1.ΊΔΡΥΣΗ ΤΗΣ...

of 48 /48
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ .ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………… 1.ΊΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ I. Σύσταση και Νομική φύση…………………………………………1 II. Διοίκηση……………………………………………………………..1 III. Διοικητικό Συμβούλιο……………………………………………....2 IV. Αρμοδιότητες της Επιτροπής και του Προέδρου…………………3 V. Διαχείριση…………………………………………………………...4 VI. Εποπτεία των επιχειρήσεων………………………………………..4 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α Ηρακλείου 2.1. Οργανόγραμμα………………………………………………….….5 I. Αρμοδιότητες της διεύθυνσης…………………………………..5 II. Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία…………………………6 III. Τεχνική Υπηρεσία……………………………………………….7 2.2Οργάνωση και Στελέχωση……………………………………….....8 I. Γραφείο Μελετών………………………………………………..8 II. Τμήμα εκτέλεσης έργων και συντήρησης δικτύων…………....8 III. Τμήμα λειτουργίας και συντήρησης Η\Μ Εξοπλισμού………..9 IV. Τμήμα καταναλωτών…………………………………………...10

Embed Size (px)

Transcript of 1.ΊΔΡΥΣΗ ΤΗΣ...

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ .ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………

  1.ΊΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  I. Σύσταση και Νομική φύση…………………………………………1

  II. Διοίκηση……………………………………………………………..1

  III. Διοικητικό Συμβούλιο……………………………………………....2

  IV. Αρμοδιότητες της Επιτροπής και του Προέδρου…………………3

  V. Διαχείριση…………………………………………………………...4

  VI. Εποπτεία των επιχειρήσεων………………………………………..4

  2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α Ηρακλείου

  2.1. Οργανόγραμμα………………………………………………….….5

  I. Αρμοδιότητες της διεύθυνσης…………………………………..5

  II. Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία…………………………6

  III. Τεχνική Υπηρεσία……………………………………………….7

  2.2Οργάνωση και Στελέχωση……………………………………….....8

  I. Γραφείο Μελετών………………………………………………..8

  II. Τμήμα εκτέλεσης έργων και συντήρησης δικτύων…………....8

  III. Τμήμα λειτουργίας και συντήρησης Η\Μ Εξοπλισμού………..9

  IV. Τμήμα καταναλωτών…………………………………………...10

 • V. Οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης…………………………….11

  VI. Προσλήψεις-συμβάσεις εργασίας-μισθοί-δικαιώματα

  Προσωπικού……………………………………………………..11

  3.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α Ηρακλείου

  I. Τρόποι υδροδότησης……………………………………………18

  II. Εσωτερικές εγκαταστάσεις- Ύδρευσης……………………….18

  III. Έλεγχος Εγκαταστάσεων……………………………………….20

  IV. Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων………………………21

  V. Διακοπή- Αφαίρεση παροχών ενστάσεις- Μειώσεις

  λογαριασμών…………………………………………………….23

  VI. Οικονομικοί όροι………………………………………………..23 VII. Διαχείριση ακαθάρτων………………………………………….24 VIII. Τιμολογιακή πολιτική…………………………………………..27

  IX. Χρηματοδοτικά θέματα………………………………………...31

  1. ένταξη έργων στο ταμείο συνοχής της Ε.Ε…………………..31

  4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  I. Διαχείριση και προστασία υδροφόρων Οριζόντων………………33

  II. Υδρογεωλογική έρευνα-Ύδρευση…………………………………33

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Η ΔΕΥΑΗ ιδρύθηκε το 1983. Είναι δημόσια επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης και

  Σκοπός της είναι η εξασφάλιση συνεχούς ροής νερού στα δίκτυα καθώς και ο καλύτερος

  SUMMARY

  αποσκοπεί στη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των

  δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Ακαθάρτων και Όμβριων καθώς και Μονάδων

  Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων της περιοχής Ηρακλείου.

  τρόπος επεξεργασίας των λυμάτων. Η λειτουργία της βασίζεται στους τρόπους υδροδότησης,

  στον έλεγχο, στην διαχείριση των ακαθάρτων, στην τιμολογιακή της πολιτική καθώς και στα

  έργα που πραγματοποιεί με τις χρηματοδοτήσεις που δέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το

  κράτος και άλλους φορείς. Επίσης η λειτουργία της βασίζεται και στην προστασία του

  περιβάλλον

  The DEYAI was founded 1983. Is public enterprise of water supply and sewerage and aims s

  Aim her is the guarantee of continuous flow of water in the networks as well as the better

  the study, manufacture, maintainance, exploitation, administration and operation of networks

  of Water supply and Sewerage, Impure and Rain as well as Units of Treatment of Liquids A of

  povli'twn region Heraklion.

  way of treatment of sewages. Her operation is based on the ways of water feeder, on the

  control, on the management of impure, on her billing policy as well as on the work that it

  realises with the financing that it accepts from the European Union, the state and other

  institutions. Also her operation is also based on his protection environment

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  είρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) Δημοτική Επιχ

  ό Πρόσωπο

  Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει αποστολή "τη

  μελ

  Σ

  οτελεί την ακρογωνιαίο λίθο της ζωής του ανθρώπου,

  όλοι γνωρίζουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού για

  την

  απαιτούμενες ενέργειες,

  προσπαθεί να εξασφαλίσει τα ανάλογα αποθέματα. Ένας από τους βασικούς στόχους

  της

  ς σημασίας υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α είναι η αποχέτευση. Στόχος είναι

  η ολοκλήρωση της υποδομής των αποχετευτικών έργων, έτσι ώστε κανένα νοικοκυριό

  να

  Η ΔΕΥΑΗ ιδρύθηκε το 1983 και διέπεται από το Ν.1069/80. Είναι Νομικ

  έτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων

  Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Ακαθάρτων και Όμβριων καθώς και Μονάδων

  Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων της περιοχής Ηρακλείου" όπως ορίζει ο Ν.1069/80

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΧΩΣΗ.

  Με δεδομένο ότι το νερό απ

  κάλυψη των υδροδοτικών μας αναγκών. Η Δ.Ε.Υ.Α Ηρακλείου, ως θεσμοθετημένος

  φορέας παροχής ύδρευσης, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να

  παρέχει σε όλους τους καταναλωτές της υγιεινό πόσιμο νερό.

  Παράλληλα, με την ορθολογική χρήση και με όλες τις

  , αποτελεί η εξασφάλιση συνεχούς ροής νερού στα δίκτυα και η δημιουργία

  εφεδρικών λύσεων.

  Η δεύτερη ισάξια

  μην στερείται πλέον αυτής της υπηρεσίας και το σύνολο των λυμάτων της πόλης να

  οδηγούνται στο Βιολογικό Καθαρισμό Ηρακλείου, για την κατάλληλη επεξεργασία.

  Έτσι με τη λειτουργία της διασφαλίζεται:

  • Η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και

  της ασφάλειας των πολιτών και εργαζόμενων της Δ.Ε.Υ.Α.

  μβριων για την καλή, ασφαλή

  και οικονομική λειτουργία και συντήρηση του.

  ίτη - χρήστη των υπηρεσιών της.

  • Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και ό

  • Η ρύθμιση των σχέσεων Δ.Ε.Υ.Α. και πολ

 • .Οι αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΗ εκτός του συγκροτήματος Ηρακλείου και

  Ν.Αλικαρνασσού επεκτείνεται και στους Οικισμούς Συλλάμου, Βασιλειών, Αγίου Βλάσση,

  Βουτών, κ ί

  λιομέτρων εσωτερικών και εξωτερικών

  δικτύων, η διανομή νερού λόγω μη συνεχούς ροής, η λειτουργία και φύλαξη

  Αν

  Σταυρακίων, Σ αλαν ου και Δαφνών.

  Αυτές είναι η συντήρηση εκατοντάδων χι

  τλιοστασίων επί 24 ώρου βάσεως, η λειτουργία του Βιολογικού Σταθμού, η προστασία

  του Υδροφόρου Ορίζοντα, η Διαχείριση Ακαθάρτων

 • 1. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  I. Σύσταση και Νομική φύση

  και Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού

  δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση,

  εκτ

  ότι:

  υ νόμου που έχει διοικητική και

  οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο

  ους που προβλέπονται

  II.

  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης

  έλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της, καθώς και τις

  πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Νόμου 1069\1980 >. Όσον αφορά τα

  υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1069\1980 > και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Έδρα της

  επιχείρησης είναι η πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης

  είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου.

  Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται δι

  A. Με τη σύσταση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις το

  το κύκλωμα ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης του Ηρακλείου με την εκτέλεση και

  λειτουργία των συναφών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και

  B. Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα

  Δημοσίων Επενδύσεων, από δανειοδότηση και από ίδιους πόρ

  υπέρ της επιχείρησης από το νόμο.

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  ιοικείται από το διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από το

  δήμαρχο ως πρόεδρο και δέκα μέλη που προέρχονται σε ίσο αριθμό από δημοτικούς

  συμβο

  μβουλίου και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από το

  δημοτικό συμβούλιο. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου εκλέγει από τα μέλη του, τον

  Η επιχείρηση δ

  ύλους και από κατοίκους του δήμου οι οποίοι έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με

  το αντικείμενο της επιχείρησης.

  Τα μέλη του διοικητικού συ

 • αντιπρόεδρο ο οποίος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος

  του τελευταίου.

  III. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 6 Δημοτικούς

  Συμβούλους οι οποίοι εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, 1 εκπρόσωπο

  του

  Διοικείται από 11μελές Διοικητικ

  Δήμου Ν. Αλικαρνασσού, 1 εκπρόσωπο Κοινωνικού φορέα, 2 Δημότες γνώστες

  θεμάτων Ύδρευσης-Αποχέτευσης και 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων της Επιχείρησης.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Επιχείρηση και διαχειρίζεται την περιουσία της.

  Λειτουργούν 2 Επιτροπές:

  α). - Επιτροπή άρθρου 5 παρ. 3 Ν. 1069/80.

  Αποτελείται από πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εξετάζει θέματα, για τα

  οπ ιτα

  Διοικητικού Συμβουλίου επί των

  μεταβιβασθέντων σε αυτήν θεμάτων και υποθέσεων μόνο εν ομοφωνία των

  απ

  λ ν ε

  ταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Η. και Δημοτών.

  Αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εξετάζει ενστάσεις -

  πα ν νε

  τον αρμόδιο υπάλληλο , υποβάλλει την ένστασή του

  προκειμένου να παρευρίσκεται είτε αυτοπροσώπως είτε με εκπρόσωπό

  οία δεν απαιτείται μετέπε έλεγχος από την Περιφερειακή Διοίκηση Ηρακλείου.

  Όπως ο Νόμος αναφέρει, η εν λόγω Επιτροπή :

  ". ... λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις αντί του

  οτελούντων αυτήν μελών, αναπεμπόμενου άλλως του ζητήματος εις το Διοικητικόν

  Συμβούλιον προς ήψι αποφάσεως. Επίσης δύναται να ανατίθενται ις την επιτροπή

  προπαρασκευαστικαί και γνωμοδοτικαί εργασίαι."

  β).- Επιτροπή Επίλυσης διαφορών με

  ράπο α των Δημοτών σχετικά με τις καταναλώσεις ρού. Η διαδικασία υποβολής

  της ένστασης είναι η εξής:

  Ο Δημότης υποβάλλει στην Επιχείρηση αίτηση για τον έλεγχο του υδρομέτρου του. Μετά

  τη διενέργεια του ελέγχου από

  προς την Επιτροπή, η οποία συνοδεύεται από τον προαναφερόμενο έλεγχο της

  Υπηρεσίας.

  Στη συνέχεια, ενημερώνεται εγγράφως ο Δημότης για την ημερομηνία συνεδρίασης της

  Επιτροπής,

  του.

 • Εάν δεν παρευρεθεί , το θέμα αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση. Εάν και πάλι

  δεν προ

  Παρουσία, λοιπόν, του Δημότη, η ένσταση ε

  σέλθει τότε η ένστασή του απορρίπτεται.

  ξετάζεται από την Επιτροπή και εάν

  διαπιστωθεί ότι πράγματι η υπερβολική κατανάλωση του υδρομέτρου οφειλόταν σε

  αφ

  οπής Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Η. και Δημοτών , επικυρώνονται

  IV.

  ανή βλάβη ή διαρροή είτε του υδρομέτρου είτε των εγκαταστάσεων , η Επιτροπή έχει

  το δικαίωμα να προχωρήσει σε μείωση του σχετικού λογαριασμού σε ποσοστό , έως

  50%.

  Σημειώνεται ότι, τόσο οι αποφάσεις της Επιτροπής άρθρου 5 παρ. 3 Ν. 1069/80, όσο και

  της Επιτρ

  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  συμβούλιο είναι

  αρμόδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα, ή έχει επιφυλάξει στον εαυτό του την

  αρ

  Η επιτροπή εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες το δημοτικό

  μοδιότητα με τη συστατική πράξη, διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν

  την επιχείρηση και κυρίως:

  • Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και αποφασίζει για όλες τις μεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης

  • Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό και καταρτίζει την έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεως

  • Εγκρίνει την αγορά και μίσθωση ακινήτων

  • Εγκρίνει τις μελέτες έργων και προμηθειών

  • Ο πρόεδρος της επιτροπής εκπροσωπεί την επιχείρηση δικαστικώς και ου είναι επείγουσες κατά την κρίση εξωδίκως σε ‘όλες τις σχέσεις της. Σε περιπτώσεις π

  του, ο πρόεδρος ασκεί όλα τα αναγκαία ένδικα βοηθήματα ή μέσα καθώς και τις

  διοικητικές προσφυγές.

 • V. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  ίρησης γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και

  εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη κοινοτική ή δημοτική διαχείριση.

  ονομικό

  έτος της κοινοτικής ή δημοτικής διαχειρίσεως . το περίσσευμα που προκύπτει από τη

  δια

  VI.

