Athens Voice 223

64
ATHENS voice 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 . Δ∂ÀÃ√™ 223 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏ H ¯ÒÚ· ÙˆÓ Î·ÚÙ¤Ï TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 12 / BÔ¿ Ë ¯ÒÚ·, ı·ÙÚ›˙ÂÙ·È O ™Ù·Ì¿Ùn˜ KÚ·Ô˘Ó¿În˜ ÁÈ· ÙnÓ E›‰·˘ÚÔ, ÛÂÏ. 26 ™Â 5 ÏÂÙ¿ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ¶·Ú·Ï›Â˜, quiz, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Á‡ÛÂȘ, ÂÎÙÒÛÂȘ, ‚È‚Ï›· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ K·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ A.V. team, ÛÂÏ. 15

description

Athens Voice 223

Transcript of Athens Voice 223

Page 1: Athens Voice 223

ATHENSvo

ice

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 . Δ∂ÀÃ√™ 223 . 210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

H ¯ÒÚ· ÙˆÓ Î·ÚÙ¤Ï TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 12 / BÔ¿ Ë ¯ÒÚ·, ı·ÙÚ›˙ÂÙ·È O ™Ù·Ì¿Ùn˜ KÚ·Ô˘Ó¿În˜ ÁÈ· ÙnÓ E›‰·˘ÚÔ, ÛÂÏ. 26

™Â 5 ÏÂÙ¿ÎÏ›ÓÔ˘ÌÂ

¶·Ú·Ï›Â˜, quiz, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Á‡ÛÂȘ, ÂÎÙÒÛÂȘ,‚È‚Ï›· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜

K·Ïfi ηÏÔη›ÚÈA.V. team, ÛÂÏ. 15

Page 2: Athens Voice 223

2 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

Page 3: Athens Voice 223

¶ ∂ ƒ π ∂ à √ ª ∂ ¡ ∞ 31 πÔ˘Ï›Ô˘ - 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2008∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘

£∂ª∞Δ∞ ™Δ∏§∂™

06 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ ÙË A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó

07 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·:Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË

08 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

09 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump:ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë

12 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ΔˆÓ Õ. ΔÛ¤ÎÂÚË, °. ∫˘Ú›ÙÛË

14 Shoot me: To˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ƒ‹ÁÔ˘

40 Taste Police: T˘ ¡ÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ

48 T·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

49 ¢›ÛÎÔÈ: TÔ˘ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ˘

50 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ

51 ∂lements of style: T˘ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó·˜ ª¿Î·

54 Fitness - Health - Beauty:T˘ ™¿ÓÙÚ·˜ - √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË

61 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ

62 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘

37 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·,Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜Ù˘ A.V. ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù·live ·Ó¿ Ë̤ڷ. ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ,ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜.

18 I Δ√ º∂™Δπμ∞§ Δ∏™ ∞μπ¡π√¡

20 I Δ√ ∫∞§√∫∞πƒπ ∂π¡∞π LOMO

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 3

10 √È ÓÂÎÚÔÎÂʷϤ˜ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

11 ΔÚ›· ÔÏÈÙÈο Û¯fiÏÈ·ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

12 ∏ ÒÚ· ÙˆÓ Î·ÚÙ¤ÏΔÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

SUMMER ’08

16 Summer LoverΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

18 ΔÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ∞‚ÈÓÈfiÓΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÔ˘‰ÈÎÏ¿ÚË

20 ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È LomoΔ˘ μ¿ÛÈ·˜ Δ˙·Ó·Î¿ÚË

22 Δ· οӷÌ ۷ϿٷΔÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª¤ÓÂÁÔ˘

24 √‰ËÁfi˜ ηÏÔηÈÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓΔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

26 μÔ¿ Ë ÒÚ·, ı·ÙÚ›˙ÂÙ·ÈΔÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË

28∫Ô˘›˙: ¶fiÛÔ Î·Ï¿ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·;Δ˘ ™ÙÂÏϛӷ˜ ∫·ÚÚ¿

33 ŒÓ·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ - μÈ‚Ï›· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ΔˆÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ªÈÚÌ›ÏË, £·Ó¿ÛË ª‹Ó·

Page 4: Athens Voice 223

4 ATHENS VOICE

Page 5: Athens Voice 223

ATHENS VOICE 5

Jesse Leyva

Page 6: Athens Voice 223

6 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

ATHENSvo

ice

EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜

Y‡ı˘ÓÔÈ ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Δ¿Î˘ ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˜

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·:K ÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ƒ‹ÁÔ , MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹-ÙÚË º‡ÛÛ· , μ·ÁÁ¤ÏË ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ , ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓfi , §¿Î˘§·˙fiÔ˘ÏÔ , ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î· , °ÈÒÚÁÔ ∫˘Ú›ÙÛË , °È¿ÓÓË N¤-Ó , M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ , ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª¤ÓÂÁÔ , ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒ-ÛÙÔ , ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ Δ ÈÚÙ ÈÏ¿ÎË , ™Ù¤Ê·ÓÔ TÛÈ-ÙÛfiÔ˘ÏÔ , °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ , M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °Â-ˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚË μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ , ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ , ¢‹ÌËÙÚ·ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ , §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ , °È¿ÓÓË K ÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë , N›-

ÎÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë , °ÈÒÚÁÔ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ , ÕÁÁÂÏÔ ΔÛ¤ÎÂÚË ,°ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ , ∂ Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË , Billy °Ú˘¿ÚË , ªÈ-

¿ÏË ΔÛÈÓÙÛ›ÓË , ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË,°È¿ÓÓË π ¿ÓÓÔ , °ÈÒÚÁÔ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ , ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓ ÛÙÔ-Ô‡ÏÔ , ∑È ‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô Ó¿ÎË , MÈ ¿ÏË §Â¿ÓË ,N›ÎÔ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë , μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË,£¿ÓÔ ∫¿· , ¶¿Û Ô˜

ª·Ó‰Ú·‚¤ÏË , √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚÈ Ù¿ÎË, ¢ÈÔÌ‹‰Ë ¶ÈÙÔ˘Ú¿ , ªÈ ¿Ï˘¶ÈÙ¤ÓË , °ÈÒÚÁÔ ¶·˘ÚÈ·Ófi , £·Ó¿ÛË ª‹Ó· , ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· ª¿Î·

°Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áηinfo@athensvo ice.gr

AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ·, ∞ÓÙÈÁfiÓË °Ú·ÌÌÂÓ‹, Sotos Anagnos

¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart

art@athensvo ice.grºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images)

∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, C. Makkos, ™Ù.∫·ÏËÛ¤ÚË , M¿Ú KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë , £. ™Ù·-Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘, Δ. μÚÂÙÙfi˜, μ. Georgousis, ™Ù. ƒfiÎÎÔ˜

°ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘§Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï

Y‡ı˘Ó˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti,BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜, ª·Ú›· μÂÓÈÔ‡,

ƒÔ‡Ï· ªÔÏ˘‚È¿ÙË

Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜

Direct Market: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘, ¡›ÎÔ˜¢·Ì‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·Ì¿Ú˘, ¡ÒÓÙ·˜ ¡Ù·Ì¿Ó˘

™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙËÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡

ÀÔ‰Ô¯‹ Direct Market: ¡›ÎË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘

ads@athensvo ice.gr

¢È‡ı˘ÓÛË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙˧ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡

À‡ı˘ÓÔ˜ ªË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜

¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE»

Athens Voice S.A.X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·

™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, fax: 210 3632.317¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530, fax: 210 3617.310

AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369 / §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: 210 3617. 170

www.athensvo ice.gr

AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ Â‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜§¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÂÓÙ‡Ô˘ : 7021ISSN 1790-6164

∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó.A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘

¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘

™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘

AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

ATHENS

voic

e

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ πˆ¿Ó-ÓÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1944 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (ÚÒ-ËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·گ›· Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜), ÌÂÁ¿Ïˆ-Û «£ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜» Î·È ÛÔ‡‰·Û AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ-΋ ÛÙÔ A¶£. ŸÙ·Ó η٤‚ËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1975,¿Ú¯ÈÛ ӷ οÓÂÈ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ Î·È ÎfiÌÈÎ Î·È ‹ÚÂÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ Iˆ¿ÓÓÔ˘. ¢Ô‡Ï„ Û ηıËÌÂÚÈ-Ó¤˜ Î·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο,Û·ÙÈÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘,ÙÔ˘˜ ÊÈϤÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Óı¤ÏÏËÓ˜, ÙÔ˘˜ η-ÏÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜. M¤Û· Û 30 ÚfiÓÈ· ‰Ô˘-ÏÂÈ¿˜ ηٿÊÂÚ ӷ οÓÂÈ ÙÔ „¢‰ÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘ ÁÓˆ-ÛÙfi, fiˆ˜ ÎÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔ „¢‰ÒÓ˘-ÌÔ «Iˆ¿ÓÓÔ˘». ™‹ÌÂÚ· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ŒıÓÔ˜ ηÈÙÔ K˘ÚȷοÙÈÎÔ ŒıÓÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ATHENS VOICEÎ·È ÙË °·Ï¤Ú·. ∞fi ÙȘ ÂΉ. §È‚¿ÓË Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ¿ÏÌÔ˘Ì «45 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜» Ì ÛΛÙÛ· Ô˘ ¤Î·ÓÂÛÙËÓ ATHENS VOICE.

DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔ-ÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ·Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙÂfiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

™Â ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÎÏ›ÓÔ˘ÌÂ...

◊Ù·Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÚÔÓÈ¿ Ë ÊÂÙÈÓ‹. ŒÊÙ·Û ËÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. °È· ÂΛÓË ÙË ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙ·Á·Ï¿˙È· ÓÂÚ¿ Ô˘ ı· ÍÂχÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‚ÚfiÌÈÎÔ˘˜‰ÚfiÌÔ˘˜, ÙË ‚·ÚÈ¿ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ fiÏ˘, ÙËÓÎÔ‡Ú·ÛË. ∏ ÒÚ· Ù˘ ¿ÌÌÔ˘, ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙÔ˘ ‹ÏÈ-Ô˘, ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·Ó·Ó¤Ô˘Ó.£¤ÏÔ˘Ì ηχÙÂÚË ˆ‹ ·’ ·˘Ù‹ Ô˘˙Ô‡ÌÂ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ÙË ‰Ò-ÛÂÈ. ªfiÓÔÈ Ì·˜ ı· ÙË ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ.ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ·ıԇ̠·˘ÙfiÓ ÙÔÌ‹Ó· ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›-Ô˘, ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ›̷ÛÙ¿ÏÈ Â‰Ò. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË,Ô˘ Â›Ó·È Ë fiÏË Ì·˜. °È· Ó· Í·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ ÙËÓÂÚȤÙÂÈ· ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹. °È· Ó·ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ηχÙÂÚË. £· ÂÚ¿ÛÂÙ ηϿ; ™›ÁÔ˘Ú·; ΔÔ fiÛ¯ÂÛÙÂ; ∫È ÂÌ›˜. £· Ì·˜ Ï›„ÂÙÂ. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, fi-ˆ˜ ÛÙ· ·ÏÈ¿ ÛÈÓÂÌ¿. °È· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÚÔÛ¯Ҙ.¡· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Â‰Ò Î·È Î·Ï¿. ∫·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ.

- ATHENS VOICE team

°PAMMAΔ∞

Δπ °∂À™∏ ∂Ã∂π ∏ ¡Δƒ√¶∏; ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ £ËÛ›Ô, ÔÈ Êˆ-Ó¤˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÔÙÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘, Á‡ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤ ÌÔ˘. ¢ÂÓÌÔÚÒ Ó· οӈ Ù›ÔÙ·, Á·ÌÒÙÔ!! Œ¯ˆ ·-ÁÒÛÂÈ, fiˆ˜ fiÏÔÈ!! √ ÚfiÓÔ˜ Î˘Ï¿, ÔÈ Êˆ-Ó¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û·Ó Ó˘¯È¤˜ Û ۯÔÏÈÎfi ›Ó·Î·Ù¿Í˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·ÎÔ‡ˆ, Û˘Ó¯›˙ˆ fi-̈˜ Ó· ‚Ϥˆ. ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯Ù˘¿ ¤-Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ!! ¶ÔÈ· Ë ÛËÌ·Û›· ·Ó Ô ‰·Ṳ́-ÓÔ˜ Â›Ó·È ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜… ¢˘Ô ¿ÓıÚˆÔÈηٷ۷ڿ˙ÔÓÙ·È!!!√ ∫¿ÈÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Õ‚ÂÏ...√ ·˘Ùfi¯ÂÈÚ·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘...∫ÔÈÙ¿˙ˆ ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ‰›Ï·ÌÔ˘. √ ÊÚ·¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÁÏ˘Îfi˜ Ì Á¿Ï·!

- °πøƒ°√™ ∫.

WALK ON THE WILD SIDE7 ÙÔ Úˆ›, Â›Ó·È ¶¤ÌÙË Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘fiÏ˘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ∞ı‹Ó·, ÌÈ· ·-ÎfiÌË Ì¤Ú· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ Ù˘24ˆÚ˘ ÔÚ›·˜ Ù˘, ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ πÔ‡ÏË!!μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ã·Ú. ΔÚÈ-

ÎÔ‡Ë, Ó· Î·È Ô £·Ó¿Û˘ ª., ÁÓˆÛÙfi˜ ÚÔ-ο˜, dj, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ú·‰ÈÔʈÓÈÙ˙‹˜…Î·È ÙÒÚ· Û٤ϯԘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜! ªÂÙ¿ ·fi ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ηÏË̤Ú˜ ηÈÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ «Ô‡ ’Û·È, Ú ̷Ͽ-η», ¤ÂÛ ÙÔ «Ô‡ ‹ÛÔ˘Ó¯ı˜»! ∂ΛÓÔ˜ Lizz WrightÎ·È ÂÁÒ Ì ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ™‡ÚÔ, ·Ó Î·È ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›·ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ £·Ó¿-ÛË, ÛÙÔ˘˜ Sex Pistols, ÙÔ˘˜New York Dolls Î·È ÙÔ˘˜Courteeners.™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û˘Ó¿ÓÙË-Û˘… 1. ∏ ÁÚÈ¿ ÎfiÙ· ¤¯ÂÈ ÙÔ˙Ô˘Ì› (Sex Pistols - N.Y.D.) 2. √ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· Û˘Ó·˘-ϛ˜ Î·È ı¤·Ì·! 3. ∞·ÓÙ‹ÛÙ ÛÙÔ ÁÚ›ÊÔ,Â¿Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ-‚¿ ‹ ¿Ӆ ÔÈ ÌÈÛıÔ› Â›Ó·È ÊÙËÓÔ›-ÍÂÊٛϷ!4. √È ¯ÒÚÔÈ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ·Ó‡·ÚÎÙÔÈ Î·È ÙÔÎÚ¿ÙÔ˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi Ì·-ÎÚÈ¿… ÛÂÌÓ¿ Î·È Ù·ÂÈÓ¿! 5. Δ· οı ›-‰Ô˘˜ Î·È ÌÔÚÊ‹˜ «ÛÎ˘Ï¿‰Èη» ÂÈ‚¿ÏÏÔ-ÓÙ·È Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜

Î·È Ù· ªª∂! 6. ∞Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈÙÔ˘ 1985… ÙÔ Rock in Athens ÛÙÔ ∫·ÏÏÈ-Ì¿ÚÌ·ÚÔ… Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ªÂϛӷ, Ô˘ ›¯Â

‰ÒÛÂÈ ÙfiÙ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹-ÚÈÍ‹ Ù˘! ∞˘Ù¿, Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ-

· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‰Èο۷˜… ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜!

7.20 ¶¤ÌÙË Úˆ›, Ô£·Ó¿Û˘ ¤Ú·Û ÛÙÔÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÛÙÔ¿˜√Úʤˆ˜, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂ-ı› ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ

ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÚˆÈÓ‹˜ÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌËÓ ÌÔ-

ÚÒÓÙ·˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ·fi ÙȘ… ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘… ·-

Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ! ∂ÁÒ Î·ÙËÊfiÚÈÛ·ÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ‰È-΋ ÌÔ˘… ÚˆÈÓ‹ Ù˘È΋ Î·È Î·ı’ fiÏ· ÌËÚÔÎ ÂÚÁ·Û›·, ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ¢∂∏, √Δ∂,∂À¢∞¶ Î·È Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÙÔ˘π.Ã. ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ Î·È ‰˘-ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˙‹Ûˆ ÌfiÓÔ ·fiÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÌÔ˘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜!

- £√¢øƒ∏™ ™∞ƒΔ∑∂Δ∞∫∏™

∏ ATHENS VOICE ı· ΢ÎÏÔ-ÊÔÚ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ÚÒÙË ¶¤ÌÙËÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. SUMMER GUIDE,LOOK Î·È HOME ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹-ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ·stand Ù˘ fiÏ˘. ŸÛÔÈ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ηÈÙȘ ÂÍÔ¯¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Í·ÊÓÈÎfi«ATHENS VOICE ÛÙÂÚËÙÈÎfi Û‡Ó-‰ÚÔÌÔ», ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· ı· ‚ÚÔ˘ÓSOUL Î·È SUMMERGUIDE.

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο

‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athens

voice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı·

Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜

ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·-

Ù· ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË

Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛÈ-

‡ÔÓÙ·È.

ƒ∞¡Δ∂μ√À Δ√¡ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√

Page 7: Athens Voice 223

ATHENS VOICE 7

E -

-

-

--

-

-

-

-

“Bohemia”

-

“Flower” -

-

--

-

-

A

-

Page 8: Athens Voice 223

Δ· ÌÈÎÚ¿ ∫·ÚÂÙ¿ÎÈ·ÛÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ Ù· ‚ÔÙÛ·Ï¿ÎÈ·ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ Î·È ÏˆÌ¿ÙÔÓ ∫·Ú¤ÙÔ-∫·Ú¤ÙÔÙÔÓ ÙÚ·‚Ô‡Ó ·’ ÙÔ ¤ÙÔÎ·È ÚˆÙÔ‡Ó: «¶Ô‡ Â›Ó·È ËÌ·Ì¿;»

ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÈÛÙÔ ·„¤ÓÙÈ, ÛÙÔ Ô˘›ÛÎÈ

Ó· ’¯ÂÈ È· ·Ú·‰ÔıÂ›Ô ªÔÓ¿¯Ô˘˜-ªÔÓ¿¯Ô˘˜Ì ÂÏ¿Ù˜ ÌÔÓ¿¯Ô˘˜ÙËÓ ·Ó¿Áη˙ ӷ ÎÔÈÌËı›

™ÙÔÓ ∫·Ú¤ÙÔ-∫·Ú¤ÙÔÌ’ ¤Ó· ÙfiÛÔ ‰· ÛÙÈϤÙÔÔ ªÔÓ¿¯Ô˘˜-ªÔÓ¿¯Ô˘˜ ÔÚÌ¿Ì· ÔÈ Ì¿ÙÛÔÈ ÚÔÊÙ·›ÓÔ˘ÓÙÔ ÛÙÈϤÙÔ ÙÔ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó

Î·È ÙÔ ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ¤ÚÈ· ‰ÂÛÌ¿

∏ ∫·Ú¤Ù·-∫·Ú¤Ù·ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘Ú·‚¤ÏÙ·Î·È Á˘ÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛÈÙÈÎfiÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ∫·ÚÂÙ¿ÎÈ·Ô˘ ’Ó·È È· ·ÏËÙ¿ÎÈ·ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ‰ÚfiÌÔ Î·Îfi.

™ÙÔÓ ∫·Ú¤ÙÔ-∫·Ú¤ÙÔÌ·ÁÂÈÚ‡ÂÈ ¤Ó· ÌÔ˘Ú‰¤ÙÔfiˆ˜ ¿ÓÙÔÙ ÎÔ˘ÏfiÎ·È Û ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ÙÔÓ ªÔÓ¿¯Ô˘˜-ªÔÓ¿¯Ô˘˜Í·Ó·Ê¤ÚÓÂÈ Â˘ı‡˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi

∫È Ô ªÔÓ¿¯Ô˘˜-ªÔÓ¿¯Ô˘˜Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¿¯Ô˘˜Â›Ó·È Ó· ÙÔÓ Ï˘Ëı›˜Î·È Ô˘Ï¿ÂÈ ÛÙÈÏ¤Ù·Ô˘ «∫·Ú¤Ù·-∫·Ú¤Ù·»¯·Ú·Á̤ÓÔ ÛÙË Ï¿Ì· ı· ‰ÂȘ

Ù‹ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î¿ı ̤ڷ ÙÔ Î·-‚·Ï¤ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Í·Ú-¯Â›ˆÓ, οıÂÙ·È Û ¤Ó· ÛηÌÓ¿-

ÎÈ Î·È ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ (ÙËÓ Ï·Ù›·). ∞Ó ·˘-Ùfi Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·, ı· ıˆ-Ú›ÙÔ ÌÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÛÎËÓ‹ ‰ÚfiÌÔ˘.™‹ÌÂÚ· fï˜ οÓÂÈ Î¿ˆ˜ ·Ú¿Ù·ÈÚÔÎ·È ÂÚ›ÂÚÁÔ. «¢ÂÓ Ì ÂÓԯϛ ·˘Ùfi»Ï¤ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ «ÙÔ ‚Ϥˆ Û·Ó ÌÈ· ·ӷ-Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ÙÔÓ Îfi-ÛÌÔ». ∫·È οı ÙfiÛÔ ‚Á¿˙ÂÈ Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈ-ο ÙÔ˘ mp3 ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜

ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜Ù˘ Ï·Ù›·˜ÙÔÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈÁÈ· Ó· Ô‰˘ı›ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ηÈ

Ê˘ÛÈο Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÙËÓ ÙÈÌ‹ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.«√ º¿Ó˘ (¶·Ú·Û΢Ԣ‰¿Î˘) ›ӷȤӷ˜ ¯ÔÓÙÚÔΤʷÏÔ˜. ∞ÓÙ› Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤Í˘ÓÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó, Ô º¿-Ó˘ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì „ÈÏfi ÈÓ¤ÏÔ», ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞™∫ΔÃÚfiÓ˘ ªfiÙÛÔÁÏÔ˘ Î·È Û˘ÌÏ‹Úˆ-ÛÂ, ˜ ÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ-ηٷÎÏ›‰·: «ªfi-ÓÔ ÔÈ ¯ÔÓÙÚÔΤʷÏÔÈ Î·È ÔÓÂÈÚÔ·Ṳ́-ÓÔÈ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤-¯Ó˘». ÿÛˆ˜ Î·È ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÒÚÔ Ù˘ϷÙ›·˜ ∂ͷگ›ˆÓ.

- °π∞¡¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π¢∏™

- °π∞¡¡∏™ ¡∂¡∂™

“ªËÓ Î·ÙÔ˘Ú¿ÙÂÛÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ...”

☛ μÔ¿ Ë ÒÚ·, ı·ÙÚ›˙ÂÙ·È ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ÛÂÏ. 26

ΔÔ «Û‡ÛÙËÌ·» ÙÔÓ ÚÔÛٿ٢۠·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 13 ÚfiÓÈ·. ZÔ‡Û Ì ÙÔ fiÓÔÌ·

ÂÓfi˜ ÓÂÎÚÔ‡. E›¯Â Ì›· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘.

☛ √È ÓÂÎÚÔÎÂʷϤ˜, ¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ÛÂÏ. 10

ªÔ‡ÎÓ˜ ›ӷÈ...

☛ ∫·ÏÔηÈÚÈÓfi ÎÔ˘›˙™ÙÂÏϛӷ ∫·ÚÚ¿, ÛÂÏ. 28

ATHENS VOICES§fiÁÈ· Ô˘ Ì·˙‡ÙËηÓÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·:

(+)¡∞¡∞ ª√À™Ã√Àƒ∏¶‹Á· ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ŒÓ· Ú¿ÁÌ· ÌÔ‡ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛËÛÙËÓ Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ¤ÚÔ¯Ë Û˘Ó·˘Ï›·. ¶Ò˜ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ Û˘ÓÓÂÓÔÔ‡ÓÙ·È Ù· ÛÂϤÌÚÈÙÈ Î·È ¿Ó fiÏ· ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ; (ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ‹Ù·Ó fiÏÔÈ, ÙËÓ ¶¤ÌÙË ¿ÓıÚˆÔ˜)

∫∞¡ΔπΔ™∞ ™∞¡∫√¡· ϤÙ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÙÂ. ∏ Ì·˘Úԇη ·fi ÙË ™È¤Ú· §ÂfiÓ ‹Ù·Ó Ë Ú·ÈfiÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¶ÚÔÙÈÌԇ̠ÙȘ ∫·ÓÙ›ÙÛ˜ Ì ÙȘ Ì·˚ÌÔ‡‰Â˜ LouisVuitton ·fi ÙȘ ∫·ÙÈÓ›ÙÛ˜ Ì ٷ ·˘ıÂÓÙÈο Cavalli.∞ϤÍË, ¤ÛÎÈÛ˜!

π∂ƒø¡Àª√™«√ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘, ÌÂÙÔ ÙÈ Î¿ÓÂÈ, ÙÈ Ï¤ÂÈ Î·È Ô‡ ¿ÂÈ»(°È· ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡)

ª∞ƒΔÀƒπ∫∏ ∫∞Δ∞£∂™∏«ΔÔÓ ¤‚Ï· Î·È Î·ıfiÙ·Ó Ì ÙȘ ÒÚ˜ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘. ™ÈÁ¿ ÙË ı¤· ‰ËÏ·‰‹!»(ª¿ÚÙ˘Ú·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ ÙÔ˘ ™ÂÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘)

Ã∏™πª√ TIP210 6565.600, Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ηٷıÏÈÙÈÎÔ‡˜.

( - )ƒ√¢√™ΔÔ ‹‰ËÌ· ÙÔ Â›‰·ÌÂ, ÙË ƒfi‰Ô „¿¯ÓÔ˘ÌÂ.

√™∂ª·Ù·ÈÒÓÂÈ ÙÚÈ¿ÓÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·Ó¿ ÙË ¯ÒÚ· ÏfiÁˆ…·‰Â›·˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡!

¶∞¡∞°πøΔ∏™ æøªπ∞¢∏™¢ÂÓ ·›˙ÂÙ·È Ô ·ıÂfiÊÔ‚Ô˜. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¿ÓÂÏ Ì ı¤Ì· ÙË ÔÏÈÛÙÂÚfiÏË (!)

√π ¡∂√𠶧√À™π√π∂ÁηٷÏÂ›Ô˘Ó Ï¤ÂÈ ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ (Û ·Î›ÓËÙ·, Û ÌÂÙÔ¯¤˜) Î·È ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ÙÔ˘˜ ÛÂ… «ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¿ıÔ˘˜» (!) (ŒÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ÁÈÔÙ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ)

CHRISTODOULOS DEPARTMENT STOREªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛÊÚ¿ÁÈÛË Ù˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎÔÈ΋˜ ηÙÔÈ-Λ·˜ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ÛÙÔ ¶. æ˘¯ÈÎfi, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: 140 ¢Á¿ÚÈ· Ì·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· ÌÂÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· 600 ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ·Í›·˜, ¤Ó·˜ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˜ Baccarat ·Í›·˜ ú 50.000, Ì·¯·ÈÚÔ-›ÚÔ˘Ó· Christofle, ηӷ¤‰Â˜ Versace Î·È ÔÏ˘ıÚfi-Ó˜ Armani, ηıÒ˜ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·Ô‡ÙÛÈ·Sebago Î·È Church’s (ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ Prada).(A˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·¿˜, ÙÔ Saks Fifth Avenue Ì ۿÚη Î·È ÔÛÙ¿ ‹Ù·Ó)

∂¶π∫∞πƒ√π ™ΔπÃ√π«Δ· ‰¿ÛË „ËÏ¿ Ì ÙȘ ʈÙȤ˜/ Ù· ‰¿ÛË Ô˘ η›ÁÔÓÙ·È/Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘» (∞fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÊȤڈ̷ Ù˘ √¢√™

¶∞¡√™ ÛÙÔÓ ª›ÏÙÔ ™·¯ÙÔ‡ÚË) ●

INFO-DIET Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

«Δ· Ú‹Ì·Ù· ÛÙ·¯¤ÚÈ·, ·Ú·Î·ÏÒ!

¶ÚÒÙ· Ù· Ú‹Ì·Ù·! ™˘ÁÁÓÒÌË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û·˜ ͤڈ»

(π‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ù˙ÔÎÂÚ¿‰ÈÎÔ˘ Û¶·ÎÈÛÙ·Ófi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó·

·›ÍÂÈ)

«ƒÂ Û˘, ÙfiÛÔ ÎÔÓÙfi˜ ‹Ù·Ó; ∂ÁÒ ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ

ηıfiÙ·ÓÂ!»(º›Ï˜ Û ıÂÚÈÓfi, ÙÂÌ·¯›˙ÔÓÙ·˜

ÁÎfiÌÂÓÔ˘˜)

«ΔÔÓ Í¤Úˆ, ÛÔ˘Ï¤ˆ! ∫fi‚ˆ ÙÔ ¤ÚÈ ÌÔ˘

ÛÙË ÊˆÙÈ¿»(ªÈÎÚ¤˜ Ì ٷ ÊÚÂÓÙÔÙÛ›Ó·

ÙÔ˘˜)

8 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 AÀ°√À™Δ√À 2008

«∫¿ÔÈ·˜ Ù˘ ¤ÂÛ ÌÈ·ÙÚ›¯· ̤۷ ÛÙÔ Ù˙Â˙»(∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜)

“When we wereinventing the alphabet,

you were hanging from the trees”

(∂ÏÏËÓ·Ú¿˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Û ͤÓË ÙËı¤· ·fi ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi)

«ª·Ù¿ÎÈ·, ÙÈ Î¿ÓÂȘ;∂Ì›˜ ÙڷοڷÌÂ.

¶Ôχ Á¤ÏÈÔ. £· ÛÙ· ˆ»(SMS)

«ΔÔ ÎÔÈÌ¿Û·È; ΔÔ ÎÔÈÌ¿Û·È;»

(ŒÍ·ÏÏÔ˜ ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜ Û ΢ڛ·Ô˘ ÌfiÏȘ ÙÔÓ ÙڿηÚÂ)

«∏ ¿ÏÏË, Ë ÌÈÎÚ‹;

¶¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹;»(¶ÂÓËÓÙ¿Úˉ˜,

∫ÔψӿÎÈ)

GREATEST HITSO °IøP°O™ ¶AYPIANO™ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ A.V. ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È

(¶ÂÚ›ÏË„Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘: ∏ ∫·Ú¤Ù·-∫·Ú¤Ù· ÂÁηٷÏ›-ÂÈ Û›ÙÈ, ¿ÓÙÚ· Î·È ·È‰È¿ Î·È Ù· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ªÔÓ¿-¯Ô˘˜-ªÔÓ¿¯Ô˘˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·fiÏ˘ÙË ÛÙ·Ú)

∏ ∫·Ú¤Ù·-∫·Ú¤Ù· (2Ô ª¤ÚÔ˜)

À¶∞π£ƒπ™Δ∏™ ™Δ∞ ∂•∞ƒÃ∂π∞

Page 9: Athens Voice 223

Δ˘ ™∞¡Δƒ∞™ - √¡Δ∂Δ ∫À¶ƒπøΔ∞∫∏

∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÙÔ Î·ÙÔÈΛ‰Èfi ÛÔ˘ ÛÙȘ‰È·ÎÔ¤˜, ÌËÓ ÙÔ ÎÏ›ÛÂȘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó·‰ÂȘ ·Ó ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÂΛ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË… ™·˜‚ڋηÌ ÌÂÚÈο ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘ÓÙ· ηÙÔÈΛ‰È¿ Û·˜ fiÛÔ ÂÛ›˜ ·Ú·ıÂÚ›˙ÂÙÂ.

AVRA FARM ∂Ï·ÈÒÓ·˜ £Ë‚ÒÓ, 72 ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ-§·-Ì›·˜, 210 2527.551, www.avrafarm.gr, ú 15/̤ڷ¶ÚfiÙ˘Ô Î¤ÓÙÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Û΢ÏÈÒÓ, Á·ÙÈÒÓ Î·È ·-ÏfiÁˆÓ (…) ÌÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. √È Ë-ÚÂۛ˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ›ӷÈ:·Ú·Ï·‚‹-·Ú¿‰ÔÛË ˙ÒÔ˘, ·Ô·Ú·Û›ÙˆÛË fiÙ·Ó

ÌÂÈ ÎÈ fiÙ·Ó ‚ÁÂÈ, ÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÚÔÙ›ÌËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÎÙË-Ó›·ÙÚÔ˜. ∫·ı·Ú¿, ¿ÓÂÙ· ÛÈÙ¿ÎÈ· Î·È 22 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·fiÔ˘ Ù· ˙Ò· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ΛӉ˘ÓÔ˘˜.

DEL VENTO MARGIO °È·ÓÓÔ‡Ï˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ÕÁÈÔ˜™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 22950 23791, www.alldogs.gr, ú25/̤ڷ√ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ·ÓÛÈfiÓ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ̤¯ÚÈ 20 Û΢-ÏÈ¿. ™ÙÔ ÒÚÔ Ô˘ ηÙÔÈΛ Ô Î. °È·ÓÓÔ‡Ï˘ Ì ÙË Û‡-˙˘Áfi ÙÔ˘ ¿Ú¯Ô˘Ó ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÁÈ· οı Û·ÏÔ Î·È 3 Ò-ÚÔÈ ¿ıÏËÛ˘, Ì 24ˆÚË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ì οÌÂÚÂ˜Î·È ÎÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. ∏ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂRoyale Canin. ªÔÚ› Ó· ηÓÔÓÈÛÙ› Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘.

MARATHON LAND μ·Û›Ï˘ ª·Ï¿Î·˜, £ÂÛÛ·-Ï›·˜ 16, ª·Ú·ıÒÓ·˜, 22940 56420, ú 18-30/̤ڷ ™Â ηı·Ú¿, ·ÙÔÌÈο ‰ˆÌ¿ÙÈ· 2,50 › 3,50 Ì. Î·È ÛÂ500 Ù.Ì. ÒÚÔ ¿ÛÎËÛ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Û΢ÏÈ¿ Î·È Á¿-

Ù˜ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜, ʇÏÔ˘, ·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÎÙfi˜·fi ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÂÚÈÔ›ËÛË,‚fiÏÙ·, ÙÚ¤ÍÈÌÔ, ÂÎÙfiÓˆÛË Î·È ¤ÍÙÚ·, ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓ-ÓfiËÛ˘, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ηıÒ˜ Î·È Ì¿ÓÈÔ - ‚Ô‡ÚÙÛÈÛÌ·.

CATS ’n’ DOGS ∫ÔÚˆ› ∞ÙÙÈ΋˜ (ÏËÛ›ÔÓ 2Ô˘ ¡Â-ÎÚÔÙ·Ê›Ԣ), 210 6623.307, www.catsndogs.gr,·fi ú 15ÕÎÚˆ˜ ÊÈÏÈÎfi ÛÎ˘Ï›ÛÈÔ-Á·Ù›ÛÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ: ηı·-ÚÈfiÙËÙ·, ʈٿÎÈ· ÁÈ· ÙË Ó‡¯Ù·, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜. ∫¿ıÂÛ·ÏÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ‚fiÏÙ· Ì ÏÔ˘Ú› Î·È ·ÛÎÂ›Ù·È Û ÌÂÁ¿-ÏÔ˘˜ ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ˘˜ ÒÚÔ˘˜. ∫Ú·ÙÂ›Ù·È ·Ú¯Â›ÔÁÈ· È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ÔÈ ÙÚÔʤ˜ Â›Ó·È Royal CaninÎ·È ÌÔÚ› Ó· ηÓÔÓÈÛÙ› Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ™Â highseason ··ÈÙÂ›Ù·È ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÎÚ¿ÙËÛË.

STARDOGS ¶·È·Ó›· (¤ÍÔ‰Ô˜ 18), 210 6029.053,697 3446191, ú 20/̤ڷ∂‰Ò ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û΢ÏÈ¿ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ÌÂÁ¤-

ıÔ˘˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÈıÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ηÈfi¯È Û ÂÚ›Ô‰Ô ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛ˘. º˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂÎÔÈÙÒÓ˜ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ –ÁÈ· ‡ÓÔ– Î·È Ù·Ú·-ÙÛ¿ÎÈ ÌÚÔÛÙ¿. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÚÔÊ‹, ÎÙË-ÓÈ·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ηı¿ÚÈÛÌ·. ªÂÙ·ÊÔڿηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È ¤ÍÙÚ· ú 25.

∫∞π… ∫∞Δ’ √π∫√¡ 694 4768841, 697 3446191,[email protected]ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ, ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Û·ÏÔ, ÙÔÓ Ù·˝˙Ô˘Ó,ÙÔÓ ¿Ó ‚fiÏÙ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· ÚÒÙ·, ÁÈ·Ó· ÌË ‚ÚÂıÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û ηӤӷ ·ÏËÛ›·ÛÙÔ ∫Ô‡-Ù˙Ô Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ê¿ÂÈ ˆÓÙ·ÓÔ‡˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î˘Ì·›ÓÂ-Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘Î·È ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.

www.dogs.freegr.net: ΔËϤʈӷ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Â-ÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÁÈ· ·ÓÛÈfiÓ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÙÔÈΛ‰Èfi Û·˜. ∞

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 9

1 °È·Ù› Ù· ηӿÏÈ· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÔ «ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Û·˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ…» Û ÛÔÙ¿ÎÈ, ÌfiÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ;¢ÈfiÙÈ ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ-¤˜ Î·È ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘ÓÙ· ÎÂÓ¿, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛfi-ÓÙ·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Á¿˙Ô˘ÓÛÔÙ¿ÎÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÏfiÁˆ ·‰ÂÈÒÓ, fiˆ˜ .¯. ÁÈ· ÙȘηı·Ú›ÛÙÚȘ, ÙÔ˘˜ security Î·È ÙÔ˘˜ couriers.°È·Ù› ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Î·È Î·Ù¿Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÔÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.

2 Œ¯ˆ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ï·ÛÙÈ΋ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢¤Í·Ù˜ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·ÈÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. °È·Ù›;∂ÊfiÛÔÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚԂϤ„ÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈÍ·ÏÒÛÙÚ˜ Ô˘ Ó· ‚ÔÏÂ‡Ô˘Ó ÎÈ ÂΛӘ, ·È-Ûı¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘˜ ı‡Ì·Ù· Ú·ÙÛÈ-ÛÌÔ‡. ŸÙ·Ó Â›Û·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· Í·ÏÒ-ÓÂȘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·Ó¿ÛÎÂÏ·, Ì·˘Ú›˙ÂȘ ÌfiÓÔ·fi ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ë Ï¿ÙË ·Ú·-̤ÓÂÈ ¿ÛÚË. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰È-ÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·-

ÚÂÏıfiÓ (‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ ·ÏÈfi ·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÂΛ-ÓÔÓ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÙ‹ıÔ˜), ÁÈ·Ù› ÂΛÓÔ˜ ÌÔÚ›ӷ ÓÔÌ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜. ∫·È‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ·ÏÈfi˜ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ÂÓ·-ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¤̂·Û˘ ÙÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ıÚÈ·Ì-‚ÔÏÔÁ›, fiÙÈ «ÂΛÓÔ˜ Ù˘ Ù· ’ÏÂÁ», Ú¿ÁÌ· ·-Ó˘fiÊÔÚÔ ÁÈ· ÂΛÓË. √fiÙ ÌËÓ ÙȘ ·ÚÂÍË-Á›˜. •¤ÚÂȘ fiÛÔ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÙÛ·-ÎÒÓÂÛ·È Ì ÙÔÓ ·ÏÈfi ÛÔ˘ ·˘Ùfi, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi-¯ÚÔÓ· ¤¯ÂȘ ÙÔÓ Î¿ı ¿Û¯ÂÙÔ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fiÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó Â›Ó·È Ê˘ÛÈο,ηıÒ˜ Ù· ¯·˙‡ÂÈ; ∫·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ¤¯ÂȘ ÙÔÓÔ˘ ÛÔ˘ Ì‹ˆ˜ ηӤӷ ·È‰¿ÎÈ Ûο„ÂÈ Î·Ù¿Ù‡¯Ë ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ‰‡Ô Ùڇ˜ Û ηٿÏÏËÏË ·-fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÙÚ¤ÍÂȘ Î·È Ó·ÚÔÏ¿‚ÂȘ Ó· Í·ÏÒÛÂȘ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ¿ÏÏÂ˜Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ·;

3 ∏ ‰È¿ıÂÛË «‰ÂÓ-Ì·˜-¯¤˙ÂÙÂ-ÎÈ-ÂÛ›˜-ÌÂ-ÙÔ˘˜-√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜-Û·˜» Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰È΋ ÌÔ˘ ‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ;ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÔÈ ÂÎʈÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ϤÓ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË ÂÎÙfi˜ ·˘-ÙÔ‡ Ì ÔÏÏ¿ ı·˘Ì·ÛÙÈο, fiˆ˜ ÙÔ «‰ÂÓ ÂÚÈ-Áڿʈ ¿ÏÏÔ!» ‹ ÙÔ «‚¿Ï’ ÙÔ, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘!».ªÂÙ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ù›ÔÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘÛÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·-ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ¤ÊÙÂÈ.

4 À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ηÓfiÓ·˜, ÔÈ ·Ê›ÛÂ˜ÙˆÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÒÓ ÛÙ· ˆÚÈ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÊÏÔ˘;¡·È, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ ·Ô-ʇÁÔ˘Ó Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó Á˘·ÏÈ¿, fiÛÔ Î·Î¿ ÎÈ·Ó ‚Ï¤Ô˘Ó. √fiÙ ÙÔ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Î·ı·Ú‹ ÂÈÎfiÓ· ı· ‹-Ù·Ó ·Ì¤ÓÔ˜ ÎfiÔ˜, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈ-Ù·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿.

5 ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ: ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘η‡Û˘ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Û ηٿÛÙ·ÛË Ó· ·Ó·ÛÙËıÔ‡Ó fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ¢Â˘Ù¤Ú· ¶·ÚÔ˘Û›·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¶·ÚÔ˘Û›· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È fiÏ· Ù· ı‡Ì·Ù· ˘ÚηÁÈ¿˜;ª· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈ-ÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ. ¢ËÏ·‰‹, ÌÂÙ¿ ÙȘ˘ÚηÁȤ˜ ¿ÓÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤Ó· ‰ÈÒÚÔÊÔ ÌÓËÌ›Ô-ÌÂ˙Ô-Ó¤Ù· Ì Á‡„ÈÓ˜ ÎÔÏfiÓ˜ ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ· ηÈıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ ÛÙ· ÎÂÚ·Ì›‰È·, ÒÛÙ ӷÙÈÌËı› Ô ÓÂÎÚfi˜. ∂ÓÒ ÛÙËÓ ·ÔÙ¤ÊÚˆÛË ÔÈÛÙ¿¯Ù˜ ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡. ∫·È ˆ˜ ÁÓˆ-ÛÙfiÓ, ÙÔ Ó· Â›Û·È «·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÒÓ» ›ӷÈÛ·Ó Ó· ÚÔηÏ›˜ ¢ı¤ˆ˜ ÂΛÓÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ

ηٷϿ‚ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚfiÓÙÔ˜·fi ¿ÓÙ·.

