«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O...

of 61 /61
«∞H∑d… «∞∑Ad¥FOW «∞ºU°FW «∞b˸… «∞FUœ¥W «∞∏U∞∏W «∞πKºW «∞FKMOW «∞LMFIb… ¥u «∞ªLOf 62 œ¥ºL∂d 3102 «∞ºMW «∞∏U≤OW ¸Ær 48 «_•b 11 ¸°Ol «_ˉ ´‡U 5341 ≥‡ «∞Lu«≠o 21 ¥MU¥d ßMW 4102  «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O‡‡‡W «∞AF∂O‡‡‡W «∞LπK‡‡f «∞AF∂‡‡w «∞u©M‡‡w «∞πd¥b… «∞dßLOW ∞KLMUÆAU‹ «∞LDKu» ±s «∞LA∑dØOs ≈¸ßU‰ ∞HUzn «∞u¸‚ «_îOd… ´Mb ¢πb¥b «®∑d«ØU¢Nr, Ë«ù´ö °LDU∞∂Nr. œ«îq «∞u©s 006 œÃ «∞Dö» 003 œÃ £Ls «∞MºªW «∞u«•b… 06 œÃ «ô®∑d«„ «∞ºMuÍ îU¸Ã «∞u©s 004 .1 œÃ 084 œÃ «ùœ«¸… Ë«∞∑∫d¥d : «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw 81 ®U¸Ÿ ¥ußn “¥Guœ - «∞πe«zd «∞NU¢n : 00 . 68 . 37 «∞HUØf : 98 . 30 . 47 Õ - » à : ´uÊ ±∫UßV 47- 3218 ±H∑UÕ 36

Embed Size (px)

Transcript of «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O...

Page 1: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

««∞∞HH∑∑dd…… ««∞∞∑∑AAdd¥¥FFOOWW ««∞∞ººUU°°FFWW

««∞∞bbË˸…… ««∞∞FFUUœœ¥¥WW ««∞∞∏∏UU∞∞∏∏WW

««∞∞ππKKººWW ««∞∞FFKKMMOOWW ««∞∞LLMMFFIIbb……

¥¥uu ««∞∞ªªLLOOff 6622 œœ¥¥ººLL∂∂dd 33110022

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48«_•b 11 °Ol «_ˉ ‡U 5341 ≥‡

«∞Lu«≠o 21 ¥MU¥d ßMW 4102 Â

«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O‡‡‡W «∞AF∂O‡‡‡W

«∞LπK‡‡f «∞AF∂‡‡w «∞u©M‡‡w

«∞πd¥b… «∞dßLOW

∞KLMUÆAU‹

«∞LDKu» ±s «∞LA∑dØOs ≈ßU‰ ∞HUzn «∞u‚ «_îOd…

´Mb ¢πb¥b «®∑d«ØU¢Nr, Ë«ùöÂ °LDU∞∂Nr.

œ«îq «∞u©s 000066 œÃ

«∞Dö»000033œÃ

£Ls «∞MºªW «∞u«•b…

0066œÃ

««ôô®®∑∑dd««„„ ««∞∞ººMMuuÍÍ

îUà «∞u©s 000044..11 œÃ

008844œÃ

«ùœ«… Ë«∞∑∫d¥d : «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw

81 ®UŸ ¥ußn “¥Guœ - «∞πe«zd

«∞NU¢n : 00 . 68 . 37

«∞HUØf : 98 . 30 . 47

Õ - » Ã : uÊ ±∫UßV 47- 3218 ±H∑UÕ 36

Page 2: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

≠Nd”

¿ ±u«ÅKW «∞LMUÆAW «∞FU±W ∞LAdËŸ «∞IU≤uÊ «∞L∑CLs ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ∞ºMW 1102.

¿ ±K∫o: √ßµKW Ø∑U°OW Ë√§u°W.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw 2

Page 3: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºOb «∞dzOf,

√Ëœ ≠w «∞∂b«¥W √Ê √¢ºU¡‰: ±U ±BOd ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W?

Å∫O, √Ê «∞πU≤V «ù§d«zw «∞IU≤u≤w ¥I∑Cw √Ê ¥ºKr ≥c«

«∞∑Id¥d ∞HªU±W ¸zOf «∞πLNu¸¥W, ∞Js Mb±U ¥∑FKo «_±d

°U∞LU‰ «∞FUÂ, ±s «∞LHdË÷ √Ê ¥Qîc ≥c« «∞∑Id¥d±b«Á «∞∫IOIw _≤t

∞r ¥∑MUˉ §ezOU‹ °ºODW Ëô √îDU¡ ≠w «∞∑ºOOd, °Ib¸ ±U ¢MUˉ

£Gd«‹ Ø∏Od… ≠w «∞πU≤V «ù§d«zw, Ë≠w §U≤V «ß∑FLU‰ «∞LU‰

«∞FU Ë≠w §U≤V OU» «∞dÆU°W «∞∫IOIOW Kv ¢ºOOd ≥c« «∞LU‰

«∞FU ˰QÆU ±ªOHW, ≠w °Fi «_•OUÊ, •∑v ¥ªOq ∞IU∆ ≥c«

«∞∑Id¥d √Ê ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W ∞Of ±πdœ ¢Id¥d °q ≥u ô

z∫W ¢A∂t ôz∫W «ô¢NUÂ, ∞IDUU‹ Ë“«¥W «∞∑NLX «∞J∏Od ±s

«_±u«‰ ËÆBd‹ ≠w ¢∫IOo «∞∑MLOW «∞∫IOIOW, Ë∞r ¢u≠d ±MUÅV

«∞AGq, Ë≤∑ºU¡‰ ≈Ê ØUÊ ≥MU„ ±Ad≠uÊ Kv ≥cÁ «∞IDUU‹,

Ës ±ºRË∞O∑Nr ¢πUÁ «∞LU‰ «∞FU Ës ±ºRË∞O∑Nr ¢πUÁ

«∞AFV «∞πe«zdÍ.

≥MU„ «∞J∏Od ±s «∞Lö•EU‹ «∞∑w √°b«≥U “±özw Ë“±Oö¢w ≠w

¢J∑q «∞πe«zd «∞ªCd«¡, ô √uœ ≈∞ONU ¸°∫U ∞KuÆX, ∞JMMw

°U∞LIU°q √ß∑Gd», ±NLU ØU≤X «∞L∂d«‹ OU» «∞J∏Od ±s

«∞u“«¡ ∞AdÕ ±U •Bq ≠w ÆDUU¢Nr √±U ∞πMW «∞LU∞OW

Ë«∞LOe«≤OW, Æb ¥JuÊ «∞L∂d ™dË≠U ©UzW √Ë™dË≠U «ß∑∏MUzOW ËÆb

≤∑HNLNU ØMu«», ∞Js √ß∑Gd» Mb±U ¥GOV «∞u“¥d ô¸¢∂U©t

«∞OuÂ, ¥F∑c¸ Ë¥Ib «Æ∑d«•U °∑U¥a ¬îd ≠∑º∑Ll ≈∞Ot «∞KπMW

Ë¢Ib ±ö•EU¢NU ˱l –∞p, «∞ºOb «∞dzOf, «∞ºOb «∞u“¥d,

«≠∑∑∫X «∞πKºW ≠w «∞ºUW «∞∏U∞∏W

Ë«∞bÆOIW «∞ºU°FW ±ºU¡

««∞∞ddzzOOff::°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or Ë«∞Bö… Ë«∞ºö ´Kv

ßOb≤U ±∫Lb ˬ∞t ËÅ∫∂t,

≤u«Åq √®GU∞MU Ë≤d•V ≠w «∞∂b«¥W °LL∏Kw «∞∫Ju±W,

«∞ºOb¥s Ë“¥d «∞LU∞OW ËË“¥d «∞FöÆU‹ ±l «∞∂d∞LUÊ, Ë≤AdŸ

«üÊ ≠w «ôß∑LUŸ ≈∞v ±b«îö‹ «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«»,

Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v «∞ºOb «∞DU≥d •∂Aw, ¢HCq.

««∞∞ººOObb ««∞∞DDUU≥≥dd ••∂∂AAww::®Jd« «∞ºOb «∞dzOf.

°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or,

«∞ºOb «∞dzOf,

«∞ºUœ… «∞u“«¡,

«∞e±Oö‹ Ë«∞e±ö¡ «∞Mu«»,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

√®Jd ≠w «∞∂b«¥W «∞ºOb Ë“¥d «∞LU∞OW Kv «∞πNuœ «∞∑w

¥∂c∞NU, Ë√®Jd Øc∞p ∞πMW «∞LU∞OW Ë«∞LOe«≤OW, Ë√≤uÁ

°U∞∑uÅOU‹ «∞∑w §U¡‹ ≠w î∑UÂ ¢Id¥d «∞KπMW.

√Ëœ √Ê √°bÍ °Fi «∞Lö•EU‹ «∞NU±W _Ê «∞uÆX ô ¥ºl

∞∑MUˉ Øq «∞∑HUÅOq «∞∑w ¢MUË∞NU «∞∑Id¥d, Ë°U_•dÈ ¢Kp

«∞∑w Ëœ‹ ≠w ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw «∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 483

±∫Cd «∞πKºW «∞FKMOW «∞ºUœßW Ë«∞FAd¥s «∞LMFIb…

¥u ««∞∞ªªLLOOff 6622 œœ¥¥ººLL∂∂dd 33110022 (±ºU¡)

««∞∞ddzzUUßßWW ::«∞ºOb ±∫Lb «∞Fd°w Ë∞b îKOHW, zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw

¢¢LL∏∏OOqq ««∞∞∫∫JJuu±±WW ««∞∞ººOObb««ÊÊ ::- Ød¥r §uœÍ, Ë“¥d «∞LU∞OW.

- ±∫Luœ îcÍ, Ë“¥d «∞FöÆU‹ ±l «∞∂d∞LUÊ.

Page 4: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb «∞DU≥d •∂Aw Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb ®Ob ±u≤w, ¢HCq.

««∞∞ººOObb ¸®®OObb ±±uu≤≤ww::°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or, Ë«∞Bö…

Ë«∞ºö Kv îU¢r «∞LdßKOs ˬ∞t ËÅ∫∂t √§LFOs.

«∞ºOb zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw «∞L∫∑dÂ,

±FU∞w «∞u“«¡,

“±Oö¢w, “±özw «∞Mu«»,

«_ßd… «ùö±OW,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

¥DOV ∞w °Fb ®Jd Ë“«… «∞LU∞OW ˱πKf «∞L∫Uß∂W Ë∞πMW

«∞LU∞OW Ë«∞LOe«≤OW «∞∑U°FW ∞KLπKf «∞AF∂w «∞u©Mw «∞LuÆd, Kv

«∞∑IU¥d «∞Lu{uW °Os √¥b¥MU, Ë«∞L∑FKIW °∫ºU°U‹ ¢ºu¥W

«∞LOe«≤OW ∞ºMW 1102Ë¢Iu¥LNU, √Ê √ß∑∂o ±U ¢∂Iv ±s √¥U ßMW

3102_≥MT «∞πLOl °∫Ku‰ «∞ºMW «∞LOöœ¥W 4102, ËØKw √±q

Ë¢HUƒ‰ ËœU¡ °QÊ ¥JuÊ ±I∂q «_´u«Â îOd« ±s ≠Uz∑NU, Ë√Ê

¢JuÊ «∞ºMW «∞LI∂KW –«‹ ±R®d«‹ ±U∞OW √≠Cq Ë√•ºs ≠OLU

¥∑FKo °∫ºs «∞∑∫BOq Ë«∞∑MLOW Ë¢ºOOd «ù¥d«œ«‹ ËØOHOW

Åd≠NU °LU ¥FJf √±q Øq ±u«©s §e«zdÍ, ËØq ±u«©MW

§e«zd¥W ≠w ƒ¥W «∞πU≤V «∞LU∞w ∞∂öœ≤U ¢R©dÁ £ö£W •bËœ ≥w:

- «∞∫b «_ˉ: •ºs «∞∑b°Od °u{l Øq œ¥MU §e«zdÍ ≠w

±∫Kt ±s •OY «_Ë∞u¥U‹ Ë«î∑OU «∞LAU¥l, ˱Ib«

«ô•∑OU§U‹ ∞∑MHOc Øq ±MNU, ±Ib«« ¢∫bœÁ œ¸«ßU‹ KLOW

˱U∞OW ±u{uOW ËœÆOIW.

- «∞∫b «∞∏U≤w: •ºs «∞∑ºOOd °S≤HU‚ ¢Kp «_±u«‰ «∞LdÅb…

∞∑MHOc ¢Kp «∞LAU¥l «∞Lª∑U… °Dd‚ ßKOLW ËÆU≤u≤OW Ë≠w

ËÆ∑NU, •∑v ≤∑HUœÈ √Í ¢QîOd ±s ®Q≤t √Ê ¥bîq ¢Kp «∞LAU¥l

≠w œË«±W ≈Uœ… «∞∑IOOr, ≠OB∂ «∞b¥MU «∞u«•b Ad… √Ë √Ø∏d

Ë«∞º∂FLUzW {Fn ≈∞v √{FU· Ø∏Od… °º∂V «∞∑ºOV

Ë«∞∂OdÆd«©OW Ë«∞HºUœ «∞LU∞w, Ë∞úßn, ≠w «∞∑Id¥d «∞∑IOOLw,

∞LπKf «∞L∫Uß∂W √±∏KW Ë«ÆFOW s ≥cÁ «∞EU≥d… «∞ªDOd… Kv

«∞∑MLOW «∞u©MOW ËKv «Æ∑BUœ °öœ≤U ≠w √Ø∏d ±s Ë“«….

Ë√°b√ °U∞Lö•EW «_Ë∞v °ªBu’ ±U Ëœ ≠w ¢Id¥d ±πKf

«∞L∫Uß∂W, ≠OLU ¥∑FKo °∑IOOr «∞LAU¥l Ë≈Uœ… «∞∑IOOr Ëô

√uœ ≈∞v ≥c« «∞Lu{uŸ ±s •OY «∞∑HUÅOq «∞∑IMOW

Ë«ù§d«¡«‹ «∞L∑∂FW, ≠FLKw ≠w ≥c« «∞LOb«Ê °U∞c«‹, √Í

±Ob«Ê «∞ª∂d… Ë«∞∑IOOr ¥πFKMw √Æn ±Mb≥AU √±U Ær Ëœ

≠w «∞BH∫W Ær 67±s ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W.

´Mb±U ¥∑FKo «_±d °FLKOW ¢d±Or Ë¢πNOe ±Id Ë“«… Ë≥w

Ë“«… «∞Fb‰, ≠U∞FLKOW ±ºπKW ßMW 1002°L∂Km 02±KOuÊ

œ¥MU, £r ¥d¢Hl «∞L∂Km ßMW 1102≈∞v 112.1±KOU œ¥MU √Í

±U ¥FUœ‰ ≤º∂W 5595% ±s «∞L∂Km «_ÅKw, ≠S–« ∞r ¥Js ≥c«

≤NV ±LMNZ ∞KLU‰ «∞FU ≠LU–« ≤ºLOt?!

«∞πU≤V «∞∏U≤w ¥∑FKo °Lu{uŸ «∞∑AGOq, ß∂o ∞Ke±ö¡ √Ê

¢∫b£u« s ÆDl «∞DdÆU‹ Ë«ô•∑πU§U‹ «∞∑w ¥Iu °NU

«∞A∂U», Ë∞Js °U∞LIU°q 231 √∞n ±MBV ®Gq ±ºπKW

°FMu«Ê ßMW 1102, ô ¢º∑Gq _ß∂U» °OdÆd«©OW Ë_ß∂U»

¢IMOW Ë∞Fπe ≠w «∞∑ºOOd, ∞Js Mb±U ≤∫d 231 √∞n ®U»

√Ë » √ßd… ±s «∞∫Bu‰ Kv ±MBV ®Gq, ≠Ls ≤∫LKt

«∞LºRË∞OW °Fb –∞p?

ô √¢∫bÀ s «∞BMUœ¥o «∞ªUÅW Ë∞Js √Ob Æd«¡… ±U Ëœ ≠w

¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W: "∞r ¥∑r ≈≤πU“ √Í Lq ÆU°w ±s Æ∂q

«ü±d °U∞Bd· °GOW «∞∑∫dÍ s «ß∑ªb«Â ≥cÁ «_±u«‰".

Ë√îOd«, «∞uÆX ¥Ld °ºdW, √Æ∑dÕ ≈Uœ… «∞MEd ≠w «∞IU≤uÊ

¸Ær 48/71«∞cÍ ¥πV ¢∫OOMt °LU ¥∑LU®v Ë«∞∑Du¸«‹ «∞∑w

¢Fd≠NU «∞πe«zd.

√Æ∑dÕ √Ê ¥LM ∞K∂d∞LUÊ œË¸ ÆU°w √Ø∂d, Ë≥MU √Æ∑dÕ ¢HFOq

∞πUÊ ±d«Æ∂W √Ë ∞πUÊ ¢∫d ∞KuÆu· Kv «ôî∑öô‹ «∞J∏Od…

Øw ¥∑∫Lq «∞LºRË∞OW ±s √®d· ´Kv «∞∑ºOOd, ≈–Ê

«∞LºQ∞W, ßObÍ «∞dzOf, ∞OºX.....

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 4

Page 5: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

ßObÍ «∞dzOf,

≤b´r ±UËœ ≠w ¢Id¥d ∞πMW «∞LU∞OW Ë«∞LOe«≤OW ±s ˧u»

«_îc °FOs «ô´∑∂U ±U Ëœ ±s ±ö•EU‹ Ë¢uÅOU‹ ≠w

¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W, °LU ¥FU∞Z «ôî∑öô‹ Ë¥∑BbÈ

∞KMIUzh «∞Lö•EW •∑v ô ¢Rˉ ±ö•EU¢t Ë¢uÅOU¢t ≈∞v

ÅdîW ≠w Ë«œ √Ë ≤HªW ≠w ±Uœ, Ë≤b´u ±s §U≤V ¬îd ≈∞v

¢b´Or «∞DUÆr «∞∂AdÍ Ë«ù±JU≤U‹ «∞IU≤u≤OW Ë«∞LUœ¥W ∞Nc«

«∞LπKf, •∑v ¥RœÍ ±NL∑t «∞M∂OKW Kv √ØLq ˧t.

ßObÍ «∞dzOf,

≈Ê °öœÍ ±ANu¸ MNU, ∞úßn, ±Iu∞W "≈≤NU °Kb «∞Iu«≤Os

«∞∑w ô ¢D∂o", ≠Q§u √ô ¢∑∫u‰ Øc∞p ≈∞v °Kb «∞LRߺU‹

«∞∑w ô ¢∫∑d ¢uÅOU¢NU Ëô ¥Rîb °M∑UzZ √LU∞NU, ≠∂öœÍ

°U∞HFq ô ¢MIBNU «∞LRߺU‹ «∞∑Ad¥FOW ±MNU Ë«∞∑u§ONOW

Ë«ôß∑AU¥W Æ∂q «∞FLq, Ë«∞∑Iu¥LOW °Fb «∞FLq, ±∏q

±πKf «∞L∫Uß∂W, Ë«∞∫Oe «∞HOe¥Iw ∞NcÁ «∞LRߺU‹ ≥OUØq

Ë√®ªUÅU, ∞Js «ù®JU‰ ≥u b √îc «∞πNU‹ «∞LºRË∞W

¢uÅOU¢NU ˱ö•EU¢NU ±Qîc «∞πb ¢MHOc« ˱∑U°FW.

ßObÍ «∞dzOf,

≈ßIU©U ´Kv «∞u{l «∞L∫Kw, ≠S≤MU ≤b´u «∞∫Ju±W ≈∞v

«ô≥∑LU °AJq îU’ °Lb¥d¥U‹ «∞∑H∑Og Ë«∞Ld«Æ∂W «∞LU∞OW

≠w ±º∑uÈ «∞uô¥U‹, ≠U∞Ld«ÆV «∞LU∞w ±NL∑t §b {d˸¥W

ô ¥LJs «ôß∑GMU¡ MNU, ˧b ≤∂OKW ≠w «∞∫HUÿ Kv ßö±W

«∞LU‰ «∞FUÂ, ËîCuŸ «∞LFU±ö‹ «∞LU∞OW ∞KIU≤uÊ, ∞Js ßObÍ

«∞dzOf, ¥A∑Jw «∞πLOl «∞∂j¡ «∞Ab¥b «∞cÍ ¥∑∫u‰ √•OU≤U

≈∞v ¢Qîd ≠EOl ¥Cd °LBU∞ «∞Lu«©MOs...

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb ®Ob ±u≤w, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v «∞ºOb

±Oºu •u, ¢HCq.

««∞∞ººOObb ±±OOººuu ••uu: °ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or.

«∞ºOb «∞dzOf,

±FU∞w «∞u“¥d,

- «∞∫b «∞∏U∞Y: «∞ºOb «∞dzOf, ≥u •b «∞Ld«Æ∂W Ë«∞L∫Uß∂W

°∑∑∂l «∞LºU Ë¢IHw «_£d «∞LU∞w Ë¢IOOr Øq LKOW ±U∞OW,

Ë≥u •b ¥FJf °Fb «∞Lu«©MW Ë«ß∑AFU «∞LºRË∞OW

«∞πLUOW ≤∫u «∞LU‰ «∞FUÂ.

≈Ê «∞πe«zd¥Os Ë«∞πe«zd¥U‹ •OMLU ¥MEdËÊ •u∞Nr ≈∞v °Kb«Ê

±πU˸… √Ë °FOb… ¥πbËÊ MBdÍ «∞Ld«Æ∂W Ë«∞L∫Uß∂W Kv

¢ºOOd «∞LU‰ «∞FU £U°∑U ±s £u«°X •OU¢Nr «∞ºOUßOW

Ë«ôÆ∑BUœ¥W, °q •OU¢Nr «∞∏IU≠OW, •OY b‹ £IU≠W «ßªW

∞b¥Nr ¢πFKNr ¥∏uËÊ Mb ±ö•EW √Í ¢IBOd √Ë ¢πUË“ ≠w

¢∫BOq √Ë ¢ºOOd «∞LU‰ «∞FUÂ, Ë∞u ØUÊ «∞HUq √Ø∂d

±ºRË∞ONr.

˱s ≥c« «∞LMEu¸ ≤∏Ls ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W ≠w ØAHt s

≈¥πU°OU‹ ËßK∂OU‹ «∞∑ºOOd «∞LU∞w ≠w ±AdËŸ ÆU≤uÊ ¢ºu¥W

«∞LOe«≤OW ∞ºMW 1102, ±s ≥cÁ «ù¥πU°OU‹ «∞e¥Uœ… ≠w •UÅq

«ù¥d«œ«‹ «∞π∂UzOW ±IU≤W °ºMW 0102, “¥Uœ… JºX °Fi

«∞∑Du¸«‹ ≠w ≤EU «∞∑∫BOq «∞π∂Uzw Ë«∞∑w ≤b´u ≈∞v

¢b´OLNU, îUÅW ±s îö‰ «∞∑∫OOs «∞b«zr ∞∂DUÆW «∞L∑Nd°Os

±s œ≠l «∞Cd¥∂W «∞u«§∂W, Ë¢HFOq Ë¢FLOr «ß∑FLU‰ «ü∞OU‹

«∞∫b¥∏W ≠w ´U∞r «∞∑JMu∞u§OU Ë«ô¢BU‰ ≠w ´LKOU‹

«∞∑∫BOq «∞π∂Uzw.

ØLU √°UÊ «∞∑Id¥d °Fi «∞ºK∂OU‹ «_îdÈ ±∏q {Fn

±º∑u¥U‹ «ß∑Nö„ «∑LUœ«‹ «∞∑πNOe, ±∂d“« °Fi

«∞Fu«±q «∞∑w √œ‹ ≈∞v –∞p ØU∞∑Qîd ≠w ¢πºOb LKOU‹

«∞∑πNOe, ËØc∞p b ≤CZ «∞LAU¥l √Ë «≤Fb«±NU, ±LU ¥R£d

°Mº∂W Ø∂Od… ≠w «∞JKHU‹ ˬ§U‰ «ù≤πU“, Ë√•OU≤U •∑v Kv

«ß∑Ld«¥W «∞LAU¥l ±∏KLU ¥RØbÁ «∞∑Id¥d.

±s «∞ºK∂OU‹ «∞LRßHW «∞u«œ… ≠w «∞∑Id¥d ˧uœ ±µU‹ °q ¬ô·

±MUÅV «∞AGq Od «∞Lº∑GKW ≠w «∞Fb¥b ±s «∞IDUU‹ ±LU

¥∫e ≠w «∞IKV, Ë¥πFKMU ≤DdÕ «∞Fb¥b ±s «∞∑ºUƒô‹.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw5

Page 6: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞Lö•EW «∞∏U∞∏W: ¢∑FKo °Fπe «∞LOe«≤OW, Å∫O √Ê πe

«∞LOe«≤OW ¥∫ºV Kv √ßU” ßFd 73œËô¸« ∞K∂d±Oq, ËÆb

ßπKX «∞ªe¥MW πe« ≠w ßM∑w 1102Ë2102Ëß∑ºπq

πe« ßMW 3102Ë√Í «≥∑e«“ îU§w ¥bîq «∞πe«zd ≠w îDd,

Ë≥c« ¥I∑Cw «∞∫ODW Ë«∞∫c, ≠Hw œË∞W ±πU˸…, ô ¥∑uÆl

√Ê ¥u«≠o «∞∂d∞LUÊ Kv «∞LOe«≤OW °Fπe ¥e¥b s ≤º∂W 5%

Ë«∞J∏Od ±s «∞bˉ ¢∑πt ≈∞v ≈Æd« ±∂b≈ œß∑uÍ ≥u œß∑d…

πe «∞LOe«≤OW, ±U±FMv ≥c«? ¥FMw √ô ≤∑d„ «∞∫Ju±W

¢∑öV °Fπe «∞LOe«≤OW •ºV ¢u§NU¢NU √Ë _¨d«÷

"«≤∑ªU°u¥W" √Ë ®F∂u¥W.

£r ≈≤Mw √¢ºU¡‰:

≥q ≥c« «∞Fπe ¥º∑Gq «ß∑Göô «Æ∑BUœ¥U •IOIOU?

≥q MbÁ ±IU°q ±s «ù≤∑Uà ßu«¡ ≠w «∞ºKl √Ë «∞ªb±U‹?

√¥s ±ªd§U¢t ≠Hw œË‰ ¢∫∑d ≤HºNU, ¢∫UßV «∞∫Ju±W

´Kv ≥c« «∞Fπe?

±FU∞w «∞u“¥d,

s «∞BMUœ¥o «∞ªUÅW:

- «ù®JU‰ «_ˉ: {Fn «ù©U «∞IU≤u≤w Ë«∞∑Ad¥Fw

∞Ld«Æ∂W ˱∑U°FW «∞BMUœ¥o «∞ªUÅW ±s √§q ¢ºOOd ¸«®b

Ë®HU· ¥ENd §KOU ≠OLU ¥Q¢w:

1- ¨OU» «∞∑MºOo °Os «∞L∫UßV «∞LªBh Ë«ü±d¥s

°U∞Bd·.

2- ¢πLOb «_±u«‰ «∞FLu±OW ∞K∫ºU°U‹ «∞ªUÅW.

3- ¢Lu¥q •ºU°U‹ «∞∑ªBOh «∞ªU’ ±s îö‰ «∑LUœ«‹

«∞LOe«≤OW œËÊ «∞Kπu¡ ≈∞v «∞Lu«œ «∞ªUÅW «∞LMBu’ KONU

≠w Æu«≤Os «∞LU∞OW, ±LU ¥πFq ≥cÁ «∞∫ºU°U‹ ±d¢∂DW ¢LU±U

°LOe«≤OW «∞bË∞W.

- «ù®JU‰ «∞∏U≤w: Ø∏d… «∞BMUœ¥o, •u«∞v 07ÅMbËÆU

îUÅU Ë≥c« ¥∑MU≠v ±l «∞∫uØLW, Ë≈–« ØMU ≤∫s «∞Mu«» ô

≤Fd· ≈ô √ßLU¡≥U, ≠JOn °U∞Lu«©s «∞FUœÍ?!

«∞ºUœ… «∞Mu«»,

√ßd… «ùöÂ,

√¥NU «∞∫Cu,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

≠w «∞∂b«¥W, ≤AJd ±FU∞w «∞u“¥d Kv «∞Fd÷, Ë«∞AJd

±uÅu‰ ≈∞v √CU¡ «∞KπMW Kv ±U °c∞uÁ ±s §Nb °Fb Æd«¡…

Ëœ¸«ßW ±ª∑Kn «∞u£Uzo.

«ß∑ºL∫Jr ±FU∞w «∞u“¥d, ≠w ≈°b«¡ °Fi «∞Lö•EU‹

Ë«ù®JUô‹ «∞L∑FKIW °U∞AJq Ë«∞LCLuÊ Ë«∞L∑L∏KW

°U_ßU” ≠w «ü¢w:

«∞Lö•EW «_Ë∞v: «∞πU≤V «∞AJKw:

- «∞∑d§LW «ô¸¢πU∞OW,

- «∞LBDK∫U‹ Od ±∑b«Ë∞W ≠w «∞HJd «ôÆ∑BUœÍ «∞∫U∞w,

- «∞πb«Ë‰ Od ±IdË¡…,

- ¢ºπOq _îDU¡ ±∏q ¢Kp «∞u«œ… ≠w «∞BH∫W 15±s

«∞∑Id¥d °ªBu’ «∞Cu«°j «∞L∫bœ… °Lu§V «∞Lu«œ 72 Ë82

Ë92Ë∞Of «∞LUœ… 42.

- ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ¥u§b °t ≈®JU‰ «ù“«•W °∏öÀ

ßMu«‹, ≥c« Ø∏Od ≠w ËÆX ¢∑u≠d ≠Ot «∞ußUzq «∞Cd˸¥W

∞∂Ku⁄ «∞Lu«Ø∂W, ¥πV √Ê ≤MEd ≈∞v «∞u¸«¡ ±s √§q √Ê ¢∑C`

«∞dƒ¥W ≠w «_±UÂ.

- §bË∞W ±MUÆAW ±AdËŸ ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW Ëd÷

¢Id¥d ±∫U≠k °Mp «∞πe«zd §U¡« °LMDo "«∞Fd°W ˸«¡ «∞∫BUÊ"

¸r √Ê ±πKf «∞L∫Uß∂W «≤∑Nv ±s ¢Id¥dÁ ±Mc ±b….

±FU∞w «∞u“¥d,

«∞Lö•EW «∞∏U≤OW: ≤dÈ √Ê ±∂U∞m {ªLW •u∞X ≈∞v LKOU‹

±ª∑KHW, œ¸«ßW Ë≈Uœ… ¢IOOr Ë≈≤πU“ ô ¢∑MUßV ±FNU, ≠Mπb

±∏ö îOLW ˱Fb«¢NU °L∂Km îOU∞w Od ±∑uÆl Æb¸Á 4.61

±KOU ßM∑Or, Ë«_±∏KW Ø∏Od… ≠w «∞BH∫∑Os 36Ë46, Ë≤HNr

±LU ß∂o √Ê «∞πe«zd ≠w «∞d¢∂W 49°ªBu’ «∞HºUœ«∞LU∞w.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 6

Page 7: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«»,

«_ßd… «ùö±OW,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

√±U °Fb, ≈Ê «∞bˉ «∞J∂dÈ ¢dÅb ±Oe«≤OU¢NU Kv √ßU”

œ¸«ßU‹ ±∂MOW Kv Ë«Æl ô Kv ¢uÆFU‹ ¢HCw ≠w «∞MNU¥W

≈∞v ≠u{v ±Oe«≤OU¢OW.

°Fb «∞Id«¡… «∞L∑Q≤OW ∞∑Id¥d ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW, ËØc« «∞∑Id¥d

«∞∑IOOLw ∞LπKf «∞L∫Uß∂W, ¢πb¸ «ù®U… ≈∞v Ø∏Od ±s

«∞Lö•EU‹ :

∞Ib Æb «∞LπKf ±AJu¸«, Ø∏Od« ±s «∞Lö•EU‹ «∑Lb

´KONU «∞e±ö¡ «∞Mu«» ≠w ±b«îö¢Nr, ∞JMMU ≤DU∞V ±s ≥MU

°U∑LUœ≥U •∑v ô ¢∂Iv ∞öß∑Nö„ ≠Ij, Ëô ¥∂Iv ∞NU √£d

≤HFw °Fb –∞p, ≠Uù≤ºUÊ «∞L∑Hu‚, ËØc∞p «∞bË∞W «∞MU§∫W

≥w «∞∑w ¢º∑HOb ±s √îDU¡ Od≥U Ëô ¢Jd” ≥cÁ «_îDU¡.

±s «∞Lö•EU‹ «∞∑w ¢πb¸ «ù®U… ≈∞ONU, ËÆb ß∂IMw «∞ºUœ…

«∞Mu«» ≈∞v –Ød≥U, Ë∞r ¥∂o ∞w ≠w «∞∫IOIW √Ê √–Ød ≈ô «∞Ib¸

«∞OºOd±MNU, ±U ¥Q¢w :

s ÆCOW OU» «∞u“«¡ s «§∑LUU‹ ∞πMW «∞LU∞OW Ë«∞LOe«≤OW

±l «∞∑∂d¥d«‹ «∞L∫∑d±W, √Æu‰ ≈≤t ¥M∂Gw «•∑d«Â «∞NOµW «∞∑Ad¥FOW

•∑v ¥∫bÀ «ô≤ºπU ˫∞∑JU±q °Os «∞∑Ad¥l Ë«∞∑MHOc, Ë≥MU √≤∂t

≈∞v √Ê «∞Jd«ßw ô ¢BMl «∞d§U‰, °q √Ê «∞d§U‰ ¢BMFNr «∞IOr

Ë«∞Lu«Æn, Ë¥u ¥∫f «∞Lu«©s «∞FUœÍ √Ê «∞IU≤uÊ ≠u‚ «∞πLOl

Ë¥D∂o Kv «∞πLOl, •OMNU ≤JuÊ Æb «¢IOMU °U∞Lu«©s «∞FUœÍ

Ë∞IMUÁ œßU ≤U≠FU ≠w «•∑d«Â œË∞W «∞IU≤uÊ.

¥Fb ±AdËŸ ≥c« «∞IU≤uÊ ¬∞OW ÆU≤u≤OW _≥r Åö•OW œß∑u¸¥W

∞K∂d∞LUÊ ≠w ±πU‰ «∞dÆU°W ´Kv ¢MHOc ±Oe«≤OW «∞∫Ju±W

Ë¢Jd¥f ±∂b≈ «∞AHU≠OW ≠w Åd· «∞LU‰ «∞FUÂ, ≈ô √≤MU

≤ªKh Ë∞úßn ≈∞v «≤Fb«Â ≥cÁ «∞dÆU°W Ëb §bË«≥U, Ë≈ô ±U

±BOd «∞Lö•EU‹ «∞J∏Od… §b« §b«, «∞∑w ¢AOd ≠w ±πLKNU

«∞∫uØLW ¢I∑Cw ≈ÆHU‰ ±U ¥LJs ≈ÆHU∞t ±s «∞BMUœ¥o,

≠U∞BMbË‚ ≈–« «≤∑NOMU ±Mt «∞LHdË÷ √Ê ¥IHq Ë¥ªdà ±s

«∞LOe«≤OW.

±FU∞w «∞u“¥d,

≥c« ¥Iuœ≤U ≈∞v ≠Jd… ±NLW Ë≥w ¢DNOd «∞LOe«≤OW, ¥FMw ¥πV

√Ê ¢FJf ±Oe«≤OW «∞bË∞W «∞u{l «∞LU∞w ∞KbË∞W Ë√ô ¢JuÊ

´∂U… s Ø∑U°W √Åb… Ë«∑LUœ«‹ ±∑d«ØLW, ≥c« ô ¥F∂d s

«∞u{FOW «∞∫IOIOW ∞ú±u«‰.

±FU∞w «∞u“¥d,

±ö•EW s «ù≤πU“«‹ «∞LU∞OW:

¢LOe‹ ßMW 1102Ë«∞∑w ¢F∑∂d «∞ºMW «∞∏U≤OW ô≤Dö‚ «∞∂d«±Z

«∞ªLUßOW, °LU ¥Q¢w:

1- “¥Uœ… ±F∑∂d… ≠w «∑LUœ«‹ ±Oe«≤OW «∞∑πNOe.

2- ¢d«§l ±∫ºu” ≠w ±º∑uÈ «ù≤πU“«‹.

˱l –∞p Mb±U ¢Id√ «∞MºV ≠w ±Oe«≤OW «∞∑πNOe≤πb «ü¢w:

- ≠w ßMW 1102≤º∂W 25%.

- ≠w ßMW 0102: ≤º∂W 46%.

- ≠w ßMW 9002: ≤º∂W 56% Ë≥c« ¢d«§l, Ë≈–« ≤Ed≤U ≈∞v

«∞πbˉ ±s §U≤V «ôß∑NöØU‹ √Í ≤ºV «ôß∑NöØU‹

•ºV «∞u“««‹ ≠Mπb {FHU Ø∂Od«.

±FU∞w «∞u“¥d,

≥MU„ ≈®JU∞OW √îdÈ ≠w ≥OJq «∞u«œ«‹ ...

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb ±Oºu •u, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v «∞ºOb

´∂b «∞d≠Ol Kw °K∫UÃ, ¢HCq.

««∞∞ººOObb ∂∂bb ««∞∞dd≠≠OOll KKww °°KK∫∫UUÃÃ::°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or,

Ë«∞Bö… Ë«∞ºö Kv «∞M∂w «∞Jd¥r ˬ∞t ËÅ∫∂t √§LFOs,

«∞ºOb zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw,

±FU∞w «∞u“¥dË«∞u≠b «∞Ld«≠o ∞t,

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw7

Page 8: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

§b«, ∞Js ±U ¥MUÆg ¢∫X «∞DUË∞W √Ø∏d °J∏Od ±LU ¥MUÆg ≠u‚

«∞DUË∞W, ≈–Ê «∞dÆOV ≠w •U§W ≈∞v ¸ÆOV. ËKOt, ô°b ±s

Å∫u… «∞CLOd Ë≤∫s ≤d«ÆV «∞LU‰ «∞FUÂ, Ë∞OFKr ≥Rô¡ √Ê ...

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb ∂b «∞d≠Ol Kw °K∫UÃ, Ë√•Oq «∞JKLW

≈∞v «∞ºOb… •HBW «∞BGOd «∞Lu∞uœ… îU∞bÍ, ¢HCKw.

««∞∞ººOObb…… ••HHBBWW ««∞∞BBGGOOdd ««∞∞LLuu∞∞uuœœ…… îîUU∞∞bbÍÍ::°ºr «∞Kt «∞d•Ls

«∞d•Or Ë«∞Bö… Ë«∞ºö Kv ßOb «∞ªKo «∞LdßKOs,

«∞ºOb «∞dzOf,

«∞ºUœ… «∞u“«¡ Ë«∞DUÆr «∞Ld«≠o ∞Nr,

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«»,

√ßd… «ùöÂ,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

√Ëô, ≤ºπq °Qßn Ø∂Od «∞GOU» «∞J∂Od ∞KMu«» ≠w ≥cÁ «∞πKºW

Ë«Æ∑BU •Cu≥r ≠w §KºW «∞∑Bu¥X œËÊ §KºU‹ «∞LMUÆAW.

£U≤OU: ≤cØd √Ê ßMW 1102≥w «∞ºMW «∞∑w d≠X √•b«À

«∞ºJd Ë«∞e¥X Ë«∞∑w √œ‹ ≈∞v ≈HU¡«‹ {d¥∂OW ˧∂UzOW

±ºX «∞LUœ¢Os «∞LcØu¸¢Os. ØLU ¢LOe‹ ≥cÁ «∞ºMW Øc∞p

°Ca ±∂U∞m ±U∞OW ±F∑∂d… ∞Ad«¡ «∞ºKr «ô§∑LUw Ë«±∑BU’

CV «∞A∂U», °∑Ib¥r «∞IdË÷ «∞LFdË≠W ´∂d±ª∑Kn

«ü∞OU‹, «∞uØU∞W «∞u©MOW ∞K∑Q±Os s «∞∂DU∞W Ë«∞uØU∞W

«∞u©MOW ∞∑AGOq «∞A∂U» ËOd≥LU.

«∞ºOb «∞u“¥d,

≤∑Qßn, ≠w ¢J∑q «∞πe«zd «∞ªCd«¡, ´Kv «∞∑Bd≠U‹

«∞ö±ºRË∞W ∞LºRË∞w «∞∫Ju±W ≠w «∞Fb¥b ±s «∞IDUU‹ °FbÂ

«•∑d«±Nr «∞LRߺW «∞∑Ad¥FOW ≤Ed« ≈∞v b «±∑∏U∞Nr ∞K∫Cu¸

≈∞v ∞πMW «∞LU∞OW Ë«∞LOe«≤OW, ±s √§q «ôß∑HºU s √±u«‰

«∞AFV s ©d¥o ±L∏KOt ≠w «∞∂d∞LUÊ, ≠Nc« •o «∞AFV

ËË«§V «∞u“«¡, ØKJr «Ÿ ËØq «Ÿ ±ºRˉ s ´O∑t.

≈∞v «î∑öô‹, °q ≤Iu‰ «î∑öô‹ √•OU≤U Ë≠CUz îDOd…

≠w ¢ºOOd «∞LU‰ «∞FU √•OU≤U √îdÈ?!

≈Ê «∞Lu«©s «∞∂ºOj Ë≥u ¥∑U°l Ë¥ºLl ≥cÁ «_¸ÆU Æb ô ¥HNr

®OµU, Ë•U∞t ËË{Ft Kv ±U ≥LU KOt, ≠U∞∂DU∞W ¢Mªd «∞Lπ∑Ll,

Ë«ü≠U‹ «ô§∑LUOW ËKv √ßNU «∞Lªb¸«‹ ≠w ¢e«¥b, ≈{U≠W

≈∞v «¢HUŸ ≤º∂W «∞HId ≠w «∞Lπ∑Ll, Ë«≤∑AU «_±d«÷ «∞Le±MW.

√¢Dd‚ Kv ß∂Oq «∞L∏U‰ ≈∞v ±πU‰ Ë«•b ≥u «∞∑Nd» «∞Cd¥∂w

«∞cÍ ¥J∂b «∞ªe¥MW îºU… Ø∂Od… §b«, Ë≥cÁ «∞Lö•EU‹

±u§uœ… ≠w «∞ºπq «∞Ld≠o °∑Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W.

¢∑L∏q ±u«©s «∞CFn Ë«∞IBu¸ ≠w ¢∫BOq «ù¥d«œ«‹

«∞FU±W ≠OLU ¥Q¢w :

- b «≤ºπU «∞ußUzq «∞∂Ad¥W ±l «∞LNU «∞LMu©W °LBU∞

«∞∑H∑Og.

- ≤Ih ≠w °d«±Z «∞dßJKW Ë«∞∑Ju¥s ¸r ¢ªBOh

«∑LUœ«‹ ±U∞OW, Od√Ê √KV «∞Lb¥d¥U‹ «∞uôzOW ∞r ¢u‰

«≥∑LU±U ∞KLu{uŸ.

- ßu¡ ¢u“¥l «∞∫u«≠e «∞LUœ¥W, ≠∂Fb ±U ØU≤X ±ªBBW

_´u«Ê ±FMOOs ±s ±º∑ªb±w «ùœ«… «∞π∂UzOW √Å∂∫X ±s

•o Øq ±º∑ªb±w «∞u“«….

- «∞∑Qîd «∞LF∑∂d ≠w ¢MHOc °d≤U±Z Bd≤W «ùœ«… «∞π∂UzOW.

- b ≈≤πU“ ≤EU ±FKu±U¢w.

√±U °ªBu’ «∞∑∫Jr ≠w «∞LUœ… «∞ªU{FW ∞KCd«zV

≠Oö•k ±U ¥Q¢w:

- b Ë{l «ü∞OU‹ Ë«∞∑IMOU‹ ∞∑AπOl «∞FLq «∞dÆU°w.

- «∞∑Qîd ≠w ≈¥b«Ÿ «∞∑Bd¥∫U‹ ËOU» «∞u£Uzo.

- ≤Ih Ø∂Od ≠w ±Bb«ÆOW «∞∑Bd¥∫U‹, Ëßu¡ «∞L∑U°FW.

Ë¢∂Iv «∞LKHU‹ «∞LIb±W {FOHW §b«, Ë≥MU √≠∑ ÆußU, ≈≤Mw

±∑OIs ±LU √Æu‰, ≠U∞LAJq ∞Of ≠w ÆKW «∞LKHU‹ °q ≥w Ø∏Od…

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 8

Page 9: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

√£d ßK∂U ≠w ≤uOW «∞∑FKOr, Ë√îq °Q≥b«· ≈ÅöÕ «∞LMEu±W

«∞∑d°u¥W «∞∑w ±s √§KNU îBBX «∞bË∞W ±∂U∞m ≥U±W.

√±U s ÆDUŸ «∞∏IU≠W ≠∫bÀ Ëô•dÃ, ËØc« ≠w OdÁ ±s

«∞IDUU‹.

ßObÍ «∞u“¥d,

√îu«¢w ≈îu«≤w «∞Mu«»,

≥MU, √≠∑ ÆußU, ≥cÁ «∞L∂U∞m «∞LJbßW «∞∑w ∞r ¢º∑NKp ≠w

Ë“«… «∞∑d°OW «∞u©MOW, Ë«_±u«‰ «∞LNb¸… ≠w ÆDUŸ «∞∏IU≠W

°LAU¥l Ë≥LOW Ë√°MUƒ≤U ≠Kc«‹ √Ø∂Uœ≤U ¥FU≤uÊ «_±d¥s ≠w

«∞LRߺU‹ «∞∑d°u¥W, îUÅW ≠w «∞Du¸¥s «_ˉ Ë«∞∏U≤w,

«ôØ∑EUÿ Ë¢πNOe«‹ °b«zOW ≠w ßMW 4102≈∞v Od –∞p,

Ëô ¥e«‰ ¢ö±Oc≤U ¥bßuÊ ≠w ±RߺU‹ ±ª∑KDW °NU b…

√©u«, ËÆb ¢ºKLX «∞Ou ≠Ij ßU∞W ±s ≈•bÈ °Kb¥U‹ Ëô¥W

«∞u«œÍ •OY ¢A∑Jw §LFOW √Ë∞OU¡ «∞∑ö±Oc ±s ≥cÁ «∞EU≥d…,

≠LMc îLf ßMu«‹ ¢u§b ±bßW «°∑b«zOW ≠w ±K∫IW ¥b”

°NU ¢ö±Oc ±s «∞Du¸¥s «ô°∑b«zw Ë«∞L∑ußj, ≥c« ±U ¥RœÍ

≈∞v •bËÀ ±AUØq, ≠w •Os √Ê «_±u«‰ ±JbßW, Ë∞Of ∞b¥MU

±U ≤Iu∞t ∞KLu«©MOs ∞Mdœ KONr, ≠Nr ¥F∑∂dËÊ √Ê «∞∫Ku‰ ≠w

√¥UœÍ «∞Mu«». Ë∞Nc« ≤d≠l ≥cÁ «ô≤AGUô‹ ≈∞v «∞ºUœ… «∞u“«¡

Ë≤∫LKNr «∞LºRË∞OW √±U «∞Kt ¢FU∞v Ë√±U «∞AFV, ≥c«,

Ë°U∞LIU°q ≤∑GMv °U∞MLu «ôÆ∑BUœÍ ßu«¡ ≠w ≥c« «_±d √Ë ≠w

¨OdÁ, ≈≤MU ≤e«¥b, ËØLU ÆKX ≥c« ≠Oi ±s Oi.

Ë√îOd«, √¢Dd‚ ≈∞v ÆCOW «∞BMUœ¥o «∞ªUÅW «∞∑w ¢F∑∂d

ØU£W ±U∞OW •IOIOW, ≠Fbœ≥U Ø∂Od Ë√K∂NU ∞r ¥º∑NKp

«∑LUœ«¢t «∞LU∞OW, Ë«∞IUb… «∞LFLu‰ °NU ≠w «∞bˉ «∞L∑Ib±W

√≤NU «ß∑∏MU¡ Ë∞OºX √Åq, Ë∞Js ´Mb≤U √Å∂∫X ≥w

«_Åq •OY √Å∂ ∞Jq ÆDUŸ ÅMbË‚ °q ÅMUœ¥o...

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb… •HBW «∞BGOd «∞Lu∞uœ… îU∞bÍ,

«∞ºOb… “≥OW ≤uÍ Æb±X ¢bîö ±J∑u°U, Ë√•Oq «∞JKLW «üÊ

≈∞v «∞ºOb °d«≥Or °u∞IUÊ, ¢HCq.

≤∏Ls √¥CU ¢uÅOU‹ «∞KπMW ≠OLU ¥ªh ±πKf «∞L∫Uß∂W

Ë{dË… «∞IOU °SÅö•U‹ ≈œ«¥W ËÆCUzOW, °LU ¥LJMt ±s ≈≤πU“

±NU±t Kv √ØLq ˧t. Ë≤∏Ls ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W «∞AπUŸ

«∞cÍ ¥b‚ ≤UÆu” «∞ªDd Ë¥bu≤U, ØLd«Æ∂Os Kv √±u«‰ «∞AFV,

≈∞v «∞uÆu· Mb œô∞∑t «∞u«{∫W, «∞∑w ô ¢bŸ ±πUô ∞KAp,

°Uôî∑öô‹ «∞HU{∫W «∞∑w Æb ¢Bq ≠w °Fi «∞IDUU‹ ≈∞v

œ§W «∞HºUœ, Ë«∞L∑L∏KW ≠w b «∞d®Uœ… Ë«∞FIKMW ≠w ¢ºOOd «∞LU‰

«∞FUÂ, Ë¢∂Os Øc∞p b «∞∑ªDOj «∞πOb ≠w ≈b«œ «∞LOe«≤OW,

Ëb îCuNU ∞∑K∂OW ±∑DK∂U‹ «∞ªDW «ôß∑d«¢OπOW ∞KbË∞W

«∞πe«zd¥W ∞∑∫IOo √≥b«· «∞ªDW Ë√Ë∞u¥U¢NU, ËØc« OU» «∞bÆW ≠w

«∞∑Ib¥d«‹ «∞LU∞OW ∞KLAU¥l ˬ§U‰ «ù≤πU“, ≈∞v §U≤V ¢πUË“«‹

°U∞πLKW ≠w ≤HIU‹ «∞∑ºOOd Ë«∞∑πNOe Ë«ù§d«¡«‹ Od «∞BU±W

≠w ±M «∞BHIU‹, Ëb «•∑d«Â «∞IU≤uÊ «∞ªU’ °NU Ë«∞Kπu¡

«∞LHd◊ ≈∞v ±M ÅHIU‹ °U∞∑d«{w.

¥AOd ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W ≈∞v √≤t ¨r «∞e¥Uœ… «∞LF∑∂d… ≠w

«ô´∑LUœ«‹ «∞LU∞OW ∞ºMW 1102≠w ±Oe«≤OW «∞∑πNOe, ØUÊ

«∞∑d«§l ±∫ºußU ≠w ±º∑uÈ «ù≤πU“«‹, Ëd≠X ≥cÁ «∞ºMW

«∞Kπu¡ «∞J∏On ≈∞v ≈Uœ… ¢IOOr «∞LAU¥l «∞cÍ ¥J∂b «∞ªe¥MW

«∞FLu±OW îºUzd Ø∂Od…, ≤Qîc ±∏U∞Os √Ë £ö£W ≠Ij Ë≥c« Oi

±s ≠Oi, •OY Ëœ ≠w «∞∑Id¥d, °ªBu’ ÆDUŸ «∞∑CU±s

«∞u©Mw, √Ê «∞∫U≠ö‹ «∞∑w «ß∑HUœ‹ ±MNU ±MELW ©ö°OW,

°dîBW °d≤U±Z, ¢Ib¸ °L∂Km ±KOUÍ œ¥MU §e«zdÍ ¢LX °FOb«

s «ù§d«¡«‹ «∞IU≤u≤OW Ë°∑∂d¥d«‹ Od ØU≠OW.

