ΔΙΓΕΝΥΣ ΛΑΕΡΤΙΥ - Heptapolisεδσεων, ς κ πργενεστρων συγγραν...

of 138/138
 • date post

  21-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΔΙΓΕΝΥΣ ΛΑΕΡΤΙΥ - Heptapolisεδσεων, ς κ πργενεστρων συγγραν...

 • ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ

  «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ»

  Τ�Μ�Σ Α�

 • ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ

  «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ»

  TOMOΣ A�

  BIBΛION A – BIBΛION B[Θαλ�ς, Σ�λων, X�λων, Πιττακ�ς, B�ας, Kλε�"#υλ#ς, Πε-ρ�ανδρ#ς, 'Aν()αρσις, M+σων, 'Eπιμεν�δης, Φερεκ+δης,'Aνα0�μανδρ#ς, 'Aνα0ιμ1νης, 'Aνα0αγ�ρας, 'Aρ)1λα#ς,Σωκρ(της, 3εν#45ν, A6σ)�νης, 'Aρ�στιππ#ς]

  Mετ(4ρασις: Nικ�λα#ς Kυργι�π#υλ#ς\EÈ̤ÏÂÈ·: KˆÓÛÙ·ÓÙÖÓÔ˜ ¶ÔÙ·ÌÈÄÓÔ˜

  T�τλ#ς: Δι#γ1ν#υς Λαερτ�#υ «B�#ι Φιλ#σ�4ων» – T�μ#ς A�'Eκδ�σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN»

  7Yπε+θυν#ς 'Eκδ�σεως: Λεων�δας Γεωργι(δηςΣτ#ι)ει#θεσ�α: «ÁÚ·Ê‹»

  Φ�λμ-M#ντ(9: N;κ#ς Xατ9ηπ1ρης'E0

 • ¶ E P I E X O M E N A

  EIΣAΓΩΓH...........................................................................................7

  BIBΛION A........................................................................................30

  Πρ##�μι#ν............................................................................................301. Θαλ�ς............................................................................................502. Σ�λων............................................................................................743. X�λων ............................................................................................984. Πιττακ�ς.....................................................................................1065. B�ας .............................................................................................1146. Kλε�"#υλ#ς ...............................................................................1227. Περ�ανδρ#ς................................................................................1288. 'Aν()αρσις..................................................................................1369. M+σων ........................................................................................14210. 'Eπιμεν�δης.................................................................................14411. Φερεκ+δης .................................................................................152

  BIBΛION B......................................................................................162

  1. 'Aνα0�μανδρ#ς...........................................................................1622. 'Aνα0ιμ1νης ................................................................................1643. 'Aνα0αγ�ρας ..............................................................................1664. 'Aρ)1λα#ς ...................................................................................1765. Σωκρ(της ...................................................................................1806. 3εν#45ν .....................................................................................2107. A6σ)�νης......................................................................................2208. 'Aρ�στιππ#ς ................................................................................226

  – 5 –

 • E I ™ A ° ø ° H

  7H a0αιρετικR V0�α τ#` Vνb )ε;ρας συγγρ(μματ#ς τυγ)(νειVναμ4ισ"=τητ#ς. Efναι Wμ�4ων#ς aν πρ#κειμ1νgω U γν

 • Kατb τcν καθηγητR κα^ διαπρεπ� 4ιλ�λ#γ# K. Δ. Γεωργ#+λη,«τc aν λ�γgω σ+γγραμμα, παρb τRν Vκρισ�αν τ#` συγγρα41ωςτ#υ, μjς παρ1)ει π#λυτ�μ#υς πληρ#4#ρ�ας, κα^ εfναι Vπαρα�τη-τ#ν διb τRν aκ τ5ν πηγ5ν σπ#υδRν τ�ς uλληνικ�ς 4ιλ#σ#4�ας».7O Γ. Γαρδ�κας, καθηγητRς τ�ς Vρ)α�ας uλληνικ�ς 4ιλ#λ#γ�αςκα^ παπυρ#λ#γ�ας, kγραψε σ)ετικ5ς τb u0�ς: Tc kργ#ν k)ει μεγ(-λην V0�αν διb τc πλ�θ#ς τ5ν "ι#γρα4ικ5ν κα^ 4ιλ#λ#γικ5νε6δ=σεων, wς aκ πρ#γενεστ1ρων συγγρα45ν Vντιγρ(4ει, aν�#τεκα^ Vκρ�τως. Θ1λ#ντας W Δι#γ1νης νb aπιδε�0η π#λυμ(θεια, μνη-μ#νε+ει πλ�θ#ς συγγρα41ων. Al π#λυειδε;ς αeτ#` ε6δ=σειςπρ#=ρ)#ντ# a0 ε6δικ5ν συγγρα45ν, μ(λιστα δ' aκ τ�ς πλ#υσ�ας«Παντ#δαπ�ς lστ#ρ�ας» τ#` Φα"ωρ�ν#υ. 'Eκ τ#ι#+τ#υ συμ4υρ-μ#` Vπετελ1σθη, π#λλ#` μ\ν λ�γ#υ V0�α, Vλλb κακ#σ+νθετ#ςσυναγωγR aρανισμ(των».

  'Eκ τ5ν 01νων, W Tσ1λλερ (Eduard Zeller, 1814–1908), π#dnπ�ρ0ε xνας Vπc τ#dς "αθυτ1ρ#υς μελετητ\ς τ5ν Vρ)α�ων7Eλλ=νων σ#45ν, στc περ�4ημ# "ι"λ�# τ#υ «Φιλ#σ#4�α τ5ν7Eλλ=νων», γρ(4ει τb u0�ς κατb μετ(4ρασιν τ#` καθηγητ#`Xαρ. Θε#δωρ�δη: «7H συγγρα4R τ#` Δι#γ1νη, κ#ντb σ\ π#λλbπαρακατιαν(, περι1)ει a0αιρετικb π#λ+τιμες πληρ#4#ρ�ες»2. Δ\νθb πρ1πει λ#ιπ�ν, νb θεωρηθ#`ν nπερ"#λικα^ γν5μαι, pς U τ#`Mεναγ�#υ (Aegidius Menagius), καθ' yν τc kργ#ν τ#` Λαερτ�#υεfναι αeτR U lστ#ρ�α τ�ς Vνθρωπ�νης διαν#=σεως, κα^ U τ#`M#ντα^ν (Montaigne), hστις aλυπε;τ#, δι�τι δ\ν nπ�ρ0αν π#λλ#^Λα1ρτι#ι.

  'Aναμ4ισ"ητ=τως, #eδ�λως μει

 • 'E0 _λλ#υ, U _π#ψις νεωτ1ρων 01νων 4ιλ#λ�γων, hτι W συγ-γρα4εdς δ\ν παρ#υσ�ασε Vμερ�ληπτα τ^ς 6δ1ες κα^ τRν 9ωR τ5ν4ιλ#σ�4ων, λ�γgω πρ#τιμ=σε

 • 'Ebν U τελευτα�α nπ�θεσις (τ�ς Vντιγρα4�ς) εfναι Vληθιν=,hπως nπ#στηρ�9εται, θb πρ1πει, γιb τRν ~ρα, ν' Vπ#4+γωμε νbπρ#σδι#ρ�σωμε μ\ Vκρ�"εια π�τε k9ησε W Δι#γ1νης W Λα1ρτι#ς.Aeτc θb μπ#ρ1σoη νb γ�νoη, hταν καθ#ρισθ#`ν τb παρ�μ#ια συγ-γρ(μματα, #l συγγρα4ε;ς κα^ U )ρ#ν#λ#γ�α τ#υς κα^ τc σ+γ-γραμμα Vπc τc Wπ#;# Vντ1γραψε W Λα1ρτι#ς Vλλb U διερε+νη-σις αeτR δ\ν k)ει Wλ#κληρωθ� Vκ�μη. 'Eν τ#+τ#ις, μπ#ρ#`με νbκαταλ=0ωμε σ' xνα πιθανc θετικc Vπ#τ1λεσμα κα^ νb καθ#ρ�-σωμε γενικ5ς τb )ρ#νικb hρια μ1σα στb Wπ#;α k9ησε W συγγρα-4ε+ς. Δ#θ1ντ#ς hτι διε0(γει τRν διερε+νησι τ�ς Σκεπτικ�ςΣ)#λ�ς ("ι"λ�#ν Θ), xως τcν δι(δ#)# τ#` Σ10τ#υ τ#` 'Eμπειρι-κ#`, δηλαδR xως τc τ1λ#ς τ#` δευτ1ρ#υ α65ν#ς μ.X., μπ#ρ#`μενb nπ#θ1σωμε hτι k9ησε κατb τcν 3# α65να. 'Aλλb αeτc δ\ν εfναιπαρb μιb ε6κασ�α. Tc hτι hμως W Λα1ρτι#ς δ\ν κ(νει λ�γ# γιb τcννε#πλατωνισμc Vπ#τελε;, κατb τcν Croiset (kνθ. Vνωτ.), πρ�-σθετ# aπι)ε�ρημα, νb γ�νoη δεκτR U pς _νω )ρ#ν#λ#γ�α. 'Aλλb WDelatte (Vie de Pythagore)7 παρατηρε; hτι τb aπι)ειρ=ματα π#dσυν(γ#νται Vπc τRν σιωπR uνcς συγγρα41ως «δ\ν εfναι καλ+-τερα aνημερωμ1ν#ι aν πρ#κειμ1νgω Vπ' h,τι ταν κατb τcν 16#α65να W Casaubon, π#d στRν aσ4αλμ1νη Vλλb aμπλ#υτισμ1νη μ\aκτεν� κα^ k0υπνα σ)�λια λατινικR kκδ#σ� τ#υ γρ(4ει τb u0�ς:

  Σ\ π#ιb aπ#)R k9ησε W Λα1ρτι#ς δ\ν εfναι εκ#λ# νb τcμ(θωμε, θb ταν hμως εeκ#λ

 • 818–819) kκρινε κ(πως αeστηρb τc kργ#, 6σ)υρι9�μεν#ς hτι τcVπ#τ1λεσμα δ\ν δικαι

 • νb τc 0ε)ωρ�σoη, γιατ^ τ#` )ρει(σθηκε xνα Wλ�κληρ# "ι"λ�# γιbνb a0ετ(σoη τcν Πλ(τωνα.

  Πιc σπ#υδαι�τερ# τc E "ι"λ�#, μjς γνωρ�9ει τcν 'Aριστ#τ1ληκα^ τRν περιπατητικR 4ιλ#σ#4�α. 'Aλλb U "ι#γρα4�α τ#` 'Aριστ#-τ1λ#υς, τ�ς μεγ(λης αeτ�ς μ#ρ4�ς τ�ς Vρ)α�ας διαν#=σεως,εfναι π#λd συντ#μευμ1νη W κατ(λ#γ#ς τ5ν kργων τ#υ δ�δεταιστc Vκ1ραι#, Vλλb U διερε+νησις τ5ν θεωρι5ν τ#υ εfναι Vν+παρ-κτ#ς, #τως ε6πε;ν. 'Aκ#λ#υθ#`ν κε4(λαια γιb τcν Θε�4ραστ#,τcν Στρ(τωνα, τcν Λ+κωνα, τcν Δημ=τρι# τcν Φαληρ1α κα^ τcν7Hρακλε�δη. 7H V0�α τ#` "ι"λ�#υ αeτ#` kγκειται κυρ�ως στ^ςπ#λυ(ριθμες διαθ�κες π#d περι1)ει.

  Πιc aκτεν1στερ# τc ΣT "ι"λ�#, εfναι V4ιερωμ1ν# στ#dς Kυνι-κ#dς 4ιλ#σ�4#υς. Aeτ#^ |σως, Vπ' hλ#υς τ#dς Vρ)α�#υς 4ιλ#σ�-4#υς, kγιναν V4#ρμR γιb τb περισσ�τερα εe4υ#λ#γ=ματα κα^σκ

 • μ\ τcν Πυθαγ�ρα. 7O συγγρα4εdς δ\ν δικαι#λ#γε; aπαρκ5ς τRνδια�ρεσι αeτ=, Vλλb περι#ρ�9εται νb σημει

 • ρησι κα^ τb δεδ#μ1να τ5ν aπιστημ5ν.7H κατ(τα0ις τ#` Λαερτ�#υ, π#d θ1λει νb εfναι καθαρ5ς )ρ#-

  ν#λ#γικ=, δ\ν δ�δει στRν πραγματικ�τητα παρb μιb τε)νητR κα^Vπ#σπασματικR )ρ#ν#λ�γησι. Tc σ+γγραμμα θb aκ1ρδι9ε σ\aνδια41ρ#ν κα^ σα4=νεια, ν εf)ε διαιρεθ� κατb )ρ#ν#λ#γικ\ςπερι�δ#υς κα^ )ι κατb κατευθ+νσεις.

  7Ως aπακ�λ#υθ#ν τ5ν Vνωτ1ρω πρ#κ+πτει κα^ μ�α _λλη kλλει-ψις: )ι μ�ν#ν #l μεγ(λ#ι σταθμ#^ τ�ς uλληνικ�ς σκ1ψεως δια-4ε+γ#υν, Vλλb κα^ #l aπιδρ(σεις, π#d nπ1στησαν #l 4ιλ�σ#4#ιτ�ς μιjς κατευθ+νσεως Vπc τRν _λλη, aντελ5ς παραμελ#`νται.B1"αια, εκ#λα Vντιλαμ"(νεται κανε^ς τc hτι W Πλ(των πρ#1ρ-)εται Vπc τcν Σωκρ(τη, κα^ τc τ� )ρωστ(ει W 'Aριστ#τ1λης στcνΠλ(τωνα, κα^ W 'Eπ�κ#υρ#ς στ#dς Kυρηναϊκ#dς κα^ στ#dς 'Aτ#-μικ#+ς. 'Aλλb μ�ν#ν σ' αeτ#dς κα^ σ\ aλ()ιστες _λλες aπιδρ(σειςπερι#ρ�9#νται αl aπιδρ(σεις π#d nπ#γραμμ�9#νται Vπc τcνΛα1ρτι#.

  Γιb τcν κ(θε 4ιλ�σ#4#, W Λα1ρτι#ς Vκ#λ#υθε; τc κατωτ1ρωστερ�τυπ# σ)1δι# aρε+νης: Oν#μα κα^ καταγωγR — σπ#υδ\ςκα^ 4ιλ#σ#4ικR διαμ�ρ4ωσις — aκλ#γR αlρ1σεως — V0ι#σημε�-ωτα γεγ#ν�τα τ�ς 9ω�ς τ#υ — Xαρακτ=ρας τ#` 4ιλ#σ�4#υ—V4=γησις τ#` θαν(τ#υ τ#υ κα^ )ρ#ν#λ#γικ\ς λεπτ#μ1ρειες, Vνα-4ερ�μενες κα^ στRν VκμR τ#` 4ιλ#σ�4#υ — iπαδ#^ — συγγρ(μ-ματα — δ�γματα κα^ θεωρ�ες — Wμ

 • (πρ"λ. "ι"λ. H , 9ωR τ#` Z=νων#ς) δικαστικb κε�μενα (κατηγ#-ρητ=ρι# κατb τ#` Σωκρ(τ#υς, "ι"λ. B).

