ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς...

26
EPSO TESTS Series Greek Edition Δοκι μασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Copyright © 2013 Training4EU Team Ελληνική Έκδοση

description

Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning Διαγωνισμοί ΕΕ - EPSO για πρόσληψη προσωπικού EU EPSO Tests Series Ελληνική Έκδοση Προκαταρτική Δοκιμασία Συμμετοχής / EPSO TESTS Για τους διαγωνισμούς στους οποίους προβλέπεται, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO - European Personnel Selection Office) διοργανώνει προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Οι δοκιμασίες αυτές, υπό τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, πραγματοποιούνται με χρήση υπολογιστή, σε κέντρα ειδικευμένα στη διεξαγωγή τέτοιων δοκιμασιών. Ανάλογα προς τον διαγωνισμό για τον οποίο έχει υποβληθεί η υποψηφιότητα, οι προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 2. Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς (Numerical Reasoning Test): η δοκιμασία αυτή επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφιού στο να πραγματοποιεί λογικές σκέψεις και να καταλαβαίνει πληροφορίες υπό μορφή αριθμητικών προβλημάτων. Με τη μορφή των πολλαπλών επιλογών η δοκιμασία αυτή απαιτεί απλούς μαθημα-τικούς υπολογισμούς και την ερμηνεία των δεδομένων. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες που παρέχονται μέσω πινάκων και γραφημάτων, ζητείται από τον υποψήφιο να εξαχθούν συμπερά-σματα και να υπολογίσει τις αλλαγές μέσα σε αυτά τα σύνολα δεδομένων. Βασικές μαθηματικές δεξιότητες όπως ποσοστά, αριθμητικές πράξεις και αναλογίες θα πρέπει να γίνουν κτήμα του υποψηφίου πριν από τη λήψη της δοκιμασίας αυτής. Υπάρχουν 10 αριθμητικές ερωτήσεις και ο διαθέσιμος χρόνος είναι 20 λεπτά. Η γλώσσα της δοκιμασίας είναι στην γλώσσα που ο υποψήφιος δηλώνει ως κύρια (πχ. στα Ελ

Transcript of ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς...

Page 1: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

EPSO TESTS Series Greek Edition Δοκιµασία Ευχέρειας σε Αριθµητικούς Υπολογισµούς

Copyright © 2013 Training4EU Team

Ελληνική Έκδοση

Page 2: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

Πρόλογος

Για τους διαγωνισµούς στους οποίους προβλέπεται, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO - Euro-pean Personnel Selection Office) διοργανώνει προκαταρκτικές δοκιµασίες συµµετοχής σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού. Οι δοκιµασίες αυτές, υπό τη µορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, πραγµατοποιούνται µε χρήση υπολογιστή, σε κέντρα ειδικευµένα στη διεξαγωγή τέτοιων δοκιµασιών.

Ανάλογα προς τον διαγωνισµό για τον οποίο έχει υποβληθεί η υποψηφιότητα, οι προκαταρκτικές δοκιµασίες συµ-µετοχής µπορεί να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Δοκιµασία Κατανόησης Κειµένου (Verbal Reasoning Test): η δοκιµασία αυτή επιτρέπει την αντικειµενική αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου στο να πραγµατοποιεί λογικές σκέψεις και να καταλαβαίνει

πληροφορίες υπό µορφή γραπτού κειµένου. Χρησιµοποιώντας µια σύντοµη παράγραφο από ένα κείµενο σε σχεδόν οποιοδήποτε θέµα, η δοκιµασία αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να επιλέξει ανάµεσα σε 4 ή 5 επιλογές την απάντηση αυτή που ταιριάζει απόλυτα µε τις δηλώσεις του αρχικού κειµένου. Υπάρχει πάντα µόνο µία σωστή απάντηση. Οι άλλες επιλογές ενδέχεται να περιέχουν µη επαρκή στοιχεία ή ψευδείς δηλώσεις. Υπάρχουν συνολικά 20 ερωτήσεις κατανόησης κειµένου και ο διαθέσιµος χρόνος είναι 35 λεπτά. Η γλώσσα της δοµικασίας είναι η γλώσσα που ο υποψήφιος δηλώνει ως κύρια (πχ. στα Ελληνικά).