  Η διαχείριση της επιχε

  Το οικονομικό έτος της διαχειρίσεως των επιχειρήσεων αντιστοιχεί στο οικ

  χείριση, μετά τη δημιουργία του απαραίτητου αποθεματικού, μπορεί να διατεθεί για

  την βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων ή για να εκτελεστούν κοινωφελή έργα

  στο δήμο ή στην κοινότητα, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

  ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εγκρίνει τις αποφάσεις της επιτροπής τις σχετικές με τα ακόλουθα θέματα : την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης, την

  εκποίηση ακινήτων, τη σύναψη δανείων και την επέκταση των εγκαταστάσεων

  • Εγκρίνει τον ισολογισμό και την έκθεση των πεπραγμένων, και μπορεί να αποφασίζει την διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και ταμειακού ελέγχου

 • 2. Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α Ηρακλείου

  2.1Οργανόγραμμα

  Διοικητικό Συμβούλιο

  Γενικός Διευθυντής

  Νομικό Σύμβουλος Τεχνικός Σύμβουλος

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωση της Δ.Ε.Υ.Α είναι:

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  Τα

  Υπηρεσία- Προϊστάμενος Υπηρεσίας

  ατος

  I. ΝΣΗΣ

  Διεύθυνση- Διευθυντής

  Τμήμα- Υπεύθυνος τμήμ

  Γραφείο \ Συνεργείο

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Της ΔΙΕΥΘΥ

  ά για:Ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α μεριμν

  ν οποίο συστήθηκε η επιχείρηση

  b) Την κατάρτιση πενταετούς προγράμματος επενδύσεων και αντίστοιχων

  a) Την εκπλήρωση του σκοπού για το

  χρηματοδοτήσεων

 • c) Την κατάρτιση για κάθε έτος προγράμματος επενδύσεων για το επόμενο

  οικονομικό έτος υποδεικνύοντας τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές

  χρηματοδότησης του

  d) Την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος κατασκευής, επέκτασης και

  συντήρησης των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης

  e) Την σύνταξη του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της επιχείρησης δύο

  τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους

  f) Την κατάρτιση των αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων στα

  προγράμματα κατασκευής των έργων.

  II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  ΤΜΗΜΑΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ :

  Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία

  • Τμήμα καταναλωτών

  • Τμήμα διοικητικό

  • Τμήμα οικονομικό

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

  • ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

  • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

  • ΤΑΜΕΙΟΥ

  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

  • ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ)

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - Δ/ΝΤΗ

  Αρμοδιότητες διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας

  Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. είναι υπεύθυνος απέναντι στο διευθυντή για:Α) των συντονισμό των εργασιών της Δ.Ο.Υ , β) την εισήγηση των προγραμμάτων, επενδύσεων της Δ.Ε.Υ.Α καθώς και της τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης, γ) την εισήγηση των περιοδικών προϋπολογισμών της επιχείρησης και την κανονική τήρηση τους, δ) την εποπτεία της καλής εξυπηρέτησης των καταναλωτών, ε) την εποπτεία του λογιστηρίου, του ταμείου και των

 • διαδικασιών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α, στ) την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του προσωπικού της Δ.Ο.Υ και τη σύνταξη εισηγήσεων για τις εκθέσεις ατομικής αξιολόγησης, ζ) την τελική σύνταξη του ισολογισμού της επιχείρησης, η) το γενικό έλεγχο εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών της υπηρεσίας σύμφωνα με τους κανονισμούς και θ) την τήρηση των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών του κανονισμού προσωπικού και του

  κανονισμού διαχείρισης της επιχείρησης.

  III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  • Τμήμα μελετών και επίβλεψης έργων

  • Τμήμα εκτέλεσης έργων και Συντήρησης δικτύων

  • Τμήμα λειτουργίας και Συντήρησης εγκαταστάσεων

  ΤΜΗΜΑΤΑ :

  • ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

  • Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  • ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

  • ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

  • ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

  • ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας

  Ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας είναι υπεύθυνος απέναντι στο διευθυντή για:

  α) τον συντονισμό των εργασιών της τεχνικής υπηρεσίας, β) την εποπτεία των μελετών και των έργων που εκπονεί, εκτελεί ή επιβλέπει η Δ.Ε.Υ.Α, γ) τη σύνταξη σχεδίου του ετήσιου τεχνικού προγράμματος και την παρακολούθηση υλοποίησης του, δ) την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας και τη σύνταξη εισηγήσεων για τις

  εκθέσεις ατομικής αξιολόγησης, ε)την κανονική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων και των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης,

 • στ) την εποπτεία της αποθήκης, ζ) των γενικό έλεγχο εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών της υπηρεσίας σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα αντίστοιχα πρότυπα ποιότητας,

  διάρκειας και ασφάλειας τόσο των εγκαταστάσεων όσο και των εργαζομένων.

  2.2. 0ΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

  Η επιχείρηση για την καλύτερη λειτουργία έχει χωρίσει τμήματα ανάλογα με τις αρμοδιότητες

  του καθενός.

  I. Γραφείο μελετών:

  a. Εκπόνηση τεχνικών μελετών και μελετών μέτρων ασφαλείας ή επίβλεψη εκπόνησης

  ανάλογων μελετών που ανατίθεται σε τρίτους.

  b. Κατάρτιση αναλυτικών κατασκευαστικών προγραμμάτων έργων

  c. Κατάρτιση προϋπολογισμών έργων

  d. Κατάρτιση και τήρηση των προδιαγραφών των κάθα φύσης μελετών που εκπονούνται

  από το γραφείο.

  II. Τμήμα εκτέλεσης έργων και συντήρησης δικτύων: Συνεργείο ύδρευσης και υδρομέτρων

  a. Εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αντικατάστασης, επέκτασης του δικτύου ύδρευσης

  καθώς και επισκευή των αντίστοιχων βλαβών

  b. Κατασκευή έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία

  c. Έλεγχος και επισκευή υδρομέτρων

  d. Εκτέλεση έργων νέων συνδέσεων και τοποθέτηση νέων υδρομέτρων

  e. Τήρηση ημερολογίου εργασιών

  f. Ειδικότερα, για τους επικεφαλής των των συνεργείων, επίβλεψη της εκτέλεσης των

  παραπάνω εργασιών και έλεγχος τήρησης των εργασιών, όσο και για την τήρηση των

  μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων

 • Συνεργείο αποχέτευσης

  a. Εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αντικατάστασης, επέκτασης του δικτύου

  αποχέτευσης καθώς και επισκευή των αντίστοιχων βλαβών

  b. Κατασκευή έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία

  c. Εκτέλεση έργων νέων συνδέσεων

  d. Τήρηση ημερολογίου εργασιών

  e. Ειδικότερα, για τους επικεφαλής των συνεργείων, επίβλεψη της εκτέλεσης των

  παραπάνω εργασιών και έλεγχος τήρησης των εργασιών, όσο και για την τήρηση των

  μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων

  III.Τμήμα λειτουργίας και συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού

  Γραφείο/συνεργείο άντλησης και επεξεργασίας νερού

  e. Εξασφάλιση συνεχούς ροής του νερού στο δίκτυο όλο το 24ωρο

  f. Προγραμματισμός εργασιών συντήρησης και παρακολούθησης αυτών

  g. Εξασφάλιση λειτουργίας δεξαμενών, αντλιοστασίων και μονάδων επεξεργασίας νερού

  h. Περιοδική λήψη δειγμάτων νερού για ανάλυση

  i. Τήρηση ημερολογίου εργασιών και στατιστικών στοιχείων

  Γραφείο/ συνεργείο επεξεργασίας λυμάτων

  j. εξασφάλιση λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας λυμάτων

  k. προγραμματισμός εργασιών συντήρησης και παρακολούθησης αυτών

  l. περιοδική λήψη δειγμάτων για ανάλυση των λυμάτων σε όλες τις φάσεις της

  επεξεργασίας τους καθώς και στον αγωγό εκβολής στον τελικό αποδέκτη

  m. τήρηση ημερολογίου εργασιών και στατιστικών στοιχείων

  Γραφείο ποιοτικού ελέγχου

  n. χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού και λυμάτων από τα

  δίκτυα και τις μονάδες επεξεργασίας

  o. έλεγχος ποιοτικός και ποσότητας λυμάτων που εκβάλουν στο δίκτυο

  p. έλεγχος ρύπανσης των αποδεκτών των λυμάτων

  q. διερεύνηση των αποκλίσεων από τις προδιαγραφές των δειγμάτων που εξετάστηκαν

 • r. τήρηση λεπτομερούς αρχείου και στατιστικών στοιχείων.