6 ∫·ÓÔÓÈο Ë «∞›ÁÈÓ·» ÛÙ· ·ÁÁÏÈο‰ÂÓ ı· ¤Ú ӷ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «I Became»,ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÛÙË Ûˆ-ÛÙfiÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜; ΔÔ ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¢Ô-ÓÔ‡Û· ı· ¤Ú ӷ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ˆ˜ «I wasvibrating». ∫·È ·˘Ùfi ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÌÈ· ÛÂÈ-Ú¿ ·Ú·ÓÔ‹ÛˆÓ, Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ı· ÂË-Ú¤·˙·Ó ·ÚÓËÙÈο ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ï¿ıÔ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ÛÙȘ ÙÔ˘Ú›ÛÙÚȘ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÂΛ.

7 °È·Ù› ÔÈ ÙËÏÂÎÚÈÙÈÎÔ› ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ·ÙȘ ·ӷϋ„ÂȘ, ·ÊÔ‡ οı ÚfiÓÔ, fiÙ·Ó Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó Ù· ηӿÏÈ· ÂÂȉ‹ ‚¿˙Ô˘Ó Â·Ó·Ï‹„ÂȘ, ·ӷϷ̂¿ÓÔÓÙ·È;¢ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Ù· ηӿÏÈ· ο-ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ Ϥ-ÓÂ. √fiÙÂ, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Í·ÊÓÈο ̤۷ ÛÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ó··›˙Ô˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÛÂÈÚ¤˜, ÔfiÙ ӷ Ú¤ÂÈÎÈ ·˘ÙÔ› Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ó· ÁÚ¿-ÊÔ˘Ó fiÛÔ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó. ∞

Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H [email protected]

(ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‚ȉˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·ıÈÛÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ ·Ó·ÛËΈ̤Ó˜ Ï¢ڤ˜ ÛÙ· ηٷÛÙÚÒÌ·Ù· ÙˆÓÏÔ›ˆÓ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ·Ï·ÈÔ‡ Ù‡Ô˘ ·ÁοÎÈ· Ô˘ ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· Í·ÏÒÛÂȘ ÈÔ ¿ÓÂÙ·)

∞˘Ù¿… Ô‡ ı· Ì›ÓÔ˘Ó;

°∞μ ¢π∞∫√¶∂™

Page 10: Athens Voice 223

Ù·Ó ÊıÈÓfiˆÚÔ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ NÂ-Ú¤Ù‚·. H ·ÏÈ¿ ÔıˆÌ·ÓÈ΋ Á¤Ê˘-Ú· ηÌÔ‡ÚÈ·˙ ·ÎfiÌË ¿Óˆ ·fi

ÙË ÊϤ‚· ˙ˆ‹˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÈṲ̂ÙÙ˘, ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ·, ÂÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒ-Ô˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ MfiÛÙ·Ú. TÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ÛÙÔ ¤Ì· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ™·Ú¿ÁÈ‚Ô, ÂÌÊ·-Ó›ÛÙËΠ̠ÙÔ ÁÎÚÈ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ, ÙÔ Ì·ÏÏ› fiÚ-ıÈÔ. H ·fiÊ·ÛË Â›¯Â ÏËÊı›. TÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿-‰˘ ı· ¿Ú¯È˙ ÙÔ ÈÛÙÔÏ›‰È. ¢›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ëη˙¤ÚÓ· «M·ÚÂÛ¿Ï· TITA». T· fiÏ· ›-¯·Ó ÌÔÈÚ·ÛÙ›. ¢ÂÓ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Êfi‚Ô. ŒÈ-Ó·Ó Ì›Ú˜ ͷψ̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜Ì ٷ ηϿÛÓÈÎÔÊ ÛÙ· fi‰È·. TÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿-‰˘ ı· ¿Ú¯È˙·Ó fiÏ·. H ÚÔ‚ÔοÙÛÈ· ÛÙËÓÙ·‚¤ÚÓ·, ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË, ›¯Â Ï‹Úˆ˜ ·-Ô‰ÒÛÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û·Ó. O«M·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ Á¿ÌÔ˜»* ı· ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡Û ÙÔ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ. O „˘¯›·ÙÚÔ˜ ¢ı˘ÙÂÓ‹˜, ÌÂÌ¿ÙÈ Û›ÁÔ˘ÚÔ, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô.◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó.£· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Î·È ¿ÏϘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜.

O Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜TÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ·ÚÈıÌfi˜73. KÚ¿Ì· Ê·ÛÈÛÌÔ‡, ÛÙ·ÏÈÓÈÛÌÔ‡, „˘¯È·-ÙÚÈ΋˜ ‚·Ú˘ÛÙÔÌ·¯È¿˜, ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È Î·-ÎÔ¯ˆÓÂ̤Ó˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. O ·-fiÏ˘Ù· ·Ú·ÓÔ˚Îfi˜ ‰ËÏ·‰‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·ÙÔ ·Â¯ı¤ÛÙÂÚÔ ‰Â›ÁÌ· μ·ÏοÓÈÔ˘ ·ÙÚÈÒ-ÙË. ™ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ‰‹ıÂÓ ÂıÓÈ΋˜ ηٷÁˆ-Á‹˜ ¤ÙÚ„ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ‰È·Ú¿ÍÂÈÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘·˘ÙÒÓ Ô˘ ηÙÔÓfiÌ·˙ ˜ ÌÈ¿ÛÌ·Ù·, ÁÈ·Ù›,ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û·Ó ÎÈ ·˘ÙfiÓ.ÕÙÔÌÔ Ô˘ ·ÔÙÚÂÏ¿ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÂÚÈfi-ÚÈÛÙË ÈÛ¯‡ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ ͷÊÓÈο Ó· ‰È·-ı¤ÙÂÈ. TÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈÎ·È Ôχ ÁÈ· Ó· ۷Ϥ„ÂÈ. EΛ ÛÙÔ ¶¿ÏÂ, ¿-ÎÔ˘Û ÙȘ ʈӤ˜ Ù˘ ÎfiÏ·Û˘ Ó· ÙÔÓ Î·-ÏÔ‡Ó Î·È ›ÛÙ„ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ MÂÛÛ›·Ô˘ Ë ·Ú¿ÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ‡ ÂÂʇ-Ï·ÛÛÂ. ŒÓ· ·ÊÂÓÙÈÎfi fi¯È Û·Ó Ù· ¿ÏÏ·. ŒÓ··ÊÂÓÙÈÎfi Ô˘ ›ÛÙ„ ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂÓ· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤Ú-ÓÔ˘ ·ÓÛÏ·‚ÈÛÌÔ‡, ·fi ÙË MfiÛ¯· ¤ˆ˜ Ù˧ԢÌÏÈ¿Ó·. TÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÚÂÏ¿ıËΠηÈÌ·˙› ÙÔ˘ ÙÚÂÏ¿ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ˘ËÚ¤Ù˜ ÙÔ˘.ZÔ‡Û·Ó Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ·ÎfiÚÂÛÙ˘ ‚›·˜.Œ‚ÏÂ·Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤-ÛË Ì ÙË ÚÔ‹ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó Ûٷ‰›· ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ. XfiÚÙ·ÈÓ·Ó Ì ÙȘ ÙËÏÂÔ-ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ fiψÓ. °˘¿-ÏÈ˙ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ·Ù¤ÏÂȈٷ ηڷ‚¿-ÓÈ· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂıÔ‡Û·ÓÌ ÙËÓ ÔÛÌ‹ Ù˘ Û¿Úη˜ Ô˘ ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÙÔ.O fiÏÂÌÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ-ÛÎÔfi˜. ™·Ó ÙÔÓ ‹Úˆ· ÙÔ˘ KfiÔÏ·, ÂΛÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ MÂÎfiÁÎ. H ÛÎËÓ‹ Ô˘ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÂÓfi˜ ¯·Ì¤ÓÔ˘

ÔϤÌÔ˘ ¤‰ÈÓ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙˆÓÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÛÙË ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ· ›ӷÈÌÔÓ·‰È΋, ÎÈ ·Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷÁÚ·-Ê› ÛÙÔ ÛÂÏÈÏfiÈÓÙ ı· ·ÔÙ‡ˆÓ ÙËÓ ·fi-Ï˘ÙË ÙڤϷ. §›Á· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤‰ÈÓ ÙˉȷٷÁ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ-ÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ fiÏ˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì-‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ·fi 16 ÂÙÒÓÎ·È ¿Óˆ. O «ÛÙÚ·ÙËÁfi˜» Ì ÙÔÓ ÙÚ¿¯ËÏÔÁÔ˘ÚÔ˘ÓÈÔ‡ Î·È Ù· ÏÈ·Ú¿ Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·‰ÂÓ Á‡ÚÈÛ ԇÙÂ Î·Ó Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘.£· ¤ÛÙÚÂÊ ÛÙÔ X·Ó ¶›¯·ÙÛÂÎ ÁÈ· ӷηٷÛÙÚÒÛÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÛÊ·Á‹˜,·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘. TÈ ÙÔÓ ¤ÓÔÈ·˙¿ÏψÛÙÂ. A˘Ùfi˜ ÔÏÂÌÔ‡Û ÁÈ· Ó· ÔÏÂ-Ì¿ÂÈ Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ. ◊Ù·Ó“seigneur de la guerre”. EΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ÛÙÔ ¶¿ÏÂ, Ô «„˘¯›·ÙÚÔ˜» ¤ÓȈı ̤¯ÚÈ ÙÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÙÙ·Úfi ÙÔ˘ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·Ó¤-‰˘Â Ë ·ÓıÚˆÔı˘Û›·. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ˙ËÙÔ‡-ÛÂ Û˘ÁÁÓÒÌË. ◊Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ˆ˜ Ô ıÂfi˜ Ù˘ OÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ηı·Á›·˙ ÙÔ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. OÈ Â›ÛÎÔÔÈ ÙˆÓ Â˘ÏÔÁÔ‡Û·Ó,ÙÔÓ ·ÚfiÙÚ˘Ó·Ó ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÓÙ·¤‰È‰Â. OÈ·¿‰Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘.TÔ ¶¿Ï ‹Ù·Ó Ô ˘¤ÚÙ·ÙÔ˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ Ì›-ÛÔ˘˜ Ì ÔṲ̂˜ ȉÚÒÙ·, ·›Ì·ÙÔ˜, ˘Ú›Ùȉ·˜Î·È ·ÏÎÔfiÏ. £ÂˆÚÔ‡Û ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ «·-ÙÚÈÒÙË». §¿ÙÚ¢ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘-ÛÈ΋ Î·È Ù· ÌÔÓÔʈÓÈο ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘M·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘. ◊Ù·Ó ¤Ó· Ù¤Ú·˜, ·ÏÏ¿ ·-ԉ¯fiÙ·Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ ‚ÈÒ-ÓÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. Œ˙ËÛ ÙÔ ÓÙÂÏ›ÚÈÔ ÙԢηÓÈ‚·ÏÈÛÌÔ‡ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. AÎfiÌË ÎÈ fi-Ù·Ó ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÛÎÈ¿ Î·È ÂÚ·ÙÔ‡ÛÂÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ·ÚÈÛÙ¿-ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¿ÁÔ. ¶‹Á·ÈÓ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ· ÁÈ·

ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ È·ÙÚÈ΋, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÛ‡ÓÙ·ÍË ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ÙËÓ›¯Â ‰ÂÈ «ÚˆÙÔÛÏ¿‚Ô˜ Û·Ì¿ÓÔ˜». ◊ÍÂÚˆ˜ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó¢Â.O ·fiÚ·ÙÔ˜ ÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ «·ÊÂÓÙÈÎÔ‡», ·Ó ηÈÓÂÎÚÔ‡, ÙÔÓ ÚÔÛٿ٢ fiˆ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·,ÔÈ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔÛٿ٢·Ó Ù· ̤ÏËÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜. M˘ÛÙÈÎÔ¿ıÂÈ·,Ê˘ÏÂÙÈÎfi Ì›ÛÔ˜, ·›ÛıËÛË Ê˘ÏÂÙÈ΋˜ ·ÓˆÙÂ-ÚfiÙËÙ·˜. AÓ·˙ËÙÔ‡Û·Ó, ÙfiÙÂ, ·Ï·È¤˜ ÚÔ-ÊËÙ›˜, fiˆ˜ ÂΛÓË ÙÔ˘ Á¤ÚÔÓÙ· ÌÔÓ·¯Ô‡Ô˘ ‰È·‚‚·›ˆÓ ˆ˜ «fiÙ·Ó ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ ¤-ÛÂÈ ¯ÈfiÓÈ, Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÎfiÎÎÈÓ·».O ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÙÔ˘ ’92 ‹Ù·Ó Ôχ ‚·Ú‡˜.◊ÏÈ˙·Ó Î·È ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ó Ó· ¤ÛÂÈ ÈfiÓÈÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ. ŒÂÛ ÙÂÏÈο ÛÙ· Ù¤ÏË M·˝Ô˘.H ÚÔÊËÙ›· ‰ÂÓ Â·ÏËı‡ÙËÎÂ, ·ÏÏ¿ Ù·ÔÙ¿ÌÈ· ÎÔÎΛÓÈÛ·Ó ·fi ÙÔ ·›Ì·, ·Ú’ fiÏ··˘Ù¿. I‰È·›ÙÂÚ· Ô NÙÚ›Ó·.

Ô «Û‡ÛÙËÌ·» ÙÔÓ ÚÔÛٿ٢۠·-ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 13¯ÚfiÓÈ·. ZÔ‡Û Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜

ÓÂÎÚÔ‡. E›¯Â Ì›· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ Ï¢ÚfiÙÔ˘. E›¯Â Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. T· ¤ÈÓÂÛÙËÓ Ù·‚ÂÚÓԇϷ «TÔ ÙÚÂÏ¿‰ÈÎÔ» ÎÈ ¤·È-˙Â Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋. ŒÙÚˆÁ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÚÔ-ʤ˜ Î·È Ôχ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Kisselo Mleko ÙÔϤÓ ÂΛ ¿Óˆ. ŒÈÓ ¯˘Ìfi ·fi ̇ÚÙÈÏ·,ÁÈ·Ù› ηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ ·›Ì·, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙Ô-ÓÙ·Ó ÔÈ ·Ï·ÈÔ›. ¶‹ÁÂ Î·È ÛÙË PˆÛ›·, fi-Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ «Ù·Ì›Ի (ÁÈ· Ó· ÌËÓͯÓÈfiÌ·ÛÙÂ), Ô˘ ÙÔ ÎÚ·Ù¿ ÛÙ· ÛÙÈ‚·Ú¿Ù˘ ÌÚ¿ÙÛ· Ë ¿ÏÏË Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓË, Ë«¯‹Ú·», Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ «·ÊÂÓÙÈÎÔ‡», ÎÈ Ô

ÁÈÔ˜ Ù˘ Ô Ì·ÊÈfi˙Ô˜, Ô M¿ÚÎÔ, Ô «Áη˙¿-ÎÈ·˜». H ÎfiÚË ÙÔ˘ «·ÊÂÓÙÈÎÔ‡» ·ÔÛ‡Ú-ıËΠÛÙÔ M·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Ù˘‰›ÓÂÈ È· ÛËÌ·Û›·. NfiÌÈ˙ fiÙÈ ‹Ù·Ó ¿ÙÚˆÙÔ˜. ŸÙÈ Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘«·ÊÂÓÙÈÎÔ‡» ı· ÙÔÓ ÚÔÛٿ٢ ‰È¿ ·ÓÙfi˜.NfiÌÈ˙ fiÙÈ ‹ÏÂÁ¯Â ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™ÙËÓ Ô˘Û›·‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ› Ì οÙÈ ÛË-ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂ-ÛÈÒÓ. ŸÙ·Ó Ë ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔÁÈ· Ó· ÔÚ¢ı› ÚÔ˜ ÙȘ BڢͤÏϘ, ·Ó¤Û˘-Ú·Ó ÙÔ ‚ÚfiÌÈÎÔ ·ÚÙ› Ì ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ·fiÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ. «§ÂˆÊÔÚÂ›Ô ·ÚÈıÌfi˜ 73».¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ M·Ù¿ÓÈÙÛ·. BڋηÓ, ϤÓÂ,·¿Óˆ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË̇ıÔ˜, ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ˙¿ÚÈ· Ô˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ÛÙ›Á-Ì·Ù· ›¯·Ó ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÓÂÎÚÔÎÂʷϤ˜.

ÒÚ· ·ӋÏıÂ Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ ·-ÏÈfi ηÏfi ·˘Ùfi ÙÔ˘, ϤÓ ÛÙËÓÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. AÏ·˙ÔÓÈÎfi˜, ·˘Ù¿Ú-

΢, ‚›·ÈÔ˜, ¯˘‰·›Ô˜, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ μ·Ïο-ÓÈÔ˜ ·ÙÚÈÒÙ˘ ‰ËÏ·‰‹. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ¤ÙÛÈÁÂÓÓ‹ıËΠÎÈ ¤ÙÛÈ ¤Ì·ı ӷ ˙ÂÈ. H ÈÛÙÔÚ›·ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÚ¤ÊÂÈ Ì ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙËÙÚÔÊ‹ Ù¤Ú·Ù· Û·Ó ÎÈ ·˘ÙfiÓ. ™ÙËÓ Ô˘Û›·‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ MÂÛÛ›·, ÙÔ˘ ·ÂÏ¢-ıÂÚˆÙ‹, ÙÔ˘ ‹Úˆ·, ÙÔ˘ ÂΉÈÎËÙ‹, ÙÔ˘ ÛÊ·-Á¤· ÁÈ· ÈÂÚfi ÛÎÔfi. OÈ ¿ÏÏÔÈ Ï·Ô› ¿ÓÙ·ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁÔ‡Ó, ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·Ô-‰Âηٛ˙Ô˘Ó. ™ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›· ηٷÁÚ¿-ÊÔÓÙ·È ˆ˜ «‰ÈÓ·ÚÈÎÔ› Ù‡ÔÈ», ‚›·ÈÔÈ, ¿ÍÂ-ÛÙÔÈ, ÌÔÓ·¯ÈÎÔ›, ‰ËÏ·‰‹ ÁÔÓȉȷο ·Ú·-ÓÔ˚ÎÔ›. ŒÙÛÈ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ «·ÊÂÓÙÈÎfi». TÒÚ· ·Ú·ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÏÈÔ‡ÙÔ˘, ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ˘„›ÛÙ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜. TÔÓ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙÔ ÌfiÓÈÙÔÚ.TÔÓ ÂÚÈÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ «Ì·Ù¿ÎÈ» Ù˘fiÚÙ·˜. TÔÓ Î·Ù·ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó ÔÈ „˘¯›·ÙÚÔÈÎ·È ÔÈ ·ıÔÏfiÁÔÈ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ıÂÈ Ù›Ô-ÙÂ. TÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·›Ì·, Ù· Ô‡Ú· ηÈÙ· ÎfiÚ·Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·ÁÓÒÛÔ˘Ó ·Ûı¤ÓÂȘ.Œ¯ÂÈ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Î·È Ì ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È Î·Ù·-ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˜. £· ·ÔÏÔÁËı› Î·È ı· ‰Èη-ÛÙ› ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÔϤÌÔ˘. EηÙfi ¯ÈÏÈ¿-‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ÙËÛ˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ›·ÌÂ, ‹Ù·Ó Ô «Ú›-ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜», ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ Ó· ·-ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙË Ê¿Ú· ÙÔ˘. £· ‚ÚÔÓÙÔʈ-Ó¿ÍÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÓÔÌÈ΋ ˘fi-ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. £· ‚Ú˘¯¿Ù·È ηÈı· ÎÚ·˘Á¿˙ÂÈ. MÂÙ¿ ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÎÂÏ›ÙÔ˘ Î·È ı· ÌÂÙÚ¿ ÙȘ ÒÚ˜ ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÌÈÎÚ‹ ηÙÛ·Ú›‰· Ô˘ ·Ó·ÚÚȯ¿Ù·È ÛÙÔÓ ¿-ÛÚÔ ÙÔ›¯Ô. ŒÓ· Ú¿ÁÌ· ÙÔÓ ÊÔ‚›˙ÂÈ. H ·-ÔÌfiÓˆÛË, Ë Ï‹ıË, Ó· ÙÔÓ Í¯¿ÛÔ˘Ó. AÏÏ¿ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ı· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›·ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÙË ˆ‹, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙÚ¿ Ù· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ η-ÙÛ·Ú›‰·˜. EηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂ-ÙÚ· Ì ٷ ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ηÙÛ·Ú›‰·˜.

* «M·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ Á¿ÌÔ˜». OÌ¿‰· ÂÎÙÂÏÂÛÙÒÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ› ÂÓ„˘¯ÚÒ ™¤Ú‚Ô˘˜ Û ٷ‚¤ÚÓ· ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË ÙÔ˘ ™·Ú¿-ÁÈÂ‚Ô ÛÙÔ ÁϤÓÙÈ ÂÓfi˜ Á¿ÌÔ˘. H ‰ÔÏÔÊÔÓ›·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙË-̤ÓË ÚÔ‚ÔοÙÛÈ· Î·È fi¯È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜,¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÔϤ-ÌÔ˘ ÛÙË BÔÛÓ›·. ∞

¶√§πΔπ∫∏

OI NEKPOKEºA§E™TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H [email protected]

10 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

T

T

JEN

NY

HO

LZE

R

extreme behavior has its basis in pathological psychology

◊Ù·Ó ¤Ó· Ù¤Ú·˜,·ÏÏ¿ ·Ô‰Â¯fiÙ·Ó ÙÔ ÚfiÏÔÎ·È ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ ‚ÈÒÓÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. Œ˙ËÛÂ

ÙÔ ÓÙÂÏ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ηÓÈ‚·ÏÈ-ÛÌÔ‡ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜.

Page 11: Athens Voice 223

2. «NATA TA ¶OY§AKIA MOY!»(KÒÛÙ·˜ °ÎÔ˘˙ÁÎÔ‡Ó˘, Û ·ÏÈ¿ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÛfiÓÙ·)

·ÈÚfi ›¯·Ó Ӓ ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ٷ ÂÈÛÔ-‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ηÙËÁÔ-ڛ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfi-

ÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. §ÔÈfiÓ, ÙÒÚ· ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÓÔ-ÌÔıÂÙÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ·‡ÍË-ÛË 80%, ·‡ÍËÛË Ë ÔÔ›· ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı·«Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ» Û ›ÛÔ ÔÛÔÛÙfi Î·È ÙÔ˘˜›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔıÂÙÔ‡ÓÙ˜. E·Ó·Ï·Ì‚¿-Óˆ, 80%. K·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ηı·-ÚÔ‡ ÌÈÛıÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÔÈΛϷ ÂȉfiÌ·Ù·Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. A˜ Ô‡ÌÂ, ÙÔ‰ÈηÛÙÈÎfi «Â›‰ÔÌ· ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯Â›· Î·È ·Ô-ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô-ı¤Ûˆӻ, ‰ËÏ·‰‹ ›‰ÔÌ· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘ÓÙËÓ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηÏÔÏËÚˆ-̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ◊ ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ·Ô˙Ë-Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÁÈ· οıÂ Û˘Ó‰ڛ·-ÛË ÙÔ˘ £ÂÚÈÓÔ‡ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ Î·È ÌÈ·˜ EÈ-ÙÚÔ‹˜ (‰ËÏ·‰‹ ›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·Ï-ÏÈÒ˜ ηÏÔÏËڈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜). ¶fi-Û·; ú 300. TË ÊÔÚ¿. E·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, ÙËÊÔÚ¿. K·È fiÛÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÌÈÛıfi˜ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ (οو ÙˆÓ 30)ÚˆÙÔ‰›ÎË; A¿ÓÙËÛË: ú 2.067. K·ı·Ú¿ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÏËڈ̤ÓË, ›14 Ê˘ÛÈο, Î·È ¿Ó¢ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. MÂÙ¿ Â-ȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÙÚ¤¯· Á‡Ú¢ fiÛÔ ÊÙ¿ÓÂÈ. AÓÚÔ‚ÏÂÊÙÔ‡Ó Î·È ·Ó·‰ÚÔÌÈο, fiˆ˜ Û˘Ó‹-ıˆ˜, ı· Û·˜ ÁÂÏ¿Ûˆ.

1. °IA TOY™ EBPAIOY™ TH™ ™A§ONIKH™

«O ·ÁÒÓ·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·Â›Ó·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ÂÓ¿-ÓÙÈ· ÛÙË Ï‹ıË», ¤ÁÚ·ÊÂ Ô X¤Ú-

ÌÂÚÙ M·ÚÎÔ‡˙ ÛÙÔ «ŒÚˆ˜ Î·È ÔÏÈÙÈ-ÛÌfi˜». A˘Ùfi ÛΤÊÙËη fiÙ·Ó ‰È¿‚·Û· fiÙÈÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ó· ÂÓÙ·¯Ù› Ë Û˘-ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÛÙÔ «¢›ÎÙ˘Ô M·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ¶fiÏÂˆÓ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1940 - 1945», Ì ÙÔ ·›-ı·ÓÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ÔÈ ÂÍÔÓÙˆı¤ÓÙ˜E‚Ú·›ÔÈ Ù˘ ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó «ÌfiÓÔ» 500 ¯Úfi-ÓÈ· ÛÙËÓ fiÏË. EÍÔ˘Û›· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍÔÈ ÂÏÏËÓ·Ú¿‰Â˜ (ÌÂÌÈÎÚ¿ ¤„ÈÏÔÓ Ê˘ÛÈο), Ô˘ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ı¤ÛË ·ÏÏfiÊ˘-ÏÔÈ Î·È ·ÏÏfiıÚËÛÎÔÈ, Î·È ÂȉÈο ÔÈ E‚Ú·›-ÔÈ, Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÛÙ·˘ÚÒÛ·Ó ÙÔÓ XÚÈ-ÛÙfi Î·È ËÁÔ‡ÓÙ·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·Ó-ıÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÓˆÌÔÛÈÒÓ (Ì·˙› Ì ̷Ûfi-ÓÔ˘˜, ·ÈÎÔ‡˜, ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜, Â͈Á‹È-ÓÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó·Ê›˜).

ŸÌˆ˜, ·Ó ͯ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ AÚ‚·Ó›Ù˜, ‰ÂÓÌÔÚ› Ó· ÓÔËı› ÙÔ Ò˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ˷ÏÈ¿ EÏÏ¿‰·. AÓ Í¯·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ™Ï·‚ÔÌ·-ΉfiÓ˜ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Ë ‰˘ÙÈ΋ M·Î‰ÔÓ›·.AÓ Í¯·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, Ò˜ Ó· ÌÈÏ‹-ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ M·Î‰ÔÓ›· ‹ £Ú¿ÎË.AÓ ·Ú·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú-¯ÂÈ KÚ‹ÙË. ¢›¯ˆ˜ BÂÓÂÙÛÈ¿ÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘIfiÓÈÔ Ô‡Ù AÈÁ·›Ô, ‰›¯ˆ˜ BÏ¿¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤-¯ÂȘ ¶›Ó‰Ô, ‰›¯ˆ˜ B·˘·ÚÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘHÚ¿ÎÏÂÈÔ AÙÙÈ΋˜ Î·È ‰›¯ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ¤¯ÂȘ TÔ˘ÚΛ·. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÓÔË-ı› Ô‡Ù ™·ÏÔÓ›ÎË ¯ˆÚ›˜ E‚Ú·›Ô˘˜. A˜ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ÙÔ˘ Î.¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˘ ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ fiÏËÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ηÙÔ¯‹. EÎÙfi˜ ·ÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ «K·Ù¿ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ηÙÔ¯‹; M·Û˘Ó¤‚ËΠÔÙ¤ Ù¤ÙÔÈÔ Ú¿ÁÌ·;», ηıÒ˜Û¿Úη˙Â Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ M¿ÚÈÔ˜ X¿Îη˜Û ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚ›ÙˆÛË, ÁÈ· ÙÔ ™ÎÔÂ˘Ù‹-ÚÈÔ Ù˘ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜.

H ·ÚÈ· ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÂÙ·-͇ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ - ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. K·È Ù· ·-Ú·¿Óˆ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ë ÏÂÁfiÌÂÓË «ÎÔÚ˘Ê‹ÙÔ˘ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘». ÕÏÏÔÈ ‰ËÌfiÛÈ· ··-Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌÈÎÚfi-ÙÂÚ˜ ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ·˘Í‹ÛÂȘ. ŸÌˆ˜, Û˘ÓÔ-ÏÈο ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ú·ÛÈÙ› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ È-‰ÈˆÙÈÎÔ‡. KÈ ·Ó ÌÂÓ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ (ηْ ÂÍ·›ÚÂ-ÛË) οÔÈÔ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfi-ÛÈÔ, ·˜ ԇ̠fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·ÏÒ˜. AÏÏ¿ ı· ÙÔοÓÂÈ, ·ÊÔ‡ ı· ¿ÚÂÈ Ù· ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì ÙÔ‰ÈÏ·Ófi ÙÔ˘ Ô˘ ο·······ıÂÙ·È; (Y.°. T· ÛÙÔȯ›· ·fi «TÔ B‹Ì·» Ù˘ 25.7.2008)

3. 24 IOY§IOY 2008

¤ÏÂȈÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÁÓˆÛÙ‹ Û˘-ÌÏÂÁÌ·ÙÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ÌÂÁ¿ÚÔ˘. O ¶ÚfiÂ-

‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÎÊÒÓËÛ ÌÈ·ŒÎıÂÛË I‰ÂÒÓ Î·Ù¢ı›·Ó ·fi ÙË BÔ˘Ï‹ÙˆÓ EÊ‹‚ˆÓ, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ·ÚÈÂ-ÓÙ›ÛÙËηÓ, ÔÈ ÚÔÛηÏÂṲ̂ÓÔÈ ·ÂÚÔÏfiÁË-Û·Ó, ¤Ê·Á·Ó Î·È ‹È·Ó. Õ¯ÚËÛÙ· fiÏ·: ̤¯ÚÈfiÙ ı· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë «·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜», Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ڷ›ˆÛË 34ÂÙÒÓ; ™· Ó· ÌË ÊÙ¿ÓÂÈ Ë 25Ë M·ÚÙ›Ô˘, Ë28Ë OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë 17 NԤ̂ÚË (Ë Â¤ÙÂÈ-Ô˜, fi¯È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË) Û˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ÁÈÔÚÙ¤˜ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜TÔ‡ÚÎÔ˘˜, ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, ÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜Î·È ÙÔ˘˜ BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜.

MÚ¿‚Ô ÙÔ˘, Û’ ¤Ó· ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô, ÙÔ˘TÛ›Ú·: ¯¿Ï·Û οˆ˜ ÙË Ì·Ó¤ÛÙÚ· Ì ÙËÛ˘ÓÔ‰fi ÙÔ˘, ÙËÓ K·ÓÙ›ÙÛ· ™¿ÓÎÔ ·fi Ù˙Ȥڷ §ÂfiÓÂ, Î·È Ì ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ·Ô˘Û›· ÁÚ·‚¿Ù·˜. (MÚ¿‚Ô Î·È ÛÙËÓ¶··Ú‹Á·, Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÙËÛ ηÓ, ·ÓÙ›ıÂÙ·Ì ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜. N· ‰Ô‡Ì ·Ó ı· ÙÔ Â·-Ó·Ï¿‚ÂÈ). Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÛΤÊÙÔÌ·È ÌÂÏ·Á-¯ÔÏÈο fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈ· ‰›ÓÔ˘Ó ·Ú¿Ù·ÛË˙ˆ‹˜ Û ÌÈ· ÁÂÚ·Ṳ̂ÓË, ¿„˘¯Ë Î·È ¿Ó¢ÓÔ‹˜ ÙÂÏÂÙ‹. °È· Ó· ÌË ÌÈÏ‹Ûˆ Í·Ó¿ ÁÈ·ÙË Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ô‡ÙÂÁÈ· ÙÔ fiÛ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·Ú·ÛËÌ¿ÓÛÂȘ ¤-¯ÂÈ ÙÔ Ó’ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ΋Ԙ ÙfiÛÔÛ¿ÓÈ· Î·È ÁÈ· ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ˘˜. ∞

ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 11

T

KOMMAE¶IXEIPHMATIøN£ÂÙÈ΋ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ·¤-Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ,fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ-‹ÛÂȘ. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÎÈ-ÓÔ‡ÓÙ·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi ÙËÓ AÓÙ›·-ÚÔ (™Ù¤ÏÈÔ˜ - ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÌÔÙÔÔ‰ËÏ¿-ÙˆÓ, B·ÁÁ¤Ï˘ - ‰ˆÌ¿ÙÈ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·,£·Ó¿Û˘ - ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ¶¤ÚÁÔÏ·, ηÂÙ¿Ó°È·ÎÔ˘Ì‹˜ - ı·Ï¿ÛÛȘ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙ· Á‡-Úˆ ÓËÛ¿ÎÈ·), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì ÚÒÙÔÛÙfi¯Ô ¤Ó· ηÏfi ÔÛÔÛÙfi ÛÙȘ E˘ÚˆÂÎÏÔ-Á¤˜. K·Ï¿ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔbusiness plan ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Û‡ÌʈӷÌ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ venture capitalÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÛÂÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ-‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔÛÙ‹ÚÈ͢. AÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ ÎfiÌÌ·, ı· ÂÂ-ÎÙ·ı› ¿ÌÂÛ· Î·È Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÛÙ·B·ÏοÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÚÒ-ËÓ AÓ·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÌÏÔÎ, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÛ¯ÂÙÈ΋ ‹ÙËÛË.™ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿-Ó fï˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙË-ÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÒÚÔ Ù˘ „˘¯·ÁˆÁ›·˜,ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋. T· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ô-ÏÈÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÙÌ‹Ì· ·-ÎÙ‹˜ ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù··ÙË-ı› ÂȉÈο ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi. EΛ ÏÂÈ-ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹‰Ë ÓÂÚÔÙÛÔ˘Ï‹ıÚ˜ Î·È Î·ÊÂ-Ù¤ÚÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ô-·‰Ô‡˜, ÂÓÒ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ-̤˜ ÔÌڤϘ, Í·ÏÒÛÙÚ˜ Î·È Ù˙ÂÙ ÛÎÈ.™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì-‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ Ë Î·Ù·Û΢‹ Áˤ‰ˆÓ5x5, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì·Ú›Ó·˜ ÁÈ· ȉȈÙÈοÛοÊË Î·È ÌÈ· ·˘ı·›ÚÂÙË ÂÚηٷÛ΢‹Ô˘ ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· Á·Ì‹ÏȘ ‰ÂÍÈÒÛÂȘ. ™ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÒÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÂӉȷÊÂÚı› Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜·fi ÙË ™·Ô˘‰È΋ AÚ·‚›· Î·È Ù· EÌÈÚ¿Ù·,Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ·ÎÚÈ‚¤˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ηÈÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ó¤Ô˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Áˤ‰Ô˘ Ì·ڿÏÏËϘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. TÔ Ó¤ÔÎfiÌÌ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ˘ÂÚ¿ÎÙȘ ÙÔÈ-Τ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·Ì¿ Î·È Ù· ÓË-ÛÈ¿ K¿ÈÌ·Ó, ÂÓÒ ˙‹ÙËÌ· ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È Î·ÈË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ·ÁÔÚ¿ÙÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. ●

ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

Δ∑πÃ∞¡Δ

KI A§§A 3KA§OKAIPINA¶O§ITIKA™XO§IATÔ˘ ¢HMHTPH ºY™™[email protected]

Page 12: Athens Voice 223

·Ú¤· Ô˘ Ì·˙‡ÙËΠÂÎÛÙ·ÛÈ·Ṳ̂ÓËÌÂÙ¿ ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ë ¶›Ó·M¿Ô˘˜ ÛÙËÓ E›‰·˘ÚÔ, Ì ÙË Û˘ÁÎÈÓË-

ÙÈ΋ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÛÙËÓ fiÂÚ· «OÚʤ·˜ Î·È E˘-Ú˘‰›ÎË» ÙÔ˘ °ÎÏÔ˘Î, ›¯Â ·’ fiÏ·: ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ηıË-ÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·-ٛ˜. MÂٷ͇ ¯·Ï·ÚÒÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È·ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ, ÌÈ· ·fi ÙȘ Ó·ڤ˜ Î˘Ú›Â˜ Ù˘ ·-Ú¤·˜ ‰ÈËÁ‹ıËΠfiÛÔ ÙËÓ ÂÎÓ‡ÚÈÛÂ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔ-Ú¿ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘ Û «ÎÔÛÌÈÎfi» ÓËÛ› ÙÔ˘ AÚÁÔÛ·ÚˆÓÈ-ÎÔ‡, Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ Ù˘ ÎÏ›ÛÂÈ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÁÈ· ÙÔ™¿‚‚·ÙÔ, ·ÏÏ¿ ‰Â¯fiÙ·Ó Ó· οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË ÌfiÓÔ ÁÈ·‰‡o ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. «°È·-Ù› fi¯È;» ÂÙ¿¯ÙËΠÌÈ· ¿ÏÏË Î˘Ú›·. «∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜Â›Ó·È, fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ ÂÈϤÁÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏ¿-ÙË ÙÔ˘. EχıÂÚË ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ;»Afi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚԤ΢-„ fiÙÈ –ÓÔÌÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ– Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ì¿Ï-ÏÔÓ ı· ‰ÈηȈÓfiÙ·Ó. øÛÙfiÛÔ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÙfiÛÔ ·-Ïfi ·˘Ùfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ô-χ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ÓÔÔÙÚÔ›·Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙË ÒÚ· Ì·˜.

H ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ...¶ÚÒÙ· ·fi fiÏ·, Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋) Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ «‰fiÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Âχ-ıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜», Ô˘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË Ì ÙËÓ (·Ôχو˜ ·ÓÂ-ͤÏÂÁÎÙË) ·Û˘‰ÔÛ›·. M ÙËÓ ·ÏÔ˘ÛÙ¢ÙÈ΋ ÂÍ›-ÛˆÛË fiÙÈ ·ÊÔ‡ η٤ÚÚ¢Û ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ‰¤Ô˜ (ÙÔ˘˘·ÚÎÙÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡) Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÂÈÎÚ·Ù› Ô·fiÏ˘ÙÔ˜ ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ – Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÈÔ ·-ÎÚ·›· ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘, ·˘Ùfi ÙÔ ·Ôχ-Ùˆ˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôχ Ï›-ÁÔ˘˜ Ó· ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ (Î·È Ù· ÎÚ¿-ÙË) Ó· ¤ÓÔÓÙ·È. §Â˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ıÂÌÈÙfi Ó· ÂÈ-‰ÈÒÎÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó·Ó «ÙÚ›ÙÔ ‰ÚfiÌÔ», fiÔ˘ Ë ÔÚÁ·Óˆ-̤ÓË ÔÏÈÙ›· (‹ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ·) ı· ÂÈ-‰ÈÒÎÂÈ –Ì ڢıÌÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÍÈÛÔÚÚÔÈÛÙÈΤ˜ ·-ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ– Ó· ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ ¤ÚÙ·-ÙÔ ·Á·ıfi οı ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë¢˙ˆ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘.

Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ˘¿Ú-¯Ô˘Ó ηÓÔÓÈÛÌÔ› (·fi ÙÔÓ EOT ‹ ·ÏÏÔ‡)Ô˘ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹,

Û ÈÔ «Â˘ÓÔÌÔ‡ÌÂÓ˜» Î·È «Â˘Û˘Ó›‰ËÙ˜» ·ÁÔ-Ú¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÁÚ·ÊÔÈ Î·ÓfiÓ˜ – ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÌ˘·Ïfi Ô˘ ÛΤÙÂÙ·È «ÌÚÔÛÙ¿», ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘Ì-ʤÚÔÓ. AÓ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈÓ· ÌËÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ÙfiÙ Û ‰‡ÛÎÔ-Ϙ ÂÔ¯¤˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ‚ÚÂÈ. ¶·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Â›Ó·È Û˘-Ó‹ıÂÈ· ÙÔ 24ˆÚÔ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙË «ÌÔÓ¿‰· ÊÈÏÔÍÂ-Ó›·˜». AÓ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ 48ˆÚÔ, ÙfiÙ ϋÙÙÂÙ·ÈË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· fiÏ˘ Ù˘ ÒÚ·˜ – Â›Ó·È Û·Ó Ó·Û ԯÚÂÒÓÔ˘Ó Ó· Ê·˜ ‰ÈÏ‹ ÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ÂÛÙÈ·Ùfi-ÚÈÔ. AÓ Î¿ÔÈÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, fiˆ˜ ÔÏÏÔ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ›·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ì ·Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· fiÙ·Ó Ë ÛÂ˙fiÓ ÌÈ-ÎÚ·›ÓÂÈ –ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ «Ó· Ù· ¿ÚÔ˘Ó», ·ÓÙ› Ó· Ú›-ÍÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜– ÙfiÙÂ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ›ӷÈÛÙÚ‚ϋ Î·È ·ÛÙ·ı‹˜.

«KÈ ·Ó ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÙÈ Ó· ο-ÓÔ˘Ó;» ‹Ù·Ó Ë «Â‡ÏÔÁË» ·ÔÚ›· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ÚÔ˜ ÙÔÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô. H ·¿ÓÙËÛË ‹Úı ·fi ÙÔ˘˜ Â-ȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ·Ú¤·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÈÔ ·˘ÛÙË-ÚÔ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜. «MËÓ ·ÎÔ‡ÙÂÙË Û˘Ó‹ıË ÁÎÚ›ÓÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿-‰·. E›Ó·È ηÎÔÌ·ıË̤ÓÔÈ ÛÙ· “·Ú·ÎÙÈο” ΤډË.Ÿˆ˜ Ë N·fiÌÈ K¿ÌÂÏ Î·È Ë §›ÓÙ· E‚·ÓÙ˙ÂÏ›ÛÙ·,Ô˘ ‰ÂÓ ÛËΈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 10 ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ·-Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÔÏÏ¿. K·È ‚¤‚·È· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ‚Á¿-ÏÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÌÈÛıfi, ηıÒ˜·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Ú›Ûη – ·ÏÏ¿ fi-ÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÁÈ· ÙË Ï›ÁË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Û˘¯Ó¿Î¿ÓÔ˘Ó; ™¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· Ë ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·ÈÛÙ· Ï¿ıË ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚˆÙÔÙ˘›·˜ Î·È ·È-ÛıËÙÈ΋˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ› Ï›ÁÔÈÂ›Ó·È ÔÈ ¤ÓÙÈÌÔÈ, ÂÚÁ·ÙÈÎÔ› Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÂȯÂÈÚË-̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿, ÌÂÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú-‰Ô˘˜ – Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË “Ì·ÙÈ¿” Ô˘Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚ› ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜».