2 . Δ ο κ ι µ α σ ί α Ε υ χ έ ρ ε ι α ς σ ε Αριθµητικούς Υπολογισµούς (Numeri-cal Reasoning Test): η δοκιµασία αυτή επιτρέπει την αντικειµενική αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφιού στο να πραγµατοποιεί λογικές σκέψεις και να

iCopyright © 2013 Training4EU Team

Προκαταρτική Δοκιµασία Συµµετοχής / EPSO TESTS

Page 3: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

καταλαβαίνει πληροφορίες υπό µορφή αριθµητικών προβληµάτων. Με τη µορφή των πολλαπλών επιλογών η δοκιµασία αυτή απαιτεί απλούς µαθηµα-τικούς υπολογισµούς και την ερµηνεία των δεδοµένων. Χρησιµοποιώντας πληροφορίες που παρέχονται µέσω πινάκων και γραφηµάτων, ζητείται από τον υποψήφιο να εξαχθούν συµπερά-σµατα και να υπολογίσει τις αλλαγές µέσα σε αυτά τα σύνολα δεδοµένων. Βασικές µαθηµατικές δεξιότητες όπως ποσοστά, αριθµητικές πράξεις και αναλογίες θα πρέπει να γίνουν κτήµα του υποψηφίου πριν από τη λήψη της δοκιµασίας αυτής. Υπάρχουν 10 αριθµητικές ερωτήσεις και ο διαθέσιµος χρόνος είναι 20 λεπτά. Η γλώσσα της δοκιµασίας είναι στην γλώσσα που ο υποψήφιος δηλώνει ως κύρια (πχ. στα Ελληνικά).

3. Δοκιµασία Κατανόησης Αφηρηµένων Εννοιών (Abstract Reasoning): η δ οκ ιµασ ί α αυ τ ή ε π ι τ ρ έ π ε ι τ η ν αντικειµενική αξιολόγηση των ικανο-τήτων του υποψηφίου να εντοπίζει και να καταλαβαίνει τις σχέσεις εννοιών που δεν περιλαµβάνουν γλωσσικά, χωρο-αντιληπτικά ή αριθµητικά στοιχεία, Χρησιµοποιώντας µια σειρά από εικόνες, αυτή η δοκιµή απαιτεί από τον υποψήφιο

να προσδιορίσει εκείνη την εικόνα που θα πρέπει να είναι η επόµενη στη σειρά, µε βάση την εγγενή λογική µεταξύ των εικόνων που παρουσιάζονται. Υπάρχουν 10 ερωτήσεις και ο διαθέσιµος χρόνος είναι 10 λεπτά. Η γλώσσα της δοκιµασίας είναι στην γλώσσα που ο υποψήφιος δηλώνει ως κύρια (πχ. στα Ελληνικά).

Κατά τη φάση των προκαταρκτικών δοκιµασιών συµµετοχής είναι επίσης δυνατή η διοργάνωση της ακόλουθης δοκιµασίας:

4. Δοκιµασία Ικανότητας Εκτίµησης Συγκεκριµένων Καταστάσεων (Situa-tional Judgment Test): η δοκιµασία έχει σκοπό να αξιολογήσει τη συµπεριφορά εντός επαγγελµατικών συντεταγµένων. Σε κάθε ερώτηση περιγράφεται µία κατάσταση που έχει σχέση µε την εργασία και δίνονται 4 εναλλακτικές δυνατότητες δράσης (υπό τη µορφή «πολλαπλής επιλογής»). Μεταξύ αυτών, ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει την πιο αποτελεσµατική δράση ΚΑΙ την λιγότερο αποτελεσµατική δράση σε σχέση µε την κατάσταση που έχει περιγραφεί . Υπάρχουν 20 ερωτήσεις εκτίµησης συγκεκριµένων καταστάσεων και ο διαθέσιµος χρόνος είναι 30 λεπτά. Η

iiCopyright © 2013 Training4EU Team

Page 4: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

δοκιµασία µπορεί να είναι στην Αγγλική, Γερµανική ή Γαλλική γλώσσα.

