«ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ...

20
«ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ» Δεκέμβρης 2011 ΚΠΕ Καστρίου, 10 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΓΕΙΑ: διατροφή άσκηση θεραπεία ΕΙΗΓΗΣΗ: Δημήτρης Π. Μπερτζελέτος Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Μ Sc Αντιπρόεδρος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας

Transcript of «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ...

Page 1: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

«ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ

ΚΙΝΗΜΑΣΑ» Δεκέμβρης 2011

Κ Π Ε Κ α σ τ ρ ί ο υ , 1 0 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 1

ΠΕ ΡΙ Β Α ΛΛΟ Ν & Τ Γ Ε Ι Α :

δ ι α τ ρ οφ ή ά σ κ η σ η θ ε ρ α π ε ία

Ε Ι ΗΓ ΗΣΗ:

Δ η μή τρ ης Π. Μ π ε ρ τ ζ ελέτος

Δ ι α ι τολόγο ς - Δια τρο φ ολόγο ς , Μ S c

Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς Έ ν ω σ η ς Δ ι α ι τ ο λ ό γ ω ν Δ ι α τ ρ ο φ ο λ ό γ ω ν Ε λ λ ά δ α ς

Page 2: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

εισαγωγή

• Ντοκιμαντέρ 2009 “The Age Of Stupid”

..ένας φανταστικός ιστορικός..η καταστροφή του πλανήτη..

«..μα γιατί δε σώσαμε τους εαυτούς μας; ..ήμασταν απλώς

ηλίθιοι;..»

ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ..είναι η κουλτούρα, ζούμε με

συγκεκριμένα καταναλωτικά πολιτισμικά μοντέλα..

Το να ζητάμε να σταματήσουμε είναι ανέφικτο

=> Μετασχηματισμός κυρίαρχων πολιτισμικών προτύπων

Page 3: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

εισαγωγή

• Μη βιωσιμότητα σημερινών καταναλωτικών προτύπων

Page 4: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

εισαγωγή

• Διατροφικά Πρότυπα σήμερα

-εύκολη πρόσβαση σε τρόφιμα με λιπαρά, ζάχαρη

-μάρκετινγκ τροφίμων, βιομηχανία τροφίμων

-μεγάλες μερίδες (χωρίς να ακριβαίνει η τροφή)

Αύξηση επιπέδων παχυσαρκίας

επιπτώσεις: υγεία + οικολογία

2007: 42 κιλά κρέας/ άτομο (παγκοσμίως)

82 κιλά (αναπτυγμένες χώρες)

Page 5: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

εισαγωγή

• Διατροφικά Πρότυπα που βελτιώνουν την υγεία και

τον ..πλανήτη

-μείωση σε φυσιολογικά επίπεδα των ημερήσιων

θερμίδων, 1800-2400 Kcal

≠ 3830 Kcal - σήμερα ο μέσος Αμερικάνος

-φυτικά προϊόντα

-τοπικά – «βιώσιμα» προϊόντα

Page 6: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

Από τη θεωρία στην πράξη

• Απαιτείται

- «καλλιέργεια» βιώσιμων προτύπων

(βιβλία: πχ “In Defense of Food”, ντοκιμαντέρ:

πχ “Food Inc”,“The Meatrix”)

- Κυβερνητικά προγράμματα

-Κοινωνική επιχειρηματικότητα

(πώληση υγιεινών προϊόντων, «λαϊκές αγορές»)

-Κινήματα

Πχ «Αργό Φαγητό» (“slow food”)

Page 7: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

Διατροφικά Κινήματα

• Θρησκευτικές Δίαιτες

- Αποφυγή Κρέατος

-Kosher τρόφιμα

μερίδιο Kosher τροφίμων:142 δισ $, 2003 211 δισ $ 2008

-Halal τρόφιμα (ισλάμ)

16% παγκόσμια αγορά

(Περιοδικό Time)

• Ζαϊνισμός

-αποφυγή σκληρότητας απέναντι στην τροφή

-Ζαϊνιστές vegans

(Wikipedia)

Page 8: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

Διατροφικά Κινήματα

• Μοντέρνα (Δυτική) Φορτοφαγία (vegans)

- 6,7% Αμερικάνων δεν τρώνε κρέας

- 2,3% Αμερικάνων αυστηρά χορτοφάγοι

(Vegetarian Journal, 2003)

• Ωμοφαγία

-2005 ξεκίνησε με μήνυμα:

«Μας Αρέσουν τα Ωμά»

υνταγές Ωμοφαγίας Μαγειρική Οικονομία

Page 9: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

Διατροφικά Κινήματα

• Σοποφάγοι (Locavores)

- Κατανάλωση τροφίμων σε μικρή

περίμετρο από κατοικία

- Μειωμένες εκπομπές αερίων (CO2)

• Δίκαιο Εμπόριο (Fair Trade)

-σήμα fair trade =

αξιοπρεπείς μισθοί + βιώσιμη παραγωγή

• Αργό Υαγητό (Slow Food)

Page 10: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

“Slow Food”

• Η ..σπίθα:

1986 διαμαρτυρία ενάντια σε άνοιγμα “fast food”

καταστήματος κοντά στη Piazza Di Spagna- Ρώμη

• Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow food”

