Analiza mreˇza u frekvencijskom domenu -...

of 48 /48
Analiza mreˇ za u frekvencijskom domenu 23. decembar 2015 U ovom poglavlju ´ cemo se okrenuti analizi prinudnog odziva mreˇ za na pro- stoperiodiˇ cnu pobudu, odnosno, analizi linearnih, vremenski nepromjenljivih, mreˇ za u ustaljenom prostoperiodiˇ cnom reˇ zimu. U pasivnoj mreˇ zi sopstveni odziv iˇ cezava s vremenom, a prinudni traje do naredne promjene u kolu tako da je od znaˇ caja prouˇ cavati prinudne odzive. Motivacija za analizu mreˇ za u ustaljenom prostoperiodiˇ cnom reˇ zimu potiˇ ce iz upotrebe naizmjeniˇ cne struje u elektroenergetskom sistemu kao i primjena u telekomunikacijama i obradi audio signala. Kao ˇ sto smo ve´ c vidjeli, izraˇ cunavanja u ovom sluˇ caju se mogu olakˇ sati upotrebom kompleksnih predstavnika (fazora) napona i struja u kolu (Charles P. Steinmetz, 1893). Fazor je transformisana reprezentacija prosto- periodiˇ cnog napona ili struje i sadrˇ zi informacije o amplitudi i fazi sinusoide. Odnos fazora napona i struje nekog elementa je impedansa elementa. Odnos fazora struje i napona nekog elementa je admitansa elementa. Uvo denjem fazora se rjeˇ savanje diferencijalnih jednaˇ cina kojima je opisano kolo svodi na rjeˇ savanje algebarskih jednaˇ cina. Za fazore vaˇ ze Omov zakon, Kirhofovi zakoni, Tevenenova i Nortonova teorema, itd. 1 Frekvencijska karakteristika mreˇ ze Za odre divanje prinudnog odziva na prostoperiodiˇ cnu pobudu vaˇ znu ulogu igra kompleksna funkcija mreˇ ze. Kompleksna funkcija mreˇ ze je ranije defi- nisana, ali ovdje ´ cemo ponoviti njenu definiciju. Neka se kolo pobu duje kompleksnim prostoperiodiˇ cnim generatorom oblika x (t)= X m e jωt . (1) Prinudni odziv u tom sluˇ caju je oblika y p (t)= Y m e jωt . (2) 1

Embed Size (px)

Transcript of Analiza mreˇza u frekvencijskom domenu -...

 • Analiza mreza u frekvencijskom domenu

  23. decembar 2015

  U ovom poglavlju cemo se okrenuti analizi prinudnog odziva mreza na pro-stoperiodicnu pobudu, odnosno, analizi linearnih, vremenski nepromjenljivih,mreza u ustaljenom prostoperiodicnom rezimu. U pasivnoj mrezi sopstveniodziv iscezava s vremenom, a prinudni traje do naredne promjene u kolu takoda je od znacaja proucavati prinudne odzive. Motivacija za analizu mreza uustaljenom prostoperiodicnom rezimu potice iz upotrebe naizmjenicne strujeu elektroenergetskom sistemu kao i primjena u telekomunikacijama i obradiaudio signala. Kao sto smo vec vidjeli, izracunavanja u ovom slucaju se moguolaksati upotrebom kompleksnih predstavnika (fazora) napona i struja u kolu(Charles P. Steinmetz, 1893). Fazor je transformisana reprezentacija prosto-periodicnog napona ili struje i sadrzi informacije o amplitudi i fazi sinusoide.Odnos fazora napona i struje nekog elementa je impedansa elementa. Odnosfazora struje i napona nekog elementa je admitansa elementa. Uvodenjemfazora se rjesavanje diferencijalnih jednacina kojima je opisano kolo svodina rjesavanje algebarskih jednacina. Za fazore vaze Omov zakon, Kirhofovizakoni, Tevenenova i Nortonova teorema, itd.

  1 Frekvencijska karakteristika mrezeZa odredivanje prinudnog odziva na prostoperiodicnu pobudu vaznu ulogu

  igra kompleksna funkcija mreze. Kompleksna funkcija mreze je ranije defi-nisana, ali ovdje cemo ponoviti njenu definiciju. Neka se kolo pobudujekompleksnim prostoperiodicnim generatorom oblika

  x (t) = Xmejt. (1)

  Prinudni odziv u tom slucaju je oblika

  yp

  (t) = Y mejt. (2)

  1

 • Kompleksna funkcija mreze je kolicnik prinudnog odziva na kompleksnu pro-stoperiodicnu pobudu i kompleksne prostoperiodicne pobude

  G (j) =yp

  (t)x (t) =

  Y mejt

  Xmejt= Y mXm

  . (3)

  Kao primjer odredimo kompleksnu funkciju mreze u odnosu na napon naotporniku rednog RL kola prikazanog na Slici 1. Diferencijalna jednacina za

  Slika 1: Redno RL kolo.

  ovo kolo jeduizldt

  + RLuizl =

  R

  Lug, t > 0.

