3η ΟΣΣ.pdf

of 74 /74
ΜΠΣ Σπουδζσ ςτην εκπαίδευςη ΕΚΠ 51 Εκπαιδευτική Ερευνα ςτην Πράξη 3 η ΟΣΣ Χρφςα Σοφιανοποφλου Επίκουροσ Κακθγιτρια ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Embed Size (px)

Transcript of 3η ΟΣΣ.pdf

Page 1: 3η ΟΣΣ.pdf

ΜΠΣ Σπουδζσ ςτην εκπαίδευςη ΕΚΠ 51 Εκπαιδευτική Ερευνα ςτην Πράξη

3η ΟΣΣ

Χρφςα Σοφιανοποφλου

Επίκουροσ Κακθγιτρια

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Page 2: 3η ΟΣΣ.pdf

Επικοινωνία

• Tετάρτη, 16.00 – 19.00 ςτο 2109549412.

• επικοινωνία μζςω email [email protected]

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 2

Page 3: 3η ΟΣΣ.pdf

Τρόποσ φοίτθςθσ

9 απλζσ οδθγίεσ… – Εκπαιδευτικό υλικό – Πλατφόρμα http://study.eap.gr/

– Μελζτθ κατ’οίκον – Ρερίπου 10 ϊρεσ/εβδομάδα

– Οδθγόσ μελζτθσ – Χρονοδιάγραμμα – 5 Ομαδικζσ Συμβουλευτικζσ Συναντιςεισ (ΟΣΣ)

– 5/10, 7/12, 8/2, 29/3, 17/5

– Εβδομαδιαία επικοινωνία – 4 Γραπτζσ εργαςίεσ

– Σε ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ

– Εξετάςεισ (και επαναλθπτικζσ)

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 3

Page 4: 3η ΟΣΣ.pdf

4 εργαςίεσ που ςυνδζονται ςτενά μεταξφ τουσ και ζχουν κεματολογικι και μεκοδολογικι ςυνζπεια

• Οι εργαςίεσ ςτο ςφνολό τουσ αποτελοφν το ςχεδιαςμό και τθ διεξαγωγι μιασ εκπαιδευτικισ ζρευνασ μικρισ κλίμακασ.

– Αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ

– Στόχοι / ερευνθτικά ερωτιματα

– Μεκοδολογικό πλαίςιο (δειγματολθψία / ερευνθτικά εργαλεία κλπ)

– Διεξαγωγι ζρευνασ / ανάλυςθ αποτελεςμάτων / ςυμπεράςματα

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 4

Page 5: 3η ΟΣΣ.pdf

Εκπαιδευτικό υλικό

1. Creswell, W., J., Η ζρευνα ςτθν εκπαίδευςθ, εκδ. Λων, 2011

2. Robson, C., Η Ζρευνα του Πραγματικοφ Κόςμου, εκδ. Gutenberg, 2θ ζκδοςθ, 2010

3. Ανδροφςου, Α., Πετρογιάννησ, Κ. Η παρατιρθςθ ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα, εκδ. ΕΑΡ, 2008

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

•Υπερκείμενο & Webcast (1 CD)

Συμπλθρωματικό υλικό

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 5

Page 6: 3η ΟΣΣ.pdf

Θμεριςια διάταξθ 3θσ ΟΣΣ 8/02/2015

• Σχόλια/παρατθριςεισ ςτθ 2θ Γραπτι Εργαςία

• Εκπαιδευτικό υλικό, οδθγόσ μελζτθσ 9/02/2015 – 29/03/2015

• 3θ Γραπτι εργαςία

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 6

Page 7: 3η ΟΣΣ.pdf

• Λογοκλοπι....

Θ λζξθ λογοκλοπι (plagiarism) προζρχεται από τθν Λατινικι λζξθ plagiarius, που ςθμαίνει «απαγωγζασ». Πταν κάποιοσ προβαίνει ςε λογοκλοπι κλζβει κάποιον, όχι μόνο τισ ιδζεσ του.

Θ λογοκλοπι είναι η χρήςη των ιδεών και των λζξεων τρίτων χωρίσ αυτή να ςυνοδεφεται από ξεκάθαρη αναγνώριςη τησ πηγήσ αυτήσ τησ πληροφορίασ. Σθμειϊςτε πωσ δεν ζχει καμία ςθμαςία εάν θ μθ αναγνϊριςθ τθσ πθγισ είναι εκοφςια. Κάκε ζλλειψθ αναγνϊριςθσ, ακόμα και ακοφςια, κεωρείται λογοκλοπι. Θ λογοκλοπι δεν είναι ποτζ αποδεκτι ςτθν ακαδθμαϊκι γραφι.

λογοκλοπι

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 7

Page 8: 3η ΟΣΣ.pdf

1θ Γραπτι Εργαςία

Θζμα:

‘Bιβλιογραφικι αναςκόπθςθ και κριτικι ανάγνωςθ εμπειρικϊν μελετϊν’

Πρϊτα προςδιορίςτθκε θ διάςταςθ του κζματοσ προσ διερεφνθςθ: Η εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 8

Page 9: 3η ΟΣΣ.pdf

- Αξιολόγθςθ ζντυπου ι και ψθφιακοφ υλικοφ ςτθν Εξ ΑΕ

- Γραπτζσ εργαςίεσ ςτθν Eξ ΑΕ

- Επικοινωνία διδαςκόντων-διδαςκομζνων ςτθν Εξ ΑΕ

- Ομαδικζσ Συμβουλευτικζσ Συναντιςεισ (ΟΣΣ) ςτθν Εξ ΑΕ

- Αξιολόγθςθ διδακτικοφ προςωπικοφ ςτθν Εξ ΑΕ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 9

