EATT 12, ,210 3474.763 , , . arty , - . - live . .. KDEN

  12 & M,, 210 3248.858 1982 - -. , - . - . . K MB 80, K, 2109213.013 . - , . . .EL BANDONEONM 7, . M-, 210 5224.346, -. A, Maradona - . T - . . . M 28, A-, 210 6910.100M . -, . - . FAR EAST 7, 210 3234.996 / 54, ,210 6233.140-4 / & , ,210 8940.500 , - -. - . - . FRAME St GerogeLycabettus, 1, . , 2107214.368 - - up-to-date - slow food - . -. FURIN KAZANA 2, ,210 3229.170 / - 72, -, 210 5786.660 , , sushi,tempura, yakisoba. . - . *GAZARTEB 32, , 2103460.347, 3452.277 , A, , -. funky, latin,jazz, soul, ethnic. ./. -. , . . GRAND BALCON/ St. GeorgeLycabettus, K2, , K,210 7290.71270s , - . . -. .-. GB CORNER . Grande Bretagne,. & /-, 210 3330.000 . businesslunches grill . - roof garden . HABIBA 224 & A- 2 (1 ), -, 210 8673.722, 8665.618

  T. ., . - ..- . . B 5, , 210 3464.204O M. .. IDEAL 46, 2103303.000 all day -. - , - take away. - . *JEROME SERRES 78, K,210 5200.630-1. , - - - - Jerome Serres. roof garden.KANEAK 70,, 210 3476.320 -, . . *KATAPOA 29 & . N 1,210 9215.101. funky , . - .C K K 26, 210 7229.056, 7237.277 , - , - - - - . . KIKU 12, ,210 3647.033 2006 - - -. . . - KPEE TOY KOMOY . A 3, A-, 210 9212.008. N . , . M - .Delivery . - . KOYTI (TO) A 23, M-, 210 3213.229X A, - - . KUZINAA 9, , 2103240.133 - , . M KYOTO 5, M-

  aste police

  1995 Jackson Hall M - K. Y- , , - , , , , , - . - , meeting points - K , M. TJackson, , 11 --, , , , , - - San Diego, - , - ( A -, , ) , - . H - -steaks burgers, , - , , mainstream - , - , - , - . , , - . E -. T , - . , , , , , - , , , dj - , ( aircondition), (X K E A Jackson Hall), (, -, ), Jackson, , . Jackson Hall, M 4 K, 210 3616.098, .

  JACKSON HALL:All time classic

  34 ATHENS VOICE 29 IOYNIOY - 5 IOYIOY 2006

 • , 210 9241.406 -, , - . . . BYB M 27A, . A-, 210 8659.429 O. - , , . - . .. * LE SOUK X 43, K,210 7253.817 - -. , .* 15, ,210 3462.983 - , . . ., . M 4, , 2107223.193. - ., M 18, ,210 7258.306, . caf Mai-Tai, -, grill -, , . -. MALVAZIAA 3, P, 210 3417.010 - M. M- . .. MAMACAS 41, ,210 3464.984 . T - . MEAT ME (. Athena Grand), .K, 210 3250.905 /. M- , () . . MESON EL MIRADORA 88 & -, K, 2103420.007

  , . - . 19:30- 21:00, 20%. .MILOSB. 46, 2107244.400M K, - A, - M . - -. - . MMOMMY 4, K, 210 3619.682T , - , - - . -, lounge - . MOSHI-MOSHI E 6, ,210 7018.222M - . - .MMO 10 & -, . , 2103459.172 - . . MAKAIKO 48, , 2103625.700, - , -. ..- . . NOODLE BARA 11, ,210 3318.585 - -. .K -. OCHRE & BROWN 7, , 2103312.940-2 - , - - . K . .K . OLIVE GARDEN T, - 52, 2103838.511M ,

  -A roof garden.. . , 210 7210.701, 7227.065 , . . () 25-29, - , -, 210 7295.484 - - .., . . PAK INDIANM 13, . -, 210 3219.412 , . . AIA 75, -, 210 7518 869 30 -. ( -) -. . .AIA BOYH 9, 2103253.520. - , , H. M . M- (T.-. K.). , PALMIE BISTRO. B 5, 2108836.592 / 72 &M, 210 3641.794 /I 29-31, ,210 7241.356 / . 112-114, , 210-6130.020 / K35, K, 2108012.411 / 59, N., 210 2589.704/ . , EscapeCenter I, 210 2383.731/ A B, 2108954.054 / .30 (he Mall), ,210-6300069 / .111, (Odeon Starcity), 210-9313803 / & 1, . -, 210-2853298-9K - - - .A .A

  15 K,210 3608.621O . , . A M- ( ). . . . . B. , E-, 210 7223.784 . - . PASTERIA (LA) Ko: 210 3632.032, 210 8945.085,K 210 8085.607, N. 210 9319.146, . 210 9858.880, - 210 8250.315,M 210 5775.133,. A 2106401.480, A 210 6019.975, A- 210 9945.772, A--Olympus Plaza 2103538.88011 restaurants - . X - . M PECORA NERA 158,A, 210 6914.183 - . ( Balthazar ) - A. . . PELICULAA. 13, ,210 3239.063 . (- , ..). - -. . 11.00 - 19.00. . * PIATTO 13, -, 210 2288.441 , , -. . -- .PICA PICA A A 8, -, 210 3251.663 .

  M - -. -. PIZZA HUT 80111 70.000 32 pizzalovers. delivery . A.V.!* POUPEE (LA) 3, ,210 3228.999All day . T -. E . . . POSTINO (IL) 3, K,210 3641.414O A - - - . -. PROSOPARESTAURANT K 84,, 210 3413.433 N - -. X . -, . M 7, 210 3643.353-4/ 37, -, 210 8089.160, , E . *RED INDIAN 25, , 2103219.908-9 . . - . . , . SALONA 36, I, 2107242.208 , - , - -. 70s(, ). . . . 48 THE RESTAURANTA & K 48,A, 210 6411.082O - - -

  . E. M. B 50, P,210 3412.252 / 4,, 210 3828.206 - - ,. - , -. . . C SQUARE SUSHI 65, -, 210 7255.236 / - 56, K, 2108081.512 , , makisushi . . .. Delivery. ST ASTRA / Park, . A- 10, ,210 8894.500xecutive chef HervePronzato - . - . . STARS 49 & A-, K, 2107294.111-2 . , -. -. 5, . B-, , 2107564.021B Michelin, - . O - connaisseurs. 1.000 (!) . ITI TOY K. I-OY -A. & -, , 210 3423.665 . - -. loungebar. service vallet parking. .. . SVEIK P 6, N. K,210 9018.389 T - 20 .Sos: , ,, . - -. . . TAPAS Y MAS

  29 IOYNIOY - 5 IOYIOY 2006 ATHENS VOICE 35

  28 -

  .: 210 6842585

  4210 6441.612

 • K 6, -, 210 3230.839 Mi Sueno, , , ... . THE SUSHI BAR. B, ,210 7524.354 / . B38, N. , 2106729.333 / K/ 15,, 210 8942.200 - , nigiri maki sushi. Delivery. TGI FRIDAYSN 2, -, 210 7227.721/ K- 35, . K-, 210 6233.947/. - & ,, 2106475.417 - . Aburgers tortilla - . TRELLI PAPIAT 26, , 210 3468.720T -, , . . . A 12, ,210 3317.061 . , - , -. ., . . KXPYA 81, -, 210 3412.515 . lacarte, ,, cheesecake .. . YO! SUSHIT 6, K,210 3600.347/. K22, 210 6899.262, Migiri, sashimi maki - . , -. .. . VARVAKIOS B A, 210 3212.922 . B -. A . 19, K-, 210 7216.390 A . - . . . .