  IV. Τμήμα καταναλωτών:

  Γραφείο συνδέσεων και υδρομετρήσεων

  a. παραλαβή αιτήσεων νέων συνδέσεων, προγραμματισμός και

  παρακολούθηση υλοποίησης του

  b. διακοπές παροχών και επανασυνδέσεις σε περιπτώσεις καθυστερημένων

  πληρωμών

  c. καταμέτρηση κατανάλωσης ύδατος και ενημέρωση γραφείου για τυχόν

  βλάβες

  Γραφείο μητρώου καταναλωτών και έκδοσης λογαριασμών

  a. έκδοση και αποστολή λογαριασμών συνδρομητών

  b. έκδοση παραστατικών είσπραξης τελών

  c. τήρηση μητρώου καταναλωτών

  d. έλεγχος πληρωμής υποχρεώσεων συνδρομητών

  Γραφείο εισπράξεως

  a. εισπράξεις λογαριασμών και τελών από τους συνδρομητές

  b. κατάρτιση των ημερήσιων καταστάσεων εισπράξεων

  c. ημερήσια απόδοση εσόδων

  Γραφείο δημοσίων σχέσεων

  a. μέριμνα για την ειδοποίηση των συνδρομητών για βλάβες και διακοπές των δικτύων

  b. επιμέλεια έκδοσης ενημερωτικών εντύπων

  Το σύνολο του Προσωπικού ανέρχεται σήμερα σε 193 άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες: 11

  Μηχανικοί, 7 Υπομηχανικοί, 2 Γεωλόγοι, 1 Χημικός, 11 Εργοδηγοί, 86 Εργατοτεχνικές, 25

  Εργατοτεχνικές αποσπασθέντες από τον Δήμο, 50 Υπάλληλοι Διοικητικής και Οικονομικής

  Υπηρεσίας

  Κάθε Τμήμα αποτελείται από Γραφεία ή Συνεργεία, με κατάλληλο κατά μερισμό εργασίας,

  ανάλογα με το αντικείμενο , τα οποία έχουν στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό,

 • σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (βάση του οποίου καθορίζονται οι

  αρμοδιότητες για κάθε οργανική θέση) .

  Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων, παρουσιάζει μείωση , σε αντίθεση με το έτος 1989 ,

  που ήταν στο υψηλότερο σημείο του , με 222 εργαζόμενους. Σήμερα έχει διαμορφωθεί στο

  χαμηλότερο δυνατό σημείο , εάν ληφθούν υπόψη : Α) Η επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας

  της επιχείρησης στην περιφέρεια του Δήμου Αλικαρνασού και στους Οικισμούς Συλλάμου,

  Βασιλειών, Άγιου Βλάσση, καθώς και στα Δημοτικά διαμερίσματα Βουτών, Σταυρακίων,

  Σκαλανίου, Δαφνών, στα πλαίσια της εφαρμογής του Νόμου Καποδίστρια.

  V. Οι ιδιαιτερότητες της Επιχείρησης, οι κυριότερες των οποίων είναι :

  Η συντήρηση εκατοντάδων χιλιομέτρων εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων, αφού η

  παραγωγή νερού προέρχεται από ολόκληρο σχεδόν το Νομό, με 68 διαφορετικά σημεία

  υδροληψίας-γεωτρήσεων ( Μάλλια, Θραψανό, Τύλισσος, Κέρη, Αστρακοί, Άγιος Μύρωνας). Η

  μη συνεχής ροή των δικτύων , η οποία απαιτεί ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων,

  απασχολουμένων επί 24ωρου βάσεως, για τη διανομή του νερού (διανομείς). Η λειτουργία και

  η φύλαξη, σε 24ωρη βάση, των Αντλιοστασίων, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε διάφορα

  σημεία, εντός και εκτός πόλης.

  VI ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΜΙΣΘΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει κανονισμό προσωπικού, που καθορίζει τους κανόνες που

  διέπουν την πρόσληψη, τα προσόντα του προσωπικού και το πειθαρχικό του δίκαιο. Ύστερα

  εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και μετά ο Γενικός Γραμματέας ανακοινώνει

  τις θέσεις στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως λαμβάνοντας υπόψιν τις ακόλουθες διατάξεις;

  1. τον ν. 2503\1997 (ΦΕΚ 107\Α’)

  3. την υπ’αριθμόν 4138\13.4.2007 εισήγηση Δήμου Ηρακλείου μέσω της οποίας

  υποβάλλεται το αίτημα της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου

  με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

 • Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση

  εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως τακτικό και δόκιμο προσωπικό σε κάθε είδους

  δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης, τηλεθέρμανσης, όλης της χώρας και είναι

  μέλη των σωματείων που ανήκουν στην ΠΟΕ - ΔΕΥΑ.

  Εισαγωγικά κλιμάκια - Εισαγωγικοί μισθοί

  1. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην σύμβαση αυτή εντάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια

  τα οποία αποτελούν και τον “εισαγωγικό μισθό”.

  2. Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των εργαζομένων ήταν είκοσι τρία (23) τα οποία στις 1.1.2004 έγιναν τριάντα (30). ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ –ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

  3. Οι βασικοί μισθοί του Γεν. Διευθυντή και των Προϊσταμένων Υπηρεσιών ΔΕΥΑ θα

  προσαυξάνονται κατά 30% και 25% αντίστοιχα και των υπευθύνων των αμέσως υποκειμένων

  οργανικών μονάδων κατά 20%.

  α) Κατάταξη προσωπικού σε Μισθολογικά Κλιμάκια 2003

  Κάθε εργαζόμενος που υπάγεται στην σύμβαση αυτή κατατάσσεται σε Μ.Κ. ως κατωτέρω:

  1. Διευθυντής : Εισαγωγικό Μ.Κ. 8ο - καταληκτικό Μ.Κ. 1ο

  2. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών : Εισαγωγικό Μ.Κ. 9ο - καταληκτικό Μ.Κ. 1ο

  3. Επιστημονικό Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης.

  Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 5ετούς φοίτησης (ΠΕ5): Εισαγωγικό Μ.Κ. 11ο - καταληκτικό

  Μ.Κ. 1ο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 4ετούς φοίτησης (ΠΕ4): Εισαγωγικό Μ.Κ. 12ο

  καταληκτικό Μ.Κ. 1ο

  Ανώτερης εκπαίδευσης 4ετούς φοίτησης (ΑΡ4): Εισαγωγικό Μ.Κ. 13ο καταληκτικό Μ.Κ. 3ο

  Ανώτερης εκπαίδευσης 3ετούς φοίτησης (ΑΡ3): Εισαγωγικό Μ.Κ. 14ο καταληκτικό Μ.Κ. 3ο

  4. Μέσης εκπαίδευσης Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (Λύκειο - Μέσες Τεχνικές Σχολές)

  (ΜΕ1): (Εισαγωγικό Μ.Κ. 19ο - καταληκτικό Μ.Κ. 6ο

  Πτυχιούχοι πρώην Σχολών Εργοδηγών (ΜΕ2) : Εισαγωγικό Μ.Κ. 18ο - καταληκτικό Μ.Κ. 5ο

  5. Υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικό (Δημοτικό - Γυμνάσιο - Κατώτερες Τεχνικές

  Σχολές - Μαθητείας ΟΑΕΔ κλπ.) (ΥΕ) : Εισαγωγικό Μ.Κ. 23ο - καταληκτικό Μ.Κ. 10ο

  6. Τεχνικό προσωπικό ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτροτεχνίτη, Υδραυλικού,

  Μηχανοτεχνίτη, Χειριστή Μηχανημάτων, οδηγού παντός τροχοφόρου αυτοκινούμενου, τεχνίτη

 • ύδρευσης και αποχέτευσης οικοδομικών έργων, χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Μέσης Τεχνικής

  Σχολής (απόφοιτοι Μέσων Τεχνικών Σ χολών

  Ειδικότητας υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση 4 ) : Εισαγωγικό Μ.Κ. 21ο - καταληκτικό

  Μ.Κ. 8ο

  β) Κατάταξη προσωπικού σε Μισθολογικά Κλιμάκια 2004

  Κάθε εργαζόμενος που υπάγεται στην σύμβαση αυτή κατατάσσεται σε Μ.Κ. ως κατωτέρω:

  1. Διευθυντής : Εισαγωγικό Μ.Κ. 15ο - καταληκτικό Μ.Κ. 1ο 2. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών : Εισαγωγικό Μ.Κ. 16ο - καταληκτικό Μ.Κ. 1ο 3. Επιστημονικό Διοικητικό & Τεχνικό προσωπικό Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης : Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 5ετούς

  φοίτησης (ΠΕ5): Εισαγωγικό Μ.Κ. 18ο -καταληκτικό Μ.Κ. 1ο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

  4ετούς φοίτησης (ΠΕ4): Εισαγωγικό Μ.Κ. 19ο - καταληκτικό Μ.Κ. 2ο. Ανώτερης εκπαίδευσης

  4ετούς φοίτησης (ΑΡ4): Εισαγωγικό Μ.Κ. 20ο - καταληκτικό Μ.Κ. 3ο. Ανώτερης εκπαίδευσης

  3ετούς φοίτησης (ΑΡ3): Εισαγωγικό Μ.Κ. 21ο - καταληκτικό Μ.Κ.4ο. 4. Μέσης εκπαίδευσης : Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (Λύκειο - Μέσες Τεχνικές Σχολές ) (ΜΕ1): (Εισαγωγικό Μ.Κ.

  26ο - καταληκτικό Μ.Κ. 9ο. Πτυχιούχοι πρώην Σχολών Εργοδηγών (ΜΕ2) : Εισαγωγικό Μ.Κ.

  25ο - καταληκτικό Μ.Κ. 8ο. 5. Υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικό (Δημοτικό - Γυμνάσιο - Κατώτερες Τεχνικές Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ κλπ.) (ΥΕ) : Εισαγωγικό Μ.Κ. 30ο

  καταληκτικόΜ.Κ. 13ο. 6. Τεχνικό προσωπικό ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτροτεχνίτη, Υδραυλικού, Μηχανοτεχνίτη, Χειριστή Μηχανημάτων, οδηγού παντός τροχοφόρου

  αυτοκινούμενου, τεχνίτη ύδρευσης και αποχέτευσης οικοδομικών έργων, χωρίς πτυχίο ή

  δίπλωμα Μέσης Τεχνικής Σχολής ( απόφοιτοι Μέσων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας

  υπάγονται στην παράγραφο 4) : Εισαγωγικό Μ.Κ. 28o - καταληκτικό 11ο.

  Μισθολογικά κλιμάκια εισόδου - Χρόνος Μισθολογικής Εξέλιξης

  1. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις ΔΕΥΑ κατατάσσονται στο εισαγωγικό Μ.Κ. το προηγούμενου άρθρου ανάλογα μεταπτυχιακά προσόντα, και την ειδικότητα και τη

  προϋπηρεσία που έχουν μη υπερβαίνουσα τις τρεις τριετίες. 2. Οι εργαζόμενοι στις ΔΕΥΑ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας κατατάσσονται στα Μ.Κ., σύμφωνα με τα τυπικά

  προσόντα, τη θέση που κατέχουν, την ειδικότητα και τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας και

  προϋπηρεσίας που έχουν 3. Για τη μισθολογική εξέλιξη κάθε εργαζόμενου από Μ.Κ. σε Μ.Κ.

 • απαιτείται υπηρεσία ή προϋπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε Μ.Κ. 4. Ως χρόνος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας κάθε εργαζομένου λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε υπηρεσία αυτού σε ΔΕΥΑ

  βάση σχετικής βεβαίωσης. Σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη ή αυτοτελή άσκηση επαγγέλματος,

  η προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον είναι της ίδιας ειδικότητας και αποδεικνύεται

  με σχετική βεβαίωση του εργοδότη, νόμιμα θεωρημένη ή του ασφαλιστικού φορέα που ανήκει

  ή της αρμόδιας ΔΥΟ για την αυτοτελή άσκηση επαγγέλματος. 5. Για την μισθολογική ένταξη των πανεπιστημιακής και ανώτερης εκπαίδευσης εργαζομένων η προϋπηρεσία προσμετράτε

  από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους. 6. Σε περίπτωση μετάταξης εργαζομένου ο χρόνος προϋπηρεσίας στην προηγούμενη θέση προσμετράτε στη νέα θέση άσχετα με την ειδικότητα.

  Επιδόματα :Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους βασικούς μισθούς του άρθρου 2 που αναλογεί σε κάθε

  εργαζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 αυτής της σύμβασης και αντιστοιχεί στο

  μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο εντάσσεται.

  1. Επίδομα γάμου : Σε όλους τους εργαζόμενους άνδρες, γυναίκες χορηγείται επίδομα γάμου

  σε ποσοστό 10%, ανεξάρτητα αν ο (η) άλλος (η) σύζυγος εργάζεται οπουδήποτε και λαμβάνει

  επίδομα γάμου ή έχει εισόδημα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι διαζευγμένοι-ες, οι

  χήροι-ες και οι άγαμες μητέρες. 2. Επίδομα τέκνων : Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό

  5% για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 7% για κάθε ένα από το τρίτο παιδί και πάνω.

  Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται άσχετα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται σε άλλο εργοδότη και

  του χορηγείται από αυτόν. Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μέχρι και την συμπλήρωση

  του 19oυ έτους ή του 24ου έτους ηλικίας, εφόσον τα τέκνα σπουδάζουν σε σχολές

  πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος.