Page 10: 3η ΟΣΣ.pdf

2θ Γραπτι εργαςία

Θζμα

‘Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ και διατφπωςθ ερευνθτικοφ προβλιματοσ’

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 10

Page 11: 3η ΟΣΣ.pdf

Ζννοιεσ που δυςκολεφουν…

• Ερευνθτικό κζμα

• Ερευνθτικό πρόβλθμα

• Σκοπόσ

• Ερευνθτικά ερωτιματα

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 11

Page 12: 3η ΟΣΣ.pdf

• Ερευνθτικό κζμα: είναι το ευρφτερο ηιτθμα με το οποίο αςχολείται θ μελζτθ. (θ Μαρία προςπακεί να μελετιςει τθν οπλοκατοχι των μακθτϊν ςτα ςχολεία)

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 12

Page 13: 3η ΟΣΣ.pdf

• Ερευνθτικό πρόβλθμα: είναι ζνα γενικό εκπαιδευτικό ηιτθμα, πρόβλθμα ι διαμάχθ που προςεγγίηεται από μία ζρευνα θ οποία κζτει το πλαίςιο. (το πρόβλθμα με το οποίο αςχολείται θ Μαρία είναι θ κλιμακοφμενθ βία ςτα ςχολεία που οφείλεται εν μζρει ςτο ότι οι μακθτζσ κατζχουν όπλα)

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 13

Page 14: 3η ΟΣΣ.pdf

• Ο ςκοπόσ είναι θ κφρια πρόκεςθ ι το αντικείμενο τθσ μελζτθσ, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν προςζγγιςθ του προβλιματοσ. (Σκοπόσ ςτθν ζρευνα τθσ Μαρίασ είναι ‘ο προςδιοριςμόσ των παραγόντων που επθρεάηουν το βακμό ςτον οποίο οι μακθτζσ οπλοφοροφν ςτα λφκεια’)

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 14

Page 15: 3η ΟΣΣ.pdf

• Τα ερευνθτικά ερωτιματα περιορίηουν το ςκοπό ςε ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ ο ερευνθτισ κα ικελε να απαντιςει ι τισ οποίεσ κα ικελε να προςεγγίςει ςτθ μελζτθ. (Ζνα ερευνθτικό ερϊτθμα τθσ Μαρίασ κα ιταν : ‘οι ςυνομιλικοι επθρεάηουν ο ζνασ τον αλλον ςτθν οπλοφορία;’)

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 15

Page 16: 3η ΟΣΣ.pdf

Κζμα Μάκθςθ εξ αποςτάςεωσ

Ερευνθτικό Ελλειψθ φοιτθτϊν ςτα μακιματα πρόβλθμα εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ

Σκοπόσ Να μελετθκεί το γιατί οι φοιτθτζσ δεν παρακολουκοφν μακιματα εξ αποςτάςεωσ ςε κάποιο κολλζγιο τθσ κοινότθτασ

Ερευνθτικό ερϊτθμα Θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ των ιςτοτόπων αποτρζπει τουσ φοιτθτζσ από τθν εγγραφι ςε μακιματα εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 16

Page 17: 3η ΟΣΣ.pdf

Δομι 2θ εργαςίασ • ΕΛΣΑΓΩΓΘ

– Σφντομθ περιγραφι του κζματοσ και τθσ δομισ τθσ εργαςίασ

• ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑΣ

• ΚΛΤΛΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΧΕΤΛΚΘΣ ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑΣ

• ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘΣ ΕΕΥΝΑΣ

• ΕΕΥΝΘΤΛΚΑ ΕΩΤΘΜΑΤΑ Ι ΥΡΟΚΕΣΕΛΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘΣ

ΕΕΥΝΑΣ

• ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΟΛ ΟΛΣΜΟΛ

• ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ

– Ρερίλθψθ των βαςικϊν ςθμείων τθσ εργαςίασ

• ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 17

Page 19: 3η ΟΣΣ.pdf

Στόχοσ προτεινόμενησ ζρευνασ

• (διλωςθ ςκοποφ, Creswell)

1)Είναι μία διλωςθ που παρουςιάηει τθ γενικι κατεφκυνςθ ι το ςθμείο εςτίαςθσ για τθ μελζτθ.

2)Ρεριγράφεται ςε μία ι περιςςότερεσ διατυπωμζνεσ προτάςεισ.

3)Στθν ποςοτικι και τθν ποιοτικι ζρευνα

4)Συνικωσ είναι θ τελευταία πρόταςθ τθσ ειςαγωγισ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 19

Page 20: 3η ΟΣΣ.pdf

• Ραράδειγμα:

• Στόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να διερευνιςει τισ ςτάςεισ και αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν που επιμορφϊκθκαν ςτισ ΤΠΕ και αν και πϊσ αυτζσ ςχετίηονται με διάφορα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτικϊν.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 20

Page 21: 3η ΟΣΣ.pdf

ερευνητικά ερωτήματα (research questions)

1) Tα ερευνθτικά ερωτιματα είναι τα ερωτιματα εκείνα που περιορίηουν τθ διλωςθ του ςκοποφ ςε περιοριςμζνα ερωτιματα ςτα οποία επικυμοφν να

απαντιςουν οι ερευνθτζσ.