Ôχ «ÏÔÁÈÎfi» Û ÌÈ· ÒÚ· Ì ÛÙÚ‚ϋ ·-Ó¿Ù˘ÍË, ¯ˆÚ›˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈ-ÛÌÔ‡˜ Î·È Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ¯ˆÚ›˜

ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË – ÂȉÈο fi-

Ù·Ó ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜ ·ÔηχÊıËΠfiÙÈÙËÓ ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÙÔ˘Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, οÙÈ Ô˘ ϤÁÂÙ·È «ÂÓ·ÚÌÔ-ÓÈṲ̂ÓË Ú·ÎÙÈ΋» Î·È Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ú¿ÓÔÌÔÛ fiÏÔ ÙÔÓ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ ÎfiÛÌÔ...

Δ· «Î·Ú٤ϻ °È· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· ÙˆÓ «ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒӻηÙËÁÔÚ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· Î·È Û‡ÛÛˆÌË Ë ÂÏÏËÓÈ΋·ÎÙÔÏÔ˝·, ·fi ÙËÓ «·Ó·Ó‹„·Û·» (ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÈ-¤ÙÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙËÓ ¤‚·Ï·Ó ÔÈ «ÎÔ˘Ì¿ÚÔÈ»Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜) EÈÙÚÔ‹ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.¶¤Ú·Û ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÛÙ· „ÈÏ¿, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Ì›· ·fi ÙȘÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· Ó·‡-Ï·, ÔÈ ˘fiÏÔȘ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆfi ÙË˜Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¤ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ·Ú·›ÙËÛË...TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÌfiÏȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ·-ڤ̂·ÛË Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜, οÔÈÔÈ ·ÎÙÔÏfiÔÈ ·¿-ÓÙËÛ·Ó: «MËÓ ÂÈÚ¿˙ÂÙ ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝·, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·», Âȯ›ÚËÌ· Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ«ÌË Ì·˜ ÂϤÁ¯ÂÙ ÂÌ¿˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Û·˜ ÂÌÈÛÙ¢fi-

Ì·ÛÙ», Ô˘ ÍÂÛÙfiÌÈÛ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜.OÈ ›‰È˜ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi Û ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈ-¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ – ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô˘ fiÏÔÈ ‚ÈÒ-ÓÔ˘ÌÂ. O ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú¿ Û Â-Ï¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛˆÛÙ¿ (Ô‡ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜, Ë ÔÔ›· οÔÙ‰ȷʋÌÈ˙Â, ÛÙËÓ K·ÏÈÊfiÚÓÈ· ‚‚·›ˆ˜, fiÙÈ ı· ·Ô˙Ë-ÌÈÒÓÂÈ Ì ‰¤Î· ‰ÔÏ¿ÚÈ· οı ÂÏ¿ÙË Ù˘ Ô˘ ı·ÂÚ›ÌÂÓ ¿Óˆ ·fi 5 ÏÂÙ¿ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿!).

›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ·Èٛ˜ Ô˘ ÙÔ Ú¿ÁÌ·ÔÏÔ¤Ó· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ‰ËÌfi-ÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È Â-

ÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË ‰ÈÂÏ΢ÛÙ›Ó‰· ÌÂٷ͇ ‰ÂÍÈÔ‡ ÓÂ-ÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ (Ô˘ fiÏ· Ù· «ÂÈÙÚ¤ÂÈ») Î·È ·-Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ·ÚÙËÚÈÔÛÎÏËÚˆÙÈÛÌÔ‡,Ô˘ ·Ó·Ï‡ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Ì ·Ê¤ÏÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «fiÛÔ˘¿Ú¯Ô˘Ó Siemens, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ì›˙˜» – ¿Ú· Ó·ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ٛÔÙ· ·Ôχو˜, ÒÛÔ˘ Ó· ηٷÚ-Ú‡ÛÂÈ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜...

H ·¿ÙË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜H ¿ÏÏË ·ÈÙ›· Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‹ ÔÂÎÊ˘ÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û «ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ڷÎÙÈ΋». H ÔÏÈÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂ-ÏÂ˘Ù·›· ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ¤Ó·«‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ» Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤Ô˘ÓÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÓfiÌˆÓ Î·È Î·ÓfiÓˆÓ.TÚ·ÓÙ·¯Ùfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (οÔȘ;) ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÈÓË-Ù‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. Œ¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙËÓ EÏÏ¿‰· –ηÈÂȉÈο ÙȘ fiÏÂȘ, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ÊfiÚÙÔ˜– Ì ·Ôχو˜ ·Ú¿ÓÔ̘ ÎÂÚ·›Â˜. ™‡Ì-ʈӷ Ì ÙËÓ EıÓÈ΋ EÈÙÚÔ‹ TËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·ÈT·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÌfi‰È· AÚ¯‹ ÁÈ· Ó· ÙȘÂϤÁ¯ÂÈ, ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÂÌ-Êı› ÁÈ· 200 (!) ·Ú¿ÓÔ̘ ÎÂÚ·›Â˜, ÌfiÓÔ Ì¤Û·ÛÙÔ 2007... ∏ ‚Ï¿‚Ë ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÔ-ÓfiËÙË: ‚‚·›ˆ˜ Ë Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È,‚‚·›ˆ˜ Ë ·Ú¿ÓÔÌË ÎÂÚ·›· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·ÓÂ-ͤÏÂÁÎÙË (¿Ú· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÂÎ-¤ÌÂÈ), ‚‚·›ˆ˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÛÎÔ‡Ó fiÏ· Ù· ¤Ó‰È-η ̤۷ ÁÈ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË Ù˘ÎÂÚ·›·˜, ‚‚·›ˆ˜ Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ·›Ú-ÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ̤ÙÚ· ˜ fiÊÂÈÏÂ.TÔ «Ì˘ÛÙÈÎfi» Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ fï˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙÔ Â-Í‹˜: °È·Ù› ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ηٷʇÁÔ˘Ó ÙfiÛÔ ·‚·Û¿ÓÈ-ÛÙ· ÛÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· Î·È ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Ó ÙȘ ΢ÚÒ-ÛÂȘ; ¢ÈfiÙÈ Ì ÙËÓ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· ÙÔ˘˜ «Î¿ÓÔ˘Ó ÙË‰Ô˘Ï›ÙÛ· ÙÔ˘˜» ÁÈ· 3-4 ¯ÚfiÓÈ·, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÔχÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘ÓÙÂÏÈο: Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, ·fi 750 ˆ˜ 19.000¢ÚÒ! ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ “peanuts” ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÙÂÚ¿ÛÙȷΤډË, Ô˘ ı· ¤ÏÂÁ·Ó Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ÔÈ ∞ÌÂÚÈη-ÓÔ›... EÓÒ, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÁΈı› ÂÈ-ΛӉ˘Ó· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Â-ÍÔ˘Û›· ›¯Â ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÓÔÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛÙÈÌ·Ù˘ Ù¿Í˘ .¯. ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, Ì¿Ï-ÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ÙÔÏÌÔ‡Û η̛· ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÓÔÌ‹-ÛÂÈ, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Á·ËÙ¤ ·ÚÈ X·Ù˙ˉ¿ÎË;TÔ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ (Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘«Ì·Ó·Ó›·˜» Ì·˜) Â›Ó·È fiÙÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›-˜ Ô˘ ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó ¤¯Ô˘Ó site Î·È Î·Ì¿ÓȘ Ô˘‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÙËÓ«ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË». ¶·Ú·Ïϋψ˜ Ì ÙËÓ ·-Ú·ÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.K·È ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙȘ Ì·˙‡ÂÈ... ∞

¶√§πΔπ∫∏

ª

H

A

12 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

O ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú¿ Û ÂÏ¿-¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛˆÛÙ¿

H Ãøƒ∞ Δø¡ ∫∞ƒΔ∂§TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA

∞°°∂

§π∫

∏ ™

μ√

ƒø

¡√

À

Page 13: Athens Voice 223

ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 13

Page 14: Athens Voice 223

14 ATHENS VOICE

SHOOTME! ([email protected])

Page 15: Athens Voice 223
Page 16: Athens Voice 223

16 ATHENS VOICE

--

-

---

--

-

-

-

-

A

SUMMER L VER

B

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

--

-

-

-

-

[email protected]

Page 17: Athens Voice 223

°È· Ó·

‰È·‚¿ÛÂȘÛÙËÓ

·Ú·Ï›·£· ÙÔÓ

‚ÚÂȘے fiÏË ÙËÓ

∂ÏÏ¿‰·

Δ· ÂÚÈÔ‰Èο Ù˘ ATHENS VOICE

K·Ïfi ηÏÔη›ÚÈΔ· ‚È‚Ï›· Ù˘ A.V.

ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 17

Page 18: Athens Voice 223

18 ATHENS VOICE

Page 19: Athens Voice 223

ATHENS VOICE 19

1.-

---

2.-

-

-

-

-

-

--

--

-

---

-

5.-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

---

--

-

--

-

-

--

--

Page 20: Athens Voice 223
Page 21: Athens Voice 223
Page 22: Athens Voice 223

22 ATHENS VOICE

DEL SOL

TA

KANAME

D

Food Company

Noodle Bar

Kuzina

Dhaka Palace

AEVERGREEN

Evergreen

Everest

Page 23: Athens Voice 223

ATHENS VOICE 23

T

PARTYPEOPLE

SOUL ATHENS VOICE

dj Cayetano

T

Page 24: Athens Voice 223

ATTICA

HONDOS CENTER

Just CavalliMed Benetton

Toi & Moi, DKNY, Naf NafFresh Line -

Hondos

GLOU STORES

Quiksilver, Puma, New Era Dada

FNAC

Samsung Blu-Ray Player € €Olympus € € Pentax €

PUBLIC€

€€

” €€

IKEA

SOTRIS

Dries Van Noten, Miu Miu, Prada, Rick Owens, Viktor & Rolf

Teva, Campus, Rip Curl, Quiksilver, Billabong, Napapijri

EMPOLI OUTLET

A

THE MALL ATHENS

3 Guys, Attrattivo Accessorize Calzedonia

Calvin Klein

AVENUE

CarrefourJumbo H&M

Guess, Nine West, Mark Aalen

Benetton

SalsaPrince Oliver

NOTOS GALLERIES

Missoni, Versace, Moschino, D&G, Pringle Compagnia Italiana

Notos Galleries Home

ATTICA

Burberry, Just Cavalli, Boss Paper Moon

Paul Smith, Oliver Peoples, Mykita, Oliver Goldsmith

Ray Ban Von Zipper

SMARTOPTIC

€ €

24 ATHENS VOICE

Page 25: Athens Voice 223

ATHENS VOICE

---

-

-

r-

-

-

-

-

-

-

-

-

kaput.”

-

ART KAPUT.?

T--

----

-

-

-

-

-

-

-

----

--

ECOART

Page 26: Athens Voice 223

26 ATHENS VOICE

B ,

T

Pommodoro

A Rada

K

Page 27: Athens Voice 223

ATHENS VOICE 27

T

-

-

-

A

Page 28: Athens Voice 223

28 ATHENS VOICE

voic

e

1.

2.-

-

3.

4.

5.

-

7.

8.

9.

-

-

-

11.

12.

-

13.

-

14.

15.

17.

--

18.

19.

21.

22.

A

K Y Z

:TRAVEL

-

--

A

Page 29: Athens Voice 223

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 29

Paradise Vacation ClubK¿ÓÔ˘Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Û·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· . . . !

∫·ÏÔη›ÚÈ 2008M¶AN°KOK: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 495

¶OYKET: 10 Ë̤Ú˜ ·fi ú 570KO ™AMOY´: 10 Ë̤Ú˜ ú 655

¶ATA°IA: 10 Ë̤Ú˜ ·fi ú 500KPAM¶I: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 535M¶A§I: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 680

KAM¶OTZH: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 635BIETNAM: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 695¶ENAN°K: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 625

NTOYM¶A´: 4 Ë̤Ú˜ ·fi ú 325

¶ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ∂˘ÚÒ˘ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·

PøMH: 5 Ë̤Ú˜ ·fi ú 499

BAPKE§øNH: 5Ë̤Ú˜ ·fi ú 347

KY¶PO™: 5 Ë̤Ú˜ ·fi ú 347

BOY¢/™TH - ¶PA°A: 7 Ë̤Ú˜ ú 595

¶PA°A: 5 Ë̤Ú˜ ·fi ú 465

¶API™I: 5 Ë̤Ú˜ ·fi ú 599

KøN™TANTINOY¶O§H:5 Ë̤Ú ·fi ú 539

MA§TA: 4 Ë̤Ú˜ ·fi ú 399

∞Û›· - ™ ӉȷÛÌÔ› ·fi ú760M¶AN°KOK - ¶OYKET - KOYA§A §OYM¶OYP:

14 Ë̤Ú˜ ·fi ú 760NTOYM¶A´ - M¶AN°KOK - ¶OYKET:

14 Ë̤Ú˜ ·fi ú 775NTOYM¶A - M¶A§I - KOYA§A §OYM¶OYP:

14 Ë̤Ú˜ ·fi ú 890M¶AN°KOK - KO ™AMOY´ - NTOYM¶A´:

14 Ë̤Ú˜ ·fi ú 920NTOYM¶A´ - ¶OYKET - ™I°KA¶OYPH:

14 Ë̤Ú˜ ·fi ú 955™I°KA¶OYPH - M¶A§I - NTOYM¶A´:

14 Ë̤Ú˜ ·fi ú 955

∫·ÏÔη›ÚÈ ∂ÏÏ¿‰· ∞ll inclusive

8 Ë̤Ú˜ 4* + ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ 26/8

All inclusive = 21 Á‡̷ٷKÚ‹ÙË ú 485 + ÔÙ¿ + ·Ó·„˘ÎÙÈοK¤Ú΢ڷ ú 660 + ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

Pfi‰Ô˜ú 615+ 14 ÛÓ·Î fiÏ· ÏËڈ̤ӷ

OÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÔÏÔÁÈṲ̂Ó˜ Û ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô‰ÈÎÔ‡, ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡

‹ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÔ‡

°ÎÚÔ˘ - ∂ÁÁ˘Ë̤Ó ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ

KINA: 12 Ë̤Ú˜ ·fi ú 1.499KOYBA: 9 Ë̤Ú˜ ·fi ú 1.433

∂͈ÙÈο Á·Ì‹ÏÈ· Ù·Í›‰È·MA§¢IBE™: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 675™E´XE§§E™: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 665 §A°KAOY´: 8 Ë̤ÚÂ; ·fi ú 645

MAYPIKIO™: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 705

ªÂÙÚfi ∫·Ù¯¿ÎË, ∫·Ù¯¿ÎË 9 (2Ô fiÚÔÊÔ ),

ΔËÏ.: 210 69.25.602, 21300.60.600,

Web Site:www.paradisetravel.gr,e-mail:

[email protected]

™ÙÈ

˜ ÙÈÌ

¤˜ ‰

ÂÓ Û

˘ÌÂ

ÚÈÏ·

Ì‚¿Ó

ÔÓÙ·

È ÔÈ Ê

fiÚÔÈ

·ÂÚ

Ô‰ÚÔ

Ì›ˆ

Ó

Page 30: Athens Voice 223

30 ATHENS VOICE

K

--

-

- -

-

Page 31: Athens Voice 223

ATHENS VOICE 31

-

-

--

.

-

-

-

-

-

- WIND

-

:

1 4/8

INFO

--

-

-

O -

-

-

-

-

-

--

WIND

Page 32: Athens Voice 223

32 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

¶ÚÔÛÔ¯‹! K˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜...

EÊ‹ÌÂÚÔÈ ÎϤÊÙ˜ ÛÙÈÁÌÒÓ.

KfiÎÎÈÓË °Ú·ÌÌ‹ / MÏÂ °Ú·ÌÌ‹

K¿Ùˆ ·’ ÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÙËڛ˜ Ù˘: oÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘.

¢Âη¤ÍÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ˜, ÛηӿÚÔ˘Ó ‚ϤÌÌ·Ù·, ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙÈÁ̤˜: ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘.

K˘ÎÏÔÊÔÚ› Û fiÏ· Ù· ‚È‚ÏÈԈϛ·

∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË: ∫∂¢ƒ√™

KˆÛÙ‹˜ °ÎÈÌÔÛÔ‡Ï˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¢¿Ó‰ÔÏÔ˜ §¤Ó· ¢È‚¿ÓË °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·Úη‰¿Î˘ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ï¿Ú˘

∞Ì¿ÓÙ· ªÈ¯·ÏÔÔ‡ÏÔ˘

™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫Ô‡ÏÔÁÏÔ˘

AϤ͢ ™Ù·Ì¿Ù˘

Z¤ÊË KfiÏÈ·

¢ËÌ‹ÙÚ˘ M·Ì·Ïԇη˜

EÏÈÛ¿‚ÂÙ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ˆÙ¿Î˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ T˙·ÌÈÒÙ˘ ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜ÕÚ˘ ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘

Page 33: Athens Voice 223

ATHENS VOICE 33

-

----

-

-

-

--

--

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

---

-

-

-

-

A

Jeffrey Siger

Page 34: Athens Voice 223

34 ATHENS VOICE

--

AVBOOK,

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

Page 35: Athens Voice 223

ATHENS VOICE 35

-

---

-

-

-

-

-

-

-

A

Page 36: Athens Voice 223

36 ATHENS VOICE

-

-

-

-

-

-

--

--

--

-

----

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

A

([email protected])

Page 37: Athens Voice 223

ATHENS VOICE 37

/ / / / /

021

-.

--

--

Page 38: Athens Voice 223

ÂÈÏÔÁ¤˜ T˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ([email protected])

38 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

°IOMI™TH KEºA§H H gallery ÛÙÔ ·Ó··Ï·È-ˆÌ¤ÓÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ó··Ï›Ì„ËÛÙÔ ·fi ÌÔÚʤ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘.1/14-8: AÓÙÒÓ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘, 15-31/8: M·Ú›·M¿¯·, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ PfiÎÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ PfiÎÔ˜, T˙Ô˘-ÏÈ¿ÓÔ K·ÁÎÏ‹˜, 1-14/9: TfiÓ˘ BÂ˙›Ú˘ Î·È 15-30/9:Ronit Meirovitz. K˘ÎÏ¿‰ˆÓ XÒÚÔ˜, AÔÏψӛ· ™›ÊÓÔ˘

¶EPIBA§§ONTIKH TEXNH ™ÙË °¤ÚÁÂÚË,ÛÙÔ HÚ¿ÎÏÂÈÔ KÚ‹Ù˘, 22 ÂÈηÛÙÈÎÔ› ·fi ÙË MÂÛfi-ÁÂÈÔ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÔÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚ-Á·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂıÓfiÙËÙ˜. ΔËÓ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: ¶··‰¿Î˘, μ·ÛÈ-Ï¿ÎÔ˘, °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë, ªÔψӿÎË, ™ÙÂÊ·Ó¿ÎȘ, Δ˙¿-Ó˘. 2/8 ÛÙȘ 20.30, ˜ 4/8. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ A’ MÂÛÔÁÂÈ·-ÎÔ‡ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ T¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ PÔ‡‚·.

AºPO¢ITH ™EZENIA ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‰ÈÏ·-Ó‹˜ fiÚÙ·˜, ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜. £¤Ì·Ù· Ô˘ «ÓÙ‡ÓÔ-ÓÙ·È» Ì ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ¤ÚÁ·Ì ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÌËӇ̷ٷ. 28/8 - 7/9, A›ıÔ˘Û· T¤¯Ó˘«EÚÌÔ‡ÔÏË», ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ EÚÌÔ‡ÔÏ˘ ™‡ÚÔ˘.

™TAYPO™ AN¢PIøTH™ AÓ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›-ÚÈ Û ‚Á¿ÏÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ O‰ËÛÛfi, ‰Â˜ ÙËʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔMÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙÔEÏÏËÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. Krasnij Pereulok, 16-20, ̤¯ÚÈ 31/8.

¶AY§O™ ™AMIO™ °˘Ó·›Î˜ Ì ·ÚÔ˘Û›· Ô˘Ê‡ÁÔ˘Ó ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈ-Ó˜ Áfi‚˜... ̤¯ÚÈ 6/8 Fine Arts-K·fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË M‡ÎÔÓÔ.

Δ∂á∏GALLERY ART S.A.

H ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ÁηÏÂÚ› ÛÙÔ BÔ˘ÚοÚÈ Ù˘ K¤·˜ ÂÙԛ̷Û ‰‡Ô Ôχ ηϤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ:«Nonsense painting - OÙÈΤ˜ ·ÏÏËÁÔڛ˜ ·-ÓÔËÛ›·˜» Ì ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ XÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎË Î·È

¤ÎıÂÛË ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ MˆÚ·˝ÙË Ì ı¤Ì· «EÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡».¢È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô: 9-31/8.

NI∫√™ Xƒπ™Δ√º√ƒA∫∏™

Δø¡

∏™

KÀƒπ

∞∫√

ˤ

∏™

Page 39: Athens Voice 223

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 39

μ∞™π§∏™ §π∞√Àƒ∏™

ESTIVALYAKIN£EIA ™ÙÔÓ æËÏÔÚ›ÙË, Ô ÛÙÈ-¯Ô˘ÚÁfi˜-ÔÈËÙ‹˜ Î·È Û˘Á-Áڷʤ·˜ M¿ÓÔ˜ EÏ¢ıÂÚ›-Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 70ÛÙ¿ ÙÔ˘ÁÂÓ¤ıÏÈ· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂΉË-

ÏÒÛÂȘ ÙˆÓ Y·ÎÈÓı›ˆÓ, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ê¤-ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ¯ÔÚÔ›, ÔÌÈϛ˜, ÂÎı¤-ÛÂȘ ÛÙÔ £Â·ÙÚ¿ÎÈ ÛÙ· AÓÒÁÂÈ·. ø˜ 3/8. ¶ÏËÚ.www.yakinthia.com Î·È 2834 031768, 697 7501500

RECLAIM THE BEACH FESTIVALTÔ “Life is a Beach” Â›Ó·È ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔXÔÚ¢Ùfi ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ η-Ù·Û΋ӈÛ˘. ™ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ¶·Ú›Û·ÈÓ·˜ Î·È ÙÔ˘XÔÚ¢ÙÔ‡ ηٷÛÎËÓˆÙ¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ˘Â‡ı˘ÓÔcamping ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, live Ì ÎÈı¿-Ú˜, Ù˙Ô˘Ú¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘ÌÂÚϤÎÈ· Î·È ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·: Fundracar, Kako Synapantima,Alcalica Î.¿. 15&16/8, www.iliosporoi.net

HXO™ KAI EIKONAMÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÚfi˜, ı¤·ÙÚÔ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. HÙ¤¯ÓË ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ-‚¿Ï Ô˘ οÓÂÈ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ì ¤ÚÁ· ŒÏÏËÓˆÓ Î·È Í¤-ÓˆÓ (•˘‰¿Î˘, NÈÎÔÏ·˝‰Ô˘, «O›ÛÙÚÔÓ», Pr AlexanderIvashkin Î.¿.). 21-31/8, ú 8-12. MÂÏÏÒÓÂÈÔ ¶ÔÏÈÙÈ-ÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ, ºËÚ¿, ™·ÓÙÔÚ›ÓË, 22860 24960

F E§ENA KANAKHMÈ· ÂÚÈ‹ÁËÛË ˘Ô‚Ú‡¯È·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì·ÓıÚÒÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Û ÎÈÓËÛÈÔÏÔÁÈ΋ ¤ÓÙ·-ÛË. Aqua Bodies, ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ARTËÚ›·, M·Ú›Ó·§Â˘Î¿‰·˜, www.artiria.gr

UN-BUILT / AΔƒ∂¶Δ√ A∫Δπ™Δ√TÔ ·Ú¯¤Ù˘Ô ÙÔ˘ ı·Ï¿ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÎÏ›Ó˘ ˆ˜ ·-ÊÂÙËÚ›· Î·È Î·Ù¿ÏËÍË: ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂ-ÓÔ ÙÔ˘ workshop ÛÙÔ B˘˙·ÓÙÈÓfi Î·È XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfiMÔ˘ÛÂ›Ô (3-9/7) ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘project Un-built, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·›ÛıËÛË.™‹ÌÂÚ·, 31/7, ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂ-ÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 2107232.178

MIA NYXTA ™TOY™ AIøNE™O Û˘Óı¤Ù˘ Î·È ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ NfiÙ˘ M·˘ÚÔ˘‰‹˜,Ë AÓ·ÛÙ·Û›· MÔ˘ÙÛ¿ÙÛÔ˘ Î·È Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ÎÈ-ı·Ú›ÛÙ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ M¿ÚÁ·Ú˘ ÂÚÌËÓ‡ԢÓÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰Èο ÙÔ˘˜, EÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Î·È·Ú·‰ÔÛȷο Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ.7/8, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ 2Ô˘ AıËÓ·˚ÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿ÏÛÙÔ AÙÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 5. ¶¿Ú ÙÔ Ïˆ-ÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ «£¤·ÙÚÔ AÙÙÈÎÔ‡ ÕÏÛÔ˘˜»·fi ÙËÓ Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜ ÛÙȘ 20.15.

°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ [email protected]

ª∏ Ã∞™∂π™

PAOLO COENTEA˘Ï·›· ÁÈ· ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈ-Ô‡ Ì ÙË ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋, ‚Ú·¯Ó‹ ʈӋ, ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂψ‰›· Î·È Ù˘ Ù˙·˙ ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›·. M·˙› ÙÔ˘, Ë ™˘Ì-ʈÓÈ΋ OÚ¯‹ÛÙÚ· Ù˘ EPT. EÈÛÈÙ‹ÚÈ· ú 10-80, 210 3272.000

DA

NIE

LA

ZE

DD

A

¶AZAPI

- ¢EYTEPO XEPI

™ÙËÓ OÈΛ· «N·¯Ì›·-MÂÛÛÈÓ¿» ÛÙ·

¶Ï·Î¿ÎÈ· ÛÙËÓ A›ÁÈÓ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂ-

Ù·È ·˘Ùfi ÙÔ ™/K (2&3/8) ÙÔ ÈÔ ·›-

ı·ÓÔ bazaar: ·fi ·È‰Èο ·È¯Ó›‰È·,

‚È‚Ï›· Î·È Ô‰‹Ï·Ù·, ̤¯ÚÈ ÚÔ‡¯·,

ÙÛ¿ÓÙ˜, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ·ÏÈ¿, ¤È-

Ï·... BÁ¿ÏÂ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. 10.00-

21.00, ÏËÚ.: 22970 23702,

HÏ›·˜: 694 4664242 & Y‚¤Ù:

694 7264642

Page 40: Athens Voice 223

°∂À™∏ TASTE POLICE

ACROPOLIS SECRET

* Ó¤ÔC ̤¯ÚÈ ú 15ú 15-30úú 30-45úúú 45+• •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ

(ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.)™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/

(‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚȪ ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ

ΔÈ̤˜ ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó·

¿ÚÂȘ ÙËÓ ATHENSVOICE ʇÁÔÓÙ·˜

∫¤ÓÙÚÔA°√ƒ∞§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31,AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238/ X·Ù˙.M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹Hilton), 210 7252.252 £˘Ì›˙ÂÈÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ÚÒÌ·Ù·Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi-‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓÎ·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª A.V.

A£∏ƒπ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 2103462.983 ΔÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ ηÏÔ‡Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂÊ ∞Ϥ-ÍË ∫·Ú‰¿ÛË. ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘-˙›Ó· Ì ÂÈÚ·Á̤ÓË ‰È¿ıÂ-ÛË, ο‚· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ-̤˜ Î·È ¤Ó·˜ ηٷڿÛÈÓԘ΋Ԙ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

AKA¢HMIA™M¶PIZO§AKIAAη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó·, 2103627.234 °È· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ Ì ›-Ù· ‹ ˆÚ›˜, ›Ù˜ Ì ·ÏÔ‡-ÌÈ Î·È ÛÔ˜ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Î·È Â-Í·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÁÎÈÓ·ÚÔÛ·Ï¿Ù··fi ÊÚ¤ÛÎȘ ηډȤ˜. K·Èdelivery. AÓÔȯÙfi οı ̤-Ú· 12.00 .Ì. - 23.00 Ì.Ì.K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A &∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 2106420.874/ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·-Ù›·˜ 14, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 2106450.345 ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘.π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· ·ÁÁÂÏÌ·-ÙÈο Á‡̷ٷ. ¢›Ï· Î·È ÙÔ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ·, ËÌÈÚ·Ú›·. ∫˘Ú.- ¶ÂÌ. ˆ-ÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏ-ÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙȘ21.00 Î·È ÌÂÙ¿. ú ª

A LIER MAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 2103426.322 ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘,Á‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔ-ÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™ÂÚ‚›-ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÙ¿ bar Ì -Ú·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÔÙ¿.

ASIA FRESH•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Classical AthensImperial, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 2105201.600 Y„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈÎ‹Î·È ·ÛÈ·ÙÈÎfi˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈ-ÛÌfi˜. A˘ıÂÓÙÈÎfi sushi ηÈÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ÚÔÙ¿ÛÂȘȷˆÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ô˘ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂıÈÛÙÈΤ˜Á¢ÛÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. úú

BARAONDATÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 2106444.308 TÔ high light ÙԢηÏÔηÈÚÈÔ‡. M ÂÓÙ˘ˆ-ÛÈ·Îfi ·ÔÈÎÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi,ÙÒÚ· ÛÙÔÓ ¤ÚÔ¯Ô Î·Ù·-Ú¿ÛÈÓÔ Î‹Ô ÙÔ˘. ¶ÔÏÏ¿parties, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›-ÛÂȘ, ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, Â-Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔÓMȯ¿ÏË NÙÔ˘Ó¤Ù·. úú

BYZANTINO (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46,210 7281.400 MÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time

classic ÌÔ˘Ê¤. úú

°IANTAH§ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·-ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812 ™Ù¤ÎÈÁÈ· ı·ÙÚfiÊÈÏÔ˘˜, Ì ÌÔ-ÓÙ¤ÚÓÔ ¿ÓÂÙÔ ÒÚÔ Î·ÈÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Ì ı¤·ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ Ï·Ù›· A˘-‰‹. KÔ˘˙›Ó· ηϋ Î·È ‰ËÌÈ-Ô˘ÚÁÈο ÂÏÏËÓÈ΋. ¢Â˘Ù¤-Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/K ª ú

CIPOLLINO ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 2103632.780 πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›·Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË.Delivery οı ̤ڷ. ΔÚ·-Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯ÔÂ˙fi‰ÚÔÌÔ. ú ª

CRAFT§. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ,210 6462.350/ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. ÷-Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670 ¶¿ÌÂÁÈ· ̛ژ; ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂ-ÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂ-ÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û¯¿Ú·,ÔÈÎÈϛ˜ ·fi ÏÔ˘Î¿ÓÈη,‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È 6‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó·Â›‰Ë ̛ڷ˜. AÓÔȯÙfi οıÂ̤ڷ ·fi ÙȘ 9.00. ú M • A.V

CRUDO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fi-ψ˜ 72, 210 3477.048 ∞fi ÙÔÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·ÏfiAntonio (Il Postino). IÙ·ÏÈ-Τ˜ Á‡ÛÂȘ, Ú·›· Ù˘ÚÈ¿,ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktailsÛ·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar ÌÂÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj. ú

DANESI COFFEE HOUSE ™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823 Design Î·È ·-ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. AfiÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ÎÈ ÂÊËÌÂ-Ú›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿-Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ú·›· ÁÏ˘-ο. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happyhour ÁÈ· ·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙˉԢÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ú

E§AIA M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ,PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÛ‹Ì· ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿-ıÂÛË. ∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ·. ∫·ÈÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.

E¶I TH™ ¶ANOPMOY¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719EÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ÎÔ˘ ›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂ-ÏȤ˜. AÓÔÈ Ùfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.ú

ILVA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24,°Î¿˙È, 210 3478.282 Kڤ˜Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤ÔÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙ԰ο˙È. ºÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿-Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿-‰Â˜ Û ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú K ™∫

KREASION ¢ÂÎÂϤˆÓ 22, °Î¿˙È, 2103416.616 K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ·-ÚÈو̤ÓÔ, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ë ÎÚÂ-·ÙÔÊ·Á›·. ∞fi ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈÎ·È ÎÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ Ì¤¯ÚÈ Ï·-¯Ù·ÚÈÛÙ¿ È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

KUZINA A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 9, £ËÛ›Ô, 210 3240.133ªÂ ı¤· ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔÓ·fi ÙÔ˘ ∏Ê·›ÛÙÔ˘, ı· ·Ô-Ï·‡ÛÂȘ Ì›ÍË ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓÎ·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÏÏËÓÈ-ÎÒÓ Á‡ÛˆÓ, ‰È¿ ÂÈÚfi˜ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. ú ™∫ M •

MA™A EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, K·È-Û·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177 ∞Ó·ÓÂ-ˆÌ¤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Ì Ϸ-¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Á·ÚȉÔ- ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ó·ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi-¯ÚÔÓË love story ÎÚ¤·ÙÔ˜ È-ÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. MÂ-Á¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È‚ÈÔÏÔÁÈο ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÎÙ‹-Ì· ÌÈÎÚÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡.¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫

MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 2103619.682 ¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘-Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ÌÂÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ-‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge ηÈÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú •

MYPOBO§O™°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 12, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô,210 5228.806 K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·-ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· η-ʤ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ηÈÎÔ˘˙›Ó·, Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ·fiÙȘ 16.00. ™/K Ë ÎÔ˘˙›Ó· ·-ÓÔ›ÁÂÈ ·fi ÙȘ 14.00. ¶ÔÙ¿¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

PALMIE BISTRO IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶Ï. K¿Ú·‚ÂÏ,210 7241.356/ ™fiψÓÔ˜ 72 &M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794/ ¶Ï. BÈ-ÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592/ KÔÏÔ-ÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 2108012.411/ ¶Ï·˙ EOT BԇϷ˜, 2108954.054/ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59 & N.TÚ‡-È·, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 2102589.704/ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67,Escape Center, ÿÏÈÔÓ, 2102383.731/ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114,BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 6130.020/ ¶Ú·Û›-ÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & N·ÚÎÈÛÛÒÓ, N. HÚ¿-ÎÏÂÈÔ, 210 2853.299/ AÓ‰. ¶··Ó-‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, The MallAthens, 210 6300.069/ ™˘ÁÁÚÔ‡111, Aı‹Ó·, Star City, 2109313.803/ §. £Ë‚ÒÓ 228, P¤ÓÙË,Village Park, 210 4900.152/ §.KËÊÈÛ›·˜ 41-45, Avenue, 2106106.654/ XÂÏÌÔ‡ 17, ÕÁ. ™Ù¤Ê·-ÓÔ˜, 210 8004.665/ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘25, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, 27440 69525/ §.¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, N. M¿ÎÚË, 2294095827/ °Ú¤ÁÔ˘ 58‚, ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË,22990 71687. K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁË-Ùfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ÒÚÔ˘˜,Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfi-ÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· ÌÂı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓÁο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. AÓÔȯÙfi·fi 8.00 .Ì. ˜ 2.00 .Ì.,ÂÎÙfi˜ BԇϷ˜ ·fi 9.00.Ì. ˜ 2.00 .Ì. ú

¶∞¶∞¢A∫∏™ ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15, KÔψӿÎÈ, 2103608.621 O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··-‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈÎ¿Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ÏÈο.™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·-Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË).∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈ-ÛÙ¿. ú ª

PAPER MOON City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 2111802696 ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ MÈ-Ï¿ÓÔ, ÙË N. YfiÚÎË, ÙÔ TfiÎÈÔÎ·È ÙËÓ KˆÓ/ÔÏË, ‹Úı ηÈË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜. £·Á¢ı›˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡-ÛÂȘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ηÈı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηϿ ÎÚ·-ÛÈ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúª

PASTA LA VISTABÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092KÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈ-ο È¿Ù·. K·È Ôχ Ú·›·›ÙÛ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 12.00¤ˆ˜ ÙȘ 2.00 .Ì. ú K M •

PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎË-ÔÈ, 210 6914.183 ∑˘Ì·ÚÈοÌ ÌÔ˘ÛÈ΋ fiÎÚÔ˘ÛË ·-ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. ∏ Δ˙¤ÓË(ÛÙÔ “Balthazar” ÁÈ· Úfi-ÓÈ·) ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤-

40 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

H ı¤· Ù˘ ʈÙÈṲ̂Ó˘ Aı‹Ó·˜ ·fi„ËÏ¿, ÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ, Ë ·›ÛıË-ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘, Ô ¤-Ó·ÛÙÚÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜ ÎÈ ·Ó Â›Û·È Ù˘¯Â-Úfi˜ ÙÔ ÔÏfiÁÈÔÌÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ. ¶ÂÚÈÛ-ÛfiÙÂÚÔ ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ΋Ԣ˜ Î·È ÙȘ·˘Ï¤˜, ÙÒÚ· ÙÔÓ Î·˘Ùfi Ì‹Ó· A‡-ÁÔ˘ÛÙÔ, ÔÈ Ù·Ú¿ÙÛ˜ Î·È Ù· roofgardens ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜.

T· ÍÂÓԉԯ›· ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂ-ÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÈ· Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·‰È·ı¤ÙÔ˘Ó roof Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋˜ ı¤-·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿Óˆ ·fi ÎÂÓÙÚÈοÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ™ÙÔ Galaxy ÙÔ˘ X›Ï-ÙÔÓ (B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000) ı··ÔÏ·‡ÛÂȘ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿Ï-ÏÔÓ, ÓÙÈ˙¿ÈÓ Ì art ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÎÔ˘˙›-Ó· Ô˘ Ù· ¤¯ÂÈ fiÏ·: ÛÔ‡ÛÈ (Ôχ η-Ïfi), ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ·ÙÈο, „¿ÚÈ ÛÙËÛ¯¿Ú·, È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ·fiÎÏÈ-Û˘, ¤ÙÚ· η˘Ù‹ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı·„‹ÛÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ·fi ·ÏÔ‡ÌÈ Ì¤¯ÚÈÙÔ ÊÈϤÙÔ ÛÔ˘. K·È Ôχ ηϿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ.TÔ Acropolis Secret ÙÔ˘ Divani PalaceAcropolis (¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, 2109280.100) ¤¯ÂÈ ›Ó·Î· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ÙÔÓ IÂÚfi BÚ¿¯Ô, ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈ-Τ˜, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi Î·È Ôχ ÚÔ-Ì·ÓÙÈÎfi Î·È È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÏÏËÓÈ-ο. ™Ù· Û˘Ó ÙÔ Â˘ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ Û¤Ú‚È˜.TÔ GB Roof Garden ÛÙ· ‡„Ë ÙÔ˘ GrandBretagne (Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, 2103330.000) ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔ-ÎÚ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ¤¯ÂÈ ·ÓÔ-Ú·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ Ï·Ù›·˜ Î·È IÙ·Ïfi

ÛÂÊ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ È¿Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ˘·˘ıÂÓÙÈ΋˜ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. TÔGrand Balcon ÙÔ˘ St. GeorgeLycabettus (KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, KÔψӿÎÈ,210 7290.712) ¤¯ÂÈ ÔÏÏ‹ ‰ÚÔÛÈ¿, ÌÔ-ÓÙ¤ÚÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÙËÓ Aı‹Ó· È¿ÙÔ (·’Ù· ηχÙÂÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘) Î·È ÙÔfamous ÛÂÊ ŒÎÙÔÚ· MÔÙÚ›ÓÈ Û ‰Ë-ÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ (ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰ÂÓ Á›-ÓÂÙ·È) ÂÍ¿ÚÛÂȘ. TÔ Olive Garden ÙÔ˘Titania (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 2103838.511) Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ÂÏȤ˜, ¤¯ÂÈÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ı¤·, η-ıÒ˜ Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ÎÔ˘˙›Ó·˜ – οı ¶¤ÌÙË Î·È ÌÂ Û˘ÓÔ-‰Â›· live jazz ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ÕÏÏË ·›ÛıË-ÛË ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‰Â›ÓÔÛÙÔ roof ÙÔ˘ Tudor Hall ̤۷ ÛÙÔ KingGeorge (B. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 2103222.210). ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfiÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·,·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ۤڂȘ, ı¤· ÛÙËÓ Ï·Ù›·,ÙË BÔ˘Ï‹, ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi Î·È ÙËÓAÎÚfiÔÏË. ¶È¿Ù· Ì ·ÁÓ¿ ÏÈο ·fiÙË Ê¿ÚÌ· Agreco Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ N.¢·ÛηϷÓÙˆÓ¿ÎË ÛÙÔ P¤ı˘ÌÓÔ. TÔSt’ Astra (•ÂÓ. Park, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10,210 8832.711) ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ¿ÏÂÙË ı¤·,ÙÚ·¤˙È· Ê·ÁËÙÔ‡ ÙÔÔıÂÙË̤ӷÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ‰ÚÔÛÈ¿ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ηÈÛÙÔ È¿ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜Î·È Û „¿ÚÈ Î·È Û ÎÚ¤·˜.¶¤Ú· ·’ Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÌÔÚ›˜ Ó· Â-ÈÛÎÂÊı›˜ Î·È ÙȘ Ù·Ú¿ÙÛ˜ ÙˆÓ ÂÍ‹˜Ôχ ηÏÒÓ resto: ™ÙÔ Paper MoonÛÙÔÓ 6Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ Attica (City Link,

™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 211 1802.696) ı·Î·ı›ÛÂȘ ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ· ÙÔ˘ Ì ı¤· ÛÙ·penthouses Ù˘ MÂÁ. BÚÂÙ·Ó›·˜ ηÈ̤۷ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ minimal Î·È ·Ú-ÎÂÙ¿ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ı· Á¢Ù›˜ Ôχ ηϿȿٷ ΢ڛˆ˜ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™ÙÔroof garden ÙÔ˘ B·ÚÔ‡ÏÎÔ˘ (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜80, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400) ı· ·˜Î·È ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÛÈ¿, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÁÈ· Ù·«ı·‡Ì·Ù·» Ô˘ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÔÔχ ηÏfi˜ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘, ̤ÌÊ·ÛË ÛÙ· „·ÚÈο. KÈ Â‰Ò ÂÍ·ÈÚÂÙÈ-Îfi ۤڂȘ. ¶ÚÔ˜ ¶Ï¿Î· ı· ηÙ¢ı˘Ó-ı›˜ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ Ù·Ú¿ÙÛ·Ù˘ Kuzina (A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 9, £ËÛ›Ô, 2103240.133) Ì ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·ÈÙ· ·Ú¯·›·, Ì ··Ï¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÌÂÙÔÓ ÕÚË TÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈ΋˜Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. ¢›Ï· Î·È ËBrachera (¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙË-Ú¿ÎÈ, 210 3217.202) Ì ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfi-ÔÏË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÁÚ·ÊÈο ÛÈÙ¿ÎÈ·Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ϛÁ· ·ÏÏ¿ ηϿ È¿Ù·,Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È Ì·Ú ·Óı˜ ÌfiÓÔ ÔÙfi. ¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÁÚ·-ÊÈο ÛÙÂÓ¿ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹-ÛÂȘ ÙËÓ EÏ·›· (EÚ¯ı¤ˆ˜ 16 & EÚˆÙfi-ÎÚÈÙÔ˘, ¶Ï¿Î·, 210 3250.353/3249.512) Ì ٷڿÙÛ· Ôχ ‰ÚÔÛÂÚ‹,ÌÚÔÛÙ¿ Ë AÎÚfiÔÏË, ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ô§˘Î·‚ËÙÙfi˜. O Ôχ ηÏfi˜ ÛÂÊ M¤-Ù˙ÂÏÔ˜ ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙÔÓηٿÏÔÁÔ Ì ȿٷ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÏÏ¿ ηÈÎÚËÙÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. º·ÁËÙfi Î·È ÔÙfiÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú›˜ Î·È ÛÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·-Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ Gazarte (BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34,°Î¿˙È, 210 3460.347) Ì industrial ÓÙÂ-ÎfiÚ, ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ ÌÚÔ-ÛÙ¿ ÛÔ˘ Î·È Ôχ ·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Ï‹ıÔ˜‰›Ï· ÛÔ˘. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ÙËÓAÎÚfiÔÏË Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·Ï-Ï¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ (I¿ˆÓ˜ ȉÈÔ-Îً٘) ¤¯ÂÈ ÙÔ Kyoto (°·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5,M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406 – ÁÈ· ‚Ú·-‰È¿ Ì ·ÓÛ¤ÏËÓÔ Î¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË ·fiÚÈÓ). ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰Úfi-ÌÔ˘ Ù˘ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ (EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿ÛÂ-ˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000) ı·‚ÚÂȘ ÙÔ Meli Ì ٷڿÙÛ· ÁÂÌ¿ÙË ÏÔ˘-ÏÔ˘‰Èο, Ì ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi ÛÙÔ Î¿-‰ÚÔ, Ì ȿٷ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ (ηÈηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜), ̈ڷ›Ô Ó·ÚfiÎÔÛÌÔ Î·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi.Afi ÙȘ ÈÔ... ·¯È¤˜ ‰ÚÔÛȤ˜ ı· Û˘Ó·-ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ T·Ì¿Ì (BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30, ¶Ô-χÁˆÓÔ, 210 6455.156), ÔfiÙ ˆÚ›˜Êfi‚Ô Î¿ıÈÛ ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÎÂÌ¿,ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ·ÛÙÚÔ˘Ì·Ï› Î·È fiÏ· Ù·hot Ù˘ ÔÏ›ÙÈ΢ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›-Ó·˜. T¤ÏÔ˜ ÛÙ· ‚. ÚÔ¿ÛÙÈ· ı· ‚ÚÂȘ ÙˉÚÔÛÂÚ‹ Î·È Ì·˙› ÛÔ‡ÂÚ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ-΋ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ Up North (K˘ÚÈ·˙‹ 11,KËÊÈÛÈ¿, 210 8088.600) ̤۷ ÛÙÔ Ï¢-Îfi, ÙÔ Ú˘Ûfi Î·È ÙË ·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. H ›‰È· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ¿Ô„ËÎ·È ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ȿٷ „ËÏÔ‡ Â-Ȥ‰Ô˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ÎÔ˘˙›Ó·˜.

Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

¶È¿Û ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ

Page 41: Athens Voice 223

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 41

§ÈÁÎÔ˘›ÓÈ

Ì ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ›ÓÈ· ηÈ

Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Porcini

ò

PÈ˙fiÙÔ Ì Á·Ú›‰Â˜,

Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Î·È Î¿ÚÈ

ò

PÔÏfi „ËÙfi Ï·¯·ÓÈÎ Ó

Ì Ͽ‰È Úfiη˜

ò

K·ÙÛÈοÎÈ ÊÔ‡ÚÓÔ˘

Ì ̤ÏÈ Î·È Ì˘Ú ‰Èο

AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì gourmet ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¿ÎÚˆ˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6928.719

TIPS Δ˘ ¡∞Δ∞§π∞™ ¢√À∫∞

LA LUNA ºÚÂÛÎfiٷٷ „¿ÚÈ·, ÓÔÛÙÈÌfiٷ٘ ·ÛÙ·ÎÔÌ·-ηÚÔÓ¿‰Â˜, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Ì Ϸ¯·ÓÈοÎÔÌ̤ӷ ÌfiÏȘ ·’ ÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏËÏ›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ™ÙÔ La Luna ÛÙË M‡ÎÔÓÔ,¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ §È·˜.K·È ÙȘ ‚Ô˘ÙȤ˜ ÛÔ˘ ı· οÓÂȘ, Î·È fiÙ·Ó ÂÈ-Ó¿ÛÂȘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÊÙÈ·Á̤Ó˜ Ì ÛÈÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ¶·-Ú·Ï›· §È·˜, M‡ÎÔÓÔ˜, 22890 72150

HÄAGEN-DAZSM 2 Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Ù· ·ÁˆÙ¿ Häagen-DazsÌ·˜ ‚¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Û ÁÏ˘Îfi ÂÈ-Ú·ÛÌfi. ¢ÚÔÛÂÚfi Summer Berries & Cream,·ÁˆÙfi Ì ÊÚÔ‡Ù· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Î·È ÛÈÚfiÈ‚·ÙfiÌÔ˘ÚÔ, Î·È Caramel Apple Crumble, ·-ÁˆÙfi ηڷ̤Ϸ Ì ÛÈÚfiÈ Ì‹ÏÔ Î·È ÎÔÌÌ¿-ÙÈ· ÌÈÛÎfiÙÔ˘. AÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· AB B·ÛÈ-ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Û ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û˘Û΢·Û›·.

BARAONDA TÔ Baraonda, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Î·˘Ù¿ ÛËÌ›·Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ fiÏ˘, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ıÂ-Ì·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‚Ú·‰È¤˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰Ô-Ì¿‰·, ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 10-24/8, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÓÂÒ-ÓÂÈ Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ Ì·˙› Ì·˜. ™ÙȘ 26/8 ÌÂUnplugged Version Î·È soul R’n’B Ú˘ıÌÔ‡˜Î·È ÛÙȘ 28/8 Ì Dimple Destinations ÁÈ· ÌÈ·«ÛÙ¿ÛË» ÛÙ· ÈÔ lounge clubs ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308

PIZZA FAN K¿ı ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÎÈ¿Ù˘ Pizza Fan ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ʤÚÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì·ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. H Pizza Fan ÛÂÛ˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Ideal Holidays ‰ÈÔÚÁ·ÓÒ-ÓÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ 2 ¿ÙÔÌ· ÛÙȘ Â-͈ÙÈΤ˜ M·Ï‰›‚˜. K¿ÏÂÛ ·fi ÙÒÚ· ̤¯ÚÈÙȘ 30/11/2008 ÛÙÔ 18111 Î·È Ì˜ ÛÙËÓ ÎÏ‹-ÚˆÛË. ŸÛÔ ÈÔ ÔÏϤ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ οÓÂȘ,ÙfiÛ˜ ÈÔ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¤¯ÂȘ Ó· ›۷ÈÔ Ù˘¯ÂÚfi˜. ¶ÏËÚ.: www.pizzafan.gr

ARAGOSTAM ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ™·Úˆ-ÓÈÎÔ‡, ı· ‚ÚÂı›˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηÈÛ ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ı·-Ï·ÛÛÈÓ¿. ™Ù· ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Ë ÓËÛÈÒÙÈÎË Ì·-ηÚÔÓ¿‰· Ì ·ÛÙ·Îfi, ÙÔ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi - ÌÂı˘-Ṳ̂ÓÔ ¯Ù·fi‰È, Ë Û˘Ó·ÁÚ›‰· ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·.K·È ÔÏÏ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÎÚ·ÙÈο. ŸÏ· Û ÔχηϤ˜ ÙÈ̤˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. K·˙·-ÓÙ˙¿ÎË 5, ÏÈÌ¿ÓÈ A›ÁÈÓ·˜, 22970 27252

GLORIA JEAN’S COFFEESA˘Ùfi˜ Ô˘ › fiÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ο-ÓÔ˘Ó ÙË ˆ‹ ηχÙÂÚË ı· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÈÂÈ ÙÔÓ Î·-ʤ ÙÔ˘ ÛÙ· Gloria Jean’s Coffees, ÙËÓ Î·È-ÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ï˘Û›‰· Ì ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡˜ η-ʤ‰Â˜, Ù· ÁÏ˘Î¿ Î·È Ù· ÛÓ·Î. H ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘Ì‹Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÎÏËÙÈο ·ÁˆÌ¤ÓÔ WhiteIced Chocolate. ™fiψÓÔ˜ & ™›Ó·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ &AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ¢. AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ EÏ. BÂ-ÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ Allou Fun Park.

PIZZA HUT H ·Á·Ë̤ÓË Pizza Hut ¿ÏÏ·Í ÙËϤʈÓÔ! ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ (ÁÈ· fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·) ÙÒÚ· ÛÙÔ 18 118.

Page 42: Athens Voice 223

42 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

Ó˜ «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ˜» Ù˘Aı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª •

PIZZA HUT 18118 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜pizza lovers. ∞fi Ù· ηχ-ÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘.∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V. ΔÒ-Ú· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿∫ÔÚ·‹. A.V.

POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 2103641.414 O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ·Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔ-Áڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈ-ÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫

PROSOPAKˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 2103413.433 N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ (ηȷÚÎÂÙfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ Îfi-ÛÌÔ˜), ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·ÈÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ÎÔ˘˙›Ó·. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó·Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· Â-Í·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘-Ù¿. ú • ∞.V.

RESTO Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ·fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·-Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÂӉȷʤÚÔ-ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔ-Ê‹. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈ-Îfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘-Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

SALERO B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 2103813.358 AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ10.00 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fiIÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ,·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡-ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈ-Ï›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏËÌ¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. øÚ·›Ô˜ ΋Ԙ,ÙÚ·¤˙È· ¤Íˆ. ú 15-25.

TAMAM BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30, ¶ÔχÁˆÓÔ, 2106455.156 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·Ì ·Á·Ë̤Ó˜ ÔÏ›ÙÈΘÁ‡ÛÂȘ, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂ-Ì¿, Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú ÌÂÁÂÓÙ›,Ì·ÓÙ›. AÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘.Δ·Ú¿ÙÛ· Ì ÙÚÔÌÂÚ‹ ı¤·.

TGI FRIDAY’SNÂÔÊ. μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 2107227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫Ë-ÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/ §. ∫ËÊÈÛ›·˜& ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 2106475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏:Mediterranean Cosmos 2310473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜3 Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈ-ÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ·ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ̛ڷ˜ Î·È ÎÔ-ÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V.

TIRBOUSONKˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 104, KÂÚ·-ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.107 ªÔÓÙ¤Ú-ÓÔ˜ ÒÚÔ˜, Ì ڈÙfiÙ˘Ë

‰È·ÎfiÛÌËÛË. Open kitchenÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜Á‡ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈ-Ï›· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ™/K M • A.V.

TøN ºPONIMøN TA¶AI¢IA ºÈÏÔÏ¿Ô˘ 7, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 2107010.559 TÔ «ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈÙˆÓ Á‡Ûˆӻ Û ÒÚÔ ÌÔ-ÓÙ¤ÚÓÔ, ¿ÓÂÙÔ, Ì ڷ›Ô·Ù¿ÚÈ. M ȿٷ ÂÏÏËÓÈ-ο, Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο. KÔ˘-˙›Ó· ·ÓÔȯً, Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈK˘Úȷ΋ ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË12.00 .Ì. - 12.00 Ì.Ì., ¶·-Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ 12.00.Ì. - 1.00 Ì.Ì. KÏÂÈÛÙ¿¢Â˘Ù¤Ú·. K·È delivery.

XPY™A∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ 4 & ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, °Î¿-˙È, 210 3412.515 ™ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜¯ÒÚÔ Ë ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚËÙ˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂÈ˜Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ¢ÔΛ̷-Û ÛÔψÌfi Ì ̷ÛÙ›¯·, ÓÈfi-ÎÈ, cheese cake Ì ̤ÏÈ.ŸÌÔÚÊÔ˜ ΋Ԙ. ∫˘Ú. ηÈÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈ-ÛÙ¿. ú

μfiÚÂÈ·A¡∂Δ√¡ ™ÙÚ. §¤Îη 19, M·ÚÔ‡ÛÈ, 2108066.700 NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏË-ÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔKˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰Ë-ÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ¤-ÚÔ¯Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜... ı· ÂÈ-ÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿.∫¿ı ̤ڷ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÂ˜Û˘ÓÙ·Á¤˜, ¤¯ÂÈ Î·È Ú·›·‚ÂÚ¿ÓÙ·. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

✱ AVALON NORTHX·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 50, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 2106231.719/ §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹,210 3310.572 K·È ÌÂ Ó¤Ô Ò-ÚÔ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÁÈ·ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘-˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ·¯ÓÈÛٿ̇‰È·. K·È bar Ì jazz,ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú•

MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ϷÙ›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 2106800.339, 210 6812.181 ¡Â·ÓÈ-Îfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. ¶¿Ú Ô-ˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎËÛ·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δ-bone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ·È-Ú¤Ù· Ì·˜ ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·ÈÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıË-ÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V.

OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹,210 6082.999/ AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79,¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110 A˘ıÂÓÙÈ-ο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›-ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈ-ÎÔ, ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂ-ıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiψÓÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ.™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V.

ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 2106834.907 ‘∂Ó· Ôχ ηÏfi Â-

ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ڈÙfiÙ˘Â˜ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ô˘Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ۛÙÈ Ê›ÏÔ˘.ª·Ú ÁÈ· Ú·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ.øÚ·›Ô˜ ΋Ԙ. ∫·È ∫˘Ú.ÌÂÛË̤ÚÈ. úú A.V.

SIMPLY BURGERS™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 31, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 2106800.633, ¢.°Ô‡Ó·ÚË 187, °Ï˘Ê¿-‰·, 210 9606.900 AÏ˘Û›‰· η-Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚˆÙÔÔ-Ú› ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡.ZÔ˘ÌÂÚ¿ ÌÈÊÙ¤ÎÈ·, ÊÚ¤-ÛΘ Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ¤·Ù· ηÈÔ˘ÏÂÚÈο Û ÂȉÈ΋ ¿ÚÙÈÓËÛ˘Û΢·Û›· Ô˘ –ˆ˜ Á›ÓÂ-Ù·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì– Ù· ‰È·ÙË-Ú› ÂÛÙ¿ Î·È ÙÚ·Á·Ó¿.

TUTTI A TAVOLA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ,210 6778.765 ™ÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ÎÔ˘˙›Ó·. ªÚÔ˘ÛΤٷ, ˘-Ì·ÚÈο, ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜,‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂȘ ·Ó‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚ÂÓÂ-ÙÛÈ¿ÓÈÎÔ ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡. øÚ·›-Ô˜ ΋Ԙ. ú ª

ºA°AME ¶AKETOº·ÓÂڈ̤Ó˘ 8, XÔÏ·ÚÁfi˜, 2106512.118-9 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜,Û ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔÁÚ·Ê›Ô, ·fi ÙÔ ÛÂÊ °ÈÒÚ-ÁÔ KÒÛÙ·. ¶·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜Î·È ÂÎÙfi˜ ηٷÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÔÈ-ÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ-Ì·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ.E͢ËÚ› XÔÏ·ÚÁfi, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, æ˘¯ÈÎfi, X·-Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶·¿ÁÔ˘, ÒÚ˜‰È·ÓÔÌ‹˜ 12.00 -24.00.

XOX§I¢AKIA‰ÚÈ·Ó›Ô˘ 31, N. æ˘¯ÈÎfi, 2106746.661, 210 6746.551/ §. ¶Â-ÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 2106848.043, 210 6820.943 AÙÌfi-ÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ ̷οÏÈ-ÎÔ˘ ÌÂ Î‹Ô Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ·.AÙ¤ÏÂȈÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡-ÛÂȘ, „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜, ÌÂÁ¿-ÏË Ï›ÛÙ· Ô‡˙ˆÓ Î·È ÚÔ˚fi-ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ¢Â˘Ù. ¤ˆ˜™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 18.00, K˘ÚÈ·-΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

¡fiÙÈ·BARBA LAZAROSZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24∞, ¶. º¿ÏËÚÔ,210 9403.003 ÃÚfiÓˆÓ ·Ú¿-‰ÔÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ-΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔÂ˚ÓÈÚÏ› Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ·-ÛÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÙ·Á‹. ¶·Ú. ηș¿‚. ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú K M

* CASA DI GIORGIO3Ë M·Ú›Ó· °Ï˘Ê¿‰·˜, 2108947.417 MÂÙ¿ ·fi ÂÙ˘¯Ë-̤ÓË ÔÚ›· ÛÙË M‡ÎÔÓÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·.MÂÓÔ‡ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ-¤˜, ÓfiÛÙÈÌ· Û·ÁÁ¤ÙÈ,pizza, ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿Î·È ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜.

°A§AZIA AKTHGrand Resort §·ÁÔÓ‹ÛÈ, 2291076176 M ̷Á¢ÙÈ΋ ı¤· ÛÙËı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û ÎÔÌ„fi Â-ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ·ÔÏ·‡-ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ °È¿ÓÓËM·Í‚¿ÓË Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰·ÙÔ˘. AÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘. ú

∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™¢. ¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜,(ÚÒËÓ Cataralla-·ÚÈÛÙÂÚ‹ ›ÛÔ-‰Ô˜), 210 9824.620, 210 8983.092,693 6657025 ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fiÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·Û-Û·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˆÓÙ·Ó‹ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫

IL SEGRETOMÈ˙·Ó›Ô˘ 3, ¶·ÓfiÚ·Ì· BԇϷ˜,210 9659.526 TÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜Á‡ÛÂȘ, ÔÈÎÈÏ›· ·ÏÏ·ÓÙÈ-ÎÒÓ Î·È Ù˘ÚÈÒÓ. XÒÚÔ˜ -Ú·›Ô˜ Ì Ù˙¿ÌÈ· Ô˘ ·ÓÔ›-

ÁÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÂÈ Î·ÏÔηÈ-ÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓfiÏË. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜,210 4134.084, 210 4134.184, 6944915220 ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ÌÂı¤· ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi. AÓ ·˜K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·, ÓÔÌ›-˙ÂȘ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ·-Ú·ÏÈ·Îfi club. M ÂÏÏËÓÈ΋‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.

MA´™TPA§I AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË,210 9671.184-5 ™ÙÔÓ §·ÈÌfiÙ˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷Û ηٷڿÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿Ï-ÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂ-ÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯È-ÓÔÛ·Ï¿Ù·. ú

✱ M¶IºTEKAAAAT™I KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘-Ê¿‰·, 210 8944.880 NfiÛÙÈÌÔÎÚËÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ·˘ıÂÓÙÈ-Τ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÓÙ¿ÎÔ, ·-¿ÎÈ, ̷ηÚÔÓ¿‰· ·Óˆ-ÁÈ·Ó‹, ÛÊ·ÎÈ·Ó‹ ›Ù· ÌÂ̤ÏÈ, ÌfiÏÈÎË Ú·Î› Î·È ·-Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ì·ÓÙÈÓ¿‰Â˜ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜.

ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 2108994.514-5/ §.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108,μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8100.150 Steakhouse ·fi Ù· ηχÙÂÚ·ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ-·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈ-Ó‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. ™Ù· μÚÈ-Ï‹ÛÛÈ· Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.úú ª

¶I™INA AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25, ºÚ·ÙÙ‡-‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.324,www.pisinacafe.gr KÔÌ„fi ηÈÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ʈÙÈṲ̂ÓË È-Û›Ó·. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ÎÔ˘˙›Ó·, È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·ÈÎÚ¤·˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹mainstream Î·È ÈÔ ÎÏ·ÛÈ-ÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋.∞fi ÙÔ Úˆ› ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘,Á›ÓÔÓÙ·È party, ÂÙ·ÈÚÈο Á‡-Ì·Ù· Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

T∞ª∞ª £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË,210 4911.425 ∞ll daymeeting point. ¶ÔÏ›ÙÈÎËÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ÛÌ˘ÚÓ¤ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜.ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ÔÚÔ›·fi belly dancer. ú ™/∫

VI¡CENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 2108941.310 ¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈ-Ù¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂ-Ù‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ‡ÌË Î·È ¿-ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·-Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈ-ÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ liveÙ˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

¢˘ÙÈο¢Aº¡∏ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È,210 5773.721 ¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡-ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ Â-ÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ-΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜.EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷-ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜.K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿Ï-ÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª

✱ °KA§EPI TOY MEZE MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 61-63, ¶ÂÚÈ-ÛÙ¤ÚÈ, 210 5720.047-8 E˘¯¿ÚÈ-ÛÙÔ˜ ÒÚÔ˜ Ì ·Û٤ϯÚÒÌ·Ù· Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÛٿʈÙÈÛÙÈο. Ÿˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú¿ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ·Á·¿ ÙËÓÙ¤¯ÓË. M ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·Î·È ÔÏϤ˜ ÓfiÛÙÈ̘ ‰ËÌÈ-Ô˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ú M •

Δ∞μ∂ƒ¡∂™

NEOE§§HNIKONAÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 126, X·Ï¿Ó‰ÚÈ

210 6858.597, 210 6856.301A˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›-Ó· Î·È «·Ú¤Ï·ÛË» ·fi 40‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, ÛÂfiÌÔÚÊÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ Î‹-Ô. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. M/E

BAR RESTAURANTS

AKPøTHPI BOUTIQUE B·ÛÈϤˆ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ B5, ÕÁ. KÔ-ÛÌ¿˜, 210 9859.147-9 Toglamourous night life Ù˘Aı‹Ó·˜. ¢›Ï· ÛÙË ı¿Ï·Û-Û·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÔÌ„fi ÌÂ¯Ú˘Û¤˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏ˘-Ù¤ÏÂÈ· ÛÙÔ ÒÚÔ. ¶ÚÔÛÂÁ-̤ÓË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· ηȉ˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·-Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘...·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ glamourousÎÔÈÓÔ‡. ¶·Ú. ›Û. ú 10,™¿‚. ú 15, Ô˘›ÛÎÈ ÌÔ˘Î¿ÏÈú 100 & ú 110. ú

* BOCCA BEACH§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ·Ú·Ï›· AÏ›ÌÔ˘,210 9852.350, 210 9850.118 AfiÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Î·È lightsnacks ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· «ÙÔ˘»,̤¯ÚÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ Úˆ› Ì ‰˘-Ó·Ù¿ cocktails Î·È ÔÙ¿. K·ÈÚÔÛÂÁ̤ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È -Ú·›Ô˜ ÒÚÔ˜ Ì ·Ó··˘ÙÈοisland beds Ì ·Ú·¯ÓÔ˛Ê·-ÓÙ· Ê¿ÛÌ·Ù· Î·È ·ÙÌfi-ÛÊ·ÈÚ· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜. K¿ıÂTÂÙ. hot parties ·fi ÙËÓ djÕÓÙ˙ÂÏ· ¶·ÓÙÂÏ‹, οı ¶¤-ÌÙË R&B parties.

EN AI£PIA BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï.N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ π‰È·›ÙÂÚÔ˜¯ÒÚÔ˜, ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ¯¤ÚÈ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Î·Ê¤Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· -Ú·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.øÚ·›·, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·È-Ú·, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (̛ژ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤-ıÓÈÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ÙÔ ‚Ú¿‰È.ú• A.V. ™/K

GALAXY μ∞R •ÂÓ. Hilton, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 2107281.000 Finger food Û Ô-Ù‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·-χÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜.Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫

I™TOPIKO§. AıËÓÒÓ 159, X·˚‰¿ÚÈ (·Ï·Ù¿-ÎÈ), 210 5822.352 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜¯ÒÚÔ˜ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ̤-Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¿Óˆ ÛÙËÏ·Ù›·, ÛÙÔ ¶·Ï·Ù¿ÎÈX·˚‰·Ú›Ô˘. AÓ··˘ÙÈÎԛηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ-ÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ ·fi ÙÔÚˆ› Î·È ·›ıÚÈÔ Í‡ÏÈÓÔ

Ì·Ú ÁÈ· Ú·›· ÔÙ¿ ̯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. ¢›ÓÂÈ ¤Ì-Ê·ÛË ÛÙË ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ̤ӷ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÔÏ˘Û˘Ï-ÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· fiÏ· Ù·ÁÔ‡ÛÙ·.

SOUL ∫πΔCHEN E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 2103310.907 AÓ·Óˆ̤ÓÔ˜, -Ú·›Ô˜ ÒÚÔ˜, Ì·Ú Î·È Â-ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ˆÚ›-˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜.T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›-Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, Ô-ˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ SoulJulep. E¿Óˆ ÔÚ‡ÂȘ Ì·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. ™˘¯Ó¿parties Ì DJs Ì fiψÓÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜.∞ÓÔȯً Î·È Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ-΋ ·˘Ï‹ ÙÔ˘. ú A.V.

✱ UP NORTH∫˘ÚÈ·˙‹ 11, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8088.600∫ÔÌ„fi˜ ÒÚÔ˜ Ì ÔÏϤ˜glam ÈÓÂÏȤ˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ·privet parties, ÂΉËÏÒÛÂÈ˜Î·È dinners. ¶È¿Ù· ‰ËÌÈÔ˘Ú-ÁÈ΋˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ jazz, soul Î·È ÈÔ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ urban pop ·-ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ∫·È roof garden.∞fi ÙȘ 20.00. K˘Úȷ΋ Î·È¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.

CAFES/BARS

BAR THE KASBAHA. ¶·˘Ï‹ 35B Î·È ¶·ÓfiÚÌÔ˘,AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6927.447ŒÁÈÓ ÙÚÈÒÚÔÊÔ, ·¤ÎÙË-Û ڷ›· Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È Â-ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·›ı·Ó· cocktails. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÙȘ 12.00 Áȷηʤ, ̛ڷ Î·È Ù¿‚ÏÈ. TÔ‚Ú¿‰˘ ·›˙ÂÈ Û ڢıÌÔ‡˜funk, soul, latin, reggae ηÈRnB ̤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. ¶ÔÙfi ú6, cocktail ú 8.

BLINK¶Ï. K·Ú‡ÙÛË 10, Aı‹Ó·, 2103245.705 ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ Ò-ÚÔ˜ Ì ηӷ¤‰Â˜ ÛÙË ÛÔ-ʛٷ, ÌÂÁ¿ÏË Ù˙·Ì·Ú›· ηÈÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Ï·Îfi-ÛÙÚˆÙÔ ÁÈ· Ú·›Â˜ ÂÓ·Ï-Ï·ÎÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ·fi η-ÏÔ‡˜ Dj’s.

CAPU§¤Îη 14, Aı‹Ó· M·‡Ú˜ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ·cocktails ÛÙËÓ ÈÔ «ÔÓË-Ú‹» ÛÙÔ¿ Ù˘ fiÏ˘.

FERIALE™fiψÓÔ˜ & AÛÎÏËÈÔ‡, 2103613.286, 210 3643.409 K·-ʤ˜ Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡-

¢π∞™∫∂¢∞™∏

∞LEXANDERA¯·ÚÓÒÓ 125, 2108819.487 ∑ˆÓÙ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ·Ì ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ∫fiÏÈ·,ª·Ú›· ƒÔ‡ÛÛÔ˘,∫È΋ ¶·Ó·ÁȈٿÎËÎ·È guest ÙË ™Ù¤ÏÏ·ªÂ˙ÂÓÙ¿ÎÔ˘. ŒÓ·Ú-ÍË 24.00. ¶ÔÙfi ÛÙÔÌ·Ú ú 10. ºÈ¿ÏË·Ï‹ ú 120, ÊÈ¿ÏËÛ¤ÛÈ·Ï ú 140.

EN AI°π¡∏™‡ÚÔ˘ ƒfi‰Ë 44,∞›ÁÈÓ·, 22970 22922 ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙÔΤÓÙÚÔ Ù˘ ∞›ÁÈÓ·˜ Ô˘ÍÂΛÓËÛÂ Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜°È¿ÓÓ˘ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ÙÔ 1995. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ·ÚÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘›‰ÈÔ˘, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Èηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÁÓˆÛÙԛηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ-ο Û¯‹Ì·Ù·.

∏ƒø¢∂π√¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›-ÙÔ˘, ∞ÎÚfiÔÏË, 210 3241.80731/7: Paolo Conte ÌÂÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ™˘Ì-ʈÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜

Ù˘ ∂ƒΔ. ŒÓ·ÚÍË21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10-80.

£∂∞Δƒ√ ∞ΔΔπ∫√À∞§™√À™∞ı. ∫·ÚÂÓËÛÈÒÙË,ΔÔ˘ÚÎÔ‚Ô‡ÓÈ·, 2103621.60131/7: E˘·Óı›·ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη - ¶·Ó·-ÁÈÒÙ˘ ∫·Ï·Ù˙fiÔ˘-ÏÔ˜ - ŒÏÏË ¶·Û·Ï¿- °ÂˆÚÁ›· ¡Ù·Á¿ÎË.ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ú 10. ¶ÚÔÒÏËÛË:¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ¢‹ÌÔ˘ ∞£ËÓ·›ˆÓ, ¶¶ƒ√∞™Δ∂π√§È·Ó‹ ÕÌÌÔ˜, ÷ÏΛ-‰·, 22210 78411∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÌÂÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.ŒÓ·ÚÍË 23.30.

Δ∂RRA VIBE37Ô ¯ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ -§·Ì›·˜, M·Ï·Î¿Û·31/7: Lenny Kravitz.(ú50). 2/8: IronMaiden.(ú 50-70-80).¶ÚÔÒÏËÛË: TicketHouse, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘42, 210 3608.366,www.ticketpro.gr

LIVEΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À [email protected]Ø

Fly Away with LENNY KRAVITZ O 43¯ÚÔÓÔ˜ ÚfiÎÂÚÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “It’s Time For A Love Revolution”, Ô˘ ¤-ÁÚ·„ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙË N¤·YfiÚÎË Î·È Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛ ÛÙÔ M·˚¿ÌÈ, ÙȘ M·¯¿Ì˜ ηÈÙË BÚ·˙ÈÏ›·. T· Ó¤· ϤÓ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙË BÚ·-˙ÈÏ›· ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ Live Earth ÂÚˆÙ‡ÙËΠÙÔ Ì¤ÚÔ˜ÎÈ ¤ÌÂÈÓ ÂΛ ۯ‰fiÓ 4 Ì‹Ó˜. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔ-Ï¿‚ËÛ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “Baptism” ÙÔ˘2005, Ù·Í›‰Â„ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ¤ÌÂÈÓ ÎÔÓÙ¿ Ì ÙËÓ ·Á·-Ë̤ÓË ÎfiÚË Zoe Î·È Â¤ÏÂÍ ӷ ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›. EÙÔÈÌ¿-ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi IX ‹¯Ô ÙÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈhard rock Ì funk, Ì·˙› Ì ÙË 10ÌÂÏË Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘. •ÂΛ-ÓËÌ· ·fi ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Ï¢Îfi ÙˆÓ Onirama.

TERRA VIBE, 37Ô ÏÌ. AıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, M·Ï·Î¿Û·. E›-ÛÔ‰Ô˜ ú 50. ¶ÚÔÒÏËÛË: www.ticketpro.gr Î·È TÈcketHouse, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ÁÈ· ψÊÔÚ›· ÛÙÔ Sunways Travel, 210 3234.513. 1/8.

H ™HMA™IA TOY NA EI™AI H BJORK

5 ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ¤¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ì ÙËÓ Bjork:

1. °È·Ù› Â›Ó·È Û·ÛÙÈÎÈ¿. 2. °È·Ù› ·Ó Â›Û·È ··Ú¿ÙÛÈ Î·È ÏËÛÈ¿ÛÂȘ ÙËÓ ÎfiÚËÙ˘ Isadora ı· ÛÔ˘ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ.3. °È·Ù› ÛÙ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ «XoÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È»ÎfiÓÙ„ ӷ Ê¿ÂÈ ÙÔ ÊfiÚÂÌ¿ Ù˘.4. °È·Ù› ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù› ÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÊˆÓ¿˙Ô-ÓÙ·˜ “Tibet! Tibet” ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ “DeclareIndependence”.5. °È·Ù› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·Á·Ë̤ӷ Ù˘ ‚È‚Ï›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·ÈÙ· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ e. e. cummings.

K§EI™TO °H¶E¢O M¶A™KET O§YM¶IAKøNE°KATA™TA™EøN K·ÏÔÁÚ¤˙·. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 55, 65, 80,100. ¶ÚÔÒÏËÛË: Public, Virgin, I·Ófi˜,www.ticketnet.gr, 210 8840.600. ™ÙȘ 31/7.

MH XA™EI™

Page 43: Athens Voice 223

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 43

ÛÂȘ Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ηÈÈ¿ÙÔ Ë̤ڷ˜. ¶ÔÙfi ÓˆÚ›˜ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™˘Ó‰˘·Ṳ̂-Ó· fiÏ· Ì ÛӷΘ Î·È Ú·›·ÁÏ˘Î¿. K·È delivery ηıË-ÌÂÚÈÓ¿ 7.00-21.00, ™¿‚‚·-ÙÔ 8.00-16.00.†

MONA’S HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ & ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 5, X·-Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6816.590. All daycafé bar Ì mainstreamÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·-Ï·Ú¿ ÙÔ Úˆ› Î·È ‰˘Ó·ÌÒ-ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘. øÚ·›Ô˜¯ÒÚÔ˜ ÌÂ Ô ‰È¿ıÂÛË Î·ÈηϿ ÔÙ¿.

M¶A§KONATOKAºENEIO °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 58, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 2107489.321 K·Ê¤˜, ÂÈÙÚ·¤˙È··È¯Ó›‰È· Î·È Ù¿‚ÏÈ ÙÔ Úˆ›.P·Î‹, Ú·ÎfiÌÂÏ· Î·È ÓfiÛÙÈ-ÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·.Rock ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË Î·È¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

OBI 1A. ¶·˘Ï‹ 37Z, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, AÌÂÏfi-ÎËÔÈ, 211 7008.109 Afi ÙÔÚˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›-‰· ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ÙÔ˘ ÒÚÔ.°È· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηı·Ú¿ Ô-Ù¿, ÛÈÙÈÎfi Ú·ÎfiÌÂÏÔ Î·ÈηÏÔηÈÚÈÓ¿ cocktails ·-Ú¤· Ì soul, funk, reggaelatin Î·È rock Ú˘ıÌÔ‡˜. K¿-ı K˘Úȷ΋ Brasil night. K·ÈÌ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ¶ÔÙfi ú6, cocktails ú 8

NET CAFE

JOHN DOE COFFEE &INTERNET ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 86 & KËÊÈÛ›·˜, 2106983.303 MÈ· Ó¤· ȉ¤· ÁÂÓ-Ó‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË. ¢‡ÛÎÔ-Ï· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂȘ ÙËÓ Ù·˘-ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÒÚÔ˘ Î·È ·˘Ùfi

Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ ÛË-ÌÂ›Ô ÙÔ˘. All day ÌÔÓÙ¤Ú-ÓÔ˜ ÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÓ·ÚÌÔÓ›-˙ÂÈ ÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙȘ ·-Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÓfi˜Î·Ê¤ Ì·Ú. ¶Ôχ ηϋÌÔ˘ÛÈ΋, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, games.XÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ‰ÂÓÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚·ÚÂı›˜.

BARS

μARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤-ÏÔ˘˜, 210 3229.805 ∂·Ó¤ÊÂ-Ú ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿-ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, η-ıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·-‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.-™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfi-Ï·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘.

BOX KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘-ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ«‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ Ú·›·Ì¿Ú· ÁÈ· after midnightsessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹.

MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 2106910.797 ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·,ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ·fingerfood, world music ηÈfunky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›.AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V.

SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ,210 6981.032 ™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ÌÂηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›-˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔ-Û›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fiÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V.

CLUBS

I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜,210 4134.084, 210 4134.184, 6944915220 M ı¤· ÙÔ MÈÎÚÔÏ›-Ì·ÓÔ Î·È deck ¿Óˆ ·fi ÙËı¿Ï·ÛÛ·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿Û˘ÚÚ¤ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘.ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 & 105.

VITRINE SUMMERM¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1 & AÚ‰ËÙ-ÙÔ‡, MÂÙ˜, 210 9242.444 ªÂÙ·-ʤÚıËΠÛÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ-΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· –ÙÔ˘ ÚÒËÓExo– Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏËÎ·È ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi.Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fiÙÔÓ DJ Pico, οı TÚ›ÙË latinÎ·È hip & hop ‚Ú·‰È¤˜, ·ÏÏ¿Î·È ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈÎË live Ì¿-ÓÙ·. K¿ı ¶¤ÌÙË 80s ηÈ90s ·fi ÙÔÓ Marky Marc.

∞π°π¡∞

E™TIATOPIA

I¶¶OKAM¶O™ º·ÓÂڈ̤Ó˘ 6 (¤Ó·ÓÙÈ 1Ô˘ ‰Ë-ÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ), 22970 26504§›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ.AÁ·Ë̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ. EÛÙÈ·Ùfi-ÚÈÔ - ÌÂ˙‰ԈÏÂ›Ô - ·-Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓ›Ô, Ì ‹-Û˘¯Ë ·˘Ï‹ Î·È ÔÏϤ˜ Á¢-ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

M¶AM¶H™ AÎÙ‹ TfiÙË X·Ù˙‹ 7, ·Ú·Ï›· ¶·Ó·-Á›ÙÛ·˜, 22970 23594, 6944140586 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿-ÓÈ, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ºˆÙÈ-Ṳ̂ÓÔÈ ÊÔ›ÓÈΘ. º·ÁËÙfi·fi ÙË Ì·Ì¿ K·ÏÏÈfiË(ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ·ÛÙ·ÎÔ̷η-ÚÔÓ¿‰Â˜ Î.¿). ¶Ôχ ηϤ˜ÙÈ̤˜. Afi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ›.OÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È catering.

NONTA™ ¶¤Ú‰Èη, 22970 61233 °È· ·-Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ηÈÊÚÂÛÎfiÙ·ÙÔ „¿ÚÈ. M·Ï-ÎfiÓÈ ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂÌ·Á¢ÙÈ΋ ı¤· Î·È Î·Ù·-ÏËÎÙÈÎfi ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·.

√™Δƒπ∞M·Ú·ıÒÓ·˜, 22970 26738 MÂı¤· ÙÔ ¤ÚÔ¯Ô ËÏÈÔ‚·Û›-ÏÂÌ· Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ‰›Ï·ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÁÈ· ÛÈÙÈο̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ÊÚ¤Ûη „¿-ÚÈ·, ˆÚÈ¿ÙÈΘ ›Ù˜ ηÈÛ·Ï¿Ù˜ ÂÔ¯‹˜. ™ÂÚ‚›ÚÂÈÎ·È ÚˆÈÓfi.

ª√À™π∫∏ ™∫∏¡∏

EN AI°INH ™. Pfi‰Ë 44, ¶fiÏË, 2297022922/ 694 4677788 H ÌÔ˘ÛÈ-΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ A›ÁÈÓ·˜. ¢È·-ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÌÂÏ·˚ο, ÚÂ̤ÙÈη Î·È ¤ÓÙÂ-¯Ó· ÂÏ·ÊÚo-Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡-‰È·. M ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘°È¿ÓÓË ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘.

CAFÉ BAR

CAFE BAR BAPTAN ¶. HÚÂÈÒÙË 16, 694 0700407 MÂjazz, funk, soul, rock ηÈdisco ‹¯Ô˘˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿·fi ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

MANOS AÁ. M·Ú›Ó·, 6977359011 MÂı¤· Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÁÈ· ·Ô-Ï·˘ÛÙÈο ÔÙ¿ ηÈcocktails Ì ڷ›Â˜ ÌÔ˘ÛÈ-Τ˜ Ô˘ Û ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÂΛ̤¯ÚÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ Úˆ›. K·ÈÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi.

CAFÉ BEACH CLUBS

AI°INHTI™™A¶·Ú·Ï›· AÈÁÈÓ‹ÙÈÛÛ·, 22970

61082 Café - bar - club - Ù·-‚¤ÚÓ·. TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ mojito,burgers Î·È Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿·fi ÙËÓ Î· T˙¤ÓË. £¤·.

BANIO BANIO ™Ô˘‚¿Ï·, 6938 121717 TÔ Ó¤Ôbeach bar, Ô˘ ‹Úı ÁÈ· Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÙËÓ ·Ú·Ï›·ÛÙË ™Ô˘‚¿Ï·. ¶¿Óˆ ÛÙ·‚Ú¿¯È· Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·Ú·Ï›·- Í·ÏÒÛÙÚ˜ Î·È ÔÌÚ¤-Ϙ - ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Î·Ê¤Î·È snacks ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘,Ì Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜.

BARRACUDA AÁ. M·Ú›Ó·, 22970 32095 TÔbeach bar ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·Ù˘ AÁ. M·Ú›Ó·˜ Ì ‚ÂÚ¿-ÓÙ· ·fi ÎÔÚÌÔ‡˜ Î·È Ì·-ÌÔ‡ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·.Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ̤¯ÚÈÙÔ ¿ÏÏÔ Úˆ› Ì ÔÙ¿, ÛÊË-Ó¿ÎÈ·, ÂÎÚËÎÙÈο cocktailsÎ·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

ELPIANNA ¶·Ú·Ï›· A›ÁÈÓ·˜, 6972 636246TÔ ÁÓˆÛÙfi ÈÛÙÔÚÈÎfi clubϤÔÓ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Û 3 Â-›Â‰·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔÚˆ› ÁÈ· ηʤ Ì ۤڂȘÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿-‰˘ ÁÈ· ÔÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·-·˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ο-Ùˆ ·’ Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ‹ ÛÙÔÓÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ‰ÚÔÛÂÚfi ÒÚÔ– ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Ù· ÂÛÙ¿ η-ÏÔηÈÚÈÓ¿ ‚Ú¿‰È·. MÔ˘ÛÈ-΋ reggae, lounge, houseÎ·È mainstream Ì ٷ ··-Ú·›ÙËÙ· ÂÏÏËÓÈο hits.

E§§HNIKON SEASIDE AÎÙ‹ TfiÙË X·Ù˙‹, 10, 693 7509047TÔ ÎÏ·ÛÈÎfi club ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.M ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ÌÔ-Ó·‰ÈÎfi dance stage,mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ηÈÔÏÏ¿ ¿ÚÙÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿.●

75

M  ›ÛÙË ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ηʤ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÍÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÓÈ·, Ë ILLYCAFFE ηÏ› ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ espresso Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ù˘ 75 ÚfiÓÈ· ÌÔÓ·‰È΋˜·fiÏ·˘Û˘, Û’ ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi. M ÏÔÁfiÙ˘Ô ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÊÏÈÙ˙·ÓÈÔ‡ espresso πlly Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’30, ‰¤ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ

Ì ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Û’ ¤Ó· ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ó· Ì·˜ Û˘Ó·›ÚÓÂÈ Û οıÂ Ó¤Ô Ù˘ ‚‹Ì·. ŒÙÛÈ, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ı· ›ÓÂȘ ÙÔÓ espressoÛÔ˘ Û ÔÙ‹ÚÈ fi¯È Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÛÊÚ·Á›‰·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ÂÂÙÂÈ·Îfi ÁÎÚÈ ·ÔÙ‡ˆÌ· –Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤Î‰ÔÛË– Û ·Á·Ë̤ӷ ηʤ. ™Â οı Ӥ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ILLYCAFFE, ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ Î·È ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ·Í›· Ù˘. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ٛÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ! K·Ï‹ ·fiÏ·˘ÛË Î·È ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ILLYCAFFE!