  Το εν λόγο επίδομα χορηγείται και σε όσους έχουν τέκνα που υπηρετούν την στρατιωτική

  τους θητεία και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή και σε όσους έχουν τέκνα με αναπηρία 67%

  ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού. 3. Επίδομα παραμεθορίων περιοχών : Χορηγείται

  στους εργαζόμενους σε παραμεθόριες περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 287 /76.

  4. Επίδομα ξένης γλώσσας : Χορηγείται σε ποσοστό 5% σε κατόχους πτυχίου

  αναγνωρισμένου από το κράτος όταν η χρήση της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη στην

  εκτέλεση των καθηκόντων του και αποτελεί προσόν διορισμού. 5. Τεχνικό επίδομα :

  Χορηγείται τεχνικό επίδομα στους πτυχιούχους εργοδηγούς Μέσων Τεχνικών Σχολών

  ποσοστού 13% και στους Αρχιτεχνίτες ποσοστό 10%. 6. Επιστημονικό επίδομα : Χορηγείται

  επιστημονικό επίδομα στους πτυχιούχους ΠΕ ποσοστού 20% και στους πτυχιούχους ΤΕ

  ποσοστού 16%. 7. Οικονομικό - Διοικητικό επίδομα : Χορηγείται Οικονομικό - Διοικητικό

 • επίδομα στους έχοντες εκ του νόμου το δικαίωμα υπογραφής ισολογισμού, αποφοίτους

  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποσοστού 16%. 8. Επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας: Χορηγείται

  στο προσωπικό που εργάζεται στον ίδιο εργοδότη ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού μετά

  την συμπλήρωση 5ετούς ευδόκιμης υπηρεσίας. 9. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών :

  Χορηγείται επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών σε ποσοστό 5% σε όσους κατέχουν σχετικό

  πτυχίο και θεωρείται σαν προσόν διορισμού. 10. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας : Χορηγείται

  επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού σε όλο το

  προσωπικό κάθε ειδικότητας περιλαμβανομένων των εργατών της τεχνικής υπηρεσίας που

  απασχολείται σε συνθήκες ανθυγιεινές ή επικίνδυνες για την υγεία τους. Οι συνθήκες αυτές

  εντοπίζονται στις εγκαταστάσεις Β.Κ., τα ανλιοστάσια, δίκτυα, κάθε είδους τεχνικές

  εγκαταστάσεις και γενικά στις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Το επίδομα

  χορηγείται και στο λοιπό τεχνικό προσωπικό ειδικοτήτων, στις καθαρίστριες-ές και στους

  σημειωτές υδρομέτρων. 11. Επίδομα ειδικών συνθηκών : Χορηγείται επίδομα ειδικών

  συνθηκών σε ποσοστό 5% στο εργατοτεχνικό προσωπικό, στους οδηγούς, στους χειριστές

  ειδικών μηχανημάτων, στους φύλακες εγκαταστάσεων και στους τεχνικούς εργαζόμενους

  στον βιολογικό καθαρισμό και αντλιοστάσια

  Άδειες: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται άδειες όπως καθορίζεται κάθε φορά από τη σχετική νομοθεσία και τις αποφάσεις του Υπουργείου

  Εργασίας, τρόπο που να επιτρέπει την κανονική και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

  Ειδικότερα οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα και έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10

  ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με

  οποιαδήποτε ειδικότητα υπό σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων

  ημερών αν εργάζονται σε 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία ή 25 εργάσιμων ημερών αν

  εργάζονται με πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία.

  Στους εργαζόμενους επίσης χορηγούνται οι παρακάτω άδειες:

  1. ΄Αδεια δύο (2) ημερών κατά τον τοκετό της συζύγου. 2. ΄Αδεια δύο (2) ημερών λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. 3. ΄Αδεια αιμοδοσίας δύο (2) ημερών. 4. Στις μητέρες εργαζόμενες χορηγείται μειωμένο ωράριο εργασίας δυο ωρών ανά ημέρα για τα

  πρώτα δυο έτη και μιας ώρας ανά ημέρα για τα επόμενα δύο έτη. 5. Στα συνδικαλιστικά όργανα του νομίμου σωματείου της Δ.Ε.Υ.Α. καθώς μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ χορηγείται

  συνδικαλιστική άδεια, όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία, με

  αποδοχές.

 • Ημέρες αργίας - Ωράριο εργασίας

  Ως ημέρες αργίας - ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα

  ορίζονται οι ισχύουσες διατάξεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤ Α).

  Παροχές σε είδος

  Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγούνται τα ακόλουθα είδη ατομικής χρήσης. Χειμερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους : 2 παντελόνια τύπου τζιν, 2 υποκάμισα τύπου φανέλα, 1 πουλόβερ, 1 μπουφάν και ένα ζευγάρι μποτάκια με επένδυση.

  Θερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι 1η Ιουνίου εκάστου έτους : 2 παντελόνια τύπο 2 υποκάμισα κοντομάνικα, 1 μπουφάν τύπου τζιν θερινό και 1 ζευγάρι μποτάκια χωρίς

  επένδυση. Στις διαδικασίες προμήθειας των ειδών ένδυσης θα συμμετέχει και εκπρόσωπος

  των εργαζομένων. Οι ΔΕΥΑ σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε

  περίπτωση αδυναμίας χορήγησης των ειδών ένδυσης μέσα στις τακτές προθεσμίες, ή γιατί

  έτσι το συμφωνήσουν μπορούν να καταβάλλουν εξ ολοκλήρου την αξία τους σε χρήμα. Οι

  υπηρεσίες οφείλουν να εφοδιάσουν τους εργαζόμενους με τα απαραίτητα για την εργασία

  τους εργαλεία, καθώς και ειδικά υποδήματα, ανάλογα με το χώρο δουλείας, μονωτικά γάντια,

  κράνη, αδιάβροχα για ανάλογες καιρικές συνθήκες εργασίας κλπ., για την απρόσκοπτη και

  ασφαλή εκτέλεση των υποχρεώσεων τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος καμία

  ευθύνη δεν φέρει σε οτιδήποτε συμβεί στις εγκαταστάσεις, είτε στο προσωπικό, είτε στον

  εαυτό του. Στους εργαζόμενους της παραγράφου 10 του άρθρου 5 χορηγείται ποσότητα

  γάλακτος ενός (1) λίτρου ανά ημέρα.

  Τρόποι πληρωμής - Προκαταβολές 1. Οι ΔΕΥΑ υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους αναλυτικές εξοφλητικές αποδείξεις των αποδοχών τους σύμφωνα με τις

  διατάξεις του άρθρου 18.1.ν. 1082/80 και άρθρου 20 2.ν.1469/84. 2. Στις δέκα έξι (16) εκάστου μήνα, όπου πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους οι εργαζόμενοι πληρώνοντας μέρος του

  μισθού τους και στις μία (1) του επόμενου μήνα, γίνεται εξόφληση των δεδουλευμένων του

  προηγούμενου μήνα. 3. Η ΔΕΥΑ μπορεί να δίνει προκαταβολή ως και τρεις μήνες μισθού σε κάθε εργαζόμενο μετά από αίτηση του. Η προκαταβολή θα εξοφλείτε ανά μήνα, σε διάρκεια

  και μέχρι δύο (2) έτη ανάλογα με το ποσόν που πήρε ο εργαζόμενος άτοκα και στο χρόνο που

  πρέπει να εξοφλήσει την προκαταβολή δεν δικαιούνται άλλη.