– Ρχ ‘Σχετίηεται θ επίδοςθ των μακθτϊν ςτθν τάξθ με τθν επικοινωνία γονζα-κακθγθτι μζςω διαδικτφου;’

– Ρχ ‘Ροια είδθ εμπειριϊν από το Διαδίκτυο ζχουν οι γονείσ με τουσ κακθγθτζσ;’

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 21

Page 22: 3η ΟΣΣ.pdf

Υποκζςεισ εργαςίασ (hypotheses)

1) Οι υποκζςεισ είναι δθλϊςεισ με τισ οποίεσ ο ερευνθτισ διατυπϊνει μία πρόβλεψθ ι μία εικαςία ςχετικά με το αποτζλεςμα κάποιασ ςχζςθσ ανάμεςα ςε χαρακτθριςτικά

– Ρχ ‘οι μακθτζσ των λυκείων ςτθν ςχολικι περιφζρεια όπου οι γονείσ και οι κακθγθτζσ επικοινωνοφν μζςω του Διαδικτφου κα ζχουν υψθλότερουσ βακμοφσ από εκείνουσ των οποίων οι γονείσ δεν επικοινωνοφν με τουσ κακθγθτζσ μζςω Διαδικτφου’

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 22

Page 23: 3η ΟΣΣ.pdf

Λειτουργικοί οριςμοί

• …είναι διατυπϊςεισ που επιτρζπουν ςτον κακζνα να καταλάβει τισ ζννοιεσ που μελετϊνται.

• Αυτό δεν ςθμαίνει ότι όλοι και πάντα ςυμφωνοφν με τον οριςμό που προτείνεται. Ρχ ‘ποιότθτα ηωισϋ’

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 23

Page 24: 3η ΟΣΣ.pdf

Οι πιο ςθμαντικζσ ‘αδυναμίεσ’…

• Στισ εργαςίεσ που δεν ακολουκικθκε θ δομι που προτάκθκε.

πχ

Ειςαγωγή

Αναφορά τησ Διάςταςησ

Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ

Ερευνθτικά ερωτιματα

ΚΛΤΛΚΘ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ

Σκοπόσ

Λειτουργικοί οριςμοί

Συμπεράςματα και ανάδειξθ κεμάτων προσ διερεφνθςθ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 24

Page 25: 3η ΟΣΣ.pdf

• Στθ χριςθ των εννοιϊν πχ επθρεάηει, ςχετίηεται κλπ

• Στουσ λειτουργικοφσ οριςμοφσ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 25

Page 26: 3η ΟΣΣ.pdf

Ειςαγωγι

• Μετά από διερεφνθςθ των κεμάτων που απαςχολοφν τθ βιβλιογραφία ςχετικά με τθν Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ (ΕξΑΕ) και ενδελεχι αναδίφθςθ επιλζξαμε ωσ κζμα μελζτθσ μια από τισ κεμελιϊδεισ διαςτάςεισ τθσ, τθν επικοινωνία διδαςκόντων-διδαςκομζνων και διδαςκομζνων μεταξφ τουσ, προκειμζνου να αναδείξουμε το ρόλο παραγόντων ςχετιηόμενων με αυτιν.

• Στθν παροφςα εργαςία τεκμθριϊνεται θ ςθμαςία εντρφφθςθσ ςτθ διάςταςθ που αφορά τισ απόψεισ των εκπαιδευόμενων ςχετικά με τθν ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ/αλλθλεπίδραςθσ, τθ ςυνειςφορά τθσ ςτθ μάκθςθ και τθν ικανοποίθςθ που αντλοφν από αυτιν. Στθ ςυνζχεια αποςαφθνίηονται οι βαςικζσ ζννοιεσ, αναπτφςςεται ο κεωρθτικόσ προβλθματιςμόσ, κυρίωσ μζςα από προθγοφμενεσ ερευνθτικζσ αναηθτιςεισ, καταδεικνφεται θ αναγκαιότθτα διερεφνθςθσ του ςυγκεκριμζνου κζματοσ και τεκμθριϊνεται θ ςτόχευςι τθσ, διατυπϊνονται οι λειτουργικοί οριςμοί, ο ςτόχοσ και τα ερευνθτικά ερωτιματα.

……………………….

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 26

Page 27: 3η ΟΣΣ.pdf

ι

• Ακολουκϊντασ τθ δομι των μελετϊν εκπαιδευτικισ ζρευνασ (Creswell, 2011), μετά τθν ειςαγωγι γίνεται θ αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ και κα ακολουκιςει θ κριτικι ανάλυςθ τθσ με ςκοπό να τεκμθριωκεί θ ανάγκθ για τθν προτεινόμενθ μελζτθ. Στθ ςυνζχεια κα ορίςουμε το ςκοπό τθσ ζρευνασ, δθλαδι το ςθμείο εςτίαςθσ τθσ, και τα ερευνθτικά ερωτιματα που εξειδικεφουν το ςκοπό. Τζλοσ κα δοκοφν κάποιοι λειτουργικοί οριςμοί και κα γραφοφν τα ςυμπεράςματα, θ περίλθψθ δθλαδι των βαςικϊν ςθμείων τθσ ζρευνασ μασ.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 27

Page 28: 3η ΟΣΣ.pdf

– Η επιλογή τησ επικοινωνίασ ςτην ΕξΑΕ ωσ θζμα διερεφνηςησ

• Θ ΕξΑΕ είναι μια νζα τάςθ που κερδίηει διαρκϊσ ζδαφοσ παρζχοντασ

εναλλακτικζσ λφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ (Sher, 2009), μειϊνοντασ τουσ

περιοριςμοφσ του χϊρου και του χρόνου τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ

και κακορίηοντασ διαφορετικοφσ/νζουσ ρόλουσ για τουσ μακθτζσ και τουσ

εκπαιδευτικοφσ (Sher,2009, Ηυγοφρθσ & Μαυροειδισ, 2011). Από τισ

διάφορεσ παραμζτρουσ τθσ θ επικοινωνία δαςκάλου-μακθτι αποτελεί

ηωτικό ςτοιχείο τθσ επιτυχοφσ ΕξΑΕ για τθν ικανοποίθςθ των

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευόμενων (Sher, 2009), τζτοιο ϊςτε

να τθν κακιςτά βαςικό άξονα αξιολόγθςθσ των ΕξΑΕ προγραμμάτων

(Ηυγοφρθσ & Μαυροειδισ, 2011).

