5η Συνάντηση

of 36 /36
Λoε3Ξν'Ξ'\'1 Ν 3γ\Ιd,\Ι\ 3oιΛ1JΙ ^οΝΙ\ΙΙν o]:Ιxdγι]Ξ ΞH<l5ΦdΙoi\tιΙΞ ).ι\,\ γΙΞ_ιγΙηΙ\γdJ Ιι'Ι\Ι:ΙJ Λolv ΙΙν ol.:Ι]dΙol]Λ Ζ66Ι λoΙdιiσJ)o 0Ι'Ι 'γ\ΙdλΙ'\ loNΙ\Hγ ,.1{.\\,, Ι'f "δi\ .-- F ".. 1:+il !,. 7- ' 'i ,' ,ι" -/ ΛoΙVJΙV N('KvΙΘ Nι5ΣΙNXεΙΙKVdE , .,f) ,iN HKFΙΙΝVΝΛK,E

Embed Size (px)

description

πρόγραμμα 5ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου

Transcript of 5η Συνάντηση

Page 1: 5η Συνάντηση

Λoε3Ξν'Ξ'\'1 Ν

3γ\Ιd,\Ι\ 3oιΛ1JΙ

^οΝΙ\ΙΙν o]:Ιxdγι]Ξ

ΞH<l5ΦdΙoi\tιΙΞ 3Η ).ι\,\γΙΞ_ιγΙηΙ\γdJ Ιι'Ι\Ι:ΙJΛolv ΙΙν ol.:Ι]dΙol]Λ

Ζ66Ι λoΙdιiσJ)o 0Ι'Ι'γ\ΙdλΙ'\

loNΙ\Hγ

,.1{.\\,,

Ι'f "δi\.-- F "..1:+il!,. 7- ''i ,' ,ι" -/

ΛoΙVJΙVN('KvΙΘNι5ΣΙNXεΙΙKVdE

, .,f)

,iN

HKFΙΙΝVΝΛK,E

Page 2: 5η Συνάντηση
Page 3: 5η Συνάντηση

Λoε3!ry 'E'Y'E'Ν _ 3YNΙiιΛηι

3oμΙΙlv.ΛoNηΙΙΙvoΙaxdYΙΙΙ 3Η3lJΦdoΙiιΙΙΙΙ 3HΣΙw' YΙaJrηι]ΔιvdJHΣΙΝ:ΙJ' λoΙYJΙγ oΙ!ΙJdΛoΙΙΛ iΙΙ<l'Μr'JdoivΝΛΞ

vvΛodvr\ι 3oΦYaΙoΙγ}ιΗNΙ)z66Ι λoΙdfΙσJΣo 0τ - Ι 'vNΙdΛΙ^ι

ΛoΙYJΙv NδKvΙΘ NδΣΙNxaΙΙΚYd:ΙΗ3HJNVNΛK,!Ι

vΠΝlΝvdJod[Ι

Page 4: 5η Συνάντηση
Page 5: 5η Συνάντηση

'.ιo]D,ι]Y ΦFλdlιoUλ !o!roo9δ]rr.i3'5o. χuf ι3φΙΙn3'Sολoγ9'{1δ'ιorφιι1oΙ ιιιγrqλ!ΙΛl

5oΙηxΥφτΛ !ρ..11σdιι!'59lοτoθι-ζιΛΙΦ1onΦ'5ιiφιDΔDΙΙ oollηtlΦDdbt

'o$φδλcrl5φιioorι!Δqoδ3 ..ι'ι?ι',Ι

:uιιηxλ':9ισdιιιr3'Lδ nιv l5oda3gd!]r-Λγ

1v J J dΙχ] 5or1m JΨ l,ΙΙr 5onnolN 9o*rdηΣ:5odφΦΙΙ

ιΙΙιo.ΙJlιπ ιΙΙΙNxαΙΙwYΣ

'5otσlrδΗ, ιιoλ9"ruι<

ηα1xlο,bdow 5oδφ9δΙΙlη0bδJ ψλιι0γ,,5oΛt1ιv,, <vεW

rιoλ-o1γ.ιK ιιo1 5oδφ9dΙΙ sιrφοrοY 'ιΜμJ 5ιooδδ9n1uΞ Sιιχ].DV5η3ΠrnnωJ'ι}i1λ3J

5ιιιSo]lcroodlο€5oχ11ma1Dt4rc 5oriqorΝrorr1διΙ.ιop/.1v ιιoFλdrιoUΛ 5oUα}ι]Qδιχ3

ι}on01lηou'ιoηl ιΛ]nrm].odΙΙ'ιιφoxnγoΙΙ ιιf γ1oDε{ιoλnιv nφχdnr]?5o!α]o9δ1ο€'ιrΛ}τα ιιτγ9d1rΦοΙ

:ι'ιil'\Ι:SDlrlnJ

5Dλ1δΦι,\τ roχdDiιv'οolM?ΦΛΦ)l Dλlo]lο9Y |sorφgdυ vαoΛnuv5oχδDUa.5ιδ!ιrο3:ι*φo,ΙDz :5odφΦΠ

HπodιΙ ιΙσ ΙtΣΙJ,lrΝYJdo

:nΛldιΙ.,{ 5oχδonιιv'ιo1ωφroλΦΙ DΛ!ot}o9γf ιoΛn!ν roχdDrlg.':rιχφdoχD'Z rιδιt'σ,3

rιΦηv 5ιχΦdoN 5ιιιφφτn3γ 5orγ9ι1NΦo]1r/.1Y niryλl.ιoUλ 5D?,))dnΙδJ βJ 'ιοltDδMmrEDΠ ro!Φt35uοσΙnδΦγ,E 5ψi1.Dv

'op)ndrdJ 'Λ3J sotοolgtοΦλλDΔY

'o,]N ιopλ1Y59].δαo1!lιdΛ 5ιιq!τιDση{ Ξo oφJ,ωοφd3ι -r{1 Ωo]lDδΙong 'λY mχ

.ιoΛιlιv 9ι11γoυoδΦΙ.Λι 5oxfl ψnoΦΦ3

ΙlιΙodJlΙιll ιΙtΙJlΙhΙΙ.l

Page 6: 5η Συνάντηση
Page 7: 5η Συνάντηση

ξ

3ΗvΙvHv3Ιηι 3oΙJdδΞJΛoΙYJv <oJiιΛoΙΙΛΦΛ o

'niψ ηri]{D L μ,xnο]-ιrox1ln1]λDiΙ 13λι Dλ πl λrΙlΙrφid3 !tιοο9 5.ιo't9 φΙo1δDχn3lD]ι Mιoχ?l3rlTlΙιο ι1Φr Dx lιιχo φχ1δ1D3θ nω D]Ιιιt]rr3 ιγ'rι lIrnoχla

1odφI 4orΑn .ιo1lrθηαB fιol ιl-nπφλn ιχ1σ11Υo]l1Dt ιfiΛΘλ1oχ 'ιυ{1noλoχ]o ιnοηgolnD ι mΛ

F πo1SQllo)io o 11]]1ι αo]nλ1Y ιιol ιrξnΙrxηΛn ι]fω1x1γor, Λl.ι} Λ.ιoγ-γηdωΙ ιoΙ πoφγιφl3 511 1γ9 13t}yr1Λ3 lιo]1rλ!Y o]3λδrιoιλ oJ

-oι Λo1 lDχ ]]]3φn! ιχ1ΛιΙxτΞ Λιx ]lλDlλol ]3δlrΙr19 m}i ιιo]rιlv .ιo1ιιωφχ αo1 D x9xlιDl ιlχ1tou1ΙoΙ Λlrx 13γγφdοnr, 'ιοnοrιθι'tτ fιol'ιl1jιη3Ιo1nλ1Y Ωo1 5Ιαη 5ηχ1ΛΙ3η1γrχ 5ιΙ o93ηr,τ ο11ΦnθΦDΛι'πoΛt]ιv 5rΛ1δnι,\Ι ιιοdιv Λο1 1l)rι mΛnψv ιlοFyi]DUg Ωo1'Sιoσ]dj-dΦ1ιr 5Φ4.Dv 5n]3lnnfudJ 5ιυι1Λ3J 5lrΙ ηoοι&ΛιιΙ) Λιx 3n .ιo]Dλ'1v ol3iδlιo!λ οx o1m '5ιr,jφδιa !ιt oδoΛξιo o_rlrnΔ mχ 91iuο1x1γ-οτ o1'οΛdιv u)i1tω1()) λιΙo ω13ΛφΛDωo1q ιιoτ'ιrn)) l]_ooγιψ3 H

'ιιo]Dλlv Λ1roηΘ r'4ri1Λ131ωrδΞλΦ1 λΦoιιrΛDλll3 λΦt ιono3θ iιo1 ]ΙοlrγE οΙο 5]]δEιa]3 mχ 13iι-]χο Mιo!ηΙγD1^D ,λ 1nr{ -ξ.ιor ηΙDnιxιJodΙ Dt Λlιoοιι1ι:Φ DΛ 'Dj-rnfi]δλoi]r, φχ1rΙ,rδi]onlE 30 ΛΩoχoμ3nnιιο ολ '9λ1o]. ol,:no1ηλ-dιιodιa τχ1λχ3lηxr)1 :11 ΛnoeFg nλ'.ιo]Dλ1v ιιοx

'ιo1oΙoθι 93λχ

311DDΦ 9ιoln ηδοιι3 Ir 1DEΛ]q ηdoιb ιurn]τ D1/' ιο]Ι lDnω]rx

ΛoΙrΙγ ΛoJ.]ΛolΙΛΦΛ 3oηι3tJ,!ΙdΙYx

Page 8: 5η Συνάντηση

XAΙPETΙΣMoΣToY ΙENΙKoY ΙPΑMMΑΤEΑ ΔΑΙKΗΣ EΠΙMo?ΦΩΣΙ]ΣMε xαΦ ιαι ιια1/Φιτση χαφετιΦ ην E ΣYNΑNTιΙΣH EΡΑΣιΙEXNΙκΩNΘΙΑΣοN ΑΙrΑΙoY πoυ φdτog γιrπαι στηγ πα!εμoρΦη ΛriμΦ'To γεγoMjζ dτι o 0εσμ6ζ αroE βaιαraι ΦΦ 5o xadω τo! , Φτoδειχη]ει για μια@0μα φoΦ τη δ1jryαμI τηζ Αιγαιoπε)aγιτιιηζ πoλι1ισtιxliζ ταaωoolζ rι ημι

ιΙ ΙΝωη ΓQαμματεια Λατrig EπιΦ€φιrηζ οιMlιΦι με EτιμoMlτην πρooπαΘειι1τηζ για ryισχυσ1 ηζ ε€ασιτεIνιΙig δημιo!Qγ,αζ Ιαι τηζ πoλιτσωilζ oπαεπaΦσηζ