150 χώρες , 100.000 μέλη, 1.300 παραρτήματα

απόλαυση του καλού φαγητού + δέσμευση για κοινότητα και

περιβάλλον

Vs

fast food,γρήγορη ζωή, εξαφάνιση τοπικών

παραδόσεων διατροφής και μείωση ενδιαφέρον του κόσμου

για τα τρόφιμα που καταναλώνουν , επίδραση των συνηθειών στον

πλανήτη

Page 11: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

“Slow Food”

• Σο μήνυμα:

«Καλή Καθαρή και ωστή Σροφή»

Επιμέρους στόχοι:

-επανασύνδεση παραγωγών και καταναλωτών

Καταναλωτές= Συμπαραγωγοί

-υγιεινή γαστρονομική διαφορετικότητα

+ -προστασία βιοποικιλότητας

-ενίσχυση «μικρών» παραγωγών

-στήριξη παραδοσιακής παραγωγής

(Slow Food:”The case for Taste”)

Page 12: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

“Slow Food”

• Βιβλία, Διαλέξεις, Άρθρα, Ιστοσελίδες

Οφέλη: τοπική ανάπτυξη, “Fair Trade”

Παραρτήματα του “slow food”:

“Slow Food Foundation for Biodiversity”(Ίδρυμα Αργού

Φαγητού για τη Βιοποικιλότητα)

“Ark of Taste” (Κιβωτός της Γεύσης)

Καταγεγραμμένα τρόφιμα προς εξαφάνιση

+ “Earth Markets” + “Slow Food Cafes”

(slowfooffoundation.org)

Γαστρονομική

Απόλαυση +

Οικολογική

Τπευθυνότητα

Page 13: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

“Slow Food”

• «Λόμπι» , άσκηση πίεσης

Τπεράσπιση, προώθηση ιδεών

Ε.Ε., ΗΠΑ

Πχ ΗΠΑ: εκστρατεία “Time For Lunch” για βελτίωση νόμου

περί διατροφής παιδιών (Child Nutrition Act)

προδιαγραφές σχολικών γευμάτων

(slowfooffoundation.org)

Page 14: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

“Slow Food”

• Terra Madre Day

10 Δεκεμβρίου «ημέρα της μάνας γης..»

2010: 1150 εκδηλώσεις-120 χώρες

(slowfooffoundation.org)

Page 15: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

“Πελίτι”

• Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

• στόχοι του "Πελίτι":

- η συλλογή, διατήρηση και διάδοση

των ντόπιων ποικιλιών,

- η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών

χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος,

- η διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών

Εγχειρίδιο “Πελίτι”:

http://www.peliti.gr/docs/egxeiridio_peliti_2008.pdf

Page 16: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

“Πελίτι”

• Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών

21 Απριλίου 2012 :12η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής

Ντόπιων Ποικιλιών (Μεσοχώρι Παρανεστίου, Ν. Δράμας)

στόχοι της γιορτής: 1. Να δοθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους καλλιεργητές

παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών, σιτηρών κ α.

2. Να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι καλλιεργητές ντόπιων ποικιλιών και

να ανταλλάξουν ποικιλίες, πληροφορίες και εμπειρίες

3. Να βρουν παραδοσιακές ποικιλίες οι καλλιεργητές

4. Να γίνουν οι ανταλλαγές ελεύθερα χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος

Page 17: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

“Bello Horizonte”

• Bello Horizonte: 4η σε κατοίκους πόλη της Βραζιλίας

1993: «η πόλη που αναδεικνύει το ζήτημα της διατροφικής

επάρκειας σε δικαίωμα όλων των πολιτών»

2003: πρόγραμμα: «διατροφή για όλους»

-800,000 άτομα (κυρίως παιδιά)

-σταθερή πηγή εσόδων (40 αγροκτήματα)

-δίκτυο προσανατολισμένων αγορών για πώληση σε

νοσοκομεία, εστιατόρια κα

Page 18: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

“Bello Horizonte”

• Πχ: «εστιατόριο του λαού»

φθηνή και ποιοτική τροφή σε 4.000 άτομα/ ημέρα

ΓΙΑΣΙ?

«γιατί οι τοπικοί άρχοντες έχουν καταλάβει ότι η καλή διατροφή είναι

επένδυση, για τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση, την απόδοση των

εργαζομένων»

Η Σ.Α. μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο

*στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης

*στην εξυπηρέτηση κοινωνικών στόχων

Page 19: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

“Αντί Επιλόγου”

„Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει

στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα

τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη, όπως και τις απαραίτητες

κοινωνικές υπηρεσίες. Έχει ακόμη το δικαίωμα σε ασφάλιση για την

ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία,

όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της

συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξάρτητων από τη θέλησή του‟

«ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ»

ΑΡΘΡΟ 25, παράγραφος 1

Page 20: «ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΣΑ»kpe-kastr.ark.sch.gr/site/images/seminars/EnvironmentHealth/diatrof… · •Η ίδρυση: 1989 Παγκόσμια Οργάνωση “slow

“Ευχαριστώ Πολύ”

“Socialism failed because it couldn’ tell the economic truth;

Capitalism may fail because it couldn’t tell the ecological truth”

Lester Brown, Fortune Brainstorm Conference,2006