  Kατb δε+τερ#ν λ�γ#ν, a)ρησιμ#π#�ησε λ#γ#τε)νικb στ#ι)ε;α,σκ

 • Delatte (kνθ' Vνωτ. σ. 46–48), κατb τcν Wπ#;#ν, τb pς _νω συγ-γρ(μματα, καθς κα^ #l νε

 • qρμ#νικ=. 7Yπ�ρ)αν κα^ τ�τε _νθρωπ#ι εeτελε;ς, 4ιλ(ργυρ#ι,"�αι#ι, _πληστ#ι κα^ παντcς ε|δ#υς Vκ�λαστ#ι. 7H μαρτυρ�α τ#`Λαερτ�#υ, κ#ντb σ' aκε;νες τ#` Λ#υκιαν#`, τ#` 'Aριστ#4(ν#υςκα^ τ#` Θ#υκυδ�δ#υ17, kρ)εται νb δια4ωτ�σoη π#λλb σημε;α aνπρ#κειμ1νgω.

  »Δ\ν nπ(ρ)ει τ�π#τε στc σ+γγραμμα, xως τ#dς θρ+λ#υς κα^ τbVν1κδ#τα, π#d νb μR παρ#υσι(9oη κ(π#ι# aνδια41ρ#ν γιb μjς.Aν U 9ωR τ5ν 4ιλ#σ�4ων δια"(9εται εe)(ριστα, τc i4ε�λει σ'αeτ\ς τ^ς μικρ\ς lστ#ρ�ες, π#d στc σ+ν#λ� τ#υς εfναι διασκεδα-στικ1ς. M\ εe)αρ�στησι π.)., θb δια"(σoη κανε^ς τRν lστ#ρ�α τ#`)ρυσ#` τρ�π#δα, π#d "ρ1θηκε στc δ�)τυ τ5ν ψαρ(δων τ�ςMιλ=τ#υ κα^ π#d κατb τcν )ρησμc aδικαι#`τ# νb τcν λ("η Wσ#4

 • τ#dς π#λυαρ�θμ#υς lστ#ρικ#dς τ�ς 4ιλ#σ#4�ας, π#d aπ^ μακρcνπ�ραν τ#;ς μετρητ#;ς hλα τb Vν1κδ#τα τ#` συγγρα41ως. 'Aλλbκα^ #l σημεριν#^ lστ#ρικ#�, π#d διαστ1λλ#υν τcν θρ`λ# Vπc τ^ςVληθ#4ανε;ς λεπτ#μ1ρειες, π(λι σ' αeτcν εfναι nπ#)ρεωμ1ν#ι νbπρ#σ4+γ#υν, kστω κα^ γιb νb τcν aπικρ�ν#υν».

  * * *T#` συγγρ(μματ#ς τ#` Λαερτ�#υ kγιναν π#λλ\ς aκδ�σεις Vπc

  τc 1533 (στην Bασιλε�α) σ' hλες τ^ς )5ρες τ�ς Δ. Eeρ

 • Δ Ι � Γ Ε Ν � Υ Σ Λ Α Ε Ρ Τ Ι � Υ

  BIOI KAI ΓNΩMAI TΩN EN ΦIΛOΣOΦI�ΑEYΔOKIMHΣANTΩN

  BIBΛION A

  ΠPOOIMION

  1. �H μελ�τη τ�ς �ιλ�σ���ας, λ�γ�υν μερικ��, &ρ'ισε (π* τ�+ς-αρ-/ρ�υς19. Δι0τι δημι�υργ�� της 3π�ρ4αν στ�+ς Π�ρσες �5M/γ�ι, στ�+ς Bα-υλων��υς 7 8Aσσυρ��υς �5 Xαλδα:�ι, στ�+ς8Iνδ�+ς �5 Γυμν�σ��ιστ�ς, κα; στ�+ς K�λτες κα; Γαλ/τες �5 λεγ0-μεν�ι Δρυ=δες κα; Σεμν0θε�ι, σ?μ�ωνα μ@ Cσα (να��ρει D 8Aρι-στ�τ�λης στ*ν Mαγικ� κα; D Σωτ�ων στ* εFκ�στ* τρ�τ� -ι-λ�� τ�ςΔιαδ�ς (�ιλ�σ0�ων). 8Eπ�σης λ�γ�υν Cτι D ML'�ς QτανΦ�:νι4, D Z/μ�λ4ις ΘρSU4 κα; D VAτλας Λ�-υς.

  2. O5 AFγ?πτι�ι, (π* τ* &λλ� μ�ρ�ς, Fσ'υρ�[�νται Cτι D \H�αι-στ�ς, D γυι*ς τ�] Nε�λ�υ, ε^ναι _κε:ν�ς π�+ &ρ'ισε τ`ν �ιλ�σ�-��α, τ�ς Dπ��ας πρLτ�ι διδ/σκαλ�ι 3π�ρ4αν 5ερε:ς κα;πρ���τες. 8Aπ* αaτ0ν, bως τ*ν 8Aλ�4ανδρ� τ*ν Mακεδ0να, _π�-ρασαν 48.863 'ρ0νια κα; gγιναν 373 _κλε�ψεις jλ��υ κα; 832σελkνης.

  8Aπ* τ�+ς M/γ�υς, _κ τLν Dπ��ων πρLτ�ς 3π�ρ4ε D Π�ρσηςZωρ�/στρης, bως τ`ν lλωσι τ�ς Tρ��ας, _π�ρασαν, Cπως λ�γει D�Eρμ0δωρ�ς D Πλατωνικ*ς στ* Περ� μαθημ�των20 gργ� τ�υ,5.000 'ρ0νια. �O o/νθ�ς D Λυδ*ς 3π�λ�γ�[ει Cτι (π* τ*ν Zωρ�/-στρη bως τ`ν δι/-ασι τ�ς θαλ/σσης 3π* τ�] o�ρ4�υ _π�ρασαν6.000 'ρ0νια, κα; μετp (π* αaτ0ν, τ�π�θετε: μ�α μακρp σειρp

  – 31 –

  20. «Περ� μαθημ�των»: πραγματε?εται γιp τ;ς _πιστ�μες π�+ (νkκ�υνστ`ν «_γκ?κλι�ν παιδε�αν»: γραμματικk, ρητ�ρικk, γεωμετρ�α, (ριθμητικk,(στρ�λ�γ�α, μ�υσικk.

  Δ Ι � Γ Ε Ν � Υ Σ Λ Α Ε Ρ Τ Ι � Υ

  BIOI KAI ΓNΩMAI TΩN EN ΦIΛOΣOΦI�ΑEYΔOKIMHΣANTΩN

  BIBΛION A

  ΠPOOIMION

  T� τ�ς �ιλσ��ας �ργν �νι� �ασιν �π� �αρ��ρων�ρ!αι, γεγεν�σθαι γ"ρ παρ" μ#ν Π$ρσαις M�γυς,παρ" δ# Bα�υλων�ις & 'Aσσυρ�ις Xαλδα�υς, κα�γυμνσ�ιστ"ς παρ' 'Iνδ(ς, παρ� τε Kελτ(ς κα� Γαλ�-ταις τ*ς καλυμ$νυς Δρυ+δας κα� Σεμνθ$υς, καθ��ησιν 'Aρισττ$λης /ν τ01 Mαγικ01 (Rose 35) κα� Σωτ�ων/ν τ01 ε3κστ01 τρ�τ0ω τ�ς Διαδ�ς. Φ�νικ� τε γεν$σθαι6Ων κα� Θρ9:κα Z�μλ!ιν κα� Λ��υν

 • (π* M/γ�υς: τ�+ς 8Oστ/νες, 8Aστραμψ?'�υς, Γω-ρ?ες κα;Πα[/τες bως τ`ν κατ/κτησι τ�ς Περσ�ας 3π* τ�] 8Aλε4/νδρ�υ.

  3. \Oλ�ι Cμως �5 συγγρα�ε:ς αaτ�; πλανLνται (π* &γν�ια,(π�δ�δ�ντας στ�+ς 4�ν�υς τp _πιτε?γματα τLν �Eλλkνων, δι0τι�5 \Eλληνες t'ι μ0ν�ν τ`ν �ιλ�σ���α _δημι�?ργησαν, (λλp (πε-τ�λεσαν κα; τ`ν (ρ'` Dλ�κλkρ�υ τ�] (νθρωπ�ν�υ γ�ν�υς. Στ`ν8Aθkνα π.'. _γεννkθη D M�υσα:�ς, κα; στ`ν Θk-α D Λ�ν�ς. Kα; DM�υσα:�ς, D γυι*ς τ�] Eaμ0λπ�υ, Qταν _κε:ν�ς π�+ gγραψε,Cπως λ�γει j παρ/δ�σις, τ`ν πρuτη Θε�γ�ν�α, κα; τ`ν πρuτηπερ; σ�α�ρας πραγματε�α. Kα; πρLτ�ς ε^πε Cτι τp π/ντα γ�ν�-νται (π* bνα, κα; (ναλυ0μενα καταλkγ�υν π/λι σ8 αaτ* τ* vδι�τ* bνα. Π�θανε στ* Φ/ληρ� κα; στ*ν τ/�� τ�υ gγραψαν τ* (κ0-λ�υθ� _λεγε:�:

  T*ν (γαπημ�ν� γυι* τ�] Eaμ0λπ�υ �υλ/σσει τ* Φαληρικ*gδα��ς, τ*ν M�υσα:�, τ�] Dπ���υ τ* σLμα ε3ρ�σκεται σ@ αaτ*ν_δL τ*ν τ/��.

  8Aπ* τ*ν πατ�ρα δ@ τ�] M�υσα��υ g'�υν τ* tν�μ/ τ�υς �5Eaμ�λπ�δες τLν 8AθηνLν.

  4. \Oσ� γιp τ*ν Λ�ν�, αaτ*ς Qταν γυι*ς τ�] �Eρμ�] κα; τ�ςM�?σας Oaραν�ας. VEγραψε π�ιkματα στp Dπ�:α περιγρ/�ειτ`ν δημι�υργ�α τ�] κ0σμ�υ, τ`ν π�ρε�α τ�] jλ��υ κα; τ�ς σελk-νης κα; τ`ν γ�ννησι τLν [uων κα; τLν καρπLν.

  Tp π�ιkματ/ τ�υ (ρ'�[�υν μ@ τ*ν w4�ς στ�'�:�Yπ�ρ4ε κ/π�τε _π�'` π�+ Cλα Qταν (ντ/μα.Kα; (π* τ`ν Fδ�α αaτ` (��] 4εκ�νησε D 8Aνα4αγ0ρας, ε^πε Cτι

  Cλα τp πρ/γματα στ`ν (ρ'` Qσαν μα[; κα; Cτι D κ0σμ�ς τακτ�-π�ιkθηκε, Cταν πρ�σετ�θη σ8 αaτp D ν�]ς. �O Λ�ν�ς π�θανε στ`νEs-�ια, Cταν κτυπkθηκε μ@ -�λ�ς (π* τ*ν 8Aπ0λλωναx κα; στ*ντ/�� τ�υ gγραψαν:

  8EδL, Cταν π�θανε, _δ�'θη j γ� τ*ν Λ�ν� τ*ν Θη-α:�,γυι* τ�ς Oaραν�ας, τ�ς M�?σας μ@ τ* yρα:� στε�/νι.O5 \Eλληνες, λ�ιπ0ν, ε^ναι _κε:ν�ι π�+ δημι�?ργησαν τ`ν

  �ιλ�σ���α, τ�ς Dπ��ας κα; αaτ* τ* tν�μα (ρνkθηκε νp διατυ-πωθz� 4ενικ/ .

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 33 –

  κα� μετ' α]τ�ν γεγν$ναι πλλ=ς τινας M�γυς κατ" δια-δEν, 'Oστ�νας κα� 'Aστραμψ=υς κα� Γω�ρ=ας κα� Πα-_�τας μ$ρι τ�ς τ1ν Περσ1ν `π' 'Aλε!�νδρυ καταλ=σεως.

  Λανθ�νυσι δ' α]τ*ς τ" τ1ν SEλλEνων κατρθa-ματα, ��' Rν μW bτι γε �ιλσ��α, �λλ" κα� γ$νς�νθρaπων cρ!ε, �αρ��ρις πρσ�πτντες. 3δ* γ\νπαρ" μ#ν 'Aθηνα�ις γ$γνε Mυσα(ς, παρ" δ# Θη�α�-ις Λ�νς. κα� τ�ν μ#ν E]μFλπυ πα(δ� �ασι, πι�σαι δ#Θεγν�αν κα� Σ�α(ραν πρ1τνL ��ναι τε /! Jν�ς τ"π�ντα γ�νεσθαι κα� ε3ς τα]τ�ν �ναλ=εσθαι. τ\τντελευτ�σαι Φαληρ(, κα� α]τ01 /πιγεγρ��θαι τFδε τ�/λεγε(ν (A. Pal. vii. 615).

  E]μFλπυ ��λν υC�ν �ει τ� Φαληρικ�ν dδας,Mυσα(ν, �θ�μενν σ1μ', `π� τ01δε τ��0ω.

  �π� δ# τ\ πατρ�ς τ\ Mυσα�υ κα� E]μλπ�δαικαλ\νται παρ' 'Aθηνα�ις.

  T�ν δ# Λ�νν πα(δα εDναι SEρμ\ κα� M=σης O]ρα-ν�αςL πι�σαι δ# κσμγν�αν, Pλ�υ κα� σελEνηςπρε�αν, κα� _0aων κα� καρπ1ν γεν$σεις. τ=τ0ω �ρW τ1νπιημ�των eδεL

  cν πτ$ τι ρFνς fτς, /ν 0R Yμα π�ντ' /πε�=κει.

  bθεν λα�gν 'Aνα!αγFρας π�ντα ��η ρEματα γεγν$ναιVμ\, ν\ν δ# /λθFντα α]τ" διακσμ�σαι. τ�ν δ# Λ�νντελευτ�σαι /ν E]��9α τ!ευθ$ντα `π' 'AπFλλωνς, κα�α]τ01 /πιγεγρ��θαι (A.Pal. vii. 616).

  Rδε Λ�νν Θη�α(ν /δ$!ατ γα(α θανFντα, M=σης O]ραν�ης υC�ν /ϋστε��νυ.