' με τα τμ1ημ4τa πoλιτισμon σ'6λη την EL\6δα, τα τoπιKi Kι πεaψεQΦ

α&i σεμιvΦn Θαiτφυ' τιζ εβδομωεζ φασιτε1νιM1ζ δημιoψγιαζ, τo!ζ ηιωεζθ&jτaΦ εφσιτελγδν κι τιζ Ιιλ@&ζ μεμ.νoμενεζ ]τoλιτσιιξ αδηλiiσεζ σεxdoε γoνιd τΦ τdπo! μοζ.Eiμaαε ιδιαιτεaα @e!iφαΦι πoυ μαξι με τo Yπo!ψιειo Aιrαiο! M, τoυζ dλλoυζ φoaειζ διoeiβtωο!μ. ΙdΘε xΦΦ tη otιiτ1r]ση τoν εψoιτηaιιΙδν θιdσΦAιγαιoΙ.ΙΙ rιτυχιlj τoιζ ημdιfι 6τι oι πρoσrdθΦξ μag πιdνor τ6πo- oι αd_χοι μoζ γι!Mαι π_DqμaτιrΦiFα.Eιaαριαo!με τιζ θεατρMζ oμiιδεζ aαι 6σoξ δo!ληtγ γn τη! E ΦdπηηEeaσιτε1rπtδν ΘιdoΦ Aιγαιo!,

o ΓENΙKoΣ ΙPΑMMATEΑΣNΙKoΣ ΑNΑΙΝΩΣToΠoYΛoΣ

Page 9: 5η Συνάντηση

λoΙ JvdJ3ΙavιΙYπ golYdκ<vΞlvl^ΙΙ7\ΙYJJ 3oΣΙNΞl o

''Dr] αoΦλ1v Φ! ι]rΦ1ιιas ιιι1r91lrΦ 1'x ηγ' ψ'1Φ_ulio! Jηo ΦoaοoΦ ιιl un0]Θ ld "oDlγeιo

DΘ ooιnLv 5uΙ 5oD'ι o lΙo Φω_l l ;i orxf l l B.lιΦy ,DiοΙω'οol 'ωm/ Φll lΙD'Y

'Φmλ'o Λo1Dl'Dc ωfuro

_onυιo soηω πoτ υι sωω Λlt[d]r! αo]l nωa/o D. rnπφ Dt Dγ9 Φd]rrun<'οωφ1 ιαr1rλ1v αo! DιιΙρι1 ιιπtoltlγo! uΦorΦμφ λω oχ

-οωlΙ lrx)$Ιl1)ιLΙoΦlrΛJ1 ηj'Λn'Uιaoxlσ!λJΛ'liοοoγ'lυnΦ-9Φ1nno]rΦ Γol ισ.iθrι)DΛo Λιr o λ '5σ ΔmlΦolrλ Φ- ο5n,

'i Φlol/ο @- unδo_-λ nrι

"-lο^li -,,"οοα^ οot Lya11ητ Λω 'οωooΝ MU m'Α ω'ia!1δlna λojγf MoνΙΦ οΦo"v \Φorlo ΦxnιJrΦ!0Ξ Φ- yloJhoΦ'o

'' 5Lδ; rι,^ltoΗλD l.ι Σ'''nmΛ/o'ιιι''{υσ9'!"ιal'ι)uai]D_'A rLΙ'ΦΦΛ o4)olλnοσlη)ιχlΛ,ll"l\ηa5ωmχo0ηLωooι''l" l'Λ jλ oθ

τ;' dδοωl oιooyrΦΔn ιιΙ 'or σγDMir σo9ΓooΘ Dι 'Dlωoono Lyloο'δ ΦΛ

'r!lr λ; 3n ..";olhΔv, Soduno o -13'(DιorΦ αo! loι]a lrΦD otrt]λΦγ3!σDιm oΙ'oΛnψv ι]a1Ι&D ΛιΦ 5oιΦ rD]31oΦΦnιω! rο! ω]'λ1Y ΛiDoΘ1θ

ξmrJω1roΙδΞ ;uΜ9Λπ3 ,Ξ Λω Φl]BdDχ ιroι]o!oΛα1 lα ηdDIι&t]σφ ]πΙvΙΙΛ val!?iιπvdJ ΙoΣΙΝal λoΙ

Page 10: 5η Συνάντηση

xAΙΡETΙΣMoΣEΙΙΑPxoY ΛEMNoYxαιaετιξω μ. διαιτφη Ιαa6 πΙγ E ΣWjινηoη ηασιτεμD6ν Θdσων Αιγαιoι'πoυ Φδω_oγαvdΦ!ν τo Yτoιεlγειo Aιγαιoι' to EπαQrειo Λ]iμνo!, Ι ΓΦιΦrΦμMτ,ια \α.χ'i9 LΙ.ωQΦUfη-rc oΔηJοζ vJιrw(.Σην ιαoaιli aαι αxQιτιx'i Δr1μνo, αγΦliσΙααo 1μriμ4 τo! Eλληνιoιoιi, θa σι_rrηΘor φετoζ η σηχaor] ΘΦτaιΙri τεΙη μ. τoν πα!Φχαιo ελληvιej πoλιτισμ6 τoυ ησωι. Φζ μια roQιΦ oΦεrΦa τηζ fuλιτιΦωiζ μζ παΦιiδoσηζ Ιαιηζ εtrληνιι6ηταζ τΦ Αι}tιoτ uoζ.Eιναι α!dγΙr] Φη ηil,χQoη @ι aeλιtΦ m)d μαζ !α Φαλo1'ν μηrμοτα πQoζτoν ξεΙασμ&η" dΦaom. tl oψQφιo Mι η }aησ@τητα mι μΦo φασιτεχ!λιoιαιioι μτoφla νa εroΦ, Θα {'υμιΦw Ιαι Φετoζ ην αviγlη d,λΦo1γωaψιαζrι αrΦιδπιηζ mφηζ.Eιμαι βιl]οιoζ dτι η Φ!.dyηση απ]i πoa iΙει γινει πλ6oν θεσΦζ Θα aχει !αι Φ

o ΞnΑPXoΣ ΛΙ.ΙMΝoYΣΩTΙΙPΙΙΣ ZAXΑPΑΚιlΣ

8

Page 11: 5η Συνάντηση

ΙoΙΙNvJ3ι&r' vNΙoΙΙ3llv3vNΙdλΙnΙ 3oxavηιιΙv 1Ι

'Φnψv L] 9Φ 'mDφmΝ

fuδΙΦ'{fl 5D 3n ιωD_Li]ΦΙDΛD οe

'olo ,r".η,-* *;λ 'i,* *'ι'v ιυ ΦoσΘ ΦnΛxlιroω]

;;;;:J il λ.λ'.j""], ;t]'] "-ι'4l'Φ 1}T::lΘ";f;d'sJn,, W 1r)1l ΦnoΦ Φi1r,λo\ηΦmλlv ΦΙ u$/'lδoΦ Λ'trΙ σλ o ''llolα"o 'r :ri

;;;;;;l;; ;o'uo -ηJ σ]J Dx ^mo'lθ Φl lrν]n oι Φnu\ ιΦ m]lαnΦΦ}

:.ix,a'* -i ,l,ii^*i sr' ι-o,'ιfu^ιι;l/ !aσ'llα ld''ΑΦrimΘoΛ 'u

.;:';;;;;;;--.,.-,ηoU lΔι uΙfoΦ| 'lιxlΦl σΦo(!Λιl Ιj σoλlv oι'o}Φω o) oΦo )oiι 'nnοΛ

ntr1lna rtΙ M1aΦiι 5ll 'Θrιoωι

)u )'n ΞYo Φa odΦ' oalι/'ηaΦ'"λ't λοι

;i'λ"" ,l.ω"-" ,-,"ο,o'λ' ωljlo'σ lou'ΦFd7 LΙLn'x Laiω'll (oU Ιl'οooΦx ωι'-Ι/ ΔιηΦlΔλ'! nο-

ιο ιοπ],M Λuj )o' οaoa οor l/ΓlD lr lΔΛ" α fiDr ΛΦ no''nninι'ν sι" ι-ι*i.lii"l "o"',,..lλ,γ'οιuoLufuω

l! π'1trιd oj,oilΗΨ$':;l':

_nnl λLω υwα|ro o 'ο olΦl! no l Φoσθ ΦxhLr lo'i3 ΛΙη ιtoι' hDlΦ 'l ' ln)'roJli'Ξ'λν 'oι )Lfu!"9Δν )lr"'Φ l )ιl Φ1lo']

-oi)]j Mlo 1xri}DΦ'{ DΛ? lDλp'iηιηπ']mι'v :οo' mη*: ια r€Θη!oo0! ]Θ"ωλnψv :α1dιl,{ roIΦnιιv

?oyiκrΙaδvx

Page 12: 5η Συνάντηση

1- lG92

EΡΑΣΙΤExNΙKoΣ ΦΙΛoTΕXiνΙKoΣ oMΙΛoΣ MYTΙΛιΙNΗΣ''To λ4fΙOYPΙΙ\ΙΙ''εtlΑΙΝoΣ ΑKΑΔHMιAΣ ΑΘ}ltΙοΝ

MEΛoΣ TΙ{Σ ΔlEΘNoYΣ oMoΣΠoΝΔΙAΣ ElΑΣrTE](NlκoY ΘEΑ'ΓPοY

To MΙΙoYPΙΝι Ι]PoEΙΔotΙoΙEΙ:

To ΓEΛΙo MΑΚΡΑΙΝEΙ TH ZΩH^..1'::]1,j ":" ^.,*ρ' ηJοτl.η αρ/l lο 1uιλon 8L L(lοQ'd'. γ α

' 10. _

9]η,5 ",o-ρ .η ,oρ" ".. η o,ol, oυ'.o's'' , r rα"i '.λa yr 'αυrνUΙl1'iωi]Uo, 1οt,να Dλllοoro lo,"θνσlv, τψζιo.ζωlσ|

rcθoQιι,, .Φ.. ιlοoανr.oλ.oμ.' !σ| lo..oιγ|'σ',"o- ο ασ U oU;.'}oJ. v, α-:l_.-Ι lγ'.,", Ζ"' ΑΦJ ν rο θoνl| or 1qao!: -oυ lQlnr' iωυ. lον

γ,l ιr Ι0uoοlη. (ηl L6\oν δ nιι τo . VnoYPιλl..rσιodσUir', l." α τ,ε .o

}l']:Ιl1:a]''J"'l!:_u' ' ιoτ ιΦ'UΦ KAlΘ α-ρ.lα.uθnft .ο υ ιoδ,laΦw Αl " lη μω loll& ιoΦrqνU lαημfuινο 6ν/o(. lo ,,τl]4lμo /ο. ο @ιαtιrc- ιιoro'.Uηc μog.ωαααλτιMι μηχα!ωμoι μo τ1Ιν αWβcια ΦrβιωσΙ ,αι ανdlπi'ξη

';'iΙ;,]μο;,:1ζ.:: γo, a. ΦJ ρ'oU Φo ην αλΛη η f'θ!.ισ χαι υΙ!,{Q'ωo μoζ1σ ισ_0oυσlωoJμ'.ιυσidlη υ..ωd-σ,,lαUι l}lμ1ο, -ηζ\ootψorΦ_.η(rρ,|oU_

. ιxη<b.ιo 9U,'xηζμoζαMl).νη-e ΦΦ ρ.ΦooG.l.αc Borηοαν o' μωyo _ylσο@Φ: Nojηoω αω.ιι.υΙυ orc.ouα.ηζ,.ψ?α\υ^,η- -.'-τ,".._x.l γΦlσ τoυ.γJ,loJ ln συloγLλof lo 1.η α,{.ΘτμηlΦ}ηψ.Φlαι@ ασ6η d Σ oIoc LαζxαΙ| ναΦΦε'

' /o| νo olσαωoo.ll o. μlαllPoΣΙ(^Ι]ΙΣH ΣF l } \]o,,,

", oλσ "εα,", ; Φ,"Φ, υ(U Lσ-. λol β' _

ηλ} Φ . διdτι Γ|Ι < nσl . o' ' ζ

.ι, μαα, αι} o, αΦaιυΙ;,'dfuζ,ει iοι ο Φσνoτonζ Φoν ιDαrd.!,

,^3:!.:::: ]::;9;,n,. - " Φ;.!ΦDφo* tλλπιE θΦιQo,ψφoν. loυ,..ΦEroυ ησΨδωοl l o oηνι,οφ'fu ιοUξ .λoyυ σΛo,(ιφ. ΦoΦo ιιei ωι Φo_

u i] (rιυ ι ιaα. τo σΛιΓλ σμρ 0α ro loινo ,μ} μ.n l yαrο η δrp!' 'U

.ηc cωηo\liζμdζ ΦιaoινΦiαζ aαι μΦoι σαζ μετli την mQdΦαη.',.

