Archangel Michael Church€¦ · 11/11/2019  · ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ,ΓΙΑΤΙ...

of 8 /8
Archangel Michael Church Η Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ 100 Fairway Drive, Port Washington, NY 11050 (516) 944-3180 ~ www.archangelmichaelchurch.org Clergy: Fr. John Lardas, Fr. Dennis Strouzas Ἦχος γ΄/secondTone ~ Ἑωθινόν Θ΄/ 9th Morning Gospel November 3, 2019 ~ 5th Sunday of Luke This week AMC welcomes our Guest Priest, Archimandrite Chrysostom Onyekakeyah, Student at St. Vladimir’s Seminary, and Missionary Priest from Nigeria The Triodion With the ongoing presentation of the spiritual treasury of the Orthodox church, this week’s bulletin will look at the litur- gical book titled “The Triodion”. This resource is used by the church starting on the Sunday of the Publican and the Pharisee and it’s last use is on Holy Saturday Morning. This liturgical book is called the Triodion because in the Orthros service of the Great Lent, instead of the normal nine odes that are chant- ed, only three odes are sung. This service book of the Great Lent guides the themes of each Sunday and the divine services that are particular the season of the Great Lent. The themes of each Sunday starting with the beginning of the Triodion are: 1) The Sunday of the Publican and the Pharisee 2) The Sun- day of the Prodigal Son 3) The Sunday of the Last Judgement (also known as Meat-Fare Sunday) 4) The Sunday of For- giveness (Also known as Cheese-Fare Sunday) 5) The first Sunday of the actual start of the Great Lent is titled the “Sunday of Orthodoxy” 6) the second Sunday of the Great Lent is the Sunday of St. Gregory Palams 7) The third Sun- day is the dedicated to the Veneration of the Holy Cross 8) The fourth Sunday is dedicated to St. John of the Ladder of Divine Ascent 9) The fifth Sunday is that of St. Mary of Egypt. 10) The sixth Sunday is of course Palm Sunday. Along with the hymns that are used for the Orthros and Vespers of Great Lent, there are special services that take place only during the Great Lent that of the Pre-Sanctified Divine Liturgy and that of the Great-Compline. As most Orthodox Christians are aware, also on the first five Fridays of the Great Lent there is a special service dedicated to the Mother of God called the Service of the Salutations. Another characteristic of the Great Lent are the scriptural readings. Throughout the week, the Triodion points the worshipper to the reading of three books from the Old Testament; The Book of Genesis; The Book of Proverbs and the Readings from the Prophetic Book of Isiah. Upon the start of Holy Week, this blessed book of the Great Lent leads the congregation in the prayers, hymns and scriptural reading throughout all of Holy Week through Good Friday. As a Christian does the spiritual work of the Triodion, it leaves one to a tomb, the tomb of Christ. This is where the Triodion ends. How very disheartening. It is faith in the resurrection of Jesus Christ that transforms the work of a Christian to a blissful joy. This will be the for next weeks bulletin, when the Pentecostarion is presented.

Embed Size (px)

Transcript of Archangel Michael Church€¦ · 11/11/2019  · ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ,ΓΙΑΤΙ...

 • Archangel Michael Church Η Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

  100 Fairway Drive, Port Washington, NY 11050 (516) 944-3180 ~ www.archangelmichaelchurch.org

  Clergy: Fr. John Lardas, Fr. Dennis Strouzas

  Ἦχος γ΄/secondTone ~ Ἑωθινόν Θ΄/ 9th Morning Gospel November 3, 2019 ~ 5th Sunday of Luke

  This week AMC welcomes our Guest Priest, Archimandrite Chrysostom Onyekakeyah, Student at St. Vladimir’s Seminary, and Missionary Priest from Nigeria