  21 21 & , , 210 6230 621 , . A. E 39,, 210 6819.109 - A, . , , -. .. ALTAMIRA 36, ,210 3614.695 / 28, M, 210 6128.841, , - -

  . K, , . .. . ALTEZZO K 3, M-, 210 6136.565M, , -. ... A MDO MIO 2, , 2106822.301 / 58, , 210 8817.095 Pizza, pasta, - . , . ANEMA E CORE A. 123, X-, 210 6895.666 spot pasta Pulcinella. - . A. 19 M,210 8066.700N K-, ,, . -, , -. K K.ANTONIO NONNO 74, , 21089400.057 , -, - .. . . 135 & -, . , 2106203.102 - -. . ART DECOK B 12, X-, 210 6840.240-1 ,lounge -: steak . , , . . ARTIGIANO (L)A. , 2109370.444, A,210 6445.111-2, B,210 7655.519-2107660.568, , 2106615.499, , 2109607.000-9617.111, Z-: 210 7486.800,H: 210 9765.111-210 9760.222, K,210 9560.300, N. ,210 9311.480-1, N. X-, 210 2510.593-4, N., 210 6775.400, -, 210 4525.777, -, 210 5767.111, X-, 210 5715.300, X-, 210 6899.444-5. - delivery.K - ( - -), , . AVENUE 103 103,E (. Life Gallery),210 6260.444 -, finger food . .. . * BARCELONETA . 267, ,210 8013.448, - Gaudi.apas , - . .. . BEAU BRUMMEL

  36 ATHENS VOICE 29 IOYNIOY - 5 IOYIOY 2006

  M - - , , - , , , restaurant Mayor - , - I M. A , paella de marisco (), - . . Mayor, X. T- 92, K, 210 8080.460

  PUTUMAYO M . H PutumayoWorld Music ( CD, - , ) 1993 . T . , . HPutumayo - - . T Putumayo World Cafe , A! -, , , - , , ... Putumayo World Cafe, K. - 17, N. , 210 9341.282

  EA T , . E - P, . A 12 - , -. . -. P, 5 ( ), , 27440 66744

  Y ... Aithrion X, gourmant penalty box, -, plasma - . 28,50 -

  ( 8,50), M. Aithrion, Hilton, B. 46, 210 7281.000

  K ... HARD ROCK! A 9 I 9 I Jimmy Hendrix Nirvana Lounge Hard Rock Cafe - - M. K - : , -, Bud - M. . Hard Rock Cafe, - 18, 210 3252.742

  MA E A restaurant El Bandoneon , - menu-mundial ( 30) , - . , ! ElBandoneon, B M 7, M-, 210 5224.346

  NIRVANA ETA, ETN 10 T NIRVANA ETA 10 - . M NIRVANA - 15 . T -, illustrating - (3.000 -1 , 2.000 - 2 1.000 - 3 ). sitewww.nirvana.com.gr, 800 11 99800. - Internet - T.. 51685, 5, 145 62 K.

  STRIKE THEM ALL H internet cafe24seven Summer Cup, ever, Counter Strike Valve, - 1.6. - 8 - 1 2 I - (2.000, 1.000 500 ), . O - B (. 112-114,) A ( 86 & K-, 210 6983.303), 10.00 22.00. M www.summercup2006.gr .

  FOOTBALL WORLD PARK M - - Football World Park, - Coca-Cola, Adidas PowerAde. A 29 I 1 I Football World Park - E K 3 I 29 I M . T M 10 I, Coca-Cola - SMS Coca-Cola 90. - - K FIFA 2006.

  AMSTEL KO M 9 I - ! KO Amstel, sms KO () - 4260. sms, .O top - , - , 20 - 50 PlayStationPortable. :www.amstel.gr

  MYLOS 10 X, . OM 1993 . , , - club - --. Mainstream - dance. dexx djs - Liquid, Depp Dish, Danny Tenaglia, NickWarren. club beach bar N. A , - . -: 6& 7/7 skateserfers, 9/7 A X- ( La Suite) beach bar 17.30 -. A, house Little Louie Vega 19/7. MYO CLUB/ NEPOMYLOS ,X, K, 28210 60449

  TASTE POLICE PLUS

  AITHRION HARD ROCK CAFE MAYOR

  MAYORPUTUMAYO WORLD CAFE

 • A. 9 & A, K, 2106236.780 - .. . *BLOCK HOUSE. 238-240, K-, 210 6230.600 - -. steaks, . BLUE PINE T 37, K,210 8077.745K B.. 317, ,210 8001.402 - - . . . . M *CARTE BLANCHEK 9, K,210 8015.050 A -, . M- , lounge -, guest dj, happening. . MCOOKARTX. T 127 (-. K), N.E, 210 8000.640 -, . .. DEALS. B 10, N. , 210 6773.183 , . - . - , - -, - . DISHA. 8, -, 210 6800.058 - -. , - . CA. 113, -, 210 6890.238 , (), . . . -, . . .. E 102 102,B, 210 8101.875 -, - . , . FENICE (LA) 4-6, . ,210 6714.263 -

  . *FRAGMA M, 2108143.415All day restaurant-caf . - , - .Lounge .GALLO NERO (IL) . M 262, X-, 210 6538.084 - - -. GOLDEN PHOENIX N. K . T 131,210 8078.640, E .B 120, 2109644.889, X . - 85, 210 6844.898,K X. T96 & , 2108013.588, N. M . M- 170, 2294050395, . A- 91, 210 9881.417A - . X sushibar. - . *HOOTERSE K The Mall,M, 210 6300.191 A .E, , concept. X , , , - burgers steaks, - - . IE 36, N. E, 210 6201.572A -, - . A team M-. . - . . JAIPUR PALACEA. K & -, M, 2108052.762-3I () . -- . . MK64 K 64, -, 210 6800.200 , - -. - . MKARAVIA , 2103544.000 A -- E. B, Sofitel Athens Airport . - . K 2, . N K-, 210 8075.408 / 334, T,210 9429.027 / . -, B,210 9655.022H -. B-

  caf-restaurant Breeze.A . K K. 9, -, 210 6853.580 ..-. . KT . , 210 6200.005A , -. K A. K 23, M, 210 8056.666 , -. , , . K live . K * NA 23 (E. K- E) X,210 6543.033M - , - . K -. LOCALX. & O 21,K, 210 8018.236K , -, - -. alltime classic . - . MAMMA MIA . 15, B,210 6801.806 . . .*MARE DEUS. o 52, . -, 22940.94455 - ... . chilling . M MAYORX T 92,K, 210 8080.460 muy espanol,tapas, - . . -. *MEAT SQUARE. 5A & ( ),, 210 8004.700,E. 9-11, (- -), , 2106831.300 -. , - . , - - - MEAT STRET 46, N. ,210 6753.934 ... -. Business lunches .. MEATING . 4, - , 2106800.339, 210 6812.181 . - , . () 47 & -, , 2106149.000M . . . MEPEMA B. A 20, K,210 8013.853 , - - , -

  . MR. VONG E 13, N. E, 210 6250 345Multi-ethnic . . NARGILEX. T 50 K-, 210 8083.333E -. . .. . NORTH STARX. T & ,K, 210 6231.322-3K A, - - . OCTOBERFESTA. I 82, A. -, 210 6082.999 /A M 79, -, 210 4281.110A ( -, , ) .M . OA. 79 & -, 210 6850.686 . -. () , . AK 26 & M P-, , 210 6837.037All day, czy. -, , - . PNDELI 3, K, 210 8080.787 (- ). PIAZZA MELA. K 238 ( Mela), K,210 6236.596K, - - . . . . . 22, -, 210 6139.989 - - -. , . IEPIA A. 8 & A, N. , 210 6729.114 -. A, - . -, . - . . . QUILLS K. B 5, . ,X, 210 6810.040 - - 12.00 . RISO AMARO K 104, -, 210 2716.111 , - . RISTORANTINO (IL) 70, , 210 6216.820K , , . ROBINS HOODB. 34, X-, 210 6834.907T 50 , - - - .

