Ένθεμα Δεξαμεθαζόνης (Ozurdex) «Στοχεύοντας νέα ......Il-7 Il-8...

of 24/24
Ζνκεμα Δεξαμεκαηόνθσ (Ozurdex) “Aπό τθ Θεωρία ... ςτθ Πράξθ” Αλζξανδροσ Χαρώνθσ, MD Σμιμα Αμφιβλθςτροειδοφσ & Οφκαλμικών Φλεγμονών Ιατρικό Κζντρο Οφκαλμολογίασ Athens Vision 47 ο Πανελλινιο Οφκαλμολογικό υνζδριο, Θεςςαλονίκθ 2014 Δορυφορικό υμπόςιο Allergan - Nexus
 • date post

  28-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ένθεμα Δεξαμεθαζόνης (Ozurdex) «Στοχεύοντας νέα ......Il-7 Il-8...

 • Ζνκεμα Δεξαμεκαηόνθσ (Ozurdex)“Aπό τθ Θεωρία ... ςτθ Πράξθ”

  Αλζξανδροσ Χαρώνθσ, MDΣμιμα Αμφιβλθςτροειδοφσ & Οφκαλμικών Φλεγμονών

  Ιατρικό Κζντρο Οφκαλμολογίασ Athens Vision

  47ο Πανελλινιο Οφκαλμολογικό υνζδριο, Θεςςαλονίκθ 2014Δορυφορικό υμπόςιο Allergan - Nexus

  http://www.google.gr/url?url=http://www.oculist.net/downaton502/prof/ebook/duanes/pages/v4/v4c056.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VD5zU--eKInJ0AXc3oCADQ&ved=0CDQQ9QEwBA&sig2=36dmrsKys4fnrrOmez7M1w&usg=AFQjCNHPtbZX8HghoCnsNSynCM9J6RSCAg

 • κοπόσ

  • Βαςικζσ αρχζσ παθοφυςιολογίασ

  • Αγγειακό οίδημα ωχράσ (RVO, DME)

  • Κλινικά δεδομζνα

  • Ozurdex ωσ θεραπεία πρώτησ γραμμήσ

 • Ζκφραςθ πολλαπλών φλεγμονωδών μεςολαβθτών ςτο υαλοειδζσ (RVO) 1–4

  Control group

  28.28 ± 20.7944.30 ± 29.0439.28 ± 19.7053.33 ± 41.1916.26 ± 13.59

  188.24 ± 167.7851.83 ± 37.58

  193.61 ± 184.02251.43 ± 172.11

  30.22 ± 22.8433.89 ± 23.9424.98 ± 21.14

  1121.89 ± 282.14154.52 ± 117.99

  CRVO group

  55.45 ± 35.31**120.30 ± 117.24

  73.70 ± 45.57*84.55 ± 50.2529.80 ± 18.96*

  3427.40 ± 5429.3998.65 ± 67.28

  4722.50 ± 5572.01*432.90 ± 254.40*

  69.60 ± 44.94*72.80 ± 44.41*59.55 ± 38.85

  1442.60 ± 508.03229.95 ± 136.42

  IL-1βIL-1raIL-2Il-4Il-5Il-6Il-7Il-8 (CXCL8)Il-9Il-10Il-12 (p70)IL-13Il-15Il-17

  Eotaxin (CCL11)

  b-FGF

  G-CSF

  GM-CSF

  IFN-γ

  IP-10 (CXCL10)

  MCP-1 (CCL2)

  MIP-1α (CCL3)

  MIP-1β (CCL4)

  PDGF-BB

  RANTES (CCL5)