  κα� Rδε μ#ν ��' SEλλEνων cρ!ε �ιλσ��α, @ς κα� α]τ� τ�iνμα τWν ��ρ�αρν �π$στραπται πρσηγρ�αν.

  ΒΙΒΛΙ�ΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  – 32 –

  3

  4

 • 5. 8Aλλp _κε:ν�ι π�+ (π�δ�δ�υν στ�+ς 4�ν�υς αaτ`ν τ`ν _�ε?-ρεσι, ��ρ�υν yς (π0δει4ι τ*ν 8Oρ��α τ*ν ΘρSUκα, τ*ν Dπ�:�νπαρ�υσι/[�υν yς bνα (π* τ�+ς (ρ'αι�τ�ρ�υς �ιλ�σ0��υς. 8Eγ~Cμως δ@ν 4�ρω ν πρ�πει νp τ*ν πL �ιλ0σ���, _κε:ν�ν π�+yμ�λησε γιp τ�+ς θε�?ς, Cπως αaτ*ς yμ�λησε, �sτε πLς πρ�πεινp τ*ν πL _κε:ν�ν π�+ (διστ/κτως (π�δ�δει στ�+ς θε�+ς Cλα τp(νθρuπινα _λαττuματα κα; τ�+ς ��ρτuνει μ@ εFδε'θ� _γκλk-ματα, π�+ κι8 αaτ�; �5 &νθρωπ�ι σπαν�ως τ�λμ�]ν νp διαπρ/-4�υν. Aaτ0ς, κατp μ@ν τ*ν θρ]λ�ν, _θανατuθη 3π* γυναικLνx(λλp τ* κατωτ�ρω _π�γραμμα, π�+ 3π/ρ'ει στ* Δ:�ν τ�ς Mακε-δ�ν�ας, τ*ν ��ρει κεραυν�-�ληθ�ντα:

  8EδL gθαψαν �5 M�]σες τ*ν 8Oρ��α τ*ν ΘρSUκα μ@ τ`ν 'ρυσ� λ?ρα, (π* τp ψη τ�] �aραν�] D Zε+ς τ*ν _σκ0τωσε μ@ π?ριν� -�λ�ς.

  6. O5 3π�στηρ�[�ντες Cτι j �ιλ�σ���α g'ει τ`ν (ρ'k της στ�+ς4�ν�υς, _κθ�τ�υν _π; πλ��ν κα; τ;ς δι/��ρες μ�ρ�@ς π�+ αaτ`πρ�σ�λα-ε στ;ς δι/��ρες 'Lρες. Γιp τ�+ς Γυμν�σ��ιστ@ς κα;τ�+ς Δρυ=δες λ�γ�υν Cτι αFνιγματωδLς _κ�ρα[0μεν�ι _�ιλ�σ0-�ησαν, (��] μUς συν�στησαν νp σε-uμεθα τ�+ς θε�?ς, νp μ`κ/ν�υμε καν�να κακ0, κα; νp (σκ�]με τ`ν (ρετk. O5 Γυμν�σ��ι-στ@ς αaτ�; (ψη��]σαν κα; τ*ν θ/νατ�, λ�γει D Kλε�ταρ'�ς στ*δωδ�κατ� -ι-λ�� τ�υ.

  O5 Xαλδα:�ι σ'�λ�]ντ� μ@ τ`ν (στρ�ν�μ�α κα; τ`ν πρ0--λεψι τ�] μ�λλ�ντ�ς. O5 M/γ�ι δι�θεταν τ*ν 'ρ0ν� τ�υς σ@λατρε:ες τLν θεLν, θυσ�ες κα; εa'�ς, Fσ'υρι[0μεν�ι Cτι μ0ν�αaτ�; &κ�υαν τ`ν �ων` τLν θεLν. 8Eπ�σης (πε�α�ν�ντ� κα; περ�τ�ς �?σεως κα; τ�ς πρ�ελε?σεως τLν θεLν, μετα4+ τLν Dπ��ωνσυγκατ�λεγ�ν κα; τ* π]ρ, τ`ν γ� κα; τ* δωρ. Kατεδ�κα[αν τ`ν'ρ�σι 4�/νων (Dμ�ιωμ/των τLν θεLν) κα; κατ8 _4�'`ν τ`νπλ/νη νp (π�δ�δεται στ�+ς θε�+ς δια��ρp �?λων.

  7. VEκαναν συ[ητkσεις περ; δικαι�σ?νης κα; θεωρ�]σαν (σ�--εια τ`ν κα]σι τLν νεκρLν. Θεωρ�]σαν Cμως καν�νικ* νp νυμ-

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 35 –

  OC δ# τWν εjρεσιν διδFντες /κε�νις παρ�γυσι κα�'Oρ�$α τ�ν Θρ9:κα, λ$γντες �ιλFσ�ν γεγν$ναι κα�εDναι �ραιFτατν.'Eγg δ$, ε3 τ�ν περ� θε1ν /!αγρε=σαντα τια\τα ρW�ιλFσ�ν καλε(ν ]κ Dδα, <]δ#> τ�να δε( πρσαγ-ρε=ειν τ�ν π:ν τ� �νθρaπειν π�θς ��ειδ\ντα τ(ςθε(ς πρστρ(ψαι, κα� τ" σπαν�ως `πF τινων �νθρaπωνα3σρυργ=μενα τ01 τ�ς �ων�ς Gργ�ν0ω. τ\τν δ# Vμ#ν μ\θς `π� γυναικ1ν �πλ$σθαι �ησ�L τ� δ' /ν Δ�0ωτ�ς Mακεδν�ας /π�γραμμα, κεραυνωθ�ναι α]τFν, λ$γνjτως (A. Pal. vii. 617).

  ΘρEϊκα ρυσλ=ρην τn�δ' 'Oρ�$α M\σαι �θαψαν,?ν κτ�νεν `ψιμ$δων Zε*ς ψλFεντι �$λει.

  OC δ# ��σκντες �π� �αρ��ρων �ρ!αι �ιλσ��ανκα� τ�ν τρFπν παρ' Jκ�στις α]τ�ς /κτ�θενταιL κα� �ασιτ*ς μ#ν γυμνσ�ιστ"ς κα� Δρυ+δας α3νιγματωδ1ς�π�θεγγμ$νυς �ιλσ��σαι, σ$�ειν θε*ς κα� μηδ#νκακ�ν δρ:ν κα� �νδρε�αν �σκε(ν. τ*ς γ\ν γυμνσ�ι-στ"ς κα� θαν�τυ κατα�ρνε(ν �ησι Kλε�ταρς /ν τn�δωδεκ�τnη (FGrH 137 F 6). τ*ς δ# Xαλδα�υς περ��στρνμ�αν κα� πρFρρησιν �σλε(σθαιL τ*ς δ#M�γυς περ� τε θεραπε�ας θε1ν διατρ��ειν κα� θυσ�αςκα� ε]�ς, oς α]τ*ς μFνυς �κυμ$νυς. �π�α�νε-σθα� τε περ� ]σ�ας θε1ν κα� γεν$σεως, pς κα� π\ρ εDναικα� γ�ν κα� jδωρL τ1ν δ# !�νων καταγινaσκειν, κα�μ�λιστα τ1ν λεγFντων �ρρενας εDναι θε*ς κα� θηλε�ας.

  Περ� τε δικαισ=νης λFγυς πιε(σθαι, κα� �νFσινPγε(σθαι πυρ� θ�πτεινL κα� bσιν νμ�_ειν μητρ� & θυγα-

  ΒΙΒΛΙ�ΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  – 34 –

  5

  6

  7

 • �ε?εται κ/π�ι�ς τ`ν μητ�ρα τ�υ 7 τ`ν κ0ρη τ�υ, Cπως (να��ρειD Σωτ�ων στ* εFκ�στ* τρ�τ� -ι-λ�� τ�υ (=τμ�μα). 8Eπ; πλ��ν, _4α-σκ�]σαν τ`ν μαντικ` κα; πρ��λεγαν τp μ�λλ�ντα, κα; Fσ'υρ�[�-ντ� Cτι παρ�υσι/[�ντ� σ8 αaτ�+ς �5 θε��.

  8Aκ0μη gλεγαν Cτι D (�ρας ε^ναι γεμUτ�ς μ�ρ��ς, �αντ/σματα(π* τp Dπ�:α _κπ�ρε?�νται (ναθυμι/σεις, π�+ πρ�σ-/λλ�υν τpμ/τια _κε�νων π�+ g'�υν 4ε:α Cρασι. 8Aπαγ0ρευαν τp στ�λ�διακα; τp 'ρυσα�ικ/, ��ρ�]σαν λευκ* gνδυμα, κρε--/τι τ�υς Qταντ* gδα��ς, κα; j τρ��k τ�υς συν�στατ� σ@ λα'ανικ/, τυρ; κα;σκληρ* ψωμ�. Γιp ρα-δ; μετε'ειρ�[�ντ� bνα καλ/μι, μ@ τ* Dπ�:�,λ�νε, τσιμπ�]σαν τp κ�μμ/τια τ* τυρ�, κα; τp g�ερναν στ* στ0ματ�υς.

  8. 8Aγν��]σαν Cμως _4 Dλ�κλkρ�υ τ`ν τ�'νη τ�ς μαγε�ας,Cπως λ�γει D 8Aριστ�τ�λης στ*ν Mαγικ�ν κα; D Δε�νων στ*π�μπτ� -ι-λ�� τLν SIστρι1ν τ�υ. �O Δε�νων, _4 &λλ�υ, wρμη-νε?ων κατp λ�4ιν τ* tν�μα τ�] Zωρ�/στρ�υ, λ�γει Cτι αaτ*ς_λ/τρευε τp &στρα21 ((στρ�θ?της)x αaτ* μ/λιστα τ* -ε-αιuνεικα; D �Eρμ0δωρ�ς. �O 8Aριστ�τ�λης στ* πρLτ� -ι-λ�� τ�] διαλ0-γ�υ τ�υ Περ� �ιλσ��ας 3π�στηρ�[ει (κ0μη Cτι �5 M/γ�ι Qσανπαλαι0τερ�ι (π* τ�+ς AFγυπτ��υς κα; Cτι, κατ8 αaτ�?ς, 3π/ρ-'�υν δ?� (ρ'�ς, τ* καλ* πνε]μαx κα; Cτι τ* πρLτ� λ�γεται Zε+ς7 �Ωρ�μ/σδης κα; τ* &λλ� \Aδης 7 8Aρειμ/νι�ς. T* -ε-αιuνει δ@κα; D \Eρμιππ�ς στ`ν Περ� M�γων συγγρα�k τ�υ (-ι-λ. A), κα;D Esδ�4�ς στ`ν Περ�δ, καθ~ς κα; D Θε0π�μπ�ς στ* tγδ��-ι-λ�� τLν Φιλιππικ1ν τ�υ.

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 37 –

  (ντιθ�σεων: �ωτ*ς κα; σκ0τ�υς, [ω�ς κα; θαν/τ�υ, καλ�] κα; κακ�] (στ`νψυ'k), δικα��υ κα; (ν�μ�ας. K/τω (π* παρσιστικ` 'ωρ;ς &λλ� _π�δρασι κα; DΠλ/των στ�+ς «N0μ�υς» (π�δ�δει σ@ μιp κ�σμικ` ψυ'` τ* κακ* κα; τ* _πι-λα--�ς. �O W. Jäger (Γα:γκερ), D περ��ημ�ς _ρευνητ`ς τ�ς �Eλληνικ�ς �ιλ�σ���ας,στ* -ι-λ�� τ�υ Aristoteles (1923), σ.134, ν�μ/[ει τ`ν θεωρ�α αaτ` τ�] Πλ/των�ς«�0ρ� στ*ν Zαρατ�?στρα».

  τρ� μ�γνυσθαι, oς /ν τ01 ε3κστ01 τρ�τ0ω �ησ�ν V Σωτ�ωνL�σκε(ν τε μαντικWν κα� πρFρρησιν, κα� θε*ς α`τ(ς /μ�α-ν�_εσθαι λ$γντας. �λλ" κα� ε3δaλων πλEρη εDναι τ�ν�$ρα, κατ' �πFρριαν `π' �ναθυμι�σεως ε3σκρινμ$νωντα(ς iψεσι τ1ν G!υδερκ1νL πρκσμEματ� τε κα� ρυσ-�ρ�ας �παγρε=ειν. τ=των δ# /σθWς μ#ν λευκE, στι�"ςδ# ε]νE, κα� λ�ανν τρ�W τυρFς τε κα� �ρτς ε]τελEς,κα� κ�λαμς P �ακτηρ�α, 0R κεντ\ντες, �ασ�, τ\ τυρ\�νnηρ\ντ κα� �πEσθιν.

  TWν δ# γητικWν μαγε�αν ]δ' �γνωσαν, �ησ�ν 'Aρι-σττ$λης /ν τ01 Mαγικ01 (Rose 36) κα� Δε�νων /ν τn�π$μπτnη τ1ν SIστρι1ν (FGrH 690 F 5)L ?ς κα� μεθερμηνευ-FμενFν �ησι τ�ν Zωρ�στρην �στρθ=την εDναιL �ησ� δ#τ\τ κα� V SEρμFδωρς (Zeller p. 18). 'Aρισττ$λης δ' /νπρaτ0ω Περ� �ιλσ��ας (Rose 6) κα� πρεσ�υτ$ρυς εDναιτ1ν A3γυπτ�ωνL κα� δ= κατ' α]τ*ς εDναι �ρ�ς, �γαθ�νδα�μνα κα� κακ�ν δα�μναL κα� τ01 μ#ν iνμα εDναι Zε*ςκα� 'Ωρμ�σδης, τ01 δ# >Aιδης κα� 'Aρειμ�νις. �ησ� δ#τ\τ κα� >Eρμιππς /ν τ01 πρaτ0ω Περ� μ�γων (FHG iii.53) κα� Erδ!ς /ν τn� ΠεριFδ0ω (Brandes fg. 38)L κα� ΘεF-πμπς /ν τn� GγδFnη τ1ν Φιλιππικ1ν (FGrH 115 F 64).