10

Page 13: 5η Συνάντηση

ΙΙ

3ΙΙNΙΙlΙΛΙ<Ιitz3ΗνδΝ\rΙ^Ι 3o''lΙΞJl}D'\ryΙJ'ιlxΗΗ<ΙγΝ^oJrl.ΙΙYl^ι ouγΙιτ:ΙεΞΙ.lν\γd<ΗνιγJ γτΦv<ιΙoaoΧ

λovJozv!^Ι3nΙΙ?o)ΙrΝ γΙ3looΝΗ,3

ΛqUBY οΙ otftvξ ra]λ nθ 'oοo:N

a lfl ν 45utrrΛΙ

λovlozνhΙ3ΞΙΙ3orΙΙλι 3oraiiJΙ?3ΙΙvΙΦΗ3l, 3oldlJΙJ <ov3:ΙJ Ξ

λowΛγ:Ιv'vΙ:ΛγΘ 3o\EdΙv<o],\ΙΞΝν 3ΗrγxΙΙ^Ι 3ovaδ l

,\ovlozvΙ^Ι3aΙt3orΙr\ι <ovΞ{aΙ3Ηn'Ι<ΗΝox3or,ι3Η1τNγΙ^Ι 3oνad.ιr3oνΙoΙΙoΝΙdaJΙrc3Ιtννxr'1Ι <γJYyλoΦ3oYνΙ3ΙlJv

λoΝEΞ Ηv\tΙ vΙdΙΣ3oΝ'r'ΙJ3ΙΙ3oΝγ1Δt <oJΙγtl

,,3lΙxoUα 3ΙΙΙ ΙοlγfldΙ ι<oΝvlΙ3γΙΙ3oNvΙΛΙ 3o.ΙΙ\,1l

3ΗJ,ι'ΙΞENox3oΙλι31Ιvι5Νγl^ι dΙΙγr'lΙvdvrλo, vdvΙvΦ ΙΙΦΙΦ

λoN!'ytΙrdγ'ιη\γl^ιv γ1JΙa:ΙΙlΙΙλ:ΗvΙΦt 3δΙ 3oJJl'l 3vJl'νΦ

λovJoz}aκ!ιΙ3oΙtr'! ΞΗιαovv 3ι1ΙΙλoνΙo|]vΙΔιγdt vΙ?\γΘ Ηντν

λoxγνfΙ v3lΙv σZσΖ

"3!J5ι\γtddΛo3,.Ιδ''fu.ω:Φ|!'r'xrωΦo9),!l]o'\ α ο{!9 .'Φ 4i!lΛ'MΦ''t Φ θξfu l

,,r;;a;ii;ωY i'ir-g 9a1n; DΛιlγ'ta om'x?Φ Mι 9Φ Λ'iΙu,r]ΦΙoilΙ:vΘYΛΗdJΗΛΗv

ΙoxγvιΙ γ3'ιτv γ'ΙvΝλlΙοvΙο7Ηλι3Ξ1Ι<o)Ιμι rcdΙΝγ

:λ.nhζιn''οoγΦ' 1'οι 'pΦJ 1] Φv)ω ,J oln

'φω ) '{\'\ l ouΦνf, _'

ιλolιlmiλπ uoηlo ωι,voκ ' ωtηΘ οxoΦ'nu1'7s!o1α{]t).:t:Ι3HvΙ! lvrΙd:Ιlι13:Ι ,, ol .-,!v

,YNd!εYΙ s3 YΙΙYΝΔJ YtΙηΙ ιγE 3YdΙNY 3vΝα":YΣΙJNoΙl ΛoΙitYηι

,ιoνJoz}'ΙλΙ3a ?o)!i"ι 3ιΙνl3'εΙoΝ:ΙΞ ΙΙwE γΝlιiΙ

'3oJiΙtNY ο "3oΙriEι,ιv3HιγxΙr{ 3oiΙvlΙγΦλoνaNdλolΙrΝ:Ιva ν_rΙdνl'lΙ

3aJlvι3Η.ΙδΙJv]\γΙΙ 3ΙlJ,ιoNγΦ,,3odYΙNγΦ o "

οtο,λοjnl αοr' σ1'ο ιι ln s.ηJΛ|r']δ' ιM'n'λΦ ι'' " !o Μ d' io ο |

,.oy., ,-φγ.. ,r"r I oο-ΦΘ.. ' αn'nal /'olo ' d '.γvγδλdΘ Ι}-, γl.ιγ1λΙt\Ιο)' ο] -oη

:!ΙJJ,\oΣ3 ΛoJdoΙJ

Page 14: 5η Συνάντηση

2-10-92

MoPΦΩTΙKoΣ ΕKΠoΛΙΤΙΣΤΙKoΣ AΘΛΙ{ΤΙKoΣ ΣYΛ^oΓoΣ",\Ηλ4NOΣ',

ΛΑΙKΙΙ ΣΙ{Ha\Ι1l

κιivou ο' '(J'αμryo}1. ι.ηoΦ αμιoΛ _ i 9oπαL'lcLJζ νοι1GQ|oυιJ'την l /ιoo1 'Φ ιryαλ.

' υ ro( η ιU loυC.l lo ,l)α'υl.eoJ_ nυ-ρu.',g ,i e, ,"

| λ\lo.. o' s Φoλ'|c 1ταv Uπoι_ /'r ιo o|xu Joζδ,δ,L'ψ. o. !ισοlτ/lν.ζ nθono.1 μ oΛ. - ..ζ o 4'r,r' 'Ul9. L-α/"/ }μοrlι.ζ i.'

rc'M_fl ν'ζτoυζ υro/B| ',o.(.αα1oνφa| ' ζ θ!o ξ ν' α v' l o. Θ

' rο rι,γo, νσ υλ

f,oηΗΓ Φ\ |eΦorηη νσ lοψΦo'(ο.ι ο' oα9 ση1 'l._,o.,,,oρφr.ιl,oμoQ'Ιη πoυ.rπξουμι νo ΦτολUnorεΑrJ l J v Ιειr1 αtη, rη loυ' ργ"υ. rφi1, αJ g luo,ο.. l .oU'. Φ | ιoγ2JλΦf' ΦΦl υflν.

'e1ΦΦ Φ-6 -μoιQυlorφ,λnoνnΦ γ Φtuvφrηαο/ul.

ηc 4πημ Q'1,.ιηrαc. H.αν an,U'c qτρΣζ Ιoτ',,ζ o jeηo,σοJl σοξ δ.oδQ6.r,.υζ ιΦ /φφ,lΦ κΦo.ου oo,Jο.ηζι'η-. \;αλln.ζ. YΙdaιιlrlαμΦελα. KομΙαoμoι. xε|λΙ loλλημινα o]πωμoτιad oτo απι τoτ ιiλλoυ. ΨιΘΕQol. ΣlιζrρΦι!._τσ 6ρ

'oυσ. (gΦ ναν

'c(ιμαc,, l σi.Ιv.Αψouni ναιlcroθoΙ loι να J.ψ0δθοW α rΛσ,^ H rUι'πΓασ loια'," "'.;oc 1,.,, ι;,μ.|.

llαρU Φ1ηrι loιL.!Q(.ΣιΓi6Lα,η, oανJr,α}α'c,fl"α''Φ AφΙ.m o1oω,λευιn τoι iuι]Qiqηη ναβρ@oυαnτε,

ΣTΑYPoΣ MπΑΙ'MΠ ETΣEΑΣαηΦΘσηE τηζ aαρiΦαΙ'ηζ

ΝΙKoΛ{Ι ΓκoΓKoΛ' 0 EπΙΘEΩΡΙITιΙΣ"

MπdφQaση:ΣκΗΝoΘEΣlΑ:

ΣKilNΙKA ' EΞΩΦ. ΠPoΙΡΑMλιAToΣ:EΠΙMEΛEιA MoYΣΙΙ(tτΣ:

EΠΙM. KoΣToYMEaN:(^TΑΣKEYΗ ΣKENΙκΩN:

KΑTΑΣKEYΙlΓΥNAΙKEΙΩΝ KoΣToYMlΩN:

^NΔPΙΚerN KoΣToYMτΩΝ-

EΞEΛPΑΣ:YπEYΘYNoΙ

ΦΩTlΣTlKΩN Ι(Al ΙτxιΙTΙκcJΝ .

Σταιφζ Mπα_oμrεtσεαζ

ΣτατQΦζ Mπαρμnετo6αζΣταιφζ xαΦαπ.0ηζ'

Mdδεζ "λr{ΙPΙΙ"

Παναγ(iiηζ Rα!@φιλιJmGΦPoNΙ]ΣT!>::

12

Page 15: 5η Συνάντηση

εΙ

ll\ lvν\ \Ιxν m']\Jν't/\ ]n'l{oDf οol πnlj]'t' Dy'"Λ"" <o),livιu<o'lln:"''l/οψιυu'o Lι':L L ι

iγlr lorι νroo< '''a'ω'\οο- Φ!Ι'ο<H'viJιv ΗaΙvΛ Ι4ολδnα1ιι91o'o/n'4o)

'Λ!a!91-{!oπ nιlφdBU']λΦrΦΦ

zΙ{a\,ΙΙΘΙiΛι <oJdσ ::οδo!τl?'g

λolΙιllvlΦνJν) lHlδτ]vΝγU :5Μo!nr v "_" i',ro,γ.lllιι <oraσ, | ]_oι"iωJ'"οM' ο4?i ijri' i .iv :

" ln" , l '''o'oa'ω'l'' ΛtL"j]o)'"γ] Λorl<

i" i'λiiμ'.'""'l 'r""o''rι\ ο'" 5'j "rιm) ' lοo

<ιlxιolnι-ι<iιr'"ll<oιoΦ |' < iυ'ο'nΦι'υ \Lι oβ:oιrιιοJο1l"iοuo'ι\' 'dooυ"_ Λ Ληll

^ot{oavoJΙ1<oJvJ κ x5']r"ι]]nl

",'" o-η]ο.Ν _ .