  TNF-α

  VEGF

  Control group

  44.41 ± 34.54

  395.91 ± 276.74

  37.76 ± 27.90

  415.78 ± 318.96

  31.35 ± 24.16

  1166.39 ± 1589.52

  4167.85 ± 3503.72

  41.98 ± 32.35

  358.02 ± 336.57

  35.30 ± 29.48

  171.93 ± 289.71

  158.11 ± 106.30

  215.17 ± 106.40

  CRVO group

  79.65 ± 48.14*

  494.15 ± 289.97

  88.25 ± 67.62*

  601.05 ± 348.09

  57.25 ± 35.22*

  15556.50 ± 12124.48*

  20562.90 ± 11522.90*

  69.25 ± 43.79

  1432.20 ± 1327.06*

  133.05 ± 175.30

  171.95 ± 173.30

  234.90 ± 149.19*

  8036.85 ± 10522.13*

  1. Suzuki Y, et al. Jpn J Ophthalmol 2011;55:256–63; 2. Noma H, et al. Ophthalmology 2009;116:87–93.3. Yoshimura T, et al. PLoS One 2009;4:e8158; 4. Shimura M, et al. Acta Ophthalmol 2008:86:377–84.

  Concentration of intravitreal cytokines and chemokines1

  *P

 • 30% των οφκαλμών με RVO + ME ζχουν VEGF εντόσ φυςιολογικών ορίων 1,2

  P=0.00112000

  1000

  100

  10

  VEG

  F le

  vel i

  n v

  itre

  ou

  s fl

  uid

  (p

  g/m

  l)

  BRVO(n=25)

  Control(n=14)

  10000

  1000

  100

  10

  VEG

  F le

  vel i

  n v

  itre

  ou

  s fl

  uid

  (p

  g/m

  l)

  Control(n=16)

  CRVO(n=27)

  1. Noma H, et al. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2006;244:309–15; 2. Noma H, et al. Ophthalmology 2009;116:87–93.

  P=0.0046

 • ...ενώ τα επίπεδα τθσ IL6 διαφζρουν μεταξφ RVO και controls…

  VEGF IL-6

  10000

  1000

  100

  10

  VEG

  F le

  vel i

  n v

  itre

  ou

  s fl

  uid

  (p

  g/m

  l)

  Control(n=16)

  CRVO(n=27)

  P=0.00461000

  100

  1

  0.1

  IL-6

  in v

  itre

  ou

  s fl

  uid

  (p

  g/m

  l)

  Control(n=16)

  CRVO(n=27)

  10

  Mιπωσ θ ςυγκζντρωςθ τθσ IL6 είναι καλφτεροσ βιοδείκτθσ ςε RVO + ME ?

  1. Noma H, et al. Ophthalmology 2009;116:87–93.

  P

 • Χαμθλι ςυςχζτιςθ VEGF και ME 1,2

  30% τθσ διακφμανςθσ του ME ςχετίηεται με τα επίπεδα του VEGF…

  BRVO

  Ret

  inal

  th

  ickn

  ess

  of

  mac

  ula

  r e

  de

  ma

  (µm

  )

  r2=0.31

  900

  700

  200

  VEGF level (pg/ml)

  300

  400

  500

  500

  800

  1000

  0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

  CRVO

  Ret

  inal

  th

  ickn

  ess

  m)

  400

  VEGF in vitreous fluid (pg/ml)

  500

  1000

  10 100

  600

  700

  800

  900

  100001000

  r2=0.29

  1. Noma H, et al. Am J Ophthalmol 2011;152:669–77; 2. Noma H, et al. Ophthalmology 2009;116:87–93.

  Correlation between the severity of macular edema and vitreous fluid levels of VEGF1

  Correlation between the severity of macular edema and vitreous fluid levels of VEGF2

 • …ενώ 50% τθσ διακφμανςθσ του ME ςχετίηεται με τα επίπεδα τθσ IL6 1

  30% διακφμανςθσ

  του CFT ςχετίηεται με

  τα επίπεδα του VEGF – 50%

  ςχετίηεται με τθν IL61

  800

  600

  500

  300

  Pre

  op

  era

  tive

  fove

  al t

  hic

  kne

  ss (

  µm

  )