  ΒΙΒΛΙ�ΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  – 36 –

  21. E^ναι _σ�αλμ�νη j λαϊκ` αaτ` _τυμ�λ�γ�α, (��] τ* πραγματικ* tν�ματ�] πρ��kτ�υ Qταν Zαρατ�?στρας 7 Zαραθ�?στας, π�+ παρ/γεται (π* τ*Z/ραθ=(ρ'α:�ς, παλαι0ς, κα; τ* �sστρα=καμkλα. Πρ-λ. J. H. Moulton’s EarlyZoroastrianisme, σ. 410–418. �O Zωρ�/στρης (660–583 π.X.) 3π�ρ4ε μεταρρυθμι-στ`ς τ�ς (ρ'α�ας περσικ�ς θρησκε�ας κα; 5δρυτ`ς τ�] Παρσισμ�]. Περ; αaτ�](να��ρ�υν j Z�νδ, j 8A-�στα, κα; &λλα 5ερp περσικp -ι-λ�α. Bασικ` Fδ�α τ�]Zωρ�αστρισμ�] (π�+ λ�γεται κα; μα[δαϊσμ*ς) ε^ναι j Fδ�α γιp τ`ν π/λη τLν

  8

 • 9. �O Dπ�:�ς πρ�σθ�τει (κ0μη Cτι, κατp τ�+ς M/γ�υς, �5&νθρωπ�ι θp 4ανα[kσ�υν στ`ν μ�λλ�υσα [ωk, κα; θp ε^ναι (θ/-νατ�ι, κα; Cτι D κ0σμ�ς θp παραμε�νzη σ’ Cλην τ�υ τ`ν gκτασι, διpτ�ς αFων�ας (νακυκλkσεως22 τLν tντων. Aaτp τp 5στ�ρε: κα; DEsδημ�ς D P0δι�ς. �O δ@ �Eκατα:�ς (να��ρει Cτι _π; πλ��ν �5M/γ�ι �ρ�ν�]σαν π~ς �5 θε�; ε^ναι γενητ��, δηλ. g'�υν κ/π�ιαν(ρ'`ν μ�σα στ*ν 'ρ0ν� (δ@ν ε^ναι &ναρ'�ι, δ@ν 3π�ρ'ανπ/ντ�τε).

  �O Kλ�αρ'�ς D Σ�λε+ς _4 &λλ�υ, στ`ν Περ� παιδε�ας, πραγμα-τε�α τ�υ, λ�γει Cτι �5 Γυμν�σ��ιστ@ς Qσαν (π0γ�ν�ι τLν M/γωνxμερικ�; δ@ _ρευνητ@ς �ρ�ν�]ν Cτι κα; �5 8I�υδα:�ι _κ τ�?τωνκατ/γ�νται. Π�ραν τ�?των, �5 τp περ; M/γων γρ/ψαντες κατη-γ�ρ�]ν τ*ν �Hρ0δ�τ� (γιp (νακρ�-ειες), Fσ'υρι[0μεν�ι Cτι δ@ν_4ετ04ευσε -�λη _ναντ��ν τ�] jλ��υ D o�ρ4ης, �sτε rλυσ0δεσετ`ν θ/λασσα, δι0τι (π* τ`ν _π�'` τLν M/γων D λι�ς κα; jθ/λασσα _θεωρ�]ντ� θε��. T* Cτι Cμως δι�τα4ε νp καταστρα-��]ν τp (γ/λματα τLν θεLν τ* θεωρ�]ν λ�γικ* (yς σ?μ�ων�πρ*ς τ;ς (ρ'@ς τLν M/γων).

  10. �H �ιλ�σ���α τLν AFγυπτ�ων π/λι, περ; τLν θεLν κα; τ�ςδικαι�σ?νης, Qταν j w4�ς περ�π�υ: gλεγαν Cτι j λη Qταν jπρuτη (ρ'k, κατ0πιν σ'ηματ�σθηκαν (π* αaτ`ν τp τ�σσεραστ�ι'ε:α, κα; (κ�λ�?θως, παντ*ς εvδ�υς gμ-ια tντα παρ�υσι/-σθηκαν. Θε�; ε^ναι D λι�ς κα; j σελkνη, π�+ τ�+ς ν0μα[ανVOσιριν κα; Iσιν (ντιστ��'ωςx κα; τ�+ς παριστ/ν�υν μ@ bνα κ/ν-θαρ�, bνα δρ/κ�ντα, bνα 5�ρακα, κα; μ@ &λλα [�Lα, Cπως λ�γει DMαν�θως στ`ν τLν Φυσικ1ν 'EπιτμW κα; D �Eκατα:�ς στ*πρLτ� -ι-λ�� τ�] gργ�υ τ�υ Περ� τ�ς A3γυπτ�ων �ιλσ��ας.VE�τια'ναν κα; (γ/λματα κα; να�+ς γιp τp 5ερp αaτp [�Lα,(��] δ@ν _γνuρι[αν τ`ν (ληθιν` μ�ρ�` τ�ς θε0τητ�ς.

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 39 –

  22. 'EπικλEσει: (παραλλαγ`) περικυκλkσεσι: Πρ-λ. J. H. Moulton, gνθ. (ντ.,σ. 177 κα; 416. Kαθ~ς κα; παρ0μ�ια θεωρ�α τ�] N�τσε.

  >Oς κα� �να�ιaσεσθαι κατ" τ*ς M�γυς �ησ� τ*ς�νθρaπυς κα� �σεσθαι �θαν�τυς, κα� τ" iντα τα(ςα]τ1ν /πικλEσεσι διαμενε(ν. τα\τα δ# κα� Erδημς VSPFδις Cστρε( (Wehrli viii, fg. 89). SEκατα(ς δ# κα� γενη-τ*ς τ*ς θε*ς εDναι κατ' α]τ=ς (FGrH 264 F 3). Kλ$αρ-

  ς δ# V Σλε*ς /ν 0τ1 Περ� παιδε�ας (Wehrli iii, fg. 3) κα�τ*ς γυμνσ�ιστ"ς �πγFνυς εDναι τ1ν M�γων�ησ�νL �νιι δ# κα� τ*ς 'Iυδα�υς /κ τ=των εDναι. πρ�ςτ=τις καταγινaσκυσιν SHρδFτυ C τ" περ� M�γωνγρ�ψαντεςL μW γ"ρ tν ε3ς τ�ν eλιν �$λη [$ρ!ην �κντ�-σαι, μηδ' ε3ς τWν θ�λασσαν π$δας καθε(ναι, θε*ς `π�τ1ν M�γων παραδεδμ$νυς. τ" μ$ντι �γ�λματαε3κFτως καθαιρε(ν.

  TWν δ# τ1ν A3γυπτ�ων �ιλσ��αν εDναι τια=την περ�τε θε1ν κα� `π#ρ δικαισ=νης. ��σκειν τε �ρWν μ#νεDναι τWν jλην, εDτα τ" τ$σσαρα στιε(α /! α]τ�ς δια-κριθ�ναι, κα� _01� τινα �πτελεσθ�ναι. θε*ς δ' εDναιeλιν κα� σελEνην, τ�ν μ#ν

 • 11. Φρ�ν�]σαν Cτι τ* σ?μπαν _δημι�υργkθη σ@ yρισμ�νη'ρ�νικ` στιγμ` (δ@ν 3π�ρ'ε δηλ. π/ντ�τε), κα; Cτι ε^ναι �θαρτ*κα; σ�αιρ�ειδ�ςx Cτι τp &στρα συν�στανται (π* �ωτι/, κα; μ@τ`ν (ν/μι4ι τ�ς �ωτιUς τ�υς γ�ν�νται τp πρ/γματα τ�ς γ�ςx Cτιγ�νεται gκλειψις τ�ς σελkνης, Cταν αaτ` εFσ�ρ'εται στ`ν σκιp τ�ςγ�ςx Cτι j ψυ'` _πι[� κα; περν/ει σ8 &λλ� σLμαx Cτι �5 -ρ�'@ςπρ�καλ�]νται (π* τ`ν μετα-�λ` στ`ν (τμ0σ�αιραx κα; γιp Cλατp �αιν0μενα gδωσαν �υσικ@ς _4ηγkσεις, Cπως 5στ�ρ�]ν D �Eκα-τα:�ς κα; D 8Aρισταγ0ρας.

  8Eπ; πλ��ν, gθεσαν κα; ν0μ�υς περ; _πικρατkσεως δικαι�σ?-νης, τ�+ς Dπ���υς (π�δωσαν στ*ν �Eρμ�x κα; _θε�π��ησαν τp[�Lα π�+ Qσαν εs'ρηστα (π* τ*ν &νθρωπ�. 8Eπ�σης λ�γ�υν Cτιαaτ�; _�ε]ραν τ`ν γεωμετρ�α, τ`ν (στρ�ν�μ�α κα; τ`ν (ριθμη-τικk. 8Aνα��ρικp λ�ιπ*ν μ@ τ`ν _�ε?ρεσι τ�ς �ιλ�σ���ας, gτσιg'�υν τp πρ/γματα.

  12. ΠρLτ�ς Cμως π�+ _'ρησιμ�π��ησε τ*ν Cρ� �ιλ�σ���α κα;ν0μασε τ*ν wαυτ0ν τ�υ �ιλ0σ��� Qταν D Πυθαγ0ρας κατp τ;ςσυν�μιλ�ες τ�υ στ`ν ΣικυLνα μ@ τ*ν jγεμ0να τLν Σικυων�ων 7Φλιασ�ων Λ��ντα, Cπως (να��ρει D �Hρακλε�δης D Π0ντι�ς στ*-ι-λ�� τ�υ Περ� τ�ς �πνυ23 (De mortua). �Yπεστkρι[ε Cτι καν�-νας &νθρωπ�ς δ@ν ε^ναι σ��0ς, παρp μ0ν�ν D θε0ς. Δι0τι πρ;ν(π8 αaτ0ν, j εFδικ0της αaτ` _λ�γετ� σ���α, κα; σ��*ς D μετερ'0-μεν�ς τ* _π/γγελμα αaτ0, π�+ θp ε^'ε �θ/σει σ@ διαν�ητικ`τελει0τηταx _ν�L �ιλ0σ���ς ε^ναι D (γαπLν τ`ν σ���α (κα; _πι-διuκων τ`ν _π�τευ4� της). O5 σ���; _λ�γ�ντ� κα; σ��ιστ�ς, κα;t'ι μ0ν� αaτ��, (λλp κα; �5 π�ιητ@ς ν�μ/[�ντ� σ��ιστ�ς. Γι8αaτ* κα; D Kρατ:ν�ς Cταν στ�+ς 8Aρ'ιλ0'�υς τ�υ _παινz� τ*ν\Oμηρ� κα; τ*ν �Hσ��δ�, τ�+ς δ�δει τ*ν τ�τλ� τ�] σ��ιστ�].

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 41 –

  T�ν κFσμν γενητ�ν κα� �θαρτ�ν κα� σ�αιρειδ�L τ*ς�στ$ρας π\ρ εDναι, κα� τn� τ=των κρ�σει τ" /π� γ�ς γ�νε-σθαιL σελEνην /κλε�πειν ε3ς τ� σκ�ασμα τ�ς γ�ς /μπ�πτυ-σανL τWν ψυWν κα� /πιδιαμ$νειν κα� μετεμ�α�νεινL`ετ*ς κατ" �$ρς τρπWν �πτελε(σθαιL τ� τε �λλα�υσιλγε(ν, oς SEκατα(Fς τε κα� 'AρισταγFρας (FGrH608 F 5) Cστρ\σιν. �θεσαν δ# κα� νFμυς `π#ρ δικαι-σ=νης, pς ε3ς SEρμ�ν �νEνεγκανL κα� τ" εrρηστα τ1ν_0aων θε*ς /δF!α_ν. λ$γυσι δ# κα� oς α]τ� γεωμε-τρ�αν τε κα� �στρλγ�αν κα� �ριθμητικWν �νε\ρν. κα�τ" μ#ν περ� τ�ς ε`ρ$σεως Rδε �ει.

  Φιλσ��αν δ# πρ1τς vνFμασε ΠυθαγFρας κα�Jαυτ�ν �ιλFσ�ν, /ν Σικυ1νι διαλεγFμενς Λ$ντι τ01Σικυων�ων τυρ�νν0ω & Φλιασ�ων, καθ� �ησιν SHρακλε�-δης V Πντικ�ς /ν τn� Περ� τ�ς �πνυ (Wehrli vii, fg. 87)Lμηδ$να γ"ρ εDναι σ��ν [�νθρωπν] �λλ' & θεFν. θ:ττνδ# /καλε(τ σ��α, κα� σ��ς V τα=την /παγγελλFμενς,?ς εyη tν κατ' �κρFτητα ψυ�ς �πηκρι�ωμ$νς, �ιλFσ-�ς δ# V σ��αν �σπα_Fμενς. C δ# σ�� κα� σ�ιστα�/καλ\ντL κα� ] μFνν, �λλ" κα� C πιητα� σ�ιστα�,καθ� κα� Kρατ(νς /ν 'AριλFις τ*ς περ� >Oμηρν κα�SHσ�δν /παιν1ν jτως καλε( (Kock i. 12, fg. 2).

  ΒΙΒΛΙ�ΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  – 40 –

  11

  12

  23. T* -ι-λ�� Qταν 4ακ�υστ* κα; στ�+ς Λατ�ν�υς (πρ-λ. Πλ�νι�ν, V. 2). �Oτ�τλ�ς δ@ν ε^ναι σα�kς. O5 λατινικ@ς μετα�ρ/σεις (π�δ�δ�υν: «�H νεκρωμ�νη

  γυνα:κα». Πρ0κειται γιp κ/π�ια γυνα:κα π�+ ε^'ε π�σει σ@ λkθαργ� κα; π�+τ`ν _θερ/πευσε D �Hρακλε�δης. Bλ�πε κατωτ�ρω τ* κε�. 8Eμπεδ�κλ�ς, Cπ�υγ�νεται λ0γ�ς περ; τ�] -ι-λ��υ.

 • 13. Σ���; _θεωρ�]ντ� �5 w4�ς: D Θαλ�ς, D Σ0λων, D Περ�αν-δρ�ς, D Kλε0-�υλ�ς, D X�λων, D B�ας κα; D Πιττακ0ς. Σ8 αaτ�+ςπρ�σθ�τ�υν κα; τ*ν 8Aν/'αρσιν τ*ν Σκ?θη, τ*ν M?σωνα τ*νXην�α, τ*ν Φερεκ?δη τ*ν Σ?ρι� κα; τ*ν 8Eπιμεν�δη τ*ν Kρ�τα.Mερικ�; -/[�υν κα; τ*ν Πεισ�στρατ� τ*ν τ?ρανν�. Kα; αaτ�;μ@ν 3π�ρ4αν σ����.

  \Oσ�ν (��ρSU Cμως στ`ν �ιλ�σ���α, δηλαδ` στ`ν _πι[kτησιτ�ς σ���ας, αaτ` ε^'ε διττ` τ`ν πρ��λευσι: &ρ'ισε μ@ τ*ν 8Aνα-4�μανδρ� (π* τ* bνα μ�ρ�ς, κα; μ@ τ*ν Πυθαγ0ρα (π* τ* &λλ�.

