03 ΕΕ EPSO Δοκιμασία Κατανόησης Αφηρημένων Εννοιών Abstract...

of 19/19
03 Δοκι μ ασία Κατανόησης Αφηρη μ ένων Εννοιών - EU EPSO Tests Series Copyright © 2013 Training4EU Team Ελληνική Έκδοση
 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Services

 • view

  769
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Δοκιμασία Κατανόησης Αφηρημένων Εννοιών - Abstract Reasoning Διαγωνισμοί ΕΕ - EPSO για πρόσληψη προσωπικού EU EPSO Tests Series Ελληνική Έκδοση Προκαταρτική Δοκιμασία Συμμετοχής / EPSO TESTS Για τους διαγωνισμούς στους οποίους προβλέπεται, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO - European Personnel Selection Office) διοργανώνει προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Οι δοκιμασίες αυτές, υπό τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, πραγματοποιούνται με χρήση υπολογιστή, σε κέντρα ειδικευμένα στη διεξαγωγή τέτοιων δοκιμασιών. Ανάλογα προς τον διαγωνισμό για τον οποίο έχει υποβληθεί η υποψηφιότητα, οι προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Δοκιμασία Κατανόησης Κειμένου (Verbal Reasoning Test): η δοκιμασία αυτή επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου στο να πραγματοποιεί λογικές σκέψεις και να καταλαβαίνει πληροφορίες υπό μορφή γραπτού κειμένου. Χρησιμοποιώντας μια σύντομη παράγραφο από ένα κείμενο σε σχεδόν οποιοδήποτε θέμα, η δοκιμασία αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να επιλέξει ανάμεσα σε 4 ή 5 επιλογές την απάντηση αυτή που ταιριάζει απόλυτα με τις δηλώσεις του αρχικού κειμένου. Υπάρχει πάντα μόνο μία σωστή απάντηση. Οι άλλες επιλογές ενδέχεται να περιέχουν μη επαρκή στοιχεία ή ψευδείς δηλώσεις. Υπάρχουν συνολικά 20 ερωτήσεις κατανόησης κειμένου και ο διαθέσιμος χρόνος είναι 35 λεπτά. Η γλώσσα της δομικασίας είναι η γλώσσα που ο υποψήφιος δηλώνει ως κύρια (πχ. στα Ελληνικά). 2. Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς (Numerical Reasoning Test): η δοκιμασία αυτή επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση των ικ�

Transcript of 03 ΕΕ EPSO Δοκιμασία Κατανόησης Αφηρημένων Εννοιών Abstract...

 • 1. 03 - EU EPSO Tests Series Copyright 2013 Training4EU Team

2. / EPSO TESTS , (EPSO - Euro- pean Personnel Selection Office) . , , , . , - : 1. (Verbal Reasoning Test): . , 4 5 . . . 20 iCopyright 2013 Training4EU Team 3. 35 . (. ). 2 . (Numerical Reasoning Test): . - . , - . , . 10 20 . (. ). 3. (Abstract Reasoning): - , - , , , . 10 10 . (. ). : iiCopyright 2013 Training4EU Team 4. 4. (Situa- tional Judgment Test): . 4 ( ). , . 20 30 . , . 5 . (Organizing and Priori- tizing Test): , , , - . 20 24 . Assistant, , . 6. Accuracy and Precision Test: , , , , . 40 6 . - Assistant, , . iiiCopyright 2013 Training4EU Team 5. iv Training4EU EPSO, Train- ing4EU Team ebooks : 1. (Verbal Reasoning Test), 2. (Numerical Reasoning Test), 3. (Abstract Reasoning), 4. (Situational Judgement Test), 5. (Organizing and Prioritizing Test) 6. Accuracy and Precision Test. iTunes slideshare scribd 6. . : EPSO, , . EPSO . : nternet , , . v 7. Training4EU H Training4EU - . , EPSO, - . Training4EU EPSO . http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/ http://europa.eu/epso/index_el.htm http://europa.eu/epso/discover/index_el.htm Careers with the European Union http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ vi 8. 2013 Training4EU Publication Team Training4EU . EPSO. vii 9. - 1 Copyright 2013 Training4EU Team 10. 1. 2. 3. 4. , , , 5. - , , 100% /, . . 6. ' ( Prioritizing & Organizing Accuracy & Precision). 7. 8. 9. , , . 9Copyright 2013 Training4EU Team 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10Copyright 2013 Training4EU Team 12. Assistant & 8 Administration88 8 8 2 Copyright 2013 Training4EU Team 13. 12Copyright 2013 Training4EU Team A. B. C. D. E. E1 - , . . 14. 13Copyright 2013 Training4EU Team A. B. C. D. E. E2 - , . . 15. 14Copyright 2013 Training4EU Team A. B. C. D. E. E3 - , . . 16. 15Copyright 2013 Training4EU Team A. B. C. D. E. E4 - , . . 17. 16Copyright 2013 Training4EU Team A. B. C. D. E. E5 - , . . 18. 17Copyright 2013 Training4EU Team 1-D 2-B 3-C 4-B 5-C 19. Contact Details Email: contact @ training4eu.com Web: www.training4eu.com Facebook: / Training4EU Twitter: /Training4EU Linkedin: /company/Training4EU