¶∞ƒ√À™π∞™∏

¯ÚfiÓÈ· ·fiÏ·˘Û˘ILLYCAFFE

¶¤ÌÙË 31BJORK ¢Â˜ «MË X¿ÛÂȘ».KÏÂÈÛÙfi Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙOÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ EÁηٷÛÙ¿-ÛˆÓ, K·ÏÔÁÚ¤˙·. E›ÛÔ‰Ô˜ ú55, 65, 80,100. ¶ÚÔÒÏËÛË:Public: K·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ 1,210 3246.210, VirginMegastores, 210 3314.788,Ticketnet: §. KËÊÈÛ›·˜ 46,AÌÂÏfiÎËÔÈ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, I·-Ófi˜, ™Ù·‰›Ô˘ 24, 2103217.917, www.ticketnet.gr,210 8840.600

PAOLO CONTE ¢È·¯ÚÔ-ÓÈ΋ ·‡Ú· Û ·ÛÚfiÌ·˘-ÚÔ ÙfiÓÔ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘¤ÁÚ·„·Ó ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ÎÔÌ-Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒ-Ó·. M ÙË Û‡ÌÚ·ÍË Ù˘™˘ÌʈÓÈ΋˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜Ù˘ EPT Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È-‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ BrunoFontaine. ø¢EIOHPø¢OY TOY ATTIKOY¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ-·Á›ÙÔ˘, 210 3241.807. ŒÓ·Ú-ÍË 21.00. ∂›Û.:ú 10-80.

H OPXH™TPA TOY¢POMOYH E˘·Óı›· PÂ-ÌÔ‡ÙÛÈη Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒ-Ù˘ K·Ï·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ.M· › ÙÔ˘˜ Ë ŒÏÏË ¶·Û·-Ï¿, Ë °ÂˆÚÁ›· NÙ·Á¿ÎË Î·ÈÔ «K‹Ô˜ Ì ÙÈ ÙÚÔ̤Ù˜»ÙÔ˘ ºÒÓÙ· T˙·Ó›ÓË.£EATPO ATTIKOYA§™OY™.210 3621.601, 2103630.706. E›ÛÔ‰Ô˜ ·fi Aı. K·Ú-ÂÓËÛÈÒÙË, TÔ˘ÚÎÔ‚Ô‡ÓÈ·.ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú10.¶ÚÔÒÏËÛË: ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·› Ó, Aη‰ËÌ›·˜ 50,Î·È ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ AÙÙÈÎÔ‡ÕÏÛÔ˘˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË.

¶·Ú·Û΢‹ 1LENNY KRAVITZ ¢Â˜MÔ˘ÛÈΤ˜ ™ÎËÓ¤˜ - LiveTERRA VIBE PARK

™¿‚‚·ÙÔ 2IRON MAIDEN M˘ıÈÎfi fi-

ÓÔÌ· ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÁÂÓȤ˜ ÌÂ-Ù·ÏÏ¿‰ˆÓ. H ÂÚÈԉ›·“Somewhere Back in Time”ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ·Ô ÙËÓ Aı‹Ó·ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰ÔÙ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, fi-Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÏ· Ì ÙÔ Ô-ÌÒÓ˘ÌÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “IronMaiden” ÙÔ 1980 Î·È ÙÔ“The Number of the Beast”ÙÔ 1982. TÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ·Ô˘ ı· ÛÔ˘ ËÙ‹ÛÂÈ ÔDickinson Â›Ó·È Scream forme, Athens! °È’ ·˘Ùfi ÂÙÔÈ-Ì¿ÛÔ˘ Ó· ÍÂÏ·Ú˘ÁÁÈ·-ÛÙ›˜, Ó· ÍÂʇÁÂȘ Ì ٷ Â-͈ÊÚÂÓÈο ÛÎËÓÈο ÙÔ˘Ï¿È‚ Î·È Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂȘ̷˙› ÙÔ˘˜ Ù· “Aces High”,“Two Minutes to Midnight”,“The Trooper”, “Number ofthe Beast”. TERRA VIBEPARK, 37Ô ÏÌ. AıËÓÒÓ - §·-Ì›·˜, M·Ï·Î¿Û·. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 80,70, 50. ¶ÚÔÒÏËÛË:www.ticketpro.gr Î·È TÈcketHouse, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 2103608.366, www.ticketpro.gr¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ψÊÔÚ›·ÛÙÔ Sunways Travel, 2103234.513

ª√À™π∫∏ ΔÔ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À ([email protected])ØIRON MAIDEN

Page 44: Athens Voice 223

44 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

GAY & LESBIAN

O A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ˙ÂÛÙfi˜,Â›Ó·È ÂÚˆÙÈÎfi˜, ·ÎfiÌ· ηÈ... Ù˘¯Â-

Úfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜. °È’ ·˘Ùfi ÂÓËÌÂ-ÚÒÛÔ˘ Î·È ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘, ÁÈ·Ù› Ù· ηχÙÂÚ·Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È!

TËÓ ¶¤ÌÙË, 31 IÔ˘Ï›Ô˘, Û‹ÌÂÚ· ‰ËÏ·‰‹, ÙÔEl Cielo (Ë Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ Kazarma, KˆÓÛÙ·ÓÙÈ-ÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È) ı· ÛÂÈÛÙ› ·fi Ï¿ÙÈÓÎ·È ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÎÂÚÓÒÓÙ·˜ ÎÈ ¤Ó·ÔÙ‹ÚÈ Û·ÓÁÎÚ›· – Î·È Î¿ı TÂÙ¿ÚÙË Ù· ÎÔÚ›-ÙÛÈ· ÍÂÓ˘¯Ù¿Ó ÌfiÓ· ‹ ‰˘Ô-‰˘Ô! E›ÛÔ‰Ô˜ (8¢ÚÒ) ÌfiÓÔ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ! TȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜ ‰ÔΛ̷Û ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÛÔ˘ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙȘ karaoke ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙÔ

Escape (KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 82) – ‹Á·È-ÓÂ Î·È ÙȘ TÂÙ¿ÚÙ˜ ÁÈ· drug show Î·È ÙȘ¶¤ÌÙ˜ ÁÈ· ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì Á·Ú›Ê·-Ï· Î·È Ú·ÎfiÌÂÏ·. K·È, Ê˘ÛÈο, ‰ÂÓ ¯¿ÓÂȘٷ wet live shows ·ÏÏ¿ Î·È Ù· drug showsοı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Â˘Úˆ-·˚΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Fou Club (KÂÏÂÔ‡ 8,°Î¿˙È). ŸÏÔ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·-ÓÔȯٿ Î·È Ù· Sodade (TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 10, °Î¿-˙È) Î·È Noiz Club (E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, °Î¿˙È).

Extra tip: ŸÏÔ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· Â›Ó·È ·-ÓÔȯÙfi Î·È ÙÔ Emporio Video, ÙÔ gay sex shopÌ ÙȘ 15 ÊÈÏfiÍÂÓ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ η̛Ó˜ ÙÔ˘Ó· Û ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ‰ÂȘ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ù·È-ӛ˜. Privé ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, Û·Ó Ó· ϤÌÂ.™ÙË ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 39, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ.

Club report

* ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™

ASH IN ART K·Ú¤· 11, 210 9216.890OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤-ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. B›ÓÙÂÔ,˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÎÔÏ¿˙, „ËÊÈ-‰ˆÙfi, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÁÏ˘-ÙÈ΋, ηٷÛ΢¤˜. ø˜ 8/8.

°KA§EPIZOYM¶OY§AKH ¶Ï. KÔ-ÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙÂ-¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 6/9(ÂÎÙfi˜ ·fi 9-25/8).

E31 GALLERY E˘Ú˘›‰Ô˘31-33 & AıËÓ¿˜, 210 3210.881 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙÂ-¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, video,print, ÁÏ˘ÙÈ΋, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ„ËÊȉˆÙfi ¤ÚÁÔ Ì ÛÈÏÈÎfi-ÓË. ø˜ 31/7.

E§ENH MAPNEPHCREATIVE GALLERY AÁ·-ıÔ˘fiψ˜ 3, 210 8619.488Emilia Tsekoura. ™˘ÏÏÔÁ‹·fi ¤ÙÚÈÓ˜ ηډȤ˜. ø˜12/8.

I¢PYMA EIKA™TIKøNTEXNøN KAI MOY™IKH™B. & M. £EOXAPAKHB·Û. ™ÔÊ›·˜ 9 & M¤ÚÏÈÓ, 2103611.206OÌ·‰È΋ Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙÂ-¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 12/10.

OLD TOWN GALLERY TONIAKPA™™AKO¶OY§OY BÔ˘-ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A, 210 3626.968 ŒÚÁ· Ù¤¯Ó˘.

™Y§§O°H §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 &AÈfiÏÔ˘, 210 3240.046ŒÚÁ· EÏÏ‹ÓˆÓ ˆÁڿʈÓ.

* TƒπE™¶∂ƒ√™ PÔ‚. °Î¿ÏÏÈ3-5, AÎÚfiÔÏË, 210 9239.592XÒÚÔ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ - ÌfiÓÈ-ÌˆÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ÂÈÚÔÔ›Ë-ÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÂÚ·ÌÈ-΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·-Ê›·˜, ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î.¿.

* VICTOR GALLERYº·Ó·ÚȈÙÒÓ 23, 210 6445.309Digital Art. EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·-Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤-¯Ó˘ Û η̂¿.

∞§§√π Ãøƒ√π

¢IE£NH™AEPO§IMENA™A£HNøN AÊ›ÍÂȘ, ¶ÂÚÈÔ¯‹A, 210 3530.000°ÈÒÚÁÔ˜ ZÔÁÁÔÏfiÔ˘ÏÔ˜.°Ï˘ÙÈ΋. ø˜ 31/1/09.

E§§HNIKO™ KO™MO™¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, KÙ›ÚÈÔ1, 212 2540.000 N›ÎÔ˜ ºÏÒÚÔ˜. ºfiÚÂÌ· ·fiʇÏÏ· Ù˘ ATHENS VOICE.

HERMES ™Ù·‰›Ô˘ 4 & BÔ˘-ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 1, 210 8013.389M›ÏÙÔ˜ M·Ó¤Ù·˜. ZˆÁÚ·-ÊÈ΋. ø˜ 23/8.

I¢PYMA ¢E™TE E. ¶·¿& ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11, N. IˆÓ›·, 2102758.490 ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¢¿-ÎË Iˆ¿ÓÓÔ˘. ø˜ 31/7.

KENTPIKO KTIPIOALPHA BANK ¶ÂÛÌ·˙fi-ÁÏÔ˘ 12-14, 210 3742.800√Ì·‰È΋. X·Ú·ÎÙÈ΋. ø˜12/8.

MOMMY CAFE BARRESTAURANT ¢ÂÏÊÒÓ 4,KÔψӿÎÈ, 210 3619.682OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙÂ-¯ÓÒÓ ·fi ÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹gallery ARTAZ. ø˜ 1/8.

¶ E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510M¿Úˆ B·ÁÈ¿ÙË. ZˆÁÚ·ÊÈ-΋. ø˜ 7/8.

¶INAKO£HKH ¢HMOYA£HNAIøN 210 3231.841M·ÚÎ X·Ù˙Ë·Ù¤Ú·˜.ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋,assemblages, ÌÔÓÔÙ˘›Â˜,¤ÚÁ· ÒÚÔ˘. ø˜ 31/8.

™XO§H BAKA§O §. K·-ÙÛÒÓË 26, 210 6442.514ŒÚÁ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ.™¯¤‰ÈÔ. 18/8 - 26/9.

™XO§H OPNEPAKH £‹Ú·˜ 19, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8665.611ŒÚÁ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ.ø˜ 31/7.

ª√À™∂π∞

BYZANTINO KAIXPI™TIANIKO MOY™EIO,B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7211.027ŸÌËÚÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜31/8.OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙÂ-¯ÓÒÓ. ™¯¤‰ÈÔ. ø˜ 31/8.

HERAKLEIDON Experiencein Visual Arts HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16,£ËÛ›Ô, 210 3461.981«O Toulouse Lautrec Î·È ËBelle Epoque ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ».Aʛۘ, ·Ú·ÎÙÈο, Û¯¤‰È·.ø˜ 5/10.

MOY™EIO I™§AMIKH™TEXNH™ AÁ. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 22 &¢È‡ÏÔ˘ 12, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 2103251.311

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ AÚ·‚ÈÎfi˜ Kfi-ÛÌÔ˜. OÌ·‰È΋ Í¤ÓˆÓ Êˆ-ÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·Ì ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË.ø˜ 28/9.

MOY™EIOKO™MHMATO™ H§IA§A§AOYNH K·ÏÏÈÛ¤ÚË &K·Ú˘¿ÙȉˆÓ 6, 210 9221.044«H Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË fi„Ë Ù˘ Ìfi-‰·˜». KfiÛÌËÌ·. ø˜ 10/1/09.

* MOY™EIOKYK§A¢IKH™ TEXNH™NÂÔÊ. ¢Ô‡Î· 4 & B·Û. ™ÔÊ›·˜& HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1, 210 7228.321-3«¶¤ÓÙ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ PˆÛÈ΋˜¶ÚˆÙÔÔÚ›·˜». ŒÚÁ· ·fiÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ KˆÛÙ¿ÎË ÙÔ˘KÚ·ÙÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ ™‡Á-¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘. ø˜ 20/10.

* MOY™EIO M¶ENAKHKÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000«EÍÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ EÏÏ¿‰·,ʈÙÔÁڷʛ˜ 1898 -1913».™˘ÏÏÔÁ‹ Hubert Pernot. ºˆ-ÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 31/8.

¶O§ITI™TIKO KENTPO «§.KANE§§O¶OY§O™» ¢Ú·-ÁÔ‡ÌË, EÏÂ˘Û›Ó·, 210 5537.302OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙÂ-¯ÓÒÓ, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ, ÂÚÈË-ÁËÙÒÓ. X·Ú·ÎÙÈ΋, Û¯¤‰ÈÔ,ʈÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 7/9.

∂∫Δ√™ ∞£∏¡ø¡

AI£OY™A TEXNH™°IOMI™TH KEºA§H AÔÏ-ψӛ·, ™›ÊÓÔ˜, 22840 32226AÓÙÒÓ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘.ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 1-14/8.

°KA§EPI ZHNAA£ANA™IA¢OY ¶.¶.°ÂÚÌ·ÓÔ‡ 5, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË,2310 275.985 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙÂ-¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 26/8 - 30/9.

FINE ARTS -KA¶O¶OY§O™ ºÏ. ZÔ˘Á·-Ó¤ÏË 13, M‡ÎÔÓÔ˜, XÒÚ·,22890 27005¶·‡ÏÔ˜ ™¿ÌÈÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ-΋. ø˜ 6/8.

MAKE¢ONIKOMOY™EIO ™Y°XPONH™TEXNH™ EÁÓ·Ù›·˜ 154,£ÂÛ/ÎË, 2310 240.002«O ÙfiÔ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋,ÁÏ˘ÙÈ΋. ø˜ 31/8.

MOY™EIO ºøTO°PAºIA™£E™™/KH™AÔı‹ÎË A’, §ÈÌ¿ÓÈ£ÂÛ/΢, 2310 5667.716OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ, IÛ·-ÓÒÓ Î·È §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοӈÓηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ºˆÙÔÁÚ·-Ê›·. ø˜ 4/8. ●

Δ∂á∏ Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À [email protected])

* ¡¤Ô§ §·˚΋ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹º ºÔÈÙËÙÈÎfi¶ ¶·È‰ÈÎfi¢ ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘

ATTIKO A§™O™ ¶ÂÚÈÊ.¶ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘ - °·Ï·ÙÛ›Ô˘ (›Û.·fi ÙËÓ Ô‰fi K·ÚÂÓËÛÈÒÙË),210 3621.601* KÔ˙¿ÎÈÎÔÈ ÔÚÔ› ·fi ÙËÓO˘ÎÚ·Ó›·. XÔÚ‡ÂÈ ÙÔ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·YUNIST. 1/8. 21.00. ú 5. * O ¤ÌÔÚÔ˜ Ù˘ BÂÓÂ-Ù›·˜. TÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™¤ÍÈÚ.™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ¶·›-˙Ô˘Ó: °. §È·Î¿ÎÔ˜, ¶. ™Ë-ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ™. B¿ÁÈ·˜ Î.¿.2/8. 21.00. E›Û. ÂχıÂÚË.* B·ÛÈÏÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ÙÚÔ‡ÏÔ˘.TÔ˘ Rick Abbot. ™ÎËÓÔı.:B. M˘Ú·ÓıÔÔ‡ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó:X. PÒÌ·˜, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘Î.¿. 5/8. 21.00. ú 5.* NÂʤϘ. TÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿-ÓË. ™ÎËÓÔı.: £. £ÂÔÏfiÁ˘.¶·›˙Ô˘Ó: T. X·ÏÎÈ¿˜, H.§ÔÁÔı¤Ù˘, T. ¶·Ï·ÓÙ˙›-‰Ë˜ Î.¿. 8/8. 21.00. ú 10.* A›ÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Á¿Ë. MÔ-ÓÙ¤ÚÓ· - ÎÏ·ÛÈ΋ fiÂÚ·.TÔ˘ KˆÛÙ‹ °ÚËÁÔÚ›Ô˘.™ÎËÓÔı.: ¢. °·Ï¿Ù˘. AÊ‹-ÁËÛË: ™. ºˆÎ¿˜, E. ºÈÏ›ÓË.TÚ·ÁÔ‡‰È: ¶. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜,A. BÏ¿¯Ô˘ Î.¿. 10/8.21.00. E›Û. ÂχıÂÚË. * H §ÔηÓÙȤڷ. TÔ˘ K¿ÚÏÔ°ÎÔÏÓÙfiÓÈ. ™ÎËÓÔı.: N. ¢·Ê-Ó‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¢·ÊÓ‹˜, °.TÛÈ΋˜, B. MÂÏ‹˜ Î.¿. 12/8.21.00. E›Û. ÂχıÂÚË.* °È·ÙÚfi˜ Ì ÙÔ ÛÙ·ÓÈfi.TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B.TÛÈ‚Èϛη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÛÈ-‚Èϛη˜, °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘Î.¿. 16/8. 21.00. ú 5. * Roots-rock-ÚÂ̤ÙÈ-ÎÔ+ı¤·ÙÚÔ. MÔ˘ÛÈ΋ ·-Ú¿ÛÙ·ÛË. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. §ÂÔ-Ó¿Ú‰Ô˘, ¶. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜.18/8. 21.00. ú 5.* £ÂÔÊ·ÓÒ. TÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘TÂÚ˙¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: °. ™›-ÛÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. Bȉ¿ÏË,£. B·Ó‰ÒÚÔ˜, T. ZÒÙÔ˜Î.¿. 19/8. 21.00. ú 5. * TÔ ¿ÛÌ·. Afi ÙÔ ı¤·-ÙÚÔ KÓˆÛÛfi˜. 22/8.21.00. E›Û. ÂχıÂÚË.* AÚ·‚Ô-IÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÙÛÂ-ÏÂÌÂÓÙ¤˜. TÔ˘ PfiÌÈÓ ™fi-·Ó˜. ™ÎËÓÔı.: K. ™·ÓÔ‡.¶·›˙Ô˘Ó: N. ™ÈÌÔÔ‡ÏÔ˘,M. °ÈÔ‡ÚÁÔ˜, B. ™ˆÙËÚÔ-Ô‡ÏÔ˘ Î.¿. 23/8. 21.00.E›Û. ÂχıÂÚË.* ŒÓ·˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˘ ÎÂ-Ú·Ù¿˜. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘.™ÎËÓÔı.: ¶. §È¿ÚÔ˜. ¶·›-˙Ô˘Ó: ¶. §È¿ÚÔ˜, £. Z¤Ú-‚·˜, °. Kˆ‚·›Ô˘ Î.¿. 25/8.21.00. E›Û. ÂχıÂÚË.* Blood Brothers. MÈÔ‡˙È-ηÏ. TÔ˘ Willy Russel.™ÎËÓÔı.: K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜.¶·›˙Ô˘Ó: K. ™˘ÚfiÔ˘-ÏÔ˜, E. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘,¢. TÛ·ÎÓ‹˜ Î.¿. 26/8.21.00. ú 10. * ºÔ›ÓÈÛÛ˜. TÔ˘ E˘ÚÈ›-‰Ë. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿-ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. B·Ï¿ÎÔ˘,¶. º˘ÛÛÔ‡Ó, ™. K˘ÚȷΛ-‰Ë˜ Î.¿. 27/8. 21.00. ú 10.* TÔ˘ ÎÔ˘ÙÚÔ‡ÏË Ô Á¿ÌÔ˜.™ÎËÓÔı.: °. K·Ï·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜.¶·›˙Ô˘Ó: ¶. X·˚οÏ˘, ¢.M·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. OÚÎfi-Ô˘ÏÔ˜ Î.¿. 28/8. 21.00. ú 10.* ™·Ì›·. TÔ˘ MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘.™ÎËÓÔı.: °. MfiÚÙ˙Ô˜. ¶·›-˙Ô˘Ó: °. MfiÚÙ˙Ô˜, N. BÂÚ-Ϥ΢, °. Z‹ÎÔ˘ Î.¿. 30/8.21.00. E›Û. ÂχıÂÚË. * BATPA-X. TÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿-ÓË. ™ÎËÓÔı.: ¢. §ÈÁÓ¿‰Ë˜.¶·›˙Ô˘Ó: °. M·Ú›ÓÔ˜, ¢. §È-ÁÓ¿‰Ë˜, K. M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘Î.¿. 3/9. 21.00. ú 15.

£EATPO A§™OY™¶A¶A°OY ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘,210 3215.465* ¶¤ÚÛ˜. TÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘.™ÎËÓÔı.: ™Ù. T۷ΛÚ˘. ¶·›-˙Ô˘Ó: º. °¤ÌÙÔ˘, N. °È·ÏÂ-

£∂∞Δƒ√

™‡ÚÔ˜ ™˘ÓÔ‰ÈÓfi˜«£·Ï·ÛÛÈÓÔ› ¢È¿ÏÔÁÔÈ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 11-19/8. ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ §Ë-ÍÔ˘Ú›Ô˘, ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿. 26710 93358.

Page 45: Athens Voice 223

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 45

Summer tourGeorge Apergis

Odj George Apergis ÊÔÚÙÒÓÂÈ Ù· ‚ÈÓ‡-ÏÈ¿ ÙÔ˘, ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È Î·È ÂÙÔÈÌ¿-

˙ÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ electro house, minimaltechno Î·È hits ·fi ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’80 ηÈÙÔ˘ ’90 ÛÙ· ÓËÛÈ¿. AÚ¯‹ Ì ÙÔ “Beach Club”ÛÙËÓ A›ÁÈÓ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2/8 ÎÈ ¤ÂÙ·È ÙÔ“Bass Club”, ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ ›-‰Ô˘˜ ÛÙËÓ KÂÊ·ÏÔÓÈ¿ (AÚÁÔÛÙfiÏÈ), ÛÙȘ5/8. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ËÚˆÈ΋ Iηڛ· Î·È ÛÙÔÓE‡‰ËÏÔ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8/8, ÛÙÔ «™ÙÔ ¶ÂÚ›-Ô˘», Î·È ‰˘Ô ̤Ú˜ ÌÂÙ¿, ÛÙȘ 10/8, ÛÙÔ ÊË-ÌÈṲ̂ÓÔ «¶·Ú·¤ÓÙ», ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ K‹Ú˘ÎÔ.EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ A›ÁÈÓ· ÙËÓ TÚ›ÙË 12/8 ÛÙÔÈÛÙÔÚÈÎfi «EÏÏËÓÈÎfiÓ Seaside» ÁÈ· ¿ÚÙÈ Ì¤¯ÚÈÚˆ›·˜ Î·È ÛÙȘ 22/8 ÛÙÔ “Galea” Ù˘ ¶¿ÚÔ˘.TÔ tour ÎÏ›ÓÂÈ Ì Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ-̤ӷ IÛ·Ó›·, Ì dj set ÛÙȘ 24/8 ÛÙÔ“Macarena” Î·È ÛÙȘ 25/8 ÛÙÔ “Moog”, ·ÌÊfi-ÙÂÚ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ B·ÚÎÂÏÒÓË.

Ø DJ NEWSÏ‹˜, K. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜Î.¿. 1/9. 21.00. ú 20 (15 º).

£EATPO ™APA™ ¶Ï·Ù›·¶¤ÙÚÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, M·ÚÎfi-Ô˘ÏÔ, 22990 20119* EڈʛÏË. TÚ·Áˆ‰›·. TÔ˘°ÂˆÚÁ›Ô˘ XÔÚÙ¿ÙÛË. ™ÎË-ÓÔı.: °. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜. ¶·›-˙Ô˘Ó: X. ¶¿ÚÏ·˜, A. M·Ó-ıfiÔ˘ÏÔ˜, º. ºÈÏÔÛfiÊÔ˘Î.¿. 3/8. 21.00. ú 15.

KATPAKEIO £EATPONIKAIA™, 210 4906.021* NÂʤϘ. TÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿-ÓË. ™ÎËÓÔı.: £. £ÂÔÏfiÁ˘.¶·›˙Ô˘Ó: H. §ÔÁÔı¤Ù˘, T.X·ÏÎÈ¿˜, T. ¶·Ï·Ù˙›‰Ë˜.1/9. 21.00. ú 20 (17 º).

MIKPO £EATPO A. K·Ì¿-Ú· 3 & TÛÈÌÈÛ΋, £ÂÛ/ÎË, 6970649308, 697 9884401* OÚʤ·˜. T˘ E‡Ë˜ ¢Ë-ÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘. Afi ΛÌÂ-Ó· ÙˆÓ TÂÓÙ XÈÔ˘Ù˙, ºÂÚÓ¿-ÓÙÔ ¶ÂÛfi· Î·È OÚÊÈÎÔ‡˜⁄ÌÓÔ˘˜. ™ÎËÓÔı.: E‡Ë ¢Ë-ÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘. 3/8 ¶‡ÚÁÔ˜O˘Ú·ÓÔ‡ÔÏ˘, 5/8 K¿-ÛÙÚÔ N¤·˜ ¶ÔÙ›‰·È·˜, 7/8¶‡ÚÁÔ˜ N. ºÒηȷ˜, 8/8MÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 9/8 N. TÚ›-ÁÏÈ·. 21.00. ¢: 70’.

¶APK §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 36, 210 8217.369* T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ·ÔÙ˘-¯›·˜ ÌÔ˘. KˆÌˆ‰›·. TÔ˘ °.HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶.ZÔ‡ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. °ÚÈ˙ÈÒ-ÙË, °. HÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, E. K·-¿ÓÙ·Ë Î.¿. TÂÙ.-K˘Ú.21.30. ™¿‚.(§) 18.45. ú 21,16(§), 15(º). ¢: 100’.

ºE™TIBA§ A£HNø¡∫∞π ∂¶π¢∞Àƒ√À 2008210 3272.000∞ƒÃ∞π√ £∂∞Δƒ√∂¶π¢∞Àƒ√À AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜

¯ÒÚÔ˜ AÛÎÏËÈ›Ԣ Eȉ·‡ÚÔ˘* BÚÈÎfiϷΘ. TÔ˘ EÚÚ›-ÎÔ˘ ÿ„ÂÓ. ™ÎËÓÔı.: ŒÎÙÔ-Ú·˜ §˘Á›˙Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶.AÎÏ›‰Ë, N. °ÂˆÚÁ¿Î˘, A.¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. ø˜ 31/7. 21.00. ú 20, 10.¢: 120’. * OÚ¤ÛÙ˘. TÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë.™ÎËÓÔı.: Slobodan Unkovski.¶·›˙Ô˘Ó: §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘,N. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, §. °ÂˆÚÁ·-ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. 1 & 2/8.21.00. ú 50, 40, 30, 20 ηÈÌÂȈ̤ӷ. * Oȉ›Ô‰·˜ T‡Ú·ÓÓÔ˜ -E› KÔψÓÒ. ™ÎËÓÔı.: P.¶·ÙÂÚ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: M.M·ÚÌ·ÚÈÓfi˜, K. K·Ú·-̤ÙË, M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘Î.¿. 8 & 9/8. 21.00. ú 50,45, 25, 15 Î·È ÌÂȈ̤ӷ. * M‹‰ÂÈ·. TÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë.™ÎËÓÔı.: AÓ. B·Û›ÏÈÂÊ. ¶·›-˙Ô˘Ó: §. KÔÓÈfiÚ‰Ô˘, A.¶·¿, N. æ·ÚÚ¿˜ Î.¿. 15& 16/8. 21.00. ú 50, 40, 30,20 Î·È ÌÂȈ̤ӷ. ¢: 150'. * AÁ·Ì¤ÌÓˆÓ. TÔ˘ AÈÛ¯‡-ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ÕÓÙ˙ÂÏ·MÚÔ‡ÛÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A.MÔ˘ÙÔ‡ÛË, K. A‚·ÚÈÎÈÒ-Ù˘, M. X·Ù˙ËÛ¿‚‚·˜ Î.¿.22 & 23/8. 21.00. ú 50, 40,30, 20 Î·È ÌÂȈ̤ӷ.

¶EIPAIø™ 260XÒÚÔ˜ ¢ * ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ °ÎÔ-ÓÙfi. TÔ˘ Samuel Beckett.™ÎËÓÔı.: Cezaris Grauzinis.¶·›˙Ô˘Ó: M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿-΢, T. X¿ÓÔ˜, X. ™·Ô˘-ÓÙ˙‹˜ Î.¿. 31/7. 21.00. ú30, 20 (15 º). XÒÚÔ˜ H* K·ÊÂÓ›Ô. TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚËKÔ˘ÚÙ¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: ¢ËÌ‹-ÙÚ˘ KÔ˘ÚÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ.A·ÚÙÈ¿Ó, °. B·Ï·‹˜, I.K·ÏÂÙÛ¿ÓÔ˜ Î.¿. 31/7.21.00. ú 30, 20 (15 º). ●

Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À [email protected]

Page 46: Athens Voice 223

46 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

∞ı‹Ó·˜AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, ÛÙ¿ÛË∫ÂÊ·Ï/Ó›·˜, 210 8259975 £∂ƒπ¡√:°ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ÙÔÓ N٤Ȃ 21.00-23.00A›ıÔ˘Û· 1: Mamma mia!21.00-23.10/ ŸÙ·Ó Ì ·-Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú· 19.00A›ıÔ˘Û· 2: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 20.00-22.15/ XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31,¶·Ú.-™¿‚‚. 00.10A›ıÔ˘Û· 3: ™›ÁÔ˘Ú·, ›-Ûˆ˜... 19.00-21.10-23.20A›ıÔ˘Û· 4: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘ 20.45-23.30

A£HNAIA - VITEX X¿ÚËÙÔ˜ 50, KÔψӿÎÈ, ÛÙ¿ÛËMÂÙÚfi E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, 2107215.717 flÚ· Ìˉ¤Ó 20.45-23.00

A£HNAIONCINEPOLIS ZËÛ/ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó. MÂÙ·Í¿,°Ï˘Ê¿‰·, ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 2108108.230 A›ıÔ˘Û· 1: Mamma mia!18.00/ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Èfi-Ù˘ 20.00-23.00A›ıÔ˘Û· 2: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘ 17.50/ ™›ÁÔ˘Ú·,›Ûˆ˜... 20.40-22.50A›ıÔ˘Û· 3: ™›ÁÔ˘Ú·, ›-Ûˆ˜... 18.10/ Mammamia! 20.20-22.40A›ıÔ˘Û· 4: ŸÙ·Ó Ì ·-Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú· 17.50-20.00/ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Èfi-Ù˘ 22.20

AI°§H-TELLASZ¿ÂÈÔ, 210 3369.369 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ21.00-23.00

AIO§IA ¢HMOTIKO™KIN/ºO™KAI™APIANH™ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ Î·È ™ÔψÌÔÓ›-‰Ô˘, 210 7247.600 Mamma mia! 20.45-23.00

A§EKA ¢HMOTIKO™KIN/ºO™ ¢.Zø°PAºOY3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, Zˆ-ÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηٷ-Ï¿‚ÂÈ fiÙÈ ¤ı·Ó˜, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.50-22.55/ MÂÙ¿ÍÈ,¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.50-22.50

A§ºABI§-BARCINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 2106460.521 KÏÂÈÛÙfi ÏfiÁˆ ÂÈÛ΢ÒÓ

AMYNTA™¶Ï·Ù›· YÌËÙÙÔ‡, 2107626.418 ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿-Ú· 21.00-23.00

ANE™I™§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 14, AÌÂÏÔ΋-ÔÈ, 210 3833.527,£EPINO: ™›ÁÔ˘Ú·, ›-Ûˆ˜... 20.50-23.00

ANOI•H ¢HM.KIN/ºO™ XA´¢APIOY2+1AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49,X·˚‰·ÚÈ, 210 5813.470,5813.450 ŒÓ·ÚÍË 21 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘

APKA¢IAK·Ú·ÔÏ‹ Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 36,¶¿ÚÎÔ B˘ÚˆÓ·, 210 7661.166,210 7661.226 H ·ÔÛÙÔÏ‹ 20.50-23.00

A™TY - CinemaKÔÚ·‹ 4, ÛÙ¿ÛË MÂÙÚfi ¶·ÓÂÈ-ÛÙ‹ÌÈÔ, 210 3221.925KÏÂÈÛÙfi ÏfiÁˆ ÂÈÛ΢ÒÓ

ATTIKON A§™O™ -SUZUKIAÙÙÈÎfi AÏÛÔ˜, 210 6997.755,6997.788 H ·ÔÛÙÔÏ‹ 21.00/ OÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 23.10

BAPKIZA£¿ÛÔ˘ 22, B¿ÚÎÈ˙·, 2108973.926 A›ıÔ˘Û· 1: Mamma mia!20.50-22.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. &19.00A›ıÔ˘Û· 2: ŸÙ·Ó Ì ·-Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú· 20.50-22.50/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂ-Ô‡, ™¿‚‚.-K˘Ú. 19.00 ÌÂ-Ù·ÁÏ.A›ıÔ˘Û· 3: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ÙÔÓ NÙ›‚ 21.00-23.00

BO• £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 82, EÍ¿Ú¯ÂÈ·,210 3301.020 AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÊÈÏ› Ù·ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 21.00-23.00

VILLAGE 15CINEMAS @ THEMALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡-ÛÈ, 210 6104100, A›ıÔ˘Û· 1: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ÙÔÓ N٤Ȃ, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.00-21.15-23.15-01.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00-17.00-19.00-21.15-23.15-01.15A›ıÔ˘Û· 2: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.45-20.15-22.45-01.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.15-17.45-20.15-22.45-01.15A›ıÔ˘Û· 3: ŸÙ·Ó Ì ·-Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú·, ¶¤Ì. &K˘Ú.-TÂÙ. 17.30-19.45-00.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 17.30-19.45/ Mamma mia!,¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.22.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.15-22.15/ XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31,¶·Ú.-™¿‚‚. 00.30A›ıÔ˘Û· 4: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-21.00-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00-18.00-21.00-00.00A›ıÔ˘Û· 5: Mamma mia!,¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.18.30-21.00-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00-18.30-21.00-23.30A›ıÔ˘Û· 6: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î:TÚÂϤ˜ ÂÚȤÙÂȘ ÛÙËÓ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00 ÌÂÙ·ÁÏ.,™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45-18.00ÌÂÙ·ÁÏ./ T· ÂÚ›ȷ20.00-22.15-00.45A›ıÔ˘Û· 7: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-22.00-01.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00-19.00-22.00-01.30/ £·ÎϤ„ˆ ÙË Ó‡ÊË, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00A›ıÔ˘Û· 8: ™›ÁÔ˘Ú·, ›-Ûˆ˜...17.00-19.15-21.30-23.45A›ıÔ˘Û· 9: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘ 17.30-20.30-23.30/ £· ÎϤ„ˆ ÙË Ó‡-ÊË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.15A›ıÔ˘Û· 10: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30-21.30-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30-18.30-21.30-00.30A›ıÔ˘Û· 11: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.15-21.45-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.16.45-19.15-21.45-00.15/XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ.A›ıÔ˘Û· 12: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.45-22.45,™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45-19.45-22.45/ Mamma mia!,¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.17.30A›ıÔ˘Û· 13: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ¶¤Ì.& K˘Ú.-TÂÙ. 19.15-21.45,

¶·Ú.-™¿‚‚. 19.15-21.45-00.15A›ıÔ˘Û· 14: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘ 20.00-23.15

VILLAGE 20CINEMAS PARK-VILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, AÁ. Iˆ-¿ÓÓË P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ÙÔÓ N٤Ȃ 22.30/ Mammamia! 20.15A›ıÔ˘Û· 2: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘ 21.00-00.15A›ıÔ˘Û· 3: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ÙÔÓ N٤Ȃ, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.00-21.00-23.15-01.15, ¶·Ú. 17.00-19.00-21.00-23.15, ™¿‚‚.15.00-17.00-19.00-21.00-23.15, K˘Ú. 15.00-17.00-19.00-21.00-23.15-01.15/XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31, ¶·Ú.-™¿‚‚. 01.15A›ıÔ˘Û· 4: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-21.15-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.15-18.15-21.15-00.15A›ıÔ˘Û· 5: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30-20.45-23.00-01.15,™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15-18.30-20.45-23.00-01.15A›ıÔ˘Û· 6: ™›ÁÔ˘Ú·, ›-Ûˆ˜...17.00-19.15-21.30-23.45A›ıÔ˘Û· 7: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘ 17.30-20.30-23.30/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂ-Ϥ˜ ÂÚȤÙÂȘ ÛÙËÓ ¿-ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ™¿‚‚.-K˘Ú.15.30 ÌÂÙ·ÁÏ.A›ıÔ˘Û· 8: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.45-22.45,™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45-19.45-22.45A›ıÔ˘Û· 9: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ÙÔÓ N٤Ȃ, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-20.15-22.30-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.16.00-18.00-20.15-22.15-22.30-00.30A›ıÔ˘Û· 10: Mammamia!, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.16.30-18.45/ T· ÂÚ›ȷ21.00-23.00-01.00A›ıÔ˘Û· 11: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 17.45-20.00-22.15-00.45/ XfiÚ-ÙÔÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30 ÌÂ-Ù·ÁÏ.A›ıÔ˘Û· 12: ŸÙ·Ó Ì ·-Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.15-19.30-21.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.15.00-17.15-19.30-21.45/The X-files: £¤Ïˆ Ó· È-ÛÙ¤„ˆ 00.00A›ıÔ˘Û· 13: Mammamia!, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.45-20.00-22.15-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.15-17.45-20.00-22.15-00.30

VILLAGE 5 CINEMASPAGRATIA›ıÔ˘Û· 1: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 17.00-19.15-21.30-23.45A›ıÔ˘Û· 2: ŸÙ·Ó Ì ·-Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30,™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00-18.30/T· ÂÚ›ȷ 21.00-23.00-01.00A›ıÔ˘Û· 3: ™›ÁÔ˘Ú·, ›-Ûˆ˜... 17.00-19.30-22.00-00.30/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂ-Ϥ˜ ÂÚȤÙÂȘ ÛÙËÓ ¿-ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ™¿‚‚.-K˘Ú.15.15 ÌÂÙ·ÁÏ.A›ıÔ˘Û· 4: Mamma mia!,¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.19.00-21.15 ™·‚‚.-K˘Ú.16.45-19.00-21.15§Ô‡ÎÈ §Ô˘Î:TÚÂϤ˜ ÂÚÈ-¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÚÈ· ¢‡-ÛË-¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ O ÛÎÔÙÂÈ-Ófi˜ ÈfiÙ˘ 23.30

A›ıÔ˘Û· 5: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.45-21.45,™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45-18.45-21.45/ Mamma mia!00.45

VILLAGE 9 CINEMAS@ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 &MˆÚ·˚Ù›ÓË 3, ¶. º¿ÏËÚÔ A›ıÔ˘Û· 1: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-22.00-01.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00-19.00-22.00-01.00/ XfiÚ-ÙÔÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ.A›ıÔ˘Û· 2: ŸÙ·Ó Ì ·-Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.45,™¿‚‚.-K˘Ú. 15.15-17.45/Mamma mia! 20.15-22.45-01.00A›ıÔ˘Û· 3: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ÙÔÓ N٤Ȃ, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30-19.30-21.30-23.30-01.30, ¶·Ú. 17.30-19.30-21.30-23.30, ™¿‚‚.15.30-17.30-19.30-21.30-23.30, K˘Ú. 15.30-17.30-19.30-21.30-23.30-01.30/XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31, ¶·Ú.-™¿‚‚. 01.30A›ıÔ˘Û· 4: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î:TÚÂϤ˜ ÂÚȤÙÂȘ ÛÙËÓ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ.,™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30-18.30ÌÂÙ·ÁÏ./ T· ÂÚ›ȷ20.30-22.30-00.30A›ıÔ˘Û· 5: ™›ÁÔ˘Ú·, ›-Ûˆ˜... ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-20.45-23.15,™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45-18.15-20.45-23.15A›ıÔ˘Û· 6: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 17.00-19.15-21.45-00.00/ XfiÚ-ÙÔÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00 ÌÂ-Ù·ÁÏ.A›ıÔ˘Û· 7: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-21.00-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00-18.00-21.00-00.15A›ıÔ˘Û· 8: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘ 20.00-23.15A›ıÔ˘Û· 9: Mamma mia!19.15-21.45

VILLAGE COOLRENTIS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË (™ÙÔ Î‹-Ô ÙÔ˘ VILLAGE PARK), 2104278.600 O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘22.00

°§YºA¢AZ¤Ô˘ Î·È •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, °Ï˘Ê.210 9650.318 A›ıÔ˘Û· 1: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 20.50-22.50£∂ƒπ¡√: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ÙÔÓ N٤Ȃ 21.10-23.00

¢E•AMENH -Emporiki bank 2008¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, KÔψӿÎÈ, 2103623.942, 3602.363 £∂ƒπ¡√: °˘ÌÓÔ› ÛÙÔÓ ‹-ÏÈÔ 20.45-23.00

¢IONY™IA§ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 286, K·ÏÏÈı¤·,210 9515.514 I‰ÈˆÙÈ΋ ÒÓË 21.00-23.00

EKPANZˆÓ·Ú¿ Î·È AÁ·›Ô˘, ÛÙ¿Û˶·Ó·ı‹Ó·È·, 210 6461.895 I‰ÈˆÙÈ΋ ÒÓË 21.00-23.00

E§§HNI™ Cinemax KËÊÈÛ›·˜ 29, Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋-ˆÓ, 210 6464.009, ÌÂ Î‹Ô flÚ· Ìˉ¤Ó 20.50-23.00

ZEºYPO™ - NEWSTAR Artcinema TÚÒˆÓ 36, £ËÛ›Ô, 2103462.677 M·Ó¿Ó˜ 21.00-23.00

H§EKTPA¶·ÙËÛ›ˆÓ 292, ÕÁ. §Ô˘Î¿˜,210 2284.185 ™ÈˆËÏfi˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜21.00-23.10

£H™EION A. ¶·‡ÏÔ˘ 7, 210 3470.980,3420.864, www.cine-thisio.gr °˘ÌÓÔ› ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ 20.50-23.05