  Ako pretpostavimo kompleksnu eksponencijalnu pobudu

  ug (t) = U gejt,

  prinudni odziv je oblikauizlp (t) = U izlpejt.

  Iz diferencijalne jednacine imamo

  jU izlp +R

  LU izlp =

  R

  LU g

  pa jeU izlp =

  R

  R + jLU g.

  Prinudni odziv jeuizlp (t) =

  R

  R + jLU gejt.

  Kompleksna funkcija mreze za redno RL kolo je

  G (j) = RR + jL.

  2

 • Vidimo da kompleksna funkcija mreze nije funkcija vremena vec samo fre-kvencije. Posto kompleksna funkcija mreze karakterise prinudni odziv kola uzavisnosti od frekvencije pobudnog signala, koristi se i termin frekvencijskakarakteristika kola.

  Neka je sada pobuda data sa ug (t) = Um cost. Odredicemo napon naizlazu kola u ustaljenom stanju koristenjem kompleksnih predstavnika. Kom-pleksni predstavnik napona pobudnog generatora je U g = Um2 . Na osnovuKZN imamo

  U g = jLI +RI,

  odnosno,I =

  U gR + jL.

  Izlazni napon jeU izl = RI =

  R

  R + jLU g,

  odnosno,

  U izl =R

  R + jLUm

  2= R

  R2 + (L)2Um

  2ej arctg

  LR .

  Ustaljeni odziv u vremenskom domenu je

  uizl (t) = 0.

  12

 • Slika 11: Redno LC kolo.

  Uopstena kompleksna funkcija je oblika

  G (s) =Cs 1

  Ls

  Cs+ 1Ls

  = Cs1 + LCs2 .

  Sopstvene ucestanosti LC kola su

  s1,2 = j1LC

  = j0.

  Prinudni odziv na prostoperiodicnu pobudu frekvencije 6= 0 je dat sa

  ip (t) = 0

  .

  Medutim, kada je frekvencija pobude jednaka sopstvenoj ucestanosti LCkola, = 0, kompleksna funkcija kola poprima beskonacnu vrijednost paprinudni odziv nije moguce izracunati koristenjem kompleksnih predstavnika.Partikularno rjesenje diferencijalne jednacine u ovom slucaju je oblika

  ip (t) = K1t cos0t+K2t sin0t.

  13

 • 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  t [s]

  i(t)

  [A]

  Slika 12: Struja u LC kolu kada je frekvencija pobude jednaka sopstvenojucestanosti kola.

  U ovom slucaju, u stvari, ne mozemo koristiti kompleksne predstavnike zaodredivanje partikularnog odziva zato sto on nije prostoperiodicna funkcija.Ranije je, medutim, pokazano da je kompletan odziv u ovom slucaju

  i (t) = Um20L(sin0t+ 0t cos0t) .

  Prinudni odziv je, dakle, oblika

  ip (t) =Um2L t cos0t.

  Grafik struje u kolu u ovom slucaju prikazan je na Slici 12.Ova pojava se naziva rezonancija, a prinudni odziv se, u ovom slucaju,

  naziva rezonantni odziv. U slucaju LC kola vidjeli smo da amplituda rezo-nantnog odziva linearno raste sto moze dovesti do nezeljenih efekata i cakunistenja elemenata kola.

  Razmotricemo sada opsti slucaj. Neka je linearno vremenski nepromjen-ljivo kolo opisano diferencijalnom jednacinom

  dny

  dtn+an1

  dn1y

  dtn1+. . .+a1

  dy

  dt+a0y = bm

  dmx

  dtm+bm1

  dm1x

  dtm1+. . .+b1

  dx

  dt+b0x, t > 0.

  (15)

  14

 • Neka je pobuda oblika

  x (t) = Xmet cos (t+ ) . (16)

  U tom slucaju prinudni odziv je oblika

  y (t) = Ymet cos (t+ ) . (17)

  Kompleksni predstavnici pobude i odziva su

  x (t) X = Xmej, (18)y (t) Y = Ymej, (19)

  tako da je

  x (t) =