  The Triodion

  With the ongoing presentation of the spiritual treasury of the Orthodox church, this week’s bulletin will look at the litur-gical book titled “The Triodion”. This resource is used by the church starting on the Sunday of the Publican and the Pharisee and it’s last use is on Holy Saturday Morning. This liturgical book is called the Triodion because in the Orthros service of the Great Lent, instead of the normal nine odes that are chant-ed, only three odes are sung. This service book of the Great Lent guides the themes of each Sunday and the divine services that are particular the season of the Great Lent. The themes of each Sunday starting with the beginning of the Triodion are: 1) The Sunday of the Publican and the Pharisee 2) The Sun-day of the Prodigal Son 3) The Sunday of the Last Judgement (also known as Meat-Fare Sunday) 4) The Sunday of For-giveness (Also known as Cheese-Fare Sunday) 5) The first Sunday of the actual start of the Great Lent is titled the “Sunday of Orthodoxy” 6) the second Sunday of the Great Lent is the Sunday of St. Gregory Palams 7) The third Sun-day is the dedicated to the Veneration of the Holy Cross 8) The fourth Sunday is dedicated to St. John of the Ladder of Divine Ascent 9) The fifth Sunday is that of St. Mary of Egypt. 10) The sixth Sunday is of course Palm Sunday. Along with the hymns that are used for the Orthros and Vespers of Great Lent, there are special services that take place only during the Great Lent that of the Pre-Sanctified Divine Liturgy and that of the Great-Compline. As most Orthodox Christians are aware, also on the first five Fridays of the Great

  Lent there is a special service dedicated to the Mother of God called the Service of the Salutations. Another characteristic of the Great Lent are the scriptural readings. Throughout the week, the Triodion points the worshipper to the reading of three books from the Old Testament; The Book of Genesis; The Book of Proverbs and the Readings from the Prophetic Book of Isiah. Upon the start of Holy Week, this blessed book of the Great Lent leads the congregation in the prayers, hymns and scriptural reading throughout all of Holy Week through Good Friday. As a Christian does the spiritual work of the Triodion, it leaves one to a tomb, the tomb of Christ. This is where the Triodion ends. How very disheartening. It is faith in the resurrection of Jesus Christ that transforms the work of a Christian to a blissful joy. This will be the for next weeks bulletin, when the Pentecostarion is presented.

 • Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ὀλυμπᾶ, Ῥοδίωνος, Σωσιπάτρου, Τερτίου, Ἐράστου καί Κουάρτου ἐκ τῶν Ο΄. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ὀρέστου καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου

  Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ΄ Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι,καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

  Κοντάκιον του Μνημοσύνου Μνήσθητι Κὺριε, ὡς ἀγαθός τοῦ (τῆς, τῶν) δούλου (ης, ων) σου, καὶ ὃσα ἐν βίῳ ἣμαρτ(εν) (εν) (ον) συγχώρησον* οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτητος, εἰμὴ σὺ ὁ δυνάμενος καὶ τ(ῶ) (ῆ) (οῖς) μεταστά(ντι) (ση) (σι) δοῦναι τὴν ἀνάπαυση

  Απολυτίκιον Των Ταξιαρχών Τῶν οὐρανίων στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεν ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵνα ταῖς ὑμῶν δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγων, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦντες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτενῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.

  Κοντάκιον Ἦχος δ' Αὐτόμελον Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός. Εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων· τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης ἀήττητον τρόπαιον.

  SYNAXARION The Holy Apostles Olympas, Rodion, So-sipater, Tertios, Erastus, and Quartus, of the 70. The Holy Martyrs Orestis and the Holy Father Arsenios of Cappadocia

  Resurrectional Apolytikion 4th Tone When the tidings, of the resurrection from the glorious angel was proclaimed, unto the women disciples. And our ancestral sentence also had been abolished. To the Apostles with boasting, did they proclaim that death is vanquished evermore, and Christ our God has risen from the dead, and granted to the world His great mercy.

  Kontakion of the Memorial Remember, O Lord, as You are good, Your servant(s), and forgive every sin he (she, they) have committed in this life. For no one is sinless except You, Who have power to grant rest to those who have fallen asleep.

  Hymn of the Archangels (4th Mode) Supreme Commanders of * the armies of Heaven, * we, the unworthy ones, entreat you in earnest, * that with your supplications you encircle us * in the shelter of the wings * of your heavenly glory * guarding us who now fall down * and cry to you with fervor. * Deliver us from dangers of all kinds, * as the Great Marshals of the hosts on high.