ιjoΛnιlld-o υ

:ΙJiaJΙ\,νv, <Η.ιvx'ιaqlnaοaa/'D sμ^Φιav)λlπτl 5t1Φro' λΘ{|Ι

.!']ll llιΛa\ΙlΛ ζol\tJ<' ι'tr4rtatdΦ'''λ_dΦ' ' _ o"|ιo|γ'l,/ ).,, |!|'Φη'|lδ!

<ozΙ\ι}'vιt 3Ι]NNvΙl''jμω"Jg]Λ1χΦ1 Ι:λπΦj v J!ι|οdoηο1Φ 5ζ'nv

<ozΙNγvΙ <oΣΙN

λov^olΙoJvNvι γNΙl<ΙdxλovλoΙΙodΛoι]Λ}, vMolΙ3:Ιv

νΙ'ΙΙι.Ι!γ<ΙΙiΙoJΙlrΙJ :a5o,ad,!Ξ)'ηdoλoιvΛoηv

}1!',ιoNvΙv

i 3ιΙΙΙΙdδlΘιna oιvoΣJoΣJ:l.νγoxΙN

!ιΦ]δL!E?\DB! ΞιιΔ'Β)ao!9'α 5ι1x4oν Dx4ov(Jοo1 ι&]r] ,ΛdoΛoιν ,1n,''{

Page 16: 5η Συνάντηση

3-lσq2

ΣYΛ^oΓοΣ ΓYΝΑΙKΩN XΙoY1981 1991 10 xPoNtΑ ΠPoΣΦoPAΣ

o σ,rα 1l. .l οδ.,. υ 1σ,luγlα. l. υ Σ,Mo,oυ | aσ',.'.ν λ υι ση,Dα}Qoη,oρ]iπ Φυ. 'ΛΦ w δ ω noΙ,η..1 ,,. Φ. |1νΙryανι1"l!α'.lο,o.a4;-αb'lσ. e|FΦωυ/o rρ,,8)ιοl'oμod_ηr.ll. Γ(μ. llζα:|5 ouυi. 'orοη ]'UΦ ωa ιoνd!€ωro η qω1 l 1ν 4U ν L\'U.,lν ΙαιQ|)(Ι.Ι1]::i _*"". lo 8/J laQουlnj'ο lU.l 1.νιoJ lUIi." γ'σ- μ'noατο'αnr rl.η l !rηΛoδα.ι0υ:υr α -o.υΦ o 'oιo,, δ,.-φ,,εi1ι,..μo.-1'ι':_]l"]1 ".' ..''.Iαal' lοrα.l |'ao.σα ':l αηv1g.. ,I ;olρα_γοιi τo {UΦ. τU loυΦo,ι.σ xα la J' -oq, οlJ. lυ r. l !l ν.l'lιoε' v /. {ν;lοrJ9!roo1UΛναl ,U\ ).σ(.νyυv .'ro| π]/ο. 'α.'oμαωιγωνια σα! αuοi πoι ξor oι ιiγΘρΦτοι.

ΕYrEΝΙoΣ TPΙ]]l7'ΑΣ\lμιιoc. \'Ιlon!lζ oUΔyU|o' λo.νJ9'l'ο1J. lnJ Ι /i1ηu..o. o| noυ,_r' l.lo 1o . \ο!λ Joυ π . ολ\μ.τοσΦ" θ,αrQle e',, "α, .",u;α .,,, ,σ,ο,o.lσnrηvlΦο l, Γ σo'i)oN .λ1 Φo\,,1ryιoll2u νο'o Δη'νllyΔ Σ1.'.lα rT5τΦσ^:ωl--!_a:l'lo ΦJrgrαlali6: loονll0o _oυ )/@llι_υ. ΓΙ!Ι) ιηa| .do loblα!"' 3'l. lo85 yo J.ΛΦαλι, lαιιoMn rυη,,,_ α,ψ 6υ,,ηρ 6, ,o, ro^n"ΔιΙπΙ:ol lο .Urc .,,l]'orrlro,lοι'1oιo,cΘαα\. !σο ηνoQl' ,. P α/9η

Φφ'1o.lα. lllol.ζ η(τiΙlν'l1. loισ.( lα a,.(owο^;rcυΙ-uιΦδ.c.oΙotdΦ'ωrU lοJαl}ωιiηζouιU\oυΙoι1,.U xQα]]oη}οζ πoυ Ιl', στoνl,δοηo&l,τρο'

L4

Page 17: 5η Συνάντηση

οι nnnη91g 5οοΦ1 αoz 1r troΙ ΦΞoBΙΛ

5-D'io,λnπ'ΛoΙΙ jhαΦDtDΙ ση?n1t uxn€Jιo1]ΛΙλv ι'δa i9o]γΦΦλ

5υ'|DΙrηa 5oorJ'τl',{ΦoΦo\ I]aωl1'|ΙMσλoι?'!'αν λnoq]uoεΙ

ιgηοδδnι!ο]v :1ηΛ1xDΛ9ι0rln7 5οx1N :oηδv:odΦ |v Jl'ΛoιΙ '1οdllΦΦ

n.rΔoνr5| ' dοθ coγι' ιo'luoJαodηn;,ΦUαοdΦδl3 :μxronoπ

5η'tιΙ 5,λ]δΦrv

'lr,ιoφJ 5oo19oηoΛ

5ι1γοa1Ν'oy!ΦΦ'αlΛιla<α,,unλ,r'q hιαr 'aπ 'ncoωU' 'lo)

olJyοι{ oldrDo]oΛJy3ιυqnno :oio3ooΛιa<

οwΙ<Φiοod'ι5ΙλD\!)''ηm\9niι] 'λογο, )qιΗ '5ιν'οτoσnliu'ii I

)Jθοι3)L\mΛol'I'')noldα'l)ιnιlΦ35η}o1λοrΛΙ 'ΛΦ3v

n,d]oorΙ Φο.Θ 'ιlΙnrdv 'ιΦ J -.drλπDtr olΦr |'5rδrλοΥΙΣ5u1E :n1x'nooΦ _

ιoU4' / LlΙΝ !ηι'nl)'η('n'vJnxD ΦΛnιΙ 'λτΛo]1 :ιο'uYΦ'lωΦ€

ι'a;σΦιη υ(ΙΝ tD οriοj' n-nΛLΦΦλoιΛΙιΛ1ιΝ :,1o]ΙlιΙ

",ο""*γrν-y tlaο

'n Φll )oJ]oDοa

α;$ "'ΛD,r η|γro0''] ' oΙ'γ'ω0'Λ

'lrθηt3 :ιγφΛD]^ι :(1ηΘιrcγα) 5MDΘ

ιΙ'Ι,!alνD-ιγ!ι< :(1λξ'B!) !ηΛοΛv)ΦiD1ΦΛrΛ'Λmnu'5Φ9MUv

lljυ'oγυrtτγοοr ::oπτt_ωxlιιo,nα7 ιxlN :σdb4ΘΦ1v

xDtωrΛDδn3 αo! ΦBo uΙ 3n ,ωf Mαω]oΙΙ

ιYΙΠoLξodΦ "v7τεΙiιΙ, λoΙN!ΙJΛ!Ι

Page 18: 5η Συνάντηση

El ΣYNA]\tTΙlΣΙΙ EPAΣΙTE]

rΡoΓΡΙIMEPΑ 1η ΙΙ6μπτΙ 1 oχτωβQιoυ

19.3ο EναQξηΣινd\τησηζ2ο.00 EΦo 'To MΠOΥPΙNΙ".

Mον6πρα,.iτα Ελλιiγωγ Σιyγραφ6ωγ Σχoι]Qτη, Πo\,τιχα' Ψαθd.

ΗMΕPA 2η ΠαQασχευli 2 oχτωβριoι]0.30 ΣεμινdQιo Θεατριχiζ Παιδειαζ - Mαν6ληζ ΦιλιrιJτdχηζ20.ο0 " MEΑΣ ΛHMΝoY", Nιroλdι ΓχΦ1oλ, ,'o EπιθεωQητliζ"

HMEPΑ 3η Σliββατo 3 oriτωβQioι1ο.3ο ΣΥΛ^oΓoΣ ΓΥNΑΙKΩΝ XΙoY. Eυγdγιoυ TQΦιΦ, ,,ΦQoιtτoπiα',16.ο0 ΣεμινaQιo ΘεατQur{ζ Παιδειαζ Mανoληζ Φιλ;ππωiηζ19'30 XαιQετισμoι EπιΦμων, παQoυσια ΥφυπoυQγoιj Αι./αι;υ.

Γεν. Γφμματdα YΠ.ΑΙ, Γεν. ΓQαμματ6α Λαιχiζ EπιμoQφωσηζ20.0ο ΘEΑTΡΙKH oMΑΔΑ ΛEPoY ,

\τdι ο Φo.''κλdξoν.τρoμrraτιζ 1{αι...πλαχιζ''22.0ο Δεξιωση

HMEPA 4η KυQιαχ]i 4 oχτΦQιoυ2ο.οο ΘBΑTPΙKoΣ EKΠoΛΙΤDTΙKoΣ oMΙΛoΣ ΣYΡoY "o ΑΙΙoΛΛΩN'

Tξην KεQQ l'Mαιρη Mαiρηiι

ΙiMEPΑ 5η ΔειτaQα 5 oχτωβQιoυ20.οο ΚENΤPo λATKΙΙΣ EΠΙMoΡΦΩΣΗΣ ΠΑPoY,

Aλ6χoτ ΣαχελλιiQιoι, 'To ξ{λο fufrε απ6 τoγ ΠαQdδεισo''

ΙΙMEPΑ 6η TQΦ 6 oyδωβQioι20'ο0 ΙΙoΛΙTΙΣTΙKoΣ ΣYΛΛoΓoΣ i\ΝΩ ΣYΡoY.