≠w ÆDUŸ «∞B∫W ±∏ö ßπKX LKOW ßMW 3002∞KIOUÂ

°b¸«ßW •u‰ «_±d«÷ «∞Le±MW, «∞ºd©UÊ Ë{Gj «∞bÂ, ∞Js

∞r ¢Mπe ¨r {d˸… ≥cÁ «∞FLKOW ∞K∑JHq °U∞B∫W «∞FLu±OW,

Ëœ«zLU œËÊ ±∂d¸«‹ ∞c∞p.

≠w ÆDUŸ «∞∑d°OW «∞u©MOW, ßπKX LKOW ôÆ∑MU¡ «∞∑πNOe«‹

Ë«∞ußUzq «∞∑FKOLOW, ËØc« LKOW Ë{l ®∂JW «_≤∑d≤X ∂d ØU±q

«∞LRߺU‹ «∞∑d°u¥W °Mº∂W 55% îö‰ ≥cÁ «∞H∑d… «∞ªLUßOW, ±LU

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw9

Page 10: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

°U∞Mº∂W ≈∞v «∞∫ºU» «∞cÍ ¢∫b£X Mt «∞ºMW «∞LU{OW √Í

«∞BMbË‚ Ær 203960. ÆKX ≈≤Mw ±Mb≥g ∞LU ¥∫bÀ, Ëô

¥LJMMw √Ê √≤b≥g ≥cÁ «∞ºMW _≤NU √Å∂∫X Uœ… °LU, Ë√b

“±özw «∞Mu«» °Q≤MU ßMπb «∞Lö•EU‹ ≤HºNU ≠w ±AdËŸ

ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ∞ºMW 2102, Ë√≤U ±∑OIs ±s –∞p, ∞JMMw

√ß∑Gd», ≠w «∞ºMW «∞LU{OW «ß∑HUœ‹ £öÀ §LFOU‹ ±s ≥c«

«∞BMbË‚, Ë≠w ßMW 1102«ß∑HUœ‹ §LFOW Ë«•b…, ËMb±U

≠Jd‹ ≠w «_±d ˧b‹ √≤t ≠w ßMW 0102ØUÊ ≥MU„ ¢GOOd

Ë“«Í, ≠U∞u“¥d «∞ºU°o √≤Ho Kv §LFOW √Ë §LFO∑Os °OMLU √≤Ho

«∞u“¥d «∞ö•o Kv §LFOW √îdÈ, Ë≠w U 1102√≤Ho Ë“¥d Ë«•b

≠Ij Kv §LFOW Ë«•b…, ≠ö ¥FIq √Ê ¢A∑dÍ §LFOW ©ö°OW

•U≠ö‹ ˱∫U≠k ±bßOW, Ë¢u“Ÿ ÆHW ±CUÊ, √Í √≤NU •KX

±∫q «∞u“«… ËîBh ∞NU ≥c« «∞BMbË‚, ≠S–« ØUÊ ≥c« °Nb·

«∞∑Nd» ±s ÆU≤uÊ «∞BHIU‹ «∞FLu±OW, ≠S≤MU Kv Kr °Nc«

«_îOd «∞cÍ √Å∂ ±πKf «∞∫Ju±W, ØLU ≤ºLFMU √Ê ≠w §bˉ

√LU∞t ±M °Fi «∞BHIU‹ °U∞∑d«{w, •∑v ô ¢Ld Kv ≥c«

«∞IU≤uÊ, Ë≥MU √Æu‰: ∞LU–« ¥∑Nd» «∞u“¥d Ë¥c≥V ≈∞v «∞πLFOW?

ô œ«w ∞c∞p, °q ≈–≥V ±∂U®d… ≈∞v ±πKf «∞∫Ju±W ∞OLd

∞p ±U ¢d¥b, Ë≥c« «∞∑FU±q °U∞Mº∂W ≈∞w ¥bîq ≠w îU≤W ßdÆW

«∞LU‰ «∞FU ˫∞∑∫U¥q Kv ÆU≤uÊ «∞BHIU‹ «∞FLu±OW.

°ªBu’ «∞Lö•EW «∞∑w –Ød≥U “±özw «∞Mu«» Ë«∞∑w √®U©d≥r

«∞d√Í ≠ONU Ë«∞L∑FKIW °U∞A∂U», ≠S≤t ±Mc U Ë≤∫s ≤∑JKr s

«∞A∂U» £r «∞A∂U», ≠U∞A∂U» ∞r ¥DK∂u« √Í ®w¡ ±U b« «∞FLq

´KLU √Ê ≥MU„ 041√∞n ±MBV ®Gq ∞r ≤º∑Dl √Ê ≤AGKNr ≠ONU,

ô ¢∑Fπ∂u« ≠Nr ∞r ¥DK∂u« ®OµU b« «∞FLq, Ë•Bu∞Nr Kv

±MUÅV Lq ¥Jº∂Nr b… √±u. Ë≈–« ∞r ≤º∑Dl √Ê ≤AGKNr

≠w ±MUÅV Lq ≥w ≠w «_Åq ±u§uœ…, ≠JOn ≤º∑Ne∆ °Nr

Ë≤Fb≥r °S≤AU¡ ±KOuÊ ±MBV ®Gq, ≠w •Os √Ê 002√∞n

±MBV ®Gq «∞L∑u≠d… ∞r ≤º∑Dl ±M∫Nr ≈¥U≥U.

ßR«∞w «_îOd ±u§t ≈∞v «∞ºOb Ë“¥d «∞LU∞OW: ≈–« ØUÊ ∞b¥p

¢Id¥d ØNc« ±s ±πKf «∞L∫Uß∂W ≠ö≤Fd· ±U–« ¢HFKuÊ, ≈–«

∞r ≤c≥V ≈∞v «∞ICU¡ ≠LU–« ≤HFq?...

««««∞∞ººOObb °°dd««≥≥OOrr °°uu∞∞IIUUÊÊ::°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or,

«∞ºOb zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw «∞LuÆd,

«∞ºOb Ë“¥d «∞LU∞OW,

«∞ºOb Ë“¥d«∞FöÆU‹ ±l «∞∂d∞LUÊ,

“±özw, “±Oö¢w «∞Mu«»,

«_ßd… «ùö±OW, ßöÂ «∞Kt KOJr.

√Ëô, √{r Åu¢w ≈∞v Åu‹ “±özw «∞Mu«», Ë√Æu‰ ≈≤MU ≤DU∞V

°LMUÆAW ±AdËŸ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW Æ∂q ±AdËŸ ÆU≤uÊ «∞LU∞OW.

£U≤OU, √{r √¥CU Åu¢w ≈∞v Åu‹ “±özw «∞Mu«», Ë√Æu‰

±s «∞LHdË÷ √Ê ¥L∑∏q «∞u“«¡ ∞L∑DK∂U‹ «∞LπKf «∞AF∂w

«∞u©Mw, Ë√Ê ¥∫CdË« «§∑LUU‹ ∞πMW «∞LU∞OW Ë«∞LOe«≤OW

Ë≤∑LMv √ô ¥JuÊ •Cu≥r ≠w ∞πMW «∞LU∞OW Ë«∞LOe«≤OW ≠Ij

°q ≠w §KºW «∞Ou Øc∞p, _Ê «_±u¸ «∞∑w ≤∑∫bÀ MNU ô

¢FMw Ë“¥d «∞LU∞OW ≠Ij, Ë≈≤LU ¢FMw ¢Id¥∂U Øq «∞IDUU‹

ËØq «∞DUÆr «∞∫Ju±w, _Ê ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W √®U ≈∞v

´b… «î∑öô‹ ¢ªh ≈≤HU‚ «∞LU‰ «∞FUÂ, Ë≠w °Fi «_•OUÊ

¥LJs √Ê √Æu‰ ßdÆW «∞LU‰ «∞FUÂ, _≤MU Mb±U ≤ö•k °Fi

«∞∫ºU°U‹ «∞ªUÅW ≤πb≥U ∞OºX •ºU°U‹ îUÅW, °q

√Å∂∫X •ºU°U‹ ßuœ«¡ ¥º∑FLKNU °FCNr ±s √§q ≤NV

«∞LU‰ «∞FUÂ.

«∞ºOb Ë“¥d «∞LU∞OW,

°U∞Mº∂W ≈∞v Ë“«… «∞∑CU±s «∞u©Mw Ë«_ßd…, ≠Hw «∞FUÂ

«∞LU{w Æb±X ±b«îKW °LMUß∂W ±MUÆAW ±AdËŸ ÆU≤uÊ ¢ºu¥W

«∞LOe«≤OW ∞ºMW 0102Ë≥w ÅU∞∫W _´Ob Æd«¡¢NU ≥cÁ «∞ºMW.

∞Js, Ë°LU √≤Mw √•∑d «∞πLOl ≠Ks √≠Fq –∞p, Ë√KLJr

√≤Mw ∞r √¢Ko œ« «∞ºMW «∞LU{OW ËØU≤X «_§u°W ∂U… s

´Lu±OU‹, Ë∞r ¥πV «∞u“¥d «∞LºRˉ s «∞IDUŸ ´Kv

«∞Lö•EU‹ «∞FU±W «∞∑w √°b«≥U «∞Mu«», Ë∞r ¥∑Dd‚ ≈∞v

«_ßUßOU‹ «∞∑w ¢Lf ±U Ëœ ≠w ¢Id¥d «∞L∫Uß∂W, Ë∞r ¢Js

«ù§U°U‹ Ë«{∫W Kv ±ö•EU‹ «∞Mu«».

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 10

Page 11: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

«∞AdË•U‹ °U∞Mº∂W ≈∞v «∞HµW «∞∏U≤OW, Ë≈Ê £I∑w ∞∑U±W ≠OLU

¥ªh «∞∑JHq °∑Kp «∞Lö•EU‹.

ßObÍ «∞dzOf,

±FU∞w «∞u“¥d,

≈≤w √≤Aj ≠w «∞LπU‰ «∞ºOUßw, ˬ±q ≠w «∞∫Bu‰ Kv

¢u{O∫U‹ °AQÊ «∞∑b«°Od «∞L∑ªb… ±s Æ∂q «ü±d¥s °U∞Bd·,

Ë≥r ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W, «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞u“«¡, °Nb·

¢∫ºOs ™dË· ¢D∂Oo «∞LOe«≤OW ØLU §U¡‹ ≠w ¢Id¥d ±πKf

«∞L∫Uß∂W :

1- ¢ºπOq ¢Qîd ≠w «∞AdËŸ ≠w LKOU‹ «∞∑πNOe (±AU¥l

Ø∏Od… ∞r ¥∑r ≈©öÆNU, «∞∑∂U©R ≠w «ù≤πU“...).

2- b ≈¢LU «∞LAU¥l.

3- «∞Kπu¡ «∞L∑Jd¸ ù´Uœ… ¢IOOr «∞LAU¥l.

«∞ºOb «∞dzOf,

±FU∞w «∞u“¥d,

«_±d ≤Hºt ≠OLU ¥ªh «∞LMUÅV «∞LU∞OW, •OY √Ê ¬ô·

«∞LMUÅV «∞LId¸… ∞r ¥∑r «ß∑FLU∞NU, ¨r √Ê ≈œ«¢MU °∫U§W

≈∞ONU °Nb· «∞∑b´Or Ë«ôß∑πU°W ∞∑DKFU‹ «∞Lu«©MOs.

¢Mbà ±ö•EU¢w ≠w «ù©U≤Hºt ≠OLU ¥∑FKo °U∞IdË÷ «∞Lu§NW

≈∞v ±b¥d¥U‹ «_®GU‰ «∞FLu±OW Kv «∞Lº∑uÈ «∞uôzw, °KGX

≤º∂W «ß∑Nö„ ¢Kp «∞IdË÷ 84.52%, ≠w •Os °KGX ≤º∂W

«ß∑Nö„ «∞IdË÷ «∞Lu§NW ∞KDdÆU‹ ´Kv ±º∑uÈ «∞∂Kb¥U‹

57.01% ±s «ù≤πU“, √Í ±U ¥FUœ‰ 21±KOU œ¥MU ±s ±πLuŸ

121±KOU œ¥MU «∞L∂d±πW ≠w «∞LOe«≤OW. “¥Uœ… Kv √ß∂U» ¢b≤w

«ß∑Nö„ ÆdË÷ «∞b≠l «∞LcØu¸… ±s Æ∂q ±πKf «∞L∫Uß∂W. ±U≥w

±FU∞w «∞u“¥d «∞∑b«°Od «∞∑w ¥LJs «¢ªU–≥U ∞∑∫ºOs ™dË· ¢D∂Oo

«∞LOe«≤OW ≠w ß∂Oq ≈©ö‚ «∞LAU¥l ≠w «ü§U‰ «∞L∫bœ…, Ë≈¢LUÂ

«∞∑w ¢r ≈©öÆNU ≠w √Æd» «ü§U‰ «∞LLJMW?

Ë√îOd«, ±FU∞w «∞u“¥d, ∞bÍ ±ö•EW ¢∑FKo °U∞∑Nd»

«∞π∂Uzw, •OY √≤t °∫Jr «∞LNMW «∞∑w ØMX √“«Ë∞NU ØL∫U±OW

««∞∞ddzzOOff::®Jd«, «∞ºOb °d«≥Or °u∞IUÊ, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb… îb¥πW ¥AJu.

««∞∞ººOObb…… îîbb¥¥ππWW ¥¥AAJJuu¸::®Jd«, °ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or

Ë«∞Bö… Ë«∞ºö Kv √®d· «∞LdßKOs,

«∞ºOb «∞dzOf,

±FU∞w Ë“¥d «∞LU∞OW,

±FU∞w Ë“¥d «∞FöÆU‹ ±l «∞∂d∞LUÊ,

“±özw “±Oö¢w,

«_ßd… «ùö±OW,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

∞Ib ßL∫X ±MUÆAW ±AdËŸ «∞IU≤uÊ «∞L∑CLs ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW

∞ºMW 1102Ë«∞Ld≠o °∑Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W, °U∞ªdËà °Fbœ

±s «∞Lö•EU‹ :

˧NW ≤EdÍ, «≤DöÆU ±s ±uÆFw ØMUzV √Ê ±ö•EU‹

±πKf «∞L∫Uß∂W ßL∫X ∞w °∑Ju¥s ≠Jd… s «∞EdË·

«∞∑w √•U©X °∑D∂Oo ±Oe«≤OW ßMW 1102.

∞Ib √§U» «∞ºUœ… Ë«∞ºOb«‹ «∞u“«¡ Kv ¢Kp «∞Lö•EU‹,

ØLU «§∑LFX ∞πMW «∞LU∞OW Ë«∞LOe«≤OW ∞NOµ∑MU «∞LuÆd…, Ë–∞p

≠w ≈©U °d≤U±Z «∞FLq ±l √CU¡ «∞∫Ju±W, «∞c¥s Æb±u«

«_§u°W Kv «∞Lö•EU‹ «∞LDdË•W.

¢BMn ±ö•EU‹ ±πKf «∞L∫Uß∂W °BHW U±W ≈∞v £öÀ

≠µU‹ ≥w:

- ±ö•EU‹ ±∑FKIW °U∞MIUzh √Ë °Fb ¢D∂Oo «ù§d«¡«‹

«∞∑MEOLOW √Ë «∞∑Ad¥FOW.

- ±ö•EU‹ ±∑FKIW °GOU» «ù§d«¡«‹.

- ±ö•EU‹ s ≤Ih ≠w ±πU‰ «ß∑Nö„ ÆdË÷ «∞b≠l ∞ºMW

1102, •OY √Ê «∞L∂U∞m «∞L∑∂IOW √Í («∞IdË÷ Od«∞Lº∑NKJW)

±d¢HFW ≤º∂OU.

°U∞Mº∂W ≈∞v «∞Hµ∑Os «_Ë∞v Ë«∞∏U≤OW, ≠SÊ «_±d ¥∑FKo √ßUßU

°L∂b≈ ¢D∂Oo «∞MBu’ °ªBu’ «∞HµW «_Ë∞v, Ë°L∂b≈ ¢Ib¥r

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw11

Page 12: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

Ë°U∞∑U∞w, ∞LU–« ¢u«Åq «∞∫Ju±W ≠w Ë{l Ëßr ±Oe«≤OW Kv

√ßU” ±∂Km 73œËô¸« Ë∞Of ±∂U®d… ´Kv √ßU” «∞ºFd

«∞∫IOIw ∞K∂∑dˉ? ∞LU–« «ôß∑Ld« ≠w ßOUßW «Æ∑BUœ¥W ¢RœÍ

•∑LU ≈∞v «ù≠ö”, ≈–« Ë«ÅKX «∞∫Ju±W ≠w ßOUßW «ù≤HU‚ Od

«∞LbËßW Kv «∞LbÈ «∞∂FOb? ˱U–« ßO∫bÀ ∞Kπe«zd Mb±U

¢∫bÀ √“±W U∞LOW «Æ∑BUœ¥W ≠w ™q «∞∑c°c°U‹ «∞∑w ¥FOANU

«∞FU∞r •U∞OU? ≠c«‹ «∞LπKf ±s îö‰ ¢Id¥dÁ, √®U ≈∞v ©d¥IW

Åd· ±Oe«≤OW «∞bË∞W ∞ºMW 1102Ë√™Nd ¢πUË“«‹ ÆU≤u≤OW ≠w

¢MHOc ±Oe«≤OW «∞∑ºOOd, ËÅd· «_±u«‰ «∞FLu±OW Ëßu¡ ¢ºOOd

°Fi «∞LAU¥l «∞FLu±OW, ËßKj «∞Cu¡ Kv OU» «∞dÆU°W

Ë«∞∑Qîd «∞HUœÕ ≠w «≤Dö‚ «∞Fb¥b ±MNU, ≤U≥Op s «∞Fbœ «∞NUzq

±s ±MUÅV «∞AGq «∞AUd… °QÅb… ±U∞OW ±ªBBW ≠w ±FEr

«∞IDUU‹ «∞u“«¥W «∞cÍ °Km «üô·, ≠w •Os ¥∑ª∂j «∞Lu«©MuÊ

«∞πe«zd¥uÊ ≠w «∞∂DU∞W «∞∑w √œ‹ ≈∞v «•∑πU§U‹ ®dOW ∞KLDU∞∂W

°∫INr ≠w «∞FLq «∞Jd¥r ˱∏q –∞p:

- Ë“«… «∞ªU§OW 026±MB∂U ®Ud« ±s √Åq 0672

±MB∂U ±U∞OU.

- Ë“«… «∞Fb‰ 37701 ±MB∂U ®Ud« ±s ±πLuŸ 28815±MB∂U

±U∞OU, Ë“«… «∞b«îKOW 564±MB∂U ®Ud« ±s ±πLuŸ 9521

±MB∂U.

- Ë“«… «∞∑d°OW 65524±MB∂U ®Ud«.

- Ë“«… «∞Lu«œ «∞LUzOW 462±MB∂U ®Ud« Ë≈∞v Od –∞p

±s «_¸ÆU «∞∑w ¢L∏q ¬±U‰ ¬ô· «∞πe«zd¥Os.

≠w •Os ≤πb ©u«°Od √±U ±b¥d¥U‹ «∞∑d°OW ∂d «∞u©s ±s √§q

«∞∫Bu‰, Ë∞u Kv ≠dÅW ∞u{l ±Kn «∞∑ºπOq, Ë√ßU¢c… ∞r

¥∑∫BKu« Kv Ë«¢∂Nr °Fb ßMW √Ë √Ø∏d ±s «∞∂b¡ ≠w LKNr.

ØLU ßπq √¥CU ≥c« «∞∑Id¥d îdËÆU √îdÈ ±∏q «∞L∑FKIW

°MAU◊ ßu≤U©d«„ îUà «∞dÆU°W, Ë≈HU¡«‹ §∂UzOW ¨Od

±º∑∫IW Ëb «•∑d«Â ÆU≤uÊ «∞BHIU‹ «∞FLu±OW, ËîdËÆU‹

°U∞πLKW ≠w ¢MHOc ±Oe«≤OU‹ ¢ºOOd Ë“«… «∞DUÆW Ë«∞LMU§r

ËÅMUœ¥o Ë©MOW ¢∑KIv ≈U≤U‹ «∞bË∞W œËÊ ¢ºπOq √Í

«ß∑Nö„, Ë«∞IUzLW ©u¥KW ≠w ±∏q ≥cÁ «∞ªdËÆU‹, ≠Ls

≠SÊ ±U ô•E∑t ±Ob«≤OU ≠w Ëô¥W ¢ºLºOKX ≥u √Ê °Fi

«∞L∫UØr «∞∑w ¢Ib √±U±NU °Fi «∞b´UËÈ «∞L∑FKIW °U∞∑Nd»

«∞π∂Uzw, U∞∂U ±U ¢Bb¸ √•JU±U ÆCUzOW ≤NUzOW, ßu«¡ «∞∑w

¢Bb¸ s «∞ICU¡ «ùœ«Í √Ë «∞πe«zw, ¢JuÊ ≠w ≠Uzb…

±BK∫W «∞Cd«zV, Ë≠w §q ≥cÁ «_•JU ¢JuÊ ≥cÁ «∞L∂U∞m

±F∑∂d… §b«, ≈ô √Ê ±BU∞ «ô´∑∂U ô ¢HFq ®OµU ∞KºFw

∞∑MHOc ≥cÁ «_•JU ±s √§q ¢∫BOq ≥cÁ «∞L∂U∞m.

¢KJr ≥w «∞Lö•EW «∞∑w √œ‹ √Ê √°b¥NU s °Fi «∞ICU¥U

«∞L∑FKIW °U∞∑Nd» «∞π∂Uzw Kv ±º∑uÈ Ëô¥W ¢ºLºOKX,

®Jd« Kv •ºs «ùÅGU¡ Ë«∞L∑U°FW, Ë®Jd« ßObÍ «∞dzOf.

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb… îb¥πW ¥AJu, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb… ≤∂OKW πKu◊.

««∞∞ººOObb…… ≤≤∂∂OOKKWW ππKKuu◊◊::«∞ºOb zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw,

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«»,

√ßd… «∞B∫U≠W,

«∞ºOb «∞u“¥d,

«∞ºUœ… «∞∫Cu,

«∞ºö KOJr.

ßObÍ «∞dzOf,

≤∫s «∞Ou °Bbœ ®∂t ±MUÆAW ±AdËŸ ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ∞ºMW

1102«∞cÍ ±s «_§b¸ ˱MDIOU, √Ê ¥MUÆg Æ∂q ≈b«œ ÆU≤uÊ

«∞LU∞OW ∞Jq ßMW. ≠w ≥c« «∞Bbœ «ß∑LFX ∞πMW «∞LU∞OW Ë«∞LOe«≤OW

≈∞v 7Ë“«¡ ±s √Åq 23Ë“¥d« Ë≈∞v 7±b¸«¡. Ë≠w ≥c« «ù©U

ØAn «∞∑Id¥d «∞∑IOOLw ∞LπKf «∞L∫Uß∂W s πe±U∞w ≠FKw,

πe ±U∞w ¥GDOt •Bd¥U ≠w «∞ºMu«‹ «_îOd… ÅMbË‚ {∂j

«ù¥d«œ«‹ «∞cÍ ¥∑r ¢eË¥bÁ ±s «∞HU‚ °Os «∞π∂U¥W «∞∂∑dË∞OW

«∞ªU{FW ∞KLOe«≤OW «∞∑w ¢∫bœ ´Kv √ßU” ßFd73œËô¸«

∞K∂d±Oq, Ë«∞π∂U¥W «∞∫IOIW «∞LºπKW ∞L∂OFU‹ «∞∂∑dˉ «∞∑w ¥∑r

«•∑ºU°NU Kv √ßU” ±Fb‰ «∞ºFd«∞∫IOIw ≠w «_ßu«‚ «∞bË∞OW,

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 12

Page 13: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

«∞∑JLOKw, Ë°c∞p ¥∑LJs «∞Mu«» ±s ±LUßW Åö•OU¢Nr

«∞L∫bœ… œß∑u¸¥U ËÆU≤u≤OU Ë√≥LNU «∞dÆU°W Kv ±bÈ ®Uœ…

¢ºOOd «∞LU‰ «∞FUÂ, Ë≠w «∞uÆX ≤Hºt ±d«Æ∂W ±bÈ ¢MHOc

«_•JU «∞LU∞OW Ë«∞LOe«≤OW ØU∞π∂U¥W ËOd≥U. ¢ALq «∞LMUÆAW

±b«îOq ßMW 1102ßu«¡ ¢FKo «_±d °U∞π∂U¥W «∞∂∑dË∞OW √Ë

«∞π∂U¥W «∞FUœ¥W ±l ±IU≤W ±U ¢r ¢uÆFt, ˱U ¢r ¢∫IOIt Ë¢∫b¥b

«∞LOe«≤OW ˱∂d¸«¢NU.

ßπq ≠w ßMW 1102πe ±U∞w ≠FKw Æb¸Á 499.3±KOU œÃ,

¢LX ¢GDO∑t ≈§LUô ±s ÅMbË‚ {∂j «ù¥d«œ«‹, Ë¥L∏q ≥c«

«∞L∂Km «∞Fπe «∞∫IOIw ∞Kªe¥MW «∞FLu±OW îö‰ ßMW 1102«∞L∫bœ

´Kv √ßU” «∞ºFd «∞Ld§Fw ∞KMHj Mb 73œËô¸« ∞K∂d±Oq,

ËÆb‹ «ù¥d«œ«‹ «∞LU∞OW «∞∑w ¢∫IIX ≠Fö ≠w ßMW 1102

°∫u«∞w 1.4743±KOU œÃ, ≠OLU Æb‹ ≤HIU‹ «∞LOe«≤OW «∞FU±W

∞KbË∞W, «∞∑w ¢r «ß∑NöØNU, °∫u«∞w 4.8647±KOU œÃ, Ë¢∂d“

≥cÁ «_¸ÆU √Ê πe «∞ªe¥MW √Ø∂d ±s «ù¥d«œ«‹ «∞FUœ¥W Ë«∞π∂UzOW

«∞∑w ¢r ¢ªBOBNU ∞LOe«≤OW «∞bË∞W °∫u«∞w 025±KOU œËô.

≈Ê «∞ºOUßW «ôÆ∑BUœ¥W «∞LM∑NπW ±s Æ∂q «∞∫Ju±W, îö‰

«∞ºMu«‹ «_îOd…, îDOd… ´Kv ±º∑I∂q «∞∂öœ ˱Nbœ…

°Uù≠ö”, ≈Ê ¢u«ÅKX ßOUßW «ù≤HU‚ Kv ≥c« «∞M∫u, ØuÊ

√Ê ≥MU„ «î∑öô‹ Ø∂Od… ≠w LKOU‹ ±M «∞LOe«≤OU‹ «∞ªUÅW

∞∂Fi «∞IDUU‹ «∞u“«¥W ØU_®GU‰ «∞FLu±OW Ë«∞∏IU≠W

Ë«∞B∫W «∞∑w ¥J∑Mn «∞GLu÷ √˧t ≈≤HU‚ ±Oe«≤OU¢NU _≤NU

îBBX ∞NU ±Oe«≤OU‹ {ªLW, ∞Js LKOW Åd≠NU ¥ALKNU

«∞J∏Od ±s «∞GLu÷.

«∞πLOl ¥FKr √Ê ≠w ßMW 1102ßπq ¢e«¥b Ë«¢HUŸ ≠w «ù≤HU‚,

Ë¢d«§l ≠w «ù≤∑Uà «∞L∫Kw °AJq ±KHX ∞KMEd Ë«ô≤∑∂UÁ, ±l

°b¡ bœ ±s «ô•∑πU§U‹ ≠w ±ª∑Kn «∞IDUU‹, «_±d «∞cÍ

§Fq «∞ºKDW ¢KπQ ≈∞v ßOUßW Ë{l «∞Ob ≠w «∞πOV ±s √§q

≈îLUœ ≥cÁ «ô•∑πU§U‹, Ë≥u ±U √œÈ ≈∞v ¢Cªr «∞LOe«≤OW

¸r «∞Fb¥b ±s «∞∑∫c¥d«‹ ±s √§q Ë{l •b ∞NcÁ «∞ºOUßW

«∞∑w «ß∑ªb±∑NU «∞∫Ju±W ∞Ad«¡ «∞ºKr «ô§∑LUw, «_±d

ßO∫UßV Kv ≥cÁ «∞IUzLW «∞Du¥KW? ˱U ≥u ±BOd 982

ÅH∫W «∞∑w √b≥U ±πKf «∞L∫Uß∂W?

∞LU–« ô ¢Ib ≤ºªW ±s «∞∑Id¥d «∞ºMuÍ ∞LπKf «∞L∫Uß∂W

∞KπMW «∞LU∞OW Ë«∞LOe«≤OW ≠w «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ∞KIOUÂ

°FLKOW «∞Ld«Æ∂W ≠w «∞uÆX «∞LMUßV? Ë∞LU–« ¥J∑Hw ±πKf

«∞L∫Uß∂W °S•U∞W «∞∑Id¥d «∞ºMuÍ ∞dzOf «∞πLNu¸¥W ≠Ij, Ëô

¥Ib ∞KπMW ≈ô «∞∑Id¥d «∞∑IOOLw «∞ªU’ °∑ºu¥W «∞LOe«≤OW?

√∞r ¥∫s «∞uÆX ∞KFLq °Jq §b¥W ±s √§q «∞BU∞ «∞FUÂ?

Ë«∞ºR«‰ «∞Lu§t ≈∞v «∞KπMW ≥u: ØOn ¢u«ÅKuÊ œ¸«ßW

±Oe«≤OW °Nc« «∞AJq Ë√≤∑r ¢IdËÊ ≠w ¢uÅOU¢Jr {d˸…

«∞∫Bu‰ ´Kv ±Oe«≤OW «∞∑ºu¥W Æ∂q «∞AdËŸ ≠w œ¸«ßW

±AdËŸ ÆU≤uÊ ±U∞OW §b¥b? ËØOn «ß∑DF∑r ≠w “±s ÆOUßw

{µOq, √±U OU» ±FEr «∞u“«¡, œ¸«ßW «∞LAdËŸ?

«∞∫q √¥NU «∞∫Cu¸ ∞Of ≠w ¢GOOd Ë“¥d Kv √” ÆDUŸ

≠w Øq ±MFdÃ, √Ë ≠w ¢∂b¥q «∞∫IUzV «∞u“«¥W, √Ë «∞Cd»

°U∞HCUz «ôÆ∑BUœ¥W d÷ «∞∫Uzj, Ë≈≤LU «∞∫q ≥u ≠w

ßr «ß∑d«¢OπOW «Æ∑BUœ¥W ..

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb… ≤∂OKW πKu◊, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb… ≤u¸… ±∫Ou‹.

««∞∞ººOObb…… ≤≤uu¸…… ±±∫∫OOuu‹‹::®Jd« «∞ºOb «∞dzOf,

ßObÍ «∞dzOf,

ßObÍ «∞u“¥d Ë«∞DUÆr «∞Ld«≠o ∞t,

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«»,

√ßd… «ùöÂ,

«∞ºö KOJr.

¥F∑∂d ±AdËŸ ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW °L∏U°W ¬∞OW ÆU≤u≤OW ∞KdÆU°W

«∞ö•IW Kv ¢MHOc «∞LOe«≤OW «∞FU±W ∞KbË∞W «∞∑w √Æd≥U «∞∂d∞LUÊ,

ßu«¡ ØUÊ ±AdËŸ ÆU≤uÊ «∞LU∞OW √Ë ±AdËŸ ÆU≤uÊ «∞LU∞OW

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw13

Page 14: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb… ≤u¸… ±∫Ou‹, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb… Ød¥LW ©OUÊ.

««∞∞ººOObb…… ØØdd¥¥LLWW ©©OOUUÊÊ:: °ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or,

®Jd« ßObÍ «∞dzOf «∞L∫∑dÂ,

ßObÍ «∞u“¥dË«∞u≠b «∞Ld«≠o ∞t,

“±özw “±Oö¢w «∞Mu«»,

√ßd… «ùöÂ,

√“ˉ ≠öËÊ. √±U °Fb,

≈Ê «∞∂d«±Z «∞∑MLu¥W «∞∑w ßDd¢NU «∞bË∞W Æb ô ¢JuÊ ≠UKW

˱πb¥W ≈–« ∞r ¥Js ÆU≤uÊ {∂j «∞LOe«≤OW ßUÍ «∞LHFu‰ ≈–

√≤t ¥LJs «∞NOµW «∞∑Ad¥FOW ±s ±LUßW ÆU°∑NU Kv «∞ºKDW

«∞∑MHOc¥W, Ë¢IOOr ≤∑UzZ ¢MHOc ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ∞KºMW «∞LFMOW.

≥c« ©∂FU °u§uœ ≤OW ∞KºKDW ≠w ¢D∂Oo Ë¢Jd¥f ≥c« «∞L∂b≈

Ë≥c« ±U ô ≤ö•Et ≠w •Ju±∑MU, Ë«∞cÍ ¥∑πKv ≠w bÂ

¢πUË» bœ ±s «∞u“«¡ ±l «∞b´u«‹ «∞Lu§NW ≈∞ONr ±s Æ∂q

±J∑V «∞KπMW ±s √§q ±ºU¡∞∑Nr Ë¢Ib¥r ¢u{O∫U¢Nr s

±πLq «∞Lö•EU‹ Ë«ôî∑öô‹ «∞∑w ¢CLMNU ¢Id¥d ±πKf

«∞L∫Uß∂W ≠w ±ª∑Kn «∞IDUU‹ «∞u“«¥W, •OY ∞u•k

•Cu¸ 7Ë“«¡ ≠Ij √®GU‰ ≥cÁ «∞KπMW. Ë≥c« ±U ¥RØb °U∞D∂l

{Fn Ë≠Aq ¬∞OW «∞dÆU°W «∞∂d∞LU≤OW ≠w °Kb≤U.

ËÆ∂q «∞∑Dd‚ ≈∞v ±U §U¡ ≠w ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W √Ëœ √Ê

√¢Dd‚ ≈∞v ≤ID∑Os √«≥LU ±NL∑Os :

√Ëô: ≈≤MU ≤∑LMv ±º∑I∂ö √Ê ¥∑LJs «∞∂d∞LUÊ ±s ±MUÆAW

±AdËŸ ÆU≤uÊ {∂j «∞LOe«≤OW Ë«∞LBUœÆW ´KOt Æ∂q

«∞LBUœÆW ´Kv ÆU≤uÊ «∞LU∞OW _îc °FOs «ô´∑∂U Øq

«∞Lö•EU‹ «∞L∑FKIW °U∞LOe«≤OW «∞∑w ¢r ¢IOOLNU.

£U≤OU: ≈Uœ… «∞MEd Ë¢IKOh «∞ºMW «∞LU∞OW ±s (Ê - 3) ≈∞v

(Ê -2) √Ë •∑v ≈∞v (Ê - 1) ≈–« √±Js –∞p, Ë∞r ô?

«∞cÍ √œÈ ≈∞v «¢HUŸ ≠U¢u¸¢w «ôß∑Od«œ Ë«ôß∑Nö„. ≈Ê

«∞LIKo ≥u ¢d«§l ≈≤∑Uà «∞πe«zd ±s «∞MHj Ë«∞GU“, «∞cÍ ¢F∑Lb

´KOt «∞∂öœ ≠w ±b«îOKNU °Mº∂W ¢Hu‚ 89%.

ØLU ¢d«§l «ôß∑∏LU «_§M∂w ≠w ≥c« «∞IDUŸ °º∂V

«{Dd«°U‹ ≠w «∞LMEu±W «∞IU≤u≤OW «∞ªUÅW °Uôß∑∏LU

≠U∞∫Ju±W ¢MU Kv ÆU≤uÊ Ë¢B∫u Kv ¬îd.

¢r ¢ºπOq ˧uœ ±º∑u¥U‹ {FOHW «∞∑Id¥d ôß∑Nö„

ÆdË÷ «∞∑πNOe ßMW 1102, Ë¢Qîd ≈≤πU“ °d«±Z «∞∑πNOe ËbÂ

«ß∑JLU‰ «∞LAU¥l, Ë«∞Kπu¡ «∞L∑Jd¸ ≈∞v ≈Uœ… ¢IOOr

¢d«îOh «∞∂d«±Z, ≠Ib ¢r ¢IOOr °d≤U±Z ≈Uœ… ¢NOµW «∞LHdW

«∞FLu±OW ∞u«œÍ «∞ºLU ßMW 6002°L∂Km 0004±KOuÊ œ¥MU

∞OBq ¢IOOLt ≈∞v 8.7±KOU œ¥MU ßMW 1102, Ë«¢Hl ¢IOOr

°d≤U±Z ±FU∞πW «∞MHU¥U‹ («_±OU≤X) ±s 5.1±KOUœÃ ßMW

6002≈∞v 5.3±KOU œÃ ßMW 1102.

√±U ≠w ÆDUŸ «∞Hö•W ≠SÊ ±∂Km ´LKOU‹ ≈Uœ… «∞∑IOOr

∞∫ºU» «∞ºMW «∞LU∞OW 1102Æb ßπq 3.7±KOU œÃ, Ë√Ø∂d

´LKOW ≈Uœ… ¢IOOr ∞r ≤πb ∞NU •ö ≥w ¢Kp «∞ªUÅW °U∞Dd¥o

«∞ºOU ®d‚-¨d» «∞cÍ √Ob ¢IOOLt √Ø∏d ±s ±d…, ∞OM∑Iq

±s 6±ö¥Od œËô¸ ≈∞v 71±KOU œËô¸ Ë∞r ¥M∑t ±Mt °Fb.

ØLU ¢r ¢ºπOq ∞πu¡ «∞∫Ju±W «∞L∑Jd ≈∞v ≠∑ •ºU°U‹ «∞dÅb

«∞LU∞w «∞ªU’, ±F∑∂d« √Ê bœ≥U «∞Ld¢Hl ¥πFq ¢ºOOd≥U √±d«

ÅF∂U, KLU √Ê ≥cÁ «∞∫ºU°U‹ •U∞X œËÊ ¢∫IOo «_≥b«·

«∞Ld§u…, Ë–∞p ∞GOU» «∞L∑U°FW Ë«∞∑DNOd Ë¢IOOr ¢Kp «∞∫ºU°U‹,

Ë√®U‹ «_¸ÆU ≈∞v √≤t ¢r ßMW 1102≈•BU¡ 401•ºU°U‹

îUÅW ∞Kªe¥MW, ±MNU 57 •ºU°U ∞KdÅb «∞ªU’ Ë21 •ºU°U

∞KIdË÷ Ë9•ºU°U‹ ∞KLºU≥LW Ë4•ºU°U‹ ∞K∑º∂OIU‹ Ë3

•ºU°U‹ ∞K∑πU…, Ë•ºU» Ë«•b ∞KdÅb «∞ªU’ °U∞Lb«îOq.

¢r ¢ºπOq √¥CU, b ¢πºOb «∞LªDDU‹ «∞ºMu¥W ∞∑ºOOd

«∞Lu«œ «∞∂Ad¥W Ë«∞∑w ±s √§KNU ≠∑∫X ±MUÅV ±U∞OW, ≈ô

√≤t ¢r ¢ºπOq Ë≈•BU¡ √Ø∏d ±s 187231±MB∂U ±U∞OU

®Ud«, ≠w •Os √Ê «∞∂DU∞W Æb ËÅKX ≈∞v ...

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 14

Page 15: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

Ë≈Ê ®Gu¸ «∞LMUÅV «∞LU∞OW «∞cÍ ±f ±FEr «∞IDUU‹,

°MºV ±∑HUË¢W, ËÅq ≠w °FCNU, ËKv ¸√ßNU ÆDUŸ

«∞∑d°OW, ≈∞v √Ø∏d ±s 03°U∞LUzW, √£d °AJq ±K∫uÿ ≠w

«_≥b«· Ë«∞LNU «∞LºMb… ∞∑Kp «∞IDUU‹.

ËØLU √Øb‹ «∞∑∫IOIU‹ «∞∑w ÆU±X °NU «∞KπMW «∞LJKHW

°U∞LKn, √≤NU ØAHX ˧uœ ≠U‚ Ø∂Od °Os ¢Fb«œ «∞Lu™HOs

«∞∫IOIOOs Ëbœ «∞Lu™HOs «∞AUKOs ∞LMUÅV ≠FKOW, Ë≠ºd

«∞∑Id¥d ≥cÁ «∞u{FOW, «∞∑w √Øb ¢ºπOKNU ´Kv ±b«

«∞ºMu«‹ «∞ºU°IW, °Fb ¢πºOb «∞LªDDU‹ «∞ºMu¥W ∞∑ºOOd

«∞Lu«œ «∞∂Ad¥W °FMu«Ê «∞ºMW «∞LU∞OW.

≠OLU ¥ªh ±Kn «∞Cd«zV Od «∞L∫BKW ≠Ib √Øb «∞ª∂d«¡

≈£d ≥c« «∞∑Id¥d √Ê «∞πe«zd îºd‹ ±U ¥FUœ‰ 001±KOU œËô¸

±s «∞Cd«zV Od «∞Lb≠uW √Ë Od «∞L∫BKW ∞ºMW 1102,

Ë≥u Ær Ø∂Od §b« îUÅW ≈–« «∑∂d≤U √Ê ≥c« «∞dÆr ô ¥Qîc ≠w

«∞∫º∂UÊ «∞AdØU‹ «∞∑w ¢FLq ≠w «∞ªHU¡, Ë≥c« ±U ¥FMw √≤t

∞OºX...

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb… Ød¥LW ©OUÊ, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb ±∫Lb «∞DU≥d °KFU¥V.

««∞∞ººOObb ±±∫∫LLbb ««∞∞DDUU≥≥dd °°KKFFUU¥¥VV::°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or,

Ë«∞Bö… Ë«∞ºö Kv √®d· «∞LdßKOs.

«∞ºOb zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw,

«∞ºOb¥s «∞u“¥d¥s «∞L∫∑d±Os Ë«∞u≠b «∞Ld«≠o ∞NLU,

“±özw “±Oö¢w «∞Mu«» «_≠U{q,

√ßd… «ùöÂ,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

¥F∑∂d ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW °L∏U°W ≈•bÈ √œË«‹ ±d«Æ∂W

¢ºOOd «_±u«‰ «∞FLu±OW, Ë¢Jd¥f ±LUßW «∞∫Jr «∞d«®b

˱∂b≈ «∞HBq °Os «∞ºKDU‹.

Ë≥u ±FLu‰ °t ≠w «∞bˉ «∞Gd°OW «∞∑w ¢C∂j ≠Ot ±Oe«≤O∑NU

∞KºMW «∞LU{OW, Ë≥c« ∞∑HUœÍ b… ÅFu°U‹, îUÅW ±MNU, ±U

¥∑FKo °∫Uô‹ «ôî∑ößU‹. Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ≠SÊ «∞L∑U°FU‹

«∞ICUzOW ¥JuÊ ≠ONU «∞LºRˉ, √Ë √Å∫U» «∞ICU¥U «∞π∂UzOW,

±U“«∞u« ¥LUßuÊ √LU∞Nr ≠w ≤Hf «∞LJUÊ.

√±U ≠w •U∞W ±U ≈–« {∂DX «∞LOe«≤OW °Fb £öÀ ßMu«‹, √Í

(Ê - 3) ≠Ib ô ≤πb «∞Lª∑KºOs, ≈±U √Ê ¥Ju≤u« Æb ≠dË«

√Ë ¢u≠u« √Ë OdË« ±JUÊ «∞FLq, √Ë •∑v ≤ºu« «∞∑HUÅOq.

≠OLU ¥ªh ±Oe«≤OW ßMW 1102, Ë°Fb «©ö´MU Kv ±U §U¡ ≠w

¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W, «∞cÍ √Øb ≠Ot, °ªBu’ ¢ºOOd

±Oe«≤OW «∞bË∞W, «≤∑IUœ«¢t «∞∫Uœ… ù≤HU‚ ÆDUU‹ Ë“«¥W, °LU

≠ONU ¢ºOOd «∞u“«… «_Ë∞v, ≈∞v §U≤V ÆDUU‹ «∞π∂U¥W «∞FUœ¥W

Ë«∞MHDOW, Ë¢ºOOd «∞BMUœ¥o «∞ªUÅW, Ëßπq ´Kv ˧t

«∞ªBu’ {Fn «ß∑Nö„ ±Oe«≤OW «∞∑πNOe, ËOU» «∞Hu¢d…,

Ë≠Ib«Ê °OU≤U‹ «∞LA∑d¥U‹ ≠w Ø∏Od ±s «∞IDUU‹.

ËØc«, ¢Ib¥r ÆDUU‹ ô•∑OU§U‹ Od ±∂d¸…, √Ë ¢H∑Id ≈∞v

Ë«ÆFOW, √Ë ≈≠d«◊ ≠w ¢Ib¥d ¢ªBOBU‹ «∞LOe«≤OW ∞∂Fi

«_°u«», Ë“¥Uœ«‹ ≥U±W ≠w «ô´∑LUœ«‹ «∞LU∞OW Od «∞L∂d¸….

ØLU ßπq «∞∑Id¥d b «≤Dö‚ ±AU¥l °d±π∑NU ÆDUU‹

•Ju±OW ±MNU «∞Hö•W Ë«∞b«îKOW Ë«∞MIq, Ë«ß∑Ld« ™U≥d… bÂ

≈≤CUà «∞LAU¥l, Ë«∞Kπu¡ «∞J∏On ≈∞v ´LKOU‹ ≈Uœ…

¢IOOr «∞∂d«±Z, ËOu» Ë≤Ih «∞LFKu±U‹ •u‰ ¢MHOc «∞∂d«±Z

«∞IDUOW, Ë«∞∑Qîd ≠w ¢Du¥d ±bË≤U‹ LKOU‹ «∞∑πNOe,

Ëb °Ku⁄ «_≥b«· «∞LºDd… Ë¢MHOc «∞∂d«±Z ËOU» «∞dÆU°W

˱∑U°FW «ù≤πU“«‹.

ØLU ¢r ≈•BU¡ Ad«‹ «üô· ±s ±MUÅV «∞FLq «∞AUd…

≠w ¢ºl œË«zd Ë“«¥W, •OY √Ê «∞Fb¥b ±MNU ™KX ®Ud…

´Kv ±º∑uÈ ±BU∞ «ùœ«… «∞LdØe¥W Ë«∞L∫KOW °U∞dr ±s

√Ê «∞bË∞W Åb‹ ∞NU ±ªBBU‹ ±U∞OW.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw15

Page 16: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

®Jd«, ËUÂ §b¥b ËßFOb, √{l ßDd« ¢∫X ∂U… §b¥b

ËßFOb ∞Jq «∞AFV «∞πe«zdÍ, Ë®Jd« ±d… √îdÈ.

««∞∞ddzzOOff:: ®Jd« «∞ºOb ±∫Lb «∞DU≥d °KFU¥V, Ë√•Oq «∞JKLW

≈∞v «∞ºOb ∂b «∞LπOb °s √•Lb.

««∞∞ººOObb ∂∂bb ««∞∞LLππOObb °°ss √√••LLbb::®Jd« ßObÍ «∞dzOf.

«∞ºOb zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw «∞L∫∑dÂ,

«∞ºOb¥s «∞u“¥d¥s Ë«∞u≠b «∞Ld«≠o ∞NLU,

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«»,

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… ±L∏Kw ËßUzq «ùöÂ,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

°AQÊ ±MUÆAW ±AdËŸ «∞IU≤uÊ «∞L∑CLs ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW

∞KºMW «∞LU∞OW 1102, √Ëœ √Ëô, √Ê √•Ow ±πKf «∞L∫Uß∂W Kv

¢Id¥dÁ «∞NUœ· Ë«∞JU®n s «∞u{FOU‹ «∞LU∞OW.

£U≤OU, √•Ow «∞KπMW Kv Øq ¢uÅOU¢NU «∞∑w Æb±∑NU ≠w

¢Id¥d≥U «∞∑LNObÍ «∞cÍ ¥∂ÒOs, Åd«•W, ¢πUË“«‹ °Fi

«∞IDUU‹ «∞u“«¥W ±s •OY ßu¡ ¢ºOOd «∞LU‰ «∞FUÂ.

˱s ≥c« «∞LMEu, Ë∞COo «∞uÆX √∞ªh ±b«îK∑w ≠w £ö£W

ÆDUU‹ Ë“«¥W.

1-«∞∏IU≠W:

√Øb‹ Ë“¥d… «∞∏IU≠W √Ê ¢EU≥d… ¢KLºUÊ ´UÅLW «∞∏IU≠W

«ùßö±OW ¢AJq ≠dÅW £LOMW ∞∑∂Uœ‰ «∞∫u« ±l «üîd,

Ë«∞∫u« ±l «_îd ô ¥LJs √Ê ¥JuÊ ≈¥πU°OU Ë°MU¡ ≈ô °U∞∏IU≠W

«∞∑w ≥w ±Ob«Ê «∞ºKr Ë«∞L∫∂W °U±∑OU“, Ë√{U≠X √Ê ≥cÁ

«∞∑EU≥d… ≠dÅW ù≤πU“ ±AU¥l, ßu«¡ ØU≤X ¢ªh ±d«≠o

£IU≠OW √Ë ¢d±Or Ë¢∏LOs «∞∑d«À «∞∏IU≠w, Ë√KMX s ≈Uœ…

°MU¡ «∞IBd «∞LKJw ∞Ke¥U≤OOs ËÆBd «∞∏IU≠W ˱ºdÕ «∞Nu«¡

«∞DKo, Ë40±∑U•n Ë 99±AdËU ∞r ¢d«∞Mu¸ °Fb, •OY

ßObÍ «∞dzOf,

¢bîKw ≥c« °FOb s ∞GW «_¸ÆUÂ, Ë≥u ∂U… s ©dÕ °Fi

«∞∑ºUƒô‹ «∞∑w ≈Ê √§∂MU MNU ≠Nw «∞Dd¥o «∞LuÅq ≈∞v

«∞∫Jr «∞d«®b:

1- ¨r «∞∂∫∂u•W «∞LU∞OW «∞∑w ¢∑L∑l °NU °öœ≤U, ≠SÊ «∞MLu

«ôÆ∑BUœÍ îUà «∞L∫dËÆU‹ °FOb s «∞LQ±u‰, √¥s «∞ªKq?

2- «•∑OU©w «∞FLKW «∞BF∂W °U∞bËô¸ ¥πFKMU d{W ∞Ne«‹

ô ¥∫Lb I∂U≥U, ¨r {Fn «∞bËô¸ √±U «∞OuË, Ë≥c« ¥R£d

≠w ±dœËœ «•∑OU©w «∞Bd·, ∞LU–« ô ≤MuŸ ≠w «∞FLKW?

3- ∞LU–« ≤IUÊ «Æ∑BUœ °öœ≤U °U∞∂Kb«Ê «∞LºLU… «∞MU±OW ¨r

«∞u{FOW «∞LU∞OW «∞Ld¥∫W ∞∂öœ≤U Ë≤Iu‰ ≈≤MU √•ºs ±MNr?

4- ∞LU–« ô ≤IUÊ √≤HºMU °U∞∂Kb«Ê «∞∑w ØMU ±FNU °U_±f

«∞Id¥V ≠w «∞u{FOW ≤HºNU √Ë √•ºs ±MNU, Ë≥w «∞Ou ≠w

Ån «∞bˉ «∞d«zb… ≠w §LOl «∞LπUô‹?

5- ¢JKr «∞e±Oö‹ Ë«∞e±ö¡ «∞Mu«» ±Mc ±b… s ≈≤AU¡

±JU¢V ∞KBOd≠W, ∞Js ô §b¥b ¥cØd ≠w ≥c« «∞Lu{uŸ,

∞LU–«? ËØLU ¢FKLuÊ, ≥c« «ù§d«¡ ¥RœÍ œË¸« ≥U±U ≠w

¢IKOh «∞Nu… °Os «∞ºFd «∞dßLw Ë«∞ºu‚ «∞ºuœ«¡.

6- ±U ≥u «∞ºd ≠w «∞Hd‚ «∞AUßl °Os «∞ºFd «∞dßLw ∞KBd·

ËßFd «∞Bd· ≠w «∞ºu‚ «∞ºuœ«¡? Ë≠w ÅU∞ ±s? Ë≥c« ô

¥FMw √Ê Øq ®w¡ √ßuœ °q ≥MU„ ≈≤πU“«‹ ô ¥MJd≥U √•b.

≠w «_îOd, √ß∑ºL∫Jr °MIq «≤AGU‰ ¥Nr «∞AFV «∞πe«zdÍ

Ë¥∑L∏q ≠w √≤MU œË∞W MOW ∞Js ±d{v «∞ºd©UÊ ¥Lu¢uÊ ≠w

ÅLX, √¥s ≥w Ød«±W «∞Lu«©s?