  Kontakion for the Virgin’s Presentation The sacred treasury of God’s holy glory, * the greatly precious bridal chamber and Vir-gin, * the Saviour’s most pure temple, free of stain and undefiled, * into the House of the Lord * on this day is brought forward * and bringeth with herself the grace * of the Most Divine Spirit; * her do God’s Angels hymn with songs of praise, * for she is truly

 • Today’s Scripture Readings

  Πρὸς Γαλάτας 2:16-20 τὸ ἀνάγνωσμα Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου· διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δέ, ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ, εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δέ, οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. The reading is from St. Paul's Letter to the Galatians 2:16-20 Brethren, knowing that a man is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ, and not by works of the law, because by works of the law shall no one be justified. But if, in our endeavor to be justified in Christ, we ourselves were found to be sinners, is Christ then an agent of sin? Certainly not! But if I build up again those things which I tore down, then I prove myself a transgressor. For I through the law died to the law, that I might live to God. I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ who lives in me; and the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 10:25-37 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν· καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; ὑπολαβὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ ῾Ιερουσαλὴμ εἰς ῾Ιεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; ὁ δὲ εἶπεν· ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾿ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως. The Gospel According to Luke 10:25-37 At that time, a lawyer stood up to put Jesus to the test, saying, "Teacher, what shall I do to inherit eter-nal life?" He said to him, "What is written in the law? How do you read?" And he answered, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind; and your neighbor as yourself." And he said to him, "You have answered right; do this, and you will live." But he, desiring to justify himself, said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him and beat him, and departed, leaving him half dead. Now by chance a priest was going down that road; and when he saw him he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was; and when he saw him, he had compassion, and went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine; then he set him on his own beast and brought him to an inn, and took care of him. And the next day he took out two denarii and gave them to the innkeeper, saying, 'Take care of him; and what-ever more you spend, I will repay you when I come back.' Which of these three, do you think, proved neighbor to the man who fell among the robbers?" He said, "The one who showed mercy on him." And Jesus said to him, "Go and do likewise."

 • ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ,ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΤΣΙ, ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ;

  Τριώδιο ονομάζεται, σύμφωνα με τους κανόνες της ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας, η κινητή περίοδος που

  ξεκινά την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο.

  Το Τριώδιο έχει λάβει την ονομασία αυτή από το ομώνυμο εκκλησιαστικό βιβλίο, το Τριώδιο, το οποίο περιλαμβάνει

  τους ύμνους που ψάλλονται στις εκκλησίες κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

  Οι ύμνοι αυτοί έχουν τρεις ωδές σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ύμνους τις εκκλησίας, οι οποίοι έχουν εννέα ωδές.

  Αυτός είναι και ο λόγος που το βιβλίο αυτό, και κατ’ επέκταση και η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, ονομάστηκαν

  Τριώδιο.

  Οι ύμνοι του Τριωδίου γράφτηκαν από τον 5ο έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Χειρόγραφα των ύμνων του Τριωδίου

  σώζονται από τον 10ο αιώνα μ.Χ. ενώ για πρώτη φορά τυπώθηκε, το εν λόγω βιβλίο, στα Ελληνικά το 1522 μ.Χ.

  στην Βενετία.

  Το Τριώδιο, ως χρονική περίοδο, αναφέρεται στις τρεις πρώτες εβδομάδες που οι χριστιανοί ετοιμάζονται για την

  μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Κάθε Κυριακή αυτών των τριών εβδομάδων έχει τη δική της σημειολογία.

  Η πρώτη, η Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου προτρέπει τους Χριστιανούς να είναι ταπεινοί, όπως ο Τελώνης και

  όχι υπερήφανοι όπως ο Φαρισαίος.

  Η δεύτερη, η Κυριακή του Ασώτου, διδάσκει την αξία της μετάνοιας και το μεγαλείο της συγχωρέσεως.

  Το Σάββατο πριν από την τρίτη Κυριακή ονομάζεται Ψυχοσάββατο ή Σάββατο των Ψυχών. Καθιερώθηκε από την

  εκκλησία ως ημέρα που προσευχόμαστε και προσφέρουμε κόλλυβα για όλους αυτούς που για διάφορους λόγους δεν

  μνημονεύονται σε μνημόσυνα. Όπως είναι άνθρωποι που δεν τους απέμειναν συγγενείς, ώστε να τους κάνουν

  μνημόσυνο. Παρόλο που κάθε Σάββατο του έτους είναι αφιερωμένο από την εκκλησία μας στους θανώντες, το

  συγκεκριμένο Σάββατο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ακολουθεί η Κυριακή της Απόκρεω, η οποία αναφέρεται στην

  Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και έτσι παρακαλούμε το Θεό από την προηγουμένη να τους αναπαύσει.