  �O πρLτ�ς Qταν μαθητ`ς τ�] Θαλ�], D δ@ Πυθαγ0ραςgλα-ε μαθkματα (π* τ*ν Φερεκ?δη. �H μιp σ'�λ` ν�μ/[ετ�8Iωνικk, _πειδ` D Θαλ�ς, π�+ 3π�ρ4ε διδ/σκαλ�ς τ�] 8Aνα4ι-μ/νδρ�υ, Qταν VIων (π* τ`ν M�λητ�x j &λλη _λ�γετ� 8Iταλικ`(π* τ*ν Πυθαγ0ρα, D Dπ�:�ς στ`ν 8Iταλ�α κυρ�ως (ν�πτυ4ε τ`νδρUσι τ�υ.

  14. Kαταλkγ�υν δ@ �5 σ'�λ�ς, j μ@ν 8Iωνικ` στ*ν Kλειτ0-μα'�, τ*ν Xρ?σιππ� κα; τ*ν Θε0�ραστ�, j δ@ 8Iταλικ` στ*ν8Eπ�κ�υρ�. �H διαδ�'` περν/ει (π* τ*ν Θαλ� διp μ�σ�υ τLν8Aνα4ιμ/νδρ�υ, 8Aνα4ιμ�ν�υς, 8Aνα4αγ0ρ�υ κα; 8Aρ'ελ/�υστ*ν Σωκρ/τη, π�+ εFσkγαγε τ`ν θικ` �ιλ�σ���αx (π* τ*νΣωκρ/τη στ�+ς &λλ�υς Σωκρατικ�+ς κα; κυρ�ως στ*ν Πλ/-τωνα, π�+ συν�στησε τ`ν 8Aρ'α�α 8Aκαδkμεια (π* τ*ν Πλ/-τωνα j διαδ�'` περι�ρ'εται στ*ν Π�λ�μωνα, Kρ/ντ�ρα κα;Kρ/τη, 8Aρκεσ�λα� 5δρυτ` τ�ς M�σης 8Aκαδημε�ας, Λακ?δη5δρυτ` τ�ς N�ας 8Aκαδημε�ας, Kαρνε/δη κα; Kλειτ0μα'�. Kα;στ*ν Kλειτ0μα'� gτσι �θ/ν�υμε.

  15. Στ*ν δ@ Xρ?σιππ� j σειρp καταλkγει yς w4�ς: Σωκρ/της,8Aντισθ�νης, Δι�γ�νης D Kυνικ0ς, Kρ/της D Θη-α:�ς, Zkνων DKιτιε?ς, Kλε/νθης, Xρ?σιππ�ς. Στ*ν Θε0�ραστ� καταλkγει yςw4�ς: (π* τ*ν Πλ/τωνα περι�ρ'εται στ*ν 8Aριστ�τ�λη, κα; (π*τ*ν 8Aριστ�τ�λη στ*ν Θε0�ραστ�. Kα; j μ@ν 8Iωνικ` σ'�λk, κατ8αaτ*ν τ*ν τρ0π�ν, καταλkγει.

  \Oσ�ν (��ρSU στ`ν 8Iταλικk, αaτ` παρ�υσι/[ει τ`ν (κ0-

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 43 –

  Σ�� δ# /νμ�_ντ zδεL Θαλ�ς, ΣFλων, Περ�αν-δρς, KλεF�υλς, X�λων, B�ας, ΠιττακFς. τ=τις πρ-σαριθμ\σιν 'Aν�αρσιν τ�ν Σκ=θην, M=σωνα τ�νXην$α, Φερεκ=δην τ�ν Σ=ριν, 'Eπιμεν�δην τ�ν Kρ�ταL�νιι δ# κα� Πεισ�στρατν τ�ν τ=ραννν. κα� C μ#νσ��.

  Φιλσ��ας δ# δ= γεγFνασιν �ρα�, { τε �π� 'Aνα!ι-μ�νδρυ κα� P �π� ΠυθαγFρυL τ\ μ#ν Θαλ\ διακη-κFτς, ΠυθαγFρυ δ# Φερεκ=δης καθηγEσατ. κα�/καλε(τ P μ#ν 'IωνικE, bτι Θαλ�ς

 • λ�υθη διαδ�'k: πρLτ�ς D Φερεκ?δης, gπειτα D Πυθαγ0ρας, Dγυι0ς τ�υ Tηλα?γης, gπειτα j σειρp oεν��/νης, Παρμεν�δης,Zkνων, 8Eλε/της, Λε?κιππ�ς κα; Δημ0κριτ�ς, D Dπ�:�ς ε^'επ�λλ�+ς μαθητ�ς, Fδ�ως τ*ν Nαυσι�/νη (κα; Nαυκ?δη), π�+_'ρημ/τισαν διδ/σκαλ�ι τ�] 8Eπικ�?ρ�υ.

  16. O5 �ιλ0σ���ι διαιρ�]νται (κ0μη σ@ δ�γματικ�+ς κα; σκε-πτικ�?ς: κα; Cσ�ι μ@ν (π��α�ν�νται Cτι τp πρ/γματα ε^ναι γνωρι-στp κα; καταληπτ/, λ�γ�νται δ�γματικ��x Cσ�ι Cμως (ναστ�λλ�υντ`ν σκ�ψι τ�υς γιp τp πρ/γματα24, _πειδ` ε^ναι (κατ/ληπτα, αaτ�;ε^ναι σκεπτικ��. Π/λι, &λλ�ι �ιλ0σ���ι &�ησαν συγγρ/μματα κα;&λλ�ι δ@ν &�ησαν τ�π�τε γραπτ0, Cπως D Σωκρ/της, D Στ�λπων, DΦ�λιππ�ς, D Mεν�δημ�ς, D Π?ρρων, D Θε0δωρ�ς, D Kαρνε/δηςκα; D Bρ?σων. 8Eπ�σης 3π/ρ'ει j γνuμη Cτι �sτε D Πυθαγ0ραςκα; D 8Aρ�στων D X:�ς gγραψαν τ�π�τε, πλ`ν λ�γων _πιστ�λLν. O5M�λισσ�ς, Παρμεν�δης κα; 8Aνα4αγ0ρας &�ησαν (π* bνα σ?γ-γραμμα. Π�λλp &�ησε D Zkνων, κα; πι* π�λλp (κ0μη D 8Aριστ�-τ�λης, D 8Eπ�κ�υρ�ς κα; D Xρ?σιππ�ς.

  17. Mερικ�; �ιλ0σ���ι gλα-αν τ* tν�μ/ τ�υς (π* τ;ς π0λειςπ�+ gδρασαν, Cπως �5 'Hλιακ�, �5 Mεγαρικ�, �5 'Eρετρικ� κα;�5 Kυρηναϊκ�x &λλ�ι (π* τ;ς τ�π�θεσ�ες Cπ�υ συ[ητ�]σαν,Cπως �5 'Aκαδημαϊκ� κα; �5 Στωϊκ�x &λλ�ι (π* τυ'α:α περιστα-τικ/, Cπως �5 Περιπατητικ��, κα; &λλ�ι (π* παρατσ�?κλια, Cπως�5 Kυνικ��. VAλλ�ι, π/λι, gλα-αν τ* tν�μ/ τ�υς (π* τ`ν Fδι�συ-γκρασ�α τ�υς, Cπως �5 E]δαιμνικ�x μερικ�; (π* μ�α gπαρσιστ;ς συ[ητkσεις τ�υς, Cπως �5 ΦιλαλEθεις, �5 'Aνασκευαστικ�

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 45 –

  πρ�δρ�μικ�ς μελ�της τ�] θαν/τ�υx j τελευτα�α αaτ` gκ�ρασις δ@ν ε^ναι (συ-νkθιστη στ`ν (ρ'α�α �Eλληνικ` �ιλ�σ���α, (��] (π�τελε: τ`ν κυριαρ'ικ`�ιλ�σ��ικ` &π�ψι τ�] Πλατωνικ�] Φα�δωνς: «�5 ρθLς �ιλ�σ���]ντες(π�θνkσκειν μελετLσι κα; τ* τεθν/ναι κιστα αaτ�:ς (νθρuπ�ις ��-ερ0ν τι»,Φα�δων 67 E.

  SH δ# 'IταλικW jτωL Φερεκ=δυς ΠυθαγFρας, fTηλα=γης V υCFς, f [εν��νης, f Παρμεν�δης, fZEνων V 'Eλε�της, f Λε=κιππς, f ΔημFκριτς, fπλλ� μ$ν, /π' GνFματς δ# Nαυσι��νης κα� Nαυκ=δης,Rν 'Eπ�κυρς.

  T1ν δ# �ιλσF�ων C μ#ν γεγFνασι δγματικ�, C δ'/�εκτικ�L δγματικ� μ#ν bσι περ� τ1ν πραγμ�των�π�α�ννται oς καταληπτ1νL /�εκτικ� δ# bσι /π$-

  υσι περ� α]τ1ν oς �καταλEπτων. κα� C μ#ν α]τ1νκατ$λιπν `πμνEματα, C δ' bλως ] συν$γραψαν,uσπερ κατ� τινας Σωκρ�της, Στ�λπων, Φ�λιππς, Mεν$-δημς, Π=ρρων, ΘεFδωρς, Kαρνε�δης, Bρ=σωνL κατ�τινας ΠυθαγFρας, 'Aρ�στων V X(ς, πλWν /πιστλ1ν Gλ�-γωνL C δ# �ν" ν σ=γγραμμαL M$λισσς, Παρμεν�δης,'Aνα!αγFραςL πλλ" δ# ZEνων, πλε�ω [εν��νης, πλε�ωΔημFκριτς, πλε�ω 'Aρισττ$λης, πλε�ω 'Eπ�κυρς,πλε�ω Xρ=σιππς.

  T1ν δ# �ιλσF�ων C μ#ν �π� πFλεων πρσηγρε=-θησαν, oς C 'Hλιακ� κα� Mεγαρικ� κα� 'Eρετρικ� κα�Kυρηναϊκ�L C δ# �π� τFπων, oς C 'Aκαδημαϊκ� κα�Στωϊκ�. κα� �π� συμπτωμ�των δ$, oς C Περιπατητικ�,κα� �π� σκωμμ�των, oς C Kυνικ�L C δ# �π� διαθ$σεων,oς C E]δαιμνικ�L τιν#ς �π� 3Eσεως, oς C ΦιλαλEθειςκα� 'Eλεγκτικ� κα� 'Aναλγητικ�L �νιι δ' �π� τ1ν διδα-σκ�λων, oς C Σωκρατικ� κα� 'Eπικ=ρειι, κα� τ"bμιαL κα� C μ#ν �π� τ�ς περ� �=σιν πραγματε�ας �υσι-

  ΒΙΒΛΙ�ΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  – 44 –

  24. Πρ-λ. κα; τ`ν μ�θ�δ� τ�ς «Φαινμενλγικ�ς /π�ς» τ�] Husserl(X�]σσερλ). 8Eπ�'�με, (ναστ�λλ�με κ/θε δια-ε-α�ωσι γιp παρ4ι — (νυπαρ-4�α wν*ς συνειδητ�] περιε'�μ�ν�υ, κα; [ητUμε μ0ν� τ* καθαρ0 τ�υ ν0ημα.Στ*ν Heidegger (X/ϊντεγγερ — σ?γ'ρ�ν�ς γνωστ*ς Γερμαν*ς �ιλ0σ���ς), τ*καθαρ* ν0ημα δ�δεται μ@ τ* �αιν0μεν� τ�ς 3παρ4ιακ�ς (γων�ας, yς

  16

  17

 • κα; �5 'Aναλγητικ�25x μερικ�; (π* τ�+ς δασκ/λ�υς τ�υς, Cπως�5 Σωκρατικ� κα; �5 'Eπικ=ρειι, κα; &λλ�ι (π* &λλ�υς παρ�-μ���υς λ0γ�υς. \Oσ�ι (σ'�λkθηκαν μ@ τ`ν _4ερε?νησι τ�ς�?σεως, ν�μ/σθηκαν �υσικ��, θικ�; (θικ�λ0γ�ι) ν�μ/σθη-καν _κε:ν�ι π�+ συ[ητ�]σαν τp θικp [ητkματα, κα; διαλεκτικ�;Cσ�ι καταγ�ν�νταν μ@ τ`ν γ�ητε�α τLν λ0γων.

  18. �H �ιλ�σ���α περιλαμ-/νει τρ�α μ�ρη: �υσικk, θικ` κα;διαλεκτικ` (λ�γικk). Φυσικ` ε^ναι τ* μ�ρ�ς π�+ (��ρSU στ*σ?μπαν κα; τp _ν αaτ�L περιε'0μενα. �H θικk (��ρSU στ`ν [ω`κα; τ`ν συμπερι��ρ/ μας κα; j διαλεκτικ` ε^ναι j συλλ�γικ` δια-δικασ�α π�+ 'ρησιμ�π�ι�]ν �5 δ?� (νωτ�ρω μαθkσεις. M�'ρι τ�]8Aρ'ελ/�υ κμα[ε j �υσικk. [email protected] τ*ν Σωκρ/τη, Cπως εvπαμε κα;πρ�ηγ�υμ�νως, &ρ'ισε j θικkx (π* δ@ τ*ν Zkνωνα τ*ν 8Eλε/τη&ρ'ισε j διαλεκτικk. T�ς θικ�ς _4 &λλ�υ, 3π�ρ4αν δ�κα �ιλ�σ�-�ικ@ς κατευθ?νσεις (α5ρ�σεις): j 8Aκαδημαϊκk, j Kυρηναϊκk, j8Hλιακk, j Mεγαρικk, j Kυνικk, j 8Eρετρικk, j Διαλεκτικk, jΠεριπατητικk, j Στωϊκ` κα; j 8Eπικ�?ρει�ς.

  19. �Iδρυτ`ς τ`ς (ρ'α�ας 8Aκαδημαϊκ�ς Qταν D Πλ/των, τ�ςμ�σης D 8Aρκεσ�λα�ς κα; τ�ς ν�ας D Λακ?δης. T�ς Kυρηναϊκ�ς5δρυτ`ς 3π�ρ4ε D 8Aρ�στιππ�ς D Kυρηνα:�ς, τ�ς 8Hλιακ�ς D Φα�-δων D 8Hλε:�ς, τ�ς Mεγαρικ�ς D Eaκλε�δης D Mεγαρε?ς, τ�ςKυνικ�ς D 8Aντισθ�νης D 8Aθηνα:�ς, τ�ς 8Eρετρικ�ς D Mεν�δημ�ςD 8Eρετριε?ς, τ�ς Διαλεκτικ�ς D Kλειτ0μα'�ς D Kαρ'ηδ0νι�ς, τ�ςΠεριπατητικ�ς D 8Aριστ�τ�λης D Σταγειρ�της κα; τ�ς Στωϊκ�ς DZkνων D Kιτιε?ς. \Oσ� γιp τ`ν 8Eπικ�?ρει� σ'�λk, αaτ` gλα-ε τ*tν�μ/ της (π* τ*ν vδι� τ*ν 8Eπ�κ�υρ�.