5 . Ο ρ γ ά νωσ η κ α ι Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η Προτεραιοτήτων (Organizing and Priori-tizing Test): Αυτή η δοκιµασία απαιτεί από τον υποψήφιο να ελέγξει έναν πίνακα µε διάφορες πληροφορίες σχετικά µε τα δροµολόγια, τα ωράρια, τις ηµερήσιες διατάξεις, τις ικανότητες του οχήµατος και άλλες πρακτικές πληρο-φορίες και να βρει την καλύτερη λύση για µια πρακτική οργάνωση ή ένα πρόβληµα εφοδιασµού. Υπάρχουν 20 ερωτήσεις κατανόησης οργάνωσης και διαχείρισης προτεραιοτήτων και ο διαθέσιµος χρόνος είναι 24 λεπτά. Η συγκεκριµένη δοκιµασία αφορά µόνο το επίπεδο Assistant, ενώ η δοκιµασία µπορεί να είναι στην Αγγλική, Γερµανική ή Γαλλική γλώσσα.

6. Accuracy and Precision Test: Η δοκιµή απαιτεί από τον υποψήφιο να προσδιορίσει, µε βάση έναν πίνακα και διάφορα εικονίδια, λάθη, παραβλέψεις, ανακολουθίες ή άλλες «ανακρίβειες» σε µια γραµµή ελέγχου κάτω από πίεση χρόνου. Υπάρχουν 40 ερωτήσεις και ο διαθέσιµος χρόνος είναι 6 . Η συγκεκρι-µένη δοκιµασία αφορά µόνο το επίπεδο

Assistant, ενώ η δοκιµασία µπορεί να είναι στην Αγγλική, Γερµανική ή Γαλλική γλώσσα.

iiiCopyright © 2013 Training4EU Team

Page 5: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

iv

Εκδόσεις Training4EU

Για να βοηθήσει τον υποψήφιο στην προετοιµασία για τις εξετάσεις της EPSO, η Train-ing4EU Team παρέχει µια σειρά ebooks µε δείγµατα ερωτήσεων στις ακόλουθες δοκιµασίες: 1. Δοκιµασία Κατανόησης Κειµένου (Verbal Reasoning Test), 2. Δοκιµασία Ευχέρειας σε Αριθµητικούς Υπολογισµούς (Numerical Reasoning Test), 3. Δοκιµασία Κατανόησης Αφηρηµένων Εννοιών (Abstract Reasoning), 4. Δοκιµασία Ικανότητας Εκτίµησης Συγκεκριµένων Καταστάσεων (Situational Judgement Test), 5. Δοκιµασία Οργάνωσης και Διαχείρισης Προτεραιοτήτων (Organizing and Prioritizing Test) και 6. Accuracy and Precision Test.

iTunes slideshare scribd

Copyright © 2013 Training4EU Team

Page 6: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

Δείγµατα Δοκιµασίας

Τα δείγµατα δοκιµασίας µπορούν να δώσουν στον υποψήφιο µια ιδέα για το είδος των ερωτήσεων και το επίπεδο δυσκολίας που θα αντιµετωπίσει κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Χρονικοί Περιορισµοί: σε αντίθεση µε τις πραγµατικές δοκιµές EPSO, όπου πρέπει να ολοκληρωθούν µέσα σε ένα επιτρεπόµενο χρόνο, τα εν λόγω δείγµατα δεν έχουν χρονικό όριο για την απάντηση των ερωτήσεων. Σκοπός είναι να εξοικειωθεί ο υποψήφιος µε τις ερωτήσεις της EPSO και να κατανοήσει το σκεπτικό τους χωρίς το άγχος του χρονικού περιορισµού.