§AOYPAºÔÚÌ›ˆÓÔ˜ & NÈÎËÊÔÚ›‰Ë 24,N¤Ô ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7662.060 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ21.00-23.00

§I§AN¿ÍÔ˘ 115, ¶·Ù‹ÛÈ·, 2102016.849 Mamma mia!, ¶¤Ì.-K˘Ú.21.00/ H ÏÂÌÔÓÈ¿, ¶¤Ì.-K˘Ú. 23.00/ H ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË,¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.00

MIKPOKO™MO™ -PRINCE §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡106, ÛÙ¿ÛË ÌÂÙÚfi ºÈÍ, 2109215.305 EÁÒ 18.30-20.30-22.30

NANA Cinemax§ÂˆÊ. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179,¢¿ÊÓË (ÛÙ¿ÛË ÌÂÙÚfi ÕÁ. Iˆ¿Ó-Ó˘), 210 9703.158, 9706.865 A›ıÔ˘Û· 1: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-K˘Ú.17.30-20.30-23.30A›ıÔ˘Û· 2: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ¶¤Ì.-K˘Ú. 19.15-21.15-23.15A›ıÔ˘Û· 3: ŸÙ·Ó Ì ·-Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú·, ¶¤Ì.-K˘Ú. 18.00-20.15-22.30A›ıÔ˘Û· 4: Mamma mia!,¶¤Ì.-K˘Ú. 18.30-21.00-23.30

OA™I™ ¶Ú·Ù›ÓÔ˘ 7, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 2107244.015 °˘Ó·›Î· ÛÙÔ˘˜ ·ÌÌfiÏÔ-ÊÔ˘˜, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.45-23.15/ O ı›Ԙ ÌÔ˘ ·fiÙËÓ AÌÂÚÈ΋, ¢Â˘Ù.-TÂÙ.20.50-23.00

ODEON ABANA §ÂˆÊ. KËÊËÛ›·˜ 234, KÔϤÁÈÔ,210 6715.905 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ21.00-23.00

ODEONKOSMOPOLISMAPOY™I §. KËÊËÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú·(KfiÌ‚Ô˜ AÙÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡) A›ıÔ˘Û· 1: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 19.30-21.50-00.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. &17.10A›ıÔ˘Û· 2: Mamma mia!17.50-20.10-22.30A›ıÔ˘Û· 3: XfiÚÙÔÓ,™¿‚‚.-K˘Ú. 18.40 ÌÂÙ·ÁÏ./XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31, ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.20A›ıÔ˘Û· 4: ŸÙ·Ó Ì ·-Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú· 18.20-20.40-23.00A›ıÔ˘Û· 5: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 18.30-20.50-23.10A›ıÔ˘Û· 6: T· ÂÚ›ȷ19.20-21.20-23.40A›ıÔ˘Û· 7: ™›ÁÔ˘Ú·, ›-Ûˆ˜... 19.10-21.30-23.50A›ıÔ˘Û· 8: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘ 19.40-22.40A›ıÔ˘Û· 9: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ÙÔÓ N٤Ȃ 18.00-20.00-22.00-00.00A›ıÔ˘Û· 10: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘ 17.30-20.30-23.30A›ıÔ˘Û· 12: Mamma mia!18.50-21.00-23.20

ODEON STARCITY§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N.KfiÛÌÔ˜, DTS-ES Dolby Digital,www.i-ticket.gr A›ıÔ˘Û· 1: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘ 19.40-22.40/

XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.40ÌÂÙ·ÁÏ.A›ıÔ˘Û· 2: Mamma mia!17.50-20.10-22.30A›ıÔ˘Û· 3: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ÙÔÓ N٤Ȃ 18.00-20.00-22.00-00.00A›ıÔ˘Û· 4: T· ÂÚ›ȷ19.20-21.20-23.20A›ıÔ˘Û· 5: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 18.30-20.50-23.10A›ıÔ˘Û· 6: XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ31, ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.20A›ıÔ˘Û· 7: ™›ÁÔ˘Ú·, ›-Ûˆ˜... 19.10-21.30-23.50A›ıÔ˘Û· 8: ŸÙ·Ó Ì ·-Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú· 18.20-20.40-23.00A›ıÔ˘Û· 9: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 19.30-21.50-00.10A›ıÔ˘Û· 10: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘ 17.30-20.30-23.30

¶A§§A™¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 Mamma mia! 21.00-23.20

¶ANA£HNAIA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 2106425.714 ¶ÚfiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ T›Ê·ÓȘ20.50-23.00

PIBIEPA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 46, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 2103837.716, 3844.827 M·Ó¿Ó˜ 21.00-23.00

™INE °A§AT™I Dolby Digital ÕÏÛÔ˜ B½ÎÔ˘, 210 2138.119 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ21.00-23.00

™INE ¢AºNHHÏÈÔ˘fiψ˜ 77, ¢¿ÊÓË, 2109731.856 21, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.00/ The bank job: TÔÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÏÔ, ¢Â˘Ù.-TÂÙ.21.00-23.00

™INE ¶∞ƒπ £∂ƒπ¡√ -Emporiki bank 2008¶Ï¿Î·, 210 3222.071,3248.057, www.cineparis.gr AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÊÈÏ› Ù·ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 21.00-23.10

™INE º§OI™BO™ -Emporiki bank 2008¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ,210 9821.256, 9403.595 Mamma mia! 20.45-23.15

™¶OPTI°K ¢HM.KIN/ºO™ KˆÓ/ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, N.™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820, 2109350.439 A›ıÔ˘Û· 1: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘ 21.30 £∂ƒπ¡√™: ŸÙ·Ó Ì ·-Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú· 21.00-23.10

™TE§§A ¢HM.KIN/ºO™ A£HNøNTÂÓ¤‰Ô˘ 34, K˘„¤ÏË,2108657200, ΋Ԙ Ì ÙÚ·Â-˙¿ÎÈ· H ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡,¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.00/10.30 ηÏÔη›ÚÈ ‚Ú¿‰˘,¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00-23.00/ HÓ‡¯Ù· Î·È Ë fiÏË, TÂÙ.21.00-23.00

STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 2102371.100 A›ıÔ˘Û· 1: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ23.00/Mamma mia!18.50-21.00/ ŸÙ·Ó Ì ·-Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú·, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.20A›ıÔ˘Û· 2: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ÙÔÓ N٤Ȃ 19.20-21.20-23.30/O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Èfi-Ù˘, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30A›ıÔ˘Û· 3: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜

ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-22.00,™¿‚‚.K˘Ú. 16.00-19.00-22.00A›ıÔ˘Û· 4: T· ÂÚ›ȷ,¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.18.20-20.20-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.10-18.20-20.20-22.30/ XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31,¶·Ú.-™¿‚‚. 00.30A›ıÔ˘Û· 5: ™›ÁÔ˘Ú·, ›-Ûˆ˜... ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.10-21.30-23.50,™¿‚‚.-K˘Ú. 16.50-19.10-21.30-23.50

STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §Â-ˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67·, ÿÏÈÔÓ,210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: ™›ÁÔ˘Ú·, ›-Ûˆ˜... ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30-20.45-23.00,™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15-18.30-20.45-23.00A›ıÔ˘Û· 2: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘ 18.00-21.00-00.00A›ıÔ˘Û· 3: ŸÙ·Ó Ì ·-Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00,™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00-18.00/T· ÂÚ›ȷ 20.20-22.30/XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31, ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.30A›ıÔ˘Û· 4: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ÙÔÓ N٤Ȃ, ¶¤Ì.-¶·Ú. &¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-21.30-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00-19.30-21.30-23.30A›ıÔ˘Û· 5: Mamma mia!,¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.19.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.30-19.45/ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Èfi-Ù˘ 22.00A›ıÔ˘Û· 8: Mamma mia!21.10/ The X-files: £¤ÏˆÓ· ÈÛÙ¤„ˆ 23.20

TPIA A™TEPIAN¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873,2825.607 A›ıÔ˘Û· 2: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘ 20.00-22.45A›ıÔ˘Û· 3: Mamma mia!21.00-23.00

TPIANON ¶·ÙËÛ›ˆÓ & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜,210 8222.702, 8215.469 O Ï¿ÎÎÔ˜ 21.00-23.00

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 2109332.766 Mamma mia! 21.00-23.15

º§EPY -VIDEORAMA£ËÛ¤ˆ˜ & ™Î›Ë 3, K·ÏÏÈı¤·,210 9585.247 Mamma mia! 20.50-23.10

æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 40, fiÈÛıÂÓ £Â¿ÙÚÔ˘«∞Ôı‹ÎË», 210 3247.234 flÚ· Ìˉ¤Ó 20.50-23.00

∏ÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ›A§™O™¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤Ï-ÊÂÈ·, 210 2532.003, 2583.133 £EPINO: Mamma mia!20.50/O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Èfi-Ù˘ 22.50

APTEMI™ ¢HM.KIN/ºO™N¢ÚÔÎÔ›Ô˘ 2-4, ¶·¿ÁÔ˘,210 6561.153 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ21.00-23.00

¢HMOTIKO™KIN/ºO™ NEAMA™KøT∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, Δ·‡ÚÔ˜,210 4317270Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·-Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.-K˘Ú.20.50-23.10/ ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ,¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00 ÌÂÙ·ÁÏ./HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÌ·-

ÓÙÈÎÔ‡ ˉÔÓÔ‚Ï„›·,¢Â˘Ù.-TÂÙ. 23.00

¶EPAN¢HM.KIN/ºO™¶EPI™TEPIOYK. B¿ÚÓ·ÏË 32, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 2105780.892-3H ¿ÏÏË Âڈ̤ÓË ÙÔ˘ ‚·-ÛÈÏÈ¿, ¶¤Ì. 21.00-23.15/ O·›ı·ÓÔ˜ Hulk, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00-23.15/ °˘Ó·›-η ÛÙÔ˘˜ ·ÌÌfiÏÔÊÔ˘˜,¢Â˘Ù.-TÚ. 20.50-23.30/ Jarcity, TÂÙ. 21.00-23.00

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓAE§§ø P·ÊËÓ·, 22940 23420 Mamma mia! 21.00-23.10

A£HNA - PISCINESIDEALES™ÔψÌÔ‡ 18, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 2106855.860 £EPINO: Mamma mia!20.55-23.05

A£HNAIASex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & K˘Ú. 21.00, ™¿‚‚.21.00-23.30/ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00

AI°§H§ÂˆÊ. ™·ÚˆÓ›‰·˜ 28-30,22910 54941, 54261¶ÚfiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ T›Ê·ÓȘ,¶¤Ì.-K˘Ú. 20.50-23.00/AÍÈfiÙÈÌÔÈ ÎϤÊÙ˜, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.00

AKTH - RefreshCinemas¶Ï·˙ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 2108961.337 ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... 20.50-23.00

A§E• - CINEMA§ÂˆÊ. ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË 235,22990 76034,www.alexcinema.grMamma mia!, ¶¤Ì.-™¿‚‚.& ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.15/£Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË,K˘Ú. 21.30

A§E•∞¡¢ƒ∞ RefreshCinemasHÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 27, 5ËÛÙ¿ÛË XÔÏ·ÚÁÔ‡, K. X·Ï¿Ó‰ÚÈ,210 6777.708-9 O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘21.30

A§IKH¶Ï.¢ÚÔÛÈ¿˜, 210 6229645™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... 20.45-23.00

A§OMA°ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 103 & ¶fiÓÙÔ˘,AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9937.011Mamma mia! 20.50-23.00

AMAPY§§I™ -Emporiki Bank 2008AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6010.561,6006.153 The bank job: TÔ ÌÂÁ¿ÏÔÎfiÏÔ 21.10-23.10

AMIKOEȉ·‡ÚÔ˘ & AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, X·-Ï¿Ó‰ÚÈ 210 6815.532,6826.372 ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... 20.50-23.00

ANOI•I™E˘ÚÈ›‰Ô˘ 19, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 2102833.345 O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘21.20

A™TEPI (¶PøHN I§ION)N¤ÛÙˆÚÔ˜ & ºÈÏÔÎÙ‹ÙÔ˘,EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ IÏÈÔÓ, ÿÏÈÔÓ,210 2639.030Mamma mia! 21.00-23.00

A™TPON

øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™ TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

Page 47: Athens Voice 223

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 47

§Ô‡ÙÛ·, 22940-82249 O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘21.00

CINE ¶ANOPAMA£EPINO™ KIN/ºO™ME§I™™IøN AÁ. EÈÚ‹Ó˘ 2‚ (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜2Ô˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ MÂÏÈÛÛ›ˆÓ),210 8044.824 H ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡,¶¤Ì. 21.15/ EÍÈÏÂÒÛË,¶·Ú.-K˘Ú. 21.15/ 10.000.X., ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15/ H‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ T˙¤ÛÂT˙¤È̘ ·fi ÙÔ ‰ÂÈÏfi Pfi-ÌÂÚÙ ºÔÚÓÙ, TÂÙ. 21.15

VILLAGE COOLTYMVOS¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 2294055604, 55603 A›ıÔ˘Û· 2: O AÛÙÂÚ›ÍÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·-ÁÒÓ˜, ¶¤Ì. 21.00-23.10/Sex & the city, ¶·Ú.-K˘Ú.21.00-23.30/ £· ÎϤ„ˆÙË Ó‡ÊË, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.00A›ıÔ˘Û· 3: The X-files:£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 21.00-23.15

VILLAGE COOLMAPIE§ ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71335 EÈı˘Ì›Â˜ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤-ÓÙÂ, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.45,¢Â˘Ù.-TÂ. 23.00/ O ÛÎÔÙÂÈ-Ófi˜ ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-K˘Ú.22.30/ ¶·È¯Ó›‰È· Ì˘·ÏÔ‡,¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00

°A§A•IA™§Ô˘ÙÚ¿ÎÈ Mamma mia!, ¶¤Ì.-K˘Ú.21.00-23.00/ H ¿ÎÚË ÙÔ˘Ô˘Ú·ÓÔ‡, ¢Â˘Ù.-TÚ.20.50-23.00/ ¶·È¯Ó›‰È· Â-ÍÔ˘Û›·˜, TÂÙ. 20.50-23.00

¢HM/KO™ KIN/ºO™A°. BAPBAPA™ ™INE¶AN£EONAÌÊÈı·ÙÚÈÎfi˜, Ù¤ÚÌ· ¢ÂÏË-ÁÈ¿ÓÓË, 210 5698.855 TÔ Ì·‡ÚÔ Ì·ÏfiÓÈ, ¶¤Ì.21.00/ O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·ÈÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη,¶·Ú.-™¿‚‚. 21.00-23.30,K˘Ú. 21.00/ flÚ· ÁÈ·ÛÂÚÊ, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00/ OηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ÌÔ˘, TÂÙ. 21.00

¢HM. KIN/ºO™H§IO/§H™ ME§INAMEPKOYPH§ÂˆÊ. EÈÚ‹Ó˘ 50, Ï. EıÓÈ΋˜AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ HÏÈÔ‡ÔÏË,2109919818 AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙,¶¤Ì. 21.00-23.00/ T·Í›‰ÈÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.50-23.20/ °ÓˆÚ›-ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ,¢Â˘Ù. 21.15/ TÔ ‰È¿Ê·ÓÔ‰¤ÚÌ·, TÚ. 21.00-23.00/Juno, TÂÙ. 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™§AYPIOY TA XPONIATH™ A£øOTHTA™§·‡ÚÈÔ, 22920 27911 Sex and the city, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.55, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘,¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

¢HM. KIN/ºO™«MIMH™ºøTO¶OY§O™»AÁ›Ô˘ KˆÓ/ÓÔ˘ 40, M·ÚÔ‡ÛÈ,210 6198.890 O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘,¶¤Ì.-K˘Ú. 20.45-23.20/The bank job: TÔ ÌÂÁ¿ÏÔÎfiÏÔ, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™ ™INEº§YA - ¢HMHTPH™¶A¶AMIXAH§™·Ï·Ì›ÓÔ˜ Î·È N›Î˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ,210 6847.943 £EPINO: EÍÈϤˆÛË, ¶¤Ì.-

K˘Ú. 21.30/ ŸÙ·Ó Ì ‚Ú‹-ÎÂ, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.30

¢HM. KIN/ºO™ ™INEº§YA 2 - ™øTHPH™MOY™TAKA™HÛÈfi‰Ô˘, ¶¿ÙËÌ· X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘,¶¿ÚÎÔ ∫˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ∞Áˆ-Á‹˜, 210 8030.654 ŸÙ·Ó Ì ‚Ú‹ÎÂ, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00/ EÍÈϤˆÛË,¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00

¢HM. KIN/ºO™ PE•XA§KI¢O™O‰fi˜ T˙È·ÚÓÙ›ÓÈ 6, X·ÏΛ‰·,22210 83873 Mamma mia! 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™KEPATEA™¶·Ú·Ï›· ∫·ÎÈ¿˜ £¿Ï·ÛÛ·˜,22990 28049T·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË,¶¤Ì. 21.00-23.00/ A˚ ºÔÚ:§Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹,¶·Ú.-K˘Ú. 21.00-23.00/ OAÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·-ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ¢Â˘Ù.-TÂÙ.20.45-22.45

¢HM. KIN/ºO™¶∂Δƒ√À¶√§∏™25˘ M·ÚÙÈÔ˘ 168, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5012.391 £EPINO™:M¿ÈÎÏ KϤÈÙÔÓ,¶¤Ì. 21.00-23.00/ 21,¶·Ú.-K˘Ú. 21.00-23.00/ I’m a cyborg but that’sOK, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00-23.00/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË,TÂÙ. 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™ ™INE™XO§EIO N·fiψ˜ 5-7, AÁ. ¶·Ú·-Û΢‹, 210 6017.565,6081.342 ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηٷ-Ï¿‚ÂÈ fiÙÈ ¤ı·Ó˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.00-23.15/ H ¿ÏÏËÂڈ̤ÓË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿,™¿‚‚.-K˘Ú. 21.00-23.15/™ÙÂÓfi˜ ÎÔÚÛ¤˜, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00-23.00/ TÔ ÔÚ-Ê·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, TÂÙ. 21.00-23.00

KAME§IA ¢HM.KIN/ºO™ °§YKøNNEPøN∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˘ ∫ÔÚ·‹ 35, °Ï.¡Â-Ú¿,213 2016038Mamma mia! 20.50-23.00

∫∞™Δ∞§π∞XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ 1, Ï.AÁ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, 210 8144.384 Mamma mia! 20.50/ AÁÈ-Ô˘‚¤Ú‰·: Ë Ù¤¯ÓË Ù˘˙ˆ‹˜, ¶¤Ì.-K˘Ú. 23.00/TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ·,¢Â˘Ù.-TÂÙ. 23.00

KOPA§I CINEMAXAÊÚÔ‰›Ù˘ & Iı¿Î˘, ™·ÚˆÓ›-‰·, 22910 54097, 55153 ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... ¶¤Ì.-TÚ.20.50-23.20, ΔÂÙ. 23.00/§Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ Â-ÚȤÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ·¢‡ÛË, TÂÙ. 21.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

MA´AMIM¿ÙÈ, 22940 79290 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·-Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.-K˘Ú.21.00-23.00/ El Greco,¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00-23.00/EÍÈϤˆÛË, TÂÙ. 21.00-23.00

M∞ƒ°∞ƒπΔ∞CINEMA ¢Ô˘Î›ÛÛ˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 87,X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6014.284£EPINO™: H ·ÔÛÙÔÏ‹20.50-23.00

MAPIANA¶·Ú·Ï›· ∞Á.∞ÔÛÙfiψÓ,∫¿Ï·-ÌÔ˜, 22950.85126O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡,¶ÂÌ. 21.00/ Œ¯ÂÙ οÓÂÈÎÚ¿ÙËÛË; ¶¤Ì. 23.00/ O

ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘-¶·Ú.-™¿‚‚. 21.00-23.30/27 ÊÔڤ̷ٷ, K˘Ú.21.00-23.00/ ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿-‚ÔÏÔ˜ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ¤-ı·Ó˜, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00-23.00/ The X-files: £¤ÏˆÓ· ÈÛÙ¤„ˆ, TÂÙ. 21.00-23.00

M¶OM¶ONIEPA KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.687 Mamma mia! 20.45/ I‰·-ÓÈÎfi˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ 23.00

Oƒº∂∞™§ÂˆÊ. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60, 2291060077 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ21.00-23.10

¶NEYMATIKOKENTPO ¢.XO§AP°OY¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô XÔÏ·ÚÁÔ‡,¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 53, 210 6511.758 §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ Â-ÚȤÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ·¢‡ÛË, ¶¤Ì. 21.00/ Funnygames, ¶¤Ì. 23.00/ Sexand the city, ¶·Ú.-K˘Ú.20.30/ OÈ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˜,¢Â˘Ù.-TÚ. 20.30/ TÔ ·È‰›Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, TÂÙ. 20.30/¶·È¯Ó›‰È· Ì˘·ÏÔ‡, TÂÙ.22.30

PIA B¿ÚÎÈ˙· 2108970844 EÈı˘Ì›Â˜ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤-ÓÙÂ, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.00/ O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ·¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÔϤڷ˜,¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.45-23.20

PIA M¿ÙÈ, 22940/34778 £EPINO: TÔ ·È‰› Î·È Ë·ÏÂÔ‡, ¶¤Ì. 21.00/Funny games, ¶¤Ì.23.00/ O AÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜,¶·Ú.-K˘Ú. 21.00-23.00/¶ÚfiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ T›Ê·ÓȘ,¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.10

™INEAP°YPOY¶O§I™ K‡ÚÔ˘ 68, ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô AÚÁ˘-ÚÔ‡ÔÏ˘, 210 9922.098 Mamma mia! 20.45/ OÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 23.00

™INE ¶A§§HNHEÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, ¶·ÏÏ‹ÓË, 2106666.815, 6666.284 O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘21.20

™INE æYXIKOClassicKËÊËÛ›·˜ 290, º¿ÚÔ˜ æ˘¯ÈÎÔ‡,210 6777.330-1 H ·ÔÛÙÔÏ‹ 20.50-23.00

™I™™Y - Candia Strom§ÂˆÊ. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 36, N¤·M¿ÎÚË, 22940 91811, 6944984207 §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ Â-ÚȤÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ·¢‡ÛË, ¶¤Ì. 21.00 ÌÂÙ·ÁÏ./H ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡,¶¤Ì. 23.00/ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ÈfiÙ˘, ¶·Ú.-K˘Ú.20.45-23.15/ EÍÈϤˆÛË,¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00-23.15/Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·-Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ÎÚ·Ó›Ô˘, TÂÙ. 21.00-23.15

TPIANON - CinemaxKÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 4, ™·ÚˆÓ›‰·,22910 54931 Mamma mia! 21.00/ OÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 23.00

ºI§O£EH ¶Ï. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, ºÈÏÔı¤Ë,210 6833.398 flÚ· Ìˉ¤Ó 20.50-23.10

º§øPI¢AThe X-files: £¤Ïˆ Ó· È-ÛÙ¤„ˆ, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.10/ El Greco, ¢Â˘Ù.-

TÂÙ. 21.00-23.10

X§OH - AGILAK·Û·‚¤ÙË 17, KËÊÈÛÈ¿, 2108011.500 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ21.00-23.00

øPø¶O™øÚˆfi˜, 22950 38979 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·-Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.-K˘Ú.21.00-23.15/ O ·›ı·ÓÔ˜Hulk, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.15

¶ÂÈÚ·È¿¢HM. MO™XATOY™INE KH¶O™£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 49 Î·È KÓˆÛÔ‡,210 4810.790 K·ÌÈ¿ ·ÙÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘˜, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.15/Sweeney Todd: O ÊÔÓÈ-Îfi˜ ÎÔ˘Ú¤·˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ºÏÈÙ, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.10

KIN.§E™XHE§EY™INA™¶·Ú·Ï›·, 210 5548.887H ·Á›‰·, ¶¤Ì. 21.15(Afi ¶·Ú. ÎÏÂÈÛÙfi)

ª∂§π¡∞¢∏ª√Δπ∫√™∫π¡/º√™-VIDEORAMA™ˆÎÚ·ÙÔ‡˜ 65, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·,210 4082.530 Mamma mia! 21.00-23.00

√¡∂πƒ√ ¢∏ª.∫π¡/º√™N¿ÍÔ˘ 34, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙ˘,210 4823.482 Mamma mia! 21.00-23.05

™INE KATEPINA¢HM. KIN/ºO™B‡ÚˆÓÔ˜ Î·È XÈÏ‹˜, ÕÁ. E˘ı‡-ÌÈÔ˜ - KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, 2104317.270 £EPINO:TÔ ·È-‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ¶¤Ì.21.00-22.50/ A˚ ºÔÚ:§Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹,¶·Ú.-TÚ. 21.00-22.45/™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜, TÂÙ. 21.00ÌÂÙ·ÁÏ.-22.45 Ì fiÙ.

™INE NIKAIA¢HM.KIN/ºO™£Ë‚ÒÓ 245, N›Î·È·, 2104934.390, www.cinenikaia.grTÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ·ÙË °Èԇ̷, ¶¤Ì. 21.00-23.20/ O XÚÈÛÙfi˜ Í·Ó·-ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È, ¶·Ú.-K˘Ú.21.00-23.25/ AÔÛÙÔÏ‹ÛÙËÓ MÚÈ˙, ¢Â˘Ù.-TÚ.21.00-23.10/ °‡ÚÓ· ÙÔÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘, TÂÙ. 21.00-23.00

™INE ¶APA¢EI™O™Z¿· 4, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 2104960.955 10.30 ηÏÔη›ÚÈ ‚Ú¿‰˘,¶¤Ì.-¶·Ú. 21.00-23.00/EÈı˘Ì›Â˜ ÛÙÔ ¿Ú· ¤-ÓÙÂ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 21.00-23.00, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 23.00/TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡,¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00

™INE ¶EPAMA¢HM.KIN/ºO™§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 158 (οو ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô), 2104413.113 H fiÏË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ,¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30/Elizabeth, Ë Ú˘Û‹ ÂÔ-¯‹, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.30

™π¡∂ ™∂§∏¡∏™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 2104670.011, 4670.012 Mamma mia! 21.00-23.15 ●

Page 48: Athens Voice 223

48 ATHENS VOICE

***

-

-

**

-

-

-

**-

-

-

-

-

-

CINE***

***

-

---

-

-

-

--

- -

-

-

--

-

-

--

-

A

Page 49: Athens Voice 223

™À§§√°∏ - Café De Los Maestros(Deutche Grammophon) ****

O Gustavo Sa-ntaolalla ÛÙ‹ÓÂÈÙÔ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔBuena VistaSocial Club ηÈÙÔ «·ÏÈfi» Ù¿Ó-ÁÎÔ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈÍ·Ó¿ Ì ÙÔÓ Èo

ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÔÌÔ-ÏfiÁËÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜, ÚÈÓ ÙÔ “nuevo tango”ʤÚÂÈ ÙȘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ™Ô˘-‰·›ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, Û˘Óı¤Ù˜ Î·È ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜,Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÛÙÔÙ¿ÓÁÎÔ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÈ, ÊfiÚÂ-Û·Ó Ù· ηϿ ÙÔ˘˜, Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ,ı˘Ì‹ıËÎ·Ó Ù· ·ÏÈ¿ Î·È ¤·ÈÍ·Ó ÁÈ· Ì·˜Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ·-ÁÔ‡‰È ÚÈÓ ·’ ÙË Ï‹ıË. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ Û˘ÁÎÈ-ÓËÙÈÎfi ·˘Ùfi ÙÔ cd...

THE EARTHBOUND- La Guerra Final (The Lab) ***

¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ó fiÏÔÎ·È ÈÔ ‚·ıÈ¿ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, ÛÂÏ›ÁÔ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘ÓÙ· Û‡ÓÔÚ·, ÌfiÓÔÔ˘ ÙÔ Î·Ù·Ú·Ì¤-ÓÔ ·Ì¿ÍÈ Î·›ÂÈ Ï¿-‰È·, ÔÈ Ì›Ú˜ ›-

Ó·È ˙ÂÛÙ¤˜, οÔÈÔ˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›, Ù· ÎÔÚ›-ÙÛÈ· Â›Ó·È ·Ó˘fiÌÔÓ·, Ù· ÌÔÙ¤Ï ÊÙËÓ¿, ËÛÎfiÓË Î·È Ë Î¿„· ÙÔ‡˜ ·Ú·Ï‡Ô˘Ó. ∫¿ıÂÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ÓÂ, ·›˙Ô˘Ó Î·È Û οÔÈÔ ‡Ô-ÙÔ Î·Ù·ÁÒÁÈÔ «Úfi¯ÂÈÚ·» ÛÂÙ ·fi Ì·ÚÈ¿-ÙÛÈ, ÚÔÎ Î·È ÌÏÔ˘˙ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘, Ô˘Ï¿Ó ÎÈ·˘Ùfi ÙÔ «ÊÙËÓfi» cd ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, Ì·-˙Â‡Ô˘Ó Î¿Ó· ÊÚ¿ÁÎÔ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó.ŸÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÚÓ¿ÂÈ fiÚÈη.

DEATH CAB FOR CUTIE - Narrow Stairs (Atlantic) ***

ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi fi¯ËÌ· ÙÔ˘ Ben Gibbard ÌÂÙÚ¿ÂÈ 10 ÚfiÓÈ· ˆ‹˜ Î·È 6¿ÏÌÔ˘Ì, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÈηÓfi Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ·˘ÙÔ‡Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ϤÌ indie pop/rock. ŸÏ· Â›Ó·È Û˘Ì·ıË-ÙÈο, ηÏÔÊÙÈ·Á̤ӷ, ÊÚÔÓÙÈṲ̂ӷ Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘,·ÏÏ¿ Ë ¤ÎÏËÍË ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÔÙ¤ ÎÈ Ô ‹¯Ô˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· “political

correct” fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ indie ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÒ‰Èη. ™˘Ì·ı¤˜ ·ÏÏ¿ –ÂÓÙ¤ÏÂÈ– ‚·ÚÂÙfi. ●

MATMOS- Supreme Balloon (Matador) **

ΔÔ Â›Ú·Ì· ¤Ù˘-¯Â, Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ·Â-‚›ˆÛÂ... √È Mat-mos ·›˙Ô˘Ó Ì ÙËÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ·fi·ÏÈ¿ Û˘ÓıÂÛ¿È-˙ÂÚ, ͯÓÈÔ‡ÓÙ·ÈÌ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ·’

Ù· Roland Î·È Ù· Korg, Ù· Moog Î·È Ù· Akai,οÓÔ˘Ó ÈÔ‡ÌÔÚ Ì ÎÏÈÛ¤ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È Â›-‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ô ÛÙfi¯Ô˜¯¿ÓÂÙ·È Î¿Ô˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∏ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ÙÔ˘˜ ‰È¿ıÂÛË ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› ¤Ú· ·fi fiÛ· ¤Î·-Ó·Ó Ô Eno Î·È ÔÈ Cluster ÚÈÓ ·fi 25 ÚfiÓÈ·,Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Marshall Allen (Sun RaArkestra) Î·È ÙÔ˘ ̤Á· Terry Riley (ÛÙÔ ¤Í-ÙÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ “Hashish Master”, Ô˘ ¿Ú¯ÂÈÌfiÓÔ ÛÙË ‚ÈÓ˘Ïȷ΋ ¤Î‰ÔÛË Î·È ÛÙÔ itunes),¯·Ú›˙ÂÈ «ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·» ·ÏÏ¿ fi¯È ‚¿ıÔ˜. ªfi-ÓÔ ·’ ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· fiÙÈ «Î¿Ó·Ó ÙËÓ Ï¿-η ÙÔ˘˜» ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı›, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÙÂÏÂÈ-ÒÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ Ù›ÔÙ·.

30 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 49

¢π™∫√π

* ∞‰È¿ÊÔÚÔ˜

** ª¤ÙÚÈÔ˜

*** ∫·Ïfi˜

**** ¶Ôχ ηÏfi˜

***** ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

√ TRICKY∫∞π √π ∞§§√πΔÔ˘ ª∞∫∏ ª∏§∞Δ√À

TRICKY- Knowle West Boy (Domino) ****

√È ‰·›ÌÔÓ˜ ˘Ô-¯ˆÚÔ‡Ó, ÙÔ Êˆ˜Ì·›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ·’ Ù· ÌÈÛ¿ÓÔȯٷÛÙfiÚÈ·, Ô Tricky‰ÂÓ Â›Ó·È È· ΢-ÓËÁË̤ÓÔ˜, ÂÈ-ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·-

ÙÚ›‰· Î·È Î¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘.∂Λ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, Ô˘ ¤ÌÏÂÍÂ, Ô˘ ¿-ÎÔ˘Û ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ª·˜ ÍÂÓ·-Á› ÙÚÈÁ‡Úˆ ·ÊËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ˘¤ÚÔ-¯Â˜ Á˘Ó·ÈΛ˜ ʈӤ˜ ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙȘÁÎÚ›˙˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÙÔ ÚÔÎ Î·È ÙÔ ÌÏÔ˘˙ ·Ó·-ηÙ‡ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¯È-¯Ô, ÙÔ ªÚ›ÛÙÔÏ, Ù·soundsystems. ŸÏ· Â›Ó·È ¿ÏÈ ÛÙË ı¤ÛËÙÔ˘˜... ∫·ÏÒ˜ ‹Úı˜, ·‰ÂÚʤ!

Page 50: Athens Voice 223

ª∏Δ∂ƒ∞º∞§∞π¡∞ΔÀº§∏ ¶Ï·ÁÎÙfiÓ∂.ƒ. (PlanktoneMusicking) * * * *

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÓÙÂο‰·.∞Á·‹ıËΠÛÙÔ ÂÚÛÈ-Ófi ATHENS VOICE Stage ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·Ùfi,ÚÔÎ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ‹¯Ô Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi ÈÔ‡-ÌÔÚ. ŸÌÔÚÊ·, ·ıÒ· Ó¢ÛÙ¿, ÌÈÎÚ¤˜ ÛÔ˘ÚÂ-¿Ï ÛÙÚÔʤ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ì «¿ÚˆÌ· ¤-ÓÙÂ¯Ô˘». ∫ÔÏ˘Ì¿Ì ̷˙› ÙÔ˘˜.

∂¡¢∂§∂Ã∂π∞™’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·‡ÚÈÔ(Sony / BMG) * * * *

ŸÙ·Ó Â›Ó·È ·Ï·ÈÔÚfiÎ,ı˘ÌˆÌ¤ÓÔÈ ‹ Ì·Ï·-ÓÙ·‰fiÚÔÈ, Â›Ó·È Ù·Ï·È-ˆÚ›·. ŸÙ·Ó ¯·Ï·ÚÒ-ÓÔ˘Ó Î·È ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ó, ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ·ÚfiÓοÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤Í˘Ó˜, Ú·›Â˜ ÛÊ‹Ó˜ (ÂÓÔÚ-

¯‹ÛÙÚˆÛË) ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‚ÈÚÙÔ˘fi˙ÔÈ, ¤¯Ô˘Ó Û˘-Ó·˘Ïȷ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÈÔ‡ÌÔÚ.

ASTYPLAZBi (EMI) * * *

ªÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÙÔ‡ ÙË Êˆ-Ó‹ Ù˘ ¢ÈÒÓ˘, ÙÔ ÂÈÌÂ-ϤÛÙÂÚÔ, ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ÂÚ-Á·˙fiÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÁÎÚÔ˘ ‰›ÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ¿ÏÌÔ˘Ì. Δ˘Èο ¿„ÔÁ·, ηÏÔηÈÚÈÓ¿ «ÙÚ·-ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ beach-bar» Î·È ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÎÏÈ-Û‰¿ÎÈ: ‰È·Û΢‹ Ù˘ «∑·˝Ú·».

¡π∫√™¶√ƒΔ√∫∞§√°§√À & μ∞™π§π∫∏∫∞ƒ∞∫ø™Δ∞∏ ™‚Ô‡Ú· Î·È ¿ÏϘ È-ÛÙÔڛ˜ (∞ÎÙ‹) * * *

¶˘ÁÌ·Ï›ˆÓ, ÈÛÔÚÚÔÈÛÙ‹˜ ÁÂÓÈ¿˜ ·Ó¿ÌÂÛ·

Û ÚÔÎ Î·È Ï·˚Îfi (ΤډÈÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ), Ì¿-ÛÙÔÚ·˜ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ËÚˆÈο η-ÏÔηÈÚÈÓ¿ singalongs ÁÈ· ÓËÛÈÒÙÈη ÁϤÓÙÈ·Î·È ÊÂÁÁ·Ú¿‰Â˜, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÊÚ¤ÛÎÈ· ÊˆÓ‹Î·È Ù˘ Ù· ‰›ÓÂÈ.

∂§∂¡∞¶∞¶∞ƒπ∑√À μÚ›ÛΈ ÙÔ ÏfiÁÔ Ó·˙ˆ (Sony / BMG) *

™˘Ì·ıËÙÈ΋ ÊˆÓ‹Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈÊ˘Û·ÚÌfiÓÈη ÛÙËÓ -ÂÚ-·Ú·ÁˆÁ‹, ·›ı·-Ó· ‚·ÚÂÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (ÎÚ˘ÙÔÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·, Ï¿ÙÈÓ,ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈο), ÊÙÈ·Á̤ӷ Ì layers ÛÙÔÓ ÔÏÔÁÈ-ÛÙ‹ ˆÚ›˜ ηӤӷ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ·Ú¿, ο„· ‹ ¤-ÛÙ ·ÏËÛÙ›·. øÚ·›· ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛË.

SAM SPARROSam Sparro (Universal) * * *

√ Ó¤Ô˜ Mika. §Â˘Î‹electrofunk-soul, ÌÈ-Ì‹ÛÂȘ St.Wonder,BeeGees, gay Û·ÏÔ-Ó¿ÙÔ ÌÈÙ¿ÎÈ. ¶ÚÔ-‚Ϥ„ÈÌÔ, „ÈÏÔ-‚·ÚÂÙ¿ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ. ∞˘Ùfi Ô˘¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ÌÂÈ Ë Peaches ÊÔÚÒÓÙ·˜ÙÔ strap-on Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Ì·Ì‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜.

ALANISMORISSETTEFlavors of entaglement(Warner) * * * *

ªÂÙ·-ÙÚ·˘Ì·Ù ÈÎfiÛÔÎ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡. ∫Ú·-Ù¿ÂÈ 4ever. ΔÔ ¤Î·ÓÂÙ¤ÏÂÈ· – Î·È ÙÔ ¤Î·Ó hype. ΔÒÚ·, Ó·ÚÎÈÛÛÈ-ÛÙÈο ÏËÁˆÌ¤ÓË, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ú·ÁˆÁfi, οÓÂÈ¿ÏÈ ÙÔÓ ˆÚ·›Ô ÏfiÍÈÁη ÛÙȘ „ËϤ˜ ÔÎÙ¿‚Â˜Î·È ÂÙ¿ÂÈ ÛÙÔ ÚÔÎ ËÏÂÎÙÚÔ-‰È¿ÛÙËÌ·.

FOXBORO HOT TUBS Stop drop and roll!!!(Jingle Town)* * * * *

°È·ÁÈ¿! °È·ÁÈ¿! ŒÏ·!∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ¿Ïȉ›ÛÎÔ ÔÈ Kinks!(ΔÚ¤¯ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·.°˘·ÏÈÛÙÂÚ¿, ÌÈÎÚ¿, ÙÚ›ÏÂÙ· tracks, ÎÈı¿Ú˜,Ô˘Ô˘Ô˘Ô˘ ÁÂÌ¿Ù· ‹ÏÈÔ. ÈڿÂÈ Ù¤ÏÂÈ· ÛÙÔÌ˘·Ïfi, Â›Ó·È ÔÈ Green Day Û ̛· ηÏÔηÈÚÈ-Ó‹ ̤ڷ).

LYKKE LI Youth novels (LLRecordings) * * * * *

ªÈÎÚ‹ ™Ô˘Ë‰¤˙· ÂÈ,Ù·Íȉ‡ÂÈ, ¯ÔÚ‡ÂÈ,™ÙÔίfiÏÌË, §ÈÛ·‚fi-Ó·, ª·ÚfiÎÔ, ¡Â¿Ï,πÓ‰›·, ¡¤· ÀfiÚÎË.¡ÙÂÌÔ‡ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì-¤ÎÏËÍË, blend fiψÓ

·˘ÙÒÓ Î·È ¿ÏψÓ, ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ trip-pop Ì Ïfi-ÁÈ· Û·Ó ÌˆÚÔ‡ ÌÂ Ë¯Ò Ì¤Û· Û ÂÎÎÏËÛ›·.

INFADELSUniverse in reverse(Wall of sound) * * *

√È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈԉ›-˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¿Ó-ıÚˆÔ, ÙÔÓ Ê¤ÚÓÔ˘ÓÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔstraight, ˆÌfi fun Ù˘ÛÎËÓ‹˜, ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ʿÎÈÓ’ rockin. √È no-indy-no-more ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙÔ ‰Â›-ÎÙË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ˘ ÛÙÔ 9.

SENORCOCONUT &his OrchestraAround the world(Pias) * * *

O ∫‡ÚÈÔ˜ ∫·Ú‡‰·Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙÔ mondo-kitsch ȉȈÙÈÎfi ÙÔ˘Û‡Ì·Ó, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Û Â͈ÙÈÎfi, Û·ÏÔÓ¿-ÙÔ mambo ÔÙȉ‹ÔÙ ·ÁÁ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ η٤¯ÂÈÙfiÛÔ Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ cha-cha Ô˘, fiÙ·Ó ¯ÔÚ‡ÂȘÏÈÒÓÔÓÙ·˜, ‰ÂÓ Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ù›ÔÙ·.

CÉLIA MARASanta Rebeldia(Globalista) * * *

ºˆÓ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂-ÓÔ˘, ÎÂÊ¿ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈ-ÛÌÔ‡, ÛÙÔÓ «·ıÒ·Ì¿ÛÙ·Ú‰Ô» ‹¯Ô Ù˘Ìfi‰·˜. ™¤ÍÈ, groovy·ÊÚÔ‚Ú·˙ÈÏÈ·ÓÔÎÔ˘‚·ÓÔ‚·ÏηÓÔ-ۿ̘,funk, ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ›, ÙÛ·Ï›ÌÈ·, ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÙÂ-¯ÓÔÙÚԛ˜, ÙÚÈÎ Î·È ÔÈÎÔ-ÔÏÈÙÈο ÙÛÈٿٷ.ΔÔ ¿ÚÙÈ ¤Ù˘¯Â. °È· ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ Í¤-Úˆ.

THE OTTAWABROS Duck soup(Cast-a-blast) * * * *

∂ÏÏËÓÔ‚ÚÂÙ·Ófi˜ DJ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ¯·Ì¤Ó·,·Î˘ÎÏÔÊfiÚËÙ· tapesÌ˘ıÈÎÒÓ funkstersÙÔ˘ ’72. Δ· ·›ÚÓÂÈÛÙ· ¤ÚÈ· ÙÔ˘ (Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ), Ù· Îfi‚ÂÈ, Ú¿-‚ÂÈ, ÌÈÍ¿ÚÂÈ, Û·ÌÏ¿ÚÂÈ, ‚¿˙ÂÈ ·Ù¿Î˜ Î·È noirfiÛÙÂÚ Î·È... Intermission.