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 28

Page 29: 3η ΟΣΣ.pdf

• Ειςαγωγή

• Στθν εργαςία αυτι κα επιχειριςουμε το ςχεδιαςμό μιασ εμπειρικισ ζρευνασ για τθν αξιολόγθςθ ενόσ καινοτόμου εκπαιδευτικοφ ζργου μζςα από τθν ειδικότερθ διάςταςθσ «αντιλιψεισ και ςτάςεισ εκπαιδευτικϊν ςε κζματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ». Για το ςκοπό αυτό κα γίνει μια βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ εγχϊριων εμπειρικϊν μελετϊν που διερευνοφν τθ μελετϊμενθ διάςταςθ, και κα παρουςιάςουμε ςυνκετικά τα αποτελζςματά τουσ, ϊςτε να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για τον τρόπο ςχεδιαςμοφ τθσ δικισ μασ ζρευνασ ςτα ερευνθτικά τθσ ερωτιματα και ςτθ μεκοδολογία τθσ.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 29

Page 30: 3η ΟΣΣ.pdf

Αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ

Ρροςοχι: ςφνθεςη

Ι ενιαίο κείμενο

Ι χωριςμζνο ςτισ ενότθτεσ τθσ 1θσ Γ.Ε. (κεωρθτικόσ προβλθματιςμόσ, μεκοδολογία κλπ)

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 30

Page 31: 3η ΟΣΣ.pdf

• Ο ρόλοσ του διδάςκοντα ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ είναι πολφπλοκοσ και διαφορετικόσ από αυτόν του διδάςκοντα ςε ζνα ςυμβατικό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ. Δεν πρζπει απλϊσ να μεταφζρει γνϊςεισ ςτο ςπουδαςτι, αλλά να ενκαρρφνει , να εμψυχϊνει, να υποςτθρίηει και να ανατροφοδοτεί το φοιτθτι ςχετικά με τισ επιδόςεισ αλλά και τθν επίλυςθ αποριϊν του ςτο γνωςτικό αντικείμενο. Ο κακθγθτισ οφείλει να ζχει δθλαδι και ακαδθμαϊκζσ δεξιότθτεσ αλλά και κοινωνικζσ. Αυτό υποδεικνφει και θ ζρευνα των Θλιάδου και Αναςταςιάδθ (2010), ςτθν οποία οι φοιτθτζσ ηθτοφν από τον κακθγθτι γνϊςεισ και επαρκι ανατροφοδότθςθ, αλλά και διακεςιμότθτα, φιλικότθτα, ενδιαφζρον, κατανόθςθ. Το ρόλο αυτό αςκεί άμεςα ςτισ ςυναντιςεισ τθσ εκπαιδευτικισ ομάδασ αλλά και ζμμεςα όταν επικοινωνεί με το φοιτθτι ςτα μεςοδιαςτιματα των ΟΣΣ (Βαςάλα, 2003, όπ. αναφ.ςτουσ Βαςάλα, Ανδρεάδου, 2010).

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 31

Page 32: 3η ΟΣΣ.pdf

• Ράντωσ δεν είναι λίγοι οι ερευνθτζσ που καταλιγουν ςε τρεισ τφπουσ αλλθλεπίδραςθσ: φοιτθτι-περιεχομζνου, φοιτθτι-φοιτθτι και φοιτθτι-εκπαιδευτι, (Moore, 1989, Burnett, 2001, Thurmond & Wambach, 2004, Bray et al., 2008) εμμζνοντασ, αςφαλϊσ, πάντα ςτθν ζγκαιρθ και ποιοτικι μορφι τθσ (Ali & Ahmad, 2011). Οι δυο τελευταίοι τφποι, μάλιςτα, αποδεικνφονται περιςςότερο ςχετιηόμενεσ και προγνωςτικζσ τθσ ικανοποίθςθσ των φοιτθτϊν από τθν ΕξΑΕ (Kuo, et al., 2013, Bolliger & Martindale, 2004). Ακόμθ πιο ςυγκεκριμζνα, ο Battalio (2007, ςτο Kuo, et al., 2013) ςτθ ςυνοπτικι του παρουςίαςθ πολλϊν ςχετικϊν ερευνϊν, καταλιγει ςτο ότι θ αλλθλεπίδραςθ φοιτθτι-εκπαιδευτι είναι θ περιςςότερο απαραίτθτθ, επιβεβαιϊνοντασ ανάλογα παλαιότερα ευριματα των Powers & Rossman (1985). Με τα παραπάνω ςυμφωνοφν τα ςυμπεράςματα του Sher (2009), όπου, όμωσ, τόςο θ αλλθλεπίδραςθ φοιτθτι-φοιτθτι όςο και ... 3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 32

Page 33: 3η ΟΣΣ.pdf

Κριτικι ανάλυςθ τθσ βιβλιογραφίασ

• ………

Ππωσ ζδειξαν οι παραπάνω ζρευνεσ, το εκπαιδευτικό υλικό που προορίηεται για τθν εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ δεν ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ των ςπουδαςτϊν, αφοφ λόγω τθσ απόςταςθσ και τθσ εξατομίκευςθσ των ςπουδϊν τουσ, δεν τουσ υποβοθκά επαρκϊσ ςτθν ατομικι τουσ μελζτθ, δεν τουσ παρζχει τα απαραίτθτα κίνθτρα, ϊςτε να διατθρεί αμείωτο το ενδιαφζρον τουσ και δεν τουσ δίνει πάντα τθ δυνατότθτα να αυτενεργοφν, να αναηθτοφν τθ γνϊςθ και να προβαίνουν ςτθν αυτοαξιολόγθςι τθσ με τθ λιγότερθ δυνατι βοικεια από τουσ διδάςκοντεσ. Κατά ςυνζπεια οι διδάςκοντεσ καταβάλλουν διαρκι προςπάκεια, ϊςτε αφενόσ να διαπιςτϊνουν αν το υλικό που χρθςιμοποιοφν διακζτει τθν κατάλλθλθ μορφι, ϊςτε να προςελκφει τθν προςοχι των ςπουδαςτϊν και αν χρειάηεται ......