Πλεονεκτήµατα

Δεν απαιτείται σύνδεση στο Ιnternet

Δεν υπάρχει όριο λήξης ή ηµεροµηνίας για τις δοκιµαστικές ερωτήσεις

Δεν απαιτούνται προσωπικά δεδοµένα

Δεν απαιτείται λογαριασµός ή εγγραφή

Ναι, βοηθά τον υποψήφιο να εξασκηθεί µε βάση τον δικό του ρυθµό, παρέχοντας παράλληλα χρήσιµες σ υ µ β ο υ λ έ ς επιτυχίας αλλά και τα πιθανά λάθη που οδηγούν στην αποτυχία.

v

Χρήσιµοι Δυκτιακοί ΤόποιΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιοhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικούhttp://europa.eu/epso/index_el.htm

Σταδιοδροµία στην ΕΕhttp://europa.eu/epso/discover/index_el.htm

Careers with the European Unionhttp://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/

Copyright © 2013 Training4EU Team

Page 7: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

© 2013 Training4EU Publication Team

Η Training4EU είναι ανεξάρτητη από τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ερωτήσεις για τις δοκιµασίες έχουν εξαχθεί από την επίσηµη ιστοσελίδα της EPSO.

viCopyright © 2013 Training4EU Team

Page 8: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

Συμβουλές Επιτυχίας & Λάθη για Αποτυχία1

Copyright © 2013 Training4EU Team

Η εξάσκηση οδηγεί σε τελειότητα

Page 9: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

Συµβουλές Επιτυχίας

1. Προετοιµαστείτε καλά2. Γνωρίστε τη µορφή της δοκιµασίας3. Χρησιµοποιείστε χαρτί, µολύβι και αριθµοµηχανή εάν χρειάζεται4. Επικεντρωθείτε στην άσκηση5. Διαβάστε τα δεδοµένα προσεκτικά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει µε σαφήνια την ερώτηση. Ελέγξετε διπλά τους πίνακες µε τα δεδοµένα από τους οποιους θα προκύψει η απάντηση

6. Προϋπολογίστε τον χρόνο σας. Αφιερώστε κατ 'ανώτατο όριο δύο λεπτά ανά ερώτηση

7. Αποφύγετε επιπόλαια λάθη που θα µπορούσαν να σας κοστίσουν πολύτιµους βαθµούς

8. Ελέγξετε τις µονάδες µέτρησης9. Δοκιµάστε να κάνετε στρογγυλοποίηση των τιµών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για ευκολότερους υπολογισµούς

10. Αναθεωρήστε τις απαντήσεις αν ο χρόνος το επιτρέπει11. Εξάσκηση, εξάσκαση, εξάσκαση. Η εξάσκηση οδηγεί στην τελειότητα

8Copyright © 2013 Training4EU Team

Page 10: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

Λάθη για Αποτυχία

1. Μη κατάλληλη προετοιµασία στη µορφή της δοκιµασίας 2. Φόβος για το είδος της δοκιµασίας 3. Ανησυχία για τα αποτελέσµατα του παρελθόντος 4. Εµµονή για την επίτευξη υψηλού σκορ5. Εµµονή στην ακρίβεια 6. Χρησιµοποιώντας κακή στρατηγική στην επίλυση της δοκιµασίας7. Μη χρησιµοποίηση της αριθµοµηχανής 8. Μη ανάγνωση ολόκληρης της ερώτησης 9. Σήµανση της λάθος απάντησης 10. Ανεπαρκής προετοιµασία

9Copyright © 2013 Training4EU Team

Page 11: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

Επίπεδο Assistant 8 8Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς2 Η εξάσκηση οδηγεί

στην τελειότητα

Copyright © 2013 Training4EU Team

Page 12: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

11Copyright © 2013 Training4EU Team

A. 0,28

B. 0,2

C. 0,18

D. 0,05

[#1] Το 1995, ποιο ποσοστό των πυρκαγιών µε διαπιστωµένες αιτίες στη Γαλλία ήταν εγκληµατικής προέλευσης;