SIMPLY REDPicture Book / A newflame - Collector’seditions (+ bonustracks, remixes, livedvd) (Warner) * * * *

√È ‰‡Ô ηχÙÂÚÔÈ ‰›-ÛÎÔÈ ÙÔ˘ Mick «∫ÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏË» Hucknall, fi-Ù·Ó Ë Ô ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÛÔ‚·Ú¢Ù›(«Ï¢΋ soul»). Δ· ηٿÊÂÚ ÙfiÛÔ Î·Ï¿, Ô˘Û˘Ó¤‚Ë Î¿ÙÈ Û·Ó «jazzy ÌÔ˘ÌÈÔÔ›ËÛË». T·live Â›Ó·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈο. ∞

50 ATHENS VOICE 31 IOY§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

ª√À™π∫∏

ª∂ 30 §∂•∂π™

* ∫·Ï‡ÙÂÚ· fi¯È* * ª¿ÏÏÔÓ fi¯È* * * ª¿ÏÏÔÓ Ó·È* * * * ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó·È* * * * * ∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂ ([email protected])

¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500

Page 51: Athens Voice 223

S H O P P I N G / H E A L T H / B E A U T Y / F I T N E S S / E I ™ E ƒ X O M E N A

elementsofstyle

ΔÔ Martini (·¯, Δ˙ÔÚÙ˙…), ÙÔ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÔÙfi ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ·˘Ù‹ ÙË ÛÂ˙fiÓÌ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÙÔ Martini Cranilla. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Martini Bianco, ‚·Ó›ÏÈ·˜ Î·È ˘ÌÔ‡ÊÚ¿Ô˘Ï·˜ Î·È ‚fiÙη˜. £· ÙÔ ‚ÚÂȘ ·ÓÙÔ‡. ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› ÂχıÂÚÔ Î·È ·ÁˆÌ¤ÓÔ! - Ãπ™Δπ∞¡∞ ª¶∞∫∞THE ART OF SERVING MARTINI

¶ø™ ¡∞ ºΔπ∞•∂π™ª∞RTINI CRANILLA¶·ÁÒÓÂȘ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ cocktail Martini Û ۯ‹-Ì· À ›Ù ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô Â›Ù ÁÂÌ›-

˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ì Ûfi‰· Î·È ¿ÁÔ. ∞Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂȘ ÛÂ

¤Ó· shaker Ì›· ‰fiÛË (30 ml) Martini Bianco,

‰‡Ô ‰fiÛÂȘ (60 ml) Grey Goose Vodka, Ì›· ‰fi-

ÛË (30 ml) ˘Ìfi ÊÚ¿Ô˘Ï·˜ Î·È 6-8 ·Á¿ÎÈ·. ΔÔ

¯Ù˘¿˜ ÁÈ· 20 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ∞Ê·ÈÚ›˜ ÙÔÓ

¿ÁÔ Î·È ÙË Ûfi‰· ·fi ÙÔ ·ÁˆÌ¤ÓÔ Ï¤ÔÓ Ô-

Ù‹ÚÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂȘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ shakerÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. °·ÚÓ›ÚÂȘ ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÙÔ˘ Ô-

ÙËÚÈÔ‡ Ì ÌÈ· ÊÚ¤ÛÎÈ· ÊÚ¿Ô˘Ï·.™ÙËÓ ÁÂÈ¿ ÛÔ˘.

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 51

Page 52: Athens Voice 223

52 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 AY°√À™Δ√À 2008

ELEMENTS OF STYLET˘ XPI™TIANA™ M¶AKA ([email protected])

∫·È Ó·È, ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ·! ∫¿Ó ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· „ÒÓÈ·,ͤ¯·Û fiÏ· Ù· ¿Û¯ËÌ· Î·È Ì›˙ÂÚ· ηÈ... ηÏfi η-ÏÔη›ÚÈ!!

■ Δ· + Tizzy ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Ó·ÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ¯ÒÚÔ ÙˆÓ «ÎÚ˘ÊÒÓ ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ» ÂÛˆÚÔ‡-¯ˆÓ. ΔÔÏÌËÚ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· Û¯¤-‰È·, rock Î·È funky ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜.∫. ¢È¿ıÂÛË: 2310 683.110■ ∞Í›˙Ô˘Ì ٷ ηχÙÂÚ· ¤ÈÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·-Û‹ Ì·˜. ∏ Coco Mat Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·Î·È ÙËÓ Î·Ï·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘. ºÙÈ·Á̤-Ó· ·fi ÏÈο fiˆ˜ ͇ÏÔ Î·È ‚·Ì‚¿ÎÈ, Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜

·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· Î·È ÔÌÔÚÊ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜. Info:210 6251971, www.coco-mat.com■ TÔ ÈÔ Ú‹ÛÈÌ· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ ηÏÔ-ηÈÚÈÔ‡ ϤÁÂÙ·È water buoy Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ·‰È¿‚ÚÔ¯Ëı‹ÎË ÁÈ· Ù· ÚÔÛˆÈο ÛÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, fiˆ˜ ÎÏÂÈ-‰È¿, ÎÈÓËÙ¿ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋. °È· Ó· ·›ÚÂÛ·È ÙÔ -ÁÚfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ. www.water- buoy.gr■ H&M ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó·ÓÈÎfi Î·È ÎÂÊ¿ÙÔ ÛÙÈÏ, ÔχÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ¤Ó· ÈÛÙfi ÎÔÈÓfi Ô˘ ÚfiÓÈ· ÙÒ-Ú· ÂÎÙÈÌ¿ Ù· «ÚÔÛfiÓÙ·» Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™Ù·‰›Ô˘49, 210 3249.302■ Δ· Planet mushroom Â›Ó·È street fashion casualÚÔ‡¯·, ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ underground Ù˘¿ÎÈ· ηÈ

Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ù¤ÏÂÈ· Ì ÙȘ ͤÓ˜ „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. 2284053144, 51668, 53047, www.planetmushroom.gr■ ∞fi ÙÔ 1933 Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Rene LacosteÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÓȘ ÌÏÔ‡-˙· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë Lacoste ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿÛÙȘ ηډȤ˜ Î·È ÛÙȘ ÓÙÔ˘Ï¿Â˜ Ì·˜, ÚÔÛʤÚÔ-ÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‡¯ˆÓ, ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Î·È·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ô˘ ÊÔÚÈÔ‡ÓÙ·È Ì ̷ӛ·. 210 3618.030■ ΔÒÚ· Ë L’ Oréal Paris ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ò-ÚÈÌÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, Ì ÙË Ó¤· ·ÊÚÒ‰Ë Îڤ̷ ηı·ÚÈ-ÛÌÔ‡ Vita Lift Ô˘ ηı·Ú›˙ÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ ˆÚ›˜ Ó· ÍË-Ú·›ÓÂÈ Î·È ··Ï‡ÓÂÈ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘.

■ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Û ÌÈ· Û˘Û΢‹! ªÂ ÙËÓ¢ηÈÚ›· ÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙË-ÏÂÊÒÓˆÓ Walkman®, Ë Sony Ericsson ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈÙÚ›· ÚfiÓÈ· ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Walkman Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›ÙÚ›· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ· ÎÈÓËÙ¿, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋Û „ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ·fi‰ÔÛ˘ ‹¯Ô˘. °È· Ó· ÌË ¿ÓÂȘÛÙÈÁÌ‹ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. www.SonyEricsson.com■ ZˆËÚ¿ ÚÒÌ·Ù·, ÚÂÙÚfi Î·È Ô Û¯‹Ì·Ù·, Ú›Á˜,ηډȤ˜ Î·È Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜. Δ· Á˘·ÏÈ¿ Manish Arora«·ÓÙÚ‡Ԣӻ pop art Ì ϛÁÔ ·fi ÈÓ‰È΋ ÎÔ˘ÏÙԇڷηȅ ÊÔÚ¿Ó Á˘·ÏÈ¿ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÛ˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰È·ÊfiÚˆÓ ÛÙÈÏ. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË:∂Ù·ÈÚ›· μ·˚Ú¿ÌÔÁÏÔ˘, [email protected]

L’ ORÉAL PARISGel ‚·ı‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ¿ÓÙÚ˜ ú 5,20

H&M¶Ú¿ÛÈÓÔ t-shirt

H ATAKA TH™ EB¢OMA¢A™: ∂›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ Ô˘ «ÁÂÓÓ¿» ÙfiÛ˜ Ӥ˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙË Ìfi‰·. - μÔÏÙ¤ÚÔ˜

LACOSTE∞ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·

MANISH ARORA °˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘

μ¿Ï ÌÔ˘ ȉ¤Â˜

PLANET MUSHROOM∫›ÙÚÈÓÔ t-shirt

WATER BUOYWater gadget ú 18

SONY ERICSSON ∫ÈÓËÙfi ÙËϤʈÓo WALKMAN® w 302

+ Δπ∑∑À∞ÓÙÚÈÎfi ÂÛÒÚÔ˘¯Ô

COCO MAT∫·Ó·¤˜ μabio ú 540

Page 53: Athens Voice 223

ATHENS VOICE 53

-

--

r

ANTHOLOGY ENCHANTING

---

-

FASHION SHOW

-

-

-

EVE

-

--

-

r-

SOCIALISTA

-r

-

-

-

r

-

([email protected])

Page 54: Athens Voice 223

54 ATHENS VOICE

KOLONAKI TOP TO TOES

DOVE GO FRESH

AVEENO CONTINUOUS PROTECTION

AVEENO

NESTLÉ FITNESS KAI SEX & THE CITY

KA

THR

IN B

OR

N

FITNESS / HEALTH / BEAUTY

Page 55: Athens Voice 223

ATHENS VOICE 55

Page 56: Athens Voice 223

ATHENS VOICE

Page 57: Athens Voice 223

ATHENS VOICE 57

Page 58: Athens Voice 223

ATHENS VOICE

Page 59: Athens Voice 223

∫√§ø¡∞∫π¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ì¿-ÍÈ, ÂÁÒ Ì ÌÈ· Ê›ÏË Î·È ‰ÂÓÌ·˜ ¿ÙËÛ˜… ™Ô˘ ·ÌÔ-Á¤Ï·Û·… (Ë ÎԤϷ Ì ÙÔηӷÚÈÓ› ¿ıÏÈÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ)[email protected]

METƒ√ ¶§∞∫∂¡Δπ∞™™Â ‚Ϥˆ οı ڈ› ÛÙÔ ›-‰ÈÔ ‚·ÁfiÓÈ. æËÏfi˜ Î·È ÎÔ‡-ÎÏÔ˜, ÊÔÚ¿˜ polo ÌÏÔ˘-˙¿ÎÈ. [email protected]

E•√¢√™¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞™•·ÓıÈ¿ ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ. √‰Ë-ÁÔ‡Û˜ ∞3, ÂÁÒ ‰›Ï· ÛÔ˘Ì ÌÏ Ì˯·Ó‹. •ÂÎÈÓ‹Û·-ÌÂ! ¶ÚÈÓ ÛÙÚ›„ÂȘ, ÌÔ˘ ·-Ó·‚fiÛ‚ËÛ˜ Ù· ÊÒÙ·!∞¿ÓÙËÛ ‰Ò.

BAR μƒ∞∑π§π∞¡∞∂›Û·È ÙÔ ·ÁfiÚÈ Ì ÙÔ ·ÓÔÈ-¯Ù‹ÚÈ ÛÙÔ ¤ÚÈ. ÕÓÔÈ͘ ÙËÓηډȿ ÌÔ˘. ™Ù›Ï ‰Ò.°ÈÒÚÁÔ˜

°∫∞∑∞∫π17/7, ¤Íˆ, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÔÚ-ÙÔηϛ ÌÏÔ‡˙·, ÌÂÏ·¯ÚÈ-Ófi˜. ŸÙ·Ó ‹Á˜ ÚÔ˜ ٷ̤۷ Ì ÛÎÔ‡ÓÙËÛ˜ Ó·¤Úıˆ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·.◊ÌÔ˘Ó Ì ·Ú¤·. ™Ù›ÏÂÌÔ˘. 693 1275924

PEPSI CANŒÓ· η˘Ùfi ÚˆÈÓfi ÙÔ ·-ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓPepsi ̠͉›„·ÛÂ.M˜ ÁÈ· Ó· Ì ‚ÚÂȘ ÛÙÔwww.pepsi-ucan.gr

¶∞ƒ∞¡Δπ¡√∏ÏÈÔ‡ÔÏË, 17/11, ηıfi-ÛÔ˘Ó Ì ΢ڛ·, ÚÒÙËÛ ο-ÔÈÔÓ ·Ó ‹Ù·Ó Ù˘ ∞Á. ª·-Ú›Ó·˜, ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó ÛÙËÓfiÚÙ·. ™Ù›Ï 699 2976220

™À¡Δ∞°ª∞º·Ó¿ÚÈ, 17/7, ÂÛ‡ ‚¤Û·,ΛÙÚÈÓÔ polo. °ÂÏ¿Û·ÌÂ.694 4161363

∫Àæ∂§∏ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË, ¤¯ÂȘÁÎÚ›˙· Ì·ÏÏÈ¿, Á·Ï·Ó¿ Ì¿-ÙÈ·, Â›Û·È 40¿Ú˘ Á‡Úˆ ÛÙ·1,85 Î·È 90 ÎÈÏ¿. ∫·Ó›˙ÂȘ√ld ∏orborn ΛÙÚÈÓÔ. ∂È-ÎÔÈÓÒÓËÛÂ[email protected]

ROCKWAVE™Ô˘‰¿˙ÂȘ μfiÏÔ, Û ϤÓ™٤ÏÏ· Î·È ‰ÂÓ ı· ۠ͯ¿-Ûˆ ÔÙ¤, ›Ûˆ˜ ÁÓˆÚÈÛÙ‹-ηÌ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ̤ڷ ÙÔ˘Rockwave. ™Ù›ÏÂ[email protected]

Δ∑∞¡∂π√¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 17/7, ·¯, Û ›-‰· ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ·Û·ÓÛ¤Ú, ¿ÓÙ· Ì ÁÔË-Ù‡ÂȘ! £· ‹ıÂÏ· Ó· Ù· Í·-Ó·Ô‡ÌÂ, ÔÌÔÚÊÈ¿ ÌÔ˘! ¶.

DIVANI CARAVEL™Â ϤÓ ª·ÓÒÏË, Î·È Â›Û·ÈÈÔ ÁÏ˘Îfi˜ ÎÈ ·fi ÙȘ ÛÔ-ÎÔÏ·Ù›Ó˜ MfiÙÛ·ÚÙ Ô˘Ì·˜ Û¤Ú‚ÈÚ˜. ª¿ÓÔ˜, 6948080774

¡√™√∫√ª∂π√∞Ó‰Ú¤·˜ ™˘ÁÁÚfi˜, ΔÚ›ÙËÚˆ›, „ËÏfi˜, Ì ÌÔ˚Î¿Ó·Î·È ÎÚ›ÎÔ˘˜ ÛÙÔ ·˘Ù›. ∂ÁÒÍ·ÓıÈ¿ Ì ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ… ∞¿-ÓÙËÛ ÛÙË ÛÙ‹ÏË.

æÀƒƒ∏∫ԤϷ Ì Ϸ‰› ·ÎÂÙ¿ÎÈÎ·È Ì·‡ÚË ÙÛ¿ÓÙ·, ·Ó˘Ô-ÌÔÓÒ, ·˘Ùfi˜ Ì ÙË ÌÔ‚ÌÏÔ‡˙·, ÛٛϠ‰Ò. 6974652150

SEX PISTOLS∂›Û·È Ì·‡ÚÔ˜ Î·È ¤¯ÂȘ Ô-χ Ú·›· Ì¿ÙÈ·! ∞Ó ı¤-ÏÂȘ… 699 5302560

¶∂πƒ∞π∞™17/7 ÛÙ· Flocafé, ÂÛ‡ Ì·‡-ÚÔ ÎÔÏ¿Ó, ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡-˙·, Ù·ÙÔ˘¿˙. ∂ÁÒ ÚÔ˙ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. ∂›Û·È ı¿, ¿-Ú ÌÂ, 690 9233114

INTERCITY∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ΔÚ›-ÙË 8/7, 10.50, ÌÔ˘ ‹ÙËÛ˜ÙÔ Metal hammer Î·È Ó· ·-ÎÔ‡ÛÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi Ù· ·-ÎÔ˘ÛÙÈο ÌÔ˘.

∞°π√™ ™∞μμ∞™7, 8/7. ªÂ Îԛٷ͘ ¤ÓÙÔÓ·ÂÓÒ ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÙÔ ·Û·Ó-Û¤Ú. ºÔÚÔ‡Û˜ Ô˘Î¿ÌÈ-ÛÔ Î·È Â›¯Â˜ ·ÚÙÔʇϷη.∏ „ËÏ‹ ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· ›-Ì·È. ™Ù›Ï ‰Ò.

™∫√Àº∞∫π°ÈÒÚÁÔ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ Â-

Λ, fiÙ ı· ÌÂ Ï˘ÙÚÒÛÂȘ·fi ÙÔÓ fiıÔ; £¤Ïˆ Ó· ÛÂÌ˘Ú›Ûˆ ÙÒÚ·!! ™Ù›Ï ‰Ò,Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ™ÎÔ˘Ê¿ÎÈ.

CARREFOUR∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ 27/6, ÂÏ›˙ˆÓ· Â›Û·È ¿ÓÙ· ÂΛ, ›Ûˆ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ, Ì ·˘Ù¿ Ù·˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ· ÁÈ· Ó· Ì Â-͢ËÚÂÙ›˜. ∫·ÛÙ·Ó‹ ÌÂÙÔ Ì·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ·

Ãπ§π∞¢√À12/7. ¶·Ú·Ï›· Á˘ÌÓÈÛÙÒÓ,‹Úı˜ Ì 2 Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘,ÂÛ‡ ηÛÙ·Ó‹, ÌfiÓË, ÛÙ‹-Û·Ù ÛÎËÓ‹, ‹ÌÔ˘Ó Ì ¤Ó·Ê›ÏÔ ÌÔ˘, ÂÁÒ Á˘ÌÓfi˜, Á˘-ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ˜.

μ√™¶√ƒ√™∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ16/7. •·ÓıÈ¿ Û·Ó ¿ÁÁÂÏÔ˜,·ÁÁÂÏÈο fiÌÔÚÊË Ì¤Û· ÛÂÌ·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ·. ªÂ ÎÔ›Ù·-͘ Î·È Ì·Á‡ÙËη. ∫·ıfi-ÌÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ[email protected]

Ã∞§∫π¢∞16/7. ™ÙÔ ªfiÛÙ·Ú, ı¤Ïˆ Ó·Û ‰ˆ Í·Ó¿. §Ô‡Ï·, ›۷ÈÙfiÛÔ strong. 693 6133624

E™TIATOƒIO A¶§∞14/7. ŒÎ·Ó˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈ-ÛË ÁÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰·.∂›Û·È Ô μ·Û›Ï˘. ™ÂÊ…Œ·ı· ÙËÓ Ï¿Î· ÌÔ˘. £¤-ψ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. ™Ù¤-ÏÈÔ˜, 693 1567194

ºøΔπ∞◊Úı· Ó· Û‚‹Ûˆ ʈÙÈ¿Û·Ó ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘, ·ÏÏ¿ Ù·Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÌÔ˘ ¿Ó·„·ÓʈÙÈ¿, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ-‰Ò. 699 5323101

ATTICA1Ô˜, fiÔÙ Û ‚Ϥˆ ‰ÂÓÙ˘¯·›ÓÂÈ Ó· ÌÔÚÒ Ó· ÛÔ˘ÌÈÏ‹Ûˆ. ΔÔ ÙËϤʈÓfi ÌÔ˘Â›Ó·È 693 7882060. £· Â-ÚÈ̤ӈ.

¶∂À∫∞∫π∞μÚ¿‰˘ ÛÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ,ÌÈÏÔ‡Û· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi, ¿-ÛÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ. √‰ËÁ¤ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ ‚ÂÛ¿ÎÈ, οÙÈÌÔ˘ ¤ÏÂÁ˜. ™Â ͷӷ›‰·¶. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ.

∂™Δπ∞μÈ‚ÏÈԈϛÔ, ÙfiÛ˜ ÊÔ-Ú¤˜… ÙfiÛ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜…·ÎfiÌ· ‰ÂÓ Ì ÚfiÛÂ͘.

DEL SOL16/7. ∫·ıfiÌÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›-ÏË ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Œ¯ˆ ÌÔ‡ÛÈ.¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ. ∫ÔÈÙ·˙fi-Ì·ÛÙ οı ÊÔÚ¿. ªÂ ¤¯ÂȘ

Ì·Á¤„ÂÈ. ΔÈ Ó· οӈ;

∞ΔΔπ∫∏ √¢√™26/5, 6.45. ™Ù›Ï ÌÔ˘ mailÛÙÔ [email protected].¶ÂÚÈ̤ӈ…

¶√Δ√¶ø§∂π√12/7. ∫·ıfiÛÔ˘Ó ÌfiÓË ÛÙÔbar Î·È Ì›Ï·Á˜ Ì ÙË ÛÂÚ-‚ÈÙfiÚ·. ∂›Û·È ·ÛÙ¤ÚÈ ÎÈ ÂÁ҂Ͽη˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏË-Û·. √ Ì·ÎÚ˘Ì¿ÏÏ˘ Ì ÙËÌ·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· ·¤Ó·ÓÙÈ.694 5994895

SODADEÕÁÓˆÛÙÂ, fiÙ ı· ¤ÚıÂȘۛÙÈ ÌÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ‰Â›Íˆ ÙËÛ˘ÏÏÔÁ‹ Panama hatsÌÔ˘; √ ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈÔ˜Justin

¶√§À∫∞Δ√π∫π∞™ÙËÓ ∫Ô˘Û›‰Ë, ÂÁÒ ‹Á·È-Ó· 8Ô Î·È ÂÛ‡ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ˜ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ. ™Ù›Ï‰Ò. ΔÔ Ô˘˙Ô‡ÓÈ

Àªª 5133¶¤ÌÙË Úˆ›, Â›Û·È ¤Ó·˜ÎÔ‡ÎÏÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÔϤÓÂ…

¶O™EI¢I - XA§KI¢IKHCocus beach bar, 26/7, Û‰ÈÏ·Ó¤˜ Í·ÏÒÛÙÚ˜, ÂÛ‡ÌÈÏÔ‡Û˜, ÂÁÒ ¤·È˙· Ù¿‚ÏÈ,ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÛÔ˘ ‹ÙË۷ʈÙÈ¿. E›¯Â ÌÚÔ‡Ù˙ÈÓÔzippo. Kڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÈÏ‹-Û·ÌÂ. M‹ˆ˜ ÙÒÚ·; P¤Ó·[email protected]

™Δ∞£ª√™ §∞ƒπ™∏™◊ÛÔ˘Ó ‚È·ÛÙÈÎfi˜. ∫ÔÈÙÔ‡-Û˜ ÙË ‚ÂÚÌÔ‡‰· ÌÔ˘ Î·È Â-̤ӷ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò,Ú ̈Úfi. ¶Ò˜; 697 3022218

BRASSERA16/7 ‚Ú¿‰˘, ‰Ô˘Ï‡ÂȘۤڂȘ, ÎÔÓÙfi˜ Ì ÌÔ˘Û¿-ÎÈ, Áχη˜! ∫·È sexy!◊ÌÔ˘Ó Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ ÌÔ˘,„ËÏfi Ì ¿ÛÚÔ Ô˘Î¿ÌÈ-ÛÔ!

ª∂Δƒ√15/7. ºfiÚ·Á˜ ¿ÛÚ·, ÂÁÒΛÙÚÈÓË ÌÏÔ‡˙·. ∫Ú·Ù¿Á·-ÌÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÛ¿ÓÙ˜ ·fiÙÔ Attica. ∫·Ù¤‚Ëη ¢¿ÊÓËÎ·È ÂÛ‡ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. Œ·-ı· ÛÔÎ! £· Û ͷӷ‰Ò;¢ËÌ‹ÙÚ˘, 697 6645019

∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ ªËı‡ÌÓ˘ 16μ. ™Â ϤÓ¡›ÎÔ, Û ÎÔÈÙÒ Â›ÌÔÓ· Ù·ÌÂÛË̤ÚÈ·, ÂÚÈ̤ӈ Λ-ÓËÛ‹ ÛÔ˘…

BLUE STAR NAXOS14/7 Úˆ›. ™ÙÔ ¿Óˆ ηٿ-ÛÙڈ̷ ηıfiÌÔ˘Ó ·¤Ó·-ÓÙ› ÛÔ˘ Û˘Ó¯Ҙ! ∂›Û·È ÌÂ-Ï·¯ÚÈÓ‹ Ì ̷‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ·Î·È ÙÛ¿ÓÙ· Lacoste. 697 2823777

608¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÊÔ-ÚÔ‡Û· ¿ÛÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ,

ÂÛ‡ Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ‹-ÛÔ˘Ó „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÌÂÎԛٷ͘ ηٿ̷ٷ. ¶¿ÚÂÌÂ: 697 6082300

μ∂¡∂Δπ∞ªÂ ›‰Â˜ Ì ÙË Ê›ÏË ÌÔ˘ÙËÓ ÎÔÓÙ‹. ¢ÒÛ ÏÂÙÔ̤-ÚÂȘ. 693 8338835

∫∞π™∞ƒπ∞¡∏æËÛÙ·ÚÈ¿ ª·Ó‰Ú¿ÎË,15/7, ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·¤-Ó·ÓÙÈ ÙÚ·¤˙È Ì 3 Ê›ÏÔ˘˜ÛÔ˘. Œ¯ÂȘ ¤ÚÔ¯Ô ‚ϤÌ-Ì·. ¶fiÙ ı· Û ͷӷ‰Ò;693 8338835

∫√§ø¡∞∫πμ¿ÛÈ·, ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÛÙÔ∫ÔψӿÎÈ, ÂÚÓÔ‡Û·ÌÂÙ¤ÏÂÈ· Î·È ÂÛ‡ ¤„·¯Ó˜ η-ÙÛԇʷ ‰Ò. ∂ÎÏËÚÒıË-ÎÂ; 699 7004436. √˘·Ô˘!

¶√™∂π¢ø¡ HOTEL§Ô˘ÙÚ¿ÎÈ 13/7, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ÔÌÔÚÊÈ¿. ◊ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Í·-ÏÒÛÙÚ˜. ∫ÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·ÓÂÓÒ ÂÚÓÔ‡Û·. ™Â ÛΤÊÙÔ-Ì·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

ª∂Δƒ√ ∫∞Δ∂Ã∞∫∏14/7. ¶ÚÔ˜ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. æË-Ïfi˜, Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· «∂ӧ¢ÎÒ», Û ¤Ù˘¯· ·ÚÁfi-ÙÂÚ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÎÚ·ÙÔ‡-Û˜ ∞.V., ·ÌÔÁ¤Ï·Û˜…ŒÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È;[email protected]

Ã√§∞ƒ°√™∫·Ê¤ Piqeut. ÕÏÏ·˙˜ Ï¿-̘. ™Â ϤÓ ∏Ï›·. £· ÌÔ˘·ÏÏ¿ÍÂȘ Î·È Ì¤Ó· Ù· ÊÒÙ·;

∂¶π¢∞Àƒ√™12/7. ÃÔÚfi˜ «μ·ÙÚ¿¯ˆÓ».∂Û‡: ªÈ¯¿Ï˘, „ËÏfi˜, η-ÙÛ·Ú¿ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿. ∂ÁÒοو ‰È¿˙ˆÌ·, ‰ÂÍÈ¿ ÎÂÚ-Λ‰·. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò.693 9186856

EVEREST™Â ›‰· ¤Íˆ ·fi ÙÔEverest, ΔÚ›ÙË ‚Ú¿‰˘. ∂›¯Â˜·›ÛÙ¢ÙÔ ‚ϤÌÌ·. ªÂ ÎÔÈ-ÙÔ‡Û˜ Î·È ÂÛ‡. ¶ÂÚ›ÌÂ-Ó˜. ◊ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·.

Δ∂ƒª∞ §π√™πø¡14/10 ΔÚ›ÙË. ∂Û‡ ψÊÔ-Ú›Ô, ÂÁÒ Á·Ï¿˙ÈÔ ·Ì¿ÍÈ.°È· οÔÈÔ ÏfiÁÔ ÎÔÈÙ·¯Ù‹-ηÌ ·˘ÙfiÌ·Ù· ̤¯ÚÈ Ô˘¿ÓÔÈÍ ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ Î·È ÛÔ˘¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·. ŒÓ·Ó ηʤ;[email protected]

FITNESS GYM∫·ÏÏÈı¤·, ¢·‚¿ÎË. ™Â ‚Ϥ-ˆ οı ̤ڷ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔfiÚÔÊÔ Î·Ù¿ ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ, fi-Ù ı· ‚Á¿ÏÂȘ Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈοÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ;

WHITESNAKE1/7. ∫·Úfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, η-ÛÙ·ÓÔÎfiÎÎÈÓ· Á¤ÓÈ·.◊ÛÔ˘Ó ÛÙȘ οÌÂÚ˜. ªÂ-Ù¿ ÛÙÔ Rockwave metalday. ∂ÁÒ Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿, ¿-

ÛÚÔ ‰¤ÚÌ·, Ú¿ÛÈÓ· Ì¿-ÙÈ·. ™Â ÎÔ›Ù·Í·, ·Ó ı˜…[email protected]

°∫∞∑πDirty Ginger, 10/7, ÛÔ˘ ›·«Ì ÙfiÛÔ Ú·›Ô ·ÌfiÁÂÏÔʇÁÂȘ ÙfiÛÔ ÓˆÚ›˜;». £¤-ψ Ó· ÙÔ Í·Ó·‰Ò. 6948030434, ¡›ÎÔ˜

APPLEBEE’SªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 14/7.◊Úı˜ Ì 3 ʛϘ ÛÔ˘. ºfi-Ú·Á˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ÊÔÚÂÌ·Ù¿-ÎÈ. æËÏ‹, ÏÂÙ‹, ·Ó¤ÌÔÚ-ÊË! £¤ÏÂȘ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡-ÌÂ; ™Ù›Ï ‰Ò.

∏™∞¶ ª∞ƒ√À™πΔ¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ʇÁˆ ÁÈ·∫˘ÎÏ·‰ÔÓ‹ÛÈ. £· ·ÚÒ Ó·Û ÊÈÏÔÍÂÓ‹Ûˆ. ∞Ó Â›Û·È¢¯¿ÚÈÛÙË, Á‡Úˆ ÛÙ· 35,‰Ú·ÂÙ‡ԢÌ ̷˙› ÛÙÔÓ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. 698 1807015

π∫∂∞ ¶∂πƒ∞π∞7 πÔ˘Ï›Ô˘, ·fiÁÂ˘Ì·, È¿-Û·Ì ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· οÙÈ Î¿-‰Ô˘˜ Î·È ÊˆÙÈÛÙÈο. ™ÙÔÙ·ÌÂ›Ô ÚÈÓ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂÎÈÓËÙ¿, ·Ó·ÁοÛÙËη ӷʇÁˆ. [email protected]

AIO§√™ ∫∂¡Δ∂ƒ∏™14/7. Δ·Íȉ‡·Ì ̷˙› ÁÈ·¶ÂÈÚ·È¿, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÚÈÁ¤ÌÏÔ‡˙· Î·È ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó ÌÂÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÛÙËÓ ÔÔ›·˘‹Ú¯·Ó ·È‰¿ÎÈ·. £¤ÏˆÓ· Û ͷӷ‰Ò[email protected]

STARBUCKS∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ÂÛ‡ Ì·˘ÚԇϷÌ ڿÛÙ· Ì·ÏÏ›, ÌÏÂÌÏÔ‡˙·, ÎÔÏ¿Ó Î·È ÛÙ·Ú¿-ÎÈ·, ÂÁÒ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ÌÂpiercing. ¶·Ú¿Ù· ÙÔÓ Î·Ú·-ÊÏfi ÎÈ ¤Ï· Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ.

°∫∞∑∞∫π10/7. ∫·Ù¿Ï·‚˜ fiÙÈ Û ÎÔÈ-ÙÔ‡Û· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤Î·Ó˜ Ù›Ô-Ù·. ºÔÚÔ‡Û˜ ηʤ ÌÏÔ‡-˙·. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿.

Δƒ∂¡√™Â ›‰· ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈÚÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ 3/7, ¤¯·Û· ÙÔÙËÏÂÊ. ¶¿ÓÔ˜ 41, ÛÙ›ÏÂ690 9880449

∏™∞¶ΔÚ›ÙË 15/7 ÌÂÛË̤ÚÈ. ª‹-Θ ¡ÂÚ·Ù˙ÈÒÙÈÛÛ·, ÛÙ¿-ıËΘ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ∞Ï·-‚¿ÛÙÚÈÓÔ ÂÏÂÊ·ÓÙ¿ÎÈ ÎÚÂ-ÌfiÙ·Ó ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÛÔ˘.Œ‰ÂȯÓ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈο ÌÂ-Ï·Á¯ÔÏÈ΋ ÎÈ fiÌÔÚÊË! ∫·-Ù‚‹Î·Ì ª·ÚÔ‡ÛÈ.

£∂™™∞§√¡π∫∏15/7 ΔÚ›ÙË, 19.00, ∂ÚÌÔ‡.◊ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘,ÊfiÚ·Á˜ Ï¢Îfi ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ.∂ÁÒ Á˘·ÏÈ¿ Ì·‡Ú·, Ï¢ÎfiÌÏÔ˘˙¿ÎÈ.

DEL SOL¶fiÛ· ·ÌfiÁÂÏ· Ú¤ÂÈ Ó·

ÛÔ˘ ·Ú›Ûˆ È·, ÁÈ· Ó· ÌÔ˘‰ÒÛÂȘ ÛËÌ·Û›·;

∞¶√£∏∫∏¢Ô˘Ï‡ÂȘ οو ·fi ÙÔÛ›ÙÈ ÌÔ˘ ۯ‰fiÓ ‰‡Ô Úfi-ÓÈ·. Œ¯ÂȘ ¤ÚÔ¯Ô ·Ìfi-ÁÂÏÔ… ∫ڛ̷ Ô˘ ÙÂÏ¢-Ù·›· ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ϥˆ Û˘¯Ó¿…

022◊ÌÔ˘Ó ÛÙÔ 022 Î·È Û˘ ÛÙËÛÙ¿ÛË ∫·Ó¿ÚË. ∫ÔÈÙ·¯Ù‹Î·-ÌÂ, ÛÔ˘ ¤ÁÓ„·, ·ÌÔÁ¤Ï·-Û˜. ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οӈ ÁÈ·Ó· ¤¯ˆ ·˘Ùfi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ηȷ˘Ùfi ÙÔ ·ÌfiÁÂÏÔ Û ٷÎÙ¿‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·; ¶ÔÈ· „˘¯ÔıÂ-ڷ›· Î·È ÔÈ· prozak ÌÔ-ÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ·˘-Ùfi ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ fiÙ·Ó ÛÂÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Á›ÓÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ fi-ÏÔ˜ ‰‡Ô ·¤Ú·ÓÙ· Ì¿ÙÈ·;

∫Δ∂§¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂ ÙˆÓ 9, μfiÏÔ˜ -∞ı‹Ó·. ∫·ıfiÛÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ÌÔ˘. ªÂÙ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù·Í› Î·È¤Ê˘Á· ÂÁÒ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfiÛÔ˘. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò.

£∂™™∞§√¡π∫∏∫·ÈÚfi˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·¤ÏÔË Í·ÓıÈ¿ ÎԤϷ ÙÔ˘Bigaroon, Ì‹ÎÂ Î·È ·˘Ù‹›Ûˆ ·fi ÙÔ bar… M·˜ ·-Ú¤ÛÂÈ!

∞§™√™ μ∂´∫√ÀŒ·È˙˜ ÛÙÔ ∫ԇϷ ηÙÛÈ-ÎԇϷ Î·È ÙÔ ÎÏÂÌ̤ÓÔÙÚ·ÁÔ‡‰È, ¤Î·Ó˜ ÙÔÓ Î·Îfi·‰ÂÏÊfi, ‚Ú ÌÂÏ·¯ÚÈÓ¿ÎÈ,Ì fiÙÈÛ˜ Ê·ÚÌ¿ÎÈ.

Δ∞μ∂ƒ¡∞«∫·Ï‹ ∫·Ú‰È¿», ™¯ÔÈÓÈ¿˜.ªfiÏȘ ̋η Ì Îԛٷ͘.¢ÂÓ ¤Î·Ó˜ Ù›ÔÙ·. ∂›Ì·È ËηÛÙ·Ó‹ Ì ÙÔ ·ÛÚfiÌ·˘-ÚÔ Ì·ÁÈfi. ∞¿ÓÙ· ‰Ò.

17/7/08∞ÁÒÓ·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ∂ıÓÈ΋˜,ÛÙË Ï‹ÍË ÌÔ‡ ·ÌÔÁ¤Ï·-Û˜. ºÔÚÔ‡Û˜ ÎfiÎÎÈÓÔ·ÓÙÂÏfiÓÈ. ∂›Ì·È Ô Ô‰ËÁfi˜.™Ù›Ï ‰Ò.

ª∂™√°∂πø¡¶‹Ú· Ù·Í› ·fi ªÂÛÔÁ›-ˆÓ, ÛÙȘ 6, ¢Â˘Ù¤Ú· 14/7,ÊfiÚ·Á˜ ¿ÛÚÔ ÌÔ‡ÛÙÔÎ·È Ù˙ÈÓ, η٤‚ËΘ ∞Á. ¶·-Ú·Û΢‹. ∫·ıfiÌ·ÛÙ·Ó ›-Ûˆ, Â›Û·È fiÌÔÚÊË.

ª√ƒº∏11/7. ¢·È‰·ÏȉÒÓ, 4Ô fiÚÔ-ÊÔ˜, Ì·ÏÎfiÓÈ ÛÙÔ ÓËÈ·Áˆ-ÁÂ›Ô Î·È Ì¤Ó·. ∏ ·¤Ó·ÓÙÈ. ø˜fiÙÂ…; [email protected],697 3629465

¶§√π√13/7 ÛÙÔ ÏÔ›Ô Ì ÙË Ì·Ì¿ÛÔ˘, 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, 15 ‹ 10ÏÂÙ¿ ÁÈ· ¶·ÏÔ‡ÎÈ·; ª¤ÓÂȘ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, ‹Á·ÈÓ· ∞È¿-ÓÙÂÈÔ, ¿ıËη ÛÙË Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘,ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘. 694 4653888

¶∞ƒ∞§π∞∫∏5/7. ∂Û‡ ‰ÂÍÈ¿ ψڛ‰· ÂÁÒ

ÌÂÛ·›·, ÂÛ‡ ·ÛËÌ› ·˘ÙÔΛ-ÓËÙÔ ÂÁÒ ÌÔÚÓÙfi. ª‹Î·ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· °Ï˘Ê¿‰·˜,ÂÚ›ÌÂÓ˜ ·’ ¤Íˆ ÌÂalarm. [email protected]

√∞∂¢∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜. 23/6 ÌÔ˘¤Î·Ó˜ ÂÁÁÚ·Ê‹, Â›Û·È 35,ÚÒÙËÛ˜ ·Ó Â›Ì·È ·ÓÙÚÂ-̤ÓË, ›· fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿Óˆ ·˘-Ùfi ÙÔ Ï¿ıÔ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓÌÈÏ‹Û·Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ…

∞π°§∏13/7 ÚÒÙËÛ˜ Ê›ÏË ÌÔ˘ ·ÓÂÌÔ‰›˙ÂȘ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·! ª·-Á‡ÙËη ·fi ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË¢Á¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘. ∂›Ì·È Ë Í·Ó-ıÈ¿. ¶ÔÈÔ˜ ›۷È, ͤÓÂ;

μ214/7, 18.00. ªÂ ‰‡Ô ʛϘ,ηÛÙ·Ó‹, ·Ó¤ÌÔÚÊ· Ì¿ÙÈ·,ÙÛ¿ÓÙ· Ì ÙÚÔÈο ÏÔ˘ÏÔ‡-‰È·… ªÂ ÙڤϷÓ˜… £¤ÏˆÓ· Û ͷӷ‰Ò. 694 0113030

¶ƒ√∞™Δπ∞∫√™10/6, 10.00 ÙÔ Ú ›. °È·Ù›ÛÙÂÎfiÛÔ˘Ó fiÚıÈ·; ™¯ÔÏÈ΋ÙÛ¿ÓÙ· ¡ike. ∏ ÈÔ fiÌÔÚÊËÛÙÔ ‚·ÁfiÓÈ. ∫·Ù¤‚Ëη §Èfi-ÛÈ·. ∞fi ∫ÈÓ¤Ù· ›۷È;[email protected]

£∂™™∞§√¡π∫∏Δ·ÍȉÈÒÙ˘. ™Â ÁÓÒÚÈÛ· Â-Λ, °ÈÒÚÁÔ. ∞fi ÙfiÙ Ì ¤-¯ÂȘ ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ Õ‰Ë. ™Â ı¤-ψ, ‚Ô‹ıËÛ¤ ÌÂ. ∞ÚÈ¿‰ÓË

™∫√Àº∞∫π∂ÁÒ Í·Óıfi˜ Ì Á˘·ÏÈ¿, Ì·-˙› Ì ÙË ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹. ºÏÂÚ-Ù¿Ú·Ì Ì ٷ Ì¿ÙÈ·.◊ÛÔ˘Ó Ôχ fiÌÔÚÊË.™Ù›Ï 694 7930644

MUPPET SHOW206, ¢Â˘Ù¤Ú·. ¶Ô‡ ı· ‚ÚˆÎÈ ÂÁÒ, ÚÒÙËÛ·. ™ÙË μÔ˘-ÏÈ·Á̤Ó˘, ÌÔ˘ ›˜. °Â›-ÙÔÓ·, ÛٛϠ699 5461955

ALBAªÂÏ·¯ÚÈÓ¤ ¿ÁÁÂÏÂ, ¤ÈÓ˜̛ڷ. ∫·ıfiÌÔ˘Ó ‰›Ï·ÛÔ˘. ÕÎÔ˘Û· Û ϤÓ ª·-ÚÈ¿Ó. ∂›Û·È fi,ÙÈ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ˘¿Ú¯ÂÈ. ™Ù›Ï ‰Ò.