  . . RUBY TUESDAYE. K The Mall M-, 210 6310.184 / . 226 P ( Village Park) 2104256.458A -, , ,steaks burgers. X- , - . SALT & PEPPERS. 108, , 210 8044.840 B-. , , 30 .K. . SALUMAIO DI ATENE 3, K,210 6233.934, - , . . SANTA PASTA . 73, X,210 6854.755 / . - 46, N. , 2109370.064/ 66,, 210 6561.300 . . 1.30 .., . 2.00 .. SEMIRAMISRESTAURANTX. T 48 (. Semiramis), K, 210 6284.500 Karim Rashid, fusion. SPUNTINOO 6, N. , 2106777.290 . . . - K. . SUMO SUMOK 6-8, K, 2108015.144 M , - - . . Delivery. *SU 28 & ., , 2106842.585, , -. - -.CSTRADA (LA)E. A 107, N. , 210 6710.370 . TERRACE (LA) - 66 (

  ), ,210 6230.650 - , breakfast room , - compose . TH 19, KK, 210 8074.015. , ,, - - - . TIKEK 27 & . ,, 210 8084.418 /. .. . TUTTI A TAVOLA . K 254, X, 210 6778.765 ., , , . VARDIS 66 (/), K,210 6230.650-6, -, -. WABI LOUNGE E 25, -, 210 6233.792 All day .. - multi-ethnic . X E 40, N. E,210 6254.152 - -. - . & , . , 210 6728.878ll day , .

  AL CIELO. 14, B-, 210 8973.680 - . - . AL DENTE 19, K,210 9810.093, , - -. . .-. A 74, N., 210 9401.401 -, -

  29 IOYNIOY - 5 IOYIOY 2006 ATHENS VOICE 37

  CARIOCASID M P n B(pop n bouzouki) , Cariocas dance . 1997 . Beach bar -, , water sports concept .

  FACES M , , House on theBeach parties K . , A, N , - A ( ) - . Cariocas beats 15.00 . , clubbers ( - ) , , -, , - - . Chill-out - M.

  DJs - house. dexx Cariocas Mateo & Matos, Ricardo Da Force. To - Kerri Chandler (2/7), Timmy Regisford (16/7),CJ Jeff & Steve Sai (23/7), live Locomondo (30/7). Resident dj SunshinePedro K9/7 special Mundial party, -, 6/8 Akylla.

  HIGHLIGHTS dancefloor 21.00 - K...

  CARIOCAS, K, 27440 57179 ( www.cariocas.gr)

  GOIN OUT MENEOY

 • .. . . 29, . (-), , 2104940.672 - , - -.. . BAENTINA 235, K,210 9431.871M, , , , . C BARBA LAZAROSZ 24, . , 210 9403.00334 -. . . . - . K MA 72 ,210 4612.457 - . - , . . K BOUILLABAISE Z 28, A, 210 9489.08230 . - , - -. K MBREEZE. , - , 2109653.809 - . MCADKO K 63, M, 210 9412.207 P, ! ... . - . CAF TABAC 11 (. TheMargi), B, 2109670.924 minimal zen , - . , . CASA DI PASTA A & 2,B, 210 8964.122 . - , - pasta. - , - . COOK EATM. A 74 & A- 2 N. , 2109313.108Interactive cooking, . , - , - . . COOK & LOOK. 149, N. , 210 9374.169E , caf-restaurant chef La Strada. .. * , , 210 5326.163 -. - .

  DA BRUNO A. A 46, . -, 210 9818.959 - 20. -, . M 27, , 210 4122.092 - - . . , , 210 9824.620 - . , -, . - . H & 32, T, 210 9404.518 , , - . . . . EA AAA. 48, , 210 8980.266 , - . GENOVESE B. 99, B,210 8958.400-1H MicheleConforti - Sale & Pepe.. . JIMMY AND THE FISH 46,, 2104124.417 - . . IA 28, B-, 210 8963.747K, ,. - . -. *ISKANDAR . E 6 (A-) & . , - 210 9886.474K, I , M A-. .. KISLAND27 . A-,B, 210 9653.563-4K - , A. , . - - priv . (-) - - Tapas Bar. ITIOOKOA M, , 210 4134.084 - . I. A 119B, . , 210 9884.258 -, . . .

  *LABI M 18, ,210 9680.205. M , . , . , . .- . * 22,, 2104134.404 gourmet Steffano Morroni. - - - lounge. . . . *LA DA B. 58, - , 2108941.620 - Septem. - - -. . . LIS CAFEI. M & Z12, , 210 8940.116Caf-bar rest - homemade. - 143, K-, 210 9480.657 , - . - . .. *MALABAR 11, ,210 8929.160 loungerestaurant The Margi, -. - . *MENSA. 63, -, 210 9643.499 - -. . *MEZZA LUNAO 2, B,210. 96 71.046N , , . enfant gate N.., . *MI SUENO DEL MAR. , B, 210. 9653.809 - - - cocktails - . ,- . MOORINGSM B, 210 8961.310A . - - . M 100, , , 2294075888 - , ,

  , - -. ., .,. . M . 179, ., 210 9315.721 - . - fingerfood. . . M A. N 10 & (. Divani ApollonPalace & Spa), K,210 8911.100, 8911.256 - ( ). . . OIL RESTO I 93, I, 2102693.230 , -. B H, 48, ,, - , - . .. . -. C ORO TOROB-K 73, B-, 210 8994.514-5Steak house - , A-, A- N. Z. PASTA RAGUSA 19, -, 210 8983.437I ... . . K. . PAUSA, IL RISTORANTEROSSO A. K 48, M-, 210 6179.290 T , - , - . *PEPE NERO 17, ,210 8945.581 . minimal , -. pasta,risotti . - . .. / *PERE UBUK 74, , 2108941.450. - nouvelle cuisine o KT. - . -. / PIN UP 23 & A -, M, 210 4179.825A -. ,burgers .All day. PIZZA MARZANOK 13,, 210 9681.124A -, . Pizza,pasta, grill delivery. T/K Pizzaiolo . 42,, 210 4137.910, 4137.790Minimal . - . - . RAZGOULIAY A. I 7, . E-, , 6947 998574 . . -.

  SEPTEM B. 58, - , 2108941.620 , , . - - -. - , - Balux. ., .. SPAGHETTERIA (LA) A. I 13, ,210 8945.476 . - . . . SPUNTINOO 6, N. , 2106777.290 . - . A 11.00 - 1.00 , K . SUZANNA X & O 5, ., 210 9428.129O X - . .. C . 15, -, 210 8962.432 - . T 228, Village ParkP, 210 4911.425ll day meeting point. - . dj T belly dancer. TARTARE 52, , 210 9680.320O B (. B) - . TINELLO (L) K 54, , 210 9828.462 , - . H . - -. K . .-. TONY BONANNO 63 (- B. ), K-, 210 4111.901O T - A- . - . TA K 52,M, ,210 4127.900, 4175.643 - .A . VICENZO 1, -, 210 8941.310 . . . live. Delivery. VIVE MAR . K 18, B,210 8992.453-4 -, , . . , . -, 210 9881.582 K-

  . , Spell - , , . YAOUZAKIVarkiza Beach Park, AB, 210 8972.414K -, - - .