(Πλήθος - φωτιές) Γερµανία Ελλάδα Γαλλία Ιταλία Αυστρία ΝορβηγίαΕυρωπαϊκή Ένωση

ΣΥΝΟΛΟ 1240 1450 7200 7400 80 180 74000

Από γνωστή αιτία - Σύνολο

620 600 2000 4440 56 108 36000

Εµπρισµός 273 231 360 3978 3 5 /

Αµέλεια 296 295 1290 377 53 66 /

Φυσικά αίτια 51 74 350 85 0 37 2700

Από άγνωστες αιτίες 620 850 5200 2960 24 72 38000

Αίτια σε φωτιές στην Ευρώπη το 1995

Page 13: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

12Copyright © 2013 Training4EU Team

A. 4 δισεκατοµµύρια ευρώ

B. 40 δισεκατοµµύρια ευρώ

C. 0,80 δισεκατοµµύρια ευρώ

D. 0,08 δισεκατοµµύρια ευρώ

[#2] Το 2003, το 10% των κρατικών δαπανών για την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών στην Ιαπωνία χρηµατοδοτήθηκε από τα πανεπιστήµια µέσω των δικών τους πόρων. Ποιο είναι αυτό το ποσό της χρηµατοδότησης;

Δαπάνες για την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών (2003)

Δαπάνες σε δισεκατοµµύρια ευρώ

Ποσοστό του ΕΚΠ (GDP) που αφορά την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών

Ποσοστό που χρηµατοδοτείται από το

κράτος

Ιταλία 200 5% 30%

Γαλλία 150 3% 26%

Γερµανία 150 2% 32%

Ιαπωνία 400 2% 10%

Ηνωµένες Πολιτείες 10 1% 2%

Σουηδία 100 7% 35%

Page 14: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

13Copyright © 2013 Training4EU Team

A. 4 εκατοµµύρια τόνους

B. 5 εκατοµµύρια τόνους

C. 6 εκατοµµύρια τόνους

D. 8 εκατοµµύρια τόνους

[#3]   Το 2002, ποια ήταν η διαφορά µεταξύ των γαλλικών εισαγωγών αργού πετρελαίου από τη Βόρεια Θάλασσα και των εισαγωγών από την Εγγύς Ανατολή;

Κύριοι προµηθευτές της Γαλλίας σε αργό πετρέλαιο

Προέλευση (ως % του συνόλου) 1978 2002 2003

Βόρεια Θάλασσα 3% 33% 32%

Εγγύς Ανατολή 80% 28% 24%

εκ των οποίων: Σαουδική Αραβία 32% 13% 12%

Αφρική 14% 20% 20%

εκ των οποίων: Νιγηρία 7% 5% 6%

Από άλλες χώρες 3% 19% 24%

εκ των οποίων: CIS 2,5% 18% 20%

Συνολικές εισαγωγές (σε εκατοµµύρια τόνους)

120 80 75

Page 15: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

14Copyright © 2013 Training4EU Team

A. Χώρα Β

B. Χώρα Γ

C. Χώρα Δ

D. Χώρα Ε

[#4]   Σε ποια χώρα είναι οι φόροι για το ηλεκτρικό ρεύµα αναλογικά υψηλότεροι;

Tυποποιηµένη τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας το 2000 (ευρώ/100kWh)

Συμπεριλαμβάνονται οι φόροι Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι

Χώρα Α 14,0 ευρώ 13,0 ευρώ

Χώρα Β 16,1 ευρώ 14,0 ευρώ

Χώρα Γ 17,4 ευρώ 15,0 ευρώ

Χώρα Δ 18,0 ευρώ 16,0 ευρώ

Χώρα Ε 13,8 ευρώ 12,0 ευρώ

Page 16: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

15Copyright © 2013 Training4EU Team

A. 11.100

B. 12.000

C. 16.650

D. 22.200

[#5]   Το 1995 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αριθµός των πυρκαγιών λόγω αµέλειας ήταν το µισό σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των πυρκαγιών εγκληµατικής δράσης. Σε πόσες περιπτώσεις η αµέλεια ήταν η αιτία της πυρκαγιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995;