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 33

Page 34: 3η ΟΣΣ.pdf

• Θ βιβλιογραφία τονίηει, εξάλλου, τθν ανάγκθ για διαρκι ζρευνα ςτθν

ΕξΑΕ, θ οποία κα τροφοδοτεί τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα για τισ εξελίξεισ

ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ και ςυγκεκριμζνα επιςθμαίνει ότι οι

αντιλιψεισ και οι ςτάςεισ των εκπαιδευόμενων είναι κεντρικισ ςθμαςίασ

για τθν ανάπτυξθ και τθν ποιότθτα τθσ ΕξΑΕ (Biggs, 2006, Valasidou &

Bousiou-Makridou, 2006).

• Μελετϊντασ τισ απόψεισ για το βακμό ικανοποίθςθσ των ςυμμετεχόντων

από τθν επικοινωνία των εμπλεκόμενων και τθν αποτελεςματικότθτα του

προγράμματοσ, επιχειροφμε να αναδείξουμε τισ δυςκολίεσ ι/και τα

πλεονεκτιματα, αλλά και τον τρόπο που αυτά προςλαμβάνονται από

τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, όπωσ και τθν

επιρροι τουσ, τελικά, ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ΕξΑΕ. Ενδιαφζρον,

τζλοσ, ζχει θ διερεφνθςθ τθσ ιςχφοσ ςχετικϊν ερευνθτικϊν ποριςμάτων

και ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα.

• .

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 34

Page 35: 3η ΟΣΣ.pdf

Στόχοσ

• Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι να διερευνιςει αν θ

μορφι του ζντυπου και ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ

ςτθν εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ καλφπτει τισ εκπαιδευτικζσ

ανάγκεσ και λειτουργεί ωσ ιςχυρό κίνθτρο αυτενζργειασ και

αυτομάκθςθσ, για τουσ φοιτθτζσ του Ελλθνικοφ Ανοιχτοφ

Ρανεπιςτθμίου.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 35

Page 36: 3η ΟΣΣ.pdf

• Στόχοσ τθσ προτεινόμενθσ ζρευνασ είναι να εξετάςει τισ

απόψεισ των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν του ΕΑΡ για τθν

επικοινωνία με το διδάςκοντα, κακϊσ και το ρόλο που

μποροφν να διαδραματίςουν οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ

βελτίωςι τθσ. Επίςθσ να αναηθτιςει τα χαρακτθριςτικά που

πρζπει να διακζτει ο κακθγθτισ- ςφμβουλοσ για να

ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ των ςπουδαςτϊν και πιο

ςυγκεκριμζνα των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν.

• .

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 36

Page 37: 3η ΟΣΣ.pdf

• Ο ερευνθτικόσ ςτόχοσ τθσ νζασ εμπειρικισ ζρευνασ είναι οι

απόψεισ και ςτάςεισ των εκπαιδευόμενων ςτθν εξΑΕ για τθν

επικοινωνία

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 37

Page 38: 3η ΟΣΣ.pdf

Ερευνθτικά ερωτιματα

• Ροιζσ μορφζσ επικοινωνίασ χρθςιμοποιοφνται κατα τθ διάρκεια των εξ αποςτάςεωσ ςπουδϊν του Ε.Α.Ρ. μεταξφ διδαςκόντων και διδαςκομζνων;

• Ροιά χαρακτθριςτικά / ςυμπεριφορζσ των κακθγθτϊν ςυμβάλλουν ςτθν υποςτιριξθ τθσ αυτονομίασ των διδαςκομζνων, ςφμφωνα με τισ απόψεισ των διδαςκομζνων;

• Συντελεί θ χριςθ τθσ ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ ςτθν επίτευξθ τθσ μακθςιακισ αυτονομίασ ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τισ απόψεισ των διδαςκομζνων;

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 38

Page 39: 3η ΟΣΣ.pdf

• Διαφοροποιοφνται οι απόψεισ των εκπαιδευόμενων για τθ

ςχζςθ επικοινωνίασ/αλλθλεπίδραςθσ εκπαιδευτι-

εκπαιδευόμενου και ικανοποίθςθσ των εκπαιδευόμενων από

το εξ αποςτάςεωσ πρόγραμμα ανάλογα με προςωπικά τουσ

χαρακτθριςτικά;

• Ρόςοι από τουσ εκπαιδευόμενουσ χρθςιμοποιοφν τισ ΤΡΕ για

τθν επικοινωνία τουσ με τουσ εκπαιδευτζσ και με ποια

ςυχνότθτα και κι αν αυτά ςχετίηονται με το φφλο και τθν

θλικία.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 39

Page 40: 3η ΟΣΣ.pdf

• Μςωσ το πρόβλθμα που παρουςιάςτθκε εδϊ να είναι

– ςτθ χριςθ κάποιων όρων (πχ ‘επθρεάηει’, ‘είναι θ αιτία’)

– ςτθν πολφ γενικι διατφπωςθ (πχ ‘οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν για….’)