  BAR - RESTAURANTS

  AETHRION(. X) B. - 46, 210 7281.000 I , minimal chic *ALINGHI. 5, -, 210 8948 131 - - ( ShowCenter). M - - . *ALLEGRIA BARREST. 213, 2103541.695 lunch breaks happy hours -, -. - latin- allegro . A A A. -, , 210 3413.795M A, , -. A 8.00 , . APSENDI. K 250 & ( ), 2106717.890A N. Y, - , E I. Mfunky. . . . ARROYO HIPI 8, ,6978319160, 210 3479.190 , - , - - . BACARO 1, 210 3211.882 . -, tramezzini, -. A . BALTHAZAR T 27 & B,A, 210 6441.215 . BAR GURU BAR . 10, ,210 3246.530 Funky crew, - soul, hip hop, r 'n'b, jazz ragga. - Jazz Upstairs. BANANA MOON O M. A- 139, 210 3411.003 ethnic, . BARA 23 & . I-, K, 2107217.178, 7258.537 . All time classic , - . BIG APPLE 69, , 210 3643.820

  - . - , - grande - . *C. 59-61,, 210 6147.192 Sparks - bar-restaurant - , - (- , snacks, steaks,burgers). *COAST. 18, -, 210 8992.453-4 , - , - lounge sushi bar. - - -, - - Vive Mar. CUBANITAK 28, . , 210 3314.605 ( ) - Oscar Ponse . DATE 2 & . M,A, 210 7470.544M , . Allday, -, .DELUXE 15, -, 210 9243.184 60s - . - . Mind the Jam. .. .*DIVINE (EX WILD ROSERELOADED). K 293 (E. K- ), K,210 8010.810 - -. - .EMENA 88 & ,K, 210 3420.007Priv room, ( ) residents guest djs.ENVY CAF - BELLEHELENE RESTAURANTK/ 1,. , 210 8073.659 - , . SCOBA. 1 & -, , 2106233.550, tex-mex, . GALAXY R Hilton, B. 46, 210 7281.000Finger food -, , A. GalaxyBBQ -. GALLERY CAF A 33,M, 210 3249.080All day A,lounge , B K. 4 - - performances. -, - .. - .

  38 ATHENS VOICE 29 IOYNIOY - 5 IOYIOY 2006

  . 5,, 210 8942.511, . -, ,. 10, 150 () - 170 (). 2, ,210 8946.898 , , ,, ..-. 150() - 170 (-), : 80 , 15.B.O LIVE 63, ,210 4115.700. , . , ., . .. . - . - 120, 10. . - 58, ,210 8982.979 , , -, , -. 160 () - 180 (), - 15. . 3,, 210 9248.211 , - . -. 150, 10.FRANGELICOSUMMER .- 35, 210 9843.250M, - K . -, 10, 140() - 150 ().LIFE 3 ,210 8942.788 , , - . . - . 15, 140 ().MAYA SUMMER . & 99,, 2105780.040 , , -, guest o . -. 110 () - 120 (), : 60 , - 10.ODEON . - 35 K,210 9843.250, -. .-.: 140 (), 160 (). 10. LIVE . - 64, ,210 9817.980 , -, -. . -: 130 (), 140(). 10. POSIDONIO . 18, 2108941.033 - 35, . . . -. : 150 (-), 165 (). 75 ( -). 15.ROMEO 1,, 210 8945.345, , 40 .: 150 (), 170 (). 80 ( ). - 15.SKYLADIKO VIP - & 2, 2109519.219 . . M,, ,. E 10, 120 () - 135 (), 60.

 • GOLD CAF CENTRALM. 57, 2105222.633 , - . - bubble tea. - (80s parties ..). . RD ROCK CAF 18, ,210 3252.758 , memorabilia, - , - . - rock n roll, . MJACKSON HALLM 4, K, 210 3616.098Caf-bar-restaurant . - M. K - , . .KITCHEN BAR . 3, K-, 210 9812.004, 9813.950/ , ,210 4522.338 -, ethnic , , 120 2 . CAF 14, -, 210 6230.810 , - beat. - , . I-CIN H 44, , 210 3215.534 - 19 . K - , .. . LALLABAI LOUNGEK , 2103369.302 -! , ,, cocktails .MECCAA K 62M, 210 4220.138 Apalloosa , . M- , , . T . ME. A 4, K, 210 7560.000T

  . , . , ( . .). MESSIAHK 25-29, K-, 210 7294.290-1M , mainstream peak . A- - bar, T. . club. MICRAASIA LOUNGEK 70,, 210 3464.851 - live shows, parties,events, ethnic . OBI A ,210 3314.330T - - E( ). swinging -. . .*PUTUMAYO WORLDCAFEK. 17, N., 210 9341.282M CD Putumayo Music( ), , ( -). , -, , - . PERFECT TEN 10, K,210 7210.161 , - , ,, - . , , casual. PIU VERDE , - & , 2106546.185 , - - . - , - -. SAILING BAR. 3, , 210 4831.518 KitchenBar Sailing Bar! chill out - hits rock dance . -

  - yacht. STAVLOS 10, ,210 3467.206M . . , . . clubbing. MSOUL STEREO E 65, ,210 3310.907T - . - . T , - -, Soul Julep. , . TERRA PETRA , -, 210 5060.694-5All day - : Delrte music caf , bar jazz blues bar-restaurant ( -) freestyle . T.G.I. FRIDAYS 35 210 6233.947-8/ . - & . , 2106475.417-8/ . 2, , 210 7227.721 - . - steaks margaritas .T 5H 27, ,210 3412.469 , - -. CTPIA OYPOYNAKIA 73, K, 210 3604.400 , - -, -. . UPPER CATS K 280, X,210 6800.101K - , . T - N M, - -. VILLAGE ALL DAY BAR. 35, ( - THE MALL) 3 The

  Mall, , gourmet .Highlight - .VITRINE M M 1 &, M, 2109237.109 K summer fun, (Prime, Privilege,Envy), - -. champagne bar - - ( ). *- 6, 2103230.445ll day, . , . , - . tango. . X-CHROMAK. & 8,, 210 3317.793 - moods. , - electronica live .

  E. B 120, A. -, 210 6513.402 ( , -, -). -. C K M AOH (ME) & K 4, A., 210 6390.526 , - - . . CAYH TOY ANTNH N. 10, N M-, 22940 97709O - N -, , . KBAH 8, . M, 2106463.060 K , B . -, , . K- . B 3, , 2106813.776 , ,,

  29 IOYNIOY - 5 IOYIOY 2006 ATHENS VOICE 39

 • . CZEYKIN. E 46 (- A) ,210 9855.795Z - - . - . . .T- 8:00. - & K . KABOYPI M,22940 55243, 56473K - . -, -. K H. 14, N. E, 210 6252.290 , , (), . C K KK 116-119,M, 210 9422.119 , E. , , . K/MKA 33 & 4, , 210 7215.155 1926. CK- ,K, 210 5229.290 ( K), , , . KN - 4, 210 6441.61220 - . - - . K I & E,. BM -. -. T K . M 1, , 210 6824.342O M, -, - -, , . CM. 240-44,, 210 7236.177 1978 -

  - . -, , , - . .. OT 41 K, , 210 3467.555 - -. . EZOYA 11, T-, 210 9422.684 . . SARDELLES 15, , 210 3478.050 , , - , ,. A. 17, A. T,, 210 5775.594M - . . C 24, , 210 8056.379A, , - T. TAKH 13T 13, , 2103254.707M ethnic - , - cool . . . 28 & . 2,. -, 210 6253.535 - .- - . - -, , -. Delivery. . . KIETAKIA ANHE. M 126 & -, , 210 9730.682 , . . CX . 34, X, 210 6840.698 , - , - . A - . K ., -., . -. -. . - . C K () & 29,, 210 5730.909

  O Z, , - . M

  -

  YKY() A 2,, 210 3223.925 - .A 10 .