Øc∞p LU‰ «∞A∂JW «ô§∑LUOW «∞c¥s ±U“«∞u« ±Mc 61√Ë 71

ßMW ≠w ÅMn ≥cÁ «∞A∂JW , ≤∑LMv √Ê ¥∫Eu« °U_Ë∞u¥W ≠w

«∞∑u™On.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 16

Page 17: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

3- «_®GU‰ «∞FLu±OW:

≈Ê ±AdËŸ ≈≤πU“ «∞Dd¥o «∞ºOU ®d‚ - d» «∞cÍ d·

°LAdËŸ «∞IdÊ, ≤Ed« ≈∞v «∞IOLW Ë«ü±U‰ «∞LFKIW ´KOt

∞LºU¥d… «∞∑MLOW «ôÆ∑BUœ¥W, Ë¢ºNOq ¢MIq «_®ªU’,

Ë«ß∑∫b«À ±MUÅV ®Gq ±Ib¸… °∫u«∞w 001 √∞n ±MBV

±∂U®d, Ë031√∞n ±MBV Od ±∂U®d, Æb ¢Qîd, Ë°b√‹

¢ENd «_ß∂U» «∞L∑L∏KW ≠w ÆKW «∞ª∂d… Ëb «∞b¸«ßW «∞bÆOIW

∞KLAdËŸ, «∞cÍ Åb ∞t ö· ±U∞w ±∂KGt 11±KOU œËô,

“¥Uœ… ...

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb ∂b «∞LπOb °s √•Lb, Ë√•Oq «∞JKLW

≈∞v «∞ºOb… îOd… œ¸« «∞Lu∞uœ… °uîUÍ, ¢HCKw.

««∞∞ººOObb…… îîOOdd…… œœ¸«« ««∞∞LLuu∞∞uuœœ…… °°uuîîUUÍÍ::ßObÍ «∞dzOf,

«∞ºOb «∞u“¥d,

√ßd… «ùöÂ,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

«∞Ou Ë≤∫s °Bbœ ±MUÆAW ±AdËŸ ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW

∞ºMW 1102, ≤ö•k √≤t ØUÊ ±s «_§b¸ √Ê ¥Ib ≥c« «∞LAdËŸ

Æ∂q «∞∑Bu¥X ´Kv ±AdËŸ ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ∞ºMW 4102,

Ë°U∞∑U∞w, ≥MU„ ¢MUÆi ÅUŒ °Os ±U ≥u ±u§uœ ≠w ±AdËŸ

«∞IU≤uÊ, Ë°Os ±U ≥u ±u§uœ ≠w «∞u«Æl, Ë«∞∑πUË“«‹

Ë«∞ªdËÆU‹ «∞LKLußW ≠w ±πLuŸ «∞∫ºU°U‹, Ë«_¸ÆUÂ

«∞Lu§uœ… ≠w ±bË≤W «∞LAdËŸ ¢FJf b «∞dÆU°W Ë«∞∑∫IOIU‹

Ë«∞Ld«Æ∂W «∞HFKOW ∞πq «∞IDUU‹.

ßObÍ «∞dzOf,

≈Ê «ôî∑ö‰ ≠w ±AdËŸ «∞IU≤uÊ Ë«{`, Ë¥∑L∏q ≠w «∞∑πUË“«‹

≠w ±Oe«≤OW ±FEr «∞IDUU‹, Ëb ≈≤NU¡ «∞LAU¥l ËbÂ

±∑U°F∑NU, Ë«∞b∞Oq √Ê ±U ¥FUœ‰ 00441±AdËŸ ∞r ¥Mπe ±MNU

≈ô ±U ≤º∂∑t 05% Ë≥w ±AU¥l ±Lu∞W ±s Æ∂q «∞bË∞W,

Ë«ß∑Nö„ ≤º∂∑t 55% ≠Ij ±s ±Oe«≤OW «∞∑πNOe Ë«∞∑ºOOd,

´u{∑NU 99±∫ö "∞KHUßX ≠uœ" Ë≥u ±U ¥MHw ±Iu∞W «∞ºOb…

«∞u“¥d… "«∞A∂U» «∞πe«zd¥uÊ ∞Oºu« ±πdœ °DuÊ ¢QØq ≠Ij

Ë≈≤LU ∞Nr «≤AGUô‹ √îdÈ, ≠JLU ¥∫∑U§uÊ ≈∞v ±MUÅV

´Lq ¥∫∑U§uÊ √¥CU ≈∞v «∞∏IU≠W Ë∞Of ≈∞v «∞e¥X Ë«∞ºJd"

´Kv •b ¢F∂Od≥U. Ë°Nc« ØdßX «∞ºOb… Ë“¥d… «∞∏IU≠W ≠w

002"®D∫W" °LAUØW √Ø∏d ±s 0001≠MUÊ.

√¥FIq √Ê ≤∑∂U≥v °LU ß∂o –ØdÁ Ë≤Mºv ±e« ±s ±u“ «∞AªBOW

«∞πe«zd¥W Ë«∞L∑L∏KW ≠w {d¥ ≈¥LbUßs , Ë{d¥ ≤u±ObÍ

±u§uœ ±Mc 003ßMW Æ∂q «∞LOöœ ≠w °Kb¥W °u±OW œ«zd… «∞LFc¸

Ëô¥W °U¢MW? ≤ºOMU «∞AªBOW «∞πe«zd¥W, Ë•MU ≈∞v 002®D∫W

°Q∞n ≠MUÊ, Ë≤Bd· KONU ±ö¥Od «∞bËô¸«‹. ≥c« ±s §NW,

˱s §NW £U≤OW, ≠SÊ «∞∏IU≠W ô ¢FMw ¢HCOq ÆBW Kv √îdÈ

√Ë √MOW Kv √îdÈ, √Ë ÆBW Kv √îdÈ, °q ¢FMw ≤Ed…

®Lu∞OW ∞∑dÆOW Øq ©∂uŸ ËUœ«‹ Ë¢IU∞Ob «∞AFV «∞πe«zdÍ,

Ë√Ê ¢JuÊ ≥cÁ «∞∏IU≠W ±H∑u•W Kv Øq «∞∏IU≠U‹ «∞FU∞LOW, Ë√ô

¢JuÊ «∞∏IU≠W «∞FU∞LOW ≥w «∞ºUzb… Kv •ºU» «∞∏IU≠W «∞u©MOW,

Ë√Ê ¢JuÊ ∞KL∏In «∞πe«zdÍ ±JU≤W Ë≈ßNU ≠w °MU¡ «∞∏IU≠W

«∞u©MOW «∞πe«zd¥W °∑AπOFt Ë≈¢U•W «∞Hd’ ∞t.

2- «∞B∫W:

≈Ê ±U ô•EMUÁ ±Rîd« s «∞ºOb Ë“¥d «∞B∫W, Ë≥u ±AJu,

≠w îd§U¢t Ë¢HIb«¢t ËÅd«•∑t, ¥KHX «ô≤∑∂UÁ, Ë≥c« ±U ¥∫He≤U

´Kv √Ê ≤Iu‰: ≈Ê «∞ºOb «∞u“¥d «∞ºU°o √°d‚ ≈∞v §LOl ±b¥d¥U‹

«∞B∫W °Ld«ßKW ±º∑FπKW, ¢F∑∂d «±∑b«œ« ∞K∑FKOLW ¸Ær 90

«∞LRîW ≠w 61√°d¥q «∞IU{OW °∑D∂Oo ¢IMOW «∞∫d«… «∞∂ªU¥W

≠w ¢FIOr «∞LFb«‹ «∞D∂OW, ¢Ke±NU °∑ußOl ≥c« «ù§d«¡ ∞OALq

«∞IDUŸ «∞Ld¥i Ë«∞NdÂ, ËôßOLU «∞LRߺU‹ «∞B∫OW

«∞πu«¥W, ¢K∂OW ∞LDKV ±NMOw «∞IDUŸ. Od √Ê «∞u“«… «∞∑w

®bœ‹ Kv {d˸… «∞FLq °U∞∑IMOW «∞πb¥b…, œËÊ √Í ¢ªOOd,

∞r ¢eËœ «∞LRߺU‹ «∞B∫OW °U∞LOe«≤OW «∞ªUÅW ôÆ∑MU¡ √§Ne…

«∞∑FIOr «∞∂ªUÍ, •OY ¥∂Km bœ «∞LRߺU‹ «∞πu«¥W •u«∞w

005±RߺW ¢ºOÒd °LOe«≤OW Æb≥U 57±KOU ßM∑Or.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw17

Page 18: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

≈≤πU“ «∞LAU¥l «∞NU±W, «∞∑w °bË≥U ¢u≠d ±MUÅV ®Gq

•IOIOW, Ë¢ºNr ≠w «∞∑MLOW «∞L∫KOW, Ë≠ºUœ ±∑HdŸ

Ë°OdÆd«©OW ≈œ«¥W. Ë°U∞∑U∞w, ô ¥LJs ±MUÆA∑t _≤t §U¡

±∑Qîd«, Ë°Fb ±MUÆAW ±AdËŸ ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ∞ºMW 4102,

≠Nu ∞c∞p ±AdËŸ °ö ËÕ, Ë®Jd«.

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb… îOd… œ¸«, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v «∞ºOb…

ßFOb… ≈°d«≥Or °u≤U», ¢HCKw.

««∞∞ººOObb…… ßßFFOObb…… ≈≈°°dd««≥≥OOrr °°uu≤≤UU»» ««∞∞LLuu∞∞uuœœ…… ••dd¥¥∑∑ww::®Jd«.

°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or, Ë«∞Bö… Ë«∞ºö Kv √®d· «∞LdßKOs

ßObÍ zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw,

«∞ºUœ… «∞u“«¡,

≈îu«≤w Ë√îu«¢w «∞Mu«»,

≈©U«‹ Ë“«… «∞LU∞OW,

«_ßd… «ùö±OW,

ßObÍ zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ˸zOf Øq «_ßd…

«∞∂d∞LU≤OW, Ë√ƒØb ≥c«.

®JdÍ ±u§t, Æ∂q Øq ®w¡, ≈∞v «∞ºOb zOf ∞πMW «∞LU∞OW

˱s îö∞t ≈∞v Øq √CU¡ «∞KπMW Kv «∞πNuœ «∞L∂cË∞W. ØLU

ô ¥Hu¢Mw √Ê √®Jd Øq ≈©U«‹ Ë“«… «∞LU∞OW Ë≈©U«‹ ±πKf

«∞L∫Uß∂W Kv «∞FLq «∞LIbÂ, Ë«∞cÍ ßL ∞MU °QÊ ≤∑BH, °Jq

®HU≠OW, Øq ±U∞t öÆW °∑ºu¥W «∞LOe«≤OW ∞ºMW 1102.

¥FKr «∞πLOl ±U «î∑BX °t ßMW 1102±s «{Dd«°U‹ √±MOW,

îBX ¢∫b¥b« «∞LMDI∑Os «∞Fd°OW Ë«ù≠d¥IOW, ≠NMU„ ±s

ßLU≥U °U∞d°Ol «∞Fd°w, Ë≥MU„ ±s ßLU≥U °FU «∞∏u¸«‹,

ËØUœ‹ √Ê ¢JuÊ «≤FJUßU¢NU Kv «∞πe«zd ËîOLW ∞uô •JLW

«∞LºOd¥s, ËKv ¸√ßNr ≠ªU±W ¸zOf «∞πLNu¸¥W «∞ºOb

´∂b «∞Fe¥e °u¢HKOIW °ºOUß∑t «∞d®Ob…, Ë°Jq «∞LOJU≤Oe±U‹

«∞∑w Ë{FX ∞HUzb… «∞A∂U» îUÅW.

Ë≥MU ≤∑ºU¡‰: ∞LU–« «ß∑NKJMU ≤º∂W 55% ±s «∞LOe«≤OW ≠Ij?

∞LU–« ∞r ¢º∑NKp ≈ô ≤º∂W 57% ≠OLU ¥ªh «∞BMUœ¥o

«∞LA∑dØW, Ë°U∞∑U∞w ≠S‰ ≤º∂W 52% «∞∑w ¢Ib¸ °QØ∏d ±s 07

±KOU œ¥MU, ∞r ¢u§t ≈∞v ÆDUU‹ √îdÈ ¢∫∑Uà ≈∞v ¢Lu¥q?

ßObÍ «∞dzOf,

≈Ê b «•∑d«Â «∞Lº∑∏Ld¥s «∞ªu«’ «∞∑e«±U¢Nr °b≠∑d «∞AdË◊

±s «∞ªDu¸… °LJUÊ, ´Kv Ë{FOW «ôÆ∑BUœ «∞u©Mw,

≠U∞Lº∑∏Ld¥s «∞ªu«’ ∞r ¥ºNLu« ≠w «∞∑MLOW «∞u©MOW °AJq

Ø∂Od, {n ≈∞v –∞p ´b ≠∑ ±MUÅV ®Gq •IOIOW

Ë¢u≠Od≥U, °Uù{U≠W ≈∞v «∞∑Nd» «∞π∂Uzw «∞HU{` Ë«∞u«{`

≠w ±AdËŸ «∞IU≤uÊ.

√±U ≠OLU ¥ªh «∞Mu«œÍ «∞L∫∑d≠W ≠Nw ¢º∑NKp «_±u«‰ œËÊ

√¥W ÆU°W •IOIOW, Ë°U∞∑U∞w ≠U∞Fπe ÅUŒ ≠w ±AdËŸ «∞IU≤uÊ.

ßObÍ «∞dzOf,

≈Ê ±∂Km √Ø∏d ±s 0085±KOU œ¥MU ±s ±Oe«≤OW ßMW 1102,

±IU≤W °u«Æl ßMW 1102, ¥DdÕ b… ¢ºUƒô‹ ∞r ¢πb «ù§U°W

≈∞v ¥u±MU ≥c«.

ßObÍ «∞dzOf,

∞u §FMU ≈∞v «∞u¸«¡, ßM∑Os Æ∂q «∞OuÂ, ≤πb «∞Lπ∑Ll

«∞πe«zdÍ Æb ®Nb KOU≤U ®∂U≤OU √©Ko KOt °Q•b«À «∞e¥X

Ë«∞ºJd «∞∑w ≠w «∞∫IOIW, ≥w √•b«À ≤∑UzπNU ≈∞v ¥u±MU

≥c« ¢Mªd √ËßU◊ «∞A∂U», «∞cÍ ô¥e«‰ ¥FU≤w «∞∂DU∞W

Ë«∞FIuœ «∞LRÆ∑W, ≠ºOUßW ®d«¡ «∞ºKr «ô§∑LUw, Ëœr

«∞bË∞W ∞KLu«œ «∞u«ßFW «ôß∑Nö„ ∞r ¢∫q «∞LAJq, ≠Ib

“«œ‹ «∞∂∫d ±U¡, Ë°U∞∑U∞w ßUb‹ °UË≤U‹ «∞e¥X Ë«∞ºJd

´Kv «∞∑Nd» «∞π∂Uzw Ë«ù´HU¡«‹ «∞Cd¥∂OW.

≈Ê ±AdËŸ ≥c« «∞IU≤uÊ ¥L∏q Øq «∞∑πUË“«‹ «∞∑w ¢FJf

´Kv √÷ «∞u«Æl ±s °DU∞W ËLq ≥g Ë¢Nd» §∂Uzw ËbÂ

«•∑d«Â «∞Lº∑∏Ld¥s ∞KFLU‰, Ë¢∂c¥d Ë¢∂b¥b «∞LU‰ «∞FUÂ, ËbÂ

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 18

Page 19: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

ßObÍ «∞dzOf,

≈Ê ±º∑I∂q Øq °Kb ¥∂Mv √ßUßU Kv ±∂b≈ «∞LFd≠W, Ë–∞p

°∑Ju¥s «∞Lu™HOs ËßJK∑Nr ∞∑∫ºOs ±dœËœ≥r, Ë¢∫ºOs

«∞ªb±W «∞LIb±W ∞KLu«©MOs, ≠JOn ≤Hºd ≈–Ê «ô´∑LUœ«‹

«∞LºπKW, «∞LªBBW √ßUßU ∞K∑JHq °b˸«‹ ¢∫ºOs

«∞Lº∑uÈ Ë«∞∑Ju¥s ÆBOd «∞LbÈ ∞HUzb… ±º∑ªb±w «ùœ««‹

«∞LdØe¥W, «∞∑w d≠X «ß∑FLUô {FOHU §b«?

Ë∞K∑cØOd ≠Ij, ËÆ∂q √Ê √≤Nw Øö±w, ≈Ê ¢D∂Oo °d≤U±Z

«∞LªDj «∞ªLUßw, ËôßOLU ±Oe«≤OW ßMW 1102, ØU≤X ¢∫X

¸U¥W «z∑ö· zUßw ¥Fd≠t «∞ªU’ Ë«∞FUÂ, Ë®Jd«.

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb… ßFOb… ≈°d«≥Or °u≤U», Ë√•Oq «∞JKLW

≈∞v «∞ºOb ∞DHw îOd «∞Kt, ≠KO∑HCq.

««∞∞ººOObb ∞∞DDHHww îîOOdd ««∞∞KKtt::°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or, Ë«∞Bö…

Ë«∞ºö Kv ßOb «∞LdßKOs.

«∞ºOb «∞dzOf,

«∞ºOb «∞u“¥d,

≈©U«‹ «∞u“«…,

“±Oö¢w, “±özw «∞Mu«»,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

√®Jd «∞ºOb Ë“¥d «∞LU∞OW Kv «∞πNb «∞cÍ ¥∂c∞t Kv √”

≥c« «∞IDUŸ «∞NUÂ, Ë√®Jd ∞πMW «∞LU∞OW Kv «∞πNb «∞cÍ

°c∞∑t ù´b«œ ≥c« «∞∑Id¥d, Ë√®b Kv √¥bÍ √CU¡ ±πKf

«∞L∫Uß∂W Ë√®JdØr ±s ≥c« «∞LM∂d, Kv «∞Bd«±W Ë«∞πb¥W

«∞∑w °b‹ ±s îö‰ «∞∑Id¥d «∞∑IOOLw ∞LOe«≤OW ßMW 1102.

Ë≠w «∞∂b«¥W, √Ød¸ ±U –Ød¢t ≠w ±b«îK∑w «∞ºMW «∞LU{OW ≠w

±∏q ≥c« «∞Lu{uŸ, Ë√ƒØb ±U ÆU∞t “±özw ±s √Ê:

- OU» «∞Fb¥b ±s «∞u“«¡ s √LU‰ «∞KπMW ±NLU ØU≤X

«∞L∂d¸«‹ Od ±I∂u‰.

Ë≈– ≤RØb «ù¸«œ… «∞ºOUßOW «∞Iu¥W, Ë¢u≠Od Øq «ù±JU≤OU‹,

±s ¸“≤U±W Æu«≤Os, Ë√±u«‰ ù≤πUÕ Ë¢HFOq Øq

«∞LOJU≤Oe±U‹ «∞∑w Ë{F∑NU «∞bË∞W, ≈ô √≤MU Ë≤∫s ≤∑BH

«∞∑Id¥d «∞∑IOOLw ∞LπKf «∞L∫Uß∂W, s «∞LAdËŸ «∞∑LNObÍ

∞IU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ∞ºMW 1102, √≠∑ ÆußU ∞KIu‰ ≈≤MU

≤∏Ls ÆU≤uÊ «∞∑ºu¥W °U∑∂UÁ √œ«… ±s √œË«‹ «∞dÆU°W «∞∑w

îu∞NU «∞bß∑u¸ ∞K∂d∞LUÊ. Ë≈– ¥∑JKr «∞J∏Od s ¢Id¥d ±πKf

«∞L∫Uß∂W, √∞Of ≥u œ∞Oq Kv «∞AHU≠OW ≠w ¢ºOOd «_±u«‰

«∞FU±W, Ë≥u Ë£OIW ØU±KW Ë®U±KW Ë{FX ¢∫X ¢Bd· Øq

«∞Mu«» ∞Kb¸«ßW Ë«∞LMUÆAW °Jq •d¥W?

≤∑Qßn, Ë≤∫s ≤∑BH ≥cÁ «∞u£OIW Kv «∞Fb¥b ±s «∞∫IUzo,

Ë≤cØd ±MNU:

≠OLU ¥ªh «∞LªDj «∞ºMuÍ ∞∑ºOOd «∞Lu«œ «∞∂Ad¥W °FMu«Ê

«∞ºMW «∞LU∞OW, ¢r ≠∑ ±MUÅV ±U∞OW, ≈ô √≤NU °IOX ®Ud….

√¥FIq Ë®∂U°MU ¥FU≤uÊ «∞∂DU∞W √Ê ≤H∑ ±MUÅV Ë≤ªBh ∞NU

√±u«ô Ë≠w ÆDUU‹ •ºUßW, «∞DKV KONU ±d¢Hl ØIDUU‹

«∞∑d°OW Ë«∞Fb«∞W Ë«∞B∫W Ë«∞Hö•W, ˱U ≈∞v –∞p?

√∞ºMU °∫U§W ≈∞v ±NMbßOs ˱NMbßOs ¢D∂OIOOs ∞∑∫ºOs

±dœËœ≤U «∞Hö•w •∑v ≤∑∫Jr ≠w ö¡ «∞LFOAW «∞∑w

¥FU≤ONU «∞Lu«©s? √∞ºMU °∫U§W ≈∞v ¢u™On √ßU¢c… ∞∑∫ºOs

±dœËœ √°MUzMU? √∞ºMU °∫U§W ≈∞v ¢u™On LU‰ °LBU∞

«∞∂Kb¥W °b‰ ¢AGOq «∞A∂U» ±s √§q ¢∫ºOs «∞ªb±W

«∞FLu±OW ∞HUzb… «∞Lu«©s?

≥c« ±s §NW, ˱s §NW √îdÈ îBBX √±u«‰ ±F∑∂d… ±u§NW

≈∞v ¢Lu¥q ¢d¢O∂Os ±∑L∏KOs ≠w «ùœ±Uà «ô§∑LUw

∞KA∂U», √Å∫U» «∞ANUœ«‹ s ©d¥o «∞uØU∞W «∞u©MOW

∞K∑AGOq, ≠JOn ∞MU √Ê ≤∑d„ ±MUÅV ®Gq ®Ud… Ëœ«zLW,

Ë≤ªBh √±u«ô ùœ±Uà «∞A∂U» ≠w ±MUÅV Od œ«zLW?

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw19

Page 20: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

8891ËOd≥LU, Ë«∞IUzLW ©u¥KW. ∞r ¥∑r ≈ÆHU‰ √Í •ºU»

°FMu«Ê ßMW 1102. ∞c∞p, ô°b ±s Bd≤W √LU‰ «∞ªe¥MW

«∞FLu±OW, Ëô°b ±s «∞∑Ju¥s ≠w ≥c« «ù©U.

ßObÍ «∞dzOf,

±FU∞w «∞u“¥d,

√Æb £öÀ √Ë √°l ±ö•EU‹ √≤Nw °NU ±b«îK∑w:

1- √®U ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W ≈∞v ¢πLOb √Ø∏d ±s

000.031±MBV Lq ±∂d±Z, Ë∞r ¥HFq ≠w «∞uÆX «∞cÍ

≤FU≤w √“±W îU≤IW ≠w «∞∂DU∞W, Ë√Ø∏d ±s U≤v «∞∂DU∞W ≥cÁ

«∞ºMu«‹ ≥u §Mu°MU «∞J∂Od, îUÅW ≈–« ¢FKo «_±d °IDUU‹

«∞ARËÊ «∞b¥MOW Ë «∞∑d°OW Ë «∞Lu«œ «∞LUzOW Ë «∞B∫W.

2- {Fn «ôß∑Nö„ ≠w «∞IDUU‹ «∞u“«¥W «∞LcØu¸… ≠w

«∞∑Id¥d Ëbœ≥U √Ø∏d ±s 01 ÆDUU‹ Ë“«¥W ¢∂bÍ ±R®d

{Fn «∞∑ºOOd Ëßu¡ «∞∑Ib¥d.

3- ¥F∑∂d ÆU≤uÊ «∞BHIU‹ «∞FLu±OW ÆU≤u≤U îU≤IU ∞KLAU¥l

˱FDö ∞NU, Ë¥∫∑Uà ≈∞v ≈Uœ… ÅOU∑t ±s §b¥b.

≠w «_îOd, √œu ≈∞v ¢HFOq ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W «∞cÍ

¥∑ºKLt ≠w «∞MNU¥W ¸zOf «∞πLNu¸¥W °U∞L∑U°FW «∞ICUzOW

∞KLHºb¥s Ë«∞LIBd¥s Ë«∞LFDKOs ∞KLBK∫W «∞FLu±OW,

Ë√®JdØr, Ë«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb ∞DHw îOd «∞Kt, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb °KIUßr °s U±d, ≠KO∑HCq.

««∞∞ººOObb °°KKIIUUßßrr °°ss UU±±dd::°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or, Ë√ÅKw

´Kv «∞M∂w «∞cÍ ≥u √ßU” «∞b¥s.

ßObÍ zOf «∞LπKf «∞AF∂w Ë«∞u©Mw,

«∞ºOb Ë“¥d «∞LU∞OW,

«∞ºUœ… Ë«∞ºOb«‹ «∞Mu«»,

√ßd… «ùöÂ,

«∞ºö KOJr.

- {d˸… ±MUÆAW ≥c« «∞∑Id¥d «∞L∑FKo °∑ºu¥W «∞LOe«≤OW Æ∂q

±MUÆAW ±AdËŸ ÆU≤uÊ «∞LU∞OW √±d √Å∂ √Ø∏d ±s ±DKV.

ßObÍ «∞dzOf,

±FU∞w «∞u“¥d,

√œ‹ √Ê √Øe ≠Ij Kv ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W _≥LO∑t:

°U∞Mº∂W ≈∞v «∞MHIU‹ «∞π∂UzOW:

1- ≈Ê √≥LOW «ù´HU¡«‹ «∞π∂UzOW «∞LLMu•W ∞KLº∑∏Ld¥s ≠w

≈©U «∞uØU∞W «∞u©MOW ∞b´r «ôß∑∏LU, Ë«∞uØU∞W «∞u©MOW

∞b´r ¢AGOq «∞A∂U» ËOd≥LU, ¢º∑bw °c‰ §Nuœ ≈{U≠OW

≠w ±∑U°FW «∞LAU¥l, °GOW ¢ªHOn «∞Cd¸ «∞cÍ ¢∑J∂bÁ

«∞ªe¥MW «∞FLu±OW, Ë¥∑FKo «_±d îBuÅU, °Fb «•∑d«Â

«∞Lº∑∏Ld¥s ô∞∑e«±Nr, °º∂V OU» «∞dÆU°W Kv LKOW

≈≤πU“ «∞LAU¥l.

2- ≤Ih «∞∑MºOo °Os ±ª∑Kn «∞L∑bîKOs ≠w ¢D∂Oo

±Id¸«‹ ±M «ù´HU¡«‹ «∞π∂UzOW.

3- ¢∫u¥q «∞MAU◊ ≈∞v ˧NW ±GU¥d…, √Ë «∞∑MU“‰ s «∞FIU

≠w •Uô‹ Ø∏Od….

°U∞Mº∂W ≈∞v «∞∫ºU°U‹ «∞ªUÅW °U∞ªe¥MW:

ØAn ±πKf «∞L∫Uß∂W s ≤Ih ËîdËÆU‹ Ø∂Od… ±MNU:

1- «∞Kπu¡ «∞L∑Jd¸ ≈∞v ≠∑ •ºU°U‹ «∞∑ªBOh «∞ªU’

«∞∑w °KGX 07•ºU°U ≠w 13œ¥ºL∂d 1102.

2- OU» «∞∑MºOo °Os «∞L∫Uß∂Os «∞LªBBOs Ë«ü±d

°U∞Bd· ≠w ≥c« «∞Lu{uŸ.

3- ¢πLOb √±u«‰ ´Lu±OW ∞K∫ºU°U‹ «∞ªUÅW ∞Kªe¥MW

Ë«ô´∑LUœ«‹ «∞LF∂Q… ±Mc ´b… ßMu«‹ œËÊ «ß∑ªb«±NU,

˱∏U‰ –∞p ±∂Km 32±KOU œ¥MU ≠w ÆDUŸ «∞Hö•W ±Mc ßMW

0891, ˱∂Km 55±KOU œ¥MU ≠w ÆDUŸ «∞B∫W ±Mc ßMW

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 20

Page 21: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

£ö£W √u«Ê ≠Ij, Kv ±º∑uÈ ±BK∫W «∞π∂U¥W «∞∂∑dË∞OW

«∞LJKHW °∑ºOOd ˱∑U°FW «∞LKHU‹ «∞π∂UzOW.

≈Ê «∞L∂Km «ù{U≠w ∞Kπ∂U¥W «∞∂∑dË∞OW, «∞LM∂∏o s √®GU‰

¸ÆU°W ≥c« «∞NOJq «∞LIb¸ °L∂Km 67,7±KOU œ¥MU §e«zdÍ

¥ªBh ∞K∑B∫O∫U‹ «∞∑w ¢LX îö‰ «∞H∑d… «∞LL∑b… °Os

ßM∑w 7002Ë1102.

≠OLU ¥ªh ßMW 1102, ≠SÊ ≤∑UzZ «∞∑B∫O∫U‹ «∞LIb¸…

°L∂Km 76,0±KOU œ¥MU §e«zdÍ, ±πLKNU –«‹ öÆW

°U∞dßr Kv «∞IOLW «∞LCU≠W «∞LD∂o Kv LKOU‹ «ôß∑Od«œ

ËLKOW «∞Ad«¡ œ«îq ±πU‰ «∞MHIW «∞π∂UzOW.

Ë∞r ¢Ir ±b¥d¥U‹ Ø∂d¥U‹ «∞LRߺU‹, ±l –∞p, °Q¥W

¢ºu¥U‹ îUÅW °∑∫b¥b Ær «_´LU‰.

≈Ê ±BU∞ «∞uØU∞W «∞u©MOW ∞∑∏LOs ±u«œ «∞L∫dËÆU‹ (√∞MHj),

¸r «∞Bö•OU‹ «∞u«ßFW «∞Lªu∞W ∞NU, ¢∂Iv ÆKOKW «∞MπUW, ≈–

ô ¢u•w «∞ußUzq «∞Lu{uW ¢∫X ¢Bd· «∞uØU∞W °P≠U‚ ±u«¢OW

Ø∑ºOOd ËÆU°W ±MºπLOs, ¨r ©∂OFW Ë√≥LOW «∞LUœ… «∞ªU{FW

∞KCd¥∂W Ë≥w ±U ≤º∂∑t 66% ±s ±Oe«≤OW «∞bË∞W. ØLU √≤t ô

¢∑u≠d ±b¥d¥W «∞π∂U¥W Ë«∞LU∞OW, Kv ±º∑uÈ «∞uØU∞W, ≈ô Kv

5√CU¡ ±s «∞NOUØq «∞Lª∑KDW, Ë¢º∑Ld ®dØW ßu≤U©d«„ ≠w

îdÆNU ∞KMBu’ «∞IU≤u≤OW °AQÊ ¢∫b¥b «_¢UËÈ Ë«∞Cd«zV

Ë«∞dßu «∞Lº∑∫IW, °Lu«≠IW «∞Lb¥d¥W «∞FU±W ∞KCd«zV, Ë«∞uØU∞W

«∞u©MOW ∞∑∏LOs ±u«œ «∞L∫dËÆU‹ (√∞MHj), Kv √ßU” Ø∑OV

√Ë œ∞Oq ≈§d«¡«‹ ¥H∑Ib ≈∞v √¥W Æu… ÆU≤u≤OW.

≠OLU ¥ªh «∞LπKf «∞u©Mw ∞Kπ∂U¥W, ≠SÊ ≥cÁ «∞NOµW

«ôß∑AU¥W «∞∑w ¢∑L∑l °Bö•OU‹ ±∑Fbœ…, •ºV ±U ≤h

´KOt ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ¸Ær 89-21«∞LRŒ ≠w 13œ¥ºL∂d

8991, ∞s ¢Fd· «∞∑πºOb ≠w √÷ «∞u«Æl ¨r «∞MBu’

«∞∑D∂OIOW «∞∑w Åb‹ ≠w œ¥ºL∂d 2102, Ë¥Fuœ ≥c«

«∞∑QîOd, ≈∞v •b Ø∂Od, ≈∞v «∞∑LU©ö‹ «ùœ«¥W «∞Lª∑KHW.

«ß∑MUœ« ≈∞v «∞∑Id¥d «∞∑IOOLw ∞LπKf «∞L∫Uß∂W s

«∞LAdËŸ «∞∑LNObÍ ∞IU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ∞ºMW 1102,

ßQÆn √±U °Fi «∞MIUzh «∞L∑FKIW °Uù¥d«œ«‹, ËßOJuÊ

¢bîKw Kv «∞M∫u «ü¢w:

§U≤V «ù¥d«œ«‹ «_îdÈ:

«ù¥d«œ«‹ «ôß∑∏MUzOW:

«∞ºDd 100: •BW √°UÕ °Mp «∞πe«zd, «ù¥d«œ«‹ «∞LIOb…

´Kv ±º∑uÈ ≥c« «∞∫ºU» √b≥U ËîBBNU °Mp «∞πe«zd,

≠w OU» ≈§d«¡ ÆU°w Kv ±º∑uÈ Ë“«… «∞LU∞OW, ¥LJMNU

±s «∞∑QØb ±s Å∫W Ëßö±W ≥cÁ «∞FLKOU‹.

«∞ºDd 200: •Bh √°UÕ Ë•Iu‚ ßu≤U©d«„, •OY °KGX

«ù≤πU“«‹ 051±KOU œ¥MU §e«zdÍ, √Í ≤º∂W 23,24% ±s

±πLuŸ •u«Åq «ù¥d«œ«‹ «ôß∑∏MUzOW, ≈ô √Ê «∞Lö•k ≥u

√Ê Ë“«… «∞LU∞OW ¢J∑Hw ≠Ij °∑IOOb ≥cÁ «_¸°UÕ œËÊ ≈§d«¡

√¥W ÆU°W Kv Å∫∑NU ˱Bb≥U.

≠OLU ¥ªh ¢ºOOd «∞π∂U¥W «∞∂∑dË∞OW, ßπq ±πKf

«∞L∫Uß∂W b… ≤IUzh ≠w «∞LLUßW, Ë«_œ«¡ «∞ºKOr Ë«∞Lözr

∞LNU ±ª∑Kn «∞L∑bîKOs, ôßOLU ±BU∞ «∞Cd«zV ∞CLUÊ

±d«Æ∂W «∞LUœ… «∞ªU{FW ∞KdÆU°W.

ô ¢∑u≠d «ùœ«… «∞π∂UzOW Kv ≥OJq ±dØeÍ ¥∑u∞v ±NLW

±d«Æ∂W ˱∑U°FW ¢b≠IU‹ «∞LM∑πU‹ «∞∂∑dË∞OW.

ØLU √Ê ±b¥d¥U‹ Ø∂d¥U‹ «∞LRߺU‹ °BH∑NU ≥OJö LKOU ô

¢Iu °LNU±NU, ØLU ¢Mh KOt «∞LUœ… «∞∏U∞∏W ±s «∞Id« «∞u“«Í

«∞LA∑d„ «∞LRŒ ≠w 12≠∂d«¥d 9002,«∞L∫bœ ∞MEUÂ

ËÅö•OU‹ «∞LBU∞ «∞ªU§OW ∞ûœ«… «∞π∂UzOW, Ë°Jq ±U

¥∑FKo °∑JHq ˸ÆU°W «∞∑Bd¥∫U‹ «∞π∂UzOW Kv Ær «_´LU‰.

ô ¢∑u≠d «ùœ«… «∞π∂UzOW Kv ËßUzq ±özLW ±s √§q «∞∑∫Io

±s «∞∑Bd¥∫U‹ «∞LIb±W ≈∞ONU ∞Nc« «∞Gd÷, ≈– ¢r ¢FOOs

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw21

Page 22: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

2- ≈Uœ… ¢IOOr «∞LAU¥l «∞∑w √Å∂∫X ∂µU Kv «∞ªe¥MW

«∞FLu±OW, Ë≤I∑dÕ ≠w ≥c« «∞AQÊ œ¸«ßW ±FLIW Ë≤U§∫W

∞∑HUœÍ «∞∑Jd« Ë«_îDU¡.

3- ≤DU∞V °d≠l ±M∫W «∞ºOU•W, _Ê ±∂Km «∞LªBh

00051 œÃ «∞LªBh ô ¥JHw ∞Ou ˫•b, ±IU≤W °πOd«≤MU

≠w «∞bˉ «∞LπU˸… •OY √Ê «∞L∂Km «∞LªBh ¥∑FbÈ ÆOLW

0001√ËË ßMu¥U, ˱∂Km 00051œÃ ô ¥JHw ∞ICU¡ ¥uÂ

Ë«•b, •∑v °U∞Mº∂W ≈∞v «∞c¥s ¥ºU≠dËÊ ±s √§q «∞FLd…. ≈Ê

≥c« «∞L∂Km, ±FU∞w «∞u“¥d, ≈≥U≤W ∞KLu«©s «∞πe«zdÍ, Ë¢IAn

¨Od ±∂d, Ë≤∑LMv √Ê ¥JuÊ «∞∑IAn Kv «∞Lº∑uÈ «∞JKw

ô Kv •ºU» «∞Lu«©s «∞CFOn ≠Ij, Ë≥c« «ù§d«¡

±LJs «Æ∑BUœ¥U ≈–« ¢u≠d‹ «ù¸«œ…. ØLU ≤DKV ±s «∞NOµW

«∞∑MHOc¥W œr «∞NOµW «∞∑Ad¥FOW ≠w «∞IOUÂ °FLKNU «∞dÆU°w,

«∞cÍ ¥Mh KOt «∞bß∑u, Ë«∞cÍ ¥LM «∞∂d∞LU≤w «∞∫o ≠w

«∞dÆU°W Ë«∞L∑U°FW Ë«∞∑IOOr.

ßObÍ «∞dzOf,

√ß∑ºL∫Jr √Ê √≠l ≈∞OJr «≤AGUô‹ «∞πe«zd «∞FUÅLW, ≠Ib

ô•EMU ±Rîd« «¢HUŸ √ßFU «∞ªCd Ë«∞Hu«Øt, Ë√Å∂

«∞Lu«©s «∞∂ºOj ¥πb ≤Hºt ´U§e« s «Æ∑MU¡ «∞Lu«œ

«_ßUßOW, ËßπKMU πe« ≤º∂∑t °Os 52Ë03% ≠w ¢u≠d

«∞ªCd Ë«∞Hu«Øt, _Ê «_¸«{w «∞BU∞∫W Od ±º∑GKW Ëd·

«∞∑∂d¥b ±MFb±W, ±l ßu¡ ¢MEOLNU ≈Ê Ë§b‹, Ë«∞MIh ≠w

´bœ «_ßu«‚ «∞πu«¥W Ë√ßu«‚ «∞∑πezW, ¨r √Ê «∞bË∞W ¢FLq

´Kv ¢AπOl «ôß∑∏LU ≠w «∞Hö•W, ËÆb Ë{FX √±u«ô

°U≥CW ≠w °MU¡ «_ßu«‚ «∞πu«¥W, ∞KICU¡ Kv «∞Hu{v,

Ë∞c« ≤∑LMv √Ê ¥JuÊ «∞IDUŸ «∞ªU’ ±Bb¸« ±u§NU

∞K∑u™On ∞ORœÍ œË¸Á ≠w «∞∑∫u‰ «∞b¥LId«©w, Ë«∞∑dØOe

´Kv «∞Lu«©s ±Mc ≤AQ¢t •∑v ≤∫U≠k ´Kv «∞∑LUßp

Ë«ô≤ºπUÂ, Ë°MU¡ ±π∑Ll ßKLw ¥R±s °U∞∫u« Ë°bË∞W

«∞IU≤uÊ Ë«∞LRߺU‹.

°Uù{U≠W ≈∞v √Ê ±BU∞ ≈œ«… «∞Cd«zV ¥RœÍ ≠ONU ±∑bîKuÊ

¬îdËÊ œË¸« ô ¥º∑NUÊ °t ≠w ±πU‰ ¸ÆU°W ËU¡ «∞π∂U¥W

«∞∂∑dË∞OW, ØLU ≥u •U‰ «∞b¥u«Ê «∞u©Mw ∞KIOUßW «∞IU≤u≤OW

Ë≈œ«… «∞Cd«zV...

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb °KIUßr °s U±d , Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb… ßLOd… ØdØu‘ «∞Lu∞uœ… °u¸«”, ¢HCKw.

««∞∞ººOObb…… ßßLLOOdd…… ØØddØØuu‘‘ ««∞∞LLuu∞∞uuœœ…… °°uu¸««””::®Jd« ßObÍ «∞dzOf,

«∞ºOb «∞dzOf «∞L∫∑dÂ,

±FU∞w «∞u“¥d,

“±özw «∞Mu«»,

√ßd… «ùöÂ,

{Ou≠MU «∞Jd«Â,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

°Uœ∆ –Í °b¡, ≤∏Ls Øq «∞πNuœ «∞∑w ¥Iu °NU, ±FU∞w «∞u“¥d

«_ˉ, «∞ºOb ∂b «∞LU∞p ßö‰, ∞∑πºOb °d≤U±Z ≠ªU±W

¸zOf «∞πLNu¸¥W, «∞ºOb ∂b «∞Fe¥e °u¢HKOIW, «∞cÍ ¥FLq

´Kv ¢∫IOo «∞Fb«∞W «ô§∑LUOW, Ë«∞∑dØOe Kv «∞Lu«©MW

«∞HUKW Ë«∞LºRË∞W ≠w °MU¡ «∞bË∞W «∞πe«zd¥W ˱RߺU¢NU,

Ë¢Fe¥e «∞IOr «∞∑MLu¥W «∞∑w √ßUßNU ßOUœ… «∞IU≤uÊ, ≈{U≠W

≈∞v ¢∫HOe ±RߺU‹ «∞Lπ∑Ll «∞Lb≤w ∞KIOU °bË≥U, Øb´r

√ßUßw ∞KLu«©s ËÆCU¥UÁ, Ë√Ê ¢JuÊ ≥U≤U¢MU ±s √§q

«∞πe«zd, Ë«∞πe«zd ≠Ij.

±FU∞w «∞u“¥d,

≠w {u¡ ±U §U¡ ≠w ¢Id¥d ∞πMW «∞LU∞OW, √ß∑ºL∫Jr °DdÕ

«ô≤AGUô‹ «ü¢OW:

1- ±U ≥w «ù§d«¡«‹ «∞∑w ¢r «¢ªU–≥U §d«¡ {∂j ±Oe«≤OW

ßMW 0102? ØLU √{r Åu¢w ≈∞v Åu‹ “±özw,•OY

¢LMOX ∞u ¢LX ±MUÆAW ±AdËŸ ÆU≤uÊ {∂j «∞LOe«≤OW ∞ºMW

0102Æ∂q ±MUÆAW ±AdËŸ ÆU≤uÊ «∞LU∞OW.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 22

Page 23: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

«≤∑Ib ±πKf «∞L∫Uß∂W °∫b… ¢ºOOd ±Oe«≤OW «∞bË∞W •u‰

≈≤HU‚ «∞IDUU‹ «∞u“«¥W, °LU ≠ONU ¢ºOOd «∞u“«… «_Ë∞v ≈∞v

§U≤V ÆDUU‹ §∂UzOW Uœ¥W Ë≤HDOW, Ë¢ºOOd «∞BMUœ¥o

«∞ªUÅW, Ëßπq ´Kv ˧t «∞ªBu’ {Fn «ß∑Nö„

±Oe«≤OW «∞∑πNOe, ËOU» «∞Hu¢d…, Ë≠Ib«Ê °OU≤U‹

«∞LA∑d¥U‹ ≠w Ø∏Od ±s «∞IDUU‹, °Fi «∞IDUU‹ Æb±X

«•∑OU§U‹ Od ±∂d¸… Ë¢H∑Id ≈∞v «∞u«ÆFOW √Ë «ù≠d«◊ ≠w

¢Ib¥d ¢ªBOBU‹ «∞LOe«≤OW ∞∂Fi «_°u«», Ë“¥Uœ«‹ ≥U±W

≠w «ô´∑LUœ«‹ «∞LU∞OW ¨Od «∞L∂d¸…. ØLU ßπq ¢Id¥d

«∞LπKf b «≤Dö‚ ±AU¥l °d±π∑NU «∞IDUU‹ «∞∫Ju±OW

±MNU «∞Hö•W Ë«∞b«îKOW ±Mc 03ßMW, Ë«ß∑Ld« ™U≥d… bÂ

≈≤CUà «∞LAU¥l, Ë«∞Kπu¡ «∞J∏On ≈∞v ´LKOU‹ ≈Uœ…

¢IOOr «∞∂d«±Z, ËOu» Ë≤Ih «∞LFKu±U‹ •u‰ ¢MHOc «∞∂d«±Z

«∞IDUOW, Ë«∞∑Qîd ≠w ¢Du¥d ±bË≤U‹ ´LKOU‹ «∞∑πNOe

Ëb °Ku⁄ «_≥b«· «∞LºDd…, Ë¢MHOc «∞∂d«±Z ËOU» ÆU°W

˱∑U°FW «ù≤πU“«‹, Ë≈∞OJr °Fi «∞MLU–à s ≈≤HU‚

«∞IDUU‹ «∞u“«¥W:

≠OLU ¥ªh «∞u“«… «_Ë∞v ßπq ±∏ö b {∂j «∞IOuœ

«∞L∫Uß∂OW «∞L∑FKIW °LAUØW «∞πe«zd ≠w ≈•bÈ «∞LFU÷

«∞bË∞OW.

≠OLU ¥ªh ¢∫BOq «∞Cd«zV, «≤∑Ib «∞∑Id¥d ±πU‰ ¢∫BOq

«∞Cd«zV «∞FUœ¥W Ë«∞MHDOW, Ë≈Ê b… ±RߺU‹ ±∑bîKW ≠w

«∞FLKOW Od ≤U®DW, ±MNU ßKDW {∂j ÆDUŸ «∞L∫dËÆU‹ «∞∑w

√≤AµX °Lu§V ÆU≤uÊ «∞L∫dËÆU‹ ∞ºMW 5002∞JMNU Od

´LKOW ≈∞v ¥u±MU ≥c«, Ë≤ö•k √Ê Ë“«… «∞LU∞OW ÆUœ¸… Kv

«∞∑bÆOo ≠w √ÆU °Mp «∞πe«zd Ë√°UÕ ®dØW ßu≤U©d«„ ∞JMNU

¢J∑Hw °∑IOOb ≥cÁ «_¸°UÕ œËÊ ≈§d«¡ √¥W ÆU°W Kv Å∫∑NU

˱Bb≥U, Ë√Ê ±b¥d¥U‹ Ø∂d¥U‹ «∞LRߺU‹ ô ¢Iu °bË≥U

≠w ¢IOOr «∞π∂U¥W «∞MHDOW, •OY ô ¢∑u≠d ≈ô Kv £ö£W √u«Ê

´Kv ±º∑uÈ «∞π∂U¥W «∞∂∑dË∞OW, Ëô ¢∑u≠d Kv ËßUzq ±özLW

∞K∑∫Io ±s «∞∑Bd¥∫U‹ «∞LIb±W ∞NU.

ØLU ô•EMU ±Rîd« «∞GOU» «∞∑UÂ ∞LBU∞ Ë“«… «∞∑CU±s

«∞u©Mw îö‰ «∞HOCU≤U‹ «∞∑w ±ºX ±FEr °Kb¥U‹

«∞FUÅLW, ±l «∞FKr √Ê «∞∑CU±s ≥u Lq §u«Í Ë¥u±w

¥Gd” ≠w ≤Hf «∞Lu«©s «ù•ºU” °u§uœ «∞NOµU‹ «∞dßLOW

ËËÆu≠NU ±Ft ≠w «∞EdË· «∞BF∂W, Ë∞Of «ô•∑HUô‹

°U_´OUœ «∞u©MOW ∞KLFuÆOs ≠Ij.

¢FπÒ∂MU Øc∞p, ßObÍ «∞dzOf, ±s «∞∑ºOOd «∞FAu«zw ∞IDUŸ

«∞ARËÊ «∞b¥MOW, «∞cÍ πe s «∞∑AGOq, ¨r ˧uœ Ad«‹

«üô· ±s ±MUÅV «∞AGq, «∞∑w ±M∫NU ≈¥UÁ «∞u™On

«∞FLu±w, ˧U¡ –∞p ≠w ¢Id¥d «∞KπMW, ßObÍ «∞dzOf, ˸«Õ

¥FLq Kv ¢u“¥l ÅMbË‚ «∞eØU… ≠w ®Jq ÆdË÷ ˱ºU≥LU‹

¸r √Ê «∞b¥s «ùßö±w Ë«{` °AQÊ ±s ¢∫o ∞t ≥cÁ «_±u«‰,

ØLU §U¡ ≠w «ü¥W 06±s ßu¸… «∞∑u°W...

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb….... √ØLKw Øö±p ≤∫s ≤º∑Ll.

««∞∞ººOObb…… ßßLLOOdd…… ØØddØØuu‘‘ ((¢¢uu««ÅÅqq))::"≈≤LU «∞BbÆU‹ ∞KHId«¡

Ë«∞LºUØOs Ë«∞FU±KOs ´KONU Ë«∞LR∞HW ÆKu°Nr Ë≠w «∞dÆU»

Ë«∞GU±Os Ë≠w ß∂Oq «∞Kt Ë«°s «∞º∂Oq ≠d¥CW ±s «∞Kt Ë«∞Kt

´KOr •JOr". Åb‚ «∞Kt «∞FEOr, Ë®Jd«.

««∞∞ddzzOOff::√™s √Ê ±ö•EU¢p «_îOd… ¢∑FKo °U∞∑πU… √Ø∏d

±MNU °∑ºu¥W «∞LOe«≤OW, ≠u“«… «∞∑πU… ≥w «∞LºRË∞W s

–∞p, ®Jd« Kv Øq •U‰ «∞ºOb… ßLOd… ØdØu‘, Ë√•Oq

«∞JKLW ≈∞v «∞ºOb ±∫Lb «∞BGOd •LU≤w, ≠KO∑HCq.

««∞∞ººOObb ±±∫∫LLbb ««∞∞BBGGOOdd ••LLUU≤≤ww::°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or,

Ë«∞Bö… Ë«∞ºö Kv ßu‰ «∞Kt.

«∞ºOb «∞dzOf,

«∞ºOb¥s «∞u“¥d¥s,

«∞ºUœ… Ë«∞ºOb«‹ «∞Mu«»,

«∞ºUœ… «∞∫Cu,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw23

Page 24: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

≈≤πU“ «∞∂d≤U±Z «∞ªLUßw ∞KH∑d… (5002-9002) ˱ªDj

(9002-4102), Ë°d≤U±Z «∞NCU» «∞FKOU «∞cÍ ∞r ¥Fd· √Í

≈≤πU“.

√±U ≠OLU ¥ªh «∞LMUÅV «∞AUd…, ≠Ib –Ød °Fi «∞Mu«»

≥cÁ «_¸ÆU ±MNU:

- 24√∞n ±MBV ≠w ÆDUŸ «∞∑d°OW.

- 01¬ô· ±MBV ≠w ÆDUŸ «∞Fb«∞W.

- 02√∞n ±MBV...

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb ±∫Lb «∞BGOd•LU≤w, Ë√•Oq «∞JKLW

≈∞v «∞ºOb «•ºs ºJdÍ.

««∞∞ººOObb ««••ººss ººJJddÍÍ::°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or

«∞ºOb «∞dzOf «∞L∫∑dÂ,

«∞ºOb «∞u“¥d,

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«»,

√ßd… «ùöÂ,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt.

ßObÍ «∞dzOf,

ßKj ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W, s ±AdËŸ «∞IU≤uÊ «∞L∑CLs

¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ∞ºMW 1102«∞Cu¡ Kv îdËÆU‹ ÆU≤u≤OW

ÅUîW ≠w ¢MHOc ±Oe«≤OW «∞∑ºOOd ∞u“«… «∞DUÆW Ë«∞LMU§r

±ºπö b «•∑d«Â ÆU≤uÊ «∞BHIU‹ «∞FLu±OW, ≠OLU ¥ªh

«ôß∑AU… Ë«∞GOU» «∞∑U ù§d«¡«‹ œ«îKOW ¢ºL °∑Q©Od

˱∑U°FW «ô¢HUÆOW «∞L∂d±W °Os ßu≤U©d«„ ËË“«… «∞DUÆW

Ë«∞LMU§r, ≠w ≈©U ¢MHOc °d≤U±Z ¢∫KOW ±OUÁ «∞∂∫d.

