3η Συνάντηση

of 44/44
Γ' ΣYNANTΗΣΗ ΕΡAΣΙTE)(NΙKΩN ΘIAΣΩN AΙΓAΙ0Y 1-11 NoEMBPloY 199o - ΣAMoΣ. γnoYpΓE]o ΑlΓΑloY - ΓEΝ κH ΓPAMMATE Α ΛΑΙκΗΣ En MoPΦa]ΣΗΣ - ΔΗM0Σ ΣΑMlΩΝ
 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

description

πρόγραμμα 3ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου

Transcript of 3η Συνάντηση

 • ' YNANT ATE)(NKNIAN AA0Y

  1-11 NoEMBPloY 199o - AMo.noYpE]o lloY - E H PAMMATE En MoPa] - M0 Ml

 • 1

 • oAMMA

  ' YNNT ATEXNKNAN AoY

  AMo 1-11 oEMBPoY- AloYA MoY AM|N -

  0YP]0 lAl0 _ l PMMT|A T Enlr0PH . HM MlN

 • TPTH YNT EPTExN oY

  1;\\rl'

  TMTK l1 ot

  .1nalog ', Ye 1,!'o}S iis, . !a 71ig n6a(ro;-redog n!ai!, ' o. Yio!g],|o! ./io'E ]li.a/io:' t. a. \.. B. 1,i'a Xi., Nognl: do!-dao. af'io

 • x6

  o Yoo6 Aol. Qio Moi:

  Aoiro i n, (i s an'ol Ao! 6x)l ai c!D e6 ?a ! 6a9l s 'ryif]o. Eeoiol7:D i !io!.

  \I r,.. , .'|a."' ol r ( lc'!'. o ' '1'lr''J ' l

  oi]it.s oai i 1 ao '( l 11ao_M] 7 i'}e!,fl oli .

  Ei oin l'a6 o i'1o6: ]a i6 d a']\- l j. P.' ' - ,. . ,l l. _'o,o1i, o- Qou 7Jxon oiron o (m' oon ? .i!6 ?ovJoi n]S ]i1is axfl:. a]' i,, Iao'...a. ''. ': .,,.' l\'1

  a' 'J r: ''it|:9aa(; 1o lo'

  ,l ' o ag or1 ''; Iciioi! aQion a c an iee(Qo i6 '

  )n.,,i,, lu.lo i ..6j.

  L.i]' E !!6s 1o. ai, 6i tlraJ o ,iohro xigo ao 7iaoi io!(/'-io 'oii oiryrl ycfl!rl. ozooili, ioounri o io1ri, a J]fl]o ")_ry,1i

  ui .lli].o o'o( n6o 1o iorQi ao 5 ]]i' c i nl 1'1lg r i19. !a o iei')

 • |1/9o ouo'

  o6o, e6 o ',o id!]i (olis 'or}i ron, ioiu v oL u6. o 6a r n]ei r Ei1ii t oo6.

  E(i.l. o "ryos!' M6 o! alo (6E6 6 r E o1or5 aE, (,M"}oi cn dJlE ; {cLig &]olQryr o!e1 6eo!. io ( r 6g6es ]o/x oo! lois a iio 1o.rar e' lis o1i olis (}is o o o6 .

  6} r1 r,r d]o o o'io ooo rj 6oE ( oir oii iml 1o . o o o 1 oii r!| fhiieo s TdE 7d o i1io! i1

  kir{ d:1o a a(, o ory_6E i k 6oo9 dfu} oeo.ri g ,.d.\s" s r ol] 6 aao, a)ni 1iry i ( r o

 • x6

  o -. 1i 68} io roo1x. M16 xxi-

  X",Q-cq,, . Znoi!nl ryar ]-a?i|!n) o. o ao i l (n71i li. ary16u)l s iii;rrl r]s ao1'i]o 1i lJi o! l1r' !nol6 o !] (g ian]flr] ri j1 . ! r)o! i711 aQlil'

  \r j'] 'o' :o;' " ",c]l(,ari.'. ]i' o!