  CAFS/BARS

  ALU CAFE & O 58, K-, 210 3611.116To spottingplace - daquiri, , , elect-ronica cinematic grooves.AEH 19, ,210 3424.224All day -, , K- .BAIRES & 21, K-, 210 3635.458 -, vintage ,extravagant cocktails -, -. A 12.00 - .UENOS AIRES CAFN 16 M,, 210 3232.292 , - , Buenos Aires .CAFEINAA & Z ( K 6), 2103841282 - ,freestyle electronica.CUP & CINO. B 2, 210 8211.021E - design, - . DALUZH 8 (-), , 210 3470.714All day. , .DECO CAFE. 78 & . - 48, 210 9236.393All day caf-restaurant, - - meetings Deco Lounge Floor .

  EAIA - CAFE BISTROTM 19-21, A-, 210 9212.280 brasserie, , -, . - malt .EN EOI 5, K, 210 3608.269 -- - K, 30 something , - - trendy .E 21, 210 3464.092 - - . . fondu - .EVERGREEN 4, , 2103311.660Food bar . - espresso, .EXIS MUSIC CAFK 46 &Z 23, 6947 031300O A, T- H, - feelgood . -, - 11.00. FRIDAYS 110, , 2107560.544-5/ 43, 210 8982.608-9 1 (.-. 2) , -. cocktails . GRAIN 33, K, 2103616.409 , - , - () - - fashionistas . - malts brandies.JANETTOS 7, K,210 3535.557 - - - - -, , - .JIMMYS COFFEE SHOPB 7, K,

  210 3610.444 -. E -, - .KAE IO 70, 2103301.177 E, 15 . club .KAE 123, 2103840.559 freestyle . posters events .KINKYA 6-8 (A 12), M,210 3210.355N caf, . alternative - .KOSTA BODA CAFE. K 194, X-, 210 6714.002K Illum Design Center. K-, , - light gourmet menu . LA SOIREEDEVOTANIQUEK 37, B,210 3471.401M, , , A. LEMON 154,, 210 4281.164 upstairs happenings pop-funky - Lemon. Residentdjs Santo, AdSugar, Angel. MINIMS 48, K, 210 3630.045All day brasserie -, . .M 4, K-, 210 7228.321 , - - .M K 1, K,210 3671.000K M 3o, -

  40 ATHENS VOICE 29 IOYNIOY - 5 IOYIOY 2006

  10 PAMATA (OY MOPEI NA MHN EPEI) IA

  ROXY MUSICO Brian Eno Roxy Music . I 71 line-up BryanFerry, Brian Eno, Graham Simpson Andy Mackay. T 72 - Paul Thompson PhilManzanera. Roxy Music o BryanFerry - Banshees The Gas Board.O Mackay - Bryan Ferry.T Brian Eno Once in aLifetime Talking Heads .O Brian Eno Windows 95 - 3 Macintosh Apple. T Roxy - 19 M-A 1972 Command Studios Piccadilly.

  O Bryan Ferry Jerry Hall 70 Mick Jagger 4 . H Hall Roxy Music Siren 75.O Bryan Ferry Otis - A 2002 - - Tony Blair. O Kar Wai Wong - Fa yeung nin wa 2000 BryanFerry I m in theMood for Love.

  INFO: K. 12/7. E 45 , 40. Tickethouse,Virgin Megastores, K-, Ticketshop, ACS, E-. -..

  IGGY POP: LASTMAN STANDING O Iggy Pop - Asheton, Stooges, - punk-garage rock - A-. E ; 12I IWanna Be Your Dog, NoFun, 1969, Search AndDestroy, Down On TheStreet, Gimme Danger .Support Puressence Film. B, B-. E 45. - Metropolis, Ticket House i-ticket.gr, 801 11 60000 210 6786000 ().

  PO EIITHPIAE 15 - Iggy Pop T12 I -

  B. A SMS: AVLIVE, 4525, T 4/7 10.00 . O - SMS.

  K 1,19 A

 • A K. MYIA. A 49, 2106466.866Ethnic all-day - -, - , , .NODUSX, B. 2 , 2106840.500, / K, & 3, 2103640.700All day , freestyle -, .NTIKOKAENEIO HYPPAM 19, , 2103244.046M , - . T- .PAIRI DAEZA 3, . K-, 210 3210.233 meeting point -, - . - funky,soul jazz . K exposeparty . -PLAY CAFEA I 23 ( ), A, 210 6083.988, --rock , - (20s-30s) highlight - . .POP UP25 M 13, N, 6946 658.700T pop A- - pop art, - . T , . PRAXIS 8, .K, 210 3247.407Art caf X -. Lounge - .PROD-X. 111, Z-, 210 7718.385N Z-, . parties karaokenights .REPRISEX. T 6 A,210 3617.713E, all daycaf ,, , . X

  , - , jjazz, rock alternative. A 8.00 .REZINE. M 53 & T-, E, 2103846.385K -, cult .ROSEBUD O 60,K, 210 3392.370 - , - - break.Cinematic , - live - . . SANTA BOTELLA 115, -, 210 6981.032 , cocktails .SINE QUA NONA. 10 ( - ), 2109222.843To alternative - piercing -. M, cult , coffeedealer .KOYAKI 47-49, K,210 3645.888 -, -, .SUITAA. A 10, A , - famouscocktails -. Bonus - .YN AH 2, ,210 3455.550X A . M , , - light .TPAAA A 45, 2103628.066T - Amelie . TRIBECA 47-49 & O,210 3623.541T hip - -

  . - , beat , .IION 34, K, 2103637.758All time classic -, , A- , , - .

  BARS

  AEANPAA 14, . A, 2106450.345M , 3 50 -. .AX 3 & K-, Swinging bar - - , pop-rock electronica. To meeting-point . B. 2, -, 210 7011.753 - - . -, street spirit - .BOXK 4, A, 2103847.597K dj -, , after midnightsessions . . 18.00 . . 6 .CLOSER 150 & -, 210 6440.310 , . . -- rockshortcuts. . -- - . -. alt. . . .rock parties - - . . Odd. CORTO MALTESE 31, . 21.00 special cocktails. the HotWheels, . Kick out theGrooves . ,

  . . - . ,. , , .Music from a trash can,. Blue Monday, .KAZAKIT 31, , 210 3460.901M , , , - A. K , -, .ENZZO DE CUBA. 70,, 210 5782.610 , live .Dance shows, - , latin fiesta.Resident djs: Sokrates,Jako .INOTEKA. A 3, 2103246.446M , cult - -, - electronica, - DJs. T . , -, 210 4134.084 spot. .mainstream , - 8, . - . 10. 90 - 105KYBO 7, 2103243.159 space . Freestyle -, - .LALABAI GARDEN. 3, ,210 3369.340 - . LOOP - ,210 3247.666 freestyle 30+ hip hoppers, -, . - . Residents djsLo-Fi, djfree. - djs electronica. MARABOU 113, -, 210 6910.797K, -, , fingerfood, world music funky .A .MAYO 33, ,210 3423.066T- -

  H - --. T Guns n Roses. E-, , Rosewave. 10 I,, Axl Rose M 1992. OAKA, - 20.000 , . H line-up, Dizzy Reed - , - VelvetRevolver. T ChineseDemocracy , - Axl , hardrock fans, , camp . T T 11I, headliners Franz Ferdinand, Alex K-. M , Editors, Ian Curtis , Dandy Warhols, - live Vodafone -, Green On Red, desertrock, Mecano, art punks 80s, SundayDrivers, Onmy mind . H

  , T 12 I, - - Rockwave metal fans. T - W.A.S.P. Twisted Sister - . A shockrock 25 , - glam .A, Celtic Frost Tom Warrior (akaThomas Fischer), avant garde death metal, Mooonspell E CrimsonGlory. T, - Silent Disco - . A- trends, -, , - , NO DJ DJ OD. dancefloor bossa nova beats hardcore punk...