Γ rnλαιτli, .εγαζ α6Qατοζ σιγrliιτoιχoζ,,

ΡoΔoΣ - ΛEPoΣ - ΣAMoΣ - ΠΑPoΣ - ]

Page 19: 5η Συνάντηση

KoΝΙ^ΙΙΙv' Ξog<av - <oΙx - ΚodΛ:

'πoδxφθ1Dχ5ιr{1!r.ιotjιo3xΞ'jl]Βθ^aoσ0onο'"l KHvΙVvx3YΙΙ lH\ryV.lH*,,οoδ1πθ nor ο]λoγo13γlu o ΙJ1tl J'' 1tx1Θo^ιιxz KYΙ^ΙYΝvΙt lο.ΙΙEΙΙ *

''oδΙΒΘ oχ1Λιιγγ3 o}o 1glιoλDδt oMΛιγ13 o1 αo1QaoλDδ1 ι1oχ1Λιι1\3 ι1o1 ιτlodqDlQ

lι1l1do'oΙ'' t'ιo1φoιDδ1|Lor.!I^ιιτΥg 5oχ1do1o1 .5ιιΒθ'λι.ιΞ 3YΝι5vλΙ^ι 3YJ3ι') *,,oδ1D3θ φ11ΛΦΛ1oχ o]-o lrΛ]ι]oDDd 5σΛΦΛ!oχ1],3 ,,13Θ1)')lDodΙΙ'' no1'Ι!ιι'n1)Β^DΙΙ

5ι]tuλιιθDΧ 5ιLn rDΦθΦ.ιnDdv,59λaλDe1DΙ] - 3Η)ΙYuΙΠvΙΦ 3ΗvoNYΙ^Ι *ΛΦ!δrΛ1τi33 53xιΙιιιo1a

ιιoΦlΞ3v - 5ιιΞι1 ιι131?J ο0'zΖ.lil9odDΙ,.τl snγγt ιι-.1Dχ ,,ΙΠnlld ΙΙΙnL ιoIrδφΘ11a

'ΙoΙΔΙY3 wΝδJvΠ ?ovΙhιo 3orΙdΙvaΘ oο 0z,,Ιd9ο$ιιοΙ ι1o, ιq!!nJ oΙ,,.n1ΦδJ ιolΜ/.na.,,ΙoJaΙ3Y,, .ht.o.Θ οε 0Ι

fto)διJΘxχo οΙ orDgι]r3 ιι0Ι γdrπΗ

,,fuQ?1l,"ιlr}δ.ιoΙ ro,,'rιoγy'.oΙDoDΧ.J'"3vΝ?JΘΙγ o, λovod λovaJJ]axdv 3οJo\ryλ3 3orΙΙ3ΙJΙVoΠ οο 0z

sιιg).ΦχoDΙΙ SlΙμDdΗ - 5r13ψDΠ 5ιχ1δxD3Θ o1dDΛ1γj33 oε-oΙrιo1δdΦxχo 6 μ].ιΦΦDδnΠ ιι6 γdαΙηlΗ

ll9οlΛrdι3γi Ιιot 5DΦ9γ, o,, 'oΦ o1δηtN.,,3oνΙΦogΘ o,, Ι,\ιoΦ ω.οΖ5σlDλDΙ :oδx3Π '9D,Λ.ο1.ιΙΛ SoxoφΣ ' 5D]3gloΙΙ 5lrΙ1δπ3Θ o1δ)ΛΙt3 0ε.ot

ιlo]dι]Φtχo 8 ιηΙτl3,Π ιι8 γdαΙηΙH

:φτlDΛDΠ 5oδt3Ι '5Dr"i]γ.ιr\Ι SDΙoφΣ - 5rr]3ψDΠ 5ιιχ1δtD3Θ o1δpΛ1τi33 ω'/ Ι

οo)dε|Φxχo ι ιtδη].3Ι ιl YdEΙ1ΙΙΙ

v/tR!m!vΛoΙdεΙοJΣ

ΛoΙYJΙY N?'<vΙΘ N?'ΣΙΝ)

Page 20: 5η Συνάντηση

3-1Gη

ΘEATΡΙKH oMΑΔΑ ΛEPOY

€ΕJιI?ικll 0}tιΔ.λ

Η Θεατριari oμωα ΛΦo! ε1ει ΘΦτami παQoΦια σo το t 982' σαv Θεατaιxιi τμi-ια τoι ΠoλιτωτιΦn Σ!,J.6γο! "^ρτεμιζ". 'EQlα πo! ηΦ πφoισιdoει:: ο nο-rnι,Jσιανo(' l.υ l. PoJ'!Φ,'qν δ!rlΛ' ν lζ θo φ". -oυ ι\ tUJ ToPnn',,..",i olo -. '." ,η' :α' l αιου l ,trfu lo!}rJ. l"Ι8oμo1l"_oUMrζ'_;ι ΙΙorιΙα' Φλαπρ6' τoυ Παπελi xdaν, ''To φιdao τoυ Λεβdπε" to! ΙQηγι]]_

Π;uλΛnλ, U Ιosa δημουoγηo,,η9 tΙoω'yn Σn-pi. H "'o α E'τlvΛ' τlg θ'α

τo;εζ τηζ αΙ'ξIτiσιζ με "iο 6rιφ το! αk1ιIτaο! ' τη, Eηdγιo! Tριβζi aαιΦν,Υιoε uε το Φγo E )QΦi φδt" tηζ Eιarivηζ Mαaaα.

18

Page 21: 5η Συνάντηση

ΦΘ ηMη oδιΘ,Ι Dn 5'M1o!onrοωΙ.α1roιoDΛ!!r D.κ.#'1ι1*Bi ,ΛD o!Φx rn 5DDω? 5ψΦdon 3Θ!r λω F1οω1o13ι oΦ σΦtN ο 9xnΙ ;λdl oι3. loΛ1lο\ldοflιnJ ujιDiλnnl l oΛο1',Φooοl )'λo|nιΘo/

lolζlxlΙoiΙοnU lDxDπo,i]οιλ_./iJ. ]'kloλσ]n.)'i'lΝΙ).xlnn,y ) Φ;υ oloy 'ο Μoιηono!n ηJι ,Τdoι Ν ' ΦιΛΛa'omlιn.οΦil.U"l',oΛ Ln

ooΦοn i 'Ml1.d|ιΙoΦι5πrloLΙοb ,ν''Λ! lΛo ιΛοj ,ν|l)LlσlΦJoΦΦΛλ]οo! λo1 ox9ω 3n nοE!9m unπδxonωx οη .ΙrqpΙl! ΛιΦ 1rχ σ! DδΦ1 3Φγ1o ,n]Θ o]3πo] 5.j-ιΦιi 9u1 ιΦ1 ι]Λ1δrnιArι Λ]ιΙ o1Φ oΒnοrΙ mΛE n.]DI'υ^J',ol-η νoDΘrι oλjη oι'.ol'oo,]no lon ΙUοrro u/'ΛΦΛroΙ oιποσΙMoblonΦοooΛλudΛ,ΓoM.Φ'Ll)!UΓn,,ι]ι,\o]η/,,n]o]o]

.αoδbjθ ιoΛJn9/jτ,ιoλ?nΦΦοΦ,,οol οωΥDn d.od-o9M .ο/.o.'.d..oωmΛJ.lno!.Dl..

1:oιi - ^. .' , ιJ'.ο

'!Eolιrι] οoL .5oνDLi ο JU. .)σδoniΦ )oΛΦaΦ 5ΔΜ 'o., ' oΦ n'ι]9ιλ o

'v'o'Θ:Λφ1nιοωoΣ uo3'ι?t Ξ

iωΦnε τv +1DEn Ιnnηo1v

<ΙΙvΛoΣΘv3o)ΙN Mo9γa5ΦΞ,3Etη{vΘNv' 3oJdσΙJ 5ΦdΦη 9frΞ,

3ΙΙιΙν1r\ι 3ΙlrιιΙΙr/\lΙlvΞιΙνγvdo'l <vJ3i') )ono' fuo 5oιlωιW

ΙlΝvΙΛΙ vΙx,ζl^?ΗΝ]/Jrwdv)wΙo3vε nnβoοoΝ3ΗJl'xoΙlΛ <ol<Ιldx 5Φ1δrrv o

3ΙtνaΘ <vJ3ir) 5οn9ιuov o3v3lvτΛ <vJ,<δ) 59dισl oΙlv,\o)av ΙτwΙε (rox D!]ΘMλ) Ι:o, d ΙΙ

λovλoΙΙoΣvaΙΙ:Ι''{ΙlvvζΙJvr1Ι (oo1!φMvδ) rηotrovΙtKΙlΝvΙNvav) 3ΙiiιιΙΙΛΙlv fuΙDΙ& 5o3λ (l191λY o 1ι) σιobv ο

ιΙηΙoΝνlv

3αΙYyΠ ιD'_' rdJlΙΙrtlodΙ'ΝoΞv}.)Ι

oΦ otdYJ-Ν

Page 22: 5η Συνάντηση

4-to-92

ΘEATΡΙKoΣ EKΠoΛΙTΙΣTΙKOΣ oMΙΛoΣ ΣYΡoY'c) AΙΙ o^,\sz}.{''

l l R1ν κ ρo Γ/'' lο IφννJ'o \o Φυτ| b. ηd μΦλoν n'u{o q9'v' J νo γ u -'

oJ o;nιJ γμflμμolσ;ll ' 1τoι,c nα,'yη ly.η o)4 r'rα'Φ!''''ια&'σ_

ατoiιιi. ειγαι πi,ρμεγα ω'tlν xαΘημφM ξο,i, με τξ μιaaοφφπιδεζ xαι τιζ μι,ooα.,ωρ .,, i'.μ',g.' "o1uυ'r_

nαl'o1ηαυolo ι1- Ιoυ η'' ην Κ' Jι ii',iu,ro'-'l',o '. ,"ιr,oμoρφ@ ν. o'σ@L\Uσ'ηηyi'μωlα' Διν 'QloJilrαl,..'...,ι,-o"oο-i*' .,iοl,hο,o"sηρ"'" c.oλoγληξ'ηη'ιy^νUnαιo''g_ιJοUΙoι

'η( eΘημ' ρ'Φ' ηlU' γιΜl.'/QαιlοJMU' lαΙ1'Mf d ΙυJl_ Uσon'' vα

,.uo- -η" *,fη.o"! μ.-ηn f,QoγμUιIoτητσ,ι,-',*.^ - r"- -,l. j. η uζ -oυ "\,4' Qη \Ισιψη". vlα ιolυQn/"ιr'_oιιγo αtιιlων'γινεται αφoρμr1για θρωνιΙdζ πφωδωζ yjρω στoν ?oμo, τΦooιιτα. τα ιιαιryια' tα αμιτρητα πaoβλtφτα πoι η Φμβιω{rη δημιoΙηει oτoΙζ

'iωoιq αΦΦπoυg". και τo ,οι!ι' α!ηΦQιξΦ μεσα *ει Ιdτι σ'τιζ διrζ τo!"λ"r**u'κ i _*'*ρ-μωn σ'τo oαρxaσιaι' ,(Φι τηζ iξ]mηζ αιπΙiζ μwιrζ_m! dχει 6oo λιγοι aπQεζ την ''xωμιri αιo0ηΦ τηζ ξωriζ''

20

Page 23: 5η Συνάντηση

LZ

-JμlΙιηnο 5αoλ9ntExσ9oΦ5ηI'no.απΘoι9J'qDΦ)ψΙΛb οiD.t1α5'auιιο!,5σΦιoιotmdr ιyδ _!iλo) sliulΘe

'FλDΛnΦa Mlr Φ Φoε ,b f Drr"ΘπiΠa α (Φ JΦ 9x{ΦπΘ ,11ω1Φλσ9 DΛutι3λr! 3o

'o&n EΦγ DΙι ,oqrη sιr siaγ9ι s:γ..9

]ο Φχ ,qηr ωι}< !rΦ fuoD, Φ0r Dοιpg 13ri .Νσ\'γoΙΙγ' ,3.o-Ξ.Θ o .nω,3 9]r1 9ι-Φ :ψπΦnΘτ :lrι ιΦωΦ λut Dx sφθDa ΝδwoΙΙv αodι9JΘ no!5oηΦΘ αo1lrou€4ra!