  ]} i6 6o!g nl 'iig i')nl; rrl]e1i!l. i7rlrJl !ri l taa' 6( iola ' lrvia]ca l ' .()i eo11ri afil

  L i11Fo ry!]. oa]i (iml o!oo, rl !o!Q a.) r76 @ !' d ana ! ae ,_]trlil aal'

  | .i'.1,l; r , 1|.... '|_,'c l'a, Jaif,| ",.

  \ ].l. |. '.q_. li o,i ::na(r 6/p ., a!l. (l -\. ..,, ||d.a.... a '''.,' \'/,,b'

 • i/1,1]0

  xo6q aQ x-o 3o

  ,\o|oo.o'.,.,,,,_'-'|'},,:oJ.. .|._ _,....'.,_q ' ]rya\nl jail/?i' n) ], noui-[]n. 7',r(] (rl ao7. : i!'

  r ]ai rl i!.!li o7f'. U 'no7\',..o:.),, '.

  a ii.a 1r],6 2 l(aonl2a] i ia . io1l .n1i on_]i 1 ] o a?6 ]](acij 1l!(a. ]iiQ.io i

  n.n]. ! ;le i)ri6 iri1 7 .aa(nn: or]aril, .,s.l'o.,1.,.

  "a ii.i6 J6io , in licei i! 1o!

  0)e 7L1aao.o e7lo i 1o ia7(ar o (la i

  -.|j U].. '. ._ . ,91|..

  ': 1 .-9rT .. _ }

  'A/on.al,l 'ei ]l ir (]7 toGn (

  .o o ,.- r - ._ JJ. .

  .i: oicii: lfaon. 3nr]o!.O Qo. . Jia]Qi iirr a17']

 • 1r1')0

  i'] o ']o;, ao 1rn 2i ir li 0ai1i . (i]a i io a\o ; 1o!1i, .!;o.. i]ooi;\ v1 inryoilry t o ni].o!: , z6i o! ki?' ./ai; i ngooaZ('). i i\a nl i(!(r{iQ' dft1l 7 ..(i. 1';l) 6]'o _ a7 rljg.

  \.,, ,.,,-J\ U '' t.',!| ' ,,,

  ais i_i efan aa1o], l)'li a 7''ac 1o in','|''.|,Ul\,n|.,

  ". o ,' ' ,1'i l,o, li{i o. a !o]Gr ! 1li1.) inili 7iia i !. f,6on] n 61 oia. oa\ o'7 n(o': i/]o o.

  a aa((; i(,: i! ryalk] ieoao..|| ''| ,, ,.,], .-,i: ' _]@e"ri 'n'ar]l. 1l aaJi ' ; ialiroo.r ca o :o(ii fu aioi,.i]ry ? r)'ao ao a]inr]D, ] lia.l na: 6cg 1!

 • '1l]0 :1i oi&! ;

  0q v6ooq

  To oPo To BllTE

  o EPo

  H oMAA

  on/'7 1982 a?6 i ru o,on -iJ''" ? i6 a . '9 inhi. a (].,ai( 7rroan 1uarir.'b 989 i{{\oi o ar -.- r]].i xoa -&-, a)a]!. o i a ''ts' T1H" l x 2] iji ?iJir ni{ 7v4a u.n]! n' {a 1i6 ryuo cati. 7n t '9 n . Eo ]Po 1 SERo] lj 6f1t i '1Ea,r e71i".fui]J |, ., -..'?, r..n ]' .' a/

  i]] 1d!(' : a.r7.! i.Ke ].1j ?1o ari i. l r-ii:rl.]il rcd !&i.dac 1 aa ''l -ry! o! ii" nil'x n1 } ] olg (Xru;.'n 19 o !.n .! annon - i( lifl. Ba_-1 li o ieo o o./ori aaoni! _lb