ØLU ØAn s ´b ≈b«œ œ≠U¢d «∞AdË◊, Ë«_≥b«·

«∞LM∑Ed…, Ë≠C` b §dœ Ë“«… «∞DUÆW ∞LL∑KJU¢NU Ë≥w

«∞ªdËÆU‹ «∞∑w ¢H∑ «∞∂U» √±U b¥b «∞∑ºUƒô‹ Ë«∞AJu„

•u‰ ¢ºOOd «∞∫ºU°U‹ «∞LU∞OW ˱Oe«≤OU‹ ≥c« «∞IDUŸ.

≠OLU ¥ªh «∞BMUœ¥o «∞ªUÅW, ≥MU„ «ß∑Ld« ∞K∑πUË“«‹

ËLu÷ ≠w ¢ºOOd «∞BMUœ¥o «∞ªUÅW Ëb «ß∑Gö‰ bœ

±MNU ¸r √≥LO∑NU, Ë≥w ÅMUœ¥o ¢dÆOW «∞∑Ju¥s «∞LNMw

Ë¢dÆOW «∞∑LNOs Ë«∞Ad«ØW Ëœr «ôß∑∏LU«‹ ˸≠l ±º∑uÈ

«∞LRߺU‹ «∞BGOd… Ë«∞L∑ußDW, Ë¢MLOW «∞MIq «∞FLu±w,

≠Ib «≤∑Ib ±πKf «∞L∫Uß∂W ¢ºOOd ÅMUœ¥o ¢ªCl ∞u“«…

«∞LU∞OW ≤HºNU ØBMbË‚ «∞MHIU‹ °d√” «∞LU‰ ËÅMbË‚ œr

≤ºV «∞HUzb… Kv «ôß∑∏LU«‹ °º∂V ≠u«‚ ≠w «∞ºπö‹

«∞L∫Uß∂OW ∞x±d¥s °U∞Bd· Ë«∞L∫Uß∂Os Ë≤Ih «∞u£Uzo.

≠OLU ¥ªh Ë“«… «∞∏IU≠W , ≠SÊ ÆDUŸ «∞∏IU≠W °d±Z ≈U≤U‹

˱ºU≥LU‹ ∞HUzb… ±RߺU‹ ∞r ¢MAQ °Fb, Ë¥u§b îKq ≠w

«∞Hu«¢Od °IOLW 36±KOuÊ ßM∑Or, •OY ô ¢∫∑uÍ Kv √ÆUÂ

•ºU» «∞Lº∑HOb¥s, Ë¢ºb¥b ≠u«¢Od °IOLW ±CUHW

˱BU¥n ±NLU‹ °∑u«¥a ±∑b«îKW.

≠OLU ¥ªh Ë“«… «∞∑CU±s, Ë≠w ±πU‰ «∞∑CU±s «∞u©Mw

≤ºπq ≤HIU‹ Od ±∂d… °AJq ØU·, Ëb «•∑d«Â ®dË◊ ±M

«ù´U≤U‹ ∞KπLFOU‹, ˱Ml œr «∞πLFOU‹ ¨Od «∞LF∑d·

°u{FNU ≠w «∞FLq ≠w ≈©U «∞BU∞ «∞FUÂ, ËßπKX √Ê ≥MU„

±FU±KW ¢LOOe¥W ¥∫u“≥U ¢MEOr «∞LMELW «∞u©MOW ∞KDK∂W

«∞πe«zd¥Os, «∞∑w «ß∑HUœ‹ ±s ≤º∂W 95% ±s ±πLuŸ

«ù´U≤U‹ «∞∑w Æb±∑NU «∞u“«… ∞KπLFOU‹. Ë≈Ê «∞∑Id¥d ˧b

¢∫U¥ö ±s Æ∂q «∞u“«… ≠w ¢MHOc LKOW «Æ∑MU¡ 008•U≠KW

±bßOW ±s îö‰ ±M «∞∑MEOr «∞Dö°w «∞LcØu. Ë≤ºπq √¥CU

¢ö´∂U‹ ≠w «∞Hu¢d…,Ë√Ê «∞HU¢u¸… ¢Ib¸ °L∂Km 69±KOuÊ ßM∑Or

¢ªh ¢JKHW ≈≤πU“ ¢NOµW Ë¢πNOe Ë“«… «∞∑CU±s, Ë¢∫∑uÍ

´Kv ±FKu±U‹ §∂UzOW ∞OºX ±LU£KW ∞∑Kp «∞LºπKW ≠w «∞ºπq

«∞∑πUÍ ∞KLRߺW «∞LFMOW °Uù≤πU“, ËIb ÅHIW ®d«¡ 83

ßOU… ≤HFOW œËÊ ±∫Cd ≠∑ √™d≠W √Ë ±∫Cd ¢IOOr «∞FdË÷.

≠OLU ¥ªh ÆDUŸ «_®GU‰ «∞FLu±OW ≤dÈ ¢πUË“«‹ ±NLW

ËîBuÅU «∞∑JU∞On «∞LK∫IW °LBU¥n «∞Fb«∞W, Ë°DµU ≠w

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 24

Page 25: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

ßObÍ «∞dzOf,

√±U ≥cÁ «∞u{FOW Od «∞LI∂u∞W Ë√±U ≥c« «∞∑b≥u¸ «∞ªDOd,

√©KV ßObÍ Ë{l •b ∞Nc« «∞∑b≥u¸ «∞cÍ ¥ºOd °U∞πe«zd ≈∞v

•U∞W ±s «∞Hu{v Ë«ù≠ö”, Ë«∞ºö KOJr.

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb «•ºs ºJdÍ, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb… ≤ºOLW °s §bË.

««∞∞ººOObb…… ≤≤ººOOLLWW °°ss §§bbËË::«∞ºOb «∞dzOf,

«∞ºOb «∞u“¥d Ë«∞DUÆr «∞Ld«≠o ∞Jr,

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«»,

√ßd… «ùöÂ,

«∞ºö KOJr.

°Uœ∆ –Í °b¡, ≤πe √Ê ±AdËŸ ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ≥u

Ë£OIW ±∫Uß∂W ≤In ±s îö∞NU Kv ±bÈ Å∫W Åd· «∞LU‰

«∞FUÂ. Ë≥u Øc∞p √œ«… ∞KuÆu· Kv «∞MIUzh Ë«ß∑b¸«„ ±U

¥LJs «ß∑b¸«Øt.

∞Nc« ≤∫s ≤∑ºU¡‰ s §bËÈ ±MUÆA∑t °Fb ±MUÆAW ±AU¥l

Æu«≤Os «∞LU∞OW Ë«∞LOe«≤OW, Ë∞LU–« ô ¥∑r ¢IKOh «∞HU‚ ±s

(Ê - 3) ≈∞v (Ê-2) Kv «_Æq.

ØLU ô ¥Hu¢Mw «∞ºOb «∞dzOf √Ê √¢Qßn, ±s ≥c« «∞LM∂d,

´Kv b «±∑∏U‰ °Fi «∞u“«¡ √±U √CU¡ «∞KπMW.

«∞ºOb «∞dzOf,

Ë≤∫s «∞Ou °Bbœ ±MUÆAW ±AdËŸ ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW

∞ºMW 1102, ≥cÁ «∞ºMW «∞∑w ¢LOe‹ °LU ¥ºLv °Q•b«À

«∞ºJd Ë«∞e¥X, Ë«∞∫dØU‹ «ù•∑πU§OW «∞u«ßFW ≠w ±FEr

«∞IDUU‹ «∞L∑L∏KW ≠w «∞LDU∞∂W °U∞e¥Uœ… ≠w «∞dË«¢V

Ë¢∫ºOs «∞Ib¸… «∞Ad«zOW ∞KLu«©s Ë≈•b«À ±MUÅV ®Gq

ÆU…, ≤πb °U∞LIU°q •ºV «_¸ÆU «∞∑w ¢CLMNU «∞∑Id¥d

«∞∑IOOLw ≠w ±bÈ ¢MHOc ±Oe«≤OW ßMW 1102, îdËÆU‹

˱s °Os «∞∫ºU°U‹ «∞ªUÅW °u“«… «∞DUÆW «∞∑w «≤∑Ib≥U

±πKf «∞L∫Uß∂W, «∞BMbË‚ «∞u©Mw ∞K∑∫Jr ≠w «∞DUÆW

«∞cÍ √Ëœ «∞∑Id¥d √Ê ¢ºOOdÁ ¢LOe °GOU» «ù§d«¡«‹ «∞L∫bœ…

∞JOHOU‹ «∞L∑U°FW Ë«∞∑MºOo ±l Ë“«… «∞DUÆW.

ßObÍ «∞dzOf,

√Øb «∞∑Id¥d√Ê «∞∑∫IOIU‹ «∞∑w ÆU±X °NU «∞KπMW «∞LJKHW °U∞LKn

ØAHX s ˧uœ ≠U‚ Ø∂Od °Os ¢Fb«œ «∞Lu™HOs «∞∫IOIOOs

Ëbœ «∞Lu™HOs «∞AUKOs ∞LMUÅV ≠FKOW, Ë≠ºd «∞∑Id¥d ≥cÁ

«∞u{FOW «∞∑w √Øb ¢ºπOKNU Kv ±b« «∞ºMu«‹ «∞ºU°IW, °FbÂ

¢πºOb «∞LªDDU‹ «∞ºMu¥W ∞ºOd «∞Lu«œ «∞∂Ad¥W °FMu«Ê «∞ºMW

«∞LU∞OW «∞∑w ±s √§KNU ≠∑∫X ±MUÅV ±U∞OW, ¨r «∞∑ªHOHU‹

«∞∑w √œîKX Kv ≈§d«¡«‹ «∞∑u™On ≠w «∞u™On «∞FLu±w,

Ë√Æd «∞∑Id¥d √Ê ®Gu¸ «∞LMUÅV «∞LU∞OW ≠w ±FEr «∞IDUU‹ √£d

°AJq ±K∫uÿ ≠w «_≥b«·.

ßObÍ «∞dzOf,

°ªBu’ «∞∂d«±Z «ôß∑∏LU¥W «∞CªLW «∞∑w √©KI∑NU «∞bË∞W

≠w ≈©U «∞LªDj «∞ªLUßw (5002-9002), √®Od ≥MU

≈∞v ¢b≤w ≤º∂W «ß∑Nö„ «∞LOe«≤OU‹, Ë≥c« «§l ≈∞v ¢IOOr

¨Od œÆOo ∞ö•∑OU§U‹, Ëœ¸«ßU‹ ßD∫OW, Ë≥OLMW ≈§d«¡

«∞∑d«{w ∞BU∞ «∞LRߺU‹ «∞FLu±OW «∞∑w ¢FU≤w Ë{FOW

±U∞OW ÅF∂W.

ßObÍ «∞dzOf,

“¥Uœ… Kv ≥cÁ «∞ªdËÆU‹ «∞∑w ¢º∂V îºU… ≠Uœ•W ∞K∂Kb

Æb‹ °Lö¥Od «∞bËô¸«‹, ¢FLb‹ ßu≤U©d«„ ≠w ±M 44

√∞n ®NUœ… ≈HU¡ ±s «∞dßr Kv «∞IOLW «∞LCU≠W, °L∂Km 371

±KOU œ¥MU, ±ªU∞HW ≠w –∞p ÆU≤uÊ «∞dßr Kv Ær «_´LU‰

∞∑∂Iv «∞dÆU°W «∞I∂KOW Ë«∞∂Fb¥W ¨Uz∂W s ¢Bb¥d «∞MHj,

Ë«ô´∑LUœ ≠Ij ´Kv ¸Ær «_´LU‰ «∞LBdÕ °t ±s Æ∂q

«∞AdØU‹ «_§M∂OW.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw25

Page 26: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºOb «∞dzOf,

≈Ê «∞∑∫BOq «∞Cd¥∂w ≥u ®d¥UÊ «ôÆ∑BUœ, Ë∞Ib ÆU°X

«∞π∂U¥W Od «∞L∫BKW ≈∞v ≤NU¥W ßMW 1102ÆOLW £LU≤OW ¬ô·

(0008) ±KOU œ¥MU §e«zdÍ, ≤∑OπW «∞∑Nd» «∞Cd¥∂w

Ë≤Ih ≈§d«¡«‹ «∞∑∫BOq, •ºV ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W.

Ë≈Ê ≥cÁ «∞L∂U∞m Od «∞L∫BKW ¢Hu‚ °Ld¢Os ±b«îOq «∞FUÂ

«∞ªUÅW °ºMW 1102, Ë°ªLf ±d«‹ «∞Lb«îOq «∞π∂UzOW,

Ë°∏öÀ ±d«‹ «∞LºπKW ≠w ≈©U ÅMbË‚ {∂j «∞FUzb«‹

îö‰ ≤Hf «∞H∑d….

Ë∞Nc« ≤∫s ≤dÈ, ≠w Ø∑KW •e» «∞FLU‰, √≤t Kv «∞bË∞W Ë{l

¬∞OU‹ ±s √§q ±∫U°W «∞Gg «∞π∂Uzw, ˱U §bËÈ ¢Kp

«ù´HU¡«‹ «∞∑w «ß∑HUœ ±MNU «∞ªu«’ œËÊ ¢Ib¥r •BOKW

±bÆIW s ±bÈ «ß∑∫b«£Nr ∞LMUÅV ®Gq √Ë ¢b´Or ∞Kªe¥MW

«∞FLu±OW, Ë°U∞LIU°q ±U ¥e«‰ «∞Lu™n «∞∂ºOj ≥u «∞cÍ ¥b≠l

«∞Cd¥∂W «∞∑w ¢IDl ∞t ±∂U®d… ±s «∞d«¢V, Ë®Jd«.

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb… ≤ºOLW °s §bË, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb… ≤BOd… °uœ¸¥g.

««∞∞ººOObb…… ≤≤BBOOdd…… °°uuœœ¸¥¥gg::®Jd«.

«∞ºOb «∞dzOf,

«∞ºOb «∞u“¥d Ë«∞u≠b «∞Ld«≠o ∞t.

“±Oö¢w “±özw «∞Mu«»,

√ßd… «ùöÂ,

±ºU¡ «∞ªOd.

°Fb Æd«¡… ±AdËŸ «∞IU≤uÊ «∞L∑FKo °∑ºu¥W ±Oe«≤OW ßMW 1102

Ëœ¸«ß∑t, ≠SÊ «∞Lö•k ±s «∞u≥KW «_Ë∞v, √Ê ≥MU„ °Fi

«∞∑MUÆCU‹ ≠w «∞LFDOU‹ °Os «∞IDUU‹ «∞u“«¥W ˱πKf

«∞L∫Uß∂W ËË“«… «∞LU∞OW, Ë≥c« ≈Ê œ‰ Kv ®w¡ ≠S≤LU ¥b‰ Kv

´b «∞∑MºOo °Os ≥cÁ «∞NOµU‹, ±l «∞FKr √Ê Øq ≥cÁ

«∞LRߺU‹ ¢U°FW ∞MHf «∞πLNu¸¥W Ë≥w «∞πLNu¸¥W «∞πe«zd¥W.

°U∞πLKW, Ë√Ê ≥cÁ «∞ºMW √≤Ic≥U ÅMbË‚ {∂j «ù¥d«œ«‹ ±s

πe ±U∞w ≠FKw Æb¸ °LU ¥IU» 4¬ô· ±KOU œ¥MU

§e«zdÍ, √Í ±U ¥FJf «∞Fπe «∞∫IOIw ∞Kªe¥MW «∞FLu±OW

îö‰ ≥cÁ «∞ºMW «∞L∫bœ… Kv √ßU” «∞ºFd «∞Ld§Fw ∞KMHj

´Mb 73œËô¸« ∞K∂d±Oq.

«∞ºOb «∞dzOf,

«∞ºOb «∞u“¥d,

∞Ib ØAn «∞∑Id¥d «∞∑IOOLw ∞LπKf «∞L∫Uß∂W s ©d¥IW

Åd· ±Oe«≤OW «∞bË∞W ∞ºMW 1102, ≈•BU¡ ±U ¥IU» 041√∞n

±MBV Lq ®Ud… ≠w ¢ºFW ÆDUU‹ Ë“«¥W ≠Ij.

≥c« «∞∑MUÆi «∞BUŒ ≠w ËÆX ¢Q§πX ≠Ot «∞π∂NW

«ô§∑LUOW Ëîdà ¬ô· «∞A∂U» ≠w Ëô¥U‹ «∞πMu»

ËËô¥U‹ √îdÈ, ±DU∞∂Os °LMUÅV Lq, Ë«ß∑Gö∞t ±s Æ∂q

§NU‹ œ«îKOW Ë√îdÈ îU§OW ±s √§q ≈£U… «∞Hu{v Ë«∞eÃ

°U∞∂öœ ≠OLU ¥ºLv °U∞d°Ol «∞Fd°w, ≥cÁ «∞πd¥LW ≠w •o

«∞AFV U±W Ë«∞A∂U» îUÅW ≤∑ºU¡‰ Ls ¥In ˸«¡≥U?

˱U «∞LGeÈ ±MNU? îUÅW Ë√≤t ¢∂Os ±s îö‰ ≠∫h ®Gu¸

«∞LMUÅV «∞LU∞OW «∞cÍ ±f °Mº∂W U∞OW «∞LMUÅV «∞ªUÅW

ËØc« ±MUÅV «∞∑Q©Od ´Kv ±º∑uÈ «∞LBU∞ «∞LdØe¥W,

Ë«∞LBU∞ Od «∞LLdØe… Kv •b «∞ºu«¡, Ë≈Ê –∞p ∞t ¢Q£Od

≠w ¢πºOb «∞LBU∞ «∞LMAQ… °Lu§V «∞NOUØq «∞∑MEOLOW,

•OY ¢r ¢ºπOq √“¥b ±s 24√∞n ±MBV Åb‹ ∞NU

«∑LUœ«‹ ±U∞OW ≠w ÆDUŸ «∞∑d°OW, √Í √Ø∂d ≤º∂W ®Gu¸ ≠w

«∞LMUÅV ±Mc 3ßMu«‹ °LU ¥L∏q ≤º∂W 03%, ±MNU ±U

¥IU» 02√∞n ±MBV √ß∑U– Ë«∞∂UÆw ±u“W Kv ±º∑uÈ

«ùœ«… «∞LdØe¥W, ±LU ¥R£d ßK∂U °AJq ±K∫uÿ ≠w «_≥b«·

Ë«∞LNU «∞LºMb… ≈∞v ≥c« «∞IDUŸ.

≠w •Os √KMX Ë“«… «∞∑d°OW s ≠∑ √Ø∏d ±s 72√∞n

±MBV ≠w «∞IDUŸ °Lª∑Kn ±º∑u¥U¢t, ¥∑r ¢ºu¥W ±Oe«≤OW

≥cÁ «∞LMUÅV ≠w «∞FUÂ «∞LI∂q.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 26

Page 27: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

«∞LMUÅV «∞∑w ™KX ®Ud… ©OKW 3ßMu«‹ ≠w ÆDUŸ

«∞B∫W, ¸r «ô´∑LUœ«‹ «∞LU∞OW «∞LªBBW ∞NU °Km

´bœ≥U 94381±MB∂U, ±MNU √“¥b ±s 4¬ô· ±MBV

©∂OV ±ª∑h Ë6196±MBV uÊ ®∂t ©∂w.

«∞ºOb «∞u“¥d,

¸r «ô∞∑e«Â «∞ºOUßw «∞J∂Od ∞K∫Ju±W °∑K∂OW Øq

«ô•∑OU§U‹ «∞πb¥b… «∞LºπKW ≠w ÆDUŸ «∞B∫W, ˸r

«ù{d«°U‹ «∞L∑Jd¸… ≠w ≥c« «∞IDUŸ ≤∑ºU¡‰: ∞LU–« ∞r

¢º∑Gq ≥cÁ «∞LMUÅV Ë∞r ¢πºb «∞LªDDU‹ «∞ºMu¥W

∞∑ºOOd «∞Lu«œ «∞∂Ad¥W «∞∑w ≠∑∫X ±s √§KNU ±MUÅV ±U∞OW

∞∑∫IOo «_≥b«· Ë«∞LNU «∞LºMb… ≈∞v ≥c« «∞IDUŸ Ë¢K∂OW

«•∑OU§U‹ «∞ºJUÊ?

´Kv ß∂Oq «∞L∏U‰, ≥MU„ ±º∑AHOU‹ ±U“«∞X ¢FU≤w ≤Ih

«_©∂U¡ ±∏ö:

- «∞LdØe «ôß∑AHUzw «∞Lª∑h ≠w ±JU≠∫W ±d÷ «∞ºd©UÊ

°U∞∂KOb… Ë«∞cÍ ¥º∑I∂q «∞Ld{v ±s ±ª∑Kn Ëô¥U‹ «∞u©s

Ë¥H∑Ib ≈∞v ¢IMOOs ≠w «∞B∫W ØDUÆr ±JKn °U_®On,

Ë≈∞v √©∂U¡ ±ª∑BOs ≠w «_®FW, ØLU ≥u «∞∫U‰ ≠w

«∞LRߺU‹ «ôß∑AHUzOW °U∞FHdËÊ Ë°u≠U¥p ˱H∑UÕ.

- ±º∑AHv ¢OeÍ Ë“Ë «∞πNuÍ ¥º∑I∂q «∞Ld{v ±s «∞∂u¥d…

Ë°u±dœ«”, Ë°dà ±MU¥q ¥A∑Gq °d«œ¥u∞u‚ Ë«•b («î∑BUÅw

≠w «∞DUÆW «ù®FUOW).

- «∞LRߺW «ôß∑AHUzOW «∞FLu±OW °c¸«Ÿ °s îb… ±ª∑BW

≠w §d«•W «∞IKV îU’ °U_©HU‰, ∞r ¢d «∞Mu¸ ±Mc ßMW 1102

≈∞v •b «∞ºUW.

ßObÍ «∞u“¥d,

≥q ÆDUŸ «∞B∫W °ªOd ±Uœ«±X ≥cÁ «∞LMUÅV «∞LU∞OW

«∞AUd… ∞r ¢º∑Gq? Ë®Jd«.

≈Ê OU» «∞∑MºOo √≠Ib ±Bb«ÆOW «∞LFDOU‹ «∞LIb±W ±s Øq

«_©d«· «∞LFMOW. ØLU ô•EMU, b •Cu¸ ±FEr «∞u“«¡

≠w «∞KπMW «∞Lª∑BW ∞∑Ib¥r ¢u{O∫U‹, ¸r «∞∑πUË“«‹

«∞Lu§uœ… ≠w °Fi «∞IDUU‹.

≈Ê «∞Lö•EW «∞∑w §FK∑MU ≤∑ºU¡‰ s ¢ºu¥W ±Oe«≤OW ßMW

1102≥w «∞LMUÅV «∞LU∞OW «∞AUd… ≠w ±FEr «∞IDUU‹,

√Í ≈§NU÷ Ad«‹ «üô· ±s «∞LMUÅV ¸r √Ê «∞bË∞W

Åb‹ ∞NU «∑LUœ«‹ ±U∞OW ØLU ≠w ÆDUU‹ «∞Fb‰

Ë«∞ARËÊ «∞b¥MOW Ë«∞∑d°OW «∞u©MOW Ë«∞∑FKOr «∞FU∞w Ë«∞∂∫Y

«∞FKLw, Ë«∞Hö•W, Ë«∞B∫W. ˸r √Ê «∞πe«zd ®Nb‹ ≠w

«∞ºMu«‹ «_îOd… ¬ô· «∞∫dØU‹ «ô•∑πU§OW, Ø∫dØW

«∞∂DU∞Os ≠w ±ª∑Kn Ëô¥U‹ «∞u©s °º∂V √“±W «∞∂DU∞W «∞∑w

ØUœ‹ √Ê ¢eà °U∞∂öœ ≠w √“±W, Ë«ß∑Gö‰ √©d«· •UÆb… Kv

«∞πe«zd ≥c« «∞Ed·.

Ë≤ö•k Øc∞p :

- «∞∑Qîd «∞HUœÕ ≠w «≤Dö‚ ±AU¥l •BKX Kv «∞Cu¡

«_îCd ±s Æ∂q «∞∫Ju±W.

- b °Ku⁄ «_≥b«· «∞LºDd… Ë¢MHOc «∞∂d«±Z.

- OU» ØKw ∞KdÆU°W ˱∑U°FW «ù≤πU“«‹.

- “¥Uœ«‹ ≥U±W ≠w «ô´∑LUœ«‹ «∞LU∞OW Od «∞L∂d¸….

- {Fn ≠w ≈≤πU“ ±ªDj ¢ºOOd «∞Lu«œ «∞∂Ad¥W «∞cÍ

√•bÀ ±U ¥IU» 041√∞n ±MBV ®Gq ≠w ¢ºFW

ÆDUU‹, Ë≥c« ±U ¥πFKMU ≤∑JKr s «∞LMUÅV «∞AUd…,

≠MQîc Kv ß∂Oq «∞L∏U‰ ÆDUŸ «∞B∫W, ≠B∫W «_≠d«œ ≥w

√ßLv ≥b· ¢∫Uˉ «∞bË∞W °Ku¨t, Ë–∞p ±s √§q

«ß∑Ld«≥U Ë«ß∑Id«≥U, •OY ¥F∑∂d «_≠d«œ «_Å∫U¡

BV Øq ßOUßW ¢MLu¥W, Ë«∞LRØb √Ê «∞ªKq Ë«∞MIh ≠w

«∞LMUÅV ¥AJq îDd« Ø∂Od« ´Kv ±º∑uÈ «∞ªb±U‹

«∞B∫OW, Ë≥u ±U √Øb¢t ¢IU¥d ≤IU°U‹ «∞B∫W «∞∑w œX

≈∞v ≠∑ ±ºU°IU‹ ∞∑u™On «_©∂U¡ Ë¢Fe¥e ÆDUŸ «∞B∫W,

±s √§q ¢∫ºOs ±º∑uÈ «∞∑JHq «∞B∫w. ≠Fbœ

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw27

Page 28: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

≠OLU ¥ªh ®dË◊ ¢ºOOd «∑LUœ«‹ ±Oe«≤OW «_´∂U¡

«∞LA∑dØW, ≠Ib ßπKX °Fi «∞∑πUË“«‹ ¢∑FKo °∑Fb¥ö‹

Ë¢∫u¥q «∑LUœ«‹, ËÆb «¢Hl ±πLuŸ ¢πUË“«‹ «ô´∑LUœ

≈∞v 50.443% ∞OBq ≈∞v ±∂Km 364.84±KOU œÃ, ËÆb

°KGX ÆOLW «∞∑∫u¥ö‹ 562.219±KOU œÃ, √Í 72% ±s

«∞∑ªBOBU‹ «∞LLMu•W ∞Ku“««‹, ±IU°q 6% ∞KºMW

«∞LU{OW Ë813±s «ô´∑LUœ«‹ «∞Ld«§FW «∞LIOb… {Ls

«_´∂U¡ «∞LA∑dØW. ˱IU≤W °ºMW 0102ßπKX ≥cÁ «∞∫dØU‹

¢GOOd« §u≥d¥U ≤º∂∑t 694% ±IU°q 252°U∞Mº∂W ≈∞v ßM∑w

9002Ë0102, ±LU ¥b‰ ±d… √îdÈ Kv ≤Ih «∞∑∫Jr ≠w

¢Id¥d «∞LOe«≤OW, Ë«ô°∑FUœ s ±∂b≈ ¢dîOh «ô´∑LUœ«‹.

≠OLU ¥ªh «∞HBq 19-73≠S≤t √≠d“ ÅOb« Æb¸Á 433.48

±KOU œÃ, «∞∫πr «∞NU ∞∂Fi «∞∑∫u¥ö‹ ¥ªh °Fi «∞u“««‹

°Lu§V Æu«≤Os «∞LU∞OW «_Ë∞OW Ë«∞∑JLOKOW Kv «∞∑u«∞w:

1- «∞b«îKOW Ë«∞πLUU‹ «∞L∫KOW, 98% Ë88%. Ë°Km «∞Fπe

66% Ë94%,

2- «∞LU∞OW 18% Ë77%.

3- «∞Lu«œ «∞LUzOW 85% Ë35%.

4- «∞B∫W Ë«∞ºJUÊ Ë≈ÅöÕ «∞Lº∑AHOU‹ 56%.

¥º∑Ld «∞IOU °U∞∑∫u¥ö‹ «∞u«œ… ±s «∞∂U°Os 73-19Ë73-93

œËÊ ¢LOOe ∞D∂OFW «ô´∑LUœ«‹, Ë¥ÔFb –∞p ±ªU∞HU _•JUÂ

«∞LUœ… 33±s «∞IU≤uÊ Ær 48/71. ØLU «ß∑Ld‹ °Fi «_°u«»

≠ONU ±∂U∞m ≥U±W ±πLb… ´Kv ¨d« «∞∂U» 73-19°L∂Km

433.48±KOU œ¥MU, Ë«∞∂U» 44-69«•∑OU©w ≈U≤U‹

∞∑MHOc ¢∂FU‹ «∞ªb±W «∞FLu±OW °L∂Km 770.42±KOU œÃ.

ËÆb ßπKX Kv d« Øq ßMW, ≤HIU‹ Od ±∂d¸… ¢LU±U ØuÊ

√KV «∞LKHU‹ «∞LIb±W ∞KdÆU°W ô ¢∑CLs ßuÈ √˸«‚ «∞∑e«Â

¨Od ±F∑Lb… °U∞u£Uzo «∞∏∂u¢OW «∞LDKu°W. Ë®Jd«.

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb îU∞b ¢e¸«‹, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb… ¥ºLOMW °s ∂Ob... ≥w Uz∂W, ≈–Ê √•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb… Åu¸¥W ®F∂UÊ, ≠K∑∑HCq.

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb… ≤BOd… °uœ¸¥g, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb îU∞b ¢e¸«‹.

««∞∞ººOObb îîUU∞∞bb ¢¢ee¸««‹‹:: «∞ºOb «∞dzOf,

≈îu«≤w «∞Jd«Â,

√“ˉ ≠öËÊ –±Id«Ê,

«∞ºOb «∞dzOf,

Ë≤∫s Kv ±AU· «∞ºMW «_±U“¥GOW «∞πb¥b…, √ˉ ¥MU¥d

4692«∞Lu«≠o 21¥MU¥d 4102, √Ëœ √Ê √Æu‰ ∞Jr Ë∞Jq

√±U“¥m «∞FU∞r Ë«ù≤ºU≤OW §LFU¡ "√ßIU” √±IU“ «≤∑e±UÀ,

«≤∑U∞u¥Y –ËßOd«Â", Ë√Æu‰ √¥CU _Å∫U» «∞Id« ≈≤t •UÊ

«∞uÆX ùÅb« Æd« ¥F∑d· °Qˉ ¥MU¥d {Ls «_´OUœ «∞u©MOW

«∞πe«zd¥W ±∏q «∞ºMW «∞Nπd¥W Ë«∞ºMW «∞LOöœ¥W.

≠OLU ¥ªh ±u{uŸ «∞OuÂ, ˸r ≈¥LU≤w °Fb §bËÈ

«∞ªu÷ ≠w ≥c« «∞IU≤uÊ, _Ê «_±d ±∫ºu ±º∂IU, ≠SÊ

±b«îK∑w «ß∑MUœ« ≈∞v «∞∑Id¥d «∞∑IOOLw ∞LπKf «∞L∫Uß∂W

s «∞LAdËŸ «∞∑LNObÍ ∞IU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ∞ºMW 1102,

√°bÍ °Fi «∞Lö•EU‹ ¢ªh «_´∂U¡ «∞LA∑dØW, •OY

¢F∑∂d ±Oe«≤OW ≥cÁ «_´∂U¡, «ß∑MUœ« ≈∞v «∞LUœ… 12±s «∞IU≤uÊ

¸Ær 48/71«∞LRŒ ≠w 70¥u∞Ou 4891«∞ªU’ °Iu«≤Os

«∞LU∞OW «∞LFb‰ Ë«∞L∑Lr, «∞∂U» «ô•∑OU©w, ¥ªBh ∞∑GOOd

¢ªBOBU‹ «∞LOe«≤OW ∞Ku“««‹, ËË{l ¢∫X ¢Bd· Ë“«…

«∞LU∞OW «ô´∑LUœ«‹ «∞Cd˸¥W ∞K∑Lu¥q îö‰ «∞ºMW,

«∞MAU©U‹ Ë«∞Id««‹ Ë«∞∂d«±Z «∞∑w ¢Id≥U «∞ºKDU‹

«∞FLu±OW, ≈ô √Ê «∞Lö•k s ®dË◊ ¢MHOc ≥cÁ «∞LOe«≤OW

îö‰ ßMW 1102, ≥u ¨OU» «∞Bd«±W ≠w «•∑d«Â Æu«b

«∞LOe«≤OW Ë«∞L∫Uß∂W «∞FLu±OW, ≥c« °Uù{U≠W ≈∞v √Ê ¢u«“≤NU

±Fd÷ ∞ªDd ≤Ih «ô≤ºπUÂ, ËØc« «∞MIUzh «∞∑w ¢Au»

´MUÅd «∞∫ºU» «∞Cd˸¥W ∞∑Id¥d «ô´∑LUœ«‹. √±U ≤Lj

«∞∑Ib¥d ≠Nu ¥d¢Je Kv ©d‚ ¢IKOb¥W ∞K∑IOOr.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 28

Page 29: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

√©d«· ±∑u«©µW ¢RœÍ œË «∞∫U±w ∞K∫d«±w, Ë°FCNr ¥∑GU{uÊ

s «∞∑ö´∂U‹ «∞∫UÅKW ≠w ÆOLW «∞Cd«zV «∞LMªHCW «∞∑w

¢∫bœ≥U °Fi «∞LRߺU‹ «∞∑U°FW ∞Kªu«’ ≠w ËÆX ¢bÆo

Ë¢CGj Kv «∞LRߺU‹ «∞FLu±OW? Ë≠w §U≤V ¬îd ßπq ¢Id¥d

±πKf «∞L∫Uß∂W ∞πu¡ Øq «∞u“««‹ ≈∞v ≠∑ ÅMUœ¥o îUÅW

Ë•ºU°U‹ ¢ªBOh îUÅW, ±F∑∂d« √Ê bœ≥U «∞Ld¢Hl ÅFÒV ±s

´LKOW ¢ºOOd≥U, ±l OU» «∞L∑U°FW Ë«∞∑DNOd, ±cØd« √Ê «_±u«‰

«∞FLu±OW Æb {ªX ≠w ¢Kp «∞∫ºU°U‹ ±Mc ßMu«‹ œËÊ

«ß∑ªb«±NU ≠w ¢∫IOo «_≥b«· «∞∑w Ë{FX _§KNU Ë°FCNU ∞r

¥∑r ≈∞v •b «üÊ Åd· Ë∞u ßM∑Or ±MNU, Ë≤∫s ≠w •e» «∞FLU‰

©U∞LU •c¸≤U ±s «∞Kπu¡ ≈∞v ¢Kp «∞BMUœ¥o «∞∑w ¢∫u∞X ±l ±dË

«∞uÆX ≈∞v KV ßuœ«¡ ¢BV ≠ONU √±u«‰ œËÊ ÆOV Ëô •ºOV.

«∞ºOb «∞dzOf,

ô °b √Ê √®Od ≈∞v ßOUßW «ù´HU¡«‹ «∞π∂UzOW «∞L∑∂MU… ≠w

«∞ºMu«‹ «_îOd… ∞HUzb… ±º∑∏Ld¥s ≠w «ß∑Od«œ - «ß∑Od«œ,

Ë«∞Lº∑∏Ld¥s ≠w ÆDUU‹ √îdÈ, ±s Æ∂Ku« «∞Nb«¥U «∞∑w √bÆX

«∞∫Ju±W °NU KONr °Uù§∫U·, Ë√îKu« Åd«•W °U∞∑e«±U¢Nr, ô

±MUÅV ®Gq Ëô ±b«îOq ∞Kªe¥MW «∞FLu±OW. √∞r ¥∫s «∞uÆX

∞MMNw ≥cÁ «∞ºOUßW?

Ë≠w ≤IDW √îdÈ, ≤ºπq b «ß∑Nö„ «∞LMUÅV «∞LU∞OW

∞Fbœ ±s «∞u“««‹ °∫πW d«ÆOq «∞u™On «∞FLu±w, Ë∞Js

«∞∫IOIW √Ê OU» «∞∑MºOo °Os «∞u™On «∞FLu±w Ë«∞bË«zd

«∞u“«¥W ≥s ≥cÁ «∞LMUÅV, ËÆb ¥d≥s «∞LMUÅV «∞LU∞OW

«∞LH∑u•W {Ls ±Oe«≤OW ßM∑w 2102Ë3102°LU ≠ONU ±Oe«≤OW

4102«∞∑w ¢∑CLs 08√∞n ±MBV ±U∞w, Ë≥MU ô °b √Ê

≤∑∫bÀ s ©∂OFW «∞LºU°IU‹ Ë«∞∑ö´∂U‹ «∞∫UÅKW ≠ONU

Ë«∞L∫U°U… «∞∑w ¥In ≠w ˧NNU «∞u™On «∞FLu±w, ≠FKv

«∞u“««‹ √Ê ¢πdÍ «∞LºU°IU‹ ≠w ®HU≠OW Ë¢ª∑U «∞LKHU‹

«∞∑w ¢∑u≠d ≠ONU «∞AdË◊, Ë¢∑uÆn s £IU≠W "°Mw Lw"

≠w «∞∑AGOq «∞∑w ¢∑∫Dr √•ö «∞A∂U» √±U±NU, ±s

¥u§NuÊ ≈∞v ÅOm «∞∑AGOq «∞NAW ±∏q PAID °b‰ ±MUÅV

««∞∞ººOObb…… ÅÅuu¸¥¥WW ®®FF∂∂UUÊÊ:: «∞ºOb «∞dzOf,

«∞ºOb «∞u“¥d,

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«»,

«_ßd… «ùö±OW,

√“ˉ ≠öËÊ.

±s îö‰ Æd«¡… ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W s ¢ºu¥W ±Oe«≤OW ßMW

1102≤πbÁ ô ¥ª∑Kn LU ß∂It, «∞ªU’ °ºMW 0102, •OY

√Øb «ß∑Ld«¥W «∞∑ºOOd, Ë«∞∑MHOc «_´dà ∞KLOe«≤OW, ËßKj

«∞Cu¡ ´Kv «∞ªdËÆU‹ Ë«∞∑πUË“«‹ Ë«∞GLu÷ «∞IUzr ≠w

¢ºOOd «∞LU‰ «∞FUÂ. ØLU √Æd √Ê «∞HCUz «∞∑w ¢∑Hπd °Os «∞HOMW

Ë«_îdÈ ∞OºX ±πdœ ≠dÆFU‹ ≈ö±OW, °q •IUzo ±u£IW

¢∑DKV «∞uÆu· Mb≥U °∫c, Ë√Ê °Fi «∞LºRË∞Os ≠AKu« ≠w

«∞∑ºOOd °U±∑OU“ Ëô ¥LJs √Ê ¥∫IIu« ±Fπe«‹ ≠w ÆDUU¢Nr.

«∞ºOb «∞dzOf, ≤∫s ≤F∑∂d √Ê Øq ±ºRˉ ±Ke °∑u{O

ßOUß∑t «∞∑ºOOd¥W Ëß∂V «∞HAq √Ë «∞∑F∏d, Ë∞Of ≥MU„

Ë“««‹ ≠u‚ «∞πLOl √Ë ≠u‚ «∞IU≤uÊ, Ë¥πV √ô ¢JuÊ

ßOUßW «∞JOq °LJOU∞Os ±FKMW, ≠U∞Jq ±FMw °U∞L∫Uß∂W.

≠U∞∑Id¥d «∑d· √Ê ≥MU„ ∞u°OU‹ œ«îq œË«∞OV «∞u“««‹ Ë≥u

©U∞LU √Øb≤UÁ Ë•c¸≤U ±Mt, Ë«_œ≥v Ë«_±d √Ê ¥F∑d· °Fi

«∞u“«¡ °u§uœ ≥Rô¡ ËdÆK∑Nr _œ«¡ «∞πNU“ «∞∑MHOcÍ œË¸Á

«∞dÆU°w, ˱U ¥KHX «ô≤∑∂UÁ Øc∞p ≠w «∞∑Id¥d ≥u ®o «∞∑Nd»

Ë«∞Gg «∞Cd¥∂OOs, ≈– ØAn s ¢πUË“Á ÆOLW 8¬ô· ±KOU

œ¥MU °º∂V «∞MIh «∞HUœÕ ≠w ≈§d«¡«‹ «∞∑∫BOq. ØLU √®U

±πKf «∞L∫Uß∂W ≠w ≥c« «∞Bbœ, •OY √Ê «ù§d«¡ «∞ªU’

°U∞L∑U°FU‹ «∞ICUzOW, Ë≠IU ∞IU≤uÊ «ù§d«¡«‹ «∞π∂UzOW, ô

¥D∂o °Bd«±W Ë°U≤∑EU ±s Æ∂q ÆU°Cw «∞Cd«zV.

«∞ºOb «∞u“¥d,

√∞r ¥∫s «∞uÆX ∞M∑uÆn s ¢b«Ë‰ √ßDu«≤W ≤Ih «ù±JU≤OU‹

«∞LUœ¥W Ë«∞∂Ad¥W ∞∑∫BOq «∞Cd«zV Ë«ùÆd« °QÊ «∞LAJq ≠w

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw29

Page 30: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

°Kb ¥dÆv ≠Ot «∞ºU‚ ≈∞v ±MUÅV KOU, Ë¥∑∫u‰ «∞L∑Nr ±s

Æ∂q ±πKf «∞L∫Uß∂W °∑∂c¥d «∞LU‰ «∞FU ±s Ë“¥d ≈∞v ±AdŸ,

Ë≥c« ≠w ≈©U «∞∑CU±s «∞u©Mw.

≥q ¥∫o ∞u“«¡ ˱ºRË∞Os «¢NLu« °U∞ºdÆW Ë«∞MNV √Ê

¥º∑LdË« ≠w ¢ºOOd √±u«‰ «∞AFV, ØQ≤Nr Od ±FMOOs ¢LU±U

°Lö•EU‹ ±πKf «∞L∫Uß∂W, Ë«∞Lö•EU‹ ≤HºNU ß∑∑Jd¸

°U∞∑QØOb, Mb ≈b«œ «∞∑Id¥d «∞IUœÂ. ∞u ØUÊ œË¸ ±πKf

«∞L∫Uß∂W ≥u ±d«Æ∂W √±u«‰ «∞HId«¡ ∞u{F∑r Øq «∞πe«zd¥Os

Ë«∞πe«zd¥U‹ ≠w «∞ºπs, ≥q ¥∫o ∞LºRË∞Os ¢∂b¥b «_±u«‰

≠w •Os ¥FOg √KV «∞πe«zd¥Os «∞∫d±UÊ Ë«∞G∂s? Ë¥M∑Hi

ßJUÊ –¸«Ÿ °s îb… Ëßu‚ «ù£MOs Ë°d«Æw °U∞FUÅLW ∞KLDU∞∂W

°Qœ≤v ®dË◊ «∞LFOAW.

≥q ¢∫dØX {LUzdØr √¥NU «∞LºRË∞uÊ Mb±U KL∑r √Ê ©Hö

±s °d«Æw ≠Ib ≈•bÈ OMOt ≠w «ô•∑πU§U‹ «∞∑w d≠NU ≥c«

«∞∫w, Ë√ËôœØr ¥FOAuÊ ≠w «∞d≠U≥OW °Q±u«‰ «∞AFV «∞πe«zdÍ?

≈Ê ≠i √K∂OW «∞u“«¡ •Cu¸ √®GU‰ ∞πMW «∞LU∞OW Ë«∞LOe«≤OW

∞LπKºMU «∞LuÆd ¥F∑∂d ≈≥U≤W ∞KAFV «∞πe«zdÍ Ë±L∏KOt.

≥q ¥∫o ∞Ku“«¡ √Ê ¥F∑cË« s b •Cu¸ √®GU‰ «∞KπMW

°∫πW √≤Nr ±b´uËÊ ∞LNU ßLOW ±l «∞u“¥d «_ˉ, ËØQÊ

±πKºMU ßU•W ∞K∑d≠Ot Ë«∞∑D∂Oq Ë«∞∑e±Od, ¨r √Ê «∞bß∑u¸

¥π∂d≥r Kv «∞∫Cu? ≠Q¥s ≥w «∞AHU≠OW «∞∑w ¢∑GMuÊ °NU?

√¥s ≥u ±∂b√ «∞Fb«∞W Ë«∞Fb‰ «∞cÍ ¢MAbËÊ °t ≠w Øq ±JUÊ

Ë“±UÊ Ë≠w «∞IdÈ Ë«∞Lb«®d? √¥NU «∞LºRË∞uÊ s «∞Ju«À

«∞∑w ¢u«∞X Ë«•b… ¢Ku «_îdÈ Kv °Kb «∞LKOuÊ Ë≤Bn

«∞LKOuÊ ®NOb, ∞Ib •u∞∑r ±Oöœ «°s °u∞FOb Ëßw «∞∫u«”

Ë√¥X √•Lb Ë∂UÊ ËLOdË‘ ±s Æ∂KW «∞∏u« ≈∞v Æ∂KW «∞d«®w

Ë«∞Ld¢Aw Ë«∞ºUw °OMNLU. Ë«∞ºö KOJr.

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb ®U≠l °uOg, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb… •OLW «∞MLd.

œ«zLW. Ë≠w ≥cÁ «∞MIDW √˧t ®Jd« îUÅU ∞K∫Ju±W Ë∞u“¥d

«∞FLq «∞ºOb °s ±d«œÍ «∞cÍ √Ks √≤t ßO∑r «•∑ºU»

ßMu«‹ «∞FLq ≠w ÅOGW PAID ≠w «∞LFU®U‹, Ë≥u ±U

Æb±t •e» «∞FLU‰ Ø∑Fb¥q ≠w ±AdËŸ ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ∞ºMW

4102˸≠Ct ≤u«» «∞LπKf °Uù§LUŸ, ≠w •Os Uœ‹

«∞∫Ju±W ∞∑∑∂MUÁ ±s §b¥b, Ë®Jd«.

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb… Åu¸¥W ®F∂UÊ, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb ®U≠l °uOg.

««∞∞ººOObb ®®UU≠≠ll °°uuOOgg:: «∞ºOb zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw,

«∞ºOb «∞u“¥d Ë«∞DUÆr «∞Ld«≠o ∞t,

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«»,

«∞ºö KOJr,

√“ˉ ≠öËÊ.

«∞ºOb «∞dzOf,

∞Ib AMU Æ∂q ßMW «_§u«¡ ≤HºNU, ËßLFMU «∞ªDU°U‹

Ë«∞∑bîö‹ Ë«∞Lö•EU‹ ≤HºNU, ˸√¥MU «∞∫dØU‹ ≤HºNU ≠w

≥cÁ «∞IUW «∞HU¨W «∞∑w ¢A∂t OU» «∞dÆU°W «∞∂d∞LU≤OW «∞cÍ

¢∑ª∂j ≠Ot °öœ≤U. Ë–∞p ¥ENd √Ø∏d °LMUß∂W «∞MIU‘ «∞ªU’

°LAdËŸ ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW. ≤IU®U‹ °IOX IOLW _≤NU

∞r ¢∑∂l °S§d«¡«‹ ÅU±W ±s Æ∂q «∞∫Ju±W, ∞∑B∫O

«∞LªU∞HU‹ «∞LºπKW ßU°IU ±s Æ∂q ±πKf «∞L∫Uß∂W, Ë–∞p

∞Fb ¢u≠d ≈«œ… ßOUßOW ù•b«À £u¸… œ«îq «∞LMEu±W «∞LU∞OW

≠w «∞πe«zd.

«∞ºOb «∞dzOf,

≤∑ºU¡‰: Kv √Í √ßU” ¢∑r «∞dÆU°W Kv √±u«‰ «∞πe«zd¥Os

Ë«∞πe«zd¥U‹? Mb±U ≤FKr √Ê Øq «ù•BUzOU‹ ≠w °öœ≤U Od

Å∫O∫W, ≈Ê ∞r ≤Iq ±e˸…, ≠NMU„ ≤OW ∞Fb «•∑d«Â

«ù§d«¡«‹ «∞IU≤u≤OW Ë«∞∑MEOLOW ≠w «∞Lu{uŸ ¢Jd¥ºU ∞HJd…

«∞ö´IU». ≤∑ºU¡‰ s §bËÈ ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W ≠w

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 30

Page 31: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

«∞Hu{u¥W «∞∑w «•∑KX ≥cÁ «∞b«zd…, ¨r √≤t ¢r ¢ºπOq ±U ¥IU»

005ßJs °Id« «∞NbÂ, ∞Js ≈∞v •b «üÊ ∞r ¥∑r «∞∑MHOc ô ±s

Æ∂q «∞uô¥W Ëô ±s Æ∂q zOf «∞b«zd… Ëô ±s Æ∂q zOf «∞∂Kb¥W,

∞ºX √œÍ √≥c« «∞∑LU©q °Id« Ë“«Í √ °Id« ±∫Kw? ØLU

√ßKX ¢uÅOU‹ ∞LFU∞w Ë“¥d «_®GU‰ «∞FLu±OW ∞K∑bîq ∞∫q

±AUØq ¢NOµW ©dÆU‹ ≥cÁ «∞b«zd…, ∞Js œËÊ §bËÈ, Ë¢KONU œË«zd

√îdÈ ØºObÍ ±FdË· Ë«∞ºDU… Ë«∞FMBd, ËØc« °Kb¥U‹ ±∏q

°KNUœ·, Ë«œ πu‰, √Ëôœ ¥∫w, Ë«∞LMU©o «∞MUzOW ØbË« √Ëôœ

´d°w «∞cÍ ¥Hu‚ bœ ßJU≤t 0005≤ºLW, ≤U≥Op s œË«Ë¥d

±AU◊ Ë°Mw °KFOb, Ë√Ëôœ ºJd, Ë¢U≤HbË ËOd≥U ±s «∞bË«zd

Ë«∞∂Kb¥U‹ Ë«∞LMU©o «∞MUzOW. ∞Nc«, ßObÍ «∞dzOf, ±FU∞w «∞u“¥d,

Ë°BH∑w ≤Uz∂U s ≥cÁ «∞bË«zd Ë«∞LMU©o «∞MUzOW, Ës ±u«©MONU,

≤DKV ±s ±FU∞w Ë“¥d «∞LU∞OW ˱FU∞w «∞u“«¡ «∞LFMOOs √îc ≥cÁ

«∞bË«zd °FOs «ô´∑∂U, Ë¢ªBOh √KHW ±U∞OW ∞K∑MLOW Ë≈≤πU“

«∞Ld«≠o «∞d¥U{OW Ë«∞∏IU≠OW Ë«∞ºOU•OW Ë¢NOµW «∞DdÆU‹, ØLU

≤I∑dÕ ≈≤AU¡ ±º∑AHv _±d«÷ «∞IKV Ë≈≤AU¡ ±b«” «°∑b«zOW

˱∑ußDU‹ ˱d«≠o Å∫OW Ëœr «ù≤U… «∞FLu±OW, ËØc« «∞Ld«≠o

«_±MOW ∞∑LJOs •LU¥W «∞Lu«©s Ë¢uÅOq ®∂JW «∞GU“ «∞D∂OFw

∞Jq ≥cÁ «∞LMU©o.

ßObÍ «∞dzOf,

∞bÍ ©KV ±s ≠µW •LU… «∞u©s, Ë≥u √Ê ¢LM∫Mw ±s ≠CKp

ËÆ∑U ≈{U≠OU...

««∞∞ddzzOOff::Æb±X ´d¥CW ±DU∞V ∞OºX ∞NU öÆW

°U∞Lu{uŸ, ∞Js ¥LJMp ¢Ib¥r ≥cÁ «∞LDU∞V Mb °d±πW

§KºW ∞úßµKW «∞AHu¥W Ë∞Of «üÊ. Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb… ≤u«… îKOHw.