  Η τρίτη Κυριακή, η Κυριακή της Απόκρεω, αναφέρεται στην Δευτέρα Παρουσία, στην κρίση που θα λάβει χώρα,

  καθώς επίσης και στη χριστιανική αγάπη. Ονομάζεται δε έτσι, επειδή είναι η τελευταία ημέρα που οι Χριστιανοί

  επιτρέπεται να φάνε κρέας.

  Η εβδομάδα που ξεκινά ονομάζεται και εβδομάδα της Τυρινής ή Τυροφάγου. Εβδομάδα που επιτρέπεται η βρώση

  τυροκομικών, αυγών και ψαριών.

  Η τέταρτη, η Κυριακή της Τυροφάγου, αναφέρεται στην εξορία των πρωτόπλαστων από τον Παράδεισο. Έτσι, το

  Ευαγγέλιο της ημέρας παροτρύνει τους πιστούς να νηστεύουν χωρίς να το επιδεικνύουν, να συγχωρούν όσους τους

  έχουν βλάψει και να διάγουν βίο ενάρετο και ελεήμονα.

  Ακολουθεί η Καθαρά Δευτέρα, με την οποία ξεκινά η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Περίοδος νηστείας,

  προσευχής, περισυλλογής, κατά την οποία οι πιστοί προετοιμάζονται για την μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση

  του Κυρίου. Ονομάζεται Τεσσαρακοστή γιατί μιμείται την σαρανταήμερη νηστεία που έκανε ο Χριστός, ενώ λέγεται

  και Μεγάλη για να υπάρχει σαφής διαχωρισμός από τη νηστεία των Χριστουγέννων.

  Για το λαό επικρατεί η αντίληψη ότι αρχή του Τριωδίου είναι το ξεκίνημα για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και τις

  Απόκριες.

  Η περίοδος του Τριωδίου αποτελεί το κινητό εκείνο τμήμα του εκκλησιαστικού έτους που ετοιμάζει τον πιστό για

  τον άξιο εορτασμό των Παθών και της Αναστάσεως. Ξεκινά από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και

  φτάνει μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Μέσα στην περίοδο αυτή περιλαμβάνεται και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή

  καθώς και η Μεγάλη Εβδομάδα.

  Η πρώτη, η Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου προτρέπει τους Χριστιανούς να είναι ταπεινοί, όπως ο Τελώνης.

  Η δεύτερη, η Κυριακή του Ασώτου, διδάσκει την αξία της μετάνοιας και το μεγαλείο της συγχωρέσεως.

  Η τρίτη Κυριακή, η Κυριακή της Απόκρεω, αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία, καθώς επίσης και στη χριστιανική

  αγάπη. Ονομάζεται δε έτσι, επειδή είναι η τελευταία ημέρα που οι Χριστιανοί επιτρέπεται να φάνε κρέας.

  Η τέταρτη, η Κυριακή της Τυροφάγου, το Ευαγγέλιο της ημέρας παροτρύνει τους πιστούς να νηστεύουν, να

  συγχωρούν όσους τους έχουν βλάψει και να διάγουν βίο ενάρετο.

  Ακολουθεί η Καθαρά Δευτέρα, με την οποία ξεκινά η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Περίοδος νηστείας,

  προσευχής, περισυλλογής, κατά την οποία οι πιστοί προετοιμάζονται για την μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση

  του Κυρίου.

 • Join us for our next

  Little Angels Meeting on Friday, Nov. 15th at 10 am!

 • Today we honor our AMC Veterans and thank them for their service!

  Anthony Arlis Peter Mesologites

  Evans Cyprus Chris Milonas

  Spiros Colaitis John Mitsinikos

  George Condzal Andreas Modenos

  Peter Dedousis Andrew J. Pappas

  (Active) Lt. Commander Evan Diakoumakis Dean Pappas, MD

  Peter Gaitanis Harold Pappas

  Norman Glavis George J. Razis

  Alex Harisiades George Scandalios

  Michael Hatzidakis Peter Stavrinos

  Charles Kapotes, MD Nicos Stylianou

  Michael LaSorsa Nick Tsismenakis

  Chris Madaio Len Zangas

  Ari Manos Harry Zuvekas

  AMC’s Deceased Veterans

  May their memory be eternal!