  Terra Vibe, 37 . E O A -, M.HMEIA POHH (10 I 45, 50/ 11 & 12 I 39):Tcket House 42 (E -) 210 3608.366, Tcket House E. A 20, 2310 253630, Ticket [email protected] PMW A: 66 & 28O 2, 210 3803.030/ M: .K 73 ( Cosmopolis) 210 6197.690, Tcketpro.grwww.ticketpro.gr, Tcketpro.gr call center00800 10700 2730135 ( ).

  29 IOYNIOY - 5 IOYIOY 2006 ATHENS VOICE 41

  ROCKWAVE 2006

  10 O IT ANAITH MENEOY

 • 42 ATHENS VOICE 29 IOYNIOY - 5 IOYIOY 2006

  AHNAION 55,M, 210 8214.000. A-. .: . K-. : . K-, . K-, . , B.T. T.-K.21.30, 24, 18 (.).

  ALTERA PARS M. A- 123, K,210 3410.011Ozland. A - A KIN. X.: M.M. .: .K. X: A., T. Z, .K. : 1-5/7 7-10/7, 21.00, 6/7,00.00. 15, 8 (.).

  BOOZE COOPERATIVAK 57, 2103240.944Paremetora. A - E (F.ART). X.: P. K-. X-:E. , M. -, P. K.M 6/7, 22.30, 15.

  EINAPIO A - ( E), N., 210 4176.404 -. M ..: M. .: M. , .T, . K,. M. T.-K.21.30, 20, 15 (.).

  EATPO TEXNHKAPOO KOYN - 14, , 210 3222.464. T P. :. N. :M. Z, K. K-, M. . 29/6, 20.00 & 22.00.

  AMETH . A106, 210 6463.685M . N K. -.: B. M-. : M. T-, X. , A.M. T.-.21.30, . () 19.00, K. 20.30. 24, 20 (), 16 (.).

  MINA 91, 2108210.048T . T M. ..: K. T. -: E. N, ., A. -. T.-. 21.30,K. 20.30, 20, 15(.).

  OIKIA N. AAITHK 23, E,210 9855.356, 6937 575.202K , N .M -. .: . -. : T. -, T. K, X.K. .-. 21.15, 16, 12(.). 30/6.

  MAPOYA IOYHE 11, 210 8833.145Miss Pepsi. P. Bruno..: M. M. -: M. M, K. N-, A. K,. T. T.-K. 21.30, . (),K. 18.30. 22, 19, 18 (), 15 (.).

  OYPNO M168, 210 6460748A - - M. .: A.. : . -, X. K.T.-. 22.00, 15, 10 (.). 1/7.

  >>>> 29IAANA KPINA -MEANIE GEANIES To A- - - . M ( Rigo Star)garage MeanieGeanies, garage-punk 60s 90s. EATPOYKABHTTOY. 21.00. 15. - 39, E, 210 3272.000

  MANH PAOYH ANO KATIMIXA M - - M .EATPO MEINAMEPKOYPH. 21.30. 20. - Metropolis, Salina,Y 125, i-ticket.gr,8011160000, .

  MOYIKE IAPOME - - - M. TEXNOOIKO &OITITIKO APKOAYPIOY. Metropolis, Ticket House.

  30EROS RAMAZZOTTITHN ATPA B. EAMEOONNHIAKO(OYMIAKO) TAIO THATPA

  MOYIKE IAPOME - - Mode Plagal,Walter Testa, M -, A I,A M, NZ. TEXNOOIKO &OITITIKO APKOAYPIOY. Metropolis, Ticket House.

  1BAIH EKKA &IANNH AA M - . EATPO ATTIKOYAOY. . 210 3644.449

  RAISED FIST To - support Greet the dead More of Myself to Kill. ANCLUB. 21.00. E- 20. Jinx, A -, Rhythm Rec.

  THE CENSORED Hiphop festival 5 MCs.UNDERWORLD. 20.30. 10.

  K 2ANTONY & THEJOHNSONS B. TSoundtrack EATPO BPAXNMEINA

  ROCK FESTIVAL - Down & Out,Building Chaos, Steamroller

  Assault, Chronic HerbalInfluence.UNDERWORLD 20.30. 8.

  3H ENTAMOPH KAITO TEPA B. EHPEIO

  MIA ITOPIA METPAOYIA H o K . KHO THAPXAIOOIKHYOH KHIIA,K & -K. 20.30. - 25. . 2108085.560.

  BAIHAAKNTANTINOYE - 15-50 TK M A-. EATPO BPAXNMEINA MEPKOYPH.

  ANEMO O K N- ( - - ) K X- ( - -) - - M. ATTIKOEATPO. 21.00.E .

  4H ENTAMOPH KAITO TEPA B. EHPEIO

  DEVENDRA BANHARTTO GAGARIN - 1981 - - - - Oh Me OhMy... The Way the Day Goesby the Sun is Setting DogsAre Dreaming Lovesongs ofthe Christmas Spirit - Young God M. Gira Swans - - . T - T - . Venezuela, Los Angeles NewYork, spacereggae, - Rejoicing in theHands Nino Rojo albumCripple Crow. GAGARIN, 205, M A,210 8547.600. E 26, 29. - Metropolis,Tickethouse, Clipart, VinylMicrostore, www.i-ticket.gr,801-11-60000.

  >>>>

  vibrato , . - Iam a Bird Now - .

  T ; -project - Charles Atlas P N . I Am aBird Now - ; - . . . LouReed; E .M ... E- - - , . LaurieAnderson; . E . E .Y Factory Velvet - Candy Darling ; H -. T Peter Hujar. E . - N Y- 70 80, . E - . - , . O , , . - ; . E- . - , - . N - - -. E - .

  - . K - . - , - ; M Elizabeth Fraser Cocteau Twins, OtisRedding, Nina Simone, JimmyScott, Miriam Makeba. M - - . NinaSimone .E . M ... ; , -. K - .H N Y;Z .H N Y . - - . M - .A . avant-garde. - . , - . underground - . . E ; N- - . ()A ; M Walt Wiltman oGenet.

  INFO: B MM. E 40. - Metropolis, TicketHouse, i-ticket.gr, 801 11 60000 210 6786.000(). Support JoanAs Police Woman. 2 I.

  A. P dj pop remixes . SHI MOSHI. 141,, 210 3477.048Fun bar freestyle - - - , ,sushi .PETROGAZ. 22,, 210 6139.989 electronica . , , Klik rec,. Timewarp, . DJOttoPICA PICAA. A 8, ,210 3251.663 - -, , tapas -. 7. 113, A-, 210 6911.672Funk soul hip hop, - dj , . ,365 ( 5.00 ). 5 . K 9, E, 2103845.570N , , funk & jazz 60s pop alt. rock ethnic. 5. SUBROSA K 14, 2103231.032N bar 2 . , mainstream 70s , - chill out DJs.WUNDERBAR 80, .E, 210 3818.577H , , guestdj.