^ι1 9!oΦ 3n oοD]Θ 9x1λΙ31ΦDda Mooqiar M 46Ι oιΛφΛσda3,ι,no σn 3olο1ξx ro! 9η, ΛD!ζι **1Ψ;t}Ψ":"1τ:"*

λoλΙΙ3JλoενγΙoΙl: !ΦλlΙDr\Ι3lΙΣ\,ryv)<w3o)ΙN: σ31ΦoTΙ3o'Jvdvw <tΙNNvΙJ: Φol1Λικισγ]xxΞ<owεvdvΙΙ 3ΙlΣvhl] 59nσπΦ 5oχΙΙ.

3oJovoΙvvγΙΙ<odJΞ!: ηxroαor1ι3\.Javx?o3<γJ: Ιo]δv

<ΙΙ3λorvεηΙvεΙ 3ΗJΙΙΙηΙΙΙv: λoΦΛ!ιo a&ιN<oΝΙKιΙoε 3Ι]ΝNYΙJ : Λooγ3NirΦo

λovΙΞ.Ι<Ιdv ΙΙ,ιΞ: ιot ιΦιιλn MDδδ]lλo3<λod γΙΙjΙvorΙN : ro1or]oΛn1Ληd! ιδ]D,ΛΙ

3vJλovΙo! 3ΗιΙr4ιvΙτ{ ] ι!]Mληγ3Σ rno!ΙΛΙΙlΞ^oΣvεΙηΙvε HaιΙΙr\ΙΙΙv :vΙΦvδ]oΝE'3

vdiovλo)ΙlΙi]ΛιYΙΙr\Ι :r]o3θoλιιa<Ι]ΙdσνΙ] ΛoΙdvr,ι : uonοδμ3r,\ι

3!ΙJ3ΞVΞJ,Νλ<

,,ΗaΙΙYΙηΙ-ΙtdtYΙ'ιΙ,,iιb, λιΙ

ιlΣ:ΙΣ Νγ:Ιf

Page 24: 5η Συνάντηση

5-1,0-92

ΘEΑTΡΙKΗ oMAΔΑτoυ KEΝTPoY ΛΑΙKΗΣ EΙΙΙMoΡΦΩΣΙ{Σ ΠΑΡoY

ΑΛEKoΥ ΣAKEΛΛΑPΙoΥΤo ΞYΔo BΓΗKE ΑΙΙ 'ToΝ ΠΔΡAΔEΙΣo

Mι FaUo'Φηηnd. ΔΦμ ζ-υμ' oιιnlαrΛo'olο 'l Nυ8ασ ηo "l τΦ', ιo'' κ'Λ i'noι- η-o'o,e,,r τoυ o,oο" ΙΦΦU'σο'' 1' ln_ to Φo ιnJ AΛ. Σσa'}λdQloυ

l; 'Do βγily, σΦ lΦ ΠαιcΙοj.oo Δωαμι Σω. 'JQo ! qηα mφσταo' lι' π;f '

ol 1v nορo. Jlα υην qv iαφ ιαι μ d ση\ lο. "υ'J' -ηovπ- r :'aδd;Φlζ

ι,λ',r''o'.,z"o-oμ "φoρJ1'{'ΦlQovoωorονΘow U-oυo''ηξoφαιo.'.ηoυ oυ. ,", γω,, ,l*αμ \σ iωooυμ'

' ην "Θ αιQ ιΙ λ uσαση" '^υ εr'oυ'

oφ,',] or"ε,,*, /νUΦU. αdo εΙ'' ταυlloε ψ -nν oμ!Φμ1 Ι'!η-n o'φq'x1πιτlπω. ετιoηq πσεΦιμε στlΙv πeoσεπισlΙ τoτ ιoινΦ μεσα Φa6 oεατaιki dε." ....' ," -,-ωα ωωα. 1'κ " ΦΘημl.1{η';υη! . A' μi J EΦUJμ Ιωζ 'i,l,.--.-i ο*.. -. ι'

" ' ιΙαν lοJξ m'ι ΙUQαrc}σΘro' ' Θωlι1l'l :oιo

α;Φ. nαlJοMτμα μr/or" μ'ροζ ι'J ωlνoυ μα- ' lW ulyΦ m'δ' ' υυ ΙQoo' γ

γι:"w'ooωlφ'rΙqdηφoΦ |-_ο|''oΦ.ο"Ιoυδινε vα bιΦ}o'"doovπλαΙ βοη0σ πo νd συμμtElow ολoι αo δcχi]μιΦ.

.'q Η

22

Page 25: 5η Συνάντηση

εa

l\va |\ \oLoJo|Φ oJ,. οo{οoJ9Λ-.Ξ /J.l l Φ- o1.δl o 4 ηΦoι ν Ν,oσΘ l Φo0| Lωh!& 3 L, ωΙo ιrοi',]',;3

rωι3 ΦΛV 1.ιoΦλaoΣ166Ι 5Φ9hΙ ( oJΙvΞΘ oΙ ΙvMΞ Ι<JΞ ) ιιorDηdm ιιlraιrΘ ('3)?\σ9n3o3θm) 5Eoφψq,3 5ΦΛy3!11ιDΣ

3n FθιτoχoD tsη 5Dn 5o,Ι.ηγη!. "*'ψ,,- diHi".TJ* Λoa,{< σΝγ 3Ιll

^oΙ^ιΙ!v λoΙ,

λoJovν,ι3,ιoΣΙJ3ilΙvoιΙ ^oJ,

3ΞJΙlloliΙΙ]J3vJv

ιχ ηγΔ< _ ηd.δΙoλux3 ζιηoa! |iLdol.ω | Φo.Θody<

},Ι3ΙΙaΙvu ΙovΙoιΙozJ,YΙJoΙl^Ι vdi5vΦYJΔι^ΞΝΙ 3ΗΙΝv1γl 3ιΙdoJHJJνΙvλoΙ Ι]v3vΙvΝΙd!ΙJγΣ

vΙΘNv^!Ι Ι{JvνvxvvΙo3vΙΞv:{Ιdvx ΙlΝΙrJ3ΙlJHιΙovΞNΗΙl

Y3ΙdvΙnι Ι]lΙνlγJΗπoΙΙ3o]x^Ι,ιΞ dΞJγΙΙ 3o)ΙηoN <oΣΙΝ

3Ι:ΙΥv< 3Ιlyτvdsι<odi'voaΘ<vπltΙνlΦ 3oΦYflι'Z KΙ]rιιΙlΛΙlv

vNΗΘv Ι:Ι)Ιv<ftτΙl lr<vεΙwλodvx Ιova\,aΙzJΝoΣYΝΙaaΙvΣ<ΙΙdΗll5< toΦ^ovλoz<ΙΙwxΙΙΛΙ

ιoλl? oοr ,ιΦo9dΙl

nλ D1]. 5φo1ιΦ ]a Φη 3θdu ιοn ,5u1η@r 5otna,, o 1Φd.' ".

,,,i|"-]|λ';.oD"i)io" n\

'.ο"Ι.θ o\ ο'.lLo ω l'ο-'dr oq ) U )o', " . o] 1 .o'.,,' η.δmι. l.a L]οο 1'.,nn n dοy Η'rΦΦτ ιx.DιιιD ιl 3ηj ιoΙ ,]φ .ιΦoM3ι.ιno ιr1o1mnΦλ! 9t ,; ,nοlδ;n,la oΦ 1D13λφ3ιood! lιo, mnoouod; 9ιτι or ιoπo1 oηv 'M,ΙlΦxdDΛ

Λο,l ζll'ι o ]r lhJμ!U .},' οo ,o-oli,..ΛUornlιν.notΦ./Φσ0

'Λι] oΛ! Ι'l Λnd,!d.| \..ιoΦ Ul'qr'oln^

"ι l'ι]οt.:!n.ιJ., lL1lloΙn1,a_ 5rf u!Ωη] u FλiΩo1nιr! no! 9rαtο!o,j i1oΙ9 51ι οιr 99tE Λ9!1oγ

1oxΞ' πd]b DΛ Fοοηl ηγοι.+oroD,lrcl '9Μ

D)!o oω ι]Φ,-1* μ*nωo9.η (ηaΦnΦ))3o)|loΙγΣJΛ1 ΞoΙνdov 3νN]

ΙlJλ.\/\.γJ ΙidoJ}{J.Ι

Ιodλ< ?JNv ,ιoΛΗv ΛoΙ3oJoιγλ3 3oΣΙJ3ΙJΙvoΙl

Ζ'6-0Ι-9

Page 26: 5η Συνάντηση

8-10-φ πoΛΙΤΙΣ'τΙKo KENΙPo

ΦΙΛσΙExNΙKoΣ oMtΛoΣ MYTΙΛENΗΣ"o ΘE'o<DΙ,\OΣ'

ΛFlBιAKH ΣΙ(HNΙ1Miλc τηζ Διεθvoιξ oμιro\δωE lQωιτε]ινιxoι Θει1τροι ΑITΑJΑ'ΓA

To "πo1ιτιΦιx6 Kawφ ΦoM "o ΘιtΦιλοζ' Φμ,λ]iQΦε Φ'1oζ 15 ΙQδνια π6r noM loυ. Λ}ιl, υoγow 'Μ' l/ημorα o' l2μiηΙloση'o]o'U'φυ"\'_

οι] ui;Σxηη . ,, MυJo:τηζ, γ] Λoγo Γi\'dc. o' \αo aoΦισ-. | ' L.Ιad'nΦτ|_λ.. i-,.;--,,c,-,,;

' -ooη Λ| '' l αfuν lι(|'σιΦ l'(νDν"\Ιj'}i!-l"τ Α ils3ι l- ΙJ',ιl98]). Γ',ι la88) πι Δ'ι]saI]

1δoΦε "πoλιτσrιx6 K6πΦ;' 6πoι θα λειτoΙQryοnν:

l "κi*λιχ6 θξaτΦ" rι sTUDιo oει1τρο!, Περιoδι!dΣεμι!Φn'2. ΛιΘo!σα διδαλλιαζ ΙIιdv()ι Ιαι zojγφφωηζ'

.ι A'θουoα " ιοβιαlc Bβλ'UΘrix.ζ" μ αΦιισiο υλ|yο

4. EπιuτnoΦ "Λευβ σ,Φ! πUaoδnol αxoυ oτιτιΦ5. λ-ooq l aληλ-o' ωq ruυ-φ1ζ','Λ i|σlyη_ rdQoυo ο..

τo oεατριι,j τ.ι τμ,1μ. "ιεΦιαxi ΣMΙr1' μεΙaι Φμφα α!εβασε τα nαaαad

l979. "o AΦεληζ Kωμυοr.Δ. ψuΘ6

t98o:' AaοωιJΦnσ". \| οΙ1l σι'l μo Jo.yη L' l bt Uoτηl ', Σ',

ll)Rl: "Mιaooι iDo!ιoαΦ' κUιιιΙδιι, Δ. ψσΘd.,ol, "l, i*.;* \lο8'Φη ηθoγρσφn' lιoν' nαο'α_ηr98a: EξLαιao Kεrρ; o Eρωζ ι.oμυiω,Δ. ψαθσ