  400

  101 102 103

  IL-6 (pg/ml)

  600

  1. Shimura M, et al. Acta Ophthalmol 2008;86:377–84.

  Relationship between vitreous level of IL-6 and preoperative foveal thickness1

  r=0.730, P

 • Μιπωσ όμωσ θ κλινικι ανταπόκριςθ ςε αντιVEGF ςχετίηεται με τα επίπεδα του VEGF ; …

  • DME προ + μετά ranibizumab1

  • Ποςοτική ανάλυςη μεςολαβητών (ΠΘ)

  • Καλφτεροσ δείκτησ βαρφτητασ DME (CFT) = ΙCAM-1

  • Eπίπεδα + μείωςη ICAM-1 ανταπόκριςη ςτη Rx

  1. Muni RH et al, ASRS, Toronto Aug. 2013

 • Πακοφυςιολογία Αγγειακοφ Οιδιματοσ Ωχράσ 1

  • Αυξημζνη αγγειακή διαπερατότητα

  • Μονοπάτια με/χωρίσ ςυμμετοχή του VEGF

  • Leukostasis

  • Intracellular (Muller cell) swelling

  Aquaporin-4 (AQP4)

  Vehicle - Control Triamcinolone

 • Cellular Activation(RPE, Retinal Müller Glial, Endothelial Cells), MicrogliaResident Macrophages

  Rupture of Ocular Barriers

  Inflammatory cell infiltrationLeakage

  What are the earliest events?

  Πακοφυςιολογία Αγγειακοφ Οιδιματοσ Ωχράσ 2Υπόθεση Behar-Cohen et al

  IBA1 Microglia

  ILM

  INL

  ONL

  Images provided courtesy of Professor Francine Behar-Cohen.1. Xu H, et al. Prog Retin Eye Res 2009;28:348–68.

 • Διαβθτικι Αμφιβλθςτροειδοπάκεια –υςτθματικι Φλεγμονι

  • T1,T2 DM = “Meta-inflammation” i.e. metabolically driven inflammation1

  • Διζγερςη λόγω μεταβολικοφ stress

  • Ζκφραςη πολλαπλών μεςολαβητών φλεγμονήσ (IKK/NFκB)2

  • DCCT data - ↑ baseline hsCRP CSME + ςκληρά εξιδρώματα ωχράσ

  ↑ baseline ICAM 1 εξιδρώματα ωχράσ3

  • Shifts in Th1/Th2 (towards Th2) DME4

  • PO minocycline data – phase 1/2

  n=5, ↑ VA (+4-5 letters), ↓ CFT (-10%), ↓ FA leaks (-30%) at 6 months5

  • Systemic infliximab data6

  1..Hotamisligil GS, Nature 2006;444:860-8672. Ye J, Biochem Biophys Res Commun 2008;374:405-4083. Muni RH et al, JAMA 2013;131(4):514-5214. Itoi K et al, Ophthalmologica 2008;222(4):249-2535. Cukras CA et al, Invest Ophthalmol Vis Sci 2012;53(7):3865-38746. Sfikakis PP et al, Diabetes Care 2010;33(7):1523-1528

 • Διαβθτικι Αμφιβλθςτροειδοπάκεια –Σοπικι Φλεγμονι

  • Τοπική φλεγμονή «Ενιςχυτήσ»

  • Endothelial NO > altered hemodynamics

  • VEGF expression

  • Leukostasis > CAP occlusion, ROS cell death, local amplification of inflammation1