  Μετακίνηση εργαζομένων από ΔΕΥΑ σε ΔΕΥΑ 1. Σε περίπτωση μετάθεσης σε άλλη πόλη συζύγου εργαζομένου σε ΔΕΥΑ ο/η σύζυγος είναι μισθωτός υπηρεσίας δημοσίου τομέα ή

 • τράπεζας ο εργαζόμενος σε ΔΕΥΑ έχει δικαίωμα να ζητήσει τη μετακίνηση και απασχόληση

  του στη ΔΕΥΑ της πόλης όπου έχει μετατεθεί ο/η σύζυγος. 2. Η μετακίνηση εργαζομένου σε άλλη ΔΕΥΑ είναι μετάταξη με όλες τις συνέπειες του νόμου και συγκεκριμένα συνεπάγεται

  διακοπή της εργασιακής σχέσης από την ΔΕΥΑ στην οποία απασχολείται ο μετατασσόμενος

  και πρόσληψή του στην ΔΕΥΑ όπου μετατάσσεται με αίτηση του και αναγνώριση των χρόνων

  της προϋπηρεσίας του και μισθολογική και λοιπή υπηρεσιακή κατάσταση σύμφωνα με τα

  ισχύοντα για τους εργαζόμενους στις ΔΕΥΑ όπου μετατάσσονται.

  Προληπτική ιατρική: Το προσωπικό της παρούσας που εργάζεται στους βιολογικούς καθαρισμούς, την αποχέτευση και σε όσους έρχονται σε άμεση εργασιακή επαφή με τους

  ανωτέρω χώρους δουλείας υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξέταση αυστραλιανού αντιγόνου

  και αντιτετανικού εμβολίου. Η δαπάνη βαρύνει την επιχείρηση.

  Συνδικαλιστική συνδρομή: Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα θα παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας, την συνδρομή των μελών των πρωτοβάθμιων

  συνδικαλιστικών οργανώσεων και θα την αποδίδουν σε αυτές. Η απόδοση θα γίνεται ανά

  εξάμηνο, ήτοι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους και

  θα κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό των οργανώσεων. Οι οργανώσεις μπορούν να

  ζητήσουν μόνο μια φορά κάθε ημερολογιακό έτος απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την

  παρακράτηση και την απόδοση των σχετικών εισφορών. Για να γίνεται παρακράτηση της

  συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση της συνδικαλιστικής οργάνωσης μετά

  από απόφαση του αρμόδιου οργάνου της προς την επιχείρηση, στην οποία θα αναφέρεται το

  ύψος της συνδρομής, ο αριθμός των μελών, ο τρόπος κατανομής της και ο αριθμός του

  τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο κατατίθενται.

 • 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η

  I. Τρόποι Υδροδότησης.

  α) Όλα τα ακίνητα μπορούν να υδρευτούν από την Δ.Ε.Υ.Α.Η. αφού προσκομισθούν στην αρμόδια Υπηρεσία τα κατάλληλα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά από την απόφαση

  του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης τους και σε θέση

  που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., εφόσον η παροχετευτική ικανότητα

  του αγωγού επαρκεί κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για τις νέες παροχές. Αν η

  ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για τον λόγω αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο

  ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του μετρητού τότε τοποθετείται αυτός προσωρινά στην

  πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία είναι υποχρεωτική η

  μεταφορά της παροχής και του μετρητή στην οριστική τους θέση. Η μεταφορά γίνεται με

  δαπάνες του υδρευόμενου. Εάν δεν περνά, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αγωγός διανομής

  μπροστά από το ακίνητο, ή ο αγωγός είναι ανεπαρκής η ύδρευση του μπορεί να γίνει με την

  τοποθέτηση παροχών κοινών (παροχή 1/2" και μετρητές 3/4") μακριά από το ακίνητο που να

  συνδέονται στον πιο κοντινό αγωγό διανομής. Ο αριθμός των κοινών παροχών, που μπορούν

  να τοποθετηθούν στον ίδιο αγωγό για να τροφοδοτήσουν ακίνητα μακριά από αυτόν δεν

  μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) και η απόσταση του αγωγού διανομής στον οποίο συνδέονται,

  από την κοντινότερη πλευρά κάθε ακινήτου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα. Η

  μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο αγωγό γίνεται πάντοτε

  σύμφωνα με την ρυμοτομία που έχει εγκριθεί και με βάση την συντομότερη απόσταση. γ) Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, αγροκήπια κ.λ.π.,

  εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια και κοινωφελή ιδρύματα) είναι δυνατή στη περίπτωση

  ύπαρξης εμποδίων κατ' εξαίρεση και μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η

  τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 μέτρα. Γενικά ο μετρητής

  τοποθετείται κοντά στον αγωγό διανομής σε κατάλληλη θέση, και σε απόσταση όχι

  μεγαλύτερη από 15 μέτρα από τον αγωγό.

  II. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

  1. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου που βρίσκονται μετά το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή προς την

  πλευρά του ακινήτου, ή για υδρομετρητές μεγάλης διαμέτρου μετά την εσωτερική ωτίδα

 • (φλάντζα) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, ή για υδρομετρητές

  τοποθετημένους στον εσωτερικό χώρο της οικοδομής μετά την ευρισκόμενη στο πεζοδρόμιο

  κεντρική βάνα προς την πλευρά του ακινήτου. 2. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Η ΔΕΥΑ… ευθύνεται για την

  συντήρηση των εγκαταστάσεών της μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως

  περιγράφεται παραπάνω. 3. Την επιμέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το φρεάτιο του μετρητή έχει ο ιδιοκτήτης και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιμο, ώστε να

  είναι ευχερής η λήψη της ένδειξης και η συντήρηση του μετρητή από τα συνεργεία της

  ΔΕΥΑ…. Στην περίπτωση που το φρεάτιο υδρομετρητών καλυφθεί με χώματα ή μπάζα, η

  ΔΕΥΑ… τάσσει στον υπαίτιο προθεσμία για την αποκάλυψή του και μετά την άπρακτη

  πάροδο της επιβάλλει σ΄αυτόν πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του

  Διοικητικού Συμβουλίου της. Αν ο ιδιοκτήτης δεν μερίμνησε για την αποκάλυψη του φρεατίου

  και δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του υδρομετρητή, η καταμέτρηση της κατανάλωσης

  γίνεται κατά την εκτίμηση των αρμοδίων υπαλλήλων της ΔΕΥΑ… με βάση τις προηγούμενες

  ενδείξεις και ο καταναλωτής δεν δικαιούται να ασκήσει ένσταση σχετικά με την κατανομή των

  ενδείξεων, παρά μόνον στην περίπτωση που μετά την αποκάλυψή του μετρητή διαπιστωθεί

  ότι κατέγραψε λιγότερα από τα εκτιμηθέντα κυβικά. 4. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο σημείο προς τον μετρητή