 • Jt,90 ] n1 ltI o|'o .o

  H oH

  H &r]ii l(i aQ a!. a a]'rr .! ''loeao! .lao7(n ('1iaa al.lry 1 n!ll ail o eoi],o .J7-,'7)\ do' K rj. 1o "!"1o'' lo );iir ie./r. ..\. ..i!.t ]a]i; ail;' io! rla (' rl ry(n i(i ri ! (6 Q.i(ig.'lb "aa . ]l'c" n Zfu ]n)i7li (fu1rl1il ? .!.](}.nl' i Q1Qll)a1 goon. .lgli in d.) ?7yarl. ) {)eo]! rcnos naa. ai nd\r 1l: 1)ri: ( qtri:!i e .Q11l nl:' Li1 ia o \..' \" lios o! Za7ann, ( ? Qo\Z.]. ). o 7(]7o. o]'. .n] 7] ]fu' K 1 u6 ool/.]i! i ai) 1(.i a1n s 7]ia oa; a](!.

  i] 71 1l .o''e a? ijr/li : .i i o

 • 90 ri oli a.r

  ol YNE H PH

  PoPo ooo"o 6 oU 6vr"

  oa a,i

  H B^l:

  . ooliwq, M noiiq'

  . Aoi Kol]

  Bi Eio ooxaou

  xUon Ma oUlo'j

  p rny

  .,

 • ]i ].]9 rz! oi rio

  { OMAA

  H a2)i od (io )a11i(l2 19.1 ! rio iruon 'ar./o"'Klll^l,4,zji a7J] ao-"''117a a 'n li aa],:a ]9]5 :"illrrs iz'aoD" l r! .K:, .'aa1 l9]ar: ".i" o \4:6'O 19ii7l Ta i.!2d o6j2:

  " o'lri" o' \,6o! xi22'"ndj'" oi' i, zonp,"o i;'o\, i( a)o 2.(j l!"n' aai, 1o .{i. "T() 2.J (2a) iP'((i'.

  O ]9Ss] "'()azn B ! i l](a2rl.o ]9j9: "To (2d2 i G" (,(il] oi. 199J: "H:e6'' o! i6a1 aa. il

  ' ae'], li nl2 ],6i" ir!-a)lz\' il Ql(r a 7")ai (io

  19j7 'o.. io7)i(2 n' "Kfi,{,2li\ ,l;'

  ,. '.., .l.' l..l ., r.'l ) .1 "'.,5,..

 • 22a 1i oi ao

  T EP

  vt6 i

  To KloY BEAZEl

  o

  oi)2li na 0i a,o2.r 2a]' aei]o o] ail] :i i a ro!aq5 (:': oza! 2( 2o)lza .ra_< 2{1 r .d ooo'i z d ( i :de..''o jo a i. ,26.' znz "a,' (i q'7ed ni' H o!2riBo!)-a( r i o ao i' roi ;, r1?'0lri .i...o 6] -- 6,o' o li o \]ois-' od :raa).]J a6 /rl2'6 'e 2 o (] no:..:.'. .li o\i lL, 1oou,l.i}o. x z'ei. ) noi 0i o ])"o aao: (zrz'i qxi, 6noi' oi i. ii oi6 o-- i(iOo; zi q jQo(i '7\r.;0rl2- r,ca6n1ll I.io n a.

  MAMY

 • 211119 ozli oi do

  o YNTEETE T APT

  i (

  To Kd oU 6...

  n:voio:

  ovLNn:oU'i ':

  i:6]r:

  oi:(:

  YEYo iouiUlzoo:

  EBl:Pl [oujq od]

  Tlo roq ooYn^^ll^

  oPno o A^KYPH Y^IKAoY

  o Ylo oYxio ll [vno'6]

  YoY l ';]

  . li'lq, 'ov6q

  M'B,, .Booici nri, X. opa

  rioq rraq

  !;-*

  r] ';:i'

  '-i,

 • o. o,ol2'l ollro Y.U

  To EPo

  ._s

  o ]

 • 3/l1/9) o2ri od xo]

  H oH

  o "lc'z

 • 31i90 2ii oa xao!