««∞∞ººOObb…… ≤≤uu««…… îîKKOOHHww::°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or, Ë«∞Bö…

Ë«∞ºö Kv √®d· «∞LdßKOs,

®Jd« ßObÍ «∞dzOf «∞L∫∑dÂ,

«∞ºUœ… «∞u“«¡ Ë«ù©U«‹,

««∞∞ººOObb…… ¸••OOLLWW ««∞∞MMLLdd::°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or, Ë«∞Bö…

Ë«∞ºö Kv √®d· «∞LdßKOs,

ßObÍ «∞dzOf,

«∞ºUœ… «∞u“«¡,

“±Oö¢w “±özw «∞Mu«»,

√ßd… «ùöÂ,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

≈≤Mw Ë°Fb √Ê «©KFX Kv ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ∞ºMW 1102, ¢QßHX

_Ê ≥c« «∞IU≤uÊ ∞r ¥D∂o Kv Øq «∞uô¥U‹ Ë≈≤LU Kv °FCNU

≠Ij. ØLU ¢LMOX √Ê ¢JuÊ b«∞W ≠w ¢u“¥l «∞LU‰ «∞FUÂ

Ë«ô≥∑LU √Ø∏d °U∞LMU©o «∞LFeË∞W Ë«∞LNLAW. ØLU √≤Mw

¢JKLX ≠w ±b«îK∑w «∞LU{OW s «∞LAUØq Ë«∞MIUzh

˱FU≤U… œ«zd… «∞LOKOW °uô¥W §Oπq, Ë«∞∑w ¢F∑∂d √Ø∂d œ«zd…

≠w «∞uô¥W •OY ¥Hu‚ bœ ßJU≤NU 031√∞n ≤ºLW, ˱s

°Os «∞LAUØq «∞∑w ¢FU≤ONU √–Ød:

- «≤Fb«Â ˧uœ «∞Ld«≠o «∞d¥U{OW «∞A∂U°OW Ë«∞∏IU≠OW •∑v √Ê

«∞LKFV «∞u•Ob «∞Lu§uœ °ußj ≥cÁ «∞b«zd…, Ë≥u ±KFV °u§LFW

«∞DU≥d, ¥F∑∂d √Æb ±KFV ±Mc Nb «ôß∑FLU «∞Hd≤ºw ∞r

¥∫k °Lb§U‹ Ëô °Q{OW ±NOQ… Ø∂UÆw «∞LöV «∞Lu§uœ…

°U∞bË«zd Ë«∞uô¥U‹ «_îdÈ, •OY ô¥e«‰ Kv ©U°Ft «∞Ib¥r,

±ºU•W √{O∑NU ±q «∞∂∫d ˧b¸«≤NU ßOUà Æb¥r ±s §NW,

˱s §NW √îdÈ §b¸«Ê ≥AW. ¢∫b£X s ≥c« «∞LKFV Ës

«∞Ld«≠o «_îdÈ «∞LMFb±W °NcÁ «∞b«zd… ≠w ±b«îK∑w «∞ªUÅW

°LMUß∂W ±MUÆAW ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ≠w «∞ºMW «∞LU{OW, ∞Js ∞úßn

∞r ≤πb ¬–«≤U ÅUOW.

ØLU √≤Mw √ßKX ∞KºOb Ë“¥d «∞A∂U» Ë«∞d¥U{W ÆdÅU ±CGu©U

¥ALq Øq ≥cÁ «∞LAUØq, Ë√ßKX ¢uÅOW ∞LFU∞w Ë“¥d «∞ºJs

Ë«∞FLd«Ê Ë«∞Lb¥MW, ©K∂X ≠ONU, ≤OU°W s ±u«©Mw ≥cÁ «∞b«zd…, √Ê

¥∑bîq ∞∫q ±AUØq «∞ºJMU‹ «ô§∑LUOW «∞L∂MOW ±Mc √Ø∏d ±s

03ßMW, Ë«∞∑w ∞r ¢u“Ÿ Ë∞r ¢∂l ∞KLu«©MOs «∞L∫∑U§Os ≈∞ONU

Ë«∞Lu§uœ… °∫w «∞Ld¥πW œ«zd… «∞LOKOW, ËØc« ±AUØq «∞∂MU¡«‹

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw31

Page 32: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«Æ∑BUœ≤U «∑LUœ« ØKOU, ËØc∞p ¢IKV √ßFU «∞FLö‹ «∞BF∂W,

≠OU •∂c« ∞u ØUÊ «ß∑Od«œ≤U ¥I∑Bd Kv «∞Lu«œ «_Ë∞OW Ë≤Iq

«∞LFU· Ë«∞∑JMu∞u§OU‹ «∞∑w ¥∫∑U§NU «Æ∑BUœ≤U ∞∑Du¥d

«ù≤∑Uà «∞u©Mw Ë¢IKOh ≠U¢u¸… «ôß∑Od«œ.

≈Ê «∞Lu«©s, ËØLU ô ¥ªHv Kv √•b ±MU, Ë≥u ±∫o ≠w –∞p,

¥N∑r °Lº∑uÈ «∞∑MLOW ≠w Ëô¥∑t, Ë°bËÍ √≠l Kv ∞ºUÊ

±u«©Mw Ëô¥W °U¢MW «∞c¥s ô ¥MJdËÊ √Ê Ëô¥∑Nr ≠w ¢∫ºs

±º∑Ld, Ë°U∞dr ±s «ù≤πU“«‹ «∞L∫IIW ≠w «∞ºMu«‹ «∞ºU°IW

Ë«∞∫U∞OW °Lª∑Kn «∞IDUU‹ «∞∑MLu¥W ØU∞ºJs Ë«_®GU‰

«∞FLu±OW Ë«∞Hö•W Ë«∞B∫W, ≈ô √≤Nr ¥RØbËÊ Ë°Ab… {d˸…

«ß∑Gö‰ «∞Ib¸«‹ «∞D∂OFOW Ë«∞∂Ad¥W ∞Kuô¥W ∞∂FY ¢MLOW

•IOIOW ¢u≠d «∞∫OU… «∞Jd¥LW ∞KLu«©s Ë≠d’ «∞FLq ∞KA∂U».

≈Ê «∞ºOU•W «∞b«îKOW ¢RœÍ œË¸« ≥U±U ≠w ≈•b«À ±MUÅV

®Gq, Ë¢F∑Lb ´KONU «∞bˉ ≠w ≈•b«À «∞∏dË… Ëœr

«ôÆ∑BUœ «∞u©Mw, Ë°Kb≤U °Kb §LOq ±∑MuŸ ©∂OFOU Ëô ¥LJs

√Ê ¥∂Iv d{W ∞û≥LU‰ Ëb «ôß∑Gö‰.

≠OLU ¥ªh «∞IDUŸ «∞Hö•w, ≠Q≤U ±s ±AπFw «∞ºOUßW

«∞LM∑NπW ±s Æ∂q «∞∫Ju±W °AQ≤t, Ë√£Ls «∞πNuœ «∞∫U∞OW

∞KIDUŸ «∞e¸«w, ≈ô √≤t ¥πV Ë{l ±ªDj ∞∑IKOh «∞∑∂FOW

«∞Gc«zOW ∞KªUÃ, Ë∞Ib ®bœ ≠ªU±W zOf «∞πLNu¸¥W Kv

«∞∑JHq «∞HFU‰ °U∞Dd‚ «∞uôzOW Ë«∞∂Kb¥W ∞Hp «∞Fe∞W s

«∞Hö•Os Ë¢LJOMNr ±s ¢ºu¥o ±M∑πU¢Nr °Jq ßNu∞W.

≈Ê Ëô¥W °U¢MW ÆDV ≠ö•w ≥UÂ, Ë«∞b∞Oq ≥u «∞M∑UzZ «∞L∫IIW

≠w ±πU‰ ¢u≠Od «∞∫KOV Ë«∞K∫u «∞∂OCU¡ Ë«∞∫Ld«¡ Ë«∞∂Oi

Ë«∞∫∂u» ˱ª∑Kn «∞ªCd Ë«∞Hu«Øt. Ë∞Nc«, ≤M∑Ed √Ê ¥∑r

¢∏LOs ≥c« «∞IDUŸ «∞cÍ ¥LJMt √Ê ¥u≠d ±MUÅV ´Lq,

Ë¥∫Io «ôØ∑HU¡ «∞c«¢w, Ë≥c« °b´r «∞Hö•Os °U∞JNd°U¡

«∞d¥HOW, Ë®o «∞DdÆU‹, Ë≈≤AU¡ ÅMUW ¢∫u¥KOW °U∞uô¥W,

Ë°MU¡ «∞ºbËœ, îUÅW ßbËœ ¢∂IU‹ Ë°d¥g Ë°u“¥MW.

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«»,

√ßd… «ùöÂ,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

¢Fb «∞πe«zd ±s °Os «∞bˉ «∞∑w ¢ªBh √±u«ô {ªLW

∞KMNu÷ °U∞∑MLOW Ëô ¥MJd –∞p ≈ô §U•b, _Ê «∞bË∞W √Ë∞X

«≥∑LU±U Ø∂Od« ∞LºQ∞W «∞∑MLOW, °LU ≠ONU «∞∂Ad¥W, Ë≤F∑d·

∞K∫Ju±W °πNuœ≥U ±s √§q ¢MLOW «∞∂öœ, Ë¥F∑∂d °d≤U±Z ≠ªU±W

¸zOf «∞πLNu¸¥W îOd œ∞Oq Kv –∞p, Ë¥F∂d °Bb‚ s

«ôß∑πU°W ∞L∑DK∂U‹ «∞Lu«©MOs, Ë≠w «∞uÆX ≤Hºt ¥CLs

¢∫IOo «_±s «ôÆ∑BUœÍ Ë«∞Gc«zw Ë«∞ºKr «ô§∑LUw.

∞Ib Åb‹ «∞bË∞W «∞πe«zd¥W ±ö¥Od «∞bËô¸«‹ ∞∑∫IOo ≥cÁ

«∞GU¥U‹, Ë≤ºπq ≤∑UzZ ±KLußW ≠w √÷ «∞u«Æl. ≤∫s ≤∏Ls

±U ¢r ¢∫IOIt îö‰ «∞FAd¥W «∞LU{OW, ˱U ¢r ≈≤πU“Á ≠w Øq

«∞IDUU‹, ô ßOLU ±U ¢FKo °U∞LMAP‹ «∞IUb¥W ØU∞πU±FU‹

Ë«∞LRߺU‹ «∞∑d°u¥W Ë«∞B∫OW, Ë®o «∞DdÆU‹ Ë«∞ºJp

«∞∫b¥b¥W, ËØq ≥cÁ «ù≤πU“«‹ Æb √ßNLX ≠w ¢dÆOW «ù©U

«∞LFOAw ∞KLu«©s.

≈Ê «∞πNuœ «∞L∂cË∞W ±s Æ∂q «∞∫Ju±W Ë«_±u«‰ «∞CªLW «∞∑w

¢dÅb≥U, Ë¢∫HOe «∞LM∑uà «∞u©Mw Ë¢∫ºOs «∞ªb±U‹ ∞KLu«©s

Ë¢Q≥Oq «ôÆ∑BUœ «∞u©Mw ≥u •LU¥W ∞K∂öœ Ë∞Lº∑I∂q «_§OU‰

«∞IUœ±W, Ë•∑v ≤∑∫u‰ ±s «ôß∑Nö„ ≈∞v «ù≤∑Uà ˢBb¥d

«∞ºKl ¥πV ¢Q≥Oq «∞LRߺU‹ «∞BGOd… Ë«∞L∑ußDW ¢Q≥Oö

•IOIOU, Ë¢ªHOn «_´∂U¡ Ë«∞dßu «∞πLdØOW Kv «∞∑πNOe«‹

Ë«∞Lu«œ «_Ë∞OW «∞Lº∑uœ…, Ë¢ªHOi «∞Cd¥∂W Kv «_¸°UÕ

ØLU ¥πV ¢AπOl «ôß∑∏LU.

≈Ê ßOUßW «ôß∑Od«œ Ë≈d«‚ «∞ºu‚ «∞u©MOW °U∞ºKl «∞Lª∑KHW

Ë¢CUn ≠U¢u¸… «ß∑Od«œ «∞∫∂u» Ë«∞Lu«œ «∞Gc«zOW –«‹

«ôß∑Nö„ «∞u«ßl, √Å∂∫X ¢AJq îDd« •IOIOU ËOd ±I∂u‰

«≤FJUßU¢t îDOd… ≠w •U‰ •bËÀ √“±U‹ ±U∞OW ≠w ™q ¢IK∂U‹

√ßFU «∞∂∑dˉ ≠w «_ßu«‚ «∞FU∞LOW, Ë«∞cÍ ¥F∑Lb ´KOt

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 32

Page 33: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

≤∫s «∞Ou °Bbœ ±MUÆAW ±AdËŸ ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW

∞ºMW 1102, ≤AJd ≠w ≥c« «∞Bbœ ¸zOf ∞πMW «∞LU∞OW

Ë«∞LOe«≤OW Kv «∞πNuœ «∞L∂cË∞W, ËØc∞p «∞AJd ±uÅu‰ ≈∞v

¸zOf ±πKf «∞L∫Uß∂W.

Ë°U∞d§uŸ ≈∞v ±AdËŸ ≥c« «∞IU≤uÊ ßπKMU ±ö•EU‹ b¥b…

√°Mw ´KONU ±b«îK∑w ≥cÁ Ë«∞∑w ¢∑L∫dË •u‰ ÆDUU‹

Ë“«¥W b¥b… ±MNU:

1- Ë“«… «∞∏IU≠W: ≤AJd Ë“¥d… «∞∏IU≠W Kv «≥∑LU±NU Ë•dÅNU

´Kv ¢∫ºOs Ë¢Du¥d ÆDUNU °uô¥W ≈∞OeÍ, Ë≤∏Ls «∞πNuœ

«∞L∂cË∞W ±s ±ª∑Kn ±b¥d¥U‹ «∞uô¥W «∞∑U°FW ∞IDUŸ «∞∏IU≠W,

≈ô √Ê Øq ≥c« Od ØU· •OY ¥πV ±CUHW «∞πNuœ Ë«∞FLq

´Kv ¢JLKW Øq «∞LAU¥l ÆOb «ù≤πU“ ±∏q ±AdËŸ ±ºdÕ

«∞Nu«¡ «∞DKo °Lb¥MW §U≤X «∞cÍ ∞r ¥∑r ¢ºKOLt °Fb, ËØc∞p

¢MEOr Ë¢ºDOd ¢EU≥d«‹ ˱Nd§U≤U‹ Ë©MOW ËœË∞OW °U∞uô¥W

Ë«∞L∑FKIW °U∞∑d«À «∞∏IU≠w «∞cÍ ¢eîd °t «∞uô¥W.

2- Ë“«… «∞DUÆW Ë«∞LMU§r: ≤∑ºU¡‰, ßObÍ «∞dzOf, s

±BOd «∞LMUÆBW «∞u©MOW «∞L∑FKIW °LAdËŸ °j ±MU©o ≈≥d¥d

ˬ¥JOs Ë¢Uœ«≤X °U∞DUÆW «∞JNd°UzOW.

3- Ë“«… «∞A∂U» Ë«∞d¥U{W: ßObÍ «∞dzOf, ≈Ê ¢u§ONU‹

≠ªU±W zOf «∞πLNu¸¥W ¢d¢Je √ßUßU Kv «ô´∑MU¡ °U∞A∂U»

Ë¢u≠Od Øq «ù±JU≤OU‹ «∞ö“±W, Ë«ô≥∑LUÂ °NcÁ «∞Ad¥∫W,

Ë≤ö•k ≥MU √Ê «∞bË∞W ±M∫X √≥LOW °U∞GW ∞KLMAP‹ ≠w Ëô¥∑MU

Ë°Iw «∞πU≤V «∞NU «∞L∑FKo °U∞∑Q©Od Ë«∞∑πNOe«‹, ËKv ≥c«

«_ßU” ≤K∑Lf ±s «∞u“«… «∞LFMOW √îc ≥c« «∞πU≤V °FOs

«ô´∑∂U, Ë•LU¥W ®∂U°MU ±s «ü≠U‹ «ô§∑LUOW «∞Lª∑KHW.

ßObÍ «∞dzOf,

±FU∞w «∞u“¥d,

√¢ºU¡‰ «∞Ou s ≈±JU≤OW ≈Uœ… «∞MEd ≠w ±M∫W √°MU¡ «∞ANb«¡

«∞LIb¸ °L∂Km 00.0432œÃ «∞∑w ô √∑∂d≥U °∑U¢U ±M∫W ô°s

®NOb «∞cÍ {∫v °MHºt •∑v ≤FOg ≠w ≥c« «∞MFOr.

≈Ê °d≤U±Z «∞∂MU¡ «∞d¥Hw Æb √ßNr ≠w •q ±AUØq «∞ºJs

∞KHö•Os, ≈ô √Ê «∞Lö•k °uô¥W °U¢MW ≥u ≤Ih «∞∫Bh

«∞ªUÅW °Nc« «∞∂d≤U±Z, ≠Nq ¥FIq √Ê ¢JuÊ «∞DK∂U‹ °Fbœ

«üô· Ë¢JuÊ «∞∫Bh «∞LLMu•W °∂Fi «∞LµU‹?! ∞c« √§u

√Ê ¢∑CUn «∞∫Bh «ß∑πU°W ∞KFbœ «∞L∑e«¥b ±s «∞DK∂U‹.

¢F∑∂d œ«zd… ±dË«≤W ±s «∞bË«zd «∞Ib¥LW ≠w «∞πe«zd, Ë≥w ÆDV

≠ö•w Ë–«‹ ¢πLl ßJU≤w Ø∂Od, ∞Js ≤b¸… «∞LRߺU‹

«ôÆ∑BUœ¥W Ë«∞LBU≤l §FKNU ËØQ≤NU ±MDIW ¥HOW Kv «∞dr

±s «∞Mº∂W «∞FU∞OW ±s «∞A∂U», îUÅW «∞L∑ªd§Os ±s

«∞πU±FU‹ Ë«∞LFU≥b «∞FKOU, ±LU «≤πd Mt ≤º∂W ±d¢HFW §b« ±s

«∞∂DU∞W ËÆKW ±MUÅV «∞AGq. ËKOt, ≠SÊ ±u«©Mw œ«zd… ±dË«≤W

¥DK∂uÊ Ë°S∞∫UÕ ®b¥b ≈≤AU¡ ±RߺU‹ ÅMUOW ´Lu±OW

√ËîUÅW ´Kv ±º∑uÈ «∞b«zd… ô±∑BU’ «∞∂DU∞W Ë≈•b«À

±MUÅV ®Gq Ë¢AπOl «∞Lº∑∏Ld¥s ùÆU±W ±AU¥FNr.

¥F∑∂d §∂q «∞AKFKl ±s «∞LMU©o «∞D∂OFOW «∞ªö°W ≠w «∞u©s

¥LJs ¢∏LOMt Ë≈•b«À ≠CU¡«‹ ∞Kd«•W Ë«ôß∑πLU ≠Ot. ØLU

¥LJs ≈≤AU¡ ±d«Øe ∞∑πLOl «∞Hd‚ «∞d¥U{OW ù§d«¡

«∞∑d°BU‹ u÷ ≈§d«zNU ≠w «∞ªUÃ, Ë¢JuÊ «∞∂b«¥W °SUœ…

¢Q≥Oq «∞Dd¥o «∞d«°j °Os ±b¥MW °U¢MW ˱b¥MW ±dË«≤W ±d˸«

°π∂q «∞AKFKl ≥MU„...

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb… ≤u«… îKOHw, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞ºOb… §LOKW ≈°U.

««∞∞ººOObb…… §§LLOOKKWW ≈≈°°UU::®Jd« ßObÍ «∞dzOf.

°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or,

ßObÍ «∞dzOf «∞L∫∑dÂ,

±FU∞w «∞u“¥d¥s «∞L∫∑d±Os,

“±Oö¢w “±özw «∞Mu«» «_ØUÂ,

√ßd… «ùöÂ,

«∞∫Cu¸ «∞Jd«Â,

√ßd… «ùöÂ,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw33

Page 34: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

¨OdÁ, ˧U¡ «∞∑∫c¥d «ù∞Nw ®b¥b« ≠w •o ¬Øq ±U‰ «∞O∑Or. "≈Ê

«∞c¥s ¥QØKuÊ √±u«‰ «∞O∑U±v ™KLU, ≈≤LU ¥QØKuÊ ≠w °Du≤Nr ≤U«,

ËßOBKuÊ ßFOd«", _§q ≥c« √•c¸ ±s «ôß∑ªHU· ≠w ¢ºOOd

«∞LU‰ «∞FUÂ, ≠S–« ØUÊ «∞AFV U§e« Ë«∞LRߺU‹ «∞dÆU°OW Od

ÆUœ¸… ≠U∞Kt e ˧q ≥u ÆUœ¸ Kv ≈•IU‚ «∞∫Iu‚.

°Fb ≥cÁ «∞LIb±W «∞IBOd… «∞∑w √œ‹ °NU ¢cØOd ≤Hºw

Ë¢cØOd Øq ±º‡Rˉ °ªDu¸… «∞∑öV °U∞LU‰ «∞FUÂ. √≤∑Iq

≈∞v «∞Lö•EU‹ «∞ªUÅW °LAdËŸ ≥c« «∞IU≤uÊ Ë√§LKNU ≠OLU

¥Q¢w:

1- ±s ≤U•OW «∞AJq, Ëœ‹ √îDU¡ ≠w ±AdËŸ ≥c« «∞IU≤uÊ

–Ød≥U «∞e±ö¡ ±s Æ∂q ≠ö œ«w ù´Uœ… ¢Jd«≥U.

2- ±s ≤U•OW «∞Lu{uŸ, ≥MU„ ¢πUË“«‹ °U∞πLKW ≠OLU ¥ªh

≤HIU‹ «∞∑ºOOd, ±MNU «∞b≠l Od «∞Adw ∞MHIU‹ «ù©FUÂ,

«∞∑ªBOh Od «∞Adw ∞ªj «∞NU¢n, Ë«∞MIq, ≈∞v Od –∞p.

ØLU ¥AOd ¢Id¥d «∞L∫Uß∂W ≈∞v OU» «∞bÆW ≠w «∞∑Ib¥d«‹

«∞LU∞OW ∞ö•∑OU§U‹ Ë«∞LAU¥l ˬ§U‰ «ù≤πU“, Ë«∞ºR«‰

«∞LDdËÕ ≥u: ±U ±BOd «_±u«‰ «∞∑w Åb‹ ∞NU? ˱U ±bÈ

¢πºOb ≥cÁ «∞LAU¥l ≠w √÷ «∞u«Æl? Ë¥AOd ¢Id¥d ±πKf

«∞L∫Uß∂W √¥CU ≈∞v ≈§d«¡«‹ ¨Od ÅU±W ≠w ±M

«∞BHIU‹, Ë«∞Kπu¡ ≈∞v ±M∫NU °U∞∑d«{w, Ëb «•∑d«Â

ÆU≤uÊ «∞BHIU‹ «∞FLu±OW, ≠w •Os √Ê ≥c« «_îOd √œÈ Kv

«∞Lº∑uÈ «∞L∫Kw ≈∞v ±u«§NU‹ Ø∏Od….

≤dÈ «üÊ ≠w °Kb¥U‹ √Ë≠w œË«zd ËîUÅW œ«zd… °d«Æw °∂Kb¥U¢NU

ËØc« ≠w °Kb¥W îd«¥ºOW, ±u«§NU‹ °Os §U‰ «∞Ad©W

Ë«∞Lu«©MOs °º∂V b ¢NOµW «∞DdÆU‹ ≠Ij, Ë≤∫s ≠w ßMW

3102±U“∞MU ≤∑∫bÀ s ÅHIU‹ Lu±OW °U∞Lö¥Od, Ë«∞∑w

≤πb≥U ô ¢∫∑d ≠w ±AdËŸ ≥c« «∞IU≤uÊ, ≠w •Os ±s

«∞LHdË÷ √Ê «∞AFV ô ¥∫∑Z ±s √§q ¢NOµW «∞DdÆU‹ ≠w

«∞∂Kb¥W Øu≤NU ±s «∞Cd˸¥U‹, ∞JMMU ≤ºLl s ±u«§NU‹ ≠w

ßObÍ «∞dzOf,

±FU∞w «∞u“¥d,

√£Ls ±U ¢bîq °AQ≤t «∞MUzV ±∫Lb °U°U Kw ±s Ëô¥W

¢U±Md«ßX °ªBu’ «∞ºOU«‹ «∞d°UOW «∞b≠l (ß∑OAs)

Ë«∞ºö KOJr.

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb… §LOKW ≈°U, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v «∞ºOb

¨U∞r Mu... ≥u UzV, «∞ºOb îKOHW •πOd… ¥∑bîq Ø∑U°OU,

Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v «∞ºOb… ßLOd… ±e«“… «∞Lu∞uœ… °d«≥OLw,

≠K∑∑HCq.

««∞∞ººOObb…… ßßLLOOdd…… ±±ee««““…… ««∞∞LLuu∞∞uuœœ…… °°dd««≥≥OOLLww:: «∞∫Lb ∞Kt, Ë«∞Bö…

Ë«∞ºö Kv ßu‰ «∞Kt,

«∞ºOb zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw,

«∞ºOb¥s «∞u“¥d¥s,

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«»,

√ßd… «ùöÂ,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

√Ëô, √®Jd «∞ºOb Ë“¥d «∞LU∞OW ˱πKf «∞L∫Uß∂W Ë∞πMW «∞LU∞OW

Ë«∞LOe«≤OW, Ë≤∏Ls «∞∑uÅOU‹ «∞∑w §U¡ °NU ≠OLU ¥ªh ±πKf

«∞L∫Uß∂W.

≤MUÆg «∞Ou ±AdËŸ «∞IU≤uÊ «∞L∑CLs ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ∞ºMW

1102Ë≤RØb {dË… ±d«§FW «∞IU≤uÊ Ær 48-71«∞L∑FKo °Iu«≤Os

«∞LU∞OW ∞∑∫b¥b «∞ºMW «∞LFMOW °IU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW (Ê- 2)

°bô ±s («∞ºMW Ê- 3), √Í ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ∞ºMW 2102°bô

±s ßMW 1102, ËØUÊ ±s «∞LHdË÷ √Ê ≤MUÆg ±AdËŸ ≥c« «∞IU≤uÊ

Æ∂q ±MUÆAW ±AdËŸ ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ∞ºMW 4102.

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«»,

ØKJr «Ÿ ËØq «Ÿ ±ºRˉ s ´O∑t, Ë∞Fq ±ºRË∞OW ¢ºOOd

√±u«‰ «_±W Ë√±u«‰ «∞AFV √Er ±s Øq ±ºRË∞OW √îdÈ,

Ë«∞AFV ≥MU ØU∞O∑Or «∞IUÅd «∞cÍ √ËØq √±d ¢ºOOd ±U∞t ≈∞v

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 34

Page 35: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

ßObÍ «∞u“¥d,

≈–« ¢∫b£MU s ±AdËŸ ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ∞ºMW 1102, ¥πV

´KOMU √Ê ≤∑∫bÀ s «∞∑Id¥d «∞∑IOOLw ∞LπKf «∞L∫Uß∂W.

√Ëô, ≥MU„ ±ö•EU‹ ¥πV –Ød≥U Ë≥w:

- ±AdËŸ ≥c« «∞IU≤uÊ «∞L∑CLs ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ∞ºMW 1102

«∞cÍ ±s «∞LHdË÷ √Ê ¥Q¢w Æ∂q d÷ ±AdËŸ ÆU≤uÊ «∞LU∞OW

∞ºMW 4102, Ë≥c« ∞O∑ºMv ∞MU «§∑MU» °Fi √îDU¡ «∞∑ºOOd.

- ∞ú±U≤W, Ëîö≠U ∞LU §U¡‹ °t «∞KπMW, ∞Ib •d±MU, ∞úßn

«∞Ab¥b, ≤∫s «∞Mu«» ±s •o «∞Ld«Æ∂W, √Í b ≈§U°W °Fi

«∞u“«¡ s √ßµKW «∞ºUœ… «∞Mu«».

- «≤Fb«Â «∞∑MºOo °Os «∞u“««‹ ˱πKf «∞L∫Uß∂W ËË“«…

«∞LU∞OW.

- ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W ∞r ¥Qîc °FOs «ô´∑∂U œËœ

«∞u“««‹ ≠w ¢Id¥dÁ «∞MNUzw ±∏q Ë“«… «∞∏IU≠W.

≈–Ê, ≥cÁ °Fi «∞Lö•EU‹ «∞∑w ¥πV √îc≥U °FOs

«ô´∑∂U:

ßObÍ «∞u“¥d,

- ≠w Ë“«… «∞A∂U» Ë«∞d¥U{W ±s °Os «ô´∑LUœ«‹ «∞LLMu•W

Ë«∞Ld«§FW, ßπKX ≤º∂W «ß∑Nö„ ±d¢HFW, °Uß∑∏MU¡ «∞∂U»

34-10√Í ≤HIU‹ ¢Ju¥s «∞Lº∑ªb±Os Ë¢∫ºOs ±º∑u«≥r

°Mº∂W 03.0% Ë«∞ºR«‰ «∞LDdËÕ, ∞LU–« ≥c« «∞ªKq?

- b «•∑d«Â √•JU «∞BHIU‹ «∞FLu±OW ØUÆ∑MU¡ 92ØU±Od«

≠Ob¥u ±u§NW ≈∞v £ö£W ±uœ¥s, ¥Hu‚ ±∂KGNU «∞ºIn «∞IU≤u≤w

ù°d«Â «∞BHIU‹, Ë≤∑ºU¡‰: ∞LU–« ≥c« «∞ªKq? ˱s ≥u «∞LºRˉ?

- b «•∑d«Â ®dË◊ «ù´U≤U‹ ∞HUzb… §LFOU‹ «∞A∂U»,

Ë≥MU„ îKq Ø∂Od, ≠Ls «∞cÍ ¥∑∫Lq ±ºRË∞OW ≥cÁ «_îDU¡?

- √K∂OW «∞Hd‚ «∞d¥U{OW «∞L∫∑d≠W ∞r ¢∫∑d œ≠∑d «∞AdË◊,

¨OU» ≈≤πU“ «∞b¸«ßU‹ «∞ªUÅW °LdØ∂U‹ «∞∑b¸¥V ©∂IU ∞KId«

«∞u“«Í «∞LA∑d„.

- «ß∑FLU‰ «_±u«‰ «∞Lº∑KLW _¨d«÷ Od ¢Kp «∞LªBBW

∞NU (√•JU «∞LUœ… 50±s œ≠∑d «∞AdË◊), «ß∑FLU‰ «_±u«‰

°Kb¥W °d«Æw, Ë≈ÅU°U‹ ≠w ÅHu· «∞Ad©W Ë«∞Lu«©MOs,

ËîOd œ∞Oq Kv –∞p ©Hq LdÁ 21ßMW ≠IFX OMt °º∂V

«∞LAUœ«‹, Ë≈ÅU°U‹ ≠w ÅHu· §U‰ «∞Ad©W «∞Lu§uœ¥s

•U∞OU °U∞Lº∑AHOU‹, ≠Ls «∞LºRˉ s ≥c« «∞u{l?

«∞ºOb Ë“¥d «∞LU∞OW,

¥Hu‚ ´bœ «∞BMUœ¥o «∞ªUÅW 07ÅMbËÆU, √K∂NU ∞r

¢º∑NKp «ô´∑LUœ«‹ «∞LU∞OW «∞∑w Åb‹ ∞NU, ØLU √Ê

«∞IUb… «∞LFLu‰ °NU ≠w œË‰ «∞FU∞r √Ê ≥cÁ «∞BMUœ¥o «ß∑∏MU¡

Ë∞OºX √Åö, •OY ¥KπQ ≈∞v ≈≤AUzNU ≠w •Uô‹ îUÅW

§b«, ∞Js Mb≤U √Å∂∫X ≥w «_Åq, Ë∞Jq ÆDUŸ ÅMbË‚

√Ë b… ÅMUœ¥o, ±∏KLU ≥u «_±d °U∞Mº∂W ≈∞v ÆDUŸ «∞Hö•W

«∞cÍ ¥LKp 5√Ë 6ÅMUœ¥o, Ë«∞Lö•k √Ê ≥MU„ ±AJKW ≠w

¢ºOOd≥U ˱d«Æ∂∑NU, ËØ∏Od ±MNU ∞r ¥d≠o °U∞MBu’

«∞∑D∂OIOW «∞ö“±W ∞∑ºOOd≥U, Ë•∑v «_≥b«· «∞∑w √≤AµX

±s √§KNU ≥ö±OW ËOd Ë«{∫W, ØLU √Ê ≥MU„ ÅMUœ¥o ∞r

¢∑∫d„ ≠ONU «_Åb… «∞LU∞OW Ë∞r ¢H∑ ±Mc ≈≤AUzNU.

∞bÍ ±ö•EU‹ b¥b… ¢ªh «∞CLUÊ «ô§∑LUw ËÆDUw

«∞∏IU≠W Ë«∞B∫W, –Ød≥U «∞e±ö¡ ßU∞HU ô œ«w ù´Uœ…

–Ød≥U, ∞Js √®Od ≠Ij ≈∞v √Ê «∞LAU¥l «∞∑w Åb‹ ∞NU

√±u«‰ ©UzKW ô ≤dÈ ∞NU √£d« ≠w √÷ «∞u«Æl, ≠b«zd… °d«Æw

±∏ö ¢Fd· «∞Ou «•∑πU§U‹ °ªBu’ ¢u“¥l «∞ºJMU‹,

≠w •Os √≤MU...

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb… ßLOd… °d«≥OLw, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v

«∞L∑bîq ±U Æ∂q «_îOd Ë≥u «∞ºOb ßKOr ßObÍ ±ußv.

««∞∞ººOObb ßßKKOOrr ßßOObbÍÍ ±±uußßvv::ßObÍ «∞dzOf,

ßObÍ «∞u“¥d,

“±Oö¢w “±özw «∞Mu«»,

«_ßd… «ùö±OW,

«∞ºö KOJr.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw35

Page 36: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

««∞∞ººOObb…… √√Ë˸¥¥bb…… ∞∞FFdd≠≠ww ««∞∞LLuu∞∞uuœœ…… ØغºUU‰‰::°ºr «∞Kt «∞d•Ls

«∞d•Or,

«∞ºOb zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw «∞L∫∑dÂ,

«∞ºOb Ë“¥d «∞LU∞OW Ë«∞u≠b «∞Ld«≠o ∞t,

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞e±ö¡ «∞Mu«»,

¥ºFb≤w ≠w «∞∂b«¥W √Ê √•V °Jr, «∞ºOb «∞u“¥d, ≠w •dÂ

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw Ë°u≠bØr «∞Ld«≠o, Ë°LMUß∂W •Ku‰

«∞ºMW «∞LOöœ¥W «∞πb¥b… 4102, √¢Ib ≈∞v §LOl ®Fu»

«∞FU∞r °QîKh «∞∑NU≤w ≠w U∞r ¥ºuœÁ «_±s Ë«ô©LµMUÊ,

Ë«∞d≠U≥OW Ë«_îu… °BHW U±W, Ë∞KAFV «∞πe«zdÍ °BHW

îUÅW. ØLU √¢Ib ≈∞OJr, «∞ºOb «∞u“¥d, °QîKh «∞∑NU≤w,

¸«§OW ±s «∞Lu∞v, e ˧q, √Ê ¥FObÁ KOMU ËKOJr °Le¥b

±s «∞B∫W Ë«∞NMU¡ ËKv Ë©MMU «∞GU∞w °Le¥b ±s «∞dÆw

Ë«ô“œ≥U.

≤MuÁ °Uù¸«œ… «∞∑w ¢∫KX °NU ∞πMW «∞LU∞OW Ë«∞LOe«≤OW, Ë°U∞FLq

«∞AHU· «∞cÍ ÆU±X °t Ë«_ßKu» «∞Bd¥ «∞LM∑NZ ±s Æ∂q

Ë“«… «∞LU∞OW îö‰ œ¸«ßW §LOl «∞LAU¥l «∞Ld¢∂DW °IDUŸ

«∞LU∞OW ≠w °öœ≤U ˱MUÆA∑NU, ËØc∞p «∞u£Uzo «∞∑w Ë{FX

¢∫X ¢Bd· «∞Mu«» Ë«∞dœ «∞Bd¥ Kv §LOl «∞∑ºUƒô‹

«∞LDdË•W ≠w «∞KπMW ±s Æ∂q ≈©U«‹ ≥c« «∞IDUŸ ËKv

¸√ßNr «∞ºOb «∞u“¥d, ØLU ≤cØd °U_ßKu» «∞Bd¥ «∞LM∑NZ

±s Æ∂q ±πKf «∞L∫Uß∂W °ªBu’ ±d«Æ∂W ±bÈ ¢MHOc

«∞LOe«≤OU‹ Ë¢IOOLNU Ë«î∑öô‹ «∞∑ºOOd ´Kv ±º∑uÈ

«∞IDUU‹ «∞u“«¥W.

ËßQ°Iv ±DLµMW Kv «∞JHU¡«‹ «∞∑w ¢∑L∑l °NU °öœ≤U ≠w

ÆDUŸ «∞LU∞OW, îUÅW ≠w ±πU‰ Ë{l «∞ºOUßU‹ «∞LU∞OW

Ë«∞LOe«≤OW Ë√§Ne… «∞dÆU°W, ØLU √Ê «∞∑∫uô‹ «∞LU∞OW «∞L∂MOW

´Kv U∞r «∞LU∞OW ¢∑DKV ±MU «ôß∑Ld« ≠w ¢Ju¥s «∞Lu«œ

«∞∂Ad¥W ≠w ÆDUŸ «∞LU∞OW °Uß∑Ld« ËœËÊ «≤IDUŸ ∞Lu«Ø∂W

«∞∑GOd«‹ Ë«∞LFDOU‹ «∞FBd¥W.

«∞LLMu•W ∞K∑Ju¥s Ë¢∫u¥KNU ≈∞v ±d¢∂U‹ ∞ö´∂Os Ë«∞Lb¸°Os,

Øq ≥cÁ «∞Lö•EU‹ ¢b‰ Kv «∞Hu{v «∞FU±W ≠w ÆDUŸ

«∞A∂U» Ë«∞d¥U{W, Ë«∞ºR«‰ «∞LDdËÕ: √¥s «∞Ld«Æ∂W? ±U œË¸

«∞u“«… ≠w ≥c« «∞AQÊ? «ô•∑d«· ≠w «∞πe«zd ØU£w Ëô √•b

¥º∑DOl ±d«Æ∂∑t, ±s ≥u «∞LºRˉ s ≥cÁ «∞u{FOW?

≤ºπq ±s §NW √îdÈ b ¢IOOr «∞LAU¥l «∞J∂dÈ, ≠L∏ö ≠w

Ë“«… «∞MIq ¢ªºd «∞bË∞W √±u«ô ©UzKW Ë≠w ¬îd «∞LDU· ≤Fuœ

≈∞v «∞u¸«¡. ØLU √Ê ±OMU¡ «∞πe«zd, °Fb «∞b¸«ßW «∞LFb… ±s Æ∂q

±J∑V œ¸«ßU‹ ≠d≤ºw Ë«∞AdËŸ ≠w «∞FLq Kv ¢GOOd ˧N∑t

≈∞v ±OMU¡ ∞K∑d≠Ot, Ë≠p «∞ªMU‚ s «∞FUÅLW («∞MIq,

Ë«ôØ∑EUÿ, Ë«∞∂OµW...).

ßObÍ «∞dzOf,

°b√‹ «_®GU‰ ≠w ßMW 8002≈∞v U¥W ËÅu‰ «∞ºOb Ë“¥d «∞MIq

«∞∫U∞w «∞cÍ ÆU °S∞GU¡ «∞LAdËŸ Ë√«œ √Ê ¥ußl «∞LOMU¡

ôß∑OFU» √Ø∂d bœ ±LJs ±s «∞∂u«îd, ≠Nq ¥FKr «∞ºOb «∞u“¥d

°U∞LAdËŸ «∞Ib¥r? Ë≥q ¥b„ •πr «_±u«‰ «∞∑w îºd≥U °Uù≤HU‚

´Kv ≥c« «∞LAdËŸ? Ë≥q ≥cÁ «_±u«‰ îUÅW √ Lu±OW?

¢∫b£X s °Fi «∞LAUØq «∞Lu§uœ… ≠w ¢Id¥d ±πKf

«∞L∫Uß∂W Ë«_±∏KW Ø∏Od… ≠w Øq «∞IDUU‹, ∞úßn, •∑v

≠w «∞uô¥U‹ Øq Ë«•b ¥HFq ±U ¥d¥b, Ëô √•b ¥∑JKr, Ëô

√•b ¥d«ÆV Ëô √•b ¥FUÆV, √¥s ≤∫s ±s ≥c« ØKt?

≈≤MU ≤∑ºU¡‰: ≈∞v ±∑v ¥∂Iv œË¸ ±πKf «∞L∫Uß∂W ¢IOOLOU

≠Ij?

«∞ºOb «∞dzOf...

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb ßKOr ßObÍ ±ußv, «∞ºOb… ßKOLW

°KIMOg Æb±X ¢bîö ±J∑u°U, Ë√•Oq «∞JKLW ≈∞v «∞ºOb…

√˸¥b… ∞Fd≠w «∞Lu∞uœ… غU‰, ≠K∑∑HCq.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 36

Page 37: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

°U∞IDUŸ «∞BMUw ËîUÅW «∞BMUU‹ «∞∏IOKW Ë«∞LOJU≤OJOW,

ËØc∞p «∞MNu÷ °U∞IDUŸ «∞Hö•w...

««∞∞ddzzOOff::®Jd« «∞ºOb… «∞MUzV, ®Jd« ∞KπLOl Kv Å∂dØr ±FMU

≠w «∞πKº∑Os «∞B∂U•OW Ë«∞LºUzOW, îUÅW «∞c¥s •CdË«

«∞πKºW ±s «∞B∂UÕ ≈∞v «∞LºU¡, Ë•∑v «∞c¥s •CdË« «∞πKºW

≠w °l ßUW √Ë ≤Bn ßUW «_îOd…. ËßMu«Åq «∞LMUÆAW

«∞FU±W ∞LAdËŸ «∞IU≤uÊ «∞L∑CLs ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ∞ºMW 1102

¥u «_•b 92œ¥ºL∂d ≠w «∞ºUW «∞∑UßFW Ë«∞bÆOIW «∞∏ö£Os

Å∂U•U, Ë¢JuÊ ±∑∂uW ±∂U®d… °dœ «∞ºOb Ë“¥d «∞LU∞OW Kv Øq

«≤AGUô‹ «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«», £r ¥KONU «∞∑Bu¥X Kv

±AdËŸ ≥c« «∞IU≤uÊ. ®Jd« ∞Jr §LOFU Kv Å∂dØr Ë«∞ºöÂ

´KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t. «∞πKºW ±d≠uW.

¸≠≠FFXX ««∞∞ππKKººWW ≠≠ww ««∞∞ººUUWW ««∞∞ªªUU±±ººWW

ËË««∞∞bbÆÆOOIIWW ««∞∞ªªUU±±ººWW ËË««∞∞∏∏öö££OOss ±±ººUU¡¡

≠U∞∫b¥Y s ¢∫IOo «∞∫JU±W ≠w «∞∑ºOOd Ë«∞∑∫Jr ≠w

«∞∑IMOU‹ Ë«∞ºOUßU‹ «∞LU∞OW Ë«∞dÆU°W ∞Of ±s «∞ºNq ØLU

¥EMt «∞∂Fi, _Ê ÆDUŸ «∞LU∞OW ±d¢∂j °πLOl «∞IDUU‹

«∞∑w ¥πV √Ê ¢∑HUq ±Ft. Ë∞c∞p, ≠S–« ØMU ≤∑∫bÀ s

«∞LºRË∞OW «∞∑AUØOW, Ës Bd≤W «ùœ«… °BHW U±W,

∞Lu«Ø∂W ≥c« «∞IDUŸ «∞∫ºU”, °U∑∂U≥U «∞dØOe… «_ßUßOW

∞∑∫IOo ±AU¥l «∞IdÊ «∞∑w ßOº∑HOb ±MNU √°MU¡ «∞πe«zd

±º∑I∂ö, Ë«∞∑w ≥w «∞LAU¥l «∞LºπKW ≠w ≈©U «∞∂d≤U±Z

«∞ªLUßw «∞cÍ ¢Ib °t ≠ªU±W zOf «∞πLNu¸¥W, ≠∑∫IOo

≥cÁ «ù≤πU“«‹ Ë¢πºOb≥U ¥∑DKV ≈«œ… Øq «∞Lu«©MOs

˱AUØ∑Nr. ËØc∞p §LOl «ùœ««‹ Kv §LOl «∞Lº∑u¥U‹,

≠U∞Lu«©MuÊ ¥d§uÊ –∞p ±MU §LOFU, _Ê «∞∫Ju±W ˱L∏Kw

«∞AFV KONr ≈•b«À öÆW Lq Ë©Ob… ∞∑∫IOo ¨∂U‹

«∞AFV, îUÅW ≠OLU ¥ªh ¢MHOc ±Oe«≤OW «∞∑πNOe, Ë≈¥BU‰

«∞DdÆU‹ Ë«∞JNd°U¡ Ë«∞GU“ Ë«∞LOUÁ Ë«∞ºJs Ë«∞MNu÷

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw37

Page 38: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

∞Ib °Km «∞Fπe «∞LU∞w «∞cÍ ßπK∑t «∞ªe¥MW «∞FLu±OW îö‰

«∞ºM∑Os «∞LU{O∑Os 99.3±KOU œ¥MU «ß∑MUœ« ≈∞v √ÆUÂ

«∞BMbË‚ «∞u©Mw ∞C∂j «ù¥d«œ«‹ «∞cÍ Dv «∞Fπe

«∞∫UÅq Ë≠o ±U ßπKÒt ±AdËŸ ¢ºu¥W ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ∞ºMW

1102«∞cÍ ±∏q πe« •IOIOU ∞Kªe¥MW «∞FLu±OW ±∫bÒœ Kv

√ßU” ßFd ±d§Fw ∞KMÒHj Mb 73œËô¸« ∞K∂d±Oq.

∞Ib Æb‹ «ù¥d«œ«‹ «∞LU∞OW «∞∑w ¢∫IIX ≠Fö îö‰ «∞ºMW

«∞ºÒU∞HW «∞cØd °∫u«∞w 74.3±KOU œ¥MU, ≠OLU ÆbÒ‹ ≤HIU‹

«∞LOe«≤OW «∞∑w ¢r «ß∑NöØNU °∫u«∞w 46.7±KOU œ¥MU ≠OLU

¥∂d“ πe «∞ªe¥MW √Ø∂d ±s «ù¥d«œ«‹ «∞FUœ¥W Ë«∞π∂UzOW «∞∑w ¢r

¢ªBOBNU ∞LOe«≤OW «∞bË∞W °∫u«∞w 025±KOU œËô, ±LU ßL

°U∞Kπu¡ ≈∞v ÅMbË‚ {∂j «ù¥d«œ«‹ °∑ªHOi ÆOLW «∞Fπe

«ù§LU∞w ∞Kªe¥MW ≈∞v 3.871±KOU œËô.

±s îö‰ «©ö´MU Kv ±AdËŸ «∞IU≤uÊ «∞L∑CLs ¢ºu¥W

«∞LOe«≤OW ∞KºMW «∞LU∞OW 1102˱s ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W,

≠S≤MU ≤ºπq ±U ¥Q¢w:

- LKOU‹ ≈Uœ… ¢IOOr ≥U±W ∞dîh «∞∂d«±Z ±∏ö «∞FLKOW

«∞L∑FKIW °b¸«ßW Ë≈≤πU“ Ë¢πNOe «∞LId «∞πb¥b ∞u“«…

«∞ªU§OW «¢HFX îBW «∞∂d≤U±Z «_Ë∞OW «∞LªBBW ∞NU

Ë«∞LIb¸… °L∂Km 000.000.005œÃ «¢HFX 83±d….

- «ß∑FLU‰ «ô´∑LUœ«‹ «∞LU∞OW _≥b«· Od «_≥b«· «∞∑w

±M∫X ±s √§KNU (±∏ö ¢r «Æ∑DUŸ ±∂Km 59.529.989.6

√ËË ±s ´LKOW «Æ∑MU¡ Ë¢NOµW Ë¢πNOe «∞LId «∞L∫U–Í

∞KºHU… «∞πe«zd¥W °∂U¥f, Ë¢r ¢ªBOBt ∞K∑ÒJHq °Q®GU‰

¢πb¥b Ë¢Q£OY «∞L∂Mv «∞ªU’ °U∞ºHU….

- {Fn ≈≤πU“ ±ªDj «∞∑ºOOd «∞ºÒMuÍ ∞KLu«œ «∞∂Ad¥W

±∏q Ë“«… «∞Fb‰ 377.01±MUÅV ®Ud… ±s ±πLuŸ

238.15±MB∂U ±U∞OU √Í °Mº∂W 12%, Ë“«… «∞∑Ju¥s «∞LNMw

9036±MUÅV ®Ud… √Í °Mº∂W 11% ±s «∞LMUÅV «∞LH∑u•W

-- ««∞∞ººOObb…… ““≥≥OOWW ≤≤uu¸ÍÍ::°ºr «∞KÒt «∞d•Ls «∞d•Or, Ë«∞Bö…

Ë«∞ºö Kv √®d· «∞LdßKOs,

«∞ºOb zOf «∞LπKf «∞L∫∑dÂ,

±FU∞w «∞u“¥d¥s Ë«∞u≠b «∞Ld«≠o ∞NLU,

«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞Mu«»,

√ßd… «ùö ˫∞B∫U≠W,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.

≈Ê ±FU∞πW «ôî∑öô‹ «∞u«œ… ≠w ´LKOW ´d÷ ÆU≤uÊ

«∞LU∞OW Æ∂q d÷ ¢Id¥dÍ ±πKf «∞L∫Uß∂W Ë°Mp «∞πe«zd,

Ë¢ºu¥W «∞LOe«≤OW «∞∑w ¢FU∞Z ±Oe«≤OW «∞ºMu«‹ «∞∏öÀ

«∞ºU°IW ∞IU≤uÊ «∞LU∞OW ô ¢∑r ≈ô °∑B∫O «∞ªKq Ë¢Fb¥q

«∞LUœ… 06±s «∞IU≤uÊ Ær 48-71«∞L∑FKo °IU≤uÊ «∞LU∞OW.

Ë≈ÊÒ «∞∑ÒLUœÍ ≠w ≥c« «_ßKu» ¥πFq «∞Mu«» ¥uÆMuÊ √Ê «∞∫Ju±W

¢Ô ∂Iw ´Kv ≥cÁ «∞LUœ… ∞∑HUœÍ ±∫Uß∂∑NU ´Kv ≈îHUÆU¢NU,

Ë¢πLOb œË≥r «∞dÆU°w Kv √œ«¡ «∞∫Ju±W, ˱Fd≠W ØOn

Åd· «∞u“«¡ «∞LOe«≤OU‹ «∞CªLW «∞LdÅuœ… ∞IDUU¢Nr.

≈Ê ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W •u‰ ±AdËŸ ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW

∞ºMW 1102ØAn s £Gd«‹ ±U∞OW ≠w «∞Fb¥b ±s «∞IDUU‹

´Kv ¨d« «∞Fb«∞W Ë«∞b«îKOW Ë«∞∏IU≠W Ë«∞A∂U» Ë«∞d¥U{W,

Ë«_®GU‰ «∞FLu±OW Ë«∞∑CU±s Ë«∞ºJs ËOd≥U. ±l «∞Lö•k

√Ê «∞J∏Od ±s ≥cÁ «∞IDUU‹ ¢GOd Ë“«ƒ≥U, ≠LU «∞πbËÈ ±s

≥c« «∞∑Id¥d «∞L∑Qîd Ë≤∫s ≤FKr √≤t ô ¢Óe¸Ô Ë«“…Ï Ë“Ú¸Ó √ÔîdÈ?