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 47 –

  δυνατ` λ�γικ` [ωk. K?ρι�ς _κπρ0σωπ�ς τ�ς (π0ψεως αaτ�ς Qταν D 8Aντ�ςD 'Aσκαλων�της (π�θανε τ* 68 π.X.).

  κ�L C δ' �π� τ�ς περ� τ" θη σλ�ς }θικ�L διαλεκτικ�δ# bσι περ� τWν τ1ν λFγων τερθρε�αν καταγ�ννται.

  M$ρη δ# �ιλσ��ας τρ�α, �υσικFν, }θικFν, διαλεκτι-κFνL �υσικ�ν μ#ν τ� περ� κFσμυ κα� τ1ν /ν α]τ01L}θικ�ν δ# τ� περ� ��υ κα� τ1ν πρ�ς Pμ:ςL διαλεκτικ�νδ# τ� �μ�τ$ρων τ*ς λFγυς πρεσ�ε\ν. κα� μ$ρι μ#ν'Aρελ�υ τ� �υσικ�ν cν εDδςL �π� δ# Σωκρ�τυς, oςπρε�ρηται, τ� }θικFνL �π� δ# ZEνωνς τ\ 'Eλε�τυ, τ�διαλεκτικFν. τ\ δ# }θικ\ γεγFνασιν αCρ$σεις δ$καL'AκαδημαϊκE, KυρηναϊκE, 'HλιακE, MεγαρικE, KυνικE,'EρετρικE, ΔιαλεκτικE, ΠεριπατητικE, ΣτωϊκE, 'Eπικ=-ρεις.

  'Aκαδημαϊκ�ς μ#ν dν τ�ς �ρα�ας πρ$στη Πλ�των,τ�ς μ$σης 'Aρκεσ�λας, τ�ς ν$ας Λακ=δηςL Kυρηναϊκ�ς'Aρ�στιππς V Kυρηνα(ς, 'Hλιακ�ς Φα�δων V 'Hλε(ς,Mεγαρικ�ς E]κλε�δης Mεγαρε=ς, Kυνικ�ς 'Aντισθ$νης'Aθηνα(ς, 'Eρετρικ�ς Mεν$δημς 'Eρετριε=ς, Διαλε-κτικ�ς KλειτFμας KαρηδFνις, Περιπατητικ�ς 'Aρι-σττ$λης Σταγειρ�της, Στωϊκ�ς ZEνων Kιτιε=ςL P δ# 'Eπι-κ=ρεις �π' α]τ\ κ$κληται 'Eπικ=ρυ.

  ΒΙΒΛΙ�ΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  – 46 –

  25. 'Aναλγητικ� Qσαν �5 �ιλ0σ���ι π�+ (ν/μεσα στ;ς (ντιρρkσεις τ�υς_ναντ��ν τ�ς σκεπτικ�ς θεωρ�ας Fδια�τερη -αρ?τητα ε^'ε γι8 αaτ�?ς, Cπως γιpτ�+ς στωϊκ�?ς, D (ναλ�γισμ0ς, Cτι 'ωρ;ς σταθερ@ς πεπ�ιθkσεις δ@ν Qταν

  18

  19

 • �O �Iππ0-�τ�ς στ* Περ� αCρ$σεων -ι-λ�� τ�υ λ�γει Cτι3π�ρ4αν _νν�α σ'�λ@ς κα; �ιλ�σ��ικ@ς κατευθ?νσεις, κα; τ;ς(να��ρει κατp τ`ν (κ0λ�υθ�ν σειρ/ν: Mεγαρικk, 8Eρετρικk,Kυρηναϊκk, 8Eπικ�?ρει�ς, 8Aννικ�ρει�ς26, Θε�δuρει�ς, Zηνu-νει�ς, π�+ λ�γεται κα; Στωϊκk, (ρ'α�α 8Aκαδημαϊκk, κα; Περιπα-τητικk. Osτε τ`ν Kυνικ` (να��ρει �sτε τ`ν 8Hλιακ` �sτε τ`νΔιαλεκτικk.

  20. T`ν Πυρρuνει� (π�ρρ�πτ�υν �5 περισσ0τερ�ι _ρευνητ@ςγιp τ`ν (σ/�εια. Mερικ�; Cμως 3π�στηρ�[�υν Cτι ε^ναι κα; αaτ`κ/π�ια αρεσις, &λλ�ι Cτι δ@ν ε^ναι. Φα�νεται Cμως Cτι ε^ναι (π*κ/π�ια πλευρ/. Γιατ; αρεσι ν�μ/[�με τ`ν στ/σι π�+ (κ�λ�υ-θε: 7 �α�νεται Cτι (κ�λ�υθε: gναντι τLν �αιν�μ�νων κ/π�ια(ρ'kx Dπ0τε, εaλ0γως, θp ν�μ/[αμε τ�+ς Σκεπτικ�+ς αρεσι.8Epν Cμως μ@ τ`ν αρεσι _νν��]με τ* νp συγκλ�ν�υν θετικ@ςγνLμες (δ0γματα)27 π�+ g'�υν μιp (λληλ�υ'�α, αaτ�; δ@ν μπ�-ρ�]ν πλ��ν νp λ�γωνται αρεσις.28 Δι0τι αaτ�; 29 δ@ν παρ�υσι/-[�υν θετικ@ς γνLμες. Aaτ@ς λ�ιπ*ν 3π�ρ4αν �5 (παρ'@ς τ�ς�ιλ�σ���ας κα; �5 διαδ�'ικ@ς (ναπτ?4εις της, κα; τ0σα μ�ρη κα;κατευθ?νσεις παρ�υσ�ασε.

  21. 8Aκ0μη, πρ* λ�γ�υ30, εFσk'θη κα; κ/π�ια _κλεκτικ` αρεσις(π* τ*ν Π�τ/μωνα τ*ν 8Aλε4ανδρ�α, π�+ _π�λε4ε Cσα τ�] &ρε-σαν (π* κ/θε αρεσι. Kατ8 αaτ0ν, σ?μ�ωνα μ@ Cσα λ�γει στ`νΣτιε�ωσ� τ�υ (Στ�ι'ε:α �ιλ�σ���ας), 3π/ρ'�υν δ?� κριτkριατ�ς (ληθε�ας: (�’ wν0ς, αaτ* μ@ τ* Dπ�:� γ�νεται j κρ�σις, δηλαδ`j κυριαρ'ικ` (ρ'` τ�ς ψυ'�ς (τ* PγεμνικFν), κα; (�8 wτ�ρ�υ τ*'ρησιμ�π�ι�?μεν� tργαν�, _π; παραδε�γματι j (κρι-εστ/τη (ντ�-

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 49 –

  σκεπτικιστ�ς, (��] πρ�'ωρ�]σε μ�'ρι τ�] ν/ θ�τzη 3π* (μ�ισ-kτησιν κα;αaτ* τ�]τ� τ* γεγ�ν*ς τ�ς 3π/ρ4εως κ0σμ�υ. Πρ-λ. Emile Ids. AcosmismePostuiatoire, στ;ς σημειuσεις τLν 'Hθικ1ν E]δημε�ων, gκδ. «Bι-λι�θkκης τLν�Eλλkνων» 1970, μετ/�ρ. N. Kυργι�π�?λ�υ.

  30. T* «πρ* λ�γ�υ» δ@ν μπ�ρε: νp (να��ρεται στ`ν _π�'` τ�] Λαερτ��υ,(λλp τ�] συγγρα��ως π�+ g'ει γιp πηγk, (��] τ* λε4ικ* Σ�υ=δα παρ�υσι/[ειτ*ν Π�τ/μωνα σ?γ'ρ�ν� τ�] Aaγ�?στ�υ.

  SIππF�τς δ' /ν τ01 Περ� αCρ$σεων /νν$α �ησ�ν αCρ$σειςκα� �γωγ"ς εDναιL πρaτην MεγαρικEν, δευτ$ραν 'Eρετρι-κEν, τρ�την KυρηναϊκEν, τετ�ρτην 'Eπικ=ρειν, π$μπτην'Aννικ$ρειν, κτην Θεδaρειν, J�δFμην Zηνaνειν τWνκα� ΣτωϊκEν, GγδFην 'AκαδημαϊκWν τWν �ρα�αν, /ν�τηνΠεριπατητικEνL rτε δ# KυνικWν rτε 'HλιακWν rτε Δια-λεκτικEν.

  TWν μ#ν γ"ρ Πυρρaνειν ]δ' C πλε�υς πρσπι-\νται δι" τWν �σ��ειανL �νιι δ# κατ� τι μ#ν αzρεσιν εDνα��ασιν α]τEν, κατ� τι δ# r. δκε( δ# αzρεσις εDναι. αzρεσινμ#ν γ"ρ λ$γμεν τWν λFγ0ω τιν� κατ" τ� �αινFμενν �κ-λυθ\σαν & δκ\σαν �κλυθε(νL καθ' ? ε]λFγως tναzρεσιν τWν ΣκεπτικWν καλ(μεν. ε3 δ# αzρεσιν ν(μεν πρF-σκλισιν δFγμασιν �κλυθ�αν �υσιν, ]κ$τ' tν πρσαγ-ρε=ιτ αzρεσιςL ] γ"ρ �ει δFγματα. αzδε μ#ν �ρα� κα�διαδα� κα� τσα\τα μ$ρη κα� τFσαι �ιλσ��ας αCρ$σεις.

 • ληψις. �Ως καθ�λικ@ς (ρ'@ς θεωρ�]σε τ`ν λη, τ* π�ιητικ* αvτι�,τ`ν π�ι0τητα κα; τ*ν τ0π�. Δι0τι τ* (π* τ� κα; (π* π�ι0ν ε^ναι�τιαγμ�ν� bνα πρUγμα, καθ~ς κα; j π�ι0της κα; D τ0π�ς στ*νDπ�:�ν ε^ναι �τιαγμ�ν�, ε^ναι (ρ'�ς. �O σκ�π*ς δ@ στ*ν Dπ�:�Cλες �5 _νεργητικ0τητες (να��ρ�νται ε^ναι μ�α τ�λεια σ@ Cλες τ;ς(ρετ@ς [ωk, κα; πρ*ς _π�τευ4� της ε^ναι (παρα�τητα τp �υσικpτ�] σuματ�ς πλε�νεκτkματα καθ~ς κα; τp _4ωτερικp τ�ια]τα31.

  �Yπ�λε�πεται νp Dμιλkσωμε γιp τ�+ς �ιλ�σ0��υς, κα; πρLτα,-�-αια, γιp τ*ν Θαλ�.

  I. ΘAΛHΣ

  22. �O Θαλ�ς32 λ�ιπ*ν Qταν γυι*ς τ�] 8E4αμ?�υ κα; τ�ς Kλε�--�υλ�νης, Cπως λ�γ�υν D �Hρ0δ�τ�ς, D Δ�]ρις κα; D Δημ0κριτ�ς,(π* τ`ν �Fκ�γ�νεια τLν ΘηλιδLν33, π�? Qσαν Φ��νικες εaγεν�]ςκαταγωγ�ς, (π0γ�ν�ι τ�] K/δμ�υ κα; τ�] 8Aγkν�ρ�ς. Hτανbνας (π* τ�+ς �Eπτp Σ���?ς, Cπως (να��ρει D Πλ/των. Kα;πρLτ�ς αaτ*ς ν�μ/σθηκε σ��0ς, Cταν &ρ'ων στ`ν 8AθkναQταν D Δαμ/σι�ς, Dπ0τε καθιερuθη κα; D Cρ�ς «�5 wπτp σ����»,Cπως μαρτυρε: D Δημkτρι�ς D Φαληρε+ς στ*ν Kατ/λ�γ� τLν(ρ'0ντων. 8Eνεγρ/�η δ@ δημ0της τ�ς Mιλkτ�υ, Cταν π�γε _κε:μα[; μ@ τ*ν Nε:λ�, π�+ _4εδιu'θη (π* τ`ν Φ�ιν�κη. Π�λλ�; συγ-γρα�ε:ς Cμως 3π�στηρ�[�υν Cτι Qταν ντ0πι�ς Mιλkσι�ς, κα; (π*ν�μαστ` �Fκ�γ�νεια.

  23. Mετp τ`ν (ν/μι4� τ�υ στp π�λιτικp πρ/γματα (σ'�λk-θηκε μ@ τ`ν σπ�υδ` τ�ς �?σεως. Kα; κατ/ τινας μ�ν, δ@ν &�ησεκαν�να σ?γγραμμαx δι0τι j εFς αaτ*ν (π�διδ�μ�νη NαυτικW'Aστρλγ�α ε^ναι, λ�γ�υν, τ�] Φuκ�υ τ�] Σαμ��υx D Kαλλ�μα-'�ς Cμως πιστε?ει, Cτι αaτ*ς (νεκ/λυψε τ`ν Mικρp VAρκτ�, δι0τι

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 51 –

  32. 624–549 π.X.33. ΘηλιδLν: (&λλη γρα�`) NηλιδLν.

  �ρ�ς τε τ1ν bλων τWν τε jλην κα� τ� πι\ν, πιFτητ�τε κα� τFπνL /! f γ"ρ κα� `�' f κα� π�0ω κα� /ν 0R.τ$λς δ# εDναι /�' ? π�ντα �να�$ρεται, _ωWν κατ" π:σαν�ρετWν τελε�αν, ]κ �νευ τ1ν τ\ σaματς κατ" �=σινκα� τ1ν /κτFς.

  Λεκτ$ν δ# περ� α]τ1ν τ1ν �νδρ1ν, κα� πρ1τFν γεπερ� Θαλ\.

  ΘAΛHΣ

  6Hν τ�νυν V Θαλ�ς, oς μ#ν SHρFδτς (i. 170, 3) κα�Δ\ρις (FGrH 76 F 74) κα� ΔημFκριτFς (DK 68 B 115a)�ασι, πατρ�ς μ#ν 'E!αμ=υ, μητρ�ς δ# Kλε�υλ�νης, /κτ1ν Θηλιδ1ν, z ε3σι Φ�νικες, ε]γεν$στατι τ1ν �π�K�δμυ κα� 'AγEνρς.

 • λ�γει στ�+ς 'I�μ�υς τ�υ:

  8Eλ�γετ� Cτι διεσα�kνισε κα; τ*ν δρ0μ�τLν (στερ�σκων τ�ς rμ/4ηςπ�+ �5 Φ��νικες τ`ν g'�υν yς Dδηγ* στ`ν θ/λασσα.