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 40

Page 41: 3η ΟΣΣ.pdf

Υποκζςεισ εργαςίασ • Α) Οι φοιτθτζσ αναμζνεται να ικανοποιοφν

αποτελεςματικά τισ εκπαιδευτικζσ και ςυναιςκθματικζσ τουσ ανάγκεσ, να υποςτθρίηονται ςτθ μακθςιακι διεργαςία και τθ διεκπεραίωςθ των ςπουδϊν τουσ μζςω τθσ διαμεςολαβθμζνθσ ςφγχρονθσ ι αςφγχρονθσ επικοινωνίασ.

• Β) Οι φοιτθτζσ αναμζνεται να επιτυγχάνουν ποιότθτα και ανάπτυξθ δθμιουργικϊν ςχζςεων με τουσ ΚΣ με τθν αξιοποίθςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ με αποτζλεςμα ςυνεργατικό κλίμα ςε όλα τα μζλθ τθσ

εκπαιδευτικισ ομάδασ.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 41

Page 42: 3η ΟΣΣ.pdf

Λειτουργικοί οριςμοί

• Ειδικότερα, θ επιµόρφωςη των εκπαιδευτικών ορίηεται από τουσ Γκότοβο και Μαυρογιϊργο (1996), ωσ ζνα ςφνολο προγραµµατιςµζνων δραςτθριοτιτων που αφοροφν τον ςχεδιαςµό και τθν υλοποίθςθ προγραµµάτων, με ςτόχο τθ ςυµπλιρωςθ του γνωςτικοφ υπόβακρου των εκπαιδευτικϊν, τον εµπλουτιςµό των επαγγελµατικϊν τουσ δεξιοτιτων αλλά και τθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 42

Page 43: 3η ΟΣΣ.pdf

1. Συμπεράςματα 2. Βιβλιογραφία

1. προςοχι: είναι θ ςφνοψθ τθσ εργαςίασ

2. ΑPA

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 43

Page 44: 3η ΟΣΣ.pdf

• Από αφριο ζωσ τθν επόμενθ 4θ ΟΣΣ 29/03/2015:

– 7 εβδομάδεσ

– Ενότθτεσ 11 - 15

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 44

Page 45: 3η ΟΣΣ.pdf

9/02/2015 – 29/03/2015 • Ενότθτα 11 Εκνογραφικοί ςχεδιαςμοί (Κεφ 15, ςελ 512-552)

• Ενότθτα 12 Σχεδιαςμοί αφθγθματικισ ζρευνασ (Κεφ 16, ςελ 553-590)

• Ενότθτα 13 Σχεδιαςμοί ζρευνασ δράςθσ (Κεφ 18, 638-669)

• Ενότθτα 14 Σχεδιαςμοί μικτϊν μεκόδων (Κεφ 17, ςελ 591-637)

• 9/03/15 3θ ΓΑΡΤΘ ΕΓΑΣΛΑ

• Ενότθτα 15 Ανάλυςθ και ερμθνεία ποςοτικϊν δεδομζνων (Κεφ 7, 212-241)

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 45

Page 46: 3η ΟΣΣ.pdf

…γνωςτζσ λζξεισ!

• Εμπειρικι ζρευνα

• Κεωρθτικό πλαίςιο

• Ερευνθτικά ερωτιματα

• Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ

• Λειτουργικοί οριςμοί

• Ροςοτικι / ποιοτικι προςζγγιςθ

• Σχζδιο εμπειρικισ ζρευνασ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 46

Page 47: 3η ΟΣΣ.pdf

Ενότητα 9 Συςχετιςτικοί ςχεδιαςμοί

• Ζννοιεσ – κλειδιά

– Συςχζτιςθ

– Συντελεςτισ ςυςχζτιςθσ

– Συνδιακφμανςθ

– Κατεφκυνςθ και βακμόσ ςυςχζτιςθσ

– Ραλινδρόμθςθ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 47

Page 48: 3η ΟΣΣ.pdf

Ενότητα 10 Ρειραματικοί ςχεδιαςμοί

• Ζννοιεσ – κλειδιά

– Ρείραμα / πειραματικι ζρευνα

– Εξαρτθμζνθ/ανεξάρτθτθ μεταβλθτι

– Χειριςμόσ ςυνκθκϊν μεταχείριςθσ

– Ρειραματικι ομάδα/ ομάδα ελζγχου

– Διομαδικοί ςχεδιαςμοί

– Ενδομαδικοί ι ατομικοί ςχεδιαςμοί

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 48

Page 49: 3η ΟΣΣ.pdf

Ενότητα 11 Εκνογραφικοί ςχεδιαςμοί

• Ζννοιεσ – κλειδιά

– Εκνογραφία

– Κουλτοφρα

– Εγγενισ και οργανικι περίπτωςθ

– Ρεριπτωςιολογικι μελζτθ

– Κριτικι εκνογραφία

– Αναςτοχαςμόσ ερευνθτι

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 49

Page 50: 3η ΟΣΣ.pdf

Ενότητα 12 Σχεδιαςμοί αφθγθματικισ ζρευνασ

• Ζννοιεσ – κλειδιά

– Αφθγθματικι ζρευνα

– Ατομικι ιςτορία

– Αυτοβιογραφία

– Λςτορίεσ ηωισ

– Χρονολόγιο εμπειριϊν

– Επαναφιγθςθ

– τριγωνοποίθςθ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 50

Page 51: 3η ΟΣΣ.pdf

Ενότητα 13 Σχεδιαςμοί ζρευνασ δράςθσ

• Ζννοιεσ – κλειδιά

– Ρρακτικι ζρευνα δράςθσ

– Συμμετοχικι ζρευνα δράςθσ

– Διαλεκτικι ςπείρα ζρευνασ δράςθσ

– Αλλθλεπιδραςτικι ςπείρα ζρευνασ δράςθσ

– Συμμετοχικι ι αναςτοχαςτικι ζρευνα δράςθσ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 51