•ºV ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W, ≠SÊ «∞Fb¥b ±s «∞u“««‹ ∞r

¢Bd· «∞LOe«≤OW «∞LdÅuœ… ∞NU °LI∑Cv ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ∞ºMW

1102, ±∏q Ë“«… «∞Fb‰ °IOLW 084±KOuÊ ßM∑Or, £r Ë“«…

«∞DUÆW Ë«∞LMU§r °IOLW 054±KOuÊ ßM∑Or, ¢KONU Ë“«… «∞∑d°OW

°LU ¥IU°q 861±KOuÊ ßM∑Or ËË“«… «∞LU∞OW °LFb‰ 751±KOuÊ

ßM∑Or, ËOd≥U.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 38

¢bîö‹ Ø∑U°OW

Page 39: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

±AdËŸ ÆU≤uÊ «∞LU∞OW Ë∞Of °Fb ≠u«‹ «_Ë«Ê, Ë≥c« ∞∑HUœÍ

¢Lb¥b ¬§U‰ «∞LAU¥l ˱d«§FW ¢JKH∑NU °Fb –∞p, Ë¥∂Iv ≥c«

«ù§d«¡ ô ±FMv ∞t _≤t ¥∑FKo °ºMW 1102√Í «∞ºMW (Ê - 2).

Ë∞Ib ©U∞∂MU «∞ºMW «∞LU{OW °∑Fb¥q «∞IU≤uÊ ¸Ær 48-71

«∞L∑FKo °IU≤uÊ «∞LU∞OW «∞cÍ ¢πUË“Á «∞e±s, «_±d «∞cÍ

©U∞∂X °t «∞KπMW Ë∞Js ∞úßn •bœ‹ ßMW (Ê -2) Ë∞Of

(Ê -1) ≥c« «∞LDKV «∞cÍ ¥Eq ±DK∂U ±K∫U, îUÅW ±l

«∞∑Du¸ «∞∑JMu∞u§w «∞∫UÅq «∞OuÂ, Ë≥c« ∞O∑ºMv ∞Mu«»

«∞LπKf ±MUÆAW «_±u¸ ≠w •OMNU.

Ë∞Js √™s √Ê «∞∫Ju±W ô ¥Fπ∂NU –∞p _≤NU ±U“«∞X ¢Bd

´Kv ¢Ib¥r ≥c« «∞∑Id¥d °Fb ÆU≤uÊ «∞LU∞OW, Ë¢d≠i °c∞p

«∞∑d¢OV «∞LMDIw «∞cÍ ¥I∑Cw ¢Ib¥r ±AdËŸ ¢ºu¥W

«∞LOe«≤OW ∞KºMW (Ê-1) Ë¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W •u∞t Ë¢Id¥d

±∫U≠k °Mp «∞πe«zd Æ∂q Ë{l ÆU≤uÊ «∞LU∞OW, •∑v ¥∑ºMv

∞MU ±FU∞πW «∞MIUzh Ë¢HUœÍ «∞ºK∂OU‹ Ë«∞uÅu‰ ≈∞v ®HU≠OW

√Ø∂d √±U «≤∑AU «∞HºUœ «∞LU∞w, Ëßu¡ «∞∑ºOOd «∞cÍ ±f

Øq ÆDUU‹ «∞bË∞W.

«∞ºOb «∞dzOf,

≠OLU ¥ªh ±ö•EW «∞LπKf °CªU±W «∞∂u«Æw ∞K∑∫BOq:

√¥Fuœ ≥c« ∞KIBu¸ √ ∞ºu¡ «∞∑ºOOd √Ë _ß∂U» √îdÈ ±d¢∂DW

°U∞HºUœ? °u«Æw «∞∑∫BOq ËÅKX ÆOLW: 739.7±KOU œÃ.

- Ë«∞cÍ ¥ºUËÍ ±d¢Os «ù¥d«œ«‹ «∞π∂UzOW (474.3±KOU œÃ).

- Ë«∞cÍ ¥ºUËÍ îLf ±d«‹ «ù¥d«œ«‹ «∞π∂UzOW (115.1

±KOU œÃ).

- Ë√Ø∏d ±s £öÀ ±d«‹ «∞Lb«îOq «∞LºπKW °FMu«Ê ÅMbË‚

«ù¥d«œ«‹ 003.2 œÃ.

±U ≥w √ß∂U» ≥cÁ «∞∂u«Æw? Ë≥q ß∑∑LJs «∞bË∞W ±s

¢∫BOKNU √ √≤NU ß∑c≥V ØLU –≥∂X √±u«‰ «∞ªKOHW «∞cÍ

√UœËÁ Ë∞r ¢Fb ±Ft √±u«‰ «∞πe«zd¥Os?

∞ºMW 1102, Ë“«… «∞b«îKOW 564±MB∂U ®Ud« ±s ±πLuŸ

9521±MB∂U ±U∞OU √Í °Mº∂W 73%.

- «∞Kπu¡ ≈∞v ≈Uœ… ¢IOOr LKOU‹ «∞∑πNOe °L∂U∞m ≥U±W

Ë°BHW ±∑Jd¸….

- ¢Qîd Ø∂Od ≠w «≤Dö‚ «∞LAU¥l.

- {Fn «ß∑Nö„ «ô´∑LUœ«‹ «∞LU∞OW.

- {Fn Ë≤IUzh ≠w ¬∞OU‹ Ë√≤ELW «∞dÆU°W «∞b«îKOW.

Ë°NcÁ «∞LMUß∂W ≤I∑dÕ ±U ¥Q¢w:

1- °U∞Mº∂W ≈∞v «∞ºÒFd «∞Ld§Fw ∞K∂∑dˉ ≠OIb¸ °L∂Km 73

œËô¸«, °OMLU «∞ºÒFd «∞∫IOIw «∞L∑ußj ¥Hu‚ 001œËô,

≠LU ≥u «∞LU≤l, ±FU∞w «∞u“¥d, ±s √Ê ≤d≠l ≥c« «∞LR®d √Ø∏d?

2- ±ºU≥LW «∞bË∞W ≠w «∞ºJs «∞d¥Hw «¢HFX ≈∞v 001

±KOuÊ ßM∑Or _Ê ±∂Km 07±KOuÊ ßM∑Or ô ¥JHw •∑v

ù≤πU“ «_®GU‰ «∞J∂dÈ.

3- ËÆn œr «∞bË∞W ∞e¸«W «∞JdË «∞Lu§NW ù≤∑Uà «∞ªLu,

Ë≈–« ØUÊ «ôœU¡ ≥u «∞bîq «∞J∂Od ±s ≥cÁ «∞e¸«W, ≠MI∑dÕ

“Ÿ «∞Lªb¸«‹ °b∞NU ≠Nw √Ø∂d œîö Ë√Æq ¢JKHW, £r ¢d°OW

«∞ªMU“¥d u÷ «∞∂Id _Ê √≤∏v «∞ªMe¥d ¢Kb 42îMe¥d« ßMu¥U,

Ë«∞∂Id… ô ¢Kb ≈ô πö √Ë «£MOs, ≠LU ≥c« «∞LMDo «∞FπOV

Ë«∞Gd¥V? Ë≈Ê îHÚ∑ÔrÚ OKWÎ ≠ºu· ¥GMOJr «∞KÒt ±s ≠CKt ≈Ê

®U¡. Ë«∞ºö KOJr Ë•LW «∞KÒt Ë°dØU¢t.

««∞∞ººOObb…… îîKKOOHHWW ••ππOOdd……::°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or.

«∞ºOb zOf «∞LπKf,

«∞ºOb «∞u“¥d,

«∞ºUœ… Ë«∞ºOb«‹ «∞∫Cu,

√ßd… «ùöÂ,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt Ë°dØU¢t.

°b«¥W ≈≤t ±s Od «∞LFIu‰ √Ê ¥º∑Ld «∞πLOl ≠w ¢ºπOq

±ö•EW {dË… ¢Ib¥r ±AdËŸ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW Æ∂q Ë{l

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw39

Page 40: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

±MBV, ≠w 9ÆDUU‹ Ë“«¥W, ˸r –∞p ∞r ¥JKn

«∞IUzLuÊ Kv ≥cÁ «∞bË«zd «∞u“«¥W MU¡ «∞∑u™On Ë«∞LºU≥LW

≠w ¢ªHOn §Ou‘ «∞∂DU∞Os îUÅW ±MNr «∞πU±FOOs.

- «∞∑d°OW 00524≠w ßMW 1102Ë«üÊ ô ≤bÍ.

- «∞Fb«∞W 04701.

- «∞∑FKOr «∞FU∞w 00702Ë«∞DK∂W ±Cd°uÊ _§q «∞bîu‰ ≠w

±ºU°IU‹ «∞LU§º∑d Ë«∞bØ∑u¸«Á.

- «∞B∫W, 00481Ë«∞Lº∑AHOU‹ ¢FU≤w, ËOd≥U ±s

«∞u“««‹ «∞LFMOW °Nc«, ≤U≥Op s b ¢πºOb «∞LªDDU‹

«∞ºMu¥W ∞∑ºOOd «∞Lu«œ «∞∂Ad¥W, «∞cÍ Dq Ë¥FDq «∞ªb±W

«∞FLu±OW, Ëô ≤FKr √ß∂U» ≥c« «∞∑LU©q.

≈Ê ≥c« «_±d √£d ≠w «∞ºMu«‹ «∞ºU°IW ≠w ≤πUW Øq «∞∫Ku‰

«∞Lu{uW ∞∑∫ºs «∞ªb±W «∞FLu±OW, ≠Nq ±s ±πOV?

«∞ºOb «∞dzOf,

ØOn ¢FU±KX «∞ºKDU‹ ±l ±U §U¡ ≠w ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W

≠w ™q OU» ≤h ¥FDw ∞LπKf «∞L∫Uß∂W •o «∞∑IU{w,

îUÅW Ë√Ê ±πKf «∞L∫Uß∂W ¥∑AU°t ±l ¢IU¥d «∞ºMu«‹

«∞ºU°IW? ∞r ¢FUÆV ßu¡ «∞∑ºOOd Ëô «∞LHºb¥s...°q Ë∞r ¢u§t

_•b ±MNr √¥W ¢NLW √Ë ±ºU¡∞W ..._Ê Øc°Nr Ë≠ºUœ≥r ≥u ß∂V

˧uœ≥r °q °Iu« ≠w √±UØMNr ∞OLUßu« LKOW «∞Gg Ë«ô•∑OU‰

Ë«∞MBV ±s §b¥b!!

Ë≠w «_îOd, ≤Iu‰: °U∞d§uŸ ≈∞v ¢Id¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W ≤πb

√Ê «_±u«‰ «∞CªLW «∞∑w ¢MHINU «∞bË∞W ≥w ±πdœ ±ºJMU‹

±RÆ∑W, Ëöà ±RÆX ËÆBOd ô ¥MHl Kv «∞Lb¥Os «∞IBOd

Ë«∞Du¥q, Ë≥cÁ «_±u«‰ «∞DUzKW ß∑COl ±s §b¥b £r ¢JuÊ

•ºd…, ØLU {UX «_±u«‰ «∞∑w Æ∂KNU Ëß∑MHo Kv °DuÊ

«∞u•u‘ «üœ±OW «∞∑w ô¢A∂l, Ë«∞∑w ô ¥Lú °Du≤NU ≈ô

«∞∑d«» Ë«∞∑w ¢πb ≠w ±LUßU‹ «∞ºKDW ±U ¥∫LONU ±s

«∞LºU¡∞W Ë«∞L∫Uß∂W.

«∞ºOb «∞dzOf,

§U¡ ≠w «∞∑Id¥d: {d˸… «∞∫b ±s «∞MHIU‹ «∞π∂UzOW «∞Ld¢∂DW

√ßUßU °Uù´HU¡«‹ Ë«∞∑∫Oe«‹ «∞π∂UzOW ˧FKNU ≠w ±º∑uÈ

«_≥b«· «∞Ld§u…, ≠U∞MEU «∞π∂Uzw «∞πe«zdÍ ¥∑CLs √Ø∏d

±s 005≈§d«¡ ¥ªh «∞∑ªHOCU‹ «∞π∂UzOW ¢Lf 61ÆDUU

±s «∞MAU©U‹ «ô§∑LUOW «ôÆ∑BUœ¥W, ±l ≤EU±Os ±FMOOs

°∑dÆOW «ôß∑∏LU«‹ Ë«∞LMU©o «∞πGd«≠OW: «∞πMu»,

«∞NCU» «∞FKOU Ë«∞AGq (CANC).

ËÆb –Ød «∞LπKf ≠w ≥c« «ù©U √Ê °Fi ®NUœ«‹ «ù´HU¡

«∞LIb±W ±s Æ∂q ßu≤U©d«„ ±ªU∞HW _•JU ÆU≤uÊ «∞dßr

(«∞LUœ… 90) ˧U¡ Øc∞p {d˸… °c‰ §Nuœ √Ø∂d ∞L∑U°FW

«∞LAU¥l «∞Ld¢∂DW °Uù´HU¡«‹ ±s √§q ¢ªHOi «∞Cd¸

«∞cÍ Æb ¢∑J∂bÁ «∞ªe¥MW «∞FLu±OW, Ë«∞Gd¥V √Ê «∞πLOl

¥FKLuÊ b «•∑d«Â «∞J∏Od ±s «∞Lº∑∏Ld¥s ô∞∑e«±U¢Nr, °q

¨b‹ «∞FIU«‹ «∞LLMu•W ∞Nr ¢∑b«Ë‰ ≠w √ßu«‚ «∞FIU

Ë¢∫u‰ ≤AU©Nr ≈∞v ˧NU‹ √îdÈ, Ëô ≤ºπq ≈§d«¡«‹

±Ob«≤OW ¢Cl •b« ∞Nc« «∞HºUœ.

≈Ê ßu¡ «∞∑ºOOd Ëb «∞JHU¡… ˱M «±∑OU“«‹ Od ±º∑∫IW

Ë≈HU¡«‹ ∞Of ∞NU √Í ßMb ÆU≤u≤w ≈–« ∞r ¥ºr ≥c« ≠ºUœ«

≠LU–« ¥ºLv ≈–Ê?

Ë°ªBu’ ±Oe«≤OW «∞∑ºOOd, ≠U∞Lö•EW «∞LºπKW «∞L∑FKIW

°∑∫u¥q «ô´∑LUœ«‹ «∞∑w √{∫X ¨Od ±∂d… ´Kv ¨d«

«∞ºMu«‹ «∞ºU°IW, ≠S–« ØU≤X «∞u“««‹ ô ¢º∑NKp ±U ¥ªBh

∞NU, ≠NMU ≤∑ºU¡‰: ≥q ≤BUœ‚ Kv ±Oe«≤OW ô ¢º∑NKp °Fb

–∞p, Ë¥∑r ¢∫u¥q «∑LUœ«‹ ±s °U» ≈∞v ¬îd? ≈≤NU «∞ºD∫OW

«∞∑w ¢CFMU ≠ONU «∞∫Ju±W ØMu«», ≠ö ≤Fd· ´Kv ±U–«

ÅUœÆMU? ˱U–« Åd· °Fb –∞p?

«∞ºOb «∞dzOf,

≈Ê ®∂U°MU ¥∑EU≥d ˱MNr ±s ¥KπQ ∞∫d‚ ≤Hºt _§q ≤Oq

Ë™OHW, Ë°U∞LIU°q ¥DU∞FMU «∞∑Id¥d °LMUÅV ®Ud…: 041 √∞n

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 40

(ANSEJ) (ANSI)

Page 41: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

©u¥KW ¢Bq ≈∞v ßMW ØU±KW, Ë≥MU„ √ßµKW ®Hu¥W ∞r ¥∑r «∞dœ

´KONU ≈©öÆU.

°Fb «©ö´MU Kv ±AdËŸ ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW «ßL∫u« ∞w

«∞ºOb «∞dzOf, «∞ºUœ… «∞u“«¡√Ê √Æb «∞Lö•EU‹ «ü¢OW:

1- ßMW 1102≥w «∞ºMW «∞∏U≤OW ±s «∞∂d≤U±Z «∞ªLUßw

0102-4102∞b´r «∞MLu «ôÆ∑BUœÍ °∂öœ≤U. ˱U ±Oe «∞ºMW

«∞LU∞OW 1102•ºV ±U Ëœ ≠w ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ∞ºMW 1102:

- ßs ≈HU¡«‹ œ«zLW ±s «∞Cd¥∂W Kv «∞bîq «ù§LU∞w

∞LπLFw «∞∫KOV.

- ¢ußOl «ù´HU¡«‹ ±s «∞Cd¥∂W Kv «∞IOLW «∞LCU≠W Kv

«ß∑d«œ «∞DUzd«‹ ∞∑Lf Øc∞p √LU‰ Ë®U‹ «∞ºHs «∞∂∫d¥W

Ë«∞πu¥W.

- ≈HU¡«‹ ±s «∞Cd¥∂W ´Kv «∞IOLW «∞LCU≠W ∞FLKOU‹

«ß∑Od«œ ¢ªh ¢d°OW «_ßLU„.

- Ë≈HU¡«‹ √îdÈ.....

£r ¥Q¢w ±AdËŸ ÆU≤uÊ «∞LU∞OW «∞∑JLOKw ∞KºMW 1102 ≤HºNU

°S§d«¡«‹ ∞Ad«¡ «∞ºKr «ô§∑LUw _≤t ô¥∫Lq •Kuô

«Æ∑BUœ¥W, ô Kv «∞Lº∑uÈ «∞IBOd «∞LbÈ Ëô Kv «∞Du¥q

«∞LbÈ, «∞∑w ¢ºU≥r ±ºU≥LW ≠FKOW ≠w «∞d{U «∞Lπ∑LFw,

Ë«ôß∑Id««∞LRߺU¢w, ∞LU–«?

_≤MU ßπKMU:

- «¢HUŸ Ø∂Od ≠w «ù≤HU‚ «∞FLu±w,

- «ô¸¢∂U◊ «∞b«zr °U∞∂∑dˉ,

- «∞MHIU‹ œ«zLU ±d¢HFW °U∞Mº∂W ≈∞v «∞Lb«îOq ±LU ¥RœÍ ≈∞v

¢Cªr «∞Fπe ≠w «∞LOe«≤OW, ≠∂U∞Mº∂W ≈∞v ßMW 1102ßπq

πe ¢Ib¥dÍ ±s ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ∞ºMW 1102Æb¸Á 30.626.3

±KOU œÃ.

ßπq πe ¢Ib¥dÍ ±s ÆU≤uÊ «∞LU∞OW «∞∑JLOKw ∞ºMW 1102

Æb¸Á 61.470.5±KOU œÃ, √±U «∞Fπe «∞∫IOIw ∞ºMW 1102

≠Ib ËÅq ≈∞v 63.499.3±KOU œÃ, ±MNU 5.911±KOU œÃ

≤HIU‹ Od ±∑uÆFW.

≈Ê Øq ≥cÁ «∞ªdËÆU‹ ≠∑∫X «∞∂U» Kv ±Bd«Ot ô≤∑AU

«∞HºUœ «∞LU∞w ≠w °öœ≤U, ±LU ¥πFKMU ≠w –¥q «∞IUzLW ±l

«∞LHºb¥s «∞L∫∑d≠Os, {n ≈∞v –∞p √Ê Ø∏Od« ±s

«∞IDUU‹ «∞∫Ju±OW ô ¢Qîc °FOs «ô´∑∂U ¢uÅOU‹

±πKf «∞L∫Uß∂W ±U ¥∫∑r KOMU √Ê ≤Iu °LU ¥Q¢w:

- ≈{HU¡ ®HU≠OW √Ø∂d ≠w ¢ºOOd «∞BMUœ¥o «∞ªUÅW «∞∑w

≥w ∂U… s ÅMUœ¥o ßuœ«¡ ¥KπQ ≈∞ONU Mb «∞∫U§W.

- ¢HFOq ¢IU¥d ±πKf «∞L∫Uß∂W ˧FKNU √œ«… ∞∑∫d¥p

«∞b´uÈ «∞FLu±OW ˱∂U®d… «∞b´UËÈ «∞ICUzOW ±l ¢ußOl

Åö•OU‹ «∞LπKf Ë¢∫d¥dÁ, ∞OALq ±d«Æ∂W •ºU°U‹ °Mp

«∞πe«zd, ËË{l «ù±JU≤OU‹ «∞LUœ¥W Ë«∞∂Ad¥W ¢∫X ¢Bd≠t

∞OIu °FLKt Kv √ØLq ˧t.

®Jd« Kv •ºs «ùÅGU¡ Ë«∞L∑U°FW Ë«∞ºö KOJr.

-- ««∞∞ººOObb…… ßßKKOOLLWW °°KKIIMMOOgg::°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or Ë«∞Bö…

Ë«∞ºö ´Kv √®d· «∞LdßKOs ßOb≤U ±∫Lb ËKv ¬∞t

ËÅ∫∂t. √±U °Fb,

«∞ºOb zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ,

«∞ºOb«Ê «∞u“¥d«Ê Ë«∞u≠b «∞Ld«≠o ∞NLU,

«∞ºUœ…Ë«∞ºOb«‹ «∞Mu«»,

√ßd… «ùöÂ,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt.

≈Ê ±AdËŸ ÆU≤uÊ ¢ºu¥W «∞LOe«≤OW ≥u ÆU≤uÊ «∞∫BOKW ∞IU≤uÊ

«∞LU∞OW.

≥MU„ œË‰, Ë•ºV √≤EL∑NU «∞ºOUßOW ∞r ¢KπQ ≈∞v ÆU≤uÊ

¢ºu¥W «∞LOe«≤OW _Ê ±d«Æ∂W ¢MHOc≥U ¢∑r °BHW ¢KIUzOW ØKLU

®dŸ ≠w ≈≤πU“≥U.

∞Js ≤∫s «∞Mu«» ≠w «∞πe«zd ∞r ¢ªu‰ ∞MU Åö•OW ±∑U°FW

¢D∂Oo «∞Iu«≤Os «∞LBUœ‚ KONU °AJq ±∂U®d, Ë¢∂Iv ∞MU

≠Ij «_ßµKW «∞LJ∑u°W Ë«∞AHu¥W «∞∑w ¥∑r «∞dœ KONU °Fb ≠∑d…

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw41

Page 42: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

±ö•EW ¢∑FKo °U∞u{l «ô§∑LUw:

±∏q «∞∂DU∞W, Ë«∞Lªb¸«‹, Ë«_±d«÷ «∞Le±MW Ë«¢HUŸ ≤º∂W

«∞HId ≠SÊ «∞A∂U» «∞∂DU∞Os Ë«∞Lb±MOs ¢Bd· KONr √±u«‰

«∞∑JHq √Ø∏d ±LU ¢u≠d ∞Nr ±MUÅV Lq œ«zLW ˱∫∑d±W

¥AFd ≠ONU «∞A∂U» °Jd«±∑Nr ≠w ™q «∞πe«zd «∞Lº∑IKW

Ë«∞Lº∑Id….

∞Ib ¢r ≠w ßMW 1102±MUÆAW ±AdËŸ ÆU≤uÊ ¥Fb‰ Ë¥∑Lr

«∞IU≤uÊ Ær 60-10«∞L∑FKo °U∞uÆU¥W ±s «∞HºUœ ˱JU≠∫∑t

˸r ˧uœ Æu«≤Os ¸«œW, ≠M∫s ≠w √Ë«îd ßMW 3102

≤ö•k √Ê «î∑ö” «∞LU‰ «∞FU ±U“«‰ ÆUzLU, ±LU ¥GOV

«∞Fb«∞W «ô§∑LUOW.

Ë≤º∂W «∞HId ØLU –Ød‹ ¢d¢Hl ¢b¸¥πOU , ≠Q¥s «∞ªKq? ˱∑v

¥FU∞Z? Ë√¥s «∞d§q «∞LMUßV ≠w «∞LJUÊ «∞LMUßV? √«≥U

ÆUb… –≥∂OW ≈–« ©∂IX ≈∞v §U≤V «∞Iu«≤Os ß∑ªd§MU •∑LU

±s «∞LQ“‚.

®Jd« ∞Jr Ë«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt.

Ë≠w ¢∫KOKMU ∞û¥d«œ«‹ «∞FU±W ≤ºπq ±U ¥Q¢w ±s ±u«©s

«∞CFn Ë«∞IBu:

°ªBu’ «∞ußUzq «∞∂Ad¥W Ë«∞LUœ¥W:

- ¢QîOd ±F∑∂d ≠w ¢MHOc °d≤U±Z Bd≤W «ùœ«… «∞π∂UzOW,

- ≤Ih ≠w °d≤U±Z «∞∑Ju¥s Ë«∞dßJKW (’ 62).

- ≈≤πU“ ≤EUÂ ±FKu±U¢w (’ 82).

√±U °ªBu’ «∞∑∫Jr ≠w «∞LUœ… «∞ªU{FW ∞KCd«zV (’

82)≠Mö•k «≤Fb«Â «∞L∑U°FW, Ëb Ë{l ¬∞OU‹ Ë¢IMOU‹ ±s

®Q≤NU ¢AπOl «∞FLq «∞dÆU°w.

Øc∞p °U∞Mº∂W ≈∞v {ªU±W °u«Æw «∞∑∫BOq «∞u«œ… ≠w ’

23, °U∞Mº∂W ≈∞v «ùœ«… «∞π∂UzOW, ≈œ«… «∞πLU„, ≈œ«…

√±ö„ «∞bË∞W...

±ö•EW ¢ªh «∞MHIW «∞π∂UzOW:

≈Ê √≥LOW «ù´HU¡«‹ «∞π∂UzOW «∞LLMu•W ∞KLº∑∏Ld¥s ≠w ≈©U

«∞uØU∞W «∞u©MOW ∞br «ôß∑∏LU, Ë«∞uØU∞W «∞u©MOW ∞br ¢AGOq

«∞A∂U», ËOd≥LU ±s «∞uØUô‹ «∞LbLW, ¢∑DKV ±d«≠IW

«∞Lº∑∏Ld¥s, ËØc∞p ±∑U°FW ÅU±W ˧b¥W ∞KLAU¥l «∞LbLW,

Ë≥c« ∞∑ªHOi «∞Cd «∞cÍ ¢∑J∂bÁ «∞ªe¥MW «∞FLu±OW.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 42

Page 43: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

-- œœ ««∞∞ººOObb ««∞∞uu““¥¥dd::

¢HCK∑r, ≠w ßR«∞Jr «∞J∑U°w «∞Lu§t ≈∞wÒ °Uôß∑HºU s

´b ¢GDOW «∞∑KHe¥uÊ «∞πe«zdÍ ∞KLK∑Iv «∞HJdÍ «∞LMEr

°uô¥W «∞πKHW, °U∞∑MºOo ±l ±b¥d¥W «∞ARËÊ «∞b¥MOW Ë«_ËÆU·

¥u±w 52Ë62ß∂∑L∂d 3102, s «∞Fö±W ßw DOW

±ºFuœÍ.

¢∂FU ∞c∞p ¥Ad≠Mw ≈≠Uœ¢Jr KLU:

√Ëô: ≈Ê «∞∑KHe¥uÊ ¥u∞w MU¥W îUÅW °MAd «∞∏IU≠W «ùßö±OW

Ë«∞∑d«À «ùßö±w, ±s îö‰ ≈°d«“ «ùßNU±U‹ «∞IOLW ∞FKLU¡

«∞πe«zd ˱AU¥ªNU ≠w °uŸ «∞u©s Ë∂d «∞∑U¥a, ∞LU ∞c∞p

±s √£d ≈¥πU°w ≠w «∞∑d°OW, Ë¢dßOa «∞∑FU∞Or «ùßö±OW

«∞B∫O∫W «∞Ld¢∂DW °U∞AªBOW «∞u©MOW.

£U≤OU: ≈Ê «∞∑KHe¥uÊ, ≠w •bËœ ≈±JU≤OU¢t, ¥º∑πOV ∞DK∂U‹

«∞∑GDOW «ùö±OW «∞∑w ¢BKt, ∞∂∏NU ≠w «∞MAd«‹ «ùî∂U¥W,

√Ë ≠w •Bh √îdÈ {Ls ®∂J∑t «∞∂d«±πOW.

£U∞∏U: °Fb «∞∑IBw Ë«∞∑∫IOo ±l ±ª∑Kn √ƺU «_î∂U,

¢∂Os, •ºV ±ºRË∞w «∞LRߺW, √≤t ∞r ¥∑KIu« ©K∂U ±s

±MELw «∞LK∑Iv «∞LcØu¸ √öÁ √Ë ±s ±BK∫W «ùö ∞bÈ

Ë“«… «∞ARËÊ «∞b¥MOW Ë«_ËÆU·, «∞∑w ´Uœ… ±U ¢∑u∞v

«∞∑MºOo ≠OLU ¥ªh «∞Ld«≠IW «ùö±OW ∞KMAU©U‹ «∞∏IU≠OW

«∞b¥MOW.

ËKv {u¡ –∞p, ßOFLq ±º∑I∂ö «∞∑KHe¥uÊ Kv «∞∑Fd¥n

°Nc« «∞FU∞r «∞HU{q, ±s îö‰ ≈≤πU“ Lq ¢KHe¥u≤w ¥KOo

°LIU±t.

Ë¢HCKu«, «∞ºOb «∞MUzV, °I∂u‰ ≠Uzo «∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

11-- ±±ss ««∞∞ººOObb ±±∫∫LLbb ««∞∞DDOOVV ßßUU∞∞XX ≈≈∞∞vv ±±FFUU∞∞ww ËË““¥¥dd ««ôô¢¢BBUU‰‰..

«∞Lu{uŸ: ßR«‰ Ø∑U°w °ªBu’ b ¢GDOW «∞∑KHe¥uÊ

«∞πe«zdÍ ∞KLK∑Iv «∞u©Mw «_ˉ ∞KFö±W ßw DOW ±ºFuœÍ.

- °MU¡ Kv √•JU «∞bß∑u.

- °MU¡ Kv «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ Ær 99/20«∞L∫bœ ∞∑MEOr

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ˱πKf «_±W ËLKNLU ËØc«

«∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W.

±FU∞w «∞u“¥d«∞L∫∑dÂ,

¥KFV «ùö «∞ºLFw «∞∂BdÍ œË¸« ¢Mu¥d¥U ≥U±U

∞KLu«©MOs, Ë«∞∫o ≠Ot ±AdËŸ °∫ºV «∞MBu’

Ë«∞∑Ad¥FU‹ «∞LMELW ∞t, Ë≈– ≤b„ ±bÈ «≥∑LU «∞bË∞W °t,

≤In ËÆHW «•∑d«Â Ë¢Ib¥d ∞Jq «∞πNuœ «∞L∂cË∞W, Ë¢∫OW ¢Ib¥d

≈∞v Øq «∞LªKBOs ≠w U∞r «∞B∫U≠W «∞πe«zd¥W.

±FU∞w «∞u“¥d «∞L∫∑dÂ,

≤ELX Ëô¥W «∞πKHW °U∞∑MºOo ±l §U±F∑NU ˱b¥d¥W «∞ARËÊ

«∞b¥MOW Ë«_ËÆU· ¥u±w 52Ë62ß∂∑L∂d 3102±K∑IU Ë©MOU

Ø∂Od«, ®dÒ· Ë«•b« ±s «∞IU±U‹ «∞HINOW ∞KLMDIW, Ë«ßLU

ô±FU °Os ±AU¥ªNU, Ë¥∑FKo «_±d °U∞Fö±W ßw DOW

±ºFuœÍ (0091- 9891) Od √≤t, Ë∞úßn «∞Ab¥b, ∞r

¥∑r ¢GDOW «∞∫bÀ ±s «∞IMU… «∞FLu±OW «∞∑KHe¥u≤OW. Ë≠w ≥c«

«ù©U, √©dÕ Kv ±FU∞OJr «∞ºR«‰ «ü¢w :

±U≥w √ß∂U» OU» ÆMU… «∞∑KHe¥uÊ «∞u©MOW «∞FLu±OW s

¢GDOW ËÆUzl ≥c« «∞LK∑Iv «∞HJdÍ «∞NUÂ?

≠w «≤∑EU œ ±FU∞OJr «∞L∫∑dÂ, ¢I∂Ku« ßObÍ «∞u“¥d, ≠Uzo

´∂U«‹ «∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw43

±K∫o : √ßµKW Ø∑U°OW Ë√§u°W

Page 44: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

√±U ±s §U≤V «∞L∑IU{Os, Ë≠OLU ¥ªh «∞πKºU‹, ≠Jc∞p

Åb≤U bœ« ¥∑πUË“ 002±Kn ∞KLªU∞HU‹, ≠w ¥u «_•b

±ºU¡ ≠Ij, √±U «∞πM ≠OBq ≈∞v •bËœ 002±Kn ¥uÂ

«_¸°FU¡, 002±Kn ¥u «∞ªLOf Øc∞p.

±FU∞w «∞u“¥d,

≤Q±q ±s ßOUœ¢Jr, Ë≤∫s Kv √¢r «ùœ¸«„ °U∞πNuœ «∞∑w

¢Iu±uÊ °NU ±Mc ¢u∞OJr ≥cÁ «∞LNLW «∞u“«¥W, «∞∑w ≤d«Ør, ËœËÊ

±πU±KW, √≥ö ∞NU, √Ê ¢ºπq ±BU∞∫Jr LKOW ≈≤πU“ ±∫JLW

«°∑b«zOW °b«zd… AFU®W, ∞úß∂U» «∞ºU∞HW «∞cØd, ËØc∞p

∞∑Fb«œ ßJU≤NU «∞cÍ ¥∑πUË“ 08√∞n ≤ºLW Ë«∞∑w ¢∂Fb s

´UÅLW «∞uô¥W ±ºU≠W 08ØKr, Ë¢∑IUßr «∞∫bËœ ±l Ëô¥W

¨KOe«Ê §Mu°U ËËô¥W «∞AKn ®dÆU ≈{U≠W ≈∞v √Ê ±FEr

«∞L∑IU{Os °L∫JLW ßObÍ Kw ≥r ±s œ«zd… AFU®W, •ºV

«ù•BUzOU‹, _≤t °∑πºOb ≥c« «∞LAdËŸ, «∞cÍ √{∫v √Ø∏d

±s ±DKV °U∞Mº∂W ≈∞v «∞Lu«©MOs Ë«∞ºKp «∞IUzr Kv ±∫JLW

ßObÍ Kw, ±s ±∫U±Os ËÆCU…, ßO∫q «ù®JU‰ Ë¥CLs

¸«•W √Ø∂d ∞KICU… ≠w ±LUßW ±NU±Nr.

Ë√•ODJr KLU, ±FU∞w «∞u“¥d, √Ê «∞FIU ô ¥DdÕ ≈®JUô

•ºV zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞∂KbÍ ∞∂Kb¥W AFU®W.

≈Ê ´Lö ØNc«, ô √¢Bu¸ √Ê ¥∂Uœ¸ °t Ë¥MπeÁ √•b ≈ô

±FU∞OJr, ∞LU ∞b¥Jr ±s ¢πd°W Ë°Fb ≤Ed ≠w ≥cÁ «∞LºUzq,

Ëô √îU∞Jr ¢GHKuÊ s Øq «∞∏LU «∞∑w ¥LJs √Ê ¢∑∫Io ±s

îö‰ ≥c« «ù§d«¡.

≠w «≤∑EUœØr, ¢I∂Ku« ±FU∞w «∞u“¥d, Øq «∞∑∫OW Ë«ô•∑d«Â.

-- œœ ««∞∞ººOObb ««∞∞uu““¥¥dd::

«∞Lu{uŸ: «∞dœ Kv ßR«∞Jr «∞J∑U°w Ær 182.

«∞Ld§l: ßR«∞Jr «∞J∑U°w «∞LuœŸ ∞bÈ «∞u“«… °∑U¥a

91/11/3102.

22-- ±±ss ««∞∞ººOObb ®®dd¥¥nn ®®OO∂∂UUÊÊ ≈≈∞∞vv ««∞∞ººOObb ËË““¥¥dd ««∞∞FFbb‰‰ ••UU≠≠kk ««__îî∑∑UUÂÂ

«∞Lu{uŸ: ßR«‰ Ø∑U°w.

- °MU¡ Kv «∞bß∑u, ô ßOLU «∞LUœ¢UÊ 001Ë431±Mt.

- °MU¡ Kv «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ Ær 99-20«∞LRŒ ≠w 02

–Í «∞IFb… U 9141«∞Lu«≠o 80±U” 9991«∞L∫bœ

∞∑MEOr «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ˱πKf «_±W ËLKNLU

ËØc« «∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W.

«∞ºOb «∞u“¥d,

«∞ºö KOJr Ë•LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t,

≈Ê °MU¡ œË∞W «∞∫o Ë«∞IU≤uÊ ¥Ld •∑LU °LMEu±W ÆU≤u≤OW ±∑u«“≤W,

Ëô ¥∑Q¢w –∞p ≈ô °∑u≠Od «∞ußUzq «∞LUœ¥W Ë«∞∂Ad¥W, ËÆb √Ë∞X

«∞bË∞W ≥c« «_±d§Nuœ« §∂U… ±s ≤U•OW ¢Ju¥s «∞ICU…

Ë«∞L∫U±Os, Ë°∑Ad¥l «∞Iu«≤Os «∞LMELW ∞IDUŸ «∞Fb«∞W, ËØUÊ

¬îdÁ ÆU≤uÊ «∞L∫U±U… «∞cÍ ÅUœ‚ KOt ±πKºMU «∞LuÆd. √±U ±s

≤U•OW «∞∂MOW «∞∑∫∑OW, ≠OANb ÆDUŸ «∞Fb«∞W ¢Qîd« ≠w ≥c«

«∞LπU‰, ±LU ¥º∑u§V ¢b«Øt ≠w «∞Id¥V «∞FU§q.

±FU∞w «∞u“¥d,

√Ëœ √Ê √–ØdØr °QÊ «∞ªU©W «∞ICUzOW ∞uô¥W ±º∑GU≤r

°bË«zd≥U «∞FAd, ∞r ¢ANb ¢GOOd« ±Mc √±b °FOb, ≠Nw ¢∫∑uÍ

´Kv ±πKf ÆCU¡, ≈{U≠W ≈∞v ±∫JL∑Os «°∑b«zO∑Os ≠Ij

°Jq ±s œ«zd… Os ¢b∞f Ëœ«zd… ßObÍ Kw, ËKv ≥c«

«_ßU” √Ëœ √Ê √ßdœ KOJr ±U ¥Q¢w:

±∫JLW ßObÍ Kw, «∞∑w ¢Cr Øq ±s œ«zd… ßObÍ Kw

ËßObÍ ∞ªCd Ëœ«zd… AFU®W,¢ANb «Ø∑EU™U Ø∂Od« ±U

¥AJq UzIU Kv «∞Lu«©MOs Ë«∞L∑IU{Os, °Uù{U≠W ≈∞v

«•∑u«zNU Kv «∞A∂U„ «∞Lu•b ( 3Â* 3 ) ¥º∑ªdà ±Mt ≠w

«∞Ou «∞u«•b √Ø∏d ±s 053®NUœ… «∞πMºOW, Ë 003®NUœ…

«∞ºu«°o «∞Fb∞OW, °Uù{U≠W ≈∞v «∞∑B∫O∫U‹ ≠w «∞∫U∞W

«∞Lb≤OW «∞∑w ¥∑πUË“ ≠ONU 06±KHU ≠w «_ß∂uŸ, Ë≥c« ≠w

«∞∫U∞W «∞FUœ¥W.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 44

Page 45: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

Ë°U∞d§uŸ ≈∞v √•JU «∞Ldßu «∞∑MHOcÍ Ær 89-36«∞LRŒ ≠w

61≠∂d«¥d 8991 «∞cÍ ¥∫bœ «î∑BU’ «∞LπU∞f «∞ICUzOW

ËØOHOU‹ ¢D∂Oo «_±dÆr 79-11 «∞L∑CLs «∞∑IºOr «∞ICUzw

(«∞πbˉ «∞LK∫o °t), ∞r ¥Mh Kv ≈•b«À ±∫JLW Kv

±º∑uÈ œ«zd… AFU®W, Ë∞Js –∞p ô ¥FMw «ß∑∂FUœ ≥cÁ «∞b«zd…

±s ≈±JU≤OW «ß∑HUœ¢NU ±s ≥c« «∞Ld≠o «∞ICUzw ±º∑I∂ö, ±∑v

¢u≠d‹ «∞AdË◊ Ë«∞EdË· «∞LözLW ∞∑∫IOo –∞p.

Ë≠w «≤∑EU ≈•b«À ±∫JLW °b«zd… AFU®W, ≠SÊ ±∫JLW ßObÍ

´Kw ¢FLq Kv {LUÊ ¢u≠Od «∞ªb±W ∞Lu«©Mw œ«zd… AFU®W,

´Kv √•ºs ˧t ±LJs, îUÅW ≠w ™q Bd≤W «∞Fb«∞W, •OY

¢ºL «∞∑IMOU‹ «∞∫b¥∏W °∑ªHOn «∞FV¡ s «∞Lu«©s.

Ë¢I∂Ku«, «∞ºOb «∞MUzV, ≠Uzo ∂U«‹ «∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

33-- ±±ss ««∞∞ººOObb…… ßßLLOOdd…… °°dd««≥≥OOLLww ≈≈∞∞vv ««∞∞ººOObb ±±FFUU∞∞ww ËË““¥¥dd

««∞∞ººJJss ËË««∞∞FFLLdd««ÊÊ ËË««∞∞LLbb¥¥MMWW..

«∞Lu{uŸ: ßR«‰ Ø∑U°w.

- °MU¡ Kv √•JU «∞bß∑u.

- °MU¡ Kv «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ Ær 99/20 «∞L∫bœ ∞∑MEOr

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ˱πKf «_±W ËLKNLU, ËØc«

«∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W.

±FU∞w «∞u“¥d«∞L∫∑dÂ,

≈≤MU ≤FKr ¥IOMU √≤Jr Æb ¢U°F∑r °Jq «≥∑LU ±Kn «∞LJ∑∑∂Os

≠w ËØU∞W b‰ ∞ºM∑w 1002-2002, «∞c¥s ØU≤X Ë«¢∂Nr

•Os ≈¥b«Ÿ ±KHU‹ ©KV «∞ºJs, {Ls °d≤U±Z ÅOGW «∞∂Ol

°Uù¥πU, •ºV «∞AdË◊ «∞IU≤u≤OW ∞Nc« «∞∂d≤U±Z, Ë°Fb

ßMu«‹ ±s «ô≤∑EU ∞K∫Bu‰ Kv ßJs, °U∑∂UÁ •IU ∞Jq

±u«©s ¥CLs ∞t «∞Jd«±W Ë¥u≠d ∞t ®dË◊ «∞ºJs «∞özo, °Fb

≥cÁ «∞ºMu«‹ «∞Du¥KW, Ë≤Ed« ≈∞v «¢HUŸ ±b«îOq «∞Lu™HOs

«∞πe«zd¥Os °BHW ´U±W, “«œ ¸«¢V ≥cÁ «∞Ad¥∫W •OY

√Å∂∫X ®dË◊ «ôß∑HUœ… ±s ËØU∞W b‰ ô ¢MD∂o KONr.

œ« Kv ßR«∞Jr «∞LAU ≈∞Ot ≠w «∞Ld§l √öÁ, Ë«∞cÍ

¢HCK∑r ±s îö∞t °d≠l «≤AGU‰ ±u«©Mw œ«zd… AFU®W °uô¥W

±º∑GU≤r, •u‰ ≈≤πU“ ±∫JLW ´Kv ±º∑uÈ œ«zd¢Nr

«ùœ«¥W, ¥Ad≠Mw √Ê √Ë«≠OJr °U∞∑u{O∫U‹ «ü¢OW:

≈Ê ¢Fe¥e œË∞W «∞∫o Ë«∞IU≤uÊ ¥Hd÷ ≤Hºt ∞∑Q±Os •LU¥W

√≠Cq ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ, Ëœr √±s «_®ªU’ Ë«∞LL∑KJU‹

Ë«_≤ADW «ôÆ∑BUœ¥W, Ë≥c« ∞s ¥∑Q¢v ≈ô ±s îö‰ ±u«ÅKW

¢πºOb °d≤U±Z ≠ªU±W zOf «∞πLNu¸¥W «∞d«±w ≈∞v ≈ÅöÕ

«∞Fb«∞W, °Uô¸¢JU“ Kv √•b «∞L∫U˸ «_ßUßOW «∞L∑CLMW

¢Fe¥e ¢Ju¥s «∞ICU…, ˱CUHW «ù±JU≤OU‹ «∞LUœ¥W ∞KA∂JW

«∞ICUzOW, Ë¢u≠Od «∞NOUØq «∞LºU≥LW ≠w ¢Id¥V «∞ICU¡ ±s

«∞Lu«©s, ËBd≤W ≤Lj ¢ºOOd≥U, ±s √§q {LUÊ îb±W

√≠Cq ∞KL∑IU{Os Ë«∞Lu«©MOs.

∞c«, ≠SÊ ≈≤πU“ «∞L∫UØr Kv ±º∑uÈ ØU≠W «∞∑d«» «∞u©Mw ≥u

±s «_Ë∞u¥U‹ «∞∑w ¢FMv °NU «∞bË∞W, ±s √§q ¢K∂OW •U§U‹

«∞Lu«©MOs ≠w «∞LπU‰ «∞ICUzw, Ë¢Id¥V ≥OUØq «∞Fb«∞W ±s

«∞L∑IU{Os, ˧FKNU §u«¥W ≠w ±uÆFNU. ØLU √Ê «∞LUœ… 2±s

«_±d Ær 79/11«∞LRŒ ≠w 91±U” 7991«∞L∑CLs «∞∑IºOr

«∞ICUzw ¢Mh Kv √≤t ¢∫bÀ ≠w œË«zd «î∑BU’ Øq ±πKf

ÆCUzw ±∫UØr, Od √Ê ≈≤πU“ «∞L∫UØr Ë≈•b«£NU ô ¥d¢Je ≠Ij

´Kv Ë≠d… «∞uU¡ «∞FIUÍ ±s b±t, Ë≠o ±U √®d¢r ≈∞Ot ≠w

ßR«∞Jr, Ë≈≤LU ¥ªCl ∞AdË◊ ˱FU¥Od ¥πV ¢u≠d≥U ±πLKW

ôß∑∫b«À √¥W ±∫JLW Ë¢∑L∏q √≥LNU ≠OLU ¥Q¢w:

- ±d«U… ±Fb‰ «∞J∏U≠W «∞ºJU≤OW ∞KLMDIW «∞Ld«œ ≈•b«À

±∫JLW °NU,

- ±d«U… •πr «∞MAU◊ «∞ICUzw «∞cÍ ¥º∑u§V ≈•b«À

±∫JLW ∞K∑JHq °t,

- ¢u≠d «∞FMBd «∞∂AdÍ «∞JHOq °∑ºOOd «∞L∫JLW «∞Le±l

¢MBO∂NU °Jq ØHU¡… Ë≠FU∞OW,

- «∞uU¡ «∞FIUÍ «∞LMUßV ù≤πU“ ±Id ¥FJf ≥O∂W «∞ICU¡

˧NU“ «∞Fb«∞W,

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw45

Page 46: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

°BOGW «∞ºJs «∞∑dÆuÍ «∞FLu±w «∞∑w ¢ALq ∞FKLJr

000.051Ë•b… ßJMOW ¢dÆu¥W Lu±OW.

¢KJr ≥w «∞LFKu±U‹ «∞∑w «¢Q¥X ±s «∞LMUßV ±u«≠U¢Jr

°NU, œ« Kv ßR«∞Jr.

¢HCKu«, «∞ºOb… «∞MUzV «∞L∫∑d±W, °I∂u‰ ≠Uzo ´∂U«‹

«∞∑Ib¥d.

44-- ±±ss ««∞∞ººOObb ±±OOººuu ¸••uu ≈≈∞∞vv ««∞∞ººOObb ËË““¥¥dd««∞∞ººJJss

ËË««∞∞FFLLdd««ÊÊ..

«∞Lu{uŸ: ßR«‰ Ø∑U°w.

- °MU¡ Kv √•JU «∞bß∑u.

- °MU¡ Kv «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ Ær 99/ 20«∞L∫bœ ∞∑MEOr

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ˱πKf «_±W ËLKNLU, ËØc«

«∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W.

°Fb √œ«¡ Ë«§V «∞∑∫OW Ë«∞∑Ib¥d,

ô ¥ªHv MJr √Ê ±FEr °Kb¥U‹ ±FºJd, «∞∑w «ß∑HUœ‹

±s «∞ºJs «∞FLu±w «ù¥πUÍ (LPL) ±s îö‰ «∞∂d≤U±Z

«∞ªLUßw (0102-4102) ¢ANb ¢Qîd« ≠EOFU, ≠w ËÆX

¢FOg ≥cÁ «∞∂Kb¥U‹ ≠Ot √“±W ßJs •Uœ…, √KLJr √Ê

«∞ºJMU‹ Od ±M∑NOW «ù≤πU“ ≠w √K∂NU, ±MFb±W ∞KºU•U‹

«∞ªCd«¡ Ë«∞ºU•U‹ «∞LNOQ… ∞ú©HU‰, ØLU √Ê «∞AIo ±s ≤uŸ

£öÀ d· ±ºU•∑NU {OIW §b«.

¢∂FU ∞πNuœØr, ±U ≥w √ß∂U» ¢Qîd LKOW «ù≤πU“, ˱U ≥w

«ù§d«¡«‹ «∞∑w ¢MuËÊ «¢ªU–≥U ∞K∑ªHOn ±s ±FU≤U…

«∞Lu«©MOs?

≠w «≤∑EUœØr, ¢I∂Ku« ±MU, ±FU∞w «∞u“¥d, ≠Uzo ∂U«‹

«∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

Ë•OY √Ê «∞Ldßu «∞∑MHOcÍ Ær 21Æb √•U∞Nr Kv «∞LRߺW

«∞u©MOW ∞K∑dÆOW «∞FIU¥W, Ë•OY √≤Nr ∞Oºu« ß∂∂U ±∂U®d« ≠w

≈ÆBU¡ √≤HºNr.

ßObÍ «∞u“¥d, √˧t ≈∞OJr «∞ºR«‰ «ü¢w:

- ∞LU–« ∞r ¥∑r «∞∑JHq °LKHU¢Nr ≠w ¬§U∞NU ËÆb ØU≤u«

¥º∑u≠uÊ «∞AdË◊ «∞IU≤u≤OW?

- ≥q ≥MU„ •q ¬îd ¢d«Á Ë“«¢Jr Mb ≈•U∞∑Nr Kv «∞LRߺW

«∞u©MOW ∞K∑dÆOW _≤Nr ∞Oºu« ß∂∂U ≠w ≈ÆBU¡ √≤HºNr?

≠w «≤∑EUœØr, ¢I∂Ku« ßObÍ, ≠Uzo «∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

-- œœ ««∞∞ººOObb ««∞∞uu““¥¥dd::

«∞Lu{uŸ: «ù§U°W s «∞ºR«‰ «∞J∑U°w Ær 492.

«∞Ld§l: ≈ßU∞Jr «∞LRŒ ≠w 30≤u≠L∂d 3102.

«∞ºOb… «∞MUzV «∞L∫∑d±W,

œ« Kv ≈ßU∞Jr «∞LAU ≈∞Ot ≠w «∞Ld§l √öÁ, «∞cÍ

¢HCK∑r ±s îö∞t °DdÕ ßR«‰ Ø∑U°w ¥ªh ©U∞∂w

ßJMU‹ ´b‰, «∞c¥s √Ëœu« ±KHU¢Nr ßM∑w 1002

Ë2002, Ë«∞c¥s √•OKX ±KHU¢Nr Kv «∞LRߺW «∞u©MOW

∞K∑dÆOW «∞FIU¥W °º∂V «¢HUŸ ±b«îOKNr, ¥Ad≠Mw √Ê

√≤Nv ≈∞v KLJr °Q≤t, ≤Ed« ≈∞v √Ê «∞ºIn «∞L∫bœ ±s

Æ∂q «∞∑MEOr «∞ºUÍ «∞LHFu‰ ∞öß∑HUœ… ±s ßJs b‰,

≥u ßX ( 60) ±d«‹ «∞bîq «∞u©Mw «_œ≤v «∞LCLuÊ,

≠Ls «∞D∂OFw √ô ¥ºL ∞KDU∞∂Os «∞c¥s «¢HFX Ë«¢∂Nr

≈∞v ±º∑uÈ ¥Hu‚ ≥c« «∞ºIn, °Uôß∑HUœ… ±s ≥cÁ

«∞BOGW, Ë•∑v ô ¥COl •INr ≠w «ôß∑HUœ… ±s ßJs,

≠Ib ¢r ¢∫u¥q ±KHU¢Nr ≈∞v ÅOGW ¢∑DU°o Ë«∞Lb«îOq «∞∑w

¥∑IU{u≤NU •U∞OU, ≥c« ±s §NW, ˱s §NW √îdÈ, √≤Nw

≈∞v KLJr Øc∞p, √≤t Æb ¢r ¢∫u¥q ±U ô ¥Iq s

000.5±Kn ËØU∞W b‰ ≈∞v «∞LRߺW «∞u©MOW ∞K∑dÆOW

«∞FIU¥W ±s √§q «∞∑JHq °Nr ≠w ≈©U «∞∂d«±Z «∞ªUÅW

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 46

Page 47: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

√±U °U∞Mº∂W ≈∞v ±ºQ∞W «≤Fb«Â «∞LºU•U‹ ≠w «∞LAU¥l

«∞ºJMOW, ≠OHOb «∞∑Id¥d «∞LAU ≈∞Ot, ´Lö °U∞∑FKOLU‹

«∞BUœ¸… s «∞u“«…, °SÊ §q «_•OU¡ «∞ºJMOW «∞∫b¥∏W

«ù≤πU“ ¢∑u≠d ≠ONU «∞ußUzq «∞Cd˸¥W «∞∑w √®d¢r ≈∞ONU,

ØU∞LºU•U‹ «∞ªCd«¡ Ë«∞LºU•U‹ «∞LNOQ… ∞ú©HU‰ Ë«∞∑NOµW

«∞ªU§OW.