  Kατ/ τινας &λλ�υς Cμως, συν�γραψε δ?� μ0ν� πραγματε:ες:Περ� τρπ�ς (jλι�στ/σι�) κα� 'Iσημερ�ας, θεωρLν τp &λλα πρ/γ-ματα (κατ/ληπτα. Φα�νεται δ@ Cτι ε^ναι D πρLτ�ς π�+ (σ'�λk-θηκε μ@ τ`ν (στρ�ν�μ�α34, D πρLτ�ς π�+ πρ�ε:πε _κλε�ψεις jλ��υκα; καθuρισε τp jλι�στ/σια, Cπως γρ/�ει D Esδημ�ς στ* -ι-λ��τ�υ SIστρ�α τ�ς 'Aστρνμ�ας. Γι8 αaτ* τ*ν θαυμ/[�υν κα; Doεν��/νης κα; D �Hρ0δ�τ�ςx κα; τ*ν _πρ0σε4αν D �Hρ/κλειτ�ςκι8 D Δημ0κριτ�ς.

  24. Mερικ�; (κ0μη λ�γ�υν, μετα4+ τLν Dπ��ων κα; D X�ιρ�λ�ςD π�ιητkς, Cτι αaτ*ς πρLτ�ς ε^πε Cτι j ψυ'` ε^ναι (θ/νατη. Kα;πρLτ�ς καθuρισε τ`ν διαδρ�μ` τ�] jλ��υ (π* jλι�στ/σι� σ@jλι�στ/σι�, κα; τ* μ�γεθ�ς τ�] jλ��υ κα; τ�ς σελkνης, (π��αν-θε;ς κατ/ τινας Cτι j �αιν�μ�νη δι/μετρ�ς τ�] jλ��υ κα; τ�ςσελkνης, _ν συγκρ�σει πρ*ς τ`ν �αιν�μ�νην τρ�'ιpν αaτLν, ε^ναιτ* ν wπτακ�σιαστ*ν εFκ�στ*ν μ�ρ�ς. ΠρLτ�ς π/λι ε^πε τελευ-τα�α jμ�ρα τ�] μην*ς τ`ν τριακ�στ` jμ�ρα, κα; πρLτ�ς, Cπωςλ�γ�υν κ/π�ι�ι, συνε[kτησε περ; �?σεως.

  �O 8Aριστ�τ�λης35 π/λι κα; D �Iππ�ας λ�γ�υν, Cτι αaτ0ς, πρ�--/λλων yς (π0δει4ι τ*ν μαγνkτη κα; τ* λεκτρ�, (π�δωσε ψυ'`κα; στp &ψυ'α (ντικε�μενα. Kατp τ`ν Παμ��λην, (��] gμαθεγεωμετρ�α (π* τ�+ς AFγυπτ��υς, πρLτ� _ν�γραψε ρθ�γuνι�τρ�γων� σ@ κ?κλ�, κα; πρ�σ��ερε θυσ�α bνα -0δι.

  25. VAλλ�ι Cμως, μετα4+ τLν Dπ��ων κα; D 8Aπ�λλ0δωρ�ς Dλ�γιστικ0ς36, (π�δ�δ�υν στ*ν Πυθαγ0ρα αaτ` τ`ν ερεσι. �OΠυθαγ0ρας _πε4�τεινε τ;ς _�ευρε?σεις π�+ (π�δ�δ�νται (π*τ*ν Kαλλ�μα'� (στ�+ς 'I�μ�υς τ�υ) στ*ν Es��ρ-� τ*ν Φρ?γα,

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 53 –

  36. Δηλ. σ'�λε:τ� μ@ τ`ν (ριθμητικk.

  ε`ρ$την τ�ς �ρκτυ τ�ς μικρ:ς, λ$γων /ν τ(ς 'I�μ�ιςjτως (Pfeiffer 191 54 sq.)L

  κα� τ�ς SAμ�!ης /λ$γετ σταθμEσασθαιτ*ς �στερ�σκυς, [email protected] πλ$υσι Φ�νικες.

  κατ� τινας δ# μFνα δ= συν$γραψε, Περ� τρπ�ς κα�3σημερ�ας, τ" �λλ' �κατ�ληπτα εDναι δκιμ�σας. δκε( δ#κατ� τινας πρ1τς �στρλγ�σαι κα� Pλιακ"ς /κλε�ψειςκα� τρπ"ς πρειπε(ν, uς �ησιν Erδημς /ν τn� Περ� τ1ν�στρλγυμ$νων Cστρ�9α (Wehrli viii, fg. 144)L bθενα]τ�ν κα� [εν��νης (DK 21 B 19) κα� SHρFδτς (i. 74,2) θαυμ�_ει. μαρτυρε( δ' α]τ01 κα� SHρ�κλειτς (DK 22 B38) κα� ΔημFκριτς (DK 68 B 115a).

 • Cπως τp «σκαληνp κα; τρ�γωνα», κα; Cσα (��ρ�]ν στ`ν θεωρη-τικ` γεωμετρ�α.

  8Aλλp κα; στp π�λιτικp [ητkματα, D Θαλ�ς 3π�ρ4ε &ριστ�ςσ?μ-�υλ�ς. \Oταν π.'. D Kρ�:σ�ς _[kτησε (π* τ�+ς Mιλησ��υςνp κ/μ�υν συμμα'�α, αaτ*ς τ�+ς (π�τρεψεx πρUγμα π�+ ε^'ε yςσυν�πεια νp σωθz� j π0λις, δι0τι _ν�κησε D K]ρ�ς. �O vδι�ς, σ?μ-�ωνα μ@ Cσα 5στ�ρε: D �Hρακλε�δης, [�]σε (π�μ�νωμ�ν�ς, μ@στερkσεις, κα; μακρpν τLν κρατικLν 3π�θ�σεων.

  26. Mερικ�; λ�γ�υν Cτι κα; _νυμ�ε?θη κα; (π�κτησε κα; γυι0,τ*ν K?-ισθ�x (λλ/, Cπως λ�γ�υν &λλ�ι, gμεινε &γαμ�ς κα; υ5�θ�-τησε τ*ν γυι* τ�ς (δελ��ς τ�υ. Kα; Cταν τ*ν ρuτησαν, γιατ; δ@ννυμ�ε?εται γιp νp κ/νzη παιδι/, (πkντησε: γιατ; (γαπ/ει τp παι-διp (δηλ. δ@ν θελε νp τp -λ�πzη νp -ασαν�[ωνται (π* (ρρu-στειες κ.λ.π.). \Oταν τ*ν (ν/γκα[ε j μ/να τ�υ νp νυμ�ευθ�, δ@νQλθε (κ0μα D καιρ0ς, gλεγε. \Oταν &ρ'ι[ε πιp νp γερν/zη, _π�ρασεπιp D καιρ0ς, (παντ�]σε. �O �Iερuνυμ�ς D P0δι�ς στ* δε?τερ�κε�/λαι� τLν Σπρ�δην `πμνημ�των τ�υ (να��ρει Cτι κ/π�τεD Θαλ�ς, θ�λ�ντας νp (π�δε�4zη, Cτι, ν θελε37, μπ�ρ�]σε εsκ�λαν8 (π�κτkσzη π�λλp 'ρkματα, (��] πρ��-λεψε Cτι j _ρ'0μενη_σ�δε�α τLν _λαιLν θp Qταν μεγ/λη, _μ�σθωσε �θηνp τp _λαι-�υργε:α (τ�ς Mιλkτ�υ κα; τ�ς X��υ), τp 3πεν�ικ�ασε κα; _κ�ρδισεπ/ρα π�λλp 'ρkματα38.

  27. �Ως πρuτη �aσ�α Cλων τLν tντων θεωρ�]σε τ* νερ0, κα;3πεστkρι[ε Cτι η �?σις ε^ναι gμψυ'η κα; γεμ/τη θε0τητες.39

  Λ�γ�υν (κ0μη Cτι αaτ*ς ε3ρ�κε τ;ς _π�'@ς τ�] gτ�υς κα; τ* δια�-ρεσε σ@ 365 jμ�ρες.

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 55 –

  4αν/ρ'εται κα; στ�+ς διαδ0'�υς τ�υ κα; π�+ τ`ν ε^παν _πιτυ'ημ�να `λ_ωι-σμ� εvτε `λψυισμF (……). \Oσ� �τω'ικ` κα; ν μUς �α�νεται αaτ` j πρuτη(ρ'` μιUς �υσι�γνωστικ�ς θεωρ�ας, τ0σ� σημαντικ* Qταν, στε gγινε j (ρ'`μιUς τ�τ�ιας θεωρ�ας κα; πρ0-αλε j μεγ/λη Fδ�α τ�ς wν0τητας τ�] κ0σμ�υ»,

  λ�μας /ν τ(ς 'I�μ�ις Er�ρ�ν ε`ρε(ν τ�ν Φρ=γα,Oν «σκαλην" κα� τρ�γωνα» (Pf. 191. 59 sq.) κα� bσαγραμμικ�ς �εται θεωρ�ας.

  Δκε( δ# κα� /ν τ(ς πλιτικ(ς �ριστα �ε�υλε\σθαι.Kρ�συ γ\ν π$μψαντς πρ�ς Mιλησ�υς /π� συμμα�9α/κaλυσενL bπερ K=ρυ κρατEσαντς �σωσε τWν πFλιν.κα� α]τ�ς δ$ �ησιν, oς SHρακλε�δης Cστρε( (Wehrli vii, fg45), μνEρη α`τ�ν γεγν$ναι κα� 3διαστEν.

 • Kαν�νας δ@ν 3π�ρ4ε διδ/σκαλ0ς τ�υ _κτ*ς Cτι π�γε στ`νAvγυπτ�, κα; gμεινε γιp κ/π�ι� δι/στημα μ@ τ�+ς 5ερε:ς. �O �Iερu-νυμ�ς (να��ρει Cτι D Θαλ�ς _μ�τρησε κα; τ* ψ�ς τLν πυραμ�-δων (π* τ`ν σκι/ τ�υς, παρατηρkσας Cτι αaτ` ε^ναι vση μ@ τ*ψ�ς τLν πυραμ�δων, τ`ν στιγμ` π�+ κα; j δικk μας σκιp ε^ναι vσηπρ*ς τ* ψ�ς τ�] σuματ0ς μας.40 Συν�[ησε δ@ κα; μ@ τ*ν τ?ρανν�τ�ς Mιλkτ�υ Θρασ?-�υλ�, Cπως (να��ρει D Mιν?ης.

  28. 8E4 &λλ�υ ε^ναι π�λ+ γνωστp τp σ'ετικp μ@ τ*ν ('ρυσ*)τρ�π�δα π�+ -ρ�καν κ/π�ι�ι ψαρ/δες, κα; D δ�μ�ς τLν Mιλη-σ�ων τ*ν _'/ρισε στ�+ς σ���?ς. Λ�γ�υν Cτι κ/π�ι�ι νεαρ�;VIωνες (γ0ρασαν πρ�κατα-�λικp (π* Mιλkσι�υς ψαρ/δες τ*rλ�ευμα π�+ θp ε^'ε bνα δ�'τυx (λλp μ0λις -ρ�καν μ�σα κα; τ*ντρ�π�δα, &ρ'ισαν νp μαλuν�υν, Dπ0τε �5 Mιλkσι�ι (ναγκ/-σθηκαν νp ρωτkσ�υν σ'ετικLς τ* μαντε:� τLν Δελ�Lνx κα; Dθε*ς (π/ντησε μ@ τ*ν w4�ς 'ρησμ0:

  8Aπ0γ�νε τ�ς Mιλkτ�υ, ρωτUς τ*ν Φ�:-� (τ*ν 8Aπ0λλωνα)γιp τ*ν τρ�π�δα; \Oπ�ι�ς ε^ναι πρLτ�ς στ`ν σ���α,σ8 αaτ*ν (νkκει D τρ�π�δας.

  Kα; τ*ν gδωσαν -�-αια στ*ν Θαλ�. Aaτ*ς τ*ν gδωσε σ@&λλ�ν, _κε:ν�ς σ@ &λλ�ν ς τ*ν Σ0λωνα. �O Dπ�:�ς ε^πε CτιπρLτ�ς στ`ν σ���α ε^ναι D θε0ς, κα; τ*ν gστειλε στ�+ς Δελ��?ς.Aaτp D Kαλλ�μα'�ς τp _4ιστ�ρε: δια��ρετικ/, -ασι[0μεν�ς σ@σ'ετικ` (�kγησι τ�] Mαιανδρ��υ τ�] Mιλησ��υ. Aaτ*ς λ�γει Cτικ/π�ι�ς Bαθυκλ�ς (π* τ`ν 8Aρκαδ�α, πεθα�ν�ντας, &�ησε bνακ?πελλ�, μ@ τ`ν _ντ�λ` «νp δ�θz� στ*ν καλ?τερ� (π* τ�+ςσ���?ς».

  29. Δ0θηκε -�-αια στ*ν Θαλ�, κα; (��] gκανε τ*ν γ]ρ� CλωντLν &λλων σ��Lν, _π�στρεψε π/λι στ*ν Θαλ�. Aaτ*ς τ* gστειλεστ*ν Διδυμα:� 8Aπ0λλωνα, μ@ τ`ν w4�ς (�ι�ρωσι, κατp τ*ν π�ι-ητ` Kαλλ�μα'�:

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 57 –

  O]δε�ς δ# α]τ\ καθηγEσατ, πλWν bτι ε3ς Ayγυπτν/λθgν τ(ς Cερε\σι συνδι$τριψεν. V δ# SIερaνυμς (Hiller,fg. xxi) κα� /κμετρ�σα� �ησιν α]τ�ν τ"ς πυραμ�δας /κτ�ς σκι:ς, παρατηρEσαντα bτε Pμ(ν 3σμεγ$θεις ε3σ�ν.συνε��ω δ# κα� Θρασυ�=λ0ω τ01 Mιλησ�ων τυρ�νν0ω,καθ� �ησι Mιν=ης.

  T" δ# περ� τ�ν τρ�πδα �ανερ" τ�ν ε`ρεθ$ντα `π�τ1ν λι$ων κα� διαπεμ�θ$ντα τ(ς σ�(ς `π� τ\δEμυ τ1ν Mιλησ�ων. Φασ� γ"ρ 'Iωνικ=ς τινας νεαν�-σκυς �Fλν �γρ�σαι παρ" Mιλησ�ων λι$ων.�νασπασθ$ντς δ# τ\ τρ�πδς �μ�ισ�Eτησις cν, ως CMιλEσιι �πεμψαν ε3ς Δελ�=ςL κα� V θε�ς �ρησενjτως (D.S. i.x. 3. 2, Val. Max. iv. I. Ext. 7, Schol. Arist.Plut. 9)L

  �κγνε MιλEτυ, τρ�πδς π$ρι Φ(�ν /ρωτ9:ς;τ�ς σ��nη π�ντων πρ1τς, τ=τυ τρ�πδ' α]δ1.