Page 52: 3η ΟΣΣ.pdf

Ενότητα 14 Σχεδιαςμοί μικτϊν μεκόδων

• Ζννοιεσ – κλειδιά

– Σχεδιαςμόσ τριγωνοποίθςθσ ι παράλλθλων μικτϊν μεκόδων

– Σχεδιαςμόσ ενςωμάτωςθσ

– Σχεδιαςμόσ επεξιγθςθσ

– Σχεδιαςμόσ διερεφνθςθσ

– Ρροτεραιότθτα

– Σφςτθμα ςθμειογραφίασ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 52

Page 53: 3η ΟΣΣ.pdf

Ενότητα 15 Ανάλυςθ και ερμθνεία ποςοτικϊν δεδομζνων

• Ζννοιεσ – κλειδιά

– Ελλειπόντα δεδομζνα

– Ρεριγραφικι ςτατιςτικι

– Μζτρα κεντρικισ τάςθσ

– Επαγωγικι ςτατιςτικι

– Ζλεγχοσ υποκζςεων

– Κανονικι κατανομι

– t-test, x2

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 53

Page 54: 3η ΟΣΣ.pdf

3η Γραπτή εργαςία

Θζμα:

«Σχεδιαςμόσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ πάνω ςε ςυγκεκριμζνο κζμα»

Οδθγίεσ

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 3θσ Γ.Ε.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 54

Page 55: 3η ΟΣΣ.pdf

5 βιματα!

1) Βελτίωςθ/επαναδιατφπωςθ

ςτόχου,

ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ι υποκζςεων εργαςίασ

και

λειτουργικϊν οριςμϊν

αξιοποιϊντασ τισ παρατθριςεισ/ςχόλια τθσ 2θσ

εργαςίασ.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 55

Page 56: 3η ΟΣΣ.pdf

2) Ρεριγραφι τθσ μεκόδου και του τρόπου ςυλλογισ

δεδομζνων (τεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ)

3) Ερευνθτικό εργαλείο (π.χ. Ερωτθματολόγιο, οδθγόσ

ςυνζντευξθσ κλπ)

4) Ρεριγραφι δειγματολθψίασ

5) Ρεριγραφι ενεργειϊν που εξαςφαλίηουν τθν

αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτα

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 56

Page 57: 3η ΟΣΣ.pdf

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 57

Page 58: 3η ΟΣΣ.pdf

Ροςοτικι ζρευνα...

• ... είναι ζνα είδοσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ ςτθν οποία ο ερευνθτισ αποφαςίηει τι κα μελετιςει. Κζτει ςυγκεκριμζνα ερωτιματα μικροφ εφρουσ. Συγκεντρϊνει από τουσ ςυμμετζχοντεσ δεδομζνα που μποροφν να εκφραςτοφν ποςοτικά. Αναλφει τουσ αρικμοφσ αυτοφσ χρθςιμοποιϊντασ τθ ςτατιςτικι. Διεξάγει τθν ζρευνα με αμερόλθπτο και αντικειμενικό τρόπο.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 58

Page 59: 3η ΟΣΣ.pdf

• Είναι μία ερευνθτικι προςζγγιςθ χριςιμθ για τθν περιγραφι τάςεων και για τθν εξιγθςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςε μεταβλθτζσ που βρίςκονται ςτθ βιβλιογραφία.

• Από τα αποτελζςματα των αναλφςεων, ο ερευνθτισ ερμθνεφει τα δεδομζνα χρθςιμοποιϊντασ προθγοφμενεσ προβλζψεισ και ερευνθτικζσ μελζτεσ.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 59

Page 60: 3η ΟΣΣ.pdf

Ροιοτικι ζρευνα... • ...είναι ζνα είδοσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ,

ςτθν οποία ο ερευνθτισ βαςίηεται ςτισ απόψεισ των ςυμμετεχόντων. Κάνει γενικζσ ερωτιςεισ μεγάλου εφρουσ. Συγκεντρϊνει δεδομζνα που αποτελοφνται ςε μεγάλο βακμό από λζξεισ (ι κείμενο) από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Ρεριγράφει και αναλφει αυτζσ τισ λζξεισ αναδεικνφοντασ κζματα. Διεξάγει τθν ζρευνα με υποκειμενικό και μερολθπτικό τρόπο.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 60

Page 61: 3η ΟΣΣ.pdf

• Είναι μία ερευνθτικι αντιμετϊπιςθ χριςιμθ για τθ διερεφνθςθ και κατανόθςθ ενόσ κεντρικοφ φαινομζνου.

• Από τα δεδομζνα ο ερευνθτισ ερμθνεφει τθ ςθμαςία των πλθροφοριϊν, βαςιηόμενοσ ςε προςωπικζσ ςκζψεισ και προθγοφμενεσ ζρευνεσ.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 61

Page 62: 3η ΟΣΣ.pdf

Ρείραμα...

• Χρθςιμοποιείται από τουσ ερευνθτζσ για να ελζγξουν δραςτθριότθτεσ, πρακτικζσ ι διαδικαςίεσ προκειμζνου να προςδιορίςουν αν αυτζσ επθρεάηουν καποιο αποτζλεςμα ι κάποια εξαρτθμζνθ μεταβλθτι.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 62

Page 63: 3η ΟΣΣ.pdf

ΕΕΥΝΘΤΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ...

• Είναι μζςα μζτρθςθσ, παρατιρθςθσ ι τεκμθρίωςθσ των δεδομζνων.