√îOd«, Ë°U∞Mº∂W ≈∞v {Oo ±ºU•U‹ «∞AIo ±s ≤uŸ (3)

¨d·, Ë°LU √Ê «∞LºQ∞W ∞NU ¢Q£Od ≠w «∞LOe«≤OW, ≤Ed« ≈∞v √Ê

Øq “¥Uœ… ≠w «∞L∑d «∞Ld°l ¢IU°KNU “¥Uœ… ≠w «∞JKHW Æb ¢Bq

≈∞v 00054œÃ, ≠SÊ ≥c« «∞πU≤V ≥u ÆOb «∞b¸«ßW.

¢KJr, ≥w «∞LFKu±U‹ «∞∑w «¢Q¥X ±s «∞LMUßV ±u«≠U¢Jr

°NU, œ« Kv ¢ºUƒ∞Jr.

Ë¢HCKu«, «∞ºOb «∞MUzV «∞L∫∑dÂ, °I∂u‰ ≠Uzo ∂U«‹ «∞∑Ib¥d.

55-- ±±ss ««∞∞ººOObb ««∞∞FFdd««°°ww ÅÅUU≠≠ww ≈≈∞∞vv ««∞∞ººOObb ±±FFUU∞∞ww ËË““¥¥dd««∞∞BB∫∫WW

ËË««∞∞ººJJUUÊÊ ËË≈≈ÅÅööÕÕ ««∞∞LLºº∑∑AAHHOOUU‹‹..

«∞Lu{uŸ: ßR«‰ Ø∑U°w °ªBu’ ≈Uœ… ≥OJKW «∞ªd¥DW

«∞B∫OW ∞b«zd… «∞GOAW Ëô¥W «_¨u«◊.

- °MU¡ Kv √•JU «∞bß∑u.

- °MU¡ Kv «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ Ær 99-20«∞L∫bœ ∞∑MEOr

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ˱πKf «_±W ËLKNLU ËØc«

«∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W.

±FU∞w «∞u“¥d«∞L∫∑dÂ,

¢F∑∂d ≈Uœ… ≥OJKW «∞ªd¥DW «∞B∫OW, «≤DöÆU ±s Åb˸

«∞Ldßu «∞∑MHOcÍ ¸Ær 70/041«∞LRŒ ≠w 91 ±U¥u

7002, Ë«∞IU{w °S≤AU¡ ±RߺU‹ «ß∑AHUzOW ËLu±OW

∞KB∫W «∞πu«¥W, ÆHe… ≤u´OW ≠w ±Ob«Ê «∞ªb±U‹

-- œœ ««∞∞ººOObb ««∞∞uu““¥¥dd::

«∞Lu{uŸ: «ù§U°W s «∞ºR«‰ «∞J∑U°w Ær 192.

«∞Ld§l: ≈ßU∞Jr «∞LuŒ ≠w 03√Ø∑u°d 3102.

«∞ºOb «∞MUzV «∞L∫∑dÂ,

±s îö‰ ≈ßU∞Jr «∞LAU≈∞Ot ≠w «∞Ld§l √öÁ, ¢HCK∑r °DdÕ

ßR«‰ Ø∑U°w ¥∑FKo °u{FOW °d≤U±Z «∞ºJMU‹ «∞FLu±OW

«ù¥πU¥W °uô¥W ±FºJd, «∞cÍ √®d¢r ≠Ot ≈∞v √≤t ¥Fd· ¢Qîd«

≠w «ù≤πU“, Ë√Ê «∞ºJMU‹ Od «∞LM∑NOW √K∂NU ±MFb±W ≠ONU

«∞ºU•U‹ «∞ªCd«¡ Ë«∞ºU•U‹ «∞LNOQ… ∞ú©HU‰, ËØc« ±ºU•W

«∞AIo ±s ≤uŸ £öÀ d· «∞COIW. ËKOt, ßQ∞∑Lu≤w s

√ß∂U» ¢Qîd LKOW «ù≤πU“, ËØc« s «ù§d«¡«‹ «∞∑w ±s

«∞LLJs «¢ªU–≥U ∞∑b«„ ≥c« «_±d.

œ« ´Kv ßR«∞Jr, ¥Ad≠Mw √Ê √Ë«≠OJr °U∞LFKu±U‹

«ü¢OW:

≈Ê °d≤U±Z «∞ºJMU‹ «∞FLu±OW «ù¥πU¥W «∞cÍ ¢r ¢ªBOBt

∞uô¥W ±FºJd ¥ALq 03712Ë•b… ßJMOW Ë≥u bœ ±F∑∂d,

Ë•ºV «∞∑Id¥d «∞cÍ √≠Uœ≤w °t «∞ºOb «∞u«∞w, ≠SÊ Ë{FOW

≥c« «∞∂d≤U±Z ≈∞v U¥W «∞OuÂ, ≥w «ü¢OW:

- «≤Dö‚ «_®GU‰ Kv ±º∑uÈ 36951Ë•b… ßJMOW, ±U

¥L∏q ≤º∂W 4.37% ±s «∞∂d≤U±Z «ù§LU∞w, ±MNU:

- 0625Ë•b… ßJMOW ¢r «ô≤∑NU¡ ±s ≈≤πU“≥U.

- 30701Ë•b… ßJMOW ≠w ©u¸ «ù≤πU“.

√±U °U∞Mº∂W ≈∞v «∞∫BW «∞L∑∂IOW, ≠SÊ LKOW «ô≤Dö‚ ≠w

√®GU∞NU ±º∑Ld…, •OY ¢r ±Rîd« ¢uØOq •BW Æb≥U 0083

Ë•b… ßJMOW ≈∞v ®dØW √§M∂OW ±ºπKW {Ls «∞IUzLW

«∞IBOd…, «∞∑w ÆU±X °Sb«œ≥U Ë“«… «∞ºJs Ë«∞FLd«Ê

Ë«∞Lb¥MW îBOBU ∞K∑ªHOn ±s «ù§d«¡«‹, ËØc« ∞Lu«§NW

«∞MIh «∞Lu§uœ ØLU ¢FKLuÊ ≠w ËßUzq «ù≤πU“.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw47

Page 48: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

Ë¢B∫O «ôî∑öô‹ «∞∑w ™Nd‹ Mb ¢D∂Oo «∞LdßuÂ

√öÁ.

Ë¢I∂Ku«, ±FU∞OJr, ≠Uzo ∂U«‹ «∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

-- œœ ««∞∞ººOObb ««∞∞uu““¥¥dd::

«∞Lu{uŸ: «∞dœ Kv ßR«∞Jr «∞J∑U°w Ær 792.

√®JdØr Kv «≥∑LU±Jr °U∞∑GDOW «∞B∫OW ∞uô¥W «_¨u«◊,

ËKv ßR«∞Jr «∞L∑FKo °SUœ… ≥OJKW «∞LRߺW «∞B∫OW

«∞πu«¥W ∞uô¥W «_¨u«◊, ±s √§q ≈œ¸«Ã œ«zd… «∞GOAW {Ls

«∞LRߺU‹ «∞FLu±OW ∞KB∫W «∞πu«¥W.

Ëœ« Kv ßR«∞Jr, ¥Ad≠Mw √Ê √Ë«≠OJr °LU ¥Q¢w:

¢Cr Ëô¥W «_¨u«◊ ß∂l (70) ±RߺU‹ Lu±OW ∞KB∫W

«∞πu«¥W ≥w: «_¨u«◊, Os «∞LNbÍ, •Ußw «∞CKFW, ÆBd

«∞∫Od«Ê, √≠Ku«, ÆK∑W ßObÍ ßUb, °d¥b… Ë¥Ib¸ bœ ßJUÊ

°Kb¥W «∞GOAW 5126≤ºLW, ¢u§b °NU îLf (50) Ë•b«‹

Å∫OW ¢Iu °U∞∑GDOW «∞B∫OW Ë≥w ¢U°FW ∞KLRߺW

«∞FLu±OW «∞B∫OW «∞πu«¥W ∞∂Kb¥W °d¥b….

«∞B∫OW, Ë«∞ICU¡ Kv ±dØe¥W «∞FöÃ, Od √≤t ™Nd‹

«î∑öô‹ ≠w ¢D∂Oo ≥cÁ «∞NOJKW ∂d Ëô¥W «_¨u«◊, ±s

îö‰ •d±UÊ œ«zd… «∞GOAW, «∞∑w ¢F∑∂d ±MDIW ±FeË∞W, ±s

±RߺW Å∫OW §u«¥W, •OY ¢∑∂l ±RߺW «∞B∫W

«∞πu«¥W °b«zd… °d¥b… «∞∑w ¢∂Fb °QØ∏d ±s 08Ør, ±LU ¥∏Iq

ØU≥q «∞Ld{v Ë«∞LºOd¥s ≠w ¢MIö¢Nr, Ë¥FIb ´LKOW

«∞∑eËœ °U_œË¥W Ë«∞∑πNOe«‹ «∞D∂OW, Ë¥∑FU÷ Ë«_≥b«·

«∞Ld§u… ±s ¢Id¥V «∞NOUØq «∞B∫OW ±s «∞Lu«©s.

±FU∞w «∞u“¥d «∞L∫∑dÂ,

Ë≠IU ∞LU ¢r ßdœÁ, Ë¢∂FU ∞KLFU≤U… «∞Ou±OW ∞KºUØMW, §d«¡ ≥cÁ

«∞NOJKW Od «∞L∑u«“≤W, ≠S≤Mw √¢u§t ≈∞v ±FU∞OJr °U∞ºR«‰

«ü¢w:

±∑v ¥∑r ≈Uœ… ≥OJKW «∞LRߺU‹ «∞B∫OW «∞πu«¥W °uô¥W

«_¨u«◊, ±s √§q ≈œ¸«Ã œ«zd… «∞GOAW {Ls «∞LRߺU‹

«∞FLu±OW ∞KB∫W «∞πu«¥W?

∞MU «∞∏IW «∞JU±KW ≠w ±FU∞OJr, ßObÍ «∞u“¥d«∞L∫∑dÂ,

°U∞ME‡d ≈∞‡‡v «ù҇ö•‡U‹ «∞∑‡‡w °U®‡d¢L‡u≥‡U ≠‡w «∞I‡DUŸ

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 48

««∞∞uuôô¥¥WW

«_¨u«◊

««∞∞LLππLLuuŸŸ

««∞∞LLRRßߺºWW ««∞∞FFLLuu±±OOWW

∞∞KKBB∫∫WW ««∞∞ππuu««¥¥WW

°d¥b…

1100

««∞∞bb««zzdd……

°d¥b…

«∞GOAW

2200

««∞∞∂∂KKbb¥¥UU‹‹

°d¥b…

•UÃ ±AdÍ

©u¥KW

«∞GOAW

4400

««∞∞ººJJUUÊÊ

((22110022))

9566

8246

1043

5126

3300772222

´OOUUœœ…… ±±FFbbœœ……

««∞∞ªªbb±±UU‹‹

1

1

1

1

4400

ÆÆUUUU‹‹ ««∞∞FFööÃÃ

40

40

30

40

5511

««∞∞ππbbËˉ‰ ¥¥uu{{` ±±ππLLuuŸŸ ≥≥OOUUØØqq ≥≥ccÁÁ ««∞∞LLRRßߺºWW

Page 49: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

66-- ±±ss ««∞∞ººOObb ∞∞DDHHww îîOOdd ««∞∞KKtt,, ≈≈∞∞vv ««∞∞ººOObb ËË““¥¥dd ««∞∞FFLLqq ËË««∞∞∑∑AAGGOOqq

ËË««∞∞CCLLUUÊÊ ««ôô§§∑∑LLUUww..

«∞Lu{uŸ: ßR«‰ Ø∑U°w.

- °MU¡ Kv √•JU «∞bß∑u,

- °MU¡ Kv «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ Ær 99/20«∞L∫bœ ∞∑MEOr

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ˱πKf «_±W ËLKNLU, ËØc«

«∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W.

°Fb «∞∑∫OW «∞DO∂W Ë«∞ºöÂ,

±FU∞w «∞u“¥d,

¥Ad≠Mw √Ê √¢ºU¡‰ s ØOHOW •ºU» «∞∑Fu¥CU‹:

1- ØAn ©V ˧d«•W «_ßMUÊ.

2- «_œË¥W «∞LªBBW ∞ú±d«÷ «∞Le±MW.

3- «∞MEU«‹ «∞DO∂W.

4- «∞∑b«ËÍ ≠w «∞∫LU±U‹ «∞LFb≤OW.

ËOd≥U ±s «_±d«÷ «∞L∫∑º∂W, °MU¡ Kv ÆU≤uÊ ∞r ¥∑GOd

±Mc ±b…, •OY √Ê ßFd «∞bË«¡ ¢GOd °AJq ±∑e«¥b, Ë√ßFU

«∞JAn «∞D∂w ¢e«¥b‹ Øc∞p, ¨Od √Ê ≤ºV «•∑ºU»

«∞∑Fu¥CU‹ °IOX £U°∑W.

∞c«, ±FU∞w «∞u“¥d,

- √§u ¢u{O∫U °Nc« «∞AQÊ.

- ≈∞v √Í ±bÈ ¥LJs ¢πb¥b ≥c« «∞IU≤uÊ?

≠w «≤∑EU œØr, ¢I∂Ku« ±FU∞w «∞u“¥d ≠Uzo «∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

-- œœ ««∞∞ººOObb ««∞∞uu““¥¥dd::

«∞Lu{uŸ: ±d«ßKW Ë“«… «∞FöÆU‹ ±l «∞∂d∞LUÊ, ¸Ær 628

«∞LRîW ≠w 91≤u≠L∂d3102.

¢∫OW ©O∂W Ë°Fb,

∞Ib ¢HCK∑r °DdÕ «≤AGU‰ ¥∑FKo °∑JHq ÆDUŸ «∞CLUÊ

«ô§∑LUw °∂Fi «∞ªb±U‹ «∞L∑FKIW °U∞∑Q±Os Kv «∞Ld÷,

ôßOLU ±U ¢FKo °JAn ©V ˧d«•W «_ßMUÊ, √œË¥W «_±d«÷

«∞Le±MW, «∞MEU«‹ «∞D∂OW, «∞∑b«ËÍ ≠w «∞∫LU±U‹ «∞LFb≤OW.

¢A∑Gq «∞FOUœ… «∞L∑Fbœ… «∞ªb±U‹ ∞KGd¥AW œËÊ «≤IDUŸ, √Í

42ßUW Kv 42Ë¥Iu KONU ©UÆr ±s:

- √°FW √©∂U¡ U±uÊ.

- §d«Õ √ßMUÊ.

- £LU≤OW ËAdËÊ ®∂t ©∂w ( ±s ®∂t ©∂OOs ∞KB∫W

«∞FLu±OW Ë√u«Ê ¢IMOOs ≠w «∞B∫W ).

- ±Ld{W ∞KB∫W «∞FLu±OW ¢∑JHq °MAU◊ •LU¥W «_±u±W

Ë«∞DHu∞W.

Ë¢∑u≠d ≥cÁ «∞FOUœ… Kv ßOU… ≈ßFU·.

√±U ÆUU‹ «∞Föà «_¸°FW ≠∑∑JHq °U∞Föà «_Ë∞w, Ë¥FLq

≠ONU:

- «£MOs ®∂t ©∂OOs.

- ©∂OV UÂ ¥b«ËÂ ±d¢Os ≠w «_ß∂uŸ.

Ë¢∑u≠d ≥cÁ «∞IUU‹ Kv ßOU¢w ≈ßFU·.

¢∂Fb °Kb¥W «∞GOAW s °d¥b…, ±Id «∞LRߺW «∞FLu±OW ∞KB∫W

«∞πu«¥W, ±ºU≠W 07ØKr, Od √Ê ≥cÁ «∞LºU≠W ô ¢R£d ≠w

ËÅu‰ «∞KIU•U‹ Ë«_œË¥W °BHW ±M∑ELW •OY √≤t ∞r ¥ºπq

√Í ≤Ih √Ë «≤IDUŸ ≠w «∞∑eËœ °NcÁ «∞Lu«œ.

ØLU ¢πb¸ «ù®U… ≈∞v √Ê ¢GDOW Ëô¥W «_¨u«◊, ≠OLU ¥ªh

«∞NOUØq «∞B∫OW, ¢Hu‚ «∞LFb‰ «∞u©Mw •OY √Ê «∞LFb‰

«∞∫U∞w ≥u ´OUœ… ±∑Fbœ… «∞ªb±U‹ Ë«•b… ∞LU ¥FUœ‰

000.42≤ºLW.

¢∂FU ∞LU ß∂o, ≠S≤t ≈–« ØU≤X °Fi «ô•∑OU§U‹ «∞B∫OW ∞r

¢CLs °BHW ±M∑ELW Ë≠o «∞∑IºOr «∞∫U∞w, ≠SÊ «∞u“«… °Bbœ

¢∫COd ≈©U ¢MEOLw §b¥b ∞CLUÊ îb±U‹ §u«¥W ≤U§FW,

•∑v ¢JuÊ ≠w ±º∑uÈ ¢DKFU‹ «∞Lu«©MOs, Ë√≤U Kv ¥IOs °QÊ

≥c« «∞∑MEOr ßOICw Kv ±πLuŸ «∞MIUzh «∞LºπKW.

Ë√§u √≤Mw °NcÁ «∞LFKu±U‹ Æb √§∂X s ßR«∞Jr, Ë¢I∂Ku«,

«∞ºOb «∞MUzV, ≠Uzo ∂U«‹ «∞∑Ib¥d.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw49

Page 50: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞LπU≤w ≠w «∞IDUŸ «∞B∫w «∞FLu±w, Ë–∞p ±s îö‰

±º‡U≥LW §‡e«≠OW ≠‡‡‡w ±‡Oe«≤‡OW «∞Lº∑AH‡‡‡OU‹ √Ë ±‡U ¥Fd·

°‡ "§e«≠w «∞Lº∑AHOU‹" Ë«∞cÍ ¥∫bœ ±∂KGt ßMu¥U °Lu§V

ÆU≤uÊ «∞LU∞OW, ËKv ß∂Oq «∞L∏U‰, ≠SÊ ≥c« «∞L∂Km •bœÁ

ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ∞ºMW 4102°‡L∂Km 18,75±KOU œÃ.

2- ≤EU «∞b≠l ±s Æ∂q «∞GOd «∞cÍ ¥FHw «∞LR±s ±s ¢Ib¥r

±BU¥n ö§t ∞LIb±w «∞Föà Ë∞LBU∞ «∞ªb±U‹

«∞B∫OW «∞∑U°FW ∞KIDUŸ «∞ªU’ Ë«∞L∑FUÆb… ±l «∞CLUÊ

«ô§∑LUw, ØU∞BOb∞OU‹ ˱d«Øe ¢BHOW «∞b ˧d«•W

«∞IKV, Ë«∞MIq «∞B∫w Ë«∞∑πNOe«‹ «∞D∂OW, ≈∞v §U≤V

«∞H∫u’ Ë«_´LU‰ «∞D∂OW °U∞Mº∂W ≈∞v «∞L∑IUb¥s

Ë«∞MEU«‹ «∞D∂OW °U∞Mº∂W ≈∞v «_©HU‰ «∞L∑LbßOs, √Ë ±U

Æ∂q ßs «∞∑Lb” Ë«∞Föà °U∞LOUÁ «∞∫Lu¥W.

3- ≤EU ¢Fu¥i ≤HIU‹ «∞Föà √Ë «∞MHIU‹ –«‹ «∞BKW,

Ë«∞cÍ ¥∑L∏q ≠w «∞∑Fu¥i ∞KLR±s «∞L∂U∞m «∞∑w Åd≠NU

Ë–∞p Kv √ßU” «∞∑Fd¥HW «∞ºU¥W «∞LHFu‰.

±s √Ø∂d «∞∑∫b¥U‹ «∞∑w ¢u«§NNU ±MEu±W «∞CLUÊ

«ô§∑LUw ¢Kp «∞L∑L∏KW ≠w {LUÊ œ¥Lu±∑NU °U∞∫HUÿ Kv

¢u«“≤U¢NU «∞LU∞OW, Ë≠w ≤Hf «∞uÆX ¢Q±Os ¢GDOW «§∑LUOW

¢º∑πOV ∞∫U§OU‹ «∞LR±MOs.

∞c∞p ≠Ib Ë{FX «∞∫Ju±W îBOBU °d≤U±Z ≈Åö•U‹

∞KCLUÊ «ô§∑LUw, ±s √≥r √≥b«≠t ¢∫ºOs ≤uOW

«∞ªb±U‹, ËBd≤W «∞LMEu±W, Ë«∞∫HUÿ ´Kv ¢u«“≤U¢NU

«∞LU∞OW.

Ë≠w ±πU‰ «∞∑Q±Os s «∞Ld÷, ≠Ib ®JKX «ù§d«¡«‹

«∞L∑L∏KW ≠w ¢Du¥d ≤EU «∞b≠l ±s Æ∂q «∞GOd, Ë≈œ¸«Ã £r ¢FLOr

°DUÆW «∞AHU¡ ≈∞v §U≤V ¢d®Ob ≤HIU‹ «∞B∫W, √Æu‰ ®JKX

≈§d«¡«‹ ßL∫X °∑∫IOo «∞Fb¥b ±s «_≥b«· «∞LºDd….

ËKOt, ¥Ad≠Mw ≠w «∞∂b«¥W √Ê √®JdØr ´Kv •dÅJr

Ë«≥∑LU±Jr °IDUŸ «∞CLUÊ «ô§∑LUw, ØLU √{l °Os

√¥b¥Jr °Fi «∞LFDOU‹ Ë«∞∑HUÅOq «∞ªUÅW °LMEu±W

«∞CLUÊ «ô§∑LUw ±u{uŸ «∞ºR«‰.

¥πb¸ «∞∑cØOd °b«¥W, √Ê «∞LMEu±W «∞u©MOW ∞KCLUÊ

«ô§∑LUw ≥w ±MEu±W ¢Iu Kv √ßU” «∞∑CU±s «∞u©Mw

°Os √°MU¡ «∞πOq «∞u«•b ˱U °Os «_§OU‰, Ë¢FLq Ë≠o ¬∞OW

«∞∑u“¥l Ë¢IUßr «_´∂U¡.

≈Ê ≥cÁ «∞LMEu±W ¢GDw ØU≠W «∞HdËŸ «∞LMBu’ KONU ≠w

«ô¢HUÆOU‹ «∞bË∞OW –«‹ «∞BKW, «_±d «∞cÍ ô ≤πbÁ ≠w

«∞Fb¥b ±s œË‰ «∞FU∞r, ØLU √Ê «®∑d«ØU‹ «∞FLU‰ ∞OºX

±u§NW ≈∞v ¢Lu¥q «∞∑Q±Os Kv «∞Ld÷ ≠Ij, Ë∞Js √¥CU

«∞∑Q±Os Kv «∞Fπe, Ë«∞∑Q±Os Kv «_±u±W Ë•u«œÀ «∞FLq,

Ë«_±d«÷ «∞LNMOW, Ë«∞∑Q±Os ´Kv «∞∂DU∞W, Ë«∞∑IUb

Ë«∞∑Q±Os Kv «∞u≠U….

≠OLU ¥ªh ¢GDOW «∞∑Q±Os s «∞Ld÷, ≥MU„ ≤uUÊ ±s

«_œ«¡«‹ ¢Ib±NU ≥OµU‹ «∞CLUÊ «ô§∑LUw ∞KLR±MOs:

√Ëô, «_œ«¡«‹ «∞MIb¥W «∞∑w ¢LM ∞KFLU‰ Ë«∞FU±ö‹ «∞c¥s

¥∑uÆHuÊ s ±LUßW ≤AU©Nr «∞LNMw, °º∂V «∞Ld÷ √Ë

•UœÀ «∞Fπe √Ë «_±u±W °U∞Mº∂W ≈∞v «∞Ld√… «∞FU±KW, •OY

¢F∑∂d ≥cÁ «_œ«¡«‹ œîö ¢Fu¥COU ∞Kd«¢V √Ë ô≤∑IU’

«∞Ib¸… ´Kv «∞FLq, Ë¢b≠l ∞KFLU‰ Ë«∞FU±ö‹ ≠w ®Jq

¢Fu¥CU‹ ¥u±OW √Ë ±M √Ë ¸¥uŸ, Ë¥∑r «•∑ºU°NU Kv

√ßU” «_§d «∞∫IOIw «∞ªU{l ∞ö®∑d«„.

£U≤OU, «_œ«¡«‹ «∞FOMOW, ±u{uŸ «∞ºR«‰, Ë¢∑L∏q ≠w

«∞∑JHq °U∞Föà ˫∞dU¥W «∞B∫OW ∞HUzb… «∞LR±s ∞Nr

«§∑LUOU, Ë√CU¡ √ßd≥r Ë≠o £öÀ ≈§d«¡«‹ ≥w:

1- ±ºU≥LW «∞CLUÊ «ô§∑LUw ≠w ¢Lu¥q «∞LRߺU‹

«∞FLu±OW ∞KB∫W, Ë≥w ≠w «∞MNU¥W ±ºU≥LW ≠w ¢Lu¥q «∞DV

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 50

Page 51: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

Ë¥º∑KLuÊ √œË¥∑Nr ∞bÈ √“¥b ±s 000.01ÅOb∞OW ±∑FUÆb…

±l «∞CLUÊ «ô§∑LUw.

ØLU √Ê ÆUzLW «_œË¥W «∞IU°KW ∞K∑Fu¥i ¥∑r ¢∫OOMNU °U≤∑EUÂ

°Lu§V Æd« Ë“«Í ±A∑d„, •OY √Ê bœ «∞Lu«œ «∞LFu{W «≤∑Iq

îö‰ «∞H∑d… (0002-3102) ±s 798¢ºLO‡W œË∞OW ±A‡∑d؇‡W

elanoitanretni enummoc noitanimone

Ë≥u ±U ¥FUœ‰ 0012ö±W ¢πU¥W ≈∞v 7731¢ºLOW œË∞OW

±A∑dØW, ±U ¥FUœ‰ 0084ö±W ¢πU¥W, √Í √Ø∏d ±s

{Fn bœ «_œË¥W «∞cÍ ¢uÅw °NU ±MELW «∞B∫W «∞FU∞LOW

{Ls «∞IUzLW «∞MLu–§OW ∞úœË¥W «_ßUßOW.

¥∑r ¢Fu¥i «_œË¥W ´Kv √ßU” «∞ºFd «∞Lºπq ´Kv

ƺOLU‹ «∞LM∑u§U‹ «∞BObô≤OW , √ËKv √ßU”

«∞ºFd «∞Ld§Fw ∞K∑Fu¥i «∞cÍ ¥u«≠o «_ßFU «∞LD∂IW •U∞OU

∞KJ∏Od ±s ö±U‹ «_œË¥W «∞πMOºW , √Ë ¢Kp

«∞LBMuW ±∫KOU, ØLU √Ê ∞ºFd «∞Ld§Fw ∞∑Fu¥i «_œË¥W

¥u«≠o √¥CU ≠w «∞J∏Od ±s «∞∫Uô‹ «∞ºFd «∞∫IOIw ∞úœË¥W

«_ÅKOW, «∞∑w d≠X «≤ªHU{U ≥U±U ≠w √ßFU≥U «_Ë∞v

°HCq ¢D∂Oo «_ßFU «∞Ld§FOW.

Ë≠w °öœ≤U, ≠SÊ ≤º∂W «∞∑Fu¥i «_œ≤v ∞Jq «_œË¥W ¢∂Km

08%, ØLU √Ê ≥cÁ «∞Mº∂W ¢d¢Hl ≈∞v 001% ≠w •U∞W

«_±d«÷ «∞Le±MW, ≠w •Os ¢∂Km ≥cÁ «∞Mº∂W ≠w √KV «∞∂Kb«Ê

51% √Ë 03% °U∞Mº∂W ≈∞v «∞J∏Od ±s «_œË¥W.

ËÆb «≤∑IKX ≤HIU‹ ¢Fu¥i «_œË¥W ±s ±∂Km 02±KOU œÃ

ßMW 0002≈∞v √“¥b ±s 031±KOU œÃ ßMW 2102, ∞c∞p

≠Ib ¢r «∑LUœ ßOUßW Ë©MOW ∞∑Fu¥i «_œË¥W ¢Nb· ±s

§NW ≈∞v {LUÊ ¢GDOW •U§U‹ «∞LR±MOs, ˱s §NW √îdÈ

≈∞v ¢d®Ob «∞MHIU‹ °U∞LºU≥LW ≠w ¢dÆOW «_œË¥W «∞πMOºW,

Ë¢AπOl «ù≤∑Uà «∞BObô≤w «∞u©Mw ±s îö‰ ≈§d«¡«‹

îUÅW Æu¥W.

√±U °U∞Mº∂W ≈∞v «∞H∫u’ Ë«_´LU‰ «∞D∂OW «∞LIb±W ≠w

«∞IDUŸ «∞ªU’, ≠SÊ ÆDUŸ «∞CLUÊ «ô§∑LUw ¥FLq ≠w

«∞LbÈ «∞Id¥V Kv ¢AπOl Ë¢Du¥d ÅOGW «∞D∂OV «∞LFU∞Z

«∞cÍ ¥ºL °Uù{U≠W ≈∞v «ß∑HUœ… «∞LR±s ±s ≤EU «∞b≠l ±s

Æ∂q «∞GOd °U∞Mº∂W ≈∞v «∞Föà îUà «∞LRߺU‹ «ôß∑AHUzOW

«∞FL‡u±O‡W, Ë–∞p ´‡s ©d¥o Ë{‡l ßOU߇W ´Iö≤O‡W

˱º∑b¥LW ∞K∫LU¥W «ô§∑LUOW Ë«∞dU¥W «∞B∫OW, Ë–∞p ±s

îö‰:

- ¢Du¥d ±HNu ©∂OV «_ßd… «∞cÍ ¥ºL °L∑U°FW ©∂OW

√•ºs ∞KLR±MOs Ë–ËÍ •IuÆNr.

- ¢MEOr √≤πl ∞LMEu±W ¢u≠Od «∞ªb±U‹ «∞B∫OW °HCq

«∞∑MºOo °Os «_©∂U¡ «∞L∑FUÆb¥s, ±s ±LUßw «∞DV «∞FUÂ

Ë«_îBUzOOs.

- ¢QßOf ®d«ØW °Os «_©∂U¡ Ë«∞CLUÊ «ô§∑LUw, ±s √§q

¢Du¥d «∞πu«≤V «∞L∑FKIW °U∞uÆU¥W Ë≤uOW «∞ªb±U‹, Ë¢d®Ob

≤HIU‹ «∞B∫W, Ë¥LJs Kv ≥c« «_ßU” ¢JKOn √©∂U¡

±∑FUÆb¥s °∂Fi ±NUÂ «∞B∫W «∞FLu±OW ±IU°q √¢FU»

¥∑∫Lq √∂U¡≥U «∞CLUÊ «ô§∑LUw.

¢r ≈≤AU¡ ≥c« «∞πNU“ ßMW 9002°Lu§V «∞Ldßu «∞∑MHOcÍ

¸Ær 90-611«∞LRŒ ≠w 7√°d¥q 9002«∞L∫bœ ∞ö¢HUÆOW

«∞MLu–§OW «∞L∂d±W °Os ≥OµU‹ «∞CLUÊ «ô§∑LUw Ë«_©∂U¡

«∞c¥s ¥FLKuÊ ∞∫ºU°Nr «∞ªU’, Ë¥D∂o •U∞OU ´Kv

«∞L∑IUb¥s Ë√CU¡ √ßd≥r, Ë≥u «üÊ ÆOb «∞∑IOOr ¢∫º∂U

∞∑Du¥dÁ °U∞∑AU˸ «∞u£Oo ±l «∞AdØU¡ «∞LFMOOs.

ØLU ßONb· ≥c« «ù§d«¡ «∞πb¥b ≈∞v ¢∫OOs Ë¢Du¥d «∞πNU“ °Jq

±Ju≤U¢t, °LU ≠w –∞p ¢ußOl ±πU‰ ¢D∂OIt ≈∞v ØU≠W «∞Ld{v

«∞Le±MOs, ËØc« ≠w ®It «∞L∑FKo °QßFU «∞ªb±U‹ «∞D∂OW.

°U∞Mº∂W ≈∞v ¢Fu¥i «_œË¥W, ¥πb¸ «∞∑cØOd °QÊ §LOl

«∞LR±MOs «∞∫Uze¥s ´Kv °DUÆW «∞AHU¡ Ë–ËÍ •IuÆNr

¥º∑HObËÊ ±Mc ßMW 1102±s ≤EU «∞b≠l ±s Æ∂q «∞GOd,

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw51

(DC1)D

Vignettes

génériques

Page 52: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

≠w «_îOd, √ƒØb ∞Jr √≤MU ≤FLq °AJq ±º∑Ld Kv ¢IOOr

≤IU◊ «∞Iu… Ë«∞CFn ≠w ±MEu±W «∞CLUÊ «ô§∑LUw, ±s

√§q ≈œîU‰ «∞∑Fb¥ö‹ «∞Cd˸¥W ∞KuÅu‰ ≈∞v ≤EU ¥∫Io

√ÆBv «∞HFU∞OW ≠w «∞∑u«≠o °Os «∞LOe«≤OU‹ «∞LdÅuœ…

Ë«∞M∑UzZ «∞L∫IIW, îUÅW ≠w ®INU «ô§∑LUw «∞cÍ ¥Nr

«∞Lu«©s °AJq ±∂U®d.

¢I∂Ku« ±Mw, «∞ºOb «∞MUzV, ≠Uzo «∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

77-- ±±ss ««∞∞ººOObb ««∞∞FFdd««°°ww ÅÅUU≠≠ww,, ≈≈∞∞vv ««∞∞ººOObb ËË““¥¥dd ««∞∞BB∫∫WW

ËË««∞∞ººJJUUÊÊ ËË≈≈ÅÅööÕÕ ««∞∞LLºº∑∑AAHHOOUU‹‹,,

«∞Lu{uŸ: ßR«‰ Ø∑U°w °ªBu’ ¢u“¥l «_©∂U¡

«_îBUzOOs °b«zd… ¬≠Ku Ëô¥W «_¨u«◊.

- °MU¡ Kv √•JU «∞bß∑u,

- °MU¡ Kv «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ Ær 99/20«∞L∫bœ ∞∑MEOr

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ˱πKf «_±W ËLKNLU, ËØc«

«∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W.

±FU∞w «∞u“¥d«∞L∫∑dÂ,

¢GDw «∞LRߺW «∞FLu±OW «ôß∑AHUzOW –«‹ 832ßd¥d«

°P≠Ku Ëô¥W «_¨d«◊ Øq °Kb¥U‹ «∞πNW «∞ALU∞OW Ëbœ≥U 21

°Kb¥W, Ë°J∏U≠W ßJU≤OW ¢Hu‚ 000.002ßUØs, °Uù{U≠W

≈∞v ¢LdØeÁ ≠w ±uÆl «ß∑d«¢Oπw ¥∑L∏q ≠w ¢IU©l «∞Dd‚

«∞u©MOW √ÆU 74, 32, 1√, Ë«∞∑w Uœ… ±U ¢ANb •u«œÀ

±d˸ îDOd…. Ë¢Fd· ≥cÁ «∞LRߺW ≤IBU ≠Uœ•U ≠w «∞∑Q©Od

«∞D∂w, ±∑L∏ö ≠w «_©∂U¡ «_îBUzOOs °U∞dr ±s ¢u≠d

«∞LFb«‹ «∞D∂OW «∞CdË¥W, ±∏q §NU“ ßJU≤Od Ë«∞Lu±ud«·,

Ë¢πNOe«‹ «_±d«÷ «∞LFb¥W, ˱Fb«‹ ©V «∞FOuÊ, ˧NU“

√±d«÷ «∞IKV ˱dØe ∞∑BHOW «∞bÂ.≈ô √Ê «∞LRߺW

«ôß∑AHUzOW ¢Fd· πe« Ø∂Od« ≠w «_©∂U¡ «_îBUzOOs ≠w

«∞∑ªBBU‹ «ü¢OW:

√±d«÷ «∞MºU¡ Ë«∞∑u∞Ob - §d«•W «_©HU‰ √Æq ±s 51ßMW -

©V «∞FOuÊ - ©V «_±d«÷ «∞LFb¥W - «∞πd«•W «∞FU±W -

√±U ≠w ±U ¥ªh «∞∑JHq °U∞MEU«‹ «∞D∂OW Ë«∞Föà °U∞LOUÁ

«∞∫Lu¥W, ≠OM∂Gw «ù®U… ≈∞v √Ê «_±d ¥∑FKo °MuOs ±s

«_œ«¡«‹ «∞∑w ¥Ib °ªBuÅNU «∞CLUÊ «ô§∑LUw, ∂d

√≤∫U¡ «∞FU∞r, ±ºU≥LW Kv √ßU” «∞ºFd.

¨Od √Ê ≥MU„ ¢GDOW îUÅW ≠w ±πU‰ «∞MEU«‹ «∞D∂OW ¢LM

∞HUzb… «_©HU‰ ≠w ßs «∞∑Lb” ˱U Æ∂q «∞∑Lb”, «∞c¥s

≥r ±s –ËÍ •Iu‚ «∞LR±s ∞Nr «§∑LUOU «∞c¥s ô ¥∑FbÈ

œîKNr «∞ANdÍ 000.04œÃ, Ë–∞p ±s îö‰ ¢D∂Oo ≤EUÂ

«∞b≠l ±s Æ∂q «∞GOd Kv √ßU” ±∂Km •IOIw ±Hu¢d ô ¥∑FbÈ

005.5œÃ.

ËÆb ¢r Ë{l ≥c« «∞πNU“ «∞πb¥b ¢D∂OIU _•JUÂ «∞LdßuÂ

«∞∑MHOcÍ Ær 21-951«∞LRŒ ≠w 1√°d¥q 2102, «∞cÍ ¥∫bœ

±u«œ «ô¢HUÆOW «∞L∂d±W °Os ≥OµU‹ «∞CLUÊ «ô§∑LUw

Ë«∞∂BU¢OOs «∞MEU¢OOs «∞ªu«’ (±dØ∂w «∞MEU«‹

«∞D∂OW).

°U∞Mº∂W ≈∞v «∞Föà °U∞LOUÁ «∞∫Lu¥W, «∞cÍ ¢∑πt «∞J∏Od ±s

«∞∂Kb«Ê ≤∫u «∞∫b ±s ¢Fu¥i ±BU¥Ht, ≠O∑r ≠w °öœ≤U

°ªBuÅt ¢D∂Oo ¢Fu¥i ≤º∂W ±s ±BU¥n «∞dU¥W «∞D∂OW

Ë«∞Föà ˫ùÆU±W, ≠w ≈©U «¢HUÆOU‹ ±l «∞Ld«Øe

«∞L∑ªBBW ≠w ≥c« «∞MuŸ ±s «∞FöÃ, Ë–∞p ≠w ≈©U

«∞∑Ad¥l Ë«∞∑MEOr «∞ºUÍ «∞LHFu‰.

¥F∑∂d –∞p √¥CU, ±ºU≥LW ±s «∞CLUÊ «ô§∑LUw ∞HUzb… ≥c«

«∞MuŸ ±s «_œ«¡«‹, ˱l –∞p ¥M∂Gw «ù®U… ≈∞v √≤t Ë°ªBu’

«∞Föà «∞L∑ªBh °LOUÁ «∞∂∫d Ë«∞FöÃ

«∞ªU’ °SUœ… «∞∑Q≥Oq «∞∫dØw

≠‡SÊ «∞L∂U∞m «∞L∑JHq °NU ¢LX ±d«§F∑NU ≤∫u «∞e¥Uœ… b…

±d«‹ îö‰ «∞FAd¥W «_îOd…, ôßOLU °U∞Mº∂W ≈∞v ≠µW «∞FöÃ

«∞ªU’ °SUœ… «∞∑Q≥Oq «∞∫dØw Kv ±º∑uÈ ±dØe «∞FöÃ

°LOUÁ «∞∂∫d °ºObÍ ≠dÃ, ≠w «∞πe«zd «∞FUÅLW.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 52

(Réeducation Fonctionnelle)

(Thalassotherapie)

Page 53: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

«∞L∑ªd§Os ∞∑GDOW Øq «∞LMU©o. Ëß∑∫Ew «∞LRߺU‹

«∞B∫OW ∞uô¥W «_¨u«◊, ËØc«« œ«zd… √≠Ku °∑u§Ot ±∑ªBBOs

§bœ Mb ¢ªdà «∞b≠FU‹ «∞IUœ±W, Ë–∞p •ºV «∞∫U§U‹

«∞LF∂d MNU ØU∞πd«•W «∞FU±W Ë©V «∞FOuÊ Ë«∞DV «∞∂U©Mw.

√§u, √≤Mw °NcÁ «∞LFKu±U‹, √ØuÊ Æb √§∂X s ßR«∞Jr,

Ë¢HCKu«, «∞ºOb «∞MUzV, °I∂u‰ ≠Uzo ´∂U«‹ «∞∑Ib¥d

Ë«ô•∑d«Â.

88-- ±±ss ««∞∞ººOObb ««∞∞FFdd««°°ww ÅÅUU≠≠ww,, ≈≈∞∞vv ±±FFUU∞∞ww ËË““¥¥dd ««∞∞FFLLqq

ËË««∞∞∑∑AAGGOOqq ËË««∞∞CCLLUUÊÊ ««ôô§§∑∑LLUUww,,

«∞Lu{uŸ: ßR«‰ Ø∑U°w, °ªBu’ ≈≤πU“ ±Id ∞BMbË‚

«∞CLUÊ «ô§∑LUw °b«zd… √≠Ku

- °MU¡ Kv √•JU «∞bß∑u,

- °MU¡ Kv «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ Ær 99/20«∞L∫bœ ∞∑MEOr

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ˱πKf «_±W ËLKNLU ËØc«

«∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W.

±FU∞w «∞u“¥d «∞L∫∑dÂ,

≈≤t ∞Ls œË«w «ô´∑e«“ √Ê ¢∑u«§b ±BU∞ «ùœ«… «∞FLu±OW

´∂d ØU≠W œË«zd «∞IDd îb±W ∞KLu«©s, Ë«ß∑πU°W ∞LAUKt,

Ë¢c∞Oö ∞KFI∂U‹ ≠w «ß∑ªd«Ã «∞u£Uzo «ùœ«¥W Ë¢Ib¥r «∞u§t

«∞özo ∞ûœ«… «∞πe«zd¥W ≠w ¢FU±KNU ±l ±u«©MONU. Ë«∑∂U«

±s √Ê œ«zd… √≠Ku °uô¥W «_¨u«◊ ¢IDs °NU Ø∏U≠W ßJU≤OW

¢Hu‚ 000.002≤ºLW, Ë¢Cr •U∞OU ±dØe¥s ∞Kb≠l, √•b≥LU

°U∞∫w «∞πMu°w «∞cÍ ¥F∑∂d •OU ®F∂OU –Ë Ø∏U≠W ßJU≤OW

´U∞OW, •OY ØUÊ ±º∑Gö ØHdŸ °KbÍ, Ë°U∞MEd ≈∞v bœ

«∞LR±MOs «ô§∑LUOOs «∞cÍ ¥Hu‚ 000.21±R±s.

±FU∞w «∞u“¥d «∞L∫∑dÂ,

°U∞dr ±s ¢FNb ßKHJr «∞J∑U°w, Ë≠IU ∞Kdœ Kv ßR«‰ Ø∑U°w

°∑U¥a 11√°d¥q 1102, Ë«∞L∑CLs «∞AdËŸ ≠w ≈§d«¡«‹

§d«•W «∞FEU - «∞DV «∞b«îKw - ©V «∞Gbœ - ©V «_–Ê

Ë«_≤n Ë«∞∫Mπd… - √±d«÷ «∞JKv.

¢∂FU ∞LU ¢r ßdœÁ, ¥Ad≠MU ±FU∞w «∞u“¥d «∞L∫∑dÂ, ©dÕ

«∞ºR«‰ «ü¢w:

∞LU–« ∞r ¢º∑Hb «∞LRߺW «ôß∑AHUzOW «∞FLu±OW ∞Lb¥MW √≠Ku

°uô¥W «_¨u«◊ ±s ¢GDOW «∞Fπe «∞Lºπq ≠w «_©∂U¡

«_îBUzOOs?

±FU∞w «∞u“¥d «∞L∫∑dÂ,

¢∫cË≤U £IW Ø∂Od… ≠w ®ªBJr «∞L∫∑dÂ, ∞K∑bîq ±s √§q

¢u“¥l Uœ‰ ∞ú©∂U¡ «_îBUzOOs, ∂d ØU≠W «∞LRߺU‹

«ôß∑AHUzOW «∞FLu±OW ∞uô¥W «_¨u«◊. Ë¢I∂Ku«, ±FU∞OJr,

îU∞h ∂U«‹ «ô±∑MUÊ Ë«∞∑Ib¥d.

-- œœ ««∞∞ººOObb ««∞∞uu““¥¥dd::

«∞Lu{uŸ: œ Kv ßR«∞Jr «∞J∑U°w Ær 413,

√®JdØr Kv «≥∑LU±Jr °U∞∑GDOW «∞B∫OW ≠w œ«zd… √≠Ku,

Ëô¥W «_¨u«◊, ËKv ßR«∞Jr «∞L∑FKo °U_©∂U¡ «_îBUzOOs

´Kv ±º∑uÈ «∞LRߺW «ôß∑AHUzOW _≠Ku, Ëœ« ´Kv

ßR«∞Jr , ¥Ad≠Mw √Ê √Ë«≠OJr °LU ¥Q¢w:

•IOIW, ®Nb ±º∑AHv √≠Ku ≤IBU ≠w «_©∂U¡ «_îBUzOOs

•OY ØUÊ bœ≥r ô ¥∑πUË“ «∞º∑W (60) ≠w «∞ºMW 2102

Ë®Nb‹ «∞LRߺW ¢∫ºMU ±K∫u™U °Fb ¢u§Ot ´bœ ±s

«_îBUzOOs ∞OB∂ «∞Fbœ «ù§LU∞w «∞Ou ß∑W Ad (61)

√îBUzOU, ≈£MOs ±MNr ≠w «∞πd«•W «∞FU±W Ë£ö£W ≠w ©V

«_©HU‰ Ë«£MOs ≠w ©V «∞MºU¡ ±s §MºOW Øu°OW.

≈Ê «∞MIh ≠w «_©∂U¡ «_îBUzOOs ±AJKW U±W ¢Lf Øq

Ëô¥U‹ «∞u©s Ë¢∫d’ «∞u“«… Kv «∞∑u“¥l «∞FUœ‰ ∞ú©∂U¡

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw53

Page 54: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

£U∞Y, ≠w «∞LMDIW «∞πMu°OW. ≈£d ¢ªBOh ÆDFW √÷ ±s Æ∂q

«∞ºKDU‹ «∞L∫KOW.

Æ∂q «∞∫b¥Y s Ë{FOW ≥c« «∞LAdËŸ, ¥M∂Gw «∞∑cØOd

°∂Fi «ù≤πU“«‹ «∞∑w •IINU «∞BMbË‚ «∞u©Mw ∞K∑Q±OMU‹

«ô§∑LUOW ∞KFLU‰ «_§d«¡, ≠OLU ¥∑FKo °∑u≠Od «∞NOUØq

«∞πu«¥W Kv ±º∑uÈ ±MDIW √≠Ku, •OY ¢∑u≠d •U∞OU Kv

±dØe¥s ∞Kb≠l ≥LU •Oe «∞ªb±W, Ë¥∑FKo «_±d °‡U∞LdØe¥s:

- «∞LdØe «_ˉ ∞Kb≠l ±Kp ∞KBMbË‚, ¥Il Ëßj «∞Lb¥MW

˱πNe °LBK∫W ∞KLd«Æ∂W «∞D∂OW, ¥Ib îb±U‹ ∞HUzb…

±U¥FUœ‰ 389.91±s «∞LR±MOs ∞Nr «§∑LUOU, °Uù{U≠W ≈∞v

–ËÍ «∞∫Iu‚, Ë¥R©dÁ 62´U±ö, ËÆb «ß∑HUœ ≥c« «∞LdØe

îö‰ ßMW 3102±s ≈©ö‚ °d≤U±Z Bd≤W °IOLW ¢IU» 5.5

±KOuÊ œ¥MU §e«zdÍ.

- «∞LdØe «∞∏U≤w ±Kp ∞K∂Kb¥W, ±πNe √¥CU °LBK∫W ∞KLd«Æ∂W

«∞D∂OW, ¥u™n 02´U±ö Ë¥Ib îb±U‹ ∞HUzb… 889.01

±R±s ≈{U≠W ≈∞v –ËÍ «∞∫Iu‚. ØLU «ß∑HUœ ≥c« «∞LdØe, ≥u

«üîd, ±s LKOW ¢∫b¥Y ËBd≤W °IOLW 5.2±KOuÊ œÃ,

Ë–∞p ≠w ≈©U °d≤U±Z Bd≤W «∞NOUØq «∞IUb¥W Ë«∞πu«¥W

∞KCLUÊ «ô§∑LUw.

±s §NW √îdÈ ¥M∂Gw «∞∑cØOd, √≤t °Lu«“«… LKOW Bd≤W

Ë¢ußOl ®∂JW ±d«Øe «∞b≠l ∞NOµU‹ «∞CLUÊ «ô§∑LUw, ¢r

Ë{l •Oe «∞∑MHOc ≈§d«¡«‹ ≥U±W √îdÈ, °Nb· ¢∫ºOs

«∞ªb±U‹ «∞LIb±W ∞KLu«©MOs, ôßOLU ±s îö‰ ¢FLOr §NU“

°DUÆW «∞AHU¡, Ë¢FLOr «ß∑FLU‰ √§Ne… «ùö «ü∞w

Ë®∂JU‹ «∞d°j «∞b«îKw, ±U ßL °b«¥W ±s ®Nd ≠∂d«¥d

3102, °∑ußOl «ß∑FLU‰ °DUÆW «∞AHU¡ ±s «∞uô¥W «∞∑w

¥ºπq ≠ONU «∞LR±s ≈∞v ØU≠W «∞∑d«» «∞u©Mw.

ØLU ßL∫X ≥cÁ «ù≤πU“«‹ √¥CU ∞KLR±s ∞t «§∑LUOU, °QÊ

¥º∑HOb ±s °Fi «∞ªb±U‹ «∞L∑FKIW °U∞CLUÊ «ô§∑LUw

≈≤πU“ ±Id §b¥b ∞Kb≠l °Lb¥MW √≠Ku, •dÍ «ù®U… ≈∞v √Ê

«∞ºKDU‹ «∞L∫KOW °U®d‹ °Uî∑OU √{OW ∞KLAdËŸ ¢∂FU

∞KL∫Cd «∞LRŒ ≠w 51≠∂d«¥d 0102.

±FU∞w «∞u“¥d «∞L∫∑dÂ,

Ë≠IU ∞LU ¢r ßdœÁ ≠S≤Mw √©dÕ Kv ±FU∞OJr «∞ºR«‰ «ü¢w:

±∑v ¥∑r ¢πºOb ≈≤πU“ ±Id §b¥b ∞uØU∞W «∞BMbË‚ «∞u©Mw

∞K∑Q±OMU‹ «ô§∑LUOW ∞KFLU‰ «_§d«¡ S A N C°U∞∫w

«∞πMu°w ∞Lb¥MW √≠Ku Ëô¥W «_¨u«◊?