  CLUBS

  LOUNGE , - Bootycall parties Magna - .BALUX 58, ,210 8941.620 cocktail bar, - rnb -. BEBEK. E M 10, ( E ), 210 4834.190E - club - E, .-. 15, 100 - 110.BOCCA. I 37, K,210 7221.558Y club, - . A- . . Velvet - Dirty Pervertz.BOOM-BOOM ,T80s -tracks, - ,

  -.. T. - .CARIOCAS -, 27440 57.179 , -. House on theBeachParties - . ResidentD.J o Sunshine Pedro - - dance . =DARK SUN 42, O A goths 10 . N .DECADENCEB 69 & 2, , 210 8827.045-6993 77301T indie -. Down Decadence tributes.GALEA BEYOND. 4, - - , 2108944.990 - , mainstream - -. : 100 - 115LATIN HOUSE. 20. ,210 8060.155 . Latin,salsa. disco, funk soul.MEINE DANZAA 11 & K-, , 6978096.900 50s A K-. Dance - resident guestdjs . .OPEN & 12, underground danceclub . events - Opti - Mystic. - 01/07 DF ()PASSA 14, , 2108959.645 , meditasian mainstream dj Gigli. -, . Beachball . -.REINA . , ,210 9852.994 club , - Barouge. , - DJ Viton Playground on the Beach UNDERWORLD & 5, . , 2103840.965 noir - events ebm / electro / gothic .VINILIO RIBAS32 . - -, , 210 9655.555 concept - Donna Summer Olympians Ribas

  O K N

  ANTONY AND THE JOHNSONS

  ATHENS

  voic

  e

  :(210) 36 17 530

 • *

  ATPOABO -ARTLIFE H11,K, 210 7221.200 M, O . - .E: 4/7. M 29/7.

  BERNIER/ELIADES E- 11, , 2103413.935 X,T PietMondrian. M 10/7.

  BREEDER E6, , 210 3317.527 LustForLife. - St. Johannesson,M. Taanila, M. Thierfelder,Al. Villar Yl. Westerlund.M 22/7.

  EENH KOPNAIOY M- 5-7, 210 9244.271A ,X .M 30/6.

  ZOYMOYAKH . K- 20, 210 3608.278E - K2006. M - - (. /MNovaBank). :29/6-29/7.

  GAZON ROUGE B. O- 15, 210 5248.077Engage. N. A-, M. K, A. Poka-Yio. E: 5/7,20.00. M 29/7.

  IEANA TOYNTA A- & K 48, 2106439.466 Regarding Denmark. 15 - - . M23/7.

  KAAIAN K 6 (1.), 210 7217.679.arthistory.com. N. A, K. K-, . K, X. -, M. M, H. -, T. -, . T, . .. M 23/9.

  PEBEKKA KAMXH K- 44, ,210 5233.049.M M - A- A - , 4:44 pm.T - neen, - , . M 30/6.

  SPILIOTI PROJECTS @BACARO 1,210 3211.388. K 10-31/8.A Souvenir from Greece.30 - E- , . E: 3/7.M 25/9.

  THANASSIS FRISSIRASK 7, 210 3640.288O . M,Mammel, ,Pat Andrea, M, A.B, B. , .M, C. R.Guinazu, X. M, W.Vaccari, K. B.M 26/7.

  XIPPAS 53,210 3319.333

  Chuck Close. E A- , , . M 30/10.

  IENHAEPOIMENAAHNN E A, A, - E A. O - A - 60 - I M. M 30/9.

  EHNIKO KOMO 254, T, 2109834.776, 212 5400.500. K 1: E T: .240 T, , - . M 2/7.210 9512.991.

  EHNOAMEPIKANIKHENH M 22, K-, 210 3680.900Candice Breitz. O - N- Babel Series, Mother Father. M 29/7.

  EI KON N 12( ), K,210 5138.067K T II: -. . B, A. B-, . B, B. -, T. , . -, . , B.M, B. M,... M 1/7.

  ITOPIKO APXEIOENIKH TPAEZA -M , 3 - 146, 210 8807.804.., T. 10.00-13.00, T.,. 17.00-20.00I E T . H I- A. I . M 1822-2002. M - -.

  MEAPO MOYIKHAHNN B. &K 1, 210 7282.333Botero - . 21 - K- 70 - . M 10/9.

  MEAPO NOVABANKPRIVATE BANKING - 109 & . .-.11.00-14.00 & 18.00-21.00E - K 2006.O - Z. - A, A-, K, K-, K, K-, , -, , K. X- .. E:29/6, 20.00. M 28/7.

  MEI E. A 4,KM . A- , -

  . M 9/7.M K.Y, , - . M 9/7.

  MOMMY caf-bar-restaurant, 4, K, 2103619.682A , I- . Z.M 10/7.

  NEOSET . K 190 (- B K), 2105230.130, 6231.431 - 15-25. - B - AKTO, - Neoset . M 8/7.

  PIZZA MARZANO, K- 13, ,210 9681.124. A . -. M 30/6.

  SOFITEL ATHENSAIRPORT A- A EB, . - 24./7. A, X- K. - - - . M- .

  BYZANTINO KAIXPITIANIKO MOYEIOB. 22, 210 7232.178.., ., 8.00-19.30 25.000 3 - 20 .X.,, , -, , -, , - ..

  ENIKH YTOHKH ( N- A 251), -, 210 7709.855Marino Marini. 20 , - - . T - -: , -, -, .M 30/10.

  ENIKH INAKOHKHB. K 50, 2107235.937-8Botero. 140 - K- . M 23/9.

  ENIKOAPXAIOOIKOMOYEIO 44, 2108217724 - -.

  HERAKLEIDON Experiencein Visual Arts, H 16,, 210 3461.981Victor Vasarely, T A- M. - Op Art. K , M .E, .M 3/9.

  IPYMA ETE - 11 & E. , N I-, 210 2758.490. .16.00- 20.00, . 11.00-16.00 ( ).Panic Room - I-. E: KathyGrayson.

  MOYEIO IAMIKHTEXNH A 22 & -, K, 2103251.311-13 - 9 19 , I I. caf .

  KYKAIKHTEXNH M ,B. & H 1,210 7228.321 K 17o -. K, , Banca Carime, 12 - 17 . H A: K- 20 AM. E K,M, K, A- - - Rodin,Brancusi, Matisse,Picasso, Giacometti,Moore, Armitage, Coper,Calatrava .. 16/9.

  MOYEIO MENAKH - , 138 & A,210 3453.113H T - II - 66 - A.V.. M ( , 125) 66 E - Athens Voice , in situ graffitiinstallation. M 23/7. K, A P Tendenza. M Archivio del Moderno Mendrisio - E-K. 2/7.T - T. 41 E - , - . M 27/8.

  MOYEIO PYIPA - 3 & 7 -, , 210 3234.678A III. 70 E , . - - . M 30/7.

  MOYEIO XAPAKTIKH- INAKOHKHPHOPAKH Y 4,. , 210 6740.806K 2006- X.E - 25 E --. M 30/10.

  YOH OPTAAKH 8 (8 .), 2103318.933Christopher Wool -George Condo, . M 30/7.

  29 IOYNIOY - 5 IOYIOY 2006 ATHENS VOICE 43

  >>>>

  ([email protected])

 • AE CINEMAX5+1 140, 2108259.975EPINO N - 20.50-23.00A 1: Poseidon18.00-20.00-22.00-00.00A 2: K DaVinci 20.00-23.00/ H - 2: H 18.00 ((.)A 3: T 19.30-21.30-23.30A 4: N 17.40-19.45-22.00-00.15

  AHNAIA - RefreshCinemasX 50, E 20.45-23.00

  AHNAIONCINEPOLIS A 1: T 18.40-20.50-23.00A 2: X-Men: H - 18.30-20.40-22.50A 3: N 18.20-20.40-23.00A 4: Poseidon18.10-20.20/ K DaVinci 22.30

  AIH Z, 2103369.369 EPINOT 21.00-23.15

  AIOIA HM.KIN/OKAIAPIANHO - -, 210 7247.600 O 21.00-23.00/ . O - ME 20.45-23.15

  AEKA HM.KIN/O .ZPAOY 3 13, Z, 2107773.608 EPINO P 20.45-23.00

  AABI-BARCINEMA T M-, 210 6460.521EPINO Old boy/ . H /. H - 21.00-23.10

  AMOPE 10,, 210 6462.519EPINO T 21.00-23.00

  AMYNTA Y, 2107626.418, -O 21.00-23.00/ . Inside man, 20.50-23.00

  ANNA NTOP . -, 210 8946.617H 20.50-23.00

  APKAIA K & - 36, N E-, 210 7661.166N 21.00-23.15

  ATY - CINEMA 4, 210 3221.925. 18.00 , 20.30O -, 22.15 X -/ . 18.00 - , 20.15O , 22.15 O - B/. 18.00 A P-, 21.30 N,23.00 A -/ K.18.00 O -, 20.00 O - , 22.30 N-

  / . 18.00H -, 20.00 120 - , 22.15The adjuster/ T. 18.00 O, 20.00 T - P, 22.30 T/T. 18.00 E, 20.00 O - K, 22.15 T- - .