1987: ''Ι; Nnolrnζ ΑΦροδrτΙζ". Δμαμo. Αι nιtQ1ηl

ls*ε, "ιΙ ooλ.".κ-u.,δι, o Md'Λη'dηoΙj}Φ'u. A.Αao8σνα1oυλoυ

lq88'',;'oΙοσ,,ο ιMoιcοLλαζ. oυiλλΦμι. \'L'ηoυΦr' Σlc'EMιρ'γx)'ll)Rq: Ηλιnτoα" |οα]Uδiα, ΣοφΦλ']. , laοo. Φνoλ1η).i ηsο: " H B.;ιΦ . ΗΘo}JοΦl d, μ.υo.x1 yU,μ Un,, H λ' Κσι Φd!η',φl: Lμλ1oι;ζoωlζ κUμΦιπ. cQ,αoqiη. t

'aΦ' fανo} ηυ]'

l9η: Δ'λnσαυρoυ& \b ι .κΦJUnn.A Σjl'λ}ocJυl9φ: "o aλhllα< .τυυ Αε1dποζ'. Σατι€Φ. ΝτdQΦ Φo'

'Eλαβε μερoζ σπζ 4 "ΣΦαv.ηΦιζ' τΦ EQασιτεχνιaΦ! θkiσΦν Αι-/αιo!' πoυ

δωργανιi)νει ro Yτo!Q'γεω Aι-rαιΦ, μ. τα θεατQι,cι aQγα:

"ΙΙ ρcΛrδd" (A : 18 27Λ1r€8 MMιλilι1Ι)'ΗλεxτQα" (B : Ι3_24110/89 xιoζ),"ΙJΛEKTPΑ" (Γ : 1 11/1l,η0 _ Σdμoζ)"EBλησιoξoισεζ" (Δ 1911α9/11ρ1 ΣιφζΙ

rιo το Δ-Σ' τοι Φ'o'M-o πΙoEΔPoΣ

ΙτFrτκ^Ι,ΙΣ MΑYPoΓΙANΝΙΙΣ

24

Page 27: 5η Συνάντηση

9Z

3ΙlvΞJ-ΦΞ3 ',γ

luΦbDoE! ,ι.{9 5Φ ΦλΦM 5σ0u1ιω1ιmΙ

'ιιΦaι9lfu si]Φnφrra 5on σλ α]r€DΦ '@1o30 1rΙ λqΙoloθι .Φ.γ]]λ oJ

'rr Φrγ39 1rBΛ]λaot l1Dn 3n4οΦσΦ1rι rΛ Ιiο1 ιοιγχωΙ ι !dαoλ]o'Φio3θ ,θ,/ 5o0! ψa1tlΦ 1Dt_lΦD rr'ιrnΦEθnotr ΘΙt*nσδα ΦΛ]3 5ιoDΦ 5ω D 1μrlι αo!φ ,Φt φ3λ_lrΦ oΦ 1rBto]Φ 59no1Ml o ιoφ

",5os!Φγχ Φ1,..r!Φ1Ι o]] : o! Θ lDtl3x

Φ! rΦr$n λr19 .!M1dx ]3θιΦo Δ Ilι 5Eo9Φr1rt qιολ1ο ,Λ D,ι bΙd? 9al0t_rθ fu3 ,o 5oι]Φnoη31or σι ,orΦt 5ι€ ]Dλts donφ1I ox bdoω 5?γ.{oπ

oJJa oΙ ]lΙ.i

s9tlΛ 9o1-1irx :,ε 5ut&γ'5ψ'txrοrvrL19δr3 :σΛφηv

μ&ΦJ α]Ν :!Mv5ιox]dn'iιγ1Mrε jωgλvroΛri3gΥιε,]δo3 :oιloMl

?ι1rΙΙ ηΞ :ιηdDπαonγol1Λι:ιox ,oΙiΦ1J :,v 5ιtΦγ,

Ι"\ΙoΝvΙv

5ιoιrdrK 5οΙ]N :'ιrΛιξ 9oλιι9oιrnρο!ιο)ιλ]oδo'/\Ι lι]ιo1ηοdΦ

ιgμΞλ3ΙΛΙ ΙΦv :dnλrxDπnoη1'{nι]lvΙη0ΙΛ l9x1tιιΙΙ]ιaτ]111aοΠ!ιη?λλv :]ono1ιΦΦ

αοηoπλιlxΙx5oλ0φJ :ιrξθολιι359οιoεlrο1pδr3Dι]aΙι{ :rlnΦoΦo)Ι

5!μ16335miaιY :!1o3θολιιιlnoο!δrdδDεοMv :ιrordδrBr1ι

rdrrD33oΙΝvΛαvΙ ΛoΙ-'3YihΙ!}Ι o

oΦ oΙJvJ.Ν

fl@δ

Page 28: 5η Συνάντηση

9- 1σ92

ΙIoΛΙTΙΣΤΙKoΣ ΣYΛΛoΓoΣ ΑΡXΑΓΓEΛOY

'c) AΙ(δe2λJAΣ'

o Πoλιτσιιξ Σiλλoγoζ τηζ xoι!6τητξ μζ σην ηoΦoΘειd τoι να σι!rβjιλει στ1Ιv πνε!μοτΦi αναftrΘμιση ηζ P6δo!, δημω!ργηoε εδ6 κι μεaιMi 1Φ!@' θεΦaιkj τμrilμα (φασι1ε)cvι*6) io oπoι]J α!q]αoε τQια θεατQιxn aργα με 32raααdισειζμεΙaιΦμεQα- ο1Φ τa εe/ια ει!αι Eλλ1νΦ θεατQιMδν αηaQαφ6Φ."ιΙ xaιrσjaγn ζΦ', τoι Δ. Mπ6γρη' ''ιl Α!λr1τΦ θαιμtτΦ"' τoυ Ι. Kαμnαγε]ιλη Mι "oι ΙoυQoμnιfδεζ'' τω Γ. xωΔπoγλoυ.

H ulλoγ'l ιΦ σιη@Q' μiΦ υ;Qαω l./M /nτι Ισl ιoτμ Ιωc rφlγ€eφι p'σoππ.iηα βιωματα τo! 'Eλλllw ιαι ηζ ζΦζ 1oι-

ΘελΦμε r δεξoιμε τΦ τΦπo ξ0ηζ toυ, tζ αεψAζ τω, tζ πQΦδαωζ τo!nι !α rισημ6νo!με τξ αδwαμωζ 1ο! σaλd ιαι 1ξ δMτ&ητξ τo!.

ι{ ειμ.\.iE MoδoΙi mυ πqΦ τα 6υγα μαζ Φτ6 τo aoιΦ ηζ Pοδω mι o με'γ&ιoζ αpιΘΦζ παρoσaσεων m! διωαμε rι owεχιξo!με vα διv:Ιlμε αα lωaιdτηζ P6δΦ' μαζ xd!ει Φ Φι.bθΦμε rεΦφαΦι ιαι για την Φτoδoση τoι φoσrtεxνιaon ΘεατQιΦn τμημnτdζ μ4ζ Ιαι γn τΙv ro!Υri τoν εaiΔ!ν βαζ.

26

Page 29: 5η Συνάντηση

LZ

5ηΦ.Οοrε ,ηψ1ΦDJ :,ε 9lrΦαωnDΙΙ5ιιqηγor rωγψ1N loλn 4nΦε

suλDotαDiD) 9α]!n oJ :,v 5ηωr1oΛoδDΙΙ5unΦrnγο[59ΛonΦJ :rηMφv

ιΙφΦv ωqηΦ :DolφrtsJ

'ιoτDΦDΙιη1DΦ< :9διMΙ1oΦ11!3

.Ιo1^or uΦroοΦ :μaJuaΦxd'{oΙΙnηη]Dor :!Eγa]δ!x5aγoΦDΙΙ5αηd(, Juaφhv

9ιιlrΛDnft DΦ3o 3n MoγΦ -ιnοΛD1v

suaφηdΙ:Ιrx5oλΦu :ιπrωr1Ι5ω]ΙοrJ 5u^ΦtY :σnφωoΣ M1λιΙ<

slrΦΦoΙ:lιΦ_rιrΛDΙΙ :ηoηo^ιi3

,3αγlΙΙΙΙΙηΙY.ΙΛox Ια,λοv.]oιΙY3Yx ΙΙJiΙlJΙJ

Page 30: 5η Συνάντηση

|σ 1o'qz

ΘEΑTPΙKH oMΑΔΑ MΥTΙΛΗNΗΣ''oΙ ΑΣTEΓoΙ"

ι{ ΘΦτeιΦ1 oμΙtδα Mπlλiηζ '' oΙ ΑΣTEΓot '' ' δημωla1ιηθryε τo 1985 απd μn

Θεατaιai παeεα τΦ rtρχε Φ61o 1983. Σαν frρΦ πφΦ!σιαΦ τo παδιa6 Θεατρπ6 Φγo "oΙ ΙΣτoPΙEΣ τoY ΠΑΙΙπoY ΑPΙΣToΦANΙΙ" , σεδnαεΦ τoυΔημ1iτQη πααμiη. Σαγ πολιiιο'iΗδ σωματεio τo r 985 ανΦjιΦι τo Φγo τoτ MαMnλη KοQQε'To ΔIπ^,ιNo KPEBBATI". ToνΔα4ΙβQωτoυ Ι985 παφυσιdξει μ@ oειQιt μΦπ{oΙtα τΦ KΦστα MoψΦλιi μ τoν γενιai τιτλo "ιΙ KYPΙΑΔEN Π EΝΘEI". To t986 ανΦi&ι τo παδιa0 θεατφ τo! Pdινεa xdχφελπ, Φ μετliφQαΦ Ξaνrζ KαλoγφoπΦλω, 'o MoΡMoΛΗΣ". To 1987 παιQΦι μ6

Qοζ σrιζ *δηλιωεξ γιn tov εοaτασΦ ηζ rτqaaομιαζ !μΦαζ τζ ΙWιxαζ μετoμoν6πQΦτo'ΘPΥΨΑΛΑ"τoυΓαιeYo!ΣιΦρηΦτdτo 6a1Φ "KoMMMΑTΙAKΑl ΘPYψΑ^Α". To 1988 παιξεται τo Φγo τoυ r. ΣιΦaη ''o (ΑΡAΓKΙozΙ]ΣπΑPA ΛΙΙo BEZYPΙIΣ". To ]989 "o ΓΑMoΣ"τΦMΦΦτπoπιrχαιηΦμ|rπoχi τΦ ΑσΦΦ ΦIν Α'ΣαjΦτηη EψσιτεΙγιΙ6γ Θ(iσΦ Aιγαiο! μετo iδω Φo. To 199o πdrιιrtiαd 6Qγo " To oNEΙPo ToY ΣKΙΑxTPoY " τo!EηryιΦ TqΦξi rι Φμμετσr'η σην B'ΣΦirφη EQΦιτηνα.ir Θkiσoν ΑFltιoτ με τo Φγo " o KΑPΑΙKΙoZιΙΣ πΑΡA ΛΙΓo BEZY!ΙΙΣ ". To 1991 πα-φ!σι6ξει τliν !λασσιM1 ελλη!ι!tii !ωμσδια τσ Aσημdrη Ιιαλαμd Φι Kιi}ααπQπMΦη '' MΙΑΣ πENΙΑPΑΣ NΙΑTΑ " πo! ειrι mι η ωμμEo)ιι1αrρΓ'ΣΦa.νηoη EQΦτεlγιΙ6ν Θ]nσΦ Aιγαιoυ rθ.δζ rαι Φμμετoτr1αoν εoar-σΦ ηζ παιχjσμrζ ΙlμΦag Θεdτφτ με τo μΦ6πQο!io τω Kιδαα MΦψελ4" ΣYzιΙTΙΣΙΙ πEPΙ MATAΙoTrΙToΣ' . Ιια τo 19φ foωμε π6nι rωM6 ΦoτΦ EηεγΦ TqΦΦ "To TAΞΙΔΙ ToY ToYPΓoYPΙ '' *αι Φμμετoxi αoνΦeτασμd ηζ ΠαΡdσμrζ ΙiΦaαζ oεtτaΦ με ην Θeτρω1 δι@πt1 τoι βΦλLo! τΦ Pε1Ι!' K-qb " ΑΣl<ΙlΣEΙΣ YiDoYΣ "'