≠w «≤∑EU «¢ªU– «ù§d«¡«‹ «∞ö“±W «∞JHOKW, ¢I∂Ku« ±FU∞w

«∞u“¥d «∞L∫∑d îU∞h «ô±∑MUÊ Ë«∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

-- œœ ««∞∞ººOObb ««∞∞uu““¥¥dd::

«∞Ld§l: ±d«ßKW Ë“«… «∞FöÆU‹ ±l «∞∂d∞LUÊ, ¸Ær 628

«∞LRîW ≠w 91 ≤u≠L∂d 3102.

¢∫OW ©O∂W Ë°Fb,

∞Ib ¢HCK∑r °DdÕ «≤AGU‰ ¥∑FKo °u{FOW ≈≤πU“ ±dØe œ≠l

£U°X £U∞Y ¢U°l ∞KBMbË‚ «∞u©Mw ∞K∑Q±OMU‹ «ô§∑LUOW

∞KFLU‰ «_§d«¡ ≠w œ«zd… √≠Ku °uô¥W «_¨u«◊. ËKOt,

¥Ad≠Mw ≠w «∞∂b«¥W √Ê √®JdØr Kv •dÅJr Ë«≥∑LU±Jr

°IDUŸ «∞CLUÊ «ô§∑LUw, ØLU √{l °Os √¥b¥Jr °Fi

«∞LFDOU‹ Ë«∞∑HUÅOq «∞L∑FKIW °ºR«∞Jr.

∞K∑cØOd, ≠SÊ ≥c« «ô≤AGU‰ «∞cÍ ß∂o Ë√Ê ©dÕ ≠w ßMW 1102,

ËØUÊ Æb √§U» Mt “±OKw «∞u“¥d «∞ºOb «∞DOV ∞uÕ, •Os ØUÊ

´Kv √” Ë“«… «∞FLq Ë«∞∑AGOq Ë«∞CLUÊ «ô§∑LUw, •OY

Ë{` ¬≤c«„ «∞∂d≤U±Z «∞u«ßl «∞cÍ ¢r ≈©öÆt ±s √§q ≈ÅöÕ

±MEu±W «∞CLUÊ «ô§∑LUw, Ë«∞cÍ ¥GDw Ëô¥U‹ «∞∑d«»

«∞u©Mw, °LU ≠ONU Ëô¥W «_¨u«◊ Ëœ«zd… √≠Ku, ≥cÁ «_îOd… «∞∑w

«ß∑HUœ‹, °Lu§V ≥c« «∞∂d≤U±Z, ±s ±AdËŸ ≈≤πU“ ±dØe œ≠l

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 54

Page 55: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

- °MU¡ Kv √•JU «∞bß∑u,

- °MU¡ Kv «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ Ær 99/20«∞L∫bœ ∞∑MEOr

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ˱πKf «_±W ËLKNLU ËØc«

«∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W.

±FU∞w «∞u“¥d, ¢∫OW ©O∂W,

ô ¥ªHv Kv ßOUœ¢Jr, ±FU∞w «∞u“¥d, «∞CGj «∞∫UÅq

´Kv ±º∑uÈ ±BU∞ «∞ºπq «∞∑πUÍ °FUÅLW Ëô¥W «∞u«œÍ

±s •OY «∞IOU °U∞ªb±W «∞FLu±OW ∞Nc« «∞IDUŸ «∞∫ºU”,

Ë«∞cÍ ∞t öÆW ±∂U®d… °∑u≠Od ±MUÅV «∞AGq, «∞∑w ≥w

±DKV Øq ®U», Ë•o Øq ±u«©s, •OY °Km bœ «∞ºπö‹

´Kv ±º∑uÈ Ëô¥W «∞u«œÍ ≤∫u •u«∞w îLºW ËAd¥s √∞n

ßπq ¢πUÍ, ≥c« «∞Fbœ ¥L∏q Ë«œÈ ¥m ±Mt ≤º∂W ô ¢Iq

s 03%, √Í •u«∞w ¢ºFW ¬ô· ßπq ¢πUÍ.

≈Ê °Fb «∞LºU≠W °Os UÅLW «∞uô¥W ˱MDIW Ë«œÍ ¥m ¢∑d«ËÕ

±U °Os 071 Ë052ØKr, «_±d «∞cÍ ¥πFq «ùœ«… °FOb… s

«∞Lu«©s, Ë≠w ≈©U ¢Id¥V «ùœ«… ±s «∞Lu«©s, Ë«∞∑JHq

°U≤AGUô‹ ±MDIW Ë«œÍ ¥m (œ«zd… §U±FW - œ«zd… «∞LGOd)

±s §NW, Ë¢ªHOn «∞CGj s ±b¥d¥W «∞ºπq «∞∑πUÍ

°FUÅLW «∞uô¥W ±s §NW £U≤OW, ≤DdÕ ≥c« «∞ºR«‰ ´Kv

ßOUœ¢Jr:

±U ≥u °d≤U±Z «∞u“«… °AQÊ ≠∑ ≠dŸ ∞Kºπq «∞∑πUÍ °LMDIW

Ë«œÍ ¥m °uô¥W «∞u«œÍ? Ë®Jd« ∞Jr.

-- œœ ««∞∞ººOObb ««∞∞uu““¥¥dd::

«∞Lu{uŸ: «∞dœ s ßR«‰ Ø∑U°w.

«∞Ld§l: ßR«∞Jr «∞J∑U°w Ær 672.

«∞ºOb «∞MUzV «∞L∫∑dÂ,

≠w «∞∂b«¥W, √®JdØr Kv «≥∑LU±Jr °IDUŸ «∞∑πU…, ËKv

ßR«∞Jr s ≠∑ ≠dŸ ∞KLdØe «∞u©Mw ∞Kºπq «∞∑πUÍ

°LMDIW Ë«œÍ ¥m °uô¥W «∞u«œÍ.

´Kv ±º∑uÈ Øq ±d«Øe «∞b≠l ∂d«∞∑d«» «∞u©Mw, ±NLU ØUÊ

«∞LdØe «_ÅKw «∞∑U°l ∞t, Ë–∞p °HCq ô ±dØe¥W «∞bîu‰ ≈∞v

«∞∂DUÆOW «∞u©MOW «∞∑w ¢∑O∫NU ®∂JU‹ «∞d°j «∞b«îKw

°UùöÂ «ü∞w.

√±U °ªBu’ ≈≤πU“ «∞LdØe «∞πb¥b ∞Kb≠l Kv ±º∑uÈ «∞LMDIW

«∞πMu°OW ∞Lb¥MW √≠Ku, ≠∑∑u§V «ù®U… ≈∞v √≤t ≈£d ¢ªBOh

ÆDFW «_÷ ∞HUzb… «∞LAdËŸ, ±s Æ∂q «∞ºKDU‹ «∞L∫KOW,

•BKX ±BU∞ «∞BMbË‚ «∞u©Mw ∞K∑Q±OMU‹ «ô§∑LUOW ∞KFLU‰

«_§d«¡ ´Kv ±u«≠IW ±πKf ≈œ«… «∞BMbË‚ ´Kv ≈≤πU“

«∞LAdËŸ, ØLU ¥Mh Kv –∞p «∞∑Ad¥l «∞LFLu‰ °t, Od √Ê

«ô≤Dö‚ ≠w √®GU‰ «ù≤πU“ ¥∂Iv ±d≥u≤U °U≤∑NU¡ «ù§d«¡«‹

«∞L∑FKIW °∑∫u¥q ±KJOW ÆDFW «_÷ ≈∞v «∞BMbË‚ «∞u©Mw

∞K∑Q±OMU‹ «ô§∑LUOW ∞KFLU‰ «_§d«¡.

≠w ≥c« «∞Bbœ, √KLJr °QÊ «∞ºKDU‹ «∞L∫KOW °uô¥W «_¨u«◊,

Ƈ‡‡b √؇‡‡b‹ √Ê ¢∫‡‡d¥d «ù®‡‡FU °I‡‡‡d« ¢ªB‡‡Oh Ƈ‡DF‡W

«_÷ ∞HUzb… «∞LAdËŸ ßO∑r ±∂U®d… °Fb «ô≤∑NU¡ ±s LKOW

¢IºOr ÆDFW «_÷ , •OY ß∑IuÂ

±BU∞ «∞BMbË‚ ±∂U®d… °Fb –∞p °S©ö‚ ±d«•q «ù≤πU“

«∞∑U∞OW, ôßOLU ±U ¥∑FKo °dîBW «∞∂MU¡ ˱∂U®d… «∞b¸«ßU‹

«∞∑IMOW, £r ≈§d«¡«‹ «∞LMUÆBW ôî∑OU ®dØW «ù≤πU“.

≠w «_îOd, √ƒØb ∞Jr √≤MU ≤FLq, °AJq ±º∑Ld ´Kv

¢∫ºOs îb±U‹ ≥OµU‹ «∞CLUÊ «ô§∑LUw îUÅW ±s îö‰

¢ußOl ®∂JW «∞NOUØq «∞πu«¥W, Ë°U∞∑U∞w ™dË· «ß∑I∂U‰

Ëîb±W «∞LR±MOs Ë–ËÍ •IuÆNr.

Ë¢I∂Ku« ±Mw, «∞ºOb «∞MUzV, ≠Uzo «∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

99-- ±±ss ««∞∞ººOObb ¥¥∫∫ww °°MMOOss,, ≈≈∞∞vv ««∞∞ººOObb ËË““¥¥dd ««∞∞∑∑ππUU……,,

«∞Lu{uŸ: ßR«‰ Ø∑U°w °ªBu’ ≠∑ ≠dŸ ∞Kºπq «∞∑πUÍ

°LMDIW Ë«œÈ ¥m °uô¥W «∞u«œÍ.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw55

(Opération de lotissement)

Page 56: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

ËKv {u¡ ≥cÁ «ù•BUzOU‹, ≠SÊ Ëô¥W «∞u«œÍ ¢BMn ≠w

îU≤W «∞LMU©o «∞L∑ußDW Ë©MOU, ±s •OY «∞J∏U≠W «∞∑πU¥W,

±IU≤W °∂Fi «∞uô¥U‹ «_îdÈ «∞∑w ¢Fd· Ø∏U≠W √Ø∂d ≠w

´bœ «∞∑πU «∞LºπKOs, ±LU Æb ¥R£d ≠w ≤uOW «∞ªb±W

«∞FLu±OW «∞∑w ¥Ib±NU «∞HdŸ «∞L∫Kw ∞Kºπq «∞∑πUÍ.

•U∞OU Kv ±º∑uÈ «∞LdØe «∞u©Mw ∞Kºπq «∞∑πUÍ, ≠SÊ Ëô¥W

«∞πe«zd «∞∑w ¥MAj °NU Æd«°W 312√∞n ¢U§d ±ºπKOs °U∞ºπq

«∞∑πUÍ ≥w «∞uô¥W «∞u•Ob… Kv ±º∑uÈ «∞∑d«» «∞u©Mw «∞∑w

«ß∑HUœ‹ ±s ≠∑ ≠dŸ ±∫Kw ≈{U≠w, √±U °UÆw Ëô¥U‹ «∞u©s

≠Kr ¢º∑∫bÀ °NU ≠dËŸ √îdÈ ≈∞v U¥W ¥u±MU ≥c«.

±l –∞p, ≠S≤MU ≠w Ë“«… «∞∑πU… Kv œ¸«¥W ¢U±W °U≤AGUô‹

≠µW «∞∑πU ≠w ≥c« «∞AQÊ, ËÆb √ßb¥X ¢u§ONU¢w ≈∞v

±BU∞ «∞LdØe «∞u©Mw ∞Kºπq «∞∑πUÍ ∞u{l ±ªDj

®U±q ù´Uœ… «≤∑AU ±BU∞∫NU ∂d «∞∑d«» «∞u©Mw, ¢LU®OU

±l «∞∑Du¸ «∞cÍ d≠∑t «∞∫dØOW «∞∑πU¥W Ë«ôÆ∑BUœ¥W ≠w

«∞ºMu«‹ «∞LU{OW, ∞CLUÊ ¢GDOW √≠Cq ∞JU≠W ±MU©o

«∞u©s •ºV «∞J∏U≠W «ôÆ∑BUœ¥W Ë«∞∑πU¥W, Ë•ºV

«∞D∂OFW «∞πGd«≠OW ∞NcÁ «∞LMU©o, ±l «_îc °FOs «ô´∑∂U

«ù±JU≤OU‹ «∞LUœ¥W Ë«∞∂Ad¥W ∞KLdØe, ØuÊ ≠∑ ≠dËŸ ±∫KOW

§b¥b… ¥∑d¢V Mt ô ±∫U∞W √∂U¡ ±U∞OW Kv «∞LdØe ˧V

«∞∑QØb √Ëô ±s ≈±JU≤OW ¢∫LKNU.

«∞ºOb «∞MUzV «∞L∫∑dÂ,

≠w «∞ª∑UÂ, √®JdØr ±d… √îdÈ Kv «≥∑LU±Jr °U∞IDUŸ,

Ë√Æb¸ ≠OJr •dÅJr Kv ≈¥BU‰ «≤AGUô‹ ≠µW «∞∑πU

∞LMDIW Ë«œÍ ¸¥m °uô¥W «∞u«œÍ. ØLU √£Ls «Æ∑d«•Jr

«∞L∑CLs ≠∑ ≠dŸ ±∫Kw ∞Kºπq «∞∑πUÍ °NcÁ «∞LMDIW,

«∞cÍ ßOJuÊ ±∫q œ¸«ßW ±s Æ∂q «∞Lb¥d¥W «∞FU±W ∞KLdØe

«∞u©Mw ∞Kºπq «∞∑πUÍ, Ë≠o «∞LFU¥Od «∞LcØu¸… √öÁ.

¢I∂Ku« ±Mw, «∞ºOb «∞MUzV, √ßLv ∂U«‹ «∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

√±U °Fb,

¢ªCl LKOW ≠∑ ≠dËŸ ≈{U≠OW ∞KLdØe «∞u©Mw ∞Kºπq

«∞∑πUÍ ´Kv ±º∑uÈ «∞uô¥W «∞u«•b…, _•JU «∞LdßuÂ

«∞∑MHOcÍ Ær 80-34«∞LRŒ ≠w 30≠∂d«¥d 8002«∞LFb‰

∞KLdßu «∞∑MHOcÍ Ær 29-86«∞LRŒ ≠w 81≠∂d«¥d 2991,

«∞L∑CLs «∞IU≤uÊ «_ßUßw «∞ªU’ °U∞LdØe «∞u©Mw ∞Kºπq

«∞∑πUÍ Ë¢MEOLt, Ë«∞cÍ ¢Mh «∞LUœ… «∞∏U≤OW ±Mt Kv ±U

¥Q¢w:

¥∫bœ ±Id «∞LdØe °Lb¥MW «∞πe«zd. Ë¥JuÊ ±L∏ö Kv ±º∑uÈ

Øq Ëô¥W °LK∫IW √Ë ±K∫IU‹ ±∫KOW ¥ºOd≥U Ë¥b¥d≥U ±Q±u¸

√Ë ±Q±uË «∞LdØe, Ë≥c« Ë≠o «∞J∏U≠W «ôÆ∑BUœ¥W Ë«∞∑πU¥W

∞Kuô¥W «∞LFMOW.

ËKOt, ≠SÊ °d±πW ≈≤πU“ «∞HdËŸ «∞L∫KOW ´∂d ±ª∑Kn

Ëô¥U‹ «∞u©s ¢ªCl ∞FbÒ… ±FU¥Od ±u{uOW ÆUzLW Kv

«∑∂U«‹ ¢IMOW, ¢∑FKo √ßUßU °U∞J∏U≠W «ôÆ∑BUœ¥W

Ë«∞∑πU¥W ∞Kuô¥W.

Ë°Uù{U≠W ≈∞v ±R®d «∞J∏U≠W «∞∑πU¥W, ≥MU„ «∑∂U«‹

√îdÈ ¢Rîc °FOs «ô´∑∂U ´Mb ≠∑ ≠dËŸ ±∫KOW ´Kv

±º∑uÈ «∞uô¥U‹ ¢∑FKo °U∞FU±KOs «_±Mw Ë«∞πGd«≠w, ô

ßOLU ≠w Ëô¥U‹ «∞πMu», •OY ¥CDd «∞Lu«©s °NcÁ

«∞uô¥U‹ ≈∞v ÆDl ±ºU≠W ®UßFW ±JKHW, Ë√•OU≤U îDOd…,

∞K∫Bu‰ Kv «∞ªb±W «∞FLu±OW «∞L∑BKW °U∞ºπq «∞∑πUÍ.

≠FKv ß∂Oq «∞L∏U‰, ¢Ib¸ «∞LºU≠W «∞∑w ¢d°j ±b¥MW Os

ÅU∞ °uô¥W ¢LMd«ßX 076ØKr, ≠OLU ¢∂Fb ±b¥MW °dà °U§w

±ª∑U s Ëô¥W √œ¸« °∫u«∞w 008ØKr.

°U∞Mº∂W ≈∞v Ëô¥W «∞u«œÍ, ≠SÊ «∞LdØe «∞u©Mw ∞Kºπq

«∞∑πUÍ ±Mc ßMW 8991±L∏ö °HdŸ Ë«•b Kv ±º∑uÈ ≥cÁ

«∞uô¥W ¥u§b °∫w «∞d±U‰, Ë¥ºOdÁ 02±º∑ªb±U, ËÆb °Km

´bœ «∞∑πU «∞LºπKOs °uô¥W «∞u«œÍ 21272¢U§d« •ºV

≈•BUzOU‹ ®Nd √Ø∑u°d 3102, Ë≥w °Nc« «∞dÆr ¢∫∑q «∞Ld¢∂W

92Ë©MOU ±s •OY bœ «∞∑πU «∞LºπKOs.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 56

Page 57: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

√±U °Fb, ≠SÊ ¢u≠Od √ßu«‚ ±özLW ËBd¥W ¢∫∑uÍ Kv

√KV «∞NOUØq «∞Cd˸¥W, Ë¢º∑πOV ≈∞v «∞AdË◊ «∞IU≤u≤OW

Ë«∞∑IMOW «∞ö“±W ∞∑u≠Od ≠CU¡«‹ ¢πU¥W √≠Cq ∞Ld¢Uœ¥NU,

≥u °L∏U°W «∞Nb· «_ßLv °U∞Mº∂W ≈∞OMU, Ë«∞AGq «∞AUq

∞Jq ±BU∞ Ë“«… «∞∑πU… Kv «î∑ö· ±º∑u¥U¢NU.

Ë≠OLU ¥ªh «∞ºu‚ «∞LGDU… °∑GMOn, ±u{uŸ «≤AGU∞Jr, ≠Ib

¢r ≈≤πU“≥U ≠w «∞∑ºFOMU‹ ±s «∞IdÊ «∞LU{w °Dd¥IW Od

≤EU±OW, Ë∞Nc« «¢ªc‹ «∞ºKDU‹ «∞L∫KOW ßMW 0102Æd««

¥ICw °Nb±NU Ë≈Uœ… ≈≤πU“≥U °Dd¥IW ±DU°IW ∞Iu«b «∞∑FLOd

Ë«∞∂MU¡, ±LU «ß∑u§V ¢∫u¥q «∞∑πU «∞MU®DOs °NU, Ëbœ≥r

06, °BHW ±RÆ∑W ≈∞v ±º∑uœw (MESPOCËPASAC)

«∞u«ÆFOs °∫w 613±ºJs ≈∞v ¨U¥W «ô≤∑NU¡ ±s √®GU‰

«ù≤πU“, ∞Js ≥Rô¡ «∞∑πU UœË« ≥cÁ «∞Lº∑uœU‹ °∫πW

≤Ih «∞∫dØW «∞∑πU¥W °U∞LMDIW.

ËÆb îBh ù≤πU“ ≥cÁ «∞ºu‚ ö· ±U∞w ¥Hu‚ 54±KOuÊ

œ¥MU, ËƺLX √®GU‰ «ù≤πU“ ≈∞v ®Dd¥s ØLU ¥Q¢w:

- «∞ADd «_ˉ ¥∑FKo °S≤πU“ √®GU‰ «∞NMbßW «∞Lb≤OW, •OY

¢LX ±∂U®d… «_®GU‰ °∑U¥a 92≤u≠L∂d 1102∞Lb… 8√®Nd,

Ë•ºV «∞LFKu±U‹ «∞L∑u≠d… ∞b¥MU ≠SÊ «_®GU‰ ¢FDKX ®OµU

±U °º∂V ¢dœÍ √•u«‰ «∞DIf £r Ë≠U… «∞LIUˉ «∞LJKn

°Uù≤πU“, Ë«î∑OU ±IUˉ ¬îd ù¢LU «_®GU‰ «∞L∑∂IOW, ±LU

«≤πd Mt ¢Qîd ≠w ±u«Ob «∞∑ºKOr.

- ≠OLU ¥ªh «∞ADd «∞∏U≤w ≠O∑FKo °S≤πU“ √®GU‰ «∞NOUØq

«∞∫b¥b¥W (EUQILLATEM ETNEPRAHC AL), •OY ¢r

«ô≤Dö‚ ≠ONU °∑U¥a 91±U¥u 3102°Lb… ≈≤πU“ ¢Ib¸ °º∑W

(60) √®Nd, ËÆb «≤∑NX «_®GU‰ Ë°Iw ≠Ij Ë{l «∞ºIn

«∞cÍ ¥M∑Ed §K∂t ±s «∞ªUÃ. Ë•ºV zOf °Kb¥W ¢GMOn,

≠SÊ «∞LIUˉ «¢ªc Øq «ù§d«¡«‹ «∞ö“±W ∞K∑JHq °Nc« «ù≤πU“

≠w «_¥U «∞IKOKW «∞IUœ±W.

0011-- ±±ss ««∞∞ººOObb ±±OOººuu ••uu,, ≈≈∞∞vv ±±FFUU∞∞ww ËË““¥¥dd ««∞∞∑∑ππUU……..

«∞Lu{uŸ: ßR«‰ Ø∑U°w,

- °MU¡ Kv √•JU «∞bß∑u,

- °MU¡ Kv «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ Ær 99/20«∞L∫bœ ∞∑MEOr

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ˱πKf «_±W ËLKNLU, ËØc«

«∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNU Ë°Os «∞∫Ju±W.

°Fb √œ«¡ Ë«§V «∞∑∫OW Ë«∞∑Ib¥d,

±s îö‰ “¥U¢Jr ≈∞v «∞ºu‚ «∞LGDU…, –Ë «∞LuÆl «∞NU •OY

√≤t ±º∑IDV °ußj «∞Lb¥MW °∂Kb¥W ¢GMOn Ëô¥W ±FºJd, Ë∞Ib

√°b¥∑r ±ö•EU‹, ±MNU «∞∑Qîd «∞HEOl ≠w LKOW «ù≤πU“, ËØUÊ

±uÆHJr √Ê ®b]œ¢r √≤∑r Ë«∞ºKDU‹ «∞L∫KOW Kv √Ê ¥∑r «ù≤πU“

Æ∂q •Ku‰ ®Nd ±CUÊ, Ë∞FKLJr √Ê «∞∑πU «∞c¥s ØU≤u« ¥AGKuÊ

±∫ö‹ ≥c« «∞ºu‚, °FCNr ¥M∑Ed, Ë≥r ¥FOAuÊ •U∞W ±e¥W,

Ë°FCNr «üîd ¥º∑Q§dËÊ ±∫ö‹ °Q£LUÊ îOU∞OW, ≠w ËÆX √Ê

´LKOW «ù≤πU“ ±U“«∞X ¢d«ËÕ ±JU≤NU.

±FU∞w «∞u“¥d,

¢∂FU ∞πNuœØr, ±U ≥w «ù§d«¡«‹ «∞LMUß∂W «∞∑w ¢MuËÊ

«¢ªU–≥U ∞∑ºu¥W ≥cÁ «∞u{FOW Ë«∞∑ªHOn ±s ±FU≤U… √Ø∏d ±s

06¢U§d«? Ë≥q ±s ±MIc?

≠w «≤∑EU œØr, ¢I∂Ku« ±MU, ±FU∞w «∞u“¥d, ≠Uzo ∂U«‹

«∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

-- œœ ««∞∞ººOObb ««∞∞uu““¥¥dd::

«∞Lu{uŸ: «∞dœ s ßR«‰ Ø∑U°w,

«∞Ld§l: ßR«∞Jr «∞J∑U°w Ær 292.

«∞ºOb «∞MUzV «∞L∫∑dÂ,

°b«¥W, √®JdØr ´Kv «≥∑LU±Jr °IDUŸ «∞∑πU…, ËKv

ßR«∞Jr ≠w «ù§d«¡«‹ «∞L∑ªc… ∞∑ºu¥W Ë{FOW ¢πU «∞ºu‚

«∞LGDU…, °∑GMOn Ëô¥W ±FºJd.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw57

Page 58: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

Ëô¥U‹ «∞u©s, ±LU √ßFb «∞Lu«©MOs Ë≤Er «∞FLKOU‹

«∞∑πU¥W, Ë√≤AQ ≠CU¡«‹ °b¥KW ËÆU≤u≤OW ¢∫U≠k Kv «∞∂OµW

Ë¢∫∑d «∞LIU¥Of «∞B∫OW ∞öß∑Nö„. Ë«∑∂U« √Ê ±b¥MW

√≠Ku ±s «∞LbÊ «∞J∂dÈ, •OY ¢∑FbÈ Ø∏U≠∑NU «∞ºJU≤OW

000.021≤ºLW, Ë¢GDw ≤ºOπU ´Ld«≤OU Ë«ßFU ¥∑Du¸

°ºdW, ËØu≤NU ±MDIW §c» ∞KºJUÊ.

±FU∞w «∞u“¥d «∞L∫∑dÂ,

≈≤t ±s «∞LRßn √ô ¢D∂o «ù§d«¡«‹ «∞∑w °Uœ‹ °NU «∞∫Ju±W

≠w ±b¥MW √≠Ku °uô¥W «_¨u«◊, Ë«∞∑w ¢Fd· «î∑MUÆU •Uœ«

§d«¡ «≤∑AU «∞∑πU… «∞Hu{u¥W ´∂d ≤IU◊ ´b¥b…,

Ë°U∞ªBu’ Ëßj ±b¥MW √≠Ku, «∞∑w ¢Fπe «∞LdØ∂U‹ Ë¥Fπe

«∞d«§KuÊ ´Kv «∞F∂u¸ ≠Ot, °Fb «•∑ö∞t ±s Æ∂q «∞∂UW

«∞Hu{u¥Os. ØLU ¢ANb «∞Lb¥MW «≤Fb«±U ØKOU ∞HCU¡«‹ °b¥KW

∞LLUßW «∞MAU◊ «∞∑πUÍ, ¸r ˧uœ ßu‚ Æb¥r ±GDv

±uËÀ s «∞∫I∂W «ôß∑FLU¥W ±s «∞∫πr «∞BGOd, ¥∫∑uÍ

´Kv 61±∫ö ¢πU¥U, Ëô ¥L∑h ≈ô §e¡« ÆKOö ±s «∞Fbœ

«∞Cªr ∞K∑πU Ë≤AU©U¢Nr •OY ¢MFb «∞MAU©U‹ «∞∂b¥KW,

Ë≠w ≥cÁ «_£MU¡ ¢LX ¢NOµW «∞ºu‚ «∞Ib¥r Ë«≤∑NX «_®GU‰ °t,

±Mc √Ø∏d ±s ßMW, ≈ô √≤t Od Ë™OHw ∞∫b «∞ºUW, Ëô ¥LJMt

√Ê ¥Hw °U∞Gd÷ Ëô ¥∑πUË» Ë©Lu•U‹ ßUØMW «∞LMDIW.

±FU∞w «∞u“¥d «∞L∫∑dÂ,

Ë≠IU ∞LU ¢r «ù®U… ≈∞Ot, Ë°U∞MEd ≈∞v •U§W «∞ºJUÊ «∞LUßW

≈∞v ≈¥πUœ •Ku‰ U§KW ù≤πU“ √ßu«‚ °b¥KW Ë≠o «∞LFU¥Od

«∞LF∑Lb… ∂d √•OU¡ ±b¥MW √≠Ku «∞AUßFW, ≠S≤Mw √¢u§t ≈∞v

±FU∞OJr °U∞ºR«‰ «ü¢w:

±U ≥w «∞∫Ku‰ «∞JHOKW ôß∑HUœ… ±b¥MW √≠Ku °uô¥W «_¨u«◊

±s ≈≤πU“ ≠CU¡«‹ ¢πU¥W ¢º∑πOV ∞KLu«ÅHU‹ «∞LFLu‰

°NU?

≠w «≤∑EU ¢bîq ±FU∞OJr, ßObÍ «∞u“¥d «∞L∫∑dÂ, °∑ºπOq

Ë≈≤πU“ √ßu«‚ ¢πU¥W ∂d ±ª∑Kn √•OU¡ ±b¥MW √≠Ku °uô¥W

«∞ºOb «∞MUzV «∞L∫∑dÂ,

¢πb¸ «ù®U… ≠w «∞ª∑UÂ, ≈∞v √Ê LKOW ≈≤πU“ ≥cÁ «∞ºu‚ ≥w

´Kv U¢o Ë“«… «∞b«îKOW Ë«∞πLUU‹ «∞L∫KOW, ØuÊ «∞LAdËŸ

±ºπq ∞HUzb… °Kb¥W ¢GMOn «∞∑U°FW ∞uô¥W ±FºJd, Ë≥w

«∞LºRË∞W s ¢Lu¥Kt Ë≈≤πU“Á. Ë≠w ≥c« «∞AQÊ, ≠SÊ œË¸ Ë“«…

«∞∑πU… ¥∑L∏q ≠w ¢Ib¥r «∞MBUz «∞∑IMOW «∞ö“±W, Ëô ßOLU

«∞ºNd ´Kv «•∑d«Â «∞Iu«b Ë«∞AdË◊ «∞IU≤u≤OW «∞LMBu’

´KONU ≠w √•JU «∞Ldßu «∞∑MHOcÍ Ær 21.111«∞LRŒ ≠w 60

±U” 2102, «∞cÍ ¥∫bœ ®dË◊ ËØOHOU‹ ¢MEOr «∞HCU¡«‹

«∞∑πU¥W ˱LUßW °Fi «_≤ADW «∞∑πU¥W.

Ë≤Ed« ≈∞v «∞∑Qîd «∞Lºπq ≠w ≈≤πU“ ≥cÁ «∞ºu‚, Ë«∞cÍ

ËÆHMU KOt îö‰ «∞e¥U… «∞LOb«≤OW «∞∑w ÆLMU °NU ≈∞v ≥cÁ

«∞uô¥W, ≠Ib √®Fd≤U «∞ºKDU‹ «∞L∫KOW «∞LFMOW °Cd˸…

«¢ªU– «ù§d«¡«‹ «ôß∑FπU∞OW «∞ö“±W ∞∑ºd¥l Ë¢Od…

«ù≤πU“, ∞K∑LJs ±s «ß∑Gö‰ ≥c« «∞Ld≠o ≠w √Æd» «ü§U‰,

ËË{Ft ¢∫X ¢Bd· «∞Lº∑HOb¥s ∞Le«Ë∞W ≤AU©Nr.

®UØd« ∞Jr ±d… √îdÈ «≥∑LU±Jr °IDUŸ «∞∑πU…, ¢I∂Ku« ±Mw

«∞ºOb «∞MUzV, √ßLv ∂U«‹ «∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

1111-- ±±ss ««∞∞ººOObb ««∞∞FFdd««°°ww ÅÅUU≠≠ww,, ≈≈∞∞vv ±±FFUU∞∞ww ËË““¥¥dd ««∞∞∑∑ππUU……..

«∞Lu{uŸ: ßR«‰ Ø∑U°w °ªBu’ «∞ICU¡ Kv «_ßu«‚

«∞Lu«“¥W °Lb¥MW ¬≠Ku Ëô¥W «_¨u«◊.

- °MU¡ Kv √•JU «∞bß∑u,

- °MU¡ Kv «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ Ær 99/20«∞L∫bœ ∞∑MEOr

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ˱πKf «_±W ËLKNLU, ËØc«

«∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNU Ë°Os «∞∫Ju±W.

±FU∞w «∞u“¥d «∞L∫∑dÂ,

≤∏Ls «∞∑b«°Od «∞∑w §U¡‹ °NU «∞∫Ju±W, ≠w °d≤U±πNU

°ªBu’ ≈§d«¡«‹ «∞ICU¡ Kv «∞∑πU… «∞Lu«“¥W, ∂d ØU≠W

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 58

Page 59: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

∞Js ±BU∞ «∞∂Kb¥W ∞r ¢∫bœ °Fb ÆUzLW «∞Lº∑HOb¥s

ôß∑Gö‰ ≥c« «∞Ld≠o.

- «ß∑HUœ‹ °Kb¥W √≠Ku, ≠w ≈©U «∞BMbË‚ «∞LA∑d„

∞KπLUU‹ «∞L∫KOW (LCCF) ±s ±∂Km Æb¸Á 02±KOuÊ œ¥MU

ù≤πU“ ßuÆOs §u«¥Os, •OY ¢Fd· ´LKOW ≈≤πU“ ≥cÁ

«∞LAU¥l «∞LuØKW ∞∂Kb¥W √≠Ku ¢Qîd« Ø∂Od«,

- «ß∑HUœ‹ √¥CU °Kb¥W √≠Ku îö‰ ßMW 3102, ≠w ≈©U

«∞Gö· «∞LU∞w «∞LªBh ∞u“«… «∞b«îKOW Ë«∞πLUU‹

«∞L∫KOW ù≤πU“ «_ßu«‚ «∞πu«¥W, ±s ±∂Km 02±KOuÊ œ¥MU

±ªBh ù≤πU“ ßu‚ §u«Í.

- ≠w ≈©U «∞∂d≤U±Z «∞∑JLOKw °LMUß∂W “¥U… ±FU∞w «∞u“¥d

«_ˉ ∞Kuô¥W, «ß∑HUœ‹ Øc∞p ±b¥MW √≠Ku °LAdËŸ ù≤πU“

ßu‚ §u«Í ≠w ≈©U «∞BMbË‚ «∞ªU’ ∞∑MLOW ±MU©o

«∞πMu» (SRDSF) °Gö· ±U∞w Æb¸Á 03±KOuÊ œ¥MU,

•OY ¢r «î∑OU √{OW ù≤πU“Á ´Kv ±º∑uÈ «∞IDV

«∞FLd«≤w «∞πb¥b ∞KLb¥MW, ËÆb ¢LX «∞LBUœÆW Kv œ≠∑d

«∞AdË◊ ù≤πU“ œ¸«ßW «∞LAdËŸ.

«∞ºOb «∞MUzV «∞L∫∑dÂ,

≈Ê Øq ≥cÁ «∞∂d«±Z «∞LF∑Lb… Ë«∞∑w Åb‹ ∞NU «∞L∂U∞m ßU∞HW

«∞cØd, ¢Nb· °U∞b§W «_Ë∞v ≈∞v «ß∑b¸«„ «∞MIh «∞Lºπq

≠w «∞HCU¡«‹ «∞∑πU¥W Kv ±º∑uÈ ±b¥MW √≠Ku «∞cÍ √®d¢r

≈∞Ot ≠w «≤AGU∞Jr, Ë«∞∑w ±s ®Q≤NU √Ê ¢L∑h ™U≥d…

«∞∑πU… «∞Hu{u¥W °AJq ±∫ºu”, ßOMFJf •∑LU

°Uù¥πU» Kv «∞∫OU… «∞Ou±OW «∞Lu«©Mw ≥cÁ «∞Lb¥MW.

±s §NW √îdÈ, ËØLJLq ∞NcÁ «∞πNuœ, ˧V Kv «∞πLUU‹

«∞L∫KOW ËØq «∞πNU‹ «_îdÈ «∞LFMOW °U∞Lu{uŸ «ô{DöŸ

°LNU±NU ˱ºRË∞OU¢NU ∞ûßd«Ÿ ≠w «ß∑Gö‰ «∞LAU¥l «∞LMπe…,

Ë«∞FLq Kv ≈≤πU“ ±U ¢∂Iv ±s ±AU¥l «∞NOUØq «∞∑πU¥W

«∞L∂d±πW, ∞∑u≠Od ≠CU¡«‹ ¢πU¥W •b¥∏W ¢KOo °Ld¢b¥NU, ±s

§NW, Ë«∞∑IKOh ±s «∞∑πU… Od «∞AdOW, Ë°U∞∑U∞w ¢u≠Od

±MUÅV Lq ∞KA∂U», ±s §NW √îdÈ.

«_¨u«◊, Ë≠o «∞LFU¥Od «∞L∑ªc… Ë©MOU, ¢I∂Ku« ßObÍ îU∞h

´∂U«‹ «∞uœ Ë«∞∑Ib¥d.

-- œœ ««∞∞ººOObb ««∞∞uu““¥¥dd::

«∞Lu{uŸ: «∞dœ s ßR«‰ Ø∑U°w,

«∞Ld§l: ßR«∞Jr «∞J∑U°w Ær 003.

«∞ºOb «∞MUzV «∞L∫∑dÂ,

°b«¥W, √¢u§t ≈∞OJr °F∂U«‹ «∞AJd Kv «≥∑LU±Jr °IDUŸ

«∞∑πU… ËKv ßR«∞Jr •u‰ «ß∑HUœ… ±b¥MW √≠Ku °uô¥W

«_¨u«◊ ±s ≠CU¡«‹ ¢πU¥W ÆU≤u≤OW.

√±U °Fb,

≈Ê ßOUßW «∞∫Ju±W «∞LF∑Lb… •U∞OU ≠w ±∫U°W ™U≥d… «_ßu«‚

«∞Lu«“¥W, ¢d¢Je √ßUßU Kv ±∂b√¥s zOºOOs, ¥∑L∏öÊ ≠w

{d˸… ¢u≠Od ≠CU¡«‹ ¢πU¥W ≤EU±OW °b¥KW ôß∑OFU»

«_ßu«‚ Od «∞AdOW √Ëô, £r ±BU•∂W ≥Rô¡ «∞L∑bîKOs Od

«∞AdOOs, Ë¢ºNOq «≤b±U§Nr ¢b¸¥πOU ≠w «∞∑πU… «∞MEU±OW

≠w «∞Ld•KW «∞∏U≤OW.

Ë{Ls ≥c« «∞∑u§t, ¢FLq Ë“«… «∞∑πU… Kv Øq ±º∑u¥U¢NU

°U∞∑MºOo ±l ±ª∑Kn «∞πNU‹ «∞LFMOW °U∞Lu{uŸ ù¥πUœ

«∞∫Ku‰ «∞MU§FW ∞L∫U°W ™U≥d… «_ßu«‚ «∞Lu«“¥W ∂d «∞u©s

˱s {LMNU, ©∂FU, ¢Kp «∞L∑u«§b… °Lb¥MW √≠Ku «∞∑U°FW ∞uô¥W

«_¨u«◊. •OY «ß∑HUœ‹ °Kb¥W √≠Ku, ≠w ≥c« «ù©U, ±s

´b… °d«±Z Ë¢b«°Od °Nb· ≈≤πU“ ≠CU¡«‹ ¢πU¥W §b¥b…

ØHOKW °U±∑BU’ ™U≥d… «∞∑πU… Od «∞AdOW Ë¢∑L∏q √≥LNU

≠OLU ¥Q¢w:

- Ë{l ¢∫X ¢Bd· ±BU∞ °Kb¥W √≠Ku ±Id ±RߺW «_ËÆW

(BGDE) ßU°IU «∞L∑u«§b °∫w «∞Ld§W Ë¢r ¢∫u¥Kt ≈∞v ßu‚

§u«Í ≠w ±ºU•W Æb≥U 0081 ±∑d ±d°l.

- ¢Q≥Oq «∞ºu‚ «∞Ib¥r °ußj ±b¥MW √≠Ku °L∂Km ¥Hu‚ 4.6

±KOuÊ œ¥MU, ËÆb «≤∑NX √®GU‰ ¢NOµ∑t ±Mc √Ø∏d ±s ßMW,

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw59

Page 60: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

-- œœ ««∞∞ººOObb ««∞∞uu““¥¥dd::

«∞Lu{uŸ: «∞dœ s ßR«‰ Ø∑U°w,

«∞Ld§l: ßR«∞Jr «∞J∑U°w Ær 403.

«∞ºOb «∞MUzV «∞L∫∑dÂ,

√Ëœ ≠w «∞∂b«¥W, √Ê √®JdØr Kv «≥∑LU±Jr °IDUŸ «∞∑πU…

ËKv ßR«∞Jr «∞NU s ™U≥d… °Ol «∞K∫u °Dd¥IW ≠u{u¥W

≠w ±b¥MW Os ËßU… °uô¥W «∞πKHW.

√±U °Fb,

¢F∑∂d «∞K∫u ±s «∞Lu«œ «∞∫ºUßW Ë–«‹ «ôß∑Nö„ «∞u«ßl,

Ë≈Ê ∞r ¢Js ±FdË{W Ë≠o ®dË◊ «∞MEU≠W, Ë«∞MEU≠W «∞B∫OW,

ËØc« ®dË◊ «∞∫Hk Ë«∞∑ªe¥s, Æb ¢AJq îDd« Kv Å∫W

«∞Lº∑NKp, Ë∞Nc« ≠SÊ ¢ºu¥o «∞K∫u Kv «∞Lº∑uÈ «∞u©Mw

¥ªCl ù§d«¡«‹ ÆU°OW ÅU±W ±s Æ∂q ±BU∞ «∞dÆU°W ∞u“«…

«∞∑πU…, Ë–∞p ±s √§q «∞∑QØb ±s ±DU°I∑NU ∞AdË◊ «∞Fd÷

Ë«∞∫Hk Ë«∞∑ªe¥s, ¢HUœ¥U ∞Jq «∞LªU©d «∞∑w ±s ®Q≤NU

«∞LºU” °B∫W «∞Lº∑NKp.

Ë≠OLU ¥ªh ™U≥d… °Ol «∞K∫u °Dd¥IW Od ®dOW Kv

±º∑uÈ ±b¥MW Os ËßU…, ≠SÊ ±BU∞ «∞dÆU°W ¢FLq §U≥b…

´Kv ±JU≠∫W ≥cÁ «∞EU≥d…, Ë–∞p °U∞∑MºOo ±l ±BU∞

«∞∂ODd… Ë«_±s ˱J∑V «∞MEU≠W ∞∂Kb¥W Os ËßU…, •OY

ØU≤X •BOKW «∞∑bîö‹ ØLU ¥Q¢w:

- îö‰ ßM∑w 1102Ë2102¢LX ≈•U∞W 99±ªU∞n Kv

«∞Fb«∞W, ±l Ko 32±∫ö ¢πU¥U,

- s •BOKW ßMW 3102, Ë«∞LuÆu≠W ≈∞v U¥W ®Nd ≤u≠L∂d,

≠∑∑L∏q ≠w •πe Ë≈¢ö· ±U ¥Hu‚ 234 ØKm ±s «∞K∫u ˢ∫d¥d

24±∫Cd ±∑U°FW ÆCUzOW {b «∞LªU∞HOs, ±l «Æ∑d«Õ Ko

62±∫ö ¢πU¥U.

ËKv «∞BFOb «∞u©Mw, °KGX •BOKW ±d«Æ∂W «∞K∫uÂ

˱A∑IU¢NU îö‰ «∞∑ºl √®Nd «_Ë∞v ±s ßMW 3102, ¢ºπOq

®UØd« ∞Jr «≥∑LU±Jr °IDUŸ «∞∑πU…, ¢I∂Ku« ±Mw «∞ºOb

«∞MUzV,√ßLv ∂U«‹ «∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

2211-- ±±ss ««∞∞ººOObb ±±∫∫LLbb ««∞∞DDOOVV ßßUU∞∞XX,, ≈≈∞∞vv ±±FFUU∞∞ww ËË““¥¥dd ««∞∞∑∑ππUU……..

«∞Lu{uŸ: ßR«‰ Ø∑U°w °ªBu’ ™U≥d… °Ol «∞K∫u «∞∫Ld«¡

°QßFU “≥Ob… °FOs ËßU… Ëô¥W «∞KπHW.

- °MU¡ Kv √•JU «∞bß∑u,

- °MU¡ Kv «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ Ær 99/20«∞L∫bœ ∞∑MEOr

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw ˱πKf «_±W ËLKNLU, ËØc«

«∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W.

±FU∞w «∞u“¥d «∞L∫∑dÂ,

∞IOX §Nuœ «∞bË∞W ≠w ≈©U «∞ICU¡ Kv «∞∑πU… «∞Lu«“¥W

√Åb«¡ •ºMW ∞bÈ «∞Lu«©MOs, ∞LU ¢ºNr °t ≠w ¢MEOr

«_≤ADW «∞∑πU¥W Lu±U, Ë¢Ib¥r ßKl «ß∑NöØOW ßKOLW,

ËîBuÅU «∞LM∑u§U‹ «∞Gc«zOW ±MNU, Od √Ê •Od… «∞Lu«©MOs

¢eœ«œ °EU≥d… «≤∑AU °UW «∞K∫u «∞∫Ld«¡ KMU Ëßj ±b¥MW

´Os ËßU… °uô¥W «∞πKHW, Ëd{NU °Q£LUÊ “≥Ob…, ±IU≤W

°∑Kp «∞LANd… ≠w ±∫ö‹ ±πU˸….

±FU∞w «∞u“¥d «∞L∫∑dÂ,

≈œ¸«ØU ∞ªDu¸… «≤∑AU ≥cÁ «∞EU≥d… Kv Å∫W «∞Lu«©MOs, Ë¢∂FU

∞∑ºUƒô‹ «∞Lº∑NKJOs •u‰ ©∂OFW ¢Kp «∞K∫uÂ, Ëß∂V ¢b≤w

√ßFU≥U, ≠S≤Mw √¢u§t ≈∞v ±FU∞OJr °U∞ºR«‰ «ü¢w:

±U ±bÈ ±DU°IW ¢Kp «∞K∫u ∞KLFU¥Od «∞B∫OW «ôß∑NöØOW

«∞LFLu‰ °NU? ˱U ≥w «ù§d«¡«‹ «∞JHOKW °∫LU¥W «∞Lº∑NKp

±s «≤∑AU ≥cÁ «∞EU≥d…?

≠w «≤∑EU ¢bîq ±FU∞OJr, ßObÍ «∞u“¥d «∞L∫∑dÂ, ËË{l

•b ≤NUzw ∞úîDU «∞L∫bÆW, §d«¡ «≤∑AU ≥cÁ «∞EU≥d…

«∞Gd¥∂W «∞∑w ¢Nbœ Å∫W «∞Lu«©MOs, ¢I∂Ku« ±FU∞OJr ≠Uzo

´∂U«‹ «∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48 60

Page 61: «∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ......«∞‡πLN‡‡u¸¥‡‡W «∞π‡e«z‡d¥‡‡W «∞‡b¥LI‡d«©O ... ... ´

«∞ºMW «∞∏U≤OW Ær 48

ô ßOLU «∞Lc«° Ë«∞LºU∞a, Ë®dË◊ °Ol «∞Lu«œ «∞Gc«zOW

Ë«∞LM∑u§U‹ «∞∫Ou«≤OW «∞∫ºUßW Ëßd¥FW «∞∑Kn.

«∞ºOb «∞MUzV «∞L∫∑dÂ,

≈Ê «∞πNuœ «∞dÆU°OW «∞L∂cË∞W ≠w «∞LOb«Ê, ±s Æ∂q ±BU∞

Ë“«… «∞∑πU… Ë«∞LBU∞ «_îdÈ «∞LFMOW, ∞s ¢JuÊ Ë•b≥U

ØHOKW °U∞ICU¡ Kv ≥cÁ «∞EU≥d…, Ës Od≥U ±s ™u«≥d

«∞∑πU… Od «∞AdOW. ∞c∞p, ≠M∫s ≤RØb œË±U {d˸… ¢EU≠d

§Nuœ §LOl «∞πNU‹ «∞LFMOW, ØLU ≤d«≥s °Ab… Kv ¥IEW

ËËw «∞Lº∑NKp ≠w ±d«U… ±bÈ «•∑d«Â «∞AdË◊ «∞B∫OW

«∞L∑FKIW °∫LU¥∑t, Ë¢πMV «Æ∑MU¡ «∞Lu«œ «∞LFdË{W °Dd¥IW

¨Od Å∫OW, îUÅW ¢Kp «∞∑w ¢∂UŸ ≠w «_ßu«‚ «∞Lu«“¥W,

Ë≈°ö⁄ «∞LBU∞ «∞LFMOW ∞KICU¡, °NcÁ «∞Eu«≥d.

Ë¢∂Iv Ë“«… «∞∑πU…, ≠w ≈©U Åö•OU¢NU, ¢∑U°l ≥cÁ

«∞EU≥d… °Jq §b¥W Ë°Uß∑Ld«, °U∞∑MºOo ±l Øq «∞LBU∞

«_îdÈ «∞LFMOW, ∞KICU¡ ¢b¸¥πOU Kv ≥cÁ «∞EU≥d…, Ë¢dÆOW

«ù©U «∞FUÂ ∞LLUßW «_≤ADW «∞∑πU¥W.

®UØd« ∞Jr, ±πbœ«, Kv «≥∑LU±Jr °IDUŸ «∞∑πU…, Ë¢I∂Ku«

±Mw «∞ºOb «∞MUzV,√ßLv ∂U«‹ «∞∑Ib¥d Ë«ô•∑d«Â.

√Ø∏d ±s 24√∞n ¢bîq Kv ±º∑uÈ «∞ºu‚ «∞u©MOW, √œ‹

≈∞v ±FU¥MW •u«∞w 0077±ªU∞HW, Ë¢∫d¥d Æd«°W 0037±∫Cd

ÆCUzw, Ë•πe ±U ¢Hu‚ ÆOL∑t 94±KOuÊ œ¥MU ±s «∞ºKl,

ËKo 824±∫ö ¢πU¥U.

√±U °ªBu’ «_ßFU «∞LMªHCW ∞K∫u «_¨MU «∞LD∂IW ≠w

ßu‚ Os ËßU…, ≠FMb «∞∑IBw s «_ß∂U» «∞Lu{uOW

∞NcÁ «∞EU≥d… «∞∑w ≥w ¢∫X «∞dÆU°W «∞B∫OW ∞KLBU∞

«∞uôzOW «∞Lª∑BW («∞LH∑AOU‹ «∞∂ODd¥W) ÅdÕ «∞∑πU √Ê

«∞º∂V ¥Fuœ °U_ßU” ∞IOU±Nr °∑d°OW «∞Lu«®w °Q≤HºNr, ±s

§NW, Ë√•OU≤U ¥JuÊ ±Bb¸ ≥cÁ «∞K∫u ±u«‘ ≈±U Ø∂Od… «∞ºs

√Ë ¢Fd{X ∞∫u«œÀ ô ßOLU «∞Jºu, ±s §NW √îdÈ, Ë≥c«

±U ¥Hºd «≤ªHU÷ √ßFU≥U ≠w «∞ºu‚.

Ë¢πb¸ «ù®U… ≈∞v √≤t ≠OLU ¥∑FKo °U∞LBU∞ «∞LJKHW

°U∞B∫W «∞∫Ou«≤OW ≠SÊ «∞LBU∞ «∞Hö•OW, s ©d¥o

«∞LH∑AOU‹ «∞∂ODd¥W ˱JU¢V «∞MEU≠W ∞K∂Kb¥U‹, ¢ºNd Kv

±DU°IW «∞K∫u «∞LFdË{W ∞K∂Ol, °u{l «_î∑U «∞∑w

¢I∑CONU «∞MBu’ «∞∑Ad¥FOW Ë«∞∑MEOLOW, ØLU √Ê ÆU≤uÊ

«∞∂Kb¥W ¥Mh ≠w √•JU±t Kv œË¸ «∞∂Kb¥W ≠w ±d«Æ∂W ˱∑U°FW

Øq ±U ¥∑FKo °U∞B∫W «∞FLu±OW œ«îq «î∑BUÅNU «ùÆKOLw,

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw61

¸ÆÆrr ««ùù¥¥bb««ŸŸ ««∞∞IIUU≤≤uu≤≤ww 33882211//9999

99442233--22111111ISSN