109618310 Arxaia Lexilogio Gym

15
ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. π π π Να συμ ληρώσετε τον ίνακα με την κατάλληλη λέξη ου βρίσκεται π . μέσα στην αρένθεση ( , , π , , , ) άφωνος σύμφωνος ολυφωνία μεγάφωνο φωνακλάς διαφωνία o π π . π …………………….. . Ξεσ άει με το αραμικρό Είναι ολύ o π . π π Δεν καταλήξαμε ουθενά Σε ότι λέγαμε υ ήρχε άντα ……………………… . o ……………… π . Είμαι με όσα μου εί ες Θα έρθω και εγώ στην . εκδήλωση o π . π Δεν έρασε στις εξετάσεις τραγουδιού Του εί αν ότι είναι …………………. . o π π π Ε ειδή βρίσκονταν ολλά άτομα στην αίθουσα μίλησαν ολύ για το π ………………… . θέμα και ε ικράτησε o π π ………………. Ο ρόεδρος της τάξης μας μίλησε στο ροαύλιο με το π . μ ροστά σε όλους 2. . Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις Α Β 1. Παράφωνος π . Είμαι αντίθετος με όσα λέει κά οιος 2. Συμφωνία π π Υ άρχει ίδια γνώμη με κά οιον . άλλον 3. Διαφωνώ Ξαφνικά φωνάζω δυνατά 4. Αναφωνώ π . Όταν δεν υ άρχει φωνή 5. Αφωνία Η φωνή μου δε συμβαδίζει με το . ρυθμό

Transcript of 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

Page 1: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3ΕΝΟΤΗΤΑ

4ΕΝΟΤΗΤΑ

1. π π π Να συμ ληρώσετε τον ίνακα με την κατάλληλη λέξη ου βρίσκεται π .μέσα στην αρένθεση

( , , π , , , )άφωνος σύμφωνος ολυφωνία μεγάφωνο φωνακλάς διαφωνία

o π π . π …………………….. .Ξεσ άει με το αραμικρό Είναι ολύ

o π . π πΔεν καταλήξαμε ουθενά Σε ότι λέγαμε υ ήρχε άντα ……………………… .

o ……………… π . Είμαι με όσα μου εί ες Θα έρθω και εγώ στην .εκδήλωση

o π . π Δεν έρασε στις εξετάσεις τραγουδιού Του εί αν ότι είναι …………………. .

o π π π Ε ειδή βρίσκονταν ολλά άτομα στην αίθουσα μίλησαν ολύ για το π ………………… .θέμα και ε ικράτησε

o π π ……………….Ο ρόεδρος της τάξης μας μίλησε στο ροαύλιο με το π .μ ροστά σε όλους

2. .Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις

Α Β1. Παράφωνος π .Είμαι αντίθετος με όσα λέει κά οιος2. Συμφωνία π πΥ άρχει ίδια γνώμη με κά οιον

.άλλον3. Διαφωνώ Ξαφνικά φωνάζω δυνατά4. Αναφωνώ π .Όταν δεν υ άρχει φωνή5. Αφωνία Η φωνή μου δε συμβαδίζει με το

.ρυθμό

Page 2: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

5ΕΝΟΤΗΤΑ

1. π π π Να συμ ληρώσετε τον ίνακα με την κατάλληλη λέξη ου βρίσκεται π .μέσα στην αρένθεση

( π , π , , π , π , ,υ όγειος ε ίγειος γεωγράφος α όγειο ροσγειώνω γεώτρηση π , )γή εδο γηγενής

o Πρόσφατα ο δήμαρχος εγκαινίασε τον καινούργιο ………………….. , π σιδηρόδρομο με την αρουσία όλων των π .ε ισήμων

o π Ο ΠΑΟΚ σήμερα θα αίξει τον τελευταίο του αγώνα στο ……………….. .της Λάρισας

o π , π Ο ιλότος κατάφερε αρ΄ όλη την καταιγίδα να ……………………… π .ομαλά το αερο λάνο

o π Οι ρόσφυγες όταν ήρθαν στην Ελλάδα έζησαν μαζί με τους ………………… .κατοίκους της χώρας

o π ! ………………. π !Τι ωραίος κή ος Είναι ένας μικρός αράδεισος

o π Είχε γίνει διάσημη ε ιτέλους και βρισκόταν στο ………………………. .της δόξας της

o ……………………….. π π πονομάζεται ο ε ιστήμονας ου εριγράφει .τη γη

o ……………………. π πΟι συστηματικές α οκάλυψαν ότι υ άρχει π π π π . ολύ μεγάλη οσότητα ετρελαίου κάτω α ό το έδαφος

Page 3: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

6ΕΝΟΤΗΤΑ

1. π π π Να συμ ληρώσετε τον ίνακα με την κατάλληλη λέξη ου βρίσκεται π .μέσα στην αρένθεση

(π π , π π , π , π , π , π )οτοα αγόρευση ρό οση ιωμένος κατά οση ότισμα όσιμος

o π ……………………. .Γύρισε αργά στο σ ίτι τελείως

o ………………….. Το νερό της βρύσης δεν είναι λόγω των π .εργασιών ου κάνουν στην ύδρευση

o ………………………….. π π πΜε την δεν ε ιτρέ εται έφηβοι να ίνουν π π .οινο νευματούχα οτά

o π π Ο κουμ άρος του ζευγαριού έκανε ρος τιμήν τους ………………………. π .Να ζήσουν άντα ευτυχισμένοι

o ………………………….. π 6 Μην ξεχάσεις το του κή ου μετά τις το π .α όγευμα

o ……………………………. π π Η Του φαρμάκου θα ρέ ει να γίνεται .δυο φορές την ημέρα μετά το φαγητό