  • Microglial activation + migration (M1>M2 phenotype, aggregation)2

  • Intravitreal triamcinolone data

  • Iluvien data

  • Ozurdex data

  1. Langmann T, J Leuk Biol 2007;81:1345-13512. Xu H, et al. Prog Retin Eye Res 2009;28:348–68

  IBA1 Microglia

  ILM

  INL

  ONL

 • Κορτικοςτεροειδι – Μελζτεσ «απαξίωςθσ» 1DRCRnet ΣΑ vs laser 2+3 yrs1

  • N=840, laser vs 1mgTA vs 4mgTA

  • Aρχικό πλεονζκτημα (4 μήνεσ, 4mg TA)• Yπο-ομάδα αρχικήσ όραςησ 20/200 - 20/320• Επιβράδυνςη εξζλιξησ ΔΑ ςτα 3 ζτη (4mg TA)2

  1. DRCRnet, Arch Ophthalmol 2009;127(3):245-2512. DRCRnet , Arch Ophthalmol 2009;127(12):1566-1571

 • Κορτικοςτεροειδι – Μελζτεσ «απαξίωςθσ» 2DRCRnet ΣΑ vs laser vs ranibizumab 2 yrs1

  • Ψφακία = Πλεονζκτημα ΤΑ + laser Ranibizumab groups

  1. DRCRnet, Ophthalmology 2011 Apr 118(4):609-614

  N=854 N=198 Ψphakic at baseline

 • Koρτικοςτεροειδι - Μελζτεσ «απαξίωςθσ» 3Tριαμςινολόνθ (1mg, 4mg) ςε BRVO

  • Mζςη Δ ςε ΟΟ / 12 μήνεσ = +4.2 letters (SOC) +5.7 (1mg) +4.0 (4mg)

  • SOC = μζςη 1.5 (1.3-1.7) grid laser ςυνεδρίεσ / 12 μήνεσ

  • 1mg = μζςη 2.2 (2.1-2.4) ενζςεισ / 12 μήνεσ

  • 4mg = μζςη 2.1 (2.0-2.3) ενζςεισ / 12 μήνεσ• Σριαμςινολόνθ OXI ΑΝΩΣΕΡΗ του laser – με περιςςότερεσ επιπλοκζσ

 • Οzurdex – Mελζτεσ «κακιζρωςθσ» 1GENEVA BRVO/CRVO1

  Mea

  n B

  CV

  A im

  pro

  vem

  ent

  (no

  . of

  lett

  ers)

  Dex Implant 0.7 mg/ 0.7 mg (n=341)Sham/Dex Implant 0.7 mg (n=327)

  10

  Baseline0

  4

  2

  6

  8

  12

  Days from first dose

  30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

  *

  *

  *

  *

  Sham

  Dex Implant 0.7 mg Dex Implant 0.7 mg/ 0.7 mg

  Sham/Dex Implant 0.7 mg

  Initial treatment

  Re-treatment

  Baseline M12 3 6 9 12

  Mea

  n c

  han

  ge f

  rom

  bas

  elin

  e (l

  ette

  rs)

  -5

  5

  10

  15

  20

  25 CRUISE HORIZON RVO

  Month

  0

  Ranibizumab 0.5 mg

  Ranibizumab 0.3/0.5 mg

  Sham/0.5 mg

  +16.2*+14.9*+9.4*

  +12.0*+8.2*+7.6*

  *p

 • Trials≥15-letter

  gain(% pts)

  ≥15-letter loss

  (% pts)

  Reduction in CRT (%)

  Ocular AEs

  IOP >10mmHg CataractSx IOP >25mmHg

  Querques134.6% CRVO 6.1% CRVO 55.3% CRVO

  0 6.1%28.6% BRVO 0% BRVO 55.9% BRVO

  Augustin251%

  (CRVO + BRVO)NA Reduction

  05.7%

  19.5% (BRVO)

  Pommier355.9% M3

  NA55.2% at M3 6.0%

  NA35.1% M6 28.1% at M6 15.8%

  Dodwell4 NA NA NA27% (CRVO)

  NA0 (BRVO)

  Ozurdex - Μελζτεσ «κακιζρωςθσ» 2Δεδομζνα Επανακεραπείασ

  1. Querques L, et al. Ophthalmologica 2013;229:21–5; 2. Augustin A, et al. EVER Congress 2012; 3. Pommier S and Meyer F. Acta Ophthalmologica, 90: 0. doi: 10.1111/j.1755-3768.2012.S042.x; 4. Dodwell DG, Krimmel DA. ARVO Congress 2012.