  Peter Cardassis

  Dino Carr

  George Christie

  Andrew Cyprus

  Alkiviadis Diakoumakis

  George Kanakaris

  Gus Keen

  Stan Neamonitis

  Anthony Vasilas

 • Worship Schedule: Wed., Nov. 13th ~ Feast of St. John Chrysostom: Orthros 8:30 am, Divine Liturgy 9:30 am followed by Bible Study at 11:00 am Thurs., Nov. 14th ~ Small Vespers, 7:00 pm, followed by Bible Study at 7:30 pm Sat., Nov. 16th ~ Feast of St. Matthew & Challenge Liturgy, 10:30 am, and 1 Year Memorial for Martin Strockbine

  Saints of the Week: Today - Nov. 10th - St. Olympia of the 70 and St. Arsenius of Cappadocia (shown below) Nov., 11 ~ Sts. Victor, Stephanie, and Menas of Egypt Nov., 12 ~ Sts. John the Merciful of Alexandria, Nilus Ascetic of Sinai Nov., 13 ~ Sts. John Chrysostom, Damaskinos of Mount Athos Nov., 14 ~ Sts. Philip the Apostle, Gregory Palamas of Thessaloniki Nov., 15 ~ Sts. Gurias, and Confessors of Edessa, and Thomas, Archbishop of Constantinople Nov., 16 ~ St. Matthew the Apostle & Evangelist

  Memorials: Alkiviadis Diakoumakis ~ 4 years Sergios Despotis ~ 4 years George Serres ~ 5 years Robin Bencic ~ 22 years (If you’d like to schedule a memorial for your loved one, please let the office know no later than Wednesday.)

  Sunday School News:

  Today we will be resuming Chapel service. Grades 2, 3, 4, and 5 will

  be attending Chapel beginning at 9:30 am. The younger grades, Nursery

  through 1st grade, will be joining them for Holy Communion.

  Library Committee:

  The Archangel Michael Library and Bookstore committee will be meeting

  on the following Mondays at 10am: November 18th, December 2nd, and December 9th, 2019.

  Please contact Connie Parsons (516 551-9223) or Elena Vases (917 658-0668) if you would like more information.

  Blessings in a Backpack: This year we will again participate in ‘Blessings in a Backpack’, the weekend food program for preschool children in

  need in the greater Port Washington community. The idea is simple: take home a backpack along with a list of food,

  fill the backpack with the non-perishable items on the list, and bring it back to AMC the following week (drop off out-

  side the church office). We will deliver it to the needy children at their schools, and they will carry their backpacks

  home. This outreach serves 55 preschool children who may not otherwise have sufficient food at their homes over

  the weekend. For the month of November, we are grateful that our Bible Study group will be shopping for and

  filling the backpacks. They are to be returned no later than Thursday, November 14th. Any questions, please

  contact Xenia at (917) 327-7579 or [email protected]. Thank you for your support!

  Upcoming Events: ~ TODAY - We will be honoring our Veterans - sponsored by Philoptochos ~ Mon, Nov. 11th - LIONs Workshop: “A Guide to the College Admissions Process” (see flyer) ~ Thurs., Nov. 14th - “Paint & Sip” Fundraiser Party for AMC Greek Dance Troupe, 7-9pm (see flyer) ~ Sat., Nov. 23rd - GOYA Thanksgiving Food Drive ~ Wed., Nov. 27th - “Save the Date” - AMC GOYA Music Fest, 7:30 - 11pm. More info to follow. ~ Thurs., Nov. 28th - Altar Boy Turkey Bowl Football Game ~ Sat., Dec. 7th - Marriage Enrichment Retreat hosted by AMC, 9am-2pm (see flyer) ~ Sun., Dec. 8th - Philoptochos Christmas Luncheon. More info to follow. ~ Sun., Dec. 22nd - Sunday School Christmas Pageant

  Philoptochos News: Please join us Tuesday mornings at 9:30am for Zumba! Contact Mar ina Vlahos: 516 627 7303

  The next Cooking Club will be held on Saturday, November 23rd, 10am - 12pm in the Fellowship Hall. Please reserve your spot with Vicky: [email protected] $20 donation to Philoptochos.

  mailto:[email protected]