BOBAYO11/7. ™Â ϤÓ ÿÚË, ÛÔ˘ ¿-ÚÂÛ ÙÔ ·ÌfiÁÂÏfi ÌÔ˘.Œ¯·Û· ÙÔ ÎÈÓËÙ[email protected]

5 ¢ƒ√ª√π∂Í¿Ú¯ÂÈ·. ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘,10 πÔ˘Ï›Ô˘. ŸÏË ÛÔ˘ Ë ·-Ú¤· ÊÔÚÔ‡Û ̷‡Ú·. ∂Û‡ÛÙ· ¿ÛÚ·. 697 3998982

∑ø°ƒ∞º√À∂ÚÁ¿˙ÂÛ·È Û ηٿÛÙËÌ·ÔÙÈÎÒÓ. ™Â ‚Ϥˆ ÔÏ‡Û˘¯Ó¿. ∂›Û·È fi,ÙÈ ÈÔ fiÌÔÚ-ÊÔ ¤¯ˆ ‰ÂÈ. Please mailme! [email protected]

K∞§§π£∂∞219, ∫˘Úȷ΋. ∫·ıfiÌÔ˘Ó

™Â ›‰·...°Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔÌ SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121

∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·.

∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 59

Page 60: Athens Voice 223

60 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

‰›Ï· ÛÔ˘. ŸÙ·Ó ÛËÎÒıËηӷ ʇÁˆ, Ì ÛÙ·Ì¿ÙËÛ˜ Ó·ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ οÙÈ ÏÂÊÙ¿ Ô˘ÌÔ˘ ¤ÂÛ·Ó. ¶ÔÈÔ˜ ÙÔ Î¿ÓÂÈ·˘Ùfi; ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ.

ª∂Δƒ√™ÙÔ ÌÂÙÚfi ÁÈ· ¶ÂÈÚ·È¿. ªÂ-Ï·¯ÚÈÓfi˜, ÎÔÓÙfi Ì·ÏÏ›,Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·, ‚ÂÚÌÔ‡-‰· Î·È Á˘·ÏÈ¿. 693 1569750

HOXTON¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘, 10/7. ªÂÏ·-¯ÚÈÓ‹ Ì ηٷÎfiÎÎÈÓÔ ÊfiÚÂ-Ì·, Û ÎÔÈÙÔ‡Û· Û˘Ó¤¯ÂÈ·,‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹ÛˆÁÈ·Ù› ¤Ê˘Á˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ›, ı·Û ͷӷ‰Ò. 698 3979655

MANU CHAOºÔÚÔ‡Û· ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡-˙·, ‹ÌÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜, ‹ÙËÛ˜ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ· Ô‡˙Ô.ªÂÙ¿ ¤ÁÈÓ ·ÓÈÎfi˜, Û ¤-„·¯Ó· ·ÓÙÔ‡, ·ÏÏ¿ Ù›Ô-Ù·. 694 5698898

∏™∞¶ ¶∂πƒ∞π∞™11/7. ∫·ıfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ,η٤‚ËΘ Δ·‡ÚÔ, ÛËÎÒ-ıËΘ, ¤ÂÛ ÙÔ Ï·ÛÙȯ¿ÎÈÛÔ˘, ÛÙÔ ¤‰ˆÛ·, ÌÔ˘ Á¤Ï·-Û˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ‚Ϥˆ Û˘-Ó¤¯ÂÈ·. 694 2492287

18/6¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È.∂ÁÒ Í˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ,‚ÂÚÌÔ‡‰· Î·È ÚÈÁ¤ fiÏÔ ·-¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘[email protected]

FRESH °∞§∞Δ™π√Àª·Ú¿ÎÈ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘Û ›‰· ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ‰ÂÓ¤¯ˆ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· Û ÛΤ-ÊÙÔÌ·È. ∂Ï›˙ˆ Ó· Û ͷ-Ó·‰Ò.

∞π°∞§∂ø™Â ›‰· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ∞È-Á¿Ïˆ, ÌÔ˘ ‹ÙËÛ˜ ·Ó·-Ù‹Ú·, Â›Û·È „ËÏ‹, ·‰‡Ó·ÙË,·fi 25 ̤¯ÚÈ 30, Â›Ì·È Ô ÌÂ-Ï·¯ÚÈÓfi˜. ∞Ó ı˜, ¿Ú ÙËÏ.

MADONNA∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ∂Û‡ ÎÔÓÙԇϷ,ˆÚ·›Ô ·ÌfiÁÂÏÔ, Ì ·Ó¤-͢ÓË Ê›ÏË. ª·˙› ˜ ÙË Ì¤-ÛË, ÌÂÙ¿ ·ı‹Î·ÌÂ[email protected]

¶§∞Δ∂π∞ ∫√Δ∑π∞ªÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ Ù· ÈÔ Ú·›·Á˘·ÏÈ¿. Œ¯ÂȘ Ù· Ú·ÈfiÙÂ-Ú· Ì¿ÙÈ·. ™Â ÊÒÓ·Í·Ó μ·-Û›ÏË. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò.694 4984618

ª∂Δƒ√ √ª√¡√π∞11/7, 19.45. ∞›ÛÙÂ˘Ù· Ì¿-ÙÈ·, Ì·‡ÚÔ ÏÂÎÙfi ÊfiÚÂ-Ì·. ∫Ú·ÙÔ‡Û· laptop ÌÂÛ¯¤‰È· Î·È ÎÔÈÙÔ‡Û· ›ÌÔ-Ó·. ∫¿Ó’ ÙÔ Í·Ó¿! ÿ‰È· ̤-Ú·, ›‰È· ÒÚ·, ›‰ÈÔ ÊfiÚÂÌ·!

¡√π∑ºÈÏËı‹Î·Ì 3 ÊÔÚ¤˜. ΔÈ ı·Á›ÓÂÈ Ì ̷˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜; ™ÂÂÚÈ̤ӈ ·˘Ùfi ÙÔ ™¿‚‚·-ÙÔ, ¿ÏÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜.

BUZIOS™Â ›‰· ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÛÂÂÚˆÙ‡ÙËη. ™˘Ó¤¯ÈÛ ÛÙȘªÔ‡Û˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ηȅ ·Ó¿ıÂÌ· ÙËÓ ÒÚ·.

™∂ ∂π¢∞ŒÍˆ ·fi ÙÔ ΔÛÈÙÛÈ̛ډÈ,ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ, ¤Ó· ‚Ú¿‰˘. ™ÂϤÓ ¢ËÌ‹ÙÚË. Δ· ›·ÌÂ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞ï-°ÈÒÚÁË. ºÔ-ÚÔ‡Û˜ Á·Ï¿˙ÈÔ PumaÌÔ˘Ê¿Ó. ¶·Ó.

§À∫∂π√ Ã∞´¢∞ƒπ√À∏ ∂. ÛÙÔÓ §¤Ô. ¢ÂÓ Â›¯· η-Ù·Ï¿‚ÂÈ fiÙÈ ÛÔ˘ ¿ÚÂÛ·. ΔÔηٿϷ‚· ÛÙËÓ 3‹ÌÂÚË.Œ¯ˆ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ. ºÂ‡ÁÂȘÙÔÓ ™Â٤̂ÚË. ¢ÒÛ’ ÌÔ˘ÌÈ· ¢ηÈÚ›·!

™Ã√π¡π∞™8/7. ∑‹ÙËÛ˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ÛÔ˘ÚÔÛ¤ÊÂÚ· ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ. °È·Ó· ÛÙÔ ‰ÒÛˆ, ÁÚ¿„ ‰Ò.

YABANAKI∂›Û·È Ë Î·ÛÙ·Ó‹, ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, Â›Ì·È Ô „Ë-Ïfi˜ Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·¤ÏÔ.694 6336786

ª∂Δ∞•√Àƒ°∂π√11/7 ÛÙ·Ì¿ÙËÛ˜ Î·È ÌÂÚÒÙËÛ˜ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏ‹ ÿ·-ÛÌÔ˜. ¢Ô‡Ï¢· ÂΛ ÎÔÓÙ¿.¢ÂÓ ‹ÍÂÚ·. ªÂ ÂӉȷʤÚÂÈÎ·È Ì¤Ó·. ∞¿ÓÙ· ‰Ò.

Δƒ∂¡√ °π∞£∂™™∞§√¡π∫∏ªÂ ÌÈ· Ê›ÏË. ªÔ˘ ËÙ‹Û·-Ù ÙËÓ ATHENS VOICE. £·Û ͷӷ‰Ò;

¡√Δ√™ 21/7 ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô fiÚÔÊÔ,‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘, Í·Ó-ıԇϷ, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚÔ,Îԛٷ͘ fiÙ·Ó ¤Ê¢Á˜. ∂›-Û·È ·Èı¤Ú·˜. 697 4428538

∫∂¶ 22/7, ¡.º¿ÏËÚÔ. √ „ËÏfi˜Ì ÙÔ ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ. ºÔÚÔ‡-Û· ÌÏÂ. ¡·È, ÙÔ ÙËÏ. ÈÛ¯‡-ÂÈ. ™Â ı˘Ì¿Ì·È Ôχ…Œ„·¯Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔ˘Ì¿-ÚÔ ÌÔ˘. °ÈÒÚÁÔ˜

ª·‡ÚË Ì˯·Ó‹, ·Í‡ÚÈÛÙÔ˜,Ì ∞bercrombie ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ,3/6 ÛÙÔÓ ºÏÔ›Û‚Ô. ∂ÚˆÙ‡-ÙËη ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ÈÔ Ôχ ÂÛ¤Ó·. ¶Ô‡ ›۷È;

You go your way, I will goyour way to.

ŒÙÛÈ fiˆ˜ ΛÙÔÌ·È ÛÙÔ ¤-‰·ÊÔ˜, ÙÔ Û·ı› ÌÔ˘ fiÚ-ıÈÔ ı· ÙÔ ÎÚ·Ù‹Ûˆ Î·È Î·-ıÒ˜ ÔÚ‡ÂÙ ¿Óˆ ÛÙÔÙÒÌ· ÌÔ˘, ÂÁÒ Ë ÓÂÎÚ‹ı· Û·˜ ÓÈ΋ۈ.

∂Ì. ªÂÓ¿ÎË. ¢ÂÓ ÚÂÈ¿˙ÂÙ·ÈfiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ÙÔ ÂÎÈÓÔ˘¿ ‰›Ï·ÛÔ˘ Ó· οÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Ì·˜‚ϤÂÈ . ΔÒÚ· È·, Î·È ÌfiÓÔ˜ÛÔ˘ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÌÔ˘ ›۷ȅ

ÃÔ˘¿Ó, ÙÔ ÎÔ˘Ù¿‚È ÛÔ˘·fi ÙÔ «ÎÚ‚¿ÙÈ» ‚Ú¤ıËÎÂÛÙÔ «Ì·ÏÎfiÓÈ» Î·È ·˘Ùfifi¯È ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ¿Ù·ÎÙÔ. ∫¿ÙÈÌÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ı· ÛοÛÂÈ Î·ÈÌ¿ÏÏÔÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ‰›ÎÈÔ.

Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó οÓÂȘ, ÙË ÁÓÒÌËÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ °ÂˆÚ-Á›· ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ¡· ͤ-ÚÂȘ fiÙÈ ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ ı· ÙÔÓ‰ÈÂΉÈ΋ۈ Ì Ӈ¯È· ηȉfiÓÙÈ·. Δ., 698 489283

ª¤Ì· ÌÔ˘, ı· Û’ ·Á·Ò̤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔ˙ ÔÈ È-ÁÎÔ˘›ÓÔÈ! ¢.

¶Ï. ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜, Â›Û·È fi,ÙÈηχÙÂÚÔ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›ÛÙË ˆ‹ ÌÔ˘, °ÂˆÚÁ›·, ›-Û·È Ë ›‰È· ÌÔ˘ Ë ˆ‹, ‰ÂÓ ı·Û ÍÂÂÚ¿Ûˆ ÔÙ¤, Û Ϸ-ÙÚ‡ˆ… §.μ. 698 4899283

P.S I Love you. √‡Ù ÂÁÒ ‹-ıÂÏ· Ó· ʇÁˆ, ̈ڿÎÈ.

∑ˆ‹ ÌÔ˘… ŒÚˆÙ¿ ÌÔ˘…ª¿ÙÈ· ÌÔ˘, Ù·Í›‰È Ì·ÎÚÈÓfiÓ· Ì ·˜ … Ì ηڿ‚È ÙÔÎÔÚÌ› ÛÔ˘… ∞Á¿Ë ÌÔ˘…

°È· Ó· ÂÈ̤ӈ ÙfiÛÔ Ó· Û‰ˆ ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ, ‹Ú¯ÂÏfiÁÔ˜ , fï˜ ÂÛ‡, ∞… ÌÔ˘,‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚˜, Îڛ̷!

ΔË §ÈfiÏÈ· ı¤Ïˆ ·ÊÔ‡!!

∞ÓÙ› Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ Ô Úfi-ÓÔ˜, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›-ÛÔ˘Ì ̷˙›, ÌfiÏȘ ËÚÂÌ‹-ÛÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·; ∂›Û·ÈÙÔ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘. ∫·ÎԇϷ

¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆÁÈ·Ù› fiÙ·Ó ÎÏ·›ÂÈ Ë ·Á¿Ë,Ô ÂÁˆÈÛÌfi˜ οÓÂÈ ÁÈÔÚÙ‹…™Â ı¤Ïˆ ›Ûˆ Î·È Û’ ·Á·-¿ˆ… ∂Û‡; ∞ıËÓ¿ (£. ∫.)

Pizza Hut ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, £‡-ÌÈÔ ·È‰·Ú¿, ¿Ú ̷˜ Ù·Ì˘·Ï¿! •¤ÚÂȘ ÂÛ‡…

¶Ôχ ÎÏ¿Ì· ¤ÂÛÂ, Î·È Î¿-ÔÈÔ˜ ̤ډ„ οÔÈ·, ‹Î¿ÔÈ· οÔÈÔÓ. ∂ÁÒ, Ë ÎÔ-¤Ï·, ¿ÓÙˆ˜ Â›Ì·È Î·Ï‡-ÙÂÚ·… ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ.

L Word: ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·Èˆ˜ ‰ÂÓ Â›Û·È ÌfiÓË ÛÔ˘!μÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ-‚Ò˜ Ê¿ÛË, ·Ó ·˘Ùfi ‚ÔËı¿-ÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ! ∫Ô˘Ú¿ÁÈÔ.

∫. °ÈÒÚÁÔ˜. ¶Ò˜ ÌÔÚÒÓ· ͯ¿Ûˆ, ·Á¿Ë ÌÔ˘. ¡·Û ‰ˆ ı¤Ïˆ…

∞Á·ËÙ¤ ∫fiÏÈÓ, ÙÂÏÈο ›¯·‰›ÎÈÔ: Â›Û·È Î¿Ï˘. ∫·È‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Ó· Â›Û·È Ù›ÔÙ·¿ÏÏÔ. ∫ڛ̷, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘,Îڛ̷. ŒÏ‚Ș

Pronto? ¶¿ˆ ¿ÏÈ ÛÙËÓ È‰È-·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÛÔ˘ Ô˘ÙfiÛÔ Ï·ÙÚ‡ˆ! ∂›Û·È ¿-ÓÙ· ‰Ò, ·Ó¿ıÂÌ¿ ÛÂ! ¡·Ù· ÂηÙÔÛÙ›ÛÂȘ. BC.

÷ÌÔÁ¤Ï· ÌÔ˘… ø˜ fiÙ ı·Ì ÙÈ̈Ú› ; £¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ.

∞Á·Ë̤ÓÂ, ·Ó·ÚˆÙȤ۷ÈÌ‹ˆ˜ Û˘Á¯¤ÂȘ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·Ì ÙÔÓ ÏËÁˆÌ¤ÓÔ ÂÁˆÈÛÌfiÎ·È ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë; ¢ÂÓ Û‚·Û·Ó›˙ÂÈ ¤ÚˆÙ·˜, ·ÏÏ¿…

Pizza Hut ∏Ú·ÎÏ›Ԣ.Δ˙Ô˘Ù˙Ô‡ÎÔ °È·ÓÓ¿ÎË, ÌÔ˘¤ÏÂȄ˜! ™Â ÂÚÈ̤ӈ, ËηÙÛ·ÚȉԇϷ ÛÔ˘!

∂›Ì·È Ë πı¿ÎË ÛÔ˘, ·˘Ù‹ Ԣ›¯Â˜ Î·È ¤¯·Û˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›-Û·È Ô √‰˘ÛÛ¤·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘,˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë «Ã·Ì¤ÓË ∞ÙÏ·-ÓÙ›‰·». Œ¯ÂȘ ÂÏ›‰Â˜ ÁȷηÈÓÔ‡ÚÁȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ…

Sexy None, οı ÒÚ· Ô˘ÂÚÓ¿ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ù· ÌÔÌÈ-ÚÔÊ·ÙÛ¿ÎÈ· fiÏÔ Î·È ÈÔ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ¿! ∫›ÙÙ˘

÷›ÚÔÌ·È Ô˘ ÔÈ ·fi„ÂȘÌÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ËÁ‹ ¤ÌÓ¢-Û˘, ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ·‰·Â› ÔÈ-ËÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. ª·ÚÈ¿ÓÓ·

∞… ÌÔ˘ ÚÈÓ ·fi 4 ÚfiÓÈ·Ù· ÛÌ·Ú·Á‰¤ÓÈ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ÌÔ˘ ¤Î·„·Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿!£· Ù· ¿Ûˆ Û 2 Ì‹Ó˜.¢ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ

¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·. ∞…

¶ÈÚÈÏ¿ÎÈ, ÌÔ˘ Ï›ÂȘ…

ªÔ˘ÌÔ˘Î¿ÎÈ ÌÔ˘, ÓÈÒ-ıˆ ·›ÛÙÂ˘Ù· Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘Û ÁÓÒÚÈÛ·. ™’ ¢¯·ÚÈÛÙÒÔ˘ ‰›ÓÂȘ ÓfiËÌ· ÛÙË ˆ‹ÌÔ˘! ™’ ·Á·Ò ÙÚÂÏ¿! ∫·-Ϥ˜ Ì·˜ ‰È·ÎÔ¤˜.

¡›Ó·, Ó· Ì¿ıÂȘ Ó· ·Á·¿˜Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ¿˜ ÙË ¡›Ó· ÁÈ·Ó· Û ·Á·‹ÛÂÈ ·ÏËıÈÓ¿ ÔÛˆÛÙfi˜ ¿ÓÙÚ·˜. ¶¤ÙÚÔ˜

…¶Â˜ ÌÔ˘ ¤Ó· „¤Ì· Ó· ·-ÔÎÔÈÌËıÒ… ™Â ÌÈÛÒ,°ÈÒÚÁÔ. ∫¿ı ̤ڷ Ô˘ÂÚÓ¿ÂÈ Û ÌÈÛÒ.

§¤Ó ˆ˜ ·˘Ù‹ Â›Ì·È ÛÙËÓÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞Ó Â›Ó·È·˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ó·ÙË ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ›. ∞˘ÙÔ›Ô˘ ÙË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó.

∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹,fï˜ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ·Ú¯›˙ÂÈ ÂΛ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ËÏÔÁÈ΋ ÌÔ˘! £¤Ïˆ Ì·˙› Ó·‚Úԇ̠ÙËÓ πı¿ÎË.

™’ ·Á·Ò, ÃÚÈÛÙ›Ó·! -Maggotkill

«∫χÌ˘». Œ¯ˆ Âı˘Ì‹ÛÂÈÙÔ ÌÔÙÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘. •¤ÚÂȘ Ô‡‰Ô˘Ï‡ˆ. ™Â ı¤Ïˆ Ì›· ÊÔÚ¿·ÎfiÌ·. ΔËÏÂÊÒÓËÛ¤ ÌÔ˘.

°ÂˆÚÁ›·, ͤÚÂȘ fiÙÈ ¤¯Ô˘ÓÂÚ¿ÛÂÈ 11 ÚfiÓÈ·; ŸÙÈ ·-ÎfiÌ· οÔÈ· ‚Ú¿‰È· ÛÙ¤ÎÔ-Ì·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈÛÔ˘; °ÈÒÚÁÔ˜, 697 2552477

√Ú¤ÛÙË, ¿ÓÙÂ! ª’ ·Ú¤-ÛÂȘ… ∫¿Ó οÙÈ… øÚ·›· Ë™¤ÚÈÊÔ˜ Û‹ÌÂÚ·… ª.

∂›Ó·È ¿‰ÈÎÔ, ‰ÂÓ ı· ¿Ú-¯ÂÈ ÂÍÈϤˆÛË ÁÈ· ̤ӷ;[email protected]

∞¯, ‰Ú¿Î ÌÔ˘, fiÛÔ Û’ ·-Á·Ò ·ÎfiÌË, fi,ÙÈ Î·È Ó· ¤-ÁÈÓÂ! ∂›Û·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Â-·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘. ∂›Û·È ‰Ò.

ŒÏÂÓ·, ı¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ ËÙ‹-Ûˆ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÂΛÓÔ ÙÔ‚Ú¿‰˘, Â›Ì·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi¿ÙÔÌÔ, Î·È ı· ‹ıÂÏ· Î·È ËÎÔÏÏËÙ‹ ÛÔ˘ Ó· ‰Â¯Ù› ÙËÛ˘ÁÁÓÒÌË ÌÔ˘. ªÔ˘ ›ӷÈÔχÙÈÌË Ë ª¿¯Ë, Â›Ó·È Á·-ÌÒ Ù· ¿ÙÔÌ·, Â›Ì·È Ô °ÈÒÚ-ÁÔ . 694 6336786

¡·Ù¿Û·, Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹ıÂ-Ï· Ó· ÛÔ˘ ˆ ÂΛÓÔ ÙÔ‚Ú¿‰˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٿ-ÊÂÚ·. ∫·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ!

ΔfiÛ Á˘Ó·›Î , ÂÁÒ ¤ÂÛ·Û ‚Ï¿¯· ·fi ÙÔÓ ∞Ï…ÚÔ.∫·È ÌÔ ÙËÓ Â›Â. ÷ϿÏÈ, ¤Î·-Ó ηϤ ... ¡· ÛÌÚÒÍ ;

¶·Ú·Û΢‹ Û‹ÌÂÚ· ηÈÌÔ˘ ¿ÚÈÛ˜ Ù· ¿ÓÙ·. ™’¢¯·ÚÈÛÙÒ, ™ÔÊ›· ÌÔ˘.

Sodade dj, ›Ûˆ ‰‡Ô Úfi-ÓÈ· ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ ‹Ù·Ó ÎÂ-Ófi, ÙÒÚ· fiÏÔÈ Î·Ù·Ï¿‚·ÌÂÁÈ·Ù›. ∑Ëχˆ, ı· ‹ıÂÏ· Ó·ÙÔ ‹Ûˆ ÁÈ· ¤Ó· ÏÂÙfi.

∞manda ÛÎÔÚ›Ó·, ÂÈÎÔÈ-ÓˆÓÔ‡Û·Ì ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔÙÔ˘ 2006 Ì sms Î·È Í·ÊÓÈ-ο Û ¤¯·Û· ÛÙȘ 3/6/07,‰È·ÎÔ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ·¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜! ¶Ô‡

›۷È;

™∂ °¡øƒπ∑ø...

∂˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜,ú3.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ì ‰ÈÎfiÙÔ˘ Û›ÙÈ, οÙÔ¯Ô˜ π.Ã., 3 ÔÈ-Îfi‰·, ÙÔ ¤Ó· ÚÔ˜ ÂÎÌÂ-Ù¿ÏÏ¢ÛË, 42 ÂÙÒÓ, Âχ-ıÂÚÔ˜, „ËÏfi˜, ·ÚÚÂÓˆ-fi˜, Ì ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ÈÔ‡-ÌÔÚ, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· Âχ-ıÂÚË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔ-Á¤ÓÂÈ·˜. °Ú·Ê›· «§Ô‡Ë˜»,√ÌfiÓÔÈ·, ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›-ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2105235.692, 12.00-20.00.

¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜Î·ıËÁËÙ‹˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÛÙÔΔ¤Í·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Ì ú10.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ȉÈfiÎÙËÙÔÛ›ÙÈ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, ÔÈÎfi-Â‰Ô Û ÂÍÔ¯È΋ ÂÚÈÔ¯‹,οÙÔ¯Ô˜ π.Ã., ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜,„ËÏfi˜, ÏÂÙfi˜, ÂÈı˘Ì›ۇ˙˘ÁÔ ÂχıÂÚË Î·È ÂÌ-Ê·Ó›ÛÈÌË. ¢È·ÌÔÓ‹ ∞ÌÂÚÈ-΋. °Ú·Ê›· «§Ô‡Ë˜», √Ìfi-ÓÔÈ·, ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6,7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692

∫ÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· 34¯ÚÔÓË, ÏÔÁ›-ÛÙÚÈ·, Ï¢Îfi ‰¤ÚÌ· 1,74, 60ÎÈÏ¿, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Ì fi-ÌÈ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ - Ù·Í›‰È· -‰È¿‚·ÛÌ· Î·È ı¤·ÙÚÔ, ·Ó·-˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ·fi 40 ¤ˆ˜ 50ÂÙÒÓ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ¢-ÁÂÓÈÎfi, Ô˘ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ‰Ë-ÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔ-ڛ˜: Elite, ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671

¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ 41 ÂÙÒÓ,„ËÏfi˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈ-Ófi˜, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜,·Ó·˙ËÙ› ‰ÂÛÔÈÓ›‰· fiÌÔÚ-ÊË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÔÈÎÔ-ÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ, ÌfiÓÔ ÁÈ·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔ-ڛ˜: Elite, ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671

ŸÌÔÚÊË ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ· 45 Â-ÙÒÓ, ÌÂÛÔÁÂȷ΋, Ì ηÏfiÁÔ‡ÛÙÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ·-Ó‡·ÓÙÚË, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË,Ì ·ÙÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔfiÓÔÌ¿ Ù˘, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÌÂ-˙ÔÓ¤Ù·˜, οÙÔ¯Ô˜ π.Ã., ·Ó·-˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·ÚÈÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ,Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÌfiÚʈÛË,ÏÂÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ·Á¿-Ë ÛÙ· Ù·Í›‰È·. ¶¿·˜,√Ì‹ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ, 2103607.748, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00.

¡Â·Úfi˜ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜ 32 ÂÙÒÓ,οÙÔÈÎÔ˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ȉȷÈ-Ù¤Úˆ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, „ËÏfi˜,ÏÂÙfi˜, ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ˜,Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÌË Î·ÓÈ-ÛÙ‹˜, Ì ÌËÓÈ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·-Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú3.500 Î·È ·Î›-ÓËÙ· Û ¶¿ÙÚ·, ∞ÁÚ›ÓÈÔ Î·ÈμfiÓÈÙÛ·, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›·Á¿ÌÔ˘ Ì ÎԤϷ ¤ˆ˜ 33 Â-ÙÒÓ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, ÏÂÙ‹ Î·È fi-ÌÔÚÊË. ¢È·ÌÔÓ‹ ∂ÏÏ¿‰· ‹Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶¿·˜, √Ì‹-ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ, 2103607.748, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00.

¶·Ó¤ÌÔÚÊË 35¯ÚÔÓË ‚ÔËıfi˜Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡, 1.73, ÏÂ-Ù‹, ·ıÏËÙÈ΋, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹,ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ·-fiÊÔÈÙË ÎÔÏÂÁ›Ô˘, „ËÏfi-ÌÈÛıË, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, οÙÔ¯Ô˜π.Ã., ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›-ÛÈÌÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ‰ËÌÈ-Ô˘ÚÁË̤ÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-ο, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ, Ì ηÏfi¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· ÂÓ-‰È·Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹-ÛÂÈ ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.¶¿·˜, √Ì‹ÚÔ˘ 38, ∫Ô-

ψӿÎÈ, 210 3607.748, ηıË-ÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00.

°ÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜ 40¯ÚÔÓÔ˜,Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, „ËÏfi˜,ÎÔÌ„fi˜, ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi˜, ̉Ȣı˘ÓÙÈ΋ ı¤ÛË Û ÂÒ-Ó˘ÌË ÂÊËÌÂÚ›‰·, „ËÏfiÌÈ-ÛıÔ˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ‰È·ÌÂÚ›-ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È 2 ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ,·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÎÔ¤-Ï· ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, „ËÏ‹, ÏÂÙ‹,ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Ì ÛÎÔfi ÙÔÁ¿ÌÔ. ¶¿·˜, √Ì‹ÚÔ˘ 38,∫ÔψӿÎÈ, 210 3607.748, η-ıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00.

π‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ÚÈ-ÛÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ 38 ÚÔÓÒÓ,Ôχ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈ-Û˘, Í·ÓıÈ¿, 1.72, ¤Í˘ÓË, ÌÂÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ì ÌËÓÈ·›ÔÂÈÛfi‰ËÌ· ú3.700, ÔÚÔÊÔ-‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÂÍÔ¯ÈÎfi, π.Ã. ηÈηٷı¤ÛÂȘ ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈ-Ì›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 50ÂÙÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ,Ì ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ ·Ú·-ÎÙ‹Ú·. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜,¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 2104176.812, 4174.748

º·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ 40¯ÚÔÓÔ˜, Â-Í·ÈÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, „Ë-Ïfi˜, Ì ¢ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÙÚfi-Ô˘˜, ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·,ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ,Ì ȉÈfiÎÙËÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ,ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ú6.300,‚›Ï·, ÂÍÔ¯ÈÎfi Î·È π.Ã., ÂÈı˘-Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢-Ú›· ¤ˆ˜ 36 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË,ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Ì ÛÔ‚·Úfi¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο§Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ. Τ-ÓÙÚÔ 210 4176.812, 4174.748

¡ËÈ·ÁˆÁfi˜ 25¯ÚÔÓË, ÎfiÚË‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·-΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ıËÏ˘Îfi-ÙËÙ·˜, „ËÏ‹, Í·ÓıÈ¿, Ì Â-Í·›ÚÂÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÌËÓÈ-·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ú2.800, 3Ò-ÚÔÊÔ ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿, ÂÍÔ¯È-Îfi, ηٷı¤ÛÂȘ Î·È π.Ã., ÂÈ-ı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·-Ú‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ¢ÁÂÓÈÎfiÎ·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο§Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ. Τ-ÓÙÚÔ 210 4176.812, 4174.748

°ÓˆÛÙfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ (ÌÂϤ-Ù˜ Î·È Ó·˘ËÁ‹ÛÂȘ ÏÔ›-ˆÓ) 53¯ÚÔÓÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο·ÚÚÂÓˆfi˜, 1.80, ÌÂÏ·¯ÚÈ-Ófi˜, ÔχÏ¢ÚÔ˜, ¤Í˘ÓԘ̠ÈÔ‡ÌÔÚ, Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi-‰ËÌ· ú30.000 (ÛοÊÔ , ‰ÈÒ-ÚÔÊË ‚›Ï· Û ÓËÛ› Î·È ÛÔÚπ.Ã.), ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿-ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 46 ÂÙÒÓ,fiÌÔÚÊË, ¢ÁÂÓÈ΋ Î·È ÊÈÓÂ-ÙÛ¿ÙË, ·‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔ-ÌÈÎfi. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜,¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 2104176.812, 4174.748

30¯ÚÔÓË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Í·ÓıÈ¿Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, Ì ÂÈÛÔ‰‹-Ì·Ù· ú4.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ ηÈÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·,Ì·Á¢ÙÈÎfi ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙË ƒfi-‰Ô, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45,ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤-ÓÔ, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. °Ú·-ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡Ï-Ï·», 210 6120.611

39¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô-χ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜, „ËÏfi˜,·ÚÚÂÓˆfi˜ Î·È ·›ÛÙÂ˘Ù·ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·ú30.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ‚›Ï·ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·-ΛÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ‚›Ï· ÛÙË∑¿Î˘ÓıÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¤ˆ˜36 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿-ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ«æ‡ÏÏ·», 210 6120.611

38¯ÚÔÓË „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, „ËÏ‹,Ì ۿÓÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·

Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÔÌÔÚÊÈ¿ ηÈÏ¿Ì„Ë, Ì ÌËÓÈ·›· ÂÈÛÔ‰‹-Ì·Ù· ú6.000, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙË¢ÚÔÛÈ¿ Û˘Ó ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙËÓ¶¿ÚÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ Â˘ÁÂ-ÓÈÎfi, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ¤ˆ˜45 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿-ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ«æ‡ÏÏ·», 210 6120.611

40¯ÚÔÓÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ·ÓÂÈ-ÛÙËÌ›Ô˘ ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ˜, ÌÂηÏÔÁ˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ ÛÒÌ·, Â-Í·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ηÈÔχ ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, Ì -„ËÏfiÙ·ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·ú7.500, οÙÔ¯Ô˜ 3 ·ÎÈÓ‹ÙˆÓÛ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi, Â-Èı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ ÌÂ΢ڛ· ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÂÌ-Ê·Ó›ÛÈÌË. High Society. ΔËÏ.ΤÓÙÚÔ 210 3606.907, ∞ÌÂÚÈ-΋˜ 20, ∫ÔψӿÎÈ,www.high-society.gr

24¯ÚÔÓË ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙ·ÙËÍ·ÓıÈ¿, „ËÏ‹, ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈ-ηӛ‰·, Ì ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÌÔÓÙ¤-ÏÔ˘, ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·Ôη-ÙÂÛÙË̤ÓË, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· 2 ÔÈ-ÎÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÂÍÔ¯È΋˜ÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó·˙Ë-Ù› ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·-ÚÈÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈ-Ô˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. HighSociety. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 2103606.907, ∞ÌÂÚÈ΋ 20, ∫Ô-ψӿÎÈ, www.high-society.gr

HIGH SOCIETY. ÕÙÔÌ· Ô˘ ·-Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· ̤ۈÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÈ-Ù˘¯Ë̤ӷ ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿Î·È ÓfiÌÈÌ· ÂχıÂÚ·. ∏ ΢-Ú›· ª¿Á‰· ¶ÂÙÚ›‰Ë Ï·È-ÛȈ̤ÓË ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈ-ÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ „˘¯ÔÏfi-ÁÔ˘˜, ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˘˜, ¤-ÌÂÈÚÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ‰Ë-ÌÈÔ˘ÚÁ› Á¤Ê˘Ú· ÂÈÎÔÈÓˆ-Ó›·˜ ÌÂٷ͇ ·ÓıÚÒˆÓ ÌÂÂÈÙ˘¯›·, Û ¤Ó· ¤ÚÁÔ ‰‡-ÛÎÔÏÔ, Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ηÈ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi. ∂ÏÏ¿‰· -Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 2103606.907, ∞ÌÂÚÈ΋ 20, ∫Ô-ψӿÎÈ, www.high-society.gr

∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ ÂȯÂÈÚË-Ì·Ù›·˜ 42¯ÚÔÓÔ˜, ·ÓÂÈ-ÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂȤ‰Ô˘, ÁÔË-Ù¢ÙÈÎfi˜, 1.82, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜,Ì ÈÔ‡ÌÔÚ, οÙÔ¯Ô˜ ·Ï˘Û›-‰·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÌËÓÈ·›-ˆ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ ú60.000 ÔÏ˘-ÙÂÏ‹ ·Î›ÓËÙ· ∂ÏÏ¿‰· - ∞ÌÂ-ÚÈ΋, 2 ÛÔÚ π.Ã., ÎfiÙÂÚÔ, Â-Èı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ ÌÂ΢ڛ· ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚ-ÊË Î·È Â˘ÁÂÓÈ΋, ÁÈ· ÙË ‰Ë-ÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·-‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi.“VIP’s”. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 2103310.014, ¡›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·Á-Ì·, www.vip-petridi.gr

28¯ÚÔÓË „ËÏ‹ ηÏÏÔÓ‹, Í·Ó-ıfi˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ì ڿÛÈÓ·Ì¿ÙÈ·, ÁÂÌ¿ÙË ˆÓÙ¿ÓÈ· ηÈıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, ̤ÙÔ¯Ô˜ Û ÔÈ-ÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË ÌÂÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ÙˆÓú2.200, π.Ã. Î·È È‰ÈfiÎÙËÙԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÚÔ-¿ÛÙÈ·. “VIP’s”. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ210 3310.014, ¡›Î˘ 24, ™‡-ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr

Club VIP’s. ∞ÓıÚÒÈÓË ÂÈ-ÎÔÈÓˆÓ›·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ÌÂÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË Ô˘ Â-Êԉȿ˙ÔÓÙ·È Ì ٷ˘ÙfiÙËÙ·,¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤-Û· ·fi ÔÈÔÙÈΤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó·Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È Û ÚÔ-ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂΉËÏÒÛˆӄ˘¯·ÁˆÁ›·˜. ∂ΉÚÔ̤˜∂ÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi. «ªÂÛÙfi¯Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ó-ıÚÒÔ˘˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜».∂ÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ Î·È ÌÂŒÏÏËÓ˜ ∂˘ÚÒ˘ - ∞ÌÂÚÈ-΋˜. “VIP’s”. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ

210 3310.014, ¡›Î˘ 24, ™‡-ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr

∂ÏÏËÓÔÛԢˉ¤˙· ηÏÏÔÓ‹40¿Ú·, ÌÔÓ·¯È΋, οÙÔÈÎÔ˜‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, Ì·˘-ÚÔÌ¿ÏÏ·, Ï˘ÁÂÚfiÎÔÚÌË, ·-Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· - Û˘Áη-ÙÔ›ÎËÛË ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˘ -¯ËÚ¢¿ÌÂÓÔ˘ ¤ˆ˜ 70 ÍÂÓÔ-‰fi¯Ô˘ - ‚ÈÔÙ¤¯ÓË, ÓËÛÈÒÙË,∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˘. ªÂÙ·-ÎÈÓÂ›Ù·È ÓËÛ› - ·گ›·. 2108064.902, 697 9423346

¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ - ηٷ-Û΢·ÛÙ‹˜ 43¯ÚÔÓÔ˜, ÔχÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, 1.81, ÌÂÏ·¯ÚÈ-Ófi˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜, Ì ÈÔ‡-ÌÔÚ Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ·, ÌËÓÈ·›ˆ˜¿Óˆ ú18.000, ·Î›ÓËÙ·, 2 π.Ã.,ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘.√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ù˘ ΢ڛ·˜ ·-‰È¿ÊÔÚÔ. ABILITY. ∂ÓÒÓÂÈ˙ˆ¤˜ Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Â-¯Â̇ıÂÈ·. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜.ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3826.947,§fiÓÙÔ˘ 8, ∫ÔψӿÎÈ.

∂Í·›ÚÂÙÔ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜54¯ÚÔÓÔ˜, ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘-ÏÔ˜ Î·È Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ÂÊËÌÂÚ›-‰·˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ‰Ú·ÛÙ‹-ÚÈÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ÌËÓÈ·›ˆ˜¿Óˆ ú20.000, ‚›Ï·, ÛÔÚπ.Ã., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿-ÌÔ˘. ¢ÂÎÙ¿ ·È‰È¿, ·گ›·.¶ÚÔÏ¿‚ÂÙ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ÂÁÁÚ·Ê‹˜! ABILITY. ΔËÏ. Τ-ÓÙÚÔ 210 3826.947, §fiÓÙÔ˘8, ∫ÔψӿÎÈ.

∫Ô‡ÎÏ· 33¯ÚÔÓË È‰È·ÈÙ¤Ú·ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, „ËÏ‹, ηÏÏ›-ÁÚ·ÌÌË, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ηٷ-ÛÙ·Ï·Á̤ÓË, Ì ·ÙÚÈ΋ÂÚÈÔ˘Û›·, π.Ã., Î·È ÂÍ·›ÛÈ·ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ηıËÁ‹ÙÚÈ·37¯ÚÔÓË, 1.70, Í·ÓıԇϷ,¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, 2ÒÚÔÊÔ ÛÙË°Ï˘Ê¿‰·, π.Ã., ÂÈı˘ÌÔ‡ÓÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ¢ÂÎÙ‹ Â-·Ú¯›·. ABILITY. ΔËÏ. Τ-ÓÙÚÔ 210 3826.947, §fiÓÙÔ˘ 8, ∫ÔψӿÎÈ.

∂ȉ˘ÏÏȷ΋ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚËÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋3/8/2008, ÊÔ˘Ï ÌÂÓÔ‡, ˆ-ÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÈÔÙÈ-Τ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜. ¶ÏËÚÔÊÔ-ڛ˜: ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 2103826.947, 697 1896485

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™

¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 97 Ù.Ì. ÛÙÔ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfiAÁ. AÓÙˆÓ›Ô˘, ÙÈÌ‹ ú115.000.¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 5740.690(8.00-10.00 & 18.00-20.00) ηÈÛÙÔ ÎÈÓ. 693 6918778

EÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78 Ù.Ì.,ÏËÛ›ÔÓ NÔÛ/Ì›Ԣ ¶·›‰ˆÓ,2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ʈ-ÙÂÈÓfi, Ì ·Ôı‹ÎË. 2106411.392, 693 2811542

XT 600 E / ’01 Ì·‡ÚÔ MotardÂÍ¿ÙÌÈÛË (Remus Ï·ÈÌÔ› -Yoshimura ÙÂÏÈÎfi), ÙÈÌfiÓÈ -KN Ê›ÏÙÚÔ, ÙÈÌ‹ ú 3.200,697 7642270

¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔÌ·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈ-ÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘-ÊÔ˘, ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔ-ÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘.210 6411.392, 693 7411215

ATHE

NS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞

ÂÈÎÔÈÓ Ó‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚ ÛÂȘ: ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ϸ›ÛÈÔ: ú 35

∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÙÔÌ· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔÎ·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÁÈ· Û˘Ì-ÌÂÙÔ¯‹ Ì ·ÌÔÈ‚‹ Û ÙË-ÏÂÔÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ì ı¤Ì·ÙË ˆ‹ ÙÔ˘ ∫·Ú˘ˆÙ¿ÎË. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 693 7351921

∞‚·ı¤˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ;¢Ô˘Ï¤„Ù ÛÙÔ ÒÚÔ Û·˜,ÌÂÚÈ΋ (¤ˆ˜ ú1.160)/Ï‹-ÚË (¤ˆ ú2.420) ··Û¯fi-ÏËÛË. ∂χıÂÚÔ Ú¿ÚÈÔ,¯ˆÚ› ·ÊÂÓÙÈÎfi. Ÿ È ÓÙ›-ÏÂÚ-Ï·ÛȤ-ÙËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓ-ÁÎ. Internet ÂÈı˘ÌËÙfi. ΔËÏ.210 8954.890 (ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ),www.extra-eisodima.gr

H ˆ‹ Â›Ó·È ÈÔ Ú·›· fiÙ·ÓÙË ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙÂ...OnePlusOne Club °ÓˆÚÈÌÈÒÓ Dating and Social Eventswww.oneplusone.gr210 8085.338

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡...°Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi ηÈÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121

∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔ-ÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ

ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·.

∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

A¡∞∫√I¡ø™∏

AÁÁÂϛ˜, ™Â E›‰·, •¤ÚÂÈ ÂÛ‡ Î·È °Ú¿ÌÌ·Ù·ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó Í·Ó¿ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ A.V. Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008.

K∞§O ∫∞§√∫∞πƒπ!

∂fiÌÂÓË ∞.V. 4/9/08

Page 61: Athens Voice 223

ATHENS VOICE

© K

ATE

RIN

A M

AN

OL

ES

SO

U, w

ww

.lem

oney

ed.c

om

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

-

-

[email protected] « ». A

Page 62: Athens Voice 223

62 ATHENS VOICE

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

32

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

STARDUST([email protected])

Page 63: Athens Voice 223

ATHENS VOICE 63

Page 64: Athens Voice 223