  ol YE^EE TH APAH

  ..BT

  o doqli a

  al:oi

  vooqoo']:

  6q] i:

  XeUi 16:

  norroj]o(6

  Jnooiq:

  PAo:E^o

  P^oMN oPN oY E^A

  HMAPoo TYlo oYXNFY

  APA AYAPa:AnEl\:

  KYN Mo r:l^ ' B,llNA :

  o1]o:nEPlBoMP}1:

  AP B:YlA

  oPlH YAIKA:lEP. Pl,{ YH

  YMA:BMoPo:

  i d Poux

  .o oro' M.xoaq,

  r oi, . Mor6.os,.oaxoc, r,o'j

  P.Meaxou Eron

  Ev Movoon Bo' axou

  nYnq Maxdc. o.'i, . nPli,.d{ . oo'joU

  ioirq, . naxosdvri x oUo

  AUYoUi UYoU asAvq 0I6

 • 4/t1,/90 ) o..'oq ur i^

  oMA

  Yoo YNKN xoY

  N1 !\l on< ],l)i o "Yoo \'NAKNXlo", looi l ra) u 0d n] xi(,! ri 6a1:o 198: " ono" g .Dio.O ]9S3:"o .l?,6o," o Mio. [r'6 ri]O ]9j]: "o {1 o a'' l5 .dironoi}n!-a 1]35 :"ari'' o! pod1.(, 19j7a' o2.i", " a o 1],QaS" lno]caalo ]9s3:"o io ( Q;]1" o! .onl.

 • 4'1i9l] nooq rzi, n

  o Po

  6wq voi5

  liB T TarN METo YNR

  H Ao

  t ioi ! aai/ 2'oa) dlooil rn o ozood no]i 1 td

  A\,on a./o! 211.jaMl C'6 o 6o oas, ,)i aa u ;)o k ! ' ot }ld 1lri ( l 6 a olQoi , o!:, ,a1i 1l \i o 4]o1-26 ei), o! i o y"rin]1nl iln6 o i o doao]no.

  26 o1,ju(', oQ6 06o g 6zo,a naonol 2 nl .a io6 a0]6 i'zri !)a)nlcl 2 2aa.

  ,l'tl2l' lc0,.] 'i'u ,i t,,.l Il. ,.fi n(| o,\ri 1rl' 2d zoon, ,a 6, 6ouzli, ti 'ena i1.

  ..L:,* \

 • r 19] ).),1' ' yl,, n

  ol YNEEE H APAAH

  AoY}{

  Av6 r rY v d o 6wo

  6 o6 ]

  iq Uxoiq

 • Hu6c

  2 oio

  3 Nioo 6ro

  o t6r

  ruPB',P

  Trfc o6nonc o----------------

  odnc n6c

  19.00 Ti a< Ikroii" l./o

  10-00 1o 2 r (o io. d1]lK' Kd;

  10.00 ; Ea2on do!

  17'00 ooi Eeaon dr

  19.00 '1o2i iar/]tr rl iETA21.0 1i'-, nlx dy.o!i(.

  o ooo

 • A[r

  !j!!g!

  6 16

  20.00 To 6e o! 6E o l6 6oi().\a'nl oi od ao!

  20 30 o *61l ro! 6. o 'ki .{' n o2i oui (io!

  20.30 o dxos o! :A' n 7 oua ]

  11.o Y vdowo. ]oi !L . o'20'30 H R o! Hi K.iz L16 o .o.. ''Eolo''

  20 30 Z( lir ]i 0d.\a6 o t/'6 eia io. i;(]1 ao "PTEM"

  20.30 o*on1, : gaha chiict6 o .E.n.o no "oN"

  20'30 io 1ao6E 6os o .'li'o K}i(126 26 6io no! "o oY"

  20 30 M nraQs 6 r A'i.i ' K'aa'n oori o.i {i:ivl< "AEo"

  20.30 o Ka6! i (o BnpE o! alo 2o!olAi6 a21i 2]i )U '.... "]{No"

  1o.3o To 6o o 6aqo, E. Ti , .o. ]o!, n2] (.*2o.3o ,o.65 .." *-.6, Mo]i!.