  διδ\σιν dν Θαλn�L V δ# �λλ0ω κα� �λλς �λλ0ω ωςΣFλωνς. V δ# ��η σ��9α πρ1τν εDναι τ�ν θε�ν κα� �π$-στειλεν ε3ς Δελ�=ς. τα\τα δW V Kαλλ�μας /ν τ(ς 'I�μ-�ις (Pf. 191. 32) �λλως Cστρε(, παρ" Λεανδρ�υ λα�gντ\ Mιλησ�υ (FGrH 492 F 18). Bαθυκλ$α γ"ρ τινα'Aρκ�δα �ι�λην καταλιπε(ν κα� /πισκ�ψαι δ\ναι τ1νσ�1ν Gνη+στ0ω.

  'EδFθη δW Θαλn� κα� κατ" περ�δν π�λιν Θαλn�L V δ#τ01 Διδυμε( 'AπFλλωνι �π$στειλεν, ε3πgν jτω κατ" τ�νKαλλ�μαν (Pf. 191. 76 sq.)L

  ΒΙΒΛΙ�ΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  – 56 –

  40. 8Aλλα'�] (να��ρεται Cτι _�kρμ�σε τ`ν (κ0λ�υθη μ�θ�δ�: π�ρε μιpκατακ0ρυ�η ρ/-δ� κα; _σκ��θη πuς, Cταν j σκι/ της Qταν vση μ@ τ* μ�κ�ςτης, θp gπρεπε τ* vδι� νp συμ-α�νzη μ@ κ/θε σLμα _κε�νη τ`ν στιγμk.

  28

  29

 • �O Θαλ�ς μ@ πρ�σ��ρει στ*ν πρ�στ/τητ�] λα�] τ�] Nε�λ�υ, D Θαλ�ς π�+δυ* ��ρ@ς π�ρε τ�]τ� τ* (ριστε:�.

  Σ@ πε[* λ0γ� j (�ι�ρωσις αaτ` g'ει yς w4�ς: «D Θαλ�ς τ�] 8E4α-μ?�υ D Mιλkσι�ς ((�ιερuνει) τ�]τ� τ* (ριστε:� στ*ν Δελ��νι�8Aπ0λλωνα, (��] (π8 Cλ�υς τ�+ς \Eλληνες τ* π�ρε δυ* ��ρ�ς».T* παιδ; π�+ τ�] π�γε τ* κ?πελλ� τ�] Bαθυκλ��υς ν�μ/[ετ�Θυρ�ων, Cπως (να��ρει D VEλευσις στ* Περ� 'Aιλλ$ως -ι-λ��τ�υ κα; D 8Aλ�4ων D M?νδι�ς στ* gνατ� κε�/λαι� τLν Mυθικ1ντ�υ.

  �O Esδ�4�ς D Kν�δι�ς, (π* τ* &λλ� μ�ρ�ς, κα; D Ea/νθης DMιλkσι�ς (�ηγ�]νται Cτι bνας ��λ�ς τ�] Kρ��σ�υ παρ�λα-ε(π* τ*ν -ασιλ�α bνα 'ρυσ* π�τkρι, γιp νp τ* δuση στ*ν σ��u-τερ� (π* τ�+ς \Eλληνεςx κα; τ* gδωσε στ*ν Θαλ�.

  30. 8Aπ* αaτ*ν _π�ρασε σ@ &λλ�υς, κα; κατ8 αaτ*ν τ*ν τρ0π�g�θασε στ*ν X�λωνα. �O X�λων _[kτησε πληρ���ρ�ες (π* τ*νΠ?θι� 8Aπ0λλωνα, π�ι0ς Qταν σ��uτερ�ς (π* αaτ0ν. Kα; αaτ*ςτ�] (π/ντησε41: D M?σων, γιp τ*ν Dπ�:�ν θp π�]με παρακ/τω(αaτ*ν -/[�υν �5 περ; τ*ν Esδ�4�ν, στ*ν κατ/λ�γ� τLν σ��Lν,(ντ; τ�] Kλε�-�?λ�υ, κα; D Πλ/των (ντ; τ�] Περι/νδρ�υ). Περ;αaτ�], λ�ιπ0ν, ε^πε42 τp w4�ς D Π?θι�ς:

  �Yπ/ρ'ει κ/π�ι�ς OFτα:�ς, D M?σων,π�+ γεννkθηκε στ`ν X�να, π�+ σ@ 4επερν/ει σ@ πλ�]τ� σ���ας.

  8Eκε:ν�ς, π�+ gκαμε τ`ν _ρuτησι, ν�μ/[ετ� 8Aν/'αρσις. �OΔα=μα'�ς Cμως D Πλατωνικ*ς κα; D Kλ�αρ'�ς Fσ'υρ�[�νται Cτιτ* π�τkρι (πεστ/λη 3π* τ�] Kρ��σ�υ στ*ν Πιττακ0, κα; (π*αaτ*ν gκαμε τ*ν γ]ρ� τLν σ��Lν.

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 59 –

  42. 'Aνε(λεν: (νε:πεν.

  Θαλ�ς με τ01 μεδε\ντι Nε�λεω δEμυδ�δωσι, τ\τ δ�ς λα�gν �ριστε(ν.

  τ� δ# πε_�ν jτως �ειL Θαλ�ς 'E!αμ=υ MιλEσις'AπFλλωνι Δελ�ιν�0ω SEλλEνων �ριστε(ν δ�ς λα�aν. V δ#περιενεγκgν τWν �ι�λην τ\ Bαθυκλ$υς πα(ς Θυρ�ων/καλε(τ, καθ� �ησιν

 • �O VAνδρων, π/λι, γρ/�ει στ*ν Tρ�π�δ/ τ�υ Cτι �5 8Aργε:�ι πρ�-σ��εραν yς -ρα-ε:� (ρετ�ς στ*ν σ��uτερ� τLν �Eλλkνων bνατρ�π�δα. Πρ�εκρ�θη D 8Aριστ0δημ�ς D Σπαρτι/της, (λλp αaτ*ςπαρzητkθη 3π@ρ τ�] X�λων�ς.

  31. T�] 8Aριστ�δkμ�υ κ/μνει μνε�α κα; D 8Aλκα:�ς yς w4�ς:

  8Aσ�αλLς δ@ν Qταν (ν0ητ�ς, ν�μ�[ω, D λ0γ�ς, π�+ κ/π�τε D 8Aριστ0δημ�ς ε^πε στ`ν Σπ/ρτη:

  «Πλ�?τη ε^ναι j (4�α τ�] (νθρuπ�υxκα; καν�νας _ν/ρετ�ς δ@ν ε^ναι �τω'0ς».

  Mερικ�; συγγρα�ε:ς (�ηγ�]νται Cτι D Περ�ανδρ�ς ε^'ε στε�-λει bνα πλ�:� μ@ ��ρτ�� στ*ν Θρασ?-υλ�, τ*ν τ?ρανν� τ�ς Mιλk-τ�υx τ* πλ�:� _ναυ/γησε στ`ν θ/λασσα τ�ς KL, κα; (ργ0τερακ/π�ι�ι ψαρ/δες -ρ�καν τ*ν τρ�π�δα. �O Φαν0δικ�ς Cμως λ�γειCτι D τρ�π�δας -ρ�θηκε στ`ν θ/λασσα τLν 8Aθηνα�ων, κα; τ*νμετ��εραν στ`ν π0λι, Cπ�υ, γεν�μ�νης γενικ�ς συνελε?σεως τ�]λα�], (πε�ασ�σθη ν8 (π�σταλz� στ*ν B�ανταx γιp π�ι*ν λ0γ�(πε�ασ�σθη gτσι, θp τ* (να��ρωμε στ* περ; B�αντ�ς κε�/λαι�.

  32. VAλλ�ι π/λι λ�γ�υν Cτι τ*ν ε^'ε κατασκευ/σει D \H�αιστ�ςκα; τ*ν ε^'ε δuσει γαμkλι� δLρ� στ*ν Π�λ�πα. 8Aργ0τεραπερι�λθε στ`ν κατ�'` τ�] Mενελ/�υ, κατ0πιν τ*ν π�ρε, μα[; μ@τ`ν �Eλ�νη, D Π/ρις43, κα; τ*ν gρρι4ε στ`ν θ/λασσα τ�ς KL, μ@πρ�τρ�π` τ�ς Λακα�νης (τ�ς �Eλ�νης), π�+ ε^πε Cτι θp γ�νzη σκ�-τωμ*ς γι8 αaτ0ν. \Yστερα (π* 'ρ0νια κ/π�ι�ι Λε-�δι�ι (γ0ρα-σαν _κε: bνα δ�'τυ ψ/ρια, μ�σα στ* Dπ�:� -ρ�καν κα; τ*ν τρ�-π�δα.

  8Aλλp τ* ερημα αaτ* gγινε (��ρμk νp τσακωθ�]ν μ@ τ�+ςψαρ/δες, κα; _πειδ` δ@ν συμ�ων�]σαν, (ν�-ηκαν στ`ν KLx

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 61 –

  43. Π�+ ν�μα[0ταν κα; 8Aλ�4ανδρ�ς.

  .

  �νιι δ$ �ασιν `π� Περι�νδρυ Θρασυ�=λ0ω τ01 Mιλη-σ�ων τυρ�νν0ω πλ(ν �μ�ρτν �πσταλ�ναιL τ\ δ#περ� τWν K0aαν θ�λασσαν ναυαγEσαντς, jστερνε`ρεθ�ναι πρFς τινων λι$ων τ�ν τρ�πδα. ΦανFδικς δ#περ� τWν 'Aθηνα�ων θ�λασσαν ε`ρεθ�ναι κα� �νενεθ$-ντα ε3ς �στυ γενμ$νης /κκλησ�ας B�αντι πεμ�θ�ναι(FGRH 397 F 4a)L δι" τ� δ$, /ν τ01 περ� B�αντς λ$!μεν.

 • (λλp _πειδ` �sτε _κε: διευθετkθηκε τ* [kτημα, πρ�σ��υγανστ`ν M�λητ�, τ`ν μητρ0π�λι. O5 Mιλkσι�ι, _πειδ` �5 πρ�σ-εις,π�+ gστειλαν δ@ν gγιναν δεκτ��, _κkρυ4αν τ*ν π0λεμ� _ναντ��ντLν Kuων. Kα; π�λλ�; _��νε?�ντ� κα; (π* τp δ?� μ�ρη, Dπ0τε_δ0θη 'ρησμ*ς π�+ gλεγε Cτι D τρ�π�δας θp πρ�πει νp δ�θz� στ*νΘαλ�. �O Dπ�:�ς, (��] D τρ�π�δας gκαμε τ*ν γ]ρ� τLν σ��Lν,τ*ν (�ι�ρωσε στ*ν Διδυμα:� 8Aπ0λλωνα.

  33. �O 'ρησμ*ς π�? gλα-αν �5 K�L�ι gλεγε τp w4�ς:

  Δ@ν θp σταματkσzη j �ιλ�νικ�α τLν Mερ0πων κα; τLν8Iuνων,

  πρ�τ�] D 'ρυσ*ς τρ�π�δας �?γzη (π* τ`ν π0λι σας,κα; π/zη στ`ν κατ�ικ�α τ�] (νθρuπ�υ,π�+ 4�ρει τp τωριν/, τp μελλ�?μενα κα; τp περασμ�να.

  Στ�+ς Mιλησ��υς D 'ρησμ*ς gλεγε:

  8Aπ0γ�νε τ�ς Mιλkτ�υ, ρωτUς τ*ν Φ�:-� γιp τ*ν τρ�π�δα;

  Kαθ~ς κα; _κε:να π�+ (να��ραμε πρ�ηγ�υμ�νως. Kα; Cσ�νμ@ν (��ρSU στ* (νωτ�ρω θ�μα, ε^ναι (ρκετp Cσα εvπαμε.

  �O δ@ \Eρμιππ�ς, στ�+ς B�υς τ�υ, στ*ν Θαλ� (π�δ�δει αaτ*π�+ κ/π�ι�ι τ* λ�νε γιp τ*ν Σωκρ/τη: gλεγε Cτι γιp τρ�α πρ/γ-ματα 'ρωστ�]σε εaγνωμ�σ?νη στ`ν T?'η: γιατ; γεννkθηκε&νθρωπ�ς κα; t'ι [L�, γιατ; γεννkθηκε &νδρας κα; t'ι γυνα:κακα; γιατ; γεννkθηκε \Eλληνας κα; t'ι -/ρ-αρ�ς (δηλ. &λλης_θν0τητ�ς).

  34. Λ�γεται _π�σης Cτι -γα�ν�ντας (π* τ* σπ�τι τ�υ μα[; μ@μιp γρηp γιp νp τ�ς _4ηγkσzη τp &στρα, gπεσε σ8 bνα 'αντ/κι σpν4ε�uνισε (π* τ*ν π0ν�, j γρηp τ�] ε^πε: «8Eσ+ μωρ@ Θαλ�, δ@μπ�ρε:ς νp Fδz�ς αaτp π�+ ε^ναι μπρ�στp στp π0δια σ�υ, κα;�αντ/[εσαι Cτι θp μπ�ρ�σzης νp γνωρ�σzης αaτp π�+ ε^ναι ψηλpστ*ν �aραν0;» T*ν 4�ρει δ@ κα; D T�μων44 yς (στρ�ν0μ�, κα; τ*ν_παινε: στ�+ς Σ�λλυς τ�υ, λ�γων:

  ΔΙ�ΓΕΝ�ΥΣ ΛΑΕΡΤΙ�Υ «ΒΙ�Ι ΦΙΛ�Σ�ΦΩΝ» – BIBΛION A

  – 63 –

  κα� oς ]δ#ν νυτν, τ(ς Mιλησ�ις μητρπFλει rσnημην=υσιν. C δ' /πειδW διαπρεσ�ευFμενι }λγ\ντ, πρ�ςτ*ς K0aυς πλεμ\σι. κα� πλλ1ν Jκατ$ρωθεν πιπτF-ντων /κπ�πτει ρησμ�ς δ\ναι τ01 σ�ωτ�τ0ωL κα� �μ�Fτε-ρι συνnEνεσαν Θαλn�. V δ# μετ" τWν περ�δν τ01 Διδυμε(τ�θησιν 'AπFλλωνι. K0aις μ#ν dν τ\τν /ρEσθη τ�ν τρFπν (D. S. ix, 3. 2) L

  ] πρFτερν λE!ει νε(κς MερFπων κα� 'Iaνων,πρ�ν τρ�πδα ρ=σειν , ?ν >H�αιστς ��λε πFντ0ω,/κ πFλις π$μψητε κα� /ς δFμν �νδρ�ς zκηται,?ς σ��ς nc τ" τ' /Fντα τ" τ' /σσFμενα πρF τ' /Fντα.

  Mιλησ�ις δ$ (D.S. ix. 3. 2)L

  �κγνε MιλEτυ, τρ�πδς π$ρι Φ(�ν /ρωτ9:ς;

  κα� oς πρε�ρηται. κα� τFδε μ#ν jτω