• Οι ερευνθτζσ προςδιορίηουν τα εργαλεία αυτά πριν τθ ςυγκζντρωςθ των δεδομζνων και μπορεί να περιλαμβάνουν ζνα τεςτ, ζνα ερωτθματολόγιο, ζνα θμερολόγιο, ζνα κατάλογο αναφοράσ παρατθριςεων, ζνα κατάλογο απογραφισ κλπ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 63

Page 64: 3η ΟΣΣ.pdf

Βαςικόσ κανόνασ ςχεδιαςμοφ ερωτθματολογίου

• Να απαντά ςτα ερευνθτικά ερωτιματα και να

περιζχει όλεσ τισ μεταβλθτζσ που κζλει να διερευνιςει ο ερευνθτισ.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 64

Page 65: 3η ΟΣΣ.pdf

Απλζσ οδθγίεσ

• 1) προςδιορίςτε πολφ καλά τι ψάχνετε με τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα

• 2) παρακζςτε τισ μεταβλθτζσ που κζλετε να μετριςετε

• 3) ςυντάξτε ομάδεσ ερωτιςεων με βάςθ τα ερευνθτικά ερωτιματα

• 4) παρακζςτε και ‘άςχετεσ’ ερωτιςεισ που ίςωσ ςασ κεντρίηουν το ενδιαφζρον (και μετά εντάξτε τεσ ςτθ ςχετικι ομάδα)

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 65

Page 66: 3η ΟΣΣ.pdf

4 βαςικζσ κατθγορίεσ

• - κοινωνικο-δθμογραφικά ςτοιχεία

• - γνϊςεισ

• - απόψεισ/αντιλιψεισ

• - πρακτικζσ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 66

Page 67: 3η ΟΣΣ.pdf

Δειγματολθψία

Ρλθκυςμόσ

Δειγματολθπτικό πλαίςιο

δείγμα

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 67

Page 68: 3η ΟΣΣ.pdf

• Τρόποι δειγματολθψίασ που οδθγοφν ςε ςυμπεράςματα που γενικεφονται ςτον πλθκυςμό.

• Τρόποι δειγματολθψίασ που οδθγοφν ςε ςυμπεράςματα που δεν μποροφν να γενικευκοφν ςτον πλθκυςμό.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 68

Page 69: 3η ΟΣΣ.pdf

Αξιοπιςτία και εγκυρότθτα (ςελ. 197-202)

• Αξιοπιςτία ςθμαίνει ότι οι τιμζσ από κάποιο εργαλείο είναι ςτακερζσ και ςυνεπείσ. Οι τιμζσ κα πρζπει να είναι ςχεδόν οι ίδιεσ όταν οι ερευνθτζσ χορθγοφν το εργαλείο πολλζσ φορζσ ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ. Οταν ζνα άτομο απαντά ςε οριςμζνα ερωτιματα με κάποιον τρόπο, κα πρζπει να απαντά με ςυνζπεια ςε ςχετικά ερωτιματα με τον ίδιο τρόπο.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 69

Page 70: 3η ΟΣΣ.pdf

• Εγκυρότθτα ςθμαίνει ότι οι τιμζσ του ατόμου από τθ χριςθ ενόσ εργαλείου ζχουν νόθμα, ζχουν ςθμαςία και ςασ δίνουν τθ δυνατότθτα να καταλιξετε ςε ςωςτά ςυμπεράςματα για τον πλθκυςμό με βάςθ το δείγμα που μελετάτε.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 70

Page 71: 3η ΟΣΣ.pdf

• Διάφοροι τρόποι εξζταςθσ τθσ αξιοπιςτίασ

• Εςωτερικι ςυνζπεια: αν κάποιοσ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία ςτθν αρχι του εργαλείου με ζναν τρόπο( πχ ςυμφωνεί για τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του καπνοφ) τότε κα πρζπει να απαντιςει και ςτα υπόλοιπα ερωτιματα με τον ίδιο τρόπο.

– Τρόποσ ελζγχου: ςυντελεςτισ alpha του Cronbach κ.α.

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 71

Page 72: 3η ΟΣΣ.pdf

Δομι 3θ εργαςίασ • ΕΛΣΑΓΩΓΘ

• Σφντομθ περιγραφι του κζματοσ και τθσ δομισ τθσ

εργαςίασ

• ΣΤΟΧΟΣ

• ΕΕΥΝΘΤΛΚΑ ΕΩΤΘΜΑΤΑ Ι ΚΑΛ ΥΡΟΚΕΣΕΛΣ ΕΓΑΣΛΑΣ

• ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΟΛ ΟΛΣΜΟΛ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 72

Page 73: 3η ΟΣΣ.pdf

• ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ

– 1. ΕΡΛΛΟΓΘ ΜΕΚΟΔΟΥ ΚΑΛ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ

– 2. ΤΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

– 3. ΕΕΥΝΘΤΛΚΟ ΕΓΑΛΕΛΟ

– 4. ΔΕΛΓΜΑΤΟΛΘΨΛΑ

• ΑΞΛΟΡΛΣΤΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΥΟΤΘΤΑ

• ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ

– Ρερίλθψθ των βαςικϊν ςθμείων τθσ εργαςίασ

• ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 73

Page 74: 3η ΟΣΣ.pdf

Υποβολι • Στθν πλατφόρμα! Ρροςοχι :ΟΛΣΤΛΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ

• Εξϊφυλλο

• Εκταςθ 2.500 – 3.000 λζξεισ (χωρίσ βιβλιογραφία) δλδ περίπου 8-10 ςελίδεσ

• Αρχείο word

• Δευτζρα 9/03/2015, 23.59

(όχι τελευταία ςτιγμι!)

3θ ΟΣΣ 8/02/2015 Χ.ΣΟΦΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ 74