  και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του. Επίσης θα πρέπει μετά το

  διακόπτη να υπάρχει κλαπέ αντεπιστροφής, η τοποθέτηση του οποίου γίνεται με δαπάνη και

  ευθύνη του ιδιοκτήτη. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι σύμφωνη με τα

  προδιαγραφόμενα στην παράγραφο αυτή η ΔΕΥΑ… μπορεί να μην προχωρήσει στη σύνδεση

  της παροχής με μετρητή μέχρι αυτά να τακτοποιηθούν . 5. Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους. Η τυχόν διέλευση

  εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων από ξένη προς το υδρευόμενο ιδιοκτησία δεν

  υποχρεώνει την ΔΕΥΑ… σε διακοπή υδροδότησης. 6. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ και

  τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να είναι

  κατασκευασμένες με σωλήνα γαλβανιζέ Φ3/4΄΄ ή Φ22 χιλιοστών πλαστική, έτσι ώστε να

  αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 ατμοσφαιρών και να μη δημιουργείται

  κίνδυνος μόλυνσης του νερού. 7. Σε περίπτωση αύξησης του ανώτατου ορίου πίεσης εντός του δικτύου , τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα στους καταναλωτές, προκείμενου να λάβουν τα

  αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.8. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων ενίσχυσης της πίεσης με τους

 • σωλήνες ύδρευσης της εσωτερικής εγκατάστασης που συνδέονται με την γραμμή του

  μετρητή. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς

  αποφυγή μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ…. Η παρεμβολή

  διακόπτη ή βαλβίδας αντεπιστροφής δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι

  εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ…. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε

  επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο

  υδρολήπτη. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που

  τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑ… έχει δικαίωμα

  διακοπής της υδροδότησης. 9. Απαγορεύεται απόλυτα η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ…, με παροχή από

  οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην

  περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑ… έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης. 10. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών

  εγκαταστάσεων, έστω και να γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της ΔΕΥΑ… δεν

  εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά μεγάλο

  ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο. Οι ιδιοκτήτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά

  υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήματα που

  προκληθούν στο προσωπικό της ΔΕΥΑ… ή τρίτους, καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν

  προκληθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ…. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις

  εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ… μ αυτό τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον

  ιδιοκτήτη. Η σχετική δαπάνη επισκευής χρεώνεται σε βάρος του. Μέχρι την άρση των

  ανωτέρω η ΔΕΥΑ… διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.Οι εσωτερικές υδραυλικές

  εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες και οι πιθανές

  διαρροές τους να επισκευάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που εξαιτίας

  της παράληψης συντήρησης ή της καθυστέρησης επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων

  προκαλείται είτε άσκοπη κατανάλωση νερού είτε ζημιές ή οχλήσεις σε τρίτους, η ΔΕΥΑ… έχει

  το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού ή και να αφαιρέσει τον υδρομετρητή του ακινήτου

  III.Έλεγχος εγκαταστάσεων

  1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. με αυτοψία. Η Δ.Ε.Υ.Α. προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις η χημικές αναλύσεις των υγρών

  που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από τη κατηγορία

  ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση

 • του δικτύου αποχέτευσης. 2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης. 3. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου

  δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των

  αρμοδίων οργάνων της Δ.Ε.Υ.Α., είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες

  ουσίες, η Δ.Ε.Υ.Α. του τάσσει προθεσμία για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει

  τις συμπληρωματικές αναγκαίες εργασίες κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α. Αν δεν συμμορφωθεί,

  τότε η Δ.Ε.Υ.Α. κάνει τις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία, για λογαριασμό του

  ιδιοκτήτη και τον χρεώνει με τη σχετική δαπάνη. Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την

  πραγματοποιηθείσα δαπάνη, η Δ.Ε.Υ.Α. προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού και σε

  κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξή της.

  IV. Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων

  1.Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της Επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα (περιόδους κατανάλωσης) η διάρκεια των

  οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ., ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο. Επίσης η λήψη των

  ενδείξεων του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη ή προφορική αίτηση του

  καταναλωτή. 2. Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Η ΔΕΥΑ… δεν αποδέχεται αμφισβητήσεις που

  υποβάλλονται εκτός της διαδικασίας του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού. 3. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο καλής λειτουργίας του

  υδρομέτρου του. Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτός ο καταναλωτής πρέπει να

  προκαταβάλει την δαπάνη ελέγχου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

  ΔΕΥΑ…. Ο έλεγχος του υδρομέτρου γίνεται στο δοκιμαστήριο της ΔΕΥΑ… με την παρουσία

  του και συντάσσεται πρωτόκολλο ελέγχου υδρομέτρου το οποίο υπογράφεται από αυτόν και

  τον τεχνίτη που διενήργησε τον έλεγχο. Το πρωτόκολλο είναι έγκυρο και χωρίς την υπογραφή

  του καταναλωτή. Στην περίπτωση που βρεθεί απόκλιση των μετρήσεων του υδρομέτρου εις

  βάρος του καταναλωτή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3% διενεργείται ανάλογη μείωση στον

  τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού και αντικαθίσταται το υδρόμετρο. Το υδρόμετρο

  αντικαθίσταται επίσης αν βρεθεί να καταγράφει με απόκλιση πέραν του 3% εις βάρος της

  ΔΕΥΑ…. 4. Η ΔΕΥΑ… δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή, από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου

  ακινήτου και ο καταναλωτής υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που

 • καταγράφηκε από τον υδρομετρητή. Το προσωπικό της ΔΕΥΑ… όταν διαπιστώνει διαρροή σε

  εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση μπορεί να διακόπτει αμέσως την υδροδότηση του

  ακινήτου, χωρίς να προειδοποιήσει τον καταναλωτή, αν αυτός απουσιάζει τη στιγμή της

  διαπίστωσης και της διακοπής. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΕΥΑ… αφήνει ενημερωτικό

  σημείωμα στη διεύθυνσή του καταναλωτή για τη διακοπή ή την εμφανή απώλεια.5. Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου, και

  εφόσον αυτή διαπιστωθεί από αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της ΔΕΥΑ…, η χρέωση της

  κατανάλωσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του κανονισμού αυτού. Ο

  καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει αμέσως την διαρροή αφήνοντας για πέντε

  ημέρες ακάλυπτο το σημείο της διαρροής, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της βλάβης,

  αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το τμήμα καταναλωτών της ΔΕΥΑ…. Κάθε κατανάλωση νερού

  μετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου,

  βαρύνει ολοκληρωτικά τον καταναλωτή. 6. Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο), ο καταναλωτής χρεώνεται 7. Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ανήκει το σύνολο της υδρευτικής διάταξης που αρχίζει από τον αγωγό

  διανομής της ΔΕΥΑ… και καταλήγει στην εσωτερική του εγκατάσταση και η οποία

  κατασκευάζεται για λογαριασμό του και με δαπάνες του. Το τμήμα της διάταξης από το

  (ρακόρ μετά το υδρόμετρο) και προς την εσωτερική εγκατάσταση συντηρείται και

  επισκευάζεται με φροντίδα και δαπάνες του ιδιοκτήτη, το δε τμήμα της διάταξης από τον

  αγωγό διανομής μέχρι