  ATTIKON AO -REFRESH CINEMAS210 6997.755 - 210 6997.788N 21.10.-23.10

  APOITHREFRESH CINEMASA 7-9, MM, 210 3425.890H B- 21.00-23.00/ .Match point 20.50-23.00

  BAPKIZA 22, -, 210 8973.926A 1: K DaVinci 21.20/ H 2: H - 19.30 ((.).)A 2: H 21.30/ T 19.30A 3 EPINO: - 20.50-23.00

  BO 82,, 210 3301.020EPINO 20.50-23.00

  VILLAGE 10CINEMASMAROUSSI - & , M, 2106156.300 A 1: T .-. & .-T.17.30-19.45-22.00-00.15,.-K. 15.15-17.30-19.45-22.00-00.15A 2: H 2: H - .-. & .-T.18.30 (.), .-K. 16.30-18.30 (-.)/ K Da Vinci20.30-23.30A 3: N .-. &.-T. 18.45-21.15-23.45, .-K. 16.15-18.45-21.15-23.45A 4: Poseidon -.-K. & T.-T. 19.30-21.45-00.00, . 22.30-00.30/ T -.-. & .-T.17.15, .-K.15.00-17.15A 7: X-Men: H - .-. & .-T. 18.30-23.00, .-K. 16.15-18.30-23.00/ H - 20.45-1.15A 8: N .-. &.-T. 17.30-20.00-22.30-01.00, .-K.15.00-17.30-20.00-22.30-01.00A 9: .-. & .-T. 17.45-20.00-22.15-00.30, .-K. 15.30-17.45-20.00-22.15-00.30A 10: T .-. & T.-T.18.45-21.00-23.15, .-K. 16,30-18.45-21.00-23.15, . 18.45-23.15

  VILLAGE 15CINEMAS @ THEMALL A. 35,M , 210 6104.100, A 1: H 2: H - .-. & .-T. 16.15-18.15 (.),.-K. 14.00-16.15-18.15 (.)/ 20.30-23.00-

  01.15A 2: N .-. &.-T. 17.00-19.30-22.00-00.30, .-K.14.15-17.00-19.30-22.00-00.30A 3: Date movie.-. & .-T.16.30-18.30, .-K.14.30-16.30-18.30/ H - 20.30-22.45-01.00A 4: .-. & .-T. 16.45-19.00-21.45-00.00, .-K. 14.30-16.45-19.00-21.45-00.00A 5: K DaVinci 15.00-18.15-21.15-00.15A 6: K.-. & .-T.19.45-01.00, .-K.17.40-19.45-01.00/ Matchpoint 17.00-22.15A 7: T .-. & T.-T.18.00-20.45-23.30, .-K. 15.15-18.00-20.45-23.30, . 18.00-23.45A 8: Scary movie 4.-. & .-T.15.45-17.45-20.15, .-K. 13.45-15.45-17.45-20.15/ Poseidon 22.15-00.30A 9: X-Men: H - .-. & .-T. 16.30-18.45-21.00-23.15, .-K. 14.15-16.30-18.45-21.00-23.15A 10: A B .-. &.-T. 15.15-17.15,.-K. 13.15-15.15-17.15/ Poseidon . &.-T. 19.15-21.30-23.45, . 19.15-21.30/Five fingers . 00.00A 11: N .-. &.-T. 16.00-18.30-21.00-23.45, .-K.13.30-16.00-18.30-21.00-23.45A 12: T .-. & .-T.17.15-20.00-22.30-00.45,.-K. 14.30-17.15-20.00-22.30-00.45A 13: N 21.00-23.45A 14: T 20.00-22.30

  VILLAGE 20CINEMAS PARK-VILLAGE CINEMAS GOLD CLASS 228 & . P, . IP, 210 4278.600A 1: 20.45-23.15A 2: N 20.00-22.45A 3: A B .-. &.-T. 15.30-17.45 (-.), .-K. 13.15-15.30-17.45 (.)/ 20.00-22.15-00.30A 4: T .-. & .-T.16.30-18.45-21.00-23.30,.-K. 14.15-16.30-18.45-21.00-23.30A 5: .-. & .-T. 15.15-17.30-19.45-22.00, .-K. 13.00-15.15-17.30-19.45-22.00/H 00.30A 6: H 2: H - .-. & .-T. 16.30-18.30 (.),.-K. 14.30-16.30-18.30 (.)/ H - 20.30-23.00-01.15A 7: T .-. & .-T.15.45-18.00-20.15-22.30-00.45, .-K. 13.30-15.45-18.00-20.15-22.30-00.45A 8: N 15.00-17.30-20.00-22.45-01.15

  A 9: .-. & .-T. 16.15-18.30-20.45-23.15, .-K. 14.00-16.15-18.30-20.45-23.15A 10: N .-. &.-T. 16.45-19.15-21.45, .-K. 14.15-16.45-19.15-21.45/Poseidon 00.15A 11: X-Men: H - 00.00/T 15.00-17.15-19.30-21.45A 12: K DaVinci 15.15-18.15-21.15-00.15A 13: Poseidon17.00-19.15-21.30-23.45

  VILLAGE COOLRENTIS 228 & -. P , 210 4278.600EPINO N 21.00-23.30

  VILLAGE 5 CINEMASPAGRATI Y 110 &X, , 2107572.440 A 1: .-. & .-T. 18.45-21.00-23.15,.-K. 16.30-18.45-21.00-23.15A 2: H 2: H - .-. & .-T. 17.00 (.),.-K. 15.00-17.00(.)/ K DaVinci 21.15/ Poseidon19.00-00.15A 3: A B .-. &.-T. 18.15 (.),.-K. 16.15-18.15(.)/ X-Men: H - 20.15-22.30/ H 00.45A 4: N 17.00-19.30-22.00-00.30A 5: T .-. & .-T.17.00-19.15-21.30-23.45,.-K. 16.45-19.15-21.30-23.45

  YAA & -, 210 6786.000 H 20.15-22.30EPINO - 20.50-23.00

  EAMENH -FRAME. , K, 2103623.942 H 20.50-23.00

  IONYIA. 286,K210 9515.514 - 210 9579.071EPINO Crash 20.50-23.10/. A21.00-23.10

  EKPAN Z - A 2106461.895 H 20.50-23.00

  EHNI CinemaxK 29,T A- 210 6464.009E 20.50-23.00

  ZEYPO T 36, -, 210 3462.677EPINO / . E- 21.00-23.00

  HEKTPA 292 A. 2102284.185 EPINO H B 21.00-23.10

  HEION A 7 210 3470.980- 2103420.864 T 20.50-23.00

  AOYPA N 24,

  TO

  44 ATHENS VOICE 29 IOYNIOY - 5 IOYIOY 2006

  (*) H KAYTEPH APEA(A PRAIRIE HOMECOMPANION) P- . M : K, M. - - - - 30 -. M , country ... ANNA NTOP,YAA, EKPAN, ODEON