Page 4: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

7ΕΝΟΤΗΤΑ

1. π π π Να συμ ληρώσετε τον ίνακα με την κατάλληλη λέξη ου βρίσκεται π .μέσα στην αρένθεση

( , , , , , ,διαζύγιο ζυγαριά ζευγαρωτός ζέψιμο συζυγία σύζευξη )διαζευγμένος

o π Η διάλυση ενός γάμου γίνεται με την α όφαση των δυο π ………………………… .συζύγων να άρουν

o ’Τα ρήματα της νέας ελληνικής χωρίζονται σε α΄ και β ………………………. .

o π ……………………… .Πολλά οιήματα έχουν ομοιοκαταληξία

o π π π Οι δύο ε ιχειρηματίες α οφάσισαν να ροχωρήσουν στη ……………………….. π .των τρα εζών τους

o ……………………….. π π πΤο του αλόγου ρέ ει να γίνει υ ομονετικά .και με ηρεμία

o π ……………………….. π π Είναι λέον και βλέ ει τα αιδιά του δύο .φορές την εβδομάδα

o ……………………. π πΑνέβηκα στη και δια ίστωσα ότι είχα αχύνει .κατά δυο κιλά

Page 5: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

8ΕΝΟΤΗΤΑ

1. π π π Να συμ ληρώσετε τον ίνακα με την κατάλληλη λέξη ου βρίσκεται π .μέσα στην αρένθεση

( π , π , , )ελευθεροτυ ία α ελευθερώνω ελευθερία ελευθεροστομία

o π 1821 ……………………….Οι Έλληνες κατά την ε ανάσταση του π .α ό την σκλαβιά των Τούρκων

o π π ………………………… Στην αρέα μας υ άρχει και ο καθένας π .μ ορεί να εκφράσει τη γνώμη του

o π ……………………. Στη δημοκρατία υ άρχει και οι ειδήσεις π .διαδίδονται χωρίς εμ όδια

o π ……………………. .Όλοι οι άνθρω οι έχουν δικαίωμα στην

Page 6: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

9ΕΝΟΤΗΤΑ

1. .Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις

Α Β1. Πατριωτισμός π π π π .Αυτός ου έχει αραδοθεί α ό τους ρογόνους2. Πατριδογνωσία π π .Η αγά η για την ατρίδα3. πΦιλο ατρία π .Η αφοσίωση στην ατρίδα4. Πατροκτόνος .Τίτλος ιερωμένου5. Πατριάρχης π π .Αυτός ου σχετίζεται με τον ατέρα6. πΠατρο αράδοτος π π Σχολικό μάθημα για την ατρίδα α ό γεωγραφική

π .ά οψη7. Πατρικός π π .Αυτός ου σκοτώνει τον ατέρα του8. πΆ ατρις π π .Αυτός ου δεν έχει ατρίδα

Page 7: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

10ΕΝΟΤΗΤΑ

1. π π π Να συμ ληρώσετε τον ίνακα με την κατάλληλη λέξη ου βρίσκεται π μέσα στην αρένθεση

( π , , , , ,α όκτημα κτηματίας κατάκτηση κτηνοτρόφος κτήτορας π )ε ίκτητος

o π π ,Η γενική η ο οία δηλώνει ότι κά οιος ή κάτι ανήκει σε έναν άλλο ………………… .ονομάζεται γενική του

o …………………………. Η ικανότητα της γραφής είναι μια ικανότητα του .ατόμου

o …………………… π Οι της εριοχής συγκεντρώθηκαν για να μιλήσουν .για τη χάραξη των κτημάτων τους

o …………………………. Το ακριβό αυτό αυτοκίνητο είναι το νέο του π π .κύριου Πα αδό ουλου

o π …………………… Οι Βυζαντινοί έκαναν ολλές των γύρω λαών για να π .σταθερο οιήσουν την εξουσία τους

o ………………………… .Οι εκτρέφουν ζώα σε φάρμες

Page 8: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

11ΕΝΟΤΗΤΑ

Page 9: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

12ΕΝΟΤΗΤΑ

π π π π :Να ε ιλέξετε τις σωστές λέξεις α ό τα λαίσια ε άνω

o ……………………… π Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο ε ειδή συνελήφθη να .οδηγά μεθυσμένος

o ……………………… Ο μεγάλος χθεσινός σεισμός τους κατοίκους της π .εριοχής

o π ………………………… .Στην αρχαία Κρήτη ε ικρατούσε

o π ……………………. π .Η Ελλάδα α οτελεί ένα μικρό της Ευρώ ης

o π Στον αγώνα οδοσφαίρου μεταξύ των δυο σχολείων ………………………… .εκείνο της Πτολεμαίδας

Page 10: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

13ΕΝΟΤΗΤΑ

14ΕΝΟΤΗΤΑ

Page 11: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

15ΕΝΟΤΗΤΑ

1. .Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τους ορισμούς τους

o

o

o

o

o

o

Page 12: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

16ΕΝΟΤΗΤΑ

17ΕΝΟΤΗΤΑ

Page 13: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

18ΕΝΟΤΗΤΑ

Page 14: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Page 15: 109618310 Arxaia Lexilogio Gym

ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