 • Ozurdex – Δεδομζνα Επανακεραπείασ 3

  Time (days)

  8.5 months

  5.5 months

  0 50 100 150 200 250 300

  Mean time between 1st and 2nd OZURDEX® injections

  Mean time between 2nd and 3rd Ozurdex® injections

  Loewenstein A. Draft re-treatment proposal presented at COPHy 2013; anticipated publication Ophthalmologica August 2013.

 • Θεραπευτικζσ Επιλογζσ Φλεβικών Θρομβώςεων

  BRVOPhotocoagulation1

  Dexamethasone intravitreal implant 700 μg2

  Ranibizumab3

  Bevacizumab(not licensed)4

  Triamcinolone acetonide (contraindicated)5

  CRVO

  Dexamethasone intravitreal implant 700 μg2

  Ranibizumab3

  Bevacizumab(not licensed)4

  Triamcinolone acetonide (contraindicated)5

  Photocoagulation1*

  *Should be used for the treatment of ischaemia or neovascularisation of the anterior/posterior segment, not recommended for treatment of ME secondary to CRVO.

  Aflibercept(not licensed)6

  Aflibercept

  1. Coscas G, et al. Ophthalmologica 2011;226:4–28; 2. OZURDEX® Summary of Product Characteristics; 3. Lucentis® Prescribing Information; 4. Avastin® Summary of Product Characteristics; 5. KenalogTM Summary of Product Characteristics; 6. Eylea Summary of Product Characteristics.

 • Οzurdex – Θεραπεία 1θσ γραμμισ;

  • Βιοδείκτεσ μονοπατιών «φλεγμονισ»

  SdOCT (υπερανακλαςτικά κοκκία, SRF)

  Moριακοί δείκτεσ (ICAM-1, VEGF, IL6)

  Δημογραφικά δεδομζνα (ηλικία)

  • Bιοδείκτεσ μονοπατιών VEGF

  + FA (perfusion index)

  • Χρονικι εξζλιξθ αγγειακοφ οιδιματοσ

  DME > RVO («διάςπαςη αιματο-αμφιβληςτροειδικοφ φραγμοφ»)

  • Ανάλυςθ αποτελεςματικότθτασ - αςφάλειασ

 • Οzurdex – Θεραπεία 1θσ γραμμισ;

  • Ψευδοφακία

  • Μετά από υαλοειδεκτομι

  • Χωρίσ «προφίλ γλαυκώματοσ»

  • Αντζνδειξθ αντι VEGF αγωγισ

  εγκυμοςφνη, πρόςφατο αγγειακό ςφμβαμα, προφίλ «αγγειακοφ κινδφνου»

  • Χαρακτθριςτικά χρονιότθτασ ι «αντοχισ» ςε αντι VEGF αγωγι

  δεδομζνα sd OCT, oπτική οξφτητα, διάρκεια ςυμπτωμάτων

  • υνυπάρχουςα ατροφία ΜΕ

  GA or at risk for GA

 • υμπεραςματικά

  • φνκετθ πακοφυςιολογία αγγειακοφ οιδιματοσ ωχράσ

  VEGF dependent + independent pathways

  • Nεότερεσ πλατφόρμεσ κορτιηονοκεραπείασ επαναπροςδιορίηουν τον κεραπευτικό τθσ ρόλο

  • Πολλαπλζσ κεραπευτικζσ επιλογζσ > ανάγκθ εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ βάςει βιοδεικτών – όχι μόνο βάςει ςυγκριτικισ ανάλυςθσ αποτελεςματικότθτασ + αςφάλειασ

 • www.athensvision.gr