  'o a li !i o oJ o A6; oU Uxiou

 • "Eoo" Mll

  l,xl:o.o:Ml'l,HNlI:

  "'o Eoo "

  o .o.M' "6o" o'1:] 6o 13 6 6 i]i o' o!on 5 ]2\l i. )deo!,'.21i alI' ) oozl]; ) oo1i )o. ). .qly.;.\,,!

 • "Eoo"

  o YTET T APAT]\

  i5 vdn5 YY6

  o}( ,aaa

  i: Aroeilcfin oU']: Aoirq oroUaI

  oumi: t]xi nxi

  K o: ;q']o: xiqrxiEoY: B-pxo'iHMHP: r;;U ovoj

  oNEPo -i PoY^oYj M.xxi

  |. : EU i1Ao 1, iU udn.U

  H: .B.avUP: M.ouon

  ^E: .oax

  A To EPo_'-

  ,.i lo s I "ii;a" oU oari' "B1aQ'' nE7 i' .cy'.i io , atr!]zzl] t5 oa!; i' )i.11a .

  Tla 6l, M x% 'aovo Gn] t ' KIo-, i o7es aaas i1ig, ,i Xa ]i! " 6o", . o rk)U' "E d{" k] iolaoi7o, ar '/Jiaru' 1oaqc a va1orlo! a.i...

 • 5|/ 'iTEMl" 'i

  To IiPo

  } Ap

  p,ia dzHEll EYH

  2i o ]i '0i "Zlr],ml" ; a-.' ]oU ' o:o,,:,U^ f'?b , nln|c' c jl./nln''.2(i ioe !ri,,d k( ?' ' dl i.] yu7'',1 l. v(nl)t.lu(),|'oJ q'; }\l"l| .l l'(llollIrj.

  . 'o: o Q .d: Jllo0 'i n oa l,o o r.,/'i]'-n i 6,oo o!,tri ro o! ooao! ; \:eil nl i ylei, o!6 a7'ars o! aorn a.o 11rl k oi xi! oi. q()i nna

  i 2ri' Tl] Ca o \or1 x z6) ! ].iai 2(]i \xil' oeli 2 di'6 --Li o 6:oo ori.

 • YTEETE T AP^T

  a

  zi i

 • 'oN"

  oA'lo no^lllooMl^oYPoY

  ci0 o 1977 n6 i oi(Q(i)j io] a 1a' o areo ],( ar o1], do o2(6 Xa6 aaol]oN'

  o(i o oao1r ' d a21i 2 21is (ii neo.

  2Ja)s 6 i]Q7'6 a1illo o1xg xr o1xzigaa i) z oig 1 z2e1 oi..

  l Pl EP oYNB o'.AnoM"

  1977 ]]/,taE P ^o

  l ia 1373 ool Pl] tM.J]oU]a r97a ooA^tloi PAElo t tAn]

  N^ H]o^o P l po|a 19U ' E'o nt/.vl

  PKoY ; u]o A| 1r trll ol \'l)oA3^ r\i |. l P M Ul

  19r:o /Poo N 6oU]\rN lo n nP [ n,

  o r/2 lo rP \Plo lN t rulllo Pilo [*ooUUIA M IFo M l l'/ l oMo l .ronl]1oAzl l ot I

  a 193:o oMrA']APX] x.Qrnarq]x^PolEoiE: n t|E' [ ovq]

  18 19]4 o^o KA PH {iou] 1s35 lEt Afi.) oUlol4_oo,o 1 .o,o\l ',o,:l\ol ll). l,)". ., a r$6:EH lxA ilo KcM]^ .r]ril l97:o o^Fo vonooU]a 1$3 o Po KYPro EPNo onp oudnr]a 1939 olPoi(o Frv l]H P^lx o A] o]

 • (11ll10 "lo" n