Αίτια σε φωτιές στην Ευρώπη το 1995

(Πλήθος - φωτιές) Γερµανία Ελλάδα Γαλλία Ιταλία Αυστρία Νορβηγία Ευρωπαϊκή Ένωση

ΣΥΝΟΛΟ 1240 1450 7200 7400 80 180 74000Από γνωστή αιτία -

Σύνολο 620 600 2000 4440 56 108 36000

Εµπρησµός 273 231 360 3978 3 5 /

Αµέλεια 296 295 1290 377 53 66 /

Φυσικά αίτια 51 74 350 85 0 37 2700

Από άγνωστες αιτίες 620 850 5200 2960 24 72 38000

Page 17: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

Σωστές Απαντήσεις

1- C

2- A

3- A

4- B

5- A

16

Page 18: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

xvii

Page 19: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

Επίπεδο Administrator 8Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς3 Η εξάσκηση οδηγεί

σε τελειότητα

Copyright © 2013 Training4EU Team

Page 20: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

19Copyright © 2013 Training4EU Team

A. 40 Ευρώ

B. 9 Ευρώ

C. 20 Ευρώ

D. 45 Ευρώ

E. 8 Ευρώ

[#1] Ο αριθµός των επιβατών που µεταφέρονται στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 80% µεταξύ του 1990 και του 2000, ενώ ο κύκλος εργασιών διπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Ποια ήταν η αύξηση της µέσης τιµής των αεροπορικών µεταφορών ανά επιβάτη στην Ισπανία µεταξύ 1990 και 2000;

Page 21: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

20Copyright © 2013 Training4EU Team

A. 3.300.000

B. 8.000.000

C. 3.100.000

D. 5.600.000

E. 8 Ευρώ

[#2] Μεταξύ 2002 και 2004, η αύξηση του αριθµού των αγροτών µε βασικά προσόντα που ήταν διπλάσια µεταξύ 2004 και 2005, αλλά υπήρχαν τον ίδιο αριθµό των γυναικών αγροτών µε βασικά προσόντα το 2004 ως το 2002 Πόσοι αρσενικό αγρότες µε βασικά προσόντα ήταν το 2002 εκεί;

Page 22: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

21Copyright © 2013 Training4EU Team

A. 52,5 µ2

B. 70 µ2

C. 600 µ2

D. 240 µ2

E. 400 µ2

[#3] Ποια ήταν η µέση επιφάνεια για την κατασκευή νέων για την αγορά οικιστικών ακινήτων (κατασκευή νέες πολυκατοικίες και νέα σπίτια), για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια το 1995;

Page 23: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

22Copyright © 2013 Training4EU Team

A. 4.100 Ευρώ

B. 4.000 Ευρώ

C. 44.100 Ευρώ

D. 12.300.000 Ευρώ

E. 1.230.000 Ευρώ

[#4] Η µέση τιµή του ελκυστήρα το 2000 ήταν 40 000 ευρώ και αυξήθηκε κατά 5% ετησίως µεταξύ του 2000 και 2002 Με πόσα η τιµή των τρακτέρ στις Κάτω Χώρες αυξηθεί µεταξύ 2000 και 2002;

Page 24: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

23Copyright © 2013 Training4EU Team

A. 120%

B. 45%

C. 220%

D. 55%

E. 145%

[#5] Ποια ήταν η ποσοστιαία αύξηση του όγκου των κατεψυγµένα ή µεταποιηµένα ψάρια που πωλήθηκαν µεταξύ 1990 και 2005, δεδοµένου ότι η αύξηση µεταξύ 2003 και 2005 ήταν 10%;

Page 25: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

24Copyright © 2013 Training4EU Team

Σωστές Απαντήσεις

1-B

2-D

3-B

4-A

5-A

Page 26: ΕΕ EPSO Δοκιμασία Ευχέρειας σε Αριθμητικούς Υπολογισμούς Numerical Reasoning

25

Contact Details Email: contact @ training4eu.com

Web: www.training4eu.comFacebook: / Training4EU

Twitter: /Training4EULinkedin: /company/Training4EU