28

Page 31: 5η Συνάντηση

6Z

5ιιγΦon!δDΣ5Φα@ Jni)oιΦΦΦv5ηΛ1od(r\Ι 5ωμΦv :5onΦη3Φπxi)v / 5ω+ΙοDνιΥ'{?qrδgλvι,or9ε :roλ-1no,λΙl,ε /5ο!ιtΦζrωrv

99-ι,' / 5σhiωDvω4a0γu aηo ]lrlno, γdτΛ ηΙ}δDnK

lΙηφπΙΙ ηδrΙΛι ]'σd9Φrν / ,901ΦδΙ /soMηnDε / 59ωhΦΛ, ν

5ι.a$ΦDλlnο) 5ι-ιp11ΙΙ ]9ιιoD, ΛnΘ /5u.]ωpgιgJ / 5οαΙo0δγ

οox&ΥJv ιa?1a :5o'{nodnφοalωnΙη , ε/Λ1ΙqοΙοDv / 0.ηλv

9ηnnr]ιEJ ιar) :σδω]δrθry / 5σ'tΗ,ΦoΛ]lΛnοΣ !η'{v :5σ!,ιl!οDv /

5DrλιηDΙrΝ / 5oδ!rEΙ / rΛ]!oa59ιDιDι\Ι 5oωμix :oιpδ!o< / 5lrΦ?dοoδrΙΙ, εΦerllΦo:ζ ηοDΛ :5M]ιοΙiι1ΙΙ,J /

5irγιofdαωl< / 9ιrω?dοoδrΙΙ. vΦγξ)λΦοΙ Φο9g :9ηΩodnqοoxrωαι! . γ /

5rδtλrnoωοv /5ιω9doωΜ1δv

5ι-ι'{-3€Ξ9ιrφΦ :so1δDηινuΦuυDn,Σ ooΦ :ΙqΦ1ΝιoγΦo!ωκoΙ'{o :5ι1ιoΛ!Φ

ιγ1,ΦγοDlΙ ,ΛpN :5oΛ]ιor,ι1Ι , v / 5ιγa_ΦDΘot ]φvDο?ε :ΙMζr1ioΛ

5oηMoτ5ι^iΦσ :5ξlλll1rδΙ3/59/Ιωη1Ιδv / ,n'{Dλγ

5))1t Φ)l 5oroΦj |1δnoliαoJ

Λιo]]rll

3oJΙΙΝΝ\rz'ι 3ΙΙl\trΙΙΛΙoav)3γJv{1odΙ13orΙΝ ]ΙoηΙ3JδΦ

Ι'MΙΙλoJΙor riΙJvodΦv :vrΙΙnxΗo]αaιιs ΙiΙcτ\rzJγdγ)3γJ3σ, :3τ3ΗΦvdJoxH

3oΙΦιΝvzι 3τlΝ!l,\Ιos\., ΙoxΙJi γΙ:ΙνΞrtΙΙΙ!ι ΙtΣΙaιoΙΛιΙDlvΝYr}r]Ν ? vJλγΙdσel ErΙ, :vΙr'{ΙoΙ3λo'

3σΖΙov :Ι'vlJlvτΙ τ3oΝvΙλλι3 3Ηνγxr'\Ι :Nδ'ΙNΙΙΣ3 ΙΙΙιΙr<vΙ\.' t ΙτΝΙΙ)3

3ol!ΙΝNvzJ 3tΙλgl,\Ιolι')Ι 1αΞo)γrγΛ3ol,3Ηdx :vΙl3ΘoΝHr3

ΙdΙoΙdΛoΙ ΙoΙ ΙvΙEvΙ oΙ η l3Ιldot oΙ Ιv, 3oιΙlrdΘΝYNoΙx oYZΙεΙdΙ ΛoΙNaJλ:Ι

Page 32: 5η Συνάντηση

to- 10-92

ΘΕATΡΙKΗ oMΑΔΑΓΙ,Α.Γs)ΛΙΔA

ΣΑMoY

''ΓUTTΙ FRUΤΓΙ rι η ΕΛΛΑΣ MΠAPoYTΙ'.EπιΘειilQηοη

!l ,ΘΦτριxi oμdδα Παγdηδα", ιδaι]ηlε τoν oaτdβρη τoι I 990.Tη ΦσταΦτηζ xφαrτrlQξωμε α!αμαια, αΦοι α!αξr]τιbrαζ τιζ πηγεζ ηζ, βa'αoιμε:

_ πoλιτrιar1ιπoβdΘμιη _ σoμnνωoη τoι τ6nοι aαι τo! Νoμo! μαζ γryιΙd

' ην αγιiπη rι τo μφdιι 1r τo Θεατφ (την Τηη fuoλιki),aπoνα ηπαισΘriματα ΦΘεν6ζ τoν Mελιi, τηζ._ τrρ σιΘτμια για Πoλιτrιπ1 δQασηQωητα ,αι ση Φ tεo τηv nλaρια σo_δor1τ1ζ σ6 τoξ α\ΦΦno!ζ τoι τι'Ioι μoζ.Tην εnoiri τηζ ιδ8ωiζ μαζ αqoληΘ'ixαμε Φνdμα με τo α\.iβαoμd μEζ Σατι1-)ιιiζ Eτιθεd'Qηση! xoι!ΦιΙo noλιτισrrcι πεaιεΙoμ€νoι, με Θεματα σ6 τον τ6_πo μαζ Ιαι τιlν Φν1ηνιl'i ξω'1γaιΙ6τερα.Tην EπιΘεΦηη αuli'την γaαψαμε Φνoι μαζ- Tην oνομdoαμε "KΦτσομτολω9Ι''- Σημειωσε α!το πoυ }Ξμ ''μεγdλη ετιτυliα".AαrJαμε σ6 τoν ΔαaΦaω τoι 1991' !α ετoιμιiξo!με η δειτφη ΘΦιaιxi μoζδoιλεul' πo! oνομ6σαμε TUTTΙ FRιTTΙ n η EΛιl{Σ MπΑ?oYTΙ".

Tη! πoQoυσιιισαμε αoν ΙIαγιilνδα Σdιμο! αξ 8 τo! πεQασμεγo! Φεβρouiaιo!.Eaιηζ αrρ ΑΦηνα (Πoλιτιαιxι, κarao Δiμo! ΙΙεarεeιoι - 14/(Dl1992' σ1ΦMφαθ6rαμro Σdμoι αιζ 2ll02l19φ xαι oτo πιθq6Qεω Σ6μοι 01ιζ21Ιaυ19Φ'

oλεζ oι nαQααdo&ζ εγιν(γ με με/dλη σιτ!1ια xαι μ6νo σαι!oυζ αΙonσαμε.oι αιθοιoεζ' 1ωρητιχdτ!ταζ με'ιαλ!τεQηζ τΦ 25ο θεσεωγ' εiχαν με1ιΦη πληQ6_

ηiα. Σημειιijνoιμ δ1ι τα εσoδα των nφααdoεσ, αην AΘ1r - MφαΘ64μΙoaαι π!θαγ6ρno {Eιoιτ'iρια Ι5ο0' ?ω xαι tωo δQI αrιαoι1α]' τα δ@ΘετoιμετιδQα για την α!ααλαιωoη τoτ Πoλιτrιω! Kε!τQoι τοι nηιδνδα.

Στ!ν oμ6δα μαζ MdQlo!ν Mελη πoι μaoeonν !α rΦΦoιν Ιειμ*α ιΦiΦ' ΙGoΙμορσιad aαι σε πoλι kαλιi σιπεδo, d8α Moλδτερα διδdMrαι 7'αι nαao!_oιnξoπαι. αφon πζ nεQοσ6τερζ φoρ,ζ ΦμμετεxΦ οι ιδιoι στο αγ4bσμα τoτ

Eπωηζ αηv oβδα σΙμμετa](o!ν Mελη rα οnοια μελετιi,ταζ τα χειμΣγα' ιλoπoιo!ντιζ αηιoγιrαφιχaζ Φαmησειζ

ιΙ Mo!σωi πoo Iρησιμοπoaιται πφιι]Ιεται Φa lryωΦd τaαγonδια rι πiνι)o'συ'ηνoσφo,μ ιoυ!η'ι,.,ζ ..Γm.v.δfii..1 αΦ'|.α.'σ υ .σa|,J

ιΙ παΦoτaσΙ Φoτελει € oλoxλiρoΙ διiο μαE δημιoιψημα' Φα τo "πoγdμε"τεaισσoτεao' τo ''δo!λ.!oιμε" με πεaιοσεt 6aξηζ

"αι πaorα0oιμε να τo nα

aoΦιdσo!μ. μo τoν rλ!τε!o δ!νατ6 τaoτo.Στην oμιωα μαζ ειμaΦε dλoι EρασιτεΙνξ xαι τανει,! ea6 μa! δεν ιΙει αolο

ληθει rη.yελματιxdι με ιdπoΦ ειδoζ Θεdτρo!.

30

Page 33: 5η Συνάντηση
Page 34: 5η Συνάντηση

Arμηrιr6 με6λ1ι0'rιπ γλnπη ΘΑNΑΣΙi ΣTrΨΙANoY

τοι ξoγQιiφo! ΘΩMA ΣΦoYNE

Enιμaλεια rQαYQliμμ.toζMArΔAΛΗΝH TΣΙrKΑKoYΙια τηιiν σoλoιaωμonζ

'i !oημαπχξ ασιiφΦζ oτα nεiμιaα

εd]ιi!η φεaoΦ oι γadψΦτεζ

ΙΙΙηiιιιi ,6λ!1η _ φσισμ69ΑRT sTUDΙoΦ. KαQατιιiζ Ι' M!λΦdζ o Σ. Mυτιλriνη

ΙΙtατooναΙηαoιχειo0εσω. ε,rιnωση"ΙQαφιrεζ TεΙ!εζ _ πΑΣΠΑTΙl"oδισσaωζ 10, Mιτι1liν! Tηλ22ο6]

Page 35: 5η Συνάντηση
Page 36: 5η Συνάντηση